Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare"

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 Beslutande Sven-Åke Eriksson (C) Ordförande Barbro Högström-Larsson (C) Åke Bertils (S) Leena Lindblom (M) Eva Morsk (C) Tjänstg. ersättare för Helena Bikoff (C) Per Wetter (S) Tjänstg. ers. för Gun Forssell Spång (S) Kajsa Gladh (M) Tjänstg. ers. för Urban Rohlin (S) , Ethel Engberg (KD) Tjänstg. ers. för Urban Rohlin (S) Övriga deltagande Ulla Britt Hånell sekreterare Mats Collin Förvaltningschef AnnKristine Elfvendal Förvaltningschef Jennie Svensk Ekonom Katarina Sjödin Ekonom Kia Zacco Tf verksamhetschef Karin Bohlin Tf förvaltningschef Utses att justera Ronny Spångberg Verksamhetschef Åke Bertils (S) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulla Britt Hånell , Mats Collin 152 Ordförande Sven-Åke Eriksson Justerande Åke Bertils Organ Omsorgs- och lärandenämnden ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret i Bergsjö Underskrift Ulla Britt Hånell

2 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (20) Övriga deltagare vid nämndens sammanträde : Berith Danielsson, enhetschef Sörgården. 148 Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare. 152, 154 Agneta Tingelöf, projektledare. 154 Åsa Johansson, projektledare. 154

3 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (20) 143 Godkännande av dagordning Omsorgs- och lärandenämnden godkänner dagordningen med eventuella förändringar och anmälan av extra ärenden. Extra ärende: 1. Sekretessärende (se 159) Godkänna dagordningen med ovanstående ändring.

4 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (20) 144 Information från förvaltningschef Förvaltningschef Mats Collin informerar. 1. Hemtjänstområde Hassela. 2. Externannons på tjänst som verksamhetschef. 3. Karin Bohlin t.f. förvaltningschef, börjar sin tjänst 25 oktober och tre månader framåt. Arbetar 80 %. Har ansvaret för äldreomsorg/handikappomsorg. Rekrytering av ny förvaltningschef efter Mats pågår. Tacka för informationen.

5 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (20) /2010 Ekonomirapport Förvaltningschef Mats Collin redogör för den ekonomiska ställningen för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per : Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och invandrarenheten: Bokfört september 2009: Bokfört september 2010: Budget 2010: Avvikelse budget: Bokförda löner september 2009: Bokförda löner september 2010: Uppmana förvaltningen att arbeta för att sänka kostnaderna för att minska det prognostiserade underskottet. 2. I övrigt godkänna redovisningen.

6 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (20) /2010 Nämndsbudget 2011 Ärendet senast behandlat vid nämndens 130/2010. Förvaltningen har under budgetprocessen arbetat med olika idéer och förslag till förändringar inom hela UO-förvaltningens verksamhetsområde för att komma till den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen på tkr. Kostnadsreduceringar på 13,8 miljoner ska redovisas. Uppdra till förvaltningen att lämna förslag på kostnadsreduceringar, fördelade på de olika enheterna/verksamhetsområdena. Ärendet tas upp igen på nämndens möte 17 november.

7 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (20) 147 OL:s investeringsbehov 2011 Förvaltningschef Mats Collin och ekonom Katarina Sjödin informerar om förslag till fördelning av investeringsbudget för 2011: Budget 2011 Reinvesteringar 500 tkr IT-stöd 500 tkr IT-plattform uppdateringar 800 tkr Portallösning 2010 och tkr Städmaskiner/utrustning 30 tkr Förbättrad måltidsmiljö skolan 50 tkr Möbler ÄO 240 tkr Utemiljö SÄBO 50 tkr Bållebo förstudie 975 tkr Daglig verksamhet tkr Carportar 200 tkr TOTALT: tkr Anta förslaget till investeringsbudget för 2011.

8 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20) 148 Ökad grundbemanning på Sörgården Föreligger tjänsteutlåtande från tf. verksamhetschef Kia Zacco daterat : Sedan pågår ett försök med ökad grundbemanning under tre månader på Sörgården. Tanken är att detta försök ska leda till en ökad kontinuitet och en ökad kvalitet för brukaren utan någon merkostnad för verksamheten. För att få ett bättre underlag önskas att försöket förlängs med tre månader, till och med Berith Danielsson, enhetschef på Sörgården, informerar ledamöterna i ärendet. Godkänna att försöket med ökad grundbemanning på Sörgården förlängs med ytterligare tre månader, till och med

9 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (20) /2010 Remiss: Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar Kommunen inbjuds att lämna synpunkter på förslag till reviderat policydokument gällande Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar. Den för kommuner och landsting i Gävleborg gemensamma policyn för arbetet med barn och ungdomar tillkom för sex år sedan och har haft och har alltjämt en viktig funktion för att vägleda verksamheter i kommuner och landsting i hur de ska samverka runt målgruppen. Syftet är bland annat att vi tillsammans ska leva upp till Barnkonventionen. Initiativet har tagits av Nätverk Närvård, samverkansarena för länet för landstings- och kommunpolitiker. Nordanstigs kommunfullmäktige antog tidigare policy Svar på remissen önskas senast Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningscheferna Mats Collin och AnnKristine Elfvendal daterat med förslag till beslut: Att uppdra till förvaltningen att ge förslag på yttrande gällande det reviderade policydokumentet. Förslaget skall presenteras för nämnden i november. Att uppdra till förvaltningen att ge förslag på yttrande gällande revidering av policydokumentet. Ärendet tas upp igen vid nämndens sammanträde 17 november.

10 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (20) /2010 Organisationsförändring Med anledning av att verksamhetschefen för verksamhetsstöd slutat och att inte tjänsten återbesätts behöver vissa organisationsförändringar genomföras. Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningscheferna Mats Collin och AnnKristine Elfvendal daterat med förslag till beslut: Att Vaktmästeri, Bidrag och avgifter, Färdtjänsten, Riksfärdtjänsten, Kollektivtrafik samt Trafikhandläggare flyttas till verksamhet UO-stab. Att Transportorganisationen samt Bilpool flyttas till verksamhet Stöd och Lärande. Att Bemanningsenheten samt Kost och Städ flyttas till verksamhet Äldre- och Handikappomsorgen. Genomföra följande organisationsförändringar: 1. Vaktmästeri, Bidrag och avgifter, Färdtjänsten, Riksfärdtjänsten, Kollektivtrafik samt Trafikhandläggare flyttas till verksamhet UO-stab. 2. Transportorganisationen samt Bilpool flyttas till verksamhet Stöd och Lärande. 3. Bemanningsenheten samt Kost och Städ flyttas till verksamhet Äldre- och Handikappomsorgen.

11 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (20) /2010 Motion från KD om satsning på sommarlovsentreprenörer Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte Kommunstyrelsen önskar nämndens yttrande över motion från Kristdemokraterna i Nordanstig daterad Tidsplan: Bör vara klart under hösten Uppdra till förvaltningen att, på nämndens sammanträde 17 november, återkomma med förslag till yttrande.

12 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (20) /2009 LASS-upphandling Ärendet har tidigare behandlats vid nämndens möten enligt 141/2009, 159/2009, 10/2010 och 93/2010. Under beredningsarbetet med budget 2010 aktualiserades i förvaltningen frågan om att lägga ut den del av personlig assistans som idag utförs av kommunen på privat anordnare. Kommunfullmäktige tog beslut att personlig assistans läggs ut på privata utförare. Upphandlingen är nu genomförd. Bedömningen av anbuden har gjorts av en professionellt sammansatt referensgrupp med olika professioner från Nordanstigs kommun. Följande anbud har inkommit: 1. Anemon Personlig Assistans AB 2. CORAB Assistans AB 3. Kompis Utveckling AB 4. Sirius Humanum AB 5. VH Assistans AB 6. Wiwan AB Övertagandet beräknas ske vid årsskiftet. Förslag till beslut från referensgruppen: Anbudsgivare 3, Kompis Utveckling AB har i anbudssammanställningen erhållit den högsta poängen och ska således ha det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Därav föreslås att Kompis Utveckling AB antas som anbudsgivare. Anta Kompis Utveckling AB som utförare av den kommunala personliga assistansen enligt LASS och LSS.

13 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (20) /2009 Revidering av OL-nämndens arbets- och delegationsordning, särvux Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och verksamhetschef Ronny Spångberg daterat : I september 2010 gjorde Skolinspektionen förvaltningen uppmärksam på att särvux saknades i den gällande arbets- och delegationsordningen. Förslag till beslut: Att göra följande tillägg i den gällande delegationsordningen och att ändra numreringen av nuvarande 17.6 samt de efterföljande punkterna Ny punkt 17.6 = Ärende mottagande av studerande till särvux samt utbildningens upphörande Lagrum SkoL 12 kap Delegat: FC Vidaredelegation Rektor Återrapportering Ingen återrapportering Anta förslaget till ändringar daterat , i OL-nämndens arbetsoch delegationsordning.

14 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (20) 154 Rapporter/information 1. LOV-ansökningar (info: Margareta Sjögren) 2. Bevakning av giltighetstid för färdtjänsttillstånd (från OL 142/2010) Info: Mats Collin. 3. Uppföljning av nämndsbeslut för tiden (info: Ulla Britt Hånell) 4. Tjänstetillsättningar inom IFO. 5. Delrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet. 6. Information gällande kollektivtrafikens Åk gratis en månad. 7. Medvind: hur fungerar det rent praktiskt för personalen? (info: Agneta Tingelöf och Åsa Johansson) 8. Studiebesök i Finland oktober: djurunderstödd aktivitet och behandling (info: AnnKristine Elfvendal) 9. Utvärdering av Omvårdnadsprogrammets traineerår Under 2010 har kommunen haft besök av Socialstyrelsen och blivit ålagd att göra skriftliga rutiner och riktlinjer för vissa områden. Att dokumentationen förbättras, arbetsuppgifter och bemötande synliggörs, åtagande som kontaktperson genom underskrift. (Från myndighetsutskottet ) 11. Intradagar september (info: Barbro Högström-Larsson (C) 12. Styrgrupp Närvård Norra Hälsingland, sammanträde 1 oktober i Bergsjö (info: Sven-Åke Eriksson (C) 13. Beredskap för extraordinära händelser, handlingsplan. (info: Kia Zacco) 14. Beslut från Socialstyrelsen daterat , dnr: /2010 gällande Vinkeln i Nordanstig AB, Bållebergsvägen 7, Bergsjö. Ansökan bifalles. 15. Beslut från Skolinspektionen daterat , dnr: :4603: Fristående skolan Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvalls kommun har rätt till bidrag från läsåret 2011/12. Huvudman är Hudik Friskoleutbildning AB. 16. Beslut från Skolinspektionen daterat , dnr: :3998: Fristående gymnasieskolan Skvaderns Gymnasieskola i Sundsvalls kommun har rätt till bidrag från läsåret 2011/12. Huvudman är Norrlidens Kunskapscentrum AB.

15 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (20) Forts Tidskriften KOM (kommunikation mellan vuxenutbildare) nr 3/ Från FoU Välfärd rapport 2010:5: LSS kollegiegranskning i Gävleborg. 19. Från FoU Välfärd rapport 2010:6: Utanför upptrampade stigar, en studie av förebyggande hembesök hos äldre i Gävleborg. 20. Rapport till Socialstyrelsen för 3:e kvartalet 2010: Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? Svar: JA gällande SoL ÄO = äldreomsorg (8 ärenden). Svar: NEJ gällande SoL OF = omsorger om personer med funktionshinder. Svar: NEJ gällande LSS OF Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott? Svar: NEJ gällande SoL ÄO Svar: NEJ gällande SoL OF Svar: NEJ gällande LSS OF 21. Möte gällande gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av äldre i Gävleborg (äldrevisionen) den 22 oktober i Gävle (info: Åke Bertils (S). Godkänna redovisningen av rapporter. Punkt 20 delges till kommunfullmäktige.

16 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (20) 155 Delegeringsbeslut 1. Attestuppdrag gällande Kia Zacco för tiden och program 34 äldreomsorg samt 35 handikappomsorg. Undertecknat av förvaltningschef Mats Collin Myndighetsutskottets protokoll från Myndighetsutskottets protokoll från LOV: avtal med tre stycken externa utförare av hemtjänstinsatser (= Addera Omsorg i Nordanstig AB, CORAB Assistans AB samt ML Omsorgsspecialisten AB). Undertecknade av förvaltningschef Mats Collin Attestuppdrag till socialsekreterare Cecilia Ljung gällande verksamhet 7550 verksamhetsstöd. Undertecknat av förvaltningschef Mats Collin Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

17 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (20) 156 Delgivningar 1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen : Ekonomirapport med beslutet att godkänna OL-nämndens redovisning samt att KS kommer att fortsätta att följa nämndens arbete med att hålla budget Protokollsutdrag från kommunfullmäktige : Förslag till tillägg i Tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst. 3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige : Ny tidtabellperiod för kollektivtrafiken i Gävleborg. 4. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådets möte Godkänna redovisningen av delgivningen.

18 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (20) 157 Kurser/konferenser 1. Samverkanskonferens rörande hedersvåld och förtryck, våld i nära relationer och människohandel (uppföljningskonferens). Tid: 12 november kl. 13:00-16:00. Plats: Gävle, Clarion Hotell Winn Citykonferens. Erbjuda Kajsa Gladh (M) deltagande i samverkanskonferensen rörande hedersvåld och förtryck 12 november i Gävle.

19 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (20) 158 Information och övriga ärenden Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. Barbro Högström-Larsson (C): Viktigt att politikerna i nya OL-nämnden från 2011 gör studiebesök på de olika verksamheterna som nämnden har ansvar för. Eva Morsk (C): Det finns TV-spel och dataspel, rörelserelaterade, som har positiv inverkan både för kropp och själ. Är detta något för de som är boende på våra särskilda boenden? Finns det möjlighet att köpa utrustning och spel? Gällande studiebesök på de olika verksamheterna så överlåter nämnden frågan till den nya nämnden som börjar sin mandatperiod i januari Gällande TV-spel och dataspel på särskilda boenden: Uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten för detta.

20 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (20) 159 Avtal OBS! Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagens 31 kap 16.

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer