Funktionell syn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionell syn misa.moller@folkhalsan.fi"

Transkript

1 Funktionell syn Pargas - Kårkulla December 2013 Misa Möller/ Ped.mag. och mag. i synpedagogik och synnedsättning Folkhälsans Resurscenter

2 Synskador Orsak Synsystemet Viktiga steg i synutvecklingen Synsvårigheter efter en hjärnskada Synnedsättning vid Down syndrom Synnedsättning vid autismspektrumtillstånd Synen i vardagen, iakttagelser Yrkesövergiripande samarbete Synpedagogens arbete Synrehabilitering Tips och webadresser

3 Synskadan kan bero på; en främre synbaneskada, OVI = Ocular Visual Impairment en bakre synbaneskada, CVI = Cerebral Visual Impairment = hjärnrelaterad synskada en kombination av främre och bakre synbaneskador.

4 Funktionsstörningar; främre skador medför nedsatt bildkvalitet bakre skador medför en varierande synfunktion med en nedsatt bildkvalitet och tolkningsproblem, visuella perceptionsstörningar.

5 Ögat Synfunktioner - Avståndssynskärpa - Närsynskärpa - Ackomodation - Synfält - Färgseende - Mörkerseende, adaptation - ögonmotorik

6 Synbanor

7 Ögonmuskler

8 Hjärnnerver Sex av våra 12 hjärnnerver bidrar till synsinnet = HJÄRNAN STYR ÖGONEN

9 Den visuella informationens väg: Ögon Synbanor Laterala knäkroppen Primära visuella hjärnbarken Sekundära visuella hjärnbarken - VAR? - VAD?

10 Hjärnan (beskrivning enl. Zihl och Priglinger 2002) Frontalloben/pannloben: -motorik, planering, problemlösning m.m. Temporalloben/tinningloben: - Visuellt igenkännande m.m. Frontalloben Parietalloben Occipitalloben Parietalloben/hjässloben: - Rumsuppfattning, visuo-motorik m.m. Temporalloben Hjärnstammen Lillhjärnan Occipitalloben/nackloben: - Visuell förnimmelse/igenkänning Mitthjärnan/hjärnstammen: - Vakenhet och uppmärksamhet

11 Stora delar av vår hjärna är involverad i bearbetning av synintryck Upp till 60% av det vi kommer ihåg är visuell information (auditiv information enbart 10%) Vi ser med vår hjärna

12 Viktiga faser i synutvecklingen Kommunikation - Visuell kommunikation och interaktion är de tidigaste visuella funktioner man kan observera

13 Ögonkontakt och socialt leende Viktigt för babyn och föräldrarna

14 Ackomodationen kan vara - Svag på grund av medicinering - Epilepsi - Utvecklingsstörning - hjärnskada

15 Viktigt att stöda ackomodationen för närseende Det lilla barnets synsfär är nära Barnet lär sig genom synen på nära håll i tidig ålder

16 Avstånd för visuell kommunikation Ansiktsuttryck är snabba rörelser i lågkontrast. Spegelneuronsystemet.

17 Figurer i rörelse Möjligt att följa med figurer i rörelse från 4 månaders ålder Viktigt med närkorrektion och huvudstöd. Observera överkänslighet.

18 Taktil information Händerna och munnen lär oss förstå abstrakt syninformation

19 Kopiering av handrörelse Vid 4 månaders ålder följer barnen handrörelser med blicken. Iaktta om barnet använder synen för ögahand- och läppavläsning

20 Igenkänning av familjemedlemmar vid 7-8 (senast 10-11) månaders ålder börjar småbarn se skillnaden mellan familjemedlemmar och främmande. - barn som tittar igenom eller förbi vuxna kan ha: 1) mycket hög långsynthet eller 2) svag ackommodation eller 3) dåligt rörelseseende eller 4) Svårigheter med ansiktsigenkänning FARAN: småbarnets beteende kan tolkas som autistiska drag och barnet remitteras inte till ögonläkaren och neurologen.

21 Mera om synutveckling och avvikelser i synboken; = synboken

22 Synsvårigheter efter en hjärnskada Synfältsbortfall Visuell neglekt, visuell ouppmärksamhet Ögonmotoriska svårigheter

23 Synfältsbortfall Med synfält avses det område som näthinnan tar emot ljus från medan blicken fixeras rakt fram och huvudet hålls stilla. Skador i synbanan ger synfältsbortfall indikation på var i hjärnan skadan inträffat.

24 Skadans läge och påverkan på synfältet

25 Visuell neglekt En neuropsykologisk skada som kan uppstå efter en hjärninfarkt. = en visuell uppmärksamhetsstörning Visuellt stimuli från delar av rummet registreras inte.

26 Ögonmotoriska svårigheter Ögonmusklerna, nerverna och de tillhörande hjärnområdena utgör det ögonmotoriska systemet.

27 Problemområden Sackader fixering Minisackader Följerörelser Samsyn Konvergens Nystagmus

28 Svårigheterna kan påverka: Läsning Orientering Djupseende Balans dubbelseende Uppmärksamhet Förflyttning Dagliga aktiviteter Igenkänning av ansikten och ansiktsuttryck

29 Synsvårigheter som kan förekomma vid Down syndrom: Brytningsfel - Översynthet (hyperopi, +glas) - Närsynthet (myopi, - glas) - Astigmatism

30 Ögonmotorik - Följerörelser - Sackader - Ackommodation - Konvergens - Fixation - Skelning - Amblyopi (lat öga) - Ögondarr (nystagmus) Linsen - Linsgrumlingar - Katarakt

31 Övrigt - Låg synskärpa - Svag kontrastsyn - Nedsatt färgsyn - Svårigheter med visuell perception

32 En synnedsättning i kombination med Down syndrom kan innebära svårigheter med att: Att avläsa och tolka kroppsspråk Ta och hålla kvar ögonkontakt Uppfatta turtagning i dialoger Kontrollera vad som händer i omgivningen

33 Imitera andras beteende Bilda begrepp Använda hjälpmedel Påverka sin omgivning Anpassa sig i nya miljöer Koncentrera sig

34 Synsvårigheter hos personer med autism: Synprocessering Ögonmotoriska svårigheter Varierande synsvårigheter (Kaplan, 2004; Simmons, Robertson, McKay et al., 2009)

35 Synen i vardagen Synen behövs för:

36 Visuell perception utgående från fyrklövern Kommunikation Får du ögonkontakt med ditt barn? Känner ditt barn igen bekanta människor utgående från ansiktet? Kan ditt barn tolka andra människors miner och kroppsspråk? Följer barnet med händelser runtomkring sig med sin syn?

37 Närarbete Känner ditt barn igen bekanta föremål på 1 meters avstånd? Hittar ditt barn ett bestämt föremål med synen bland andra föremål? Tycker ditt barn om att titta på bilder? Känner ditt barn igen olika geometriska figurer? Kan ditt barn se vad en bild föreställer? Tycker ditt barn om att rita?

38 Orientering i rummet, rörelser Hittar ditt barn i en bekant miljö? Kan ditt barn lära sig rutter i en ny miljö? Kan ditt barn bedöma avstånd och lägga märke till föremål i rörelse? Kan ditt barn röra sig i trappor och på ojämn mark?

39 Dagliga aktiviteter Använder ditt barn sin syn ändamålsenligt i matsituationer? Använder ditt barn synen ändamålsenligt vid påklädning?

40 Synfunktioner Synskärpa: Ögats förmåga att uppfatta detaljer på nära och långt håll. Har betydelse för hur barnet kan skilja på och känna igen detaljer. Iaktta hur nära barnet kan se på bilder i olika storlekar. Fråga barnet var bilden är tydligast. Kolla också om barnet ser detaljer på avstånd t.ex. ute på gården.

41 Synfält Är det område som man samtidigt kan överblicka. Synfältsbortfall kan innebära svårigheter att hitta alla delar på till exempel ett bord. Be barnet titta rakt fram på en leksak och samtidigt för någon in ett föremål från olika vinklar bakom huvudet på barnet. Iaktta när barnet reagerar på föremålet. Jämför med din egen reaktion. Du kan också placera favoritleksaker i olika delar av synfältet och iaktta om barnet hittar dem.

42 Ögonmotorik Följerörelser: Ögats förmåga att fokusera ett föremål och följa med blicken utan att röra på huvudet. Sätt dig framför barnet och be barnet följa med en liten bild på en pinne. För pinnen i olika riktningar. Iaktta om följerörelserna är smidiga eller hoppiga. Fråga också på vilket avstånd bilden är tydlig?

43 Sackader: Små hopp som ögat hela tiden gör. Viktigt speciellt vid läsning. Använd två färgpennor och be barnet snabbt flytta blicken från den röda till den blå pennan. Viktigt att huvudet hålls stilla och att enbart ögonen rör på sig. Iaktta om barnet har svårt att enbart flytta blicken.

44 Ackomodation: Ögats förmåga att fokusera på olika synavstånd. Barnet kan ha svårt att växla mellan kort och långt avstånd. Fråga barnet om de kan se en bild tydligt på olika avstånd från näsan och på 5, 10, 20 och 50 cm:s avstånd. Samsyn: Ger djupseende och bidrar till avståndsbedömning. Iaktta om barnet kan se tredimensionella bilder. Konvergens och fixation

45 Kontrastkänslighet: Förmågan att uppfatta skillnader i ljushet mellan angränsande ytor. Fråga barnet på vilket avstånd hon kan se om du är glad eller ledsen. På 3 meters avstånd skall man kunna se ansiktsuttryck.

46 Färgseende: Ögats förmåga att uppfatta och skilja på färger. Be barnet para ihop liknande färger i olika nyanser och iaktta om det verkar svårt.

47 Synperception: Synsystemets förmåga att ta emot, bearbeta, tolka och sortera synintryck till en begriplig helhet. Kan påverka bland annat förmågan att uppfatta form, riktning och läge samt möjligheten att hitta det viktiga i en rörig miljö. Iaktta barnets förmåga att sätta pussel, Titta på bilder i böcker etc. Hurudana bilder och Och pussel föredrar barnet?

48 Iaktta dessutom barnets förmåga att: Bedöma djup och avstånd Uppfatta rörelse Känna igen personer Skelning

49 Än sen då? Om du misstänker att barnet har synsvårigheter kontakta föräldrarna och hälsovården. Diskutera tillsammans med dem om dina funderingar. Be om remiss till ögonläkare och skriv ner vad du funderar över. Nöj dig inte alltid med svaret att allt är ok! Kräv ett skriftligt utlåtande av ögonläkare och optiker. Be om remiss till funktionell synutredning om problemen fortsätter.

50 Yrkesövergripande samarbete Föräldrar Personal i daghem/skola Terapeuter Vårdpersonal Ögonläkare Optiker Synpedagog

51 Synpedagogens arbete Kartlägger hur den funktionella synen fungerar genom; samlande av fakta, observation i vardagen och test. Den funktionell synbedömning innehåller; - Utredning av visuella styrkor och svagheter. - Pedagogiska råd för att underlätta för barnet i vardagen (kompensatoriska strategier). - Utlåtande - En funktionell synkartläggning kan ta allt från 2h till flera år. - Rekartläggning viktig eftersom hjärnan är plastisk, kan hitta nya väger, mognar och utvecklas. - Viktigt med uppföljning också p.g.a. att den visuella behovet är olika i olika åldrar.

52

53 Synrehabilitering Synproblem efter en hjärnskada är vanligt, men ofta ofullständigt kartlagd, och rehabiliteringstjänsterna är begränsade.

54 Vad innebär synrehabilitering? Omfattar åtgärder som vill bidra till en förbättrad funktionsnivå i alla synkrävande aktiviteter; - Stärkning av ögonmotoriska funktioner - Stärkning av visuell kapacitet - Inlärning av eventuella visuella kompenseringsstrategier - Uppöva förmågan till visuellt rumslig orientering - Lässtrategier och tekniker för annat närarbete

55 Tips som underlättar vardagen för en elev med nedsatt syn: Tydliga kontraster Tydliga och klara grundfärger Använd ett behagligt typsnitt Tydliga och enkla bilder Tillräcklig förstoring Optimal belysning Bra placering Avskalade, inte brokiga ytor Markera trappor Ha givna platser Använd de synhjälpmedel som eleven har behov av

56 Tips som underlättar för en elev med grav synnedsättning: Använd taktilt material! En auditivt behaglig omgivning Informera om förändringar i miljön Förklara situationer verbalt En välorganiserad miljö Tänk på hur de andra fungerande sinnena kan utnyttjas Underlätta inlärningen genom att använda de hjälpmedel som står till buds

57 Intressanta länkar: Min e-postadress;

58 Böcker; Szönyi, K. & Söderqvist Dunkers, T. (2013) Där man söker får man svar, Delaktighet i teori och praktik för elever med funktionsnedsättning. Tobiason Jackson, G., Gustafsson, I. & Edlund, M. (2012) Samspråk. Stöd i kommunikation tillsammans med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. Liljeson, K. & Jarmeby, T. (2009) Bildtolkning ett led till förberedande läsinlärning. Alla ovanstående rapporter kan beställas eller laddas ner från Specialpedagogiska skolmyndigheten;

Hur kan jag hjälpa min elev att se bättre?

Hur kan jag hjälpa min elev att se bättre? Hur kan jag hjälpa min elev att se bättre? Visuell perception Tips på vad man kan göra i klassen. Mona-Lisa Möller Andra reviderade versionen Tack: Blinda barns stödförening r.f. De Blindas Vänner r.f.

Läs mer

Albinism Nyhetsbrev 325

Albinism Nyhetsbrev 325 Nyhetsbrev 325 Ågrenska arrangerar veckovistelser för familjer som har barn och ungdomar med medfödda, sällsynta sjukdomar och syndrom. Verksamheten, som vänder sig till hela familjen, ger föräldrar, barn

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Neurofibromatos typ 1

Neurofibromatos typ 1 Neurofibromatos typ 1 Nyhetsbrev 409 På Ågrenska på lilla Amundön utanför Göteborg arrangeras varje år vistelser för familjer som har barn med sällsynta diagnoser, i detta fall barn i skolåldern som har

Läs mer

Annorlunda perception hos personer med autismspektrumtillstånd

Annorlunda perception hos personer med autismspektrumtillstånd Annorlunda perception hos personer med autismspektrumtillstånd Theres Gustafsson theresgustafsson@gmail.com Lotta Vedin mickeochlotta@yahoo.se Vi kan alla uppleva över- och underkänslighet inom våra sinnen

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Synprojektet För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän SYNPROJEKTET För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

nya Strokerehab, sid 17 Avtalsnojan, sid 29 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 2 2012

nya Strokerehab, sid 17 Avtalsnojan, sid 29 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 2 2012 nya Nr 2 2012 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Sommar på Nordiska Synpedagogkongressen i Kolding, sid 10 Strokerehab, sid 17 Avtalsnojan, sid 29 nya Ges ut i samarbete

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

Om Tydliggörande pedagogik

Om Tydliggörande pedagogik Om Tydliggörande pedagogik Tydlighet innebär enligt Svensk synonymordbok att något är lätt att uppfatta, förnimma, inse. Det kan också betyda klarlägga, åskådliggöra. För oss människor innebär tydlighet

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

Anpassningar för oss med synnedsättning. Intervjuer med elever, lärare och personal på gymnasiet samt synrådgivare på SPSM

Anpassningar för oss med synnedsättning. Intervjuer med elever, lärare och personal på gymnasiet samt synrådgivare på SPSM Anpassningar för oss med synnedsättning Intervjuer med elever, lärare och personal på gymnasiet samt synrådgivare på SPSM Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Anita Hildén och Synskadades riksförbund

Läs mer

Att tala händernas språk från hand till hand

Att tala händernas språk från hand till hand The National Information Clearinghouse on Children Who Are Deaf-Blind Helen Keller National Center Perkins School for the Blind Teaching Research Att tala händernas språk från hand till hand Av Barbara

Läs mer

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18 Innehåll Förord 2 Vad är språk 4 Tal 8 Språkförsening och avvikande språkutveckling 9 Hur fungerar det egentligen 9 Uttal 11 Den ungefärliga språkutvecklingen 11 Utveckling av språkets delar 12 (fonologisk,

Läs mer

Optik för synsvaga människor

Optik för synsvaga människor DOKTORSAVHANDLING CERTEC, LTH NUMMER 1:2004 Jörgen Gustafsson Optik för synsvaga människor Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola 2 optik för

Läs mer

Pedagogiskt arbetssätt

Pedagogiskt arbetssätt Pedagogiskt arbetssätt För personer med Autism och annorlunda kognitiva förutsättningar Författare: Emelie Liljedahl Handledare: Kerstin Gatu Mora Folkhögskola Autism Ett annorlunda sätt att tänka Mora,

Läs mer

nya Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2012

nya Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2012 nya Nr 1 2012 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering När Margareta ser bäst använder hon excentrisk fixation, sid 14 Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 nya

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna

Läs mer

behov Hjälpmedel för arbets- och individuell träning

behov Hjälpmedel för arbets- och individuell träning Träning av elever med särskilda behov Hjälpmedel för arbets- och individuell träning Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. 2009 HANDLÄGGARE Koskinen, Karoliina Hautaluoma, Marja Erilaisuudesta erilaiseen

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

Ett pedagogiskt koncept

Ett pedagogiskt koncept Projektrapport Talutveckling hos små barn med cochleaimplantat; en interventionsstudie Ett pedagogiskt koncept Karolinska Universitetssjukhuset Sektionen för cochleaimplantat December 2006 2 Ett stort

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att vara delaktig Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att

Läs mer

Skapat den: 2010-02-15

Skapat den: 2010-02-15 Skapat den: 2010-02-15 Ver. 2.1 1 Barn med inlärningssvårigheter med inriktning på barn med ADHD Ha struktur och förutsägbarhet i ditt handlande. Det du gör skall följa vissa mönster samt vara självklart

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Elenor Mattsson och Mia Dahlqvist December 2009. Examensarbete, 15 högskolepoäng Pedagogik C

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Elenor Mattsson och Mia Dahlqvist December 2009. Examensarbete, 15 högskolepoäng Pedagogik C Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Alternativ kommunikation - för alla barn. - En studie om uppfattningar av alternativ kommunikation bland verksamma pedagoger inom tre förskoleverksamheter.

Läs mer