Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014"

Transkript

1 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL... 2 FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT... 2 EXAMINATION... 2 KURSLITTERATUR... 3 UPPGIFTER VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD, ENSKILD SKRIFTLIG TENTAMEN... 4 Examination ENKÄTUPPGIFT, GRUPPUPPGIFT... 5 Registrering av enkätsvar... 5 Bearbetning av enkätsvaren för att tydliggöra information i materialet... 6 Formulering av frågeställning/preciserade frågeställningar... 7 Tolkning av informationen utifrån den formulerade frågeställningen... 7 Redovisning av resultaten med analys i en enkel rapport... 7 Inlämning... 8 Seminarium... 8 Examination FORSKNINGSEXEMPEL, ENSKILD UPPGIFT... 9 Exempel 1: Osäkra övergångar... 9 Exempel 2: Demokrati och elevinflytande... 9 Exempel 3: Skolinspektionens utvärderingar två exempel utifrån en forskares perspektiv Examination... 10

2 2 Kursinnehåll Kursen ger en grundläggande introduktion i vetenskapligt arbetssätt och forskning. Speciellt exemplifieras forskning med inriktning mot syv. Kursen innehåller tre större delar: - Vetenskaplig teori och metod bygger på föreläsningar och instuderingsmaterial och som examineras med skriftlig tentamen (betygsskala U, G, VG) - Enkätuppgift som genomförs i grupp. Kvantitativt enkätmaterial bearbetas med stöd av Excel och en liten rapport sammanställs. Detta följs upp i ett enkätseminarium. (betygsskala U, G) - Forskningsexempel med inriktning mot syv som introduceras med föreläsningar och avslutas med seminarier inklusive skriftlig förberedelse. (betygsskala U, G) Förväntade studieresultat För godkänd kurs skall den studerande kunna: - beskriva huvuddragen i forskningsprocessen - beskriva och diskutera skillnader mellan olika forskningsansatser - använda enklare former av deskriptiv statistik - beskriva hur intervjumaterial kan bearbetas - redogöra för skillnader mellan systematiska empiriska iakttagelser och erfarenhetsvunnen kunskap och dess betydelser för den praktiska yrkesutövningen Examination Samtliga tre innehållsliga delar i kursen måste vara godkända för att få godkänt på hel kurs. Betygsnivån för hel kurs bestäms av den skriftliga tentamen på vetenskaplig teori och metod. Gränsen för G är 65 % och för VG 90 % av poängen på tentamen. Observera att godkänd kurs Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp, är villkor för att få fortsätta på kurser senare i utbildningen från och med termin 3. Lärare: Svante Åberg (kursansvarig) Tel Per-Åke Rosvall Anna Norberg Lisbeth Lundahl (föreläsning) E-post: E-post: E-post: Kurskod: 6SY013 Anmälningskod distans: SY01AHT14 Anmälningskod campus: SY013HT14

3 3 Kurslitteratur James Dresch, Lisbeth Lundahl Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. : ISBN: Se bibliotekskatalogen Album Martyn Denscombe Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 445 s. : URL: ISBN: Se bibliotekskatalogen Album K Fransson, G Lindh Ungdomars utbildnings- och yrkesval i egna och andras ögon. (artikel, URL, Skolverket : Torsten Thurén Vetenskapsteori för nybörjare 2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. : ISBN: Se bibliotekskatalogen Album Referenslitteratur Aktuella artiklar som belyser olika forskningsområden och metoder tillkommer, ca 100 sidor

4 4 Uppgifter 1. Vetenskaplig teori och metod, enskild skriftlig tentamen Svante Åberg ger flera föreläsningar om vetenskaplig teori och metod. Dels ingår en mindre del vetenskapsteori som behandlar frågan om hur man kan skaffa sig säker kunskap, dels en större del som beskriver forskningsprocessen. En mindre del grundläggande statistik ingår. Kursböcker är Torsten Thurén om vetenskapsteori och Martyn Dencombe om forskningsprocessen. Till stöd för inläsningen finns följande material att hämta i kurssajten: - Föreläsningspunkter - Bilder/ figurer från föreläsningarna - Instuderingsfrågor med svar (svaren görs tillgängliga en bit in i kursen) - Ordlista - Övningsuppgifter på statistik med lösningar - Gammal tentamen med svar/ lösningar Inläsning och instudering av frågor sker på egen hand, men vi rekommenderar att ni bildar studiegrupper för effektivare lärande. Vid frågor kontaktar du undervisande lärare. Examination Tentamen i januari är skriftlig och individuell. Större delen av tentamen behandlar begreppen och tillämpningarna i forskningen. En mindre del av tentamen är räkneuppgifter på statistik. För G krävs minst 50 % och för VG minst 90 % av poängen på tentamen. Betyget på den skriftliga tentamen blir också betyg på hel kurs när alla obligatoriska delar är klara och godkända. Till ordinarie tentamen krävs ingen anmälan. Däremot är du skyldig att i god tid till kursansvarig anmäla om du av någon anledning inte kommer att göra ordinarie tentamen. För omtentamen krävs anmälan i god tid till kursansvarig. Glöm inte att ta med giltig studentlegitimation till skrivsalen. Utan sådan nekas du att göra tentamen.

5 5 2. Enkätuppgift, gruppuppgift Syftet med uppgiften är att få erfarenhet av bearbetning och redovisning av en autentisk enkätundersökning. Uppgiften blir en övning i hantverket med enkätbearbetning och ni kommer att upptäcka problem som ni måste hantera, t ex med tolkning av enkätsvar, bortfall eller med formuleringen av den/de frågor ni avser att belysa. Uppgiften innehåller följande moment: 1. Registrering av enkätsvar i tabell 2. Bearbetning av enkätsvaren för att tydliggöra information i materialet 3. Formulering av frågeställning/preciserade frågeställningar 4. Tolkning av informationen utifrån den formulerade frågeställningen 5. Redovisning av resultaten med analys i en enkel rapport Rådata är autentiska enkäter som samlats in från handledare under syv-praktiken. Handledarna har i enkäten besvarat frågor som belyser två preciserade frågeställningar: 1. Hur ser fördelningen av arbetstiden på olika arbetsuppgifter ut för den som arbetar som syv? 2. Hur önskar verksamma syv att fördelningen av arbetstiden på olika arbetsuppgifter skulle se ut? Uppgiften är en gruppuppgift som redovisas av basgruppen. Registrering av enkätsvar Varje grupp tar sig an ett antal enkäter för att registrera enkätsvaren i ett kalkylark i Excel. Det är tillåtet och ingen nackdel att utöka antalet enkäter som registreras. En möjlighet är att dela med sig av enkätregistreringar med som andra grupper har gjort. Men då är det väldigt viktigt att man använt samma modell för registreringarna, annars blir det oordning i kalkylarket. Alla enkäter som registreras ska ligga i samma kalkylblad. För att skilja på t.ex. grundskola och gymnasium använder man en kolumn där respektive enkät anges som antingen gr eller gy. Denna kolumn kan sedan användas för att sortera enkätsvaren efter skolform. Tabellen görs i Excel. Varje enkät bör tilldelas ett löpnummer. Varje enkät blir en rad i tabellen och varje registrerad variabel en kolumn. Den första kolumnen är enkätens löpnummer. Använd det påbörjade kalkylarket i Excel (enkätregistrering - påbörjat exempel.xls) Ibland är enkätsvaren svåra att tolka. Det är då din/er uppgift att göra överväga hur det ska hanteras. Exempel: En informant kan ha angivit ett intervall såsom %, i stället för ett bestämt värde såsom 10 %. Ska det registreras som medelvärdet 15 %, eller ska man registrera svaret som bortfall? Dokumentera hur ni valt att göra med motivation varför. Lägg till kommentar i den aktuella cellen i kalkylarket om detta.

6 6 Bearbetning av enkätsvaren för att tydliggöra information i materialet I denna fas handlar det om att studera materialet i detalj för att tydliggöra intressant information. Det handlar om att jämföra kategorier mot varandra. Sorteringsfunktionen i Excel Excels sorteringsfunktion är användbar. Om du till exempel vill beräkna Önskad egen fortbildning i de olika skolformerna, så sorterar du efter skolform och beräknar sedan medelvärdet i de aktuella cellerna. Bilden illustrerar en sorterad tabell där man väljer att beräkna önskad egen fortbildning vid syv-tjänst i grundskolan. En mycket viktig sak är att göra backup på ett kalkylark i sin korrekta originalversion. Det är annars mycket lätt att man får oordning på cellerna när man använder sorteringsfunktionen. När man sorterar ska man alltid se till att sortera hela raderna för att rätt data ska ligga kvar på rätt enkätnummer. Exempel: Det kan vara intressant att titta på andelen av syv:s arbetstid som används för sammanträden i gymnasieskolor vårterminen 2005 och vårterminen För att beräkna medelvärdena för respektive vårtermin i tabellen nedan, så använder du Excels sorteringsfunktion. Du kan sedan beräkna medelvärdet för respektive område i kalkylarket. Andel sammanträdestid (medelvärde) Vt 2005 Vt 2007 Faktisk 13% 1% Önskad 6% 6% Vid tolkningen av resultatet kan man konstatera att sammanträdestiden var mycket olika vt 2005 och vt 2007, men att syv båda gångerna ansåg att 6% skulle vara ungefär lagom. Man kan sedan spekulera i vad som kan vara orsaken till den stora skillnaden. Hände något särskilt vt 2005 eller vt 2007, eller kan detta vara en trend? Hjälpvariabler Man kan dra nytta av Excel genom att beräkna nya värden ur rådata från enkäten. Ett exempel är att beräkna en hjälpvariabel. Exempel: önskad andel personlig vägledning faktisk andel personlig vägledning. Detta finns med i det påbörjade exemplet med Excel. (Se t.ex. cell AD5 i det påbörjade kalkylarket där formeln =N5-B5 är inmatad) Frågeställningarna Valet av vad som redovisas måste också kopplas till den/de frågeställningar ni formulerar. Att ta fram tabeller som den ovan och val av preciserade frågeställningar att besvara utifrån materialet, är en process som måste ske parallellt. Räkna med att en del information ni plockat fram inte kommer att redovisas i rapporten, även om den i sig är intressant. Man kan inte ta med allt, utan bör fokusera på det som är centralt för att budskapet ska gå fram. I kurssajten finns länkat ett dokument med anvisning och vilka enkäter respektive basgrupp ska registrera. I samma dokument finns angivet vilken variabel som basgruppen i första hand ska granska.

7 7 Formulering av frågeställning/preciserade frågeställningar Det är bakvänt i forskningsprocessen att först samla empiri och sedan formulera problemet/frågeställningar. I denna autentiska enkät har dock forskaren haft en viss avsikt med materialet. Det är tydligt vad denna är, men känn er inte bundna ifall ni ser en annan aspekt som mer intressant. När ni formulerat problemet och den/de preciserade frågeställningarna, så behöver ni gå tillbaka till bearbetningen för att harmonisera den med frågeställningarna. Tolkning av informationen utifrån den formulerade frågeställningen Denna del är analysen (och syntesen). Här behöver ni koppla de erhållna resultaten till er förförståelse och till relevant teori, t ex om vägledning. Tolkningen/analysen ska vrida och vända på argumenten för att utreda olika tolkningsmöjligheter och falsifiera alternativa slutsatser än den/de ni kommer fram till. Denna del är den som ska övertyga läsaren om att era slutsatser vilar på solid vetenskaplig grund. Redovisning av resultaten med analys i en enkel rapport Resultat, analys och diskussion ska presenteras på ett så överskådligt och trovärdigt sätt som möjligt. Det som är relevant ska finnas med, men inte mer än det. Rapporten ska innehålla Titel Bakgrund, kort introduktion/bakgrund Problem/syfte, dvs. formulering av problemet Metod, dvs. kort beskrivning av metoden (i detta fall sättet att bearbeta empirin) Resultat och analys, dvs. presentation av bearbetade resultat i tabeller, diagram och kommenterande text o Kommentar: När man lägger in en tabell ska det ovanför tabellen finnas en kort beskrivning av vad diagrammet visar. Dessutom ska diagrammet numreras (ex. Tabell 1: Den andel av arbetstiden som SYV använder för sammanträden.) När man lägger in ett diagram ska det under diagrammet finnas en kort beskrivning av vad diagrammet visar. Dessutom ska diagrammet numreras (ex. Figur 1: Den andel av arbetstiden som SYV använder för sammanträden.) Diagram och tabeller ska kommenteras i brödtexten, t.ex. genom att ge en bakgrund, diskutera möjliga tolkningar, osv. Denna brödtext ska inte vara en lång uppräkning av procentsatser, utan fokusera på lyfta fram det viktiga som man kan säga om empirin. Diskussion o Kommentar: Diskussionen ska knyta samman det man har kunnat se för att ge en helhetsbild. Referenser (tas med om teori/litteratur refereras bakgrunden eller i analys/diskussion; ej obligatorisk) När ni har använt Excel är det lätt att skapa tabeller och diagram. Använd kopiera + klistra in i Worddokumentet.

8 8 Inlämning Rapporten ska inte vara omfattande. Cirka 2-3 sidor på ordbehandlare är ungefär lagom. Kvalitén bedöms mera än kvantiteten. Rapporten lämnas in gruppvis i Forum för enkätuppgiften (före jullovet). Bifoga även Excel-filen med registreringen av enkäterna. Glöm inte ange vilka som deltagit i gruppen. Enkätrapporten bildar underlag för seminariet som följer upp enkätuppgiften i januari. Kommentar om bedömningen: Enkätuppgiften fokuserar på bearbetning och tolkning av kvantitativa data. Därför kommer läraren inte att lägga så stor vikt vid den formella utformningen av rapporten, men rapporten måste vara förståelig och innehållsmässigt korrekt. Seminarium I januari följs enkätuppgiften upp av ett seminarium. Vid detta seminarium tas frågor om vetenskaplighet, metodik och speciella problem som kan uppstå i samband med enkätbearbetning och tolkning. Examination Rapporten bedöms med betyget Godkänd eller Underkänd. Vid underkänd rapport anger din lärare vad som ska rättas till. Därefter lämnas rapporten in på nytt, inom cirka en vecka, för ny bedömning. För att blir godkänd på denna uppgift krävs att studenten konstruktivt deltagit i uppgiftens alla delar samt aktivt deltagande i det uppföljande enkätseminariet.

9 9 3. Forskningsexempel, enskild uppgift En introduktion till syv som forskningsområde ges av Lisbeth Lundahl i en föreläsning. Syftet med forskningsexemplen är att belysa överväganden som forskaren behöver göra i forskningsprocessen för att genomföra studien så att syftet uppnås med så god kvalitet som möjligt utifrån förutsättningarna. Beroende på vad man vill uppnå och på vilken empiri som kan finnas tillgänglig, så måste forskaren planera genomförandet och väga för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt mot varandra. Forskningsexemplen ger en bild av arbetssätt vid forskning inom syvområdet. Respektive forskningsexempel inleds med en föreläsning. Därefter följer enskilt arbete med att förbereda respektive seminarium i januari. Förberedelsen dokumenteras med skriftligt underlag som lämnas till läraren vid seminariet. Deltagande i seminariet är obligatoriskt. Exempel 1: Osäkra övergångar Anna Norberg föreläser. Underlag för uppgift: Lidström, Lena (2009). En resa med osäkra mål: unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv. Diss. Umeå : Umeå universitet, Uppgift: Bearbeta följande frågeställningar inför seminariet. Arbeta gärna i grupp. 1) Vad utmärker en vetenskaplig text och på vilka punkter skiljer sig den (t.ex. språkligt och formmässigt) från andra typer av texter? Exemplifiera från Lidströms avhandling. 2) Vilken kunskapssyn baserar Lidström sin studie på? Vilka konsekvenser får hennes kunskapssyn för hur hon betraktar sin empiri och genomför sin analys? 3) Hur har Lidström gått till väga när hon tolkat sin empiri? På vilket sätt använder hon sig av teoretiska perspektiv och tidigare forskning i sin analys? 4) Vilka strategier använder sig Lidström av för att stärka studiens trovärdighet och kvalité? På vilket sätt värderar och problematiserar författaren studiens genomförande och sin egen roll som forskare? Förbered dig skriftligt inför seminariet i punktform och med några förslag och reflektioner. Detta kommer att vara ditt underlag för diskussion i grupp, och underlaget lämnas sedan till läraren efter genomfört seminarium (cirka ord). Exempel 2: Demokrati och elevinflytande Per-Åke Rosvall föreläser. Underlag för uppgift: Underlag för uppgift: Rosvall, Per-Åke (2012) det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras : En etnografisk studie om elevinflytande i gymnasieskolan. Umeå/Borås: Umeå universitet & Högskolan i Borås. Läs sid: 3-15, 34-46, Uppgift: Inför seminariet formulerar du minst två frågeställningar som du vill belysa, problematisera och diskutera vid litteraturseminariet. Den ena ska handla om metoden som avhandlingen bygger på (s ), och den andra om det som behandlas i diskussion och slutsatser (s ). Frågorna får gärna

10 10 vara relaterade till ditt kommande yrke som studie- och yrkesvägledare. Du förankrar dina frågeställningar med välmotiverade bakgrundsbeskrivningar med koppling till litteraturen och kan själv besvara/problematisera frågeställningarna. Detta kommer att vara ditt underlag för diskussionen i grupp, och underlaget lämnas sedan till läraren som genomfört seminariet (cirka ord). Exempel 3: Skolinspektionens utvärderingar två exempel utifrån en forskares perspektiv Per-Åke Rosvall föreläser. Underlag för uppgift: Underlag för uppgift: Skolinspektionen (2013) Studie- och yrkesvägledning i grundskolan. Kvalitetsgranskning. Rapport 2013:5. Stockholm: Skolinspektionen. Läs sid: 6-8, Skolinspektionen (2014) Undervisning på yrkesprogram. Kvalitetsgranskning. Rapport 2014:5. Stockholm: Skolinspektionen. Läs sid: 6-12, Uppgift: 1. Utvärderarna gjorde flera vägval i sin utvärderingsdesign. Diskutera studiens upplägg i förhållande till det uppställda syftet. Urval av områden/skolor. Val av datainsamlingsmetoder. Urval av respondenter (intervjupersoner). Val av omfattning (antal personer, skolor, hur länge skolor besöktes). Val av intervjumetod (fokusgrupp eller individuella). Diskutera för- och nackdelar med dessa vägval. Hade andra val varit möjliga och lämpliga i förhållande till syftet? 2. Skolinspektionen har i sin utvärdering valt att inte använda sig av någon teori för att tolka resultatet (jämför sidorna Rosvall, 2012 från uppgiften ovan). Diskutera varför du tror att de inte gör det. Problematisera också följande: Vad tillför en teori för tolkningsprocessen och för möjligheten att dra slutsatser? Vilka teorier från Rosvalls (2012) studie skulle Skolinspektionen kunnat använda sig av, för att göra sitt urval, för att tolka sitt resultat? Förbered dig skriftligt för seminariet i punktform och med några förslag och reflektioner. Detta kommer att vara ditt underlag för diskussion i grupp, och underlaget lämnas sedan till läraren efter genomfört seminarium (cirka ord). Examination Både det skriftliga underlaget inför respektive seminarium och deltagande i seminariet är obligatoriskt. Betygsskala U, G.

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Välkommen till kursen Studie- och yrkesvägledningens teori och metod, 15 hp Ht 2012

Välkommen till kursen Studie- och yrkesvägledningens teori och metod, 15 hp Ht 2012 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2012-08-24 Välkommen till kursen Studie- och yrkesvägledningens teori och metod, 15 hp Ht 2012 Innehåll Kursen har

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Studiehandledning H15 År 1 Etik och juridik i ledarskapspraktik

Studiehandledning H15 År 1 Etik och juridik i ledarskapspraktik 20150818 Rektorsprogrammet Institutionen för pedagogik och didaktik RP12/ÅR1/Kurskod UC615U/2,5hp Studiehandledning H15 År 1 Etik och juridik i ledarskapspraktik Pedagogiskt seminarium Välkommen till kursen

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Inbjudan Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Kurs: Evidensbaserad praktik inom området funktionshindernedsättning och LSS - Grundkurs.

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 ITN/KTS Stefan Engevall/Joakim Ekström Kursinformation TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2011 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 1 Kursmål & innehåll 1.1 Mål med

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Olle Hage Lektor ETS - Nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Sverige 0920-49 23 36 Olle.Hage@ltu.se Bakgrund (1) A-kursen i nationalekonomi

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! 1 (5) Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! Varmt välkommen till Stockholms universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. Du har blivit antagen till magisterprogrammet i utbildningsledning

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF 09.00 10.00 Information för nya lärarutbildare även ni som tidigare har haft studenter från AU1 är naturligtvis välkomna 10.00 10.30 Information för samtliga lärarutbildare

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GRV101 Dnr 00:97 Beslutsdatum 2000-06-07 Kursens benämning. Svenska: Texter i vardagen

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod GRV101 Dnr 00:97 Beslutsdatum 2000-06-07 Kursens benämning. Svenska: Texter i vardagen Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod GRV101 Dnr 00:97 Beslutsdatum 2000-06-07 Kursens benämning Svenska: Texter i vardagen Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Swedish: Everyday Discourse Svenska

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp

Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30 Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Välkommen till delkursen! Du är hjärtligt välkommen till programmet Organisering och ledning av arbete

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i = Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Att leda i förändring systemiskt ledarskap, 15 högskolepoäng Inledning

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7)

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Strömningslära B 5FY14 7.5 213 9 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) Antal aktiva studenter (deltagit i minst

Läs mer

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling i vägledning och karriärutveckling - teori och metod. 7,5 hp, distans

Studiehandledning. Kompetensutveckling i vägledning och karriärutveckling - teori och metod. 7,5 hp, distans Stockholms Universitet Pedagogiska institutionen Kursansvarig: Karin Hirasawa Studiehandledning Kompetensutveckling i vägledning och karriärutveckling - teori och metod 7,5 hp, distans V3-22 2011 1 Välkommen

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations Kursplan Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22 Engelsk benämning Ämne Social Psychology and Interpersonal Relations Socialpsykologi 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 2001-07-01 Inplacering

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 11119 och 11118 KURSVECKOR 36-03 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer