Två inriktningar. Väljer mellan dessa till ÅK2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Två inriktningar. Väljer mellan dessa till ÅK2"

Transkript

1 EKONOMI programmet

2 Två inriktningar Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som: redovisning, kalkylering, marknadsföring, företagande samt ledarskap och organisation. Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Väljer mellan dessa till ÅK2

3 Kurser inom Ekonomi/Juridik Kurser Ekonomi Juridik Företagsekonomi 1 X X Privatjuridik X X Företagsekonomi 2 X valbar Entreprenörskap (år3) X valbar Rätten och samhället valbar X Affärsjuridik (år3) valbar X Fördjupningskurser Marknadsföring valbar valbar Redovisning 2 valbar Valbar* Internationell ekonomi valbar valbar Ledarskap & organisation valbar valbar Företagsek. specialisering valbar valbar OBS skilj på behörighets- och merit kurser och dessa

4 Översikt ekonomi & juridikkurser ÅK1 gemensamt Ekonomiinriktning 300p FE1 Privatjuridik Juridikinriktning 300p FE2 Entreprenörskap Rätten och samhället Affärsjuridik Kan välja till FE2 (till År2) Matematik 3b Filosofi 1 (50) Psykologi 2a (50) Valbara ÅK3 fördjupningar 300p samt ind val 200p = 500p Redovisning2 Marknadsföring Internationell ek Affärsjuridik Entreprenörskap Ledarskap och organisation OBS! FE2 för redovisning2, finns ytterligare kurser att välja på som ind val se kurskatalog

5 Kvalificerad fördjupning Ekonomiprogrammets kvalificerade fördjupning erbjuder ytterligare möjligheter för dig som är inriktad på vidare studier. Du kan välja mellan kvalificerad fördjupning i både juridik och ekonomi, skillnaden är att du läser fler (ytterligare p) fördjupningskurser inom ekonomi och/eller juridik. Genom att välja vår kvalificerade fördjupning får du följande fördelar: Progression i kurserna, du fördjupar dig genom att läsa fler kurser i ämnet, du får minst p ekonomi- och/eller juridikkurser Du blir bättre förberedd för högskolestudier, speciellt om du tänkt läsa vidare inom ekonomi eller juridik Möjlighet att välja fler specialiseringskurser Möjlighet att välja kurser från båda inriktningarna Unik kombination av kurser

6 Kvalificerad fördjupning - upplägg Alla läser Företagsekonomi 1 och Privatjuridik 1 i ÅK1, sedan väljer man inriktning till ÅK2 De som väljer juridik läser : Företagsekonomi 2 och Rätten och samhället i ÅK2, kursen Affärsjuridik läser man i ÅK3. De som väljer ekonomi läser: Företagsekononomi 2 i ÅK2, samt Ma3 och entreprenörskap i ÅK3 Till åk 3 väljer man mellan 2 fördjupningsblock som innehåller 3 kurser (300p) För Juridikinriktningen ser de två blocken ut så här: Det ena blocket innehåller, kriminologi, straff- och processrätt samt retorik det andra blocket innehåller internationell ekonomi, marknadsföring och ledarskap & organisation För ekonomiinriktningen innehåller blocken: Det ena blocket innehåller: internationell ekonomi, marknadsföring och ekonomistyrning det andra blocket innehåller redovisning 2, marknadsföring och finansiering & kalkylering

7 Kvalificerad fördjupning ger dig p inom ekonomi & juridikkurser ÅK1 gemensamt Ekonomiinriktning 300p FE2 Entreprenörskap Matematik 3b FE1 Privatjuridik Inriktning väljs till Åk2 Juridikinriktning 300p Rätten och samhället Affärsjuridik Filosofi 1 (50) Psykologi 2a (50) Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 FE2 Internationell ek Redovisning2 Kriminologi Internationell ek Marknadsföring Ekonomistyrning Marknadsföring Finansiering & kalkylering Straff & processrätt Retorik Marknadsföring Ledarskap & Org.

8 Korfattad beskrivning av kurserna Kontakta din ekonomi- eller juridiklärare för mer information

9 Rätten och samhället JURRÄT0 100poäng Konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter. Internationell rätt: Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet för mänskliga rättigheter. Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier. Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.

10 Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100poäng Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering. Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet. Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. Fortsättningen på FE 1, kanske nyttigaste kurser? Kalkkylering i Excel och bokföring i VISMA (SPCS)

11 Marknadsföring FÖRMAD0 100poäng Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. etik och hållbar utveckling inom marknadsföring. Teorier och tendenser inom området marknadsföring. Marknads- och omvärldsanalys. metoder och analysverktyg för marknadsinformation. Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll. Marknadsföring av varor och tjänster (reklam) varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. Intern och extern marknadskommunikation. Internationell marknadsföring Kalkyler och lönsamhetsberäkningar, undersökningar Studiebesök och projekt Presentationsteknik och rapportskrivning

12 Redovisning 2 FORRED02 100poäng Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning. Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan. Värdering av tillgångar och skulder. Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner. Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys. Årsredovisningens innehåll och funktion. Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och lösa redovisningsproblem. Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling. Fördjupning av databokföring och Excel Studiebesök, skatteverket, revisionsbyrå

13 Internationell ekonomi SAMINE0 100poäng Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder. Handelns utveckling Valutor Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel. Förklaringar till uppkomsten av transnationella företag. Den ekonomiska integrationsprocessen inom EU och den fortsatta utvecklingen mot gemensamma marknader. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Källkritisk granskning, Källhänvisning. Muntlig och skriftlig presentation i olika former

14 Affärsjuridik JURAFF0 100poäng Associationsrätt: företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna. Avtalsrätt: företagsavtal och deras rättsverkan. Hyresrätt: företagens rättigheter och skyldigheter. Arbetsrätt: arbetsgivarens / arbetstagaren. Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet. Köprätt: regler som rör handel mellan näringsidkare. Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent. Kredit- och panträtt samt obeståndsrätt: finansiering samt skulder, utmätning och konkurs. Tvistlösning: olika sätt att lösa affärstvister. Juridiska begrepp och problemlösning.

15 Entreprenörskap och företagande FORENT0 100poäng Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor. Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation. Försäljningsteknik och argumentation. Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning. Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut. Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.

16 Ledarskap och organisation LEDLED0 100poäng Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser. Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.

17 Finansiering och kalkylering FÖRFÖR00S 100poäng Bygger på FE2 kursen Hur använder man kalkyler i företag Kalkyler i tillverkande-, handels- och tjänsteföretag Räkna på olika typer av investeringar Finansiering och kapitalbehov Likviditetberäkningar (cash managment) Nyckeltal Budgetering olika typer av budgetar Stora delar av kursen genomförs databaserat i Excel Projektarbete och studiebesök

18 Ekonomistyrning FÖRFÖR00S 100poäng Företaget och dess styrning Mål i företag Delarna i ekonomistyrningen Olika typer av kostnader Produktkalkyler -självkostnad -kostnad intäkt -ABC kalkyl -pålägg Budgetering Intern redovisning Delvis datorbaserad i Excel Bygger på FE2 likheter med finansiering och kalkylering

19 Straff- och processrätt HUMHUM00S 100poäng Innehåller två delar Staffrätt och processrätt Inom Straffrätten lär du dig mer om vad som är ett brott och vilka påföljder det finns Processrätten handlar om vilka spelregler som den rättsliga processen har Hur agerar polisen, åklagare och domare? Exempel på innehåll: -Olika brott rekvisit -Påföljder -Om domstolarna -Rättegång i brottmål och tvistemål -Bevisning -Dom

20 Kriminologi HUMHUM00S 100poäng Vad är kriminologi? Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kursen innehåller bland annat: Förmåga att bearbeta, analysera och diskutera kunskapsområdet ur olika aspekter samt att relatera kunskapsområdet till omvärlden. Förmåga att använda begrepp, metoder och teorier i arbetet med kunskapsområdet. Förmåga att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i arbetet med kunskapsområdet. Förmåga att praktiskt omsätta kunskaper inom området i olika sammanhang. Förmåga att presentera kunskaper inom området i olika sammanhang.

21 Välkommen till Sandagymnasiet Rektor: Rickard Sahlin Telefon: SYV: Ulrica streiffert Telefon: Lärare ekonomi / juridik (Frågor på kurser Robert Maric (ek/jur ) Erik Wärn (ek/data) Dan Jonsson (ek/jur/data) Lasse Siggelin (ek / jur) Helena Boman (Ledarskap & entreprenörskap)

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Kursmål för Ekonomiprogrammet

Kursmål för Ekonomiprogrammet Kursmål för Ekonomiprogrammet Driva företag: A grundläggande projektmetodik Formulera mål, planera, organisera och fördela ansvar. Dokumentera genomförd planering, presentera och utvärdera ett projekt

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll sept 38 Affärsidé Vad-Hur-Vem-Med vilka resurser? Sponsor Prissättning

Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll sept 38 Affärsidé Vad-Hur-Vem-Med vilka resurser? Sponsor Prissättning Årsplanering UF Månad Vecka UF-moment Kurs Centralt innehåll aug 34 Presentation av Projektarbete/UF Hur vill ni jobba och med vem enkät? 35 Gruppindelning Samarbetskontrakt Loggbok Rådgivare sept 36 Riskkapital

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer