Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd?"

Transkript

1 Ö versikt ö ver utlä ndskä medbörgäres rä tt till studiestö d enligt nätiönellä regler

2 SAMMANFATTNING Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd? Danmark Sökanden kan jämställas med danska medborgare enligt direktiv 2004/38. Sökanden kan dessutom jämställas efter nationella regler, om de antingen har kommit till Danmark tillsammans med sina föräldrar innan de har fyllt 20 år, eller om de har bott i landet i två år och antingen under den perioden förvärvsarbetat eller varit gift/registrerad partner med en dansk medborgare, eller om de omfattas eller har omfattats av integrationsloven, eller om de har bott i landet i fem år i annat syfte än att utbilda sig. Finland Sökande kan jämställas med en finsk medborgare enligt Förordning 492/2011 (tidigare 1612/68) samt Direktiv 2004/38 om han har permanent uppehållsrätt enligt utlänningslagen. Sökande kan även få rätt enligt nationella regler om personen är fast bosatt i Finland och vistas i Finland i annat än studiesyfte och som har uppehållsrätt som registrerats enligt utlänningslagen eller uppehållskort eller som har registrerat sin vistelse såsom krävs av nordiska medborgare, eller som har kontinuerligt, permanent uppehållstillstånd eller EG-uppehållstillstånd. Färöarna Det krävs att den utländske medborgaren uppehåller sig lagligt på Färöarna, inte får studiestöd från hemlandet och därutöver uppfyller ett av följande villkor: har haft fast bosättning på Färöarna två sammanhängande år innan studierna påbörjas har innan de fyllt 20 år haft fast bosättning tillsamman med föräldrarna på Färöarna har fast bosättning på Färöarna och har varit gift med en dansk medborgare i minst två år. Island EU/EES-medborgare som är bosatta på Island på grund av sitt arbete och deras anhöriga (barn och föräldrar) har rätt till studiestöd. Ett villkor i lagen är dock att utbildningen har ett innehållsmässigt samband med det arbete den sökande har haft. EU/EES-medborgare som inte har arbetat på Island och deras anhöriga familjemedlemmar har rätt till studiestöd från LIN efter 5 års oavbruten bosättning på Island. 2

3 EU/EES som inte har bott 5 år på Island men som har fått uppehållstillstånd på obestämd tid på Island. Utländska medborgare som inte är EU/EES-medborgare men som är gifta med isländska medborgare och har haft en fast bosättning på Island i minst 2 år av de sista 5 åren har rätt till studielån för studier på Island och i Norden. I beviljningsreglerna finns också ett villkor som säger att utländska medborgare kan få studielån hos LIN om isländska medborgare har samma rätt i deras hemland. Sverige En utländsk medborgare kan få rätt till studiestöd enligt nationella regler om han/hon har permanent uppehållstillstånd. En utländsk medborgare kan även få rätt till studiestöd enligt nationella regler om han eller hon har uppehållsrätt och har varaktig anknytning till Sverige. Varaktig anknytning kan man få genom två års arbete alternativt två års familjeanknytning. Särskilda bestämmelser finns för barn under 20 år. En utländsk medborgare kan dessutom få studiestöd enligt nationella regler om det finns särskilda skäl. Det ges inte stöd till en utbildning i utlandet enligt de nationella reglerna med undantag för kortare perioder som ingår i en utbildning i Sverige - s.k. utbytesstudier (3 kap. 21 a SsF). Norge Utländska medborgare kan få stöd till utbildning i Norge enligt de nationella reglerna om han eller hon har laglig vistelse på grund av asyl eller humanitära orsaker, familjeanknytning, heltidsarbete i Norge under en bestämd tidsperiod, eller utbildning i Norge i en viss omfattning och över en viss period utan stöd från Lånekassen. Det ges inte stöd till en utbildning i utlandet enligt de nationella reglerna med undantag för kortare perioder som ingår i en utbildning i Norge. Åland Sökande är stadigvarande bosatt i landskapet och kan härleda rätt till studiestöd ur EU-rätten eller har permanent eller kontinuerligt uppehållstillstånd. Övriga sökande som minst två år innan studierna inleds har varit bosatta på Åland för annat ändamål än studier. (1 i LL om studiestöd) 3

4 1. Vilka utländska medborgare har rätt till studiestöd enligt nationella regler? Det har personer som hör till den danska minoriteten i Sydslesvig. personer som omfattas eller har omfattats av integrationsloven personer som vid inresan är under 20 år och tillsammans med föräldrarna är stadigvarande bosatta i landet. personer som omedelbart före ansökningstillfället har varit gift eller levt i registrerat partnerskap med en dansk medborgare och som stadigvarande Personer som är fast bosatta i Finland och vistas i Finland i annat än studiesyfte enligt följande grunder: Nordiska medborgare: efter att personen registrerat sin vistelse om vistelsen pågår över 6 månader. EU-medborgare samt medborgare i Schweiz och Liechtenstein och deras familjemedlemmar med uppehållsrätt i Finland registrerad enligt utlänningslagen EU/EES Personer som lagligen är bosatta på Färöarna och inte har studiestöd från hemlandet samt uppfyller ett av följande villkor: Har haft fast bosättning på Färöarna två sammanhängande år innan studierna påbörjas Har innan de fyllt 20 år haft fast bosättning tillsamman med föräldrarna på Färöarna Har fast bosättning på Färöarna och har varit gift med en dansk medborgare i minst två år. EU/EES medborgare som är bosatta på Island på grund av sitt arbete och deras anhöriga familjemedlemmar (barn och föräldrar) har rätt till studiestöd. Ett villkor i lagen är dock att utbildningen har ett innehållsmässigt samband med det arbete den sökande har haft. Medborgare från länder utanför EU/EES-området som är gifta med isländska medborgare, har rätt till studielån för studier på Island och i 1) Personer med permanent uppehållstillstånd (PUT). 2) Personer med uppehållsrätt och deras anhöriga kan få rätt till studiestöd om de har en varaktig anknytning till Sverige.(2 kap. 4 och 3 kap. 4 studiestödslagens). Med varaktig anknytning menas två års arbete alternativt sammanboende med svensk medborgare eller en annan utländsk medborgares om själv uppfyller nationellt villkor. Särskilda bestämmelser finns Personer som vistas lagligt i Norge och: har beviljats beskyttelse (asyl), eller opphold på grunn av sterke mennesklige hensyn eller særlig tilknytning til riket, eller har fått arbetseller uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning med norsk eller utländsk medborgare, eller bosättningstillstånd på grund av liknande skäl., eller är gift eller är sammanboende och har gemensamt barn eller är partner med Personer som är stadigvarande bosatta på Åland och kan härleda rätt till studiestöd ur EUrätten har permanent eller kontinuerligt uppehållstillstånd har varit bosatta på Åland för annat ändamål än studier i minst två år före inledandet av studierna (1 i LL om studiestöd) 4

5 gör det personer som omedelbart före utbildningen har varit bosatta i Danmark i minst två år och under denna tid arbetat minst 30 timmar per vecka personer som omedelbart före ansökningstillfället har varit bosatta i Danmark i fem år utan avbrott, när de har kommit till Danmark i annat syfte än studier. medborgare som har permanent uppehållsrätt enligt utlänningslagen. Medborgare från andra länder: Studiestöd kan beviljas om sökanden fått ett permanent uppehållstillstånd, ett kontinuerligt uppehållstillstånd eller tredjelandsmedborgarens EG-tillstånd. Norden om de ha haft en fast bosättning på Island 2 år av de sista 5 åren. Andra har samma rättigheter som islänningar har i sökandens hemland. för barn under 20 år. 3. En utländsk medborgare kan trots att han eller hon inte har PUT få studiestöd enligt nationella regler om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan exempelvis finnas för en studerande som har fått uppehållstillstånd i Sverige grundat på att han eller hon bedömts som flykting alt. en studerande som har barn med och är sambo med en svensk medborgare i Sverige. Särskilda bestämmelser finns för barn under 20 år en norsk medborgare och bägge bor i Norge, eller har uppehållstillstånd som tillkommer norska medborgare som har utvandrat till Kolahalvön, samt efterlevande, eller har varit bosatt i och har haft sammanhängande heltidsarbete i minst 24 månader före utbildningen samt betalat skatt i Norge under denna period. Den sökande måste också haft uppehållstillstånd som arbetstagare, eller har studerat på heltid i Norge de tre senaste åren med 5

6 normalt studieresultat utan studiestöd från Lånekassen. Om sökanden har studerat på deltid kan denne få rätt till studiestöd när han eller hon har fullgjort en utbildning som motsvarar tre års heltidsstudier. 2. I vissa av de nordiska länderna kan en person få rätt till studiestöd om han eller hon har arbetat en viss tid a) Vad räknas som arbete enligt de nationella reglerna? b) Ska arbetet ha varit av en speciell a) Normalt arbete med normal lön i enlighet med arbetsrätten. Arbetsgivaren ska vara registrerad hos tull- och skattemyndigheten Även arbete som egenföretagare räknas. Företaget ska vara vederbörligen Arbetet mot lön under minst tre månader, särskild bedömning om arbetet är mindre än tre månader. Med arbetet jämställs även tid som personen har varit registrerad som arbetslös. Även andra omständigheter då Att man har haft arbete är inte ett villkor för att få studiestöd. a) Avlönat arbete. b) Den sökande ska ha arbetat minst 30 timmar per vecka. c) Är inte definierat Förvärvsarbete på minst halvtid under minst två år. Med arbete jämställs även tid då den studerande har: varit registrerad som arbetssökande och under denna tid inte har haft studier som huvudsaklig sysselsättning, vårdat eget a) Arbete på heltid. Vård av eget barn under tio år. Arbete på norskt skepp. Au pair räknas inte som arbete. b) Det ska ha varit arbete på heltid Den sökande har flyttat till Åland för annat ändamål än studier och bott på Åland 185 dagar innan studierna inleds 6

7 omfattning? c) Ska arbetet ha pågått under en viss tid? registrerat hos skattemyndigheten. Avlönad praktik och utbildningsperiode r med lön räknas inte som arbete. b) Mindst 30 timer om ugen. c) Mindst 2 års sammenhængende erhvervsarbehejde umiddelbart før ansøgningstidspun ket under ophold i Danmark. han/hon har varit borta från arbetsmarknader kan accepteras som grund för beviljande av studiestöd förutom normala studier. Halvtidsarbete kan accepteras. Skattepliktig företags- eller näringsverksamhet av tillräcklig omfattning. Frågan är inte relevant i detta sammanhang för andra än EU/EES - medborgare eller nordiska medborgare. Studiestöd beviljas enligt de ovannämnda reglerna. Relevant hemmavarande barn som är under 10 år, deltagit i arbetsmarknadsutbildning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, deltagit i svenskundervisning på grundläggande nivå, haft sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande. c) Det ska ha varit sammanhängande heltidsarbete under minst 24 månader före studiernas början. 7

8 är vilket slags uppehållstillstånd personen har. 3. I vissa av de nordiska länderna kan en person få rätt till studiestöd om han eller hon har en stark familjeanknytning till landet. a) Vad räknas som familj enligt de nationella reglerna? b) Vilka villkor ska vara uppfyllda? a) Äktenskap eller registrerat partnerskap med en dansk medborgare. b) Mindst 2 års sammenhængende ægteskab eller ergistreret parforhold umiddelbart før ansøgningstidspun ktet under ophold i Danmark. Definitionen enligt utlänningslagens paragrafer 37, 154 och 158. Se punkt 6 (definitionen ang. rörande familjer enligt 154.) Äktenskap med en färösk (dansk) medborgare. a)giftermål (make) med en isländsk medborgare eller en EU/EESmedborgare som själv uppfyller reglerna eller är barn/föräldrar till isländska medborgare eller en EU/EESmedborgare. b) Bosättning i Island eller familjeanknytning till EU/EES medborgare som är bosatta i Island. a) Som familj räknas: make/maka/sambo /barn b) Två års sammanboende med en svensk medborgare eller med en annan utländsk medborgare som själv uppfyller villkoren enligt de nationella reglerna. Vissa undantag finns. Har fått arbets- eller uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning med norsk eller utländsk medborgare, eller bosättningstillstånd på grund av liknande skäl. Utlendingsdirektoratet avgör vem som kan kommer in under familjebegreppet. Är gift eller är sammanboende och har gemensamt barn eller är partner med en norsk medborgare och bägge bor i Norge. Riket har lagstiftningsbehörigh et i fråga om familjeförhållanden enligt 27 7 p. i Självstyrelselag för Åland. Se Finland. 8

9 4. Finns det speciella regler/undantag gällande barns rätt till studiestöd? Ja, personer som vid inresan är under 20 år och tillsammans med föräldrarna är stadigvarande bosatta i landet. Nej. Nej, men se punkt 1. Nej Ja, förutsatt att barnet uppfyller något av villkoren nedan. 1) En person med uppehållsrätt (enligt direktiv 2004/38) som vid inresan till Sverige inte är 20 år kan få rätt till studiestöd om han eller hon, har följt med eller senare anslutit sig till förälder som bor, arbetar och har för avsikt att stanna i landet. Nej. Barn som har uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning har rätt till stöd enligt huvudregeln i punkt 1. Nej. 2) Om en tredjelandsmedborgare som är under 20 år inte uppfyller villkoret om PUT ska han eller hon, i likhet med sin förälder, har 9

10 ett uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning till en person bosatt i Sverige. 5. Finns det speciella regler/undantag gällande flyktingars rätt till studiestöd? Ja, flyktingar som omfattas eller har omfattats av integrationsloven. Alla som har flyktingstatus med kontinuerligt uppehållstillstånd har rätt till studiestöd för studier i Finland. De, som har tillfälligt uppehållstillstånd, kan inte få studiestöd. Nej. Ja, om Islands Socialministerium har beviljat flyktingen status som bosatt i Island, dvs. Island betraktas som dennes hemland. Flyktingar med denna status har samma rätt till studiestöd som en isländsk medborgare. Ja, alla som enligt Migrationsverket har uppehållstillstånd som flykting, som skyddsbehövande eller på grund synnerligen ömmande omständigheter har rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige. Nej. Personer med flyktingsstatus har rätt till stöd enligt huvudregeln i punkt 1. Nej. 6. Gäller ett bifallsbeslut enligt de nationella reglerna för studier i det egna landet Jämställandet gäller enbart studier i Danmark. Nej, ett bifall enligt nationella regler gäller enbart för studier i Finland. Nej, därutöver ska man ha varit bosatt på Färöarna två av de senaste tre åren innan Ja, vid de flesta tillfällen. Men tredjelandsmedborgare som gifta med isländska Nej, ett bifall enligt nationella regler gäller enbart för studier i Sverige. Det ges inte stöd till Nej De nasjonale reglerna gir som hovedregel bare rett til støtte til utdanning i Norge. Nej. 10

11 såväl som för studier utomlands? studiestart eller ha varit bosatt på Färöarna hälften av livet innan studiestart. medborgare får bara lån till studier på Island och i Norden. en utbildning i utlandet enligt de nationella reglerna med undantag för kortare perioder inom ramen för ett utbytesprogram - s.k. utbytesstudier ( 3 kap. 21 a SsF.). Unntak for korte studieopphold i utlandet som inngår i den norske utdanningen.. 7. Kan rätten till studiestöd gå förlorad om man avbryter sin vistelse i landet? Ja, vid utlandsvistelse i en sammanhängande period på mer än två år. Nej, inte om utbetalningen av studiestöd fortsätter. Ja, om man inte har dispens gällande uppehållsrätten på Färöarna. Ja Om en person som tidigare har beviljats rätt till stöd enligt nationella regler, har vistas längre tid än sex månader utomlands prövar CSN om han eller hon fortfarande har kvar en anknytning till landet. Ja, om sökanden förlorar sitt uppehållstillstånd på grund av ett längre avbrott i vistelsen i Norge. Ja. 8. Kan en gäststuderande få rätt till studiestöd? Nej. Nej. Nej. Nej Nej. Nej. Nej. 11

12 9. Kan en utländsk medborgare - som har studiestöd från sitt hemland - också få studiestöd i studielandet? (Dubbla stöd) Nej, man kan som utgångspunkt inte få studiestöd från flere länder samtidigt, jf. reglen i 69 i SUbekendtgørelsen. Nej. Studiestöd kan inte utgå från flera länder samtidigt. Det här finns reglerat i Lagen om Studiestöd 6. Nej. Utländska medborgare som får studiestöd från hemlandet kan inte få studiestöd från Studni. Nej Nej. Studiemedel kan inte utgå från flera länder samtidigt. Detta finns reglerat i 3 kap. 25 fjärde stycket i studiestödslagen. Något motsvarande reglering finns dock inte gällande studiehjälp (gymnasiestudier år). Viss samordning sker då i stället med stöd av EU:s samordningsförordning 883/2004. Om förordningen inte är tillämplig är det i vissa situationer möjligt att få dubbla stöd. Nej. Utländska medborgare som får studiestöd från offentliga myndigheter i ett annat land kan inte få studiestöd från Lånekassen. Undantag kan dock göras om stödet bara omfattar skolepenger. Nej. Studiestöd kan inte beviljas om den studerande beviljas studiestöd från ett annat land. 22 i LL om studiestöd. 12

13 10. Finns krav på bosättning i landet folkbokföring för att studiestöd ska kunna beviljas enligt nationella regler? Ja, den utländska medborgaren skall vara registrerad i folkeregistret för att uppnå rätt till studiestöd. Ja. Den utländska medborgaren måste vara inskriven i befolkningsregister för att få rätt till studiestöd enligt de nationella reglerna. Ja, den utländska medborgaren måste vara folkbokförd på Färöarna. Ja, den utländska medborgaren ska vara folkbokförd på Island när rätten till studielån prövas. Studiestöd kan endast beviljas till en utländsk medborgare som är bosatt i Sverige. Det behöver inte innebära att personen ska vara folkbokförd i Sverige. En studerande anses vara bosatt i Sverige om han eller hon har sin egentliga hemvist här i landet och regelbundet tillbringar sin dygnsvila här. Ja, den utländska medborgaren måste ha uppehållstillstånd och ha norskt fødselsenummer. Ja, krav på stadigvarande bosättningsort definieras i 2 i LL om studiestöd. Detta kan exempelvis visas via hyresavtal, arbetsgivarintyg, studieintyg, taxeringsuppgifter). 13

14 11. Kan en utländsk medborgare som får avslag på sin ansökan om studiestöd överklaga beslutet? Ja, till Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Ja. Besvärsnämnden för studiestöd. Nämndens beslut kan överklagas hos Försäkringsdomstolen. Ja, till Klagenämnden för Studni Ja, Överklagandenämnden för studiestöd, Box 8108, 128, Reykjavík, Island. Ja. Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, , Härnösand, Sverige Ja, till Lånekassens Klagenämnd. Ja, till Ålands förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen beslut överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen. 12. Är bestämmelserna om rätten till studiestöd för utländska medborgare reglerade i författning? Ja, i SU-loven, se lovbekendtgørelse nr. 661af 29. juni 2009, og i SUbekendtgørelse nr. 445 af 8. juni Ja, Studiestödslagen (65/1994), senast ändrad 2013/670 samt i FPA:s anvisningar om studiestöd. Ja, i Løgtingslóg nr. 36 från 3 maj 2007 om studiestöd. Ja, studiestödslagen nr. 21/1992, samt ändringer nr. 67/1997. Ja, studiestödslagen (1999:1395), sudiestödsförordningen (2000:655) samt i CSN:s föreskrifter och allmänna råd (2006:7, ändrad 2009:4, omtryck), om utländska medborgares rätt till studiestöd. Ja. Lov 3. juni 2005 nr 37 (Lov om utdanningsstötte) og i tillhorende forskrifter om tildelning av utdanningsstotte for Ja i LL om studiestöd (ÅFS 71/2006) 13. Är prövningen av utländska medborgares rätt Nej, det är tal om en samlad prövning enligt Ja. Först prövas enligt nationella bestämmelser och Nej Nej Ja. Det är ett beslut, men prövningen är delad i två steg. Ja. Vi prövar först om den utländska medborgaren har Nej, Det är en samlad stegvis prövning enligt 14

15 till studiestöd uppdelad i flera steg en prövning enligt nationella bestämmelser och en prövning enligt EU-rätten? nationella och EUrättsliga regler. sen enligt EUrätten (i två steg). rätt till studiestöd efter nationella regler. Har han inte det prövar vi om han har rätt till stöd enligt EU-rätten. nationella (åländska) regler och EUrätten. 15

Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd?

Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd? Ö versikt ö ver utlä ndskä medbörgäres rä tt till studiestö d enligt nätiönellä regler 2014-2016 SAMMANFATTNING Vad krävs för att en utländsk medborgare ska får rätt till studiestöd? Danmark Sökanden kan

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Rätt till svenskt studiestöd för EUmedborgare. Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 studiestödslagen inte överklagas.

Rätt till svenskt studiestöd för EUmedborgare. Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 studiestödslagen inte överklagas. ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD. The National Board of Appeal for Student Aid Sidan 1 av 5 BESLUT 2015-04-27 Klagande NN Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut den 22 december

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange namnundersktift1.

Läs mer

Ö versikt ö ver utlä ndskä medbörgäres rä tt till studiestö d enligt EU-rä tten 2013 2014. Senast uppdaterad april 2014

Ö versikt ö ver utlä ndskä medbörgäres rä tt till studiestö d enligt EU-rä tten 2013 2014. Senast uppdaterad april 2014 Ö versikt ö ver utlä ndskä medbörgäres rä tt till studiestö d enligt EU-rä tten 2013 2014 Senast uppdaterad april 2014 Observera att denna översikt är ett arbetsmaterial med syfte att utbyta erfarenheter

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:133

Regeringens proposition 2016/17:133 Regeringens proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Prop. 2016/17:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige; SFS 2017:352 Utkom från trycket den 16 maj 2017 utfärdad den

Läs mer

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013)

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013) This document was reproduced from http://62.95.69.15/cgibin/thw?%24{html}=sfst_lst&%24{oohtml}=sfst_dok&%24{snhtml}=sfst_err&% 24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Rätt till svenskt studiestöd för EUmedborgare; Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 studiestödslagen inte överklagas.

Rätt till svenskt studiestöd för EUmedborgare; Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 studiestödslagen inte överklagas. ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD The National Board of Appeal for Student Aid Sidan 1 av 6 BESLUT 2016-05-23 Klagande NN Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut den 4 januari

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå REMISSVAR 1 (11) Datum 2016-12-22 Ert datum 2016-11-28 Vårt diarienummer 2016-110-8793 Er beteckning Ju2016/08546/L7 Kopia till Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet Justitiedepartementet

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Rättsavdelningen SR 16/2015

Rättsavdelningen SR 16/2015 BFD12 080926 1 (7) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 16/2015 Rättslig kommentar angående när permanent uppehållstillstånd kan ges då sökanden vid anknytning till skyddsbehövande fått ett förlängt uppehållstillstånd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2006:220 Utkom från trycket den 11 april 2006 utfärdad den 30 mars 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande 1 (12) Rättsavdelningen 2017-03-03 SR 06/2017 I detta styrdokument finns även hänvisningar av relevans för lagen om Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den s.k.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 12 februari 2015. SFS 2015:50 Utkom från trycket den 24 februari 2015 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 Målnummer: UM4563-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-19 Rubrik: Lagrum: Ett utländskt barn kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av

Läs mer

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3 Boendetillägg Vägledning 2012:3 Version 3 En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

5 kap. 9 och 12 första stycket, 15 kap. 2, 16 kap. 2 och 18 kap. 2 socialförsäkringsbalken

5 kap. 9 och 12 första stycket, 15 kap. 2, 16 kap. 2 och 18 kap. 2 socialförsäkringsbalken HFD 2016 ref. 43 En person som behöver ha uppehållstillstånd i Sverige har ansetts sakna rätt till bosättningsbaserade förmåner enligt socialförsäkringsbalken när sådant tillstånd löpt ut. 5 kap. 9 och

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-05-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10802-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 76 Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-01-19 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Enligt en lagrådsremiss den 8 december

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?${appl}=sfst&${base}=sfst&...

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?${appl}=sfst&${base}=sfst&... 1 av 59 2007-10-25 12:34 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 3 av 3 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 25 mars 2015

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18 Målnummer: UM721-06 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-04-20 Rubrik: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till vuxet barn

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

Svensk författningssamling 2001:82

Svensk författningssamling 2001:82 Document created from: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/lagar/svenskforfattningssamling/lag-200182-omsvenskt-medbo_sfs-2001-82/?bet=2001:82 (accessed 02.01.15) Svensk författningssamling 2001:82

Läs mer

3. Gällande rätt m.m. 2 (11)

3. Gällande rätt m.m. 2 (11) 2 (11) Direktivets huvudsakliga syfte är att tredjelandsmedborgare som varit bosatta i en medlemsstat under en längre tid ska kunna få en särskild rättslig ställning vilken bland annat innebär att de ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningslag; utfärdad den 29 september 2005. SFS 2005:716 Utkom från trycket den 18 oktober 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens innehåll, vissa

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 Målnummer: UM8434-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-09-01 Rubrik: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 andra stycket

Läs mer

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder.

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder. Source: http://tinyurl.com/c93pkcw Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1950:382

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 316011 150401 316011 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden

Läs mer

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5645-08 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10383-12 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 8 november 2012

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande; SFS 2002:624 Utkom från trycket den 2 juli 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Tillämpning bosättningskravet

Tillämpning bosättningskravet Rättsligt ställningstagande 1 (10) Rättsavdelningen Datum 2013-12-02 Diarienummer 2013-113-9290 Serienummer Nr 1/2013 Tillämpning bosättningskravet Sammanfattning Genom ställningstagandet upphävs myndighetens

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56. Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56. Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56 Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare har i uppdrag

Läs mer

Enheten för utländska medborgare CSN

Enheten för utländska medborgare CSN Enheten för utländska medborgare CSN - Prövar rätten till svenskt studiestöd för personer som inte är svenska medborgare. - Prövningen görs enligt nationella bestämmelser och EG-rättsliga bestämmelser

Läs mer

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt)

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) HFD 2016 ref. 39 Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende. 3, 4 och 26 folkbokföringslagen (1991:481),

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 (7) Rättsavdelningen 2017-02-27 SR 04/2017 Rättsligt ställningstagande angående betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning Sammanfattning

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Förmånschef Ilpo Lahtinen, FPA, Finland: Studentrörligheten inom Norden och mellan Norden och andra länder

Förmånschef Ilpo Lahtinen, FPA, Finland: Studentrörligheten inom Norden och mellan Norden och andra länder PROTOKOLL Studerandemobilitet-Studiestöd, rörlighet och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26 27.11.2007 Sekreterare Anne-Maj Glad Jan Erik Brunnberg MÅNDAGEN DEN 26.11.2007 Diskussionsledare:

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) 1 of 24 08/03/2010 13:44 SFS 2005:716 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1542 Utlänningslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2014:198 Utkom från trycket den 15 april 2014 utfärdad den 3 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Bilaga A. Eleven. Elevens vårdnadshavare. Söker till skola: Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd. tillfälligt anställd hos intygsgivaren

Bilaga A. Eleven. Elevens vårdnadshavare. Söker till skola: Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd. tillfälligt anställd hos intygsgivaren Arbetsgivarintyg Bilaga A Anställd inom svensk myndighet eller svensk organisation Ange namn och organisationsnummer Ange beräknad anställningstid i utlandet Bilaga B Arbetsgivarintyg Anställd inom internationell

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:134

Regeringens proposition 2005/06:134 Regeringens proposition 2005/06:134 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m. Prop. 2005/06:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1998:7) om ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1998:7) om ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1998:7) om ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar Grundförfattningen i dess lydelse med införda ändringar

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares

Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU14 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte Sammanfattning I betänkandet behandlar

Läs mer

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap REMISSYTTRANDE Sid 1 (5) 2006-09-28 AdmD 158-2006 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Omprövning av medborgarskap (SOU 2006:2), ärendenummer Ju 2006/643/IM Sammanfattning Kammarrätten instämmer

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13 1 (5) Sammanfattning 2016-06-08 Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM 8907-14, MIG 2016:13 Migrationsöverdomstolen uttalar sig om familjeåterförening, bevislättnad gällande identiteten,

Läs mer

Bilaga A. Eleven. Elevens vårdnadshavare. Söker till skola: Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd tillfälligt anställd hos intygsgivaren

Bilaga A. Eleven. Elevens vårdnadshavare. Söker till skola: Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd tillfälligt anställd hos intygsgivaren Bilaga A Arbetsgivarintyg Anställd inom svensk myndighet eller svensk organisation (SFS 1994:519, 3 1. och Anvisningar till elevuppgifter Villkor för behöriga elever i svensk utbildning i utlandet) Ange

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 1 Författningsförslag... 11 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll...

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Tobias Billström

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Studiestöd 03.06.2016

Studiestöd 03.06.2016 Studiestöd 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Vad består förmånen av?... 2 1.4 Rätt och villkor... 2 1.4.1 Avläggande av examen i Finland... 3 1.4.1.1

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor Asylsökande och nyanlända Mia Hemmestad Arbetsmarknadssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Den 30 januari 2017 Olika kategorier av medborgare Svenska medborgare

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM Avdelning 1 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2884-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolen,

Läs mer