BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 Fullmäktige BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 2 (2) Godkänd av styrelsen

2

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga händelser under räkenskapsperioden och bedömning av den kommande utvecklingen Nyckeltal för sjukvårdsdistriktet 2.2. Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Framtidsutsikter 9 3. Samkommunens uppgift och organisation Uppgifter Organ Av styrelsen tillsatta organ och arbetsgrupper Intern organisation Sjukvårdsdistriktets medlemskommuner Strategiska huvudmål HNS sjukvårdsverksamhet Utfallet av medlemskommunernas serviceplaner Vårdtjänsterna och antal vårdade individer Vårdtillgång och väntetider Utjämning av dyr vård Fördröjd förflyttning Vårdarbete Personal Personalresurserna Personalkostnader och hyrd arbetskraft Personalens kompetens och utbildning Arbetshälsa Jämställdhet och språkprogram Undervisning och forskning Undervisning och forskning, allmänt Undervisning Vetenskaplig forskning Utvecklingsverksamhet Strategiska utvecklingsprojekt på samkommunsnivå Andra projekt för utveckling av verksamheten De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna Allmänt Risker i omvärlden Risker i anslutning till patientvård och läkemedelsbehandling patientsäkerhet Risker inom finansieringsfunktionen Egendomsrisker och investeringar Risker i anslutning till avbrott i verksamheten Risker i anslutning till IT-säkerhet och IT-system Risker i anslutning till personalen Redogörelse för ordnandet av intern kontroll och koncernkontroll Redogörelse för ordnandet av intern kontroll Redogörelse över koncernövervakningen Centrala utvecklingsområden i den interna kontrollen och riskhanteringen Miljöfaktorer och hållbar utveckling Räkenskapsperiodens resultat och finansieringen av verksamheten Räkenskapsperiodens resultat Finansiering av verksamheten och förändringar i den finansiella ställningen Inkomster och utgifter totalt 104 I

4 Innehållsförteckning Sida 13. Koncernens verksamhet och ekonomi Sammanställning av de företag som ingår i koncernbokslutet Styrningen av koncernens verksamhet Händelser som väsentligt påverkar koncernen Koncernbokslut och nyckeltal Räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att nå balans i ekonomin Behandling av räkenskapsperiodens resultat Åtgärder för balansering av ekonomin Budgetutfall Reglering av uppföljningen Utfallet av anslag och beräknade inkomster Utfallet av driftsekonomin 122 Sjukvårdsområdena Sjukvårdsområdet HUCS Västra Nylands sjukvårdsområde Lojo sjukvårdsområde Hyvinge sjukvårdsområde Borgå sjukvårdsområde 199 Resultatområdena HNS-Lokalcentral Koncernförvaltningen HNS-Företagshälsovård Extern revision Utfallet av resultatbudgeten Utfallet av investeringsbudgeten Utfallet av finansieringsbudgeten Sammandrag av utfallet för anslag och beräknade inkomster Bokslutskalkyler Noter till bokslutet Noter angående tilllämpade redovisningsprinciper Noter till resultaträkningen Särredovisade bokslut 296 Affärsverken HNS-Bilddiagnostik HUSLAB HNS-Apotek Ravioli HNS-Desiko HNS-Logistik HNS-Servis Affärsverkens effekt på samkommunens ekonomi 446 Balansenheterna IT-förvaltning Hjälpmedelscentralen Underskrifter och anteckningar Underskrift av bokslutet Bokslutsanteckning 487 II

5 Innehållsförteckning Sida Bilagor till bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2012 Bilaga 1A: Fullmäktiges sammansättning under valperioden Bilaga 1B: Styrelseledamöter år Bilaga 1C: Nämndernas sammansättning år Bilaga 1D: Revisionsnämnden Bilaga 1E: De kommunala affärsverkens direktioner år Bilaga 1F: Styrelseledamöter i HNS helägda dotterbolag år Bilaga 2A: Utfallet av medlemskommunernas serviceplaner Bilaga 2B: Medlemskommunernas betalningsandelar åren odeflaterade siffror Bilaga 2C: Antalet NordDRG-produkter år Bilaga 2D: Antalet vårddagar år Bilaga 2E: Antalet besöksprodukter år exkl. besök genom köptjänster Bilaga 3: HNS medlemskommuners deflaterade betalningsandelar, euro/invånare åren Bilaga 4: Utjämning av dyr vård per medlemskommun (1 000 euro) Bilaga 5A:Antal anställda år Bilaga 5B: Antal årsverken år Bilaga 6: Samkommunen HNS resultaträkning Bilaga 7: Separat bilaga: Bilagor med specifika uppgifter om medlemskommunerna III

6

7 Särredovisade bokslut 18 Särredovisade bokslut HNS sju kommunala affärsverk är följande: HUSLAB och Ravioli, som startade verksamheten i början av 2004; HNS-Apoteket, HNS-Desiko och HNS-Logistik, som grundades ; HNS-Servis, som började verksamheten och HNS- Bilddiagnostik, som vid verksamhetsstarten i början av 2004 hette HNS-Röntgen och som övertog nedlagda HNS-Medicinteknik. Affärsverkens verksamhetsområden är: - apotekstjänster - röntgentjänster - laboratorietjänster - näringstjänster - lokalvård och instrumentunderhåll - logistiktjänster - medicintekniska tjänster - dokument, ärende-, personal- och ekonomitjänster. HNS har två balanstjänster: IT-förvaltning, som tog över funktionerna vid affärsverket HNS-IT-teknik och samkommunens IT-förvaltning och Hjälpmedelscentralen, som blev en egen balansenhet Balansenheternas verksamhetsområden är: - tjänster i anslutning till informationssystem och datateknik - hjälpmedelstjänster De budgetändringar som fullmäktige godkände i december har inte införts i budgetjämförelserna varken för sjukvårdsområdena eller för affärsverken. 296

8 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik 18.1 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Nyckeltal för affärsverkets verksamhet 2012 Nyckeltal för Stödtjänstenheten BS 2011 BU 2012 BS 2012 Differens- % BS 2012/ BU 2012 Förändring- % BS 2012/ BS 2011 Produktion (st., euro) Radiologiska undersökningar st ,4 % 1,3 % Klinisk fysiologi och nukleärmedicin st ,9 % 0,0 % Klinisk neurofysiologi st ,3 % 0,0 % Medicintekniska tjänster st ,0 % -4,1 % Radiologiska undersökningar euro ,1 % 1,8 % Klinisk fysiologi och nukleärmedicin euro ,1 % 0,0 % Klinisk neurofysiologi euro ,3 % 0,0 % Medicintekniska tjänster euro ,8 % -5,2 % Tillgången till tjänster/servicenivå Tillgången till magnetundersökningar, vk 3,4 3,0 3,4 13,3 % 0,0 % Tillgången till ultraljudsundersökningar, % inom 100 % 88 % 92 % 4,5 % -8,0 % 21 dygn Tillgången till EKG-undersökningar, dygn ,6 % 0,0 % Tillgången till PET-undersökningar, dygn ,3 % 0,0 % Tillgången till EEG-undersökningar, % inom % 65 % -27,8 % 0,0 % dygn Tillgången till ENMG2-undersökningar, % inom 90 % 95 % 5,6 % 0,0 % 70 dygn Genomloppstid för Medicintekniks underhåll, dygn 9,2 8,7 8,3-4,5 % -9,3 % Produktivitet Omsättning före reservering för resultatbonus och kundkreditering/årsverke, inkl. anlitande av hyrd arbetskraft ,3 % -4,2 % Ekonomi Verksamhetskostnader/årsverke ,2 % 0,4 % Verksamhetsintäkter/årsverke ,2 % -0,6 % 297

9 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Differens-% Föränd.-% Ekonomiska nyckeltal (milj. euro) BS 2011 BU 2012 Uppdaterad BU 2012 BS 2012 BS2012/ BU2012 BS2012/ BS Omsättning 100,3 99,0 107,1 112,0 4,6 % 11,6 % - Intern försäljning 78,4 77,5 83,3 87,9 5,5 % 12,1 % - Extern försäljning 21,9 21,4 23,9 25,0 4,7 % 14,2 % - Verksamhetsintäkter totalt 100,4 99,0 107,3 113,0 5,3 % 12,6 % - Verksamhetskostnader 92,4 90,7 98,8 105,1 6,4 % 13,8 % - Räkenskapsperiodens resultat före erhållna och givna kundgottgörelser 3,5 0,0-0,4 0,5-239,1 % -85,9 % - Kundgottgörelser netto -2,9-0,3 0,0 % -90,1 % - Räkenskapsperiodens resultat 0,6 0,0-0,4 0,2-157,3 % -64,7 % Diff.-% BS2012/ BU2012 Förändr.-% BS2012/ BS2011 Personal BS ) BU ) Uppdaterad BU ) BS 2012 Årsverken 741, ,6 838,4 3,9 % 13,1 % Pris för ett årsverke (1 000 euro) 72,7 72,8 71,9 74,0 2,9 % 1,8 % 1) Inkluderar funktionerna vid f.d. HNS-Röntgen samt HNS-Medicinteknik 2) HNS-Bilddiagnostik, innehåller funktioner både från HNS-Röntgen och HNS-Medicinteknik samt KFI- och KNF-funktionerna som överfördes från HUSLAB. Beskrivning av stödtjänstenhetens verksamhet Affärsverket HNS-Bilddiagnostik producerar och utvecklar tjänster för radiologi, klinisk fysiologi och nukleärmedicin samt specialområdena inom klinisk neurofysiologi och relaterade tjänster och har hand om den branschforskning och -undervisning som hör till universitetssjukhusets verksamhetsområde. Därtill producerar och utvecklar affärsverket medicintekniska tjänster och tillhandahåller experttjänster inom medicinteknik. Affärsverket erbjuder sina tjänster till specialsjukvården och till hälsovårdens verksamhetsenheter i sjukvårdsdistriktets medlemskommuner samt till andra som behöver servicen. Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Utvidgningen av affärsverkets verksamhet Åren gjordes en omfattande utredning av ordnandet av stödtjänster inom HNS på uppmaning av styrelsen och på uppdrag av HNS operativa ledning. Utifrån arbetsgruppens beredning föreslog styrelsen för fullmäktige i december 2011 att HNS-Medicinteknik ska läggas ned och att denna verksamhet integreras med affärsverket HNS-Röntgen från och med Sammanslagningen ökade affärsverkets omsättning med 10,854 milj. euro och personalstyrkan med 89 personer. När HNS-Röntgens organisation ändrades i och med övertagandet av HNS-Medicinteknik blev det aktuellt att även förverkliga den tanke som tidigare hade lagts fram om att foga HUSLABs kliniska fysiologi, nukleärmedicin och kliniska neurofysiologi samt BioMag-laboratoriet till affärsverket HNS-Röntgen. Styrelsen fattade ett principbeslut i frågan i februari 2012 och HNS fullmäktige beslöt på sitt sammanträde att funktionerna inom klinisk fysiologi, nukleärmedicin och klinisk neurofysiologi överförs från HUSLAB till HNS-Bilddiagnostik Under våren genomfördes en omfattande integrationsprocess som ett samarbete mellan affärsverken och deras anställda. I det här sammanhanget beslöt man att ändra namnet HNS- 298

10 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Röntgen till HNS-Bilddiagnostik. Omstruktureringen innebar att 175 anställda flyttade från HUSLAB till HNS-Bilddiagnostik. I anslutning till ändringen av budgeten uppskattade man omsättningen för de överförda funktionerna till 7,803 milj. euro för sex månader. Kundrelationerna segmenterades med utgångspunkt i den övergripande kundrelationen och för varje segment fastställdes modeller för hanteringen av kundrelationerna. Hösten 2012 förnyades avtalen med alla betydande kunder. Därtill förenhetligades avtalen så att de motsvarar de tjänster som produceras vid HNS-Bilddiagnostik. Största delen av de nya avtalen trädde i kraft Ändringar i kundkommunerna Ett av HNS-Bilddiagnostiks strategiska huvudmål är att utgående från ekonomiskt hållbara principer bygga ut affärsverket som offentlig serviceproducent till primärvården i hela HNSdistriktet. I maj 2011 gav affärsverket hälsovårdscentralen i Träskända, i juni 2011 hälsovårdscentralen i Hangö och i mars 2012 Mustijoen perusturva anbud om anslutning till affärsverket. Träskända anslöts , Hangö och Mustijoen perusturva Projekt för utveckling av verksamheten Fri rörlighet för patienterna Patienternas valfrihet och tillgången till undersökningar har förbättrats. Sedan våren 2012 har patienterna kunnat fritt välja var de vill genomgå nativundersökning bland HNS- Bilddiagnostiks 23 verksamhetsställen utan tidsbeställning. Valfriheten gäller patienter inom primärvården och specialsjukvården som fått en elektronisk remiss. Den fria rörligheten har förutsatt standardisering av nativundersökningarna. Standardiseringen säkerställer att undersökningarna genomförs i enlighet med bästa praxis som grundar sig på klinisk evidens och med iakttagande av en jämn kvalitet oberoende av undersökningsstället. Som ett resultat av standardiseringen har utbudet och prissättningen av undersökningarna förtydligats. Därtill har man upphört med onödiga tidsbeställningar. Innehållet i undersökningarna och den bästa praxisen har dokumenterats och år 2013 kommer denna information att ställas till förfogande på HNS nya webbsidor. En annan förutsättning för fri rörlighet är att elektroniska remisser förmedlas till alla röntgenmottagningar. Detta har varit möjlighet för affärsverkets verksamhetsställen med undantag för Västra Nylands sjukhus och Hangö hälsovårdscentral. Under innevarande år kommer affärsverkets system för remisser och utlåtanden att förenhetligas, varefter den fria rörligheten även omfattar patienterna och nativröntgenmottagningarna i Västra Nyland. Specialundersökningar som kräver särskild utrustning eller tar tid i anspråk, såsom mammografi, bentäthetsmätningar, undersökningar av den mekaniska axeln i nedre extremiteterna, skoliosundersökningar och undersökningar av långa ben görs fortfarande med tidsbeställning. Den förbättrade tillgången till nativundersökningar, beträffande både tid och ort, och den jämna kvaliteten på tjänsterna har minskat antalet förnyade undersökningar, gjort vårdprocessen smidigare och förbättrat möjligheterna för patienten att få vård i rätt tid. En röntgenundersökning görs utifrån remiss av den behandlande läkaren utan remiss kan en undersökning inte göras. Att remiss saknas är den största orsaken till att det tar tid att få komma till undersökningen. I och med den fria rörligheten har tillbörliga remisser fått ännu större betydelse. Därför borde man kunna minska antalet fall där remiss saknas och tillsammans med klinikerna ta fram lösningar som gör det lättare att göra upp remisser. 299

11 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Projektet PACS HNS beslöt att ersätta de nuvarande PACS-systemen (i Västra Nylands sjukvårdsområde Sectra PACS-systemet, i övriga HNS Agfa PACS-systemet) med ett gemensamt PACSsystem. HNS styrelse beslöt ( 65) att ingå ett anskaffningsavtal med Agfa Healthcare Finland Oy om leverans och ibruktagande av det nya PACS-systemet. Uppgraderingen av PACS-systemet gjordes i slutet av maj med undantag för systemet i Västra Nylands sjukvårdsområde, vilket kommer att uppgraderas våren Utveckling av radiologiarbetet med hjälp av taligenkänning För utvecklingen av radiologiarbete med hjälp av taligenkänning fick affärsverket utvecklingsanslag på sammanlagt av koncernen. Det har visat sig att taligenkänning snabbar upp svarstiderna för utlåtanden och även förbättrar kvaliteten på utlåtandena. Därtill är diktamen som bygger på taligenkänning ett effektivt sätt att producera utlåtanden. Därför borde man vid diktamen satsa på att höja användningsgraden av taligenkänning. På HNS-Bilddiagnostik fastställdes som ett centralt resultatmål att öka tillämpningen av taligenkänning så att användningsgraden i slutet av år 2012 överskrider 90 %. Inom ramen för projektet lyckades man höja användningsgraden till den nivå som hade satts som mål. Utveckling av molekyl- och fusionsdiagnostik För PET-röntgen infördes fyra nya olika spårämnen (radioläkemedel). Av dessa ökade framför allt användningen av 68-Ga-Dotanoc, som produceras som en egen syntes, vid diagnostik av neuroendokrina tumörer. Know-how inom radiokemi utökades. Ett projekt för att starta en egen radioläkemedelstillverkning med hjälp av en egen cyklotron godkändes i HNS upphandlingsprogram. Cyklotronanskaffningen startades liksom samt ett projekt för att få nya lokaler får två ansvarsenheter i Mejlans (avdelningen för klinisk fysiologi och nukleärmedicinska avdelningen). Samarbetet med Kliniken för cancersjukdomar fördjupades i och med att man beslöt att dela på en specialistläkare inom nukleärmedicin. Utvecklingsarbetet LEAN År 2012 låg fokus i utvecklingsarbetet på att förbättra tillgången till magnetundersökningar. Tillgången låg på 3,4 veckor medan efterfrågan ökade med 7 %. Antalet magnetundersökningar som utfördes med egen utrustning ökade till st. år 2012 jämfört med st. år Vid utvecklingen av processerna fick personalen utbildning i tillämpningen av LEANmetoderna. De viktigaste utvecklingsområdena var att förenhetliga planeringen av hur man fördelar skötarresurser, förbättra TT-processerna vid Kliniken för cancersjukdomar och förbättra tillgången till ENMG-undersökningar. Vidare gjordes satsningar på en ändamålsenlig disponering av de medicintekniska lokalerna; i Hyvinge och Pejas tillämpades 5S-metoderna. Kvalitet År 2012 började man förbereda affärsverket för ISO-9001-certifiering. Affärsverkets handbok sågs över hösten 2012 med beaktande av denna aspekt. I början av 2013 kommer man att ansöka om ny ackreditering för forskningsverksamheten i ansvarsområdena KNF och KFI. Att harmonisera systemen och funktionerna i hela affärsverket var ett bärande kvalitetstema år 2012 och kommer att vara ett viktigt insatsområde även hela år

12 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Framtidsutsikter Efterfrågan på affärsverkets undersökningar fortsätter att öka och tyngdpunkten förskjuts mot allt mer krävande tjänster. Den begränsade tillgången särskilt till specialistläkare begränsar emellertid våra möjligheter att tillgodose efterfrågan. Därför är det viktigt att vi effektiviserar diagnostiken ytterligare och säkerställer att även undersökningarna är effektiva. När det gäller medicintekniska tjänster är trenden att övergå från service på apparater till att ge kunderna stöd under apparaternas hela livslängd. Intern kontroll och riskhantering Iakttagande av regler, bestämmelser och beslut Affärsverket HNS-Bilddiagnostik följer i sina beslut och i förvaltningen HNS gällande förvaltningsstadga, affärsverkets instruktion samt anvisningar på HNS-nivå. Affärsverkets handbok reviderades i sin helhet hösten 2012 för att motsvara den nya organisationen. Verkställande direktören har delegerat upphandlingsfullmakt, godkännanderätt samt beslutsrätt i personalförvaltningsfrågor till underställd personal. Besluten fattas i enlighet med delegeringsbesluten. I beredningen och verkställandet av beslut har HNS-Bilddiagnostik tillgång till koncernförvaltningens juridiska, ekonomiska och personalexperter. Måluppfyllelse och övervakning av användningen av medel Utfallet av de mål som uppställs i HNS-Bilddiagnostiks budget följs månatligen upp av ledningsgruppen och direktionen. Månadsrapporteringen omfattar utfallet av de ekonomiska uppgifterna och huvudindikatorerna samt prognoser i enlighet med koncernens prognostidtabell. Utfallet av de strategiska målen rapporteras med hjälp av de viktigaste indikatorerna. I verkställande direktörens delegeringsbeslut fastställs beloppen för tjänsteinnehavarnas upphandlingsrätt samt även upphandlingens innehåll. Sakgranskningen och godkännandet av fakturorna sker enligt anvisningar från HNS ekonomiförvaltning, vilket innebär att sakgranskaren och godkännaren är olika personer. För att underlätta fakturabehandlingen har en förteckning upprättats över godkännare och sakgranskare i varje ansvarsenhet. Fakturorna för interna tjänster inom HNS cirkulerar inte för godkännande, med undantag av memorialverifikat. Kontrollen av faktureringen och användningen av tjänster bygger på HUS-Totalrapporteringen. Riskhantering Riskhanteringen hör till de normala uppgifterna för cheferna för varje funktion eller process. Riskhanteringsprogrammet HUS-Riskit används överallt inom HNS-Bilddiagnostik. Programmet för rapportering av händelser som äventyrat patientsäkerheten, HaiPro, används i stor utsträckning inom affärsverket. Verktyget HaiPro har redan på en kort tid gett lovande resultat. Avtalsverksamhet Undertecknandet av avtal sker inom ramen för de delegerade befogenheterna. Uppföljningen av avtal hör till de normala uppgifterna för cheferna för varje ansvarsområde eller process. UTFALLET AV DE STRATEGISKA MÅLEN OCH NYCKELMÅLEN FÖR ÅR 2012 Kundnöjdhet År 2012 utgjordes målgruppen för kundnöjdhetsenkäterna av patienter som anlitat och kliniker som beställt tjänster inom radiologi, klinisk neurofysiologi och klinisk fysiologi och nukleärme- 301

13 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik dicin samt personer som beställt medicintekniska tjänster. Kundnöjdheten mättes i samtliga målgrupper hösten Kundnöjdheten bland patienterna Målet med patientenkäten är att utreda hur nöjda patienterna är med verksamheten på HNS- Bilddiagnostik. Enkäten besvarade av sammanlagt patienter. Svaren fördelades 50/50 mellan specialsjukvården och primärvården. Radiologi Liksom föregående år fick de radiologiska tjänsterna i sin helhet utmärkta vitsord i enkäten. Den övergripande nöjdheten låg på en mycket hög nivå (4,64 på skalan 1 5) både inom specialsjukvården och primärvården. 89 % av alla radiologipatienter var av den åsikten att servicen vid HNS-Bilddiagnostik åtminstone uppfyllde förväntningarna. År 2011 var motsvarande siffra 85 %. De bästa vitsorden gavs för vänlig service och bra bemötande under undersökningen. Undersökningarna genomfördes också smidigt. Trivseln i väntsalen bedömdes ligga på en bra nivå de flesta önskemålen som lades fram i den fritt formulerade responsen hängde samman med väntsalen. Patienterna önskade en förhöjd allmän trivsel, möjlighet till dricksvatten och sysselsättningar för barn. I den öppna responsen tackade de som svarade för personalens service och agerande. Klinisk neurofysiologi (KNF) Nöjdheten var på en utmärkt nivå (4,66) både när man ser till helheten och till de enskilda undersökningstyperna. Det bästa övergripande medeltalet gavs EEG-undersökningar för vuxna. 90 % av alla KNF-patienter ansåg att servicen på HNS-Bilddiagnostik åtminstone har uppfyllt förväntningarna. Alla enskilda undersökningstyper värderades till en utmärkt nivå. De bästa vitsorden gavs för vänlig service och bra bemötande under undersökningen. Undersökningarna genomfördes också smidigt. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Enkäten visade att patienterna var mycket nöjda med KFI-undersökningarna (4,66). Det övergripande vitsordet var mycket bra. 92 % av alla KFI-patienter ansåg att servicen på HNS- Bilddiagnostik åtminstone har uppfyllt förväntningarna. Kundnöjdheten bland klinikerna År 2012 riktades enkäten för klinikerna till radiologi, klinisk neurofysiologi samt gemensamt till klinisk fysiologi och nukleärmedicin. Enkäten syftade till att undersöka hur nöjda klinikerna var med HNS-Bilddiagnostiks verksamhet. Enkäten genomfördes i huvudsak så att överläkarna vid HNS-Bilddiagnostik skickade en riktad enkät till klinikerna. I september oktober besvarade inalles 694 kliniker enkäten på internet. Av de kliniker som svarade representerade 60 % specialsjukvård och 40 % primärvård. Radiologi På det stora hela realiserades HNS-Bilddiagnostiks alla centrala verksamhetsprinciper (undersökningar på toppnivå som utförs högklassigt, effektivt och i rätt tid och som baserar sig på vetenskaplig evidens) väl enligt de kliniska läkarna. Liksom ett år tidigare fick helheten ett bra vitsord (3,95 på skalan 1 5), även om man ser till resultaten fördelade enligt ESH/PTH. 302

14 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Enligt de kliniska läkarna fungerar följande utmärkt: olika undersöker stödjer patientens vårdkedja, utlåtandena stödjer vården/uppgörandet av vårdplanen, tillgången till undersökningar och utlåtanden är bra. Det enda som fick det lägre vitsordet bra var anvisningarna om undersökningarna. De kliniska läkarna utvärderade även systemen, anvisningarna och undersökningsresultaten inom radiologi. I allmänhet är det lätt att nå experter för konsultation (vitsordet bra). Hur smidigt det är att göra upp remisser värderades till en nöjaktig nivå. I enkäten fick tillämpningarna för bildavläsning (Agfa web 1000 och/eller Navitas) och hur man hittar anvisningar för åtgärder vitsordet svagt. Klinisk neurofysiologi (KNF) 275 kliniker gjorde en utvärdering av KNF-undersökningarna. På det hela taget ansågs verksamheten vara på en bra nivå (3,96). Av resultaten för de olika undersökningsgrupperna fick följande påståenden vitsordet utmärkt: utlåtandet stödjer vården av patienten/uppgörandet av en vårdplan, och undersökningarna ger ett bra stöd åt patientens vårdkedja. Klarheten och tydligheten i anvisningarna för undersökningar och tillgången till brådskande undersökningar och utlåtanden bedömdes som goda. Tillgången till elektiva undersökningar och utlåtanden nådde bara upp till en nöjaktig nivå i enkäten och i det här delområdet förutsätts därmed förbättringar. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin 279 kliniker utvärderare KFI-undersökningarna. Den övergripande nöjdheten uppvisade en bra nivå (4,02). Följande påståenden om olika undersökningsgrupper besvarades åtminstone med vitsordet god nivå: undersökningarna stödjer patientens vårdkedja, utlåtandet stödjer vården av patienten/uppgörandet av en vårdplan. Anvisningarna för undersökningarna fick de bästa vitsorden (utmärkt nivå). Tillgången till undersökningar och utlåtanden bedömdes som god; de kliniska läkare som arbetar inom primärvården ansåg att tillgången till elektiva undersökningar och utlåtanden var utmärkt. Nöjdheten bland dem som beställer medicintekniska tjänster I november 2012 genomfördes en internetenkät om nöjdheten med de medicintekniska tjänsterna. Enkäten besvarades av sammanlagt 420 kunder. Den innehöll frågor bl.a. om följande: - Reaktionen vid begäran om service - Snabb hantering av brådskande ärenden, t.ex. problem med apparater - Hur vänlig, flexibel och saklig servicen är - Utförandet av beställda underhållsåtgärder inom överenskommen tid - Klarheten och tydligheten i arbetsbeskrivningarna Den övergripande nöjdheten med de medicintekniska tjänsterna låg på en utmärkt nivå (4,14 på skalan 1 5). Påståendena om de medicintekniska tjänsterna besvarades med vitsordet utmärkt, och servicen ansågs vara sakkunnig och förstklassig. 303

15 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Kunden och samhälleliga verkningar STRATEGISKA MÅL ÅR 2012 INDIKATOR MÅLNIVÅ 2012 UTFALL OCH VID- TAGNA ÅTGÄRDER 2012 Intensivt samarbete med sjukvårdsområdena Klinikernöjdheten inom den specialiserade sjukvården Klinikernöjdheten inom den specialiserade sjukvården ligger minst på samma nivå som år Radiologi: > 4,07 (N=312) > 3,94 (N=414) Intensivt samarbete med primärvården Klinikernöjdheten inom primärvården Klinikernöjdheten inom primärvården ligger minst på samma nivå som år Radiologi: > 4,06 (N=237) > 3,99 (N=280) Tillgången till tjänster Tillgången till MRundersökningar Tillgången till MRundersökningar inom 3,0 vk Utfall vid årets slut 3,4 vk Tillgången till tjänster Tillgången till ULundersökningar UL-undersökningar tillgängliga i minst 88 % av enheterna inom 21 dygn. Utfall vid årets slut 92 %. Tillgången till tjänster Genomloppstid för Medicintekniks underhåll Genomloppstiden för Medicintekniks underhåll förkortas med 5 % från År 2012 var genomloppstiden 8,3 dagar i snitt, vilket var 9,2 % kortare än år Tillgången till tjänster KFI: Tillgången till EKG-undersökningar EKG-undersökningar är tillgängliga inom 21 dygn efter att remissen skrevs ut Utfall vid årets slut var 27 dygn. Tillgången till tjänster Tillgången på PET- CT-undersökningar PET-TT-undersökningar är tillgängliga inom 28 dygn efter att remissen skrevs ut Utfall vid årets slut var 17 dygn. Tillgången till tjänster Tillgången på EEGundersökningar 90 % av EEGundersökningarna gjordes inom 14 dygn från att remissen skrevs ut Utfallet vid årets slut var att 65 % hade gjorts inom 14 dygn. Tillgången till tjänster Tillgången till ENMG2- undersökningar 90 % av ENMG2- undersökningarna gjordes inom 70 dygn från att remissen skrevs ut Utfallet vid årets slut var att 95 % hade gjorts inom 70 dygn. Servicekvaliteten enligt patienten Patientnöjdhet Patientnöjdheten ligger minst på samma nivå som år Radiologi: > 4,62 (N=4569) > 4,64 (N=5121) Antalet magnetundersökningar ökade genom att man tog i bruk en extremitetsmagnet och effektiviserade verksamheten med hjälp av LEAN-metoden. Allteftersom apparatbeståndet föråldras har det förekommit något fler fel på apparaterna. År 2011 gjordes MRundersökningar, medan antalet år 2012 uppgick till Köerna till undersökningarna blev kortare under det första halvåret, men i slutet av året ökade efterfrågan snabbare än utbudet allteftersom de kliniska funktionerna effektiviserade sin hantering av patientköerna. För att rätta till situationen tog man i bruk en hyrd långtradare som kan användas tidvis för att hantera rusningstopparna. För år 2013 har en komplettering av MR-apparaterna föreslagits. Tillgången till långtidsregistreringar av EKG (Holter-undersökningar) låg under den målsatta nivån nästan hela år Detta hänförde sig till läkarbristen. Situationen har korrigerats nå- 304

16 Ekonomi Affärsverket HNS-Bilddiagnostik got med hjälp av konsultarbetskraft och tilläggsarbete. Tillgången till PET-undersökningar låg oförändrad på den målsatta nivån. Det mål som hade ställts upp beträffande tillgången till EEG-undersökningar uppnåddes inte, delvis på grund av att den indikator som används år 2012 inte hade beaktat kontrollundersökningar som infaller om 36 dygn, vilket sänker utfallsprocenten. Målet överträffades vad gäller ENMG-indikatorn, dvs. 95 % av ENMG-2-undersökningarna gjordes inom 70 dygn från att remissen hade skrivits ut. Till detta bidrog LEAN-projektet som startades på hösten och som har höjt volymen på undersökningsverksamheten. Hyrda läkare förutsätts emellertid alltjämt för att målnivån ska kunna upprätthållas. På Mejlans sjönk dock antalet undersökningar som utfördes av hyrda läkare år 2012 till hälften jämfört med året innan. Däremot ökade antalet undersökningar som utfördes av hyrda läkare något på Jorv sjukhus, Hyvinge sjukhus och Västra Nylands sjukhus. STRATEGISKA MÅL ÅR 2012 INDIKATOR MÅLNIVÅ 2012 UTFALL OCH VID- TAGNA ÅTGÄRDER 2012 En ökning av produktiviteten i personarbetet Omsättning /årsverke Omsättningen /årsverke är minst på samma nivå som i budgeten BU /årsv, utfall /årsv En ökning av produktiviteten i personarbetet Verksamhetsstart för underhåll på ULapparater och kalibreringslaboratorium Kostnadsbesparing Mål Utfallet av kostnadsbesparingen var En ökning av produktiviteten i personarbetet Radiologi: Undersökningstid t/årsv 697 t/årsv 673 t/årsv En ökning av produktiviteten i personarbetet Produktionstimmar inom medicinteknik, t/årsv 893 t/årsv 807 t/årsv Balanserad och förutsägbar ekonomi Räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens resultat är minst 0. Räkenskapsperiodens resultat för år 2012 efter bokslutsposter uppgår till euro. Prisnivån på bilddiagnostiktjänster sänktes inför år 2012, och därför var målet för och utfallet av omsättningen i euro per årsverke lägre än föregående år. Efterfrågan särskilt på dyrare magnetundersökningar var emellertid större än år 2011, varvid även medelpriset på tjänsterna steg. Produktiviteten höjdes under året med hjälp av flera projekt och antalet undersökningar kunde ökas utan att göra motsvarande ökning i personalresurserna. Servicen på UL-apparater och kalibreringslaboratoriet startade verksamheten, vilket sparade kostnader för euro. I form av eget arbete utfördes 90 st. regelbundna underhåll à 333 euro, vilket innebär att det egna arbetet prissattes till euro. Om dessa serviceåtgärder hade vidtagits av ett externt företag, hade kostnaden varit euro/st., dvs euro. Den totala kostnadsbesparingen stannade under den budgeterade på grund av personalbristen. Inom radiologins ansvarsområde utvecklas produktiviteten på sjukhusen i och med volymökningen. På mindre verksamhetsställen som bara utför nativundersökningar är det vårt att höja produktiviteten utan att servicen lider av detta. Man strävade efter att anpassa öppettiderna efter kundernas behov, och målet om antalet undersökningstimmar per årsverke uppnåddes inte. De problem som uppdagades vid ibruktagandet av PACS-systemet liksom införandet av taligenkänning bromsade upp utvecklingen av produktiviteten inom radiologi. 305

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen 8.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Verkställande direktörens översikt...6 2 SAMKOMMUNENS UPPGIFT OCH ORGANISATION...8 2.1 Förtroendemannaorganisationen...8

Läs mer

2012 personalberättelse

2012 personalberättelse 2012 personalberättelse innehåll 3 Utveckling, kompetens, växelverkan och arbetshälsa 4 Tillräcklig personal och rekrytering 10 Interaktivt ledarskap 12 Personalens kompetens 15 Arbetshälsa och arbetarskydd

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

Utvärderingsberättelse för år 2012

Utvärderingsberättelse för år 2012 Utvärderingsberättelse för år 212 Till fullmäktige för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 1 98 96 94 92 9 88 86 84 82 8 78 76 74 72 7 978 986 946 967 965 922 92 97 911 915 9 898 9 897 882 88 887

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET...

DET EKONOMISKA LÄGET... UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 2 Innehåll UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 1. DET EKONOMISKA LÄGET... 3 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET... 5 2.1 RESULTATRÄKNING...5

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt...

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... BOKSLUT 2014 Bokslut 2014 BOKSLUTET 2014 Innehållsförteckning... sida 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Finansinspektionen i korthet... 2 Direktörens översikt... 3 Strategi 2014 2016... 6 Omvärld och finansiell ställning i företagen under tillsyn... 7 Riskrelaterat

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer