Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl Sammanträde Kl Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige ledaren för Lilla Filmfestivalen i Båstad Ulf Berggren och Ingela Romare. Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Från utskott Handläggare Beslutsinstans 1. Upprop 2. Protokollsjustering I tur att justera: Eddie Grankvist (BP). Ersättare James Johnson (BP). Justeringen äger rum tisdagen den 16 september kl KS 3. Godkännande av dagordningen KS 4 4. Delgivningar KS 5 5. Delegationsbeslut KS Informationspunkter: KS 8 Sida A) Bredbandsinformation. ITchef Anders Björk och vård och omsorgschef Monica Ehnberg. Björk Anders B) Uppföljning av hemtjänsttimmar Monica Ehnberg C) Överförmyndaren infomerar samt information om överförmyndaren. Kanslichef Catharina Elofsson och överförmyndare Gunnar Nilsson. D) Enkät Framtidens Båstads kommun. Dnr. 1234/ Översiktsplanerare Kristina Bell. E) Regional Utvecklingsstrategi Skåne Dnr. KS 102/ Catharina Elofsson Kristina Bell Kristina Bell Översiktsplanerare Kristina Bell. 7. Beslutslogg kommunstyrelsen 2014 Linda Wahlström KS KS 9 KS KS KS KS 1014 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 8. Innehåll i den nya politiska organisationen EU Catharina Elofsson 9. Arbetsordning för kommunfullmäktige från och med EU Catharina Elofsson 10. Granskning av delegationsordningen EU Catharina Elofsson KF 1522 KF 2336 KS 3740

2 11. Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning EU Henke Andersson KS En procent av den totala byggkostnaden till konstnärlig gestaltning i samband med ny, om eller tillbyggnation av offentliga byggnader och miljöer. EU Helene Steinlein KF Ansökan om stöd till storkprojektet i Skåne EU Magnus Sjeldrup 14. Svar på remiss Geografisk underindelning inom polisregion Syd EU Anders Nilsson 15. Utökning av verksamhetsområde för VA SU Fredrik Jönsson KS 4952 KS 5356 KS Yttrande över Handlingsprogram för bostadsförsörjning i Laholms kommun 17. Yttrande över Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun SU Kristina Bell KS 6568 SU Kristina Bell KS Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28fg LSS VU Ingrid Pettersson KS Utredning kring att skapa ett modernt demescentra VU Monica Ehnberg 20. Nationella prov och betyg vårterminen 2014 VU Mikaela Sönnerstedt Olsberg KS 7578 KS Motion från (MP) Initiativ om vindkraftverk EU Olof Nilsson KF Motion från (S) Centrumutveckling av kommunens sex tätorter EU Kristina Bell/ Lisa Rönnberg 23. Motion från (MP) Nätmobbning VU Gitte Dahlin/ Henrik Andersson 24. Motion från (BP) Blodprovstagning på drogmisstänkta VU Monica Ehnberg/ Maria Persson 25. Medborgarförslag ang. subvention till lönebidragsanställda EU Henrik Andersson 26. Medborgarförslag ang. ökat mottagande av nyanlända invandrare VU Patrik Sumner KF KF KF KF KF

3 27. Medborgarförslag ang. införande av trådbunden internet och telefonuppkoppling i skolor och förskolor VU SvenBirger Björkman KF Medborgarförslag ang. framtida användning av banvallen mellan BåstadGrevieFörslöv 29. Exploateringsavtal för Östra Karup 6:7 mfl. i Östra Karup, Båstads kommun 30. Rättelse av fastighetsbeteckning i överlåtelseavtal av kommunägd mark, kommunstyrelsebeslut SU Per Selldén KF EU Per Selldén KF EU Per Selldén KS Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt) 31. Detaljplan för Östra Karup 6:7 mfl. Beslut om antagande SU Camilla Nermark KS/KF Detaljplan för Västra Karup 10:3 mfl. Beslut om antagande SU Hamish Bell KS/KF Troentorp 2:29 Förhandsbesked för nybyggnad och avstyckning av två enbostadshus SU John Börjesson Båstad den 2 september 2014 Kerstin Gustafsson Ordförande Linda Wahlström Sekreterare

4 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 Kommunstyrelsen KS Godkännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 4

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 KS 154 Delgivningar Delgivningar och delegationsbeslut skickas ej ut i pappersform. Finns tillgängliga i FilR samt på kansliet. 1. Protokoll från samverkansgrupperna: BINSAM CESAm , Protokoll från kommunala pensionärsrådet Protkoll från NSR Dnr. KS 8/ Meddelande från styrelsen SKL nr. 5 Förbundsavgift år 2015 till SKL. Dnr. KS 931/ Ekonomirapport januari maj Dnr. KS 145/ Beslut från JO, Riksdagens ombudsmän för handläggningen av ett tillsynsärende enligt miiljöbalken. Dnr. KS 1621/ Särskild överenskommelse för upplåtelse av offentlig platsmark i "Badhusparken" på fastighet Båstad 109:2 avseende Padelbana. Dnr. KS 609 / Överenskommelse medfinansiering av Energikontoret Skåne uppdraget Regional energiaktör. Dnr. KS 821/ Uttalande av PRO ang. färdtjänsten. Dnr. KS 290/ Från SKL, Budgetförutsättningar för året Beslut från Generalläkaren föreläggande om försiktighetsmått avs. anmälan om skjutbanor, Önnarps övningsplats, Båstads kommun. Dnr. KS 290/ Skrivelse från anhörigföreningen Båstad och Laholm. Dnr. KS 1036/ Inkomna samt besvarande synpunkter till kommunen dnr. SYNP 96/14, 88/14,83/14, 74/14, 77/14. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 5

6 l,i1j BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 6 KS dnr. KS 1/ (om inget annat anges) Delegationsbeslut Delgivning och delegationsbeslut skickas ej ut i pappersform. Finns tillgängliga elektroniskt, på kansliet samt på sammanträdet i en pärm. 1. Personalärenden, lista daterad Vård och omsorg, myndighetsenheten Marja Bengtsson Christel Petersson RosMarie Mattsson Maria Elofsson Amanda Hansson Nina Svärd Therese Birgersson Samhällsskydd, miljö Samhällsbygg Bildning och arbete, Carina Björk Johansson. Lista daterad Individ och familj Räddningstjänsten, Joacim Nilsson. Lista daterad Teknik och service, Valeria Christoffersson. Listor daterade , Teknik och service Ingemar Lundström. Lista daterad Teknik och service SvenInge Granlund. Listor daterade , Teknik och service Jenny Hertsgård. Lista daterad Teknik och service Andreas Jansson. Lista daterad Barn och skola. Birgitte Dahlin. Lista daterad Ekonomichef Johan Linden. Lista daterad Barn och skola. Bengt Nilsson. Listor daterade , Individ och familj, PerMartin Boklund, lista daterad Dödboanmälan, Marianne Fredriksson, lista daterad Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson. Lista daterad Bildning och arbete Henrik Andersson. Listor daterade , Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 6

7 [nj BÅSTADS KOMMU N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 7 Kommunstyrelsen KS Forts. Delegationsbeslut 20. Protokoll från ekonomiutskottet (finns på 21.Protokoll från välfärdsutskottet (finns på 22. Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (finns på Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 7

8 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad 8 KS I nformationspu n kter A) Bredbandsinformation. ITchef Anders Björk och vård och omsorgschef Monica Ehnberg. B) Uppföljning av hemtjänsttimmar. Vård och omsorgschefmonica Ehnberg. C) Överförmyndaren infomerar samt information om överförmyndaren. Kanslichef Catharina Elofsson och överförmyndare Gunnar Nilsson. D) Enkät "Framtidens Båstads kommun". Dnr. 1234/ Översiktsplanerare Kristina Bell. E) Regional Utvecklingsstrategi Skåne Dnr. KS 102/ Översiktsplanerare Kristina Bell. Utskott/presidium Justerandes sillnaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 8

9 emvård 9 i348sjtfall kkr Beviljade timmar Budgeterade timmar 2013 = I 353 :>!!" Gerromsnitt beviljande timmar jan.sep = Antal brukare i hemtjänsten 19 Ansökande särskild boende Kö till boende Lediga platser Feb Mars April Maj Juni BÅSTADS AMUN aullk oss på bastad.se. 0 : c:::> :. (!\.i: : I ' ' c::> :..., : ('. CC> : N... "' : : "' : : ""' : : ' OJ )>o 6 '.3 )> 30 3 (l),,,. 7' o (i) c z 9

10 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 10 Kommunstyrelsen KS 157 Dnr. KS 2/ Beslutslogg kommunstyrelsen 2014 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Beslutsloggen daterad godkänns. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 10

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunstyrelsen Beslutsinstans, datum och Dnr 8, VON /09 Konkurrensutsättning av J grupp/vårdboende inom Båstads kommuns äldreomsorg. Beskrivning av uppdraget Verksamheten på Åslidens gruppbostad ska konkurrensutsättas, med beräknad driftsstart vo Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) Upphandlingen är slut? förd Upphandlingen är överprövad. Dom i förvaltningsrätten Överklagandet avslogs. F örvaltningsrättens dom är överprövad till Kammarrätten. 28, KS /12 OVKbesiktningar och ventilationsanläggningar 386, KS /12 Andre Bäck 3, Torekovs camping, gäststugor ' Kommunens fastigheter ska ha godkända OVKprotokoll senast De som TS servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna ska åtgärdas omgående. Återremiss för att klargöra detaljplanens tolkning möjligheter och begränsningar. Info på SU Info på SU Info på SU SB Båstadhem arbetar med Slutet av detta tillsammans med 2015 teknik och service. Information på KS Sökande ska arbeta om Tertial 2 förslaget och komma in 2014 med nya ritningar kanske både avseende utfo rmningen av stugorna men främst gällande hur de placeras i området * 1 Förvaltningens status på ärendet. * 2 Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 11

12 KS Gemensamt löne och pensionscentra i Skåne Nordväst 137 KS CEMRdeklarationen (Handlingsplan) 448/13 I En återrapportering ska ske till KS i april månad den första fem åren 510/12 I En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i CEMRdeklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars KLK I Att kommas ihåg av I Å rligen i HRchefen april månad KLK HR trainee Anna Slutet av Höckert arbetar med 2014 detta. 245 KS Intern kontroll En handlingsplan är inte aktuell KS informerades om en plan för fortsatt arbete inför en ev. handlingsolan vid mötet 12 mars /1 Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram tillämpningsanvisningar till 3 intern kontrollplan. I Handläggs av eko nomichefen Ekonomichefen sept/okt , KS eu Utredning av måltidsverksamheten 63 KS Svar på revisionsrapport ang. planering utifrån befolkningsförändringar I Förvaltningen får i uppdrag att se över och arbeta vidare med strukturen för kommunens målstyrning etc /1 Förvaltningen ges i uppdrag att utreda måltidsverksamheten och hur den 3 kan nå bredare över kommunen med hjälp av tex. privata aktörer och skolmatsalarna. 2064/1 1. Förvaltningen får i uppdrag att optimera användningen av möjliga strategiska utredningsresurser. Detta i syfte att öka möjligheterna för att maxi 3 mera verksamhetsnytta, handlings beredskap och tillse rätt rustad verksamhet inför kommande utmaningar. 2. Gemensamma planeringskonferenser ska genomföras mellan tjänstemän och förtroendevalda för att bättre kunna planera verksamheten utifrån förändringar i omvärldens krav. 3. Förvaltningen får i uppdrag att anpassa beställningen av befolkningsprognosen samt dess analys så att den stödjer verksamhetens behov bättre. 4. Kommunstyrelsen beslutar översända detta beslut samt tjänsteskrivelsen till kommunrevisionen såsom kommunstyrelsens svar på rapporten. 5. Återkoooling ska ske till kommunstvrelsen i mars Kommunchefen Kommer samordnas med budgetprocessen 2015 Kommun 1 Hos måltidschefen chefen för handläggning. Senast nov 2014? Kommun 1 Återkoppling ska ske I Mars chef till KS i mars

13 13 67 KS IKTplan för barn och skola 95, KS Systematiskt kvalitetsarbete dialog om nulägesbedömningar 944/13 I Drift och investeringsmedel äskas i barn och skolas budget för 2015! 83/14 Beakta följande utvecklingsinsatser i budgetarbetet för 2015: Utveckla arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Syftet är ökad måluppfyllelse. Tilläggsbeloppet ska ses över. Rekrytering av personal med rätt kompetens. ITavdelningen gör upp rutiner för stöd till förskolor och grundskolor. Underhållet av byggnaderna/lokalerna. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Båstadhem gör upp en kort och en långsiktig plan för fastighetsunderhåll både inne och ute. Se över skolpeng/resursfördelningssystem. ningen Kommunchef I Hanteras av bugetberedningen i arbetet med budget 2015 Hanteras av budgetbered ningen i arbetet med budget 2015 Nav , KS Prioritieringsordning för om och/eller utbyggnad av gång och cykelvägar i Båstads kommun 116, KS Vårdnadshavareenkät /04 545/14 Ärendet återremitteras till förvaltningen från KS Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag som belyser och analyserar dessa frågeställningar: Likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och skolor Framtida kompetensförsörj ning Förskole och skollokaler som lever upp till skollagens krav på tidsenliga lärmiljöer och arbetsmiljölagens krav. (Uppdraget ingår i den "stora genomlysningen av grundskoleverksamheten" Teknikoch service Kommunchefen Utgick från KS 11 juni 2014 Uppdraget ska följas upp vid varje ordinarie sammanträde med välfärdsutskottet. Återkoppling ska ske till KS i september Oktober 2014 Första kvartalet

14 14 32, KS Budgetdirektiv inför budget 2015 och plan /14 1. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med underhålls och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet "Reinvestering fastighetsbestånd". Av planerna ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren och till vilken kostnad samt överensstämma med de belopp som finns avsatta i drifts och investerings budgetarna.. Teknik och Service, projekting. Kommer presenteras i anslutning till internbudgeten Dec Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med en investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet "Reinvestering asfaltsbeläggning" ska användas för de vägar och gator som kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren och till vilken kostnad samt överensstämma med det belopp som finns avsatt i investerings budgeten 152, KS I 913/14 I Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. Uppsägning av "Gläntans" lokaler i Grevie Bildningschefen I Bildningschefen är huvud ansvarig/ samordnare. 14

15 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 15 Ekonomiutskottet Ks eu 81 dnr. KS 1148/ Innehåll i den nya politiska organisationen Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 att införa en ny politisk organisation. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen redovisades i fullmäktige i april Den politiska organisationen har genom ekonomiutskottet granskat konsekvensbeskrivningen och dess förslag till innehåll och ansvarsfördelning. Granskningen har lett fram till bifogat förslag från ekonomiutskottet om innehåll och förändringar i den nya politiska organisationen. Underlag till beslutet Föredragande Yrkanden Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson daterad , bilaga. Organisationsskiss, förslag från ekonomiutskottet Innehåll i den nya politiska organisationen, förslag från ekonomiutskottet Kommunfullmäktiges beslut Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet och berättar att det gjorts en ändring i beslutsunderlaget på sidan 2 gällande demokratiberedningen och tillfälliga beredningar för att vara förenligt med kommunallagen. Ändringen innebär att ledamöter till de olika beredningarna inte begränsas till personer som innehar uppdrag i kommunfullmäktige. Det är detta underlaget inkl. denna justering som ligger som beslutsunderlag på dagens sammanträde. Bo Wendt (BP): Det ska vara en fast beredning för demokratifrågor med en ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. AnnMargret Kjellberg (S) yrkar följande tillägg till beslutspunkten 4: Före beslut om namn på offentliga platser, byggnader, gator mm. ska yttrande inhämtas från föreningar med kunskap om den aktuella ortens historia och bakgrund. Proposition Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att Bo Wendts yrkande avslagits och AnnMargret Kjellbergs yrkande bifallits. Forts. på nästa sida Utskott/presidium lo J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 15

16 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Blad Ekonomiutskottet Ks eu 82 dnr. KS 1148/ Forts. Innehåll i den nya politiska organisationen KS eu Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunfullmäktige bifaller justerad organisationsskiss,"förslag från ekonomiutskottet " enligt bilaga. Förändringarna i organisationen ska träda i kraft den 1 janauri Kommunfullmäktige bifaller ekonomiutskottets förslag på innehåll och förändringar i den nya politiska organisationen enligt bilaga daterad Kommunfullmäktige beslutar upphäva delar av kommunfullmäktiges beslut 18 december 2013, 170. Dnr, KS 1148/12903 enligt följande: Delar av beslutspunkten 1: Samma person ska ej inneha samtidigt uppdrag i beredning (vare sig fast eller tillfällig) och KS/nämnd" Beredningen föreslår en fast beredning med en ledamot från varje parti. Beslutspunkten 2: Fullmäktige bifaller den tillfälliga beredningens förslag Ortnamnskommitten upphör som politiskt organ från den 1 januari Före beslut om namn på offentliga platser, byggnader, gator mm. ska yttrande inhämtas från föreningar med kunskap om den aktuella ortens historia och bakgrund. Reservation Mot beslutet till förmån för sitt yrkande reserverar sig Bo Wendt (BP). "<iili m J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 16

17 BÅSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 17 1 (2) Datum: Handlägga re: Catharina Elofsson Dnr: KS 1148/ Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: Kommunkansliet Bilagor till tjänsteskrivelsen: Innehåll i den nya politiska organisationen med organisationsskiss Konsekvensbeskrivning från förvaltningen Samråd har skett med: Ekonomiutskottet Kommunchef Bitr kommunchef Innehåll i den nya politiska organisationen Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 att införa en ny politisk organisation. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen redovisades i fullmäktige i april Aktuellt Den politiska organisationen har genom ekonomiutskottet granskat konsekvensbeskrivningen och dess förslag till innehåll och ansvarsfördelning. Granskningen har lett fram till bifogat förslag från ekonomiutskottet om innehåll och förändringar i den nya politiska organisationen. Beredningspoolen tas bort i förslaget och regler för tillfälliga beredningar införs. Tanken är att inte begränsa urvalet av ledamöter till beredningsarbete. Detta innebär att beslutspunkten i fullmäktiges beslut om att begränsa beredningsuppdrag till enbart de som inte har uppdrag i nämnd eller styrelse upphävs. Demokratiberedningens uppdrag ändras till att omfatta arbete med övergripande demokratifrågor. Sammansättningen justeras till 9 personer som är proportionellt valda. Det innebär att beslutspunkten om en fast beredning med en ledamot från varje parti upphävs. Samlat presidium tas bort från organisationen. Det ger möjlighet för den nya organisationen att utforska vilka forum som behövs för att få organisationen att fungera istället för att ha en förutbestämd grupp med ett diffust uppdrag \7cb\t 17

18 2 (2) 18 Ansvaret för kommunala namnärenden och namngivning av kommunala institutioner övergår till kommunstyrelsen i den nya organisationen och får där en tjänstemannaberedning. Det innebär att ortnamnskommitten upphör. De kommunala råden lyder under kommunstyrelsen. Ordföranden i råden ska utses av kommunstyrelsen ur kommunstyrelsens ledamöter eller dess ersättare. Råden ska föra dialog med kommunstyrelsen och redovisa sitt arbete två gånger per år till kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunfullmäktige bifaller justerad organisationsskiss,"förslag från ekonomiutskottet " enligt bilaga. Förändringarna i organisationen ska träda i kraft den 1 januari Kommunfullmäktige bifaller ekonomiutskottets förslag på innehåll och förändringar i den nya politiska organisationen enligt bilaga daterad Kommunfullmäktige beslutar upphäva delar av kommunfullmäktiges beslut 18 december 2013, 170. Dnr, KS 1148/12903 enligt följande: Delar av beslutspunkten 1: Samma person ska ej inneha samtidigt uppdrag i beredning (vare sig fast eller tillfällig) och KS/nämnd. Beredningen föreslår en fast beredning med en ledamot från varje parti. Beslutspunkten 2: Fullmäktige bifaller den tillfälliga beredningens förslag Ortnamnskommitten upphör som politiskt organ från den 1 januari Kanslichef 18

19 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret (4) 19 Innehåll i den nya politiska organisationen Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2013 att införa en ny politisk organisation i Båstads kommun, utifrån ett av de förslag som en tillfällig beredning lagt fram. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning av den nya organisationen. Ett extra ekonomiutskott den12 augusti 2014 har utifrån förvaltningens konsekvensbeskrivning tagit fram följande förslag på innehåll i den nya politiska organisationen. Målstyrning Vision Målkedjan tar sin utgångspunkt i en tydlig, genomarbetad och väl förankrad vision. Denna är grunden och utgångspunkten för allt som sedan sker i verksamheten. En vision är en långsiktig och övergripande beskrivning som gärna ska hålla flera mandatperioder. Av denna anledning är förankringen viktig så att visionen inte beror på den rådande majoriteten utan speglar en allmänt accepterad framtids bild av kommunen. Fullmäktigemål Utifrån visionen beslutar fullmäktige om ett fåtal övergripande mål som blir prioriterande för verksamheten samt är vägledande och anger kommunens inriktning de närmanste åren, gärna hela mandatperioden. Optimalt är mellan ett och tre mål för bäst styrning. Nämndsmål Utifrån fullmäktiges mål beslutar respektive nämnd/ks om egna mål och lägger till nämndens prioriteringar. Nämndsmålen omarbetas varje år i samband med budgetprocessen. Verksamhetsmål Utifrån nämnd/ks mål beslutar respektive verksamhet i förvaltningen om verksamhetsmål samt arbetar fram en verksamhetsplan med aktiviteter och beskrivning kring hur aktiviteterna följs upp. Verksamhetsplanen är underlag till ledningens uppföljning och ett stöd till respektive verksamhetschef. Verksamhetsmålen är vanligen årsvisa och kopplade till budgetprocessen men kan vara över flera år beroende på område och komplexitet. Vision Fullmäktiges mål Nämndernas mål Verksamhetsmål (förvaltningen) Beskrivning av den nya politiska organisationen En kommunal politisk organisation är delvis reglerad i kommunallagen men det finns möjlighet för kommunen att själv besluta om omfattningen av antal nämnder och beredningar. I den nya politiska organisationen finns tre nya nämnder: en myndighetsnämnd och två traditionella nämnder \t:\kka\catharina\ny politisk organisation\innehäll i den nya politiska organisationen, version till ks docx\lw 19

20 2 (4) 20 Kommunfullmäktige (KF) Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ med 41 ledamöter. Fullmäktige beslutar enligt kommunallagen 3:9 i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst 1. mål och riktlinjer för verksamheten, 2. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 3. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 4. val av revisorer, 5. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 6. årsredovisning och ansvarsfrihet, 7. folkomröstning i kommunen, samt 8. extra val till fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium har ett övergripande ansvar att planera fullmäktiges arbete och möten, samt har ansvar för planering av beredningsuppdrag. Demokratiberedningen (DB) Demokratiberedningen får i uppdrag att arbeta med de övergripande demokratifrågorna i kommunen. Beredningen består av 9 ledamöter som är proportionellt valda. (Kommunallagens valbarhetskriterier gäller, KL 4 kap 5 ). Demokratiberedningen har ingen självständig beslutanderätt. Den utgör således endast beredningsorgan till fullmäktige. Tillfälliga beredningar Fullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. En tillfällig beredning används i kommunen främst för att utreda och belysa större och övergripande frågor där det är önskvärt med en bred politisk förankring och insyn i utredningsarbetet. Beredningsuppdrag ska vara tidsbegränsade och fullmäktige ska fastställa specifika direktiv och avgränsningar för varje beredningsuppdrag. En tillfälliga beredning ska för varje uppdrag ha en fastställd sammanträdesplan samt en arbetsplan över vilka moment i utredningen som ska behandlas vid olika sammanträden. En tillfällig beredning ska bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter samt lika många ersättare. En tillfällig beredning ska vara proportionellt vald. (Kommunallagens valbarhetskriterier gäller, KL 4 kap 5 ). Ordförande och vice ordförande väljs av fullmäktige till varje tillfällig beredning. En tillfällig beredning har ingen självständig beslutanderätt. Den utgör således endast beredningsorgan till fullmäktige. Initiativrätt till uppdrag för en tillfällig beredning har KS, nämnderna och KF:s presidium samt genom motion. Kommunstyrelsen (KS) Kommunstyrelsen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet (Kommunallagen (KL) 6:1). KS har uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i hel eller delägda bolag och följer l40829\7cb\lw 20

21 3 (4) 21 uppmärksamt de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt gör de framställningar som behövs. (KL 6:2). Det åligger kommunstyrelsen särskilt att: 1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, 2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen, 3. verkställa fullmäktiges beslut, och 4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har delegerat till styrelsen. Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller beredning. Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut om det inte gjorts tidigare. (KL 5:28) Kommunstyrelsen har följande ansvarsområden: Ekonomi Fysisk planering Miljö Folkhälsa Fastigheter, tomter och arrende Renhållning Vatten och avlopp Skog och offentlig miljö Trafik Kultur Bibliotek Integration Individ och familj för vuxna Arbetsmarknad Vuxenutbildning Yrkeshögskola Näringsliv Krisberedskap Fritid Måltidsverksamhet Namngivning av kommunala institutioner Kommunstyrelsen får ansvar för de tre kommunala råden: handikapprådet, pensionärsrådet och välbefinnanderådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) KSau bereder ärenden till KS och fattar beslut i ärenden som är delegerade från KS. KSau är kommunens krisledningsnämnd. Förhandlingsutskott Kommunen tillsätter ett förhandlingsutskott som består av samma ledamöter som sitter i KSau... Förhandlingsutskottet ansvarar för kommunens lönerevision. Myndighetsnämnd för miljö, bygg och säkerhet (MN) Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning som baseras på lagar och förordningar inom tre områden: miljö, bygg och säkerhet. Myndighetsutövning innebär utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet och skyldighet \?cb\Jw 21

22 4 (4) 22 Myndighetsnämnden har ansvar för myndighetsbeslut inom miljö, bygg och säkerhet: Plan och bygglagen Tillsyn miljö Tillsyn livsmedel Tillsyn räddningstjänst Smittskyddslagen Lagen om skydd mot olyckor Vård och omsorgsnämnd {VN) Vård och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt för livskvalitet och självständighet. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning, ekonomi och verksamhet samt uppföljning. Vård och omsorgsnämnden har följande ansvarasområde: SOL äldreomsorg SOL socialpsykiatri Anhörigverksamhet Hjälpmedel Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Hälso och sjukvårdslagen Utbildningsnämnd {UN) Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och lång sikt för all utbildning för barn och unga i Båstads kommun. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning, ekonomi och verksamhet samt uppföljning. Utbildningsnämnden har följande ansvarsområde: Öppen förskola Förskola 15 år Grundskola F9 Fri tidshem Grundsärskola Kulturskola Individ och familj för barn, unga och familj Gymnasium Gymnasiesärskola Bilaga uppdaterad organisationsskiss \7cbllw 22

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STORFORS KOMMUN 2015-01-01

Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STORFORS KOMMUN 2015-01-01 J l Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN STORFORS KOMMUN 2015-01-01. 1 ...! ~.. Kommunstyrelsens ansvar Övergripande ledning och styrning l Kommunstyrelsen

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 25 oktober 2010, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer