Leader Skåne Nordväst Norra beviljade projekt t.o.m. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Skåne Nordväst Norra beviljade projekt t.o.m. 2013"

Transkript

1 Leader Skåne Nordväst Norra beviljade projekt t.o.m Listan nedan presenterar kortfattat beviljade projekt från Projektens budgetfördelning är i regel 49% Leaderfinansiering, 30% privat/ideell samt 21 % offentlig. Driftskostnader för verksamheten är 70% EU-stöd och 30% offentlig. Driften får maximalt uppgå till 20% av totalbudgeten. På hemsidan kan man läsa mer om de olika Leaderområdena i Skåne. 3. Förstudie utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Avslutat Projektet handlar om att mobilisera olika goda krafter i Röstånga med omnejd vända trenden med utflyttning, försämring av service och minskade arbetstillfällen, samtidigt som man synliggör och marknadsför de unika möjligheter som finns Målet är att tillsammans arbeta fram en konkret handlingsplan för utveckling, genom att tillvara det goda som sker och finns och utveckla den potential som finns i natur, kultur, turism, föreningar, företag och skola som idag går förlorad pga av bristande kunskap, samordning eller koordinering, samtidigt som vi tillsammans synliggör livskvalitén på landsbygden och utvecklar nya aktiviteter kopplat till boende eller turism. Projektägare: Röstånga Tillsammans. Total budget: Kontakt: Nils Phillips , hemsida Berörda kommuner: Svalöv 6. Utvecklingsprojekt Röstångabygden Genomförandeprojekt efter förstudien som tog fram sju delprojekt och genom att de samverkar bidrar de tillsammans med att öka uppmärksamhet och attraktivitet för bygden (besök/inflyttning), synliggör och skapar förutsättningar för utveckling av näringsliv/turism och livskvalité på landet. De sju delarna är: 1. Kunskapspunkter i bygden, 2. Miljöbyn, 3. Cykelstig, 4. Hemsidan rostanga.nu, 5. Bussen en rullande mötesplats och ett miljövänligt, kollektivt alternativ till bilen. 6. Turistambassadörer att alla invånare blir ambassadörer för sin egen bygd, 7. Smedjan en tvärsektoriell mötesplats och plattform. Projektägare: Röstånga Tillsammans. Totalbudget: Kontakt: Lina Wells , hemsida Berörda kommuner: Svalöv och Klippan 1

2 4. Det goda boendet året runt i Torekov Avslutat Projektets målsättning är att skapa ett året-runt-levande Torekov med uthållig samhällsservice och tydlig, långsiktig utveckling av bystrukturen med dess mångfald och starka kulturarv, som attraherar familjer och företagare att permanent bosätta sig eller etablera verksamhet i byn. Projektet ska formulera minst 10 stycken konkreta samhällsutvecklande och inflyttningsdrivande aktiviteter som är tydligt mätbara och kraftfullt stödjer det övergripande projektmålet, samt skapar det goda boendet året runt i Torekov. Projektägare: Torekov Turist-och Badförening. Total budget: Kontakt: Peter Krikström Berörda kommuner: Båstad 10. Torekov Året Runt, Fas 2 Projektet har som målsättning att driva igenom de i fas 1 framkomna idéerna och aktiviteterna. Den övergripande målsättningen är att bryta den nedåtgående trenden av året runt boende genom att i första hand få fler unga familjer att etablera sig året runt i Torekov, både som boende och företagare. Genom denna målmedvetna och långsiktiga satsning kommer också andra ålderskategorier att etablera sig här på samma sätt. Fem fokus lyftes i förstudien: boende, företagande, Ett sätt att leva- service och rekreation, kommunikation och praktisk service samt marknadsföring och PR. Projektägare: Torekovs Turist- och Badförening. Totalbudget: Kontakt: Peter Krikström Berörda kommuner: Båstad 17. Barnens Bästa Bord Avslutat Projektet vill visa barn kopplingen hela vägen från jord till bord och hjälper matproducenter, stora som små, att hitta synergieffekter och utveckla koncept eller produkter som är anpassade efter barns behov. I samverkan med lokala företagare, livsmedelsproducenter och kockar skapar vi kreativa och barntillåtna aktiviteter för skolbarn och familjer. På så sätt ökar vi kunskapen om, och intresset för, mat och matlagning hos barn, samtidigt som vi marknadsför de deltagande parterna. Projektet genomför aktiviteter i sju olika kommuner där barn deltar på olika sätt, t ex matlagning, matvandringar och berättelser av äldre. Ett av målen är att ta fram en kvalitetsstämpel för restauranger vad man ska uppfylla för att finnas med i guiden Sveriges Bästa Bord under rubriken Barnens Bästa Bord. 2

3 Projektägare: Leader Skåne Nordväst Norra. Totalbudget: Kontakt: Susanne Thorén, , hemsida: Berörda kommuner: Bjuv, Båstad, Klippan, Ängelholm, Åstorp, Örkelljunga, Svalöv 31. Barnens Bästa Bord 2 Genom att samarbeta med skånska barn, företagare, ideella organisationer, offentliga företrädare såsom kommuner, Region Skåne samt högskolor och stiftelsen Sveriges Bästa Bord vill projektet skapa ett underlag för barntillåtna aktiviteter med koppling till mat. I BBB 1 såg man en stor potential i att lyfta barn och deras familjer som målgrupp för landsbygdens aktörer, både matproducenter och turistaktörer. Idén nu är att kvalitetssäkra och förankra BBBkonceptet och att ge de aktörer utanför Leader Skåne Nordväst Norra möjlighet att delta i projektet, då det varit många som önskat så. Del 2 drivs därför som ett samarbetsprojekt mellan flera Leaderområden. Varje område har sin egen budget. Övriga deltagare är LAG PH och LAG MittSkåne samt LAG Söderslätt som dock driver det som ett eget projekt. Projektägare: Leader Skåne Nordväst Norra. Totalbudget : Kontakt: Susanne Thorén, , hemsida: Berörda kommuner: Hela SNV Norra 11. Smaker från Söderåsen, fas 1 Avslutat Projektidén är att utveckla Söderåsen som besöksdestination genom ett mathantverkspaket med lokalproducerade varor. Matproducenter, mathantverkare och odlare som är verksamma i de fyra Söderåskommunerna - Åstorp, Klippan, Svalöv och Bjuv ska kunna delta med sina produkter i en eller flera presentförpackningar med namnet Smaker från Söderåsen. Projektet ska också ta fram handlingsplan på hur man kan utveckla och samarbeta mellan olika producenter, besöksnäring, boende, ta fram nya former för besök ex. bussturer mellan producenterna, samarbete med Nationalparken mm. Projektägare: Den ideella föreningen Smaker från Söderåsen. Totalbudget: Kontakt: Carina Johansson , hemsida: Berörda kommuner: Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp 23. Smaker från Söderåsen, fas 2 Projektidén i fas 2 handlar om att arbeta vidare med att utveckla och stärka Söderåsen som besöksregion och som en unik del av Skåne med sin mångfald av upplevelser. Projektet tillvaratar intresset för lokalproducerat mat och genom att samarbeta kan de små aktörerna marknadsföra sig kraftfullt och mot betydligt större grupper än de har kapacitet till på egen hand. På sikt är det troligt att projektet leder till att flera kan försörja sig på sina småföretag. 3

4 Projektägare: Den ideella föreningen Smaker fån Söderåsen. Totalbudget: Kontakt: Carl Henrik Laurén , hemsida: Berörda kommuner: Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp 9. Färdvägar längs Rönneå Avslutat Projektidén är en förstudie om man ska göra en beskrivning av färdvägar i landskapet kring Rönne å från Höör till Klippan dels i IT-baserad form och dels i form av folder/kartor. Vi vänder oss i första hand till cyklister och vandrare men även till besökare i allmänhet som på ett enkelt sätt ska få en samlad information om sevärdheter, övernattningsställen, matställen och uthyrare av exempelvis cyklar och kanoter. Genom att besöksturismen ökar så gynnas de lokala företagarna. Man har bedömt att det idag är svårt att hitta samlad information för besökare. Projektägare: Söderåsens naturskyddsförening, Klippanbygdens Natur. Totalbudget: Kontakt: Bengt Hertzman Berörda kommuner: Klippan 25. Rönneådalen- Skånes Nordvästpassage Genomförandeprojekt som bygger på förstudie Färdvägar längst Rönneå. Man ska genomföra projektet för att göra bygden kring Rönne å mer känd och göra det lättare för besökare att finna vägen till de många pärlor som finns i området. Man ska också öka samverkan mellan olika aktörer med intresse av besöksturism. Besöksturismen skall ske på de boendes och naturens villkor. Projektet ska ta fram en beskrivning av färdvägar i landskapet kring Rönne å dels i IT-baserad form och dels i form av trycksak. Den IT-baserade delen är tänkt att vara en del av I anslutning till dessa färdvägar vill man uppmärksamma besökarna på de sevärdheter, boende, matställen och inköpsplatser som finns och ta fram ett Skyltprogram för att levandegöra de sevärdheter som finns längs färdvägarna. Projektägare: Rönneådalen Skånes Nordvästpassage ideell förening. Tot budget: Kontakt: Ingegerd Hagelin, , hemsida: Berörda kommuner: Klippan 5. Munka Hälsoby Avslutat Projektet är en förstudie för att ta fram en förprojektering att bygga ett seniorboende med hälsoprofil kopplat till Munka Ljungby folkhögskola. Projektet vill bl a knyta samman generationer, prova kooperativt boende, bygga upp restauranger med hälsoprofil som gynnar närproducenter. Förstudien ska bl a undersöka målgruppen 55+, önskningar och behov, ta fram en rimlig kostnad, undersöka marknaden och göra studiebesök på liknande projekt. Projektägare: Munka Ljungby Folkhögskola. Totalbudget: Kontakt: Lene Hansson Berörda kommuner: Ängelholm 4

5 7. Bjäre Bygdegårdar i en framtid Avslutat Idén är att göra Bjäres Bygdegårdar till centra ett nav för bygdens sociala och kommersiella utveckling, en mötesplats för alla åldrar och alla nationaliteter samt att skapa moderna verktyg för utveckling av kommersiella idéer för bygdegårdar. Målet är att få underlag till en gemensam handlingsplan. Projektägare: Grevie Bygdegård. Totalbudget: Kontakt: Sven-Olof Bengtsson Berörda kommuner: Båstad 15. Ekets Framtid Avslutat Projektet är en förstudie till ett byutvecklingsprojekt. Förstudien ska leda till en konkret och tydlig handlingsplan för hur man ska arbeta för en fortsatt utveckling och inflyttning i Eket. Förstudien ska också bedriva marknadsföring med bl a Eket-dag på Ingeborrarp hembygdsgård. Projektägare: Ekets Framtid. Totalbudget: Kontakt: Annika Jönsson , hemsida: Berörda kommuner: Örkelljunga 27. Det Nya Eket Här skall man ta tillvara och förverkliga de idéer som kommit fram i förstudien Ekets Framtid. Man tar ett helhetsgrepp kring landsbygdsutveckling och genomför nio delprojekt för att skapa en bra och attraktiv miljö för människor i Eket med omnejd att leva, bo och verka i. Man vill också marknadsföra Eket utåt och skapa förutsättningar så att Eket blir en attraktiv ort för människor att flytta till och stanna kvar i. Projektägare: Ekets Framtid ideell Förening. Totalbudget: Kontakt: Annika Jönsson , hemsida: Berörda kommuner: Örkelljunga 12. Skyltprogram för Skromberga Avslutat Projektet är ett första steg för att lyfta fram miljöer i det skånska gruvbältet. Man ska tillsammans med lokala föreningar och andra intresserade ta fram och sätta upp skyltar som berättar bygdens industrihistoria samt utbilda lokala guider. Projektägare: Regionmuseet i Kristianstad. Totalbudget: Kontakt: Helen Stalin Åkesson hemsida: Berörda kommuner: Bjuv 5

6 14. Kvidingeprofilen Avslutat Projektet ska ta fram en alternativ dragning på Skåneleden för att visa vandrare och andra turister den natur som finns längst Rönneå vid Tommarps Ene och Prästamarken. Syftet är att de företag som finns i och runt Kvidinge ska öka sin omsättning och därmed också kunna leva kvar i området. Projektägare: Kvidinge Hembygdsförening, Totalbudget: Kontakt: Jan Nilsson Berörda kommuner Åstorp 13. Häradsvägen Avslutat Den nybildade föreningen Häradsvägen har tillsammans med samarbetspartners skapat ett brett förankrat projekt med tydligt underifrånperspektiv. Projektet har ett tydligt syfte att utveckla Häradsvägen till en turistdestination väl värd en omväg. Med gemensam affärsutveckling, PR och marknadsföring ska man skapa ett stark gemensamt varumärke för att öka förmågan att driva vinstgenererande företag på landsbygden samt inspirera andra att skapa nya företag i området. Projektägare: Häradsvägen ideell förening Totalbudget: Kontakt: Charlotte Fällman Gleisner, Berörda kommuner: Ängelholm 16. Lakelands- Hjelmsjö Roddstadion Avslutat En förprojektering som avser att ta fram en handlingsplan för utbyggnad, söka alternativa användningsområden, marknadsföring mm kring Hjelmsjöns rodd- och kanotstadion. Redan nu hålls det internationella tävlingar på stadion och projektet avser att locka besökare att upptäcka och återvända till området. Projektägare: Skånes Roddförbund Kontakt: Henrik Malmros, total budget: Berörda kommuner: Örkelljunga 2. Engagerade Ungdomar på landet Avslutat Nordväst Norras & Södras satsning på ungdomar. Unga mellan 14 och 25 år kan på ett enkelt sätt söka pengar för att genomföra projekt som är av och för unga på landet E U på Landet består av ungdomar från kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg (utom tätorten), Höganäs, Landskrona (utom tätorten), Klippan, Svalöv, Åstorp, Ängelholm (utom tätorten) och Örkelljunga. Föreningen ska se till att det händer saker som på något sätt är bra för landsbygden, projekt som är av och för de ungdomar som vill ha verksamhet för dem som bor utanför städerna. Föreningen kan bestå av hur många ungdomar som helst, men kommer att ha en mindre grupp som bildar styrelsen och beviljar pengar till projekt. Bidraget kan bestå av 5000, , eller max kr. 6

7 Projektägare: Leader Skåne Nordväst Norra och Södra. Total budget: Kontakt: Robin Bårring , Shakiba Rasouli , Klara Svensson Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst 20. Förslövs IF utveckling Avslutat En förstudie för att se på möjligheten att i samband med ombyggnad av omklädningsrum göra anläggningen lämplig för Spa-och friskvård både för boende och besökare. Projektägare: Förslövs Idrottsförening. Totalbudget: Kontakt: Rolf Mattiasson Berörda kommuner: Båstad 22. Utveckla Sorrödsjöarna och dess omgivningar Avslutat En förstudie för att undersöka möjligheten att göra sjöarna tillgängliga för allmänheten för fiske och avkoppling samt att förhindra att sjöarna växer igen. Sorrödsjöarna omges av en mycket speciell natur och är också lämpade för fiske- och båtutflykter. I dagsläget finns det små möjligheter för allmänheten att ta sig ner till och ut i Sorrödssjöarna. Projektägare: Sorrödsjöarnas Fiskevårdsförening Kontaktperson: Pia Siert Philipson Totalbudget: Berörda kommuner: Klippan 19. Skånes Lincentrum Ett projekt vars syfte är att göra Knutstorp, där föreningen idag hyr lokaler, till ett centrum för linets historia och framtida möjligheter. Här skall man inspirera och förmedla kunskap om lin, odling, produktion, nyproduktion, användningsområden, skötsel av lin och linne samt ge besökare möjlighet att inhandla produkter, där lin och linoljor ingår. Projektägare: Föreningen Skånelin. Total budget : Kontaktperson: Karin Persson, Berörda kommuner: Svalövs kommun 21. Mer än golf Avslutat Idén är att golfen kan fungera som en effektiv motor för landsbygdsutveckling och ge möjligheter för små och medelstora företag, som man traditionellt sett inte förknippar med golfturism. De besökare som kommer till området för att spela golf får information om och möjlighet att besöka den omgivande landsbygdens utbud, tex spa, gallerier, krukmakerier, kafféer, butiker, restauranger, upplevelser i naturen mm. Projektet skall kartlägga utbudet och potentialen, för att sedan paketera det och öka synligheten. Projektägare: Sveriges Golfdestination No.1 Ek. för. Totalbudget: Kontakt: Fredrik Kocon, Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst 7

8 36. Mer än golf SNV Fas 2 I fas 2 är idén att skapa grunden för en hållbar verksamhet med utarbetad arbetsmodell byggt på nätverk med värderingar som alltid värnar om de lokala turistaktörerna och golfbanorna på landsbygden med ett klimat där utveckling, samverkan och långsiktighet är ledord. Projektägare: Sveriges Golfdestination No. 1 Ek. för. Totalbudget: Kontakt: Fredrik Kocon, Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst 26. Kreativa idéer En möjlighet att erbjuda ett mindre startstöd för utveckling av projektidéer. Mindre pilotprojekt kan genomföras i syfte att testa hållbarheten och efterfrågan på projektidén och ta fram ett tillräckligt underlag för ett genomförandeprojekt inom Leader. Syftet är att kunna stödja bra och hållbara projekt inom Leader Skåne Nordväst Norras utvecklingsstrategi genom dokumenterade och underbyggda förstudier samt att stimulera intresset för Leadermetoden. Projektägare: Leader Skåne Nordväst Norra. Total budget: Kontakt: Handläggare Carina Johansson Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst Norra Se även Ansökan om Kreativa Idéer till. i dokumentarkivet! 32. Bjäre Kulturcentrum, fas 1 Avslutat Idén är att i ett nedlagt bibliotek skapa kultur i gamla kulturbygder. Projektet är ett försök att starta kursverksamhet i ett område där detta inte erbjuds. Man ser sig som ett komplement till den kursverksamhet som finns i centralorten samt att fylla de luckor som finns i befintligt kursutbud. I denna fas 1 är tanken att inreda lokalen, intervjua människor i området om vilka önskningar och behov man har samt knyta till sig lämpliga utbildare. Projektägare: Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet Kontakt: Kerstin Lozani Gerdhem, Total budget: Berörda kommuner: Båstad Kommun 34. Munka Möllestig Medfinansiering till att anlägga en natur- och kulturstig för invånare och besökare kring Rössjöholmsån, utmed den sträckning där fem gamla möllor ligger. Genom ökad kunskap och medvetenhet kring dessa historiska platser är målet tillgänglighet för rekreatioin, utomhuspedagogik och friluftsliv. Projektet finansieras till största delen av Länsstyrelsen program för Utvalda miljöer samt Ängelholms Kommun. 8

9 Projektägare: Ängelholms Kommun Kontaktperson: Lene Hansson, Total budget : Berörda Kommuner: Ängelholms Kommun 28. Båstad Bjäre Gourmet Genom samverkan mellan mindre och lokala producenter/odlare inom jordbruk och servicenäringen skapa den högsta självförsörjningsgraden i Sverige. Att tillvarata kunskap som finns i den lokala bygden för att utveckla natur & kulturturism med inriktning på livsmedel. Projektidén grundar sig på ett antal tema-aktiviteter med lokala jordbruk/producenter, restauranger och hotell som huvudaktörer med tydlig kommunikation mot allmänhet, företagsamhet och media. Projektägare: Bjäre-Båstadgruppen för restaurang och hotell Kontaktperson: Jarl Toremalm, Total budget: Berörda Kommuner: Båstad 30. Hållbara Servicelösningar i NV Skåne Projektet vill, tillsammans med Tillväxtverket och Leader Skåne NV Norra och Södra, mobilisera och höja kapaciteten i ett par utvalda byar och organisationer, för att tillsammans på gräsrotsnivå bygga kunskap och erfarenheter för att kunna ta över och driva service lokalt, med breda lokala lösningar. Man hoppas kunna utveckla en modell för bygderna att binda kapital, kompetens och skapa arbetstillfällen samt nya former för lokal samverkan. Projektägare: Folkuniversitetet Syd/Centrum för Publikt Entreprenörskap Kontaktperson: Nils Phillips, Total budget: Berörda Kommuner: Hela Skåne Nordväst 37. E U på landet Avslutat Projektet syftar till att erbjuda ungdomar möjligheter att själva forma, utveckla och påverka sin vardag och fritid på landsbygden genom mötesplatser, evenemang, utställningar, kurser och andra aktiviteter som de själva vill genomföra. Projektägare: Leader Skåne Nordväst Norra. Total budget: Kontakt: Projektledare/ungdomscoach Emma Nordström Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst Norra 38. Bykontor i Torekov, fas 2 Idén är att utveckla ett servicekoncept Bykotoret som stärker Torekovs varumärke och särprägel ur ett året-runt-perspektiv. Bykontoret ska vara det naturliga navet för alla som bor, verkar i och besöker Torekov. Projektägare: Torekovs Turist- och Badförening. Total budget: Kontakt: Projektledare Lina Holmberg , Berörda kommuner: Båstad Kommun 9

10 39. Skåne Nordväst Din Trädgård Projektet mål är att skapa och utveckla trädgårdsrelaterade evenemang och på sikt etablera Nordvästra Skåne som Sveriges viktigaste destination för trädgårdsturism. Projektägare: Trädgård & Kultur i Nv Skåne. Total budget: Kontakt: Projektledare Eva Hansson Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst Norra 42. Musikal på Bruket Projektidé att i unik kulturhistorisk miljö sätta upp en musikal som berättar bygdens historia. Kringupplevelser i form av museum, lokalproducerad mat och upplevelser runt Söderåsen tillför ytterligare arbetstillfällen och stärker varumärket Klippan och Söderåsen. Projektägare: Artist & Nöje AB Helsingborg. Total budget: Kontakt: Projektledare Heléne Lindquist Berörda kommuner: Klippans kommun 44. Folkrot etapp 1 bland skånska låtar och sagor Projektet vill initiera och börja bygga upp en ny folkmusikfestival med namnet Folkrot, en vecka i juli återkommande varje år, skapa en sagovärld, arrangera spel-, berättar-, vis-, sånglek- och danskvällar i anslutning till Spelmansgården i Simontorp samt genomföra ett antal mindre turnéer på hembygdsgårdar och bygdegårdar i Skåne. Projektägare: Studieförbundet Bilda Syd. Total budget: Kontakt: Projektledare Oliver Sahrling Berörda kommuner: Ängelholms Kommun 45. Framtid Bjäre Landsbygd Båstad Turism önskar utveckla och bygga upp ett utvecklingscentrum som driver och stimulerar utvecklingen på Bjärehalvöns landsbygd med fokus på besöksnäringen genom att successivt bygga upp kompetens, verktyg, finansiering och nätverk som stödjer denna utveckling enskilt och i samverkan. Projektägare: Båstad Turism ekonomisk förening. Total budget: Kontakt: Projektledare Peter Krikström Berörda kommuner: Båstad Kommun 48. Mötesplats Ljungbyhed Projektidén är att bygga upp en fysisk mötesplats för framför allt barn och unga men också aktiviteter för alla grupper men på barnens/ungdomarnas villkor. 10

11 Projektägare: Modell Ljungbyhed. Total budget: Kontakt: Projektledare Susanne Ottosson Berörda kommuner: Klippans Kommun 47. Munka-Stugan Munka Ljungby behöver en centralt placerad samlingsplats för sina invånare där man kan umgås över generationsgränserna. Föreningen har köpt en övergiven scoutstuga som ligger centralt placerad i byn och planen är att rusta upp denne för att bedriva en mängd verksamheter. Projektägare: Munka Ljungby innebandyförening. Total budget: Kontakt: Projektledare Mikael Alm Berörda kommuner: Ängelholm 49. Ridslingan i Bjuv Avslutat Projektidé att färdigställa en ridslinga mellan Ekeby och Billesholm för samutnyttjande av ryttare, cyklister och fotgängare och därmed öka tillgängligheten för samtliga invånare i Bjuvs kommun, samt minska olycksrisken i trafiken. Projektägare: Ridstigsföreningen i Bjuv. Total budget: Kontakt: Projektledare Jennie Filipsson Berörda kommuner: Bjuv 35. Hälsa med Hästkraft En projektidé att tillsammans med brukarna på Daglig Verksamhet bygga upp en verksamhet som erbjuder dels turridning i naturen, dels grönytearbete med häst. Målet är att vid projektets slut kunna driva vidare verksamheten som ett socialt företag vilket erbjuder turridning som tas fram utifrån vars och ens förmåga, främst för människor med funktionshinder och deras anhöriga, kombinerat med mat producerat i närområdet. Man ska också kunna erbjuda grönyteskötsel med arbetshäst, främst i Örkelljunga tätort. Projektägare: Socialförvaltningen Örkelljunga Kommun Total budget: Kontakt: Projektledare Malin Larsson och Catharina Jernse Berörda kommuner: Örkelljunga 51. Bjäreslingan en cykelled på Bjärehalvön Projektetidén är att anlägga en cykelled på Bjärehalvön som skall främja rörlighet, hälsa och turismnäring med möjligheten att ta sig på cykel och till fots mellan byarna Västra Karup, Hov och Hallavara samt knyta dessa byar och entreprenörer till den planerade Kattegattsleden. Projektägare: Svenstad Hånarps vägsamfällighet Total budget: Kontakt: Projektledare Jens Nygren Berörda kommuner: Båstad 11

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Journalnummer: 2009-5492 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

BORGHOLMS KOMMUN Samrådshandling FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN BYXELKROKSOMRÅDET 2013 KAPITEL 1 INLEDNING

BORGHOLMS KOMMUN Samrådshandling FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN BYXELKROKSOMRÅDET 2013 KAPITEL 1 INLEDNING KAPITEL 1 INLEDNING - 1 Innehåll Kapitel 1 INTRODUKTION... 3 Bakgrund och syfte... 4 Vision och mål... 6 Beskrivning av arbetet... 6 Kapitel 2 PLANFÖRSLAGET...9 Allmänt om planförslaget...11 Människan

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektnamn Projektägare Projektets verksamhet Beslutsdatum Beviljat stöd

Projektnamn Projektägare Projektets verksamhet Beslutsdatum Beviljat stöd BEVILJADE PROJEKT Projektnamn Projektägare Projektets verksamhet Beslutsdatum Beviljat stöd Analys av förutsättningar för Stoo rn Stiftelsen Svansele Vapenmuseum Projektet ska åstadkomma en uppsummering

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé PROJEKTPLAN 1.Projektnamn Hörte hamn Den gröna hamnen 2.Projektidé Hörte hamn är ett kulturarv som måste bevaras och utvecklas. Det är en angelägenhet för hela kommunen. Målet är att genom en kombination

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 1 (7) Slutrapport för projektet Turism i Bollebygd Datum: 2014-11-29 Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 Kontaktpersoner i projektet: Lisa Lindmark, lisalindmark@hotmail.com Gunilla Henriksson, gunilla.henriksson@sp.se

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-06-29 Diarienummer:2008-008 AK Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mötesplats mat och hälsa Kulturcheckens namn Studieförbundet Vuxenskolan i Sjuhärad

Läs mer

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Ett räcke har satts upp för att det ska vara säkert att se ned i gruvan. Projektägare: Föreningen Hedesunda Silvergruvor, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Destination Viskan Journalnummer: 2008-5908 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress)

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04894-13 Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

UTVECKLING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN

UTVECKLING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN UTVECKLING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Varför ett program för Jönköpings landsbygd och kommundelar? Jönköpings kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande

Läs mer

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov Lokal plan för Skölvene bygd Som att bo mitt i ett sommarlov Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen... 3 2 Vem har tagit fram planen och hur... 3 3 Beskrivning av Skölvene bygd...3 4 Vad

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Projekt inom Hushållningssällskapen Trädgård

Projekt inom Hushållningssällskapen Trädgård Projekt inom Hushållningssällskapen Trädgård :: Skolträdgårdar i norr Projektet ska förbättra skolmiljön och tillsammans med elever, personal och föräldrar lära ut grunderna för odling och öka intresset

Läs mer

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Lokal plan för Fölene

Lokal plan för Fölene Lokal plan för Fölene Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Fölene...3 4 Vad är det bästa med Fölene?...4 5 Slogan för Fölene...4

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Krinova AB Stridsvagnsvägen 14 291 39 Kristianstad Journalnummer 2011-7937 E-postadress info@krinova.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Charlotte

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014

Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014 1 (5) 2013-08-21 Avdelningen för landsbygd Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014 Länsstyrelsen i Stockholm nominerar härmed Värmdö till tävlingen Årets Matlandethuvudstad. Länsstyrelsen har

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen Projektplan Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen 1. Projektets namn: Tånga Julmarknad 2. Projektidé Vårgårda kommun har tillsammans med Herrljunga kommun en geografisk gränsroll i Sjuhäradsregionen och

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Kontaktpersoner är: Lars Åke Johannesson Margareta Johansson Projektledare Ekonomiansvarig Tel. 070

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sixten Upplandsbygd Journalnummer: 2009-1590 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Upplandsbygd

Läs mer

Levande landsbygd och skärgård April

Levande landsbygd och skärgård April Levande landsbygd och skärgård April 2016 Innehåll 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 11 Inledning Landsbygdens och skärgårdens möjligheter Utveckling på ett hållbart sätt Lokalt utvecklingsarbete så går det till

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev juni 2015 Hej! Här kommer årets tredje Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompetensutvecklande

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Hållbara servicelösningar Nordvästra Skåne: Lokal kapacitet för bibehållen och utvecklad service

Hållbara servicelösningar Nordvästra Skåne: Lokal kapacitet för bibehållen och utvecklad service Hållbara servicelösningar Nordvästra Skåne: Lokal kapacitet för bibehållen och utvecklad service Slutrapport Ärende-ID 00161694 Anna Haraldson Jensen, Projektledare Folkuniversitetet 2013-07-15 Ett projekt

Läs mer

All Leader finansiering inom landsbygdsutvecklingsprogrammet är fördelad! Åtta projekt förordades av LEADERs Lokala aktionsgrupp

All Leader finansiering inom landsbygdsutvecklingsprogrammet är fördelad! Åtta projekt förordades av LEADERs Lokala aktionsgrupp All Leader finansiering inom landsbygdsutvecklingsprogrammet är fördelad! Åtta projekt förordades av LEADERs Lokala aktionsgrupp Finansieringen för tio projekt som behandlades på Leader Ålands Lokala Aktions

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Sten-Åke Tjärnlund, Näringsliv- och Marknad, Helsingborg Sofia Gartman, Näringslivets Hus Stefan Sardh, Sydväst Invest Företagsutveckling

Sten-Åke Tjärnlund, Näringsliv- och Marknad, Helsingborg Sofia Gartman, Näringslivets Hus Stefan Sardh, Sydväst Invest Företagsutveckling 2005-11-21 Samarbetskommitténs protokoll 5/05 Tid/Plats Fredag 18 november 2005, kl 09.30-12.00, Folkets hus i Ekeby Närvarande Ledamöter Carin Wredström, ordförande Stefan Svalö, Bjuv Christian Nilsson,

Läs mer

Serviceplan 2016-2020

Serviceplan 2016-2020 STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Kommunfullmäktige Landsbygdsutvecklare Sofie Nyström 2016-02-29 Gäller t.o.m. 2020 1 (12) Serviceplan 2016-2020 2 (12) Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret.

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret. FRÅGEFORMULÄR Det är helt frivilligt att besvara frågorna i det här frågeformuläret. Om Du inte vill delta, eller väljer att avbryta efter att ha besvarat ett antal frågor, så behöver Du inte förklara

Läs mer

Pressmeddelande. Lokalt Projektstöd är ett EU:stöd till små lokala initiativ!

Pressmeddelande. Lokalt Projektstöd är ett EU:stöd till små lokala initiativ! 1 (5) Pressmeddelande Lokalt Projektstöd är ett EU:stöd till små lokala initiativ! Nedan ser ni exempel på lokal initiativkraft som stöds av EU. Dessa projekt är nystartade under våren 2002. Verkar något

Läs mer

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-22 Projektnamn Motocross i nya banor Journalnummer 2009-7367 Diarienummer TM047 Stödmottagare/projektägare BMK Uddevalla

Läs mer

Finns finansiering att finna?

Finns finansiering att finna? Finns finansiering att finna? Havs- och fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet Hans-Olof Stålgren 2015 11 14 Landsbygdsnätverket hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se www.landsbygdsnatverket.se Varför

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Program idrottsturism

Program idrottsturism Program idrottsturism Beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 50. DESTINATION KALMAR AB Box 611, 391 26 Kalmar, (Ölandskajen 11) tel 0480 45 34 00 fax 0480 45 34 09 www.kalmar.se/turism PROGRAM

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Projektbeskrivning Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Kort bakgrundsbeskrivning: Brunnen i Arkelstorp är en bygdegård med fantastisk historia om att dricka brunn. En plats som i dagsläget nyttjas

Läs mer

Projekt Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv

Projekt Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv Koncernkontoret Område Samhällsplanering Lene Hansson Projektledare 044 309 31 42 lene.hansson@skane.se INFORMATION Datum 2014-05 Projekt s Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv Projekttid

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Gunnar Israelsson presenterade kommunens planer och förhoppningar i projektet.

Gunnar Israelsson presenterade kommunens planer och förhoppningar i projektet. Mötesanteckningar från Sollerön 2012-03-07 Anteckningar Göran Forsén, Entreprenörskolan i Leksand. VÄLKOMMEN TILL KVÄLLENS MÖTE! Kvällens arrangörer är Sockenföreningen på Sollerön och Mora kommun med

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp:

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp: Slutrapport Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1 Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19 Projektledare: Malin Gustafsson Styrgrupp: Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad Annika Andersson, Leader Sjuhärad Susann Gustafson,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Coaching för landsbygdsföretag Journalnummer: 2007-6632 Kontaktperson,

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-04-01 2014-149 AL Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-02-27 Diarienummer:2010-061 L Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Kinnarumma Fiber Checkens namn Kinnarumma Fiber Ek. För Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får Slutrapport för Förstudie till projektidén Sågmyra får får Innehållsförteckning Försättsblad... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Vilket projekt redovisar du?... 3 2. Vilka personer kan svara på frågor om

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Hjärtats fröjd Journalnummer:08016 Kontaktperson i det nominerade förslaget: Ebon

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar Innehåll Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar... 1 Bakgrundsförutsättningar

Läs mer

Besöksmål Åsgarn - förstudie

Besöksmål Åsgarn - förstudie Besöksmål Åsgarn - förstudie Iordningställande av nedfart till sjön Åsgarn i Kolarbo by. Projektägare: Folkärna norra bygdegårdsförening, upa Projektledare: Leif Öster Kommun: Avesta Dnr: 73 Jnr: 2010

Läs mer

Norrbotten. Älska landsbygd! Alla som verkar och lever på landsbygden. Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Norrbotten. Älska landsbygd! Alla som verkar och lever på landsbygden. Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Norrbotten Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Älska landsbygd! Alla som verkar och lever på landsbygden 1 Rådgivning Kurser och demonstrationer Rekreation Miljö Idrott och fritidssysselsättning Service Natur

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Gamla Kyrkvägen från Hunghult till Seglora Datum: 214-6-25... Journalnummer: 211-8 Projekttid: 213-6-3 214-6-3. Kontaktpersoner i projektet: Donald Gunnarsson, 77-25 3 52,

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

ny vision för åmåls kommun

ny vision för åmåls kommun ny vision för åmåls kommun Introduktion och bakgrund Vårt förslag till vision för Åmåls kommun baseras på ett gediget grundarbete. Vi har tagit del av undersökningar och rapporter, medverkat vid möten,

Läs mer

Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum

Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum Version 2012 Uppdaterat med förslag på aktiviteter för Utveckla förutsättningar för en bra livsmiljö Handlingsprogram

Läs mer

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 SAMMANFATTNING Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 Skåne del av en växande storstadsregion Skåne är idag en del av Öresundsregionens 3,7 miljoner invånare. För att möta morgondagens

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö En stad där livspusslet går ihop. Närhet till stadsliv, naturliv och kulturliv. /Sebastian Villabos på Remium Aktiv Förvaltning, Klas Qvarnström

Läs mer

FRAMTIDENS DESTINATION OCH UPPLEVELSER

FRAMTIDENS DESTINATION OCH UPPLEVELSER FRAMTIDENS DESTINATION OCH UPPLEVELSER Hur skapar vi nya erbjudanden inom aktiv turism? Vad är upplevelseutveckling? Samverkan enda sättet att lyckas! Ingen turist kommer för att göra en enda sak!! Gösta

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret PM 2009:119 RII (Dnr 304-736/2009) Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Kalmar län kan mer. Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar. Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17

Kalmar län kan mer. Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar. Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17 Kalmar län kan mer Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17 Kalmar län kan mer Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar.

Läs mer

Ankomstdatum (ifylls av kansliet): 120206. Diarienr (ifylls av kansliet):

Ankomstdatum (ifylls av kansliet): 120206. Diarienr (ifylls av kansliet): STEG 3. s ansökningsblankett För att beslut ska kunna tas krävs att hela ansökan är komplett inklusive samtliga bilagor. Ansökan mailas till s kansli (jenny.nylund@upplandsbygd.se), som också kan ge ytterligare

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-10-31 Diarienummer:2008-001 Å Kindaholm NATURligtvis Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Byalagen

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Artister för miljön Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Bakgrund Med den mängd människor vi är och kommer att bli på jorden, i kombination med det nuvarande sättet att

Läs mer

Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder. Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna

Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder. Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder Projektet är ett 2-årigt projekt

Läs mer