Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd?"

Transkript

1 Ö versikt ö ver utlä ndskä medbörgäres rä tt till studiestö d enligt nätiönellä regler

2 SAMMANFATTNING Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd? Danmark Sökanden kan jämställas med danska medborgare enligt direktiv 2004/38. Sökanden kan dessutom jämställas efter nationella regler, om de antingen har kommit till Danmark tillsammans med sina föräldrar innan de har fyllt 20 år, eller om de har bott i landet i två år och antingen under den perioden förvärvsarbetat eller varit gift/registrerad partner med en dansk medborgare, eller om de omfattas eller har omfattats av integrationsloven, eller om de har bott i landet i fem år i annat syfte än att utbilda sig. Finland Sökande kan jämställas med en finsk medborgare enligt Förordning 492/2011 (tidigare 1612/68) samt Direktiv 2004/38 om han har permanent uppehållsrätt enligt utlänningslagen. Sökande kan även få rätt enligt nationella regler om personen är fast bosatt i Finland och vistas i Finland i annat än studiesyfte och som har uppehållsrätt som registrerats enligt utlänningslagen eller uppehållskort eller som har registrerat sin vistelse såsom krävs av nordiska medborgare, eller som har kontinuerligt, permanent uppehållstillstånd eller EG-uppehållstillstånd. Färöarna Det krävs att den utländske medborgaren uppehåller sig lagligt på Färöarna, inte får studiestöd från hemlandet och därutöver uppfyller ett av följande villkor: har haft fast bosättning på Färöarna två sammanhängande år innan studierna påbörjas har innan de fyllt 20 år haft fast bosättning tillsamman med föräldrarna på Färöarna har fast bosättning på Färöarna och har varit gift med en dansk medborgare i minst två år. Island EU/EES-medborgare som är bosatta på Island på grund av sitt arbete och deras anhöriga (barn och föräldrar) har rätt till studiestöd. Ett villkor i lagen är dock att utbildningen har ett innehållsmässigt samband med det arbete den sökande har haft. EU/EES-medborgare som inte har arbetat på Island och deras anhöriga familjemedlemmar har rätt till studiestöd från LIN efter 5 års oavbruten bosättning på Island. 2

3 EU/EES som inte har bott 5 år på Island men som har fått uppehållstillstånd på obestämd tid på Island. Utländska medborgare som inte är EU/EES-medborgare men som är gifta med isländska medborgare och har haft en fast bosättning på Island i minst 2 år av de sista 5 åren har rätt till studielån för studier på Island och i Norden. I beviljningsreglerna finns också ett villkor som säger att utländska medborgare kan få studielån hos LIN om isländska medborgare har samma rätt i deras hemland. Sverige En utländsk medborgare kan få rätt till studiestöd enligt nationella regler om han/hon har permanent uppehållstillstånd. En utländsk medborgare kan även få rätt till studiestöd enligt nationella regler om han eller hon har uppehållsrätt och har varaktig anknytning till Sverige. Varaktig anknytning kan man få genom två års arbete alternativt två års familjeanknytning. Särskilda bestämmelser finns för barn under 20 år. En utländsk medborgare kan dessutom få studiestöd enligt nationella regler om det finns särskilda skäl. Det ges inte stöd till en utbildning i utlandet enligt de nationella reglerna med undantag för kortare perioder som ingår i en utbildning i Sverige - s.k. utbytesstudier (3 kap. 21 a SsF). Norge Utländska medborgare kan få stöd till utbildning i Norge enligt de nationella reglerna om han eller hon har laglig vistelse på grund av asyl eller humanitära orsaker, familjeanknytning, heltidsarbete i Norge under en bestämd tidsperiod, eller utbildning i Norge i en viss omfattning och över en viss period utan stöd från Lånekassen. Det ges inte stöd till en utbildning i utlandet enligt de nationella reglerna med undantag för kortare perioder som ingår i en utbildning i Norge. Åland Sökande är stadigvarande bosatt i landskapet och kan härleda rätt till studiestöd ur EU-rätten eller har permanent eller kontinuerligt uppehållstillstånd. Övriga sökande som minst två år innan studierna inleds har varit bosatta på Åland för annat ändamål än studier. (1 i LL om studiestöd) 3

4 1. Vilka utländska medborgare har rätt till studiestöd enligt nationella regler? Det har personer som hör till den danska minoriteten i Sydslesvig. personer som omfattas eller har omfattats av integrationsloven personer som vid inresan är under 20 år och tillsammans med föräldrarna är stadigvarande bosatta i landet. personer som omedelbart före ansökningstillfället har varit gift eller levt i registrerat partnerskap med en dansk medborgare och som stadigvarande Personer som är fast bosatta i Finland och vistas i Finland i annat än studiesyfte enligt följande grunder: Nordiska medborgare: efter att personen registrerat sin vistelse om vistelsen pågår över 6 månader. EU-medborgare samt medborgare i Schweiz och Liechtenstein och deras familjemedlemmar med uppehållsrätt i Finland registrerad enligt utlänningslagen EU/EES Personer som lagligen är bosatta på Färöarna och inte har studiestöd från hemlandet samt uppfyller ett av följande villkor: Har haft fast bosättning på Färöarna två sammanhängande år innan studierna påbörjas Har innan de fyllt 20 år haft fast bosättning tillsamman med föräldrarna på Färöarna Har fast bosättning på Färöarna och har varit gift med en dansk medborgare i minst två år. EU/EES medborgare som är bosatta på Island på grund av sitt arbete och deras anhöriga familjemedlemmar (barn och föräldrar) har rätt till studiestöd. Ett villkor i lagen är dock att utbildningen har ett innehållsmässigt samband med det arbete den sökande har haft. Medborgare från länder utanför EU/EES-området som är gifta med isländska medborgare, har rätt till studielån för studier på Island och i 1) Personer med permanent uppehållstillstånd (PUT). 2) Personer med uppehållsrätt och deras anhöriga kan få rätt till studiestöd om de har en varaktig anknytning till Sverige.(2 kap. 4 och 3 kap. 4 studiestödslagens). Med varaktig anknytning menas två års arbete alternativt sammanboende med svensk medborgare eller en annan utländsk medborgares om själv uppfyller nationellt villkor. Särskilda bestämmelser finns Personer som vistas lagligt i Norge och: har beviljats beskyttelse (asyl), eller opphold på grunn av sterke mennesklige hensyn eller særlig tilknytning til riket, eller har fått arbetseller uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning med norsk eller utländsk medborgare, eller bosättningstillstånd på grund av liknande skäl., eller är gift eller är sammanboende och har gemensamt barn eller är partner med Personer som är stadigvarande bosatta på Åland och kan härleda rätt till studiestöd ur EUrätten har permanent eller kontinuerligt uppehållstillstånd har varit bosatta på Åland för annat ändamål än studier i minst två år före inledandet av studierna (1 i LL om studiestöd) 4

5 gör det personer som omedelbart före utbildningen har varit bosatta i Danmark i minst två år och under denna tid arbetat minst 30 timmar per vecka personer som omedelbart före ansökningstillfället har varit bosatta i Danmark i fem år utan avbrott, när de har kommit till Danmark i annat syfte än studier. medborgare som har permanent uppehållsrätt enligt utlänningslagen. Medborgare från andra länder: Studiestöd kan beviljas om sökanden fått ett permanent uppehållstillstånd, ett kontinuerligt uppehållstillstånd eller tredjelandsmedborgarens EG-tillstånd. Norden om de ha haft en fast bosättning på Island 2 år av de sista 5 åren. Andra har samma rättigheter som islänningar har i sökandens hemland. för barn under 20 år. 3. En utländsk medborgare kan trots att han eller hon inte har PUT få studiestöd enligt nationella regler om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan exempelvis finnas för en studerande som har fått uppehållstillstånd i Sverige grundat på att han eller hon bedömts som flykting alt. en studerande som har barn med och är sambo med en svensk medborgare i Sverige. Särskilda bestämmelser finns för barn under 20 år en norsk medborgare och bägge bor i Norge, eller har uppehållstillstånd som tillkommer norska medborgare som har utvandrat till Kolahalvön, samt efterlevande, eller har varit bosatt i och har haft sammanhängande heltidsarbete i minst 24 månader före utbildningen samt betalat skatt i Norge under denna period. Den sökande måste också haft uppehållstillstånd som arbetstagare, eller har studerat på heltid i Norge de tre senaste åren med 5

6 normalt studieresultat utan studiestöd från Lånekassen. Om sökanden har studerat på deltid kan denne få rätt till studiestöd när han eller hon har fullgjort en utbildning som motsvarar tre års heltidsstudier. 2. I vissa av de nordiska länderna kan en person få rätt till studiestöd om han eller hon har arbetat en viss tid a) Vad räknas som arbete enligt de nationella reglerna? b) Ska arbetet ha varit av en speciell a) Normalt arbete med normal lön i enlighet med arbetsrätten. Arbetsgivaren ska vara registrerad hos tull- och skattemyndigheten Även arbete som egenföretagare räknas. Företaget ska vara vederbörligen Arbetet mot lön under minst tre månader, särskild bedömning om arbetet är mindre än tre månader. Med arbetet jämställs även tid som personen har varit registrerad som arbetslös. Även andra omständigheter då Att man har haft arbete är inte ett villkor för att få studiestöd. a) Avlönat arbete. b) Den sökande ska ha arbetat minst 30 timmar per vecka. c) Är inte definierat Förvärvsarbete på minst halvtid under minst två år. Med arbete jämställs även tid då den studerande har: varit registrerad som arbetssökande och under denna tid inte har haft studier som huvudsaklig sysselsättning, vårdat eget a) Arbete på heltid. Vård av eget barn under tio år. Arbete på norskt skepp. Au pair räknas inte som arbete. b) Det ska ha varit arbete på heltid Den sökande har flyttat till Åland för annat ändamål än studier och bott på Åland 185 dagar innan studierna inleds 6

7 omfattning? c) Ska arbetet ha pågått under en viss tid? registrerat hos skattemyndigheten. Avlönad praktik och utbildningsperiode r med lön räknas inte som arbete. b) Mindst 30 timer om ugen. c) Mindst 2 års sammenhængende erhvervsarbehejde umiddelbart før ansøgningstidspun ket under ophold i Danmark. han/hon har varit borta från arbetsmarknader kan accepteras som grund för beviljande av studiestöd förutom normala studier. Halvtidsarbete kan accepteras. Skattepliktig företags- eller näringsverksamhet av tillräcklig omfattning. Frågan är inte relevant i detta sammanhang för andra än EU/EES - medborgare eller nordiska medborgare. Studiestöd beviljas enligt de ovannämnda reglerna. Relevant hemmavarande barn som är under 10 år, deltagit i arbetsmarknadsutbildning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, deltagit i svenskundervisning på grundläggande nivå, haft sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande. c) Det ska ha varit sammanhängande heltidsarbete under minst 24 månader före studiernas början. 7

8 är vilket slags uppehållstillstånd personen har. 3. I vissa av de nordiska länderna kan en person få rätt till studiestöd om han eller hon har en stark familjeanknytning till landet. a) Vad räknas som familj enligt de nationella reglerna? b) Vilka villkor ska vara uppfyllda? a) Äktenskap eller registrerat partnerskap med en dansk medborgare. b) Mindst 2 års sammenhængende ægteskab eller ergistreret parforhold umiddelbart før ansøgningstidspun ktet under ophold i Danmark. Definitionen enligt utlänningslagens paragrafer 37, 154 och 158. Se punkt 6 (definitionen ang. rörande familjer enligt 154.) Äktenskap med en färösk (dansk) medborgare. a)giftermål (make) med en isländsk medborgare eller en EU/EESmedborgare som själv uppfyller reglerna eller är barn/föräldrar till isländska medborgare eller en EU/EESmedborgare. b) Bosättning i Island eller familjeanknytning till EU/EES medborgare som är bosatta i Island. a) Som familj räknas: make/maka/sambo /barn b) Två års sammanboende med en svensk medborgare eller med en annan utländsk medborgare som själv uppfyller villkoren enligt de nationella reglerna. Vissa undantag finns. Har fått arbets- eller uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning med norsk eller utländsk medborgare, eller bosättningstillstånd på grund av liknande skäl. Utlendingsdirektoratet avgör vem som kan kommer in under familjebegreppet. Är gift eller är sammanboende och har gemensamt barn eller är partner med en norsk medborgare och bägge bor i Norge. Riket har lagstiftningsbehörigh et i fråga om familjeförhållanden enligt 27 7 p. i Självstyrelselag för Åland. Se Finland. 8

9 4. Finns det speciella regler/undantag gällande barns rätt till studiestöd? Ja, personer som vid inresan är under 20 år och tillsammans med föräldrarna är stadigvarande bosatta i landet. Nej. Nej, men se punkt 1. Nej Ja, förutsatt att barnet uppfyller något av villkoren nedan. 1) En person med uppehållsrätt (enligt direktiv 2004/38) som vid inresan till Sverige inte är 20 år kan få rätt till studiestöd om han eller hon, har följt med eller senare anslutit sig till förälder som bor, arbetar och har för avsikt att stanna i landet. Nej. Barn som har uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning har rätt till stöd enligt huvudregeln i punkt 1. Nej. 2) Om en tredjelandsmedborgare som är under 20 år inte uppfyller villkoret om PUT ska han eller hon, i likhet med sin förälder, har 9

10 ett uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning till en person bosatt i Sverige. 5. Finns det speciella regler/undantag gällande flyktingars rätt till studiestöd? Ja, flyktingar som omfattas eller har omfattats av integrationsloven. Alla som har flyktingstatus med kontinuerligt uppehållstillstånd har rätt till studiestöd för studier i Finland. De, som har tillfälligt uppehållstillstånd, kan inte få studiestöd. Nej. Ja, om Islands Socialministerium har beviljat flyktingen status som bosatt i Island, dvs. Island betraktas som dennes hemland. Flyktingar med denna status har samma rätt till studiestöd som en isländsk medborgare. Ja, alla som enligt Migrationsverket har uppehållstillstånd som flykting, som skyddsbehövande eller på grund synnerligen ömmande omständigheter har rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige. Nej. Personer med flyktingsstatus har rätt till stöd enligt huvudregeln i punkt 1. Nej. 6. Gäller ett bifallsbeslut enligt de nationella reglerna för studier i det egna landet Jämställandet gäller enbart studier i Danmark. Nej, ett bifall enligt nationella regler gäller enbart för studier i Finland. Nej, därutöver ska man ha varit bosatt på Färöarna två av de senaste tre åren innan Ja, vid de flesta tillfällen. Men tredjelandsmedborgare som gifta med isländska Nej, ett bifall enligt nationella regler gäller enbart för studier i Sverige. Det ges inte stöd till Nej De nasjonale reglerna gir som hovedregel bare rett til støtte til utdanning i Norge. Nej. 10

11 såväl som för studier utomlands? studiestart eller ha varit bosatt på Färöarna hälften av livet innan studiestart. medborgare får bara lån till studier på Island och i Norden. en utbildning i utlandet enligt de nationella reglerna med undantag för kortare perioder inom ramen för ett utbytesprogram - s.k. utbytesstudier ( 3 kap. 21 a SsF.). Unntak for korte studieopphold i utlandet som inngår i den norske utdanningen.. 7. Kan rätten till studiestöd gå förlorad om man avbryter sin vistelse i landet? Ja, vid utlandsvistelse i en sammanhängande period på mer än två år. Nej, inte om utbetalningen av studiestöd fortsätter. Ja, om man inte har dispens gällande uppehållsrätten på Färöarna. Ja Om en person som tidigare har beviljats rätt till stöd enligt nationella regler, har vistas längre tid än sex månader utomlands prövar CSN om han eller hon fortfarande har kvar en anknytning till landet. Ja, om sökanden förlorar sitt uppehållstillstånd på grund av ett längre avbrott i vistelsen i Norge. Ja. 8. Kan en gäststuderande få rätt till studiestöd? Nej. Nej. Nej. Nej Nej. Nej. Nej. 11

12 9. Kan en utländsk medborgare - som har studiestöd från sitt hemland - också få studiestöd i studielandet? (Dubbla stöd) Nej, man kan som utgångspunkt inte få studiestöd från flere länder samtidigt, jf. reglen i 69 i SUbekendtgørelsen. Nej. Studiestöd kan inte utgå från flera länder samtidigt. Det här finns reglerat i Lagen om Studiestöd 6. Nej. Utländska medborgare som får studiestöd från hemlandet kan inte få studiestöd från Studni. Nej Nej. Studiemedel kan inte utgå från flera länder samtidigt. Detta finns reglerat i 3 kap. 25 fjärde stycket i studiestödslagen. Något motsvarande reglering finns dock inte gällande studiehjälp (gymnasiestudier år). Viss samordning sker då i stället med stöd av EU:s samordningsförordning 883/2004. Om förordningen inte är tillämplig är det i vissa situationer möjligt att få dubbla stöd. Nej. Utländska medborgare som får studiestöd från offentliga myndigheter i ett annat land kan inte få studiestöd från Lånekassen. Undantag kan dock göras om stödet bara omfattar skolepenger. Nej. Studiestöd kan inte beviljas om den studerande beviljas studiestöd från ett annat land. 22 i LL om studiestöd. 12

13 10. Finns krav på bosättning i landet folkbokföring för att studiestöd ska kunna beviljas enligt nationella regler? Ja, den utländska medborgaren skall vara registrerad i folkeregistret för att uppnå rätt till studiestöd. Ja. Den utländska medborgaren måste vara inskriven i befolkningsregister för att få rätt till studiestöd enligt de nationella reglerna. Ja, den utländska medborgaren måste vara folkbokförd på Färöarna. Ja, den utländska medborgaren ska vara folkbokförd på Island när rätten till studielån prövas. Studiestöd kan endast beviljas till en utländsk medborgare som är bosatt i Sverige. Det behöver inte innebära att personen ska vara folkbokförd i Sverige. En studerande anses vara bosatt i Sverige om han eller hon har sin egentliga hemvist här i landet och regelbundet tillbringar sin dygnsvila här. Ja, den utländska medborgaren måste ha uppehållstillstånd och ha norskt fødselsenummer. Ja, krav på stadigvarande bosättningsort definieras i 2 i LL om studiestöd. Detta kan exempelvis visas via hyresavtal, arbetsgivarintyg, studieintyg, taxeringsuppgifter). 13

14 11. Kan en utländsk medborgare som får avslag på sin ansökan om studiestöd överklaga beslutet? Ja, till Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Ja. Besvärsnämnden för studiestöd. Nämndens beslut kan överklagas hos Försäkringsdomstolen. Ja, till Klagenämnden för Studni Ja, Överklagandenämnden för studiestöd, Box 8108, 128, Reykjavík, Island. Ja. Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, , Härnösand, Sverige Ja, till Lånekassens Klagenämnd. Ja, till Ålands förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen beslut överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen. 12. Är bestämmelserna om rätten till studiestöd för utländska medborgare reglerade i författning? Ja, i SU-loven, se lovbekendtgørelse nr. 661af 29. juni 2009, og i SUbekendtgørelse nr. 445 af 8. juni Ja, Studiestödslagen (65/1994), senast ändrad 2013/670 samt i FPA:s anvisningar om studiestöd. Ja, i Løgtingslóg nr. 36 från 3 maj 2007 om studiestöd. Ja, studiestödslagen nr. 21/1992, samt ändringer nr. 67/1997. Ja, studiestödslagen (1999:1395), sudiestödsförordningen (2000:655) samt i CSN:s föreskrifter och allmänna råd (2006:7, ändrad 2009:4, omtryck), om utländska medborgares rätt till studiestöd. Ja. Lov 3. juni 2005 nr 37 (Lov om utdanningsstötte) og i tillhorende forskrifter om tildelning av utdanningsstotte for Ja i LL om studiestöd (ÅFS 71/2006) 13. Är prövningen av utländska medborgares rätt Nej, det är tal om en samlad prövning enligt Ja. Först prövas enligt nationella bestämmelser och Nej Nej Ja. Det är ett beslut, men prövningen är delad i två steg. Ja. Vi prövar först om den utländska medborgaren har Nej, Det är en samlad stegvis prövning enligt 14

15 till studiestöd uppdelad i flera steg en prövning enligt nationella bestämmelser och en prövning enligt EU-rätten? nationella och EUrättsliga regler. sen enligt EUrätten (i två steg). rätt till studiestöd efter nationella regler. Har han inte det prövar vi om han har rätt till stöd enligt EU-rätten. nationella (åländska) regler och EUrätten. 15

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 12 februari 2015. SFS 2015:50 Utkom från trycket den 24 februari 2015 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

Förmånschef Ilpo Lahtinen, FPA, Finland: Studentrörligheten inom Norden och mellan Norden och andra länder

Förmånschef Ilpo Lahtinen, FPA, Finland: Studentrörligheten inom Norden och mellan Norden och andra länder PROTOKOLL Studerandemobilitet-Studiestöd, rörlighet och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26 27.11.2007 Sekreterare Anne-Maj Glad Jan Erik Brunnberg MÅNDAGEN DEN 26.11.2007 Diskussionsledare:

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 316011 150401 316011 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 1 Författningsförslag... 11 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll...

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Hur du anmäler dig till SFI på webben

Hur du anmäler dig till SFI på webben 2015-09-23 Hur du anmäler dig till SFI på webben Det här är en hjälp för dig som ska anmäla dig till SFI, Svenska för invandrare, hos Kunskapsparken. Du får studera SFI om du är folkbokförd i Sollentuna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; SFS 2004:114 Utkom från trycket den 23 mars 2004 utfärdad den 11 mars 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Den

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97); SFS 2006:262 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om utlänningsförordningen

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Guide till Migration i siffror

Guide till Migration i siffror Guide till Migration i siffror april 2015 Delmi tillhandahåller såväl svensk som global statistik om internationell migration på sin hemsida (www.delmi.se/migration-i-siffror). Syftet är att presentera

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Socialförsäkringslag (1999:799)

Socialförsäkringslag (1999:799) SFS 1999:799 Källa: Rixlex Utfärdad: 1999-11-04 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:1013 Socialförsäkringslag (1999:799) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om vem

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 317011 150401 317011 Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Ett barn kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. HFD 2013 ref 62 Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. Lagrum: 8 kap. 12 studiestödslagen (1973:349) J.F. hade haft diabetes sedan tonåren. Under sjätte terminen på sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödslag; utfärdad den 16 december 1999. SFS 1999:1395 Utkom från trycket den 5 januari 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

6 maj 2013, Joacim Strömblad. Aktuellt från CSN

6 maj 2013, Joacim Strömblad. Aktuellt från CSN 6 maj 2013, Joacim Strömblad Aktuellt från CSN Aktuellt från CSN Bedömning av de studerandes utbildningsbakgrund Propositionen Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat (prop. 2012/13:133) Propositionen

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

6.1 Ansökan om uppehållstillstånd

6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Uppdaterat 2006-03-31 6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Innehållsförteckning Allmänt Ansökningsförfarandet Migrationsverkets utrednings-

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1

Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1 BFD12 080926 1 (7) Rättslig styrning 2014-04-14 RCI 11/2014 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1 1. Sammanfattning

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Information från CSN Folkhögskolor 2015. Malin Kvist Malin.kvist@csn.se

Information från CSN Folkhögskolor 2015. Malin Kvist Malin.kvist@csn.se Information från CSN Folkhögskolor 2015 Malin Kvist Malin.kvist@csn.se Innehåll Längsta tid och tidigare utbildning - Studiebakgrund för utländska studerande Nya regler kring högre bidraget Återkvalificering

Läs mer

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut.

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut. HFD 2014 ref 11 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Lagrum: 26 kap. 9 första stycket,

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Anställning av utländsk arbetskraft

Anställning av utländsk arbetskraft Anställning av utländsk arbetskraft Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Anställning av utländsk arbetskraft Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Personer som ska vara folkbokförda

Personer som ska vara folkbokförda REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Dnr 2010-03-18 AdmD-539-2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföringen (SOU 2009:75) Inledningsvis konstaterar kammarrätten

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 25 augusti 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Jur.kand. Eva Roos Er jurist Umeå AB Pofyrvägen 11 907

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:442 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2008-10-02 Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd.

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. Handläggare: Elin Rosenberg Datum: 2007-11-20 Dnr: PT2-6/0708 Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. I enlighet med 27 verkförordningen (1995:1322) bereds ni

Läs mer

42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Uppdaterat 2006-11-28 42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Innehållsförteckning Direktivet

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

DOM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9254-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. Mikjerem Aliji, 680513 2. Muedin Aliji, 680720 3. Semine Aliji, 020419 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE AA Ställföreträdare: BB MOTPART Pensionsmyndigheten Box 304 301 08 Halmstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 6 oktober 2006

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år 162011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år Fylls i av Migrationsverket Dossiernummer Signatur OBS! Läs detta först Använd denna

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2004 Nr 635 649 INNEHÅLL Nr Sidan 635 om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 1799

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2000:639 Utkom från trycket den 11 juli 2000 Omtryck utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

Barnbidrag. Vägledning 2002:10 Version 8

Barnbidrag. Vägledning 2002:10 Version 8 Barnbidrag Vägledning 2002:10 Version 8 En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om garantipension; SFS 1998:702 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer