Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef, sekreterare Cristine Dahlbom Nygren, förvaltningschef, Britt Stålhandske, avdelningschefschef Jim Salamon, avdelningschefschef Henrik Hagblom, bitr. avdelningschef, Catrin Josefsson, Strategisk kvalitetsutvecklare Utses justera Anders Lönnberg, (S) Paragrafer Justeringens Kommunhuset, plats och tid Underskrift Sekreterare... Tomas Sjöberg Ordförande... Erik Langby Justerande... Anders Lönnberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Sjukvårds- och omsorgskontoret Underskrift... Monica Häggkvist Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(18) Närvarolista Ledamöter Närv (N),Frånv (F) Närv tj.g. (NT) Paragraf / tid Ja Nej Ja Nej Hans Andersson (FP) F Lotta Lindblad-Söderman (M) N Jane Trepp (C) N Håkan Jonsson (S) N Ragnar Bergsten (S) N Erik Langby (M) N Stig Nyman (KD) F Anna-Lena Johansson (FP) F Anders Lönnberg (S) N Anette Dahlgren (S) F Bengt Annebäck (MP) N Ersättare Louise Angleryd (M) NT Kim Lützen (M) N Gunnar Englund (C) N Catharina Wahlgren (V) F Jessica Blomdahl (S) N Örjan Lid F (N tom (M) 12. NT Eva Lennström (M) N Anders Olander (C) NT Kajsa Elfström (S) NT Kerstin Bergström (S) N Fredrik Olsson (MP) N

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(18) Föredragning: uppföljning Barn och Unga Strategisk kvalitetsutvecklare Catrin Josefsson informerar om uppföljningens resultat inom områden: samverkan, avtalsavvikelser, förebyggande hälsovård, volymer (besök, registrerade mm), patientens omdömen, hälsoindikatorer, psykisk hälsa, mödrahälsovård, barnhälsovård mm.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(18) SON 24 Dnr Val av justerare samt tid och plats för justering Att utse Anders Lönnberg (S) jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(18) SON 25 Dnr Meddelanden lägga följande meddelanden till handlingarna: -Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, mål nr Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, mål nr Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, mål nr Förvaltningsrätten i Uppsala: Beslut, mål nr E - Förvaltningsrätten i Uppsala: Beslut, mål nr E - Förvaltningsrätten i Uppsala: Beslut, mål nr E

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(18) SON 26 Dnr Meddelanden lägga följande meddelanden till handlingarna: - Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende, IRÖ 2012/ Invånare i Edsbro: Skrivelse ang. Edsbro HLM/BVCfilial - Arbetsgruppen för Edsbro: Skrivelse ang. distriktssköterkemottagningen - Landstingsfullmäktige: protokoll , 31 Valärenden - Kommunstyrelsen arbetsutskott: Protokoll IVO: beslut, Dnr / Kommunfullmäktige: Protokoll , 10 - Kommunfullmäktige: Protokoll , 37

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(18) SON 27 Dnr SON Överenskommelse om samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende barn och unga 0-20 år med funktionsnedsättning och social problematik för sin del godkänna förslag till samverkansöverenskommelse om samverkan mellan socialkontoret och sjukvårds- och omsorgkontoret uppdra till förvaltningschefen teckna överenskommelsen Sammanfning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt kontoren inom socialtjänsten och sjukvårdskontoret upprätta en särskild samverkansöverenskommelse för målgruppen. Föreliggande förslag innehåller en övergripande struktur för samverkan. Ett arbete är påbörjat med se över riktlinjer, rutiner samt vid behov nämndens reglemente för öka tydligheten om respektive nämnds uppdrag och förutsättning för samverkan. Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat Cristine Dahlbom Nygren, SOK Socialkontoret Socialnämnden

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(18) SON 28 Dnr SON Överenskommelse om samverkan mellan Socialnämnden och Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende vuxna över 20 år med samsjuklighetsproblematik för sin del godkänna förslag till samverkansöverenskommelse om samverkan mellan socialkontoret och sjukvårds- och omsorgkontoret uppdra till förvaltningschefen teckna överenskommelsen Sammanfning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt kontoren inom socialtjänsten och sjukvårdskontoret upprätta en särskild samverkansöverenskommelse för målgruppen. Föreliggande förslag innehåller en övergripande struktur som efter hand gemensamt kommer brytas ner i konkreta riktlinjer och rutiner. Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat Cristine Dahlbom Nygren, SOK Socialkontoret Socialnämnden

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(18) SON 29 Dnr SON Lokal överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och/eller missbruks-/beroendeproblematik för sin del godkänna förslag till reviderad lokal samverkansöverenskommelse om samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och/eller missbruks-/beroendeproblematik uppdra till förvaltningschefen teckna överenskommelsen Sammanfning av ärendet Behovet av och krav på samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och/eller missbruks-/beroendeproblematik regleras i olika lagar och riktlinjer. I den lokala överenskommelsen beskrivs bland annat mål för samverkan, samverkansorganisation och uppföljning av samverkan.. Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat Cristine Dahlbom Nygren, SOK Socialkontoret Socialnämnden

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(18) SON 30 Dnr SON Förlängning av avtal med Roslagens Taxi AB gällande Riksfärdtjänst. förlänga avtalet för riksfärdtjänst med Roslagstaxi AB under perioden ge sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag i samråd med kommunstyrelsekontorets upphandlingsenhet genomföra upphandling av transporter enligt lag om kommunal riksfärdtjänst gälla från 1 juli 2015 Sammanfning av ärendet Sjukvårds- och omsorgsnämnden har ansvar för tillämpa Lagen om kommunal riksfärdtjänst som ger personer med stora och varaktiga funktionshinder möjlighet få ersättning för reskostnader för resa på ett särskilt kostsamt sätt inom Sverige. Resorna sker vanligen med taxi, specialfordon och flyg. Den enskilde betalar en egenavgift enligt föreskrift av regeringen. Roslagstaxi AB har uppdraget utföra transporter enligt Lagen om kommunal riksfärdtjänst fram till och med Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat Jim Salamon, SOK Britt Stålhandske, SOK Gunilla Thornberg, SOK

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(18) SON 31 Dnr SON Ansökan om bli godkänd som utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre villkorat godkänna Attendo, Maria Winqvists väg som utförare inom LOV särskilt boende för äldre uppdra åt förvaltningschef på sjukvårds- och Omsorgskontoret teckna avtal med utföraren, föruts utföraren senast vid avtalsteckningstillfället uppfyller samtliga de villkor som föreskrivits i samband med kontorets granskningsprocess ge förvaltningschef på Sjukvårds- och Omsorgskontoret rätt besluta om senare driftstart om kontoret bedömer utföraren saknar förutsättningar utföra åtagandet från planerat driftstartsdatum Sammanfning av ärendet Attendo inkom med en ansökan om bli godkänd som utförare inom LOV särskilt boende för äldre i Sjukvårds- och Omsorgsnämndens verksamhetsområde. Ansökan avser ett nybyggt boende som ligger i området Solbacka strand och kommer heter Attendo Maria Winqvists väg. Boendet kommer ha sammanlagt 54 lägenheter fördelade på 18 med inriktning på vård och omsorg samt 36 med inriktning på demens. Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat Britt Stålhandske, SOK Attendo

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(18) SON 32 Dnr SON Uppföljning år 2012 avtal med Vårdbolaget TioHundra AB gällande LSS-verksamhet godkänna uppföljningsrapport uppdra till sjukvårds- och omsorgskontoret följa upp de utvecklingsområden som identifierats Sammanfning av ärendet I enlighet med tecknande avtal för år 2012 har uppföljning genomförts av LSSverksamhet utförd av Vårdbolaget Tiohundra AB. Sammantaget bedöms verksamheten ha levererat enligt avtal och gjort stora kvalitetsförbättringar inom flera områden som exempelvis bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna. Några områden som tas upp i rapporten är forts kvalitetssäkring av statistik samt utvecklingsarbete både av Vårdbolaget TioHundra AB och Sjukvårds- och omsorgskontoret. Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat Britt Stålhandske, SOK Gunilla Thornberg, SOK Vårdbolaget TioHundra AB

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(18) SON 33 Dnr SON Läkarinsatser i särskilt boende förlänga avtalen om läkarinsatser på särskilda boenden med Husläkarna i Rimbo/Edsbro AB och Trygg Hälsa AB uppdra åt Sjukvårds- och omsorgskontoret utreda hur hela uppdraget gällande läkarinsatser på särskilda boenden för äldre ska utformas i framtiden Sammanfning av ärendet Uppdraget Läkarinsatser i särskilt boende är för närvarande organiserat på olika sätt. Det är helt införlivat i uppdraget och prestationsersättningen vid de boenden som är upphandlade enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) respektive LOV (Lagen om valfrihet). Det är inte fullt ut införlivat för de boenden som Vårdbolaget TioHundra AB ansvarar för. Uppdraget gäller för närvarande vardagar mellan kl Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat Britt Stålhandske, SOK Viveka Söderbärg Åhs, SOK

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(18) SON 34 Dnr SON 14- Justering av förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård justera ersättningen för filial inom vårdval husläkarverksamhet till kronor i månaden justera ersättningen för filial som är samlokaliserad med annan mottagning inom vårdvalet till kronor i månaden förlänga vårdavtalet med Husläkarna Rimbo-Edsbro omedelbart justera protokollet Sammanfning av ärendet Sjukvårds- och omsorgskontoret utredde på uppdrag av nämnden filialfrågan under Då är unik i länet avseende utspridd befolkning på stor yta samt många äldre föreslog sjukvårds- och omsorgskontoret medborgarna skulle ges möjlighet till service i form av filialer. Nämnden beslutade möjliggöra filialer inom samtliga vårdval inom primärvården. För möjliggöra ekonomiska förutsättningar för vårdgivare bedriva verksamhet vid filial föreslår sjukvårds- och omsorgskontoret ersättningen till filial inom vårdval Husläkarverksamhet höjs. Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat Britt Stålhandske, SOK Vårdbolaget TioHundra AB Husläkarna Rimbo-Cevita Care AB

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(18) SON 35 Dnr SON Huvudavtal och Allmänna Villkor för för Vårdbolaget TioHundra AB godkänna Huvudavtal och Allmänna villkor för Vårdbolaget TioHundra AB delegera till förvaltningschef underteckna Huvudavtal och Allmänna villkor uppdra till sjukvårds- och omsorgsförvaltningen återkomma till Sjukvårds- och omsorgsnämnden med förslag på uppdragsbeskrivningar, ersättningsbilaga och uppföljningsbilagor delegera till förvaltningschef kunna göra redaktionella ändringar i dokumenten Sammanfning av ärendet Huvudavtalet är ett samlat avtal gällande verksamhetsområden inom hälso- och sjukvård och omsorg. Avtalet innehåller huvudavtal, allmänna villkor, uppdragsbeskrivningar och uppföljningsbilagor för respektive verksamhetsområde samt en gemensam ersättningsbilaga. De verksamhetsområden som finns i vårdval och kundval, avtal om akutsomatisk vård (Norrtälje sjukhus) och vissa mindre avtal ingår inte i huvudavtalet utan hanteras i särskild ordning. Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat Britt Stålhandske, SOK Vårdbolaget TioHundra AB

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(18) AU 36 Dnr SON 14- Ekonomisk rapport per februari 2014 Arbetsutskottet föreslår Sjukvårds- och omsorgsnämnden besluta med godkännande överlämna ekonomisk rapport för februari till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen Reservationer och anteckningar till protokollet Anders Lönnberg (S), Håkan Jonsson (S), Ragnar Bergsten (S) och Kajsa Elfström lämnar följande anteckning till protokollet: Vi betonar s ansvar fullfölja finansieringsåtagandet gentemot Norrtälje. Ett tryggt och långsiktigt åtagande bör förtydligas från kommunens sida. Sammanfning av ärendet Enligt plan för ska en ekonomisk rapport per februari 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. Motsvarande rapport översänds till Stockholms läns landsting. För hela 2014 prognostiseras ett ekonomiskt resultat om -27,5 miljoner kronor, varav kommunalt finansierad verksamhet utgör -16,0 miljoner kronor och landstingsfinansierad verksamhet -11,5 miljoner kronor. Årsprognosen för den kommunala verksamheten motsvarar i stort det sparbeting som ålagts nämnden Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Revisorerna

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(18) SON 37 Dnr SON Anmälan av delegationsbeslut godkänna redovisningen av delegationsbesluten enligt aktbilagorna nedan Bilaga 7, 2014 Bostadsanpassningsbidrag Bilaga 8, 2014 SOL kap Bilaga 9, 2014 SOL 4 kap. 1, Bilaga 10, 2014 LSS , Bilaga 11, 2014 Riksfärdtjänst, Bilaga 12, 2014 Avskrivningar av kundfordringar, beslut Bilaga 13, 2014 Ansökan om jämkning Bilaga 14, Avskrivning av skuld, beslut Bilaga 15, 2014 Avtal om städning ROS, plan 3 B, beslut Bilaga 16, 2014 Avtal om städning ROS, plan 3 B, beslut

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(18) SON 38 Dnr Kontoret informerar Förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och avdelningschef Britt Stålhandske informerar: - 1 maj 2014 utökas glasögonbidraget för barn. Då kommer alla barn som behöver glasögon eller linser få 500 kronor i bidrag till och med 9 års ålder. Barn med afasi (saknar naturlig lins) och diplosi (dubbelseende) behåller samma bidrag som tidigare. Utökningen kommer innefa barn med brytningsfel såsom hyperopi (översynthet), myopi (närsynthet) och astigmatism. Bidraget kommer dras av direkt hos optikern som sedan i sin tur fakturerar landstinget. - HSN har fastställt ersättningen för sjukhusen i länet. För vår del är det ett 3- partsavtal. - Projektet Sammanhållen vård för de mest sjuka äldre: En styrgrupp för projektet har bildats. Projektet utvecklas bra och mycket är på gång. Projektet har 1,5 projektledare. På senaste branschrådet visade våra utförare ett stort intresse för projektet.

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer