Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl Sammanträde Kl Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige ledaren för Lilla Filmfestivalen i Båstad Ulf Berggren och Ingela Romare. Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Från utskott Handläggare Beslutsinstans 1. Upprop 2. Protokollsjustering I tur att justera: Eddie Grankvist (BP). Ersättare James Johnson (BP). Justeringen äger rum tisdagen den 16 september kl KS 3. Godkännande av dagordningen KS 4 4. Delgivningar KS 5 5. Delegationsbeslut KS Informationspunkter: KS 8 Sida A) Bredbandsinformation. ITchef Anders Björk och vård och omsorgschef Monica Ehnberg. Björk Anders B) Uppföljning av hemtjänsttimmar Monica Ehnberg C) Överförmyndaren infomerar samt information om överförmyndaren. Kanslichef Catharina Elofsson och överförmyndare Gunnar Nilsson. D) Enkät Framtidens Båstads kommun. Dnr. 1234/ Översiktsplanerare Kristina Bell. E) Regional Utvecklingsstrategi Skåne Dnr. KS 102/ Catharina Elofsson Kristina Bell Kristina Bell Översiktsplanerare Kristina Bell. 7. Beslutslogg kommunstyrelsen 2014 Linda Wahlström KS KS 9 KS KS KS KS 1014 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 8. Innehåll i den nya politiska organisationen EU Catharina Elofsson 9. Arbetsordning för kommunfullmäktige från och med EU Catharina Elofsson 10. Granskning av delegationsordningen EU Catharina Elofsson KF 1522 KF 2336 KS 3740

2 11. Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning EU Henke Andersson KS En procent av den totala byggkostnaden till konstnärlig gestaltning i samband med ny, om eller tillbyggnation av offentliga byggnader och miljöer. EU Helene Steinlein KF Ansökan om stöd till storkprojektet i Skåne EU Magnus Sjeldrup 14. Svar på remiss Geografisk underindelning inom polisregion Syd EU Anders Nilsson 15. Utökning av verksamhetsområde för VA SU Fredrik Jönsson KS 4952 KS 5356 KS Yttrande över Handlingsprogram för bostadsförsörjning i Laholms kommun 17. Yttrande över Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun SU Kristina Bell KS 6568 SU Kristina Bell KS Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28fg LSS VU Ingrid Pettersson KS Utredning kring att skapa ett modernt demescentra VU Monica Ehnberg 20. Nationella prov och betyg vårterminen 2014 VU Mikaela Sönnerstedt Olsberg KS 7578 KS Motion från (MP) Initiativ om vindkraftverk EU Olof Nilsson KF Motion från (S) Centrumutveckling av kommunens sex tätorter EU Kristina Bell/ Lisa Rönnberg 23. Motion från (MP) Nätmobbning VU Gitte Dahlin/ Henrik Andersson 24. Motion från (BP) Blodprovstagning på drogmisstänkta VU Monica Ehnberg/ Maria Persson 25. Medborgarförslag ang. subvention till lönebidragsanställda EU Henrik Andersson 26. Medborgarförslag ang. ökat mottagande av nyanlända invandrare VU Patrik Sumner KF KF KF KF KF

3 27. Medborgarförslag ang. införande av trådbunden internet och telefonuppkoppling i skolor och förskolor VU SvenBirger Björkman KF Medborgarförslag ang. framtida användning av banvallen mellan BåstadGrevieFörslöv 29. Exploateringsavtal för Östra Karup 6:7 mfl. i Östra Karup, Båstads kommun 30. Rättelse av fastighetsbeteckning i överlåtelseavtal av kommunägd mark, kommunstyrelsebeslut SU Per Selldén KF EU Per Selldén KF EU Per Selldén KS Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt) 31. Detaljplan för Östra Karup 6:7 mfl. Beslut om antagande SU Camilla Nermark KS/KF Detaljplan för Västra Karup 10:3 mfl. Beslut om antagande SU Hamish Bell KS/KF Troentorp 2:29 Förhandsbesked för nybyggnad och avstyckning av två enbostadshus SU John Börjesson Båstad den 2 september 2014 Kerstin Gustafsson Ordförande Linda Wahlström Sekreterare

4 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 Kommunstyrelsen KS Godkännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 4

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 KS 154 Delgivningar Delgivningar och delegationsbeslut skickas ej ut i pappersform. Finns tillgängliga i FilR samt på kansliet. 1. Protokoll från samverkansgrupperna: BINSAM CESAm , Protokoll från kommunala pensionärsrådet Protkoll från NSR Dnr. KS 8/ Meddelande från styrelsen SKL nr. 5 Förbundsavgift år 2015 till SKL. Dnr. KS 931/ Ekonomirapport januari maj Dnr. KS 145/ Beslut från JO, Riksdagens ombudsmän för handläggningen av ett tillsynsärende enligt miiljöbalken. Dnr. KS 1621/ Särskild överenskommelse för upplåtelse av offentlig platsmark i "Badhusparken" på fastighet Båstad 109:2 avseende Padelbana. Dnr. KS 609 / Överenskommelse medfinansiering av Energikontoret Skåne uppdraget Regional energiaktör. Dnr. KS 821/ Uttalande av PRO ang. färdtjänsten. Dnr. KS 290/ Från SKL, Budgetförutsättningar för året Beslut från Generalläkaren föreläggande om försiktighetsmått avs. anmälan om skjutbanor, Önnarps övningsplats, Båstads kommun. Dnr. KS 290/ Skrivelse från anhörigföreningen Båstad och Laholm. Dnr. KS 1036/ Inkomna samt besvarande synpunkter till kommunen dnr. SYNP 96/14, 88/14,83/14, 74/14, 77/14. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 5

6 l,i1j BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 6 KS dnr. KS 1/ (om inget annat anges) Delegationsbeslut Delgivning och delegationsbeslut skickas ej ut i pappersform. Finns tillgängliga elektroniskt, på kansliet samt på sammanträdet i en pärm. 1. Personalärenden, lista daterad Vård och omsorg, myndighetsenheten Marja Bengtsson Christel Petersson RosMarie Mattsson Maria Elofsson Amanda Hansson Nina Svärd Therese Birgersson Samhällsskydd, miljö Samhällsbygg Bildning och arbete, Carina Björk Johansson. Lista daterad Individ och familj Räddningstjänsten, Joacim Nilsson. Lista daterad Teknik och service, Valeria Christoffersson. Listor daterade , Teknik och service Ingemar Lundström. Lista daterad Teknik och service SvenInge Granlund. Listor daterade , Teknik och service Jenny Hertsgård. Lista daterad Teknik och service Andreas Jansson. Lista daterad Barn och skola. Birgitte Dahlin. Lista daterad Ekonomichef Johan Linden. Lista daterad Barn och skola. Bengt Nilsson. Listor daterade , Individ och familj, PerMartin Boklund, lista daterad Dödboanmälan, Marianne Fredriksson, lista daterad Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson. Lista daterad Bildning och arbete Henrik Andersson. Listor daterade , Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 6

7 [nj BÅSTADS KOMMU N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 7 Kommunstyrelsen KS Forts. Delegationsbeslut 20. Protokoll från ekonomiutskottet (finns på 21.Protokoll från välfärdsutskottet (finns på 22. Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (finns på Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 7

8 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad 8 KS I nformationspu n kter A) Bredbandsinformation. ITchef Anders Björk och vård och omsorgschef Monica Ehnberg. B) Uppföljning av hemtjänsttimmar. Vård och omsorgschefmonica Ehnberg. C) Överförmyndaren infomerar samt information om överförmyndaren. Kanslichef Catharina Elofsson och överförmyndare Gunnar Nilsson. D) Enkät "Framtidens Båstads kommun". Dnr. 1234/ Översiktsplanerare Kristina Bell. E) Regional Utvecklingsstrategi Skåne Dnr. KS 102/ Översiktsplanerare Kristina Bell. Utskott/presidium Justerandes sillnaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 8

9 emvård 9 i348sjtfall kkr Beviljade timmar Budgeterade timmar 2013 = I 353 :>!!" Gerromsnitt beviljande timmar jan.sep = Antal brukare i hemtjänsten 19 Ansökande särskild boende Kö till boende Lediga platser Feb Mars April Maj Juni BÅSTADS AMUN aullk oss på bastad.se. 0 : c:::> :. (!\.i: : I ' ' c::> :..., : ('. CC> : N... "' : : "' : : ""' : : ' OJ )>o 6 '.3 )> 30 3 (l),,,. 7' o (i) c z 9

10 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 10 Kommunstyrelsen KS 157 Dnr. KS 2/ Beslutslogg kommunstyrelsen 2014 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Beslutsloggen daterad godkänns. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 10

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunstyrelsen Beslutsinstans, datum och Dnr 8, VON /09 Konkurrensutsättning av J grupp/vårdboende inom Båstads kommuns äldreomsorg. Beskrivning av uppdraget Verksamheten på Åslidens gruppbostad ska konkurrensutsättas, med beräknad driftsstart vo Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) Upphandlingen är slut? förd Upphandlingen är överprövad. Dom i förvaltningsrätten Överklagandet avslogs. F örvaltningsrättens dom är överprövad till Kammarrätten. 28, KS /12 OVKbesiktningar och ventilationsanläggningar 386, KS /12 Andre Bäck 3, Torekovs camping, gäststugor ' Kommunens fastigheter ska ha godkända OVKprotokoll senast De som TS servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna ska åtgärdas omgående. Återremiss för att klargöra detaljplanens tolkning möjligheter och begränsningar. Info på SU Info på SU Info på SU SB Båstadhem arbetar med Slutet av detta tillsammans med 2015 teknik och service. Information på KS Sökande ska arbeta om Tertial 2 förslaget och komma in 2014 med nya ritningar kanske både avseende utfo rmningen av stugorna men främst gällande hur de placeras i området * 1 Förvaltningens status på ärendet. * 2 Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 11

12 KS Gemensamt löne och pensionscentra i Skåne Nordväst 137 KS CEMRdeklarationen (Handlingsplan) 448/13 I En återrapportering ska ske till KS i april månad den första fem åren 510/12 I En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i CEMRdeklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars KLK I Att kommas ihåg av I Å rligen i HRchefen april månad KLK HR trainee Anna Slutet av Höckert arbetar med 2014 detta. 245 KS Intern kontroll En handlingsplan är inte aktuell KS informerades om en plan för fortsatt arbete inför en ev. handlingsolan vid mötet 12 mars /1 Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram tillämpningsanvisningar till 3 intern kontrollplan. I Handläggs av eko nomichefen Ekonomichefen sept/okt , KS eu Utredning av måltidsverksamheten 63 KS Svar på revisionsrapport ang. planering utifrån befolkningsförändringar I Förvaltningen får i uppdrag att se över och arbeta vidare med strukturen för kommunens målstyrning etc /1 Förvaltningen ges i uppdrag att utreda måltidsverksamheten och hur den 3 kan nå bredare över kommunen med hjälp av tex. privata aktörer och skolmatsalarna. 2064/1 1. Förvaltningen får i uppdrag att optimera användningen av möjliga strategiska utredningsresurser. Detta i syfte att öka möjligheterna för att maxi 3 mera verksamhetsnytta, handlings beredskap och tillse rätt rustad verksamhet inför kommande utmaningar. 2. Gemensamma planeringskonferenser ska genomföras mellan tjänstemän och förtroendevalda för att bättre kunna planera verksamheten utifrån förändringar i omvärldens krav. 3. Förvaltningen får i uppdrag att anpassa beställningen av befolkningsprognosen samt dess analys så att den stödjer verksamhetens behov bättre. 4. Kommunstyrelsen beslutar översända detta beslut samt tjänsteskrivelsen till kommunrevisionen såsom kommunstyrelsens svar på rapporten. 5. Återkoooling ska ske till kommunstvrelsen i mars Kommunchefen Kommer samordnas med budgetprocessen 2015 Kommun 1 Hos måltidschefen chefen för handläggning. Senast nov 2014? Kommun 1 Återkoppling ska ske I Mars chef till KS i mars

13 13 67 KS IKTplan för barn och skola 95, KS Systematiskt kvalitetsarbete dialog om nulägesbedömningar 944/13 I Drift och investeringsmedel äskas i barn och skolas budget för 2015! 83/14 Beakta följande utvecklingsinsatser i budgetarbetet för 2015: Utveckla arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Syftet är ökad måluppfyllelse. Tilläggsbeloppet ska ses över. Rekrytering av personal med rätt kompetens. ITavdelningen gör upp rutiner för stöd till förskolor och grundskolor. Underhållet av byggnaderna/lokalerna. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Båstadhem gör upp en kort och en långsiktig plan för fastighetsunderhåll både inne och ute. Se över skolpeng/resursfördelningssystem. ningen Kommunchef I Hanteras av bugetberedningen i arbetet med budget 2015 Hanteras av budgetbered ningen i arbetet med budget 2015 Nav , KS Prioritieringsordning för om och/eller utbyggnad av gång och cykelvägar i Båstads kommun 116, KS Vårdnadshavareenkät /04 545/14 Ärendet återremitteras till förvaltningen från KS Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag som belyser och analyserar dessa frågeställningar: Likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och skolor Framtida kompetensförsörj ning Förskole och skollokaler som lever upp till skollagens krav på tidsenliga lärmiljöer och arbetsmiljölagens krav. (Uppdraget ingår i den "stora genomlysningen av grundskoleverksamheten" Teknikoch service Kommunchefen Utgick från KS 11 juni 2014 Uppdraget ska följas upp vid varje ordinarie sammanträde med välfärdsutskottet. Återkoppling ska ske till KS i september Oktober 2014 Första kvartalet

14 14 32, KS Budgetdirektiv inför budget 2015 och plan /14 1. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med underhålls och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet "Reinvestering fastighetsbestånd". Av planerna ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren och till vilken kostnad samt överensstämma med de belopp som finns avsatta i drifts och investerings budgetarna.. Teknik och Service, projekting. Kommer presenteras i anslutning till internbudgeten Dec Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med en investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet "Reinvestering asfaltsbeläggning" ska användas för de vägar och gator som kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren och till vilken kostnad samt överensstämma med det belopp som finns avsatt i investerings budgeten 152, KS I 913/14 I Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. Uppsägning av "Gläntans" lokaler i Grevie Bildningschefen I Bildningschefen är huvud ansvarig/ samordnare. 14

15 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 15 Ekonomiutskottet Ks eu 81 dnr. KS 1148/ Innehåll i den nya politiska organisationen Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 att införa en ny politisk organisation. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen redovisades i fullmäktige i april Den politiska organisationen har genom ekonomiutskottet granskat konsekvensbeskrivningen och dess förslag till innehåll och ansvarsfördelning. Granskningen har lett fram till bifogat förslag från ekonomiutskottet om innehåll och förändringar i den nya politiska organisationen. Underlag till beslutet Föredragande Yrkanden Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson daterad , bilaga. Organisationsskiss, förslag från ekonomiutskottet Innehåll i den nya politiska organisationen, förslag från ekonomiutskottet Kommunfullmäktiges beslut Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet och berättar att det gjorts en ändring i beslutsunderlaget på sidan 2 gällande demokratiberedningen och tillfälliga beredningar för att vara förenligt med kommunallagen. Ändringen innebär att ledamöter till de olika beredningarna inte begränsas till personer som innehar uppdrag i kommunfullmäktige. Det är detta underlaget inkl. denna justering som ligger som beslutsunderlag på dagens sammanträde. Bo Wendt (BP): Det ska vara en fast beredning för demokratifrågor med en ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. AnnMargret Kjellberg (S) yrkar följande tillägg till beslutspunkten 4: Före beslut om namn på offentliga platser, byggnader, gator mm. ska yttrande inhämtas från föreningar med kunskap om den aktuella ortens historia och bakgrund. Proposition Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att Bo Wendts yrkande avslagits och AnnMargret Kjellbergs yrkande bifallits. Forts. på nästa sida Utskott/presidium lo J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 15

16 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Blad Ekonomiutskottet Ks eu 82 dnr. KS 1148/ Forts. Innehåll i den nya politiska organisationen KS eu Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunfullmäktige bifaller justerad organisationsskiss,"förslag från ekonomiutskottet " enligt bilaga. Förändringarna i organisationen ska träda i kraft den 1 janauri Kommunfullmäktige bifaller ekonomiutskottets förslag på innehåll och förändringar i den nya politiska organisationen enligt bilaga daterad Kommunfullmäktige beslutar upphäva delar av kommunfullmäktiges beslut 18 december 2013, 170. Dnr, KS 1148/12903 enligt följande: Delar av beslutspunkten 1: Samma person ska ej inneha samtidigt uppdrag i beredning (vare sig fast eller tillfällig) och KS/nämnd" Beredningen föreslår en fast beredning med en ledamot från varje parti. Beslutspunkten 2: Fullmäktige bifaller den tillfälliga beredningens förslag Ortnamnskommitten upphör som politiskt organ från den 1 januari Före beslut om namn på offentliga platser, byggnader, gator mm. ska yttrande inhämtas från föreningar med kunskap om den aktuella ortens historia och bakgrund. Reservation Mot beslutet till förmån för sitt yrkande reserverar sig Bo Wendt (BP). "<iili m J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 16

17 BÅSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 17 1 (2) Datum: Handlägga re: Catharina Elofsson Dnr: KS 1148/ Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: Kommunkansliet Bilagor till tjänsteskrivelsen: Innehåll i den nya politiska organisationen med organisationsskiss Konsekvensbeskrivning från förvaltningen Samråd har skett med: Ekonomiutskottet Kommunchef Bitr kommunchef Innehåll i den nya politiska organisationen Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 att införa en ny politisk organisation. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen redovisades i fullmäktige i april Aktuellt Den politiska organisationen har genom ekonomiutskottet granskat konsekvensbeskrivningen och dess förslag till innehåll och ansvarsfördelning. Granskningen har lett fram till bifogat förslag från ekonomiutskottet om innehåll och förändringar i den nya politiska organisationen. Beredningspoolen tas bort i förslaget och regler för tillfälliga beredningar införs. Tanken är att inte begränsa urvalet av ledamöter till beredningsarbete. Detta innebär att beslutspunkten i fullmäktiges beslut om att begränsa beredningsuppdrag till enbart de som inte har uppdrag i nämnd eller styrelse upphävs. Demokratiberedningens uppdrag ändras till att omfatta arbete med övergripande demokratifrågor. Sammansättningen justeras till 9 personer som är proportionellt valda. Det innebär att beslutspunkten om en fast beredning med en ledamot från varje parti upphävs. Samlat presidium tas bort från organisationen. Det ger möjlighet för den nya organisationen att utforska vilka forum som behövs för att få organisationen att fungera istället för att ha en förutbestämd grupp med ett diffust uppdrag \7cb\t 17

18 2 (2) 18 Ansvaret för kommunala namnärenden och namngivning av kommunala institutioner övergår till kommunstyrelsen i den nya organisationen och får där en tjänstemannaberedning. Det innebär att ortnamnskommitten upphör. De kommunala råden lyder under kommunstyrelsen. Ordföranden i råden ska utses av kommunstyrelsen ur kommunstyrelsens ledamöter eller dess ersättare. Råden ska föra dialog med kommunstyrelsen och redovisa sitt arbete två gånger per år till kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunfullmäktige bifaller justerad organisationsskiss,"förslag från ekonomiutskottet " enligt bilaga. Förändringarna i organisationen ska träda i kraft den 1 januari Kommunfullmäktige bifaller ekonomiutskottets förslag på innehåll och förändringar i den nya politiska organisationen enligt bilaga daterad Kommunfullmäktige beslutar upphäva delar av kommunfullmäktiges beslut 18 december 2013, 170. Dnr, KS 1148/12903 enligt följande: Delar av beslutspunkten 1: Samma person ska ej inneha samtidigt uppdrag i beredning (vare sig fast eller tillfällig) och KS/nämnd. Beredningen föreslår en fast beredning med en ledamot från varje parti. Beslutspunkten 2: Fullmäktige bifaller den tillfälliga beredningens förslag Ortnamnskommitten upphör som politiskt organ från den 1 januari Kanslichef 18

19 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret (4) 19 Innehåll i den nya politiska organisationen Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2013 att införa en ny politisk organisation i Båstads kommun, utifrån ett av de förslag som en tillfällig beredning lagt fram. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning av den nya organisationen. Ett extra ekonomiutskott den12 augusti 2014 har utifrån förvaltningens konsekvensbeskrivning tagit fram följande förslag på innehåll i den nya politiska organisationen. Målstyrning Vision Målkedjan tar sin utgångspunkt i en tydlig, genomarbetad och väl förankrad vision. Denna är grunden och utgångspunkten för allt som sedan sker i verksamheten. En vision är en långsiktig och övergripande beskrivning som gärna ska hålla flera mandatperioder. Av denna anledning är förankringen viktig så att visionen inte beror på den rådande majoriteten utan speglar en allmänt accepterad framtids bild av kommunen. Fullmäktigemål Utifrån visionen beslutar fullmäktige om ett fåtal övergripande mål som blir prioriterande för verksamheten samt är vägledande och anger kommunens inriktning de närmanste åren, gärna hela mandatperioden. Optimalt är mellan ett och tre mål för bäst styrning. Nämndsmål Utifrån fullmäktiges mål beslutar respektive nämnd/ks om egna mål och lägger till nämndens prioriteringar. Nämndsmålen omarbetas varje år i samband med budgetprocessen. Verksamhetsmål Utifrån nämnd/ks mål beslutar respektive verksamhet i förvaltningen om verksamhetsmål samt arbetar fram en verksamhetsplan med aktiviteter och beskrivning kring hur aktiviteterna följs upp. Verksamhetsplanen är underlag till ledningens uppföljning och ett stöd till respektive verksamhetschef. Verksamhetsmålen är vanligen årsvisa och kopplade till budgetprocessen men kan vara över flera år beroende på område och komplexitet. Vision Fullmäktiges mål Nämndernas mål Verksamhetsmål (förvaltningen) Beskrivning av den nya politiska organisationen En kommunal politisk organisation är delvis reglerad i kommunallagen men det finns möjlighet för kommunen att själv besluta om omfattningen av antal nämnder och beredningar. I den nya politiska organisationen finns tre nya nämnder: en myndighetsnämnd och två traditionella nämnder \t:\kka\catharina\ny politisk organisation\innehäll i den nya politiska organisationen, version till ks docx\lw 19

20 2 (4) 20 Kommunfullmäktige (KF) Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ med 41 ledamöter. Fullmäktige beslutar enligt kommunallagen 3:9 i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst 1. mål och riktlinjer för verksamheten, 2. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 3. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 4. val av revisorer, 5. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 6. årsredovisning och ansvarsfrihet, 7. folkomröstning i kommunen, samt 8. extra val till fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium har ett övergripande ansvar att planera fullmäktiges arbete och möten, samt har ansvar för planering av beredningsuppdrag. Demokratiberedningen (DB) Demokratiberedningen får i uppdrag att arbeta med de övergripande demokratifrågorna i kommunen. Beredningen består av 9 ledamöter som är proportionellt valda. (Kommunallagens valbarhetskriterier gäller, KL 4 kap 5 ). Demokratiberedningen har ingen självständig beslutanderätt. Den utgör således endast beredningsorgan till fullmäktige. Tillfälliga beredningar Fullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. En tillfällig beredning används i kommunen främst för att utreda och belysa större och övergripande frågor där det är önskvärt med en bred politisk förankring och insyn i utredningsarbetet. Beredningsuppdrag ska vara tidsbegränsade och fullmäktige ska fastställa specifika direktiv och avgränsningar för varje beredningsuppdrag. En tillfälliga beredning ska för varje uppdrag ha en fastställd sammanträdesplan samt en arbetsplan över vilka moment i utredningen som ska behandlas vid olika sammanträden. En tillfällig beredning ska bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter samt lika många ersättare. En tillfällig beredning ska vara proportionellt vald. (Kommunallagens valbarhetskriterier gäller, KL 4 kap 5 ). Ordförande och vice ordförande väljs av fullmäktige till varje tillfällig beredning. En tillfällig beredning har ingen självständig beslutanderätt. Den utgör således endast beredningsorgan till fullmäktige. Initiativrätt till uppdrag för en tillfällig beredning har KS, nämnderna och KF:s presidium samt genom motion. Kommunstyrelsen (KS) Kommunstyrelsen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet (Kommunallagen (KL) 6:1). KS har uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i hel eller delägda bolag och följer l40829\7cb\lw 20

21 3 (4) 21 uppmärksamt de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt gör de framställningar som behövs. (KL 6:2). Det åligger kommunstyrelsen särskilt att: 1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, 2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen, 3. verkställa fullmäktiges beslut, och 4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har delegerat till styrelsen. Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller beredning. Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut om det inte gjorts tidigare. (KL 5:28) Kommunstyrelsen har följande ansvarsområden: Ekonomi Fysisk planering Miljö Folkhälsa Fastigheter, tomter och arrende Renhållning Vatten och avlopp Skog och offentlig miljö Trafik Kultur Bibliotek Integration Individ och familj för vuxna Arbetsmarknad Vuxenutbildning Yrkeshögskola Näringsliv Krisberedskap Fritid Måltidsverksamhet Namngivning av kommunala institutioner Kommunstyrelsen får ansvar för de tre kommunala råden: handikapprådet, pensionärsrådet och välbefinnanderådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) KSau bereder ärenden till KS och fattar beslut i ärenden som är delegerade från KS. KSau är kommunens krisledningsnämnd. Förhandlingsutskott Kommunen tillsätter ett förhandlingsutskott som består av samma ledamöter som sitter i KSau... Förhandlingsutskottet ansvarar för kommunens lönerevision. Myndighetsnämnd för miljö, bygg och säkerhet (MN) Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning som baseras på lagar och förordningar inom tre områden: miljö, bygg och säkerhet. Myndighetsutövning innebär utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet och skyldighet \?cb\Jw 21

22 4 (4) 22 Myndighetsnämnden har ansvar för myndighetsbeslut inom miljö, bygg och säkerhet: Plan och bygglagen Tillsyn miljö Tillsyn livsmedel Tillsyn räddningstjänst Smittskyddslagen Lagen om skydd mot olyckor Vård och omsorgsnämnd {VN) Vård och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt för livskvalitet och självständighet. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning, ekonomi och verksamhet samt uppföljning. Vård och omsorgsnämnden har följande ansvarasområde: SOL äldreomsorg SOL socialpsykiatri Anhörigverksamhet Hjälpmedel Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Hälso och sjukvårdslagen Utbildningsnämnd {UN) Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och lång sikt för all utbildning för barn och unga i Båstads kommun. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning, ekonomi och verksamhet samt uppföljning. Utbildningsnämnden har följande ansvarsområde: Öppen förskola Förskola 15 år Grundskola F9 Fri tidshem Grundsärskola Kulturskola Individ och familj för barn, unga och familj Gymnasium Gymnasiesärskola Bilaga uppdaterad organisationsskiss \7cbllw 22

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-28, 91 Gäller fr o m 2011-04-28 Arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det direkt folkvalda parlamentet i Värnamo kommun.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Utdrag ur HKF 9000 I gällande arbetsordning för kommunfullmäktige har 13 följande lydelse:

Utdrag ur HKF 9000 I gällande arbetsordning för kommunfullmäktige har 13 följande lydelse: KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-02-02 KS-2015/188.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Elektroniskt utskick av kallelse

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Hjälpmedelsnämndens reglemente

Hjälpmedelsnämndens reglemente 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Staben 2014-03-13 RS140163 Staffan Johansson, kanslichef Kansliavdelningen Regionstyrelsen Hjälpmedelsnämndens reglemente Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden 1 (7) Ärendenummer KS2013/16 Reglemente för tekniska nämnden Antaget av kommunfullmäktige den 11 juni 2013, paragraf 55, ärendenummer KS2013/16. 1 Nämndens ansvarsområden 1.1 Verksamhetsområde och speciella

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Program för funktionshindrade personer 2015 2018 Dnr 2015-000061. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Program för funktionshindrade personer 2015 2018 Dnr 2015-000061. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-30 Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ärende Program för funktionshindrade personer 2015 2018 Dnr 2015-000061 Beslutsunderlag - Förslag - Handlingsplan Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243

Läs mer

Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län

Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län 1 Inledning Kommunallagen innehåller bland annat bestämmelse om obligatoriska reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder, som en följd av

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Reglementen och Instruktioner

Reglementen och Instruktioner Reglementen och Instruktioner 2011 Mars 2011 Innehållsförteckning Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Halland 3 Reglemente för regionstyrelsen i Region Halland 15 Reglemente för krisledningsnämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

1 (2) 1 FAIRTRADE DIPLOMERING

1 (2) 1 FAIRTRADE DIPLOMERING 1 (2) Datum 1 FAIRTRADE DIPLOMERING Samtliga landsting och regioner samverkar idag kring en social uppförandekod för att ställa sociala krav i upphandling. Arbetet organiseras genom en styrgrupp, en expertgrupp

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsfullmäktige 21 22 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsfullmäktige 21 22 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsfullmäktige 21 22 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH REGLEMENTEN 2015

ARBETSORDNINGAR OCH REGLEMENTEN 2015 ARBETSORDNINGAR OCH REGLEMENTEN 2015 Innehåll ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION HALLAND... 8 Antalet ledamöter...8 Regionfullmäktiges presidium...8 Tid och plats för sammanträden...9 Kungörelse

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer