Förenade Care Björkgården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förenade Care Björkgården"

Transkript

1 Förenade Care Björkgården Kvalitetsberättelse 2014 På Förenade Care och Björkgården har vi ett väl utvecklats kvalitetsarbete med en tydlig ram enligt ISO 9001, ISO samt OHSAS Vi arbetar med en tydlig struktur kring kvalitet och kvalitetsutveckling med tydliga mål, riktlinjer och ramar. Vi lämnar in en sammanställning på årsbasis till ledningen för Förenade Care. Där vi väl beskriver vi och redogör för hur vi arbetar med frågor och utveckling kring arbetsmiljö, kvalitetsarbete och miljöfrågor. Vi beskriver strukturerat och tydligt hur vi har arbetat med dessa frågor. Hur vi har analyserat orsakerna till uppkomna frågeställningar eller avvikelser. Vi informerar om hur vi lägger upp utvecklingsprojekt inom ovan områden och hur vi har åtgärdat uppkomna avvikelser eller frågeställningar. Vi arbetar även utifrån vårt avtal och uppdragsgivarens mål samt uppföljning av verksamheten. Resultatet av detta presenterar och implementerar vi på olika sätt i verksamheten. Detta sker genom information och diskussion på arbetsplatsträffar, ledningsgruppsmöten, gruppmöten samt andra förekommande arbetsgrupper så som exempelvis avvikelseråd, interrevisorsmöten och sjuksköterskemöten. Vi arbetar även med olika ämnesområde på planeringsdagar utifrån de synpunkter som framkommit via kundsynpunkter, enkätundersökningar och/eller avtalsuppföljningar. Dessa frågor tas även upp och lyfts via olika forum på verksamheten där både personal, boende och närstående samverkar så som närståendeträffar, kostråd, boråd m.m. Riskanalys På Björkgården har vi under 2014 har vi fortsatt vårt arbete med att identifiera risker och tillbud för att på ett systematiskt sätt följt upp de risker och tillbud som har framkommit. Vi har haft som mål att tredubbla antalet tillbudsrapporter. Detta för att förflytta fokus från ett arbetssätt där man upptäcker risken i samband med att det sker till att istället identifiera risken innan den uppstår. Vi har uppnått avsett mål men vi kommer att fortsätta att arbeta med frågan då detta handlar om ett riskförebyggande arbetssätt. Målet är att man i det dagliga arbetet analyserar varje given aktivitet. Upptäcker man att det kan uppstår händelser/risker i samband med aktiviteten kan vi förebygga, förhindra, åtgärda och genomföra aktiviteten på ett säkrare och tryggare sätt. Vi har en patientsäkerhetsberättelse där vi identifierar kända risker i verksamheten utifrån ett boendeperspektiv och konkretiserar hur vi arbetar med dessa risker. De risker vi analyserar är: omgivningsanpassade åtgärder, lex Sarah och lex Maria, MTP, avvikelsehantering, läkemedelsfrågor, vårdhygien, palliativt omhändertagande, nutrition och munhälsa, dokumentation, riskbedömningar (fall, malnutrition, trycksår, elimination, agiterat beteende samt palliativ vård). Vi har tydliga rutiner och rutinbeskrivningar kring när, var och hur en riskanalys/riskbedömning ska utföras och hur vi ska arbeta med detta utifrån handlingsplaner. Riskanalyser görs både ur ett boendeperspektiv och ett personalperspektiv och vi använder varför metoden för att komma fram till vad riskens egentliga grundorsak är. Riskanalys och bedömning hos de boende: I samband med inflyttning görs en första genomgång av potentiella risker utifrån journaler, kontakt med den boende och/eller närstående och bedömningar utifrån vedertagna bedömningsinstrument så väl som en subjektiv bedömning. Denna första bedömning göra av sjuksköterska och para medicinskpersonal. Efter 2 veckor ska riskbedömningen vara väl utarbetad med orsaksanalys, åtgärd samt uppföljningsdatum för resultat. Riskbedömningen förvaras sedan i den boendes kontaktpärm med ev. handlingsplan. Riskbedömningen ska följas upp minst var 3:e månad och/eller oftare vid behov. Riskbedömningarna lyfts och förankras på omvårdnadsmöte på varje enhet. I samband med detta görs även en riskbedömning utifrån ett personalperspektiv. För att illustrera ett exempel kan man där det finns risk för fall hos den boende kan man också se en risk för obekväma arbetsställningar hos personalen. Till detta finns sedan en konkretiserad handlingsplan knuten där personal kan se hur de ska arbeta och vad de ska tänka på utifrån både ett boende- och personalperspektiv. 1

2 Vi har även en månadsredovisning av medicinska avvikelser till så väl Solna Stads Mas som Förenade Cares Mas. Vi arbetar också aktivt med fall och fallrisker där vi tvärprofessionellt diskuterar förebyggande åtgärder. Detta för att motverka fall och vidta åtgärder för att fall så långt det är möjligt inte ska uppstå igen eller leda till skada för den enskilde. Vi registrerar också i senior Alert. I våra företagsspecifika redovisningar arbetar vi med orsaksanalyser, åtgärdsplaner och varförmetoden. Vid bedömd risk har man analyserat kring vilken karaktär denna risk har. Vi har sedan utifrån problematik lyft risk och analys av denna i resp. forum där problematiken hör hemma. Vi har även andra former av riskbedömningar och händelseanalyser så som skyddsronder, genomgångar av policys, handlingsplaner och rutinrevisioner minst 1 ggr/år. Detta medför att man i sitt dagliga arbete hantera de ev. risker som kan uppstå. Gällande boenderisker i enskilt hem har dessa lyfts på omvårdnadsmöte, gruppmöte och/eller på vårdplaneringar. Gällande risker för personal i samband med arbete hos den boende lyfter vi detta på arbetsplatsträffar, skyddsronder, arbetsmiljömöte samt omvårdnadsmöte. Gällande risker av HSL-karaktär lyftes dessa på sjuksköterskemöten. Vi har även ledningsgruppsmöte där vi tvärprofessionellt arbetar med händelser, brister och utveckling inom verksamheten. Återkoppling sker sedan på APT eller i de enskilda grupperna samt om behov finns på individuell basis. Uppföljning av egenkontroll Under 2014 har vi verksamheten följts upp med hjälp av både externa och interna enkätundersökningar, avtalsuppföljningar samt egna internkontroller och inlämnade förbättringsförslag och synpunkter. Det vi kan se utifrån alla parametrar är att Björkgården har fått ett ökat förtroende där vi har utvecklat vår verksamhet genom att arbeta med de förbättringsområden som framkommit under föregående år. Personalen har också känt en ökad arbetsglädje och engagemang vilket den psykosociala enkäten visar på där resultatet är 90 % nöjda medarbetare. FC s egen enkätundersökning till boende och närstående visar ett resultat på 95 % nöjda kunder. Socialstyrelsens enkät Vad tycker de äldre om äldreomsorgen visar att Björkgården har ökat sin kundnöjdhet även där. Social dokumentation: Vi har en dokumentationsgrupp med 1 ansvarig person/plan. Denna person utbildar, stöttar sina kollegor i arbetet med social dokumentation och riskbedömningar. Denna person håller sig även ajour med utveckling och nya direktiv för den sociala dokumentationen och riskbedömningar tillsammans med verksamhetschef. De dokumentationsansvariga följer även upp och granskar den sociala dokumentationen var 6:e månad för att säkerställa att planerna är uppföljda och uppdaterade enligt de riktlinjer och bestämmelser som finns. Dokumentationsombuden har även haft en punkt på planeringsdagarna där de har gått igenom det man tycker känns svårt, riktlinjer och uppbyggnad av genomförandeplan och social dokumentation. Detta har lett till en klar förbättring gällande den sociala dokumentationen så väl genomförandeplanens innehåll som uppdateringar av dessa enligt rutiner har förbättrats. Verksamhetschef har kontinuerliga möten med dokumentationsansvariga för att följa upp arbetet och utvärdera ev. utbildningsinsatser och fokusområden som behövs belysas och åtgärdas. Verksamhetschef arbetar även med systemkontroller gällande dokumentation och journalgranskning Gällande boendes och närståendes medverkan har detta skett naturligt då man har fått en ny förståelse för den sociala dokumentationen och vad som ingår i detta arbete. Avvikelser/klagomål Gällande egenkontroll och granskning av rutiner och riktlinjer reviderar vi dessa minst 1 ggr/år. Där kopplar vi ihop våra skrivna rutiner till gällande riktlinjer och lagstiftning. Dessa rutiner och förändringar förankras sedan på apt eller på andra relevanta möten för rutinen. Vi har under 2014 blivit granskade av internrevisorer från andra verksamheter vilket gör att man ser arbetet med de rutiner och riktlinjer vi har utifrån en annan synvinkel. Vi som arbetar på Björkgården kan ju gå i gamla hjulspår och 2

3 genom att andra tittar på vårt arbete kan man hitta nya vägar och nya arbetssätt. Det leder till en ständig förbättring och en utveckling av det arbete vi genomför. Vi arbetar även aktivt med synpunktshantering och utifrån dessa sätter vi egna mål för verksamheten där fokus ligger på förbättring och utveckling. Vi har ett avvikelseråd1 ggr/månad där vi granskar och analyserar varje kundklagomål och rutinavvikelse för att utreda hur vi kan förbättra och förändra så att ärendet förhoppningsvis inte upprepas. Alla synpunkter, klagomål och avvikelser sammanställs 1 ggr/ år till ledningen där vi även redogör för orsaker och orsaksanalys. Denna redogörelse ska vara ledningen tillhanda Kundsynpunkter under året har berört ämnen som kosten och upplevelser av denna samt måltidsmiljön. Aktivitetsutbud Social stimulans i form av interaktion med andra boende Rehabilitering och utbud av detta. Bristfällig information kring kontaktman Trygghetslarmet och dess funktioner. Avvikelser har berört ämnen så som bland annat: Signering av läkemedelsöverlämnande Nyckelhantering Rengöring av hjälpmedel Kommunikationsbrister mellan yrkesgrupper och i den egna arbetsgruppen. Kontaktmannaskapsfrågor Måltiden och måltidsmiljön Fokusområden under 2014 har varit måltiden och måltidsmiljön samt värdegrundsfrågor. Vi har startat upp en projektgrupp gällande måltidsfrågor där arbetsterapeuten är huvudansvarig tillsammans med kostombuden. AT samt äldrevärdinnan deltar i alla luncher minst 3 ggr/vecka på en enhet under 1 månad. Man fokuserar då på förbättring och utveckling gällande måltidsmiljön. Det kan bestå i dukningar, social samvaro, serveringstips och annat. Verksamhetschef har godkänt pedagogiska måltider på alla enheter för att stimulera till en trevlig samvarostund under måltiden. Parallellt med detta har även värdegrundshandledarna arbetat med måltidsmiljö där man har fokuserat på HUR personalen arbetar under måltiden. Man har gjort praktiska övningar och man har tagit upp arbetssätt och likande på APT samt gruppmöten. Vi har även aktivt arbetat med ansvar, arbetssätt och bemötandefrågor under 2014 genom handledning, gruppmötessamtal samt diskussioner på APT och ledningsgruppsmöten samt på utvecklingssamtal och medarbetarsamtal. Detta arbete med tydliga mål och synliga visioner har lett till att personalgrupperna har lyfts och känner ansvar och delaktighet i det arbete de utför vilket i sin tur leder till ökad nöjdhet och en trevligare samvaro med så väl boende son närstående och kollegor. Fokus ligger nu på att personalen är gäster i de boendes vardag och inte tvärs om som miljön har präglats av tidigare på Björkgården. Gällande jämförelser med andra verksamheter och andra undersökningar än våra egna ex nationella brukarundersökningarna. Har Björkgården utvecklats positivt inom alla parametrar och boendet är det boende som har ökat sin nöjdhet mest i Solna Stad. Vi har fortfarande områden som behöver förbättras och detta gäller ffa aktiviteter, inomhusmiljö och informationsfrågor. Vi har en specifik enhet där vi just nu lägger ner lite extra stöd, handledning och arbete då denna enhet är lite spretig. Man har inte lyckats få ihop gruppdynamiken riktigt vilket leder till en viss oro i arbetsgruppen som påverkar arbetssättet och arbetsglädjen på enheten. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt för att även denna grupp ska komma till en god arbetsordning med en hög trivsel och en sann arbetsglädje. 3

4 Utredning avvikelser Vi arbetar för att förtydliga ansvar och lagstiftning gällande rapporteringsskyldighet kring missförhållanden eller risk för dessa genom att utbilda i bl.a. lagstiftningen kring Lex Sarah och Lex Maria. All personal får i samband med anställning en genomgång av lagstiftningen kring dessa områden. Vi har även utbildningstillfällen minst 3 ggr/år på våra arbetsplatsträffar. Vi har även utbildning inom detta område i samband med vikarie tillsättning inför sommaren. Varje personal diskuterar även Lex Sarah i samband med utvecklingssamtal 1 ggr/år där man också får skriva på en ansvarsblankett att man har tagit emot denna information och att man förstår vad informationen innebär. Vi har skriftliga rutiner kring rapportering och vi har även skriftlig information som delas ut i samband med anställning. I avtalsuppföljningen kan man se att kunskaperna gällande Lex Sarah och förståelse för skyldigheter att påtala missförhållande har ökat hos omvårdnadspersonalen. Utbildningsinsatser och diskussionsforum kring ämnet kommer att fortgå under 2015 Under 2014 har vi haft 1 utredning gällande missförhållande där man efter sammanställning av uppgifter och analys av dessa kommit fram till att missförhållande inte kan påvisas. Vi arbetar även med ett ärende gällande informationsöverföring i samband med att en boende skulle komma åter från sjukhus efter operation. Utredningen är precis påbörjad. Samverkan: Vi har fortsatt att arbeta med samverkan inom vår egen verksamhet genom att fokusera på teamarbetet med den boende i fokus. Vi arbetar med att personalen ska arbetar utifrån den boende ur ett tvärprofessionellt perspektiv som baseras på respekt för den enskilde och dennes närstående samt med respekt för sina kollegor. Värdegrundarbete: Under året har värdegrundhandledarna startat upp grupper gällande värdegrund och värdegrundsarbete. Vi har även lyft ämnet som en punkt på APT där vi har diskuterat bl.a. olika värdegrundsord och betydelsen av dessa. Vi har även haft extern handledning i de olika omvårdnadsgrupperna där även gruppledande sjuksköterska har deltagit och där har man diskuterar värdegrundsfrågor och värdeordsbegrepp. Man har pratat om detta gentemot så väl boende och närstående som med varandra. Gällande samverkan med andra aktörer har vi haft projekt utifrån Björkgårdens profil där vi har filmvetare via Studiefrämjandet på besök 1 ggr/veckan. Vid dessa tillfällen diskuterar man om gamla filmstjärnor och söker information kring dessa via internet. Vi har en person från Kungliga Tekniska Högskolan som arbetar med IT-utveckling på verksamheten. Vi har också samverkan med olika aktörer som kommer och underhåller de boende i form av dans och musik. Vi har en person som arbetar med vårdarsång och stöd till personalen gällande vårdarsång. Vi har även haft hembygdsföreningen på besök. Vi har studiecirklar i Yoga och personer från Röda Korset som regelbundet besöker våra boende. Vi samverkar med olika representanter ur Svenska Kyrkan eller andra trossamfund. Vi bjuder också in våra yngre medborgare och då genom att ha bl.a. luciatåg och andra aktiviteter. Vi har också haft samarbetsaktiviteter gällande projekt med filminspelningar och annat för eventuella pilotprojekt och högskolearbeten. Vi samarbetar med AF där vi har haft sommarpraktikanter i verksamheten och vi har ett samarbete med föreningen Klassmorfar där vi har en äldrevärdinna som är på Björkgården och arbetar med social aktivitet. Vi samarbetar också med arbetsförmedlingen gällande arbetspraktikanter och nystartsjobb. Vi har samarbete med KI och tar emot sjuksköterskestudenter samt även vissa gymnasieskolor där vi tar emot undersköterskestuderande. Vi har haft ett samarbete med Medlearn där vi har kompetensutvecklat personal via Solna Stad. Vi har även anställt en person i aktivitetsgruppen som ska utveckla samarbetsformer ytterligare gällande Björkgårdens IT-profil och utvecklandet av detta. 4

5 Vi har också bjudit boende och närstående till borådsträffar där vi har diskuterat framtida utvecklingsplaner och förbättringsförslag. På borådet deltar 1 representant/enhet från boende och närståendesidan. Vi har närståendeträffar 1 ggr/termin där vi bl.a. har bjudit in representanter från anhörigföreningar, kontaktpolitiker med flera. Vi har hållit anhörigutbildning i ämnet Den åldrande människans resa i livets slut och där har vi berört palliativ vård och omsorg och vad som händer i kroppen hos den äldre människan. Denna utbildning kommer också att hållas under våren Vi har haft aktivitetsråd samt kostråd där både boende och närstående har deltagit. Personalens samverkan i kvalitetsarbetet Vi har under året kommit igång med en ledningsgrupp som är tvärprofessionell där vi arbetar med utvecklingsfrågar och att se framåt. Där sätter vi synliga och greppbara mål utifrån de ämnen vi ser behöver förbättras under året Vi har en kvalitetsansvarig samt internrevisorer inom varje personalkategori dessa arbetar med utveckling av kvalitet och kvalitetsarbete inom verksamheten. Vi arbetar med rutiner, rutinavvikelser och förbättringsförslag som inkommit. Vi lyfter sedan dessa på APT där vi gemensamt arbetar med utformning och åtgärder utifrån art. Vid revisioner intervjuas personalen och de får beskriva hur man arbetar och vilka förbättrings åtgärder som kan vidtas. Dessa överförs till rutiner eller handlingsplaner om så behövs. Personalen har olika ansvarsområden för att öka delaktigheten och för att säkerställa att man kan utveckla kvaliteten ur varje personalgrupps synvinkel. Vi har också en dokumentationsgrupp som tittar specifikt på den sociala dokumentationen och förändringar gällande lagstiftning och riktlinjer. Dessa dokumentationsstödjare är undersköterskor och finns på varje enhet vilket gör att man hela tiden utvecklar och förbättrar den sociala dokumentationen. Vi har också en grupp som har särskilt ansvar för mat och måltidsmiljö och dess mål är att sprida kunskaper kring vikten av en god måltidsmiljö, nattfasta, kostalternativ och andra frågor som rör maten och måltiden. Andra ansvarsområden som finns i verksamheten är exempelvis: brandskyddsombud, BPSD-ombud, Palliativa ombud, hygienombud och aktivitetsombud. Målet med ombudsrollerna är ett extra engagemang och en fördjupad kunskap inom området för att kunna sprida detta till sina kollegor och därmed öka kunskapen och utvecklingen inom området på den egna enheten. Även sjuksköterskorna har specifika områden där de är extra kunniga och har ett extra ansvar för området. Vi har under 2014 arbetat med handledning i omvårdnadsgrupperna där målet har varit att öka viljan till samverkan och utveckling inom sin egen person och sin egen profession. Utbildningsinsatser Vi har under 2014 arbetat med handledning i omvårdnadsgrupperna där målet har varit att öka viljan till samverkan och utveckling inom sin egen person och sin egen profession. Vi har också utbildat flera interrevisorer i omvårdnadsgrupperna för att ytterligare utveckla Förenade Cares kvalitetssystem och arbetet med kvalitetsfrågor. Vi har haft utbildningsinsatser för all personal gällande palliativ omvårdnad och omsorg och då fokuserat utbildningen utifrån profession. Vi har även utbildat sjuksköterska och undersköterska i BPSD och detta kommer att utökas under Vi har också fortsatt arbeta med värdegrundsfrågor på huset och under 2015 kommer ytterligare värdegrundhandledare utbildas. Vi har arbetat mycket med webbaserade utbildningar gällande exempelvis Mat och måltid samt demens abc och hygienutbildningar. Vi har också kompetensstärkt dokumentationsombuden och vi har haft internutbildningar inom specifika områden som hygien, brand och omvårdnad. 5

6 Fokus under året har varit att förankra alla utbildningsinsatser och säkerställa att kunskaperna jobbas in i arbetsgrupperna. Sammanställning, analys och resultat: Björkgården har utvecklats mycket positivt under Det har blivit en arbetsro och en arbetsglädje i huset. Gruppledande sjuksköterskor har stärkts i sin roll och de arbetar aktivt med sina grupper för utveckling och framåttänkande. Genom att det har skapats en förtroendeingivande arbetsmiljö. Har man kunnat ägna resurser och tid till att arbeta med att ta till vara på styrkor och förmågor i stället för att släcka bränder och stoppa konflikter i de olika grupperna. Vi kan äntligen ägna arbetet på Björkgården åt det som vi har i uppdrag att göra dvs. att fokusera på att de boende och de närstående får en god vård och bemötande. Boende på Björkgården ska erhålla en vård och omsorg som baseras på ett professionellt bemötande där varje unik persons behov tillgodoses så långt det är möjligt. Vi kan fortsätta att utveckla kvaliteten, vården och omsorgen så att de boende tillsammans med sina närstående och personalen upplever trivsel, glädje och trygghet. Genom att personalen också har blivit mera delaktig och viljan till delaktighet har ökat har man kunnat påbörja att arbeta med att implementera ex kvalitetsdeklarationer och värdegrunddeklarationer i det dagliga arbetet. Man har också i större utsträckning haft förmåga och trygghet att kunna bjuda in närstående och boende i kvalitetsarbetet och planeringen för utveckling inom verksamheten. Som verksamhetschef och ansvarig för Björkgården ser jag fram emot att tillsammans med min personal, boende och närstående fortsätta utveckla kvalitet, omsorg och omvårdnad där målet är att de boende och deras närstående ska uppleva nöjdhet, trygghet och glädje i sitt dagliga liv på Björkgården I tjänsten Veronica Ringsäter Verksamhetschef Björkgården 6

Förenade Care Björkgården

Förenade Care Björkgården Förenade Care Björkgården Kvalitetsberättelse 2015 Björkgården är ett särskilt boende med i dagsläget 51 platser. Kapacitet finns för 56 boende. Enheterna är uppdelade på 4 plan och det är 4 st. större

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Kvalitetsberättelse Polhemsgården 2014

Kvalitetsberättelse Polhemsgården 2014 Solna 2015-01-26 Kvalitetsberättelse Polhemsgården 2014 Förenade Care AB driver sedan 2010-03-01 äldreboende för dementa på uppdrag av Solna Stad. Verksamheten består av 84 lägenheter fördelade på fyra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsberättelse Trygghetens vård och omsorgsboende 2014

Kvalitetsberättelse Trygghetens vård och omsorgsboende 2014 1 Kvalitetsberättelse Trygghetens vård och omsorgsboende 2014 Uppföljning och utvärdering Tryggheten arbetar trofast med den modell av systematiskt utvecklingsarbete som påbörjades 2010. Den innebär att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Kvalitetsberättelse Polhemsgården 2015

Kvalitetsberättelse Polhemsgården 2015 Solna 2016-01-21 Kvalitetsberättelse Polhemsgården 2015 Verksamhetsbeskrivning Förenade Care AB driver sedan 2010-03-01 äldreboende för dementa på uppdrag av Solna Stad. Verksamheten består av 84 lägenheter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 SID 1 (5) Kvalitetsberättelse 2015 Humaniora hemtjänst ingår i Humaniora vård och omsorg, kommunal regi med avtal enligt LOV sedan 1:a mars 2011. Sedan maj 2015 ingår trygghetslarm och nattpatrull under

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof 203-04 -6 Sov 27/202 Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof Sammanfattning Norlandia Care har sedan hösten 200 ansvaret för driften

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2011. Patientsäkerhetsberättelse. Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2011. Patientsäkerhetsberättelse. Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB 1 Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse 2012 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2011 Avvikelser Samtliga avvikelser registrerades och dokumenterades.

Läs mer

Våra värderingar (CARE) Verksamhets- och affärsidé

Våra värderingar (CARE) Verksamhets- och affärsidé Verksamhetsberättelse Norlandia Care Tapiren, år 2013 Viktiga händelser under året: Medarbetarna på Tapiren har framgångsrikt jobbat vidare med våra koncept, salutogent och jagstödjande förhållningssätt,

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150416 Agneta Palmgren Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset Patientsäkerhetsberättelse Ortopediska Huset 2014 2014-09-01 Granskad och godkänd av Björn Waldebäck Verksamhetschef 1 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2015 S:t Annas Demens och äldreboende Sjuksköterska Flora: Malin Björkman Sjuksköterska Freja: Maria Svalberg Verksamhetschef: Helén Gjödestöl Patientsäkerhetsberättelse 16 02

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-27 Ewa Svensson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Lönnens ÄB Järfälla Kommun Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-12 Olga Trupina Pernilla Wåhlin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 10.02.2016. Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef Vardaga/Klippan Äldreboendet Klippan Norra Esplanaden 1 95331 Haparanda

Läs mer

Berga vård- och omsorgsboende år 2014

Berga vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-09 SID 1 (5) Berga vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Berga vård- och omsorgsboende drivs av Temabo AB. Berga har 96 lägenheter uppdelade på tolv våningar. Verksamheten har

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten 2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten Solna den 28 januari 2015 Olga Jacobsen Gruppchef HSL samt Lea Ekholm Vice Regionchef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Breared Datum och ansvarig för innehållet 2016 02 25 Tea Hwit verksamhetschef på Breared Mallen är anpassad av Vardaga AB

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för

Kvalitetsberättelse för Kvalitetsberättelse för Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015 03 28 Jennie Fogelquist, Verksamhetschef Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård www.vardstyrkan.se Datum:

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare 2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare Gabriels gård Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-29 Göran Forslund Verksamhetschef Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik Anbud Gävle Detta dokument är en förkortad version av Frösundas inlämnade anbud för de sex gruppbostäderna i Gävle. Först beskrivs den verksamhetsidé som vi ska genomföra under kontraktsperioden. Sedan

Läs mer

Kvalitetsberättelse för 2015 i enlighet med SOSFS 2011:9

Kvalitetsberättelse för 2015 i enlighet med SOSFS 2011:9 Kvalitetsberättelse för 2015 i enlighet med SOSFS 2011:9 1. Inledning 1.1 Om verksamheten och vår målgrupp 2. Ledningssystem 3. Kvalitetsmål och värdegrund 4. Riskanalyser 5. Egenkontroll och uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Bilaga 2 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Stockholms Äldreboende AB Riddargårdens Vård- och Omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-12 Maria Hosseinpour, verksamhetschef

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Sofia Forsgren Äldrenämnden Uppföljning av uppdrag Vallonen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2012 Enskede 2013-03-01 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Utvecklingsplan Hallen

Utvecklingsplan Hallen 2013-01-14 Utvecklingsplan Hallen Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Verksamheten behöver tydligare struktur gällande information gällande

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse/kvalitetsberättelse 2015 Datum: 2016-01-15 Verksamhet: VÄPNAREN, Klippan Verksamhetschef: Gunilla Sjunner Verksamhetsberättelse/kvalitetsberättelse 2015 Verksamheten omfattar särskilt boende med 36 platser. Avtalets parter är

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Rinkebyplan

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Attendo Sverige AB/Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva-Lena Erngren

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Upprättad av Eva Bladh, medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-03-01 EVA BLADH MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer