ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län"

Transkript

1 ÖGON Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 19 april 2004

2 Omslagsfoto: Ulla Ärlewall, Hundskolan Sollefteå

3 Förord Landstinget i Uppsala län fattade i december 2000 beslut om att ta fram ett antal program inom viktiga vårdområden. Ögonvård är ett av de områden som blivit föremål för detta arbete. En förtroendemannagrupp utsågs att leda programarbetet under ordförandeskap av Britt Pagard (c) och bestående av följande ledamöter: Lena Ejervik (s), Viggo Junkes (s), Anders Ekström (mp), Ulla-Brith Rimén (fp) och Robin Kronvall (m). Till sitt förfogande har gruppen haft två experter inom området, enhetschef Viveca Frändberg och biträdande klinikchef Elisabet Granstam. Processledare har varit konsulten Göran Maathz. Från landstingets kansli har utredaren Maria Carlson, som fungerat som gruppens sekreterare, deltagit. Gruppen påbörjade sitt arbete i maj Våren och tidig höst ägnades åt kunskapsinhämtande genom föreläsningar och diskussioner med företrädare för såväl landstingets olika verksamheter som länets kommuner och brukarföreningar. Under senare delen av hösten har arbetet bestått av att analysera de fakta och uppgifter som insamlats för att gruppen skall kunna föreslå de åtgärder som framgår av missivet. Två hearings har genomförts under hösten. Den 22 oktober hölls en första hearing där programgruppen presenterade ett antal frågeställningar som identifierats under arbetets gång. Till detta möte var representanter för länets kommuner och landstingets olika verksamheter liksom företrädare för brukar- och pensionärsorganisationerna inbjudna. En andra hearing hölls den 4 december. Ett första utkast till program hade skickats ut före hearingen till dem som anmält sig för att ge alla en möjlighet att ta del av det och delta i diskussionen. 1

4 Innehåll Sammanfattning 5 1 Inledning Bakgrund Syfte med programarbetet Arbetsformer och arbetssätt Mål Etiska grundprinciper 9 2 Analysmodellen Mål Behov Kompetens Utbud Efterfrågan 12 3 Ögat, synskada och synnedsättning Vad är synskada? Ögats anatomi Vem drabbas av ögonsjukdom Faktorer som medför ökad risk för ögonsjukdom 15 2

5 3.5 Förebyggande insatser och egenvård Sjukdomsgrupper Kostnader för ögonsjukvård, ögonrehabilitering och ögonhabilitering 17 4 Ögats sjukdomar Ögonsjukvård för barn Diabetes Grå starr Glaukom Åldersrelaterade förändringar i gula fläcken 25 5 Hälso- och sjukvårdande insatser vid ögonsjukdom Nationellt perspektiv på ögonsjukvården Vård på ögonkliniken, Akademiska sjukhuset Privata alternativ Insatser från syncentralen i Uppsala Barnhälsovårdens roll Primärvårdens roll 32 6 Kommunens insatser Skolhälsovården Heminstruktörerna 34 7 Andra aktörer inom ögonvården Specialpedagogiska institutet Arbetsförmedlingen för hörselskadade, döva och synskadade Optikerna Privata entreprenörer inriktade på refraktiv kirurgi 37 8 Prioriteringar Grunder för och perspektiv på prioritering Prioriteringar inom området ögonsjukdomar 40 3

6 9 Information och kunskap Tillgänglighet Information Personal Anhöriga Brukarföreningarna Forskning och utveckling Kvalitetsregister NYSAM Utvecklingsprojekt inom Hjälpmedelsinstitutet Slutsatser 48 Bilaga1: Prioriteringslista utarbetad av ögonläkarna i sydöstra sjukvårdsregionen 52 Bilaga 2: Ordlista 58 Bilaga 3: För dig som vill veta mer 62 Bilaga 4: Adresser 63 Bilaga 5: Referenser 65 4

7 Sammanfattning 1) Den medicinska benämningen på grå starr är katarakt. 2) Kallas även grön starr. På inrådan av svenska Glaukomförbundet används den medicinska benämningen, glaukom, i detta program. Landstingsstyrelsen har uppdragit åt en förtroendemannagrupp bestående av Britt Pagard (c), ordförande och ledamöterna Lena Ejervik (s), Viggo Junkes (s), Anders Ekström (mp), Ulla-Brith Rimén (fp) och Robin Kronvall (m) att ta fram ett program om ögonsjukvård. Avsikten har varit att programmet skall kunna tjäna som underlag vid politiska beslut genom att tillföra kunskap om behov inom ögonområdet. Genom föreläsningar och möten med företrädare för berörda professioner, länets kommuner och brukarföreningar har gruppens ledamöter kunnat bilda sig en uppfattning om olika ögonsjukdomar och synnedsättning. Ögonsjukvården domineras av: Ögonproblem hos barn Diabetes Grå starr 1 Glaukom 2 Åldersförändringar i gula fläcken Andra sjukdomsgrupper inom ögonsjukvården är: Felställningar i ögonlocken Tumörsjukdomar kring och i ögat Medfött glaukom Neurologiska sjukdomar med ögonproblem Skelning hos vuxna Inflammatoriska ögonsjukdomar Ögonproblem orsakade av ämnesomsättningsrubbning Sjukdomar i gula fläcken som kan behandlas kirurgiskt Synen utvecklas under de första levnadsåren. Sjukdom eller skada som drabbar ögat under denna tid kan leda till bestående synnedsättning. Personer med medicinska sjukdomar som exempelvis diabetes kan drabbas av kompli- 5

8 kationer i ögonen. Risken att drabbas av någon ögonsjukdom är dock framför allt åldersrelaterad. Cirka 75 procent av alla synskadade i Sverige är 65 år eller äldre. Grå starr, grumling av ögats lins, är mycket vanligt i högre åldrar. Gråstarrsoperation är idag det vanligaste operativa ingreppet inom svensk hälsooch sjukvård. Glaukom är en annan vanlig ögonsjukdom. Vid glaukom uppstår en skada på synnerven som ger bestående synnedsättning. Sjukdomen drabbar en procent av befolkningen över 50 års ålder. Den vanligaste orsaken till allvarlig synnedsättning hos äldre är åldersförändringar i gula fläcken. Studier visar att sjukdomen leder till allvarlig synnedsättning hos tre procent av befolkningen mellan år. Under senare år har behandlingsmöjligheter för sjukdomen introducerats. 6 Andelen äldre i befolkningen kommer att öka under de närmaste decennierna. Detta i kombination med samhällets krav på en god syn innebär att behovet av insatser för ögonsjukvård som helhet sannolikt kommer att öka under kommande år. Ny medicinsk teknologi och nya teknikbaserade hjälpmedel kommer troligen att påverka utbudet och utnyttjandet av vård, habilitering och rehabilitering i framtiden. Hur detta skall hanteras såväl politiskt som inom professionerna bör vara en angelägen diskussion under de närmaste åren. Detta programarbete pekar på att en utvecklad diskussion om prioriteringar både inom och mellan olika sjukdomsoch diagnosgruppen är nödvändig i planeringen av den framtida hälso- och sjukvården. Programgruppens förhoppning är att programmet skall kunna bidra som underlag i dessa diskussioner genom att mål, vårdbehov, kompetens, utbud och efterfrågan har beskrivits och analyserats. För att kunna beakta kostnads- och nyttoprincipen i de fortsatta prioriteringsdiskussionerna är det också viktigt att ha tillgång till bra beskrivningar av landstingets och samhällets kostnader och kostnadsutveckling för ögonsjukvården samt av de vårdresultat, den nytta, som ögonsjukvården ger. Genom nationella kvalitetsregister bygger man upp kvalitetsuppföljningssystem som möjliggör jämförelser mellan olika landsting och sjukhus. En fortsatt utveckling av sådana kostnads- och resultatmått bör stödjas och uppgifterna bör vara ett viktigt kunskapsunderlag i prioriteringsdiskussionerna inom ögonsjukvården såväl som inom andra vårdområden.

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund Framstegen inom den medicinska forskningen och den tekniska utvecklingen har bidragit till att det idag går att behandla sjukdomar som för bara ett halvsekel sedan inte kunde botas. De möjligheter som öppnats då det gäller att bota och/eller lindra begränsas dock av att de ekonomiska resurserna inte är oändliga. Desto viktigare är det därför att kommuner och landsting utnyttjar anslagna resurser på ett effektivt sätt. De medel som den offentligt finansierade vården förfogar över räcker inte för att tillfredsställa alla önskemål. För att de förtroendevalda ska kunna prioritera krävs att de har kunskap om behoven och om vilka insatser hälso- och sjukvården kan göra för olika patientgrupper. Som ett steg i detta arbete har Landstinget i Uppsala län sedan 2000 arbetat med att ta fram program kring olika sjukdoms- och diagnosgrupper. Tanken är att programmen ska utgöra underlag för politiska beslut och användas som riktlinjer i verksamheten. Landstingets förtroendevalda har som uppgift att fördela resurserna mellan olika sjukdomsgrupper och verksamhetsområden medan besluten om hur resurserna fördelas inom en sjukdomsgrupp tas inom verksamheterna. Erfarenheter hittills tyder på att det finns ett stort värde i att öka samspelet mellan verksamheter och politik såväl inför horisontella som vertikala prioriteringar. Detta är något som kommer att beröras vidare i kap Syfte med programarbetet Det övergripande syftet med programarbetet är att ta fram ett underlag som ska vara styrande och vägledande för 7

10 tilldelning av resurser. Arbetsprocessen förväntas även utveckla dialogen om hushållning och prioritering mellan politiker och medicinskt verksamhetsansvariga. Inom vissa områden är ansvarsfördelningen mellan olika aktörer oklar. Utifrån en gemensam syn på behoven ökar samverkan över organisatoriska gränser såväl internt inom landstinget som externt och brukarnas ställning stärks. 1.3 Arbetsformer och arbetssätt Programgruppen inledde sitt arbete i maj Gruppen har bestått av Britt Pagard (c) ordförande, Lena Ejervik (s), Anders Ekström (mp), Viggo Junkes (s), Robin Kronvall (m) och Ulla-Brith Rimén (fp). Biträdande klinikchef Elisabet Granstam och enhetschef Viveca Frändberg har ingått som sakkunniga i gruppen. Tjänstemannastödet i gruppen har utgjorts av konsulten Göran Maathz som fungerat som processledare och utredare Maria Carlson, sekreterare. Våren och tidig höst ägnades åt kunskapsinhämtande. I det arbetet träffade gruppen företrädare från länets brukar- och pensionärsorganisationer, verksamhetsföreträdare från ögonkliniken och syncentralen, representanter från barnhälsovården, skolhälsovården, optikerna, heminstruktörerna och Arbetsförmedlingen för hörselskadade, döva och synskadade. Genom att ta del av skriftlig information från bland annat Socialstyrelsen och brukarorganisationerna har ytterligare kunskap inhämtats. Den senare delen av hösten ägnade programgruppen åt analys och bearbetning av den inhämtade informationen. Under arbetsgång har programgruppen inbjudit till två större hearingar. Till dessa bjöds representanter från länets brukar- och pensionärsföreningar samt verksamhetsföreträdare, politiker och tjänstemän från landstinget och länets kommuner. Syftet var att i ett brett forum diskutera olika frågeställningar som uppkommit under arbetets gång. 1.4 Mål Programgruppen föreslår landstinget följande långsiktiga mål för ögonsjukvården: att alla personer, både män och kvinnor, drabbade av ögonsjukdom kan få likvärdigt omhändertagande och kunskapsbaserad vård, habilitering och rehabilitering, oberoende av i vilken länsdel de bor 8

11 att det sker en fortsatt förbättring av synskadades möjlighet att leva ett gott liv att samverkan mellan sjukhusen, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården, länets kommuner och andra förbättras till gagn för synskadade personer att då så är möjligt förebygga sjukdomar i ögonen 1.5 Etiska grundprinciper Prioriteringsutredningen Sedan 1997 finns en allmän prioriteringsregel i 2 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), baserad på den statliga utredningen Vårdens svåra val (prop. 1996/97:60). Utgångspunkten för prioritering ska vara att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Riksdagsbeslutet anges i form av allmänna riktlinjer, baserade på en etisk plattform som består av tre grundläggande principer: Människovärdesprincipen Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Behovs- och solidaritetsprincipen Resurserna bör fördelas efter behov. Kostnadseffektivitetsprincipen Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad och förhöjd livskvalitet, eftersträvas. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Det är oförenligt med de etiska principerna att låta en människas behov stå tillbaka på grund av hans/hennes ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska förhållanden. Däremot kan hänsyn tas till omständigheter som begränsar nyttan av de medicinska åtgärderna. Utredningen föreslog även en indelning i fyra prioriteringsgrupper: I. Vård av livshotande sjukdomar, vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död, vård av svåra kroniska sjukdomar, palliativ vård och vård i livets slutskede samt vård av människor med nedsatt autonomi. 9

12 II. Prevention samt habilitering och rehabilitering. III. Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar. IV. Vård av andra skäl än sjukdom och skada Prioriteringslista för ögonsjukvård Ögonläkarna i sydöstra sjukvårdsregionen har utvecklat ett förslag till prioriteringslista för ögonsjukvård. Förslaget 1 bygger på samma principer som Socialstyrelsens riktlinjer för exempelvis hjärtsjukvård och Läkarsällskapets, Västra Götalandsregionens och Landstinget i Östergötlands arbete med prioriteringar. Utifrån en analys av behovet (risken för framtida men och så vidare), av tillgången på kunskap/evidens om åtgärdens effekter samt av kostnads-/ nyttoaspekterna har man försökt komma fram till hur en prioriteringsordning för ögonsjukvård skulle kunna se ut. 1) Se bilaga 1. 10

13 2 Analysmodellen I analysen av ögonvården inom Uppsala län används en modell som utarbetades i samband med projektet Barnfamiljerna och samhällets service. Analysmodellen utgår från fem grundläggande begrepp: mål, behov, kompetens, utbud och efterfrågan. Definitionen av begreppen redovisas i följande avsnitt. 2.1 Mål Med mål avses de intentioner som en viss verksamhet har. Målen utgår från den rådande lagstiftningen samt centrala eller lokala riktlinjer. 2.2 Behov Ett första steg för att kunna planera och styra hälso- och sjukvården är att kartlägga vårdbehovet. Behovet är skillnaden mellan det aktuella hälsotillståndet och det önskvärda. Behov kan vara medvetna eller omedvetna, verkliga eller tillskapade, individuella eller sam- hälleliga osv. I detta sammanhang definieras begreppet som ett tillstånd som, om det inte åtgärdas, leder till skada. I den följande analysen är det viktigt att skilja på olika typer av behov. 2.3 Kompetens Med begreppet kompetens menas de metoder som används vid en verksamhet. Genom att anställa personal med viss utbildning och erfarenhet får man tillgång till de eftersträvansvärda metoderna. Kompetensen ska vara grundad i verksamhetens mål och i de uppgifter som verksamheten förväntas fylla. 2.4 Utbud De insatser som faktiskt är tillgängliga från verksamheternas sida utgör utbudet. Här ingår kvantitativa aspekter, som exempelvis resurser och tillgänglighet. När man tittar på utbudet är det viktigt att ta hänsyn till olika kvalitativa 11

14 aspekter, som exempelvis kontinuitet och bemötande. 2.5 Efterfrågan Efterfrågan avser det beteende genom vilken individen söker en viss insats. Det kan vara en spontan handling eller ett resultat av remittering, rekommendation, kallelse, information etcetera. För att det ska gå att tala om efterfrågan måste det finnas en faktisk valmöjlighet för individen. De grundläggande begreppen (mål, behov, utbud, kompetens, efterfrågan) har alla ett förhållande till varandra, vilket illustreras i figur 1. Målen påverkas sannolikt av vilken kompetens som verksamheten förfogar över och behoven har en påverkan på efterfrågan. Relationerna mellan de olika begreppen ger en bild av hur verksamhet fungerar och huruvida befolkningens behov verkligen tillgodoses av det existerande utbudet. Mål Efterfrågan Behov Utbud Kompetens Figur 1: Beskrivande analysmodell. 12

15 3 Ögat, synskada och synnedsättning 3.1 Vad är synskada? Genom att mäta bokstavssynskärpan kan man få fram ett siffervärde som utgör grunden i bedömningen av en persons synförmåga. Nedsatt synskärpa är den vanligaste delkomponenten i en synskada men undersökningen måste även kompletteras med andra kontroller. Synfältet är det område som vid ett och samma tillfälle kan överblickas i en viss blickriktning. Störningar i synfältet kan leda till avsevärd synnedsättning trots att synskärpan är förhållandevis god. Störningar i mörkerseende och försämrat kontrastseende är också vanliga hos synskadade personer. Ofta är upplevelsen av en viss synskada mycket subjektiv och möjligheten att kompensera ett försämrat seende kan variera. Enligt WHO:s definition finns följande kategorier av synskada beroende på synskadegraden: Term Kategori Synskärpa med båda ögonen och bästa korrektion Full synskärpa 1,0 Lätt synnedsättning 0 <0,8 Måttlig synsvaghet 1 <0,3 Uttalad synsvaghet 2 <0,1 Grav synskada med små synrester 3 <0,05 Grav synskada med mycket små synrester 4 <0,02 Grav synskada, inga synrester 5 (uppfattar ej ljus) 13

16 Om synfältet är starkt inskränkt påverkas placeringen i synskadekategorin. Personer med ett bevarat synfält centralt som uppnår mellan 5-10 grader från centrum (10-20 graders diameter) placeras i kategori 3. Personer som har central rest på mindre än 5 grader (10 graders diameter) placeras i kategori 4 oberoende av synskärpan. 3.2 Ögats anatomi Ögat är ett av människokroppens fem sinnesorgan och består av flera delar. Samverkan mellan de olika delarna är en förutsättning för en fullgod synförmåga. Ögonmuskel Linsen Hornhinnan finns längst fram på ögat. Hornhinnan är en helt genomskinlig, kupolformad struktur som bidrar till att bryta det inkommande ljuset. Är hornhinnan oregelbundet krökt kan brytningsfel uppstå 1. Regnbågshinnan har en öppning, pupillen, vars storlek regleras av regnbågshinnans muskler. Regnbågshinnans funktion i ögat kan liknas vid en bländare i en kamera. Pupillen finns mitt i ögats regnbågshinna och fungerar som ögats ljusinsläpp till näthinnan. 1) Den medicinska benämningen för brytningsfel är astigmatism. Hornhinnan Gula fläcken Pupillen Blinda fläcken Främre ögonkammaren Regnbågshinnan Figur 2: Ögats anatomi. Ringmuskeln Glaskroppen Toverud Näthinnan Åderhinnan Senhinnan Synnerven 14

17 1) Kallas även grön starr. På inrådan av Glaukomföreningen används den medicinska benämningen på sjukdomen i detta program. Linsen sitter bakom regnbågshinnan och bidrar liksom hornhinnan till att bryta det inkommande ljuset. Vid seende på nära håll ändrar linsen form och blir mer brytande. Vid stigande ålder avtar denna förmåga och man behöver hjälp av glasögon för att se tydligt på nära håll. Glaskroppen är en genomskinlig geléliknande vävnad som fyller ut ögats inre. Näthinnan ligger som en tunn tapet på insidan av ögonväggen och kan sägas fungera som filmen i en kamera. I näthinnan finns synceller, som överför ljus till kemiska och sedan elektriska signaler. Signalerna som produceras i näthinnan skickas via synnerven in till hjärnans syncentrum. Gula fläcken är ett område i bakre delen av näthinnan där syncellerna sitter som tätast och är den punkt där synen är som skarpast. Synnerven skickar signaler från näthinnan till syncentrum i hjärnan, som tolkar vad ögat ser. 3.3 Vem drabbas av ögonsjukdom Synen utvecklas under de första levnadsåren. Sjukdom eller skada under denna tid kan leda till bestående synnedsättning. Mer än hälften av alla barn med synskada har ytterligare en funktionsnedsättning. Risken att drabbas av ögonsjukdom ökar med stigande ålder. Hjälpmedelsinstitutet uppskattar att cirka 75 procent av personer med synskador i Sverige är 65 år eller äldre. Personer med medicinska sjukdomar som exempelvis diabetes kan drabbas av komplikationer i ögonen även tidigare i livet. 3.4 Faktorer som medför ökad risk för ögonsjukdom Biologiska faktorer Biologiska riskfaktorer är svåra att påverka. Förekomsten av bland annat grå starr, glaukom 1 och åldersförändringar i gula fläcken är i hög grad förenad med den drabbades stigande ålder. Förekomst av grå starr är något vanligare bland kvinnor än bland män. När det gäller övriga ögonsjukdomar finns inga påvisade samband mellan könstillhörighet och förekomst. Ärftlighet framhålls som en bidragande faktor när det gäller risken att drabbas av glau- 15

18 kom och i viss mån även av andra ögonsjukdomar. Förtidigt födda barn löper ökad risk att drabbas av ögonsjukdom, Retinopathy of Prematurity (ROP), vilket beskrivs vidare i avsnitt Diabetes Diabetes kan ge upphov till förändringar i blodkärlen i ögats näthinna. Förändringarna är likartade oavsett vilken typ av diabetes personen har och oberoende av om personen behandlas med insulin, tabletter eller diabeteskost. Man vet idag inte den specifika orsaken till blodkärlsförändringarna men långvarigt förhöjt blodsocker kan på olika sätt skada blodkärlen Olycksfall Ögonskador och olycksfall kan leda till bestående synnedsättning Rökning Studier visar att rökning är en riskfaktor för att utveckla åldersförändringar i gula fläcken Infektioner Nedsatt immunförsvar ökar risken att drabbas av infektioner i ögats inre vävnader. Ett exempel är infektioner i näthinnan som ses vid HIV/AIDS. Cirka 70 procent av patienter med HIV/AIDS har ögonangrepp. Tack vare förbättrade bromsmediciner är denna grupp idag förhållandevis liten. 3.5 Förebyggande insatser och egenvård Preventiva insatser kan förebygga vissa grundsjukdomar som på sikt kan leda till synproblem, exempelvis diabetes typ 2. Insjuknande i diabetes typ 2, så kallad åldersdiabetes, uppträder i dag i allt lägre åldrar. Övervikt och fysisk inaktivitet är starkt bidragande faktorer till att drabbas av sjukdomen. God kosthållning och regelbunden motion minskar risken att insjukna i diabetes typ 2. Väl reglerad grundsjukdom och adekvat behandling av eventuell blodtrycksförhöjning minskar risken för ögonkomplikationer vid etablerad diabetes. Att rökningen har negativa effekter på människors allmänna hälsotillstånd känner de flesta människor till i dag. Det är även visat att rökning ökar risken att drabbas av åldersförändringar i gula fläcken. Screening av exempelvis barn och personer med diabetes kan ses som förebyggande insatser inom ögonsjukvården i den mening att tidig upptäckt av problem ökar möjligheter att 16

19 1) Den medicinska benämningen på grå starr är katarakt. 2) Exklusive overhead kostnader och läkemedelskostnader. 3) Ekonomiskt utfall för C-länspatienter inom syncentralen (inkl. hjälpmedel), ögonkliniken, privata läkare, privat gråstarrskirurgi, köpt ögonvård (inkl. andra LT och fria vårdvalet), köpt gråstarrskirurgi (inkl. andra LT och fria vårdvalet). återställa synen eller stoppa sjukdomsförloppet. 3.6 Sjukdomsgrupper Ögonsjukvården domineras av fem stora sjukdomsgrupper: Ögonproblem hos barn Diabetes Grå starr 1 Glaukom Ålderförändringar i gula fläcken Andra sjukdomsgrupper inom ögonsjukvården är: Felställningar i ögonlocken Tumörsjukdomar kring och i ögat Medfödd glaukom Neurologiska sjukdomar med ögonproblem Inflammatoriska ögonsjukdomar Ögonproblem orsakade av ämnesomsättningsrubbning Sjukdomar i gula fläcken som kan behandlas kirurgiskt 3.7 Kostnader för ögonsjukvård, ögonrehabilitering och ögonhabilitering Kostnaden för ögonvård uppskattas för landet som helhet till 1,2 miljarder kronor per år eller cirka 135 kronor per innevånare och år 2. Av verksamhetens personalkostnader utgörs procent av läkarkostnader. Den största enskilda verksamheten är gråstarrsoperationer. Kostnaden för dessa uppskattas till drygt 400 miljoner kronor per år för hela landet. En sammanställning av det ekonomiska utfallet av ögonsjukvården 3 för invånare i Uppsala län visar att de totala nettokostnaderna uppgick till drygt 90 miljoner kronor år 2002 jämfört med cirka 72 miljoner kronor år Det innebär att ögonsjukvården utgjorde cirka två procent av landstingets totala nettokostnader 2002, se tabell 1. En bidragande orsak till den påtagliga kostnadsökningen under 2002 var den inledningsvis generösa tolkningen av det så kallade fria vårdvalet, som resulterade i en kraftig ökning av antalet utförda gråstarroperationer. Parallellt med detta genomförde även landstinget satsningar i syfte att korta operationskön för grå starr. Under 2002 utfördes gråstarrsoperationer på ögonkliniken på Akademiska sjukhuset. De operationer som sjukhuset köpt av vårdproducenter utanför länet samt av privat bolag med avtal med landstinget, 17

20 Tabell 1. Landstingets kostnader (ekonomiskt utfall) för ögonsjukvård, rehabilitering och habilitering år 2000, 2001 och År 2000 År 2001 År 2002 Syncentralen (inkl. hjälpmedel) 7,5 mkr 8,7 mkr 9,6 mkr Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset 39,0 mkr 44,0 mkr 50,0 mkr Privata ögonläkare 9,5 mkr 11,0 mkr 10,0 mkr Privat gråstarrskirurgi 0,5 mkr 3,5 mkr 3,0 mkr Köpt ögonvård från andra landsting 1,8 mkr 1,6 mkr Köpt gråstarrskirurgi från andra landsting och privat bolag 3,1 mkr 16,7 mkr Summa: 56,5 mkr 72,1 mkr 90,9 mkr Nettokostnad för den totala hälso- och sjukvården för Landstinget i Uppsala län 3 200,0 mkr 4 100,0 mkr 4 400,0 mkr Andel i % av landstingets totala kostnader 1,8% 1,8% 2,1% resultatet av den ökade valfriheten, uppgick till operationer. Därutöver utfördes 374 operationer inom ramen för landstingets avtal med privat bolag. Detta ledde till en påtaglig förändring av väntetids- och kösituationen för gråstarrsoperation. Under första halvåret 2002 rapporterades att den förväntade väntetiden för oprioriterade patienter var cirka 18 månader. Vid årsskiftet väntade länsinnevånare på operation. Vi årsskiftet stod cirka 300 personer i kö för gråstarrsoperation. Under 2003 skedde en viss ökning av antalet länsinvånare som väntar på ingrepp. Vid årsskiftet stod cirka 550 personer i kö. För närvarande kan samtliga patienter som väntar på operation bli opererade inom tre månader. Kostnaden för läkemedel vid ögonsjukdom uppgick 2002 till cirka 440 miljoner kronor för riket som helhet. För Uppsala län uppgick kostnaden samma år till ungefär 12,5 miljoner kronor. 18

21 4 Ögats sjukdomar 4.1 Ögonsjukvård för barn Ögat utvecklas under fostertiden och synutvecklingen pågår fram till års ålder. Screening är en viktig del inom barnögonsjukvården eftersom ett litet barn ofta inte själv kan påtala besvär. Screening ger möjlighet att tidigt upptäcka problem och på så sätt kunna åtgärda dem. Redan på BB undersöks på alla nyfödda barn att ögats medier är klara genom att kontrollera att genomfallande ljus reflekteras från ögonbotten med en röd reflex. Ögonbottenundersökning genomförs på mycket för tidigt födda barn. I Uppsala län föds varje år cirka 50 barn före den 32:a graviditetsveckan. Dessa barn kontrolleras med en till två veckors intervall fram till beräknad förlossning. Hos mycket tidigt födda barn är näthinnans blodkärl inte färdigutvecklade och barnen löper risk för sjuklig tillväxt av näthinneblodkärl, prematuritetsretinopati (ROP). Ett fåtal barn behöver behandling med laser eller operation. Barnen undersöks vidare vid 1 år, 2,5 år och 5 års ålder. Ögats och nervsystemets utveckling under fostertiden är känslig och kan störas på olika sätt. En sorts hjärnsynskada, som kan uppkomma benämns Cerebral Visual Impairment (CVI). Skadan medför att barnet får svårigheter tolka sina synintryck, vilket bland annat kan resultera i svårigheter att orientera sig. På senare tid har man blivit mer uppmärksam på denna typ av synhandikapp. En tvärprofessionell samverkansgrupp bestående av representanter från barnkliniken, ögonklinken, syncentralen och barnhabiliteringen har påbörjat ett arbete kring barn med hjärnsynskada. Syftet är att utveckla kriterier för att identifiera barn med hjärnsynskada och 19

22 vilka hjälpmedel samt habiliterings- och rehabiliteringsinsatser som de har behov av. Om synutvecklingen rubbas kan synnedsättning uppstå, amblyopi. Skelning kan leda till amblyopi liksom brytningsfel, särskilt om det är stor skillnad mellan ögonens brytningskraft. En mycket stor och viktig uppgift för barnögonsjukvården är att upptäcka och behandla barn, som riskerar amblyopi. Glasögon kan korrigera brytningsfel och ofta även helt eller delvis avhjälpa skelning. Lappbehandling används för att stimulera synutvecklingen i det synsvaga ögat. Amblyopi kan behandlas upp till cirka 10 års ålder. Omkring 95 procent av alla barn med synfel fångas upp före skolåldern genom barnhälsovårdens kontroller. Ögonklinikens ortoptister 1 undersöker varje år cirka 700 barn på länets barnavårdscentraler och ungefär 150 barn remitteras vidare till ögonläkare. Idag kan barn med remiss omhändertas inom en månad. Skelningsoperation kan utföras inom en väntetid på två år. 4.2 Diabetes Diabetes är en av de stora folksjukdomarna i västvärlden. I Sverige räknar man med att minst personer har sjukdomen. Flertalet av dessa har diabetes typ 2 medan diabetes typ 1 är mera ovanligt. Personer med diabetes är en växande grupp. Fler människor insjuknar i sjukdomen samtidigt som allt fler får diagnosen till följd av förändrade diagnoskriterier. Merparten av personer med diabetes typ 1 sköts på barneller medicinklinikerna medan personer med diabetes typ 2 ofta ligger under primärvårdens ansvar. Komplikationer till diabetessjukdomen kan drabba flera organ i kroppen. I ögat är det näthinnans blodkärl, som kan påverkas. I uttalade fall kan blodkärlsförändringarna försämra synen. Synhotande ögonbottenförändringar kan i allmänhet framgångsrikt behandlas med laser eller i vissa fall glaskroppskirurgiskt ingrepp. Det är numera ovanligt att diabetesögonförändringar leder till blindhet. För att upptäcka synhotande ögonbottenförändringar i tid erbjuds personer med diabetes regelbundna kontroller. Undersökningsmetoden är 1) Ortoptisten diagnostiserar, vårdar och behandlar patienter med skelning och andra samsynsproblem. 20

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård

Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 15 juni 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedel - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Greger Olsson, hjälpmedelsstrateg, Hjälpmedelsverksamheten, Umeå Ansvarig handläggare: Peter Lorentzon Ansvarig

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Mitt i. prioriteringsprocessen

Mitt i. prioriteringsprocessen April 2002 Mitt i prioriteringsprocessen Sektorsrådens pågående arbete med vertikala prioriteringar Vertikala prioriteringsarbetet - - lägesrapport från medicinska sektorsrådens pågående arbete i regionen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar

Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer N E W S Innehåll Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 5 Metod... 6 Avgränsningar... 6 Läsanvisning...

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Läkemedel. När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög. SNS Förlag

Läkemedel. När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög. SNS Förlag Läkemedel När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög SNS Förlag Läkemedel när är det rimligt att betala själv? Läkemedel när är det rimligt att betala själv? per carlsson och

Läs mer

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer