Vardagsval och vardagskval. En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vardagsval och vardagskval. En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling"

Transkript

1 Vardagsval och vardagskval En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling Uppsats för Fortsättningskurs C I Etnologi Uppsala universitet Handledare: Karin S. Lindelöf Sandra Hake Vårterminen 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 Syfte... 4 Frågeställningar 4 Material och metod Reflexivitet Teoretiska utgångspunkter och begrepp Litteratur... 7 Disposition... 7 VÄRLDEN OCH JAG... 9 Mediebevakning av DN 9 Hållbar utveckling, vad betyder det? Samhället och individen. 12 Vad man kan göra Ta till sig och förstå konsekvenserna Motstånd.. 18 VAL Val i vardagen Vanor Matvanor KONSUMTION Konsumtionsmönster och tankar kring dem Matinköp Kläder och elektronik. 27 LIVSSTIL.. 28 Att transportera sig i vardagen. 29 Att resa utomlands Uppväxten och familjen. 31 2

3 Tankar om miljödebatten i media och populärkulturen 33 SAMMANFATTNING. 34 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 35 BILAGA 37 Nyhetsartiklar DN. 37 3

4 INLEDNING Miljöintresset är stort i Sverige idag. Det är den allmänna uppfattningen (J Lundgren 1999). Är det så? Hur yttrar det sig i så fall? När man går bland hyllorna i mataffären, hur tänker man då? Vad jag "bör göra" och vad jag gör kanske inte stämmer överens, varken ur miljöhänsyn eller med den egna grundtanken om hur man vill leva och handla. Vad grundar jag vad jag "bör göra" på? Hur ser normen ut? Vi lever i ett samhälle där vi inte riktigt vet hur vi skall bete oss när det gäller miljö och hällbar utvecklig för att göra "rätt". Vad får våra val för konsekvenser och på vilka grunder skall vi göra våra val? Det finns många bud. Är man en dålig människa om man inte vill vara miljövänlig? Många känner en viss skuld. En skuld de inte riktigt vet från vem eller var de fått den. Hur förhåller sig studenter i sin vardag till dessa val? Hur förklarar man att man vill vara miljövänlig men ändå älskar att resa? Jag vill diskutera dessa ämnen kring miljö och hållbar utveckling för att ta reda på hur "snacket går", vad funderar man på? Genom att skapa förståelse hoppas jag kunna bidra med kunskap om synen på, och tankarna kring miljö och hållbar utveckling. Att svenskarna är ett naturälskande folk är en stereotyp som redan återfinns i Gustav Sandbärgs bok om det svenska folklynnet från Till denna föreställning har senare ofta fogats ett antagande om att vår kärlek till naturen även skapat ett typiskt svenskt miljömedvetande. Det finns all anledning att vara försiktig med sådana nationella generaliseringar, liksom med allt för snabba kopplingar mellan naturkärlek och miljöengagemang (Löfgren 1992:9). Syfte Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur människor, i det här fallet studenter, i sin vardag förhåller sig till hållbar utveckling och miljö. Vilka val och beslut gör man i sin vardag och varför? Hur förhåller man sig till de stora miljöproblem vår jord har, och informationen om dem? Frågeställningar Hur får människor sina resvanor, konsumtionsvanor och levnadsvanor? Vad gör folk för val när de reser på semester, när de går och handlar mat eller när de transporterar sig i sin vardag? 4

5 Vad grundar de sina val på? Hur förhåller sig den enskilda människan till problemen i världen idag vad gäller miljö och vår ohållbara utveckling? Människan gör dessa val i en vardaglig kontext, där flera delar samspelar. Vad är/menas med vanor och rutiner och hur präglar de våra vardagliga val? Material och metod Materialet består av kvalitativa intervjuer med studenter vid Uppsala universitet. Intervjuerna har genomförts som samtalsintervjuer utifrån ett intervjumanus som behandlar uppsatsens syfte och fält. Syftet med samtalsintervjuerna har varit att samla in empiriskt material som visar på hur informanterna tänker kring sina konsumtions-, transport- och levnadsval. Deras tankar och förhållningssätt till hållbar utveckling och miljö har behandlats. Förutom intervjuerna har jag också ett mediematerial. Informanterna Alla fyra informanterna är inflyttade från andra orter och städer till Uppsala för att studera. De är mellan 22 och 26 år gamla och studerar på Engelska parken, Historisk- filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Mediematerial Uppsatsens mediematerial består av alla artiklar behandlande hållbar utveckling och miljö i Dagens Nyheter (DN) under perioden , och består sammanlagt av sju artiklar. Artiklarna medföljer uppsatsen som bilaga. Reflexivitet En utmaning har varit att skriva ett intervjumanus på ett sätt där mina personliga tankar och åsikter inte lyser igenom. Att inte ställa ledande frågor har varit något jag ständigt haft i bakhuvudet under intervjuerna. Jag har funderat på problematiken kring moral och ansvar rörande detta ämne med syfte att inte få informanterna att känna sig som dåliga samhällsmedborgare. Det är ett känsligt ämne på det sättet att få vill framstå som miljöbovar eller som personer som inte tänker på andra. Jag har ställt öppna frågor och undvikt alla typer av värderingar för att på så sätt förhoppningsvis ha fått så ärliga svar som möjligt. Jag har på alla sätt undvikt varför frågorna, detta för att undvika en situation där informanten upplever att han/hon måste försvara sig och sitt handlande. Jag har dock kommit fram till att min oro 5

6 för detta endast speglade mina egna åsikter. Under mina intervjuer fick jag känslan av att de svarade ärligt och inte svarade vad som skulle vara korrekt utifrån miljösynpunkt. Teoretiska utgångspunkter och begrepp Jag utgår ifrån individualitet och reflexivitet som båda har sin plats i modernitetsteorin. Det sena 1900-talet karakteriseras av ökad individualism. Vi är mer upptagna av oss själva och mindre av det allmänna. Idag talas det mycket om att ta eget ansvar. Det som avses är att människor måste sluta upp att förlita sig på att samhället skall reda upp deras liv. Vi skall lära oss att ta ansvar över alla aspekter av vårt liv (Den bløde tunnel 1992 i Livsstil och miljö 1999). Man måste skilja på det individen säger sig vilja göra och det hon faktiskt gör. Attityden innehåller handlingsberedskap, men den utlöser inte nödvändigtvis handlingar. Mellan avsikt och handling finns många faktorer som är både påskyndande och hämmande för handling (Lindén 1994:71). Modernismen skiljer sig från föregående epoker på det sätt sociala roller är vaga och spelas upp på en mångfald arenor. Detta speglar en social och ekonomisk struktur i vilken det är viktigt att vara beredd på förändring och att vid behov kunna omdefiniera sin sociala position. Detta skapar en hög grad av reflexivitet som innebär att sociala praktiker kontinuerligt omvärderas av individen och kollektivet (Henriksson 2008:29). När någonting uppfattas som ett tvång kan det bidra till att man känner ett behov av självbestämmande, människor reagerar ofta negativt på förändringar av sin livsstil när det kommenderas från statligt håll. Exempelvis: du måste ändra livsstil, du måste äta mer miljövänlig mat. Förutom känslan av tvång spelar otydligheten en stor roll, man beskriver sällan konkret hur förändringen man vill uppnå skall förverkligas. Bristen på konkreta och entydiga förändringar som bör göras gör att människor förlorar förtroendet och fortsätter efter gamla mönster (J Lundgren 1996). Det har i olika sammanhang funnits en tendens att uppfatta miljöproblemen som något skilt från vardagslivet (J Lundgren 1992:5). Miljö Ordet miljö härstammar från franskans milieu vilket betyder mitt, motsvarande ord på latin är me dius lo cus vilket i sin tur betyder i mitten, befintligt ställe, omgivning, omgivande förhållanden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och 6

7 däri verkande människor, djur, växter eller andra organismer. Som ekologisk fackterm är det detsamma som biotop (NE ). Miljömedvetenhet Medvetenhet; uppnådd djupare insikt, att ha något klart för sig (NE ). Litteratur Som huvudbok har jag använt etnologen Greger Henrikssons avhandling Stockholmarnas resvanor mellan trängselskatt och klimatdebatt (2008) och det är också ur den som min uppsats tar avstamp. Henriksson undersöker Stockholmarnas resvanor, hur de planerar och väljer sina resor, han ifrågasätter begreppen vanor och rutiner och hur de förändras över tid. Jag har som sagt tagit avstamp från Henrikssons Avhandling men ämnar istället att bredare undersöka studenters förhållande till hållbar utveckling och miljö i sin vardag utifrån ett antal olika aspekter så som matvanor och konsumtion, resandet och resvanor är ett av mina ämnen, men en mindre del på grund av att ingen av mina informanter äger bil. Sociologen Anna-Lisa Lindén har skrivit flera böcker som behandlar miljö, bland annat i boken Människa och miljö (1994) där hon poängterar att "det största hotet mot vår miljö är mänsklig verksamhet." Lindén skriver bland annat om det faktum att många Svenskar har uppfattningen att de stora miljöproblemen befinner sig utomlands, utanför Sveriges gränser, vilket bidrar till låg aktivitet vad det gäller att försöka förändra sitt beteende på ett sådant sätt att det minskar miljöförstörelsen. Vidare har jag använt mig av Billy Ehn och Orvar Löfgrens bok Kulturanalyser (2004) för att analysera mitt material utifrån kulturell inlärning och hur människor lärs upp till att bli konsumenter. Hur mycket av sina vanor har informanterna med sig hemifrån, hur påverkade är informanterna av sina föräldrar och sin uppväxt sett utifrån hur de idag agerar vad gäller hållbar utveckling och miljö? Och av vilka blir de påverkade idag? Disposition Jag inleder med att presentera min mediebevakning av DN, vilken består av sju artiklar som följer i ordning från den äldsta till den nyaste. Därefter ställer jag frågan vad hållbar utveckling betyder och behandlar sedan under nästa rubrik hur samhället ser ut vad gäller miljö och hållbar utveckling och hur informanterna förhåller sig till det. Sedan handlar det om att veta vad man kan göra för att minska sin miljöpåverkan, är det svårt. Jag tar efter det upp 7

8 om det är svårt att se konsekvenserna av miljöpåverkan. Nästa kapitel handlar om val och vanor och kapitlet därefter behandlar konsumtion. konsumtion av mat, konsumtion av kläder och elektronik, hur ser konsumtionsmönstret ut hos informanten? Sista kapitlet går under namnet livsstil och tar upp resandet, hur transporterar man sig i sin vardag eller när man skall åka på semester? Avslutar med att redogöra för vad informanterna har för tankar kring miljödebatten i media och populärkulturen. Därefter följer en sammanfattning 8

9 VÄRLDEN OCH JAG Vi lever i berättelser. Vi är berättelser. Sent om natten lyssnar vi till våra egna andetag i mörkret och omskapar våra berättelser. Vi formar och finner berättelser som kan ses som kartor eller paradigm i vilka våra livsmål definieras; så börjar världen ändra sig och våra kartor fungerar inte längre, våra paradigm och berättelser fallerar, och på nytt måste vi uppfinna förklaringar till varför vi handlar som vi gör. (Kittredge 1994:75 i Ehn & Löfgren 2004:112.) Mediebevakning av DN Det här är menat att fungera som ett exempel på vilken information vi invånare och konsumenter får från medias håll. De sju artiklarna jag samlat in under perioden behandlar flera olika aspekter av hållbar utveckling och miljö. Den första artikeln, från den 13 mars har som rubrik: "Allt fler konsumenter väljer ekologisk mat". I ingressen står det: "Svenskarnas intresse för ekologiska produkter blir allt större ökade försäljningen för fjärde året i rad, visar en rapport från Krav (Krav är en miljömärkning av ekologisk mat som ställer krav på bl. a minskad klimatpåverkan) som presenteras idag". De produkter som säljer bäst är mjölk, ägg och kaffe. I artikeln presenteras en Sifo-undersökning som genomfördes tidigare i mars. Den visade att var femte konsument vill köpa mer Kravmärkt mat. Där framkom också att 53 procent köper Kravmärkt mat ibland och att 19 procent gör det så ofta de kan. Var femte konsument vill alltså köpa mer Kravmärkt mat, vad är det som hindrar i dagsläget? Är det utbudet, priset eller något annat? Vad menas med så ofta man kan? Vad är det som påverkar valet? Artikel nummer två är en debatt artikel från den 26 mars i vilken man visar på att det "inte ger någon effekt av att Sverige går före i klimatpolitiken". "Den direkta affekten av att ett enskilt land genomför klimatpolitiska åtgärder utan att få med sig resten av världen är sannolikt mindre än vad de flesta vill tro" skriver man. "Tanken är att andra länder skall ta efter. Men inom beteendevetenskapen saknas i stort sätt stöd för en sådan effekt." Om man som enskild människa kan uppleva att det känns meningslöst att själv försöka göra något åt miljön sätts det i nytt perspektiv, då det inte heller som nation går att påverka som förebild åt andra länder. I mitt intervjumaterial tas kollektivet och bekantskapskretsen upp som de som påverkar sättet man lever, dock tar alltså inte länder i en gemenskap som 9

10 exempelvis Europa efter varandra på samma sätt som studenterna tar efter varandra i Uppsala exempelvis vad det gäller cyklandet. Nästa artikel kommer från sidan "Skriv i DN" den 27 mars och är skriven av en läsare som är biolog vid Umeå universitet. Författaren ifrågasätter "varför ekonomisk tillväxt ses som självklar?" "När ekonomin växer ökar förbrukningen av naturresurser. Om vi skall klara de globala miljöhoten krävs därför någon form av justering där ekonomin anpassas till miljökraven." Detta bör inte vara något större problem skriver författaren, "flertalet studier har nämligen visat att människors lyckokänsla visserligen ökar med den materiella standarden, men bara till motsvarande den materiella standard vi hade i Sverige på 1960-talet, därutöver medför för flertalet större ekonomi ingen ökad lycka." Hur stämmer detta överens med mina informanter och deras val när det gäller vad de väljer att spendera sina pengar på? Är de beredda på att lägga mer pengar på exempelvis klimatsmart mat och välja bort att konsumera materiella ting? "När skepsis blir trångsynthet" är rubriken på artikel nummer fyra från den 13 april. I ingressen tas upp att "den moderna människan i praktiken är utlämnad åt att lita till experter för att kunna ta sig an utmaningar som klimatkrisen." I artikeln står det att "en modern människa tänker själv och vill varken uppfattas som blint lydande överheten eller lättlurat godtrogen. Paradoxalt nog kan denna sunda skepsis ganska lätt slå över i en lika osund trångsynthet." Kritiskt tänkande och självständighet präglar vår tid och det är både på gott och ont när det kommer till miljö och hållbar utveckling. Majoriteten av informanterna håller sig i gränslandet. De vet inte vem de skall lita på vad gäller information, vilket leder tillpassivitet och hopplöshet. Man vill samtidigt bejaka sig själv och fritt välja sin livsstil, då byggs det personliga handlandet på aktiva beslut att inte handla på ett sätt som är miljövänligt. Informanterna framhåller vid flera tillfällen kollektivet, samhället måste agera tillsammans, jag kan inte göra något själv, en person kan inte göra skillnad. Frågan är dock, vill man ingå i kollektivet? I artikel nummer fem från den 16 april ställs frågan: "Skulle du kunna tänka dig att minska din [kött]konsumtion?" till folk på stan. I rubriken under bildtexten står att läsa "Forskare: Klimatkris om vi inte halverar köttätandet." "köttproduktionen leder till stora utsläpp av den aggressiva växthusgasen dikväveoxid. Nu argumenterar forskare för att en halvering av västvärldens köttkonsumtion måste till för att förhindra en klimatkris." En man i 60årsåldern svarar att det skulle han gärna göra, men att han är utförsäkrad och inte har så mycket pengar att röra sig med. Han säger att han handlar billiga varor så som falukorv och 10

11 köttbullar. Att köpa ekologiskt och mycket grönsaker skulle vara betydligt dyrare säger han. En man i 30årsåldern svarar att han äter mindre kött nu än när han var liten, och han har pratat om att äta ännu mindre. Han säger att det är för hälsans skull inte klimataspekten. Han skulle kunna tänka sig att ersätta köttet med baljväxter, det fungerar bra avslutar han. Är det dyrare att köpa grönsaker och bönor än kött? Den första mannen anser det. Det handlar mycket om pris i matdiskussionen. Detta även bland mina informanter. Vad får maten kosta? Kan man tänka sig att dra in på något annat för att handla mer hållbart och miljöanpassat? Vad den yngre mannen säger när funderar på att dra ner på sin köttkonsumtion stämmer också in på min informant Niklas. De väljer i första hand sina matvaror och vanor utifrån vad som är bra och nyttigt för deras kroppar. Sin kropp, att må bra är ett projekt som ligger närmare den egna personen än klimatet, det handlar om avstånd och graden av konkrethet. Författarna till artikel nummer sex från den 24 april är av en annan åsikt är författaren till artikel nummer två, de tycker att "Sverige borde visa ledarskap." I dag finns inga ursäkter. Vi har god kunskap om de akuta risker mänskligheten möter och Sveriges regering bör nu driva flera strategiska frågor," skriver författarna. Författarna till denna artikel tror istället på ledarskapets kraft, att gå i framkant och visa vägen och påverka andra att följa efter. Vad är det för medel som skall göra att andra skall vilja ta efter? Mina informanter pekar på att det borde ske mer politiskt styre på miljöområdet, framförallt vad det gäller transport och konsumtion. Jag skriver längre fram i uppsatsen att det idag läggs stort ansvar på konsumenten. Mina informanter håller med, varför finns varor man inte borde köpa på marknaden? Det gör det så mycket svarare att göra valet i butiken, att avstå ifrån att köpa dessa varor. Den sista artikeln, från den 11 maj upplyser konsumenten om att "Närodlat inte alltid är det bästa." "Det kan vara mer klimatsmart att köpa fryst broccoli från Sydamerika än svensk närproducerad. Konsumenterna har lärt sig att närodlat är bäst, men så är inte alltid fallet visar en ny rapport som DN tagit del av." Rapporten vill "komplicera bilden och visa att det är fler variabler än avstånd till producenten som spelar roll." Artikeln vill förklara. Samtidigt visar den på hur svårt det är att handla mat som är bra för klimatet och miljön. I uppsatsen kommer jag ta upp problematiken kring de många olika miljömärkningarna och svårigheterna med att veta vad som är "bra" att handla i matväg. Också här handlar det om ett stort konsumentansvar om man som konsument vill vara miljövänlig när man handlar. Märkningen ger inte tillräcklig kunskap om vad som är den mest klimatsmarta varan när ekologiska tomater från Sverige, dessutom närodlade är sämre än 11

12 tomater från Spanien, då är det inte lätt för konsumenten i en vardag som handlar om mer än att köpa mat till middagen. Hållbar utveckling, vad betyder det? Begrepp lanserat i Brundtlandrapporten (rapport utarbetad av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 1987 under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland), och där definierat som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Begreppet har fått omfattande spridning, och det råder bred enighet om att en hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen lokalt och globalt. Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn samt ett globalt perspektiv. Begreppet ger dock utrymme för en mycket vid tolkning, och detta förklarar åtminstone delvis dess genomslag i den politiska retoriken(ne ). Informanterna tänker först och främst på miljön när de får frågan vad de tänker på när de hör begreppet hållbar utveckling. Att miljön skall hålla i längden, generationer framöver. Tankar rörande att det handlar om någon form av utopi framkommer också. Enligt Amanda handlar det om att det skall fungera med kravmärkt och lokalproducerad mat medan Niklas formulerar att det är en teori som samhället skall skapa, det handlar om att koppla samman biologi, sociologi och samhällsvetenskap och utifrån det skapa en hållbar utveckling. Anna säger att hållbar utveckling för henne betyder grön infrastruktur, omställning, decentralisering och utveckling av det lokala samhället. Tanken är att det lokala samhället skall få mer makt och egenbestämmande och på så sätt vara mindre beroende av omvärlden, vad gäller import, ekonomi med mera. Elsa tänker på organisationer så som Greenpeace. Hon poängterar att hon inte menar den privata komposten utan att det handlar om det ur ett globalt perspektiv. Det globala perspektivet, det är där det spelar en viktig roll, det är där en förändring kan göra skillnad. Samhället och individen AMANDA: Jag märkte det när jag for hem till Norrland, det är mycket vindkraftverk, speciellt uppe vid Högakusten. Då tänkte jag på det, det var ju mycket debatt förut, men det känns som att folk håller på att släppa det. Sen känns det som att det har blivit väldigt trendigt med allt miljötänk och medvetenhet. Det känns som att först var det total skräck men att det sen blev en livsstil, att vissa väljer det som en livsstil. Som en identitet. 12

13 Amanda berättar om en korridorsgranne här i Uppsala som nu flyttat till Gotland för att bo och arbeta i en ekoby, där de tillsammans odlar och arbetar med olika miljöprojekt, exempelvis försöker de rädda Östersjön. "Han blev så förbannad och ville ändra på saker, så då for han dit. Först var han arg och apatisk i sitt förhållande till miljöproblematiken, sedan gjorde han något åt det. Riktigt så radikal är inte jag i mina planer (Amanda)." ELSA: Det känns som att miljö är på modet och att alla skall vara miljömedvetna. Företag använder det som en täckmantel, fast de egentligen inte är det. Det har fått fokus i samhället i stort, men jag vet inte om folk bryr sig om det egentligen på riktigt. Amanda menar att omställningen mot ett mer hållbart samhälle måste ske kollektivt, "alla måste dela samma tankegång". Därför tror hon det är bra att det blir en livsstil, vilket hon tycker det håller på att bli. Det är bra att det inte bara är en fluga, att det inte går över. Det är något folk börjar anamma. "Jag jobbade i ett storkök där vi slängde allt avfall i samma tunna. Folket och företagen måste motiveras. Företagen måste vara med, det är jätteviktigt. Det är idag stor variation bland företagen. Vissa kök hade koll på läget, andra absolut inte (Amanda)." Hon tycker det behövs mer styrning från politikerna, eller snarare hjälp. "Det skall underlättas att vara miljövänlig. Det känns inte som att det miljövänliga är dyrare i alla lägen. Förstår inte att det är ett pengaproblem. Det borde bli billigare om man hanterar det rätt (Amanda)." Niklas framhåller också politisk styrning. NIKLAS: Om det skall funka, om vi skall ha en hållbar utveckling så måste det ju givetvis ske en korrigering från politiskt håll. Om vi exempelvis skall köra med elbilar så måste laddningsställen byggas. NIKLAS: När man har gett någonting till någon kan man inte bara ta det, det måste ske en smidig övergång, hitta alternativ som är fullt funktionella. Man kan inte backa, jag tror det är det viktigaste, man kan inte backa. Till exempel teknologiskt, det skulle leda till revolution. Folk skulle bli tokiga, om man skulle ta bort konstant tillgång till el exempelvis. Det tror jag verkligen. Niklas känner till viss del en skyldighet att försöka vara miljövänlig, sådant som han faktiskt kan göra, små korrigeringar som gör nytta. "Det kan jag tycka, det kan man fan göra. När 13

14 samhället har gjort det enkelt för mig att utföra vissa miljövänliga ting, visst, då gör jag det. Absolut. Det tycker jag är jättebra. Det finns dock fortfarande mycket som är superkrångligt (Niklas)". På frågan var denna skyldighet kommer ifrån svarar han: "den kommer väl ifrån den allmänna vetskapen om att vi sabbar miljön. Man gör det ju själv aktivt dagligen. Man måste ju göra sina val liksom och jag väljer till exempel likt de flesta, jag köper de teknikprylar jag vill ha och äter den mat jag känner för. Detta gör jag för att jag eftersträvar mer en livsstil än jag kanske eftersträvar att rädda planeten. Jag kanske hellre ägnar mitt liv åt att ha en härlig livsstil än ett ägna mitt liv åt att bry mig om miljön till 100 procent, för att för mig är inte det meningsfull av någon jävla anledning för då skulle jag dö, jag skulle bara vittra, jag skulle ha så tråkigt." Amanda tänker att, nu skall världen gå under, carpe diem, fånga dagen! Hon poängterar att man är aktör i sitt eget liv och måste agera. Hon känner dock hoppfullhet mitt i en katastrof säger hon. Hon såg ett avsnitt av Opera Winfreys Talkshow där de gav tips på vad man kan göra för miljön. Man kan göra små, små förändringar i sitt liv, duscha kortare, inte låta vattnet rinna när man borstar tänderna, diska inte under rinnande vatten, och begär inte kvitto när du tar ut pengar är exempel på, det är konkreta saker som är lätta att ta till sig och följa. Det är vardagsgrejer som fastnat hos Amanda. Niklas känner också hjälplöshet. Han ser det som att "nu har "de" erbjudit oss de här ekologiska varorna, men jaha, men nu är det någon som säger att de inte är bra heller, nähä, vad fan skall jag göra då? Rött kött är inte bra för hjärtat, köttindustrin är inte så bra, okej då köper jag fisk, nä det är utfiskat i hela jävla världen, då köper jag quorn, okej, men det är inte heller bra för det är framställt på ett konstigt sätt. Men det vet jag inte om det gör. Det är lite så resonemanget går. Så tillslut. Då köper jag min jävla fläskfilé. Det är så sjukt svårt att komma undan, man slår knut på sig själv hela tiden. Men det här kanske bara är mitt sätt att se på det. Och människor i min omgivnings sätt att se på det. Det behöver inte alls vara korrekt, ser man sig omkring ordentligt så kanske man hittar hyfsade lösningar. Kanske (Niklas)." Hur mycket skall man behöva omvärdera sitt liv för att göra rätt? NIKLAS: Det ligger något mänskligt i att inte alltid, konstant hela tiden orka ta det här ämnet, det är superjobbigt att hantera tror jag. Det ger otroligt dåligt samvete, man mår typ dåligt när man tänker på det här. Man tänker: vilken dålig människa jag är, som inte gör det här bättre. Jag tror att man inte orkar som människa att älta det här dag ut och dag in. Men när det blir extrem mediestorm kring någonting så tänker man att man måste skärpa sig, då kanske det är lättare, 14

15 för då är man kanske många. På egen hand, jag orkar absolut inte älta det här hur mycket som helst. För då vet jag att jag blir knäckt. Vad man kan göra ELSA: Det känns svårt att veta vad man kan göra för miljön. Som en ensam person kan man ju inte göra så mycket. Sen kan man föregå med gått exempel, men helt ärligt det kommer göra absolut ingen skillnad om man inte försöker påverka andra. Det enda jag har koll på är, så lite flyg och bil som möjligt, framförallt flyg. Och soppsortera. Men, mer har man ju svårt att relatera till. Amanda och Anna tycker också det är svårt att veta vad man kan göra. "Man skulle ju kunna gå runt och demonstrera, men man blir lätt likgiltig när man inte ser hur vi skall lösa det här. Dom är så stora och mäktiga, storföretagen, det är dem man slåss emot." Anna tycker det är svårt eftersom vi lever i ett samhälle där de inte finns några alternativ, "man får blod på händerna hur man än gör." ANNA: Det spelar ingen roll hur många ekologiska bananer jag köper, jag köper fortfarande bananer. Kläderna man köper, nu försöker jag undvika att köpa nya kläder. Men om man köper nya kläder vet man att de oftast har blivit tillverkade i länder långt borta där arbetarna inte har, lever under bra förutsättningar. Har man inte den orken, jag har bara mig själv och min partner, men om vi skulle ha barn, och om vi skulle jobba mer då blir det svårare att kunna ta in det i vardagen. Nu har jag tid att vara kreativ och fundera på lösningar." Anna Jag gör väl inte så mycket alls konstaterar Niklas. "Jag tycker ju kanske mycket saker men det betyder inte att jag gör ett skit åt det, antar jag." Skall man handla mat; köp närproducerat och efter säsong säger Amanda som nu vet vad man kan göra när hon tänker i mindre skal, vad man kan göra i sin vardag. "Hon tycker det sprid ut mycket information, man skall sopsortera, köpa lågenergilampor, skänka bort kläder i stället för att slänga. Hon upplever att det finns information att tillgå. Det finns till exempel en app till telefonen från Naturskyddsföreningen där man får råd om vilka varor man skall köpa ur miljösynpunkt beroende när på året det är eller när fiskbeståndet är tillräckligt stort för att köpa en viss fisk. Det finns en medvetenhet 15

16 som går att sälja in till folk och folk tar till sig det. Jag tycker att informationen finns. Men man får göra den jävligt enkelt. (Amanda)." Ta till sig och förstå konsekvenserna AMANDA: Jag tror det är svårt att ta till sig konsekvenserna av miljöproblemen, det är så ödestiget. Min första reaktion; åh herre jävlar nu världen håller på att gå under. Det är mycket att ta in. Om man tittar ut genom fönstret så är det fortfarande en vanlig solig dag, så inget har egentligen hänt. Som Amanda tänker är det i framtiden "det här med miljön kan gå åt helvete". "Det kan i framtiden drabba mina barn. Mina barn kommer kanske inte att få det så bra. Men det är ingenting som drabbar mig nu. Det känns väldigt lugnt. Lugnet före stormen. Det är därför svårt att ta in (Amanda)." NIKLAS: Är det svårt att se konsekvenserna av klimatförändringarna i vardagen? Ja. Inte syns väl det så mycket. Det är väl när det händer någon slags naturkatastrof någonstans, kanske. Annars så, i ens egna, privata liv tycker jag inte att man märker det alls. ANNA: Det är svårt att se konsekvenserna i vardagen, vi har ju inte någon övervägande risk att drabbas aven tsunami till exempel. Vi påverkas inte nämnvärt någonting. Det kanske skulle vara om det skulle ske stora klimatförändringar som påverkar vår matproduktion. Alla lullar på. "Det är ofattbart att tänka, att om jag inte styr upp det här så går världen typ under. Någonstans så har jag en ganska naiv förhoppning, och det är väl att vi inte har full förståelse än, eller det kommer vi aldrig ha om allt, om världen och miljön och alla konsekvenser (Niklas)." Han visar på att man vet att viss påverkan på klimatet är dåligt för jorden, men man kanske inte vet hur jorden hanterar detta egentligen. Han har en förhoppning om att det sker ständiga evolutioner, där allting bara händer, där det sker anpassningar. "Just därför kanske det är lugnt. Jag vet inte, det kanske låter jävligt banalt (Niklas)." 16

17 Anna anser att det är svårt att få en helhetsbild, när man pratar om detta med andra blir de likbleka. Man måste vara påläst för att förstå, annars är det jättesvårt. Det är väldigt mycket facktermer man inte förstår sig på tycker Amanda vilket hakar i Annas resonemang. För henne känns det som någon katastroffilm, långt från verkligheten. Då är det svårt att bry sig nämnvärt. Det är långt borta och långt fram i tiden. Amanda har reflekterat över de långa vintrar vi haft de senaste åren, och speciellt hur långa de har varit hemma hos hennes föräldrar i Umeå. "Men mina föräldrar lugna mig med att det var jättekalla vintrar på 1980-talet med (Amanda)." ANNA: Vet man inte om att det är något problem, så ser man inte att det är ett problem. Man måste få en ögonöppnare, ställas inför en situation där man måste fatta ett beslut, att man råkar ut för något fruktansvärt. Man måste göra en förändring. Men det kan vara svårt här uppe när vi har det så bra, vi har social stabil fungerande välfärd, iaf för de flesta. Då blir det också svårt. Det är inte så att man inte sätter sig och söker information. Man undviker ju, mäsklig grej, man undviker smärta. Miljörörelsen Informanterna beskriver på olika sett den miljörörelse de upplever att det möter i sitt vardagsliv. Alla är överens om att det finns en ständig närvaro av, men de upplever inte att det finns en aktiv miljörörelse i samhället. Det finns människor som engagerar sig väldigt aktivt i miljön, Amanda, Niklas och Elsa räknar sig inte till dem. Det gör däremot Anna som säger att gör allt hon kan för att vara miljövänlig. "Det är den jag försöker vara en del av, miljörörelsen. Man märker den mer och mer, man märker av den när man drar sig till sådana kretsar, man får vänner som är av samma skrot och korn. Man flyttar sig ifrån grupper där man inte gör det (Anna)." NIKLAS: Det som är väldigt intressant i vår samtid är att deltagare i miljörörelse, för mig är det ganska jävla tråkiga människor som typ hatar alla som äter kött och sånt, vilket jag i och för sig kan förstå. Det är en viss sorts människor i alla fall, som jag själv inte skulle orka med ett jävla dyft. Jag känner att det är ganska osköna människor som sysslar med sådant här, vilket är jättedumt. Dom är aggressiva, tunnelseende, utan eftertänksamhet. Man har som 17

18 en speciell organisk stil med dredds och bruna kläder o lyssnar på reggae. Det handlar mycket om image, att man har hittat sin samhörighet. Givetvis finns det ju kanske goda grunder, men man stör sig på det på något jävla vänster. För att man känner sig så träffad kanske. De uttrycker ilska mot folk, men de skall inte få känna ilska mot mig, jag måste ju få leva mitt liv. Killen i Amandas korridor som flyttade till Gotland för att bo och arbeta i en ekoby hade tillsammans med en kompis en dröm o starta ett café där maten skulle komma från "dumpsterdiving, han letade och samlade alltså överbliven mat som han fann i konteinrar. När Amanda bodde med honom så hade han bara krav och närproducerade varor. "Vi bodde ju tillsammans i ett år så de har pratat mycket om detta om hållbar utveckling och han har påverkat mig (Amanda)." NIKLAS: Man känner att diskussionen pågår, absolut. ELSA: Miljörörelse, nej. Eller ja, nä, min syster är rett aggressiv, men det är nog allt. Det finns väl ändå någon sorts moral. En gång slängde jag en aluminiumburk, min lillebror bara gapade, vad gör du?! Det verkar som ett de yngre barnen lär sig i skolan om miljön, det börjar utformas krav på vad man inte får göra, och då följer man det. Men det finns inga fackelbärare i min närhet. Motstånd Här råder det delade meningar bland informanterna. Detta beror på deras olika positioner i miljödebatten. Det framkommer tydligt att när de talar om "andra människor" så finns de också representerade här. NIKLAS: Det är väl sällan någon förnekar klimatförändringarna, det vore samma idioti som att man skulle förneka förintelsen liksom, tror jag, det vet jag i och för sig inte, kanske. Det är väl snarare att många blundar. Att de väljer att inte bry sig om det här, vilket jag kan förstår också. Jag förstår dem till fullo. 18

19 ELSA: Alla bryr väl sig om miljön, det är väl ingen som skiter i det. Det finns vissa som har misären som husgud, jorden kommer gå under, det är krig överallt, allt är så himla mörkt, vad händer med den här planeten?! Det är gift överallt, allt är så skitigt. När folk har den livsåskådningen är miljö jävligt tacksam, det kan man alltid beklaga sig över. Då kan man bli skeptisk, man pallar inte folk som är negativa hela tiden. De använder det för att ständigt gå runt och vara deprimerade. AMANDA: Det finns ju folk som bara lessnar järnet på detta. Det handlar om lathet, slänger alla sopor i samma. Dom vet, men skiter i det, tänker inte i det långa loppet. Jag kan vara lika dan. Det handlar om tid och lust." Amanda ANNA: Det finns människor runt omkring som sätter på skygglappar, som inte är medvetna, som inte bryr sig, som är oupplysta. Man är pessimistisk, glädjedödare, bakåtsträvande, jobbig, fighten i vardagen är tröttsam. Det är inte bara företag utan folk omkring mig. Niklas, Elsa och Amanda kan alla förstå att folk ibland väljer att blunda för miljöproblemen. Det är något man inte orkar bara på sina axlar varje dag, inte heller i de fall man i det stora hela försöker vara miljövänlig. Anna däremot tycker det är jobbigt att folk uppfattar henne som pessimistisk. Människor tycker inte om att bli påminda att det inte gör tillräckligt, att de gör "fel". Annas tanke är att genom upplysning skall alla inse att det inte går att blunda för problemen i världen och om alla slutar blunda och hjälper till så är det inte så svårt. Om alla är med kommer dessutom inte de där frestelserna att finnas kvar i butiken och alla kan handla utan att få skuldkänslor. Men frågan är såklart, vad är vi beredda att "ge upp"? Vad får det kosta att förändra vårt samhälle? Vill vi förändra vårt samhälle? VAL Livsform Livsform betecknar de generella likheter som kännetecknar individer inom exempelvis samma klass, statusgrupp, religiösa eller etniska grupp (Lindén 1994:13). I denna uppsats 19

20 handlar det om studenter vid Uppsala universitet. Klasser och grupper kan fungera som påtryckare, trendsättare och modegrupper i ett samhälle, vilket i sin tur kan avspeglas i ideal för mänskligt handlande på skilda områden (Lindén 1994:17). Vissa val förefaller vara öppna för medvetna överväganden medan andra är omedvetna eller underordnade andra val och händelser" (Henriksson 2008:12). "Det finns inget automatiskt eller logiskt samband mellan att veta och att göra. Det finns ingen koppling på det viset, att en viss information (kunskap) måste medföra en viss handling, ett visst beteende. (J Lundgren 1999:20) Val i vardagen Amanda tar aldrig kvitton längre, försöker att inte diska under rinnande vatten. Det har hon ändrat på. "Det var lätta och handgripliga saker. Man har inte ett dåligt samvete som man har med andra saker (Amanda)." NIKLAS: Vi är ganska duktiga i mitt lilla kollektiv på att källsortera, vi har en kompost, papper, plast, glas mm. Det gör vi! Sen köper vi lågenergilampor, framförallt för att de håller så mycket längre. Men de är ju inte riktigt miljövänliga heller. Det som är jobbigt med miljövänlighet är att hur man än gör, det här är jättetråkigt att säga, det här låter väldigt Svensson, det finns många olika sätt att "göra rätt" på, som också ändå blir fel, som att handla ekologiskt, det är ändå inte helt bra, som att man använder så stora tält. Tror jag. Det är supersvårt att vara helt korrekt. Anna har sitt lilla jordbruksprojekt, hon tycker det känns som att det är rätt väg att gå. "Det känns som man om 50 år står inför någon katastrof, förändring. När ens barnbarn undrar vad gjorde du för att undvika detta? Då vill jag kunna ge ett bra svar på det, ett svar jag är stolt över (Anna)." Anna vill ha barn i framtiden och hoppas då kunna ge dem en någorlunda stabil barndom. NIKLAS: Det skulle inte kännas värt att dra in på andra saker i livet för att ha råd att köpa ekologisk mat. Eftersom jag är en fjantig livsnjutare, det är inte mer med det, det kan jag stå för. Det är liksom annat. Det är svårt att ändra på saker 20

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Barns och ungas tankar och känslor om klimatet

Barns och ungas tankar och känslor om klimatet Barns och ungas tankar och känslor om klimatet Maria Ojala fil.dr i psykologi Institutionen för pedagogik, didaktik, utbildningsstudier, Uppsala Universitet Bakgrund till min forskning: Jag fokuserar på

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför?

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Allt vi konsumerar (handlar, använder) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vi människor köper och använder mer än vi behöver.

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

ReKo Värderingsövningar m.m.

ReKo Värderingsövningar m.m. Värderingsövningar Viktigt att tänka på vid värderingsövningar är att det inte finns något rätt eller fel. Be gärna eleverna motivera sitt ställningstagande, men tvinga aldrig någon. Övning 1: Min lista

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59 Vilka miljö-val gör kvinnor respektive män varje dag? Arbete av: Jesper Rasmussen 9c -- Handledare: Senait Bohlin Inledning: Under vecka hade vi tema arbete, hållbar utveckling. Min undersökning gick ut

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

LEKTIONSFÖRSLAG 2 GARDEROBSKOLL ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP SLÖJD ÅRSKURS: GYMNASIET

LEKTIONSFÖRSLAG 2 GARDEROBSKOLL ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP SLÖJD ÅRSKURS: GYMNASIET LEKTIONSFÖRSLAG 2 ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP SLÖJD ÅRSKURS: 7-9 + GYMNASIET Vår klädkonsumtion i Sverige har ökat med 50 % de senaste 15 åren. Har du koll på hur mycket kläder du köper?

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

-jag vill bli mer medveten och kunnig i detta område. jag vill sprida mina kunskaper. jag vill att mina barn ska Få leva i en Bra miljö.

-jag vill bli mer medveten och kunnig i detta område. jag vill sprida mina kunskaper. jag vill att mina barn ska Få leva i en Bra miljö. 43. OM PROJEKTET Denna fråga är frivillig, men om du vill svara på den, gör det med 5-10 korta meningar. Varför vill du vara med i projektet "Konsumera smartare för mindre utsläpp..." MAN: -Få hjälp att

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med PASS Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med 2 3 Hej! Det är jag som är Retoyträdet! Rita en bild på dig själv här. Hur ser jag ut

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook.

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook. Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö Vilka ämnen ingår Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. jan 30 14:41 1 Varför läser

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

Hållbar argumentation

Hållbar argumentation Hållbar argumentation Du ska skriva en argumenterade text. Ditt ämne som du väljer att argumentera för ska vara kopplat till hållbar utveckling. Exempelvis kan du argumentera för eller emot att äta kött,

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter 1 Börja samtalet med tjejerna idag! Starta samtalet en kort introduktion Denna bok är skrivit med ett syfte. Syftet är att ge dig de redskapen som krävs, för att träffa människor. Varken mer eller mindre.

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Kate Holt / WWF-UK. WWFs Klimatbarometer Sifo-undersökning 20 mars 2017

Kate Holt / WWF-UK. WWFs Klimatbarometer Sifo-undersökning 20 mars 2017 Kate Holt / WWF-UK WWFs Klimatbarometer Sifo-undersökning 20 mars 2017 Årets tema: Mat och livsstil för en globalt hållbar utveckling. Bilen Biffen Bostaden Börsen Butiken (Nytt B!) Budskapen Halvera -

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

Tema Kretslopp. Mål 1: Nedbryttningsprocessen

Tema Kretslopp. Mål 1: Nedbryttningsprocessen Tema Kretslopp Vi har diskuterat tillsammans med barnen om de olika målen, kompostering, källsortering och nedbrytningsprocessen. Barnen tycker att det är spännande. - Varför vill maskarna ha våran mat?

Läs mer

KLÄDHÖRNAN HB. Högskolan i Gävle Institutionen for ekonomi

KLÄDHÖRNAN HB. Högskolan i Gävle Institutionen for ekonomi Högskolan i Gävle Institutionen for ekonomi KLÄDHÖRNAN HB Kurs: Organisation B-företagsorganisation och ledning 5p Handledare: Pär Vilhelmson; Jaana Kurvinen Grupp: 3 Datum: 2001-01-16 Författare: Elensky

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Liv och miljö Lärarmaterial

Liv och miljö Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer