Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd?"

Transkript

1 Ö versikt ö ver utlä ndskä medbörgäres rä tt till studiestö d enligt nätiönellä regler

2 SAMMANFATTNING Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd? Danmark Sökanden kan jämställas med danska medborgare enligt direktiv 2004/38. Sökanden kan dessutom jämställas efter nationella regler, om de antingen har kommit till Danmark tillsammans med sina föräldrar innan de har fyllt 20 år, eller om de har bott i landet i två år och antingen under den perioden förvärvsarbetat eller varit gift/registrerad partner med en dansk medborgare, eller om de omfattas eller har omfattats av integrationsloven, eller om de har bott i landet i fem år i annat syfte än att utbilda sig. Finland Sökande kan jämställas med en finsk medborgare enligt Förordning 492/2011 (tidigare 1612/68) samt Direktiv 2004/38 om han har permanent uppehållsrätt enligt utlänningslagen. Sökande kan även få rätt enligt nationella regler om personen är fast bosatt i Finland och vistas i Finland i annat än studiesyfte och som har uppehållsrätt som registrerats enligt utlänningslagen eller uppehållskort eller som har registrerat sin vistelse såsom krävs av nordiska medborgare, eller som har kontinuerligt, permanent uppehållstillstånd eller EG-uppehållstillstånd. Färöarna Det krävs att den utländske medborgaren uppehåller sig lagligt på Färöarna, inte får studiestöd från hemlandet och därutöver uppfyller ett av följande villkor: har haft fast bosättning på Färöarna två sammanhängande år innan studierna påbörjas har innan de fyllt 20 år haft fast bosättning tillsamman med föräldrarna på Färöarna har fast bosättning på Färöarna och har varit gift med en dansk medborgare i minst två år. Island EU/EES-medborgare som är bosatta på Island på grund av sitt arbete och deras anhöriga (barn och föräldrar) har rätt till studiestöd. Ett villkor i lagen är dock att utbildningen har ett innehållsmässigt samband med det arbete den sökande har haft. EU/EES-medborgare som inte har arbetat på Island och deras anhöriga familjemedlemmar har rätt till studiestöd från LIN efter 5 års oavbruten bosättning på Island. 2

3 EU/EES som inte har bott 5 år på Island men som har fått uppehållstillstånd på obestämd tid på Island. Utländska medborgare som inte är EU/EES-medborgare men som är gifta med isländska medborgare och har haft en fast bosättning på Island i minst 2 år av de sista 5 åren har rätt till studielån för studier på Island och i Norden. I beviljningsreglerna finns också ett villkor som säger att utländska medborgare kan få studielån hos LIN om isländska medborgare har samma rätt i deras hemland. Sverige En utländsk medborgare kan få rätt till studiestöd enligt nationella regler om han/hon har permanent uppehållstillstånd. En utländsk medborgare kan även få rätt till studiestöd enligt nationella regler om han eller hon har uppehållsrätt och har varaktig anknytning till Sverige. Varaktig anknytning kan man få genom två års arbete alternativt två års familjeanknytning. Särskilda bestämmelser finns för barn under 20 år. En utländsk medborgare kan dessutom få studiestöd enligt nationella regler om det finns särskilda skäl. Det ges inte stöd till en utbildning i utlandet enligt de nationella reglerna med undantag för kortare perioder som ingår i en utbildning i Sverige - s.k. utbytesstudier (3 kap. 21 a SsF). Norge Utländska medborgare kan få stöd till utbildning i Norge enligt de nationella reglerna om han eller hon har laglig vistelse på grund av asyl eller humanitära orsaker, familjeanknytning, heltidsarbete i Norge under en bestämd tidsperiod, eller utbildning i Norge i en viss omfattning och över en viss period utan stöd från Lånekassen. Det ges inte stöd till en utbildning i utlandet enligt de nationella reglerna med undantag för kortare perioder som ingår i en utbildning i Norge. Åland Sökande är stadigvarande bosatt i landskapet och kan härleda rätt till studiestöd ur EU-rätten eller har permanent eller kontinuerligt uppehållstillstånd. Övriga sökande som minst två år innan studierna inleds har varit bosatta på Åland för annat ändamål än studier. (1 i LL om studiestöd) 3

4 1. Vilka utländska medborgare har rätt till studiestöd enligt nationella regler? Det har personer som hör till den danska minoriteten i Sydslesvig. personer som omfattas eller har omfattats av integrationsloven personer som vid inresan är under 20 år och tillsammans med föräldrarna är stadigvarande bosatta i landet. personer som omedelbart före ansökningstillfället har varit gift eller levt i registrerat partnerskap med en dansk medborgare och som stadigvarande Personer som är fast bosatta i Finland och vistas i Finland i annat än studiesyfte enligt följande grunder: Nordiska medborgare: efter att personen registrerat sin vistelse om vistelsen pågår över 6 månader. EU-medborgare samt medborgare i Schweiz och Liechtenstein och deras familjemedlemmar med uppehållsrätt i Finland registrerad enligt utlänningslagen EU/EES Personer som lagligen är bosatta på Färöarna och inte har studiestöd från hemlandet samt uppfyller ett av följande villkor: Har haft fast bosättning på Färöarna två sammanhängande år innan studierna påbörjas Har innan de fyllt 20 år haft fast bosättning tillsamman med föräldrarna på Färöarna Har fast bosättning på Färöarna och har varit gift med en dansk medborgare i minst två år. EU/EES medborgare som är bosatta på Island på grund av sitt arbete och deras anhöriga familjemedlemmar (barn och föräldrar) har rätt till studiestöd. Ett villkor i lagen är dock att utbildningen har ett innehållsmässigt samband med det arbete den sökande har haft. Medborgare från länder utanför EU/EES-området som är gifta med isländska medborgare, har rätt till studielån för studier på Island och i 1) Personer med permanent uppehållstillstånd (PUT). 2) Personer med uppehållsrätt och deras anhöriga kan få rätt till studiestöd om de har en varaktig anknytning till Sverige.(2 kap. 4 och 3 kap. 4 studiestödslagens). Med varaktig anknytning menas två års arbete alternativt sammanboende med svensk medborgare eller en annan utländsk medborgares om själv uppfyller nationellt villkor. Särskilda bestämmelser finns Personer som vistas lagligt i Norge och: har beviljats beskyttelse (asyl), eller opphold på grunn av sterke mennesklige hensyn eller særlig tilknytning til riket, eller har fått arbetseller uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning med norsk eller utländsk medborgare, eller bosättningstillstånd på grund av liknande skäl., eller är gift eller är sammanboende och har gemensamt barn eller är partner med Personer som är stadigvarande bosatta på Åland och kan härleda rätt till studiestöd ur EUrätten har permanent eller kontinuerligt uppehållstillstånd har varit bosatta på Åland för annat ändamål än studier i minst två år före inledandet av studierna (1 i LL om studiestöd) 4

5 gör det personer som omedelbart före utbildningen har varit bosatta i Danmark i minst två år och under denna tid arbetat minst 30 timmar per vecka personer som omedelbart före ansökningstillfället har varit bosatta i Danmark i fem år utan avbrott, när de har kommit till Danmark i annat syfte än studier. medborgare som har permanent uppehållsrätt enligt utlänningslagen. Medborgare från andra länder: Studiestöd kan beviljas om sökanden fått ett permanent uppehållstillstånd, ett kontinuerligt uppehållstillstånd eller tredjelandsmedborgarens EG-tillstånd. Norden om de ha haft en fast bosättning på Island 2 år av de sista 5 åren. Andra har samma rättigheter som islänningar har i sökandens hemland. för barn under 20 år. 3. En utländsk medborgare kan trots att han eller hon inte har PUT få studiestöd enligt nationella regler om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan exempelvis finnas för en studerande som har fått uppehållstillstånd i Sverige grundat på att han eller hon bedömts som flykting alt. en studerande som har barn med och är sambo med en svensk medborgare i Sverige. Särskilda bestämmelser finns för barn under 20 år en norsk medborgare och bägge bor i Norge, eller har uppehållstillstånd som tillkommer norska medborgare som har utvandrat till Kolahalvön, samt efterlevande, eller har varit bosatt i och har haft sammanhängande heltidsarbete i minst 24 månader före utbildningen samt betalat skatt i Norge under denna period. Den sökande måste också haft uppehållstillstånd som arbetstagare, eller har studerat på heltid i Norge de tre senaste åren med 5

6 normalt studieresultat utan studiestöd från Lånekassen. Om sökanden har studerat på deltid kan denne få rätt till studiestöd när han eller hon har fullgjort en utbildning som motsvarar tre års heltidsstudier. 2. I vissa av de nordiska länderna kan en person få rätt till studiestöd om han eller hon har arbetat en viss tid a) Vad räknas som arbete enligt de nationella reglerna? b) Ska arbetet ha varit av en speciell a) Normalt arbete med normal lön i enlighet med arbetsrätten. Arbetsgivaren ska vara registrerad hos tull- och skattemyndigheten Även arbete som egenföretagare räknas. Företaget ska vara vederbörligen Arbetet mot lön under minst tre månader, särskild bedömning om arbetet är mindre än tre månader. Med arbetet jämställs även tid som personen har varit registrerad som arbetslös. Även andra omständigheter då Att man har haft arbete är inte ett villkor för att få studiestöd. a) Avlönat arbete. b) Den sökande ska ha arbetat minst 30 timmar per vecka. c) Är inte definierat Förvärvsarbete på minst halvtid under minst två år. Med arbete jämställs även tid då den studerande har: varit registrerad som arbetssökande och under denna tid inte har haft studier som huvudsaklig sysselsättning, vårdat eget a) Arbete på heltid. Vård av eget barn under tio år. Arbete på norskt skepp. Au pair räknas inte som arbete. b) Det ska ha varit arbete på heltid Den sökande har flyttat till Åland för annat ändamål än studier och bott på Åland 185 dagar innan studierna inleds 6

7 omfattning? c) Ska arbetet ha pågått under en viss tid? registrerat hos skattemyndigheten. Avlönad praktik och utbildningsperiode r med lön räknas inte som arbete. b) Mindst 30 timer om ugen. c) Mindst 2 års sammenhængende erhvervsarbehejde umiddelbart før ansøgningstidspun ket under ophold i Danmark. han/hon har varit borta från arbetsmarknader kan accepteras som grund för beviljande av studiestöd förutom normala studier. Halvtidsarbete kan accepteras. Skattepliktig företags- eller näringsverksamhet av tillräcklig omfattning. Frågan är inte relevant i detta sammanhang för andra än EU/EES - medborgare eller nordiska medborgare. Studiestöd beviljas enligt de ovannämnda reglerna. Relevant hemmavarande barn som är under 10 år, deltagit i arbetsmarknadsutbildning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, deltagit i svenskundervisning på grundläggande nivå, haft sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande. c) Det ska ha varit sammanhängande heltidsarbete under minst 24 månader före studiernas början. 7

8 är vilket slags uppehållstillstånd personen har. 3. I vissa av de nordiska länderna kan en person få rätt till studiestöd om han eller hon har en stark familjeanknytning till landet. a) Vad räknas som familj enligt de nationella reglerna? b) Vilka villkor ska vara uppfyllda? a) Äktenskap eller registrerat partnerskap med en dansk medborgare. b) Mindst 2 års sammenhængende ægteskab eller ergistreret parforhold umiddelbart før ansøgningstidspun ktet under ophold i Danmark. Definitionen enligt utlänningslagens paragrafer 37, 154 och 158. Se punkt 6 (definitionen ang. rörande familjer enligt 154.) Äktenskap med en färösk (dansk) medborgare. a)giftermål (make) med en isländsk medborgare eller en EU/EESmedborgare som själv uppfyller reglerna eller är barn/föräldrar till isländska medborgare eller en EU/EESmedborgare. b) Bosättning i Island eller familjeanknytning till EU/EES medborgare som är bosatta i Island. a) Som familj räknas: make/maka/sambo /barn b) Två års sammanboende med en svensk medborgare eller med en annan utländsk medborgare som själv uppfyller villkoren enligt de nationella reglerna. Vissa undantag finns. Har fått arbets- eller uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning med norsk eller utländsk medborgare, eller bosättningstillstånd på grund av liknande skäl. Utlendingsdirektoratet avgör vem som kan kommer in under familjebegreppet. Är gift eller är sammanboende och har gemensamt barn eller är partner med en norsk medborgare och bägge bor i Norge. Riket har lagstiftningsbehörigh et i fråga om familjeförhållanden enligt 27 7 p. i Självstyrelselag för Åland. Se Finland. 8

9 4. Finns det speciella regler/undantag gällande barns rätt till studiestöd? Ja, personer som vid inresan är under 20 år och tillsammans med föräldrarna är stadigvarande bosatta i landet. Nej. Nej, men se punkt 1. Nej Ja, förutsatt att barnet uppfyller något av villkoren nedan. 1) En person med uppehållsrätt (enligt direktiv 2004/38) som vid inresan till Sverige inte är 20 år kan få rätt till studiestöd om han eller hon, har följt med eller senare anslutit sig till förälder som bor, arbetar och har för avsikt att stanna i landet. Nej. Barn som har uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning har rätt till stöd enligt huvudregeln i punkt 1. Nej. 2) Om en tredjelandsmedborgare som är under 20 år inte uppfyller villkoret om PUT ska han eller hon, i likhet med sin förälder, har 9

10 ett uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning till en person bosatt i Sverige. 5. Finns det speciella regler/undantag gällande flyktingars rätt till studiestöd? Ja, flyktingar som omfattas eller har omfattats av integrationsloven. Alla som har flyktingstatus med kontinuerligt uppehållstillstånd har rätt till studiestöd för studier i Finland. De, som har tillfälligt uppehållstillstånd, kan inte få studiestöd. Nej. Ja, om Islands Socialministerium har beviljat flyktingen status som bosatt i Island, dvs. Island betraktas som dennes hemland. Flyktingar med denna status har samma rätt till studiestöd som en isländsk medborgare. Ja, alla som enligt Migrationsverket har uppehållstillstånd som flykting, som skyddsbehövande eller på grund synnerligen ömmande omständigheter har rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige. Nej. Personer med flyktingsstatus har rätt till stöd enligt huvudregeln i punkt 1. Nej. 6. Gäller ett bifallsbeslut enligt de nationella reglerna för studier i det egna landet Jämställandet gäller enbart studier i Danmark. Nej, ett bifall enligt nationella regler gäller enbart för studier i Finland. Nej, därutöver ska man ha varit bosatt på Färöarna två av de senaste tre åren innan Ja, vid de flesta tillfällen. Men tredjelandsmedborgare som gifta med isländska Nej, ett bifall enligt nationella regler gäller enbart för studier i Sverige. Det ges inte stöd till Nej De nasjonale reglerna gir som hovedregel bare rett til støtte til utdanning i Norge. Nej. 10

11 såväl som för studier utomlands? studiestart eller ha varit bosatt på Färöarna hälften av livet innan studiestart. medborgare får bara lån till studier på Island och i Norden. en utbildning i utlandet enligt de nationella reglerna med undantag för kortare perioder inom ramen för ett utbytesprogram - s.k. utbytesstudier ( 3 kap. 21 a SsF.). Unntak for korte studieopphold i utlandet som inngår i den norske utdanningen.. 7. Kan rätten till studiestöd gå förlorad om man avbryter sin vistelse i landet? Ja, vid utlandsvistelse i en sammanhängande period på mer än två år. Nej, inte om utbetalningen av studiestöd fortsätter. Ja, om man inte har dispens gällande uppehållsrätten på Färöarna. Ja Om en person som tidigare har beviljats rätt till stöd enligt nationella regler, har vistas längre tid än sex månader utomlands prövar CSN om han eller hon fortfarande har kvar en anknytning till landet. Ja, om sökanden förlorar sitt uppehållstillstånd på grund av ett längre avbrott i vistelsen i Norge. Ja. 8. Kan en gäststuderande få rätt till studiestöd? Nej. Nej. Nej. Nej Nej. Nej. Nej. 11

12 9. Kan en utländsk medborgare - som har studiestöd från sitt hemland - också få studiestöd i studielandet? (Dubbla stöd) Nej, man kan som utgångspunkt inte få studiestöd från flere länder samtidigt, jf. reglen i 69 i SUbekendtgørelsen. Nej. Studiestöd kan inte utgå från flera länder samtidigt. Det här finns reglerat i Lagen om Studiestöd 6. Nej. Utländska medborgare som får studiestöd från hemlandet kan inte få studiestöd från Studni. Nej Nej. Studiemedel kan inte utgå från flera länder samtidigt. Detta finns reglerat i 3 kap. 25 fjärde stycket i studiestödslagen. Något motsvarande reglering finns dock inte gällande studiehjälp (gymnasiestudier år). Viss samordning sker då i stället med stöd av EU:s samordningsförordning 883/2004. Om förordningen inte är tillämplig är det i vissa situationer möjligt att få dubbla stöd. Nej. Utländska medborgare som får studiestöd från offentliga myndigheter i ett annat land kan inte få studiestöd från Lånekassen. Undantag kan dock göras om stödet bara omfattar skolepenger. Nej. Studiestöd kan inte beviljas om den studerande beviljas studiestöd från ett annat land. 22 i LL om studiestöd. 12

13 10. Finns krav på bosättning i landet folkbokföring för att studiestöd ska kunna beviljas enligt nationella regler? Ja, den utländska medborgaren skall vara registrerad i folkeregistret för att uppnå rätt till studiestöd. Ja. Den utländska medborgaren måste vara inskriven i befolkningsregister för att få rätt till studiestöd enligt de nationella reglerna. Ja, den utländska medborgaren måste vara folkbokförd på Färöarna. Ja, den utländska medborgaren ska vara folkbokförd på Island när rätten till studielån prövas. Studiestöd kan endast beviljas till en utländsk medborgare som är bosatt i Sverige. Det behöver inte innebära att personen ska vara folkbokförd i Sverige. En studerande anses vara bosatt i Sverige om han eller hon har sin egentliga hemvist här i landet och regelbundet tillbringar sin dygnsvila här. Ja, den utländska medborgaren måste ha uppehållstillstånd och ha norskt fødselsenummer. Ja, krav på stadigvarande bosättningsort definieras i 2 i LL om studiestöd. Detta kan exempelvis visas via hyresavtal, arbetsgivarintyg, studieintyg, taxeringsuppgifter). 13

14 11. Kan en utländsk medborgare som får avslag på sin ansökan om studiestöd överklaga beslutet? Ja, till Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Ja. Besvärsnämnden för studiestöd. Nämndens beslut kan överklagas hos Försäkringsdomstolen. Ja, till Klagenämnden för Studni Ja, Överklagandenämnden för studiestöd, Box 8108, 128, Reykjavík, Island. Ja. Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, , Härnösand, Sverige Ja, till Lånekassens Klagenämnd. Ja, till Ålands förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen beslut överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen. 12. Är bestämmelserna om rätten till studiestöd för utländska medborgare reglerade i författning? Ja, i SU-loven, se lovbekendtgørelse nr. 661af 29. juni 2009, og i SUbekendtgørelse nr. 445 af 8. juni Ja, Studiestödslagen (65/1994), senast ändrad 2013/670 samt i FPA:s anvisningar om studiestöd. Ja, i Løgtingslóg nr. 36 från 3 maj 2007 om studiestöd. Ja, studiestödslagen nr. 21/1992, samt ändringer nr. 67/1997. Ja, studiestödslagen (1999:1395), sudiestödsförordningen (2000:655) samt i CSN:s föreskrifter och allmänna råd (2006:7, ändrad 2009:4, omtryck), om utländska medborgares rätt till studiestöd. Ja. Lov 3. juni 2005 nr 37 (Lov om utdanningsstötte) og i tillhorende forskrifter om tildelning av utdanningsstotte for Ja i LL om studiestöd (ÅFS 71/2006) 13. Är prövningen av utländska medborgares rätt Nej, det är tal om en samlad prövning enligt Ja. Först prövas enligt nationella bestämmelser och Nej Nej Ja. Det är ett beslut, men prövningen är delad i två steg. Ja. Vi prövar först om den utländska medborgaren har Nej, Det är en samlad stegvis prövning enligt 14

15 till studiestöd uppdelad i flera steg en prövning enligt nationella bestämmelser och en prövning enligt EU-rätten? nationella och EUrättsliga regler. sen enligt EUrätten (i två steg). rätt till studiestöd efter nationella regler. Har han inte det prövar vi om han har rätt till stöd enligt EU-rätten. nationella (åländska) regler och EUrätten. 15

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans ärendehandläggning.

Läs mer

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd Underhållsstöd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

En heldag om. Ekonomiskt bistånd. Halmstad 18 februari 2015

En heldag om. Ekonomiskt bistånd. Halmstad 18 februari 2015 En heldag om Ekonomiskt bistånd Halmstad 18 februari 2015 Denna kursdokumentation är en sammanställning av några fakta som jag tror kan vara användbara i det dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd. På

Läs mer

Folkbokföring i Sverige

Folkbokföring i Sverige 2014 Folkbokföring i Sverige För att du ska kunna ta vara på dina rättigheter i samhället är det viktigt att du är rätt folkbokförd. Du röstar och betalar skatt i den kommun där du bor. Du som är folkbokförd

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Sjukpenninggrundade inkomst

Sjukpenninggrundade inkomst Sjukpenninggrundade inkomst och årsarbetstid Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd.

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. Handläggare: Elin Rosenberg Datum: 2007-11-20 Dnr: PT2-6/0708 Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. I enlighet med 27 verkförordningen (1995:1322) bereds ni

Läs mer

KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN 2015-06-03 VÄLKOMMEN Socialnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: onsdagen den 3 juni 2015, kl. 14.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset,

Läs mer

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Vägledning 2010:5 version 4 Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett verksamhetsområde. Vägledningarna tas fram av Pensionsmyndigheten.

Läs mer

Förmånschef Ilpo Lahtinen, FPA, Finland: Studentrörligheten inom Norden och mellan Norden och andra länder

Förmånschef Ilpo Lahtinen, FPA, Finland: Studentrörligheten inom Norden och mellan Norden och andra länder PROTOKOLL Studerandemobilitet-Studiestöd, rörlighet och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26 27.11.2007 Sekreterare Anne-Maj Glad Jan Erik Brunnberg MÅNDAGEN DEN 26.11.2007 Diskussionsledare:

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödsförordning; utfärdad den 21 juni 2000. SFS 2000:655 Utkom från trycket den 11 juli 2000 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Bestämmelser

Läs mer

AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER SFS nr: 2010:110 Utfärdad: 2010-03-04 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1100 AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER I Inledande bestämmelser, definitioner och förklaringar 1 kap. Innehåll m.m. 1 Denna balk innehåller

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Antagna av Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet

Läs mer