Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014"

Transkript

1 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL... 2 FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT... 2 EXAMINATION... 2 KURSLITTERATUR... 3 UPPGIFTER VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD, ENSKILD SKRIFTLIG TENTAMEN... 4 Examination ENKÄTUPPGIFT, GRUPPUPPGIFT... 5 Registrering av enkätsvar... 5 Bearbetning av enkätsvaren för att tydliggöra information i materialet... 6 Formulering av frågeställning/preciserade frågeställningar... 7 Tolkning av informationen utifrån den formulerade frågeställningen... 7 Redovisning av resultaten med analys i en enkel rapport... 7 Inlämning... 8 Seminarium... 8 Examination FORSKNINGSEXEMPEL, ENSKILD UPPGIFT... 9 Exempel 1: Osäkra övergångar... 9 Exempel 2: Demokrati och elevinflytande... 9 Exempel 3: Skolinspektionens utvärderingar två exempel utifrån en forskares perspektiv Examination... 10

2 2 Kursinnehåll Kursen ger en grundläggande introduktion i vetenskapligt arbetssätt och forskning. Speciellt exemplifieras forskning med inriktning mot syv. Kursen innehåller tre större delar: - Vetenskaplig teori och metod bygger på föreläsningar och instuderingsmaterial och som examineras med skriftlig tentamen (betygsskala U, G, VG) - Enkätuppgift som genomförs i grupp. Kvantitativt enkätmaterial bearbetas med stöd av Excel och en liten rapport sammanställs. Detta följs upp i ett enkätseminarium. (betygsskala U, G) - Forskningsexempel med inriktning mot syv som introduceras med föreläsningar och avslutas med seminarier inklusive skriftlig förberedelse. (betygsskala U, G) Förväntade studieresultat För godkänd kurs skall den studerande kunna: - beskriva huvuddragen i forskningsprocessen - beskriva och diskutera skillnader mellan olika forskningsansatser - använda enklare former av deskriptiv statistik - beskriva hur intervjumaterial kan bearbetas - redogöra för skillnader mellan systematiska empiriska iakttagelser och erfarenhetsvunnen kunskap och dess betydelser för den praktiska yrkesutövningen Examination Samtliga tre innehållsliga delar i kursen måste vara godkända för att få godkänt på hel kurs. Betygsnivån för hel kurs bestäms av den skriftliga tentamen på vetenskaplig teori och metod. Gränsen för G är 65 % och för VG 90 % av poängen på tentamen. Observera att godkänd kurs Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp, är villkor för att få fortsätta på kurser senare i utbildningen från och med termin 3. Lärare: Svante Åberg (kursansvarig) Tel Per-Åke Rosvall Anna Norberg Lisbeth Lundahl (föreläsning) E-post: E-post: E-post: Kurskod: 6SY013 Anmälningskod distans: SY01AHT14 Anmälningskod campus: SY013HT14

3 3 Kurslitteratur James Dresch, Lisbeth Lundahl Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. : ISBN: Se bibliotekskatalogen Album Martyn Denscombe Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 445 s. : URL: ISBN: Se bibliotekskatalogen Album K Fransson, G Lindh Ungdomars utbildnings- och yrkesval i egna och andras ögon. (artikel, URL, Skolverket : Torsten Thurén Vetenskapsteori för nybörjare 2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. : ISBN: Se bibliotekskatalogen Album Referenslitteratur Aktuella artiklar som belyser olika forskningsområden och metoder tillkommer, ca 100 sidor

4 4 Uppgifter 1. Vetenskaplig teori och metod, enskild skriftlig tentamen Svante Åberg ger flera föreläsningar om vetenskaplig teori och metod. Dels ingår en mindre del vetenskapsteori som behandlar frågan om hur man kan skaffa sig säker kunskap, dels en större del som beskriver forskningsprocessen. En mindre del grundläggande statistik ingår. Kursböcker är Torsten Thurén om vetenskapsteori och Martyn Dencombe om forskningsprocessen. Till stöd för inläsningen finns följande material att hämta i kurssajten: - Föreläsningspunkter - Bilder/ figurer från föreläsningarna - Instuderingsfrågor med svar (svaren görs tillgängliga en bit in i kursen) - Ordlista - Övningsuppgifter på statistik med lösningar - Gammal tentamen med svar/ lösningar Inläsning och instudering av frågor sker på egen hand, men vi rekommenderar att ni bildar studiegrupper för effektivare lärande. Vid frågor kontaktar du undervisande lärare. Examination Tentamen i januari är skriftlig och individuell. Större delen av tentamen behandlar begreppen och tillämpningarna i forskningen. En mindre del av tentamen är räkneuppgifter på statistik. För G krävs minst 50 % och för VG minst 90 % av poängen på tentamen. Betyget på den skriftliga tentamen blir också betyg på hel kurs när alla obligatoriska delar är klara och godkända. Till ordinarie tentamen krävs ingen anmälan. Däremot är du skyldig att i god tid till kursansvarig anmäla om du av någon anledning inte kommer att göra ordinarie tentamen. För omtentamen krävs anmälan i god tid till kursansvarig. Glöm inte att ta med giltig studentlegitimation till skrivsalen. Utan sådan nekas du att göra tentamen.

5 5 2. Enkätuppgift, gruppuppgift Syftet med uppgiften är att få erfarenhet av bearbetning och redovisning av en autentisk enkätundersökning. Uppgiften blir en övning i hantverket med enkätbearbetning och ni kommer att upptäcka problem som ni måste hantera, t ex med tolkning av enkätsvar, bortfall eller med formuleringen av den/de frågor ni avser att belysa. Uppgiften innehåller följande moment: 1. Registrering av enkätsvar i tabell 2. Bearbetning av enkätsvaren för att tydliggöra information i materialet 3. Formulering av frågeställning/preciserade frågeställningar 4. Tolkning av informationen utifrån den formulerade frågeställningen 5. Redovisning av resultaten med analys i en enkel rapport Rådata är autentiska enkäter som samlats in från handledare under syv-praktiken. Handledarna har i enkäten besvarat frågor som belyser två preciserade frågeställningar: 1. Hur ser fördelningen av arbetstiden på olika arbetsuppgifter ut för den som arbetar som syv? 2. Hur önskar verksamma syv att fördelningen av arbetstiden på olika arbetsuppgifter skulle se ut? Uppgiften är en gruppuppgift som redovisas av basgruppen. Registrering av enkätsvar Varje grupp tar sig an ett antal enkäter för att registrera enkätsvaren i ett kalkylark i Excel. Det är tillåtet och ingen nackdel att utöka antalet enkäter som registreras. En möjlighet är att dela med sig av enkätregistreringar med som andra grupper har gjort. Men då är det väldigt viktigt att man använt samma modell för registreringarna, annars blir det oordning i kalkylarket. Alla enkäter som registreras ska ligga i samma kalkylblad. För att skilja på t.ex. grundskola och gymnasium använder man en kolumn där respektive enkät anges som antingen gr eller gy. Denna kolumn kan sedan användas för att sortera enkätsvaren efter skolform. Tabellen görs i Excel. Varje enkät bör tilldelas ett löpnummer. Varje enkät blir en rad i tabellen och varje registrerad variabel en kolumn. Den första kolumnen är enkätens löpnummer. Använd det påbörjade kalkylarket i Excel (enkätregistrering - påbörjat exempel.xls) Ibland är enkätsvaren svåra att tolka. Det är då din/er uppgift att göra överväga hur det ska hanteras. Exempel: En informant kan ha angivit ett intervall såsom %, i stället för ett bestämt värde såsom 10 %. Ska det registreras som medelvärdet 15 %, eller ska man registrera svaret som bortfall? Dokumentera hur ni valt att göra med motivation varför. Lägg till kommentar i den aktuella cellen i kalkylarket om detta.

6 6 Bearbetning av enkätsvaren för att tydliggöra information i materialet I denna fas handlar det om att studera materialet i detalj för att tydliggöra intressant information. Det handlar om att jämföra kategorier mot varandra. Sorteringsfunktionen i Excel Excels sorteringsfunktion är användbar. Om du till exempel vill beräkna Önskad egen fortbildning i de olika skolformerna, så sorterar du efter skolform och beräknar sedan medelvärdet i de aktuella cellerna. Bilden illustrerar en sorterad tabell där man väljer att beräkna önskad egen fortbildning vid syv-tjänst i grundskolan. En mycket viktig sak är att göra backup på ett kalkylark i sin korrekta originalversion. Det är annars mycket lätt att man får oordning på cellerna när man använder sorteringsfunktionen. När man sorterar ska man alltid se till att sortera hela raderna för att rätt data ska ligga kvar på rätt enkätnummer. Exempel: Det kan vara intressant att titta på andelen av syv:s arbetstid som används för sammanträden i gymnasieskolor vårterminen 2005 och vårterminen För att beräkna medelvärdena för respektive vårtermin i tabellen nedan, så använder du Excels sorteringsfunktion. Du kan sedan beräkna medelvärdet för respektive område i kalkylarket. Andel sammanträdestid (medelvärde) Vt 2005 Vt 2007 Faktisk 13% 1% Önskad 6% 6% Vid tolkningen av resultatet kan man konstatera att sammanträdestiden var mycket olika vt 2005 och vt 2007, men att syv båda gångerna ansåg att 6% skulle vara ungefär lagom. Man kan sedan spekulera i vad som kan vara orsaken till den stora skillnaden. Hände något särskilt vt 2005 eller vt 2007, eller kan detta vara en trend? Hjälpvariabler Man kan dra nytta av Excel genom att beräkna nya värden ur rådata från enkäten. Ett exempel är att beräkna en hjälpvariabel. Exempel: önskad andel personlig vägledning faktisk andel personlig vägledning. Detta finns med i det påbörjade exemplet med Excel. (Se t.ex. cell AD5 i det påbörjade kalkylarket där formeln =N5-B5 är inmatad) Frågeställningarna Valet av vad som redovisas måste också kopplas till den/de frågeställningar ni formulerar. Att ta fram tabeller som den ovan och val av preciserade frågeställningar att besvara utifrån materialet, är en process som måste ske parallellt. Räkna med att en del information ni plockat fram inte kommer att redovisas i rapporten, även om den i sig är intressant. Man kan inte ta med allt, utan bör fokusera på det som är centralt för att budskapet ska gå fram. I kurssajten finns länkat ett dokument med anvisning och vilka enkäter respektive basgrupp ska registrera. I samma dokument finns angivet vilken variabel som basgruppen i första hand ska granska.

7 7 Formulering av frågeställning/preciserade frågeställningar Det är bakvänt i forskningsprocessen att först samla empiri och sedan formulera problemet/frågeställningar. I denna autentiska enkät har dock forskaren haft en viss avsikt med materialet. Det är tydligt vad denna är, men känn er inte bundna ifall ni ser en annan aspekt som mer intressant. När ni formulerat problemet och den/de preciserade frågeställningarna, så behöver ni gå tillbaka till bearbetningen för att harmonisera den med frågeställningarna. Tolkning av informationen utifrån den formulerade frågeställningen Denna del är analysen (och syntesen). Här behöver ni koppla de erhållna resultaten till er förförståelse och till relevant teori, t ex om vägledning. Tolkningen/analysen ska vrida och vända på argumenten för att utreda olika tolkningsmöjligheter och falsifiera alternativa slutsatser än den/de ni kommer fram till. Denna del är den som ska övertyga läsaren om att era slutsatser vilar på solid vetenskaplig grund. Redovisning av resultaten med analys i en enkel rapport Resultat, analys och diskussion ska presenteras på ett så överskådligt och trovärdigt sätt som möjligt. Det som är relevant ska finnas med, men inte mer än det. Rapporten ska innehålla Titel Bakgrund, kort introduktion/bakgrund Problem/syfte, dvs. formulering av problemet Metod, dvs. kort beskrivning av metoden (i detta fall sättet att bearbeta empirin) Resultat och analys, dvs. presentation av bearbetade resultat i tabeller, diagram och kommenterande text o Kommentar: När man lägger in en tabell ska det ovanför tabellen finnas en kort beskrivning av vad diagrammet visar. Dessutom ska diagrammet numreras (ex. Tabell 1: Den andel av arbetstiden som SYV använder för sammanträden.) När man lägger in ett diagram ska det under diagrammet finnas en kort beskrivning av vad diagrammet visar. Dessutom ska diagrammet numreras (ex. Figur 1: Den andel av arbetstiden som SYV använder för sammanträden.) Diagram och tabeller ska kommenteras i brödtexten, t.ex. genom att ge en bakgrund, diskutera möjliga tolkningar, osv. Denna brödtext ska inte vara en lång uppräkning av procentsatser, utan fokusera på lyfta fram det viktiga som man kan säga om empirin. Diskussion o Kommentar: Diskussionen ska knyta samman det man har kunnat se för att ge en helhetsbild. Referenser (tas med om teori/litteratur refereras bakgrunden eller i analys/diskussion; ej obligatorisk) När ni har använt Excel är det lätt att skapa tabeller och diagram. Använd kopiera + klistra in i Worddokumentet.

8 8 Inlämning Rapporten ska inte vara omfattande. Cirka 2-3 sidor på ordbehandlare är ungefär lagom. Kvalitén bedöms mera än kvantiteten. Rapporten lämnas in gruppvis i Forum för enkätuppgiften (före jullovet). Bifoga även Excel-filen med registreringen av enkäterna. Glöm inte ange vilka som deltagit i gruppen. Enkätrapporten bildar underlag för seminariet som följer upp enkätuppgiften i januari. Kommentar om bedömningen: Enkätuppgiften fokuserar på bearbetning och tolkning av kvantitativa data. Därför kommer läraren inte att lägga så stor vikt vid den formella utformningen av rapporten, men rapporten måste vara förståelig och innehållsmässigt korrekt. Seminarium I januari följs enkätuppgiften upp av ett seminarium. Vid detta seminarium tas frågor om vetenskaplighet, metodik och speciella problem som kan uppstå i samband med enkätbearbetning och tolkning. Examination Rapporten bedöms med betyget Godkänd eller Underkänd. Vid underkänd rapport anger din lärare vad som ska rättas till. Därefter lämnas rapporten in på nytt, inom cirka en vecka, för ny bedömning. För att blir godkänd på denna uppgift krävs att studenten konstruktivt deltagit i uppgiftens alla delar samt aktivt deltagande i det uppföljande enkätseminariet.

9 9 3. Forskningsexempel, enskild uppgift En introduktion till syv som forskningsområde ges av Lisbeth Lundahl i en föreläsning. Syftet med forskningsexemplen är att belysa överväganden som forskaren behöver göra i forskningsprocessen för att genomföra studien så att syftet uppnås med så god kvalitet som möjligt utifrån förutsättningarna. Beroende på vad man vill uppnå och på vilken empiri som kan finnas tillgänglig, så måste forskaren planera genomförandet och väga för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt mot varandra. Forskningsexemplen ger en bild av arbetssätt vid forskning inom syvområdet. Respektive forskningsexempel inleds med en föreläsning. Därefter följer enskilt arbete med att förbereda respektive seminarium i januari. Förberedelsen dokumenteras med skriftligt underlag som lämnas till läraren vid seminariet. Deltagande i seminariet är obligatoriskt. Exempel 1: Osäkra övergångar Anna Norberg föreläser. Underlag för uppgift: Lidström, Lena (2009). En resa med osäkra mål: unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv. Diss. Umeå : Umeå universitet, Uppgift: Bearbeta följande frågeställningar inför seminariet. Arbeta gärna i grupp. 1) Vad utmärker en vetenskaplig text och på vilka punkter skiljer sig den (t.ex. språkligt och formmässigt) från andra typer av texter? Exemplifiera från Lidströms avhandling. 2) Vilken kunskapssyn baserar Lidström sin studie på? Vilka konsekvenser får hennes kunskapssyn för hur hon betraktar sin empiri och genomför sin analys? 3) Hur har Lidström gått till väga när hon tolkat sin empiri? På vilket sätt använder hon sig av teoretiska perspektiv och tidigare forskning i sin analys? 4) Vilka strategier använder sig Lidström av för att stärka studiens trovärdighet och kvalité? På vilket sätt värderar och problematiserar författaren studiens genomförande och sin egen roll som forskare? Förbered dig skriftligt inför seminariet i punktform och med några förslag och reflektioner. Detta kommer att vara ditt underlag för diskussion i grupp, och underlaget lämnas sedan till läraren efter genomfört seminarium (cirka ord). Exempel 2: Demokrati och elevinflytande Per-Åke Rosvall föreläser. Underlag för uppgift: Underlag för uppgift: Rosvall, Per-Åke (2012) det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras : En etnografisk studie om elevinflytande i gymnasieskolan. Umeå/Borås: Umeå universitet & Högskolan i Borås. Läs sid: 3-15, 34-46, Uppgift: Inför seminariet formulerar du minst två frågeställningar som du vill belysa, problematisera och diskutera vid litteraturseminariet. Den ena ska handla om metoden som avhandlingen bygger på (s ), och den andra om det som behandlas i diskussion och slutsatser (s ). Frågorna får gärna

10 10 vara relaterade till ditt kommande yrke som studie- och yrkesvägledare. Du förankrar dina frågeställningar med välmotiverade bakgrundsbeskrivningar med koppling till litteraturen och kan själv besvara/problematisera frågeställningarna. Detta kommer att vara ditt underlag för diskussionen i grupp, och underlaget lämnas sedan till läraren som genomfört seminariet (cirka ord). Exempel 3: Skolinspektionens utvärderingar två exempel utifrån en forskares perspektiv Per-Åke Rosvall föreläser. Underlag för uppgift: Underlag för uppgift: Skolinspektionen (2013) Studie- och yrkesvägledning i grundskolan. Kvalitetsgranskning. Rapport 2013:5. Stockholm: Skolinspektionen. Läs sid: 6-8, Skolinspektionen (2014) Undervisning på yrkesprogram. Kvalitetsgranskning. Rapport 2014:5. Stockholm: Skolinspektionen. Läs sid: 6-12, Uppgift: 1. Utvärderarna gjorde flera vägval i sin utvärderingsdesign. Diskutera studiens upplägg i förhållande till det uppställda syftet. Urval av områden/skolor. Val av datainsamlingsmetoder. Urval av respondenter (intervjupersoner). Val av omfattning (antal personer, skolor, hur länge skolor besöktes). Val av intervjumetod (fokusgrupp eller individuella). Diskutera för- och nackdelar med dessa vägval. Hade andra val varit möjliga och lämpliga i förhållande till syftet? 2. Skolinspektionen har i sin utvärdering valt att inte använda sig av någon teori för att tolka resultatet (jämför sidorna Rosvall, 2012 från uppgiften ovan). Diskutera varför du tror att de inte gör det. Problematisera också följande: Vad tillför en teori för tolkningsprocessen och för möjligheten att dra slutsatser? Vilka teorier från Rosvalls (2012) studie skulle Skolinspektionen kunnat använda sig av, för att göra sitt urval, för att tolka sitt resultat? Förbered dig skriftligt för seminariet i punktform och med några förslag och reflektioner. Detta kommer att vara ditt underlag för diskussion i grupp, och underlaget lämnas sedan till läraren efter genomfört seminarium (cirka ord). Examination Både det skriftliga underlaget inför respektive seminarium och deltagande i seminariet är obligatoriskt. Betygsskala U, G.

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 Kursens upplägg Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskapligt

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 1(6) 2013 02-20 Kursbeskrivning för kursen Analys, bedömning och betygssättning av matematikkunskaper - ingår i Lärarlyftet 7,5 hp

Läs mer

VAL-utbildningen våren Studieguide

VAL-utbildningen våren Studieguide VAL-utbildningen våren 2014 Studieguide 2014-01-14 Skola och undervisning läroplan, skolämne, ämnesdidaktik, 15 hp Umeå universitet Pedagogiska institutionen samt institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Studieguide för kursen: Identitet, samlevnad och sexualitet 7,5 hp, HT 11, v 50- v

Studieguide för kursen: Identitet, samlevnad och sexualitet 7,5 hp, HT 11, v 50- v Studieguide för kursen: 2011-11-10 Identitet, samlevnad och sexualitet 7,5 hp, HT 11, v 50- v 3 2012 Innehåller instruktioner till seminarier och övriga examinerande uppgifter Litteraturseminarium 1, om

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2012 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, VT 2013 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 1(5) 2012 12-16 Kursbeskrivning för kursen Analys och bedömning av kunskaper i matematik 7,5 hp Välkommen till kursen Kursen är på

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. 2 Välkommen till kursen Kursen behandlar pedagogisk

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I

Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologisk Analys I, 7,5 hp, Sociologi I Kursbeskrivning HT 2010 Denna delkurs syftar till att du som student ska få grundläggande kännedom om principer

Läs mer

Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad

Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad Struktur/upplägg våren 2013 Det övergripande syftet med kurserna är att ge en god förståelse för hur samhällsekonomin fungerar och utvecklas över tid.

Läs mer

Socialt arbete VI, högskolepoäng Social Work VI, credits (ECTS)

Socialt arbete VI, högskolepoäng Social Work VI, credits (ECTS) Institution för socialt arbete, Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 http://www.socw.umu.se/utbildning/program/socionomprogrammet-umea/ Sid 1 (5) Kursplan Socialt arbete VI, 151-180 högskolepoäng

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22 2014-02-05 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning II, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling II, 7,5 ects Vt 14 vecka 13-22

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet 1 (3) Kursplan Kursens benämning: Vetenskaplig metod A Engelsk benämning: Scientific method A Kurskod: 1MV015 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Ledningsvetenskap

Läs mer

Tentamen: Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp distans (D1) & campus (T1), ht12

Tentamen: Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp distans (D1) & campus (T1), ht12 Tentamen: Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp distans (D1) & campus (T1), ht12 Datum: 2013-01-18 Tid: 09.00-12.00 (En student med förlängd skrivtid skriver 09.00-13.00) Plats:

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2014 Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan

Läs mer

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl 1(5) Studiehandledning Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl Kursens huvudsakliga innehåll Kursen behandlar utbildningsväsendets och utbildningspolitikens

Läs mer

Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV)

Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV) Kursplan Uttagen: 2016 04 04 Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV) Mission, leadership and teaching Basic level (VAL, ULV) 7.5 högskolepoäng Kurskod: 6PE179 Inrättad: 2014 11 07 Inrättad

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp

Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp Human Geography Ba (C), Litterature review, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp)

Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp) Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp) Detta kursmoment syftar till att ge en bredare förståelse av olika sätt att samla in och analysera kvalitativ empiri t ex livshistorier, fokusgrupper,

Läs mer

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu.

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. 2015-06-24 Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. Välkomna till UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Anvisningar och schema till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp Vårterminen 2011 Kursansvariga

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp Rehabilitation Science BA (A), Rehabilitation Science A, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Kursinformation Tets 37 HT -2013

Kursinformation Tets 37 HT -2013 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2013-08-25 Logistik Ekdahl/KD Kursinformation Tets 37 HT -2013 Välkommen till kursen Grundläggande Logistik. Kursen innehåller

Läs mer

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi II, 15 hp

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi II, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi II, 15 hp Criminology BA (A), Applied Criminology II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Kursplan Uttagen: 2014-09-19 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Placement with Bachelors Essay in Sport Education 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2IP022 Inrättad: 2009-05-28 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för höstterminen 2014

Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för höstterminen 2014 1 (4) Pedagogisk och didaktisk forskning I, 7,5 hp Studiehandledning för höstterminen 2014 Kursadministration och organisation Lärplattformen Mondo används i kursen för information kring uppgifter och

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

Kursplan. Kriminologi I, 30 högskolepoäng Criminology I, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Kriminologi I, 30 högskolepoäng Criminology I, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2018 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Kriminologi I, 30 högskolepoäng I,

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

SOCIOLOGISK ANALYS (7,5 hp) ( ) Sociologi I, VT 2009

SOCIOLOGISK ANALYS (7,5 hp) ( ) Sociologi I, VT 2009 SOCIOLOGISK ANALYS (7,5 hp) (2009-01-15) Sociologi I, VT 2009 Målsättning Kursen i sociologisk analys syftar till att du som student ska få grundläggande kännedom om principer och tillvägagångssätt för

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

Beteendevetenskap, 15 hp

Beteendevetenskap, 15 hp Sociologiska institutionen Beteendevetenskap, moment 1, 7,5 hp Ht 2013 Josefin Eman Sofia Norlund 2013-10-15 Studiehandbok för kursen: Beteendevetenskap, 15 hp Moment 1: Psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-05-04 till 2014-06-08

Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-05-04 till 2014-06-08 STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN DANILO BROZOVIĆ 2015-03-25 Studieanvisning SAFFK FE1625 Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp Datum: 2015-05-04 till

Läs mer

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs Inst. för pedagogik Kursplan Sid 1 (4) Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum 1999-06-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp

Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp Höstterminen 2014 Inledning

Läs mer

Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp

Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp Tourism Studies Ba (C), Litterature review, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp Criminology BA (A), Applied Criminology I, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

PM för kurs i Vetenskapsteori

PM för kurs i Vetenskapsteori PM för kurs i Vetenskapsteori Doktorandkurs, 5 poäng, HT-07 Allmän information Varje läsår ges en kurs i vetenskapsteori för LTU:s doktorander. Kursen är tänkt att motsvara 5 poäng i forskarutbildningen.

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2012 Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Presentation av kursen...3 Lokaler...3 Registrering...3 Välkommen

Läs mer

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik Kursplan Uttagen: 2014-09-26 Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik Teaching and Learning - Curriculum Theory and Didactics 7.5 högskolepoäng Kurskod: 6PE155 Inrättad: 2014-05-20 Inrättad

Läs mer

Motorik, lek och lärande

Motorik, lek och lärande Kurshandledning 2011-01-10 Motorik, lek och lärande 7,5 hp VT 2011 Kurskod: 923GO3 Linköpings Universitet Institutionen för Kultur och Kommunikation, IKK ESA Kursansvarig: Kicke Jeppsson/ Monica Bunte

Läs mer

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Global Studies, 61-90, 30 credits Kurskod: LGSP11 Fastställd av: Utbildningsledare 2011-01-11 Gäller fr.o.m.: Vt 2013 Version: 3 Utbildningsnivå:

Läs mer

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Risk and Crisis, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp

Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp Criminology BA (A), Criminology A I, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp Rehabilitation Science BA (B), Health Promoting Working Life II, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 2 7,5 hp HT 2014 Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering...

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012

Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012 Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012 Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar fem veckors heltidsarbete. Nedan beskrivs kursens mål, arbetsformer och examination

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp Criminology BA (C), Research methods II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Datum Kursens benämning: Grundkurs introduktion till krigsvetenskap

Datum Kursens benämning: Grundkurs introduktion till krigsvetenskap 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs introduktion till krigsvetenskap Engelsk benämning: Introductory Course in War Studies Kurskod: 1OP400 Gäller från: HT 2015 Fastställd: Denna kursplan är fastställd

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se mimmi.malmer@edu.su.se Studiehandledning Det professionella samtalet

Läs mer

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se Kursinformation Välkommen till delkursen i Planerad kommunikation (5p) som ges inom ramen för MKV A. Kursen ger en introduktion till informationshanteringen hos organisationer och företag. Den ger grundläggande

Läs mer

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22. KURSPLAN KPU 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp) Studiehandledning HT 2013 790G01 Förord Studiehandledningens

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄKPP11, Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 högskolepoäng The Subject Teacher Profession in Society and School, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp Rehabilitation Science Adv, Research Methods 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna: 1 (9) 2015-11-30 Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvarig: Åsa Broberg, asa.broberg@edu.su.se Kursadministratör: Emmi Lotta Fagerlund, emmi.fagerlund@edu.su.se Studiehandledning Pedagogisk

Läs mer

Kriminologi GR (A), Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp

Kriminologi GR (A), Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp Criminology BA (A), Professional communication, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer