ANBUDSFORMULÄR. 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä. Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSFORMULÄR. 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä. Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux"

Transkript

1 Vi erbjuder oss att på uppdrag av Göteborgsregionens kommunal fbrbund. GR. anordna Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar ANBUDSFORMULÄR 1 (36) Datum Dnr ANBUDSFORMULÅR ctebor hebbptats NAW r to F-post grgrk m se BC*, j 8esoir )rd.åq-r:2 Tel 3 335,d., tjx teorr.p,rgq.rw 34.rnansfort 4rd. W 20( ÖPPNAT Anbudnr.J r 15 itj rillsammans utgör dessa dokument än bästa anbud. knbudet bestar av Anbudsformuläret. bilaga 1. och tta referenser inskri na 1 bilaga 2 F-postadress: annika mikkila a.academcdia.se 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä e Mobiltelefonnummer: r )01 1onmr: j fram till och med dag för tllldelnlngsbeslut: Nedan lämnas kontaktuppgifter till vilken all kommunikation ska ske under anbudstiden [matecknare: Jonas Johansson Postadress: Box Göteborg Adress: Skeppsbroplatsen 1 I3retaglorganlsatlon: Organ1sat1onsnummer: Namn på anbudsglvande 1 e1 Eductus AB UPPGIFTER OM UTB1LDNINGSANORDNARENIANBUDSG1VAREN intyg på att lämnade uppgifter är sanningsenliga. star accepteras i f&frågningsunderlaget R$reskri nu illkor. Undertecknat anbud är också ett utbildning i enlighet med f5rfrägningsunderlag med dnr: Genom detta anbuds Bilaga. 1

2 P qo 0 ]PLL 5 R.fl - K:!zrcriic ruini B Sne 0.o,, :cj rrls er. K o1iekrirer ti ii 0 Re0ren r. 1JDER FECKNA\DE anbudsutvärderi ngen. de offererade utbildningarna kan genomföras från avtalets start. 4 OFFERERADF PRISER FÖR GYM\ASL\L YRKESLTBILD\I2 G. K aörers kizrer/un, D Koinperci och ertzre,ihe. aliwr.s 4rztcr un 4 PfoeogtÄ o( m 2 SK\LLKRAV 3 K\AIITEISKRIIERIFRA D t 1\tJS\1\G4R ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Kvalitetskriterier A D L tbildningsanordnaren ombeds lämna sitt anbudssvar enligt följande struktur: BI DSFORMUL..R 1 4. Offererade priser för gmnasia1 yrkesutbijdning 2. Skalikrav 1. Offererade utbildningar och orter Undertecknande och anbudskopia Sist i anbudst orrnuläret undertecknas anbudet a behöru firmateeknare Anhudsformuldret utör. tillsammans med referensbilagan. ett anbud. Limna ett papperse \emplor a original anbudet och en anhudskopia pa D eller ush-nunne. Utvärdering avseende kvalitetskriterier omfattar o id anbudsutärderingen. Här lämnar anhudsgivaren redogörelse för sitt bästa anbud inom fyra kvalitetsområden. Utifrån de nationella gmnasieprogram som är aktuella för denna upphandling lämnar uthildningsanordnaren här uppgifter om vilka karaktärsämneskurser som kan erbjudas, samt Anbudsgi aren sätter kryss ija- respektive nej-rutan beroende på om utbildningsanordnaren uppfyller dessa krav eller inte. Om svaret är nej medför det att anbudet diskvalificeras. förslag på yrkesinriktade kurspaket. Dessutom lämnas uppgifter om de orter, inom GR, där program. samt pris per verksamhetspoäng för Orienteringskurser allmänt och Orienteringskurser i vrkessvenska. Utvärdering avseende pris omfattar o id verksamhetspoäng lämnas för karaktärsämneskurser. som ingår i respektive yrkesinriktat 1-lär lämnas anbudsgivarens bästa anbudspriser. Ett genomsnittligt pris per / PP0!FJR 0111 BlLPVJV0. 1 \R[i\ IRE\ 4 \RL D 0!( U?E\.pcn rj s,th iot r.jx.i r (36 1 ()FFERERADE LTBILD\I\u.AR och ORTE

3 kompetensutveckline och kompetensbehov och \[ölndal. Flöjelbergsgatan lc innehl lande bl a. studieteknik, arbetsmarknadskunskap. Vi kan erbjuda alla vara deltagare en orientenngsurs Göteborg. Falkenbergsgaran 3 Barn och Fritid. karaktärsämneskurser: Ø beskrivning: Göteborgsregionen: föresliir vrkesinriktade knrspaket enligt följande på följande orter inom i erbjuder följande karaktirsämneskurser, samt Utbildningarna kan erbjudas Rutorna ernnnclerltr iid ifjlander. 8C St- P.u L :.crar rg 3t- aa,rst,to,/dr rg r!- j/ EV 3 i36i Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida framtida studier och att et Gkta\ iscm studierna. Barn och Fritid, yrkesinriktade kurspaket: \rkesrelaterade spgkkunskaper öka niöjliaheterna till med kurspaketen. Sttet ar att. genom goda Dessutom kan i erbjuda srkess enska. ti\ en den parallellt aktuellt arbetsmarknadsomrade. arbete. effekti\ isera studierna och skapa god insikt i branschintroduktion kurspaketen. en orienteringskurs innehallande hl.a Kuneshaeka. Södra loregatan 1 ( kompetensutveckling och kompetensbehov och studi eteknik, arhetsmarknadskunskap. \Iölndal. Flöjelbergsgatan 1 Vi kan erbjuda alla våra deltagare, parallellt med Göteborg, Falkenhergsgatan 3 - EOS Skapande erksamhet 10S1204 Psykosocialt arbete PS 1201 Ps\kolugi A 5u LPL 1206 Natur och friluftsliv A BKF 1204 Förskola, skola, fritidsheni 200 ARL 1201 Arbetsmiljö och säkerhet 10S1201 Fritidens betydelse IOS 1205 Utveckling, livsvillkor, socialisation 200 IOS 1203 Människor i behov a stöd 200 LPL12O3 Hälsopedagogik LPL 1208 Pedagogiskt ledarskap LPL12O4 Kommunikation BKFI2O2 Barn, kultur. fritidsverksanihet Kurskod mne Poäng framtida studier och att effektivisera studierna. rkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till med kurspaketen. Syftet är att. genom goda aktuellt arbetsmarknadsområde. Dessutom kan vi erbjuda yrkessvenska. även den parallellt arbete. effektivisera studierna och skapa god insikt i Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida Kungsbacka, Södra Torggatan 16 bransehintroduktion 1. OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER

4 rkith,frir Barn och Frud, yrkesrnriktade kurspaket Barn och fritid C-N1VÅ Kurskod Ämne Poäng A-NIVÅ B-NIVÅ Blhga AHBjOSFOM. LA Ø Otjt1d, g 3. n A-och B-nivi cer kompetens att arbeta som hamskötare, elevassi sten. personlig assistent tr barn och ungdomar. ARLI2O1 Arbetsmiljö och säkerhet 0LK802 Orienterineskurs -200 förskola. skola och fhtidsverksamhet 1 C-nivå ger en ytterligare tzrdjupad kompetens inom personal pä fritidshem. BKY 1204 Förskola. skola. fritidshem 200 LPLI2O3 Hälsopedagogik IOS 1203 Människor i behov av stöd 200 IOS 1204 Psykosocialt arbete Fritidens betydelse Utbildningen vänder sig till personer med intresse för att BKTI 20 Barn, kultur, fritidsverksainhet IvO Barn och ledarskap LPLI2O4 Kommunikation EOS 1204 Skapande verksamhet LPL 1206 Natur och friluftsliv A IOS 1205 Ltveckling. li svillkor, socialisation 200 LPLI2OS Pedagogiskt ledarskap PSI2O1 PsykologiA arbete som ledare inom barnverksamhet i t.ex. ideella 0LK802 Orienteringskurs -200 BKF1202 Barn, kultur, fritidsverksamhet LPLI2O4 Kommunikation föreningar. idrott och liknande, LPL12O3 Hälsopedagogik LPL 1208 Pedagogiskt ledarskap PAI2OI Projektarbete l0fl Bygg. karaktärsämneskurser: 10S1201 Fritidens betydelse utbiidninspaketen mi haller gemenimmi kurcr uch Aade\ ledia föreshir t\ 3 inrik:nnear 133d3 (ÖiRT. 1 alkenberaeatan 3 El. vrkesin riktade kurspaket: EI karaktärsämneskurser: Bygg. yrkesin riktade kurspaket: n nm K r x dr 3 i 13 4 (36

5 DAAI2O1, ELKI2O5, ELKU12OI. E\K1203. OLK 802 Elektriker EL1l202. Orienteringskurs Datorkunskap, Elarbetsmiljö och säkerhet. Elektronik grundkurs. Digitalteknik.:\ 5 () 51 ) 200 studerande möjlighet till individuell inriktning samt att Gemensamma kurser Thara kurser. Genom de alhara kurserna har den \äölndal, Flöjelheresgatan 10 Bfiqa.uI8CD-eRrr,LAP dinq rri I,rk ift Irg n ii 5 (36 ELKk Eli 1203, Vä\elstrdm tre t a OLK 802 ENK S 1R1209, St iteknik \, ITEl2lu. ELLI201. ELKI TI 202, ELKL12OI, ENKI206. DAA12OI. ELKI2O5. ELLI2O2. Digitalteknik..\ Elkompetens A. Datork unskap. Elektronik erundkurs. Reglerteknik -\. Orienteringskurs Kraftelektronikkretsar. Ellära A. Ellära 13. 1) E Ikunskap. 1 ii Elkompeten 13. 5(1 al) -200 Automation Elektriker med inriktning Gemensamma kurser industriservice underhll STR12fl. Stvreknik (j PRII2O1. Elektronisk mätteknik, lokal kurs TEU12O1, EL11203, EL11204, ARLI2OI, MÄIE12O4, Valbara kurser ELII2O1. ENK1204, eiysningsteknik. Arbetsmiljö och säkerhet, CAD-teknik A. Digitalteknik 13. Elinstallation grundkurs. Elinstailation motorstvrning. Kvalitetsteknik, Mätteknik A. ) (j 2 ELL 1203, Växelström trefas, SIR ARL12O2, TE11205, SIR Säkerhetss\ stem. MÄTE121O. ELLI2O2. ELLI2OI, ELK[J1202, ELKUI2O3, ENI(1206. Kraftel ektronikkretsar. Elkompetens A Elkompetens 13. Elkunskap. Ellära A, Ellära B. Projekt och företagande, Reglerteknik A, Styrteknik A..5 fl kra. utbildningen kan anpassas till arbetsmarknadens aktuella Kunesbacka. Södra Torggatan 10

6 TELI2OI. CAD-teknik A. 1-l\DLI2I 1..2r; JIN] < - L -. J _f ) ENKI2O4. Digitalteknik B. MÄTE Flerioopsreglering. PRT 1201, K alitetsteknik, MÄTE Mätteknik A. DTR Persondatorer. STRI21O. Strteknik B, FF1202. FF1203, FF1204, j Elektronisk niätteknik. lokal kurs Pi-oj ektarhete. 1 öretagsakonomi A. 1- dretagsekonorni 8, H\DLI2IO. PAl2oi. SiRi 202. Avancerade stvrsvstcni. STR12O1. Automationsenheter. IÄTE Processdatorsvsteni. ) (3 ARL Arbetsmiljö och säkerhet, vläte Mätteknik B. 1 Valbara kurser HNDLI l0 Praktisk marknadsföring A. Praktisk marknadsföring B 5j HNDL \[arknadsförina, LPLI 204. HNDL HNDL HNDLI2O3. Handel och administration. karaktärsämneskurser arbete, effektivisera studierna och skapa god insikt i med kurspaketen. Syftet är att, genom goda branschintroduktion kompetensut eckli ng och kompetensbehov och innehållande bl.a. studi eteknik, arbetsmarknadskunskap. yrkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida aktuellt arbetsmarknadsområde. Dessutom kan i erbjuda rkess enska. även den parallellt framtida studier och att effektivisera studierna. Vi kan erbjuda alla våra deltagare en orienteringskurs Kommunikation. Bransch- och produktkunskap. Försäljning och service. Personlig försäljning. Handel specialisering, Inköp och varuhantcring. Handel och Administration. karaktärslimneskurser: Fordon, yrkesinriktade kurspaket: Fordon, karaktärsämneskurser: Energi. vrkesinriktade kurspaket: MÄTEI2I 1, Reglerteknik 8. Energi, karaktärsämneskurser: 1(11) Kungshacka. Södra forggatan 16 M ö indal, Flöj elbergsgatan 1 C C B.L )f!;, Göteborg. Falkenbergsgatan 3

7 med kurspaketen. Syftet är att genom goda i Falkenbergsgatan 3 1 studieteknik. arbetsmarknadskunskap. Mölndal. Flöjelbergsgatan IC kurspaketen. en onentennskurs innehållande blå. kompetensutveckling och kompetensbeho och Kuncsbacka. Södra Torgdatan l( branschintroduktion Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida aktuellt arbetsmarknadsområde. arbete, effektivisera studierna och skapa god insikt i Dessutom kan vi erbjuda yrkessvenska. även den parallellt Vi kan erbjuda alla våra deltagare, parallellt med Handel och Administration. yrkesinriktade kurspaket: IARL Arbetsrnijj,och säkerhet. - 1;us::pL 4t3.roran JI g tn.r, *a..tr.. nr. :.e r- o; za i 7 (36i 4 rn HNDL121C Prakti.k marknadsibnng $ in H\Dl 12(P) Pcrsonli Rsraljning in Basutbud Kurskod Ämne Poang eller FEl 20 Smaföretagande 4 5fl HND[.1203 Försäljning uch sen ice in OLKSO2 Oricnterinskurs -2QO FE 1202 Företagsekonomi A 5(1 1 PL 1204 Kommunikation Sh Handeiskolan är ett koncept med flera inriktningar inom Konceptet bygger på ett gemensamt grundpaket med påbyggnad mot olika yrkesinriktningar. AcadeMedia Handel och administration. Eductus har tidigare med framgång genom fört och Modellen skapar stora möjligheter till individuella inrikta sig mot ett specifikt verksamhetsområde inom handeln. t.ex. butikssäljarc inom klader eller livsmedel. genomför utbildningar enligt denna modell. T, Handeiskolan densomärhungrigärdetbaraatttaförsig.. kurspaket inom Handel och administration En butik är som ett smörgåsbord av arbetsuppgifter. För 1 AcadeMedia lämnar flera utbilclningsmrslag gällande naturligtvis gäller detta andra butiker också, oavsett liken ; Handel och administration. yrkesinriktade kurspaket behov. Så skriver ICA på sin hemsida om arbete i butik men Handeln har under senare år haft en mycket positi utveckling och det finns ständigt ett behov av nya branschen och är anpassade till dagens och framtidens medarbetare. Våra utbildningskoncept är framtagna tillsammans med framtida studier och att effektivisera studierna. 1 yrkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till 1 typ a varor eller tjänster man säljer. 1 valmöjligheter och i flera kurser kan den studerande 1 FE 120, Smaföretagande A. FF1205. Organisation och ledarskap,

8 Yrkesinrikti,ng Butikssäljare 0LK802 HNDLI2O2 HNDLI2O5 HXDL 1204 Entreprenörskap 0LK802 Orienteringskurs HNDLI2O2 Bransch- och produktkunskap HNDL12O5 Inköp och varuhantering. FE1207 Smaföretagande B 1-INDL 1204 Handel specialisering PA12OI Proj ektarbete Butiksiedare 0LK802 HNDL1202 HNDLI2O5 FE 1203 FE 1204 FF1205 PA 1201 HNDL1204 Orienteringskurs Bransch- och produktkunskap Inköp och aruhantering Handel specialisering B utikskomnuini k ation dekoratör) 0LK802 Orienteringskurs HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap HNDL Praktisk marknadsföring B HNDL 1204 Handel specialisering Företagssäljare 0LK802 HDL 1202 HNDL 1205 FTNDL 1204 PAI2OI Orienteringskurs Bransch- och prod uktkunskap Inköp och varuhantering Företagsekonomi B Marknadsföring Organisation och ledarskap Proj ektarbete Handel och specialisering Orienteringskurs Bransch- eh produktkrinskap Inköp och varuhantering Handel specialisering Proj ektarbete Marknadsföring marknadsförare 0LK802 Orienteringskurs ADM 1205 Information och layout A HNDL 1211 Praktisk marknadsföring B PA Proektarhete Handel speciaiierina H\DL ) OJ On O\ riga aibtra kurser ARL 1201 Arbetsmiljö och sjkerhet DAA Dato rkunskap -\Iternati t föreslar i s oje handelsinriktnuic om ear i kursp ak et ai -. ib!.ca:r r

9 01 K802 Orienteringskurs -200 eller FE 1 20 Småtretagande A HXDL 1203 Försäljning och service HNDL 1200 Personlig försäljning HNDL 1210 Praktisk marknadsföring A HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap HNDL 1205 Inköp och varuhantering 10 HNDI 1204 Handel specialisering 200 Butikssäljarc FF1202 Företagsekonomi A LPL 1204 Kommunikation t s.ul 4J.J kl 1 IL [ dill. v,,jjt : - E/aga 1 ANBUL RMLL 4F ipr. 1.q r 3 / klto n» q r i r 3) 1 9 (36) PAI2Ji Projektarhet LPLI2O4 FF1202 FF1205 FE 1204 HNDL 1203 FEl 203 H\DL 1202 H\DLl2u5 HNDLI2I() HNDLI209 cllci FE1.) OLKSO2 Butiksiedare Kommunikation Företagsekonomi A Personlig försäljning Praktisk niarknadsföring \ Företagsckonomi B Marknadsfdi ina Ornanisation ch ledarskap Inköp och aruhlmterlng Bransch och pmduktkunskap Försiljnin och serx icc Smaföretagandc.\ On enteri ngskurs 5u-20() it») al) al) 51) FFNDL12IO E{XDL12O9 1-fNDL12O2 LPLI2O4 HNDL 1203 HNDL 1204 HNDL 1205 PA1201 Proj ektarb etc 0LK802 Entreprenörskap inom Handel FF1202 eller FF1207 FF1207 Inköp och varuhantcri Orienteringskurs Kommunikation Företagsekonomi A Småföretagande A Försäljning och service Personlig försäljning Smäföretagande B Praktisk marknadsföring A Bransch- och produktkunskap Handel specialisering HNDLI203 Försäljning och service eller FEl20 Småföretagande A HNDL 1209 Personlig försäljning HNDL Praktisk marknadsföring A HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap HNDL 1204 Handel specialisering FF1202 Företagsekonomi A LPL 1204 Kommunikation 0LK802 Orienterineskurs HNDLI2I 1 Praktisk marknadsföring B Butikskommunikation (dekoratör) Oh () -200

10 flsd Handd och specialisering 200 Företagssäljarc OLKSO2 Orienteringskurs -200 LPL 1204 Kommunikation FE 1202 Företagsekonomi A eller FE12 Smaföretagande A 5fl HNDL 1203 Försäljning och service 1 INDL 1209 Personlig försäljning HNDL 1210 Praktisk marknadsfisringa HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap 1{NDL 1205 Inköp och varuhantering HNDIA 204 Handel specialisering 200 PÅI2OI Projektarbete Marknadsibring marknadsfbrare OLKSO2 Orienteringskurs LPL 1204 Kommunikation FE 1202 Företagsekonomi A eller FE 1207 Sniåföretagande A HNDL 1203 Försäljning och service HNDLI2O9 Personlig försäljning HNDLI2IO Praktisk marknadsföringa ADM 1205 Information och layout A HNDL 1211 Praktisk marknadsf3ring B PAI2OI Projektarbete HNDL 1204 Handel specialisering 200 Valbara kurser för samtliga kurspaket ARLI2O1 Arbetsmiljö och säkerhet j DAA12OI Datorkunskap 1 Dessutom förslår vi följande kurspaket: Kurskod Amne Poäng - Lager och logistik 0LK802 Orienteringskurs -200 LPL 1204 Kommunikation FE 1202 Företagsekonomi A eller FE 1207 Småföretagande A HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap HNDL 1205 Inköp och varuhantering HNDL 1204 Handel specialisering 200 TRTE12II LogistikA rrtei2i2 LogistikB IINDLI2I4 Transport och spcdition 5n IRTEI2I ) Farligtgods 51? ARL Arbetsmiljö och säkerhet rrtf.l2r TruckA 5Q* * Utbildningen kan kompletteras med truckkurt ho% annan LabildningsanordnaN 1 ö crnsknnimce med r:spckti c kommun AVa3L.Xi.iW..1,oonandin g nflwc3 /InStdiSfl.JtflV e(åx j $ 10 (36) 1%

11 med kurspaketen. Svflet är att, genom goda kurspaketen. en orienteringskurs innehallande bla. hranschintroduktion studieteknik. arbetsmarknadskunskap. Dessutom kan i erbjuda yrkess\eriska, ä\en den parallellt aktuellt arbetsmarknadsområde. arbete, effekti isera studierna och skapa god insikt i Svtet med kursen är att öka möjligheterna till framtida konpetensutveckiine och konipetensbehov och Mölndal. Fdöjelhersgatan lc Kungshacka. Södra Forggatan 16 Vi kan erbjuda alla våra deltagare, parallellt med 1 Göteborg. Falkenbergsgatan 3 hantverk. yrkesinriktade kli rspaket: HnteHhronscl en Jr under aindi ut eckli fl4 och ir. Dessutom kan i erbjuda rkessvenska, även den parallellt Hotell och Restaurang. karaktärsämneskurser: innehållande bl a. studieteknik, arbetsmarknadskunskap tramtida stadier och att effek ti isera studierna. kompetensutveckling och kompetensbeho och hranschintroduktion rkesrelateradc sprakkunskaper öka möjlihetcrna till arbete. eltekli\ isera studierna och skapa god insikt i aktuellt arbetsaiarknadsomräde. med kurspaketen. Syftet är att, genom goda.mne Poäng Orienteringskurerna i förslaget kan e\ entuellt kortas ner i Följande förslag kan kombineras med andra utbildnings former såsom SF1 och!el ler GRIJV omfattning och istället kan man id beho\ lägga till Orienteringskurs. rkesinriktad vrkessvenska. Praktisk lokalv ård Städning och rengöring Arbetsmiljö och säkerhet 1 Iantverk. yrkesinriktade kurspaket Vi kan erbj rida alla våra deltagare en orienteringskurs 5. fiet med kursen ir att tika rnö leheterna till framnd 1 lotdi Kunebackj. Södra 1 rggtjn 1 ( Göteborg, Falkenhergsgatan 3 Mölndal. Flöjelbergsgatan IC FAFEI2U4 FATEI2O7 FATE12O1 Fastighet ORK800 Lokal kurs FATE 1204 ARL A R L b 1a 1 ANB L,r O.fL L4P ir ar.ifq i,mr ; i,<cs d e 1< rijx 4 r.. t 4 11c36 Byggnad och utrustning Orienteringskurs, rkesinriktad Städning och ren aöring Arbetsmiljö och säkerhet Yttre miljö ) () Lokalvård ORK Kurskod framtida studier och att effektivisera studierna rkesrelaterade språkkunskaper öka möj1iheterna till Hantverk. karaktärsämneskurser: 1

12 1 koncept skapas. Bredden i bi anscilen ökar och boende kombineras ofta med olika kringaktiviteter sasom konferenser. upple\ elser och frisk yard. Detta kräver personal med hade hrc\ och specifik kompetens. Vara utbildningskoncept är ftamtagna tillsammans med branschen och är anpassade till dagens och framtidens behov, Hotell och restaurans. karaktärslimneskurser Kurskod Amne Poang LPL 1204 Kommunikation ADM12OS Konferens och reception HOKI2OI Hotelladministration HOK 1202 Hotell A H0K1203 Hotell B 1 TURJI2O1 Turism HOK1205 Konferens H0K1206 Reception HOK 1204 Hotell C 200 TIJRI12O7 Turism och resor Hotell och Restaurang. vrkesin riktade kurspaket: Lokal kurs Reseledarkunskap Göteborg. Falkenberasuatan 3 PA1201 Pro,jektarbete TUR1I 202 rhetsmarknad för turism 200 \Iolndal. Pläjelberssgatan 1 C Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt omrade Kungshacka. Södra Torsgatan 1 6 Guide 0LK802 Orienteringskurs Lokal kurs Guidning, 200 PAI2OI Projektarbete TURII2O2 Arbetsmarknad för turism 200 Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt område Auktorierad Guide 0LK802 Orienteringskurs -200 Lokal kurs Guidning 200 PA 1201 Projektarbete TURI 1202 Arbetsmarknad för turism 200 Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt omrade Detta alternativ kan med fördel kon±ineras med förslag Hotellskolan inom omradet 1 lotell och restaurang. art Förias 4 Afternati t förclar i arje turisininriktnins som co eet kurspaket Kurskod Amne Poän Turismiiedarbetare O[KSu2 Orientcrngskurs 5-2 ;i, [PI 1 23$ KoinmunlUlti )n RI iu Ism Bg3. r,p ophdqj.; i q

13 f1ri1202 PA12UI ADMI2OS TLRJ 120o Konferens och reception Arbetsmarknad för turism Turism Natur. kultur och miljö LPL1204 Kommunikation Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt område Proj ek tarbete OLKSO2 Orienteringskurs -200 T1JR11205 Turism T1JR11202 Arbetsmarknad för turism 200 Turism och e cm PAI2OI Projektarbete fl R11 20 l urism och resor LR112fl TLRJI2i5 1 uri snu 1 j -Fa,,-f., -tt.g n ; ;. i 13 (36, 1 ni ism och rsoi LPL 1 2i4 [.)iin tiu1.ftil 1 il OLKSO2 On enterineskurs 5 )-200 Auktoriserad Guide Guide LPLI2O4 Kommunikation PAI2OI Projektarbete Dessa kurser genomförs mcd inriktnin mot alt omrade TT R Arbetsmarknad för turism 200 Lokal kurs Guidnine 2o0 TLRII 20 Turism och resor TLRII2O5 Turism 0LK802 Orienterineskurs -200 Reseledare TLRI 1202 Arbetsmarknad för turism 200 Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt område TURII2O5 Turism PAI2OI Projektarbete TURI12O7 Turism och resor LPLI20$ Kommunikation OLK8O2 Orienteringsk urs -200 Proj ektarbete De två sista kurserna genomförs med inriktnine mot \ alt Turism Arbetsmarknad för turism 200 Turism och resor Orienteringskurs Kommunikation Företagsekonomi A Småföretagande A Småfäretagande B FE 1202 TLRI1207 TLRI12O5 LPLI2O4 eller FE 120 OLK8O2 PAI2O1 TURI Entreprenö r inom Turism FF1207 område TURII2I)3 Fritidsturism ILRI 1 2f Turism och resor

14 Lokal kurs Ctndnng PAI2()l Projektarbete T R Arbetsmarknad för turism 2(10 Dessa kurser enoinförs med inriktning mot valt omrade Industri. karaktärsiimneskurser: lfl(lustri. vrkesinriktade kurspaket: Livsmedel, karaktiirsiimneskurser: livsmedel. vrkendktadekurspaket: Media, karaktärsämneskurser: Media, vrkesinriktade kurspaket: Naturbruk, karaktärsämneskurser: Naturbruk. yrkesiiiriktade kurspaket: Omvårdnad, karaktärsämneskurser: Vi kan erbjuda alla våra deltagare en orienteringskurs inneh1 lande bl a. studieteknik, arbetsmarknadskunskap, 1 kompetensutvecki ing och kompetensbeho och bransch i ntroclukt ion Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida arbete. effektivisera studierna och skapa god insikt i aktuellt arbetsmarknadsområde. Dessutom kan vi erbjuda vrkessvenska. även den parallellt med kurspaketen. Syftet är att. genom goda yrkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till framtida studier och att effektivisera studierna. Göteborg. Falkenbergsgatan 3 Mölndal. Flöjelbergsgatan IC Kungshacka. Södra Torggatan 16 Omvårdnad. Kurskod OMVI200. SOMSI2i2. PSI2oI. 0MV1215. ARLI2UI. SO\1S1201. O\1Vl2l. SOMS 1 2u4. O\IVI2OS. SO\1S 1 2. OMV 12u2. karaktärsämneskurser Medicinsk grundkurs. 1änniskan socialt och kulturellt. Psykologi A. Vard- och omsorgsarbete, Arbetsmiljö- och säkerhe Etik- och li sflägor. Orm ärdnad. Social omsorg. Lindrande ärd, Rehahäitcring och habiliterine, Sj uk\ar d, Poäng - (0 1 ou 10(1 10(1 8 a ;a 1 4 is AP ippl andlr g -5r r as 1 1 ud u rj r m K is. i.- 9i 3

15 , Människor i beho. a stöd, 200 konipetensutveckling och kompetensbehov och branschintroduktion kurspaketen. en orienteringskurs innehållande bla. studieteknik. arbetsmarknadskunskap. Vi kan erbjuda alla vara deltagare, parallellt med Ornvardnad. vriesinriktade kurspaket: 0NR20. Ilemsjukvårcl. OMV Geriatrik. 1 1ff) S0 IS 1 207, Ut eckl ingsstärning funktionshinder, 200 SOMS Socialt hehandlingsarbcte. Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida 1< unsbac ka. Södra Torgatan 16 Göteborg. Falkenbergsgatan 3 Mölndal. Elöjelbergsgatan lc (MV1 2 il P...iatri OLK öi2 Oricuteringskurs Pkiatri C-NIVA funktionshinder clier äldreomsorg hemsjukx ard Sjuk\ ård CMVI 2U Sjukvard S0\IS Rehabilitering och habilitering OMV 1 26S Lindrandc.ård Välj inriktning. siukvärd, ps kiatri, ut\ ccklingstörning OMVI21O 1 SOMSI2U4 1 ARL12OI SOMS12OI B-NTVA Vad- och omsorgsarbetl Psykologi A Medicinsk grundkurs Människan socialt och kulturellt 1 A-NIV.k 1 II 1 8 /aa 18 - i AP accr ardl!nq G i nr /Kesv:dn rg t r i x r 9 15 (36 Social omsorg Arbetsmiljö- och säkerhet Omvårdnad Etik- och livsfragor O\1\ l215 OMV 1209 SOMS 1202 PS12OI, Kurskod Oh K802 Orienteringskurs Amne Poäng -200 A-nivå ger baskunskaper inom vård och omsorg som kan byggas vidare till B- och C-niva tvårdbiträdeskompetens) A-.B- och C-niva krävs för att fa kompetens att söka arbete som undersköterska, skötare i psykiatrisk vård, ärdare omsorgsassistent eller boendestödjare. Omvårdnad. vrkesinriktade kurspaket med kurspaketen. Syftet är att. genom goda arbete, effektivisera studierna och skapa god insikt i aktuellt arbetsmarknadsområde. Dessutom kan vi erbjuda rkessvenska. även den parallellt yrkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till framtida studier och att effektivisera studierna. SO\IS Socialpsvkiatri. 101) OM V 1 2 Il. Psykiatri, 20u

16 SOMS 1 2(5 Socialpsvkiatri SOMS 1 20( Socialt behandlingsarbete 10 ) Ut ecklu sstörning funktionshinder OLKSO2 Orienteringskurs -21)0 IOS 1203 Människor i beho av stöd 2 ))) SOMS 1 20 Lt ecklingsstörning funktionshinder 200 Jdreomsorg hemsjukvard 0LK802 Orienterineskurs 0MV1205 (Jeriatrik CMV 1207 Hemsjukvård CMV 1208 Lindrande yard SO\lS 1203 Rehabilitering och habilitering Personlig assistent OLKSO2 Orienteringskurs -200 CMVI Vård och omsorgsarbete, 200 SOMSI201. Etik och Livsfrägor, SOMS 1 207, tjtvecklingsstörning Funktionshinder, 200 SOMS 1203, Rehabilitering och Habi litering, ARL12OI. Arbetsmiljö och säkerhet. LPL 1201, Kommunikation, LPL12O3, Hälsopedagogik, LPL Pedagogiskt ledarskap, CMV Medicinsk grundkurs, NÄR 1202, Näringslära, PS12O1, PsykologiA. BKF Fritid för funktionshindrade, Yrkesinriktat kurspaket äldreornsorg Utbildningen ger fördjupad kunskap om äldres sjukdomar och specifik omvårdnad och omsorg om äldre personer med olika sjukdomstillstånd samt ge handlingsbereclskap vid akuta situationer. Utbildningen kan leda 61 arbete pä exempelvis sjukhem. äldreboende för dementa personer. geri atriska avdelningar, äldreboende. ålderdomshem. hemtjänst. Omvårdnad inriktning äldreomsorg. för arbete med äldre med olika sjukdomar Kurskod Amne Poäng CLKS )2 Orienteringskurs OMV 1 20 Hemsjukvärd bo SOMS 12(11 Etik och ln slbgur 1 jo CMVI 205 (äcriatrik OMV 1216 Handledning lou O\IV 1 26S Lindrande ard OMV Medicinsk grundkur 1 ou SO\IS 12(12 Människan socialt och kulturellt 1111 NR 12(2 Näringlära O\IVI 210 Om\ ardnad 1 ) PS12OI Ps\koIogI \ 5) t3 ga jh r5 CP ft AP tco a a g v n i 1rke jrrpdn rg ii r. ;j 1636)

17 Kurskod Kurser och vårdaspekter inom det psykiatriska och arbete som skötare i psykiatrisk yard inom öppen och sluten värd. pö psykjatriska kliniker och dagverksamheter Poäng 1 socialpsykiatriska arbetsfältet samt kunskap om ett [nriktningen ger kunskap om psykiska problem och sjukdomar. behandlingar. undersökningar. rehabilitering arbetsfbltet inklusive beroende ärdcn. och eller som boendestödjare inom det socialpsykiatriska professionellt förhallningssätt. Ltbildningen kan leda till Om ardnad inriktning psykiatri SO\IS Social onisoig 1 8 aa 1 Ar3 PtIL 0 porand rq nj r a,rkoutl d g in Kon iu Jr, )J (36j SOylSl2 Kurser SOMSI2OI OLKS02 BKFI2O6 PSl2Ol [PE 1208 OIv 1200 LPL 1204 LPLI2O3 Kurskod Poäng Fritid för funktionshindrade 1-lälsopedacosik Medicinsk grundkurs t\ ecklingsörnin.r funkti )nshinder 200 Etik och livsfrägor t\ Jcklin. li il h soci aiiatiun 2ou Pskologi.-\ Människor i behov ar stöd 200 Pcdagogiskt ledarskap 1 00 Kommuiiikatic n 5i 1 Orienteringskurs 5t -200 boende samt arbetshandledare på daglig verksamhet med 1 boendestödjare för ungdomar, stöd för barn i särskilt till arbete som personlig assistent, vårdare, personal på En väsentlig del i utbildningen är samverkan med och ungdomar med olika slag av funktionsnedsättningar. Omvårdnad stöd och service inriktning Barn och ungdomar med funktionsnedsättning Inriktningen ger kunskaper med fokus pa arbete med barn närstående och andra verksamheter. Utbildningen kan leda korttidshem. cle\ assistent, personal pa fritidshem. ungdomar. PS 1202 Psykologi B PS 1201 Psykologi A OMV 1209 Medicinsk grundkurs LPL 1204 Kommunikation SOMS 1202 Människan socialt och kulturellt SOMS 1204 Social omsorg SOMS 1205 Socialpsr kiatri IOSI 204 Psvkosocialt arbete SOMS 1206 Socialt behandl ngsarhete SOMSI2OI Etik och lisfragor OMV12I 1 Psykiatri OLKSO2 Orienteringskurs -200

18 Yrkesinriktat knrspak el-stöd och seice iith Idning till personlig assistent Inriktningen ger kunskaper för arbete med ungdomar och vuxna med olika slags funktionsnedsättningar. En äsentlig del 1 utbildningen är i samverkan med närstaende och andra verksamheter. Ltbildningen ger gedigna kunskaper för arbete som personlig assistent. [tbildningen kan leda till arbete som personlig assistent i eget boende. boendestödjare. ardare. eievassistent. personal på fritidshent samt arhetshandledare på daglig verksamhet Kurskod Kurser Poäng OLKSO2 Orienteringskurs -200 ARE 1201 Arbetsmiljö och säkerhet SO\1Sl20l Etik och livsfrågor BKF 1206 Fritid för funktionshindrade LPL 1208 Pedagogiskt ledarskap OMS 1203 Rehabilitering habilitering LPL12O4 Kommunikation OMV 1209 Medicinsk grundkurs NÄR12O2 Näringslära OMV Vård och omsorg 200 PS12O1 PsykologiA SOMSI2U7 Ltvecklingsstörning. funktionshinder aja A C PM AP p, od rg na ii vpes itb d no r. i r (36)

19 kommunikationen med deltagarna. erfärenhet från vuxenutbildning. Anbudsgivaren skall ha pedagogisk ledare på plats med Anbudsgivaren skall använda sig av digital lärplatiform i Varje kurs skall erbjuda distansinslag och flexibla lösningar Ø EJ såväl som fysiska träffar. Bslaga 1 4NBUDSFORMULAR upphandltrg Gymnasiet pkesurbsldnlng ;nom Komvcsx dnr (36) Ånbudsgivaren skall arbeta efter internt dokumenterad EJ kvalitetssäkringsmodell. drag inom motsvarande område som denna upphandling omfättar. Anbudsgivare skall lämna två referenser för utförda upp- EJ Validering skall erbjudas i kursmoment och/eller kurser. EJ svarande minst 20 % av utbildningstiden. Varje utbildning skall ha arbetsplatsrsrlagda inslag mot- EJ en rektorstjänst inom det offentliga skolväsendet som ansvarar för den operativa ledningen av utbildningsbeställningen skall motsvara kompetensen som krävs för Den pedagogiska kompetensen hos den eller de personer EJ 2 SKALLKRAV Ja Nej flj

20 3. KVALITETSKRITERIER A - D Utgör % av anbudsutvärderingen. Kvalitetskriterium A. Pedagogik och metodik Utgör 5 % av anhudsutvärderingen. Anbudsgivaren ska td1igt och kortfattat beskriva:. f.,. 1 \ eiksrn hetens ped igogisk i grunds n kopplat till \Ikesutbildning (Ma\ - 60 tecken) De värderingar och det förhallningssätt som lagt arunden för AcadeMedias syn på bildning, vart pedagogiska synsätt, dess planering och genomförande, har sina utgångspunkter i vår startegiska plattform, där nyckelprden..,,ärprofessionalism, glädie, engagemang,, utveciling och resultat. Med detta som underbyggnad utformad }iddåii och vår organisation för vuxenutbildning. Människosyn: Vi tror på människans vilja och förmåga till lärande och utveckling samt det egna ansvarstagandet i lärprocessen - da r den inre drivkraften förstärks genom bekräftelse Etiksv n: Den pedagogiska grundsynen präglas av ömsesidig respekt för varandras olikheter, värderingar och åsikter Kunskapssvn Kunskapsinh mtandet ser i som en indi\iduell process ilken steg foi steg for fram mot bestående kunskap. Utgångspunkterna är individens förutsättningar och behov med jjänsyn tagen till befintlig kompetens Pedagogisk situation: Individen har den centrala rollen 1 lärandet. För oss är kvalitet att möta och uppmärksamma eleven vid varje lärtillfhlle Samhällssyn: Genom ny kunskap, kritiskt granskande. 1 frågasättande och ökad relevant kompetens för arbetslivet ges möjlighet till aktivt deltagande och påverkande av den egna rollen 1 samhällsutvecklinsen Vår kontinuerliga omvärldsanalys, av både arbetsmarknad och utbildningsväsende, gör att vi snabbt ser behov av utveckling inom pedagogik och uthildningsfrågor kopplat till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, Via samverkan med utbildningsväsendet, arbetsförmedling, arbetsgivare inom offentlig sektor och näringsliv håller vi våra utbildningar ständigt aktuella och relevanta. Vår pedagogiska grund i kombination med en ständigt pågående omvärldsanalys, en lärarkår med vuxenpedagogisk kompetens och ett validerande förhållningssätt skapas (le bästa förutsättningarna för effektix itet och måluppfyllelse för individen. Var utgänespunkt är att al!a elever skall l\ ckas med sina studier och att ele\ en är tllie till ett ecet ansvartagande och initiativ utbildnine och vrkesliv. 1 coachningprocessen är elevens vilja och motivation avgörande för att n arbete. Elevens behov a stöd för att nå eget ansvarstaaancle och handlingskrat t varierar \ [ir uppgi tt är att med lämpligt stöd och uppmuntran vägleda efl. tt verkts e på väeen är iösuinlsnriktad samtaismetodik: arbetsmetoden har ute3nespliflkt i personens beho. mål, cmvi resurser och egna ösninear. Att respektera elevens hännåca, Baga 1 ANBUDS000MOL $0..cornd1ng Gymnasiaf yrkesntbdc7nrq norr, oovux. dor Q (36)

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia Lindholmen och utbildningarna: Lager och logistik GRLAL-1108 och 1110, Svets GRSVT-1110 Individuell anpassning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vår och sommar 2013 www.svok.se Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

NTI-skolan Yrkesutbildningar

NTI-skolan Yrkesutbildningar NTI-skolan Yrkesutbildningar Yrken i sikte På NTI-skolan får du som vuxenstuderande lärarledd distansundervisning i yrkesämnen, allt från Hotelladministration till Inköp och varuhantering. Du läser varifrån

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A ( p) KÄ T K ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A ( p) KÄ T K MA1201 Matematik

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR Våren 2012 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent BRUNA VÄGEN

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100) KÄ T K 100 ESV1201 IDH1201 Estetisk verksamhet (50) KÄ T K Idrott och hälsa A (100) KÄ T K 100 MA1201

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR Hösten 2011 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent BRUNA VÄGEN

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1 Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia AP-gatan och utbildningarna: Butik och handel GRBOH-1110-12, Butiksförsäljning GRBUT-1108, Livsmedelsförsäljning

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

VECKOBREV YRKESGYMNASIET Stockholm & YRKESGYMNASIET Huddinge

VECKOBREV YRKESGYMNASIET Stockholm & YRKESGYMNASIET Huddinge VECKOBREV YRKESGYMNASIET Stockholm & YRKESGYMNASIET Huddinge > Telefonnummer till YG Huddinges reception är 08-12 20 44 60. > Kirsi Hellsten börjar som ny administratör/receptionist på måndag 14 mars på

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9G731.

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9G731. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9G731. ANBUDSFORMULÄR Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. 1 (9) Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-1 34.713 402 22 Göteborg Webbplats: www.gr.to

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Logistik- & Handelsprogrammet

Logistik- & Handelsprogrammet Logistik- & Handelsprogrammet Vill du gå en bred utbildning där du har möjlighet att välja mellan sex olika fördjupningsområden som kan leda till jobb inom transport, lager, logistik, handel eller turism?

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Vå rd och omsorgsutbildning

Vå rd och omsorgsutbildning Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

Arbeta med människor. Gymnasial yrkesutbildning Västerås 2014. r Vå. r it i d. ä l

Arbeta med människor. Gymnasial yrkesutbildning Västerås 2014. r Vå. r it i d. ä l r it i d F & Gymnasial yrkesutbildning Västerås 2014 Gymnasial yrkesutbildning inom Vård och omsorg samt Barn och fritid. Möjlighet att kombinera med grundläggande svenska, matematik och engelska. ggand

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning

YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning Kursöversikt YrkesVux Senast reviderad 2015-03-26 Barn- och utbildningsförvaltningen Kompetenscentrum Dan Randelid 0346-88 67 38 dan.randelid@falkenberg.se YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning Kurspaket

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015 Vuxenutbildning Västerås 2015 Arbeta med människor Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 204 gymnasieskola 2011 (VO) Examensmål för vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015/2016

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015/2016 Vuxenutbildning Västerås 2015/2016 Arbeta med människor Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer