Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl Sammanträde Kl Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige ledaren för Lilla Filmfestivalen i Båstad Ulf Berggren och Ingela Romare. Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Från utskott Handläggare Beslutsinstans 1. Upprop 2. Protokollsjustering I tur att justera: Eddie Grankvist (BP). Ersättare James Johnson (BP). Justeringen äger rum tisdagen den 16 september kl KS 3. Godkännande av dagordningen KS 4 4. Delgivningar KS 5 5. Delegationsbeslut KS Informationspunkter: KS 8 Sida A) Bredbandsinformation. ITchef Anders Björk och vård och omsorgschef Monica Ehnberg. Björk Anders B) Uppföljning av hemtjänsttimmar Monica Ehnberg C) Överförmyndaren infomerar samt information om överförmyndaren. Kanslichef Catharina Elofsson och överförmyndare Gunnar Nilsson. D) Enkät Framtidens Båstads kommun. Dnr. 1234/ Översiktsplanerare Kristina Bell. E) Regional Utvecklingsstrategi Skåne Dnr. KS 102/ Catharina Elofsson Kristina Bell Kristina Bell Översiktsplanerare Kristina Bell. 7. Beslutslogg kommunstyrelsen 2014 Linda Wahlström KS KS 9 KS KS KS KS 1014 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 8. Innehåll i den nya politiska organisationen EU Catharina Elofsson 9. Arbetsordning för kommunfullmäktige från och med EU Catharina Elofsson 10. Granskning av delegationsordningen EU Catharina Elofsson KF 1522 KF 2336 KS 3740

2 11. Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning EU Henke Andersson KS En procent av den totala byggkostnaden till konstnärlig gestaltning i samband med ny, om eller tillbyggnation av offentliga byggnader och miljöer. EU Helene Steinlein KF Ansökan om stöd till storkprojektet i Skåne EU Magnus Sjeldrup 14. Svar på remiss Geografisk underindelning inom polisregion Syd EU Anders Nilsson 15. Utökning av verksamhetsområde för VA SU Fredrik Jönsson KS 4952 KS 5356 KS Yttrande över Handlingsprogram för bostadsförsörjning i Laholms kommun 17. Yttrande över Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun SU Kristina Bell KS 6568 SU Kristina Bell KS Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28fg LSS VU Ingrid Pettersson KS Utredning kring att skapa ett modernt demescentra VU Monica Ehnberg 20. Nationella prov och betyg vårterminen 2014 VU Mikaela Sönnerstedt Olsberg KS 7578 KS Motion från (MP) Initiativ om vindkraftverk EU Olof Nilsson KF Motion från (S) Centrumutveckling av kommunens sex tätorter EU Kristina Bell/ Lisa Rönnberg 23. Motion från (MP) Nätmobbning VU Gitte Dahlin/ Henrik Andersson 24. Motion från (BP) Blodprovstagning på drogmisstänkta VU Monica Ehnberg/ Maria Persson 25. Medborgarförslag ang. subvention till lönebidragsanställda EU Henrik Andersson 26. Medborgarförslag ang. ökat mottagande av nyanlända invandrare VU Patrik Sumner KF KF KF KF KF

3 27. Medborgarförslag ang. införande av trådbunden internet och telefonuppkoppling i skolor och förskolor VU SvenBirger Björkman KF Medborgarförslag ang. framtida användning av banvallen mellan BåstadGrevieFörslöv 29. Exploateringsavtal för Östra Karup 6:7 mfl. i Östra Karup, Båstads kommun 30. Rättelse av fastighetsbeteckning i överlåtelseavtal av kommunägd mark, kommunstyrelsebeslut SU Per Selldén KF EU Per Selldén KF EU Per Selldén KS Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt) 31. Detaljplan för Östra Karup 6:7 mfl. Beslut om antagande SU Camilla Nermark KS/KF Detaljplan för Västra Karup 10:3 mfl. Beslut om antagande SU Hamish Bell KS/KF Troentorp 2:29 Förhandsbesked för nybyggnad och avstyckning av två enbostadshus SU John Börjesson Båstad den 2 september 2014 Kerstin Gustafsson Ordförande Linda Wahlström Sekreterare

4 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 Kommunstyrelsen KS Godkännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 4

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 KS 154 Delgivningar Delgivningar och delegationsbeslut skickas ej ut i pappersform. Finns tillgängliga i FilR samt på kansliet. 1. Protokoll från samverkansgrupperna: BINSAM CESAm , Protokoll från kommunala pensionärsrådet Protkoll från NSR Dnr. KS 8/ Meddelande från styrelsen SKL nr. 5 Förbundsavgift år 2015 till SKL. Dnr. KS 931/ Ekonomirapport januari maj Dnr. KS 145/ Beslut från JO, Riksdagens ombudsmän för handläggningen av ett tillsynsärende enligt miiljöbalken. Dnr. KS 1621/ Särskild överenskommelse för upplåtelse av offentlig platsmark i "Badhusparken" på fastighet Båstad 109:2 avseende Padelbana. Dnr. KS 609 / Överenskommelse medfinansiering av Energikontoret Skåne uppdraget Regional energiaktör. Dnr. KS 821/ Uttalande av PRO ang. färdtjänsten. Dnr. KS 290/ Från SKL, Budgetförutsättningar för året Beslut från Generalläkaren föreläggande om försiktighetsmått avs. anmälan om skjutbanor, Önnarps övningsplats, Båstads kommun. Dnr. KS 290/ Skrivelse från anhörigföreningen Båstad och Laholm. Dnr. KS 1036/ Inkomna samt besvarande synpunkter till kommunen dnr. SYNP 96/14, 88/14,83/14, 74/14, 77/14. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 5

6 l,i1j BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 6 KS dnr. KS 1/ (om inget annat anges) Delegationsbeslut Delgivning och delegationsbeslut skickas ej ut i pappersform. Finns tillgängliga elektroniskt, på kansliet samt på sammanträdet i en pärm. 1. Personalärenden, lista daterad Vård och omsorg, myndighetsenheten Marja Bengtsson Christel Petersson RosMarie Mattsson Maria Elofsson Amanda Hansson Nina Svärd Therese Birgersson Samhällsskydd, miljö Samhällsbygg Bildning och arbete, Carina Björk Johansson. Lista daterad Individ och familj Räddningstjänsten, Joacim Nilsson. Lista daterad Teknik och service, Valeria Christoffersson. Listor daterade , Teknik och service Ingemar Lundström. Lista daterad Teknik och service SvenInge Granlund. Listor daterade , Teknik och service Jenny Hertsgård. Lista daterad Teknik och service Andreas Jansson. Lista daterad Barn och skola. Birgitte Dahlin. Lista daterad Ekonomichef Johan Linden. Lista daterad Barn och skola. Bengt Nilsson. Listor daterade , Individ och familj, PerMartin Boklund, lista daterad Dödboanmälan, Marianne Fredriksson, lista daterad Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson. Lista daterad Bildning och arbete Henrik Andersson. Listor daterade , Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 6

7 [nj BÅSTADS KOMMU N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 7 Kommunstyrelsen KS Forts. Delegationsbeslut 20. Protokoll från ekonomiutskottet (finns på 21.Protokoll från välfärdsutskottet (finns på 22. Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (finns på Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 7

8 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad 8 KS I nformationspu n kter A) Bredbandsinformation. ITchef Anders Björk och vård och omsorgschef Monica Ehnberg. B) Uppföljning av hemtjänsttimmar. Vård och omsorgschefmonica Ehnberg. C) Överförmyndaren infomerar samt information om överförmyndaren. Kanslichef Catharina Elofsson och överförmyndare Gunnar Nilsson. D) Enkät "Framtidens Båstads kommun". Dnr. 1234/ Översiktsplanerare Kristina Bell. E) Regional Utvecklingsstrategi Skåne Dnr. KS 102/ Översiktsplanerare Kristina Bell. Utskott/presidium Justerandes sillnaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 8

9 emvård 9 i348sjtfall kkr Beviljade timmar Budgeterade timmar 2013 = I 353 :>!!" Gerromsnitt beviljande timmar jan.sep = Antal brukare i hemtjänsten 19 Ansökande särskild boende Kö till boende Lediga platser Feb Mars April Maj Juni BÅSTADS AMUN aullk oss på bastad.se. 0 : c:::> :. (!\.i: : I ' ' c::> :..., : ('. CC> : N... "' : : "' : : ""' : : ' OJ )>o 6 '.3 )> 30 3 (l),,,. 7' o (i) c z 9

10 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 10 Kommunstyrelsen KS 157 Dnr. KS 2/ Beslutslogg kommunstyrelsen 2014 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Beslutsloggen daterad godkänns. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 10

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunstyrelsen Beslutsinstans, datum och Dnr 8, VON /09 Konkurrensutsättning av J grupp/vårdboende inom Båstads kommuns äldreomsorg. Beskrivning av uppdraget Verksamheten på Åslidens gruppbostad ska konkurrensutsättas, med beräknad driftsstart vo Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) Upphandlingen är slut? förd Upphandlingen är överprövad. Dom i förvaltningsrätten Överklagandet avslogs. F örvaltningsrättens dom är överprövad till Kammarrätten. 28, KS /12 OVKbesiktningar och ventilationsanläggningar 386, KS /12 Andre Bäck 3, Torekovs camping, gäststugor ' Kommunens fastigheter ska ha godkända OVKprotokoll senast De som TS servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna ska åtgärdas omgående. Återremiss för att klargöra detaljplanens tolkning möjligheter och begränsningar. Info på SU Info på SU Info på SU SB Båstadhem arbetar med Slutet av detta tillsammans med 2015 teknik och service. Information på KS Sökande ska arbeta om Tertial 2 förslaget och komma in 2014 med nya ritningar kanske både avseende utfo rmningen av stugorna men främst gällande hur de placeras i området * 1 Förvaltningens status på ärendet. * 2 Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 11

12 KS Gemensamt löne och pensionscentra i Skåne Nordväst 137 KS CEMRdeklarationen (Handlingsplan) 448/13 I En återrapportering ska ske till KS i april månad den första fem åren 510/12 I En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i CEMRdeklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars KLK I Att kommas ihåg av I Å rligen i HRchefen april månad KLK HR trainee Anna Slutet av Höckert arbetar med 2014 detta. 245 KS Intern kontroll En handlingsplan är inte aktuell KS informerades om en plan för fortsatt arbete inför en ev. handlingsolan vid mötet 12 mars /1 Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram tillämpningsanvisningar till 3 intern kontrollplan. I Handläggs av eko nomichefen Ekonomichefen sept/okt , KS eu Utredning av måltidsverksamheten 63 KS Svar på revisionsrapport ang. planering utifrån befolkningsförändringar I Förvaltningen får i uppdrag att se över och arbeta vidare med strukturen för kommunens målstyrning etc /1 Förvaltningen ges i uppdrag att utreda måltidsverksamheten och hur den 3 kan nå bredare över kommunen med hjälp av tex. privata aktörer och skolmatsalarna. 2064/1 1. Förvaltningen får i uppdrag att optimera användningen av möjliga strategiska utredningsresurser. Detta i syfte att öka möjligheterna för att maxi 3 mera verksamhetsnytta, handlings beredskap och tillse rätt rustad verksamhet inför kommande utmaningar. 2. Gemensamma planeringskonferenser ska genomföras mellan tjänstemän och förtroendevalda för att bättre kunna planera verksamheten utifrån förändringar i omvärldens krav. 3. Förvaltningen får i uppdrag att anpassa beställningen av befolkningsprognosen samt dess analys så att den stödjer verksamhetens behov bättre. 4. Kommunstyrelsen beslutar översända detta beslut samt tjänsteskrivelsen till kommunrevisionen såsom kommunstyrelsens svar på rapporten. 5. Återkoooling ska ske till kommunstvrelsen i mars Kommunchefen Kommer samordnas med budgetprocessen 2015 Kommun 1 Hos måltidschefen chefen för handläggning. Senast nov 2014? Kommun 1 Återkoppling ska ske I Mars chef till KS i mars

13 13 67 KS IKTplan för barn och skola 95, KS Systematiskt kvalitetsarbete dialog om nulägesbedömningar 944/13 I Drift och investeringsmedel äskas i barn och skolas budget för 2015! 83/14 Beakta följande utvecklingsinsatser i budgetarbetet för 2015: Utveckla arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Syftet är ökad måluppfyllelse. Tilläggsbeloppet ska ses över. Rekrytering av personal med rätt kompetens. ITavdelningen gör upp rutiner för stöd till förskolor och grundskolor. Underhållet av byggnaderna/lokalerna. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Båstadhem gör upp en kort och en långsiktig plan för fastighetsunderhåll både inne och ute. Se över skolpeng/resursfördelningssystem. ningen Kommunchef I Hanteras av bugetberedningen i arbetet med budget 2015 Hanteras av budgetbered ningen i arbetet med budget 2015 Nav , KS Prioritieringsordning för om och/eller utbyggnad av gång och cykelvägar i Båstads kommun 116, KS Vårdnadshavareenkät /04 545/14 Ärendet återremitteras till förvaltningen från KS Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag som belyser och analyserar dessa frågeställningar: Likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och skolor Framtida kompetensförsörj ning Förskole och skollokaler som lever upp till skollagens krav på tidsenliga lärmiljöer och arbetsmiljölagens krav. (Uppdraget ingår i den "stora genomlysningen av grundskoleverksamheten" Teknikoch service Kommunchefen Utgick från KS 11 juni 2014 Uppdraget ska följas upp vid varje ordinarie sammanträde med välfärdsutskottet. Återkoppling ska ske till KS i september Oktober 2014 Första kvartalet

14 14 32, KS Budgetdirektiv inför budget 2015 och plan /14 1. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med underhålls och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet "Reinvestering fastighetsbestånd". Av planerna ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren och till vilken kostnad samt överensstämma med de belopp som finns avsatta i drifts och investerings budgetarna.. Teknik och Service, projekting. Kommer presenteras i anslutning till internbudgeten Dec Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med en investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet "Reinvestering asfaltsbeläggning" ska användas för de vägar och gator som kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren och till vilken kostnad samt överensstämma med det belopp som finns avsatt i investerings budgeten 152, KS I 913/14 I Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. Uppsägning av "Gläntans" lokaler i Grevie Bildningschefen I Bildningschefen är huvud ansvarig/ samordnare. 14

15 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 15 Ekonomiutskottet Ks eu 81 dnr. KS 1148/ Innehåll i den nya politiska organisationen Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 att införa en ny politisk organisation. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen redovisades i fullmäktige i april Den politiska organisationen har genom ekonomiutskottet granskat konsekvensbeskrivningen och dess förslag till innehåll och ansvarsfördelning. Granskningen har lett fram till bifogat förslag från ekonomiutskottet om innehåll och förändringar i den nya politiska organisationen. Underlag till beslutet Föredragande Yrkanden Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson daterad , bilaga. Organisationsskiss, förslag från ekonomiutskottet Innehåll i den nya politiska organisationen, förslag från ekonomiutskottet Kommunfullmäktiges beslut Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet och berättar att det gjorts en ändring i beslutsunderlaget på sidan 2 gällande demokratiberedningen och tillfälliga beredningar för att vara förenligt med kommunallagen. Ändringen innebär att ledamöter till de olika beredningarna inte begränsas till personer som innehar uppdrag i kommunfullmäktige. Det är detta underlaget inkl. denna justering som ligger som beslutsunderlag på dagens sammanträde. Bo Wendt (BP): Det ska vara en fast beredning för demokratifrågor med en ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. AnnMargret Kjellberg (S) yrkar följande tillägg till beslutspunkten 4: Före beslut om namn på offentliga platser, byggnader, gator mm. ska yttrande inhämtas från föreningar med kunskap om den aktuella ortens historia och bakgrund. Proposition Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att Bo Wendts yrkande avslagits och AnnMargret Kjellbergs yrkande bifallits. Forts. på nästa sida Utskott/presidium lo J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 15

16 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Blad Ekonomiutskottet Ks eu 82 dnr. KS 1148/ Forts. Innehåll i den nya politiska organisationen KS eu Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunfullmäktige bifaller justerad organisationsskiss,"förslag från ekonomiutskottet " enligt bilaga. Förändringarna i organisationen ska träda i kraft den 1 janauri Kommunfullmäktige bifaller ekonomiutskottets förslag på innehåll och förändringar i den nya politiska organisationen enligt bilaga daterad Kommunfullmäktige beslutar upphäva delar av kommunfullmäktiges beslut 18 december 2013, 170. Dnr, KS 1148/12903 enligt följande: Delar av beslutspunkten 1: Samma person ska ej inneha samtidigt uppdrag i beredning (vare sig fast eller tillfällig) och KS/nämnd" Beredningen föreslår en fast beredning med en ledamot från varje parti. Beslutspunkten 2: Fullmäktige bifaller den tillfälliga beredningens förslag Ortnamnskommitten upphör som politiskt organ från den 1 januari Före beslut om namn på offentliga platser, byggnader, gator mm. ska yttrande inhämtas från föreningar med kunskap om den aktuella ortens historia och bakgrund. Reservation Mot beslutet till förmån för sitt yrkande reserverar sig Bo Wendt (BP). "<iili m J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 16

17 BÅSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 17 1 (2) Datum: Handlägga re: Catharina Elofsson Dnr: KS 1148/ Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: Kommunkansliet Bilagor till tjänsteskrivelsen: Innehåll i den nya politiska organisationen med organisationsskiss Konsekvensbeskrivning från förvaltningen Samråd har skett med: Ekonomiutskottet Kommunchef Bitr kommunchef Innehåll i den nya politiska organisationen Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 att införa en ny politisk organisation. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen redovisades i fullmäktige i april Aktuellt Den politiska organisationen har genom ekonomiutskottet granskat konsekvensbeskrivningen och dess förslag till innehåll och ansvarsfördelning. Granskningen har lett fram till bifogat förslag från ekonomiutskottet om innehåll och förändringar i den nya politiska organisationen. Beredningspoolen tas bort i förslaget och regler för tillfälliga beredningar införs. Tanken är att inte begränsa urvalet av ledamöter till beredningsarbete. Detta innebär att beslutspunkten i fullmäktiges beslut om att begränsa beredningsuppdrag till enbart de som inte har uppdrag i nämnd eller styrelse upphävs. Demokratiberedningens uppdrag ändras till att omfatta arbete med övergripande demokratifrågor. Sammansättningen justeras till 9 personer som är proportionellt valda. Det innebär att beslutspunkten om en fast beredning med en ledamot från varje parti upphävs. Samlat presidium tas bort från organisationen. Det ger möjlighet för den nya organisationen att utforska vilka forum som behövs för att få organisationen att fungera istället för att ha en förutbestämd grupp med ett diffust uppdrag \7cb\t 17

18 2 (2) 18 Ansvaret för kommunala namnärenden och namngivning av kommunala institutioner övergår till kommunstyrelsen i den nya organisationen och får där en tjänstemannaberedning. Det innebär att ortnamnskommitten upphör. De kommunala råden lyder under kommunstyrelsen. Ordföranden i råden ska utses av kommunstyrelsen ur kommunstyrelsens ledamöter eller dess ersättare. Råden ska föra dialog med kommunstyrelsen och redovisa sitt arbete två gånger per år till kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunfullmäktige bifaller justerad organisationsskiss,"förslag från ekonomiutskottet " enligt bilaga. Förändringarna i organisationen ska träda i kraft den 1 januari Kommunfullmäktige bifaller ekonomiutskottets förslag på innehåll och förändringar i den nya politiska organisationen enligt bilaga daterad Kommunfullmäktige beslutar upphäva delar av kommunfullmäktiges beslut 18 december 2013, 170. Dnr, KS 1148/12903 enligt följande: Delar av beslutspunkten 1: Samma person ska ej inneha samtidigt uppdrag i beredning (vare sig fast eller tillfällig) och KS/nämnd. Beredningen föreslår en fast beredning med en ledamot från varje parti. Beslutspunkten 2: Fullmäktige bifaller den tillfälliga beredningens förslag Ortnamnskommitten upphör som politiskt organ från den 1 januari Kanslichef 18

19 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret (4) 19 Innehåll i den nya politiska organisationen Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2013 att införa en ny politisk organisation i Båstads kommun, utifrån ett av de förslag som en tillfällig beredning lagt fram. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning av den nya organisationen. Ett extra ekonomiutskott den12 augusti 2014 har utifrån förvaltningens konsekvensbeskrivning tagit fram följande förslag på innehåll i den nya politiska organisationen. Målstyrning Vision Målkedjan tar sin utgångspunkt i en tydlig, genomarbetad och väl förankrad vision. Denna är grunden och utgångspunkten för allt som sedan sker i verksamheten. En vision är en långsiktig och övergripande beskrivning som gärna ska hålla flera mandatperioder. Av denna anledning är förankringen viktig så att visionen inte beror på den rådande majoriteten utan speglar en allmänt accepterad framtids bild av kommunen. Fullmäktigemål Utifrån visionen beslutar fullmäktige om ett fåtal övergripande mål som blir prioriterande för verksamheten samt är vägledande och anger kommunens inriktning de närmanste åren, gärna hela mandatperioden. Optimalt är mellan ett och tre mål för bäst styrning. Nämndsmål Utifrån fullmäktiges mål beslutar respektive nämnd/ks om egna mål och lägger till nämndens prioriteringar. Nämndsmålen omarbetas varje år i samband med budgetprocessen. Verksamhetsmål Utifrån nämnd/ks mål beslutar respektive verksamhet i förvaltningen om verksamhetsmål samt arbetar fram en verksamhetsplan med aktiviteter och beskrivning kring hur aktiviteterna följs upp. Verksamhetsplanen är underlag till ledningens uppföljning och ett stöd till respektive verksamhetschef. Verksamhetsmålen är vanligen årsvisa och kopplade till budgetprocessen men kan vara över flera år beroende på område och komplexitet. Vision Fullmäktiges mål Nämndernas mål Verksamhetsmål (förvaltningen) Beskrivning av den nya politiska organisationen En kommunal politisk organisation är delvis reglerad i kommunallagen men det finns möjlighet för kommunen att själv besluta om omfattningen av antal nämnder och beredningar. I den nya politiska organisationen finns tre nya nämnder: en myndighetsnämnd och två traditionella nämnder \t:\kka\catharina\ny politisk organisation\innehäll i den nya politiska organisationen, version till ks docx\lw 19

20 2 (4) 20 Kommunfullmäktige (KF) Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ med 41 ledamöter. Fullmäktige beslutar enligt kommunallagen 3:9 i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst 1. mål och riktlinjer för verksamheten, 2. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 3. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 4. val av revisorer, 5. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 6. årsredovisning och ansvarsfrihet, 7. folkomröstning i kommunen, samt 8. extra val till fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium har ett övergripande ansvar att planera fullmäktiges arbete och möten, samt har ansvar för planering av beredningsuppdrag. Demokratiberedningen (DB) Demokratiberedningen får i uppdrag att arbeta med de övergripande demokratifrågorna i kommunen. Beredningen består av 9 ledamöter som är proportionellt valda. (Kommunallagens valbarhetskriterier gäller, KL 4 kap 5 ). Demokratiberedningen har ingen självständig beslutanderätt. Den utgör således endast beredningsorgan till fullmäktige. Tillfälliga beredningar Fullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. En tillfällig beredning används i kommunen främst för att utreda och belysa större och övergripande frågor där det är önskvärt med en bred politisk förankring och insyn i utredningsarbetet. Beredningsuppdrag ska vara tidsbegränsade och fullmäktige ska fastställa specifika direktiv och avgränsningar för varje beredningsuppdrag. En tillfälliga beredning ska för varje uppdrag ha en fastställd sammanträdesplan samt en arbetsplan över vilka moment i utredningen som ska behandlas vid olika sammanträden. En tillfällig beredning ska bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter samt lika många ersättare. En tillfällig beredning ska vara proportionellt vald. (Kommunallagens valbarhetskriterier gäller, KL 4 kap 5 ). Ordförande och vice ordförande väljs av fullmäktige till varje tillfällig beredning. En tillfällig beredning har ingen självständig beslutanderätt. Den utgör således endast beredningsorgan till fullmäktige. Initiativrätt till uppdrag för en tillfällig beredning har KS, nämnderna och KF:s presidium samt genom motion. Kommunstyrelsen (KS) Kommunstyrelsen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet (Kommunallagen (KL) 6:1). KS har uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i hel eller delägda bolag och följer l40829\7cb\lw 20

21 3 (4) 21 uppmärksamt de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt gör de framställningar som behövs. (KL 6:2). Det åligger kommunstyrelsen särskilt att: 1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, 2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen, 3. verkställa fullmäktiges beslut, och 4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har delegerat till styrelsen. Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller beredning. Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut om det inte gjorts tidigare. (KL 5:28) Kommunstyrelsen har följande ansvarsområden: Ekonomi Fysisk planering Miljö Folkhälsa Fastigheter, tomter och arrende Renhållning Vatten och avlopp Skog och offentlig miljö Trafik Kultur Bibliotek Integration Individ och familj för vuxna Arbetsmarknad Vuxenutbildning Yrkeshögskola Näringsliv Krisberedskap Fritid Måltidsverksamhet Namngivning av kommunala institutioner Kommunstyrelsen får ansvar för de tre kommunala råden: handikapprådet, pensionärsrådet och välbefinnanderådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) KSau bereder ärenden till KS och fattar beslut i ärenden som är delegerade från KS. KSau är kommunens krisledningsnämnd. Förhandlingsutskott Kommunen tillsätter ett förhandlingsutskott som består av samma ledamöter som sitter i KSau... Förhandlingsutskottet ansvarar för kommunens lönerevision. Myndighetsnämnd för miljö, bygg och säkerhet (MN) Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning som baseras på lagar och förordningar inom tre områden: miljö, bygg och säkerhet. Myndighetsutövning innebär utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet och skyldighet \?cb\Jw 21

22 4 (4) 22 Myndighetsnämnden har ansvar för myndighetsbeslut inom miljö, bygg och säkerhet: Plan och bygglagen Tillsyn miljö Tillsyn livsmedel Tillsyn räddningstjänst Smittskyddslagen Lagen om skydd mot olyckor Vård och omsorgsnämnd {VN) Vård och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt för livskvalitet och självständighet. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning, ekonomi och verksamhet samt uppföljning. Vård och omsorgsnämnden har följande ansvarasområde: SOL äldreomsorg SOL socialpsykiatri Anhörigverksamhet Hjälpmedel Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Hälso och sjukvårdslagen Utbildningsnämnd {UN) Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och lång sikt för all utbildning för barn och unga i Båstads kommun. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning, ekonomi och verksamhet samt uppföljning. Utbildningsnämnden har följande ansvarsområde: Öppen förskola Förskola 15 år Grundskola F9 Fri tidshem Grundsärskola Kulturskola Individ och familj för barn, unga och familj Gymnasium Gymnasiesärskola Bilaga uppdaterad organisationsskiss \7cbllw 22

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825 ARBETSORDNING för kommunfullmäktige i Söderhamns kommun Fastställd av KF 119/140825 Jonna Källström Börresson 1 (11) Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 107 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112 2 (12) Beslutshistorik

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 195 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 1 (10) FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2012:6 Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar Antagen av kommunfullmäktige (KF)1991-12-17, 152, att gälla från1992-01-01. Ändringar antagna

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2013-02-14 Ersätter: 2008-01-01 Gäller fr o m: 2013-03-01 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad Fastställd

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012:27 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige S www.hassleholm.se Arbetsordning för kommunfullmäktige Reglementen Innehåll Antalet ledamöter 3 Presidium 3 Tid och plats för sammanträdena 4 Placeringsordning 4 Sammanträdets kungörande 5 Förlängning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-21 10 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (12) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar Antalet ledamöter 1

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-20 66, att gälla fr.o.m. 1992-03-01 Rev. Kf 1994-06-16, 75 Rev. Kf 1996-04-18, 55 Rev. Kf 2000-05-18, 57 Rev.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 1 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 78 I anslutning till vad som

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 2014-10-15 KF 2014-10-15, 48 Dnr 2014/712 101 2014-10-15 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser

Läs mer

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige 1 Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige ant av kf 17-18/12 1991, 320, bih 224 med ändr 24-25/11 1993 220, bih 145, 21/9 1995 134, bih 85 och 29/3 2001, 62, bih 39, 24/10 2002, 173, bih 79 Utöver vad

Läs mer

Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kf 32. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. Dokumentnamn Arbetsordning för. Giltighetstid Tillsvidare

Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kf 32. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. Dokumentnamn Arbetsordning för. Giltighetstid Tillsvidare Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Arbetsordning Dokumentansvarig Fullmäktiges presidium Dokumentnamn Arbetsordning för kommunfullmäktige Version Fastställd/upprättad 2017-04-24 Kf 32 Senast

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-10-27, 252 Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 1999:25 Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut den 6 september 1999 (Utl 1999:144) (Jfr Kfs 1996:41)

Läs mer

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad Arbetsordning Kommunfullmäktige Antagen 2014-11-26, Reviderad 2016-03-16 25 Allmänna utgångspunkter Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26 211 och reviderats 2016-03-16 xxx. Utöver

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan policy regel regler för kommunfullmäktiges arbetsordning program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-05-18 86 Ansvarig:

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-06-22, 114 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslichef GÄLLER TILL

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE. Antalet ledamöter (5 kap 1-4 kommunallagen) Ordförande och vice ordförande (5 kap 6 KL)

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE. Antalet ledamöter (5 kap 1-4 kommunallagen) Ordförande och vice ordförande (5 kap 6 KL) LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (15) 2013-02-25 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16, 275 Reviderat 1999-11-29 209, 210, 2003-12-15 196, 2006-01-30 14, 2009-04-27 80 och 2012-03-26

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE -1-2015 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 2004-03-09 39 att gälla fr o m 2004-04-15. Reviderad av kommunfullmäktige 2005-06-14 107 och 109. Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun Beslutad av: kommunfullmäktige Dokumentansvarig: kommunsekreterare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2016-07-01 Diarienr: Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2012-02-22 29) Giltig fr.o.m. 2012-02-22 Dokumentansvarig Kommunsekreterare, kommunkansliet Gäller för Kommunfullmäktige Senast reviderad

Läs mer

Ordförande och vice ordförande. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Ordförande och vice ordförande. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. KF 2014-06-09, 59 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄNNÄS KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun (2016) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 57 Innehåll 2 Antal ledamöter 3 Presidium. 3 Tid och plats för sammanträdena. 3 Sammanträde på distans

Läs mer

Arbetsordning för Strömstads Kommunfullmäktige

Arbetsordning för Strömstads Kommunfullmäktige Arbetsordning för Strömstads Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om Kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden

Läs mer

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund 1(9) Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund I 5 kap. 64 KL uppställs krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om 1. antalet ledamöter, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan

Läs mer

(10) Arbetsordning för kommunfullmäktige

(10) Arbetsordning för kommunfullmäktige 2015-10-21 1 (10) Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter (5 kap.

Läs mer

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Arbetsordning för Kommunfullmäktige Arbetsordning för Kommunfullmäktige 010:1 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen av Kommunfullmäktige 1991-12-12, ändrad 2003-02-20 gäller fr o m 2003-02-20 Utöver vad som föreskrivs om Kommunfullmäktige

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Innehållsförteckning Antal ledamöter och mandattid... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Partistöd... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Allmänhetens frågestund...

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för kommunfullmäktige. Fastställd av kommunfullmäktige , 145

Författningssamling. Arbetsordning för kommunfullmäktige. Fastställd av kommunfullmäktige , 145 Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 1991-12-09, 145 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2016-02-08 10 Gäller från och med 2016-03-01 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (13) Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 195 Dnr: 1139/10-903 Nr: 1.1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: 225.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Senast reviderat: 2015-09-28 Giltighetstid: Från 2015-11-01 och tillsvidare Dokumentet gäller

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun Styrdokument 1 (12) 2014-07-02 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014- månad-dag x Gäller för: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2014/278-1 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-28, 91 Gäller fr o m 2011-04-28 Arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det direkt folkvalda parlamentet i Värnamo kommun.

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige 0(18) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Arbetsordning Beslutad av Kommunfullmäktige Fastställd 2015-11-26 142 Granskad Dokumentansvarig Kommunsekreteraren Gäller

Läs mer

1 Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

1 Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare. ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LUND Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2007, 48, ändrad den 13 december 2007 220, den 26 augusti 2010 174, den 29 mars 2012 46, den 24 april 2014 79 och den

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-17 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 9 december 2002 att gälla från och med 1 januari 2003 (rev KF 2004-04-05, 2005-02-07, 2005-04-04, 2007-04-02, 2009-06-08, 2010-02-08

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-04 57 Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Arbetsordning. Kommunfullmäktige

Arbetsordning. Kommunfullmäktige Arbetsordning Kommunfullmäktige Nummer: 00:1 Blad: (2) Rubrik Sida Antal ledamöter 3 Ordförande och vice ordförande 3 Tid och plats för sammanträdena 4 Kungörelse samt handlingar på sammanträdet 5 Förlängning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 74/2016 1 2 Innehållsförteckning Antalet ledamöter 1 Ordförande och vice ordförande 1 Tid och plats för sammanträdena 2 Förlängning av sammanträde

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-06-18, 101 Giltighetstid tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum senast 2015-12-31 Beteckning KS2013/183-007,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Arbetsordning för kommunfullmäktige Fastställd/Upprättad 2016-06-14

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige 1(13) för kommunfullmäktige Gäller från och med den 1 mars 2013. Enligt 5 kap. 63 kommunallagen ska fullmäktige i sin arbetsordning meddela fler föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige

Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige 1 (14) Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen eller annan lag och författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Fullmäktige Antalet

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Arbetsordning för fullmäktige Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Arbetsordning för fullmäktige Arbetsordning 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

Sametingsordningen. [Regler för arbetet i plenum] Gäller från

Sametingsordningen. [Regler för arbetet i plenum] Gäller från Sametingsordningen Gäller från 2015 [Sametingsordningen reglerar arbetet i det folkvalda samiska parlamentet. Den innehåller regler som Sametingets presidium och plenumsledamöter har att förhålla sig till

Läs mer

Arbetsordning för Nässjö kommunfullmäktige

Arbetsordning för Nässjö kommunfullmäktige 1 (11) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 1991-12-12, 42 Reviderad av KF: 2000-04-27 82, 2002-06-18 103, 2003-09-25 131, 2003-11-27 8, 2006-04-27 130, 2007-09-27 204, 2008-03-27 50, 2008-05-29

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sunne kommun KS2014/474/01 Antagen av kommunfullmäktige , 62

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sunne kommun KS2014/474/01 Antagen av kommunfullmäktige , 62 Datum Sida 2016-04-25 1 (10) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sunne kommun KS2014/474/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-25, 62 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Sida 1/16 Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning 1/17 Beslutad när: 2016-04-25 88 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:109-002 Ersätter: beslutad 2000-06-19 (reviderad av kommunfullmäktige 2003-01-27, 66, 2006-06-19, 145, 2007-02-26, 47,

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

ARBETSORDNING Gäller från och med KF KF

ARBETSORDNING Gäller från och med KF KF 1 (17) ARBETSORDNING Gäller från och med KF 246.2015 2015-11-30 KF 13.2015 Fastställd av kommunfullmäktige den 26 april 1993 och senast reviderad den 30 november 2015. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun 1 (8) Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16 183 och 1992-11-23 300 med ändring 1994 12-12, 239, 1995-10-20, 129 och 130, 1994-12-12, 239, 1996-12-02, 271, 1998-12-14, 155, 1999-06-14, 97, 2002-01-21,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

Utdrag ur HKF 9000 I gällande arbetsordning för kommunfullmäktige har 13 följande lydelse:

Utdrag ur HKF 9000 I gällande arbetsordning för kommunfullmäktige har 13 följande lydelse: KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-02-02 KS-2015/188.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Elektroniskt utskick av kallelse

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

24. Arbetsordning för kommunfullmäktige ändring från 1 september 2015 Dnr 2014/

24. Arbetsordning för kommunfullmäktige ändring från 1 september 2015 Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 28 (29) 2015-06-15 Ks 24. Arbetsordning för kommunfullmäktige ändring från 1 september 2015 Dnr 2014/614-003 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 28

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/628 003 KFS 2016:02 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016

Läs mer