ANBUDSFORMULÄR. 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä. Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSFORMULÄR. 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä. Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux"

Transkript

1 Vi erbjuder oss att på uppdrag av Göteborgsregionens kommunal fbrbund. GR. anordna Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar ANBUDSFORMULÄR 1 (36) Datum Dnr ANBUDSFORMULÅR ctebor hebbptats NAW r to F-post grgrk m se BC*, j 8esoir )rd.åq-r:2 Tel 3 335,d., tjx teorr.p,rgq.rw 34.rnansfort 4rd. W 20( ÖPPNAT Anbudnr.J r 15 itj rillsammans utgör dessa dokument än bästa anbud. knbudet bestar av Anbudsformuläret. bilaga 1. och tta referenser inskri na 1 bilaga 2 F-postadress: annika mikkila a.academcdia.se 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä e Mobiltelefonnummer: r )01 1onmr: j fram till och med dag för tllldelnlngsbeslut: Nedan lämnas kontaktuppgifter till vilken all kommunikation ska ske under anbudstiden [matecknare: Jonas Johansson Postadress: Box Göteborg Adress: Skeppsbroplatsen 1 I3retaglorganlsatlon: Organ1sat1onsnummer: Namn på anbudsglvande 1 e1 Eductus AB UPPGIFTER OM UTB1LDNINGSANORDNARENIANBUDSG1VAREN intyg på att lämnade uppgifter är sanningsenliga. star accepteras i f&frågningsunderlaget R$reskri nu illkor. Undertecknat anbud är också ett utbildning i enlighet med f5rfrägningsunderlag med dnr: Genom detta anbuds Bilaga. 1

2 P qo 0 ]PLL 5 R.fl - K:!zrcriic ruini B Sne 0.o,, :cj rrls er. K o1iekrirer ti ii 0 Re0ren r. 1JDER FECKNA\DE anbudsutvärderi ngen. de offererade utbildningarna kan genomföras från avtalets start. 4 OFFERERADF PRISER FÖR GYM\ASL\L YRKESLTBILD\I2 G. K aörers kizrer/un, D Koinperci och ertzre,ihe. aliwr.s 4rztcr un 4 PfoeogtÄ o( m 2 SK\LLKRAV 3 K\AIITEISKRIIERIFRA D t 1\tJS\1\G4R ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Kvalitetskriterier A D L tbildningsanordnaren ombeds lämna sitt anbudssvar enligt följande struktur: BI DSFORMUL..R 1 4. Offererade priser för gmnasia1 yrkesutbijdning 2. Skalikrav 1. Offererade utbildningar och orter Undertecknande och anbudskopia Sist i anbudst orrnuläret undertecknas anbudet a behöru firmateeknare Anhudsformuldret utör. tillsammans med referensbilagan. ett anbud. Limna ett papperse \emplor a original anbudet och en anhudskopia pa D eller ush-nunne. Utvärdering avseende kvalitetskriterier omfattar o id anbudsutärderingen. Här lämnar anhudsgivaren redogörelse för sitt bästa anbud inom fyra kvalitetsområden. Utifrån de nationella gmnasieprogram som är aktuella för denna upphandling lämnar uthildningsanordnaren här uppgifter om vilka karaktärsämneskurser som kan erbjudas, samt Anbudsgi aren sätter kryss ija- respektive nej-rutan beroende på om utbildningsanordnaren uppfyller dessa krav eller inte. Om svaret är nej medför det att anbudet diskvalificeras. förslag på yrkesinriktade kurspaket. Dessutom lämnas uppgifter om de orter, inom GR, där program. samt pris per verksamhetspoäng för Orienteringskurser allmänt och Orienteringskurser i vrkessvenska. Utvärdering avseende pris omfattar o id verksamhetspoäng lämnas för karaktärsämneskurser. som ingår i respektive yrkesinriktat 1-lär lämnas anbudsgivarens bästa anbudspriser. Ett genomsnittligt pris per / PP0!FJR 0111 BlLPVJV0. 1 \R[i\ IRE\ 4 \RL D 0!( U?E\.pcn rj s,th iot r.jx.i r (36 1 ()FFERERADE LTBILD\I\u.AR och ORTE

3 kompetensutveckline och kompetensbehov och \[ölndal. Flöjelbergsgatan lc innehl lande bl a. studieteknik, arbetsmarknadskunskap. Vi kan erbjuda alla vara deltagare en orientenngsurs Göteborg. Falkenbergsgaran 3 Barn och Fritid. karaktärsämneskurser: Ø beskrivning: Göteborgsregionen: föresliir vrkesinriktade knrspaket enligt följande på följande orter inom i erbjuder följande karaktirsämneskurser, samt Utbildningarna kan erbjudas Rutorna ernnnclerltr iid ifjlander. 8C St- P.u L :.crar rg 3t- aa,rst,to,/dr rg r!- j/ EV 3 i36i Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida framtida studier och att et Gkta\ iscm studierna. Barn och Fritid, yrkesinriktade kurspaket: \rkesrelaterade spgkkunskaper öka niöjliaheterna till med kurspaketen. Sttet ar att. genom goda Dessutom kan i erbjuda srkess enska. ti\ en den parallellt aktuellt arbetsmarknadsomrade. arbete. effekti\ isera studierna och skapa god insikt i branschintroduktion kurspaketen. en orienteringskurs innehallande hl.a Kuneshaeka. Södra loregatan 1 ( kompetensutveckling och kompetensbehov och studi eteknik, arhetsmarknadskunskap. \Iölndal. Flöjelbergsgatan 1 Vi kan erbjuda alla våra deltagare, parallellt med Göteborg, Falkenhergsgatan 3 - EOS Skapande erksamhet 10S1204 Psykosocialt arbete PS 1201 Ps\kolugi A 5u LPL 1206 Natur och friluftsliv A BKF 1204 Förskola, skola, fritidsheni 200 ARL 1201 Arbetsmiljö och säkerhet 10S1201 Fritidens betydelse IOS 1205 Utveckling, livsvillkor, socialisation 200 IOS 1203 Människor i behov a stöd 200 LPL12O3 Hälsopedagogik LPL 1208 Pedagogiskt ledarskap LPL12O4 Kommunikation BKFI2O2 Barn, kultur. fritidsverksanihet Kurskod mne Poäng framtida studier och att effektivisera studierna. rkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till med kurspaketen. Syftet är att. genom goda aktuellt arbetsmarknadsområde. Dessutom kan vi erbjuda yrkessvenska. även den parallellt arbete. effektivisera studierna och skapa god insikt i Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida Kungsbacka, Södra Torggatan 16 bransehintroduktion 1. OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER

4 rkith,frir Barn och Frud, yrkesrnriktade kurspaket Barn och fritid C-N1VÅ Kurskod Ämne Poäng A-NIVÅ B-NIVÅ Blhga AHBjOSFOM. LA Ø Otjt1d, g 3. n A-och B-nivi cer kompetens att arbeta som hamskötare, elevassi sten. personlig assistent tr barn och ungdomar. ARLI2O1 Arbetsmiljö och säkerhet 0LK802 Orienterineskurs -200 förskola. skola och fhtidsverksamhet 1 C-nivå ger en ytterligare tzrdjupad kompetens inom personal pä fritidshem. BKY 1204 Förskola. skola. fritidshem 200 LPLI2O3 Hälsopedagogik IOS 1203 Människor i behov av stöd 200 IOS 1204 Psykosocialt arbete Fritidens betydelse Utbildningen vänder sig till personer med intresse för att BKTI 20 Barn, kultur, fritidsverksainhet IvO Barn och ledarskap LPLI2O4 Kommunikation EOS 1204 Skapande verksamhet LPL 1206 Natur och friluftsliv A IOS 1205 Ltveckling. li svillkor, socialisation 200 LPLI2OS Pedagogiskt ledarskap PSI2O1 PsykologiA arbete som ledare inom barnverksamhet i t.ex. ideella 0LK802 Orienteringskurs -200 BKF1202 Barn, kultur, fritidsverksamhet LPLI2O4 Kommunikation föreningar. idrott och liknande, LPL12O3 Hälsopedagogik LPL 1208 Pedagogiskt ledarskap PAI2OI Projektarbete l0fl Bygg. karaktärsämneskurser: 10S1201 Fritidens betydelse utbiidninspaketen mi haller gemenimmi kurcr uch Aade\ ledia föreshir t\ 3 inrik:nnear 133d3 (ÖiRT. 1 alkenberaeatan 3 El. vrkesin riktade kurspaket: EI karaktärsämneskurser: Bygg. yrkesin riktade kurspaket: n nm K r x dr 3 i 13 4 (36

5 DAAI2O1, ELKI2O5, ELKU12OI. E\K1203. OLK 802 Elektriker EL1l202. Orienteringskurs Datorkunskap, Elarbetsmiljö och säkerhet. Elektronik grundkurs. Digitalteknik.:\ 5 () 51 ) 200 studerande möjlighet till individuell inriktning samt att Gemensamma kurser Thara kurser. Genom de alhara kurserna har den \äölndal, Flöjelheresgatan 10 Bfiqa.uI8CD-eRrr,LAP dinq rri I,rk ift Irg n ii 5 (36 ELKk Eli 1203, Vä\elstrdm tre t a OLK 802 ENK S 1R1209, St iteknik \, ITEl2lu. ELLI201. ELKI TI 202, ELKL12OI, ENKI206. DAA12OI. ELKI2O5. ELLI2O2. Digitalteknik..\ Elkompetens A. Datork unskap. Elektronik erundkurs. Reglerteknik -\. Orienteringskurs Kraftelektronikkretsar. Ellära A. Ellära 13. 1) E Ikunskap. 1 ii Elkompeten 13. 5(1 al) -200 Automation Elektriker med inriktning Gemensamma kurser industriservice underhll STR12fl. Stvreknik (j PRII2O1. Elektronisk mätteknik, lokal kurs TEU12O1, EL11203, EL11204, ARLI2OI, MÄIE12O4, Valbara kurser ELII2O1. ENK1204, eiysningsteknik. Arbetsmiljö och säkerhet, CAD-teknik A. Digitalteknik 13. Elinstallation grundkurs. Elinstailation motorstvrning. Kvalitetsteknik, Mätteknik A. ) (j 2 ELL 1203, Växelström trefas, SIR ARL12O2, TE11205, SIR Säkerhetss\ stem. MÄTE121O. ELLI2O2. ELLI2OI, ELK[J1202, ELKUI2O3, ENI(1206. Kraftel ektronikkretsar. Elkompetens A Elkompetens 13. Elkunskap. Ellära A, Ellära B. Projekt och företagande, Reglerteknik A, Styrteknik A..5 fl kra. utbildningen kan anpassas till arbetsmarknadens aktuella Kunesbacka. Södra Torggatan 10

6 TELI2OI. CAD-teknik A. 1-l\DLI2I 1..2r; JIN] < - L -. J _f ) ENKI2O4. Digitalteknik B. MÄTE Flerioopsreglering. PRT 1201, K alitetsteknik, MÄTE Mätteknik A. DTR Persondatorer. STRI21O. Strteknik B, FF1202. FF1203, FF1204, j Elektronisk niätteknik. lokal kurs Pi-oj ektarhete. 1 öretagsakonomi A. 1- dretagsekonorni 8, H\DLI2IO. PAl2oi. SiRi 202. Avancerade stvrsvstcni. STR12O1. Automationsenheter. IÄTE Processdatorsvsteni. ) (3 ARL Arbetsmiljö och säkerhet, vläte Mätteknik B. 1 Valbara kurser HNDLI l0 Praktisk marknadsföring A. Praktisk marknadsföring B 5j HNDL \[arknadsförina, LPLI 204. HNDL HNDL HNDLI2O3. Handel och administration. karaktärsämneskurser arbete, effektivisera studierna och skapa god insikt i med kurspaketen. Syftet är att, genom goda branschintroduktion kompetensut eckli ng och kompetensbehov och innehållande bl.a. studi eteknik, arbetsmarknadskunskap. yrkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida aktuellt arbetsmarknadsområde. Dessutom kan i erbjuda rkess enska. även den parallellt framtida studier och att effektivisera studierna. Vi kan erbjuda alla våra deltagare en orienteringskurs Kommunikation. Bransch- och produktkunskap. Försäljning och service. Personlig försäljning. Handel specialisering, Inköp och varuhantcring. Handel och Administration. karaktärslimneskurser: Fordon, yrkesinriktade kurspaket: Fordon, karaktärsämneskurser: Energi. vrkesinriktade kurspaket: MÄTEI2I 1, Reglerteknik 8. Energi, karaktärsämneskurser: 1(11) Kungshacka. Södra forggatan 16 M ö indal, Flöj elbergsgatan 1 C C B.L )f!;, Göteborg. Falkenbergsgatan 3

7 med kurspaketen. Syftet är att genom goda i Falkenbergsgatan 3 1 studieteknik. arbetsmarknadskunskap. Mölndal. Flöjelbergsgatan IC kurspaketen. en onentennskurs innehållande blå. kompetensutveckling och kompetensbeho och Kuncsbacka. Södra Torgdatan l( branschintroduktion Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida aktuellt arbetsmarknadsområde. arbete, effektivisera studierna och skapa god insikt i Dessutom kan vi erbjuda yrkessvenska. även den parallellt Vi kan erbjuda alla våra deltagare, parallellt med Handel och Administration. yrkesinriktade kurspaket: IARL Arbetsrnijj,och säkerhet. - 1;us::pL 4t3.roran JI g tn.r, *a..tr.. nr. :.e r- o; za i 7 (36i 4 rn HNDL121C Prakti.k marknadsibnng $ in H\Dl 12(P) Pcrsonli Rsraljning in Basutbud Kurskod Ämne Poang eller FEl 20 Smaföretagande 4 5fl HND[.1203 Försäljning uch sen ice in OLKSO2 Oricnterinskurs -2QO FE 1202 Företagsekonomi A 5(1 1 PL 1204 Kommunikation Sh Handeiskolan är ett koncept med flera inriktningar inom Konceptet bygger på ett gemensamt grundpaket med påbyggnad mot olika yrkesinriktningar. AcadeMedia Handel och administration. Eductus har tidigare med framgång genom fört och Modellen skapar stora möjligheter till individuella inrikta sig mot ett specifikt verksamhetsområde inom handeln. t.ex. butikssäljarc inom klader eller livsmedel. genomför utbildningar enligt denna modell. T, Handeiskolan densomärhungrigärdetbaraatttaförsig.. kurspaket inom Handel och administration En butik är som ett smörgåsbord av arbetsuppgifter. För 1 AcadeMedia lämnar flera utbilclningsmrslag gällande naturligtvis gäller detta andra butiker också, oavsett liken ; Handel och administration. yrkesinriktade kurspaket behov. Så skriver ICA på sin hemsida om arbete i butik men Handeln har under senare år haft en mycket positi utveckling och det finns ständigt ett behov av nya branschen och är anpassade till dagens och framtidens medarbetare. Våra utbildningskoncept är framtagna tillsammans med framtida studier och att effektivisera studierna. 1 yrkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till 1 typ a varor eller tjänster man säljer. 1 valmöjligheter och i flera kurser kan den studerande 1 FE 120, Smaföretagande A. FF1205. Organisation och ledarskap,

8 Yrkesinrikti,ng Butikssäljare 0LK802 HNDLI2O2 HNDLI2O5 HXDL 1204 Entreprenörskap 0LK802 Orienteringskurs HNDLI2O2 Bransch- och produktkunskap HNDL12O5 Inköp och varuhantering. FE1207 Smaföretagande B 1-INDL 1204 Handel specialisering PA12OI Proj ektarbete Butiksiedare 0LK802 HNDL1202 HNDLI2O5 FE 1203 FE 1204 FF1205 PA 1201 HNDL1204 Orienteringskurs Bransch- och produktkunskap Inköp och aruhantering Handel specialisering B utikskomnuini k ation dekoratör) 0LK802 Orienteringskurs HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap HNDL Praktisk marknadsföring B HNDL 1204 Handel specialisering Företagssäljare 0LK802 HDL 1202 HNDL 1205 FTNDL 1204 PAI2OI Orienteringskurs Bransch- och prod uktkunskap Inköp och varuhantering Företagsekonomi B Marknadsföring Organisation och ledarskap Proj ektarbete Handel och specialisering Orienteringskurs Bransch- eh produktkrinskap Inköp och varuhantering Handel specialisering Proj ektarbete Marknadsföring marknadsförare 0LK802 Orienteringskurs ADM 1205 Information och layout A HNDL 1211 Praktisk marknadsföring B PA Proektarhete Handel speciaiierina H\DL ) OJ On O\ riga aibtra kurser ARL 1201 Arbetsmiljö och sjkerhet DAA Dato rkunskap -\Iternati t föreslar i s oje handelsinriktnuic om ear i kursp ak et ai -. ib!.ca:r r

9 01 K802 Orienteringskurs -200 eller FE 1 20 Småtretagande A HXDL 1203 Försäljning och service HNDL 1200 Personlig försäljning HNDL 1210 Praktisk marknadsföring A HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap HNDL 1205 Inköp och varuhantering 10 HNDI 1204 Handel specialisering 200 Butikssäljarc FF1202 Företagsekonomi A LPL 1204 Kommunikation t s.ul 4J.J kl 1 IL [ dill. v,,jjt : - E/aga 1 ANBUL RMLL 4F ipr. 1.q r 3 / klto n» q r i r 3) 1 9 (36) PAI2Ji Projektarhet LPLI2O4 FF1202 FF1205 FE 1204 HNDL 1203 FEl 203 H\DL 1202 H\DLl2u5 HNDLI2I() HNDLI209 cllci FE1.) OLKSO2 Butiksiedare Kommunikation Företagsekonomi A Personlig försäljning Praktisk niarknadsföring \ Företagsckonomi B Marknadsfdi ina Ornanisation ch ledarskap Inköp och aruhlmterlng Bransch och pmduktkunskap Försiljnin och serx icc Smaföretagandc.\ On enteri ngskurs 5u-20() it») al) al) 51) FFNDL12IO E{XDL12O9 1-fNDL12O2 LPLI2O4 HNDL 1203 HNDL 1204 HNDL 1205 PA1201 Proj ektarb etc 0LK802 Entreprenörskap inom Handel FF1202 eller FF1207 FF1207 Inköp och varuhantcri Orienteringskurs Kommunikation Företagsekonomi A Småföretagande A Försäljning och service Personlig försäljning Smäföretagande B Praktisk marknadsföring A Bransch- och produktkunskap Handel specialisering HNDLI203 Försäljning och service eller FEl20 Småföretagande A HNDL 1209 Personlig försäljning HNDL Praktisk marknadsföring A HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap HNDL 1204 Handel specialisering FF1202 Företagsekonomi A LPL 1204 Kommunikation 0LK802 Orienterineskurs HNDLI2I 1 Praktisk marknadsföring B Butikskommunikation (dekoratör) Oh () -200

10 flsd Handd och specialisering 200 Företagssäljarc OLKSO2 Orienteringskurs -200 LPL 1204 Kommunikation FE 1202 Företagsekonomi A eller FE12 Smaföretagande A 5fl HNDL 1203 Försäljning och service 1 INDL 1209 Personlig försäljning HNDL 1210 Praktisk marknadsfisringa HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap 1{NDL 1205 Inköp och varuhantering HNDIA 204 Handel specialisering 200 PÅI2OI Projektarbete Marknadsibring marknadsfbrare OLKSO2 Orienteringskurs LPL 1204 Kommunikation FE 1202 Företagsekonomi A eller FE 1207 Sniåföretagande A HNDL 1203 Försäljning och service HNDLI2O9 Personlig försäljning HNDLI2IO Praktisk marknadsföringa ADM 1205 Information och layout A HNDL 1211 Praktisk marknadsf3ring B PAI2OI Projektarbete HNDL 1204 Handel specialisering 200 Valbara kurser för samtliga kurspaket ARLI2O1 Arbetsmiljö och säkerhet j DAA12OI Datorkunskap 1 Dessutom förslår vi följande kurspaket: Kurskod Amne Poäng - Lager och logistik 0LK802 Orienteringskurs -200 LPL 1204 Kommunikation FE 1202 Företagsekonomi A eller FE 1207 Småföretagande A HNDL 1202 Bransch- och produktkunskap HNDL 1205 Inköp och varuhantering HNDL 1204 Handel specialisering 200 TRTE12II LogistikA rrtei2i2 LogistikB IINDLI2I4 Transport och spcdition 5n IRTEI2I ) Farligtgods 51? ARL Arbetsmiljö och säkerhet rrtf.l2r TruckA 5Q* * Utbildningen kan kompletteras med truckkurt ho% annan LabildningsanordnaN 1 ö crnsknnimce med r:spckti c kommun AVa3L.Xi.iW..1,oonandin g nflwc3 /InStdiSfl.JtflV e(åx j $ 10 (36) 1%

11 med kurspaketen. Svflet är att, genom goda kurspaketen. en orienteringskurs innehallande bla. hranschintroduktion studieteknik. arbetsmarknadskunskap. Dessutom kan i erbjuda yrkess\eriska, ä\en den parallellt aktuellt arbetsmarknadsområde. arbete, effekti isera studierna och skapa god insikt i Svtet med kursen är att öka möjligheterna till framtida konpetensutveckiine och konipetensbehov och Mölndal. Fdöjelhersgatan lc Kungshacka. Södra Forggatan 16 Vi kan erbjuda alla våra deltagare, parallellt med 1 Göteborg. Falkenbergsgatan 3 hantverk. yrkesinriktade kli rspaket: HnteHhronscl en Jr under aindi ut eckli fl4 och ir. Dessutom kan i erbjuda rkessvenska, även den parallellt Hotell och Restaurang. karaktärsämneskurser: innehållande bl a. studieteknik, arbetsmarknadskunskap tramtida stadier och att effek ti isera studierna. kompetensutveckling och kompetensbeho och hranschintroduktion rkesrelateradc sprakkunskaper öka möjlihetcrna till arbete. eltekli\ isera studierna och skapa god insikt i aktuellt arbetsaiarknadsomräde. med kurspaketen. Syftet är att, genom goda.mne Poäng Orienteringskurerna i förslaget kan e\ entuellt kortas ner i Följande förslag kan kombineras med andra utbildnings former såsom SF1 och!el ler GRIJV omfattning och istället kan man id beho\ lägga till Orienteringskurs. rkesinriktad vrkessvenska. Praktisk lokalv ård Städning och rengöring Arbetsmiljö och säkerhet 1 Iantverk. yrkesinriktade kurspaket Vi kan erbj rida alla våra deltagare en orienteringskurs 5. fiet med kursen ir att tika rnö leheterna till framnd 1 lotdi Kunebackj. Södra 1 rggtjn 1 ( Göteborg, Falkenhergsgatan 3 Mölndal. Flöjelbergsgatan IC FAFEI2U4 FATEI2O7 FATE12O1 Fastighet ORK800 Lokal kurs FATE 1204 ARL A R L b 1a 1 ANB L,r O.fL L4P ir ar.ifq i,mr ; i,<cs d e 1< rijx 4 r.. t 4 11c36 Byggnad och utrustning Orienteringskurs, rkesinriktad Städning och ren aöring Arbetsmiljö och säkerhet Yttre miljö ) () Lokalvård ORK Kurskod framtida studier och att effektivisera studierna rkesrelaterade språkkunskaper öka möj1iheterna till Hantverk. karaktärsämneskurser: 1

12 1 koncept skapas. Bredden i bi anscilen ökar och boende kombineras ofta med olika kringaktiviteter sasom konferenser. upple\ elser och frisk yard. Detta kräver personal med hade hrc\ och specifik kompetens. Vara utbildningskoncept är ftamtagna tillsammans med branschen och är anpassade till dagens och framtidens behov, Hotell och restaurans. karaktärslimneskurser Kurskod Amne Poang LPL 1204 Kommunikation ADM12OS Konferens och reception HOKI2OI Hotelladministration HOK 1202 Hotell A H0K1203 Hotell B 1 TURJI2O1 Turism HOK1205 Konferens H0K1206 Reception HOK 1204 Hotell C 200 TIJRI12O7 Turism och resor Hotell och Restaurang. vrkesin riktade kurspaket: Lokal kurs Reseledarkunskap Göteborg. Falkenberasuatan 3 PA1201 Pro,jektarbete TUR1I 202 rhetsmarknad för turism 200 \Iolndal. Pläjelberssgatan 1 C Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt omrade Kungshacka. Södra Torsgatan 1 6 Guide 0LK802 Orienteringskurs Lokal kurs Guidning, 200 PAI2OI Projektarbete TURII2O2 Arbetsmarknad för turism 200 Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt område Auktorierad Guide 0LK802 Orienteringskurs -200 Lokal kurs Guidning 200 PA 1201 Projektarbete TURI 1202 Arbetsmarknad för turism 200 Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt omrade Detta alternativ kan med fördel kon±ineras med förslag Hotellskolan inom omradet 1 lotell och restaurang. art Förias 4 Afternati t förclar i arje turisininriktnins som co eet kurspaket Kurskod Amne Poän Turismiiedarbetare O[KSu2 Orientcrngskurs 5-2 ;i, [PI 1 23$ KoinmunlUlti )n RI iu Ism Bg3. r,p ophdqj.; i q

13 f1ri1202 PA12UI ADMI2OS TLRJ 120o Konferens och reception Arbetsmarknad för turism Turism Natur. kultur och miljö LPL1204 Kommunikation Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt område Proj ek tarbete OLKSO2 Orienteringskurs -200 T1JR11205 Turism T1JR11202 Arbetsmarknad för turism 200 Turism och e cm PAI2OI Projektarbete fl R11 20 l urism och resor LR112fl TLRJI2i5 1 uri snu 1 j -Fa,,-f., -tt.g n ; ;. i 13 (36, 1 ni ism och rsoi LPL 1 2i4 [.)iin tiu1.ftil 1 il OLKSO2 On enterineskurs 5 )-200 Auktoriserad Guide Guide LPLI2O4 Kommunikation PAI2OI Projektarbete Dessa kurser genomförs mcd inriktnin mot alt omrade TT R Arbetsmarknad för turism 200 Lokal kurs Guidnine 2o0 TLRII 20 Turism och resor TLRII2O5 Turism 0LK802 Orienterineskurs -200 Reseledare TLRI 1202 Arbetsmarknad för turism 200 Dessa kurser genomförs med inriktning mot valt område TURII2O5 Turism PAI2OI Projektarbete TURI12O7 Turism och resor LPLI20$ Kommunikation OLK8O2 Orienteringsk urs -200 Proj ektarbete De två sista kurserna genomförs med inriktnine mot \ alt Turism Arbetsmarknad för turism 200 Turism och resor Orienteringskurs Kommunikation Företagsekonomi A Småföretagande A Småfäretagande B FE 1202 TLRI1207 TLRI12O5 LPLI2O4 eller FE 120 OLK8O2 PAI2O1 TURI Entreprenö r inom Turism FF1207 område TURII2I)3 Fritidsturism ILRI 1 2f Turism och resor

14 Lokal kurs Ctndnng PAI2()l Projektarbete T R Arbetsmarknad för turism 2(10 Dessa kurser enoinförs med inriktning mot valt omrade Industri. karaktärsiimneskurser: lfl(lustri. vrkesinriktade kurspaket: Livsmedel, karaktiirsiimneskurser: livsmedel. vrkendktadekurspaket: Media, karaktärsämneskurser: Media, vrkesinriktade kurspaket: Naturbruk, karaktärsämneskurser: Naturbruk. yrkesiiiriktade kurspaket: Omvårdnad, karaktärsämneskurser: Vi kan erbjuda alla våra deltagare en orienteringskurs inneh1 lande bl a. studieteknik, arbetsmarknadskunskap, 1 kompetensutvecki ing och kompetensbeho och bransch i ntroclukt ion Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida arbete. effektivisera studierna och skapa god insikt i aktuellt arbetsmarknadsområde. Dessutom kan vi erbjuda vrkessvenska. även den parallellt med kurspaketen. Syftet är att. genom goda yrkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till framtida studier och att effektivisera studierna. Göteborg. Falkenbergsgatan 3 Mölndal. Flöjelbergsgatan IC Kungshacka. Södra Torggatan 16 Omvårdnad. Kurskod OMVI200. SOMSI2i2. PSI2oI. 0MV1215. ARLI2UI. SO\1S1201. O\1Vl2l. SOMS 1 2u4. O\IVI2OS. SO\1S 1 2. OMV 12u2. karaktärsämneskurser Medicinsk grundkurs. 1änniskan socialt och kulturellt. Psykologi A. Vard- och omsorgsarbete, Arbetsmiljö- och säkerhe Etik- och li sflägor. Orm ärdnad. Social omsorg. Lindrande ärd, Rehahäitcring och habiliterine, Sj uk\ar d, Poäng - (0 1 ou 10(1 10(1 8 a ;a 1 4 is AP ippl andlr g -5r r as 1 1 ud u rj r m K is. i.- 9i 3

15 , Människor i beho. a stöd, 200 konipetensutveckling och kompetensbehov och branschintroduktion kurspaketen. en orienteringskurs innehållande bla. studieteknik. arbetsmarknadskunskap. Vi kan erbjuda alla vara deltagare, parallellt med Ornvardnad. vriesinriktade kurspaket: 0NR20. Ilemsjukvårcl. OMV Geriatrik. 1 1ff) S0 IS 1 207, Ut eckl ingsstärning funktionshinder, 200 SOMS Socialt hehandlingsarbcte. Syftet med kursen är att öka möjligheterna till framtida 1< unsbac ka. Södra Torgatan 16 Göteborg. Falkenbergsgatan 3 Mölndal. Elöjelbergsgatan lc (MV1 2 il P...iatri OLK öi2 Oricuteringskurs Pkiatri C-NIVA funktionshinder clier äldreomsorg hemsjukx ard Sjuk\ ård CMVI 2U Sjukvard S0\IS Rehabilitering och habilitering OMV 1 26S Lindrandc.ård Välj inriktning. siukvärd, ps kiatri, ut\ ccklingstörning OMVI21O 1 SOMSI2U4 1 ARL12OI SOMS12OI B-NTVA Vad- och omsorgsarbetl Psykologi A Medicinsk grundkurs Människan socialt och kulturellt 1 A-NIV.k 1 II 1 8 /aa 18 - i AP accr ardl!nq G i nr /Kesv:dn rg t r i x r 9 15 (36 Social omsorg Arbetsmiljö- och säkerhet Omvårdnad Etik- och livsfragor O\1\ l215 OMV 1209 SOMS 1202 PS12OI, Kurskod Oh K802 Orienteringskurs Amne Poäng -200 A-nivå ger baskunskaper inom vård och omsorg som kan byggas vidare till B- och C-niva tvårdbiträdeskompetens) A-.B- och C-niva krävs för att fa kompetens att söka arbete som undersköterska, skötare i psykiatrisk vård, ärdare omsorgsassistent eller boendestödjare. Omvårdnad. vrkesinriktade kurspaket med kurspaketen. Syftet är att. genom goda arbete, effektivisera studierna och skapa god insikt i aktuellt arbetsmarknadsområde. Dessutom kan vi erbjuda rkessvenska. även den parallellt yrkesrelaterade språkkunskaper öka möjligheterna till framtida studier och att effektivisera studierna. SO\IS Socialpsvkiatri. 101) OM V 1 2 Il. Psykiatri, 20u

16 SOMS 1 2(5 Socialpsvkiatri SOMS 1 20( Socialt behandlingsarbete 10 ) Ut ecklu sstörning funktionshinder OLKSO2 Orienteringskurs -21)0 IOS 1203 Människor i beho av stöd 2 ))) SOMS 1 20 Lt ecklingsstörning funktionshinder 200 Jdreomsorg hemsjukvard 0LK802 Orienterineskurs 0MV1205 (Jeriatrik CMV 1207 Hemsjukvård CMV 1208 Lindrande yard SO\lS 1203 Rehabilitering och habilitering Personlig assistent OLKSO2 Orienteringskurs -200 CMVI Vård och omsorgsarbete, 200 SOMSI201. Etik och Livsfrägor, SOMS 1 207, tjtvecklingsstörning Funktionshinder, 200 SOMS 1203, Rehabilitering och Habi litering, ARL12OI. Arbetsmiljö och säkerhet. LPL 1201, Kommunikation, LPL12O3, Hälsopedagogik, LPL Pedagogiskt ledarskap, CMV Medicinsk grundkurs, NÄR 1202, Näringslära, PS12O1, PsykologiA. BKF Fritid för funktionshindrade, Yrkesinriktat kurspaket äldreornsorg Utbildningen ger fördjupad kunskap om äldres sjukdomar och specifik omvårdnad och omsorg om äldre personer med olika sjukdomstillstånd samt ge handlingsbereclskap vid akuta situationer. Utbildningen kan leda 61 arbete pä exempelvis sjukhem. äldreboende för dementa personer. geri atriska avdelningar, äldreboende. ålderdomshem. hemtjänst. Omvårdnad inriktning äldreomsorg. för arbete med äldre med olika sjukdomar Kurskod Amne Poäng CLKS )2 Orienteringskurs OMV 1 20 Hemsjukvärd bo SOMS 12(11 Etik och ln slbgur 1 jo CMVI 205 (äcriatrik OMV 1216 Handledning lou O\IV 1 26S Lindrande ard OMV Medicinsk grundkur 1 ou SO\IS 12(12 Människan socialt och kulturellt 1111 NR 12(2 Näringlära O\IVI 210 Om\ ardnad 1 ) PS12OI Ps\koIogI \ 5) t3 ga jh r5 CP ft AP tco a a g v n i 1rke jrrpdn rg ii r. ;j 1636)

17 Kurskod Kurser och vårdaspekter inom det psykiatriska och arbete som skötare i psykiatrisk yard inom öppen och sluten värd. pö psykjatriska kliniker och dagverksamheter Poäng 1 socialpsykiatriska arbetsfältet samt kunskap om ett [nriktningen ger kunskap om psykiska problem och sjukdomar. behandlingar. undersökningar. rehabilitering arbetsfbltet inklusive beroende ärdcn. och eller som boendestödjare inom det socialpsykiatriska professionellt förhallningssätt. Ltbildningen kan leda till Om ardnad inriktning psykiatri SO\IS Social onisoig 1 8 aa 1 Ar3 PtIL 0 porand rq nj r a,rkoutl d g in Kon iu Jr, )J (36j SOylSl2 Kurser SOMSI2OI OLKS02 BKFI2O6 PSl2Ol [PE 1208 OIv 1200 LPL 1204 LPLI2O3 Kurskod Poäng Fritid för funktionshindrade 1-lälsopedacosik Medicinsk grundkurs t\ ecklingsörnin.r funkti )nshinder 200 Etik och livsfrägor t\ Jcklin. li il h soci aiiatiun 2ou Pskologi.-\ Människor i behov ar stöd 200 Pcdagogiskt ledarskap 1 00 Kommuiiikatic n 5i 1 Orienteringskurs 5t -200 boende samt arbetshandledare på daglig verksamhet med 1 boendestödjare för ungdomar, stöd för barn i särskilt till arbete som personlig assistent, vårdare, personal på En väsentlig del i utbildningen är samverkan med och ungdomar med olika slag av funktionsnedsättningar. Omvårdnad stöd och service inriktning Barn och ungdomar med funktionsnedsättning Inriktningen ger kunskaper med fokus pa arbete med barn närstående och andra verksamheter. Utbildningen kan leda korttidshem. cle\ assistent, personal pa fritidshem. ungdomar. PS 1202 Psykologi B PS 1201 Psykologi A OMV 1209 Medicinsk grundkurs LPL 1204 Kommunikation SOMS 1202 Människan socialt och kulturellt SOMS 1204 Social omsorg SOMS 1205 Socialpsr kiatri IOSI 204 Psvkosocialt arbete SOMS 1206 Socialt behandl ngsarhete SOMSI2OI Etik och lisfragor OMV12I 1 Psykiatri OLKSO2 Orienteringskurs -200

18 Yrkesinriktat knrspak el-stöd och seice iith Idning till personlig assistent Inriktningen ger kunskaper för arbete med ungdomar och vuxna med olika slags funktionsnedsättningar. En äsentlig del 1 utbildningen är i samverkan med närstaende och andra verksamheter. Ltbildningen ger gedigna kunskaper för arbete som personlig assistent. [tbildningen kan leda till arbete som personlig assistent i eget boende. boendestödjare. ardare. eievassistent. personal på fritidshent samt arhetshandledare på daglig verksamhet Kurskod Kurser Poäng OLKSO2 Orienteringskurs -200 ARE 1201 Arbetsmiljö och säkerhet SO\1Sl20l Etik och livsfrågor BKF 1206 Fritid för funktionshindrade LPL 1208 Pedagogiskt ledarskap OMS 1203 Rehabilitering habilitering LPL12O4 Kommunikation OMV 1209 Medicinsk grundkurs NÄR12O2 Näringslära OMV Vård och omsorg 200 PS12O1 PsykologiA SOMSI2U7 Ltvecklingsstörning. funktionshinder aja A C PM AP p, od rg na ii vpes itb d no r. i r (36)

19 kommunikationen med deltagarna. erfärenhet från vuxenutbildning. Anbudsgivaren skall ha pedagogisk ledare på plats med Anbudsgivaren skall använda sig av digital lärplatiform i Varje kurs skall erbjuda distansinslag och flexibla lösningar Ø EJ såväl som fysiska träffar. Bslaga 1 4NBUDSFORMULAR upphandltrg Gymnasiet pkesurbsldnlng ;nom Komvcsx dnr (36) Ånbudsgivaren skall arbeta efter internt dokumenterad EJ kvalitetssäkringsmodell. drag inom motsvarande område som denna upphandling omfättar. Anbudsgivare skall lämna två referenser för utförda upp- EJ Validering skall erbjudas i kursmoment och/eller kurser. EJ svarande minst 20 % av utbildningstiden. Varje utbildning skall ha arbetsplatsrsrlagda inslag mot- EJ en rektorstjänst inom det offentliga skolväsendet som ansvarar för den operativa ledningen av utbildningsbeställningen skall motsvara kompetensen som krävs för Den pedagogiska kompetensen hos den eller de personer EJ 2 SKALLKRAV Ja Nej flj

20 3. KVALITETSKRITERIER A - D Utgör % av anbudsutvärderingen. Kvalitetskriterium A. Pedagogik och metodik Utgör 5 % av anhudsutvärderingen. Anbudsgivaren ska td1igt och kortfattat beskriva:. f.,. 1 \ eiksrn hetens ped igogisk i grunds n kopplat till \Ikesutbildning (Ma\ - 60 tecken) De värderingar och det förhallningssätt som lagt arunden för AcadeMedias syn på bildning, vart pedagogiska synsätt, dess planering och genomförande, har sina utgångspunkter i vår startegiska plattform, där nyckelprden..,,ärprofessionalism, glädie, engagemang,, utveciling och resultat. Med detta som underbyggnad utformad }iddåii och vår organisation för vuxenutbildning. Människosyn: Vi tror på människans vilja och förmåga till lärande och utveckling samt det egna ansvarstagandet i lärprocessen - da r den inre drivkraften förstärks genom bekräftelse Etiksv n: Den pedagogiska grundsynen präglas av ömsesidig respekt för varandras olikheter, värderingar och åsikter Kunskapssvn Kunskapsinh mtandet ser i som en indi\iduell process ilken steg foi steg for fram mot bestående kunskap. Utgångspunkterna är individens förutsättningar och behov med jjänsyn tagen till befintlig kompetens Pedagogisk situation: Individen har den centrala rollen 1 lärandet. För oss är kvalitet att möta och uppmärksamma eleven vid varje lärtillfhlle Samhällssyn: Genom ny kunskap, kritiskt granskande. 1 frågasättande och ökad relevant kompetens för arbetslivet ges möjlighet till aktivt deltagande och påverkande av den egna rollen 1 samhällsutvecklinsen Vår kontinuerliga omvärldsanalys, av både arbetsmarknad och utbildningsväsende, gör att vi snabbt ser behov av utveckling inom pedagogik och uthildningsfrågor kopplat till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, Via samverkan med utbildningsväsendet, arbetsförmedling, arbetsgivare inom offentlig sektor och näringsliv håller vi våra utbildningar ständigt aktuella och relevanta. Vår pedagogiska grund i kombination med en ständigt pågående omvärldsanalys, en lärarkår med vuxenpedagogisk kompetens och ett validerande förhållningssätt skapas (le bästa förutsättningarna för effektix itet och måluppfyllelse för individen. Var utgänespunkt är att al!a elever skall l\ ckas med sina studier och att ele\ en är tllie till ett ecet ansvartagande och initiativ utbildnine och vrkesliv. 1 coachningprocessen är elevens vilja och motivation avgörande för att n arbete. Elevens behov a stöd för att nå eget ansvarstaaancle och handlingskrat t varierar \ [ir uppgi tt är att med lämpligt stöd och uppmuntran vägleda efl. tt verkts e på väeen är iösuinlsnriktad samtaismetodik: arbetsmetoden har ute3nespliflkt i personens beho. mål, cmvi resurser och egna ösninear. Att respektera elevens hännåca, Baga 1 ANBUDS000MOL $0..cornd1ng Gymnasiaf yrkesntbdc7nrq norr, oovux. dor Q (36)

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. Bulaga. 1 ANBUDSFORMULÄR Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. 2OO9O9-2k. sa:r f:ji srr-:4 uarr: Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux

ANBUDSFORMULÄR. 2OO9O9-2k. sa:r f:ji srr-:4 uarr: Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux ANBUDSFORMULÄR sa:r f:ji srr-:4 uarr: - i 4. i. Ii--! 4,, f4 Datum: 2OO9O8-17 Dnr: O91 34713 1 (22) ANBUDSFORMULÄR ÖPPNAT 2OO9O9-2k Anbudet består av Anbudsformuläret, bilaga 1, och två referenser inskrivna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer