Komplettering av bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal för Arboga kommuns bolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplettering av bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal för Arboga kommuns bolag"

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN Komm unstyrelseförvaltningen Kanslichef, Ylva Petersson ylva. se TJÄNSTESKRIVELSE Datum / Komplettering av bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal för Arboga kommuns bolag Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Energi AB har setts över och bifogas. Bolagsordning för Sturestadens Fastighets AB har sedan kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 8 december 2015, 205, kompletterats i 3 som förslås få följande lydelse i första meningen: " Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och lokaler inom Arboga kommun för kommunikationsändamål, företagsetableringar, lokaler för offentlig verksamhet och bostäder samt idka därmed förenlig verksamhet." Arbetet med komplettering av konsortialavtalet för Sturestadens Fastighets AB pågår tillsammans med Byggnadsfirman Lund AB och avtalet kommer att presenteras vid kommande sammanträde. Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Bolagsordningar och ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB, Kommunfastigheter i Arboga och Arbogabostäder AB antas. 2. Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Energi AB antas. 3. Bolagsordning för Sturestadens Fastighets AB antas. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Jerker Parksjö Kommunchef Ylva I\ ersson Kanslic ef

2 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Blad 4 Dnr 419/ Ksau 205 Dnr 420/ Bolagsordningar för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med styrelseordförande och VD arbetat fram förslag till ändring av bolagsordningar och ägardirektiv samt förslag till en bolagspolicy för Arboga kommuns bolag. Dessa ändringar är huvudsakligen en följd av den uppsiktsplikt som kommunstyrelsen enligt kommunallagen har över den kommunala verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Uppsiktsplikten finns även reglerad i 4 i reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer som antogs av kommun fullmäktige den 24 september 2015, 108. Ägardirektiven har setts över och i stället har en bolagspolicy för Arboga kommuns ägarroll och ägarstyrning arbetats fram med gemensamma principer för bolagen. De principer som anges i policyn ska i största möjliga utsträckning även omfatta de delägda bolagen. Även för verksamhet som kommunen bedriver i andra former av juridiska personer, som till exempel kommunalförbund ska principerna tillämpas så långt som det är möjligt. Förslagen till bolagsordningar har behandlats i respektive bolags styrelser under hösten Ägardirektiv och bolagspolicy varit översända till respektive bolags styrelser för synpunkter. Förändringar i konsortialavtal med Sturestadens Fastighets AB föreslås av representanter för de båda delägarna Byggnadsfirman Lund AB och Arboga kommun. Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Energi AB kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. Förslag till beslut i kommunfullmäktige Bolagsordningar för Arboga kommuns bolag antas. Skickas till: Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragskestyrkanga,

3 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Blad 5 Dnr 419/ Ksau 206 Dnr 420/ Ägardirektiv och konsortialavtal för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med styrelseordförande och VD arbetat fram förslag till ändring av bolagsordningar och ägardirektiv samt förslag till en bolagspolicy för Arboga kommuns bolag. Dessa ändringar är huvudsakligen en följd av den uppsiktsplikt som kommunstyrelsen enligt kommunallagen har över den kommunala verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Uppsiktsplikten finns även reglerad i 4 i reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer som antogs av kommun fullmäktige den 24 september 2015, 108. Ägardirektiven har setts över och i stället har en bolagspolicy för Arboga kommuns ägarroll och ägarstyrning arbetats fram med gemensamma principer för bolagen. De principer som anges i policyn ska i största möjliga utsträckning även omfatta de delägda bolagen. Även för verksamhet som kommunen bedriver i andra former av juridiska personer, som till exempel kommunalförbund ska principerna tillämpas så långt som det är möjligt. Förslagen till bolagsordningar har behandlats i respektive bolags styrelser under hösten Ägardirektiv och bolagspolicy varit översända till respektive bolags styrelser för synpunkter. Förändringar i konsortialavtal med Sturestadens Fastighets AB föreslås av representanter för de båda delägarna Byggnadsfirman Lund AB och Arboga kommun och kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Energi AB kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. Förslag till beslut i kommunfullmäktige Ägardirektiv och konsortialavtal för Arboga kommuns bolag antas. Skickas till: Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige Akten Ordtöroops sign. Juste ran es sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrryande

4 Förslag Bolagsordning för Rådhuset i Arboga AB Antagen av kommunfullmäktige den 27 september 2012, 119. Reviderad av kommunfullmäktige den 30 januari 2013, 5 1 Firma Bolagets firma är Rådhuset i Arboga AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i företag i Arboga kommun enligt av kommunfullmäktige i Arboga kommun givna instruktioner samt att samordna och utveckla verksamheten för kommunens räkning. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings- och likställighetsprincipen genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering som finns mellan bolagets dotterbolag samt mellan bolagets dotterbolag och kommunen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Arboga kommun. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra dit skall bolaget samråda med kommunstyrelsen i Arboga kommun. Kommunfullmäktiges yttrande ska bl a inhämtas i följande frågor: nya strategiska planer, ändrad inriktning av bolagets eller dess dotterbolags verksamheter bildande, förvärv, försäljning eller likvidation av dotterbolag förvärv eller försäljning av aktier i annat företag 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst st och högst st. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst noll och högst 7 suppleanter. Samtliga ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Arboga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande

5 och vice ordförande. 9 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Bolagsstämman får utse en revisorssuppleant. Revisorn och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det då revisorsvalet skedde. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 10. Presentation av vald styrelse och, i förekommande fall, suppleanter 11. Val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant 12. Presentation av vald lekmannarevisor och, i förekommande fall, suppleant 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening.

6 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arboga kommun.

7 Förslag Bolagsordning för Arbogabostäder AB 1 Firma Bolagets firma är Arbogabostäder AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun förvärva, äga, hyra ut, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader med huvudsakligen bostäder. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings- och likställighetsprincipen främja en god bostadsförsörjning i Arboga kommun. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål för bostadsförsörjningen som uppställts av kommunfullmäktige i Arboga kommun. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Arboga kommun. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra dit skall bolaget samråda med kommunstyrelsen i Arboga kommun. Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas i bl a följande frågor: nya strategiska planer, ändrad inriktning av bolagets verksamheter förvärv eller försäljning av fastighet, tomträtt eller anläggning av sådan omfattning att den väsentligt påverkar kommunens långsiktiga ekonomi eller strategi, sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, t ex upplåning, och/eller medför ekonomisk risk för kommunen eller påverkar kommunens långsiktiga strategi större investeringar som avser fastighetsförvärv eller nybyggnation 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst st och högst st. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst noll och högst sju suppleanter. Samtliga ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Arboga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

8 9 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Bolagsstämman får utse en revisorssuppleant. Revisorn och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det då revisorsvalet skedde. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 10. Presentation av vald styrelse och, i förekommande fall, suppleanter 11. Val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant 12. Presentation av vald lekmannarevisor och, i förekommande fall, suppleant 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

9 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets finna. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arboga kommun.

10 Förslag Bolagsordning för Kommunfastigheter i Arboga AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunfastigheter i Arboga AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun förvärva, äga, hyra, hyra ut, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader som huvudsakligen används för kommunens verksamheter. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen tillgodose kommunens behov av lokaler och mark för egna verksamheter. Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom kommunen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Arboga kommun. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra dit skall bolaget samråda med kommunstyrelsen i Arboga kommun. Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas i bl a följande frågor: nya strategiska planer, ändrad inriktning av bolagets verksamheter förvärv eller försäljning av fastighet, tomträtt eller anläggning av sådan omfattning att den väsentligt påverkar kommunens långsiktiga ekonomi eller strategi, sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, t ex upplåning, och/eller medför ekonomisk risk för kommunen eller påverkar kommunens långsiktiga strategi större investeringar som avser fastighetsförvärv eller nybyggnation 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst st och högst st. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst noll och högst sju suppleanter.

11 Samtliga ledamöter och suppleanter samt styrelsens ordförande utses av kommunfullmäktige i Arboga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. 9 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Bolagsstämman får utse en revisorssuppleant. Revisorn och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det då revisorsvalet skedde. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 10. Presentation av vald styrelse och, i förekommande fall, suppleanter 11. Val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant 12. Presentation av vald lekmannarevisor och, i förekommande fall, suppleant 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

12 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet far endast avse två personer i förening. 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arboga kommun.

13 ARBOGA KOMMUN FÖRSLAG 1(3) Ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i Arboga AB Utöver vad som regleras i bolagsordning för kommunens helägda bolag gäller vad som nedan anges. Arboga kommun och dess bolag ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål och ambitioner i kommunens fastighetskoncern. Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag ska, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, medverka till att kommunens vision och övergripande mål förverkligas och uppnås. Koncernen ska verka för att möjligheter till samordning och effektivisering tas till vara. Koncernen ska se till att kommunens visioner och övergripande mål genomsyrar alla verksamheter i bolagskoncernen. Arboga kommun har antagit en övergripande vision om en positiv befolkningsutveckling. För att öka inflyttningen och få de boende att trivas och stanna kvar är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva, trygga och tillgängliga boendemiljöer. Boendemiljöer och bostadstyper som tillgodoser alla invånares behov och efterfrågan i olika skeden av livet och med olika önskemål när det gäller exempelvis bostadstyp och läge. Utvecklingen av boendet är därmed en viktig del i kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt. För att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet krävs ett effektivt och rationellt utnyttjande av kommunens verksamhetslokaler. Koncernens syfte och uppgifter Rådhuset i Arboga AB, moderbolaget, är sammanhållande för bolagen i koncernen. Moderbolaget svarar för att genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering som finns mellan bolagets dotterbolag samt mellan bolagets dotterbolag och kommunen.

14 ARBOGA KOMMUN 2 (3) Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges uppdrag till koncernen genomförs. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att besluten verkställs. Koncernen har att inom Arboga kommun förvärva, äga, hyra, hyra ut, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader som huvudsakligen används för bostäder samt för kommunens verksamheter. Koncernens syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, främja en god bostadsförsörjning i Arboga kommun samt tillgodose kommunens behov av lokaler och mark för egna verksamheter. Koncernen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt med att erbjuda ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för kommunala verksamheter. Koncernen ska med sitt fastighetsbestånd medverka till den av kommunen beslutade utvecklingen av stadskärnan och olika bostadsområden. Koncernen ska med sitt fastighetsbestånd även medverka till att stadsmiljön i centrum och utefter Arbogaån bevaras och att upprustningen av de unika miljöerna fortsätter inom fastighetsbeståndet. Koncernen ska aktivt arbeta för en hållbar utveckling och eftersträva energieffektiva och miljöanpassade lösningar samt engagera sig i ekologisk hantering av avfall inom sitt fastighetsbestånd. Vidare har koncernen att i samverkan med de boende, kommunen och andra aktörer arbeta aktivt för en tryggare miljö och ett säkert boende. Koncernen har även att upprätta en uthyrningspolicy som innefattar koncernens uppdrag som kommunens bostadssociala verktyg. Arbega ken~ns policys och rikffinjer ska i tälänipäga delar ligga till g]-7uru lef! Y, Ekonomiska mål Koncernen ska samråda med kommunstyrelsen innan beslut tas om större investeringar samt om upptagande av lån för att minska risken i Arboga kommuns finansiella verksamhet.

15 ARBOGA KOMMUN 3 (3) Finansiella mål Kommunfastigheter i Arboga AB Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från koncernens uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av verksamheten. Arbogabostäder AB Arbogabostäder AB ska lämna kommunen marknadsmässig avkastning på insatt kapital i nivå med jämförbara bostadsbolag i närregionen. FlerårsplaR-, budget-, redovispång och uppfölj I bolagspolicy i stället pregneser likt den strategiska och eke~ska planen som gäller för komma ens erk samhete«budget-, redevisrång och uppfö4pång a v koncernens' verksa mhet Ska Ske verksamheterna till ko...,...tyrelsen o " h..tera e n mförelse med jämförbara ' erksam1"eter vad gäller avkastning, s oliditet ffl ffl Kon^'yrelse^ utövar tillsy^ ö ens ' erksam.1,et och ska ver koncern titan dröjsnug äga tälgång å41 vad seffi 4-ävs för- att kunna fullgöra *PI3,- ' gl. ir ^.. 7" ko...,..una l agen inom ramen av A ABL oc

16 (3) BOLAGSORDNING FÖR ARBOGA ENERGI AB 1 Bolagets firma Bolagets firma är Arboga Energi AB 2 Bolagets säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 4 Verksamhetsändamål Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande med iakttagande av lokaliserings- och likställighetsprincipen svara för energiförsörjning inom Arboga kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god energihushållning ska beaktas. Bolaget kan dessutom tillhandahålla tjänster i mindre -g ^ i anslutning till värme Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Arboga kommun. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra dit ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i Arboga kommun. Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas i bl a följande frågor: nya strategiska planer, ändrad inriktning av bolagets verksamheter förvärv eller försäljning av anläggning av sådan omfattning att den väsentligt påverkar kommunens långsiktiga ekonomi eller strategi, sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, som tex upplåning, och/eller medför ekonomisk risk för kommunen eller påverkar kommunens långsiktiga strategi större investeringar som avserfastighetsförvärv eller nybyggnation 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon ( ) kronor och högst fyra miljoner ( ) kronor.

17 (3) 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 1000 och högst aktier 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter samt lägst noll och högst 7 suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Arboga för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor samt en revisorsersättare. Revisor ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor med ersättare. Dessa utses bland kommunens revisorer. ii Kallelse till bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten. 12 Ärenden på årsstämman På årsstämma ska följande ärenden förekomma: 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av protokollsjusterare; 5. Godkännande av dagordning; 6. Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen;

18 (3) b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare; 10. Anmälan av, av kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor och ersättare; 11. Val av revisor och revisorsersättare, när så ska ske; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen. 13 Räkenskapsår Räkenskapsår ska vara kalenderår. 14 Firmateckning Styrelsen äger ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Handlingars offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej mö ter på grund av författningsreglerad sekretess. 17 Andring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arboga kommun. Godkänd av kommunfullmäktige den ,... Antagen av årsstämman den...

19 (3) b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare; 10. Anmälan av, av kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor och ersättare; 11. Val av revisor och revisorsersättare, när så ska ske; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen. 13 Räkenskapsår Räkenskapsår ska vara kalenderår. 14 Firmateckning Styrelsen äger ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Handlingars offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej mö ter på grund av författningsreglerad sekretess. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arboga kommun. Godkänd av kommunfullmäktige den ,... Antagen av årsstämman den...

20 Förslag till ändringar av ÄGARDIREKTIV FÖR ARBOGA ENERGI AB MÅL Företagets ändamål Arboga Energi AB ska inköpa, producera och distribuera energi eller annan energiförsörjning på ett sådant sätt att det bidrar till att göra Arboga attraktivt för boende och företagande. före ro etagsetabl erin^cg... Övergripande mål Arboga Energi AB (AEAB) ska utveckla verksamheten och av kunderna uppfattas som det långsiktigt bästa alternativet för uppvärmning genom att verka för en - för kunden fördelaktig leveransekonomi - för kunden fördelaktig leveranssäkerhet n förd elaktig lev ronskyalitet för kunde för kunden fördelaktig leveransservice för kunden fördelaktig miljönivå AEAB ska utgöra en infrastrukturell resurs och samarbeta med kommunen vid företagsetableringar i Arboga. Mål för leveranser av produkter och tjänster AEAB produkter och tjänster ska: Ge den service och bekvämlighet som kunderna efterfrågar och är beredda att betala för. Hålla en prisnivå så att kunden upplever dem som mer ekonomiska än alternativen och ligger väl till i jämförelse med likartade kommuner i landet. Hålla rätt kvalitet och att nödvändiga planerade avvikelser är utlysta på tillfredsställande sätt. Levera nsekon omamål ASAB skall v orka för Pitt hälla en kostnadsnivå så att L nden upplever energin kp rnm unpr i landet. Ef-N8 1 0 äkerhntom l ASAB skall verka för att f äffväfmen S gsform' alltid lev preras när gattenu n värmning,

21 planerade avvike lser är u tlyc: S åi m A E A B skall verka för att ge.d L^F Bere'd'd att b etala får Miljömål AEAB ska producera och distribuera energi på ett sådant sätt att den att miljölagar och andra myndighetskrav uppfylls eller överträffas Ekonomiska mål AEAB ska lämna kommunen skälig avkastning på insatt kapital. AEAB ska inom bolaget skapa reserver för att klara kortsiktiga svängningar i resultatet. STRATEGIER Organisationsstrategi AEAB skall ha en organisation väl avpassad för att nå de uppställda målen. Varje anställd skall uppleva att den har tillräckligt med befogenheter, kunskaper och resurser för att klara sina arbetsuppgifter. Organisationen skall vara utvecklingsbar och ta hänsyn till medarbetarnas kvalifikationer. Organisationen skall vara förberedd på att klara de krav som ställs i alla förutsebara situationer. Dynamik och anpassningsförmåga såväl som trygghet skall vara kännetecknande för AEAB Personalstrategi AEAB ska verka för att ha den personal som erfordras för att fullgöra de uppgifter som erfordras för att nå uppsatta mål. Personalen skall uppmuntras till att aktivt delta i företagets utveckling på kort och på lång sikt. AEAB verkar för frihet under ansvar för alla medarbetare. Ekonomisk strategi AEAB ska verka för att ha en ekonomisk ställning så att energi- kostnaden för abonnenterna hålls på en stabil, långsiktig nivå. Detta innebär att verksamheten skall ge en avkastning så att det egna kapitalet hålls på den nivå som erfordras

22 för att minimera risken för ägare och kunder. En r mlie oliditet bodöm. idag ligga runt Avkastningen på eget kapital bör ligga på ca 5 %. V AEAB skall långsiktigt kunna konkurrera med alternativa uppvärmningsformer. tull energi. Servicestrategi AEAB skall verka för att alla kunder behandlas väl och är nöjda med produkterna. Alla kunder skall på frågor och vid kontakt behandlas seriöst och skyndsamt. Verksamheten skall vara öppen och kunderna skall alltid känna sig välkomna att ställa frågor, besöka verksamheten samt informeras på ett professionellt och vänligt sätt. Utvecklingsstrategi AEAB skall verka för att ligga väl framme när det gäller kunskap om nyutveckling på energiområdet. Lokala, nationella och internationella utvecklingsprojekt skall följas och om möjligt påverkas för att ge svar som är till nytta för vår verksamhet. Egna forsknings- och utvecklingsprojekt skall inte utgöra några risker på verksamheten och till stora delar finan- sieras med medel utanför verksamheten. Marknadsföringsstrategi med låg milj.,ör...e... rkan.... En _... kvalitati v...y kvalitati t god produkt.. vt god I.,^...,...,..r n. h t Röjde om-4^-.^` abo.,.-.` AEAB skall marknadsföra sina produkter som ett bra val ur miljösynpunkt. En god och prisvärd produkt och nöjda kunder genom är vår marknadsföringsstrategi. Miljöstrategi AEAB ska använda förnyelsebara energikällor i största möjliga utsträck- ning samt hantera restprodukter så att negativ miljöpåverkan undviks. AEAB kan utnyttja fossilbränslen till spetslastproduktion och haverireserv för att undvika skador på nätet. AEAB ska spara på energi i största möjliga utsträckning. Uppföljning För att nå uppställda mål måste effektiviteten mätas. Detta sker genom avstämning av målsättningar varje år. Vid varje styrelsemöte redovisas prognos över ekonomiskt utfall.

23 ICAB f all irfrgcn, rätt" budget taxa- 9.d/... ara EAä 5udaetuDotÖlin kommunens tidsplan. A ESAB.

24 FÖRSLAG BOLAGSORDNING FÖR STURESTADENS FASTIGHETS AB 1 Firma Bolagets firma är Sturestadens Fastighets AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och lokaler inom Arboga kommun för kommunikationsändamål, företagsetableringar, lokaler för offentlig verksamhet och bostäder samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan äga och förvalta anläggning för produktion av förnyelsebar energi för eget eller hyresgästers behov. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort genom att erbjuda pris- och kvalitetsvarierat utbud av lokaler och bostäder. 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas i bl a följande frågor: sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, som tex upplåning och/eller medför ekonomisk risk för kommunen eller påverkar kommunens långsiktiga strategi 6 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst och högst Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst en och högst sex ledamöter och lägst en och högst sex suppleanter. Såväl ledamöter som suppleanter ska kallas till bolagets sammankomster. Tre ledamöter och tre suppleanter utses av kommunfullmäktige i Arboga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Övriga utses av bolagsstämman. Ledamöterna utses för- tiden intill dess

25 nästa årsstä~a har- hållits. Styrelseordföranden utses av kommunfullmäktige i Arboga. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman högst två revisorer. För revisor får av bolagsstämman utses revisorssuppleant. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten. 12 Årsstämma Arsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna revisorn med suppleanter. 10. Presentation av vald styrelse och i förekommande fall revisorer och lekmannarevisor samt eventuella revisorssuppleanter. 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

26 13 Räkenskapsår Räkenskapsår är kalenderår. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Hembud Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. När aktien sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen därom genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus, dock att, därest samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först så långt ske kan, ska jämnt fördelas bland dem som vill lösa. För sålunda hembjuden aktie ska erläggas i lösen: a) när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillnaden, och b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt då gällande lag om skiljemän stadgar. Har aktie övergått genom köp och önskar icke den nye ägaren att, om så äskas, angående köpet förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkor, eller förekommer anledning antaga, att betalning ej skett som köpehandlingen innehåller, ska lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b här ovan angivna grunden. Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien. Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien

27 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ägarna.

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Styrelsens säte... 1 3 Föremål för bolagets verksamhet... 1 4 Ändamålet med bolagets verksamhet...

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/03 2003-06-02 Kf 6 1 Kf 190/09 2009-11-18 ändring Kf 78 2011-10-05 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/03 2003-06-02 Kf 6 1 Kf 190/09 2009-11-18 ändring Kf 78 2011-10-05 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/03 2003-06-02 Kf 6 1 Kf 190/09 2009-11-18 ändring Kf 78 2011-10-05 ändring BOLAGSORDNING FÖR YPRO YTTERHOGDALS PRODUKTER AKTIEBOLAG 1 Bolagets firma

Läs mer

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling Dokument Beteckning Bolagsordning 14.02.1 Organ Beslut av KF Djursholms AB 1992-12-14, 176 1999-06-04, 102 2007-12-17, 129 Förslag till revidering 2015-11-23

Läs mer

Bolagsordning för NSR Produktion AB

Bolagsordning för NSR Produktion AB Antagen på den extra bolagsstämman 2013-12-18 Bolagsordning för NSR Produktion AB Organisationsnummer 556875-8493 1 Firma Bolagets firma är NSR Produktion AB. 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte

Läs mer

Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB

Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB 1 Firma Bolagets firma är Stockholmsregionens Försäkring AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets

Läs mer

Bolagsordning för AB PiteEnergi

Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning för AB PiteEnergi Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning 2015-02-16, 24 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning

Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning KF 11:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:125-107 Juridik 2015-03-03 1/2 KF 11:2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 18 Ks 47 Au 42 Dnr 83/2012-107 Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB Förslag till förändrad bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB

Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB Styrande dokument Senast ändrad 2010-12-14 Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Hyresbostäder i Växjö AB Dokumentnamn Bolagsordning för Hyresbostäder

Läs mer

Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter

Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01=Z4 Blad 3 Ksau 1 Dnr 419/2015-107 Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013

Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013 Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Besök Linde AB

Bolagsordning för Besök Linde AB Bolagsordning för Besök Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Ärende 10 Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-12-22 KS 2015.0446 Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige Ändring

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning. Sparbanken Skåne AB (publ) 516401-0091

Bolagsordning. Sparbanken Skåne AB (publ) 516401-0091 Bolagsordning Sparbanken Skåne AB (publ) 516401-0091 1 Firma Bankens firma är Sparbanken Skåne AB (publ). Bankaktiebolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun. 3 Verksamhet

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Bilaga 6 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är AB

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.6

Laholms kommuns författningssamling 5.6 Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, (556517-0288), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bolaget som en del av den kommunala

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 1. Parter Delägare l.1 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1.2 Länstrafiken i Jämtland AB 1.3 Länstrafiken i Västerbotten AB

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G B O L A G S O R D N I N G f ö r Dialect AB (publ.) org nr 556515-2310 1. Firma Bolagets firma är Dialect AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag. 2. Styrelsens säte Bolagets styrelse har sitt säte i Solna.

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB Landstingshuset i Stockholm AB 1 (2) Org.nr 55^477-937^ Verkställande Direktören SKRIVELSE 2015-05-13 LISAB 2015-0018 Styrelsen Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 72 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning VaraNet AB 2011-10-26 Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-09-13 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:465 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Ägardirektiv för Södertörns Energi AB

Ägardirektiv för Södertörns Energi AB KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 18 februari 2013 8 Paragraf Diarienummer KS-2012/1035.119 Ägardirektiv för Södertörns Energi AB Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer