Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter"

Transkript

1 Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som är förälder till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning regiongavleborg.se

2 Detta är en kortfattad information och vägledning om olika bidrag och stödformer som finns att söka i samhället till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Kuratorerna vid barn- och ungdomshabiliteringen kan ge mer information och stöd i kontakter med olika myndigheter. Även övrig personal vid habiliteringen kan ge information. Vid kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen, ring telefonpassning för norra och södra Hälsingland samt Gästrikland på telefonnummer Reviderad januari 2015

3 Innehållsförteckning Aktivitetsersättning 19 Assistansersättning 18 Barn- och ungdomshabiliteringen 4 Bilstöd 19 Blöjor och hygienartiklar 7 Bostadsanpassningsbidrag 14 Fonder 21 Färdtjänst 13 Förlängt barnbidrag 17 Försäkringar 22 God man 14 Handikappersättning 20 Hjälpmedel 5 Kontaktdagar 18 Körkortsutbildning 19 (se Bilstöd) Läkemedelsavgifter 7 LSS-lagen 5+9 Om du inte är nöjd med vården 8 Parkeringstillstånd 13 Patientlagen 7 Patientskadeförsäkring 8 Reseersättning 6 Resursperson i förskola och skola 12 Socialtjänstlagen 9 Tillfällig föräldrapenning 16 Vårdbidrag 15 Användbara webbadresser 23 3

4 1. REGION GÄVLEBORG Region Gävleborg (f d Landstinget) har ansvar för hälso- och sjukvård, habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Gällande vårdgaranti innebär att du som patient med remiss ska erbjudas kontakt inom 30 alternativt 60 dagar beroende på frågeställning. Mer om vårdgarantin finns i särskild broschyr. Barn- och ungdomshabiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-18 år med funktionsnedsättning och deras familjer och närstående. Funktionsnedsättningen kan vara utvecklingsstörning, autismspektrumstörning, rörelsehinder och/eller grava synskador. Insatser ges för att främja bästa möjliga funktionsförmåga samt fysiskt och psykiskt välbefinnande. Insatserna ges utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Insatserna planeras i och utförs utifrån en så kallad habiliteringsplan som upprättas tillsammans med barnet/ungdomen och dess familj. Besöken vid barn- och ungdomshabiliteringen är kostnadsfria. Du lämnar återbud till den du skulle ha besökt eller till passningsställe. Efter 18 års ålder finns möjlighet att få stöd från regionens vuxenhabilitering, som också är en specialistverksamhet. 4

5 LSS Rådgivning och annat personligt stöd 9.1 Detta är en av de tio olika insatserna som finns att söka via LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Övriga nio insatser handläggs av kommunen. Mer information finns på sida 7. Rådgivning och annat personligt stöd innebär en rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med funktionshinder. Detta ska vara ett komplement till och inte en ersättning för exempelvis stöd och behandling via habilitering, rehabilitering, socialtjänst. Kontakta Region Gävleborgs LSS-enhet för mer information. Hjälpmedel De hjälpmedel som Region Gävleborg bekostar ska vara en del i vård och behandling och individuellt utprovade. Det gäller exempelvis rullstolar och gånghjälpmedel. I handeln finns en mängd hjälpmedel och produkter som är till stor hjälp i många olika situationer. Dessa produkter kräver ingen individuell utprovning och bekostas av den enskilde. Exempel på sådana hjälpmedel är bestick, muggar och så vidare. Kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast vid barn- och ungdomshabiliteringen för mer information. 5

6 Reseersättning Reseersättning kan fås för besök på habiliteringen. Du får ersättning för billigaste färdsätt med hänsyn taget till det medicinska behovet. Din sjukresa ska i första hand göras med sjukresebussarna eller med kollektivtrafik. I andra hand får du använda annat färdmedel. Du har rätt att välja färdmedel men det är sjukreseenheten som avgör vilken ersättning du får. Vid resa med privat bil lämnas ersättning med 1,85 kr/km. Vid resa med linjebuss, sjukresebuss och tåg ersätts hela resan efter att du skickat in vårdkvitto och biljett. Du betalar ingen egenavgift för resor med barn/ungdomar under 20 år. Om du under en 12-månadersperiod betalat 1800 kr i egenavgifter för sjukresor är du berättigad till frikort för resterande tid av 12-månadersperioden. Se utförligare information under sök Sjukresor. Du kan även ringa

7 Blöjor och hygienartiklar Barn och ungdomar med urin- och/eller tarminkontinens som behöver blöjor kan få det kostnadsfritt via habiliteringens sjuksköterska. Ofta är det möjligt från den ålder barn brukar bli torra, cirka treårsåldern. Detta gäller även lakansskydd. Kontakta habiliteringens sjuksköterska för mer information. Läkemedelsavgifter Om du under en 12-månadersperiod betalat 2200 kr för läkemedel har du rätt till frikort för resterande tid av 12-månaders-perioden. Alla barn under 18 år i en familj ingår i ett gemensamt högkostnadsskydd. Se utförligare information under sök läkemedel. Även Apoteket kan ge mer information. Patientlagen Från 1 januari 2015 gäller en ny lag, patientlagen. Patientlagen har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver. Information om vårdval, behandlingar och andra viktiga delar i din vård ska underlätta för dig att vara med och bestämma. Se utförligare information under sök: Patientlagen. 7

8 Om du inte är nöjd med vården Som patient inom hälso- och sjukvården har man rätt att bli bemött med respekt och få begriplig information om hälsotillstånd och om de undersökningar och behandlingar som föreslås. Man ska få en bra vård av god kvalitet. Det finns flera olika instanser att vända sig till med klagomål; Prata direkt med vårdpersonalen Kontakta Patientnämnden Kontakta IVO Inspektionen för vård och omsorg Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Patientombudsmän- och Patientorganistationer Se utförligare information under sök: Om du inte är nöjd med vården Patientskadeförsäkring Om du skadas i samband med undersökning eller behandling, kan du få ersättning från patientförsäkringen. Skadeanmälan skickas till PSR, Personskaderegleringen AB, Stockholm. Det finns också en motsvarande läkemedelsförsäkring. Mer information finns på PSR:s hemsida 8

9 2. KOMMUNEN Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. SoL - Socialtjänstlagen Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Bistånd kan till exempel ges som försörjningsstöd, stöd i boendet, eller som stöd till barn och ungdomar. Beslut enligt SoL kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Kontakta Socialtjänsten i din kommun för mer information. LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är en rättighetslag och innebär ett kompletterande stöd för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder. Lagen innehåller tio särskilda insatser. Ett beslut om insats föregås alltid av olika bedömningar. Först prövar man om den sökande omfattas av lagens personkrets, därefter om behov av stöd föreligger och slutligen om behoven tillgodoses på annat sätt. Beslut enligt LSS kan överklagas hos Förvaltningsrätten. 9

10 Lagen gäller för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Insatser Rådgivning och annat personligt stöd LSS 9.1 Söks hos regionens LSS-enhet. Se information under Region Gävleborg. Personlig assistans LSS 9.2 Den som har omfattande behov av personligt utformad omvårdnad i det dagliga livet kan få personlig assistans. Assistans ges för de grundläggande behoven som av- och påklädning, hygienskötsel, matintag och kommunikation med andra. Kommunen beviljar assistans för hjälpbehov upp till 20 timmar/vecka. Hjälpbehov över 20 timmar/vecka handläggs av Försäkringskassan via assistansersättning. Se information om Försäkringskassan. Ledsagarservice LSS 9.3 Barn och ungdomar som är beroende av en vuxen för att till exempel kunna delta i fritidsaktiviteter kan ansöka om ledsagare som följer till och från aktiviteten. 10

11 Kontaktperson LSS 9.4 Kontaktperson/fritidskompis ska hjälpa ungdomen till ett ökat självständigt liv i samhället. Kontaktpersonen ska vara en medmänniska som med stort engagemang och intresse ger ett stöd i syfte att öka ungdomens fritidsaktiviteter och minska social isolering. Det kan till exempel handla om biobesök, café- och restaurangbesök, sportaktiviteter eller hemmaaktiviteter. Avlösarservice LSS 9.5 Fungerar som avlastning för föräldrar till ett barn/ungdom med funktionshinder. Avlösaren kommer hem till familjen och är tillsammans med barnet/ungdomen. Syftet är att föräldrarna ska få tid för sig själva och/eller för familjens övriga barn. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet LSS 9.6 Korttidsvistelse innebär möjlighet för barn och ungdomar till rekreation och miljöombyte. Det innebär också möjlighet för föräldrar/anhöriga att få avlastning. Insatsen kan innebära vistelse på korttidshem, hos en stödfamilj, lägervistelse och liknande. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år LSS 9.7 Skolungdom över 12 år kan få tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov, det vill säga en förlängd rätt till fritids. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS 9.8 Barn och ungdomar kan som komplement till, eller ersättning för, föräldrahemmet bo i annan familj eller i bostad med särskild service. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna LSS 9.9 Boendet kan utformas på olika sätt. Kan till exempel vara särskilt anpassad bostad, en servicebostad eller gruppbostad. 11

12 Daglig verksamhet LSS 9.10 Den som omfattas av lagens personkrets grupp 1 och 2 och är i yrkesverksam ålder har rätt till daglig verksamhet. Verksamheten kan vara på ett dagcenter eller en annan arbetsplats. Insatserna 9.2 till och med 9.10 söks hos kommunens LSS-handläggare. Individuell plan LSS 10 Den som beviljas insats enligt LSS kan begära en individuell plan. I planen står det hur planerade och beslutade insatser ska genomföras. Den kan även omfatta insatser som ges från andra vårdgivare och myndigheter. Syftet med planen är att klargöra vilka insatser som sätts in, underlätta samordning mellan olika myndigheter och ge en god överblick över situationen. Kontakta kommunens LSS-handläggare för mer information. Stöd i förskola och skola Förskolan och skolan ansvarar för att barn/ungdomar med funktionsnedsättningar får det stöd som krävs för att de ska kunna tillgodogöra sig verksamhetens innehåll. Den aktuella verksamheten avgör hur stödet ska utformas. Stödet kan till exempel vara en resursperson i gruppen eller en elevassistent. Stödansvaret grundas inte på om barnet/ ungdomen omfattas av LSS-lagens personkrets. 12

13 Färdtjänst Den som på grund av varaktig funktionsnedsättning har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand och att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan även beviljas med ledsagare. För längre resor kan man ansöka om riksfärdtjänst. Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare eller X-Trafik för mer information. Parkeringstillstånd Vid begränsad förflyttningsförmåga på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan man ansöka om parkeringstillstånd för handikappmärkta parkeringsplatser. Parkeringstillstånd är även till för personer som behöver mycket hjälp av föraren utanför fordonet. Det innebär möjlighet att söka parkeringstillstånd utifrån barnets funktionsnedsättning. Kontakta kommunens tekniska förvaltning för mer information. 13

14 Bostadsanpassningsbidrag Kan sökas hos kommunen för att anpassa den funktionsnedsattes bostad. Anpassningen ska möjliggöra en fungerande vardag både inom och i anslutning till bostaden. Borttagning av trösklar är ett exempell på bostadsanpassning. Kontakta habiliteringens arbetsterapeut och ansvarig handläggare i kommunen för mer information. God man och förvaltare Alla blir myndiga vid 18 års ålder men vissa kan behöva stöd att tillvarata sina intressen. För en del personer kan det vara tillräckligt stöd att en fullmakt utfärdas till en medmänniska som då kan företräda i vissa sammanhang. Vissa personer kan behöva mer omfattande stöd och då finns möjlighet att ansöka om god man. Lagen säger att Om någon på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd eller liknade förhållanden behöver hjälp med att: bevaka sin rätt förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten, om det behövs, förordna en god man för henne eller honom. Den det gäller kan själv ansöka om god man. Även föräldrar och nära släkting kan göra ansökan. Den som ska få god man ska lämna samtycke och behåller sin rättshandlingsförmåga. I de fall det inte anses tillräckligt med god man kan istället en förvaltare förordnas. Kontakta överförmyndarexpeditionen i din kommun för mer information. 14

15 3. FÖRSÄKRINGSKASSAN Försäkringskassan handlägger socialförsäkringen. Det kan bland annat handla om ekonomiskt stöd och kompensation för de extra utgifter som kan bli aktuella för människor med funktionsnedsättningar. Läkarintyg krävs i samband med de flesta ansökningar. Försäkringskassans beslut kan överklagas. Vårdbidrag Vårdbidrag är en ersättning och kompensation för det extra vård-, omsorgs- och tillsynsarbete som föräldrar utför med anledning av barnet/ ungdomens sjukdom eller funktionsnedsättning. Vårdbidrag kan också betalas ut för de merkostnader som sjukdomen eller funktionsnedsättningen ger upphov till. Vilken form eller kombination av vårdbidrag som beviljas bedöms utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. För att vårdbidrag ska kunna vara aktuellt krävs att barnet/ungdomen bedöms ha behov av särskild tillsyn och vård i minst sex månader eller att det finns särskilda merkostnader på grund av sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Vårdbidraget kan som längst beviljas för barnet/ungdomen till och med juni det år det fyller 19 år. Bidraget kan ges från den månad du inkommer med ansökan till Försäkringskassan. Vårdbidraget är skattepliktigt och ger pensionsrätt men det räknas inte som sjukpenninggrundande inkomst. Merkostnadsersättningen är inte skattepliktig eller pensionsgrundande. Vårdbidraget kan ges i fyra olika nivåer, från ett helt till ett fjärdedels bidrag. Bidraget beräknas utifrån prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år. Under 2015 motsvarar ett helt vårdbidrag 9271 kr brutto per månad. Kontakta Försäkringskassan för mer information. 15

16 Tillfällig föräldrapenning för barn mellan 0 och 12 år Tillfällig föräldrapenning betalas ut för alla barn under 12 år då det är sjukt och förälder behöver ta hand om sitt barn. Föräldrar till barn under 12 år som har en sjukdom eller funktionsnedsättning kan dessutom få tillfällig föräldrapenning för exempelvis läkarbesök, deltagande i behandling, med mera som är föranlett av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning. Barnet behöver inte vara med vid besöket. Om vårdbidrag betalas ut för barnet kan tillfällig föräldrapenning inte ges för samma vård- och tillsynsbehov som ger rätt till vårdbidraget. Tillfällig föräldrapenning för barn mellan 12 och 16 år Om barnet med anledning av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver särskild vård eller tillsyn kan försäkringskassan besluta om rätt till tillfällig föräldrapenning även efter 12 års ålder och upp till 16 års ålder. Föräldrapenningen kan även betalas ut för läkarbesök. Behovet av vård och tillsyn ska styrkas med läkarutlåtande. För barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan försäkringskassan i förväg pröva och ge förhandsbesked om rätten till tillfällig föräldrapenning efter 12 års ålder. Ett sådant beslut gäller i allmänhet i högst två år. Observera att du inte kan få tillfällig föräldrapenning för sådan vård och tillsyn som gett dig rätt till vårdbidrag. Kontakta Försäkringskassan för mer information. 16

17 Tillfällig föräldrapenning för barn över 16 år Föräldrar till ungdomar som omfattas av LSS-lagens personkrets och som fyllt 16 men inte 21 år kan få ersättning med tillfällig föräldrapenning. Ersättning kan ges då ungdomen med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjuk i annan sjukdom eller om grundsjukdomen förvärras. Om ungdomen vid 21 års ålder studerar vid rh-gymnasium eller gymnasiesärskola kan tillfällig föräldrapenning betalas ut till och med vårterminen det år den ungdomen fyller 23 år. Kontakta Försäkringskassan för mer information. Tillfällig föräldrapenning när barnet är allvarligt sjukt Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut under ett obegränsat antal dagar till föräldrar till ett allvarligt sjukt barn under 18 år. Detta gäller när barnet är så svårt sjukt att det finns ett påtagligt hot mot barnets liv. Kontakta Försäkringskassan för mer information. Förlängt barnbidrag Utbetalas när en ungdom fyllt 16 år och fortfarande går i grundskola, särskola, specialskola eller gymnasiesärskola. 17

18 Kontaktdagar Föräldrar till barn som omfattas av LSS-lagens personkrets kan få ersättning motsvarande tillfällig föräldrapenning för tio kontaktdagar per år. Kontaktdagarna kan tas ut från barnets födelse och upp till 16 års ålder. Dagarna kan till exempel användas för besök i barnets förskola, skola eller vid föräldrautbildning. Dagarna kan tas ut av båda föräldrarna för samma barn och tid. Det finns inget krav att barnet ska vara med vid besöken. Kontakta Försäkringskassan för mer information. Assistansersättning Den som har behov av personlig assistans enligt LSS över 20 timmar per vecka kan få ekonomisk ersättning enligt Socialförsäkringsbalken. Denna stödform beskrivs utförligare på sidan 10 i denna broschyr, under punkten personlig assistent enligt LSS. Ansökan görs hos Försäkringskassan. Kommunen kan också anmäla till Försäkringskassan att det finns ett assistansbehov som överstiger 20 timmar per vecka. Assistansersättning ges vanligtvis inte för den tid barnet vistas i verksamhet, exempelvis förskola, skola eller vårdas på sjukhus. Kontakta Försäkringskassan för mer information. Tillfällig utökning av antalet assistanstimmar kan beviljas vid speciella tillfällen, exempelvis vid resa eller då behoven är större av annan anledning. Kontakta LSS-handläggaren i kommunen för mer information. 18

19 Bilstöd Den som på grund av varaktig funktionsnedsättning har svårt med förflyttningar och att använda allmänna kommunikationsmedel kan beviljas bilstöd. Även föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan i vissa fall ha rätt till bilstöd. Ansökningar om bilstöd handläggs av Försäkringskassans enhet i Västervik. Bilstödet innefattar olika grundbidrag oavsett inkomst samt inkomstprövat anskaffningsbidrag. Vidare finns anpassningsbidrag för att förse bilen med specialutrustning. Det finns även bidrag till körkortsutbildning för de som beviljats bilstöd och som behöver egen bil för resor till arbete/yrkesinriktad utbildning. Nytt grund- och anskaffningsbidrag beviljas endast om nio år förflutit sedan den sökande senast beviljades sådant. För anpassningsbidraget finns ingen sådan gräns. Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan beviljas kr i grundbidrag. Kontakta Försäkringskassan för mer information. Aktivitetsersättning För den som är år finns möjlighet att ansöka om aktivitetsersättning. Om din funktionsnedsättning innebär att du måste förlänga din skolgång kan du ha rätt till aktivitetsersättning under den tid studierna pågår utan att arbetsförmågan prövas. Därefter kan du beviljas aktivitetsersättning utifrån den grad din arbetsförmåga är nedsatt. Arbetsförmågan ska vara varaktigt nedsatt under minst ett år. I aktivitetsersättningen kan även särskild ersättning lämnas för kostnader i samband med deltagande i olika aktiviteter som motiveras av din funktionsnedsättning. Är du beviljad aktivitetsersättning finns även möjlighet att ansöka om bostadstillägg. Kontakta Försäkringskassan för mer information. 19

20 Handikappersättning Från och med juli månad det år man fyller 19 år kan man få handikappersättning. Det krävs att man behöver omfattande stöd och hjälp för att klara vardagliga sysslor, arbete eller skola. Man kan också få handikappersättning om sjukdomen eller funktionsnedsättningen leder till betydande merkostnader. Försäkringskassan bedömer det sammanlagda behovet av stöd och merkostnader. Behovet ska ha en varaktighet på minst ett år. Handikappersättning kan ges i olika nivåer och den är skattefri. Kontakta Försäkringskassan för mer information. 20

21 4. ÖVRIGT Fonder För speciella ändamål, till exempel rekreation, resor och kostsamma hjälpmedel finns möjlighet att söka ekonomiskt bidrag från fonder, stiftelser och organisationer. Fonderna kan vara avsedda för speciella ändamål och särskilda målgrupper. Information om fonder finns i en skrift utgiven av Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering, SVCR. Skriften kan beställas via tel Information finns också på stiftelsens hemsida Du kan också vända dig till Fond och Stiftelseinformation AB Örnsköldsvik för att få en skräddarsydd förteckning över användbara fonder för just ditt ändamål. Detta är förenat med en kostnad. Telefon Vidare finns på vissa bibliotek böckerna Stora Fondboken samt Alla dessa fonder och stiftelser. Du kan också prata med kuratorn på habiliteringen. 21

22 Försäkringar Många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har negativa erfarenheter av möjligheten att teckna försäkring. Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) arbetar med att hitta bra försäkringsformer. För medlemmar i HSO:s medlemsförbund FUB, RBU och Föreningen Autism finns nu möjlighet att teckna gruppförsäkringen medlemsbarn. För mer information kontakta respektive förbund eller HSO. Rådgivningsbyrån Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfri vägledning och information i olika försäkringsärenden. 22

23 Användbara webbadresser Inspektionen för vård och omsorg Handikappförbundens samarbetsorgan Socialstyrelsen Försäkringskassan Skolverket Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna Autism & Asperger Förbundet Riksförbundet Attention Konsumenternas försäkringsbyrå Info om sällsynta diagnoser Råd och stöd till barn, ungdom, förälder och personal 23

24 Barnkonventionen Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter innehåller 54 artiklar och omfattar varje människa under 18 år. Artiklarna ska fungera som riktlinjer. De fyra grundläggande principerna innebär att: alla barn har samma rättigheter och lika värde och inget barn ska diskrimineras av orsaker som till exempel härkomst, kön eller funktionshinder. Artikel 2. barnets bästa ska komma i främsta rummet vid allt beslutsfattande och alla åtgärder som rör barn. Artikel 3. varje barn ska få utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Artikel 6. varje barn ska få framföra sina åsikter i frågor som rör dem och de vuxna ska respektera barnets åsikter. Artikel 12. Du kan läsa mer om barnkonventionen på Rädda Barnens och Barnombudsmannens webbsidor. Har Du synpunkter eller saknar något som bör finnas med? Hör gärna av Dig till oss i så fall! Produktion: Region Gävleborg, kommunikationsenheten, Platina-ID:

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som är förälder till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning En del av Landstinget Gävleborg Detta är en kortfattad

Läs mer

Information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Information om rättigheter och bidragsmöjligheter Information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som har ett barn/ungdom med funktionsnedsättning regiongavleborg.se Detta är en kortfattad information och vägledning om olika bidrag och stödformer

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD

KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD regiongavleborg.se SAMHÄLLSSTÖD I den här broschyren finns information om vissa samhällsstöd som finns för vuxna funktionshindrade. Förutom de sociala förmåner, som alla

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Samhällets stöd Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Föreläsare Lotta Ramsten Fredriksson, kurator Anna Wickström, kurator Eva Ytterborg, kurator Katarina Hultberg, kurator Samhällets stöd Stat

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION Habiliteringen i Dalarna 2 Denna broschyr innehåller en sammanställning av de olika former av stöd och hjälp som finns för personer med funktionshinder och deras familjer VILKEN

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning VÄLKOMMEN TILL FUB! FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013 Hjälpreda om samhällets stöd och service Uppdaterad i oktober 2013 Innehåll Kommunens ansvar 3 Kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen 4 Kommunala insatser enligt LSS 5 Kommunala insatser enligt annan

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Social och ekonomisk information

Social och ekonomisk information Social och ekonomisk information Barn och ungdom Habiliteringen Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter 2 Innehållsförteckning Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter... 2 Viktiga telefonnummer...

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store)

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store) Vårdbidrag Tanken med vårdbidrag var att införa en särskild ersättning till föräldrar som hade barn med funktionshinder och som följde tidens handikappolitik att personer med funktionshinder skulle integreras

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Samhällets stöd till ungdomar med autismspektrumti Ilstånd

Samhällets stöd till ungdomar med autismspektrumti Ilstånd Handlkappcenlrum Information inför vuxenblivandet 16 mars 2010 Enheten för neuropsykiatriska funktionsnedsättn ingar Kuratorer Katarina Hultberg och Marie Hedlund Specialpedagoger Irja Kortelainen och

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer