Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april, kl Sammanträdet förlängs med 1-1,5 timma då nämnden kommer att få ta del av ett av de önskade temaområdena som togs fram under dagarna på Hjortviken. Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av sekretessärenden kl ca Sociala omsorgsnämndens öppna sammanträde börjar ca kl Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (Kommunallagen 6 kap 19 a ). Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: Rödgröna i sammanträdesrum Granen (plan 5), kl Alliansen i sammanträdesrum Tallen (plan 5), kl Sverigedemokraterna i sammanträdesrum Sälgen (plan5), kl YVONNE PERSSON Ordförande ANNIKA ANDERSSON Förvaltningschef Förhinder anmäls alltid till: Petra Grönhaug, tfn , eller via e-post:

2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN Upprop och val av protokolljusterare (Förslag: Anna Christensson med Anne-Marie Ekström som ersättare, Justeringsdatum: torsdagen den 23 april 2015) 2. Sekretessärenden 2.1 Yttrande angående enskilt klagomål (Läggs på bordet) 2015/SON Yttrande angående klagomål på rutin vid sjukdom (Skickas per post) 2015/SON Yttrande ej verkställt beslut- daglig verksamhet (Skickas per post) 2015/SON Yttrande ej verkställt beslut daglig verksamhet (Skickas per post) 2015/SON Yttrande ej verkställt beslut- bostad med särskild service (Skickas per post) 2015/SON Administrativa ärenden: 3.1 Förvaltningschefen informerar 3.2 Månadsuppföljning och prognos tom mars (Bil) 2014/SON Kvalitet och patientsäkerhetsberättelse för Sociala (Bil) omsorgsnämnden 2015/SON Svar på rapporten En granskning av kommunens arbete med personliga assistansen enligt LSS från utredning till verkställighet 2015/SON0011 (Bil) 3.5 LOV under 65 (Bil) 2015/SON Verksamhetschef HSL (Bil) 2015/SON Begäran om en förstudie gällande renovering alternativt nybyggnation av Barnhemsgatan /SON0049 (Bil)

3 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Begäran om en förstudie gällande en utökning av boende avseende Bostad med särskild service för vuxna 2015/SON 0050 (Bil) 3.9 Uppföljning Program mot hemlöshet (Bil) 2015/SON Anmälningsärenden: 4.1 Redovisning av delegationsbeslut (Bil) 4.2 Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser (Bil) 5. Övrigt

4 1 (1) Dnr 2015/SON 0036 Handläggare Jonas Ringström Månadsuppföljning tom mars Sociala omsorgsnämnden har en budget på tkr för 2015, nämnden har också tillåtelse att använda tkr av ackumulerat resultat. Prognosen som är framtagen efter mars månad visar på en nettokostnad på samma belopp. Det innebär att nämnden ligger på ett prognostiserat nollresultat för I prognosen är alla reserver förbrukade så det krävs stor återhållsamhet och restriktivitet under resten året. Nämndens beslut Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad budgetuppföljning med helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN Yvonne Persson Ordförande Annika Andersson Förvaltningschef SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST Borås Bryggaregatan 15 boras.se

5 Månadsuppföljning mars Sociala omsorgsnämnden

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamhetsmått Individ- och familjeomsorg för vuxna Socialpsykiatri Funktionshinderverksamhet Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning mars 2(11)

7 1 Inledning Avvikelsen mot budget efter mars månad är tkr motsvarande siffra efter mars månad 2014 var Inom myndighetssidan finns obetalda kostnader som hör till perioden på ca tkr, (entreprenader, daglig verksamhet enligt LOV samt köpta tjänster av stadsdelarna). Nämnden har också erhållit priopengar för psykisk ohälsa motsvarande tkr för Nämnden har tillåtelse att använda tkr av det ackumulerade resultatet för kostnader av flytten till Vulkanus, i avvikelsen efter mars finns sådana engångskostnader på tkr. Kostnaderna för institutionsvård inom Individoch familjeomsorg är inte i balans med budgetmålen. Det är externa placeringar som är kostnadsdrivande. Ett strukturarbete pågår för att i högre grad nyttja familjehemsvård och öppenvårdsinsatser vilket på sikt ger lägre kostnader. Inom närvårdssamverkan med grund i Hälso- och sjukvårdsavtalet och specifika överenskommelser pågår en översyn i VästKom. Översynen förväntas reglera samfinansiering för placeringar inom socialpsykiatrin vars kostnader idag nästan uteslutande bekostas av kommunen. Brist på bostäder försvårar för gruppen hemlösa. Viten gällande personer med LSS beslut som inte kan verkställas förväntas under året. Boendestödsinsatser ökar i antal med fler timmar. Ett arbete pågår för att nå högre effektivitet. Insatsen personlig assistans enligt LSS är relativt konstant. Hög rörlighet på chefsnivå och i handläggargrupp LSS påverkar arbetsmiljön inom berörda verksamheter. 2 Nämndens verksamhet Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning mars 3(11)

8 Tkr Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Resultatanalys Prognosen visar ett nollresultat för I resultatet efter mars finns kostnader inom myndighetssidan som inte är betalda men som hör till perioden på ca tkr. Exempel på dessa kostnader är boenden som drivs på entreprenad, daglig vht enligt LOV och köpta tjänster av stadsdelarna. Avvikelsen mot budget är efter mars månad tkr motsvarade siffra efter mars månad 2014 var tkr och 2014 års helårsresultat var ett överskott på tkr. Sociala omsorgsnämnden har fått tillåtelse att använda tkr av ackumulerat resultat till bl.a. engångskostnader i samband med flytt till Vulkanus och i avvikelsen efter mars finns sådana engångskostnader på ca tkr. Nettokostnadsökning i jämförelse med motsvarande period 2014 är 7,5 % och budgetramen har ökat med 3,7 % (inklusive volymökningar). 2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Tkr Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Gemensam administration Intäkt Kostnad Nettokostnad IFO Vuxen Intäkt Kostnad Nettokostnad Vård och omsorg i ordinärt boende Intäkt Kostnad Nettokostnad Vård och omsorg i särskilt boende Intäkt Kostnad Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning mars 4(11)

9 Tkr Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Nettokostnad Insatser enl LSS och LASS Intäkt Kostnad Nettokostnad Övrig vård o omsorg för äldre och funktionshindrade Intäkt Kostnad Nettokostnad Buffert Intäkt Kostnad Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Totalt Intäkt Kostnad Nettokostnad Gemensam administration De åtgärder som gjordes förra året i samband med handlingsplanför anpassningsåtgärder ger resultat även i år och nämnden räknar med nollresultat trots en del engångskostnader i samband med flytten till Vulcanus. Nämnden har fått tillåtelse att använda tkr av ackumulerat resultat för bl a engångskostnader för Vulcanus IFO Vuxen Myndighetsutövning Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Efter de första tre månaderna finns ett underskott gentemot budget vad gäller institutionsvården. Antalet externa placeringar ligger kvar på liknande nivåer som slutet av I dagsläget är det låga Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning mars 5(11)

10 kostnader för LVM. Den totala kostnaden för institutionsvården är ungefär på samma nivå jämfört med motsvarande period Åtgärder Det pågår ett långsiktigt arbete med att föra över dyrare externa placeringar till mer kostnadseffektiva placeringar där institutionsvård är nödvändig. Nämnden prövar att använda familjehem framför institutionsvård i större utsträckning, framförallt i komplexa ärenden där närhet till psykiatrins öppenvård är viktig. I ökad utsträckning anlitas extern såväl som intern öppenvård som ett komplement till avslutade behandlingar på institution och familjehemsvård. Detta kommer att sänka dygnsmedelkostnaden per placering över tid kring de personer som har behov av den typen av insats. Analys av verksamheten Ett av verksamhetens mål under 2015 kommer att vara att minska inflödet av personer med behov av stöd. Främst gäller det målgruppen unga vuxna där verksamheten behöver utveckla utbudet av förebyggande insatser tillsammans med interna och externa aktörer. Arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar och minska kostnaderna för externa placeringar fortsätter enligt den framtagna handlingsplanen. Samverkan internt i kommunen samt externt inom regionen behöver utvecklas ytterligare. I närvårdssamverkan och i närvårdsområde Borås har bl.a. rutinen för gemensamma externa placeringar för personer som behöver vård i specifik miljö varit i fokus, denna behöver implementeras bättre i samverkan då få samfinansieringar förekommer. Insatser Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder IFO/Vuxen insats prognos har ett underskott för entreprenaden Petersberg, de kostnaderna kommer att ses över i samband med den nya upphandling som ska genomföras Det finns även en tendens inom den Boendesociala enheten av ökade kostnader på grund av att stor omsättning av hyresgäster ökar skadegörelse och övriga omkostnader. Efter omorganisation inom förvaltningen tillhör socialpsykiatrins boenden området IFO/Vuxen insats. Analys av verksamheten Det vräkningsförebyggande arbetet som samordnas av Sociala omsorgsförvaltningen i samverkan med i första hand Arbetslivsförvaltningen, Barn- och familj och AB Bostäder arbetar som en del i metodutvecklingen med uppföljningar för att underlätta för de som riskerar hemlöshet att behålla sina kontrakt. Arbetet är en framgångsfaktor och nämnden tillför en tjänst under våren för att kunna fortsätta utveckla metoden. Arbetsmodellen tillsammans med öppenvårdsinsatser och boendestöd möjliggör att människor behåller sin bostad i större utsträckning. En svårighet är bristen på lägenheter generellt och "special" boenden som specifikt passar målgruppen. I något fall innebär det istället ett behov av köpt extern plats. Samverkan med Lokalförsörjningsnämnden pågår. Det fortsatta arbetet enligt konceptet "Bostad först" pågår utifrån den överenskommelse som nämnden har med AB Bostäder och i samråd med dem ska metoden utvärderas hösten IFO och Socialpsykiatrins boenden håller på att rekrytera varsin enhetschef, vakanserna påverkar den redan hårda arbetsbelastningen inom enheterna. Natthärbärget Kastanjen kommer enligt planen att stänga I samband med öppnandet i oktober 2014 reviderades en del rutiner med syfte att erbjuda fler hemlösa kommuninnevånare möjlighet att nyttja boendet. Boendet har haft en markant lägre beläggning under den senaste perioden. Arbetet med att ta fram en överenskommelse mellan Borås Stad och idéburna organisationer kommer att göras centralt i staden under Fritid och Folkhälsa och nämnden fortsätter samverkan med organisationer utifrån "Program mot hemlöshet". Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning mars 6(11)

11 IFO/Vuxen insats deltar i arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar tillsammans med IFO/Vuxen myndighet Vård och omsorg i ordinärt boende Myndighetsutövning Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder I den samlade myndighetsutövningen beslutas om insatser av hemtjänst, korttidsboende, ledsagning, avlösning och boendestöd. Gällande beslut om boendestöd har det varit en viss ökning på antalet timmar inom boendestöd de senaste månaderna. Prognosen för helår visar på ett nollresultat för verksamheten. Analys av verksamheten Arbetet med att systematiskt följa upp beslutade insatser och nyckeltal inom hela myndighetsutövningen fortgår och har givit en bättre intern kontroll och underlag för kommande prognostiseringar. Brist på tillgång till korttidsplats inom socialpsykiatrin kan innebära framtida behov av köpt extern plats. Insatser Boendestöd har fortfarande höga kostnader jämfört med budget. I stora drag handlar det om effektivitetsavvikelser då verksamheten inte klarar av att uppnå de 73 % brukartid som budgeten baseras på. Ett effektivitetsarbete påbörjades under hösten och börjar ge resultat genom minskade kostnader. Under hösten 2014 sammanfördes de två olika boendestödsgrupperna ihop till en grupp och utgår från samma lokal i staden. Detta skapar i sig restider som försvårar uppfyllandet av budget 73 % brukartid. Införandet av ett verksamhetsstöd (TES) i februari kommer ge bättre kontroll på planeringen av insatser och även, i större utsträckning, på brukar/kringtid. Detta kommer skapa förutsättningar att effektivisera verksamheten. På sikt kommer sammanslagningen av verksamheten skapa synergieffekter som förbättrar både kvalitet och effektivitet. Utbudet av korttidsplatser i egen verksamhet inom socialpsykiatrin är begränsad till fyra platser, dessa är i stort sett fullbelagda under hela året, i dagsläget kan nämnden verkställa ytterligare ett beslut genom att det finns en ledig lägenhet på ett särskilt boenden, nämnden köper också en plats hos extern vårdgivare. Kostnader för hjälpmedel följer inte budget, utskrivningar och inköp övervägs noga, vissa är dock nödvändiga utifrån den enskildes behov och säkerhet Vård och omsorg i särskilt boende Myndighetsutövning Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder Antalet insatser och beslut om särskilt boende har sjunkit under året. I dagsläget finns dock personer med beslutad insats som ej kunnat verkställas, i avvaktan på boende erbjuds korttidsplats. Verksamheten eftersträvar att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt boende. Analys av verksamheten Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning mars 7(11)

12 För att bibehålla nivån på antalet platser inom särskilt boende behöver verksamheten utveckla stödet till personer i ordinärt boende. Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med kvalificerade öppenvårdsinsatser eller boendestöd möjliggör också att människor behåller sin bostad i större utsträckning. På sikt behöver även andra boendeformer utvecklas, som exempel kan nämnas behovet av fler "satellitlägenheter". Initiativ kommer också att tas kring samverkan med äldreomsorgen kring äldre personer med en psykisk funktionsnedsättning och deras behov av boende. Insatser Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder Varje enhetschef ska ha god kontroll över sin bemanningsplanering så att resurser används så optimalt som möjligt utan att kvalitén för brukare försämras. Varje månad görs en uppföljning av respektive chefs ansvarsområde, både individuellt samt gemensamt i ledningsgruppen för verksamhetsområdet. En översyn av bemanning kvällar- och nätter inom boenden socialpsykiatri har genomförts. Den under 2014 planerade nattbemanningen skulle innebära att resurser kunde fördelas om inom verksamhetsområdet. Förändringen försköts bl.a. på grund av en inspektion från Arbetsmiljöverket samt krav på installation av nya larm på berörda enheter, förändringen har genomförts fr.o.m. mars 2015 förutom för ett boende som måste ha kvar den tidigare bemanningen utifrån våld och hot. Larmen och att bemanningen inte kunnat minska som planerat innebär ökade kostnader. En enhet har även ökade kostnader på grund av byte av matleverantör. Rutiner har reviderats utifrån den nya nattbemanningen. Analys av verksamheten I Borås Stad pågår arbetet med införandet av heltidstjänster och nya arbetstidsmodeller, hur och vilka effekter det får är i dagsläget oklart. Det planerade boendet på Solosången, som ersätter nuvarande Badhusgatan, står klart för inflyttning i april Projekteringen av ombyggnaden av Badhusgatan för att ersätta boendet på entreprenad pågår Insatser enligt LSS och LASS Myndighetsutövning Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Den största anledningen till avvikelsen är att det finns kostnader som inte är betalda men som tillhör perioden. Exempel på kostnader är hemtjänst från stadsdelarna, daglig verksamhet enligt LOV och externa boenden LSS. Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har under en längre tid varit relativt konstant. Efter en ökning av antal beviljade timmar under 2013 och en stor del av 2014 har under de senaste månaderna beviljade timmar för personlig assistans enligt LSS minskat. Åtgärder Inom myndighetsutövningen har ett tydligare arbete påbörjats med att följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell rättspraxis, beslut om eventuellt dubbla insatser som ex. särskilt boende och kontaktperson övervägs noga och följs upp oftare. Alla handläggartjänster är tillsatta och en tjänst som metodutvecklare är inrättad. Detta för att möjliggöra bra förutsättningar för det fortsatta arbetet. Inom den gemensamma myndighetsutövningen (IFO vuxen och funktionshinder) finns en arbetsgrupp som arbetar med utredning kring personer med komplexa behov, syftet är bl.a. att bättre styra rätt insatser samt göra en enhetlig och rättssäker bedömning. Analys av verksamheten Tendensen är att behoven av framtida insatser fortsätter att öka, det gäller även på nationell nivå. För att kunna planera för framtida behov behöver verksamheten tillsammans med såväl interna som externa Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning mars 8(11)

13 aktörer vidareutveckla former för samverkan. Insatser ska exempelvis i möjligaste mån kunna erbjudas på hemmaplan, målgruppen idag har också andra krav på inriktning av verksamhet eller olika former av boenden. Ett återkommande utvecklingsområde är att behålla samt rekrytera handläggare med rätt kvalifikationer. Verksamheten får lägga mycket resurser på att introducera nyanställda då personalrörligheten är hög. Insatser Boendesektionen Analys av verksamheten Inom boendesektionen är en cheftjänst fortfarande vakant på grund av svårighet att rekrytera enhetschefer. Med anledning av ändrade behov av enhetschefer inom sektionen avvaktas rekrytering tills behovet blir av bestående karaktär. Teknikgatan som fördes över från socialpsykiatrin SoL-boende till LSS-boende beräknas att öppna enligt planerna april månad, rekrytering av personal pågår. Den nya gruppbostaden på Kadriljgatan har börjats bygga och kommer att öppna i september månad. Genomlysningen och tät uppföljning av korttidsverksamheten kommer att fortsätta under våren då framtagna siffror visar fortsatt minskad efterfrågan av platser och resulterar i att tillgång och efterfrågan av antal platser inte stämmer överens. En omvärldsanalys behöver även göras för att få en uppfattning om kommande behov för målgruppen. En ny femte lägergrupp kommer att startas upp och bedrivs i en av korttidens lokaler som inte har korttidsgäster en helg i månaden efter den effektivisering som påbörjats. Planering pågår även att göra en fördelningsmodell för kortidsverksamheten med anledning av att det är en konstant rörlighet och förändring inom enheterna och resurserna behöver omfördelas under året. En ny träffpunkt planeras och eftersökning av lokal pågår. Under januari - mars månad har poolkostnaderna ökat stort i jämförelse med föregående år, en förklaring är att det är influensatider. De åtta enheter som är pilotgrupper i nya arbetstidsmodellen har till stor del infört den och det visar att den kommer att leda till kostnadsökningar inom boendesektionen inkl. korttiden på grund av att de långa arbetspassen kortas ner. En uppskattning är ca 20 mnkr om det ska genomföras fullt ut samt att det innebär att ca 1800 timmar inte kan läggas ut inom verksamheten då behovet av mer personal under dagtid på vardagar inte finns Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade Inom denna verksamhet köper nämnden daglig verksamhet av Arbetslivsförvaltningen för personer inom socialpsykiatrin. 3 Verksamhetsmått 3.1 Individ- och familjeomsorg för vuxna Heldygnsvård Verksamhetsmått Utfall Mar 2014 Utfall Mar 2015 Budget 2015 Antal placerade personer med - 90 Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning mars 9(11)

14 Verksamhetsmått Utfall Mar 2014 Utfall Mar 2015 Budget 2015 heldygnsvård 3.2 Socialpsykiatri Socialpsykiatri övergripande Verksamhetsmått Utfall Mar 2014 Utfall Mar 2015 Budget 2015 Antal personer med insatser inom psykiatrin SoL Insatser i ordinärt boende Verksamhetsmått Utfall Mar 2014 Utfall Mar 2015 Budget 2015 Antal psykiskt funktionshindrade med hemtjänst i ordinärt boende Funktionshinderverksamhet SOL-verksamhet Särskilda boendeformer Verksamhetsmått Utfall Mar 2014 Utfall Mar 2015 Budget 2015 Köpta platser på särskilt boende med heldygnsomsorg LSS-verksamhet Verksamhetsmått Utfall Mar 2014 Utfall Mar 2015 Budget 2015 Antal personer med beslut om insats LSS-verksamhet Personlig assistans Verksamhetsmått Utfall Mar 2014 Utfall Mar 2015 Budget 2015 Antal personer med beslut om personlig assistans Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning mars 10(11)

15 Verksamhetsmått Utfall Mar 2014 Utfall Mar 2015 Budget 2015 enligt LSS Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning mars 11(11)

16 Kvalitet och patientsäkerhetsberättelse för Sociala omsorgsnämnden Borås Stad År Liz Rehn Områdeschef Sebastian Nydén Vanja Myrén Ann-Marie Lidberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Elm Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna Jogeland Medicinskt ansvarig för rehabilitering 1

17 Sammanfattning Användning av olika kvalitetsregister för att tillförsäkra god och säker vård Vården bedrivs med god hygienisk standard och minimera risken för vårdrelaterad infektion Uppföjning av vårdskador och risk för vårdskador genom Borås Stads avvikelsesystem. Fallprevention Säkerställts god och säker läkemedelshantering Säkerställt informationsöverföring mellan vårdgivarna Samverkan med andra vårdgivare Deltagande i införandet av nytt verksamhetssystem och kodsystem Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och klassifikation av vårsåtgärder (KVÅ). Sociala omsorgsnämndens mål Bidra till en god livskvalitet för nämndens brukare/klienter God service till nämndens brukare/klienter Effektivt resursutnyttjande Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Nämnden har det yttersta ansvaret för patientsäkerhetsarbetet, övrig ansvarsfördelning framgår i ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet. Områdeschef ansvarar för att säkerställa en fungerande organisation och insatserna blir utförda enligt gällande lagstiftning samt utifrån kvalitet och patientsäkerhet. MAS/MAR ansvarar för att ta fram rutiner och riktlinjer gällande hälso- och sjukvård, har ansvar för avvikelsehanteringsrutin och anmälan enligt Lex Maria. Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet Kvalitetsregister Palliativregistret God vård vid livets slut är ett prioriterat område i Borås Stad. Som stöd i detta arbete finns nu ett nationellt vårdprogram och Svenska Palliativregistret. Vårdprogrammet omfattar all palliativ vård, oberoende av diagnos, ålder eller andra faktorer och fokuserar vårdbehov i livets slutskede. I Svenska Palliativregistret skall samtliga dödsfall registreras. Borås Stad och SÄS har tillsammans registrerat 81.1 % av dödsfallen under Samtliga sjuksköterskor inom sociala omsorgsförvaltningen registrerar dödsfall i palliativregistret, samt rapporterar avvikelser enligt MAS rutinen. Vårdinventering Vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser görs en gång per år inom all kommunal hälso-och sjukvård. Syftet är genom att mäta vissa hälso- och sjukvårdsparametrar följa utvecklingstendenser, spåra kvalitetsbrister och kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov inom kommunal hälso- och 2

18 sjukvård. Enligt den årliga vårdinventeringen var 408 personer inskrivna i hemsjukvården totalt i Sociala omsorgsnämnden 235 personer har fler än tre diagnoser och räknas till multisjuka var 331 patienter inskrivna i hemsjukvården och 164 patienter hade fler än tre diagnoser och räknade till multisjuka. Avvikelser Arbetet med avvikelsehantering efter MAS/MAR s rutin där verksamheterna skall göra riskbedömning och händelseanalys syftar till att avvikelserna minska antalet avvikelser och risk för upprepning. Avvikelsehantering mellan de olika vårdgivarna sker genom avvikelser i vårdsamverkan. Borås stad har under året infört ett nytt verksamhetssystem. Registrering av avvikelser har skett både elektroniskt och i pappersversion. På grund av detta kan MAS/MAR inte garantera att siffrorna för avvikelserna stämmer till fullo. Det totala antalet avvikelser för funktionshinderverksamheten har ökat med 58 avvikelser jämfört med föregående år och för Socialpsykiatri/IFO vuxen ses en minskning med 40 avvikelser. Inom funktionshinderverksamheten står antalet läkemedelsavvikelser för den största ökningen med en ökning från 125 till 188. Inom Socialpsykiatri/IFO vuxen ses en minskning när det gäller fall från 39 till 23 fall. Inom Socialpsykiatri/IFO vuxen ses en minskning av antalet läkemedelsavvikelser från 94 till 66 avvikelser. Funktionshinderverksamheten Typ av avvikelse LSS-boende Övrig Totalt LSS-boende Övrig Totalt Resultat inkl Resursteam LSS LSS inkl Resursteam LSS LSS Fall Läkemedel Informationsöverföring mm Bristande HSL insats Med.tekniska produkter Trycksår Övrigt Avvikelser totalt Därav fraktur Socialpsykiatri och IFO-verksamhet (Kaptensgatan och Borås Utvecklingsboende) Typ av avvikelse Socialpsykiatri och IFO Socialpsykiatri och IFO Resultat Fall Läkemedel Informationsöverföring mm Bristande HSL insats Med.tekniska produkter Trycksår Övrigt Avvikelser totalt Därav fraktur

19 Fallprevention För att minska antalet fall har riskbedömningar som nutritionsbedömning (MNA), fallriskbedömning och symtomskattning utförts. Dessa riskbedömningar skall göras på samtliga patienter vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården och fortlöpande efter behov. Läkemedelshantering För att säkerställa god läkemedelshantering har fortsatt arbete med LÄR-UT och symtomskattning inför läkemedelsgenomgångar genomförts. Inom funktionshinderverksamheten har LÄR-UTsymtomskattning använts i större utsträckning. För att säkerställa en god och säker vård kommer enhetschef tillsammans med sjuksköterska gå igenom HSL-beställningar och de lokala läkemedelsrutinerna som gäller på varje arbetsplats, samt se över rutinen kring överrapportering mellan personalen. Inom Socialpsykiatrin har det varit vissa svårigheter att använda sig av LÄR-UT då de flesta patienter har en ansvarig läkare inom psykiatri öppenvård och en ansvarig läkare inom primärvården. Hälsosamtal genomförs däremot för flertalet patienter som är kopplade till psykosmottagningen. Dokumentation och informationsöverföring För att säkerställa informationsöverföring har krav på ökad följsamhet till användning SVPL/KLARA ställts och att rutinen för samordnad vårdplanering mellan kommun och primärvård skall användas. Hälso- och sjukvårdsinsatser För att säkerställa att hälso- och sjukvårdsinsatser utförs på ett säkert sätt har kravet att skriva Hälso - och sjukvårdsbeställningar ökat. Uppföljning har skett via inkomna avvikelser och dokumentationsgranskning. Medicintekniska produkter För säker hanteringen av medicintekniska produkter skall rutinen för hantering av medicintekniska produkter följas. Uppföljning har skett via inkomna avvikelser och dokumentationsgranskning. Hygien För att säkerställa att vården bedrivs med god hygienisk standard och minimera risken för vårdrelaterad infektion har följsamhet till hygienrutinen följts upp genom självskattning och enkäter. Med utgångspunkt från resultatet är det viktigaste förbättringsområdet att desinfektera händerna före varje patientkontakt. Utbildning av fler hygienombud och sjuksköterskor med särskilt hygienansvar har genomförts. Anmälningar och utredningar Samtliga inträffade avvikelser har av MAS/MAR bedömts som mindre (patienten har drabbats av obehag eller obetydlig skada) eller måttlig (övergående funktionsnedsättning och eller/läkarkontakt/läkarbesök). Ingen anmälan enligt Lex Maria har gjorts. 4

20 Uppföljning genom egenkontroll Utredning och uppföljning av avvikelser görs av sjuksköterska och enhetschef. Utredning och uppföljning av klagomål och synpunkter, enligt rutinen kring klagomålshanteringen. Jämförelser av verksamheternas resultat med Öppna jämförelser. Jämförelser av verksamheternas nuvarande resultat med tidigare resultat. Nämndens beslut Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger denna till handlingarna. SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN Yvonne Persson Ordförande Annika Andersson Förvaltningschef 5

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer