Flexibilitet, enkelhet och rättvisa. - Om företagarna själva får välja.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flexibilitet, enkelhet och rättvisa. - Om företagarna själva får välja."

Transkript

1 Flexibilitet, enkelhet och rättvisa. - Om företagarna själva får välja.

2 Inledning Näringsminister Maud Olofsson har satt upp målet att den administrativa bördan för företag ska minska med 25 % till Under december och januari har Centerpartiets riksdagsledamöter träffat företagare runt om i Sverige för att diskutera hur deras regelbörda kan minska. Även via kunde företagare rapportera in förslag på regelförändringar. När vi mött företagare runt om i landet har vi fått en tydlig känsla att om vi lyckas med ambitionen att minska regelbördan blir det en stor förändring i företagarens vardag. Det är uppenbart att Maud Olofssons ambition med en minskad regelbörda är ett bra steg på vägen till ett företagsklimat i världsklass. Förslagen har stor spridning, allt från idrottsklubbars möjligheter att sälja korv till reformering av lagen om anställningsskydd. Den gemensamma nämnaren ligger ändå i flexibilitet, enkelhet och rättvisa. Många gånger handlar inte förslagen om att helt ta bort en lag, utan istället om en möjlighet att förenkla den. Dessutom efterlyser man ny teknik för exempelvis momsredovisning samt större flexibilitet i myndigheters kontrollorgan. FLEXIBILITET Regler och administrationen måste möta framtidens behov. Företagarnas förslag visar på vikten av att se skillnaden mellan små och stora företags förutsättningar och möjligheter. Regler som kan vara relevanta för stora företag blir hinder och kan ibland innebära stora kostnader för små företag. Man efterfrågar förändringar i LAS, samt flexibilitet i kravet av att upprätta olika typer av arbetsmiljöplaner, jämställdhetsplaner osv. Företagen vill också se; förlängd momsredovisningsintervall till minst två eller tre månaders mellanrum för det företag som omsätter under 10 miljoner. Dessutom vill man införa möjlighet till brutet räkenskapsår över hela året, man anser också att kravet på revision i företag bör höjas till minst 10 miljoner kronor i omsättning. ENKELHET Det är uppenbart att företagarna har en önskan om att det ska finnas tydliga system och enkla regler för hur saker och ting ska gå till. Det ska vara lätt att få besked och man ska veta vem man ska vända sig till. Många av förslagen handlar om samordning och mycket enkla åtgärder som blanketter som redan har vissa uppgifter ifyllda, eller momsredovisning via Internet. Man efterfrågar också ett språk som är begripligt och enkelt i de Svenska lagarna, samt att mängden uppgiftsställen ska minskas. RÄTTVISA Affärsidén ska vara det väsentliga i frågan om ett företags framgång. Många företagare upplever en form av orättvisa, bland annat i förhållande till var i landet företaget är placerat. Bland annat föreslår företagarna åtgärder för underlättande av rekrytering av nyckelpersoner på mindre orter.

3 Dessutom föreslår man förändringar i tillsynsmekanismerna. Företagarna upplever en orättvisa i sättet de granskas av myndigheter, där kraven ofta är lika stora på mycket små som på mycket stora företag. Som ett exempel lyfter man att det är orimligt att ett företag ska betala när en inspektör åtgärdar egna fel från tillsyn. Samt att tillsynen bedrivs mycket olika mellan olika kommuner. Den här rapporten presenterar och sammanställer de förslag som kommit in hittills. Centerpartiet kommer att fortsätta dialogen med företagare runt om i landet. Det är de som bygger Sverige och skapar fler jobb, de känner sin verksamhet bäst och vet vad som måste förändras. Med hopp om ett gott företagarklimat samt minskad regelbörda för företagen till 2010 Roger Tiefensee, gruppledare (c) Stockholm 22 februari Sammanställning av inkomna regelförenklingar 1. Man bör kunna avsluta anställningar snabbare eller kunna anställa viss-tid under längre perioder 2. Underlätta rekrytering av nyckelpersoner på mindre orter 3. Förenkla reglerna för uppfödare så de kan ta tillvara alla delar av djuret efter en kontroll 4. Nationell lättnad för småskaliga fisket. Ändra regelverket så att nationell finansiering kan gå in och stödja företag tills det kommer igång med produktion och försäljning 5. Minska kostnaderna för yrkesfiskare som har 2-3 gånger högre kostnader än företrädare för andra arealnäringar för att uppfylla myndigheternas administrativa krav 6. Ha kvar transportstödet som ger långsiktiga spelregler 7. Skapa kapitalförsörjning för nya idéer men även för vidareutveckling av nya företag 8. Förenklingar för att utveckla infrastruktur i vägar, bredband och mobiltäckning i hela landet 9. Förenkla uppgiftslämnandet 10. Inför en helhetssyn på miljöavgifter 11. Reformera miljöprövningsproceduren 12. Ta bort regeln som säger att man måste vara anställd och ha kollektivavtal för att få jobba i någon annans skog dvs. att enskilda företagare inte får ta uppdrag i annan skogsägares skog 13. Underlätta för företagare i kontakt med försäkringskassan 14. Beräknandet av SGI, för företagare bordet det räknas utifrån vilken lön man skulle ha haft om man varit anställd även om man betalat skatt för ett högre uttag ur företaget. 15. När en person varit sjukskriven i över två år är sannolikheten för att man kommer tillbaka till det jobb man haft minimal. Då borde en mer neutral part ta över Rehabansvaret. 16. Arbetsgivare ska inte ha rehab-ansvar för fritidsolyckor 17. Gränspassagen mellan Sverige och Norge 18. Se över gränserna för representation t ex att gränsen går vid 90 kr 19. Se över skrivning i alkohollagen: i alkohollagen görs det i dagsläget skillnad på hur alkoholen ifråga kryddas. Om kryddningen görs direkt i flaska är det okej, men om man

4 slår upp alkoholen i ett krus för kryddning så räknas det som tillverkning. Innebär svårigheter för gästgiverier och restauranger som exempelvis själva kryddar sin julsnaps 20. Ändra livsmedelslagstiftningen, det håller på att växa fram ett skrå med bakterieskräck som hindrar fotbollsklubbar från att servera varmkorv och hembakta bullar 21. Se över tiden om varsel inför uppsägning. Tiden är idag 1-6 månader. 22. Ändra Uppgiftsinlämning allt borde skickas och administreras av en instans 23. Förenkla Egenkontrolluppgifterna så att merparten av de uppgifter som efterfrågas redan är införda i de blanketter som utsänds 24. Förläng momsredovisningsintervallerna till minst två eller tre månaders mellanrum inte minst för de mindre företagen. Förslagsvis de som har under 10 miljoner kronor i omsättning. 25. Inför möjlighet till brutet räkenskapsår över hela året, det minskar belastningen på bokförings och revisionsbyråerna och minskar troligtvis företagens kostnader 26. Kravet på revision i företag bör höjas till minst 10 miljoner kronor i omsättning 27. Stoppa möjlighet för fackföreningar att med tvång genomföra frivilliga avtal så som kollektivavtal 28. Höj gränsen för planer och undantag (jämställdhetsplaner, undantag vid uppsägningar osv.) till företag med 25 anställda 29. Förbättra företagens möjligheter till avsättning av obeskattade vinstmedel 30. Mer begriplighet i svenska lagar och regler 31. Minska mängden uppgiftsställen 32. Förändra miljöbalkens krav på omvänd bevisföring 33. Förenkla byggandet för företagen, prövning av bygglov kan ske samtidigt som kommunen prövar verksamheten enligt miljöbalken 34. Ändra utbetalning av energiåterbäringen, den måste idag ske på särskilt konto inte på företagets skattekonto. 35. Ta bort regeln om att mindre företag måste ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att köra den egna spilloljan och lysrör till återvinningscentralen 36. Samla ihop EU-ersättningar som understiger 1000 kr och betala ut det när summan är över 1000 kr på samma sätt som vid skattekontot 37. Ändra hantering av ansökningar som berör återbetalning av dieselskatt och energi. I dag har man ett år på sig att ansöka. Om ansökan lämnas in en dag för sent så fråntas man hela beloppet. 38. Förändra Kommunernas tillsynsavgifter för livsmedelshantering och djurtillsyn 39. Slopa 14 dagars sjuklöneansvar för företag med upp till tio anställda 40. Förändra länsstyrelsens prövning av miljöärenden - om företaget kan visa att forskningsresultat kan styrka den lösning man föreslår så borde länsstyrelsen vara villiga att lämna prövotid för utvärdering 41. Miljölagstiftningen med omvänd bevisbörda leder till betungande administration för företagen. Kraven på dokumentation är omfattande vilket kostar företagen miljardbelopp 42. Mindre krångliga beräknings- och redovisningsmodeller för systemet för handel med utsläppsrätter 43. Ändra regelverket kring arbetsmiljön 44. För stora krav på företagen att utforma planer och policies 45. Administrativa uppgifter, skatter, regelverk, rapporter och myndighetskontakter tar upp stor del av tiden för entreprenörer och innebär ofta extra kostnader då det ofta kräver externa konsulter till hjälp. Måste bli lättare och mer lönsamt att starta och driva företag

5 46. Förändra reglerna för kontroll och tillsyn för lantbruksföretag 47. Kontroll av att tvärvillkoren är uppfyllda ska endast ske samordnat. Finns risk med att flera myndigheter har sina egna kontroller 48. Ändra kravet på att bokslut ska göras i enskild firma 49. Ta bort dubbelarbetet för bönder kring koregistret borde räcka med att föra CDBregistret till jordbruksverket 50. Förenkla reglerna kring livsmedelshantering i butik 51. Skatt och momsdeklarationen via papper, bättre via nätet varje månad 52. Förenklingar kring miljöbalken 53. Ta bort räntan på periodiseringsfonderna. Det är enda sättet att spara pengar i obeskattat företag för kommande investeringar 54. 3:12 reglerna företagare som driver verksamheten som enskild firma ska kunna ta ut lön ur företaget precis som anställda istället för privata uttag som kan ge stora problem i samband med deklaration 55. Bort med regeln om separat revision när man anlitar bokföringsfirma till bokslutet 56. Deklaration av tjänstebil, en gång om året istället för varje månad 57. Konkurrens från kommunala räddningstjänster vad beträffar försäljning, konsulttjänster och utbildning inom brandskydd 58. Ändra 3:12 reglerna 59. Slopa Förmögenhetsskatten 60. Ändra i LAS 61. Reformera arbetsrätten för ökad rörlighet på arbetsmarknaden 62. Ta bort kravet på att anlita en kvalitetsansvarig när man bygger 63. Gör det möjligt för företagare att sätta sig in i varandras trygghetssystem. 64. Senarelägg momsinbetalningen 65. Förenkla för arbetsgivaren när det handlar om att betala fackavgift, försäkringar, skattinbetalningar, sjukpenning 66. Inför direktavskrivningar av investeringar 67. Slopa kravet från skattekontoret om preliminärbokslut 68. Förändra Bolagsskatten 69. Reformera kravet på bokföring och bokslut på små jord- och skogsbruk 70. Ta bort dubbelbeskattningen för småföretag med omsättning mindre än 10 miljoner 71. Se över arbetsgivaravgiften för små bolag med omsättning under 10 miljoner 72. Inkomstskatten för de anställa som tjänar mindre än kr 73. Bestraffningen för små- och mikroföretag 74. Förändra beskattningen för småföretag 75. T a bort avdragsförbudet för ingående moms på skåpbilar under 3500 kg för budfirmor 76. Återinför det 5 procentiga avdraget på arbetsgivaravgiften 77. Sätt 6 % moms på alla tjänster mot privatpersoner för att gynna vitt företagande 78. Översyn av konkurrenssituationen mellan utländska transportföretag gällande trängselavgiften 79. Se över fordonsskatten på lätt lastbil 80. Ta bort revisionsplikten för små aktiebolag där omsättningen understiger ett visst antal basbelopp 81. Underlätta avskrivning av större investeringar i småföretag 82. Enklare blanketter med konkret information 83. Inför minimilöner för att dämpa snedvridningen av konkurrensen inom EU 84. Fribelopp på VAT-nr-deklarationen för EU-försäljning

6 85. Tillåta registrering av egen firma samtidigt som man t ex är föräldraledig eller stämplar 86. Enklare regler för enskilda firmor när det gäller anställning av närstående 87. Plan och bygglagen landsbygden har helt andra förutsättningar än staden och därför borde en byggnation där kunna ske enklare 88. Ta bort krav på godkänd revisor i bolag med under 10 miljoner kronor 89. Efterfrågad information måste kunna fås fram från årsredovisningar 90. Kollektivavtal för småföretagare 91. Se över LAS-regler för småföretag 92. Enklare att anställa och avskeda 93. Samma regler för aktieägare i små och stora företag 94. Se över avgifterna vid tillsyn. Det är exempelvis orimligt att ett företag ska betala när en inspektör åtgärdar egna fel från tillsyn. 95. Ta bort kravet på byggfelsförsäkring för den som bygger i egen regi. 96. Skattemyndigheten måste ges möjlighet att svara på frågor så att företagare kan undvika fel och skattetillägg. 97. Förbättra tillsynsvägledningen så att skillnaden i hur tillsynen bedrivs mellan olika kommuner blir mindre.

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk...

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

Småföretagarna om önskade regelförenklingar

Småföretagarna om önskade regelförenklingar Småföretagarna om önskade regelförenklingar Delrapport från undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel 14-19 september 2011 Hero Kommunikation AB Rapport kring frågan Regeringen har en ambition att

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Tidsbesparing Kostnader Investeringar Osäkerhet Författare: Andrea Femrell September 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat

21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat 21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat En sammanfattning av FöretagarFörbundets näringspolitiska handlingsprogram 2010 Så blir det mer attraktivt att starta, mer fördelaktigt att äga och enklare

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande

Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande Promemoria 2008-12-19 Näringsdepartementet Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande Jobbskatteavdrag för näringsinkomster - Jobbskatteavdraget innebär

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

www.smaforetagarna.eu

www.smaforetagarna.eu NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM I KORTFORM Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare Tillsammans skapar vi ett företagsklimat i världsklass. www.smaforetagarna.eu Småföretagare står för tillväxten!

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare December 2014 En studie genomförd av Oxford Research AB Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare 18-35 år Uppdragsgivare:

Läs mer

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Växande företag fler i arbete En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer