RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING"

Transkript

1 Sidan 1 (av 25) RIKTLINJER FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Antagna av Utskottet för arbete och försörjning, , 11

2 Sidan 2 (av 25) 1 INLEDNING Målsättning Allmänt Barnperspektivet 5 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 4 kap 1 SoL Anställningsintervju resor/söka arbete resor Arbetsresor Avgift till fackförening och erkänd arbetslöshetskassa Barnomsorg Boendekostnad Boendekostnad för egen fastighet/bostadsrätt Glasögon Hemförsäkring Hemtjänst/färdtjänst Hemutrustning Kosttillägg Sjukhusvistelse Spädbarnsutrustning Tandvård Umgänge med barn Uteätartillägg 9 3 BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Advokatkostnader Alternativ medicinsk behandling Begravningskostnader Bredband Flyttningskostnader Försäkringar Pass/ID-kort Rekreation Skulder Telefoninstallation/depositionsavgift Utlandsresa och därmed sammanhängande kostnader 12 4 INKOMSTBERÄKNING FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD Inkomster som skall beaktas: Inkomster som inte skall beaktas: Jobbstimulans Fribelopp för ungdomars inkomster Ungdomar som får feriearbete inom kommunen 14

3 Sidan 3 (av 25) 4.6 Sparmedel och andra tillgångar 14 5 SÄRSKILDA GRUPPER Föräldrars försörjningsskyldighet Företagare Föräldraledighet Konfliktberörda Kompetenshöjande verksamhet Kriminalvårdens klienter Ungdomar Vuxenstuderande Vuxna personer med gemensam bostad Värnpliktiga Äldre 18 6 UTLÄNDSKA MEDBORGARE Med uppehållstillstånd Utan uppehållstillstånd Asylsökande 19 7 EU-MEDBORGARE Allmän orientering Registrering och ansökan om uppehållskort Yrkesverksamma personer Arbetssökande Icke yrkesverksamma personer Tillfällig vistelse 22 8 SÄRSKILDA FRÅGOR Utbetalning av försörjningsstöd Återkrav av försörjningsstöd Överskott 23 9 BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING DÖDSBOFÖRVALTNING OCH ÅTGÄRDER ENLIGT BEGRAVNINGSLAGEN BILAGOR PRISBASBELOPP SCHABLON FASTIGHET SCHABLON LÄGENHET REDUCERAD NORM

4 Sidan 4 (av 25) FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH BISTÅND I ANDRA FALL 1 INLEDNING 1.1 Målsättning Utgångspunkten i arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd skall vara individens eget ansvar för att förändra sin situation. Försörjningsstödet skall vara en hjälp till självhjälp. Ett av de viktigaste inslagen i arbetet med försörjningsstöd är att motverka den passivitet som kan uppkomma vid långvarig arbetslöshet. Arbete och Försörjning skall genom aktiva insatser stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Relevanta och rimliga krav skall alltid ställas i syfte att stödja den enskilde att finna en väg till eget arbete och därmed egen försörjning. Arbetet med försörjningsstöd skall utgå från principen arbete/sysselsättning i stället för bidrag. Förutom försörjningsstöd skall Arbete och Försörjning även ge råd, stöd och kompetensutveckling för att människor skall kunna erhålla och behålla en anställning. 1.2 Allmänt Rätten till bistånd regleras i 4 kap Socialtjänstlagen (SoL). Rätten till försörjningsstöd preciseras i SoL 4 kap 1 och 3. Enligt SoL 4 kap 2 har en kommun rätt att ge bistånd utöver det som anges i SoL 4 kap 1. Ekonomiskt bistånd är en behovsprövad bidragsform. Rätt till ekonomiskt bistånd har den som har gjort vad som kan göras för att försörja sig men som ändå inte kan tillgodose sina och familjens behov. Den enskilde har ansvar för att planera sin ekonomi. Egna tillgångar skall användas i första hand. Försörjningsstödet delas upp i en för hela riket gällande norm (riksnorm) samt en del som avser rätt till ersättning för skälig kostnad för ett antal andra behov. Riksnormen skall täcka hushållets normala kostnader för: livsmedel kläder och skor lek och fritid hälsa och hygien förbrukningsvaror dagstidning telefon och TV-licens

5 Sidan 5 (av 25) Därutöver utges mot uppvisande av kvitto ersättning motsvarande kostnader för: anställningsintervju resor/söka arbete resor arbetsresor avgift till fackförening och erkänd arbetslöshetskassa barnomsorg boende glasögon med kostnadsförslag hemförsäkring hemtjänst/färdtjänst hemutrustning hushållsel kosttillägg läkarvård medicin sjukhusvistelse spädbarnsutrustning studielitteratur tandvård umgänge med barn uteätartillägg Alla ansökningar om bistånd skall prövas enligt SoL 4 kap 1. Om avslag sker enligt Sol 4:1 kan bistånd eventuellt ändå beviljas genom SoL 4:2. Det är dock upp till den enskilda kommunen att besluta om bistånd enligt SoL 4:2. Avslag enligt SoL 4 kap 1 skall alltid motiveras och meddelas sökande i skriftlig form. Besvärshänvisning skall alltid bifogas. Vid avslag av del av ansökan om bistånd enligt SoL 4:1 skall två beslut ges, ett beslut för den del som beviljas och ett beslut för den del som avslås. Detta för att det skall föreligga möjlighet att överklaga avslagsbeslutet. Beslut om bistånd enligt SoL 4:1 kan överklagas genom förvaltningsbesvär och besvärshänvisning skall alltid bifogas ett avslagsbeslut. Beslut om bistånd enligt SoL 4:2 kan endast överklagas genom kommunalbesvär (laglighetsprövning). 1.3 Barnperspektivet Barnens bästa bör alltid uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten med ansökan om ekonomiskt bistånd. Även om barnperspektivet inte alltid är avgörande för vilket beslut som fattas, skall det alltid beaktas, utredas och redovisas. En viktig aspekt vid tillämpnings av barnperspektivet är att hjälpa föräldrarna att bli självförsörjande. I familjer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd skall barnkonsekvensanalys göras och dokumenteras med fokus på barnens situation.

6 Sidan 6 (av 25) Dokumentation skall finnas om hur barnens behov har beaktats, vilka eventuella överväganden som har gjorts och hur detta påverkar beslutet. Detta gäller såväl negativa som positiva beslut, och framför allt, el- och hyresskulder. Enligt beslut av Utskottet för arbete och försörjning medräknas inte höjningar av barnbidrag och flerbarnstillägg fr o m som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd. 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 4 kap 1 SoL 2.1 Anställningsintervju resor/söka arbete resor Ekonomiskt bistånd utgår efter prövning till sökande som är kallad till anställningsintervju utanför kommunen, om ersättning inte erhålls från arbetsförmedlingen, arbetsgivare eller annan. Ekonomiskt bistånd utgår normalt inte till sökande som söker arbete på annan ort. Undantag: om resorna är ett led i den sökandes handlingsplan och överenskommelse med handläggare har gjorts innan resan. 2.2 Arbetsresor Arbetsresor betraktas som godtagbar kostnad. Försörjningsstöd till arbetsresor med egen bil kan beviljas endast om billigare färdsätt saknas eller om arbetstider är sådana att allmänna kommunikationsmedel inte är möjliga. Det görs i dessa fall en individuell prövning av biståndsbehovet. Arbetsresor inom tätorten kan beviljas om särskilda skäl föreligger. 2.3 Avgift till fackförening och erkänd arbetslöshetskassa Fackföreningsavgift godtas som utgift. Även avgift för anslutning till arbetslöshetskassa godtas. 2.4 Barnomsorg Avgift för barnomsorg godtas enligt kommunal taxa. I första hand skall den sökande undersöka möjligheter till avgiftsbefrielse. 2.5 Boendekostnad Utgångspunkten vid bedömningen om vad som är skälig boendestandard är vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Vad gäller bostadens storlek hämtas vägledning från de maxgränser för bidragsgrundande bostadsyta som gäller vid beräkningen av bostadsbidrag.

7 Norm för boendekostnader 2015 Sidan 7 (av 25) 1 vuxen, 1 rum och kök :- 1 vuxen, 1,5 rum och kök :- 2 vuxna, 2 rum och kök :- 1 vuxen + 1 barn, 2 rum och kök :- 1 vuxen + 2 barn, 3 rum och kök :- 2 vuxna barn, 3 rum och kök :- 1-2 vuxna barn, 4 rum och kök från :- 1-2 vuxna + 5 barn och fl, 5 rum och kök (eller stor 4:a) från :- Krav på byte av bostad är främst motiverat vid långvarigt biståndsbehov. Förutsättningen för krav på flyttning eller reduktion av ersättningen för bostadskostnaderna är att det finns faktiska möjligheter för hushållet att erhålla en annan bostad som uppfyller skäliga krav samt att oskäliga sociala konsekvenser inte uppstår. Den enskilde måste dessutom få skälig tid att byta bostad; i normalt fall 4 månader samt redovisa aktivt bostadssökande. För umgängesberättigad förälder med regelbundet umgänge tas hänsyn till behov av större bostad. Hemmavarande vuxet barn med egna inkomster skall bidra till boendekostnaden. Hyreskostnaden skall i dessa fall delas på antalet boende i lägenheten. Hemmavarande vuxet barn utan egen inkomst än försörjningsstöd skall beviljas bistånd till hyreskostnad med belopp motsvarande tidigare beviljat bostadsbidrag eller hyreskostnad delad på antal vuxna i hushållet. Kostnad för dubbel hyra i samband med exempelvis flyttning godkänns generellt inte. I särskilda fall kan den godkännas som utgift i max tre månader vilket motsvarar normal uppsägningstid. Flyttningen skall då vara motiverad av ekonomiska, sociala eller medicinska skäl. Inneboendekontrakt skall stämplas av skattemyndigheten. 2.6 Boendekostnad för egen fastighet/bostadsrätt Vid beräkning av den faktiska boendekostnaden i jämförelse med de belopp som anges under punkt 2.5 skall alltid räknas med nettoräntan, dvs. räntekostnaden minus skattejämkning = 70 % av ränta. I boendekostnaden ingår även uppvärmningskostnad, villaförsäkring, vatten, sophämtning, underhåll. Amorteringar ligger däremot utanför normen för högsta godtagbara boendekostnad. Kostnaden för egen fastighet överstiger i vissa fall högsta godtagbara boendekostnad och det måste även beaktas att fastigheten kan utgöra realiserbart kapital. Vid långvarigt behov av försörjningsstöd kan det bli nödvändigt att tillsammans med den enskilde planera för en förändring av boendet och hitta en billigare bostad. Beräkning av bostadskostnader för egen fastighet följer samma principer.

8 2.7 Glasögon Sidan 8 (av 25) Bistånd till glasögon utgår efter att behovet styrks av läkare/optiker. Glasögonbågar ersätts med högst 1,5 % av basbeloppet samt kostnad för glas enligt ordination. Möjlighet till paketpris skall beaktas. Bistånd till kontaktlinser beviljas endast efter läkarutlåtande. Bidrag till glasögon för barn upp till 8 år utgår från Region Skåne med 500 kronor för en styrka och kronor för dubbelslipade. Recept från ögonläkare krävs. I särskilda fall kan hjälp utgå från Hjälpmedelscentralen. 2.8 Hemförsäkring Bistånd till hemförsäkring godtas månadsvis. Försäkringsbrev skall uppvisas. 2.9 Hemtjänst/färdtjänst Avgift för hemtjänst och färdtjänst godtas. Möjlighet till avgiftsbefrielse skall undersökas Hemutrustning Avgörande för om ekonomiskt bistånd till hemutrustning skall utgå är bedömningen av när den sökande kommer att ha ekonomiska förutsättningar att själv kunna skaffa nödvändig utrustning med egen inkomst samt sökandens ålder. Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd skall täcka det omedelbara behovet av grundutrustning. Till denna räknas utrustning som krävs för att sova, äta, laga mat och rengöring. Utrustning som har med trivsel att göra beviljas i begränsad omfattning. Vid skilsmässa är utgångspunkten att de vuxna delar på det gemensamma bohaget. Likaså att barnens möbler och övrig utrustning följer med den förälder som barnet/barnen skall bo hos. Hembesök skall ske i samband med utredning om behov av hemutrustning. Begagnade möbler kan vara ett alternativ till nyförvärv. Sökanden skall redovisa inhandlade varor med kvitto Kosttillägg Kosttillägg utgår endast vid konstaterat sjukdomstillstånd. Behovet skall styrkas av läkare eller dietist. Bidrag från Region Skåne skall beaktas i första hand Sjukhusvistelse

9 Sidan 9 (av 25) Bidrag till sjukhusvistelse beviljas inte. Intyg från Arbete och Försörjning kan begäras för nedsättning av kostnaden Spädbarnsutrustning Spädbarnsutrustning kan beviljas med högst 10 % av basbeloppet för första barnet. Beloppet inkluderar såväl ligg- som sittvagn och babysäng. Begagnad utrustning kan vara ett alternativ till nyförvärv. Sökanden skall redovisa inhandlade varor med kvitto Studielitteratur Ekonomiskt bistånd till studielitteratur kan beviljas endast för studier på grundskolenivå med faktisk kostnad. Försäljning av böcker från föregående termin skall beaktas Tandvård För nödvändig tandvård kan ekonomiskt bistånd utges till hela den kostnad som patienten skall erlägga enligt tandvårdsförsäkringen. Förutsättningen är att sökanden bedöms vara i behov av långvarigt försörjningsstöd d v s längre än 4 månader. För ingrepp som kostar mer än :- skall det inhämtas kostnadsförslag och granskas av konsulttandläkare. Akut tandvård ersätts med faktiskt, skäligt, belopp efter sedvanlig prövning Umgänge med barn Förälder som har kortare umgänge med barn beviljas för varje dag den del av riksnormen som motsvarar livsmedel, hygien och fritidskostnad för barnet räknat per dag. Vid längre umgänge skall i första hand undersökas om försäkringskassan reglerar underhållsstödet. Kostnader för umgängesresor måste framstå som rimliga med hänsyn till vad människor i normala inkomstlägen kan bekosta. Huvudprincipen är att båda föräldrar skall dela på resekostnaderna. För barn som behöver göra långa umgängesresor för att träffa sin förälder görs en individuell prövning. För umgängesresor avseende placerade barn svarar placerande kommun Uteätartillägg Den som saknar matlagningsmöjlighet kan erhålla förhöjning av normbelopp med högst 18 % av basbeloppet per år.

10 Sidan 10 (av 25) 3 BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Även bistånd för livsföring i övrigt skall prövas enligt SoL 4:1 och beviljas om det krävs för att sökanden skall uppnå en skälig levnadsnivå. Handläggare skall motivera varför biståndet krävs för att personen skall uppnå en skälig levnadsnivå. Bistånd utöver skälig levnadsnivå kan lämnas i enlighet med SoL 4 kap Advokatkostnader Ekonomiskt bistånd utgår generellt inte till advokatkostnad. Möjligheterna att få ersättning via hemförsäkring skall undersökas. Undantag: om juridisk expertis behövs för att det har med nödvändig livsföring att göra. Det skall beaktas hur långvarigt den sökandens behov av försörjningsstöd är. 3.2 Alternativ medicinsk behandling Ekonomiskt bistånd till alternativ medicinsk behandling kan utgå då vårdbehovet är sådant att det inte kan tillgodoses inom sjukvården och behovet styrks av läkare. 3.3 Begravningskostnader En förutsättning för att ekonomiskt bistånd utges till begravningskostnader är att det saknas tillgångar i dödsboet eller att eventuella försäkringar inte täcker kostnaderna. Godtagbara utgifter för begravning är 35 % av basbeloppet och högst 10 % av basbeloppet för gravsten. Kostnad för resa till begravning utgår endast om den bortgångne är nära släkt med sökanden. 3.4 Bredband Ekonomiskt bistånd till bredband beviljas inte om inte särskilda skäl föreligger. 3.5 Flyttningskostnader Vid flyttningar av arbetsmarknadsskäl skall möjligheten att få bidrag från arbetsförmedlingen undersökas. Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd beviljas. Kostnadsförslag skall införskaffas från mer än en flyttfirma. Kostnad för adressändring godtas inte. Kostnad för telefonflyttning beviljas under förutsättning att telefoninstallation har godkänts.

11 Sidan 11 (av 25) 3.6 Försäkringar Arbetslöshetsförsäkring godkänns som utgift enligt 4 kap 1. Hemförsäkring, se 2.8. Villaförsäkring: se kostnader för egen fastighet. Olycksfallsförsäkring för barn täcks av riksnormen för försörjningsstöd. 3.7 Pass/ID-kort Som huvudregel utgår ersättning för identitetshandling för den som saknar sådan. Ekonomiskt bistånd till pass utgår normalt inte. 3.8 Rekreation Om särskilda skäl föreligger kan ekonomiskt bistånd utgå till rekreationsresor, dock inte till resor som betingas av ett direkt sjukvårdsbehov där landstinget har ett ansvar. Möjlighet att få bidrag från olika fonder skall beaktas. 3.9 Skulder Den enskilde är inte berättigad till ekonomiskt bistånd avseende skulder såvida det inte finns särskilda skäl. Andra alternativa lösningar skall vara uttömda. Budget- och skuldrådgivning skall erbjudas. I andra hand kan ekonomiskt bistånd till skulder beviljas om det har en avgörande betydelse för den sökandens fortsatta försörjning. Det kan t ex röra sig om skuld avseende hyra eller el som måste betalas för att den enskilde inte skall hamna i en oacceptabel situation, en barnomsorgsskuld som måste regleras för att den enskilde kan påbörja utbildning etc. Även omständigheten då skulden uppstod bör beaktas. Skulden kan t.ex. avse utgifter som skulle ha beaktats om den enskilde i ett tidigare skede ansökte om ekonomiskt bistånd Telefoninstallation/depositionsavgift Bidrag till installation av telefon kan utgå till barnfamiljer om familjen inte bedöms ha möjlighet att själv bekosta installationen av telefon inom rimlig tid (normalt 4 månader). Bidrag till installation av telefon kan också i vissa fall utgå till hushåll utan barn om hushållet bedöms ha särskilt behov av telefon och om hushållet inte har möjlighet att själv bekosta installationen inom rimlig tid (normalt 6 månader).

12 3.11 Utlandsresa och därmed sammanhängande kostnader Sidan 12 (av 25) Utlandsresa och därmed sammanhängande kostnader kan beviljas vid starka sociala eller medicinska skäl. Möjlighet till bidrag från olika fonder skall beaktas. 4 INKOMSTBERÄKNING FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD Vid beräkning av behov av försörjningsstöd görs avdrag för alla nettoinkomster. Med nettoinkomster avses inkomster efter avdrag för preliminär skatt. 4.1 Inkomster som skall beaktas: arbetsinkomst (inkl semester-, helgersättning m m) arbetslöshetsunderstöd (A-kassa, Alfa-kassa) arvoden arv och gåva avgångsvederlag barnbidrag och flerbarnstillägg bostadsbidrag dagersättning från försäkringskassa (dagpenning, Rehabpenning etc) familjebidrag folkpension (inkl barnpension och barntillägg) familjehemsersättning (arvodesdel) föräldrapenning hyresinkomst inkomst av kapital inkomst av rörelse livränta närståendepenning omställningsbidrag ränteinkomster sjukpenning sjukbidrag/sjukpension skatteåterbäring starta-eget-bidrag spelvinster studiebidrag/studiemedel/studielån tilläggspension eller pension från tidigare arbetsgivare traktamente efter avdrag för styrkta kostnader som ersättningen skall täcka utländsk pension vårdbidrag (ej merkostnadsdelen) utbildningsbidrag underhållsbidrag

13 underhållsstöd övriga beskattningsbara inkomster. Sidan 13 (av 25) Om den enskilde har rätt till socialförsäkringsförmåner hänvisas till dessa för att tillgodose eller bidra till försörjningen. Undantag bör dock göras i bl a följande situationer: En arbetslös person bör inte tvingas att utnyttja ersättningsdagarna med föräldrapenning redan före barnets födelse. En arbetslös person som har barn bör kunna spara upp till fyra veckors föräldrapenning fram till det år under vilket föräldrapenningen senast kan tas ut. Båda föräldrarna, inte bara den eventuellt arbetslöse eller den med lägre lön, bör kunna använda sig av sin möjlighet (halva föräldrapenningstiden) att vara hemma med sitt barn. 4.2 Inkomster som inte skall beaktas: handikappersättning extra tillägg till studiebidrag (ej ensamt hushåll) merkostnad av t.ex. vårdbidrag tillfälliga mindre bidrag från fonder och stiftelser ersättning från feriearbete stipendier och fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål t ex en resa försäkringsersättningar som kompenserar försäkringstagaren för ekonomiska förluster med anledning av en händelse av ett visst slag och som inte utgör en ersättning för inkomstförlust skadestånd som kompenserar den skadelidande för ekonomiska förluster och som inte utgör en ersättning för inkomstförlust fiktiva inkomster övriga skattebefriade omkostnader. Handikappersättningen skall täcka de extra utgifter den enskilde har p g a sjukdom eller handikapp. Viktigt att observera då bedömning görs av godtagbara kostnader. Med fiktiva inkomster avses t ex skatteåterbäring som omhändertagits av kronofogden, pension som skulle ha betalats ut om förtida uttag inte gjorts, barns inkomster från tillgångar som står under överförmyndarens kontroll etc. 4.3 Jobbstimulans Fr o m 1 juli 2013 beaktas under vissa omständigheter inte 25 % av nettoinkomsten av anställning vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd. Jobbstimulansen gäller alla som har fått ekonomist bistånd i form av försörjningsstöd under minst sex månader i följd. Om de har, eller hittar arbete, under den perioden får de efter sex månader behålla 25 % arbetsinkomsterna, utan att det räknas som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd under två år. Försörjningsstöd sex månader i följd behöver inte ha utgått från samma kommun. Efter kvalificeringsperioden på sex månader gäller jobbstimulansen i 24 månader sammanhängande. Även om den enskilde blir självförsörjande under korta perioder

14 Sidan 14 (av 25) och återkommer sedan till försörjningsstöd gäller jobbstimulansen under två år sammanhängande. Den enskilde tar jobbstimulansen med sig även vid flytt till annan kommun. Efter 24 månader med jobbstimulans gäller åter en kvalificeringsperiod på sex månader och därefter åter en jobbstimulansperiod på 24 månader. Detta gäller så länge som den enskilde uppbär försörjningsstöd. Jobbstimulansen gäller inkomster från anställning, ej från kapital, näringsverksamhet eller ersättningar/bidrag som träder in i stället för arbetsinkomster (ex vis aktivitetsstöd, sjukersättning, pension eller livränta). Jobbstimulansen innebär ökat utrymme för konsumtion eller sparande. Sparande av medel från jobbstimulansen påverkar inte rätten till ekonomist bistånd under de två år som den särskilda beräkningsregeln gäller. Jobbstimulansen är personlig. Om flera personer i hushållet har arbetsinkomster tillåts varje person behålla 25 % av nettoinkomsterna, om villkoren i övrigt är uppfyllda. 4.4 Fribelopp för ungdomars inkomster I syfte att stimulera ungdomar i familjer med försörjningsstöd att ta arbeten skall, enligt ändring i SoL 4:1 a, socialtjänsten inte beakta hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster netto, efter skatteavdrag, upp till ett prisbasbelopp vid bedömning av föräldrarnas rätt till ekonomist bistånd. Socialtjänsten/Kommunen kan besluta att inte avräkna ett större belopp än som anges i lagen, men inte om ett mindre. Med hemavarande barn och skolungdomar avses barn och skolungdomar som bor i de hushåll för vilket biståndet beräknas. Dit räknas även barn och skolungdomar som är inackorderade på annan ort p g a gymnasiestudier. Barn och ungdomar som bor växelvis hos föräldrarna eller hos umgängesföräldrar räknas som hemmavarande hos både föräldrarna. I o m att lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2013 behandlas ansökningar fram till dess med ett halvt basbelopps fribelopp, medan ansökningar som behandlas efter 1 juli 2013 med ett helt basbelopps fribelopp. För att avgöra fribeloppet begär socialtjänsten uppgifter om nettoinkomster från början av året. Det skall inte göras avstämning vid årets slut av utbetalt ekonomiskt bistånd mot intjänad årsinkomst. 4.5 Ungdomar som får feriearbete inom kommunen Ungdomar som får anställning inom Eslövs kommun får behålla lönen från feriearbetena. Lönen räknas inte som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd. Detta gäller utöver rätten till jobbstimulans. 4.6 Sparmedel och andra tillgångar

15 Sidan 15 (av 25) Allmänt gäller att den som har kontanter, banktillgodohavanden, aktier, obligationer eller andra lätt realiserbara tillgångar skall använda dessa innan rätt till försörjningsstöd föreligger. Ålderspensionärer har dock rätt att ha sparade medel motsvarande högst 50 % av basbeloppet. Minderåriga barn kan ha sparade medel upp till 15 % av basbeloppet utan att det påverkar familjens rätt till försörjningsstöd. För barn med sparade medel som har behov av särskilda utgifter utöver vad som ingår i försörjningsstödet, t ex dyrare fritidsaktivitet, rekreation eller liknande, skall barnets sparade medel i första hand användas. Vid flytt till egen bostad skall sparade medel användas för inköp av hemutrustning innan bistånd kan erhållas. Fordonsinnehav kan godkännas endast på grund av medicinska, sociala eller arbetsrelaterade skäl. Vid behov av bil bör bilens värde normalt ej överstiga ett basbelopp. Personer som uppbär försörjningsstöd och saknar ovanstående skäl för fordonsinnehav skall avyttra sitt/sina fordon inom tre månader samt redovisa försäljningssumman som inkomst. Har sökanden beviljats bilstöd från försäkringskassan skall det anses att sökanden är i behov av fordonet för att uppnå skälig levnadsnivå. Har bil godtagits på grund av medicinska eller sociala skäl skall även kostnader för skäligt antal mil godtas. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till merkostnader för bil skall beaktas att av försäkringskassan beviljad handikappersättning kan avse merkostnader för bil. Vid den ekonomiska prövningen skall även hänsyn tas till andra tillgångar; egen fastighet och kapitalvaror. Dock inte till fiktiva tillgångar. Med fiktiva tillgångar menas bl a pensionsförsäkringar som inte kan återköpas, bankmedel som inte går att disponera pga. villkor i ex vis gåvobrev samt fast egendom som inte kan överlåtas p g a bestämmelse i gåvobrev eller testamente. 5 SÄRSKILDA GRUPPER 5.1 Föräldrars försörjningsskyldighet Enligt Föräldrabalkens 7 kapitel har föräldrarna underhållsskyldighet tills barnet har fyllt 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga så länge skolgången pågår dock längst intill dess barn fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Föräldrarna kan i vissa fall avstå från förvärvsarbete helt eller delvis för vård av minderåriga barn. Enligt rättspraxis har en förälder inte någon ovillkorlig rätt till försörjningsstöd om den utnyttjar rätten till ledighet för vård av barn och arbetar deltid (RÅ 1987 ref. 167). Vidare har en förälder som avstår från förvärvsarbete för vård av förskolebarn inte ansetts ha rätt till försörjningsstöd eftersom socialnämnden har fullgjort biståndsskyldighet genom att anvisa daghemsplats (RÅ 85 2:5).

16 5.2 Företagare Sidan 16 (av 25) Huvudprincipen är att försörjningsstöd inte utgår till att finansiera affärsverksamhet eller till att reglera skulder som uppkommit i sådan verksamhet. Om verksamhet inte kan bedrivas längre är konkurs eller ackord de utvägar som står till buds för den enskilde företagaren. Om företagaren driver ett företag som inte lönar sig och han/hon ansöker om försörjningsstöd kan ansökan avslås med hänvisning till att den enskilde kan avyttra sitt företag och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Enligt rättsfallet KamR föreligger dock inte något lagligt hinder för företagare att erhålla ekonomiskt bistånd under en övergångsperiod, om sökanden parallellt söker arbete fortlöpande, per automatik, endast på den grunden att sökanden är egen företagare. 5.3 Föräldraledighet Den av föräldrarna som är hemma med nyfött barn skall innan barnet har fyllt 1 år anmäla sig till Arbetsförmedlingen, ansöka om plats för barnet inom barnomsorgen samt börja söka arbete. 5.4 Konfliktberörda Person berörd av arbetsmarknadskonflikt kan erhålla försörjningsstöd om konfliktersättning inte utgår samt om konfliktersättningen är för låg jämfört med gällande normer. Försörjningsstöd kan utgå om konflikten är laglig. Försörjningsstöd är återbetalningspliktigt. 5.5 Kompetenshöjande verksamhet Tidigare var avsikten att främst ungdomar under 25 år och personer som fyllt 25 år, men som av särskilda skäl var i behov av kompetenshöjande åtgärder, skulle anvisas till kompetenshöjande åtgärder. I praktiken har allt fler hänvisats till kompetenshöjande åtgärder, oavsett ålder. Ändringen av paragraf 4:4 SoL år 2013 innebär kodifiering av att alla kan hänvisas till kompetenshöjande verksamhet. Socialtjänsten gör en individuell bedömning av om den enskilde har behov av att delta i kompetenshöjande verksamhet. Regeln skall inte tillämpas på personer med problem av personlig natur eller på personer med behov av bara tillfälligt ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten skall utforma en individuell plan i samråd med den enskilde och Arbetsförmedlingen. Det finns ingen tidsgräns för hur lång en kompetenshöjande insats får vara, men insatsen skall utformas i samråd med den enskilde och vara tidsbestämd, d v s den enskilde skall veta när den upphör. Socialtjänsten skall inte kräva deltagande i kompetenshöjande verksamhet från första dagen som det utgår bistånd, och inte heller hänvisa till kompetenshöjande

17 Sidan 17 (av 25) verksamhet som villkor för att behandla ansökan om försörjningsstöd skall behandlas (JO:s beslut den 21 mars 2012, dnr ). 5.6 Kriminalvårdens klienter Den kommun där den intagnes bostad är belägen är vistelsekommun. Då någon vistas på kriminalvårdsanstalt utgår ej försörjningsstöd eller fickpengar. Kriminalvården ansvarar också för utrustning i samband med arbetssökande. Under permission utgår dock ingen ersättning från kriminalvården och den sökande har rätt till försörjningsstöd. Vid längre anstaltsvistelse (mer än 6 månader) skall prövas om bostaden skall sägas upp eller hyras ut i andra hand. I de fall uppsägning av bostaden sker lämnas ekonomiskt bistånd till ev. flyttningskostnader samt till magasinering av möbler under den tid straffet avtjänas. 5.7 Ungdomar Studerande i gymnasieskolan (även ungdomar över 18 år) som bor hos föräldrarna räknas in i familjen vid prövning av behov av försörjningsstöd. Icke studerande ungdomar som fyllt 18 år och avslutat grundutbildning men bor kvar i föräldrahemmet betraktas i försörjningshänseende som ensamstående i hushållsgemenskap. Bistånd för en del av boendekostnad skall beviljas. Kostnad för eget boende beviljas endast i undantagsfall om särskilda sociala skäl föreligger. Ungdomarna förutsätts bo kvar hos föräldrarna tills de har sådana inkomster att de klarar eget boende. 5.8 Vuxenstuderande Grundregeln är att vuxenstuderande skall försörja sig genom studiemedel eller vuxenstudiestöd. Studerande förväntas i första hand genom förvärvsarbete klara sin försörjning under ferierna. Försörjningsstöd enligt kap 4 SoL kan utgå om den studerande inte erhållit sommararbete trots att han/hon aktivt i tillräckligt god tid sökte sådant arbete. Försörjningsstöd kan även utgå i väntan på lön men då mot återbetalning. Studerande som under sommarlov inte själv kan ordna ett sommararbete skall erbjudas praktik i samband med ansökan om försörjningsstöd. Vid studier med studielån från CSN utgår inte kompletterande försörjningsstöd under studietiden (Regeringsrättens dom, mål nr 4670/1994) annat än vid akuta nödsituationer. Vid deltagande i svenskundervisning för invandrare bör dessa personer kunna få kompletterande försörjningsstöd. I första hand skall dock behovet, om möjligt, tillgodoses genom deltidsarbete. 5.9 Vuxna personer med gemensam bostad

18 Sidan 18 (av 25) Makar är underhållsskyldiga mot varandra enligt äktenskapsbalken 6 kap 2. Ogifta sammanboende likställs med gifta om de sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden. Man bör utgå från att sökanden sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden om de har barn tillsammans eller har levt tillsammans under en längre tid. Om det av omständigheterna klart framgår att två vuxna personer, som delar bostad, har helt skilda hushåll skall försörjningsstöd utgå som till två enskilda personer Värnpliktiga Försörjningsstöd utgår inte till värnpliktiga. Deras behov tillgodoses genom andra bidrag Äldre Ålders- och förtidspensionärer har som regel sin försörjning tryggad genom den allmänna försäkringen. Kompletterande försörjningsstöd kan utgå för att uppnå skälig levnadsnivå för: äldre invandrare som ännu inte har fått folkpension eller äldreförsörjningsstöd ålderspensionär med låg pension. Den som har fyllt 61 år skall inte tvingas att utnyttja den möjlighet som finns att göra förtida uttag på ålderspensionen. 6 UTLÄNDSKA MEDBORGARE En utländsk medborgare, med undantag från vissa EU-medborgare och deras anhöriga, får inte uppehålla sig i Sverige mer än tre månader från inresan utan att ha uppehållstillstånd. Utländska medborgare med viseringsplikt ska ha uppehållstillstånd eller visum redan vid inresa. Om en svensk medborgare gifter sig med en medborgare från annat EU-land eller annat utomnordiskt land, skall denne ha sökt och beviljats uppehållstillstånd i Sverige innan inresa i landet. Detta krävs dock inte om medborgaren från annat EU-land själv uppfyller kriterierna för att ha uppehållsrätt genom till exempel en anställning i Sverige (förklaras nedan). 6.1 Med uppehållstillstånd Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige som vistas i Sverige har samma rätt till bistånd som svenska medborgare. Utländsk

19 Sidan 19 (av 25) medborgare som söker ekonomiskt bistånd skall alltid kunna uppvisa gällande beslut om uppehålls- och arbetstillstånd. Utländska medborgare med uppehållstillstånd för besök är inte berättigade till försörjningsstöd, utan skall bedömas på samma sätt som utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i landet. För utländsk medborgare utan viseringsplikt krävs denna typ av uppehållstillstånd efter tre månaders vistelse i Sverige. Utländska medborgare med viseringsplikt skall ha denna typ av uppehållstillstånd redan vid inresan. Studenter skall inte beviljas ekonomiskt bistånd annat än i undantagsfall, i en akut nödsituation. Uppehållstillståndet har beviljats under förutsättningen att försörjningen är tryggad under vistelsen i landet. 6.2 Utan uppehållstillstånd Utländska medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, t ex turister, affärsresande och säsongsarbetare skall vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets ambassad eller konsulat. I princip föreligger endast rätt till ekonomiskt bistånd i en nödsituation och kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det yttersta ansvaret skulle i det enskilda fallet kunna ge den enskilde matpengar samt en biljett hem. Efter tre månaders vistelse i Sverige inträder kravet på uppehållstillstånd. Vänder sig personen till socialtjänsten efter mer än tre månader i landet och personen saknar uppehållstillstånd och har inte heller ansökt om uppehållstillstånd, bör socialtjänsten underrätta polismyndigheten. Skyldigheten inträder första gången en nämnd vidtar en åtgärd i ett ärende om socialtjänst, t.ex. registrerar en ansökan om ekonomiskt bistånd. Socialnämnden bör också uppmana personen att ta kontakt med Migrationsverket för att ansöka om ett uppehållstillstånd. Ansöker personen inte om uppehållstillstånd kan det möjligen bli aktuellt med bistånd i avvaktan på avvisning eller utvisning. 6.3 Asylsökande Asylsökande skall hänvisas till Migrationsverket, som beviljar bistånd i form av dagersättning. Detta gäller oavsett om den asylsökande vistas på förläggning eller hos släkting i kommunen. Kommunen ansvarar för gruppen Övriga som sökt uppehållstillstånd i Sverige och omfattas av 1 punkt 3 i lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA), det vill säga har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas. Det är Migrationsverket som beslutar om uppehållstillstånd, och beslutet skall visas upp av den sökande. Dessa personer beviljas dagersättning enligt LMA och det utbetalas av kommunen. Detta gäller även personer som tidigare haft uppehållstillstånd som upphört att gälla och som har sökt nytt uppehållstillstånd. I de senare fallen kan det även bli aktuellt att bevilja hyra eller dylikt.

20 7 EU-MEDBORGARE Sidan 20 (av 25) 7.1 Allmän orientering För EU-medborgare gäller särskilda regler som innebär att kravet på uppehållstillstånd enligt utlänningslagen inte gäller för dem under vissa förutsättningar. Bestämmelser om uppehållsrätt, som reglerar EU-medborgares rätt att vistas i landet, finns i utlänningslagen och utlänningsförordningen. I princip kan man säga att EU-medborgare har rätt till ekonomiskt bistånd om de har uppehållsrätt. Reglerna om uppehållsrätt omfattar även medborgare från EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein. Reglerna om uppehållsrätt omfattar dock inte medborgare från Schweiz, för vilka tidigare regler om uppehållstillstånd fortfarande gäller. EU:s medlemsstater ät: Belgien, Bulgarien, Cypern (grekcypriotiska delen), Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Reglerna om uppehållsrätt är endast tillämpliga på sådana EU-medborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i och därigenom utnyttjar den fria rörligheten. Med uppehållsrätt avses en rätt för EU-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd under vissa förutsättningar. EU-medborgaren har uppehållsrätt om han eller hon: - är arbetstagare eller egen företagare i Sverige - har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning - är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning - har en heltäckande sjukförsäkring för sig och sina familjemedlemmar som gäller i Sverige - har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. Med familjemedlem avses make/maka eller sambo. Med familjemedlem avses vidare släkting i rakt nedstigande led till EU-medborgare eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är under 21 år eller är beroende av dem för sin försörjning. Slutligen avses även släkting i rakt uppstigande led till EUmedborgare eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av dem för sin försörjning. En registrerad partner jämställs med make. Det skall noteras att familjemedlemmar inte behöver vara EU-medborgare för att ha uppehållsrätt.

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015 Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN 2015-06-03 VÄLKOMMEN Socialnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: onsdagen den 3 juni 2015, kl. 14.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset,

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6 VARA KOMMUN 1 Socialnämndens målsättningar Att de som får ekonomiskt bistånd så snart som möjligt blir självförsörjande och oberoende

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer