ANBUDSFORMULÄR. 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä. Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSFORMULÄR. 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä. Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux"

Transkript

1 Vi erbjuder oss att på uppdrag av Göteborgsregionens kommunal fbrbund. GR. anordna Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar ANBUDSFORMULÄR 1 (36) Datum Dnr ANBUDSFORMULÅR ctebor hebbptats NAW r to F-post grgrk m se BC*, j 8esoir )rd.åq-r:2 Tel 3 335,d., tjx teorr.p,rgq.rw 34.rnansfort 4rd. W 20( ÖPPNAT Anbudnr.J r 15 itj rillsammans utgör dessa dokument än bästa anbud. knbudet bestar av Anbudsformuläret. bilaga 1. och tta referenser inskri na 1 bilaga 2 F-postadress: annika mikkila a.academcdia.se 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä e Mobiltelefonnummer: r )01 1onmr: j fram till och med dag för tllldelnlngsbeslut: Nedan lämnas kontaktuppgifter till vilken all kommunikation ska ske under anbudstiden [matecknare: Jonas Johansson Postadress: Box Göteborg Adress: Skeppsbroplatsen 1 I3retaglorganlsatlon: Organ1sat1onsnummer: Namn på anbudsglvande 1 e1 Eductus AB UPPGIFTER OM UTB1LDNINGSANORDNARENIANBUDSG1VAREN intyg på att lämnade uppgifter är sanningsenliga. star accepteras i f&frågningsunderlaget R$reskri nu illkor. Undertecknat anbud är också ett utbildning i enlighet med f5rfrägningsunderlag med dnr: Genom detta anbuds Bilaga. 1

2 P qo 0 ]PLL 5 R.fl - K:!zrcriic ruini B Sne 0.o,, :cj rrls er. K o1iekrirer ti ii 0 Re0ren r. 1JDER FECKNA\DE anbudsutvärderi ngen. de offererade utbildningarna kan genomföras från avtalets start. 4 OFFERERADF PRISER FÖR GYM\ASL\L YRKESLTBILD\I2 G. K aörers kizrer/un, D Koinperci och ertzre,ihe. aliwr.s 4rztcr un 4 PfoeogtÄ o( m 2 SK\LLKRAV 3 K\AIITEISKRIIERIFRA D t 1\tJS\1\G4R ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Kvalitetskriterier A D L tbildningsanordnaren ombeds lämna sitt anbudssvar enligt följande struktur: BI DSFORMUL..R 1 4. Offererade priser för gmnasia1 yrkesutbijdning 2. Skalikrav 1. Offererade utbildningar och orter Undertecknande och anbudskopia Sist i anbudst orrnuläret undertecknas anbudet a behöru firmateeknare Anhudsformuldret utör. tillsammans med referensbilagan. ett anbud. Limna ett papperse \emplor a original anbudet och en anhudskopia pa D eller ush-nunne. Utvärdering avseende kvalitetskriterier omfattar o id anbudsutärderingen. Här lämnar anhudsgivaren redogörelse för sitt bästa anbud inom fyra kvalitetsområden. Utifrån de nationella gmnasieprogram som är aktuella för denna upphandling lämnar uthildningsanordnaren här uppgifter om vilka karaktärsämneskurser som kan erbjudas, samt Anbudsgi aren sätter kryss ija- respektive nej-rutan beroende på om utbildningsanordnaren uppfyller dessa krav eller inte. Om svaret är nej medför det att anbudet diskvalificeras. förslag på yrkesinriktade kurspaket. Dessutom lämnas uppgifter om de orter, inom GR, där program. samt pris per verksamhetspoäng för Orienteringskurser allmänt och Orienteringskurser i vrkessvenska. Utvärdering avseende pris omfattar o id verksamhetspoäng lämnas för karaktärsämneskurser. som ingår i respektive yrkesinriktat 1-lär lämnas anbudsgivarens bästa anbudspriser. Ett genomsnittligt pris per / PP0!FJR 0111 BlLPVJV0. 1 \R[i\ IRE\ 4 \RL D 0!( U?E\.pcn rj s,th iot r.jx.i r (36 1 ()FFERERADE LTBILD\I\u.AR och ORTE

3 kompetensutveckline och kompetensbehov och \[ölndal. Flöjelbergsgatan lc innehl lande bl a. studieteknik, arbetsmarknadskunskap. Vi kan erbjuda alla vara deltagare en orientenngsurs Göteborg. Falkenbergsgaran 3 Barn och Fritid. karaktärsämneskurser: Ø beskrivning: Göteborgsregionen: föresliir vrkesinriktade knrspaket enligt följande på följande orter inom i erbjuder följande karaktirsämneskurser, samt Utbildningarna kan erbjudas Rutorna ernnnclerltr iid ifjlander. 8C St- P.u L :.crar rg 3t- aa,rst,to,/dr rg r!- j/ EV 3 i36i Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida framtida studier och att et Gkta\ iscm studierna. Barn och Fritid, yrkesinriktade kurspaket: \rkesrelaterade spgkkunskaper öka niöjliaheterna till med kurspaketen. Sttet ar att. genom goda Dessutom kan i erbjuda srkess enska. ti\ en den parallellt aktuellt arbetsmarknadsomrade. arbete. effekti\ isera studierna och skapa god insikt i branschintroduktion kurspaketen. en orienteringskurs innehallande hl.a Kuneshaeka. Södra loregatan 1 ( kompetensutveckling och kompetensbehov och studi eteknik, arhetsmarknadskunskap. \Iölndal. Flöjelbergsgatan 1 Vi kan erbjuda alla våra deltagare, parallellt med Göteborg, Falkenhergsgatan 3 - EOS Skapande erksamhet 10S1204 Psykosocialt arbete PS 1201 Ps\kolugi A 5u LPL 1206 Natur och friluftsliv A BKF 1204 Förskola, skola, fritidsheni 200 ARL 1201 Arbetsmiljö och säkerhet 10S1201 Fritidens betydelse IOS 1205 Utveckling, livsvillkor, socialisation 200 IOS 1203 Människor i behov a stöd 200 LPL12O3 Hälsopedagogik LPL 1208 Pedagogiskt ledarskap LPL12O4 Kommunikation BKFI2O2 Barn, kultur. fritidsverksanihet Kurskod mne Poäng framtida studier och att effektivisera studierna. rkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till med kurspaketen. Syftet är att. genom goda aktuellt arbetsmarknadsområde. Dessutom kan vi erbjuda yrkessvenska. även den parallellt arbete. effektivisera studierna och skapa god insikt i Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida Kungsbacka, Södra Torggatan 16 bransehintroduktion 1. OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER

4 rkith,frir Barn och Frud, yrkesrnriktade kurspaket Barn och fritid C-N1VÅ Kurskod Ämne Poäng A-NIVÅ B-NIVÅ Blhga AHBjOSFOM. LA Ø Otjt1d, g 3. n A-och B-nivi cer kompetens att arbeta som hamskötare, elevassi sten. personlig assistent tr barn och ungdomar. ARLI2O1 Arbetsmiljö och säkerhet 0LK802 Orienterineskurs -200 förskola. skola och fhtidsverksamhet 1 C-nivå ger en ytterligare tzrdjupad kompetens inom personal pä fritidshem. BKY 1204 Förskola. skola. fritidshem 200 LPLI2O3 Hälsopedagogik IOS 1203 Människor i behov av stöd 200 IOS 1204 Psykosocialt arbete Fritidens betydelse Utbildningen vänder sig till personer med intresse för att BKTI 20 Barn, kultur, fritidsverksainhet IvO Barn och ledarskap LPLI2O4 Kommunikation EOS 1204 Skapande verksamhet LPL 1206 Natur och friluftsliv A IOS 1205 Ltveckling. li svillkor, socialisation 200 LPLI2OS Pedagogiskt ledarskap PSI2O1 PsykologiA arbete som ledare inom barnverksamhet i t.ex. ideella 0LK802 Orienteringskurs -200 BKF1202 Barn, kultur, fritidsverksamhet LPLI2O4 Kommunikation föreningar. idrott och liknande, LPL12O3 Hälsopedagogik LPL 1208 Pedagogiskt ledarskap PAI2OI Projektarbete l0fl Bygg. karaktärsämneskurser: 10S1201 Fritidens betydelse utbiidninspaketen mi haller gemenimmi kurcr uch Aade\ ledia föreshir t\ 3 inrik:nnear 133d3 (ÖiRT. 1 alkenberaeatan 3 El. vrkesin riktade kurspaket: EI karaktärsämneskurser: Bygg. yrkesin riktade kurspaket: n nm K r x dr 3 i 13 4 (36

5 DAAI2O1, ELKI2O5, ELKU12OI. E\K1203. OLK 802 Elektriker EL1l202. Orienteringskurs Datorkunskap, Elarbetsmiljö och säkerhet. Elektronik grundkurs. Digitalteknik.:\ 5 () 51 ) 200 studerande möjlighet till individuell inriktning samt att Gemensamma kurser Thara kurser. Genom de alhara kurserna har den \äölndal, Flöjelheresgatan 10 Bfiqa.uI8CD-eRrr,LAP dinq rri I,rk ift Irg n ii 5 (36 ELKk Eli 1203, Vä\elstrdm tre t a OLK 802 ENK S 1R1209, St iteknik \, ITEl2lu. ELLI201. ELKI TI 202, ELKL12OI, ENKI206. DAA12OI. ELKI2O5. ELLI2O2. Digitalteknik..\ Elkompetens A. Datork unskap. Elektronik erundkurs. Reglerteknik -\. Orienteringskurs Kraftelektronikkretsar. Ellära A. Ellära 13. 1) E Ikunskap. 1 ii Elkompeten 13. 5(1 al) -200 Automation Elektriker med inriktning Gemensamma kurser industriservice underhll STR12fl. Stvreknik (j PRII2O1. Elektronisk mätteknik, lokal kurs TEU12O1, EL11203, EL11204, ARLI2OI, MÄIE12O4, Valbara kurser ELII2O1. ENK1204, eiysningsteknik. Arbetsmiljö och säkerhet, CAD-teknik A. Digitalteknik 13. Elinstallation grundkurs. Elinstailation motorstvrning. Kvalitetsteknik, Mätteknik A. ) (j 2 ELL 1203, Växelström trefas, SIR ARL12O2, TE11205, SIR Säkerhetss\ stem. MÄTE121O. ELLI2O2. ELLI2OI, ELK[J1202, ELKUI2O3, ENI(1206. Kraftel ektronikkretsar. Elkompetens A Elkompetens 13. Elkunskap. Ellära A, Ellära B. Projekt och företagande, Reglerteknik A, Styrteknik A..5 fl kra. utbildningen kan anpassas till arbetsmarknadens aktuella Kunesbacka. Södra Torggatan 10

6 TELI2OI. CAD-teknik A. 1-l\DLI2I 1..2r; JIN] < - L -. J _f ) ENKI2O4. Digitalteknik B. MÄTE Flerioopsreglering. PRT 1201, K alitetsteknik, MÄTE Mätteknik A. DTR Persondatorer. STRI21O. Strteknik B, FF1202. FF1203, FF1204, j Elektronisk niätteknik. lokal kurs Pi-oj ektarhete. 1 öretagsakonomi A. 1- dretagsekonorni 8, H\DLI2IO. PAl2oi. SiRi 202. Avancerade stvrsvstcni. STR12O1. Automationsenheter. IÄTE Processdatorsvsteni. ) (3 ARL Arbetsmiljö och säkerhet, vläte Mätteknik B. 1 Valbara kurser HNDLI l0 Praktisk marknadsföring A. Praktisk marknadsföring B 5j HNDL \[arknadsförina, LPLI 204. HNDL HNDL HNDLI2O3. Handel och administration. karaktärsämneskurser arbete, effektivisera studierna och skapa god insikt i med kurspaketen. Syftet är att, genom goda branschintroduktion kompetensut eckli ng och kompetensbehov och innehållande bl.a. studi eteknik, arbetsmarknadskunskap. yrkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida aktuellt arbetsmarknadsområde. Dessutom kan i erbjuda rkess enska. även den parallellt framtida studier och att effektivisera studierna. Vi kan erbjuda alla våra deltagare en orienteringskurs Kommunikation. Bransch- och produktkunskap. Försäljning och service. Personlig försäljning. Handel specialisering, Inköp och varuhantcring. Handel och Administration. karaktärslimneskurser: Fordon, yrkesinriktade kurspaket: Fordon, karaktärsämneskurser: Energi. vrkesinriktade kurspaket: MÄTEI2I 1, Reglerteknik 8. Energi, karaktärsämneskurser: 1(11) Kungshacka. Södra forggatan 16 M ö indal, Flöj elbergsgatan 1 C C B.L )f!;, Göteborg. Falkenbergsgatan 3

7 med kurspaketen. Syftet är att genom goda i Falkenbergsgatan 3 1 studieteknik. arbetsmarknadskunskap. Mölndal. Flöjelbergsgatan IC kurspaketen. en onentennskurs innehållande blå. kompetensutveckling och kompetensbeho och Kuncsbacka. Södra Torgdatan l( branschintroduktion Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida aktuellt arbetsmarknadsområde. arbete, effektivisera studierna och skapa god insikt i Dessutom kan vi erbjuda yrkessvenska. även den parallellt Vi kan erbjuda alla våra deltagare, parallellt med Handel och Administration. yrkesinriktade kurspaket: IARL Arbetsrnijj,och säkerhet. - 1;us::pL 4t3.roran JI g tn.r, *a..tr.. nr. :.e r- o; za i 7 (36i 4 rn HNDL121C Prakti.k marknadsibnng $ in H\Dl 12(P) Pcrsonli Rsraljning in Basutbud Kurskod Ämne Poang eller FEl 20 Smaföretagande 4 5fl HND[.1203 Försäljning uch sen ice in OLKSO2 Oricnterinskurs -2QO FE 1202 Företagsekonomi A 5(1 1 PL 1204 Kommunikation Sh Handeiskolan är ett koncept med flera inriktningar inom Konceptet bygger på ett gemensamt grundpaket med påbyggnad mot olika yrkesinriktningar. AcadeMedia Handel och administration. Eductus har tidigare med framgång genom fört och Modellen skapar stora möjligheter till individuella inrikta sig mot ett specifikt verksamhetsområde inom handeln. t.ex. butikssäljarc inom klader eller livsmedel. genomför utbildningar enligt denna modell. T, Handeiskolan densomärhungrigärdetbaraatttaförsig.. kurspaket inom Handel och administration En butik är som ett smörgåsbord av arbetsuppgifter. För 1 AcadeMedia lämnar flera utbilclningsmrslag gällande naturligtvis gäller detta andra butiker också, oavsett liken ; Handel och administration. yrkesinriktade kurspaket behov. Så skriver ICA på sin hemsida om arbete i butik men Handeln har under senare år haft en mycket positi utveckling och det finns ständigt ett behov av nya branschen och är anpassade till dagens och framtidens medarbetare. Våra utbildningskoncept är framtagna tillsammans med framtida studier och att effektivisera studierna. 1 yrkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till 1 typ a varor eller tjänster man säljer. 1 valmöjligheter och i flera kurser kan den studerande 1 FE 120, Smaföretagande A. FF1205. Organisation och ledarskap,

8 Yrkesinrikti,ng Butikssäljare 0LK802 HNDLI2O2 HNDLI2O5 HXDL 1204 Entreprenörskap 0LK802 Orienteringskurs HNDLI2O2 Bransch- och produktkunskap HNDL12O5 Inköp och varuhantering. FE1207 Smaföretagande B 1-INDL 1204 Handel specialisering PA12OI Proj ektarbete Butiksiedare 0LK802 HNDL1202 HNDLI2O5 FE 1203 FE 1204 FF1205 PA 1201 HNDL1204 Orienteringskurs Bransch- och produktkunskap Inköp och aruhantering Handel specialisering B utikskomnuini k ation dekoratör) 0LK802 Orienteringskurs HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap HNDL Praktisk marknadsföring B HNDL 1204 Handel specialisering Företagssäljare 0LK802 HDL 1202 HNDL 1205 FTNDL 1204 PAI2OI Orienteringskurs Bransch- och prod uktkunskap Inköp och varuhantering Företagsekonomi B Marknadsföring Organisation och ledarskap Proj ektarbete Handel och specialisering Orienteringskurs Bransch- eh produktkrinskap Inköp och varuhantering Handel specialisering Proj ektarbete Marknadsföring marknadsförare 0LK802 Orienteringskurs ADM 1205 Information och layout A HNDL 1211 Praktisk marknadsföring B PA Proektarhete Handel speciaiierina H\DL ) OJ On O\ riga aibtra kurser ARL 1201 Arbetsmiljö och sjkerhet DAA Dato rkunskap -\Iternati t föreslar i s oje handelsinriktnuic om ear i kursp ak et ai -. ib!.ca:r r

9 01 K802 Orienteringskurs -200 eller FE 1 20 Småtretagande A HXDL 1203 Försäljning och service HNDL 1200 Personlig försäljning HNDL 1210 Praktisk marknadsföring A HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap HNDL 1205 Inköp och varuhantering 10 HNDI 1204 Handel specialisering 200 Butikssäljarc FF1202 Företagsekonomi A LPL 1204 Kommunikation t s.ul 4J.J kl 1 IL [ dill. v,,jjt : - E/aga 1 ANBUL RMLL 4F ipr. 1.q r 3 / klto n» q r i r 3) 1 9 (36) PAI2Ji Projektarhet LPLI2O4 FF1202 FF1205 FE 1204 HNDL 1203 FEl 203 H\DL 1202 H\DLl2u5 HNDLI2I() HNDLI209 cllci FE1.) OLKSO2 Butiksiedare Kommunikation Företagsekonomi A Personlig försäljning Praktisk niarknadsföring \ Företagsckonomi B Marknadsfdi ina Ornanisation ch ledarskap Inköp och aruhlmterlng Bransch och pmduktkunskap Försiljnin och serx icc Smaföretagandc.\ On enteri ngskurs 5u-20() it») al) al) 51) FFNDL12IO E{XDL12O9 1-fNDL12O2 LPLI2O4 HNDL 1203 HNDL 1204 HNDL 1205 PA1201 Proj ektarb etc 0LK802 Entreprenörskap inom Handel FF1202 eller FF1207 FF1207 Inköp och varuhantcri Orienteringskurs Kommunikation Företagsekonomi A Småföretagande A Försäljning och service Personlig försäljning Smäföretagande B Praktisk marknadsföring A Bransch- och produktkunskap Handel specialisering HNDLI203 Försäljning och service eller FEl20 Småföretagande A HNDL 1209 Personlig försäljning HNDL Praktisk marknadsföring A HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap HNDL 1204 Handel specialisering FF1202 Företagsekonomi A LPL 1204 Kommunikation 0LK802 Orienterineskurs HNDLI2I 1 Praktisk marknadsföring B Butikskommunikation (dekoratör) Oh () -200

10 flsd Handd och specialisering 200 Företagssäljarc OLKSO2 Orienteringskurs -200 LPL 1204 Kommunikation FE 1202 Företagsekonomi A eller FE12 Smaföretagande A 5fl HNDL 1203 Försäljning och service 1 INDL 1209 Personlig försäljning HNDL 1210 Praktisk marknadsfisringa HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap 1{NDL 1205 Inköp och varuhantering HNDIA 204 Handel specialisering 200 PÅI2OI Projektarbete Marknadsibring marknadsfbrare OLKSO2 Orienteringskurs LPL 1204 Kommunikation FE 1202 Företagsekonomi A eller FE 1207 Sniåföretagande A HNDL 1203 Försäljning och service HNDLI2O9 Personlig försäljning HNDLI2IO Praktisk marknadsföringa ADM 1205 Information och layout A HNDL 1211 Praktisk marknadsf3ring B PAI2OI Projektarbete HNDL 1204 Handel specialisering 200 Valbara kurser för samtliga kurspaket ARLI2O1 Arbetsmiljö och säkerhet j DAA12OI Datorkunskap 1 Dessutom förslår vi följande kurspaket: Kurskod Amne Poäng - Lager och logistik 0LK802 Orienteringskurs -200 LPL 1204 Kommunikation FE 1202 Företagsekonomi A eller FE 1207 Småföretagande A HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap HNDL 1205 Inköp och varuhantering HNDL 1204 Handel specialisering 200 TRTE12II LogistikA rrtei2i2 LogistikB IINDLI2I4 Transport och spcdition 5n IRTEI2I ) Farligtgods 51? ARL Arbetsmiljö och säkerhet rrtf.l2r TruckA 5Q* * Utbildningen kan kompletteras med truckkurt ho% annan LabildningsanordnaN 1 ö crnsknnimce med r:spckti c kommun AVa3L.Xi.iW..1,oonandin g nflwc3 /InStdiSfl.JtflV e(åx j $ 10 (36) 1%

11 med kurspaketen. Svflet är att, genom goda kurspaketen. en orienteringskurs innehallande bla. hranschintroduktion studieteknik. arbetsmarknadskunskap. Dessutom kan i erbjuda yrkess\eriska, ä\en den parallellt aktuellt arbetsmarknadsområde. arbete, effekti isera studierna och skapa god insikt i Svtet med kursen är att öka möjligheterna till framtida konpetensutveckiine och konipetensbehov och Mölndal. Fdöjelhersgatan lc Kungshacka. Södra Forggatan 16 Vi kan erbjuda alla våra deltagare, parallellt med 1 Göteborg. Falkenbergsgatan 3 hantverk. yrkesinriktade kli rspaket: HnteHhronscl en Jr under aindi ut eckli fl4 och ir. Dessutom kan i erbjuda rkessvenska, även den parallellt Hotell och Restaurang. karaktärsämneskurser: innehållande bl a. studieteknik, arbetsmarknadskunskap tramtida stadier och att effek ti isera studierna. kompetensutveckling och kompetensbeho och hranschintroduktion rkesrelateradc sprakkunskaper öka möjlihetcrna till arbete. eltekli\ isera studierna och skapa god insikt i aktuellt arbetsaiarknadsomräde. med kurspaketen. Syftet är att, genom goda.mne Poäng Orienteringskurerna i förslaget kan e\ entuellt kortas ner i Följande förslag kan kombineras med andra utbildnings former såsom SF1 och!el ler GRIJV omfattning och istället kan man id beho\ lägga till Orienteringskurs. rkesinriktad vrkessvenska. Praktisk lokalv ård Städning och rengöring Arbetsmiljö och säkerhet 1 Iantverk. yrkesinriktade kurspaket Vi kan erbj rida alla våra deltagare en orienteringskurs 5. fiet med kursen ir att tika rnö leheterna till framnd 1 lotdi Kunebackj. Södra 1 rggtjn 1 ( Göteborg, Falkenhergsgatan 3 Mölndal. Flöjelbergsgatan IC FAFEI2U4 FATEI2O7 FATE12O1 Fastighet ORK800 Lokal kurs FATE 1204 ARL A R L b 1a 1 ANB L,r O.fL L4P ir ar.ifq i,mr ; i,<cs d e 1< rijx 4 r.. t 4 11c36 Byggnad och utrustning Orienteringskurs, rkesinriktad Städning och ren aöring Arbetsmiljö och säkerhet Yttre miljö ) () Lokalvård ORK Kurskod framtida studier och att effektivisera studierna rkesrelaterade språkkunskaper öka möj1iheterna till Hantverk. karaktärsämneskurser: 1

12 1 koncept skapas. Bredden i bi anscilen ökar och boende kombineras ofta med olika kringaktiviteter sasom konferenser. upple\ elser och frisk yard. Detta kräver personal med hade hrc\ och specifik kompetens. Vara utbildningskoncept är ftamtagna tillsammans med branschen och är anpassade till dagens och framtidens behov, Hotell och restaurans. karaktärslimneskurser Kurskod Amne Poang LPL 1204 Kommunikation ADM12OS Konferens och reception HOKI2OI Hotelladministration HOK 1202 Hotell A H0K1203 Hotell B 1 TURJI2O1 Turism HOK1205 Konferens H0K1206 Reception HOK 1204 Hotell C 200 TIJRI12O7 Turism och resor Hotell och Restaurang. vrkesin riktade kurspaket: Lokal kurs Reseledarkunskap Göteborg. Falkenberasuatan 3 PA1201 Pro,jektarbete TUR1I 202 rhetsmarknad för turism 200 \Iolndal. Pläjelberssgatan 1 C Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt omrade Kungshacka. Södra Torsgatan 1 6 Guide 0LK802 Orienteringskurs Lokal kurs Guidning, 200 PAI2OI Projektarbete TURII2O2 Arbetsmarknad för turism 200 Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt område Auktorierad Guide 0LK802 Orienteringskurs -200 Lokal kurs Guidning 200 PA 1201 Projektarbete TURI 1202 Arbetsmarknad för turism 200 Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt omrade Detta alternativ kan med fördel kon±ineras med förslag Hotellskolan inom omradet 1 lotell och restaurang. art Förias 4 Afternati t förclar i arje turisininriktnins som co eet kurspaket Kurskod Amne Poän Turismiiedarbetare O[KSu2 Orientcrngskurs 5-2 ;i, [PI 1 23$ KoinmunlUlti )n RI iu Ism Bg3. r,p ophdqj.; i q

13 f1ri1202 PA12UI ADMI2OS TLRJ 120o Konferens och reception Arbetsmarknad för turism Turism Natur. kultur och miljö LPL1204 Kommunikation Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt område Proj ek tarbete OLKSO2 Orienteringskurs -200 T1JR11205 Turism T1JR11202 Arbetsmarknad för turism 200 Turism och e cm PAI2OI Projektarbete fl R11 20 l urism och resor LR112fl TLRJI2i5 1 uri snu 1 j -Fa,,-f., -tt.g n ; ;. i 13 (36, 1 ni ism och rsoi LPL 1 2i4 [.)iin tiu1.ftil 1 il OLKSO2 On enterineskurs 5 )-200 Auktoriserad Guide Guide LPLI2O4 Kommunikation PAI2OI Projektarbete Dessa kurser genomförs mcd inriktnin mot alt omrade TT R Arbetsmarknad för turism 200 Lokal kurs Guidnine 2o0 TLRII 20 Turism och resor TLRII2O5 Turism 0LK802 Orienterineskurs -200 Reseledare TLRI 1202 Arbetsmarknad för turism 200 Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt område TURII2O5 Turism PAI2OI Projektarbete TURI12O7 Turism och resor LPLI20$ Kommunikation OLK8O2 Orienteringsk urs -200 Proj ektarbete De två sista kurserna genomförs med inriktnine mot \ alt Turism Arbetsmarknad för turism 200 Turism och resor Orienteringskurs Kommunikation Företagsekonomi A Småföretagande A Småfäretagande B FE 1202 TLRI1207 TLRI12O5 LPLI2O4 eller FE 120 OLK8O2 PAI2O1 TURI Entreprenö r inom Turism FF1207 område TURII2I)3 Fritidsturism ILRI 1 2f Turism och resor

14 Lokal kurs Ctndnng PAI2()l Projektarbete T R Arbetsmarknad för turism 2(10 Dessa kurser enoinförs med inriktning mot valt omrade Industri. karaktärsiimneskurser: lfl(lustri. vrkesinriktade kurspaket: Livsmedel, karaktiirsiimneskurser: livsmedel. vrkendktadekurspaket: Media, karaktärsämneskurser: Media, vrkesinriktade kurspaket: Naturbruk, karaktärsämneskurser: Naturbruk. yrkesiiiriktade kurspaket: Omvårdnad, karaktärsämneskurser: Vi kan erbjuda alla våra deltagare en orienteringskurs inneh1 lande bl a. studieteknik, arbetsmarknadskunskap, 1 kompetensutvecki ing och kompetensbeho och bransch i ntroclukt ion Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida arbete. effektivisera studierna och skapa god insikt i aktuellt arbetsmarknadsområde. Dessutom kan vi erbjuda vrkessvenska. även den parallellt med kurspaketen. Syftet är att. genom goda yrkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till framtida studier och att effektivisera studierna. Göteborg. Falkenbergsgatan 3 Mölndal. Flöjelbergsgatan IC Kungshacka. Södra Torggatan 16 Omvårdnad. Kurskod OMVI200. SOMSI2i2. PSI2oI. 0MV1215. ARLI2UI. SO\1S1201. O\1Vl2l. SOMS 1 2u4. O\IVI2OS. SO\1S 1 2. OMV 12u2. karaktärsämneskurser Medicinsk grundkurs. 1änniskan socialt och kulturellt. Psykologi A. Vard- och omsorgsarbete, Arbetsmiljö- och säkerhe Etik- och li sflägor. Orm ärdnad. Social omsorg. Lindrande ärd, Rehahäitcring och habiliterine, Sj uk\ar d, Poäng - (0 1 ou 10(1 10(1 8 a ;a 1 4 is AP ippl andlr g -5r r as 1 1 ud u rj r m K is. i.- 9i 3

15 , Människor i beho. a stöd, 200 konipetensutveckling och kompetensbehov och branschintroduktion kurspaketen. en orienteringskurs innehållande bla. studieteknik. arbetsmarknadskunskap. Vi kan erbjuda alla vara deltagare, parallellt med Ornvardnad. vriesinriktade kurspaket: 0NR20. Ilemsjukvårcl. OMV Geriatrik. 1 1ff) S0 IS 1 207, Ut eckl ingsstärning funktionshinder, 200 SOMS Socialt hehandlingsarbcte. Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida 1< unsbac ka. Södra Torgatan 16 Göteborg. Falkenbergsgatan 3 Mölndal. Elöjelbergsgatan lc (MV1 2 il P...iatri OLK öi2 Oricuteringskurs Pkiatri C-NIVA funktionshinder clier äldreomsorg hemsjukx ard Sjuk\ ård CMVI 2U Sjukvard S0\IS Rehabilitering och habilitering OMV 1 26S Lindrandc.ård Välj inriktning. siukvärd, ps kiatri, ut\ ccklingstörning OMVI21O 1 SOMSI2U4 1 ARL12OI SOMS12OI B-NTVA Vad- och omsorgsarbetl Psykologi A Medicinsk grundkurs Människan socialt och kulturellt 1 A-NIV.k 1 II 1 8 /aa 18 - i AP accr ardl!nq G i nr /Kesv:dn rg t r i x r 9 15 (36 Social omsorg Arbetsmiljö- och säkerhet Omvårdnad Etik- och livsfragor O\1\ l215 OMV 1209 SOMS 1202 PS12OI, Kurskod Oh K802 Orienteringskurs Amne Poäng -200 A-nivå ger baskunskaper inom vård och omsorg som kan byggas vidare till B- och C-niva tvårdbiträdeskompetens) A-.B- och C-niva krävs för att fa kompetens att söka arbete som undersköterska, skötare i psykiatrisk vård, ärdare omsorgsassistent eller boendestödjare. Omvårdnad. vrkesinriktade kurspaket med kurspaketen. Syftet är att. genom goda arbete, effektivisera studierna och skapa god insikt i aktuellt arbetsmarknadsområde. Dessutom kan vi erbjuda rkessvenska. även den parallellt yrkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till framtida studier och att effektivisera studierna. SO\IS Socialpsvkiatri. 101) OM V 1 2 Il. Psykiatri, 20u

16 SOMS 1 2(5 Socialpsvkiatri SOMS 1 20( Socialt behandlingsarbete 10 ) Ut ecklu sstörning funktionshinder OLKSO2 Orienteringskurs -21)0 IOS 1203 Människor i beho av stöd 2 ))) SOMS 1 20 Lt ecklingsstörning funktionshinder 200 Jdreomsorg hemsjukvard 0LK802 Orienterineskurs 0MV1205 (Jeriatrik CMV 1207 Hemsjukvård CMV 1208 Lindrande yard SO\lS 1203 Rehabilitering och habilitering Personlig assistent OLKSO2 Orienteringskurs -200 CMVI Vård och omsorgsarbete, 200 SOMSI201. Etik och Livsfrägor, SOMS 1 207, tjtvecklingsstörning Funktionshinder, 200 SOMS 1203, Rehabilitering och Habi litering, ARL12OI. Arbetsmiljö och säkerhet. LPL 1201, Kommunikation, LPL12O3, Hälsopedagogik, LPL Pedagogiskt ledarskap, CMV Medicinsk grundkurs, NÄR 1202, Näringslära, PS12O1, PsykologiA. BKF Fritid för funktionshindrade, Yrkesinriktat kurspaket äldreornsorg Utbildningen ger fördjupad kunskap om äldres sjukdomar och specifik omvårdnad och omsorg om äldre personer med olika sjukdomstillstånd samt ge handlingsbereclskap vid akuta situationer. Utbildningen kan leda 61 arbete pä exempelvis sjukhem. äldreboende för dementa personer. geri atriska avdelningar, äldreboende. ålderdomshem. hemtjänst. Omvårdnad inriktning äldreomsorg. för arbete med äldre med olika sjukdomar Kurskod Amne Poäng CLKS )2 Orienteringskurs OMV 1 20 Hemsjukvärd bo SOMS 12(11 Etik och ln slbgur 1 jo CMVI 205 (äcriatrik OMV 1216 Handledning lou O\IV 1 26S Lindrande ard OMV Medicinsk grundkur 1 ou SO\IS 12(12 Människan socialt och kulturellt 1111 NR 12(2 Näringlära O\IVI 210 Om\ ardnad 1 ) PS12OI Ps\koIogI \ 5) t3 ga jh r5 CP ft AP tco a a g v n i 1rke jrrpdn rg ii r. ;j 1636)

17 Kurskod Kurser och vårdaspekter inom det psykiatriska och arbete som skötare i psykiatrisk yard inom öppen och sluten värd. pö psykjatriska kliniker och dagverksamheter Poäng 1 socialpsykiatriska arbetsfältet samt kunskap om ett [nriktningen ger kunskap om psykiska problem och sjukdomar. behandlingar. undersökningar. rehabilitering arbetsfbltet inklusive beroende ärdcn. och eller som boendestödjare inom det socialpsykiatriska professionellt förhallningssätt. Ltbildningen kan leda till Om ardnad inriktning psykiatri SO\IS Social onisoig 1 8 aa 1 Ar3 PtIL 0 porand rq nj r a,rkoutl d g in Kon iu Jr, )J (36j SOylSl2 Kurser SOMSI2OI OLKS02 BKFI2O6 PSl2Ol [PE 1208 OIv 1200 LPL 1204 LPLI2O3 Kurskod Poäng Fritid för funktionshindrade 1-lälsopedacosik Medicinsk grundkurs t\ ecklingsörnin.r funkti )nshinder 200 Etik och livsfrägor t\ Jcklin. li il h soci aiiatiun 2ou Pskologi.-\ Människor i behov ar stöd 200 Pcdagogiskt ledarskap 1 00 Kommuiiikatic n 5i 1 Orienteringskurs 5t -200 boende samt arbetshandledare på daglig verksamhet med 1 boendestödjare för ungdomar, stöd för barn i särskilt till arbete som personlig assistent, vårdare, personal på En väsentlig del i utbildningen är samverkan med och ungdomar med olika slag av funktionsnedsättningar. Omvårdnad stöd och service inriktning Barn och ungdomar med funktionsnedsättning Inriktningen ger kunskaper med fokus pa arbete med barn närstående och andra verksamheter. Utbildningen kan leda korttidshem. cle\ assistent, personal pa fritidshem. ungdomar. PS 1202 Psykologi B PS 1201 Psykologi A OMV 1209 Medicinsk grundkurs LPL 1204 Kommunikation SOMS 1202 Människan socialt och kulturellt SOMS 1204 Social omsorg SOMS 1205 Socialpsr kiatri IOSI 204 Psvkosocialt arbete SOMS 1206 Socialt behandl ngsarhete SOMSI2OI Etik och lisfragor OMV12I 1 Psykiatri OLKSO2 Orienteringskurs -200

18 Yrkesinriktat knrspak el-stöd och seice iith Idning till personlig assistent Inriktningen ger kunskaper för arbete med ungdomar och vuxna med olika slags funktionsnedsättningar. En äsentlig del 1 utbildningen är i samverkan med närstaende och andra verksamheter. Ltbildningen ger gedigna kunskaper för arbete som personlig assistent. [tbildningen kan leda till arbete som personlig assistent i eget boende. boendestödjare. ardare. eievassistent. personal på fritidshent samt arhetshandledare på daglig verksamhet Kurskod Kurser Poäng OLKSO2 Orienteringskurs -200 ARE 1201 Arbetsmiljö och säkerhet SO\1Sl20l Etik och livsfrågor BKF 1206 Fritid för funktionshindrade LPL 1208 Pedagogiskt ledarskap OMS 1203 Rehabilitering habilitering LPL12O4 Kommunikation OMV 1209 Medicinsk grundkurs NÄR12O2 Näringslära OMV Vård och omsorg 200 PS12O1 PsykologiA SOMSI2U7 Ltvecklingsstörning. funktionshinder aja A C PM AP p, od rg na ii vpes itb d no r. i r (36)

19 kommunikationen med deltagarna. erfärenhet från vuxenutbildning. Anbudsgivaren skall ha pedagogisk ledare på plats med Anbudsgivaren skall använda sig av digital lärplatiform i Varje kurs skall erbjuda distansinslag och flexibla lösningar Ø EJ såväl som fysiska träffar. Bslaga 1 4NBUDSFORMULAR upphandltrg Gymnasiet pkesurbsldnlng ;nom Komvcsx dnr (36) Ånbudsgivaren skall arbeta efter internt dokumenterad EJ kvalitetssäkringsmodell. drag inom motsvarande område som denna upphandling omfättar. Anbudsgivare skall lämna två referenser för utförda upp- EJ Validering skall erbjudas i kursmoment och/eller kurser. EJ svarande minst 20 % av utbildningstiden. Varje utbildning skall ha arbetsplatsrsrlagda inslag mot- EJ en rektorstjänst inom det offentliga skolväsendet som ansvarar för den operativa ledningen av utbildningsbeställningen skall motsvara kompetensen som krävs för Den pedagogiska kompetensen hos den eller de personer EJ 2 SKALLKRAV Ja Nej flj

20 3. KVALITETSKRITERIER A - D Utgör % av anbudsutvärderingen. Kvalitetskriterium A. Pedagogik och metodik Utgör 5 % av anhudsutvärderingen. Anbudsgivaren ska td1igt och kortfattat beskriva:. f.,. 1 \ eiksrn hetens ped igogisk i grunds n kopplat till \Ikesutbildning (Ma\ - 60 tecken) De värderingar och det förhallningssätt som lagt arunden för AcadeMedias syn på bildning, vart pedagogiska synsätt, dess planering och genomförande, har sina utgångspunkter i vår startegiska plattform, där nyckelprden..,,ärprofessionalism, glädie, engagemang,, utveciling och resultat. Med detta som underbyggnad utformad }iddåii och vår organisation för vuxenutbildning. Människosyn: Vi tror på människans vilja och förmåga till lärande och utveckling samt det egna ansvarstagandet i lärprocessen - da r den inre drivkraften förstärks genom bekräftelse Etiksv n: Den pedagogiska grundsynen präglas av ömsesidig respekt för varandras olikheter, värderingar och åsikter Kunskapssvn Kunskapsinh mtandet ser i som en indi\iduell process ilken steg foi steg for fram mot bestående kunskap. Utgångspunkterna är individens förutsättningar och behov med jjänsyn tagen till befintlig kompetens Pedagogisk situation: Individen har den centrala rollen 1 lärandet. För oss är kvalitet att möta och uppmärksamma eleven vid varje lärtillfhlle Samhällssyn: Genom ny kunskap, kritiskt granskande. 1 frågasättande och ökad relevant kompetens för arbetslivet ges möjlighet till aktivt deltagande och påverkande av den egna rollen 1 samhällsutvecklinsen Vår kontinuerliga omvärldsanalys, av både arbetsmarknad och utbildningsväsende, gör att vi snabbt ser behov av utveckling inom pedagogik och uthildningsfrågor kopplat till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, Via samverkan med utbildningsväsendet, arbetsförmedling, arbetsgivare inom offentlig sektor och näringsliv håller vi våra utbildningar ständigt aktuella och relevanta. Vår pedagogiska grund i kombination med en ständigt pågående omvärldsanalys, en lärarkår med vuxenpedagogisk kompetens och ett validerande förhållningssätt skapas (le bästa förutsättningarna för effektix itet och måluppfyllelse för individen. Var utgänespunkt är att al!a elever skall l\ ckas med sina studier och att ele\ en är tllie till ett ecet ansvartagande och initiativ utbildnine och vrkesliv. 1 coachningprocessen är elevens vilja och motivation avgörande för att n arbete. Elevens behov a stöd för att nå eget ansvarstaaancle och handlingskrat t varierar \ [ir uppgi tt är att med lämpligt stöd och uppmuntran vägleda efl. tt verkts e på väeen är iösuinlsnriktad samtaismetodik: arbetsmetoden har ute3nespliflkt i personens beho. mål, cmvi resurser och egna ösninear. Att respektera elevens hännåca, Baga 1 ANBUDS000MOL $0..cornd1ng Gymnasiaf yrkesntbdc7nrq norr, oovux. dor Q (36)

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav.

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav. HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1 Omvårdnadsutbildning Du väljer själv studietakt Du väljer om du vill läsa heltid eller deltid. Heltid innebär 20-30 poäng/vecka. Hela yrkesutbildningen omfattar 1350 poäng. Förkunskapskrav

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå Yrkesutbildningar på gymnasial nivå Våren 2012 Kursstart: januari 2012, Sista ansökningsdatum: 14 november, 2011 Ansökan Ansökan görs på webben Kompletteringar i form av kopior på betyg och övriga dokument

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin Granskningsmötet

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9O7-31.

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9O7-31. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9O7-31. ANBUDSFORMULÄR Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. 1(21) Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 ANBUDSFORMULÄR Anbudet består av Anbudsformuläret,

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. jan.wennebrink Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. 1(14) Datum, 2009-08-17 Dnr 09-134 713 1 Bilaga. 1 402 22 Göteborg

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Yrkesutbildning i brännpunkten 26 september 2012 Anna Bengtsson, butikschef MQ Gunilla Eek, gymnasielärare, handel Att ta tillvara på lärande i arbete

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning. Billingehus 2016-03-10

UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning. Billingehus 2016-03-10 UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning Billingehus 2016-03-10 Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. Skolverket 2015 Yrkes-

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Svetsutbildningen, Lernia 21 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Andrè Essebro, platschef verksamhetsansvarig för GR-utbildningar Thorbjörn Kruus,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vår och sommar 2013 www.svok.se Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Studium Restaurang i Göteborg

Studium Restaurang i Göteborg Studium Restaurang i Göteborg Hyam Yanni hyam.yanni@educ.goteborg.se Yrkeslärare inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ansvarig för valideringar och för lärlingsutbildning Katarina Larsson katarina.larsson@educ.goteborg.se

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Elof Lindälv Godstransport (lastbil) och Fordonsförare (buss). Möte med ledning 100621 och lärare 100906 Individuell anpassning av studierna,

Läs mer

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S Ingår f n ej i kursutbudet -- specialisering Administration 1 Administration

Läs mer

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia Lindholmen och utbildningarna: Lager och logistik GRLAL-1108 och 1110, Svets GRSVT-1110 Individuell anpassning

Läs mer

Omvårdnadsutbildning Hösten 2011

Omvårdnadsutbildning Hösten 2011 Omvårdnadsutbildning Hösten 2011 1 2 SÅ HÄR ARBETAR VI! GEMENSAMMA OCH VALBARA KURSER, BLOCK 1 OCH BLOCK 2 Omvårdnadsutbildningen för vuxenstuderande omfattar gemensamma kurser och valbara kurser. Kurserna

Läs mer

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016.

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet. Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009 KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.se INNEHÅLL Ledardeklaration...3 Vår skola...5 Skolans organisation...8

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14 Slutrapport Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A ( p) KÄ T K ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A ( p) KÄ T K MA1201 Matematik

Läs mer

APL-plats: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll:

APL-plats: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Elev: Klass: APL-plats: Period: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2 Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: PSYKIATRI 1 Orsak, symtom, skattningsinstrument,

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning Vi skapar flexibla lösningar utifrån elevens behov. Hos oss ser man möjligheter, inte hinder. Introduktion och planering av

Läs mer

NTI-skolan Yrkesutbildningar

NTI-skolan Yrkesutbildningar NTI-skolan Yrkesutbildningar Yrken i sikte På NTI-skolan får du som vuxenstuderande lärarledd distansundervisning i yrkesämnen, allt från Hotelladministration till Inköp och varuhantering. Du läser varifrån

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Jan 2015 Vård och omsorgsprogrammet Bedömningsunderlag under APL Kurs: Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100 poäng Elev: Handledare: APL-plats: APL-tid:

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR Våren 2012 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent BRUNA VÄGEN

Läs mer

APL i gymnasiesärskolan vad vet vi?

APL i gymnasiesärskolan vad vet vi? APL i gymnasiesärskolan vad vet vi? 2 4 S E P T E M B E R 2 0 1 5 P E T E R G R Ö N D A H L L Ä R V I S I O N Skola samhälle Innehåll Vad vet vi? Vad kan man göra? Vad vet ni? Vad vet vi? Uppföljning av

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100) KÄ T K 100 ESV1201 IDH1201 Estetisk verksamhet (50) KÄ T K Idrott och hälsa A (100) KÄ T K 100 MA1201

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete www.svok.se Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7972 Karlskrona kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Törnströmska gymnasiet i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

VALIDERING. Bilaga 9. Jag upptäckte hur mycket jag kan och har blivit säkrare inombords

VALIDERING. Bilaga 9. Jag upptäckte hur mycket jag kan och har blivit säkrare inombords Jag upptäckte hur mycket jag kan och har blivit säkrare inombords Jag har fått möjlighet att utvecklas i min egen takt utan press Man kan mer än man tror och blir säkrare på sitt jobb genom mer kunskap

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning. aplhandledare.skolverket.se

Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning. aplhandledare.skolverket.se Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning aplhandledare.skolverket.se Webbaserad handledarutbildning din roll som utbildare Du är viktig som utbildare av

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Björn Dufva Hellsten, VD Meritea AB 8 arbetsdagar inom Meritea Civilekonom Sprängämne, Lokalvård, Kommun Företagsledning, Ekonomi, Marknad, Utveckling, Tel

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer