ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län"

Transkript

1 ÖGON Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 19 april 2004

2 Omslagsfoto: Ulla Ärlewall, Hundskolan Sollefteå

3 Förord Landstinget i Uppsala län fattade i december 2000 beslut om att ta fram ett antal program inom viktiga vårdområden. Ögonvård är ett av de områden som blivit föremål för detta arbete. En förtroendemannagrupp utsågs att leda programarbetet under ordförandeskap av Britt Pagard (c) och bestående av följande ledamöter: Lena Ejervik (s), Viggo Junkes (s), Anders Ekström (mp), Ulla-Brith Rimén (fp) och Robin Kronvall (m). Till sitt förfogande har gruppen haft två experter inom området, enhetschef Viveca Frändberg och biträdande klinikchef Elisabet Granstam. Processledare har varit konsulten Göran Maathz. Från landstingets kansli har utredaren Maria Carlson, som fungerat som gruppens sekreterare, deltagit. Gruppen påbörjade sitt arbete i maj Våren och tidig höst ägnades åt kunskapsinhämtande genom föreläsningar och diskussioner med företrädare för såväl landstingets olika verksamheter som länets kommuner och brukarföreningar. Under senare delen av hösten har arbetet bestått av att analysera de fakta och uppgifter som insamlats för att gruppen skall kunna föreslå de åtgärder som framgår av missivet. Två hearings har genomförts under hösten. Den 22 oktober hölls en första hearing där programgruppen presenterade ett antal frågeställningar som identifierats under arbetets gång. Till detta möte var representanter för länets kommuner och landstingets olika verksamheter liksom företrädare för brukar- och pensionärsorganisationerna inbjudna. En andra hearing hölls den 4 december. Ett första utkast till program hade skickats ut före hearingen till dem som anmält sig för att ge alla en möjlighet att ta del av det och delta i diskussionen. 1

4 Innehåll Sammanfattning 5 1 Inledning Bakgrund Syfte med programarbetet Arbetsformer och arbetssätt Mål Etiska grundprinciper 9 2 Analysmodellen Mål Behov Kompetens Utbud Efterfrågan 12 3 Ögat, synskada och synnedsättning Vad är synskada? Ögats anatomi Vem drabbas av ögonsjukdom Faktorer som medför ökad risk för ögonsjukdom 15 2

5 3.5 Förebyggande insatser och egenvård Sjukdomsgrupper Kostnader för ögonsjukvård, ögonrehabilitering och ögonhabilitering 17 4 Ögats sjukdomar Ögonsjukvård för barn Diabetes Grå starr Glaukom Åldersrelaterade förändringar i gula fläcken 25 5 Hälso- och sjukvårdande insatser vid ögonsjukdom Nationellt perspektiv på ögonsjukvården Vård på ögonkliniken, Akademiska sjukhuset Privata alternativ Insatser från syncentralen i Uppsala Barnhälsovårdens roll Primärvårdens roll 32 6 Kommunens insatser Skolhälsovården Heminstruktörerna 34 7 Andra aktörer inom ögonvården Specialpedagogiska institutet Arbetsförmedlingen för hörselskadade, döva och synskadade Optikerna Privata entreprenörer inriktade på refraktiv kirurgi 37 8 Prioriteringar Grunder för och perspektiv på prioritering Prioriteringar inom området ögonsjukdomar 40 3

6 9 Information och kunskap Tillgänglighet Information Personal Anhöriga Brukarföreningarna Forskning och utveckling Kvalitetsregister NYSAM Utvecklingsprojekt inom Hjälpmedelsinstitutet Slutsatser 48 Bilaga1: Prioriteringslista utarbetad av ögonläkarna i sydöstra sjukvårdsregionen 52 Bilaga 2: Ordlista 58 Bilaga 3: För dig som vill veta mer 62 Bilaga 4: Adresser 63 Bilaga 5: Referenser 65 4

7 Sammanfattning 1) Den medicinska benämningen på grå starr är katarakt. 2) Kallas även grön starr. På inrådan av svenska Glaukomförbundet används den medicinska benämningen, glaukom, i detta program. Landstingsstyrelsen har uppdragit åt en förtroendemannagrupp bestående av Britt Pagard (c), ordförande och ledamöterna Lena Ejervik (s), Viggo Junkes (s), Anders Ekström (mp), Ulla-Brith Rimén (fp) och Robin Kronvall (m) att ta fram ett program om ögonsjukvård. Avsikten har varit att programmet skall kunna tjäna som underlag vid politiska beslut genom att tillföra kunskap om behov inom ögonområdet. Genom föreläsningar och möten med företrädare för berörda professioner, länets kommuner och brukarföreningar har gruppens ledamöter kunnat bilda sig en uppfattning om olika ögonsjukdomar och synnedsättning. Ögonsjukvården domineras av: Ögonproblem hos barn Diabetes Grå starr 1 Glaukom 2 Åldersförändringar i gula fläcken Andra sjukdomsgrupper inom ögonsjukvården är: Felställningar i ögonlocken Tumörsjukdomar kring och i ögat Medfött glaukom Neurologiska sjukdomar med ögonproblem Skelning hos vuxna Inflammatoriska ögonsjukdomar Ögonproblem orsakade av ämnesomsättningsrubbning Sjukdomar i gula fläcken som kan behandlas kirurgiskt Synen utvecklas under de första levnadsåren. Sjukdom eller skada som drabbar ögat under denna tid kan leda till bestående synnedsättning. Personer med medicinska sjukdomar som exempelvis diabetes kan drabbas av kompli- 5

8 kationer i ögonen. Risken att drabbas av någon ögonsjukdom är dock framför allt åldersrelaterad. Cirka 75 procent av alla synskadade i Sverige är 65 år eller äldre. Grå starr, grumling av ögats lins, är mycket vanligt i högre åldrar. Gråstarrsoperation är idag det vanligaste operativa ingreppet inom svensk hälsooch sjukvård. Glaukom är en annan vanlig ögonsjukdom. Vid glaukom uppstår en skada på synnerven som ger bestående synnedsättning. Sjukdomen drabbar en procent av befolkningen över 50 års ålder. Den vanligaste orsaken till allvarlig synnedsättning hos äldre är åldersförändringar i gula fläcken. Studier visar att sjukdomen leder till allvarlig synnedsättning hos tre procent av befolkningen mellan år. Under senare år har behandlingsmöjligheter för sjukdomen introducerats. 6 Andelen äldre i befolkningen kommer att öka under de närmaste decennierna. Detta i kombination med samhällets krav på en god syn innebär att behovet av insatser för ögonsjukvård som helhet sannolikt kommer att öka under kommande år. Ny medicinsk teknologi och nya teknikbaserade hjälpmedel kommer troligen att påverka utbudet och utnyttjandet av vård, habilitering och rehabilitering i framtiden. Hur detta skall hanteras såväl politiskt som inom professionerna bör vara en angelägen diskussion under de närmaste åren. Detta programarbete pekar på att en utvecklad diskussion om prioriteringar både inom och mellan olika sjukdomsoch diagnosgruppen är nödvändig i planeringen av den framtida hälso- och sjukvården. Programgruppens förhoppning är att programmet skall kunna bidra som underlag i dessa diskussioner genom att mål, vårdbehov, kompetens, utbud och efterfrågan har beskrivits och analyserats. För att kunna beakta kostnads- och nyttoprincipen i de fortsatta prioriteringsdiskussionerna är det också viktigt att ha tillgång till bra beskrivningar av landstingets och samhällets kostnader och kostnadsutveckling för ögonsjukvården samt av de vårdresultat, den nytta, som ögonsjukvården ger. Genom nationella kvalitetsregister bygger man upp kvalitetsuppföljningssystem som möjliggör jämförelser mellan olika landsting och sjukhus. En fortsatt utveckling av sådana kostnads- och resultatmått bör stödjas och uppgifterna bör vara ett viktigt kunskapsunderlag i prioriteringsdiskussionerna inom ögonsjukvården såväl som inom andra vårdområden.

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund Framstegen inom den medicinska forskningen och den tekniska utvecklingen har bidragit till att det idag går att behandla sjukdomar som för bara ett halvsekel sedan inte kunde botas. De möjligheter som öppnats då det gäller att bota och/eller lindra begränsas dock av att de ekonomiska resurserna inte är oändliga. Desto viktigare är det därför att kommuner och landsting utnyttjar anslagna resurser på ett effektivt sätt. De medel som den offentligt finansierade vården förfogar över räcker inte för att tillfredsställa alla önskemål. För att de förtroendevalda ska kunna prioritera krävs att de har kunskap om behoven och om vilka insatser hälso- och sjukvården kan göra för olika patientgrupper. Som ett steg i detta arbete har Landstinget i Uppsala län sedan 2000 arbetat med att ta fram program kring olika sjukdoms- och diagnosgrupper. Tanken är att programmen ska utgöra underlag för politiska beslut och användas som riktlinjer i verksamheten. Landstingets förtroendevalda har som uppgift att fördela resurserna mellan olika sjukdomsgrupper och verksamhetsområden medan besluten om hur resurserna fördelas inom en sjukdomsgrupp tas inom verksamheterna. Erfarenheter hittills tyder på att det finns ett stort värde i att öka samspelet mellan verksamheter och politik såväl inför horisontella som vertikala prioriteringar. Detta är något som kommer att beröras vidare i kap Syfte med programarbetet Det övergripande syftet med programarbetet är att ta fram ett underlag som ska vara styrande och vägledande för 7

10 tilldelning av resurser. Arbetsprocessen förväntas även utveckla dialogen om hushållning och prioritering mellan politiker och medicinskt verksamhetsansvariga. Inom vissa områden är ansvarsfördelningen mellan olika aktörer oklar. Utifrån en gemensam syn på behoven ökar samverkan över organisatoriska gränser såväl internt inom landstinget som externt och brukarnas ställning stärks. 1.3 Arbetsformer och arbetssätt Programgruppen inledde sitt arbete i maj Gruppen har bestått av Britt Pagard (c) ordförande, Lena Ejervik (s), Anders Ekström (mp), Viggo Junkes (s), Robin Kronvall (m) och Ulla-Brith Rimén (fp). Biträdande klinikchef Elisabet Granstam och enhetschef Viveca Frändberg har ingått som sakkunniga i gruppen. Tjänstemannastödet i gruppen har utgjorts av konsulten Göran Maathz som fungerat som processledare och utredare Maria Carlson, sekreterare. Våren och tidig höst ägnades åt kunskapsinhämtande. I det arbetet träffade gruppen företrädare från länets brukar- och pensionärsorganisationer, verksamhetsföreträdare från ögonkliniken och syncentralen, representanter från barnhälsovården, skolhälsovården, optikerna, heminstruktörerna och Arbetsförmedlingen för hörselskadade, döva och synskadade. Genom att ta del av skriftlig information från bland annat Socialstyrelsen och brukarorganisationerna har ytterligare kunskap inhämtats. Den senare delen av hösten ägnade programgruppen åt analys och bearbetning av den inhämtade informationen. Under arbetsgång har programgruppen inbjudit till två större hearingar. Till dessa bjöds representanter från länets brukar- och pensionärsföreningar samt verksamhetsföreträdare, politiker och tjänstemän från landstinget och länets kommuner. Syftet var att i ett brett forum diskutera olika frågeställningar som uppkommit under arbetets gång. 1.4 Mål Programgruppen föreslår landstinget följande långsiktiga mål för ögonsjukvården: att alla personer, både män och kvinnor, drabbade av ögonsjukdom kan få likvärdigt omhändertagande och kunskapsbaserad vård, habilitering och rehabilitering, oberoende av i vilken länsdel de bor 8

11 att det sker en fortsatt förbättring av synskadades möjlighet att leva ett gott liv att samverkan mellan sjukhusen, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården, länets kommuner och andra förbättras till gagn för synskadade personer att då så är möjligt förebygga sjukdomar i ögonen 1.5 Etiska grundprinciper Prioriteringsutredningen Sedan 1997 finns en allmän prioriteringsregel i 2 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), baserad på den statliga utredningen Vårdens svåra val (prop. 1996/97:60). Utgångspunkten för prioritering ska vara att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Riksdagsbeslutet anges i form av allmänna riktlinjer, baserade på en etisk plattform som består av tre grundläggande principer: Människovärdesprincipen Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Behovs- och solidaritetsprincipen Resurserna bör fördelas efter behov. Kostnadseffektivitetsprincipen Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad och förhöjd livskvalitet, eftersträvas. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Det är oförenligt med de etiska principerna att låta en människas behov stå tillbaka på grund av hans/hennes ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska förhållanden. Däremot kan hänsyn tas till omständigheter som begränsar nyttan av de medicinska åtgärderna. Utredningen föreslog även en indelning i fyra prioriteringsgrupper: I. Vård av livshotande sjukdomar, vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död, vård av svåra kroniska sjukdomar, palliativ vård och vård i livets slutskede samt vård av människor med nedsatt autonomi. 9

12 II. Prevention samt habilitering och rehabilitering. III. Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar. IV. Vård av andra skäl än sjukdom och skada Prioriteringslista för ögonsjukvård Ögonläkarna i sydöstra sjukvårdsregionen har utvecklat ett förslag till prioriteringslista för ögonsjukvård. Förslaget 1 bygger på samma principer som Socialstyrelsens riktlinjer för exempelvis hjärtsjukvård och Läkarsällskapets, Västra Götalandsregionens och Landstinget i Östergötlands arbete med prioriteringar. Utifrån en analys av behovet (risken för framtida men och så vidare), av tillgången på kunskap/evidens om åtgärdens effekter samt av kostnads-/ nyttoaspekterna har man försökt komma fram till hur en prioriteringsordning för ögonsjukvård skulle kunna se ut. 1) Se bilaga 1. 10

13 2 Analysmodellen I analysen av ögonvården inom Uppsala län används en modell som utarbetades i samband med projektet Barnfamiljerna och samhällets service. Analysmodellen utgår från fem grundläggande begrepp: mål, behov, kompetens, utbud och efterfrågan. Definitionen av begreppen redovisas i följande avsnitt. 2.1 Mål Med mål avses de intentioner som en viss verksamhet har. Målen utgår från den rådande lagstiftningen samt centrala eller lokala riktlinjer. 2.2 Behov Ett första steg för att kunna planera och styra hälso- och sjukvården är att kartlägga vårdbehovet. Behovet är skillnaden mellan det aktuella hälsotillståndet och det önskvärda. Behov kan vara medvetna eller omedvetna, verkliga eller tillskapade, individuella eller sam- hälleliga osv. I detta sammanhang definieras begreppet som ett tillstånd som, om det inte åtgärdas, leder till skada. I den följande analysen är det viktigt att skilja på olika typer av behov. 2.3 Kompetens Med begreppet kompetens menas de metoder som används vid en verksamhet. Genom att anställa personal med viss utbildning och erfarenhet får man tillgång till de eftersträvansvärda metoderna. Kompetensen ska vara grundad i verksamhetens mål och i de uppgifter som verksamheten förväntas fylla. 2.4 Utbud De insatser som faktiskt är tillgängliga från verksamheternas sida utgör utbudet. Här ingår kvantitativa aspekter, som exempelvis resurser och tillgänglighet. När man tittar på utbudet är det viktigt att ta hänsyn till olika kvalitativa 11

14 aspekter, som exempelvis kontinuitet och bemötande. 2.5 Efterfrågan Efterfrågan avser det beteende genom vilken individen söker en viss insats. Det kan vara en spontan handling eller ett resultat av remittering, rekommendation, kallelse, information etcetera. För att det ska gå att tala om efterfrågan måste det finnas en faktisk valmöjlighet för individen. De grundläggande begreppen (mål, behov, utbud, kompetens, efterfrågan) har alla ett förhållande till varandra, vilket illustreras i figur 1. Målen påverkas sannolikt av vilken kompetens som verksamheten förfogar över och behoven har en påverkan på efterfrågan. Relationerna mellan de olika begreppen ger en bild av hur verksamhet fungerar och huruvida befolkningens behov verkligen tillgodoses av det existerande utbudet. Mål Efterfrågan Behov Utbud Kompetens Figur 1: Beskrivande analysmodell. 12

15 3 Ögat, synskada och synnedsättning 3.1 Vad är synskada? Genom att mäta bokstavssynskärpan kan man få fram ett siffervärde som utgör grunden i bedömningen av en persons synförmåga. Nedsatt synskärpa är den vanligaste delkomponenten i en synskada men undersökningen måste även kompletteras med andra kontroller. Synfältet är det område som vid ett och samma tillfälle kan överblickas i en viss blickriktning. Störningar i synfältet kan leda till avsevärd synnedsättning trots att synskärpan är förhållandevis god. Störningar i mörkerseende och försämrat kontrastseende är också vanliga hos synskadade personer. Ofta är upplevelsen av en viss synskada mycket subjektiv och möjligheten att kompensera ett försämrat seende kan variera. Enligt WHO:s definition finns följande kategorier av synskada beroende på synskadegraden: Term Kategori Synskärpa med båda ögonen och bästa korrektion Full synskärpa 1,0 Lätt synnedsättning 0 <0,8 Måttlig synsvaghet 1 <0,3 Uttalad synsvaghet 2 <0,1 Grav synskada med små synrester 3 <0,05 Grav synskada med mycket små synrester 4 <0,02 Grav synskada, inga synrester 5 (uppfattar ej ljus) 13

16 Om synfältet är starkt inskränkt påverkas placeringen i synskadekategorin. Personer med ett bevarat synfält centralt som uppnår mellan 5-10 grader från centrum (10-20 graders diameter) placeras i kategori 3. Personer som har central rest på mindre än 5 grader (10 graders diameter) placeras i kategori 4 oberoende av synskärpan. 3.2 Ögats anatomi Ögat är ett av människokroppens fem sinnesorgan och består av flera delar. Samverkan mellan de olika delarna är en förutsättning för en fullgod synförmåga. Ögonmuskel Linsen Hornhinnan finns längst fram på ögat. Hornhinnan är en helt genomskinlig, kupolformad struktur som bidrar till att bryta det inkommande ljuset. Är hornhinnan oregelbundet krökt kan brytningsfel uppstå 1. Regnbågshinnan har en öppning, pupillen, vars storlek regleras av regnbågshinnans muskler. Regnbågshinnans funktion i ögat kan liknas vid en bländare i en kamera. Pupillen finns mitt i ögats regnbågshinna och fungerar som ögats ljusinsläpp till näthinnan. 1) Den medicinska benämningen för brytningsfel är astigmatism. Hornhinnan Gula fläcken Pupillen Blinda fläcken Främre ögonkammaren Regnbågshinnan Figur 2: Ögats anatomi. Ringmuskeln Glaskroppen Toverud Näthinnan Åderhinnan Senhinnan Synnerven 14

17 1) Kallas även grön starr. På inrådan av Glaukomföreningen används den medicinska benämningen på sjukdomen i detta program. Linsen sitter bakom regnbågshinnan och bidrar liksom hornhinnan till att bryta det inkommande ljuset. Vid seende på nära håll ändrar linsen form och blir mer brytande. Vid stigande ålder avtar denna förmåga och man behöver hjälp av glasögon för att se tydligt på nära håll. Glaskroppen är en genomskinlig geléliknande vävnad som fyller ut ögats inre. Näthinnan ligger som en tunn tapet på insidan av ögonväggen och kan sägas fungera som filmen i en kamera. I näthinnan finns synceller, som överför ljus till kemiska och sedan elektriska signaler. Signalerna som produceras i näthinnan skickas via synnerven in till hjärnans syncentrum. Gula fläcken är ett område i bakre delen av näthinnan där syncellerna sitter som tätast och är den punkt där synen är som skarpast. Synnerven skickar signaler från näthinnan till syncentrum i hjärnan, som tolkar vad ögat ser. 3.3 Vem drabbas av ögonsjukdom Synen utvecklas under de första levnadsåren. Sjukdom eller skada under denna tid kan leda till bestående synnedsättning. Mer än hälften av alla barn med synskada har ytterligare en funktionsnedsättning. Risken att drabbas av ögonsjukdom ökar med stigande ålder. Hjälpmedelsinstitutet uppskattar att cirka 75 procent av personer med synskador i Sverige är 65 år eller äldre. Personer med medicinska sjukdomar som exempelvis diabetes kan drabbas av komplikationer i ögonen även tidigare i livet. 3.4 Faktorer som medför ökad risk för ögonsjukdom Biologiska faktorer Biologiska riskfaktorer är svåra att påverka. Förekomsten av bland annat grå starr, glaukom 1 och åldersförändringar i gula fläcken är i hög grad förenad med den drabbades stigande ålder. Förekomst av grå starr är något vanligare bland kvinnor än bland män. När det gäller övriga ögonsjukdomar finns inga påvisade samband mellan könstillhörighet och förekomst. Ärftlighet framhålls som en bidragande faktor när det gäller risken att drabbas av glau- 15

18 kom och i viss mån även av andra ögonsjukdomar. Förtidigt födda barn löper ökad risk att drabbas av ögonsjukdom, Retinopathy of Prematurity (ROP), vilket beskrivs vidare i avsnitt Diabetes Diabetes kan ge upphov till förändringar i blodkärlen i ögats näthinna. Förändringarna är likartade oavsett vilken typ av diabetes personen har och oberoende av om personen behandlas med insulin, tabletter eller diabeteskost. Man vet idag inte den specifika orsaken till blodkärlsförändringarna men långvarigt förhöjt blodsocker kan på olika sätt skada blodkärlen Olycksfall Ögonskador och olycksfall kan leda till bestående synnedsättning Rökning Studier visar att rökning är en riskfaktor för att utveckla åldersförändringar i gula fläcken Infektioner Nedsatt immunförsvar ökar risken att drabbas av infektioner i ögats inre vävnader. Ett exempel är infektioner i näthinnan som ses vid HIV/AIDS. Cirka 70 procent av patienter med HIV/AIDS har ögonangrepp. Tack vare förbättrade bromsmediciner är denna grupp idag förhållandevis liten. 3.5 Förebyggande insatser och egenvård Preventiva insatser kan förebygga vissa grundsjukdomar som på sikt kan leda till synproblem, exempelvis diabetes typ 2. Insjuknande i diabetes typ 2, så kallad åldersdiabetes, uppträder i dag i allt lägre åldrar. Övervikt och fysisk inaktivitet är starkt bidragande faktorer till att drabbas av sjukdomen. God kosthållning och regelbunden motion minskar risken att insjukna i diabetes typ 2. Väl reglerad grundsjukdom och adekvat behandling av eventuell blodtrycksförhöjning minskar risken för ögonkomplikationer vid etablerad diabetes. Att rökningen har negativa effekter på människors allmänna hälsotillstånd känner de flesta människor till i dag. Det är även visat att rökning ökar risken att drabbas av åldersförändringar i gula fläcken. Screening av exempelvis barn och personer med diabetes kan ses som förebyggande insatser inom ögonsjukvården i den mening att tidig upptäckt av problem ökar möjligheter att 16

19 1) Den medicinska benämningen på grå starr är katarakt. 2) Exklusive overhead kostnader och läkemedelskostnader. 3) Ekonomiskt utfall för C-länspatienter inom syncentralen (inkl. hjälpmedel), ögonkliniken, privata läkare, privat gråstarrskirurgi, köpt ögonvård (inkl. andra LT och fria vårdvalet), köpt gråstarrskirurgi (inkl. andra LT och fria vårdvalet). återställa synen eller stoppa sjukdomsförloppet. 3.6 Sjukdomsgrupper Ögonsjukvården domineras av fem stora sjukdomsgrupper: Ögonproblem hos barn Diabetes Grå starr 1 Glaukom Ålderförändringar i gula fläcken Andra sjukdomsgrupper inom ögonsjukvården är: Felställningar i ögonlocken Tumörsjukdomar kring och i ögat Medfödd glaukom Neurologiska sjukdomar med ögonproblem Inflammatoriska ögonsjukdomar Ögonproblem orsakade av ämnesomsättningsrubbning Sjukdomar i gula fläcken som kan behandlas kirurgiskt 3.7 Kostnader för ögonsjukvård, ögonrehabilitering och ögonhabilitering Kostnaden för ögonvård uppskattas för landet som helhet till 1,2 miljarder kronor per år eller cirka 135 kronor per innevånare och år 2. Av verksamhetens personalkostnader utgörs procent av läkarkostnader. Den största enskilda verksamheten är gråstarrsoperationer. Kostnaden för dessa uppskattas till drygt 400 miljoner kronor per år för hela landet. En sammanställning av det ekonomiska utfallet av ögonsjukvården 3 för invånare i Uppsala län visar att de totala nettokostnaderna uppgick till drygt 90 miljoner kronor år 2002 jämfört med cirka 72 miljoner kronor år Det innebär att ögonsjukvården utgjorde cirka två procent av landstingets totala nettokostnader 2002, se tabell 1. En bidragande orsak till den påtagliga kostnadsökningen under 2002 var den inledningsvis generösa tolkningen av det så kallade fria vårdvalet, som resulterade i en kraftig ökning av antalet utförda gråstarroperationer. Parallellt med detta genomförde även landstinget satsningar i syfte att korta operationskön för grå starr. Under 2002 utfördes gråstarrsoperationer på ögonkliniken på Akademiska sjukhuset. De operationer som sjukhuset köpt av vårdproducenter utanför länet samt av privat bolag med avtal med landstinget, 17

20 Tabell 1. Landstingets kostnader (ekonomiskt utfall) för ögonsjukvård, rehabilitering och habilitering år 2000, 2001 och År 2000 År 2001 År 2002 Syncentralen (inkl. hjälpmedel) 7,5 mkr 8,7 mkr 9,6 mkr Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset 39,0 mkr 44,0 mkr 50,0 mkr Privata ögonläkare 9,5 mkr 11,0 mkr 10,0 mkr Privat gråstarrskirurgi 0,5 mkr 3,5 mkr 3,0 mkr Köpt ögonvård från andra landsting 1,8 mkr 1,6 mkr Köpt gråstarrskirurgi från andra landsting och privat bolag 3,1 mkr 16,7 mkr Summa: 56,5 mkr 72,1 mkr 90,9 mkr Nettokostnad för den totala hälso- och sjukvården för Landstinget i Uppsala län 3 200,0 mkr 4 100,0 mkr 4 400,0 mkr Andel i % av landstingets totala kostnader 1,8% 1,8% 2,1% resultatet av den ökade valfriheten, uppgick till operationer. Därutöver utfördes 374 operationer inom ramen för landstingets avtal med privat bolag. Detta ledde till en påtaglig förändring av väntetids- och kösituationen för gråstarrsoperation. Under första halvåret 2002 rapporterades att den förväntade väntetiden för oprioriterade patienter var cirka 18 månader. Vid årsskiftet väntade länsinnevånare på operation. Vi årsskiftet stod cirka 300 personer i kö för gråstarrsoperation. Under 2003 skedde en viss ökning av antalet länsinvånare som väntar på ingrepp. Vid årsskiftet stod cirka 550 personer i kö. För närvarande kan samtliga patienter som väntar på operation bli opererade inom tre månader. Kostnaden för läkemedel vid ögonsjukdom uppgick 2002 till cirka 440 miljoner kronor för riket som helhet. För Uppsala län uppgick kostnaden samma år till ungefär 12,5 miljoner kronor. 18

21 4 Ögats sjukdomar 4.1 Ögonsjukvård för barn Ögat utvecklas under fostertiden och synutvecklingen pågår fram till års ålder. Screening är en viktig del inom barnögonsjukvården eftersom ett litet barn ofta inte själv kan påtala besvär. Screening ger möjlighet att tidigt upptäcka problem och på så sätt kunna åtgärda dem. Redan på BB undersöks på alla nyfödda barn att ögats medier är klara genom att kontrollera att genomfallande ljus reflekteras från ögonbotten med en röd reflex. Ögonbottenundersökning genomförs på mycket för tidigt födda barn. I Uppsala län föds varje år cirka 50 barn före den 32:a graviditetsveckan. Dessa barn kontrolleras med en till två veckors intervall fram till beräknad förlossning. Hos mycket tidigt födda barn är näthinnans blodkärl inte färdigutvecklade och barnen löper risk för sjuklig tillväxt av näthinneblodkärl, prematuritetsretinopati (ROP). Ett fåtal barn behöver behandling med laser eller operation. Barnen undersöks vidare vid 1 år, 2,5 år och 5 års ålder. Ögats och nervsystemets utveckling under fostertiden är känslig och kan störas på olika sätt. En sorts hjärnsynskada, som kan uppkomma benämns Cerebral Visual Impairment (CVI). Skadan medför att barnet får svårigheter tolka sina synintryck, vilket bland annat kan resultera i svårigheter att orientera sig. På senare tid har man blivit mer uppmärksam på denna typ av synhandikapp. En tvärprofessionell samverkansgrupp bestående av representanter från barnkliniken, ögonklinken, syncentralen och barnhabiliteringen har påbörjat ett arbete kring barn med hjärnsynskada. Syftet är att utveckla kriterier för att identifiera barn med hjärnsynskada och 19

22 vilka hjälpmedel samt habiliterings- och rehabiliteringsinsatser som de har behov av. Om synutvecklingen rubbas kan synnedsättning uppstå, amblyopi. Skelning kan leda till amblyopi liksom brytningsfel, särskilt om det är stor skillnad mellan ögonens brytningskraft. En mycket stor och viktig uppgift för barnögonsjukvården är att upptäcka och behandla barn, som riskerar amblyopi. Glasögon kan korrigera brytningsfel och ofta även helt eller delvis avhjälpa skelning. Lappbehandling används för att stimulera synutvecklingen i det synsvaga ögat. Amblyopi kan behandlas upp till cirka 10 års ålder. Omkring 95 procent av alla barn med synfel fångas upp före skolåldern genom barnhälsovårdens kontroller. Ögonklinikens ortoptister 1 undersöker varje år cirka 700 barn på länets barnavårdscentraler och ungefär 150 barn remitteras vidare till ögonläkare. Idag kan barn med remiss omhändertas inom en månad. Skelningsoperation kan utföras inom en väntetid på två år. 4.2 Diabetes Diabetes är en av de stora folksjukdomarna i västvärlden. I Sverige räknar man med att minst personer har sjukdomen. Flertalet av dessa har diabetes typ 2 medan diabetes typ 1 är mera ovanligt. Personer med diabetes är en växande grupp. Fler människor insjuknar i sjukdomen samtidigt som allt fler får diagnosen till följd av förändrade diagnoskriterier. Merparten av personer med diabetes typ 1 sköts på barneller medicinklinikerna medan personer med diabetes typ 2 ofta ligger under primärvårdens ansvar. Komplikationer till diabetessjukdomen kan drabba flera organ i kroppen. I ögat är det näthinnans blodkärl, som kan påverkas. I uttalade fall kan blodkärlsförändringarna försämra synen. Synhotande ögonbottenförändringar kan i allmänhet framgångsrikt behandlas med laser eller i vissa fall glaskroppskirurgiskt ingrepp. Det är numera ovanligt att diabetesögonförändringar leder till blindhet. För att upptäcka synhotande ögonbottenförändringar i tid erbjuds personer med diabetes regelbundna kontroller. Undersökningsmetoden är 1) Ortoptisten diagnostiserar, vårdar och behandlar patienter med skelning och andra samsynsproblem. 20

Hål i gula fläcken makulahål

Hål i gula fläcken makulahål Hål i gula fläcken makulahål 1 Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synnerv Hornhinna Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals synceller och fungerar som

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 1 3 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa våra behov. När

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 2 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. När vi öppnar ögonen strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen

Läs mer

Diabetes och ögat. Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Det finns två typer av diabetes.

Diabetes och ögat. Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Det finns två typer av diabetes. Diabetes och ögat Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Diabetes kan i vissa fall medföra förändringar i kroppens blodkärl, bland annat i ögats näthinna. Om dessa inte upptäcks i tid kan de på sikt

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

I detta ärende framläggs förslag till beslut av inkomna utmaningar om drift av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB.

I detta ärende framläggs förslag till beslut av inkomna utmaningar om drift av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB. 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning 2008-06-03 LS 0707-0741 LS 0801-0011 Handläggare: Elisabet Wallin Landstingsstyrelsens allmänna utskott Utmaningar av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Glaukom eller heter det grön starr? Hur märker man att man har fått glaukom?

Glaukom eller heter det grön starr? Hur märker man att man har fått glaukom? Glaukom Glaukom eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan. Ögonläkare väljer ofta

Läs mer

Patientinformation rörande: Grå starr

Patientinformation rörande: Grå starr Specialitet: Godkänt datum: Patientinformation rörande: Grå starr Kort om sjukdomsförloppet Katarakt eller grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

Glaukom. Patientinformation

Glaukom. Patientinformation Glaukom Patientinformation Glaukom - eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan.

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem.

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem. EyeDiagnostics Scandinavia AB tillhandahåller ett program för att länka samman optikerns mätdata till ögonläkare för en ögonhälsobedömning. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter: - Diskussion

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

Diabetisk näthinnesjukdom. Upptäck och behandla i tid

Diabetisk näthinnesjukdom. Upptäck och behandla i tid Diabetisk näthinnesjukdom Upptäck och behandla i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15) medinfo@bayer.fi Bayer Oy Kägelstranden 12,

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen SID 1(6) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2013-09-12 HH-HOH13-116-1 Nämnden för habilitering och

Läs mer

glaukom (Grön starr)

glaukom (Grön starr) glaukom (Grön starr) frågor och svar s bu s tat e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g DENNA SKRIFT GES UT AV SBU OCH KAN BESTÄLLAS PÅ WWW.SBU.SE, BESTÄLLNINGSNUMMER 401-15.

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12 REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Version 2012-11-12 1 År 2000 gjorde RMPG Ögon en genomgång av den högspecialiserade ögonsjukvården i den sydöstra

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Hål i gula fläcken. Patientinformation

Hål i gula fläcken. Patientinformation Hål i gula fläcken Patientinformation VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan läsa och se

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa 2 Synverksamheten Synverksamheten riktar sig till personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet,

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar Bilaga 1/4 Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar I detta dokument redovisas beredningen för behovsstyrnings förslag på områden för behovsanalyser 2017.

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen retinal grenvensocklusion, som också kallas

Läs mer

Utökade Valmöjligheter i hälso- och sjukvården

Utökade Valmöjligheter i hälso- och sjukvården Utökade Valmöjligheter i hälso- och sjukvården Gäller från 1 januari 2003 Foldern innehåller information om: Utökade valmöjligheter att välja vård och behandling inom sjukvården... 3 Vad innebär möjligheten

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Medicinskt Program Arbete. Fokusrapport. Kataraktoperationer i Stockholms Läns Landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt Program Arbete. Fokusrapport. Kataraktoperationer i Stockholms Läns Landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt Program Arbete Fokusrapport Kataraktoperationer i Stockholms Läns Landsting Stockholms läns landsting 2003 Fokusrapport Kataraktoperationer i Stockholms Läns Landsting Huvudförfattare: Magnus

Läs mer

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna Vad betyder makula och degeneration? Makula kallas på svenska för gula fläcken och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:105 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:38 av Juan Carlos Cebrian (S) om rätt vårdnivå vid rehabilitering av synskadade Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist

Läs mer

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna

Läs mer

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen.

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen. Landsting val skatt Politiker Verksamhetsinriktning Ekonomiska ramar Invånare Utbud till befolkningen Patientavgifter Landsting 1 Behovs- och verksamhetsstyrning Totalansvarig LF LF Finansiär LS Ägare

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer

Förbättringar i hälso- och sjukvården

Förbättringar i hälso- och sjukvården Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1408 av Finn Bengtsson (M) Förbättringar i hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD)

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre förstå LUCENTIS, en behandling

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel Beskrivning av vad som styr inriktningen av vilka hjälpmedel som tillhandahålls och riktlinjerna för förskrivning inom Hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

28 Ögon, retinopati. Vem riskerar att utveckla ögonskador riskfaktorer. Hur undvika synskador vid diabetes? 2015-12- 15 diabeteshandboken.

28 Ögon, retinopati. Vem riskerar att utveckla ögonskador riskfaktorer. Hur undvika synskador vid diabetes? 2015-12- 15 diabeteshandboken. 28 Ögon, retinopati Rörande krav för körkort se Kap 37 Körkort Vem riskerar att utveckla ögonskador riskfaktorer Patienter med lång diabetesduration. 80 % av typ 1- diabetikerna med diabetes i 15 år har

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Ögonmottagningen Ögonkliniken. Till dig som ska opereras för grå starr

Ögonmottagningen Ögonkliniken. Till dig som ska opereras för grå starr Ögonmottagningen Ögonkliniken Till dig som ska opereras för grå starr Hur ser ögat ut? Regnbågshinna Gula fläcken Pupill Synnerv Hornhinna Lins Näthinna Grå starr? Vad är det? Grå starr innebär att linsen

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson. PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet

Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson. PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet VARFÖR? Varför börjar Landstinget i Kronoberg arbeta med prioriteringar nu? Framtiden ser ju ljus

Läs mer

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg e.lio.se/prioriteringscentrum Lagstiftningar 1992 Regeringen tillsatte utredningen om prioriteringar 1993 Vårdens svåra val (delrapport

Läs mer

Styrkortens relationer 2006

Styrkortens relationer 2006 VISION VISION VISION VISION VISION Styrkortens relationer 2006 Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Vision Strategier Huvudmannastyrning 3-årsbudget m.m Vision (LF) Strategier (LF) Hälso- och sjukvårds

Läs mer

Trabekulektomi. Den vanligaste operationen är trabekulektomi. Den beskrevs redan under 1960- talet och med vissa modifikationer

Trabekulektomi. Den vanligaste operationen är trabekulektomi. Den beskrevs redan under 1960- talet och med vissa modifikationer Glaukomkirurgi Överläkare Anders Bergström om Glaukomkirurgi Anders Bergström, överläkare och medicine Doktor vid ögonkliniken SU/Mölndal medverkar i detta och nästa nummer av Ögontrycket med en ingående

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Vad skall fungera för att vi skall se? Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem. Bakre synbanan

Vad skall fungera för att vi skall se? Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem. Bakre synbanan Synfunktion hos prematura barn Vad skall fungera för att vi skall se? Optiskt organ med hornhinna och lins som bryter ljuset Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem Eva Larsson Institutionen

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Charlotta Gyland Enhetschef 040-675 36 93 charlotta.gyland@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-04 1 (7) Införande av valfrihetssystem för behandling av grå starr i Skåne Ordförandens

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

De flesta människor uppskattar solens ljus. Tyvärr kan ögonen skadas av solljus.

De flesta människor uppskattar solens ljus. Tyvärr kan ögonen skadas av solljus. Meny Hoppa till innehåll Solglasögon De flesta människor uppskattar solens ljus. Tyvärr kan ögonen skadas av solljus. Därför är det viktigt att skydda dem. Att UV-strålning är farlig för oss vet vi. Men

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Kunskapsöversikt Syn och belysning för äldre i arbetslivet

Kunskapsöversikt Syn och belysning för äldre i arbetslivet Kunskapsöversikt Syn och belysning för äldre i arbetslivet ISSN 1650-3171 Rapport 2012:16 Susanne Glimne Universitetsadjunkt/Leg. Optiker/Doktorand Optikerprogrammet Karolinska Institutet 2012-10-15 susanne.glimne@ki.se

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Del 2 Syntekniska hjälpmedel

Del 2 Syntekniska hjälpmedel Del 2 Syntekniska hjälpmedel Ögonklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och vid Västerviks sjukhus har kostnadsansvaret för de syntekniska hjälpmedlen om inget annat anges i anvisningarna. Utprovning, inträning

Läs mer

ÖGONPOLICY COCKER SPANIEL

ÖGONPOLICY COCKER SPANIEL Avla för att minska risken hos avkomman för allvarliga sjukdomar och defekter i ögonen. Med allvarliga menas sådana som kan orsaka blindhet, långvarig smärta, kräva livslång medicinering eller operation.

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre

Läs mer

S:t Eriks Ögonsjukhus ett unikt sjukhus i Sverige

S:t Eriks Ögonsjukhus ett unikt sjukhus i Sverige S:t Eriks Ögonsjukhus ett unikt sjukhus i Sverige S:t Eriks Ögonsjukhus är unikt i Sverige som det enda sjukhuset inriktat på ett enda organ, ögat. Här erbjuder vi planerad och akut ögonsjukvård, högkvalitativ

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Behovs- och problemanalys inom ögonsjukvården i Östergötland

Behovs- och problemanalys inom ögonsjukvården i Östergötland 2004-11-29 1(13) Behovs- och problemanalys inom ögonsjukvården i Östergötland Barnögonsjukdomar och skelning Knappt 4 % av östgötabarnen drabbas av skelning eller amblyopi (= synnedsättning p g a obehandlad

Läs mer

ROP. G Holmström Syn- och ögonproblem hos för tidigt födda barn. Ögon- och synproblem. Hur går det för ögonen och synen?

ROP. G Holmström Syn- och ögonproblem hos för tidigt födda barn. Ögon- och synproblem. Hur går det för ögonen och synen? Syn- och ögonproblem hos för tidigt födda barn FBH-dag Uppsala 11.11.2016 Förbättrad nyföddhetsvård ökad överlevnad! För 30 år sedan avled 90% av alla barn födda före v 28 Idag överlever 90%! G Holmström,

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Syn och synprövning. Marie Fällmar. Ortoptist, Ögonkliniken, SÄS. Studiedagar för Mödra- och Barnhälsovård 29 och 30 november 2007

Syn och synprövning. Marie Fällmar. Ortoptist, Ögonkliniken, SÄS. Studiedagar för Mödra- och Barnhälsovård 29 och 30 november 2007 Syn och synprövning Marie Fällmar Ortoptist, Ögonkliniken, SÄS Studiedagar för Mödra- och Barnhälsovård 29 och 30 november 2007 Skelprocessen Bild 1 Bild 2 1-2 Mask för strabism hos barn, konvergent (1)

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Kirurgisk behandling av åderbråck i Region Skåne

Kirurgisk behandling av åderbråck i Region Skåne Specialiserad planerad vård 1 (5) Kirurgisk behandling av åderbråck i Gemensamma riktlinjer för utredning och behandling av åderbråckssjukdom har saknats i. Ett vårdprogram för patienter med åderbråckssjukdom

Läs mer

Diabetesinstitutet AB

Diabetesinstitutet AB Diabetesinstitutet AB Kurser i diabetesvård Information Diabetesinstitutet tillhandahåller utbildningar i form av kurser och seminarier i egen regi och erbjuder även uppdragsutbildningar för genomförande

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Ögonkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

ROP. (Retinopathy Of Prematurity)

ROP. (Retinopathy Of Prematurity) ROP (Retinopathy Of Prematurity) 2006 1 Vad är ROP? ATT FÖRSTÅ ÖGONSJUKDOMEN ROP (Retinopathy Of Prematurity) Av Sven Crafoord 2006-09-27 Retinopathy of prematurity (ROP) är en ögonsjukdom som uppstår

Läs mer

Vårdkedja CVI, (Cerebral Visual Impairment) Diagnosnummer H47,7 förändring i bakre synbanor

Vårdkedja CVI, (Cerebral Visual Impairment) Diagnosnummer H47,7 förändring i bakre synbanor Arbetsplats: Ögonkliniken, barnmedicin/habilitering, syncentralen Sunderby sjukhus, Norrbotten Sida 1 (6) Vårdkedja CVI, (Cerebral Visual Impairment) Diagnosnummer H47,7 förändring i bakre synbanor Inom

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer