BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 Fullmäktige BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 2 (2) Godkänd av styrelsen

2

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga händelser under räkenskapsperioden och bedömning av den kommande utvecklingen Nyckeltal för sjukvårdsdistriktet 2.2. Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Framtidsutsikter 9 3. Samkommunens uppgift och organisation Uppgifter Organ Av styrelsen tillsatta organ och arbetsgrupper Intern organisation Sjukvårdsdistriktets medlemskommuner Strategiska huvudmål HNS sjukvårdsverksamhet Utfallet av medlemskommunernas serviceplaner Vårdtjänsterna och antal vårdade individer Vårdtillgång och väntetider Utjämning av dyr vård Fördröjd förflyttning Vårdarbete Personal Personalresurserna Personalkostnader och hyrd arbetskraft Personalens kompetens och utbildning Arbetshälsa Jämställdhet och språkprogram Undervisning och forskning Undervisning och forskning, allmänt Undervisning Vetenskaplig forskning Utvecklingsverksamhet Strategiska utvecklingsprojekt på samkommunsnivå Andra projekt för utveckling av verksamheten De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna Allmänt Risker i omvärlden Risker i anslutning till patientvård och läkemedelsbehandling patientsäkerhet Risker inom finansieringsfunktionen Egendomsrisker och investeringar Risker i anslutning till avbrott i verksamheten Risker i anslutning till IT-säkerhet och IT-system Risker i anslutning till personalen Redogörelse för ordnandet av intern kontroll och koncernkontroll Redogörelse för ordnandet av intern kontroll Redogörelse över koncernövervakningen Centrala utvecklingsområden i den interna kontrollen och riskhanteringen Miljöfaktorer och hållbar utveckling Räkenskapsperiodens resultat och finansieringen av verksamheten Räkenskapsperiodens resultat Finansiering av verksamheten och förändringar i den finansiella ställningen Inkomster och utgifter totalt 104 I

4 Innehållsförteckning Sida 13. Koncernens verksamhet och ekonomi Sammanställning av de företag som ingår i koncernbokslutet Styrningen av koncernens verksamhet Händelser som väsentligt påverkar koncernen Koncernbokslut och nyckeltal Räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att nå balans i ekonomin Behandling av räkenskapsperiodens resultat Åtgärder för balansering av ekonomin Budgetutfall Reglering av uppföljningen Utfallet av anslag och beräknade inkomster Utfallet av driftsekonomin 122 Sjukvårdsområdena Sjukvårdsområdet HUCS Västra Nylands sjukvårdsområde Lojo sjukvårdsområde Hyvinge sjukvårdsområde Borgå sjukvårdsområde 199 Resultatområdena HNS-Lokalcentral Koncernförvaltningen HNS-Företagshälsovård Extern revision Utfallet av resultatbudgeten Utfallet av investeringsbudgeten Utfallet av finansieringsbudgeten Sammandrag av utfallet för anslag och beräknade inkomster Bokslutskalkyler Noter till bokslutet Noter angående tilllämpade redovisningsprinciper Noter till resultaträkningen Särredovisade bokslut 296 Affärsverken HNS-Bilddiagnostik HUSLAB HNS-Apotek Ravioli HNS-Desiko HNS-Logistik HNS-Servis Affärsverkens effekt på samkommunens ekonomi 446 Balansenheterna IT-förvaltning Hjälpmedelscentralen Underskrifter och anteckningar Underskrift av bokslutet Bokslutsanteckning 487 II

5 Innehållsförteckning Sida Bilagor till bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2012 Bilaga 1A: Fullmäktiges sammansättning under valperioden Bilaga 1B: Styrelseledamöter år Bilaga 1C: Nämndernas sammansättning år Bilaga 1D: Revisionsnämnden Bilaga 1E: De kommunala affärsverkens direktioner år Bilaga 1F: Styrelseledamöter i HNS helägda dotterbolag år Bilaga 2A: Utfallet av medlemskommunernas serviceplaner Bilaga 2B: Medlemskommunernas betalningsandelar åren odeflaterade siffror Bilaga 2C: Antalet NordDRG-produkter år Bilaga 2D: Antalet vårddagar år Bilaga 2E: Antalet besöksprodukter år exkl. besök genom köptjänster Bilaga 3: HNS medlemskommuners deflaterade betalningsandelar, euro/invånare åren Bilaga 4: Utjämning av dyr vård per medlemskommun (1 000 euro) Bilaga 5A:Antal anställda år Bilaga 5B: Antal årsverken år Bilaga 6: Samkommunen HNS resultaträkning Bilaga 7: Separat bilaga: Bilagor med specifika uppgifter om medlemskommunerna III

6

7 Särredovisade bokslut 18 Särredovisade bokslut HNS sju kommunala affärsverk är följande: HUSLAB och Ravioli, som startade verksamheten i början av 2004; HNS-Apoteket, HNS-Desiko och HNS-Logistik, som grundades ; HNS-Servis, som började verksamheten och HNS- Bilddiagnostik, som vid verksamhetsstarten i början av 2004 hette HNS-Röntgen och som övertog nedlagda HNS-Medicinteknik. Affärsverkens verksamhetsområden är: - apotekstjänster - röntgentjänster - laboratorietjänster - näringstjänster - lokalvård och instrumentunderhåll - logistiktjänster - medicintekniska tjänster - dokument, ärende-, personal- och ekonomitjänster. HNS har två balanstjänster: IT-förvaltning, som tog över funktionerna vid affärsverket HNS-IT-teknik och samkommunens IT-förvaltning och Hjälpmedelscentralen, som blev en egen balansenhet Balansenheternas verksamhetsområden är: - tjänster i anslutning till informationssystem och datateknik - hjälpmedelstjänster De budgetändringar som fullmäktige godkände i december har inte införts i budgetjämförelserna varken för sjukvårdsområdena eller för affärsverken. 296

8 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik 18.1 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Nyckeltal för affärsverkets verksamhet 2012 Nyckeltal för Stödtjänstenheten BS 2011 BU 2012 BS 2012 Differens- % BS 2012/ BU 2012 Förändring- % BS 2012/ BS 2011 Produktion (st., euro) Radiologiska undersökningar st ,4 % 1,3 % Klinisk fysiologi och nukleärmedicin st ,9 % 0,0 % Klinisk neurofysiologi st ,3 % 0,0 % Medicintekniska tjänster st ,0 % -4,1 % Radiologiska undersökningar euro ,1 % 1,8 % Klinisk fysiologi och nukleärmedicin euro ,1 % 0,0 % Klinisk neurofysiologi euro ,3 % 0,0 % Medicintekniska tjänster euro ,8 % -5,2 % Tillgången till tjänster/servicenivå Tillgången till magnetundersökningar, vk 3,4 3,0 3,4 13,3 % 0,0 % Tillgången till ultraljudsundersökningar, % inom 100 % 88 % 92 % 4,5 % -8,0 % 21 dygn Tillgången till EKG-undersökningar, dygn ,6 % 0,0 % Tillgången till PET-undersökningar, dygn ,3 % 0,0 % Tillgången till EEG-undersökningar, % inom % 65 % -27,8 % 0,0 % dygn Tillgången till ENMG2-undersökningar, % inom 90 % 95 % 5,6 % 0,0 % 70 dygn Genomloppstid för Medicintekniks underhåll, dygn 9,2 8,7 8,3-4,5 % -9,3 % Produktivitet Omsättning före reservering för resultatbonus och kundkreditering/årsverke, inkl. anlitande av hyrd arbetskraft ,3 % -4,2 % Ekonomi Verksamhetskostnader/årsverke ,2 % 0,4 % Verksamhetsintäkter/årsverke ,2 % -0,6 % 297

9 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Differens-% Föränd.-% Ekonomiska nyckeltal (milj. euro) BS 2011 BU 2012 Uppdaterad BU 2012 BS 2012 BS2012/ BU2012 BS2012/ BS Omsättning 100,3 99,0 107,1 112,0 4,6 % 11,6 % - Intern försäljning 78,4 77,5 83,3 87,9 5,5 % 12,1 % - Extern försäljning 21,9 21,4 23,9 25,0 4,7 % 14,2 % - Verksamhetsintäkter totalt 100,4 99,0 107,3 113,0 5,3 % 12,6 % - Verksamhetskostnader 92,4 90,7 98,8 105,1 6,4 % 13,8 % - Räkenskapsperiodens resultat före erhållna och givna kundgottgörelser 3,5 0,0-0,4 0,5-239,1 % -85,9 % - Kundgottgörelser netto -2,9-0,3 0,0 % -90,1 % - Räkenskapsperiodens resultat 0,6 0,0-0,4 0,2-157,3 % -64,7 % Diff.-% BS2012/ BU2012 Förändr.-% BS2012/ BS2011 Personal BS ) BU ) Uppdaterad BU ) BS 2012 Årsverken 741, ,6 838,4 3,9 % 13,1 % Pris för ett årsverke (1 000 euro) 72,7 72,8 71,9 74,0 2,9 % 1,8 % 1) Inkluderar funktionerna vid f.d. HNS-Röntgen samt HNS-Medicinteknik 2) HNS-Bilddiagnostik, innehåller funktioner både från HNS-Röntgen och HNS-Medicinteknik samt KFI- och KNF-funktionerna som överfördes från HUSLAB. Beskrivning av stödtjänstenhetens verksamhet Affärsverket HNS-Bilddiagnostik producerar och utvecklar tjänster för radiologi, klinisk fysiologi och nukleärmedicin samt specialområdena inom klinisk neurofysiologi och relaterade tjänster och har hand om den branschforskning och -undervisning som hör till universitetssjukhusets verksamhetsområde. Därtill producerar och utvecklar affärsverket medicintekniska tjänster och tillhandahåller experttjänster inom medicinteknik. Affärsverket erbjuder sina tjänster till specialsjukvården och till hälsovårdens verksamhetsenheter i sjukvårdsdistriktets medlemskommuner samt till andra som behöver servicen. Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Utvidgningen av affärsverkets verksamhet Åren gjordes en omfattande utredning av ordnandet av stödtjänster inom HNS på uppmaning av styrelsen och på uppdrag av HNS operativa ledning. Utifrån arbetsgruppens beredning föreslog styrelsen för fullmäktige i december 2011 att HNS-Medicinteknik ska läggas ned och att denna verksamhet integreras med affärsverket HNS-Röntgen från och med Sammanslagningen ökade affärsverkets omsättning med 10,854 milj. euro och personalstyrkan med 89 personer. När HNS-Röntgens organisation ändrades i och med övertagandet av HNS-Medicinteknik blev det aktuellt att även förverkliga den tanke som tidigare hade lagts fram om att foga HUSLABs kliniska fysiologi, nukleärmedicin och kliniska neurofysiologi samt BioMag-laboratoriet till affärsverket HNS-Röntgen. Styrelsen fattade ett principbeslut i frågan i februari 2012 och HNS fullmäktige beslöt på sitt sammanträde att funktionerna inom klinisk fysiologi, nukleärmedicin och klinisk neurofysiologi överförs från HUSLAB till HNS-Bilddiagnostik Under våren genomfördes en omfattande integrationsprocess som ett samarbete mellan affärsverken och deras anställda. I det här sammanhanget beslöt man att ändra namnet HNS- 298

10 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Röntgen till HNS-Bilddiagnostik. Omstruktureringen innebar att 175 anställda flyttade från HUSLAB till HNS-Bilddiagnostik. I anslutning till ändringen av budgeten uppskattade man omsättningen för de överförda funktionerna till 7,803 milj. euro för sex månader. Kundrelationerna segmenterades med utgångspunkt i den övergripande kundrelationen och för varje segment fastställdes modeller för hanteringen av kundrelationerna. Hösten 2012 förnyades avtalen med alla betydande kunder. Därtill förenhetligades avtalen så att de motsvarar de tjänster som produceras vid HNS-Bilddiagnostik. Största delen av de nya avtalen trädde i kraft Ändringar i kundkommunerna Ett av HNS-Bilddiagnostiks strategiska huvudmål är att utgående från ekonomiskt hållbara principer bygga ut affärsverket som offentlig serviceproducent till primärvården i hela HNSdistriktet. I maj 2011 gav affärsverket hälsovårdscentralen i Träskända, i juni 2011 hälsovårdscentralen i Hangö och i mars 2012 Mustijoen perusturva anbud om anslutning till affärsverket. Träskända anslöts , Hangö och Mustijoen perusturva Projekt för utveckling av verksamheten Fri rörlighet för patienterna Patienternas valfrihet och tillgången till undersökningar har förbättrats. Sedan våren 2012 har patienterna kunnat fritt välja var de vill genomgå nativundersökning bland HNS- Bilddiagnostiks 23 verksamhetsställen utan tidsbeställning. Valfriheten gäller patienter inom primärvården och specialsjukvården som fått en elektronisk remiss. Den fria rörligheten har förutsatt standardisering av nativundersökningarna. Standardiseringen säkerställer att undersökningarna genomförs i enlighet med bästa praxis som grundar sig på klinisk evidens och med iakttagande av en jämn kvalitet oberoende av undersökningsstället. Som ett resultat av standardiseringen har utbudet och prissättningen av undersökningarna förtydligats. Därtill har man upphört med onödiga tidsbeställningar. Innehållet i undersökningarna och den bästa praxisen har dokumenterats och år 2013 kommer denna information att ställas till förfogande på HNS nya webbsidor. En annan förutsättning för fri rörlighet är att elektroniska remisser förmedlas till alla röntgenmottagningar. Detta har varit möjlighet för affärsverkets verksamhetsställen med undantag för Västra Nylands sjukhus och Hangö hälsovårdscentral. Under innevarande år kommer affärsverkets system för remisser och utlåtanden att förenhetligas, varefter den fria rörligheten även omfattar patienterna och nativröntgenmottagningarna i Västra Nyland. Specialundersökningar som kräver särskild utrustning eller tar tid i anspråk, såsom mammografi, bentäthetsmätningar, undersökningar av den mekaniska axeln i nedre extremiteterna, skoliosundersökningar och undersökningar av långa ben görs fortfarande med tidsbeställning. Den förbättrade tillgången till nativundersökningar, beträffande både tid och ort, och den jämna kvaliteten på tjänsterna har minskat antalet förnyade undersökningar, gjort vårdprocessen smidigare och förbättrat möjligheterna för patienten att få vård i rätt tid. En röntgenundersökning görs utifrån remiss av den behandlande läkaren utan remiss kan en undersökning inte göras. Att remiss saknas är den största orsaken till att det tar tid att få komma till undersökningen. I och med den fria rörligheten har tillbörliga remisser fått ännu större betydelse. Därför borde man kunna minska antalet fall där remiss saknas och tillsammans med klinikerna ta fram lösningar som gör det lättare att göra upp remisser. 299

11 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Projektet PACS HNS beslöt att ersätta de nuvarande PACS-systemen (i Västra Nylands sjukvårdsområde Sectra PACS-systemet, i övriga HNS Agfa PACS-systemet) med ett gemensamt PACSsystem. HNS styrelse beslöt ( 65) att ingå ett anskaffningsavtal med Agfa Healthcare Finland Oy om leverans och ibruktagande av det nya PACS-systemet. Uppgraderingen av PACS-systemet gjordes i slutet av maj med undantag för systemet i Västra Nylands sjukvårdsområde, vilket kommer att uppgraderas våren Utveckling av radiologiarbetet med hjälp av taligenkänning För utvecklingen av radiologiarbete med hjälp av taligenkänning fick affärsverket utvecklingsanslag på sammanlagt av koncernen. Det har visat sig att taligenkänning snabbar upp svarstiderna för utlåtanden och även förbättrar kvaliteten på utlåtandena. Därtill är diktamen som bygger på taligenkänning ett effektivt sätt att producera utlåtanden. Därför borde man vid diktamen satsa på att höja användningsgraden av taligenkänning. På HNS-Bilddiagnostik fastställdes som ett centralt resultatmål att öka tillämpningen av taligenkänning så att användningsgraden i slutet av år 2012 överskrider 90 %. Inom ramen för projektet lyckades man höja användningsgraden till den nivå som hade satts som mål. Utveckling av molekyl- och fusionsdiagnostik För PET-röntgen infördes fyra nya olika spårämnen (radioläkemedel). Av dessa ökade framför allt användningen av 68-Ga-Dotanoc, som produceras som en egen syntes, vid diagnostik av neuroendokrina tumörer. Know-how inom radiokemi utökades. Ett projekt för att starta en egen radioläkemedelstillverkning med hjälp av en egen cyklotron godkändes i HNS upphandlingsprogram. Cyklotronanskaffningen startades liksom samt ett projekt för att få nya lokaler får två ansvarsenheter i Mejlans (avdelningen för klinisk fysiologi och nukleärmedicinska avdelningen). Samarbetet med Kliniken för cancersjukdomar fördjupades i och med att man beslöt att dela på en specialistläkare inom nukleärmedicin. Utvecklingsarbetet LEAN År 2012 låg fokus i utvecklingsarbetet på att förbättra tillgången till magnetundersökningar. Tillgången låg på 3,4 veckor medan efterfrågan ökade med 7 %. Antalet magnetundersökningar som utfördes med egen utrustning ökade till st. år 2012 jämfört med st. år Vid utvecklingen av processerna fick personalen utbildning i tillämpningen av LEANmetoderna. De viktigaste utvecklingsområdena var att förenhetliga planeringen av hur man fördelar skötarresurser, förbättra TT-processerna vid Kliniken för cancersjukdomar och förbättra tillgången till ENMG-undersökningar. Vidare gjordes satsningar på en ändamålsenlig disponering av de medicintekniska lokalerna; i Hyvinge och Pejas tillämpades 5S-metoderna. Kvalitet År 2012 började man förbereda affärsverket för ISO-9001-certifiering. Affärsverkets handbok sågs över hösten 2012 med beaktande av denna aspekt. I början av 2013 kommer man att ansöka om ny ackreditering för forskningsverksamheten i ansvarsområdena KNF och KFI. Att harmonisera systemen och funktionerna i hela affärsverket var ett bärande kvalitetstema år 2012 och kommer att vara ett viktigt insatsområde även hela år

12 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Framtidsutsikter Efterfrågan på affärsverkets undersökningar fortsätter att öka och tyngdpunkten förskjuts mot allt mer krävande tjänster. Den begränsade tillgången särskilt till specialistläkare begränsar emellertid våra möjligheter att tillgodose efterfrågan. Därför är det viktigt att vi effektiviserar diagnostiken ytterligare och säkerställer att även undersökningarna är effektiva. När det gäller medicintekniska tjänster är trenden att övergå från service på apparater till att ge kunderna stöd under apparaternas hela livslängd. Intern kontroll och riskhantering Iakttagande av regler, bestämmelser och beslut Affärsverket HNS-Bilddiagnostik följer i sina beslut och i förvaltningen HNS gällande förvaltningsstadga, affärsverkets instruktion samt anvisningar på HNS-nivå. Affärsverkets handbok reviderades i sin helhet hösten 2012 för att motsvara den nya organisationen. Verkställande direktören har delegerat upphandlingsfullmakt, godkännanderätt samt beslutsrätt i personalförvaltningsfrågor till underställd personal. Besluten fattas i enlighet med delegeringsbesluten. I beredningen och verkställandet av beslut har HNS-Bilddiagnostik tillgång till koncernförvaltningens juridiska, ekonomiska och personalexperter. Måluppfyllelse och övervakning av användningen av medel Utfallet av de mål som uppställs i HNS-Bilddiagnostiks budget följs månatligen upp av ledningsgruppen och direktionen. Månadsrapporteringen omfattar utfallet av de ekonomiska uppgifterna och huvudindikatorerna samt prognoser i enlighet med koncernens prognostidtabell. Utfallet av de strategiska målen rapporteras med hjälp av de viktigaste indikatorerna. I verkställande direktörens delegeringsbeslut fastställs beloppen för tjänsteinnehavarnas upphandlingsrätt samt även upphandlingens innehåll. Sakgranskningen och godkännandet av fakturorna sker enligt anvisningar från HNS ekonomiförvaltning, vilket innebär att sakgranskaren och godkännaren är olika personer. För att underlätta fakturabehandlingen har en förteckning upprättats över godkännare och sakgranskare i varje ansvarsenhet. Fakturorna för interna tjänster inom HNS cirkulerar inte för godkännande, med undantag av memorialverifikat. Kontrollen av faktureringen och användningen av tjänster bygger på HUS-Totalrapporteringen. Riskhantering Riskhanteringen hör till de normala uppgifterna för cheferna för varje funktion eller process. Riskhanteringsprogrammet HUS-Riskit används överallt inom HNS-Bilddiagnostik. Programmet för rapportering av händelser som äventyrat patientsäkerheten, HaiPro, används i stor utsträckning inom affärsverket. Verktyget HaiPro har redan på en kort tid gett lovande resultat. Avtalsverksamhet Undertecknandet av avtal sker inom ramen för de delegerade befogenheterna. Uppföljningen av avtal hör till de normala uppgifterna för cheferna för varje ansvarsområde eller process. UTFALLET AV DE STRATEGISKA MÅLEN OCH NYCKELMÅLEN FÖR ÅR 2012 Kundnöjdhet År 2012 utgjordes målgruppen för kundnöjdhetsenkäterna av patienter som anlitat och kliniker som beställt tjänster inom radiologi, klinisk neurofysiologi och klinisk fysiologi och nukleärme- 301

13 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik dicin samt personer som beställt medicintekniska tjänster. Kundnöjdheten mättes i samtliga målgrupper hösten Kundnöjdheten bland patienterna Målet med patientenkäten är att utreda hur nöjda patienterna är med verksamheten på HNS- Bilddiagnostik. Enkäten besvarade av sammanlagt patienter. Svaren fördelades 50/50 mellan specialsjukvården och primärvården. Radiologi Liksom föregående år fick de radiologiska tjänsterna i sin helhet utmärkta vitsord i enkäten. Den övergripande nöjdheten låg på en mycket hög nivå (4,64 på skalan 1 5) både inom specialsjukvården och primärvården. 89 % av alla radiologipatienter var av den åsikten att servicen vid HNS-Bilddiagnostik åtminstone uppfyllde förväntningarna. År 2011 var motsvarande siffra 85 %. De bästa vitsorden gavs för vänlig service och bra bemötande under undersökningen. Undersökningarna genomfördes också smidigt. Trivseln i väntsalen bedömdes ligga på en bra nivå de flesta önskemålen som lades fram i den fritt formulerade responsen hängde samman med väntsalen. Patienterna önskade en förhöjd allmän trivsel, möjlighet till dricksvatten och sysselsättningar för barn. I den öppna responsen tackade de som svarade för personalens service och agerande. Klinisk neurofysiologi (KNF) Nöjdheten var på en utmärkt nivå (4,66) både när man ser till helheten och till de enskilda undersökningstyperna. Det bästa övergripande medeltalet gavs EEG-undersökningar för vuxna. 90 % av alla KNF-patienter ansåg att servicen på HNS-Bilddiagnostik åtminstone har uppfyllt förväntningarna. Alla enskilda undersökningstyper värderades till en utmärkt nivå. De bästa vitsorden gavs för vänlig service och bra bemötande under undersökningen. Undersökningarna genomfördes också smidigt. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Enkäten visade att patienterna var mycket nöjda med KFI-undersökningarna (4,66). Det övergripande vitsordet var mycket bra. 92 % av alla KFI-patienter ansåg att servicen på HNS- Bilddiagnostik åtminstone har uppfyllt förväntningarna. Kundnöjdheten bland klinikerna År 2012 riktades enkäten för klinikerna till radiologi, klinisk neurofysiologi samt gemensamt till klinisk fysiologi och nukleärmedicin. Enkäten syftade till att undersöka hur nöjda klinikerna var med HNS-Bilddiagnostiks verksamhet. Enkäten genomfördes i huvudsak så att överläkarna vid HNS-Bilddiagnostik skickade en riktad enkät till klinikerna. I september oktober besvarade inalles 694 kliniker enkäten på internet. Av de kliniker som svarade representerade 60 % specialsjukvård och 40 % primärvård. Radiologi På det stora hela realiserades HNS-Bilddiagnostiks alla centrala verksamhetsprinciper (undersökningar på toppnivå som utförs högklassigt, effektivt och i rätt tid och som baserar sig på vetenskaplig evidens) väl enligt de kliniska läkarna. Liksom ett år tidigare fick helheten ett bra vitsord (3,95 på skalan 1 5), även om man ser till resultaten fördelade enligt ESH/PTH. 302

14 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Enligt de kliniska läkarna fungerar följande utmärkt: olika undersöker stödjer patientens vårdkedja, utlåtandena stödjer vården/uppgörandet av vårdplanen, tillgången till undersökningar och utlåtanden är bra. Det enda som fick det lägre vitsordet bra var anvisningarna om undersökningarna. De kliniska läkarna utvärderade även systemen, anvisningarna och undersökningsresultaten inom radiologi. I allmänhet är det lätt att nå experter för konsultation (vitsordet bra). Hur smidigt det är att göra upp remisser värderades till en nöjaktig nivå. I enkäten fick tillämpningarna för bildavläsning (Agfa web 1000 och/eller Navitas) och hur man hittar anvisningar för åtgärder vitsordet svagt. Klinisk neurofysiologi (KNF) 275 kliniker gjorde en utvärdering av KNF-undersökningarna. På det hela taget ansågs verksamheten vara på en bra nivå (3,96). Av resultaten för de olika undersökningsgrupperna fick följande påståenden vitsordet utmärkt: utlåtandet stödjer vården av patienten/uppgörandet av en vårdplan, och undersökningarna ger ett bra stöd åt patientens vårdkedja. Klarheten och tydligheten i anvisningarna för undersökningar och tillgången till brådskande undersökningar och utlåtanden bedömdes som goda. Tillgången till elektiva undersökningar och utlåtanden nådde bara upp till en nöjaktig nivå i enkäten och i det här delområdet förutsätts därmed förbättringar. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin 279 kliniker utvärderare KFI-undersökningarna. Den övergripande nöjdheten uppvisade en bra nivå (4,02). Följande påståenden om olika undersökningsgrupper besvarades åtminstone med vitsordet god nivå: undersökningarna stödjer patientens vårdkedja, utlåtandet stödjer vården av patienten/uppgörandet av en vårdplan. Anvisningarna för undersökningarna fick de bästa vitsorden (utmärkt nivå). Tillgången till undersökningar och utlåtanden bedömdes som god; de kliniska läkare som arbetar inom primärvården ansåg att tillgången till elektiva undersökningar och utlåtanden var utmärkt. Nöjdheten bland dem som beställer medicintekniska tjänster I november 2012 genomfördes en internetenkät om nöjdheten med de medicintekniska tjänsterna. Enkäten besvarades av sammanlagt 420 kunder. Den innehöll frågor bl.a. om följande: - Reaktionen vid begäran om service - Snabb hantering av brådskande ärenden, t.ex. problem med apparater - Hur vänlig, flexibel och saklig servicen är - Utförandet av beställda underhållsåtgärder inom överenskommen tid - Klarheten och tydligheten i arbetsbeskrivningarna Den övergripande nöjdheten med de medicintekniska tjänsterna låg på en utmärkt nivå (4,14 på skalan 1 5). Påståendena om de medicintekniska tjänsterna besvarades med vitsordet utmärkt, och servicen ansågs vara sakkunnig och förstklassig. 303

15 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Kunden och samhälleliga verkningar STRATEGISKA MÅL ÅR 2012 INDIKATOR MÅLNIVÅ 2012 UTFALL OCH VID- TAGNA ÅTGÄRDER 2012 Intensivt samarbete med sjukvårdsområdena Klinikernöjdheten inom den specialiserade sjukvården Klinikernöjdheten inom den specialiserade sjukvården ligger minst på samma nivå som år Radiologi: > 4,07 (N=312) > 3,94 (N=414) Intensivt samarbete med primärvården Klinikernöjdheten inom primärvården Klinikernöjdheten inom primärvården ligger minst på samma nivå som år Radiologi: > 4,06 (N=237) > 3,99 (N=280) Tillgången till tjänster Tillgången till MRundersökningar Tillgången till MRundersökningar inom 3,0 vk Utfall vid årets slut 3,4 vk Tillgången till tjänster Tillgången till ULundersökningar UL-undersökningar tillgängliga i minst 88 % av enheterna inom 21 dygn. Utfall vid årets slut 92 %. Tillgången till tjänster Genomloppstid för Medicintekniks underhåll Genomloppstiden för Medicintekniks underhåll förkortas med 5 % från År 2012 var genomloppstiden 8,3 dagar i snitt, vilket var 9,2 % kortare än år Tillgången till tjänster KFI: Tillgången till EKG-undersökningar EKG-undersökningar är tillgängliga inom 21 dygn efter att remissen skrevs ut Utfall vid årets slut var 27 dygn. Tillgången till tjänster Tillgången på PET- CT-undersökningar PET-TT-undersökningar är tillgängliga inom 28 dygn efter att remissen skrevs ut Utfall vid årets slut var 17 dygn. Tillgången till tjänster Tillgången på EEGundersökningar 90 % av EEGundersökningarna gjordes inom 14 dygn från att remissen skrevs ut Utfallet vid årets slut var att 65 % hade gjorts inom 14 dygn. Tillgången till tjänster Tillgången till ENMG2- undersökningar 90 % av ENMG2- undersökningarna gjordes inom 70 dygn från att remissen skrevs ut Utfallet vid årets slut var att 95 % hade gjorts inom 70 dygn. Servicekvaliteten enligt patienten Patientnöjdhet Patientnöjdheten ligger minst på samma nivå som år Radiologi: > 4,62 (N=4569) > 4,64 (N=5121) Antalet magnetundersökningar ökade genom att man tog i bruk en extremitetsmagnet och effektiviserade verksamheten med hjälp av LEAN-metoden. Allteftersom apparatbeståndet föråldras har det förekommit något fler fel på apparaterna. År 2011 gjordes MRundersökningar, medan antalet år 2012 uppgick till Köerna till undersökningarna blev kortare under det första halvåret, men i slutet av året ökade efterfrågan snabbare än utbudet allteftersom de kliniska funktionerna effektiviserade sin hantering av patientköerna. För att rätta till situationen tog man i bruk en hyrd långtradare som kan användas tidvis för att hantera rusningstopparna. För år 2013 har en komplettering av MR-apparaterna föreslagits. Tillgången till långtidsregistreringar av EKG (Holter-undersökningar) låg under den målsatta nivån nästan hela år Detta hänförde sig till läkarbristen. Situationen har korrigerats nå- 304

16 Ekonomi Affärsverket HNS-Bilddiagnostik got med hjälp av konsultarbetskraft och tilläggsarbete. Tillgången till PET-undersökningar låg oförändrad på den målsatta nivån. Det mål som hade ställts upp beträffande tillgången till EEG-undersökningar uppnåddes inte, delvis på grund av att den indikator som används år 2012 inte hade beaktat kontrollundersökningar som infaller om 36 dygn, vilket sänker utfallsprocenten. Målet överträffades vad gäller ENMG-indikatorn, dvs. 95 % av ENMG-2-undersökningarna gjordes inom 70 dygn från att remissen hade skrivits ut. Till detta bidrog LEAN-projektet som startades på hösten och som har höjt volymen på undersökningsverksamheten. Hyrda läkare förutsätts emellertid alltjämt för att målnivån ska kunna upprätthållas. På Mejlans sjönk dock antalet undersökningar som utfördes av hyrda läkare år 2012 till hälften jämfört med året innan. Däremot ökade antalet undersökningar som utfördes av hyrda läkare något på Jorv sjukhus, Hyvinge sjukhus och Västra Nylands sjukhus. STRATEGISKA MÅL ÅR 2012 INDIKATOR MÅLNIVÅ 2012 UTFALL OCH VID- TAGNA ÅTGÄRDER 2012 En ökning av produktiviteten i personarbetet Omsättning /årsverke Omsättningen /årsverke är minst på samma nivå som i budgeten BU /årsv, utfall /årsv En ökning av produktiviteten i personarbetet Verksamhetsstart för underhåll på ULapparater och kalibreringslaboratorium Kostnadsbesparing Mål Utfallet av kostnadsbesparingen var En ökning av produktiviteten i personarbetet Radiologi: Undersökningstid t/årsv 697 t/årsv 673 t/årsv En ökning av produktiviteten i personarbetet Produktionstimmar inom medicinteknik, t/årsv 893 t/årsv 807 t/årsv Balanserad och förutsägbar ekonomi Räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens resultat är minst 0. Räkenskapsperiodens resultat för år 2012 efter bokslutsposter uppgår till euro. Prisnivån på bilddiagnostiktjänster sänktes inför år 2012, och därför var målet för och utfallet av omsättningen i euro per årsverke lägre än föregående år. Efterfrågan särskilt på dyrare magnetundersökningar var emellertid större än år 2011, varvid även medelpriset på tjänsterna steg. Produktiviteten höjdes under året med hjälp av flera projekt och antalet undersökningar kunde ökas utan att göra motsvarande ökning i personalresurserna. Servicen på UL-apparater och kalibreringslaboratoriet startade verksamheten, vilket sparade kostnader för euro. I form av eget arbete utfördes 90 st. regelbundna underhåll à 333 euro, vilket innebär att det egna arbetet prissattes till euro. Om dessa serviceåtgärder hade vidtagits av ett externt företag, hade kostnaden varit euro/st., dvs euro. Den totala kostnadsbesparingen stannade under den budgeterade på grund av personalbristen. Inom radiologins ansvarsområde utvecklas produktiviteten på sjukhusen i och med volymökningen. På mindre verksamhetsställen som bara utför nativundersökningar är det vårt att höja produktiviteten utan att servicen lider av detta. Man strävade efter att anpassa öppettiderna efter kundernas behov, och målet om antalet undersökningstimmar per årsverke uppnåddes inte. De problem som uppdagades vid ibruktagandet av PACS-systemet liksom införandet av taligenkänning bromsade upp utvecklingen av produktiviteten inom radiologi. 305

17 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Inom det medicintekniska ansvarsområdet låg personalens produktivitet (t/årsv) under den budgeterade. År 2012 belastades av personalomsättningen. Inskolningen av de nya medarbetarna minskade antalet produktiva arbetstimmar. Ekonomiskt sett uppnåddes affärsverkets mål väl år Räkenskapsperiodens vinst före reserveringen för resultatbonus och kundkrediteringar uppgick till miljoner euro. Efter kundkrediteringar och reserveringen för resultatbonus redovisas ett överskott på euro i bokslutet. Processer och strukturer STRATEGISKA MÅL ÅR 2012 INDIKATOR MÅLNIVÅ 2012 UTFALL OCH VID- TAGNA ÅTGÄRDER 2012 Tillgängliga tjänster i rätt tid Tillgången till utlåtanden om elektiva radiologiska undersökningar 87 % av utlåtandena om elektiva radiologiska undersökningar når den kliniska läkaren inom 72 timmar från det att undersökningen görs. I december hade 87 % av utlåtandena nått den kliniska läkaren inom 72 timmar. Utveckling av processerna och arbetsfördelningen Användningsgrad för taligenkänning Vid slutet av året är taligenkänningens användningsgrad minst 90 %. I december var taligenkänningens användningsgrad 92,3 %. Utveckling av processerna Antalet personer som deltog i LEANevenemang Minst 10 nya personer per månad deltar i ett LEANevenemang. Målet uppnåddes till 50 % Tillgången till utlåtanden om elektiva radiologiska undersökningar har förbättrats allteftersom den systematiska övergången till taligenkänning har gjort att utlåtandena når de kliniska läkarna snabbare. Taligenkänningens användningsgrad höjdes i och med uppgraderingen av PACS-systemet, vilken bl.a. gav möjlighet till integrerad taligenkänning. När det gäller antalet personer som deltar i LEAN-evenemang uppnåddes inte målet på årsnivå. De viktigaste orsakerna till detta hänger samman med att aktuella projekt har pågått längre än beräknat. Personal, kompetens och ledning STRATEGISKA MÅL ÅR 2012 INDIKATOR MÅLNIVÅ 2012 UTFALL OCH VID- TAGNA ÅTGÄRDER 2012 Tillräcklig personal och rekrytering AMB: Introduktion Genomförandet av inskolningen ska vara minst på samma nivå som föregående år 3,73 (3, ) Åtgärder för att förenhetliga inskolningen (blanketter) Interaktivt ledarskap AMB: Index för chefsarbete Indexet för chefsarbetet ska vara minst på samma nivå som föregående år 3,77 (3, ) Chefsutbildningar har erbjudits aktivt Interaktivt ledarskap AMB: Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal mål för genomförandegraden 83 % upplevd nytta 83 % 81% genomförandegrad (75% 2011) 74% upplevd nytta (77% 2011) 306

18 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Personal, kompetens och ledning Arbetshälsa och arbetarskydd 1 3 och 4 60 dgr sjukfrånvaro, st./årsv, 1 3 och 4 60 dgr sjukfrånvaro, st./årsv, utfallet högst på samma nivå som föregående år 1 3 dgr st./årsv 2,04 (2,7 2011) 4 60 dgr st./årsv 0,82 (0, ) Korta perioder av sjukfrånvaro, mätt i antal, i förhållande till årsverken sjönk jämfört med föregående år. Medellång sjukfrånvaro på 4 60 dagar följdes upp likaså med hjälp av nyckeltalet st./årsverke. Nyckeltalet ökade något jämfört med år Dessa handlar om sjukfrånvaro med läkarintyg i bakgrunden. Genom att följa upp nyckeltalet strävar man efter att få fram indikationer på att man genom tidigt ingripande och precisa åtgärder eventuellt kan förebygga utdragen sjukfrånvaro. Organisationen tillämpar modellen för tidigt ingripande i enlighet med HNS riktlinjer. Genomförandegraden för utvecklingssamtal nådde inte upp till målet och den upplevda nyttan sjönk jämfört med AMB år Forskning, undervisning och utveckling STRATEGISKA MÅL ÅR 2012 INDIKATOR MÅLNIVÅ 2012 UTFALL OCH VID- TAGNA ÅTGÄRDER 2012 Främjande av forskningsarbetet Antalet vetenskapliga publikationer En ökning av antalet högklassiga artiklar och andra publikationer eftersträvas. Antalet publikationer sammanlagt 119, varav 76 inom specialområdet radiologi 2012 (75 år 2011) Det totala antalet publikationer ökade betydligt inom affärsverket till följd av organisationsändringen. Mål hade ställts upp för specialområdet radiologi och dessa överskreds. År 2012 bereddes två projektförslag som fick statlig forskningsfinansiering för år UTFALLET AV SERVICEN Differens-% Föränd.-% Omsättningsanalys (milj. euro) BS 2011 BU 2012 Uppdaterad BU 2012 BS 2012 BS2012/ BU2012 BS2012/ BS Intern försäljning i samkommunen 78,4 77,5 83,3 87,9 5,5 % 12,1 % - Försälj. t. medlemskomm. o andra bet. 21,9 21,4 23,7 24,1 1,4 % 9,9 % OMSÄTTNING TOTALT 100,3 99,0 107,1 112,0 4,6 % 11,6 % Avvikelsen i samkommunens interna försäljning jämfört med budgeten beror i huvudsak på den ökade försäljningen till HUCS sjukvårdsområde. Procentuellt sett överskreds budgeten mest när det gäller anlitandet av tjänster i HUCS och Västra Nylands sjukvårdsområden, vilket rapporterades redan i prognoserna. Jämfört med år 2011 hänför sig största delen av ökningen till försäljningen till HUCS sjukvårdsområde. Verksamheten utökades av ansvarsområdena KFI och KNF, vilka anslöts till affärsverket De nya funktionerna förklarar också merparten av ökningen i försäljningen till medlemskommunerna och de övriga betalarna. I denna summa ingår även en specialstatsandel för undervisning och forskning, vars belopp steg till följd av de nya specialområdena. 307

19 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Tjänster och produkter för alla betalare Tjänster och produkter (st.) BS 2011 BU 2012 BS 2012 Diff.-% BS 2012 / BU 2012 Förändring- % BS 2012 / BS 2011 Radiologiska undersökningar Nativröntgenundersökningar ,8 % -0,6 % Traditionella kontrastmedelsundersökningar ,1 % -5,5 % CBCT-undersökningar ,5 % 44,1 % Datortomografiundersökningar ,5 % 3,4 % Ultraljudsundersökningar ,3 % 2,1 % Magnetundersökningar ,0 % 5,2 % Genomlysningsstyrda ingrepp ,3 % 8,7 % Andra radiologiska ingrepp ,5 % 6,1 % Sidofunktioner och tjänster inom den radiologiska und ,2 % 24,0 % Tilläggstjänster och art. rad. åtgärder ,7 % 2,7 % Totalt ,4 % 1,3 % Medicintekniska tjänster Experttjänster (timbaserade) ,7 % -33,4 % Underhållstjänster (timbaserade) ,2 % -0,9 % Klinisk fotografering (timbaserad) ,0 % 38,5 % Övriga tjänster ,0 % 0,5 % Totalt ,1 % -4,1 % Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Fysiologi ,5 % 0,0 % - varav digi-ekg-registreringar för HUSLAB Nukleärmedicin ,2 % 0,0 % Totalt ,9 % 0,0 % Klinisk neurofysiologi Neurofysiologi ,3 % 0,0 % Totalt ,3 % 0,0 % SAMTLIGA TOTALT ,8 % 24,0 % 308

20 Affärsverket HNS-Bilddiagnostik Tjänster och produkter (1 000 euro) BS 2011 BU 2012 BS 2012 Diff.-% BS 2012 / BU 2012 Förändring- % BS 2012 / BS 2011 Radiologiska undersökningar Nativröntgenundersökningar ,1 % -3,4 % Traditionella kontrastmedelsundersökningar ,1 % -7,1 % CBCT-undersökningar ,7 % 26,1 % Datortomografiundersökningar ,6 % -0,7 % Ultraljudsundersökningar ,6 % -0,6 % Magnetundersökningar ,7 % 4,6 % Genomlysningsstyrda ingrepp ,0 % 12,0 % Andra radiologiska ingrepp ,7 % 3,9 % Sidofunktioner och tjänster inom den radiologiska und ,4 % 3,0 % Tilläggstjänster och art. rad. åtgärder ,8 % 22,5 % Totalt ,1 % 1,8 % Medicintekniska tjänster Experttjänster (timbaserade) ,0 % -33,6 % Underhållstjänster (timbaserade) ,1 % -3,2 % Klinisk fotografering (timbaserad) ,2 % 38,0 % Övriga tjänster ,0 % -2,5 % Totalt ,4 % -5,2 % Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Fysiologi ,1 % 0,0 % - varav digi-ekg-registreringar för HUSLAB Nukleärmedicin ,3 % 0,0 % Totalt ,1 % 0,0 % Klinisk neurofysiologi Neurofysiologi ,3 % 0,0 % Totalt ,3 % 0,0 % SAMTLIGA TOTALT ,3 % 8,3 % Jämförelsen av produkter och tjänster baserar sig på de tjänster som kan uppföljas via HUS- Total kub för affärsverket. Utöver dessa producerar affärsverket experttjänster i viss mån. Jämförelsen har gjorts utan kundkrediteringar som betalats i samband med bokslutet. Granskat på det här viset hade värdet på serviceproduktionen ökat med 8,3 % jämfört med utfallet för år Omsättningsökningen enligt bokföringen under samma period var 11,6 %. I omsättningen ingår även nämnda experttjänster samt avgifter som tas ut av verksamhetsställena inom primärvården dessa avgifter höjdes in för år Avgiftsintäkterna ökas även av de verksamhetsställen i Träskända och Hangö som anslöt sig år Ökningen i omsättningen härrör särskilt från utvecklingen av antalet radiologiska undersökningar. Det totala antalet radiologiska tjänster ökade jämfört med år 2011 och överskrider betydligt de serviceplaner som upprättats för år Faktureringen har ökat mindre än servicevolymen. Affärsverket hade som mål att sänka prisnivån för radiologiska undersökningar med 2,5 %, men den faktiska sänkningen är 2,9 %. Inom medicinteknik sjönk servicevolymen jämfört med år 2011 till följd av personalbristen. När det gäller KFI och KNF omfattar budgeten och bokslutet endast siffrorna för sex månader. De digi-ekg-registreringstjänster som HUSLAB tidigare producerade som interna tjänster för ansvarsområdet KFI visas nu i ett anmärkningsvärt stort antal i ansvarsområdets servicevolym, vilket försvårar budgetjämförelsen. På grund av detta har nämnda rad lagts fram som en separat uppgift i tabellen ovan. Minskningen i antalet nukleärmedicinska undersökningar beror främst på att utlåtanden till Kliniken för cancersjukdomar år 2011 gjordes i form av en artikelspecifik försäljning medan tjäns- 309

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen 8.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Verkställande direktörens översikt...6 2 SAMKOMMUNENS UPPGIFT OCH ORGANISATION...8 2.1 Förtroendemannaorganisationen...8

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 VNSNAMND 41/2010 Enligt HNS koncernlednings kompletterande budgetdirektiv 1.9.2010 skall respektive sjukvårdsområde

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 21.10.2011 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 2 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16

FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16 FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16 Bokslutet liksom även koncernbokslutet skall upprättas före utgången av mars månad det år som följer på räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 3 (3): Stödtjänstenheterna

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 3 (3): Stödtjänstenheterna BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Osa 3 (3): Stödtjänstenheterna Hallitus 3.12.2012 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2013 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2013 2015 Innehåll Del 1 (3): Samkommunen

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Fullmäktige 13.6.2012 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Fullmäktige 13.6.2012 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Fullmäktige 13.6.2012 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Godkänd av srytelsen 26.3.2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga händelser

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010

9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 NÄMNDEN FÖR BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE 9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 BORGÅNÄM 9 Genom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts tidsbestämda direktiv 11/2010 har

Läs mer

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna Styrelsen 3.12.2012 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2013 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2013

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 VNSNAMND 44/2009 På sammanträdet 18.6.2009 32 fick nämnden ta del av en detaljerad redogörelse över budgetens utgångsläge.

Läs mer

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13 Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden Barnsjukhuset Barnkliniken och användningen av de trånga

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande FULLMÄKTIGE 14 31.03.2009 ÖVERBELÄGGNINGSAVGIFTER 2008 OCH UTVECKLING AV ÖVERBELÄGGNINGSFÖRFARANDET 79/02/05/00/2009 FMGE 14 Bakgrunden till överbeläggningsförfarandet (tidigare bötesdagsförfarandet till

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Fullmäktige 15.12., BILAGA 5 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Del 1 (3): Samkommunen samt bilagor Styrelsen 7.12. 1 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2012 2014

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014. Del 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014. Del 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Del 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna Styrelsen 7.12.2011 1 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) ATT STÄLLA PROJEKTANSÖKAN FÖR HÄLSOVETENSKAPLIG FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ FÖR ÅR 2016 TILL FORSKNINGSKOMMITTÉN INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 1 Det statliga

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer