Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014"

Transkript

1 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL... 2 FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT... 2 EXAMINATION... 2 KURSLITTERATUR... 3 UPPGIFTER VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD, ENSKILD SKRIFTLIG TENTAMEN... 4 Examination ENKÄTUPPGIFT, GRUPPUPPGIFT... 5 Registrering av enkätsvar... 5 Bearbetning av enkätsvaren för att tydliggöra information i materialet... 6 Formulering av frågeställning/preciserade frågeställningar... 7 Tolkning av informationen utifrån den formulerade frågeställningen... 7 Redovisning av resultaten med analys i en enkel rapport... 7 Inlämning... 8 Seminarium... 8 Examination FORSKNINGSEXEMPEL, ENSKILD UPPGIFT... 9 Exempel 1: Osäkra övergångar... 9 Exempel 2: Demokrati och elevinflytande... 9 Exempel 3: Skolinspektionens utvärderingar två exempel utifrån en forskares perspektiv Examination... 10

2 2 Kursinnehåll Kursen ger en grundläggande introduktion i vetenskapligt arbetssätt och forskning. Speciellt exemplifieras forskning med inriktning mot syv. Kursen innehåller tre större delar: - Vetenskaplig teori och metod bygger på föreläsningar och instuderingsmaterial och som examineras med skriftlig tentamen (betygsskala U, G, VG) - Enkätuppgift som genomförs i grupp. Kvantitativt enkätmaterial bearbetas med stöd av Excel och en liten rapport sammanställs. Detta följs upp i ett enkätseminarium. (betygsskala U, G) - Forskningsexempel med inriktning mot syv som introduceras med föreläsningar och avslutas med seminarier inklusive skriftlig förberedelse. (betygsskala U, G) Förväntade studieresultat För godkänd kurs skall den studerande kunna: - beskriva huvuddragen i forskningsprocessen - beskriva och diskutera skillnader mellan olika forskningsansatser - använda enklare former av deskriptiv statistik - beskriva hur intervjumaterial kan bearbetas - redogöra för skillnader mellan systematiska empiriska iakttagelser och erfarenhetsvunnen kunskap och dess betydelser för den praktiska yrkesutövningen Examination Samtliga tre innehållsliga delar i kursen måste vara godkända för att få godkänt på hel kurs. Betygsnivån för hel kurs bestäms av den skriftliga tentamen på vetenskaplig teori och metod. Gränsen för G är 65 % och för VG 90 % av poängen på tentamen. Observera att godkänd kurs Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp, är villkor för att få fortsätta på kurser senare i utbildningen från och med termin 3. Lärare: Svante Åberg (kursansvarig) Tel Per-Åke Rosvall Anna Norberg Lisbeth Lundahl (föreläsning) E-post: E-post: E-post: Kurskod: 6SY013 Anmälningskod distans: SY01AHT14 Anmälningskod campus: SY013HT14

3 3 Kurslitteratur James Dresch, Lisbeth Lundahl Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. : ISBN: Se bibliotekskatalogen Album Martyn Denscombe Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 445 s. : URL: ISBN: Se bibliotekskatalogen Album K Fransson, G Lindh Ungdomars utbildnings- och yrkesval i egna och andras ögon. (artikel, URL, Skolverket : Torsten Thurén Vetenskapsteori för nybörjare 2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. : ISBN: Se bibliotekskatalogen Album Referenslitteratur Aktuella artiklar som belyser olika forskningsområden och metoder tillkommer, ca 100 sidor

4 4 Uppgifter 1. Vetenskaplig teori och metod, enskild skriftlig tentamen Svante Åberg ger flera föreläsningar om vetenskaplig teori och metod. Dels ingår en mindre del vetenskapsteori som behandlar frågan om hur man kan skaffa sig säker kunskap, dels en större del som beskriver forskningsprocessen. En mindre del grundläggande statistik ingår. Kursböcker är Torsten Thurén om vetenskapsteori och Martyn Dencombe om forskningsprocessen. Till stöd för inläsningen finns följande material att hämta i kurssajten: - Föreläsningspunkter - Bilder/ figurer från föreläsningarna - Instuderingsfrågor med svar (svaren görs tillgängliga en bit in i kursen) - Ordlista - Övningsuppgifter på statistik med lösningar - Gammal tentamen med svar/ lösningar Inläsning och instudering av frågor sker på egen hand, men vi rekommenderar att ni bildar studiegrupper för effektivare lärande. Vid frågor kontaktar du undervisande lärare. Examination Tentamen i januari är skriftlig och individuell. Större delen av tentamen behandlar begreppen och tillämpningarna i forskningen. En mindre del av tentamen är räkneuppgifter på statistik. För G krävs minst 50 % och för VG minst 90 % av poängen på tentamen. Betyget på den skriftliga tentamen blir också betyg på hel kurs när alla obligatoriska delar är klara och godkända. Till ordinarie tentamen krävs ingen anmälan. Däremot är du skyldig att i god tid till kursansvarig anmäla om du av någon anledning inte kommer att göra ordinarie tentamen. För omtentamen krävs anmälan i god tid till kursansvarig. Glöm inte att ta med giltig studentlegitimation till skrivsalen. Utan sådan nekas du att göra tentamen.

5 5 2. Enkätuppgift, gruppuppgift Syftet med uppgiften är att få erfarenhet av bearbetning och redovisning av en autentisk enkätundersökning. Uppgiften blir en övning i hantverket med enkätbearbetning och ni kommer att upptäcka problem som ni måste hantera, t ex med tolkning av enkätsvar, bortfall eller med formuleringen av den/de frågor ni avser att belysa. Uppgiften innehåller följande moment: 1. Registrering av enkätsvar i tabell 2. Bearbetning av enkätsvaren för att tydliggöra information i materialet 3. Formulering av frågeställning/preciserade frågeställningar 4. Tolkning av informationen utifrån den formulerade frågeställningen 5. Redovisning av resultaten med analys i en enkel rapport Rådata är autentiska enkäter som samlats in från handledare under syv-praktiken. Handledarna har i enkäten besvarat frågor som belyser två preciserade frågeställningar: 1. Hur ser fördelningen av arbetstiden på olika arbetsuppgifter ut för den som arbetar som syv? 2. Hur önskar verksamma syv att fördelningen av arbetstiden på olika arbetsuppgifter skulle se ut? Uppgiften är en gruppuppgift som redovisas av basgruppen. Registrering av enkätsvar Varje grupp tar sig an ett antal enkäter för att registrera enkätsvaren i ett kalkylark i Excel. Det är tillåtet och ingen nackdel att utöka antalet enkäter som registreras. En möjlighet är att dela med sig av enkätregistreringar med som andra grupper har gjort. Men då är det väldigt viktigt att man använt samma modell för registreringarna, annars blir det oordning i kalkylarket. Alla enkäter som registreras ska ligga i samma kalkylblad. För att skilja på t.ex. grundskola och gymnasium använder man en kolumn där respektive enkät anges som antingen gr eller gy. Denna kolumn kan sedan användas för att sortera enkätsvaren efter skolform. Tabellen görs i Excel. Varje enkät bör tilldelas ett löpnummer. Varje enkät blir en rad i tabellen och varje registrerad variabel en kolumn. Den första kolumnen är enkätens löpnummer. Använd det påbörjade kalkylarket i Excel (enkätregistrering - påbörjat exempel.xls) Ibland är enkätsvaren svåra att tolka. Det är då din/er uppgift att göra överväga hur det ska hanteras. Exempel: En informant kan ha angivit ett intervall såsom %, i stället för ett bestämt värde såsom 10 %. Ska det registreras som medelvärdet 15 %, eller ska man registrera svaret som bortfall? Dokumentera hur ni valt att göra med motivation varför. Lägg till kommentar i den aktuella cellen i kalkylarket om detta.

6 6 Bearbetning av enkätsvaren för att tydliggöra information i materialet I denna fas handlar det om att studera materialet i detalj för att tydliggöra intressant information. Det handlar om att jämföra kategorier mot varandra. Sorteringsfunktionen i Excel Excels sorteringsfunktion är användbar. Om du till exempel vill beräkna Önskad egen fortbildning i de olika skolformerna, så sorterar du efter skolform och beräknar sedan medelvärdet i de aktuella cellerna. Bilden illustrerar en sorterad tabell där man väljer att beräkna önskad egen fortbildning vid syv-tjänst i grundskolan. En mycket viktig sak är att göra backup på ett kalkylark i sin korrekta originalversion. Det är annars mycket lätt att man får oordning på cellerna när man använder sorteringsfunktionen. När man sorterar ska man alltid se till att sortera hela raderna för att rätt data ska ligga kvar på rätt enkätnummer. Exempel: Det kan vara intressant att titta på andelen av syv:s arbetstid som används för sammanträden i gymnasieskolor vårterminen 2005 och vårterminen För att beräkna medelvärdena för respektive vårtermin i tabellen nedan, så använder du Excels sorteringsfunktion. Du kan sedan beräkna medelvärdet för respektive område i kalkylarket. Andel sammanträdestid (medelvärde) Vt 2005 Vt 2007 Faktisk 13% 1% Önskad 6% 6% Vid tolkningen av resultatet kan man konstatera att sammanträdestiden var mycket olika vt 2005 och vt 2007, men att syv båda gångerna ansåg att 6% skulle vara ungefär lagom. Man kan sedan spekulera i vad som kan vara orsaken till den stora skillnaden. Hände något särskilt vt 2005 eller vt 2007, eller kan detta vara en trend? Hjälpvariabler Man kan dra nytta av Excel genom att beräkna nya värden ur rådata från enkäten. Ett exempel är att beräkna en hjälpvariabel. Exempel: önskad andel personlig vägledning faktisk andel personlig vägledning. Detta finns med i det påbörjade exemplet med Excel. (Se t.ex. cell AD5 i det påbörjade kalkylarket där formeln =N5-B5 är inmatad) Frågeställningarna Valet av vad som redovisas måste också kopplas till den/de frågeställningar ni formulerar. Att ta fram tabeller som den ovan och val av preciserade frågeställningar att besvara utifrån materialet, är en process som måste ske parallellt. Räkna med att en del information ni plockat fram inte kommer att redovisas i rapporten, även om den i sig är intressant. Man kan inte ta med allt, utan bör fokusera på det som är centralt för att budskapet ska gå fram. I kurssajten finns länkat ett dokument med anvisning och vilka enkäter respektive basgrupp ska registrera. I samma dokument finns angivet vilken variabel som basgruppen i första hand ska granska.

7 7 Formulering av frågeställning/preciserade frågeställningar Det är bakvänt i forskningsprocessen att först samla empiri och sedan formulera problemet/frågeställningar. I denna autentiska enkät har dock forskaren haft en viss avsikt med materialet. Det är tydligt vad denna är, men känn er inte bundna ifall ni ser en annan aspekt som mer intressant. När ni formulerat problemet och den/de preciserade frågeställningarna, så behöver ni gå tillbaka till bearbetningen för att harmonisera den med frågeställningarna. Tolkning av informationen utifrån den formulerade frågeställningen Denna del är analysen (och syntesen). Här behöver ni koppla de erhållna resultaten till er förförståelse och till relevant teori, t ex om vägledning. Tolkningen/analysen ska vrida och vända på argumenten för att utreda olika tolkningsmöjligheter och falsifiera alternativa slutsatser än den/de ni kommer fram till. Denna del är den som ska övertyga läsaren om att era slutsatser vilar på solid vetenskaplig grund. Redovisning av resultaten med analys i en enkel rapport Resultat, analys och diskussion ska presenteras på ett så överskådligt och trovärdigt sätt som möjligt. Det som är relevant ska finnas med, men inte mer än det. Rapporten ska innehålla Titel Bakgrund, kort introduktion/bakgrund Problem/syfte, dvs. formulering av problemet Metod, dvs. kort beskrivning av metoden (i detta fall sättet att bearbeta empirin) Resultat och analys, dvs. presentation av bearbetade resultat i tabeller, diagram och kommenterande text o Kommentar: När man lägger in en tabell ska det ovanför tabellen finnas en kort beskrivning av vad diagrammet visar. Dessutom ska diagrammet numreras (ex. Tabell 1: Den andel av arbetstiden som SYV använder för sammanträden.) När man lägger in ett diagram ska det under diagrammet finnas en kort beskrivning av vad diagrammet visar. Dessutom ska diagrammet numreras (ex. Figur 1: Den andel av arbetstiden som SYV använder för sammanträden.) Diagram och tabeller ska kommenteras i brödtexten, t.ex. genom att ge en bakgrund, diskutera möjliga tolkningar, osv. Denna brödtext ska inte vara en lång uppräkning av procentsatser, utan fokusera på lyfta fram det viktiga som man kan säga om empirin. Diskussion o Kommentar: Diskussionen ska knyta samman det man har kunnat se för att ge en helhetsbild. Referenser (tas med om teori/litteratur refereras bakgrunden eller i analys/diskussion; ej obligatorisk) När ni har använt Excel är det lätt att skapa tabeller och diagram. Använd kopiera + klistra in i Worddokumentet.

8 8 Inlämning Rapporten ska inte vara omfattande. Cirka 2-3 sidor på ordbehandlare är ungefär lagom. Kvalitén bedöms mera än kvantiteten. Rapporten lämnas in gruppvis i Forum för enkätuppgiften (före jullovet). Bifoga även Excel-filen med registreringen av enkäterna. Glöm inte ange vilka som deltagit i gruppen. Enkätrapporten bildar underlag för seminariet som följer upp enkätuppgiften i januari. Kommentar om bedömningen: Enkätuppgiften fokuserar på bearbetning och tolkning av kvantitativa data. Därför kommer läraren inte att lägga så stor vikt vid den formella utformningen av rapporten, men rapporten måste vara förståelig och innehållsmässigt korrekt. Seminarium I januari följs enkätuppgiften upp av ett seminarium. Vid detta seminarium tas frågor om vetenskaplighet, metodik och speciella problem som kan uppstå i samband med enkätbearbetning och tolkning. Examination Rapporten bedöms med betyget Godkänd eller Underkänd. Vid underkänd rapport anger din lärare vad som ska rättas till. Därefter lämnas rapporten in på nytt, inom cirka en vecka, för ny bedömning. För att blir godkänd på denna uppgift krävs att studenten konstruktivt deltagit i uppgiftens alla delar samt aktivt deltagande i det uppföljande enkätseminariet.

9 9 3. Forskningsexempel, enskild uppgift En introduktion till syv som forskningsområde ges av Lisbeth Lundahl i en föreläsning. Syftet med forskningsexemplen är att belysa överväganden som forskaren behöver göra i forskningsprocessen för att genomföra studien så att syftet uppnås med så god kvalitet som möjligt utifrån förutsättningarna. Beroende på vad man vill uppnå och på vilken empiri som kan finnas tillgänglig, så måste forskaren planera genomförandet och väga för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt mot varandra. Forskningsexemplen ger en bild av arbetssätt vid forskning inom syvområdet. Respektive forskningsexempel inleds med en föreläsning. Därefter följer enskilt arbete med att förbereda respektive seminarium i januari. Förberedelsen dokumenteras med skriftligt underlag som lämnas till läraren vid seminariet. Deltagande i seminariet är obligatoriskt. Exempel 1: Osäkra övergångar Anna Norberg föreläser. Underlag för uppgift: Lidström, Lena (2009). En resa med osäkra mål: unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv. Diss. Umeå : Umeå universitet, Uppgift: Bearbeta följande frågeställningar inför seminariet. Arbeta gärna i grupp. 1) Vad utmärker en vetenskaplig text och på vilka punkter skiljer sig den (t.ex. språkligt och formmässigt) från andra typer av texter? Exemplifiera från Lidströms avhandling. 2) Vilken kunskapssyn baserar Lidström sin studie på? Vilka konsekvenser får hennes kunskapssyn för hur hon betraktar sin empiri och genomför sin analys? 3) Hur har Lidström gått till väga när hon tolkat sin empiri? På vilket sätt använder hon sig av teoretiska perspektiv och tidigare forskning i sin analys? 4) Vilka strategier använder sig Lidström av för att stärka studiens trovärdighet och kvalité? På vilket sätt värderar och problematiserar författaren studiens genomförande och sin egen roll som forskare? Förbered dig skriftligt inför seminariet i punktform och med några förslag och reflektioner. Detta kommer att vara ditt underlag för diskussion i grupp, och underlaget lämnas sedan till läraren efter genomfört seminarium (cirka ord). Exempel 2: Demokrati och elevinflytande Per-Åke Rosvall föreläser. Underlag för uppgift: Underlag för uppgift: Rosvall, Per-Åke (2012) det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras : En etnografisk studie om elevinflytande i gymnasieskolan. Umeå/Borås: Umeå universitet & Högskolan i Borås. Läs sid: 3-15, 34-46, Uppgift: Inför seminariet formulerar du minst två frågeställningar som du vill belysa, problematisera och diskutera vid litteraturseminariet. Den ena ska handla om metoden som avhandlingen bygger på (s ), och den andra om det som behandlas i diskussion och slutsatser (s ). Frågorna får gärna

10 10 vara relaterade till ditt kommande yrke som studie- och yrkesvägledare. Du förankrar dina frågeställningar med välmotiverade bakgrundsbeskrivningar med koppling till litteraturen och kan själv besvara/problematisera frågeställningarna. Detta kommer att vara ditt underlag för diskussionen i grupp, och underlaget lämnas sedan till läraren som genomfört seminariet (cirka ord). Exempel 3: Skolinspektionens utvärderingar två exempel utifrån en forskares perspektiv Per-Åke Rosvall föreläser. Underlag för uppgift: Underlag för uppgift: Skolinspektionen (2013) Studie- och yrkesvägledning i grundskolan. Kvalitetsgranskning. Rapport 2013:5. Stockholm: Skolinspektionen. Läs sid: 6-8, Skolinspektionen (2014) Undervisning på yrkesprogram. Kvalitetsgranskning. Rapport 2014:5. Stockholm: Skolinspektionen. Läs sid: 6-12, Uppgift: 1. Utvärderarna gjorde flera vägval i sin utvärderingsdesign. Diskutera studiens upplägg i förhållande till det uppställda syftet. Urval av områden/skolor. Val av datainsamlingsmetoder. Urval av respondenter (intervjupersoner). Val av omfattning (antal personer, skolor, hur länge skolor besöktes). Val av intervjumetod (fokusgrupp eller individuella). Diskutera för- och nackdelar med dessa vägval. Hade andra val varit möjliga och lämpliga i förhållande till syftet? 2. Skolinspektionen har i sin utvärdering valt att inte använda sig av någon teori för att tolka resultatet (jämför sidorna Rosvall, 2012 från uppgiften ovan). Diskutera varför du tror att de inte gör det. Problematisera också följande: Vad tillför en teori för tolkningsprocessen och för möjligheten att dra slutsatser? Vilka teorier från Rosvalls (2012) studie skulle Skolinspektionen kunnat använda sig av, för att göra sitt urval, för att tolka sitt resultat? Förbered dig skriftligt för seminariet i punktform och med några förslag och reflektioner. Detta kommer att vara ditt underlag för diskussion i grupp, och underlaget lämnas sedan till läraren efter genomfört seminarium (cirka ord). Examination Både det skriftliga underlaget inför respektive seminarium och deltagande i seminariet är obligatoriskt. Betygsskala U, G.

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

KURSMATERIAL 2012 1. Datainsamlingsmetoder. Kvalitativt orienterade metoder. Gunilla Eklund. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa

KURSMATERIAL 2012 1. Datainsamlingsmetoder. Kvalitativt orienterade metoder. Gunilla Eklund. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa 1 KURSMATERIAL 2012 1 Datainsamlingsmetoder Kvalitativt orienterade metoder Gunilla Eklund Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa 1 Detta kursmaterial utgör ett komplement till kurskompendiet inom kursen,

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Hur forskar man? Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst Examensarbete KPU 15 högskolepoäng, grundnivå En didaktisk studie i bokföringens ädla konst The noble art of accounting - a didactic study Qun Du Andersson Jan-Erik Selenius Lärarexamen 210 hp Examinator:

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Projekt som arbetsform B, 5 p

Projekt som arbetsform B, 5 p Projekt som arbetsform B, 5 p Project as a Working Method B, 5 credits Kurskod Feb 018 Studiehandledning för Internetkurs inom Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) Tomas Danborg Maria Fregidou-Malama

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer