Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007"

Transkript

1 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR 300 personer samlades den 31 maj och den 1 juni 2007 i en fullsatt aula i Pedagogens nya vackra lokaler i centrala Göteborg för att dela med sig av forskningsresultat, erfarenheter, utvärderingsfynd och synpunkter på case managementidén. Begreppet i sig väckte mycket diskussion finns det inget svenskt begrepp, vad menar vi egentligen och vad vet vi om vad som är de bärande beståndsdelarna i effektivt stöd till människor med psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder? Vi som deltog i konferensen representerade ett brett spektrum av samhällets resurser för stöd; verksamheter inom socialtjänst och psykiatrisk öppen- och slutenvård, universitet, FoU-enheter, kompetenscentra, vårdföretag, Socialstyrelsen, frivilligorganisationer I det här referatet ges inblickar från de olika föreläsningarna vid konferensen. Flertalet av de power pointpresentationer som visades finns publicerade under referatet på och Välkommen Elisabeth Beijer inledde med att hälsa välkommen för arrangörerna Lennart Lundin från Psykossektionen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt Kompetenscentrum för schizofreni, Ulf Malm från Göteborgs universitet, Carl Toshach och Lena Bennet från Folkuniversitetet samt Elisabeth Beijer från FoU i Väst/GR. I arbetet med att arrangera konferensen har i högsta grad socialtjänsten och psykiatrin mötts med sina frågetecken och utropstecken omkring case managent. Dessa frågetecken och utropstecken är något att vara rädd om för att gemensamt diskutera former för samordning och inte minst för att bidra till att stärka den enskildes ställning. Annikas erfarenheter Annika Nilsson har egen långvarig erfarenhet av psykossjukdom och av olika insatser från samhällets sida. Annika har gjort en film om sina erfarenheter som hon visade och kommenterade vid konferensen. Annika berättade om hur svårt hon tidigare hade haft att göra sig hörd i vården och att hon möttes med att allt skulle medicineras. Hon fick möjlighet att delta i projektet Integrerad Psykiatri. Det innebar att hon till sin hjälp fick en resursgrupp som bestod av behandlande läkare, en case manager, mamma, personlig assistent och andra personer som var viktiga för Annika då. Mötena skedde hemma hos Annika och Annika uppskattade att få känna sig så viktig att andra ville komma till henne. I resursgruppen fick Annika vara expert på sitt eget liv och man lyssnade på henne. Annika har fortfarande kontakt med sin resursgrupp och case managern vid behov, men hon har lärt sig mycket om sig själv och vet idag hur hon kan göra när hon mår dåligt. (Vill du ta del av Annikas film går det bra att vända sig till henne genom Lennart Lundin; Politisk vilja Karin Johansson, statssekreterare vid Socialdepartementet, talade om vad regeringen gör, prioriterar och planerar när det gäller psykiatri. Hon sa att detta är ett av de viktigaste områdena när det gäller hälso- och sjukvården eftersom det berör människor så otroligt

2 mycket, ända in i själen. Barn och ungdomsområdet samt stöd till personer med dubbla diagnoser hör till prioriterade frågor, likaså hur personer som bedöms som farliga ska bemötas. Karin rubricerade den önskvärda utvecklingen i tre begrepp; tillgänglighet, valfrihet och kvalitet. - Det är fortfarande en lång väg att vandra för att nå kortare vårdköer och väntetider. Och de misstag som begås ska man ta tillvara för att förbättra säkerheten och kanske kan vi här lära oss från flyg- och kärnkraftsindustrin. Slutbetänkandet är nu ute på remiss och där finns en rad bristområden identifierade. Redan idag görs en del, bland annat finns det planer på att utveckla en öppenvård med särskilda villkor så att fler slutenvårdspatienter kan skrivas ut. Det kommer att satsas 500 mkr i år och lika mycket nästa år på utvecklingsinsatser av olika slag, framför allt vill regeringen se insatser för att nå högre kompetens och utbildning. Den brist på psykiatrer som finns vill man också rätta till genom fler specialistplatser på utbildningen. Regeringen vill också göra kartläggningar bland annat för att få bilder av läget när det gäller vårdgarantin. Att stärka brukarnas ställning lyftes fram särskilt av Karin. Att skapa delaktighet så som i Annikas film anser Karin vara ett lysande exempel på hur det kan gå till. - Ni som arbetar inom vården jobbar dagligen med frågor som rör liv och död, det handlar om att se människan och vi behöver dagligen påminna oss om att varje människa är unik med unika behov. Karin avslutade med att säga att det inte är något fel på viljan och att det kanske finns bättre förutsättningar idag än tidigare eftersom det är en bred politisk samstämmighet och hyfsade finanser. Från publiken restes invändningar mot det tvång i öppenvård som Karin lyft fram: - Vi vet från studier att detta inte lett till förbättringar. Däremot är det belagt hur viktigt det är att människor blir sedda och blir delaktiga i vården! Karin svarade med att remissinstansernas svar blir viktiga i denna fråga men att det finns personer inom slutenvården som inte klarar att vara delaktiga och som man därför kan behöva finna andra lösningar för. Från Psykiatriutredningen till Nationella psykiatrisamordningens slutbetänkande vad har egentligen hänt? Lennart Lundin, chef för Psykossektionen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, visade den garantisedel som patienter får när de har kontakt med Psykossektionen i Göteborg. Den talar om vad den enskilde har rätt till, bland annat en case manager som tillsammans med patienten planerar och genomför behandlingen, en resursgrupp för att var och en ska kunna nå sina personliga utvecklingsmål samt stöd och information till närstående. - Ja, vad har egentligen hänt, frågade Lennart. Redan i det första betänkandet till psykiatriutredningen 1992 identifierades bristområden. Och det var egentligen ett mer radikalt dokument än det vi fick år 2006 från den Nationella psykiatrisamordningen! I

3 psykiatriutredningen lyftes inte bara brister utan även medborgarnas perspektiv fram och för första gången fick vi ett funktionshinderperspektiv på psykisk sjukdom. I det senaste betänkande formulerades samma brister, till exempel avsaknaden av resurser, och det är faktiskt ganska blodfattigt. Men Lennart pekade också på att vad som finns idag, och som saknades i psykiatriutredningen, är forskningsstöd för metoder, verktygslådor, de har en starkare position inom psykiatrin nu. Funktionshinderbegreppet är etablerat. Bland annat har tekniska hjälpmedel för kognitiva funktionshinder utvecklats. Lennart visade en handdator som till exempel kan ge stöd i hur man kokar pasta likväl som varna för tidiga tecken på insjuknande! Lennart sa också att det finns mer forskningsstödda organisationsformer idag, man vet till exempel mycket mer om case management. 1 Brister idag handlar om avsaknaden av rehabilitering och sysselsättning samt visst forskningsunderskott när det gäller socialtjänstinsatser som boende och särskilda boendeformer. Det är också ytterst komplicerat med såväl psykiatrins som socialtjänstens interna organisering. Socialtjänsten är ofta uppdelad i funktionshinder- och individ- och familjeomsorgsenheter som inte alltid fungerar tillsammans. När det gäller case managementidén angav psykiatriutredningen redan 1995 vissa principer som var avgörande: Heltäckande behovsbedömning som utgår från individens egna val och prioriteringar Individuell planering som klargör hur behoven skall tillgodoses och vem som har ansvaret för insatserna Ett organ som skall ha huvudansvaret för att initiera behovsbedömningen, den individuella planeringen och samordningen av insatserna Det huvudansvariga organet skall utse ett personligt ombud med uppgift att stödja och hjälpa den enskilde. (Med personligt ombud i utredningens språkbruk menades en case manager, enligt Lennart.) Så vad har då hänt? Vi har uppenbarligen kvarstående problem med resurser och samordning. 1 miljard kronor som nu satsas - är det mycket? Det är vad två JAS-plan kostar, sa Lennart. Men det är ett bättre läge när det gäller kunskap och vi har förutsättningar att ta hand om de pengar som kommer att strömma över oss! Från publiken kom i anslutning till Lennarts föredrag synpunkten att det inte minst är viktigt att kunna erbjuda personer med psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder rehabilitering och arbete, idag är det mest fritidsverksamhet, och Lennart kunde bara hålla med. Men vad ska vi kalla case manager för på svenska? Personligt ombud var bra från början men har efter hand kommit att betyda något annat. Samma problem finns i Danmark. Multidisciplinära team enligt OPUS-modellen Mette Bertelsen från Bispebjergs universitetssjukhus berättade om aktuella forskningsresultat från så kallade OPUS-team som riktar sig till förstagångsinsjuknade personer. Teamen är multidisciplinära och består av psykiatrer, psykiatrisjuksköterskor, socialarbetare, psykologer, arbetsterapeuter och personer för yrkesinriktad rehabilitering. OPUS utgår från en modell som heter ACT (Accertive Community Treatment), vilken bygger på case managementidén och 1 Se till exempel Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom. En sammanställning av systematiska översikter. Utgiven 2006 av IMS vid Socialstyrelsen.

4 som bland annat kännetecknas av intensivt uppsökande arbete till personer med de allra största behoven, ofta med dubbla diagnoser och som ofta används när alla andra behandlingsförsök är uttömda. (För information om ACT, se bilaga.) OPUS arbetar också med familjebehandling och social färdighetsträning. Just att kunna använda olika former för stöd- och behandlingsinsatser och att koordinera dessa är OPUS utgångspunkt. Är OPUS-team en hållbar insats? Detta är den övergripande frågan för den studie som Mette presenterade. OPUS-teamet har utvärderats med randomiserad kontrollerad metod med utgångspunkt från en baslinje och uppföljning efter två och fem år. Målgruppen för studien är personer år med specifika diagnoser som rör schizofreni och psykos och som inte förut fått adekvat behandling. Olika skattningsformulär har använts, bland annat för att mäta livskvalitet. Man har också använt vissa registerdata. Kontrollgruppen har fått standardbehandling. Resultaten efter två år visar att OPUS-gruppen har färre sjukdomssymtom och lägre grad av missbruk, har klarat sig med lägre doser av mediciner och svarar bättre på behandling. Personer som fått OPUS är också mer nöjda med behandlingen än vad kontrollgruppen är. I vissa avseenden skiljer sig resultaten mellan de båda grupperna dock inte åt efter två år. Det gäller förekomsten av negativa symtom, psykotiska symtom, skador och upplevelsen av beroende. Efter fem år står det ändå tydligt fram att OPUS-gruppen får sjukhusvård i väsentligt lägre utsträckning och att man lever mer självständigt än kontrollgruppen. Mette visar beräkningar som ger vid handen att OPUSteamen gott och väl betalar sig. Mette konstaterar att det ändå efter fem år inte är helt lätt att svara på frågan om OPUS verkligen är en hållbar insats. Etiska frågor om ACT i Danmark Nästa föreläsare var Marie Høgh Thögersen, även hon från Bispebjerg i Danmark. Marie redogjorde för en studie om ACT-team i Danmark. (För information om ACT, se bilaga.) ACT-team finns sedan år 1998 och har implementerats i stor skala från år Studien är randomiserad mot kontrollgrupper som fått standardbehandling med case management. Frågeställningen för studien är: Är ACT effektiv jämfört med standardbehandling? Studien innehåller också frågor om paternalism och autonomi. Marie visar en bild av en våg där den ena vågskålen är Paternalism (då läkaren bestämmer oavsett vad patienten själv vill) och den andra vågskålen är Autonomi (då patientens autonomi respekteras även när det kan vara skadligt för den enskilde). En fråga i studien har varit om ACT i Danmark är förenad med mer paternalism än autonomi. Målgruppen för studien är personer mellan 18 och 65 år med kronisk psykiatrisk sjukdom, erfarenhet av sjukhusvistelse enligt vissa bestämda kriterier, dubbla diagnoser och med svårigheter att få rätt stöd och vård. Studien är genomförd med skattningsformulär och intervjuer. Efter två år uppvisar ACT-gruppen signifikanta skillnader till det bättre när det gäller sjukhusdagar, ofrivilliga inläggningar, funktionsgrad, droganvändande och upplevelsen av nöjdhet med vården. I ACT-gruppen upplevde personerna också att de hade en högre grad av delaktighet även ifråga om medicin. Personer som fått ACT upplever inte de vitala inslagen i ACT-behandlingen som tvingande, snarare tvärtom. Det fanns dock skillnader när det gäller personer med dansk eller annan etnisk bakgrund, bland annat upplevde personer med annan etnisk bakgrund det svårare att sätta sig emot vad case managern sa. Därför är det viktigt att förstå varje persons utgångspunkter. Mobila akutteam i Norge Rolf W Gråwe från SINTEF Helse i Norge berättade om en stor studie av mobila akutteam. Modellen med mobila akutteam har kommit från Canada, Australien och England. Syftet är att ge människor i allvarlig psykisk kris som har behov av ögonblicklig hjälp mer tillgängliga

5 och differentierade behandlingsmöjligheter. Av tradition är det sjukhusplatser som erbjuds i sådana situationer. Bakgrunden är höga kostnader med sängbundna akutplatser, dålig tillgänglighet, kapacitetsproblem, felplaceringar, tvång, återinläggningar samt att personer rycks ur sina naturliga sammanhang. Teamen är utformade med i huvudsak psykiatrisk vårdpersonal och med tillgång till psykiatrer. Rolf återgav internationella forskningsresultat som bland annat visar stora förbättringar när det gäller inläggningar, familjevåld, tillfredsställelse och återinläggningar. Nya studier visar samma tendenser. Målet i Norge är att alla som är i behov av ögonblicklig hjälp och har behov av dygnsbehandling senast under år 2008 ska kunna vända sig till mobila akutpsykiatriteam. Människor ska själva kunna kontakta akuttemen, det vill säga utan läkarremiss. Detta nya sätt att se på akutvård väcker nya frågor. Det behövs till exempel mer kunskap om olika typer av akutteam, olika organisering, dimensionering och ansvar. Rolf redogjorde för en ny undersökning där akutavdelningar och mobila akutteam studerats i Norge. Det visade sig vara fler kvinnor än män som fått hjälp från akutteamen. Akutteamen hade oftare personlig kännedom om personerna. Signifikant fler från akutavdelningarna hade blivit inlagda igen och de får också mer sjukhusvård. Men här fanns en stor skillnad mellan olika akutavdelningar vilket gör det intressant att diskutera utvecklingen av avdelningsvården. En konsekvens av utvecklingen, som samtidigt är en stor utmaning för akutpsykiatrin, är att personer som blir inlagda på akutavdelningarna kommer att vara i sämre tillstånd. Rolf visade en bild med texten Välkommen till sjukhuset! och vårdpersonal i full skyddsmundering. - Denna utveckling måste vi vara uppmärksamma på! avslutade Rolf. Olika forskningstraditioner samma resultat Vi fick ta del av ett samtal mellan Johan Cullberg och Ulf Malm. Detta är två forskare som studerat det psykiatriska fältet med olika perspektiv Johan med psykodynamiska utgångspunkter och Ulf med intresse för naturvetenskapliga undersökningsmetoder. Johan och Ulf ställde frågorna: Vad har vi lärt oss? Vad har varit spännande? Vad har varit svårt? Och de är rörande överens. Människor med erfarenhet av psykoser har lärt dem mycket. På de flesta sätt är personer med och utan psykoser lika. Men personer med psykoser är mer sårbara. De har lättare att fragmentisera verkligheten och kan bli översvämmade av stimuli, känslor och överkrav. Det är enkelt att tro att är man en gång sjuk så är man alltid sjuk men så är det inte. Uppfattningen att till exempel schizofreni behöver medföra livslångt lidande med demens som följd är helt felaktig. Något som inte tas upp i läkarutbildningarna är betydelsen av hopp. Alla kan få det bättre! Ulf och Johan vet att det går att bli bra. Kontinuitet är ett viktigt behov och de som har familjen med sig klarar sig bäst. Johan och Ulf relaterade till Annikas film: - Annika sa det som är det allra viktigaste, att det är patientens behov som ska vara i centrum, då händer det något. Annika sa samma saker som framgår av utredning på utredning. Kanske kunde vi ersätta 15 års utredningar med 15 minuters film!

6 Det finns resultat från olika vetenskapliga traditioner som visar att dialogen, respekten och delaktigheten i planeringen ger resultat. Det går bättre då. Brukartillfredsställelsen med vården blir dessutom högre. Johan och Ulf kom också in på vem som bäst passar att arbeta inom psykiatrin. Det handlar inte om en särskild personalkategori utan om vissa personlighetsdrag: - Man måste kunna se intressanta saker hos personer som andra ofta tycker är jobbiga. Det som verkar konstigt blir plötsligt förståeligt om man verkligen lyssnar. Att tycka att den man möter är spännande och värdfull, någon man kan lära av. - Det är viktigt med utbildning för alla berörda runt den enskilde. Men det behövs någon som håller ihop hela laget, sa Ulf. En case manager kan liknas vid en coach och det är ofta den person som träffar klienten mest och känner denne bäst som kan ha den rollen, det kan till exempel vara en boendestödjare. Om klienten blir mycket sjuk kan rollen växla över till någon inom den medicinska vården för att sedan växla tillbaka igen. Johan hänvisade till OPUS-teamet som beskriver personerna man arbetar för som gäster. Gäst är någon man väntat på sedan länge och som man vill göra det bra för. Detta är en stor skillnad mot att suckande tänka om personer man möter som Å, en ny patient! Johan uttryckte oro för det politiska förslaget med tvång i öppenvård. I första hand måste man ändra organisationen: - Människor med psykisk sjukdom har fått anpassa sig till vårdorganisationer från 1900-talets början, nu måste vi se till att möta människors behov. Ulf fyllde i: - Och det är centralt att arbeta tillsammans med brukaren. Vi har kunskap om detta idag. Det handlar om att brukare, sjukhuspsykiatri, öppenvårdspsykiatri och socialt arbete skapar gemensam kunskap. Johan pekade på skillnader i Sverige: - I Mellan-Sverige ser jag att psykiatrin lämnar över till socialtjänsten, man ser det som att ansvaret upphört när en person skrivs ut. Men vi måste se oss som att vi alltid finns där för personen, att sjukvården till exempel kan bryta krisen snabbt. Psykiatrin måste lära sig att inte se det som att lämna över. Socialtjänsten ska känna att psykiatrin väntar på att få träda in. Det finns exempel på att verksamheter flyttat samman under samma tak, det är en modell man också kan tänka sig. Ulf avslutade med att säga att det är program som integrerar insatser över lång tid som ger bättre resultat än andra. - Det känns bra att våra erfarenheter finns bekräftade i forskning. Men nu är det dags att omsätta det i verklighet!

7 Nationellt kunskapscentrum för forskning och kunskap om case management utanför Skandinavien Text: Christina Norman Lars Hansson från Lunds Universitet berättade om det nystartade Nationellt kunskapscentrum för forskning och utveckling inom området psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder. Centret kallas CEPI vilket står för Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser. En orsak till centret är att det finns brister när det gäller systematiserad kunskap och metoder för olika områden. Lars menade att bristen blir större ju längre ner på följande lista man kommer; arbetsrehabilitering, familjeintervenioner, case management, social färdighetsträning, kognitiv beteendeterapi, tidig intervention för förstagångsinsjuknade, träning av kognitiva funktioner, boendestöd och sist sysselsättning. Nätverket CEPI består av 11 forskare och centret fokuserar på nio teman: stöd till anhöriga case management arbetsrehabilitering psykosocial modell (Boston) daglig sysselsättning boende samsjuklighet psykisk fysisk hälsa stigma och attityder Man är intresserad av det som kallas supported employment vilket innebär att man utgår från individen, satsar på integration i riktigt arbete, lönearbete, samt ger individualiserat och kontinuerligt stöd. Bland annat pågår ett projekt i Västerbotten där man följer supported employment i en studie, det skall bli intressant att ta del av resultatet, menade Lars. (Mer information finns på Lars gick igenom forskning runt ACT som visar att ACT i Europa inte alls varit säskilt effektivt, det är tveksamt om det är effektivare än andra behandlingar. Man kan fråga sig varför. Lars lyfte fram att om man jämför med USA kan skillnaden bero på att utbildningarna för personal sett annorlunda ut, eller att skillnaderna mellan öppen och sluten vård är av olika slag i USA jämfört med Europa. Lars ställde några framtidsfrågor; Har ACT spelat ut sin roll? Kanske skall man titta mer på innehållet, och på relationerna? Diskussion fördes runt andra modeller, varför har de valts bort? Strength Model lyftes fram som ett exempel. Det fördes fram från publiken att man i framställningen saknar den långa vägen innan, det vill säga innan en person är redo för ett ACT-team och en intensivare rehabiliteringsperiod. En annan synpunkt handlade om forskning mer generellt; hur är det med skillnaden mellan forskning och praktik; hur kan forskning bli mer praktikanpassad och kanske vice versa? Har man i centret funderat över hur en metod skall implementeras, hur den ska kvalitetssäkras och följas upp? Personligt ombud (PO) och case manager (CM) Text: Carl Toshach Harald Wilhelmsson, f d huvudsekreterare i psykiatriutredningen, ansvarig för personligt ombud i Skåne, redogjorde översiktligt för psykiatrireformen (PR) och handikappreformen, vilka båda tillkom i mitten på 90-talet. Psykiatrireformen var en frihetsreform och handikappreformen en maktreform. Och han menade också att FN i viss mån tagit efter Sveriges skrivningar vad gäller individens rättigheter och ställning när det gäller funktionshindrade. Att använda begreppet funktionshindrade om personer med långvarig och allvarlig psykisk sjukdom infördes i och med psykiatrireformen. Detta var i viss mån ett nytt synsätt på psykiskt sjuka. Bland annat innebar det att de kom att omfattas av den ett år senare beslutade handikappreformen. I PR skickades pengar med (20 miljoner) för försök med case managers i kommuner. Man kan tänka sig CM på åtminstone tre områden; CM som

8 samordnare av psykiatrisk vård, CM som samordnare inom socialtjänst och CM som samordnare inom psykiatrisk vård och socialtjänst kom ett riksdagsbeslut om en reform där kommunerna fick rätt att inrätta personliga ombud. Fortfarande är reformen tillfällig och många kommuner har ännu inte tillsatt några ombud. Inom personligt ombud i Skåne, där uppdragsgivarna är RSMH och Schizofreniförbundet, finns 24 ombud anställda. Dessa stödjer och arbetar tillsammans med ca 400 svårt sjuka klienter. Det finns även PO som är direkt anställda av kommunerna, till exempel i Mölndal. Här kan en intressekonflikt uppstå menade Harald Wilhelmsson (se också vidare nedan). Han menade vidare att rollen som PO och/eller CM måste vara distinkt skiljd mellan stödjare och/eller myndighetsperson. Härtill kommer stora skillnader i kultur och beslutsordning mellan socialtjänst och sjukvård. En annan viktig skillnad mellan PO och CM är att PO alltid är ett frivilligt val för individen, man kan inte remitteras till PO, medan CM kan ingå som en del i ett behandlingsprogram. Harald menar att det inte hjälper med organisationsförändringar, utan man måste prata med klienten om allt, oavsett system. Kanske kan PO och CM vara en lösning på detta. Karin Hansson, socionom och PO i Mölndal, betonade vardagsmakt och empowerment som utgångspunkter för sitt arbete som PO. Hon liknade jobbet vid en skuta där hon som besättningsman är med och hissar/revar segel för att individen skall nå sina mål. Hon var noga med att betona att hon har en fristående roll på uppdrag av individen, men är anställd av kommunen. Hon kallade sig även för brobyggare, stigfinnare och dörröppnare. Först skapar hon en allians med individen för att sedan tillsammans med honom/henne planera och identifiera behov av vård och service. Hon bistår vid myndighetskontakter, ger samhällsinformation och agerar tolk i båda riktningarna, dvs mellan individ och myndighet. Hon jobbar uppsökande eftersom individen inte själv aktivt söker hjälp. Men det är individen som bestämmer om vad, när, hur olika saker skall göras!! För att nå de personer som lever i samhällets marginal krävs långsiktiga relationer och massor av tålamod. I Mölndal finns två ombud. Man har ett ombud/2500 individer. Karin Hansson har cirka 15 kontinuerliga kontakter och totalt cirka 30 kontakter per år. PO upplevs inte av andra myndigheter alltid som så populärt, men PO bidrar alltid till ett bättre bemötande av individen. Karin Hansson betonade också PO:s viktiga uppgift att ge individen HOPP och framtidstro. Seminariet diskuterade PO:s arbetsledning och stöd i yrkesutövandet. För att undvika alltför små PO-organisationer bör/måste små kommuner gå samman och tillsammans driva en POorganisation. Ombudet måste ha tillgång till back-up. Man måste också som PO gilla sina klienter, stå ut med att jobba ganska ensam utan en daglig arbetsgrupp. Man måste också ha bra utbildning, minst högskoleutbildning. Vid anställning av PO bör alltid brukarorganisationerna vara med. OBS! att PO skall hjälpa klienten, inte vara till för att en myndighet skall kunna remittera besvärliga klienter till PO. Yvonne Holm, socionom och case manager i NÅ-ut-teamet vid Psykossektionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, arbetar i ett team tillsammans med 12 personer som har olika yrkesbakgrunder. Detta tycker hon är positivt. Hennes roll som CM är att se till att klienten får planerade vård- och stödinsatser. I en inledningsfas byggs en allians mellan CM och klient upp. Därefter sker kartläggning och utredning av: 1. nätverk 2. resursgrupp som bygger på individens egna önskemål 3. individuell utvecklingsplan

9 OBS! i utvecklingsplanen gäller det att jobba med klientens egna mål. CM + läkare ingår alltid i nätverket. Yvonne Holm är CM för ca personer. Till ovanstående kommer vårdplanering/behandlingsprogram med angivande av vilka insatser som kan vara aktuella, t ex: - optimal medicinering - uppsökande hembesök - klienter som uteblir från avtalade besök/behandling kontaktas - utbildning och information om sjukdomen, dess förlopp och behandling - kontinuitet i kontakter och uppföljning - stresshantering - hjälp med att förbättra klientens sociala förmåga En del av åhörarna på seminariet tyckte att mycket av det Yvonne Holm som CM berättade liknande väldigt mycket det som en kurator i ett psykiatriskt team utför. Slutligen nämnde Harald Wilhelmsson kort några ord om det webbaserade system man har i PO Skåne för att följa upp och kvalitetssäkra sitt arbete. En avslutande reflektion är att både PO och CM saknar tydliga yrkesroller liksom att deras arbetsuppgifter är glidande utan klara gränser. Detta hindrar dock inte att de gör en mycket betydelsefull insats och tycks vara uppskattade av de personer de är till för. Men här behövs också mer forskning och utvärdering/uppföljning/kontroll. Brukarinflytande Text: Lennart Lundin Detta seminarium behandlade flera aspekter på hur brukare och närstående kan få inflytande och makt. Främst diskuterades två nivåer för inflytande: organisationsnivån och individnivån. David Ershammar från det nationella brukarinflytandeprojektet gav en översikt över de olika former för inflytande som prövats (och planeras) på olika håll i Sverige. Det var tydligt att man hittat många olika kreativa sätt och modeller. Gemensamt för många av dessa former var att de syftade till att ge många olika erfarenheter en röst och att de gått utanför ramen av mer konventionella brukarråd. Dessa råd har naturligtvis fortfarande sin givna plats. Ylva Berger och Camilla Tilljander från Halland berättade om den systematiska satsning på brukarinflytande som Psykiatrin i Halland driver. Man har brukarsamordnare som hjälper de olika organisationernas lokalgrupper i att fungera bättre i sina roller. Samordnarna hade i sin tur ett stöd i mentorer. Camilla Bogarve från Halland tog fram individperspektivet när hon presenterade den satsning på Bostonmodellen som görs i Halland. Hon betonade att modellen har bearbetats för att passa svenska förhållanden. Mycket konsekvent lyfter arbetssättet fram individens rätt att styra sitt eget liv och ger också instrument för att detta ska kunna ske. Detta även för personer som tidvis kan vara påverkade av sjukdom och funktionshinder. I diskussionen efteråt lyftes de likheter fram som finns mellan denna modell och Integrerad Psykiatri. En livlig och intresserad diskussion där andra delade med sig av andra erfarenheter följde.

10 Samverkan i lokal tappning Två projekt i centrala Göteborg som fått medel från Nationell psykiatrisamordning för att utveckla samverkan presenterades; Marie-Louise Svensson och Per-Anders Olsson för Röda tråden och Anneli Ahlgren och Susanne Stockman för Sambo eller särbo? Samverkan genom avtal. I Röda tråden arbetar man med vissa personer med psykiska fuktionshinder som också har missbruk och/eller kriminalitet, till exempel genom LRV-dom. Alla stadsdelar i Göteborg är med, likaså den psykiatriska vården och rättspsykiatrin. Detta är en målgrupp som man inte klarar att hjälpa på egen hand. Många aktörer har varit engagerade från början och projektet är starkt förankrat. Målet är fyra nya boenden, sysselsättning/rehabiliteringscenter, integrerade stöd/vård-former för de personer som erbjuds boende samt gemensam kompetensutveckling för all personal som finns runt dessa personer. För varje person ska en case manager/kontaktperson utses. Projektet är ganska snart slut, den stora svårigheten har varit att få fram boenden och ännu finns inget sådant. Testamentet från projektet kommer att bli i form av ett dokument som anger riktlinjer för personer med komplexa behov. Dokumentet ska antas av alla berörda aktörer. I riktlinjerna kommer man att föreslå att det ska finnas en case manager eller kontaktperson runt varje person samt en tvåa, det vill säga en andra person som kan träda in som case manager. Erfarenhet från andra som arbetat med personer med denna problematik är att en enskild case manager kan få ett alltför tungt ansvar. Att personer med komplex problematik lätt hamnar mellan stolarna förklarade Per-Anders och Marie-Louise med att inte minst de interna organisationerna är ett bekymmer. I Göteborg finns 21 stadsdelar och inom varje ofta en uppdelning mellan individ- och familjeomsorg och funktionshinderverksamhet, inom individ- och familjeomsorg en uppdelning mellan psykiatri och missbruk. Inom psykiatrins organisation finns olika slutenvårdsenheter, allmänpsykiatri och psykosvård. De geografiska gränserna försvårar samarbetet på alla plan. Personer med missbruk diskvalificeras ofta till insatser från verksamheter riktade till personer med psykiatriska behov. Människor med komplexa vårdbehov har heller ingen tydlig företrädare i form av anhörig- eller brukarorganisation. Susanne Stockman gav en beskrivning av Integrerad psykiatri med case management inom Nå-ut-teamet i Göteborg. Man arbetar med en tydlig modell (se power point-presentation) som utgår från att det tillsätts en resursgrupp, att den enskilde får en case manager (med en tvåa, se ovan) och att man i första hand arbetar i den enskildes hem, skapar utvecklingsplaner tillsammans med den enskilde och fördelar ansvar. Lägsta möjliga doser av läkemedel ska ges och var och en inom resursgruppen får utbildning inom frågor som berör den enskilde. Anneli Ahlgren berättade därefter om projektet Sambo eller särbo? I projektet utredde man från början förutsättningarna för samlokaliserad verksamhet mellan socialtjänst och psykiatri men av flera skäl (bland annat utifrån hur organisationen i Göteborg ser ut) har man istället bestämt sig för en modell typ case manager, men i denna lokala tappning benämnd CKB som står för case manager/kontaktperson/behandlare utifrån de olika organisationernas terminologi. Uppgift, ansvar, rollfördelning mellan organisationerna regleras i ett avtal. - Det är svårt att nå samverkan på en organisationsnivå, därför är det bättre att utgå från den enskilda personen, men att organisationerna också har förbundit sig till exempel i att man

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Konferens: SOCIALPSYKIATRISK

Konferens: SOCIALPSYKIATRISK PROGRAMBOK Välkommen till två dagar med ett fullmatat program inom socialpsykiatrisk forskning! 28 29 mars 2007 Konferens: SOCIALPSYKIATRISK forskning Ett samarbetsprojekt mellan Socialpsykiatriskt Forum

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD

PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD Lunds universitet Socialhögskolan SOL 061 VT-2001 PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD BARFOTA - ADVOKAT FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADES RÄTT I SAMHÄLLET Författare : Gunwor Nilsson Handledare: Staffan Blomberg

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Att bli självständig i ett socialt sammanhang

Att bli självständig i ett socialt sammanhang FoU-Södertörn skriftserie nr 57/07 Att bli självständig i ett socialt sammanhang Brukare och boendestödjares syn på arbetssätt inom socialpsykiatrin Jonas Svanström Elias Sandling ISSN 1403-8358 1 Förord

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer