Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter"

Transkript

1 Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som är förälder till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning regiongavleborg.se

2 Detta är en kortfattad information och vägledning om olika bidrag och stödformer som finns att söka i samhället till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Kuratorerna vid barn- och ungdomshabiliteringen kan ge mer information och stöd i kontakter med olika myndigheter. Även övrig personal vid habiliteringen kan ge information. Vid kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen, ring telefonpassning för norra och södra Hälsingland samt Gästrikland på telefonnummer Reviderad januari 2015

3 Innehållsförteckning Aktivitetsersättning 19 Assistansersättning 18 Barn- och ungdomshabiliteringen 4 Bilstöd 19 Blöjor och hygienartiklar 7 Bostadsanpassningsbidrag 14 Fonder 21 Färdtjänst 13 Förlängt barnbidrag 17 Försäkringar 22 God man 14 Handikappersättning 20 Hjälpmedel 5 Kontaktdagar 18 Körkortsutbildning 19 (se Bilstöd) Läkemedelsavgifter 7 LSS-lagen 5+9 Om du inte är nöjd med vården 8 Parkeringstillstånd 13 Patientlagen 7 Patientskadeförsäkring 8 Reseersättning 6 Resursperson i förskola och skola 12 Socialtjänstlagen 9 Tillfällig föräldrapenning 16 Vårdbidrag 15 Användbara webbadresser 23 3

4 1. REGION GÄVLEBORG Region Gävleborg (f d Landstinget) har ansvar för hälso- och sjukvård, habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Gällande vårdgaranti innebär att du som patient med remiss ska erbjudas kontakt inom 30 alternativt 60 dagar beroende på frågeställning. Mer om vårdgarantin finns i särskild broschyr. Barn- och ungdomshabiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-18 år med funktionsnedsättning och deras familjer och närstående. Funktionsnedsättningen kan vara utvecklingsstörning, autismspektrumstörning, rörelsehinder och/eller grava synskador. Insatser ges för att främja bästa möjliga funktionsförmåga samt fysiskt och psykiskt välbefinnande. Insatserna ges utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Insatserna planeras i och utförs utifrån en så kallad habiliteringsplan som upprättas tillsammans med barnet/ungdomen och dess familj. Besöken vid barn- och ungdomshabiliteringen är kostnadsfria. Du lämnar återbud till den du skulle ha besökt eller till passningsställe. Efter 18 års ålder finns möjlighet att få stöd från regionens vuxenhabilitering, som också är en specialistverksamhet. 4

5 LSS Rådgivning och annat personligt stöd 9.1 Detta är en av de tio olika insatserna som finns att söka via LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Övriga nio insatser handläggs av kommunen. Mer information finns på sida 7. Rådgivning och annat personligt stöd innebär en rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med funktionshinder. Detta ska vara ett komplement till och inte en ersättning för exempelvis stöd och behandling via habilitering, rehabilitering, socialtjänst. Kontakta Region Gävleborgs LSS-enhet för mer information. Hjälpmedel De hjälpmedel som Region Gävleborg bekostar ska vara en del i vård och behandling och individuellt utprovade. Det gäller exempelvis rullstolar och gånghjälpmedel. I handeln finns en mängd hjälpmedel och produkter som är till stor hjälp i många olika situationer. Dessa produkter kräver ingen individuell utprovning och bekostas av den enskilde. Exempel på sådana hjälpmedel är bestick, muggar och så vidare. Kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast vid barn- och ungdomshabiliteringen för mer information. 5

6 Reseersättning Reseersättning kan fås för besök på habiliteringen. Du får ersättning för billigaste färdsätt med hänsyn taget till det medicinska behovet. Din sjukresa ska i första hand göras med sjukresebussarna eller med kollektivtrafik. I andra hand får du använda annat färdmedel. Du har rätt att välja färdmedel men det är sjukreseenheten som avgör vilken ersättning du får. Vid resa med privat bil lämnas ersättning med 1,85 kr/km. Vid resa med linjebuss, sjukresebuss och tåg ersätts hela resan efter att du skickat in vårdkvitto och biljett. Du betalar ingen egenavgift för resor med barn/ungdomar under 20 år. Om du under en 12-månadersperiod betalat 1800 kr i egenavgifter för sjukresor är du berättigad till frikort för resterande tid av 12-månadersperioden. Se utförligare information under sök Sjukresor. Du kan även ringa

7 Blöjor och hygienartiklar Barn och ungdomar med urin- och/eller tarminkontinens som behöver blöjor kan få det kostnadsfritt via habiliteringens sjuksköterska. Ofta är det möjligt från den ålder barn brukar bli torra, cirka treårsåldern. Detta gäller även lakansskydd. Kontakta habiliteringens sjuksköterska för mer information. Läkemedelsavgifter Om du under en 12-månadersperiod betalat 2200 kr för läkemedel har du rätt till frikort för resterande tid av 12-månaders-perioden. Alla barn under 18 år i en familj ingår i ett gemensamt högkostnadsskydd. Se utförligare information under sök läkemedel. Även Apoteket kan ge mer information. Patientlagen Från 1 januari 2015 gäller en ny lag, patientlagen. Patientlagen har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver. Information om vårdval, behandlingar och andra viktiga delar i din vård ska underlätta för dig att vara med och bestämma. Se utförligare information under sök: Patientlagen. 7

8 Om du inte är nöjd med vården Som patient inom hälso- och sjukvården har man rätt att bli bemött med respekt och få begriplig information om hälsotillstånd och om de undersökningar och behandlingar som föreslås. Man ska få en bra vård av god kvalitet. Det finns flera olika instanser att vända sig till med klagomål; Prata direkt med vårdpersonalen Kontakta Patientnämnden Kontakta IVO Inspektionen för vård och omsorg Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Patientombudsmän- och Patientorganistationer Se utförligare information under sök: Om du inte är nöjd med vården Patientskadeförsäkring Om du skadas i samband med undersökning eller behandling, kan du få ersättning från patientförsäkringen. Skadeanmälan skickas till PSR, Personskaderegleringen AB, Stockholm. Det finns också en motsvarande läkemedelsförsäkring. Mer information finns på PSR:s hemsida 8

9 2. KOMMUNEN Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. SoL - Socialtjänstlagen Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Bistånd kan till exempel ges som försörjningsstöd, stöd i boendet, eller som stöd till barn och ungdomar. Beslut enligt SoL kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Kontakta Socialtjänsten i din kommun för mer information. LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är en rättighetslag och innebär ett kompletterande stöd för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder. Lagen innehåller tio särskilda insatser. Ett beslut om insats föregås alltid av olika bedömningar. Först prövar man om den sökande omfattas av lagens personkrets, därefter om behov av stöd föreligger och slutligen om behoven tillgodoses på annat sätt. Beslut enligt LSS kan överklagas hos Förvaltningsrätten. 9

10 Lagen gäller för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Insatser Rådgivning och annat personligt stöd LSS 9.1 Söks hos regionens LSS-enhet. Se information under Region Gävleborg. Personlig assistans LSS 9.2 Den som har omfattande behov av personligt utformad omvårdnad i det dagliga livet kan få personlig assistans. Assistans ges för de grundläggande behoven som av- och påklädning, hygienskötsel, matintag och kommunikation med andra. Kommunen beviljar assistans för hjälpbehov upp till 20 timmar/vecka. Hjälpbehov över 20 timmar/vecka handläggs av Försäkringskassan via assistansersättning. Se information om Försäkringskassan. Ledsagarservice LSS 9.3 Barn och ungdomar som är beroende av en vuxen för att till exempel kunna delta i fritidsaktiviteter kan ansöka om ledsagare som följer till och från aktiviteten. 10

11 Kontaktperson LSS 9.4 Kontaktperson/fritidskompis ska hjälpa ungdomen till ett ökat självständigt liv i samhället. Kontaktpersonen ska vara en medmänniska som med stort engagemang och intresse ger ett stöd i syfte att öka ungdomens fritidsaktiviteter och minska social isolering. Det kan till exempel handla om biobesök, café- och restaurangbesök, sportaktiviteter eller hemmaaktiviteter. Avlösarservice LSS 9.5 Fungerar som avlastning för föräldrar till ett barn/ungdom med funktionshinder. Avlösaren kommer hem till familjen och är tillsammans med barnet/ungdomen. Syftet är att föräldrarna ska få tid för sig själva och/eller för familjens övriga barn. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet LSS 9.6 Korttidsvistelse innebär möjlighet för barn och ungdomar till rekreation och miljöombyte. Det innebär också möjlighet för föräldrar/anhöriga att få avlastning. Insatsen kan innebära vistelse på korttidshem, hos en stödfamilj, lägervistelse och liknande. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år LSS 9.7 Skolungdom över 12 år kan få tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov, det vill säga en förlängd rätt till fritids. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS 9.8 Barn och ungdomar kan som komplement till, eller ersättning för, föräldrahemmet bo i annan familj eller i bostad med särskild service. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna LSS 9.9 Boendet kan utformas på olika sätt. Kan till exempel vara särskilt anpassad bostad, en servicebostad eller gruppbostad. 11

12 Daglig verksamhet LSS 9.10 Den som omfattas av lagens personkrets grupp 1 och 2 och är i yrkesverksam ålder har rätt till daglig verksamhet. Verksamheten kan vara på ett dagcenter eller en annan arbetsplats. Insatserna 9.2 till och med 9.10 söks hos kommunens LSS-handläggare. Individuell plan LSS 10 Den som beviljas insats enligt LSS kan begära en individuell plan. I planen står det hur planerade och beslutade insatser ska genomföras. Den kan även omfatta insatser som ges från andra vårdgivare och myndigheter. Syftet med planen är att klargöra vilka insatser som sätts in, underlätta samordning mellan olika myndigheter och ge en god överblick över situationen. Kontakta kommunens LSS-handläggare för mer information. Stöd i förskola och skola Förskolan och skolan ansvarar för att barn/ungdomar med funktionsnedsättningar får det stöd som krävs för att de ska kunna tillgodogöra sig verksamhetens innehåll. Den aktuella verksamheten avgör hur stödet ska utformas. Stödet kan till exempel vara en resursperson i gruppen eller en elevassistent. Stödansvaret grundas inte på om barnet/ ungdomen omfattas av LSS-lagens personkrets. 12

13 Färdtjänst Den som på grund av varaktig funktionsnedsättning har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand och att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan även beviljas med ledsagare. För längre resor kan man ansöka om riksfärdtjänst. Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare eller X-Trafik för mer information. Parkeringstillstånd Vid begränsad förflyttningsförmåga på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan man ansöka om parkeringstillstånd för handikappmärkta parkeringsplatser. Parkeringstillstånd är även till för personer som behöver mycket hjälp av föraren utanför fordonet. Det innebär möjlighet att söka parkeringstillstånd utifrån barnets funktionsnedsättning. Kontakta kommunens tekniska förvaltning för mer information. 13

14 Bostadsanpassningsbidrag Kan sökas hos kommunen för att anpassa den funktionsnedsattes bostad. Anpassningen ska möjliggöra en fungerande vardag både inom och i anslutning till bostaden. Borttagning av trösklar är ett exempell på bostadsanpassning. Kontakta habiliteringens arbetsterapeut och ansvarig handläggare i kommunen för mer information. God man och förvaltare Alla blir myndiga vid 18 års ålder men vissa kan behöva stöd att tillvarata sina intressen. För en del personer kan det vara tillräckligt stöd att en fullmakt utfärdas till en medmänniska som då kan företräda i vissa sammanhang. Vissa personer kan behöva mer omfattande stöd och då finns möjlighet att ansöka om god man. Lagen säger att Om någon på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd eller liknade förhållanden behöver hjälp med att: bevaka sin rätt förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten, om det behövs, förordna en god man för henne eller honom. Den det gäller kan själv ansöka om god man. Även föräldrar och nära släkting kan göra ansökan. Den som ska få god man ska lämna samtycke och behåller sin rättshandlingsförmåga. I de fall det inte anses tillräckligt med god man kan istället en förvaltare förordnas. Kontakta överförmyndarexpeditionen i din kommun för mer information. 14

15 3. FÖRSÄKRINGSKASSAN Försäkringskassan handlägger socialförsäkringen. Det kan bland annat handla om ekonomiskt stöd och kompensation för de extra utgifter som kan bli aktuella för människor med funktionsnedsättningar. Läkarintyg krävs i samband med de flesta ansökningar. Försäkringskassans beslut kan överklagas. Vårdbidrag Vårdbidrag är en ersättning och kompensation för det extra vård-, omsorgs- och tillsynsarbete som föräldrar utför med anledning av barnet/ ungdomens sjukdom eller funktionsnedsättning. Vårdbidrag kan också betalas ut för de merkostnader som sjukdomen eller funktionsnedsättningen ger upphov till. Vilken form eller kombination av vårdbidrag som beviljas bedöms utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. För att vårdbidrag ska kunna vara aktuellt krävs att barnet/ungdomen bedöms ha behov av särskild tillsyn och vård i minst sex månader eller att det finns särskilda merkostnader på grund av sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Vårdbidraget kan som längst beviljas för barnet/ungdomen till och med juni det år det fyller 19 år. Bidraget kan ges från den månad du inkommer med ansökan till Försäkringskassan. Vårdbidraget är skattepliktigt och ger pensionsrätt men det räknas inte som sjukpenninggrundande inkomst. Merkostnadsersättningen är inte skattepliktig eller pensionsgrundande. Vårdbidraget kan ges i fyra olika nivåer, från ett helt till ett fjärdedels bidrag. Bidraget beräknas utifrån prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år. Under 2015 motsvarar ett helt vårdbidrag 9271 kr brutto per månad. Kontakta Försäkringskassan för mer information. 15

16 Tillfällig föräldrapenning för barn mellan 0 och 12 år Tillfällig föräldrapenning betalas ut för alla barn under 12 år då det är sjukt och förälder behöver ta hand om sitt barn. Föräldrar till barn under 12 år som har en sjukdom eller funktionsnedsättning kan dessutom få tillfällig föräldrapenning för exempelvis läkarbesök, deltagande i behandling, med mera som är föranlett av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning. Barnet behöver inte vara med vid besöket. Om vårdbidrag betalas ut för barnet kan tillfällig föräldrapenning inte ges för samma vård- och tillsynsbehov som ger rätt till vårdbidraget. Tillfällig föräldrapenning för barn mellan 12 och 16 år Om barnet med anledning av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver särskild vård eller tillsyn kan försäkringskassan besluta om rätt till tillfällig föräldrapenning även efter 12 års ålder och upp till 16 års ålder. Föräldrapenningen kan även betalas ut för läkarbesök. Behovet av vård och tillsyn ska styrkas med läkarutlåtande. För barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan försäkringskassan i förväg pröva och ge förhandsbesked om rätten till tillfällig föräldrapenning efter 12 års ålder. Ett sådant beslut gäller i allmänhet i högst två år. Observera att du inte kan få tillfällig föräldrapenning för sådan vård och tillsyn som gett dig rätt till vårdbidrag. Kontakta Försäkringskassan för mer information. 16

17 Tillfällig föräldrapenning för barn över 16 år Föräldrar till ungdomar som omfattas av LSS-lagens personkrets och som fyllt 16 men inte 21 år kan få ersättning med tillfällig föräldrapenning. Ersättning kan ges då ungdomen med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjuk i annan sjukdom eller om grundsjukdomen förvärras. Om ungdomen vid 21 års ålder studerar vid rh-gymnasium eller gymnasiesärskola kan tillfällig föräldrapenning betalas ut till och med vårterminen det år den ungdomen fyller 23 år. Kontakta Försäkringskassan för mer information. Tillfällig föräldrapenning när barnet är allvarligt sjukt Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut under ett obegränsat antal dagar till föräldrar till ett allvarligt sjukt barn under 18 år. Detta gäller när barnet är så svårt sjukt att det finns ett påtagligt hot mot barnets liv. Kontakta Försäkringskassan för mer information. Förlängt barnbidrag Utbetalas när en ungdom fyllt 16 år och fortfarande går i grundskola, särskola, specialskola eller gymnasiesärskola. 17

18 Kontaktdagar Föräldrar till barn som omfattas av LSS-lagens personkrets kan få ersättning motsvarande tillfällig föräldrapenning för tio kontaktdagar per år. Kontaktdagarna kan tas ut från barnets födelse och upp till 16 års ålder. Dagarna kan till exempel användas för besök i barnets förskola, skola eller vid föräldrautbildning. Dagarna kan tas ut av båda föräldrarna för samma barn och tid. Det finns inget krav att barnet ska vara med vid besöken. Kontakta Försäkringskassan för mer information. Assistansersättning Den som har behov av personlig assistans enligt LSS över 20 timmar per vecka kan få ekonomisk ersättning enligt Socialförsäkringsbalken. Denna stödform beskrivs utförligare på sidan 10 i denna broschyr, under punkten personlig assistent enligt LSS. Ansökan görs hos Försäkringskassan. Kommunen kan också anmäla till Försäkringskassan att det finns ett assistansbehov som överstiger 20 timmar per vecka. Assistansersättning ges vanligtvis inte för den tid barnet vistas i verksamhet, exempelvis förskola, skola eller vårdas på sjukhus. Kontakta Försäkringskassan för mer information. Tillfällig utökning av antalet assistanstimmar kan beviljas vid speciella tillfällen, exempelvis vid resa eller då behoven är större av annan anledning. Kontakta LSS-handläggaren i kommunen för mer information. 18

19 Bilstöd Den som på grund av varaktig funktionsnedsättning har svårt med förflyttningar och att använda allmänna kommunikationsmedel kan beviljas bilstöd. Även föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan i vissa fall ha rätt till bilstöd. Ansökningar om bilstöd handläggs av Försäkringskassans enhet i Västervik. Bilstödet innefattar olika grundbidrag oavsett inkomst samt inkomstprövat anskaffningsbidrag. Vidare finns anpassningsbidrag för att förse bilen med specialutrustning. Det finns även bidrag till körkortsutbildning för de som beviljats bilstöd och som behöver egen bil för resor till arbete/yrkesinriktad utbildning. Nytt grund- och anskaffningsbidrag beviljas endast om nio år förflutit sedan den sökande senast beviljades sådant. För anpassningsbidraget finns ingen sådan gräns. Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan beviljas kr i grundbidrag. Kontakta Försäkringskassan för mer information. Aktivitetsersättning För den som är år finns möjlighet att ansöka om aktivitetsersättning. Om din funktionsnedsättning innebär att du måste förlänga din skolgång kan du ha rätt till aktivitetsersättning under den tid studierna pågår utan att arbetsförmågan prövas. Därefter kan du beviljas aktivitetsersättning utifrån den grad din arbetsförmåga är nedsatt. Arbetsförmågan ska vara varaktigt nedsatt under minst ett år. I aktivitetsersättningen kan även särskild ersättning lämnas för kostnader i samband med deltagande i olika aktiviteter som motiveras av din funktionsnedsättning. Är du beviljad aktivitetsersättning finns även möjlighet att ansöka om bostadstillägg. Kontakta Försäkringskassan för mer information. 19

20 Handikappersättning Från och med juli månad det år man fyller 19 år kan man få handikappersättning. Det krävs att man behöver omfattande stöd och hjälp för att klara vardagliga sysslor, arbete eller skola. Man kan också få handikappersättning om sjukdomen eller funktionsnedsättningen leder till betydande merkostnader. Försäkringskassan bedömer det sammanlagda behovet av stöd och merkostnader. Behovet ska ha en varaktighet på minst ett år. Handikappersättning kan ges i olika nivåer och den är skattefri. Kontakta Försäkringskassan för mer information. 20

21 4. ÖVRIGT Fonder För speciella ändamål, till exempel rekreation, resor och kostsamma hjälpmedel finns möjlighet att söka ekonomiskt bidrag från fonder, stiftelser och organisationer. Fonderna kan vara avsedda för speciella ändamål och särskilda målgrupper. Information om fonder finns i en skrift utgiven av Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering, SVCR. Skriften kan beställas via tel Information finns också på stiftelsens hemsida Du kan också vända dig till Fond och Stiftelseinformation AB Örnsköldsvik för att få en skräddarsydd förteckning över användbara fonder för just ditt ändamål. Detta är förenat med en kostnad. Telefon Vidare finns på vissa bibliotek böckerna Stora Fondboken samt Alla dessa fonder och stiftelser. Du kan också prata med kuratorn på habiliteringen. 21

22 Försäkringar Många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har negativa erfarenheter av möjligheten att teckna försäkring. Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) arbetar med att hitta bra försäkringsformer. För medlemmar i HSO:s medlemsförbund FUB, RBU och Föreningen Autism finns nu möjlighet att teckna gruppförsäkringen medlemsbarn. För mer information kontakta respektive förbund eller HSO. Rådgivningsbyrån Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfri vägledning och information i olika försäkringsärenden. 22

23 Användbara webbadresser Inspektionen för vård och omsorg Handikappförbundens samarbetsorgan Socialstyrelsen Försäkringskassan Skolverket Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna Autism & Asperger Förbundet Riksförbundet Attention Konsumenternas försäkringsbyrå Info om sällsynta diagnoser Råd och stöd till barn, ungdom, förälder och personal 23

24 Barnkonventionen Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter innehåller 54 artiklar och omfattar varje människa under 18 år. Artiklarna ska fungera som riktlinjer. De fyra grundläggande principerna innebär att: alla barn har samma rättigheter och lika värde och inget barn ska diskrimineras av orsaker som till exempel härkomst, kön eller funktionshinder. Artikel 2. barnets bästa ska komma i främsta rummet vid allt beslutsfattande och alla åtgärder som rör barn. Artikel 3. varje barn ska få utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Artikel 6. varje barn ska få framföra sina åsikter i frågor som rör dem och de vuxna ska respektera barnets åsikter. Artikel 12. Du kan läsa mer om barnkonventionen på Rädda Barnens och Barnombudsmannens webbsidor. Har Du synpunkter eller saknar något som bör finnas med? Hör gärna av Dig till oss i så fall! Produktion: Region Gävleborg, kommunikationsenheten, Platina-ID:

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Broschyren Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning är uppdaterad 2010 av kuratorerna på Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer