Mottagningsenheten i Söderhamn (vardagar 8-16) Kundtjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se"

Transkript

1 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn (vardagar 8-16) Kundtjänst Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan läsa om vad som händer efter att du har lämnat in en asylansökan och när du har fått ett beslut. Här kan du också läsa om dina rättigheter som asylsökande när det gäller arbete, boende, hälso-och sjukvård och ekonomiskt stöd. All information i detta material är hämtat från Migrationsverkets hemsida, Den är alltid uppdaterad med aktuell information och rekommendation är att sök där först, innan ni kontaktar oss. Det flesta frågor får svar på hemsidan, även sånt som inte har med asyl att göra.

2 Skydd och asyl i Sverige Asylregler Den som vill få skydd i Sverige ska lämna in sin ansökan om asyl vid en av Migrationsverkets ansökningsenheter, eller kontakta gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige. Migrationsverket kan inte godkänna en ansökan om asyl som lämnas in vid en svensk ambassad. Den som inte har möjlighet att ta sig till Sverige för att söka skydd kan vända sig till UNHCR. Asylsökande Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord. Skäl för att bevilja asylsökande uppehållstillstånd Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bl.a. att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. I den individuella prövningen ingår att ta hänsyn till sökandens kön och sexuella läggning; om den sökande exempelvis är homo- eller bisexuell eller är en transperson. Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FNkonventionen men också till "alternativt skyddsbehövande" i enlighet med EU:s gemensamma regler samt till övriga skyddsbehövande enlighet med den nationella utlänningslagen. Flykting Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av: ras nationalitet religiös eller politisk uppfattning kön sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper. Den som får uppehållstillstånd som flykting kan begära att få en flyktingstatusförklaring; en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler.

3 Även den som inte är flykting enligt FN:s flyktingkonvention kan ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Det finnas två kategorier av skyddsbehövande i utlänningslagen: a. alternativt skyddsbehövande (enligt EU-regler ) b. övriga skyddsbehövande (enligt svensk lag) Alternativ skyddsstatusförklaring Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som: löper risk att straffas med döden löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt Den som fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande kan få en alternativ skyddsstatusförklaring grundad på EU-regler. Övriga skyddsbehövande Övriga skyddsbehövande är en kategori som enbart finns i den svenska utlänningslagen; den saknar motsvarighet i internationella konventioner och EU-rätten. En asylsökande kan bli bedömd som övrigt skyddsbehövande om han eller hon inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet, känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof. Även övriga skyddsbehövande kan få skyddsstatusförklaring men den gäller endast i Sverige. Synnerligen ömmande omständigheter i undantagsfall Asylsökande kan undantagsvis beviljas uppehållstillstånd, trots att de inte behöver skydd mot förföljelse. Det handlar då om synnerligen ömmande omständigheter, som är direkt knutna till deras personliga förhållanden, som synnerligen allvarligt hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En samlad bedömning av sådana omständigheter kan leda till uppehållstillstånd. Eftersom det i dessa fall inte handlar om att ge skydd kan man inte heller få någon skyddsstatusförklaring.

4 Permanent uppehållstillstånd vanligast Oavsett om en person får statusförklaring som flykting, alternativt skyddsbehövande, övrig skyddsbehövande eller beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter är det vanligast att uppehållstillståndet är utan tidsbegränsning ett så kallat permanent uppehållstillstånd (PUT). I undantagsfall kan giltighetstiden begränsas men tillståndet är aldrig kortare än ett år. Dublinförordningen avgör i vilket land asylansökan prövas Asylsökande barn Utlänningslagen säger att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Alla barn, som kan och vill, har rätt att tala och bli lyssnade på. Barns asylskäl ska prövas särskilt - ett barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna har. När barnets asylskäl ska prövas försöker handläggaren, så mycket som möjligt, att anpassa utredningen efter barnets ålder, hälsa och andra omständigheter. Barnet har rätt att ha en vuxen med sig vid utredningen. Det kan vara en förälder, ett offentligt biträde eller en god man, om barnet inte har någon förälder i Sverige.

5 Från asylansökan till beslut Varje år kommer människor till Sverige för att söka asyl. Migrationsverket utreder varje ansökan individuellt och på lika villkor oavsett ursprungsland, religion, ekonomisk eller social bakgrund. Utlänningslagen styr vilka som får stanna och vilka som ska avvisas. Översikt över asylprocessen Vid gränsen Polisen är ansvarig för gränskontrollen i Sverige och kontrollerar att resenärerna har rätt att resa in i landet, till exempel att de har giltiga pass.i många fall kan resenärerna passera gränsen till Sverige utan kontroll. Det beror på att Sverige, liksom de flesta andra länderna inom EU, deltar i Schengen-samarbetet. Alla människor som har rätt att vistas i ett land som ingår i Schengenområdet kan resa fritt över gränserna till andra Schengenländer. Vid gränserna mot länder utanför Schengenområdet är däremot kontrollerna av resenärernas handlingar noggranna. Om en person söker asyl vid gränsen lämnar polisen över ärendet till Migrationsverket.

6 Söka asyl De flesta söker asyl efter att de rest in i landet. Då vänder de sig direkt till någon av Migrationsverkets ansökningsenheter som finns i Stockholm (Solna och Märsta), Göteborg, Gävle och Malmö. Den asylsökande ska berätta vem han är och hur han rest till Sverige. Han får dessutom lämna sina fingeravtryck. Inledningsvis bedömer verket om det är Sverige eller något annat land som ska ansvara för asylprövningen. Om han ska få sin asylansökan prövad i Sverige ska han redogöra för varför han behöver asyl i Sverige. Den asylsökande får hjälp av tolk och juridisk hjälp av ett offentligt biträde om det behövs. Under väntetiden erbjuder Migrationsverket den sökande någonstans att bo. Den asylsökande kan också välja att ordna sitt boende själv, t.ex. hos vänner eller släktingar. Beslut om avvisning med omedelbar verkställighet Om det är uppenbart att den asylsökande inte behöver skydd, och inte heller har andra skäl för att få stanna i landet, kan han avvisas från Sverige direkt. Det kallas "avvisning med omedelbar verkställighet" och kan bli aktuellt om den asylsökande helt klart saknar asylskäl. Ett sådant beslut måste fattas inom tre månader från ansökningsdagen. Den asylsökande kan överklaga Migrationsverkets beslut, men har inte rätt att stanna kvar i Sverige och vänta på resultatet av sitt överklagande. En asylsökande kan också avvisas direkt om han, innan han kom till Sverige, vistades i ett annat land där han är skyddad mot förföljelse. Då avvisas den asylsökande dit och någon ytterligare utredning är normalt inte nödvändig. I annat fall fortsätter prövningen av asylärendet. Prövningen Under den fortsatta prövningen av asylärendet presenterar den sökande tillsammans med sitt offentliga biträde de fakta och det material som han anser styrker hans ansökan om asyl. Den juridiska hjälpen är kostnadsfri för den asylsökande. Biträdet arbetar enbart för den asylsökande och tar vara på hans intressen.när Migrationsverket tagit emot en komplett ansökan från den sökande kallar vi till ett möte med den sökande och biträdet. Efter mötet där eventuella

7 oklarheter kan redas ut kan verket besluta i asylärendet. Det är den svenska utlänningslagen som styr vilka som får uppehållstillstånd. Migrationsverkets beslut Uppehållstillstånd Om den asylsökande behöver skydd eller bör få stanna på grund av synnerligen ömmande omständigheter får han uppehållstillstånd i Sverige. I regel är det permanent och betyder att han har rätt att stanna i Sverige så länge han vill. I vissa fall kan Migrationsverket också bevilja tidsbegränsade tillstånd. En person som fått tillstånd att stanna i Sverige får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att personen har uppehållstillstånd. Avslag Om den asylsökande inte har skyddsbehov eller andra skäl för att få stanna i Sverige fattar Migrationsverket ett beslut om avvisning. Han kan då acceptera beslutet och resa hem eller till ett annat land som är berett att ta emot honom. De allra flesta som får nej av Migrationsverket överklagar dock beslutet. Det betyder en fortsatt väntan. Överklagande Ett överklagande skickas först till Migrationsverket som omprövar beslutet. Om verket står fast vid sitt avslagsbeslut överlämnas överklagandet till en migrationsdomstol vid någon av förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Domstolen kan kalla den sökande tillsammans med hans offentliga biträde och Migrationsverket till en muntlig förhandling. Migrationsdomstolen tar ställning till överklagandet antingen genom att fastställa eller ändra Migrationsverkets beslut. Det finns möjlighet att överklaga migrationsdomstolens beslut till Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm. Migrationsöverdomstolen tar dock bara upp principiellt viktiga fall och först efter att ha beviljat prövningstillstånd.

8 Domstolens beslut Uppehållstillstånd Om migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen ändrar verkets beslut utfärdar Migrationsverket ett uppehållstillstånd. Avslag Om även migrationsdomstolen och, i vissa fall Migrationsöverdomstolen, bedömer att den asylsökande saknar behov av skydd och inte heller har andra skäl för att få stanna i landet, avslår domstolen överklagandet. l hjälper till med förberedelserna inför avresan. Vägrar den som har fått ett av- eller utvisningsbeslut att självmant lämna landet blir det polisens ansvar att se till att han reser hem. Verkställighetshinder Om det kommer fram nya omständigheter efter ett slutligt beslut om avvisning eller utvisning kan Migrationsverket pröva om det finns några hinder mot att genomföra den. Verket kan göra det på eget initiativ eller efter att personen själv framfört det. Om hindren är medicinska eller praktiska är det Migrationsverkets bedömning som gäller och verkets beslut kan inte överklagas. Om hindren däremot utgörs av nya skyddsskäl, kan ett avslagsbeslut från verket överklagas till migrationsdomstol.

9 I Sverige är det Migrationsverket som först prövar ansökningar om asyl. Reglerna för vem som kan få asyl står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag, utlänningslagen. Lämna in en ansökan Du bör ansöka om asyl vid Sveriges gräns. Om du redan har rest in kan du ansöka på någon av Migrationsverkets ansökningsenheter i Gävle, Göteborg, Malmö, Märsta, Norrköping eller Stockholm. Inledningsvis bedömer Migrationsverket om det är Sverige som ska pröva din asylansökan eller om ett annat land i första hand är skyldigt att göra det. Är det uppenbart att du saknar asylskäl kan Migrationsverket fatta ett snabbt beslut i ärendet; det kan till exempel gälla om du är medborgare i ett annat EU-land. Du kommer att kallas till flera möten på Migrationsverket under den första tiden i Sverige. Det är viktigt att du kommer på de tider som Migrationsverket har bokat för dig. Asylutredningen Ingen annan än du vet lika mycket om varför du lämnat ditt land. För att Migrationsverket ska kunna göra en riktig bedömning av dina skäl är det viktigt att du redan från början berättar allt om vad som hänt dig i ditt land. Migrationsverket kommer att ställa frågor om din identitet. Du ska ta med dig ditt pass eller andra id-handlingar. Handlingarna ska visa vad du heter, när du är född och vilket medborgarskap du har. Du ska berätta varför du söker asyl och vad som hänt dig. Vissa saker är svåra att prata om, men då kan de vara extra viktiga att berätta. Om du behöver kan du be om en paus i utredningen. Du kan ta med sådant som stödjer din berättelse eller information om ditt land till utredningen. Migrationsverket får inte berätta dina skäl De som jobbar på Migrationsverket får inte berätta vem du är eller om dina skäl för asyl för andra personer. De har tystnadsplikt. Tystnadsplikt innebär att dina uppgifter bara får lämnas till personer som enligt lag har rätt att få dem. Även tolkar, biträden och andra som jobbar med asylsökande har tystnadsplikt. De får till exempel inte berätta ditt namn, adress eller varför du sökt asyl. Fingeravtryck Länderna inom EU, samt Island, Norge och Schweiz har en databas för fingeravtryck som kallas Eurodac. I Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för databasen. När du ansöker om asyl och är över 14 år måste du

10 lämna dina fingeravtryck. Sedan kontrolleras de mot databasen för att se om du har sökt asyl i något av de länder som använder databasen. Migrationsverket kontrollerar även dina fingeravtryck mot en annan databas, SIS (Schengen Information System). I SIS registreras bland annat personer som är efterspanade brottslingar. Juridisk hjälp De flesta som söker asyl har rätt till juridisk hjälp. Det kallas att du har rätt till ett offentligt biträde. Ofta är det en utbildad jurist som ska ta tillvara dina intressen och hjälpa dig berätta om dina skäl. Det är Migrationsverket som utser biträdet, men du kan föreslå någon som du har förtroende för. Migrationsverket betalar för biträdet. Biträdet arbetar oberoende i förhållande till Migrationsverket och andra myndigheter. Om du inte har rätt till ett offentligt biträde kan du välja att anlita ett eget biträde. Då får du själv betala. En tolk översätter En tolk översätter när du har kontakt med Migrationsverket och andra myndigheter. Tolken är neutral och ska bara tolka vad som sägs. Tolken får inte blanda in sina privata, politiska eller religiösa uppfattningar i sitt arbete. Om du inte förstår tolken är det viktigt att du säger till. Tolken har tystnadsplikt och får inte berätta för någon om vad han eller hon har hört. Hur lång tid tar det att fatta beslut? Migrationsverket har som mål att fatta beslut inom tre månader. Om du inte kan visa vem du är eller vad du har för skäl för asyl, så kan det ta längre tid att fatta beslut i ditt fall. Det kan också ibland ta längre tid om det har kommit ovanligt många asylsökande den senaste tiden. Migrationsverket prövar varje ansökan för sig Varje ansökan prövas individuellt och om du har skäl, som enligt utlänningslagen ger rätt till asyl eller skydd, ska Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd. Har du inga asyl- eller skyddsskäl prövar vi om det finns andra skäl för dig att få stanna i Sverige t.ex. familjeanknytning eller särskilt ömmande omständigheter. Visa vem du är och styrk din identitet Du som söker asyl måste berätta för Migrationsverket vem du är. Det är ditt ansvar att styrka din identitet. Hur väl du gör det kommer att ha betydelse för dig under lång tid framåt, till exempel när du ska skaffa ett svenskt IDkort, öppna ett bankkonto, söka medborgarskap och svenskt pass eller få rätt till pension. Det bästa sättet att klargöra din identitet är att visa dokument som styrker vad du heter, när du är född och vilket medborgarskap du har. Dokumentet

11 ska dessutom vara försett med ett foto och vara utfärdat av en behörig myndighet. Kan du inte visa sådana dokument direkt ska du göra vad du kan för att få fram dessa dokument eller förklara varför du inte kan göra det. Medan du väntar på att din ansökan om asyl ska utredas måste du anstränga dig att klarlägga din identitet till dess att den är fastställd. Du kan alltid vända dig till Migrationsverkets personal som kan ge dig råd om hur du ska kunna visa vem du är. Medverkar du inte till att klarlägga din identitet kan Migrationsverket sänka din dagersättning. Migrationsverket har även rätt att ta hand om dina identitetsdokument i väntan på ditt beslut. En klar identitet viktigt av många skäl Det är viktigt att du gör allt du kan för att klargöra din identitet, till exempel för att: om du inte kan visa vem du är och från vilket land du kommer, kan det vara svårt för Migrationsverket att bedöma om du har rätt till asyl eller inte du får snabbare beslut på din asylansökan om din identitet är klarlagd du har möjlighet att kunna arbeta i Sverige under tiden du väntar på ett beslut om du skulle bli svårt sjuk eller råkar ut för en olycka i Sverige måste Migrationsverket känna till din riktiga identitet för att kunna kontakta dina anhöriga du ska kunna åka hem om du får avslag på din ansökan du ska kunna få identitetshandlingar i Sverige om du får uppehållstillstånd du ska kunna öppna ett bankkonto du ska undvika att få en anteckning i eventuellt främlingspass eller resedokument om att din identitet inte är styrkt. Det kan ge dig problem om du vill åka till andra länder du ska undvika att ditt uppehållstillstånd återkallas därför att du fått det på grund av att du gett felaktiga uppgifter om din identitet det kan bli svårt för dina anhöriga att återförenas med dig om du har uppgett en falsk identitet och de inte kan styrka sitt släktskap med dig. det kan bli svårare för dig att få svenskt medborgarskap.

12 Du får inte välja vilket land som prövar ansökan (Dublinförordningen) Sedan årsskiftet gäller en ny Dublinförordning. Du som söker asyl efter den 1 januari 2014 omfattas av den nya förordningen. Migrationsverket arbetar nu med att uppdatera all information på webbplatsen. Migrationsverket erbjuder dig boende Migrationsverket erbjuder dig ett tillfälligt boende medan du väntar på beslut i ditt asylärende. Det innebär att du måste flytta till den ort där verket kan erbjuda plats. Du kan också välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släktingar eller vänner. Den tillfälliga bostad som Migrationsverket erbjuder dig ligger för det mesta i ett hyreshus i ett vanligt bostadsområde i någon medelstor eller mindre stad någonstans i Sverige. Om du är ensamstående måste du vara beredd på att dela lägenhet med andra ensamstående asylsökande. Skriftliga boenderegler Du ansvarar själv för matlagning, städning, vård och skötsel av lägenheten och samma gemensamma boenderegler gäller för dig som för övriga hyresgäster i huset. Om du avsiktligen skadar lägenheten kan du bli skyldig att betala för reparationen när du flyttar. För att inte riskera att bli skyldig att betala för gamla skador som kanske föregående hyresgäst orsakat är det viktigt att du anmäler skador och fel så snart du upptäcker dem. Du får information om hur lägenheten ska skötas i samband med att du flyttar in. När du har läst dem får du också skriftligen bekräfta att du fått informationen. Glöm inte att ändra adress Du är alltid inskriven vid en mottagningsenhet. Oavsett om du väljer anläggningsboende (ABO) i någon av Migrationsverkets hyrda lägenheter eller bor i eget boende (EBO) hos någon du känner, kommer du att vara inskriven vid en mottagningsenhet. Där måste din adress alltid vara känd så att Migrationsverket kan komma i kontakt med dig. Glöm därför inte att meddela din mottagningsenhet din nya adress om du flyttar under väntetiden. Arbeta under tiden som asylsökande I första hand ska du försörja dig själv under den tid du väntar på att din asylansökan behandlas. Det kan du göra antingen med hjälp av egna

13 sparpengar eller genom att arbeta. Här kan du läsa om villkoren för att arbeta under asyltiden. För att ha rätt att arbeta under tiden du är asylsökande måste du ha fått ett bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND). Villkor för att få rätt att arbeta som asylsökande Du är undantagen från kravet på arbetstillstånd om du uppfyller följande: Du medverkar till att klargöra din identitet. Ditt ärende ska prövas i Sverige. Din ansökan är välgrundad. Du har inte AT-UND om du har fått ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Om du uppfyller villkoren får du ett LMA-kort där det står att du har AT- UND. Det betyder att du är befriad från kravet att ha arbetstillstånd. Ett AT- UND gäller normalt till dess att du får uppehållstillstånd eller lämnar landet. Kontakta din mottagningsenhet om du är osäker på om du har AT-UND. Om du har AT-UND kan du vända dig till Arbetsförmedlingen i den kommun där du bor för att se vilka lediga jobb som finns anmälda där. Lediga jobb och annan information hittar du också på Arbetsförmedlingens webbplats (www.arbetsformedlingen.se) Om du får arbete under tiden du är asylsökande Om du får arbete under tiden du är asylsökande ska du visa upp beviset på att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND) för din arbetsgivare. Beviset finns på ditt LMA-kort under punkt 7. Din arbetsgivare måste meddela den mottagningsenhet där du är inskriven att du fått anställning. Arbetsgivaren ska också meddela när anställningen upphör. Meddelandet om att du har fått anställning ska göras på en särskild blankett som du hittar under länken till höger. Om du har dagersättning måste du alltid anmäla din inkomst till Migrationsverket. Du måste också kontakta Skatteverket för att få ett samordningsnummer. Samordningsnumret behöver du för att kunna visa att du arbetat och betalat skatt under asyltiden. Det kan du behöva göra om du senare skulle vilja söka arbetstillstånd. Du behöver även samordningsnumret för att kunna få sjukpenning om du blir sjuk och inte kan gå till jobbet.

14 LMA-kort för asylsökande När du söker asyl i Sverige får du ett kvitto på din ansökan. Några dagar senare får du ett kort som kallas LMA-kort. Kortet ersätter kvittot. Kortet visar att du är asylsökande och har rätt att vara i landet under väntetiden. Med kortet betalar du en mindre patientavgift om du besöker sjukvården. Även om LMA-kortet har samma format och delvis samma innehåll som ett identitetskort (ID) så är det inget ID-kort. Det intygar enbart att du är inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem under det namn som står på kortet. Du ska lämna tillbaka kortet om du får uppehållstillstånd eller om du måste lämna Sverige.

15 Boende och ekonomiskt stöd Migrationsverket erbjuder dig ett tillfälligt boende under väntetiden. Du kan också välja att ordna boendet själv, till exempel hos släktingar eller vänner. Oavsett vilket boende du väljer måste du vara tillgänglig så att Migrationsverket kan komma i kontakt med dig. Migrationsverkets boende Boendet som Migrationsverket erbjuder (anläggningsboende) utgörs antingen av lägenheter i vanliga bostadsområden eller av anläggningar av olika slag. Väljer du anläggningsboende får du flytta till den ort där verket kan erbjuda plats. Har du egna pengar ska du betala för boendet. Om du inte har några pengar är anläggningsboendet gratis. Ensamstående måste dela rum. En familj kan få ett eget rum men måste räkna med att dela lägenhet med andra personer. Det kan hända att du måste flytta inom anläggningen eller till en annan anläggning under väntetiden. Om du får uppehållstillstånd och har rätt till etableringsplan kan Arbetsförmedlingen i samband med ditt etableringssamtal hjälpa dig att få en bostad i en kommun. Om du beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete måste du själv ordna din bostad. Eget boende Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand får du i regel själv stå för boendekostnaden. Om du av någon anledning inte kan bo kvar i det boende som du själv har ordnat kan du flytta till en av verkets anläggningar där det finns plats. Vänd dig till den mottagningsenhet där du är inskriven för att få mer information. Ekonomi Ersättning Om du inte kan få arbete eller av någon anledning saknar pengar kan du ansöka om dagersättning. På de anläggningar där fri mat ingår är ersättningen: 24 kr/dag för vuxna ensamstående 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushåll 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen) Ersättning som ska räcka till matinköp

16 71 kr/dag för vuxna ensamstående 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll 37 kr/dag för barn upp till 3 år 43 kr/dag för barn 4-10 år 50 kr/dag för barn år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen) Förutom mat ska ersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygien- artiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Om du beviljas ersättning från Migrationsverket får du ett bankkort där pengarna sätts in. Kontakta Migrationsverkets personal för mer information. Bostadsersättning Har du blivit erbjuden eller fått ett arbete, kan du ansöka om bostadsersättning. Det gäller om anställningstiden är längre än tre månader och du måste flytta till en ort där Migrationsverket inte har några bostäder. Bostadsersättningen är: 850 kr/månad för familjer 350 kr/månad för ensamstående Villkor för ersättning Du måste redovisa hur mycket pengar du har och vilka andra tillgångar du har. Om du får arbete har både du och din arbetsgivare skyldighet att meddela Migrationsverket. Det är viktigt att du redovisar din ekonomiska situation och förändringar i den, annars kan du göra dig skyldig till brott.

17 Dagersättningen kan sänkas om du till exempel: inte medverkar till att klarlägga din identitet försvårar utredningen av din asylansökan, till exempel genom att inte meddela Migrations- verket din aktuella adress inte kommer till ett utredningstillfälle som du är kallad till inte medverkar till att återvända om du ska avvisas eller utvisas Beslut om ekonomisk ersättning När Migrationsverket fattat beslut om ekonomisk ersättning får du del av beslutet antingen via en handläggare på din mottagningsenhet eller genom så kallad förenklad delgivning (se nedan). Om du vill överklaga Om du anser att Migrationsverket har fattat fel beslut om din ersättning har du rätt att överklaga. Du ska i sådana fall lämna in din överklagan till Migrationsverket inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet (blivit delgiven). Om Migrationsverket inte ändrar beslutet lämnas din överklagan till förvaltningsrätten som prövar beslutet igen. Förenklad delgivning Förenklad delgivning innebär att Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress du lämnat. Dagen efter skickar vi ett nytt brev till samma adress med information om att vi har skickat ett beslut. Det gör vi för att minska risken för fel. På detta sätt anser verket att du fått del av beslutet (blivit delgiven) två veckor efter att vi skickat det till dig. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. Om adressen du lämnat inte går att använda och du är folkbokförd i Sverige, kan beslutet och kontrollbrevet skickas till den adress du är folkbokförd på. Så länge du har en ansökan som prövas av Migrationsverket är det viktigt att du meddelar mottagningsenheten din aktuella adress. Tänk också på att minst varannan vecka kontrollera din post. Om du överklagar kan även förvaltningsrätten (domstolen) välja att delge dig beslutet genom förenklad delgivning.

18 Om ditt bankkort försvinner Om du tappar ditt bankkort eller det blir stulet ska du spärra kortet omedelbart. Meddela ICA Banken på telefonummer , endast på svenska eller engelska. Du ska tala om ditt kortnummer, löpnummer eller dossiernummer. Gör en polisanmälan. Ta med polisanmälan till Migrationsverkets enhet där du är inskriven för att få ett nytt kort. Tänk på att du både måste spärra ditt kort och göra en polisanmälan för att Migrationsverket ska kunna ge dig ett nytt kort. Asylsökandes rätt till hälso- och sjukvård Landstingen är myndigheter som bland annat ansvarar för vårdcentraler, sjukhus och tandvård (Folktandvården). På telefonkatalogens blå sidor samt på webbplatsen hittar du telefonnummer och adresser. Om du blir sjuk eller skadar dig ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. Är det stängt på vårdcentralen ska du vända dig till närmaste sjukhus. Vid allvarliga akuta fall då du behöver ambulans ska du ringa nödnumret 112. Vuxnas rättigheter till hälso- och sjukvård Du erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning. Vid undersökningen tas medicinska prover och du får möjlighet att tala med sjukvårdspersonal. Du har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Det är landstinget som beslutar om den vård du kan få. Du har också rätt till förlossningsvård, före-byggande barna- och mödravård samt vård enligt den svenska smittskyddslagen. Kom ihåg att du alltid måste visa upp asylkvitto eller LMA-kort när du anlitar sjuk- och tandvård, samt när du köper receptbelagd medicin. Barns rättigheter till hälso- och sjukvård Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som barn bosatta i Sverige. Det är landstinget som ansvarar för vården. Landstinget får ersättningen av staten, genom Migrationsverket, för vården av asylsökande. Kontakta närmaste vårdcentral för ytterligare information.

19 Avgifter för tand- och sjukvård Om du visar ditt LMA-kort betalar du 50 kronor för ett besök hos en läkare på vårdcentral och för läkarvård som du får efter remiss. Besök för att få en annan sjukvårdande behandling, till exempel hos en sjuksköterska eller sjukgymnast, kostar 25 kronor. Du betalar högst 40 kronor för en sjukresa. Avgiften för akutbesök på sjukhus varierar över landet. Du kan få ersättning för den del av avgiften som överstiger 50 kronor. Ta med kvittot till Migrationsverket och lämna in en ansökan om särskilt bidrag så snart du kan efter akutbesöket. För akut tandvård ska du uppsöka Folktand-vården eller någon annan tandläkare som landstinget hänvisar till. Avgiften är 50 kronor för vuxna. Om du söker privat läkare eller tand-läkare utan landstingets godkännande måste du själv stå för alla kostnader. Avgiften för barn som söker sjukvård varierar mellan landstingen. Medicin Du köper medicin på närmaste apotek. För de flesta receptbelagda mediciner behöver du bara betala 50 kronor om du visar ditt LMA-kort. Vissa receptbelagda mediciner är dyrare än 50 kronor även om du visar ditt LMA-kort. Det samma gäller om du köper medicin till barn. Spara både kassakvittot och receptkvittot med ditt namn på. 400-kronorsregeln Om du under sex månader har betalat mer än 400 kronor för läkarbesök, sjukresor och medicin kan du ansöka om ett särskilt bidrag. Migrationsverket kan ersätta dig för de kostnader som överstiger 400 kronor. För att få tillbaka pengar ska du visa kvitton som kan intyga för dina kostnader från läkarbesök, sjukresor och receptbelagd medicin. När du har betalat mer än 400 kronor inom sex månader lämnar du in dina kvitton till mottagningsenheten. Därefter börjar en ny sexmånadersperiod. 400-kronorsregeln gäller individuellt för vuxna personer och gemensamt för syskon under 18 år.

20 Om du får stanna Asylsökande som får permanent uppehållstillstånd Om du får permanent uppehållstillstånd har du rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass för att kunna återvända. Ditt permanenta uppehållstillstånd gäller så länge du är bosatt i Sverige. Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är inte en ID-handling eller en resehandling. När du reser måste du ha både ditt kort och ditt pass med dig. I uppehållstillståndskortet finns ditt foto och dina fingeravtryck lagrade elektroniskt. Kortet är giltigt i fem år, och du ansöker om ett nytt kort genom att komma till Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck på nytt. Folkbokför dig När du fått permanent uppehållstillstånd ska du omgående folkbokföra dig hos Skatteverket. Ta med ditt uppehållstillståndskort. Det är viktigt att du folkbokför dig innan du skrivs ut från Migrationsverket. Skatteverket registrerar var du bor, ditt civilstånd, medborgarskap och födelseort. När du är folkbokförd kan du registrera dig hos Försäkringskassan så att du kan ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. Folkbokföringen ligger också till grund för att du ska kunna skaffa en svensk id-handling. Det behöver du för att till exempel få tillgång till den ersättning som betalas via en bank. Ditt liv i Sverige Du får flytta vart du vill i landet. Det är mycket svårt att få bostad, i synnerhet i storstäderna. Ofta krävs det att man har arbete eller regelbunden inkomst. Om du inte själv kan hitta arbete och bostad kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig. En plan (etableringsplan) tas fram för att du så snabbt som möjligt ska kunna försörja dig. Direkt efter att du fått uppehållstillstånd får du träffa Arbetsförmedlingen för att prata om dina kunskaper, tidigare arbeten, ambitioner, intressen och talanger. Har du betyg och intyg från tidigare arbeten och utbildningar tar du med dem till mötet med Arbetsförmedlingen. Du som har rätt till en etableringsplan kan du få ersättning när du följer den. Reglerna för bosättningen skiljer sig åt beroende på om du har bott i Migrationsverkets boende eller i eget boende under väntetiden.

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Checklista ensamkommande barn

Checklista ensamkommande barn Checklista ensamkommande barn Du bevakar barnets rätt mot myndigheter, förvaltar dess tillgångar och ser till att barnet får den dagliga vård och omsorg som det behöver under asylprocessen. Sammanfattningsvis

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl TILL DIG SOM SÖKER ASYL MED FÖRÄLDER ELLER ANNAN VÅRDNADSHAVARE SÅ FUNGERAR DET ATT SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej 3 Några ord till dig 4 Barn 5 Vad betyder orden? 6

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Utredning utifrån Migrationsverkets förfrågan om anläggningsboende i Piteå Handläggare Vera Nilson

Utredning utifrån Migrationsverkets förfrågan om anläggningsboende i Piteå Handläggare Vera Nilson Utredning utifrån Migrationsverkets förfrågan om anläggningsboende i Piteå Handläggare Vera Nilson Bakgrund Migrationsverket har tagit kontakt med fastighetskontoret Piteå kommun under hösten 2011 utifrån

Läs mer

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl TILL DIG SOM SÖKER ASYL UTAN FÖRÄLDER ELLER ANNAN VÅRDNADSHAVARE SÅ FUNGERAR DET ATT SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej 3 Några ord till dig 4 Barn 5 Vad betyder orden?

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet Louise Dane, doktorand i offentlig rätt louise.dane@juridicum.su.se Migranter och flyktingar ~250 miljoner migranter i världen 65,3 miljoner människor

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 316011 150401 316011 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 317011 150401 317011 Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Ett barn kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl.

Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl. 2 (8) Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl. Som skäl för sin ansökan har bland annat uppgett följande. Han är palestinier från Västbanken. Han lämnade

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förstagångsansökan

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förstagångsansökan 112011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förstagångsansökan Dossiernummer Signatur Använd denna blankett om du vill ansöka om uppehållstillstånd

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2010-05-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 14294-10 Enhet 20 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box 507 169 29 Solna ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

Vägledning god man för ensamkommande barn.

Vägledning god man för ensamkommande barn. Vägledning god man för ensamkommande barn. God man för ensamkommande barn Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Att vara god man för ett ensamkommande barn innebär att du under en tid kommer vara en av de viktigaste personerna för barnet. Barnet kommer att träffa många personer med

Läs mer

SKV 720 utgåva 5. Identitetskort för folkbokförda i Sverige

SKV 720 utgåva 5. Identitetskort för folkbokförda i Sverige SKV 720 utgåva 5 Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

Ärende om uppehållstillstånd m.m.

Ärende om uppehållstillstånd m.m. 1 / 6 Dublinenheten, Kontoret i Malmö Beslut 2010-10-21 Beteckning Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Adress: född 9204 medborgare i Afghanistan Språk: persiska/dari Beslut Migrationsverket beslutar

Läs mer

Ansökan för arbetstagare om:

Ansökan för arbetstagare om: Plats för foto Inkom Migrationsverket Inkom utlandsmyndighet År, månad, dag Ansökan för arbetstagare om: Visering Dossiernummer Sign Ärendenummer Uppehållstillstånd Arbetstillstånd Information om vad som

Läs mer

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet december 2015 1 Promemoria Ändring av bestämmelserna

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund av att du har hört till de ingermanlänningar

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-03-18 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 425-16 1 KLAGANDE OCH MOTPART Polismyndigheten MOTPART OCH KLAGANDE Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Uppehållstillstånd GÄSTFORSKARE

Uppehållstillstånd GÄSTFORSKARE Uppehållstillstånd GÄSTFORSKARE Uppehållstillstånd gästforskare 1. Hosting agreement (mottagningsavtal) 2. Ansökan om uppehållstillstånd 3. Beslut och anställning 4. UT-kort 5. Familjemedlemmar 6. Förlängning

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Gunilla Klingberg gunilla.klingberg@mah.se DN 150426 http://www.manskligarattigheter.se/ http://www.unhcr.org/

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 172011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer Myndighetens anteckningar Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som planerar

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM 132011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING OLE_TY4 1 *1149901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland som idrottare, idrottstränare och bedriver

Läs mer

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [8] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-12-02 Frågor och svar Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-13 UM 2059-11 Migrationsdomstolen, Avd 6 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (4) KLAGANDE Abdul Husseini, 19900629 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand.

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förlängningsansökan

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förlängningsansökan 114011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förlängningsansökan Dossiernummer Signatur Använd denna blankett om du vill ansöka om uppehållstillstånd

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga Sida l (8) KAMMARRÄTTEN T^ /TIV /T JJUIVL ^ål m UM 5495 ~! 2011-06-13 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige

Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige 148011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som

Läs mer

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Fylls i av Migrationsverket/UM 148011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer Signatur Denna blankett

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Ansökan för au pair (CH) om:

Ansökan för au pair (CH) om: Plats för foto Inkom Migrationsverket Inkom utlandsmyndighet År, månad, dag Ansökan för au pair (CH) om: Uppehållstillstånd Dossiernummer Sign Ärendenummer Arbetstillstånd Information om vad som krävs

Läs mer

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar En skrivelse från överförmyndarenheterna i Gävleborgs län 2011-02-08 Innehållsförteckning Förtydligande av förkortningar i texten...

Läs mer

Vem är ensamkommande?

Vem är ensamkommande? Ensamkommande barn Vem är ensamkommande? Under 18 år. Ansökt om asyl Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsten till Sverige. Övergivet barn. Statistik 2015 Asylsökande ensamkommande barn 2015 AFGHANISTAN

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange namnundersktift1.

Läs mer

Uppehållstillstånd DOKTORANDER

Uppehållstillstånd DOKTORANDER Uppehållstillstånd DOKTORANDER Uppehållstillstånd doktorander 1. Antagningsbeslut, studie- och anställningsintyg 2. Ansökan om uppehållstillstånd 3. Beslut och anställning 4. UT-kort 5. Familjemedlemmar

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:133

Regeringens proposition 2016/17:133 Regeringens proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Prop. 2016/17:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Pass & Visum - Turkiet

Pass & Visum - Turkiet Pass och Visum Turkiet www.destinatinationturkiet.se Sida 1 Vad är ett resedokument? Resedokument är ett slags pass som utfärdas enligt 1951 års Genèvekonvention. Detta ges till personer som har en status

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 Målnummer: UM2929-15 UM2930-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-07 Rubrik: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte

Läs mer

Mattias Larsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Mattias Larsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 augusti 2016 Anders Ygeman Mattias Larsson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Kommittédirektiv Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Dir. 2016:92 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november

Läs mer

Ansökan för professionell idrottsutövare och tränare (CI) om:

Ansökan för professionell idrottsutövare och tränare (CI) om: Plats för foto Inkom Migrationsverket Inkom utlandsmyndighet År, månad, dag Ansökan för professionell idrottsutövare och tränare (CI) om: Visering Dossiernummer Sign Ärendenummer Uppehållstillstånd Arbetstillstånd

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer