Alternativ undervisningsform i fysik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativ undervisningsform i fysik"

Transkript

1 2002:108 PED EXAMENSARBETE Alternativ undervisningsform i fysik CLAES BÄÄRNHIELM TONY LUNDGREN ROGER LINDGREN HÅKAN NORDEFORS PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2002 Vetenskaplig handledare: Karl-Evert Fällström 2002:108 PED ISSN: ISRN: LTU - PED - EX / SE

2 EXAMENSARBETE ALTERNATIV UNDERVISNINGSFORM I FYSIK CLAES BÄÄRNHIELM ROGER LINDGREN TONY LUNDGREN HÅKAN NORDEFORS Pedagogutbildningarna Luleå tekniska universitet HT 2002 VETENSKAPLIG HANDLEDARE: KARL-EVERT FÄLLSTRÖM

3 Förord Vi vill tacka alla som har varit delaktiga i vårat examensarbete. Vi vill särskilt tacka vår handledare Karl-Evert Fällström som har varit till stor hjälp. Vi vill även tacka eleverna på våra praktik skolor och våra praktikhandledare som gav oss fria händer och stöd att genomföra vårat pedagogiska arbete. Piteå den 30 december 2002 Claes Bäärnhielm Tony Lundgren Roger Lindgren Håkan Nordefors

4 Abstrakt Huvudsyftet med vårat examensarbete var att med en alternativ undervisningsform öka intresset, förståelsen och kunskaps inhämtningen hos eleverna. Ett annat syftet var att för egen del få ökade kunskaper om hur man kan gå tillväga för att förbättra studieresultaten och intresset hos en större andel av eleverna. Metoden som vi använde var att jämföra provresultaten i våra grupper, från två skolor, med en referensgrupp både på avsnittet optik och ett annat referens avsnitt inom fysik. Vi ville även kontrollera elevernas attityd till vårt arbete med en enkät. Resultatet som vi fick fram efter att ha genomfört undervisningen i grupperna var att de hade gjort en liten förbättring i resultaten på proven, men deras attityd till hur de tyckte att de hade lyckats visade en svag försämring. Vi anser att vi lyckats uppnå målet med våran undersökning. Elevernas prestationer förbättrades och vårt undervisnings sätt skiljde sig från vad eleverna var vana vid. Vi har även fått prova på att genomföra ett undervisnings avsnitt på ett sådant sätt som vi skulle kunna tänka oss att jobba efter, vilket har varit lärorikt.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD ABSTRAKT INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...1 INLEDNING...1 HISTORIK...1 BEHAVIORISMEN...1 KOGNITIVA TEORIER...2 KONSTRUKTIVISMEN...3 FYSIKUNDERVISNINGEN...4 LÄROPLANEN...4 KURSPLANEN...5 KURSPLANEN I FYSIK...5 TIDIGARE FORSKNING...5 TIDIGARE UNDERSÖKNING....6 FÖRANKRING I STYRDOKUMENT FÖR SKOLA OCH BARNOMSORG...6 SYFTE...7 METOD...7 GENOMFÖRANDE...8 TIDSPLAN...8 LEKTIONSPLANERING...9 FÖRSÖKSPERSONER...11 BORTFALL...11 MATERIAL...11 RESULTAT...12 RESULTAT SKOLA DIAGRAM SKOLA RESULTAT SKOLA DIAGRAM SKOLA RESULTAT ENKÄT...13 DIAGRAM ENKÄT...14 DISKUSSION...17 SLUTSATS...18 FRAMTIDA FORSKNING...18 REFERENSER...19 BILAGOR

6 1 Bakgrund Inledning Under hela vår studietid på Luleå tekniska universitet har vi studerat ett antal olika pedagogiska inriktningar och teorier. Varje inriktning försöker visa på vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt och förkastar ofta andra pedagogiska synsätt. Ofta kan man tycka att de olika pedagogigkerna är en aning trångsynta och bara kan se till de egna teorierna och i stor utsträckning förkastar allt annat. Vi har försökt hitta en pedagogik vilken förespråkar saker som är så samstämmig som möjligt med vårt sätt att se på lärande, men det har varit svårt. Vi tycker att många inriktningar har mycket bra innehåll, men att det är inte allt som man själv skulle vilja ha med i den teori som man vill undervisa efter. Vi har i vårt examensarbete försökt att hitta många bra bitar från olika håll som vi fogat samman för att nå önskat resultat. Historik Före 1842 då den nya folkskolestadgan (Richardson 1992) infördes rådde den muntliga traditionen i vårt land. Den byggde på att man enligt kyrkan skulle kunna vissa saker som läsning och katekesen vilket man fick lära sig i hemmet, däremot skrivning och räkning var något man fick lära sig mot betalning. För övrigt sträckte sig lärandet till det som var nödvändigt för det vardagliga arbetet. Skola fanns även på den tiden men var något som var förunnat de välbärgade. I takt med att vi gick från bondesamhälle till industrisamhälle fick folkskolan större betydelse då industrialiseringen ställde större krav på arbetarnas kunnande. Fastän folkskolestadgan kom1842 så fungerade det dåligt ändå fram till efter 1861 då de första skolinspektörerna fick sina förrättningar. Stora brister fanns fortsättningsvis ändå i glesbygden en bra bit in på 1900 talet. Undervisningens innehåll bestod på den tiden i huvudsak av läsning, skrivning och kristendom. Senare kom även räkning in på schemat men det rådde ett stort motstånd om vad nyttan var med att alla skulle kunna räkna. Den pedagogik som rådde och kom att råda ända fram till mitten av 1900 talet var den empiriska. Den bygger på att läraren predikar sitt pedagogiska budskap inför klassen och eleverna har bara som uppgift att sitta tyst och ta emot utan att reflektera men möjligtvis svara på frågor ställda av läraren (Wallin 1992). Under 1900 talets första hälft pågick en hel del forskning som direkt eller indirekt legat till grund för de olika teorier som vuxit fram på det pedagogiska området. Framförallt har tre inlärningsteorier (Runesson 1999) dominerat under 1900 talets senare hälft. Först kom behaviorismen som var tongivande fram till och 1960 talet. Den följdes av kognitiva teorier som till skillnad från behavioristiska teorier intresserade sig mer för tänkandets inre processer. På 1980 talet avlöstes kognitiva teorierna av individualkonstruktivistiska teorier som syftar till att placera eleven i centrum för lärandet. Behaviorism De tidiga behavioristerna undersökte stimuli och respons, deras teorier byggde på att människan föds som en tom tavla (tabula rasa) och kan lära sig vad som helst bara tavlan fylls med rätt saker. Med stimulis och respons menas att när vi studerar människan kan vi bara observera det som påverkar individen och individens beteende efter påverkan. Denna den empiriska inriktningen utvecklades av de ortodoxa behavioristerna (Imsen 2000).

7 2 Dom stora ortodoxa behavioristerna jobbade med klassisk betingning, där man bara tittade på stimuli och respons. Hjärnans aktivitet och känslor gick ej att studera så det bortsåg man helt ifrån. De mest kända inom klassisk betingning är Pavlov, Skinner och Watson. Pavlov och Skinner utförde försöken på djur medan Watson använde barn (Imsen 2000). Dewey har vidareutvecklat deras teorier till en inriktning av behaviorismen som byggde mera på individen som instrument, inriktningen har kommit att kallas progressivism. Denna inriktning innebar att undervisningen byggde på att eleven skulle använda ting och begrepp i sin inlärning learning by doing. Detta innebar att eleven genom aktivt lärande skulle öka sin kunskap. Lärarens kunskaper och metoder måste också byggas på samma sätt d.v.s. genom olika experiment och undervisningsmetoder. Deweys teorier kan tolkas som att han ville utbilda goda samhällsmedborgare. Detta tog politiker fasta på, framför allt under efterkrigsåren. Hans teorier stympades av politiker för att passa deras syfte, men de teorier som Dewey ställde upp runt år 1900 hade stor inverkan på utformningen av skolväsendet i Sverige under femtio och sextiotalet (Svedberg 1998). Svedberg menar vidare i sin bok att Idag lever Deweys pedagogiska teorier kvar i skolan, och har förenklats till metodiska grepp som tema, projektarbete, PRAO och att pedagogik skall grundas på kunskaper om det enskilda barnet. Kognitiva teorier Descartes formade redan under 1700-talet uttrycket, jag tänker, alltså är jag. Med detta menade Descartes att han var medveten om sitt eget tänkande (metakognition)( Fälth 1996). Kognitiva teorier bygger på de möjligheterna att man idag kan forska på hjärnan utifrån minnet som något mätbart. Vad är det som gör att vi glömmer? Suddas spåren ut? Eller är det något annat som täpper till dom? Det är frågor som forskare har ställt sig. En sak alla forskare kring kognitiva teorier är överens om, är att uppmärksamhet är viktig för inlärning( Imsen 2000). Vidare menar Imsen att korttidsminnet bearbetar upp information från långtidsminnet och jämför de nya kunskaperna med de gamla för att finna likheter och skillnader, detta kan liknas med Piagets teorier om assimilation. Korttidsminnet gör förändringar (förnya gamla kunskaper) i långtidsminnet vilket kan liknas vid Piagets teori om ackommodation. Hur transporterar vi information från korttidsminnet till vårt långtidsminne? Detta sker enligt forskarna i en trestegsmodell. Yttre intryck registreras i ett minne utan att det ger något intryck eller har någon betydelse. Sedan lagras det i korttidsminnet, där det bearbetas. Intrycket lagras sedan i långtidsminnet. Låt oss ta exemplet 87 multiplicerat med 46. Första steget att multiplicera 6 med 7, alltså blir det tre informationer (6,7 och att multiplicera) som skall hämtas från långtidsminnet. Siffran 2 skrivs upp, 4 förs upp i minnet. Detta sker automatiskt hos ett barn som kan multiplikationstabellen för 6. Hos ett barn som inte klarar av tabellen automatiskt blir det extraarbete i KTM (kortidsminnet) för att klara det. Att lägga samman sex sju gånger är en vanlig teknik. Men då blir det snart mer att hålla reda på i KTM. Nästa operation blir uppgiften 6x8. Om eleven måste leta sig fram till svaret, komma ihåg att det är gånger och inte plus, kommer han fort över gränsen för arbetsminnets kapacitet.(imsen, 2000, Elevens värld sid. 137) Det man försöker att ta till vara från dessa teorier är att försöka variera undervisningen så att eleverna skall stimuleras att använda sitt långtidsminne bättre. Detta kan man till exempel stimulera genom att variera undervisningen och inte lägga liknande ämnen efter varandra till exempel tyska och engelska.

8 3 Konstruktivismen Diskussionerna i dagens skola utgår ifrån att man skall möta eleven på dess egen nivå. Man har då ofta hänvisat till Piaget och hans idéer angående den konstruktivistiska pedagogiken. Piagets teori kallar man den kognitiva konstruktivismen, som bygger på den enskilde individens lärande utifrån omvärlden. Konstruktionen sker i individens huvud och blir en individuell angelägenhet. Under 1980 och -90 talet har man arbetat mycket med den individualiserade konstruktivismen (Imsen 2000). Piagettraditionen utgår helt från elevens utgångsläge. Hans arbete framstod som intressanta teorier om lärande och tankeutveckling. Teorierna bygger på antagandet av att människan söker kunskap utifrån sina egna förutsättningar. För detta hade Piaget delat in utvecklingen i tre stadier, generalitet, utveckling och innehåll. Det konkreta operationsstadiet som innebär att individens tänkande får ett viss mått av stabilitet och ordning, han/hon kan klassificera föremål och händelser i form, färg och storlek. Men även skilja på fysiska och psykologiska orsaker och verkan av olika skeende. Det formella operationsstadiet sker då individen kan börja upptäcka möjligheternas värld. Detta kan ske efter det att han/hon kommit fram till hur den konkreta tillvaron är funtad. Det gäller att testa hur många hypoteser som är tänkbara utifrån denna värld( Andersson, 1993). Kunnandets kvalitet hjälper individen att ta upp nya fungerande tankestrukturer som kan användas i olika situationer. Det sker genom att läraren får hjälp att höja kvaliteten på individens lärande, det sker genom forskning. Ju fler fungerande tankestrukturer individen har dess större blir individens förmåga att ta till sig information från t.ex. böcker, tidningar, databaser litteratur etc. Det gäller för individen att kunna integrera ny kunskap med gammal kunskap, kunna värdera ny information och eftersom det blir nya tankestrukturer få nya insikter (Imsen 2000). Vidare menar Imsen att konstruktivismen utgår från tre uppfattningar kring lärande, människan söker jämvikt genom självreglering, människan av naturen är vetgirig och nyfiken, samt att han/hon har en tankestruktur som ges av föreställningar som personen har sedan tidigare. Om man enbart ser till inlärning i undervisningen, gäller det att störa elevens jämvikt som då genom sin vetgirighet och nyfikenhet strävar efter att konstruera nya strukturer och därmed uppnå en ny jämvikt. Det är dock viktigt att inte jämvikten störs för mycket så att glappet mellan det som eleven kan och det som skall läras in blir för stort. Genom att arbeta på detta sätt skall eleven bli medveten om sitt eget tankesätt och även börja reflektera kritiskt över sitt eget sätt att tänka. Lärarens roll blir att lyssna på eleverna och därigenom skapa sig en bild av deras föreställningar. Detta innebär att läraren då får en grund till vilka hypoteser eleven har och utifrån det kan förbereda en begriplig förändring. På detta sätt fungerar läraren inte bara som en förmedlare som lär ut, utan han stimulerar även eleverna att själva konstruera sin förståelse. Inlärningen är ett resultat av vad människan gör med stimuleringar och inte ett resultat av vad stimuleringen gör med människan. (Imsen, 2000 sid 38) En annan inriktning av konstruktivismen, den sociala konstruktivismen bygger på idéer från Lev S. Vygotskij. Han menar att kunskap skapas socialt och inte individuellt (i sociala förhållanden och situationer) )( Fälth 1996).

9 4 Fysikundervisningen Under talet har fysiken i skolan utvecklats i motsatt riktning mot hur skolan har utvecklats. I början av seklet gjordes försök i USA med att korrelera teorier om barns kognitiva utveckling och fysikundervisningen. Detta avlöstes av en behavioristisk inlärningssyn, som senare stelnade till att bli en katekesundervisning. Fysiken utvecklades väldigt mycket och snabbt under denna tid, problemet var att skolan inte utvecklades i samma takt. År 1957 hände något som satte fart på beslutsfattarna i västvärlden, då sände nämligen Sovjetunionen upp sputnik 1. Denna prestigeförlust för västvärlden ledde till att fysikundervisningen reviderades. Det positiva med uppskjutningen av Sputnik 1 var att det ledde till att alla elever i skolan fick fysikundervisning efter år 1962 (Wallin 1992). Fram till 1962 skedde undervisningen i fysik egentligen enbart i högre utbildningarna, t ex i realskolan. I den allmänna skolan togs endast enstaka fysikaliska fenomen upp i naturkunskapen. Realskolans fysik utgick från elevens vetande och baserades i första hand på vardagsfysik. I och med Lgr 62 och Lgr 69 infördes realskolans vardagsfysik till att gälla grundskolan, vilket innebar att alla skulle läsa detta ämne. Den skrivningen härrör från de allmänna målen där man skulle fostra, jämna vägen in i samhället (Lgr 69) för eleven. Eleven skulle utvecklas till en självständig och obunden individ, och utveckla respekt för de demokratiska spelreglerna. När Lgr 80 kom var inte förändringen så stor. Kvar var de individorienterade och samhällsanpassade målen. Men det nya i Lgr 80 var att eleven även skulle vara kreativ och kritiskt granskande av samhället. Målen med fysikundervisningen i den här läroplanen syftade till att eleverna skulle lära sig att se historiskt på fysik, fysiken i nutid och att se morgondagens fysik. Detta med utgångspunkt för att de skulle kunna se kritiskt på omvärlden och komma med konstruktiva förändringsförslag. Läromedlen i dagens högstadium utgår från ett empiriskt synsätt då de kan beskrivas som närmast produktinriktade. Trots att de handlar om teorier så behandlas de som faktaböcker. Laborationer i böckerna utgår oftast inte från elevens tankestruktur, utan är upplagda i sin form så att väldigt lite utrymme ges till egen problemlösning. Tillspetsat kan man säga att dagens fysikläromedel för grundskolans högstadium var färdigt i slutet av 1920-talet (Andersson, 1993, sid. 198) Läroplanen Det finns mycket angivet i läroplanen (Lpo 94) om vad skolan har för syfte i samhället. Förutom att den skall göra eleverna till goda människor med grundläggande demokratiska värderingar, skall skolan lära eleverna att visa respekt för varje människas egenvärde och den gemensamma miljön. Skolans uppgift är också att låta varje enskild elev finna sin egenart för att kunna delta i samhällslivet. Eleverna skall också vara förtrogna med grunderna ur en stor mängd kunskaps områden för att vara väl förberedd på livet efter skolan. I Lpo-94 finns, till skillnad från tidigare läroplaner, inte fastställda direktiv för hur verksamheten skall bedrivas utan bara uppnående mål och mål att sträva mot. Uppnående målen anger vad eleven minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Målen att sträva efter ger bara önskade riktlinjer för hur skolan skall uppnå önskad kvalitetsutveckling. Så länge man når de fastställda målen i läroplanen så står det skolan och läraren nästan helt fritt att använda vilka pedagogiska verktyg som helst för att nå fram till alla elever på bästa möjliga sätt.

10 5 Kursplan I kursplanen för de naturvetenskapliga ämnena står att läsa följande : En huvud uppgift för skolan är att hos både pojkar och flickor skapa ett intresse för naturvetenskaperna och visa hur de utgör en del av kulturarvet. Naturvetenskaperna har verkat och verkar alltjämt stimulerande på utvecklingen inom många olika områden som religion, filosofi, litteratur, konst och musik. Undervisningen i skolan bör också sträva efter att hos eleverna utveckla en förståelse för naturvetenskapernas särart. Till denna hör det empiriska arbetssättet, som därför måste genomsyra undervisningen. Dit hör också den experimentella metoden, som kännetecknar mycket av naturvetenskapen(statens skolverkets författningssamling, sid. 22). De naturvetenskapliga ämnena inbegriper ett brett spektrum av komplexa delar som kan vara svåra att placera under samma pedagogiska parasoll. Detta ställer därför stora krav på läraren om han/hon skall möta varje elev på deras egen nivå för att bibehålla entusiasm och intresse för ämnet i fråga. Kursplan i fysik Syftet med grundskolans fysik är att utveckla elevernas kunskaper om fysikaliska begrepp och teorier av betydelse för att förstå och beskriva det vardagliga livets fenomen och företeelser. Den så kallade klassiska fysiken skall stå i förgrunden, men undervisningen skall också ge en orientering om den moderna fysiken. Fysikämnet har ett särskilt ansvar för energifrågornas behandling i miljöundervisningen (Statens skolverkets författningssamling, sid. 26). Den klassiska fysiken kan delas in i två av varandra oberoende huvudområden, nämligen mekanik med akustik och värmelära samt elektromagnetism inklusive optik (Statens skolverkets författningssamling, sid. 27). I likhet med läroplanen finns det hos kursplanen mål att sträva mot och mål att uppnå efter femte och nionde läsåret. Målen är även här ganska ytliga och ger bara en orientering om vilka avsnitt kurserna skall innehålla. Det står skolan och läraren ganska fritt att använda vilka pedagogiska instrument och metoder man vill för att nå målen. Uppnående målens ytlighet syns tydligt när man t.ex. ser vad som står i kursplanen att man skall ha uppnått efter nionde skolåret i momentet optik. Eleven skall - känna till hur ljuset utbreder sig, reflekteras, absorberas och bryts (Statens skolverkets författningssamling, sid. 28). Tidigare forskning Redan Deweys forskning gav signaler om att barn lär sig bättre av att göra saker och inte enbart läsa till sig kunskap, han ställde upp en teori som gick ut på learning by doing. Läser man sedan vidare bland de som forskat i lärande ser man mönster att elever som använder fler sinnen lär sig mer och kunskapen befästs på ett helt annat sätt. Om man ser inom vårat område Fysik har inte vi hittat så mycket forskning kring lärandet och om olika typer av inlärningssätt. Jerome S Bruner, en psykolog från Havard i USA, har kocentrerat sin teori på aktivitet, genom upptäcktsinlärning för att befästa kunskaperna bättre. Professor Henning Johansson har genomfört en studie som gick ut på att gräva där du är dvs. utnyttja närmiljön för att öka elevernas engagemang och därigenom öka intresset och förståelsen.

11 6 De mångfacetterade metoder som kan krävas när man undervisar i fysik stämmer väl överens med de iakttagelser som Mervyn Benford gjorde när han besökte en snickare. En dag körde jag genom en by i Warwickshire, i mellersta England, på väg att besöka en av de skolor jag var rådgivare åt. Det var nästan lunch dags så jag stannade för att köpa något ätbart. Jag passerade en affär som hade vackra träföremål i skyltfönstret. Jag antog att de var tillsalu. Det var strax före jul så jag tänkte att något från affären skulle bli en bra julklapp till min bror. Jag gick i och tittade på flera föremål innan jag tillslut valde en träskål. När snickaren slog in den lade jag märke till en tavla, kanske en kvadratmeter stor, på väggen med en massa stämjärn hängande. Det måste ha varit ett tjugofemstal och de såg inte allt för olika ut. Det fanns några raka och några böjda, några med vinklade eggar, åter igen raka och böjda och för varje typ kanske tre eller fyra olika storlekar..jag sade till honom: Du kan inte behöva alla dessa stämjärn. Har du en minut? frågade han, medan han gjorde färdigt inslagningen och tog emot betalningen. Jag hade i alla fall inte så bråttom. Jag behövde inte vara i skolan förrän om en halvtimme. Så jag sa, Jaja, jag har en minut, varpå han tog in mig i rummet bakom affären, utan att stänga dörren så att vi båda fortfarande kunde se tavlan med stämjärn. Varje stämjärn hade ett nummer. Han tog upp ett exempel på vad han hadde tillverkat och sa. När jag gör den här använder jag det stämjärnet och det till att börja med, och jag gör den här delen med nummer 15 och avslutar med nummer 7. Han fortsatte med att gå igenom alla saker han tillverkade och som han arbetade med. Varje gång berättade han vilket stämjärn som passade för vilken del av arbetet. Det var utbildning för mig och väldigt intressant. När jag körde tillbaka till mitt kontor den kvällen insåg jag att det är detta undervisning handlar om. Kvalitet handlar om verktygen vi använder för att göra jobbet. Det finns verktyg för undervisningen som läraren kan använda. Oturligt nog har läraren, så länge jag har arbetat i skolan, tenderat att bara tänka på ett verktyg åt gången, och ofta just det verktyget väldigt länge. Sedan när en förändring kommer, och om det övertalas eller lockas att förändra sig, överger de det gamla verktyget och arbetar bara med det nya (Benford, 1999, sid ) Tidigare undersökningar Vi hittade ett examensarbete på Luleå tekniska universitet som har liknande infallsvinkel Edlund, Ulrika; Risberg, Ingegerd; Westerberg, Birgitta. (2000). Konstruktivism - ett sätt att verklighetsförankra fysik. Luleå tekniska universitet. ISSN / ISRN LTU-PED-EX- 00 / 075-SE NR 2000:075. Förankring i styrdokument för skola/ och barnomsorg: Enl. Lpo Kunskaper sidan 9 Skolan skall ansvara för att eleven inhämtar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Mål att sträva mot Skolan skall sträva efter att varje elev Utvecklar nyfikenhet och lust att lära, Utvecklar sitt eget sätt att lära, Utvecklar tillit till sin egen förmåga, Lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet, lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att - formulera och pröva antaganden och lösa problem, - reflektera över erfarenheter och - kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden och inhämta tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesutbildning.

12 7 Syfte Syftet med vårt examensarbete är att med en alternativ undervisningsform i fysik, då den traditionella är alltför bokbunden, få ökat intresse och där igenom större förståelse och bättre kunskaps inhämtning hos eleverna. En annan del av syftet är att för egen del få ökad kunskap om hur man kan gå tillväga för att förbättra studie resultaten och intresse för större andel av eleverna. Metod Vad vi strävar efter är att utforma ett eget alternativt läromedel, för att öka och stimulera elevernas intresse och nyfikenhet i ämnet. Detta skall ske genom att vi skall ta del av flera olika läromedel och plocka det vi tycker verkar bäst. För att få ett brett undersökningsmaterial kommer undersökningen att ske på två olika skolor i Piteå kommun, för att få ett bredare undersökningsmaterial. Vi skall utifrån tidigare prov i fysik jämföra och utvärdera om vi når större förståelse och kunskap i ämnet hos eleverna. Parallellt kommer vi att fråga via enkät (se bilaga 1) vad eleverna tycker om undervisningsformen i ämnet. Enligt (Ejlert 1996) ger en gruppenkät svar från nästan alla där de säger vad de tycker. Intressant är att se om vi lyckats skapa ett större intresse i jämförelse till tidigare undervisning som har varit upplagt enligt den modell som i dag tillämpas i skolan.

13 8 Genomförande Tidsplan När vi började utforma uppgiften kring examensarbetet ville alla i gruppen arbeta med ett område som vi skulle ha nytta av i vårt kommande yrkesliv. Det var inte lätt att hitta en fråga att enas kring, men när gruppen samlades under våren 2001 beslutades att ett arbete kring ämnet fysik skulle avhandlas, då vi alla valt fysik som fördjupningsämne. Gruppen enades att arbeta med att titta på en alternativ undervisning i ämnet fysik, då vi tyckte, efter tidigare praktik perioder, att fysikundervisningen var enformig och väldigt styrd av böckerna som används vid undervisningen. När vi återupptog studierna på hösten undersöktes på de skolor som vi skulle praktisera vid inom vilket område av fysik som skulle passa att arbeta med under praktiken. Vi fann att området optik skulle passa bra. När området var fastställt togs kontakter med handledaren på Luleå Tekniska Universitet. Vi hade haft tidigare kontakt med honom och ansåg att han var bra stöd och vägledning i vårt arbete. Hösten 2001 arbetades ett PM fram under ett flertal tillfällen som sedan godkändes av handledaren. Under våren 2002 samlade varje gruppmedlem på egen hand ihop material och historik kring ämnet. Kring påsk samlades gruppen för att sammanställa materialet, vi reste till Tonys stuga i Lauker och i två dygn isolerade vi oss från omvärlden. Då skrevs bakgrund och metoden diskuterades. Sommaren 2002 samlades gruppen vid ett flertal tillfällen för att utarbeta en lektionsplanering kring området optik utifrån Piteåkommuns betygs kriterier (se bilaga 2). Under hösten fastställdes en lektionsplanering. När gruppen gjorde slutpraktik under hösten 2002 genomfördes undersökningen. Denna utfördes i två olika årsgrupper på två olika skolor. Anledningen till att det blev så var att på ena skolan gicks området optik igenom parallellt med när ögat behandlades i biologi gicks igenom i årskurs 9. Den andra skolan behandlade området optik i årskurs 8. Gruppen har dessutom gjort undersökning via en enkät (se bilaga 1) för att bilda oss en uppfattning om hur eleverna ställde sig till ämnet fysik och optik. Gruppen valde att använda lärarens prov på området optik, dels för att inte vi skulle kunna påverka provet efter den undervisningen vi haft och dessutom fick vi en dubbelt så stor undersöknings grupp. Vi har på de två skolorna jämfört dels ett referensprov i fysik på både undersökningsgruppen och referensgruppen, samt provresultatet på området optik i de båda grupperna. Resultatet på proven har vi sammanställt i tabell (se bilaga 15) och diagram, se resultat delen.

14 9 Lektionsplanering Lektion 1 60min Utifrån elevernas förslag om "vad ljus är" diskuterades fenomenet under några minuter. Vad solljus är: synligt ljus, ultraviolettstrålning och infrarött. Ljusets hastighet. Jämförelse ca:7 1/2 varv runt jorden/sekund. Energi (värme). Ljuset färdas rätlinjigt. Visa med penna framför OH, vilket ger skugga bakom en penna. Varför föremål syns (de reflekterar ljus). Reflektion i plan spegel ( se bilaga 3). Begrepp att ta upp. ( se bilaga 4). Infallsvinkel. Reflektionsvinkel. Normal. Så uppstår bilden i en spegel. Laboration ( visar infallsvinkel och reflektionsvinkeln.) ( se bilaga 5). Se dig själv som andra ser dig. ( se bilaga 6). Reflektion i buktiga speglar. Konkav och konvex spegel utseendemässigt. Lektion 2 60 min Kort repetition av det genomgångna under lektion 1. Eleverna gör laboration. Laborationen genomförs med att eleverna skriver en hypotes, beskriver metoden, beskriver resultatet och skriver en diskussion. (se bilaga 7). Utifrån laborationen diskuteras fokus (brännpunkt), brännvidd, och huvudaxel. Demonstation, bilstrålkastaren används som konkav spegel och man antänder en tändsticka i dess fokus med hjälp av att belysa den med OH-apparaten. Helljus och halvljus visas och förklaras med hjälp av glödlampa och strålkastare. Lektion 3 60 min Repetition av lektion 2. Eleverna gör en laboration med en burk som de lägger ett mynt i botten för att sedan skjuta burken ifrån sig så att de inte se myntet på botten. Sedan får de fylla burken med vatten tills myntet syns igen. Laborationen visar ljusets brytning. (se bilaga 8). Laborations rapport. Utifrån försöket diskuteras olika termer fram. Infallsvinkel Brytningsvinkel Total reflektion Demonstrationslaboration med laser för att visa total reflektion, reflektion i prisma. (se bilaga 9 ). Demonstration med fiberoptik.

15 10 Vattenkanna och lampa, visar hur total reflektion fungerar i fiber. (se bilaga 10). Laboration med linser. (se bilaga 11). Lektion 4 60 min Repetition av lektion 3. Genomgång av laboration som visade hur strålar bryts i linser. Förklara begrepp: positiv lins, negativ lins, konvergenta och divergenta strålar, brännpunkt. Ta upp hur luppen fungerar. Lektion 5 60 min Repetition av lektion 4. Genomgång av våglängder och hur ljuset sprider sig. Polarisation. (se bilaga 12). Spektrum, färger som vi ser. Vitt ljus innehåller alla regnbågens färger. Färgsnurran. Regnbågen. Färg-TV. Fyrfärgstryck. Hur vi ser färger (se bilaga 13). Lasern: hur den fungerar och användningsområden. Lektion 6 60 min Repetition av lektion 5. Beskriva hur ögat fungerar. (se bilaga 14). Synfel. Översynt Närsynt Ålderssynthet Kikaren: visa, eleverna får konstruera både kikare av Kepler och Galilei modell med strålbänk och linser. Förevisa en uppskuren kikare med prisman och berätta om hur ljuset går genom kikaren. Lådkameran: visa den upp och nervända bilden man får i denna, samt att visa hur strålarna går igenom hålet. Samt visa hur den fungerar med flera hål med hjälp av strålbänk och linser. Lektion 7 60 min Repetition av lektion 6. Repetition av hela avsnittet. Vilka utgår från elevernas tankegångar. Jobba med självstudieuppgifterna. Lektion 8 60 min Prov på avsnittet optik.( se bilaga).

16 11 Försökspersoner I den ena skolan kallad skola 1 var undersökningsklassen en årskurs 8 som bestod av 10 pojkar och 8 flickor, referensgruppen bestod av 9 pojkar och 8 flickor. I den andra skolan kallad skola 2 var undersökningsgruppen en årskurs 9 som bestod av 8 pojkar och 10 flickor, referensgruppen bestod av 8 pojkar och 9 flickor. Bortfall Vi hade inte något bortfall i våran undersökningsgrupp. Material De materialen som vi använt har bestått av olika böcker i ämnet fysik ( t ex TeFy, Spektrum, Fysikboken, mm), linser, lampor, samt andra optiska material (se bilagorna samt lektions planeringen).

17 12 Resultat Provresultat skola 1 Resultatet visade att våran grupp lyckades bättre med optikprovet än referensprovgruppen. Om man jämför med det tidigare referensprovet så har andelen VG ökat i våran testgrupp medan referensgruppen ligger på ungefär samma nivå. Referensprovet tyder på att gruppen vi gjort undersökning med är något starkare(tabell bilaga 15). Prov resultat skola 1 Prov resultat Skola 1 Antal elever optik vår grupp optik ref. grupp refprov vår grupp refprov ref grupp Undersöknings grupper IG VG G MVG

18 13 Provresultat skola 2 Resultaten från proven i optik på skola 2 visar att våran grupp lyckades bättre än referensgruppen. Den förändring som skett i referensgruppen är en minskning av andelen G och en ökning av andelen IG. Vår optikgrupp har också en ökning av andelen IG men även en större förskjutning från G till VG och MVG, i förhållande till referens provet. Vid en jämförelse av referensproven kan man se ett något bättre resultat hos referensgruppen (tabell bilaga 15) Prov resultat skola 2 Prov resultat skola 2 Antal elever optik vår grupp optik ref. grupp refprov vår grupp refprov ref grupp Undersöknings grupper IG VG G MVG Resultat av enkäter Enkät skola 1 Enligt enkätundersökningen tyckte de flesta eleverna i skola 1 att fysik var relativt lätt, men de tyckte inte det var varken tråkigt eller roligt. Eleverna tyckte även att vårat undervisningssätt skiljde sig en del från tidigare fysikundervisning och det tyckte de var ganska bra. Enkäten visar att merpart av eleverna inte tyckte att området optik var så svårt, de flesta anser ändå inte att de har lyckats bättre på avsnittet optik än i andra fysikavsnitt. Enkät skola 2 Enligt enkätundersökningen på skola 2 tycker eleverna att fysik är relativt lätt, men de tycker att ämnet är mindre roligt. De tyckte att arbetssättet skiljde sig från tidigare undervisning men bara med en svag övervikt åt att det var bättre än tidigare. Eleverna tyckte även att optikavsnittet var lätt, men de ansåg att de lyckats sämre med optiken än på tidigare fysikavsnitt.

19 14 Resultat av enkäter, diagram Fråga 1:Vad tycker du om ämnet fysik? Fråga 1: Antal elever SVÅRT LÄTT Svars alternativ skola 1 skola 2 Fråga 2: vad tycker du om ämnet fysik? Fråga 2: 7 6 Antal elever TRÅKIGT ROLIGT Svars alternativ skola 1 skola 2

20 15 Fråga 3:Tycker du att arbetssättet på detta avsnitt skiljer sig från tidigare fysikundervisning? Fråga 3: Antal elever INGENTIN MYCKET Svars alternativ skola 1 skola 2 Fråga 4:Var arbetssättet bra? Fråga 4: Antal elever DÅLIGT BRA Svars alternativ skola 1 skola 2

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser EXAMENSARBETE 2004:07 PED Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser Teresa Pettersson Maria Sundbom Luleå tekniska universitet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv 2003:092 PED EXAMENSARBETE Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv DANIEL FJÄLLBORG MIKAEL WISTRÖM PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2003 Vetenskaplig handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet?

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? EXAMENSARBETE 2006:037 Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? En studie kring hur utrymmet fördelas mellan könen i ämnet biologi Maria Thurfjell Marie Viklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Konkret material i matematikundervisningen fördelar och nackdelar

Konkret material i matematikundervisningen fördelar och nackdelar Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Konkret material i matematikundervisningen fördelar och nackdelar Maria Eriksson Examensarbete på avancerad nivå i lärarutbildningen VT 2010 Handledare:

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Examensarbete avancerad nivå 15 hp/ Utbildningsvetenskap/ Höstterminen 2012 Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Jakten på det goda lärandet

Jakten på det goda lärandet Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Jakten på det goda lärandet Montessoripedagogers reflektioner kring pedagogik Malin Bergsland & Manuel Tenser Examensarbete på avancerad nivå i lärarutbildningen

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Teknik med återvunnet material i förskolan

Teknik med återvunnet material i förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Teknik med återvunnet material i förskolan Helena Larsson Ht-2009 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 210 hp Examinator: Lars T. Andersson Handledare:

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst Examensarbete KPU 15 högskolepoäng, grundnivå En didaktisk studie i bokföringens ädla konst The noble art of accounting - a didactic study Qun Du Andersson Jan-Erik Selenius Lärarexamen 210 hp Examinator:

Läs mer