One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ)"

Transkript

1 One Mind total control Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006

2

3 Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006

4 Innehållsförteckning Erbjudandet i sammandrag...3 Inbjudan att teckna aktier i Confidence International AB (publ)...5 Sammanfattning...6 Riskfaktorer...8 Styrelsens ordförande har ordet...10 Bakgrund och motiv...11 Villkor och anvisningar...12 Villkor för teckningsoptionen i sammandrag...14 Skattefrågor...15 VD har ordet...18 Verksamhetsbeskrivning...19 Historik...25 Marknad...27 Ekonomisk utveckling i sammandrag...30 Kommentarer till den ekonomiska utvecklingen...33 Proforma resultat- och balansräkning Övrig ekonomisk information...38 Styrelse, ledningsgrupp och revisor...39 Löner, ersättningar och andra förmåner...42 Aktiekapitalet och ägarförhållanden...43 Legala frågor och kompletterande information...46 Bolagsordning...48 Bokslutskommuniké Räkenskaper Revisionsberättelser...76 Prospektbilaga - Villkor för Confidence International ABs teckningsoptioner Adresser...88 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varken teckningsrätter, betalda tecknade Units, eller nyemitterade aktier och teckningsoptioner har eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras till eller inom land, bl. a. USA, Kanada, Australien och Japan, där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Om sådan distribution ändå sker, kan anmälningssedel från sådant land komma att lämnas utan avseende. Informationen i detta prospekt som rör framtida förhållanden, såsom framtida resultatutveckling och andra antaganden om utvecklingen utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är förenad med betydande osäkerhet, då den avser och är beroende av omständigheter utanför Confidence kontroll. Någon försäkran att lämnade bedömningar och prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Omständigheter som kan medföra att i prospektet lämnade bedömningar inte kan realiseras är bland andra efterfråge- och konjunkturutveckling, operativa kostnader samt utvecklingen av Bolagets verksamhet etc. Mot bakgrund härav rekommenderas köpare att självständigt göra en utvärdering av framtiden inför en eventuell investering med detta prospekt som grund. Deltagare i erbjudandet måste bilda sig en egen uppfattning rörande Confidence med beaktande av informationen i hela prospektet. Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Fondkommission som biträtt Bolaget i upprättandet av prospektet. Då samtliga uppgifter härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Fondkommission från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt och på Erbjudandet enligt prospektet. Tvist i anledning av Erbjudandet eller prospektet skall avgöras av svensk domstol exklusivt

5 Erbjudandet i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Teckning av Units Företrädesrätt Unit Avstämningsdag 20 mars 2006 Teckningstid 24 mars - 7 april 2006 Handel i Uniträtter 24 mars - 4 april 2006 Teckningskurs 1,40 SEK Tio (10) befintliga aktier i Confidence International AB (publ) medför rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie med medföljande (1) teckningsoption enligt villkoren i detta prospekt En Unit består av en nyemitterad B-aktie och en nyemitterad teckningsoption Teckningsoption Villkor Varje (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie Teckningstid 24 mars - 7 april 2007 Handel med teckningsoptioner: Handel med teckningsoptioner avses att inledas under maj månad 2006 Teckningskurs 1,60 SEK Tio (10) aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad Unit Tio (10) aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad Unit Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie UR UR UR UR UR Option B-aktie Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie B-aktie Option En aktieägare har på avstämningsdagen tio (10) aktier i Confidence Varje befintlig aktie medför tilldelning av en uniträtt vilket ger aktieägaren tio (10) uniträtter Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad Unit bestående av en nyemitterad B-aktie och en nyemitterad teckningsoption Aktieägaren har vid utnyttjande av uniträtterna tio (10) gamla aktier, en (1) nyemitterad B-aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption 3

6 Planerad ekonomisk information Delårsrapport, 3 månader 8 maj 2006 Årsstämma maj 2006 Delårsrapport, 6 månader 28 augusti 2006 Delårsrapport, 9 månader 30 oktober 2006 Definitioner och förkortningar Antella eller Confidence Antella CIA Confidence, CIAB, Confidence-koncernen eller Bolaget ILS eller ILS-gruppen Entry, Entry Systems eller Entry-gruppen Confidence UK Confidence Ireland Den Nya Koncernen Erbjudandet Erik Penser Fondkommission BTU NGM VPC SEK/KSEK/MSEK GBP Confidence Antella AB Confidence Intelligent Access AB Confidence International AB (publ), och i förekommande fall inklusive dotterbolag ILS Partner AB och i förekommande fall inklusive dotterbolag. Entry Systems Sweden AB och i förekommande fall inklusive dotterbolag Confidence Group UK Ltd Confidence Ireland Ltd Den sammanslagna koncernen efter nyligen genomförda samgåenden med ILS-gruppen och Entry Systems. Inbjudan till teckning av Units enligt villkoren i detta prospekt Erik Penser Fondkommission AB Betald tecknad Unit Nordic Growth Market AB VPC AB Svenska kronor/tusen svenska kronor/miljoner svenska kronor Brittiska pund 4

7 Inbjudan att teckna aktier i Confidence International AB (publ) Styrelsen i Confidence International AB (publ) beslutade den 13 mars 2006 att utnyttja det bemyndigande som givits av extra bolagsstämma den 23 februari 2006 att besluta om en nyemission av aktier och tillhörande teckningsoption med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen skall omfatta högst aktier av serie B med tillhörande teckningsoption till en teckningskurs om SEK 1,40. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att under teckningstiden, perioden från och med den 24 mars 2006 till och med den 7 april 2006, teckna en nyemitterad Unit, bestående av en nyemitterad aktie av serie B och en nyemitterad teckningsoption, för varje tiotal (10) befintliga aktier, oavsett serie (primär företrädesrätt). I det fall samtliga aktier inte tecknas primärt med företrädesrätt skall styrelsen i ett subsidiärt förfarande besluta om tilldelning av aktier i första hand till aktieägare som i den primära teckningen anmält intresse om att teckna flera aktier. Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktie fördelas mellan tecknare i förhållande till det antal de förut äger och, i den mån detta kan ske, genom lottning. I andra hand ska erbjudande ske till småaktieägare med ett totalt innehav om högst aktier, som önskar teckna så att de uppnår en full börspost (= aktier) och i tredje hand till de som önskar teckna utan stöd av företrädesrätt. Emissionen är garanterad till 100 % genom Erik Penser Fondkommission. Avstämningsdag för aktieägarnas företrädesrätt är den 20 mars Genom nyemissionen kan antalet aktier i Confidence öka från aktier till högst aktier, fördelat på aktier av serie A och högst aktier av serie B. Nyemissionen tillför Confidence högst SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka MSEK 5, varav cirka MSEK 3 kvittas genom en riktad nyemission. Emissionslikviden skall användas i ett antal speciella satsningsområden som bör utvecklas för att stödja Den Nya Koncernens långsiktiga tillväxtambition. Detta är det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen. Efter nyemissionen men före utnyttjandet av utestående teckningsoptioner motsvarar de nyemitterade aktierna högst 9,1 % av aktiekapitalet och rösterna i Confidence. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget att tillföras SEK fördelat på aktier, före avdrag för emissionskostnader. Detta innebär en utspädning om cirka 8,3 % av aktiekapitalet och rösterna i Confidence. Med anledning av ovanstående inbjuder härmed styrelsen för Confidence till teckning av Units enligt villkoren i detta prospekt. Styrelsen i Confidence International AB (publ) är ansvarig för detta prospekt och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta prospekt, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena. Ingenting har heller utelämnats som skulle kunna påverka prospektets innebörd. Styrelsen avser att redovisa resultatet av genomförd företrädesemission genom pressrelease som kommer att offentliggöras så snart är möjligt efter teckningstidens utgång. Stockholm den 17 mars 2006 Styrelsen Confidence International AB (publ) 5

8 Sammanfattning Noteras bör att denna sammanfattning endast utgör en introduktion till prospektet. För fullständig information i syfte att skapa en komplett bild av Confidence International och erbjudandet enligt detta prospekt måste dokumentet läsas med stor noggrannhet. Varje beslut om att investera i aktier skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida. Yrkande hänförligt till uppgifterna i detta prospekt skall framställas vid allmän domstol. Den investerare som väcker talan kan tvingas att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Ansvar för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen kan endast göras gällande för det fall sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av prospektet. Verksamhet Bakgrund Bolaget startade med utveckling av RFID teknologi 1989 och nådde sitt första erkännande inom flygindustrin, som en ledande innovatör inom sitt område. Genom förvärvet av JayNat Ltd och JayNat Ireland Ltd under år 2000, NOC Security Products AB år 2004, ILS-gruppen hösten 2005, och nu senast Entry Systems Sweden AB i början av 2006, erbjuder Confidence koncernen idag en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom hela det säkerhetstekniska området. Genom den renodling och fokusering av verksamheten som skett läggs nu all energi och resurser på att leverera den tillväxtstrategi som styrelsen lade fast under Denna innebär att en kontrollerad expansion under lönsamhet är prioriterad. Tillväxten ska ske genom en blandning av organisk tillväxt och en balanserad förvärvsstrategi. Vision Confidence vision är att bli en ledande oberoende europeisk leverantör av integrerade säkerhetslösningar. Mission Confidence mission är att vara kundernas prioriterade leverantör av säkerhetslösningar till utvalda marknadssektorer i östra och västra Europa och att ge kunderna den mest begripliga och flexibla lösningen baserad på spetsteknologi vilket resulterar i den bästa möjliga lönsamheten i varje investering. Affärsidé Confidence är en systemintegratör som designar och levererar säkerhetslösningar av hög kvalitet. Dessa är konkurrenskraftiga i funktionalitet och pris samt utnyttjar konvergensen mellan IT/IP och säkerhetsteknologi. Confidence strävar efter att bygga ett långsiktigt partnerskap med våra kunder och levererar lösningar såväl som värdeadderande tjänster och service. Mål och strategi Confidence skall växa under kontroll med fokus på lönsamhet och positiva kassaflöden. Den långsiktiga ambitionen, att genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv, uppnå en omsättningstakt om cirka MSEK 300 vid utgången av år 2007 står fast. Detta skall uppnås genom att; vara etablerat i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum, UK och Irland, ha en närvaro i Tyskland, Polen, Belgien, Holland, ha uppnått en koncernmässig årlig omsättningstakt på cirka MSEK 300 med en vinstmarginal på minst 5 %, ha etablerat Confidence som ett varumärke, ha utvecklats till en attraktiv partner för både kunder och leverantörer, ha kompletterat produktutbudet så att vi tillfredsställer marknadens behov inom ramen för vår affärsidé och ha utrönt värdet av våra strategiska patent. Confidence Confidence som grupp erbjuder, till företag och offentliga miljöer, skräddarsydda produkter och tjänster inom hela det säkerhetstekniska området. Integrationen mellan IT/IP-teknologi och traditionell säkerhetsteknik är en snabbt framväxande utvecklingstrend, som Confidence utnyttjar till att skapa mervärden för bästa avkastning på varje investering. Kraven på att integrera de moderna säkerhetssystemen med övriga verksamhetssystem för att skapa största möjliga transparens, effektivitet och resursutnyttjande ökar kraftigt. Confidence svarar inte bara upp mot behovet av ökad säkerhet och kontroll utan också mot de krav på kostnadseffektivitet, integration, utbyggbarhet, tillförlitlighet och låga underhållskostnader som våra kunder kräver. Den sammantagna kundbas Confidence gruppen nu har i och med förvärven av ILS- och Entry-grupperna är både stor och prestigefull. Det finns utrymme för att inom den befintliga kundbasen korsbefrukta företagens erbjudanden till respektive kunder. Samordning av företagens säljresurser och säljsystem kommer också att ge resultat i form av bättre säljeffektivitet och bättre effektivitet i generering av prospektbas. 6

9 Affärsområde Confidence Sweden Affärsområdet Confidence Sweden arbetar inom tillämpningsområdena säkerhetsteknik, brandskydd, konstruktion, server management, teleteknik, service/ underhållsverksamhet, samt säkerhets- och riskkonsult. Affärsområdena Confidence Ireland och Confidence UK Verksamheterna i England (Confidence UK Ltd) och på Irland (Confidence Ireland Ltd) är till sitt innehåll identiska med det som beskrivits för bolaget Confidence Sweden AB. I båda länderna har man det senaste året lyckats vidareutveckla strategiskt viktiga kundrelationer och nått högsta ranking i undersökningar som kunderna gjort med avseende på hur nöjd man är med sina leverantörer. London Underground är i detta sammanhang inget undantag och kunden utgör idag, tillsammans med ett antal andra nyckelkunder, stommen i den engelska verksamheten. Affärsområde Confidence Entry Entry Systems Sweden AB utvecklar och säljer säkerhetsoch personaladministrativa system (PA-system) till hotell, rederier, företag och offentlig förvaltning mm. Verksamheten startade 1986 i Norge med en agentur för kortbaserade låssystem till hotell. Allteftersom bolaget expanderade på den svenska marknaden, överfördes delar av verksamheten till Sverige, där huvudverksamheten i dag är förlagd. Marknad De senaste årens omfattande ökning av terrordåd, hot och krav på säkring av både materiella och immateriella värden har på ett markant sätt satt fokus på säkerhetsfrågor i ett mycket bredare och mera omfattande perspektiv än vad som någonsin tidigare har varit fallet. Säkerhetstänkande har prioriterats upp till högsta ledningsnivå i företag och organisationer. De krav myndigheter idag ställer på såväl individer som företag att leva upp till i nya regelverk är omfattande. Mönstret är detsamma både i Sverige och internationellt. Koncernens nettoomsättning för 2005 uppgick till KSEK och fördelar sig på de olika marknaderna enligt följande; Irland står för 44 %, England står för 29 %, Sverige 27 %. Finansiell översikt Oreviderat, IFRS Reviderat, Svenska redovnisningsprinciper Finansiell översikt (KSEK) Summa intäkter Rörelseresultat Periodens resultat Rörelsemarginal, % -6,3% -16,4% -29,9% -37,2% -70,4% Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 60% 64% 61% 63% 66% Bruttomarginal, % -5,5% -15,1% -15,1% -25,1% -52,6% Medelantalet anställda under perioden. st Genomsnittligt antal aktier under perioden,st Resultat per aktie, kr 0,00-0,05-0,09-0,17-0,35 Eget kapital per aktie, kr 0,52 0,25 0,21 0,28 0,61 Riskfaktorer Notera att detta är en sammanfattning. För fullständig riskredovisning hänvisas till separat kapitel i prospektet. Confidence verksamhet påverkas av ett antal omvärldsoch riskfaktorer vars effekter på resultat och utveckling av både verksamheten och aktiekursen endast i varierande grad kan kontrolleras. Nedan följer en listning av de områden där det finns riskfaktorer, som bedöms ha stor betydelse för Bolaget, aktiens framtida utveckling, och värdet av detta erbjudande. Teknik-, produkt- och marknadsutveckling Tillgång till och beroendet av kompetent personal och ledning Oförutsedda händelser till följd av gjorda förvärv Tillgång till nödvändigt expansionskapital Garantier och serviceavtal Konjunktursvackor Oförutsedda omvärldshändelser Valutarisker Confidence-aktien Teckningsoption Utdelning 7

10 Riskfaktorer Confidence verksamhet påverkas av ett antal omvärlds- och riskfaktorer vars effekter på resultat och utveckling av både verksamheten och aktiekursen endast i varierande grad kan kontrolleras. Nedan följer en listning av de områden där det finns riskfaktorer, som bedöms ha stor betydelse för Bolaget, aktiens framtida utveckling, och värdet av detta erbjudande. Dessa är inte sammanställda i ordning efter inbördes betydelse och ska inte ses som en uttömmande uppräkning. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och investerare som avser teckna aktier i enlighet med erbjudandet uppmanas att göra sin egen bedömning av eventuella tillkommande risker utöver vad som beskrivs i detta prospekt. Teknik-, produkt- och marknadsutveckling Confidence verkar inom en högteknologisk och konkurrensutsatt bransch i snabb förändring avseende teknik-, produkt- och marknadsutveckling. Det finns alltid en risk att ett bolags produkter eller erbjudanden till marknaden blir omsprunget av ny teknik och nya lösningar från konkurrenter. Eftersom Confidence är en förhållandevis liten aktör på marknaden och dess tillväxt är beroende av att man lyckas ta marknadsandelar är konkurrenternas förmåga att bibehålla och vidareutveckla sina kunder, och därigenom hindra Bolaget från att få fäste i deras kundbaser också en riskfaktor. Tillgång till och beroendet av kompetent personal och ledning En snabb tillväxt kan komma att medföra ett kontinuerligt behov av rekrytering och utbildning, vilket ställer stora krav på Confidence företagsledning och organisation. Att rekrytera kompetenta medarbetare och ledningspersoner som framgångsrikt kan integreras i organisationen är en förutsättning för att Bolaget skall kunna växa utan att kvalitén i arbetet försämras. Oförutsedda händelser till följd av gjorda förvärv Två nyligen genomförda förvärv, vilka ännu inte helt har integrerats och konsoliderats i Confidence organisation och struktur kan utgöra riskfaktorer. Trots utförda eller andra kontroller i samband med förvärven finns risk för oförutsedda händelser. Det finns även en risk för att de utfästa målen avseende marknader och affärsvolymer som förvärven bygger på inte infrias. Ur ett kortsiktigt perspektiv reduceras dessa risker genom resultatgarantier, men långsiktigt kan koncernens tillväxtplaner påverkas negativt om förvärven inte leder till avsedda resultat och utveckling. Tillgång till nödvändigt expansionskapital Ett bolag som befinner sig i en expansionsfas kräver kontinuerligt tillgång till riskvilligt kapital. Det kapital som genereras från den löpande verksamheten är i första hand avsett att användas till att förse befintlig organisation med tillräckliga finansiella medel för att klara den organiska tillväxten. Förvärv eller andra större strukturella investeringar måste finansieras genom lån eller tillförsel av riskvilligt kapital. Brist på tillgång till sådant kapital kan hämma Bolagets utveckling. Garantier och serviceavtal Bolaget lämnar sedvanliga garantier vid försäljning av hård- och mjukvara. Bolaget löper därmed risk att behöva utföra kompletterande arbete eller ersätta produkter. Bolagets kostnader kan i dessa fall i viss mån komma att täckas av försäkringar. Konjunktursvackor Den säkerhetstekniska branschen, som innefattar bland annat installationsverksamhet och allmän teleteknik, följer de svängningar i konjunkturen som gäller entreprenadoch byggindustrin. Denna är omvittnat känslig för konjunktursvackor. Vid konjunkturnedgångar, vilket inträffar regelbundet, drabbas alltid entreprenadbranschen av märkbara nedgångar i både efterfrågan och lönsamhet. Säkerhetsteknik är i högkonjunktur ett rimligt högprioriterat område men eftersom det sällan är direkt affärskritiskt är det ett av de områden som ofta får stå tillbaka i lågkonjunkturer. Korta konjunktursvackor kan resultatmässigt oftast mötas med tillfälliga åtgärder men påverkar expansionsmöjligheterna och tillväxttakten negativt. 8

11 Oförutsedda omvärldshändelser Händelser i omvärlden som ligger utanför Bolagets kontroll kan utgöra betydande riskfaktorer. Det är inte förutsägbart i vilken riktning en specifik händelse kan driva en bransch eller marknad. Exempel på sådana händelser kan vara terrordåd, kriser eller kraftiga fluktuationer på valutaoch finansmarknaderna, allmän recession och starka konjunktursvängningar m.m. Valutarisker De viktigaste valutarelationerna för koncernen är idag GBP och Euro mot SEK. Större fluktuationer i valutaförhållandena kan påverka Bolagets omsättning och resultat. Inga säkringar är gjorda mot framtida valutafluktuationer. Confidence-aktien All handel med aktier är förenad med risktagande. Vare sig bolagets styrelse eller ledning kan förutsäga någonting om aktiekursens utveckling, vare sig i närtid eller på längre sikt. Det ska noteras att Confidence aktie, som är noterad på NGM Equity, historiskt har varit volatil och att handelsvolymen varierat kraftigt från tid till annan. Teckningsoptionen Den teckningsoption som emitteras vederlagsfritt inom ramen för respektive Unit berättigar till inlösen mot en ny B-aktie i Confidence under perioden 24 mars 7 april 2007 mot teckningskurs SEK 1,60. För det fall aktien vid tidpunkten för inlösen av teckningsoptionen står i en kurs lägre än teckningskursen, saknas anledning att utnyttja optionen och den är då värdelös. Utdelning Ingen utdelning har hittills skett i Bolaget. Confidence beräknas inte generera utdelningsbart överskott under det närmaste året. Detta får till följd att avkastningen på en investering i bolagets aktie främst är beroende av aktiekursen. 9

12 Styrelsens ordförande har ordet Den säkerhetstekniska branschen är nästa område där ett reellt paradigmskifte banar väg för nytänkande och skapar helt nya affärsmöjligheter för de företag som förstår att utnyttja dynamiken förändringarna. Det vi ser hända inom säkerhetsbranschen idag är detsamma som hände inom Dataindustrin i slutet på 80-talet och början av 90-talet. Men med ytterligare dimensioner som inte fanns då. Internet, i princip obegränsade tekniska möjligheter att kommunicera och bearbeta information och en global ekonomi som draglok har tillkommit sedan dess. Vi har bara sett början på den tekniska utvecklingen när det gäller sätten och tekniken att kommunicera, vidareförädla och styra skeenden med hjälp av bearbetad information. Att förstå och kunna utnyttja dessa förutsättningar är nyckeln till att bygga framtidens säkerhetssystem och därmed också säkerhetstekniska företag. Det är ur dessa förutsättningar Confidence för ett drygt år sedan påbörjade sin utveckling mot ett helt nytt säkerhetsföretag på den nordeuropeiska marknaden. Confidence bakgrund från flygindustrins extrema säkerhetsmiljöer har legat till grund för en ambitiös utvecklingsstrategi med syfte att snabbt ställa om verksamheten för att kunna exploatera de möjligheter som nu öppnas i ett mycket bredare perspektiv. Att genomföra en sådan strategi kräver mod och stöd. Stöd från medarbetare, styrelse och inte minst ägarna. Under förra året exekverade bolaget på ett konsekvent sätt sin tillväxtplan och visade sig vara kapabelt att klara den turn around som var nödvändig att nå. Därigenom lades grunden för en kontrollerad expansion under lönsamhet är lagd. Med fjolårets positiva resultatutveckling och två lovande företagsförvärv har vi nu positionerat oss som en snabbrörlig aktör med helt ny profil på marknaden. Många traditionella leverantörer i branschen upplever att någonting håller på att hända där ute, men få har ordentligt grepp om vad som sker och ännu färre har vare sig kunskap eller förmåga att genomföra det som krävs för att fortsätta försvara sina marknadspositioner. Confidence har idag grundstenarna till det som behövs för att bli en ledande aktör på sina marknader i den nya säkerhetstekniska sektorn. Vi har en stabil, kvalificerad och utvecklingsbar kundbas, kompetenta medarbetare med rätt kunskapsprofil, en modern produktportfölj och en fullständig tillit till att det vi håller på att bygga har precis de rätta ingredienserna för att skapa den respekt och den ställning på marknaden, som behövs för att vi ska bli ett spännande tillväxtföretag med fokus på lönsamhet. Välkommen att teckna aktier i Confidence International AB! Erik Hallberg 10

13 Bakgrund och motiv Bakgrund genomgång och strategiskifte Hösten 2004 genomförde styrelsen en total genomgång av Confidence strategi och risker. Att fortsätta som Bolaget tidigare gjort under ett antal år att utan långsiktig plan genomföra flertalet mindre emissioner var inte längre rimligt. Detta kommenterades särskilt också av styrelsens ordförande Erik Hallberg, dels vid sitt tillträde hösten 2004, samt vid extra bolagsstämma i januari Styrelsens genomgång ledde till att Confidence antog en ny strategi med siktet inställt på att bli en oberoende systemintegratör på den breda säkerhetsmarknaden med fokus på IP baserade produkter och lösningar. Samtidigt fortsatte Bolaget att bevaka sina ingivna patent inom RFID. Styrelsen fastslog under denna tid att Confidence skall växa med kontroll och att lönsamhet går före okontrollerad tillväxt. Under 2005 har en noga avvägd affärsplan steg för steg genomförts som avser att leda Confidence till lönsamhet. Som styrelsen utlovade i början av 2005, i samband med att ambitionen att bli ett lönsamt tillväxtföretag presenterades, har inga emissioner med enda syfte att lösa löpande utgifter genomförts. Exekvering av tillväxtplan Confidence växer idag i alla delar av sin verksamhet. Under 2005 visade alla enheter en god organisk tillväxt i både orderingång och fakturering. Från och med årsskiftet 2005/2006 har också det första större strategiska förvärvet i tillväxtplanen genomförts, vilket innebär att ILS-Gruppen fullt ut konsolideras i Confidence från och med den 1 januari Ytterligare ett förvärv i tillväxtsyfte är Göteborgsbaserade Entry Systems där aktieöverlåtelseavtal tecknats och tillträde skett per den 24 februari Fortsatt expansion kommer att ske genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv eller via partnerskap där Bolaget utser någon att ta ansvar för en definierad marknad. Expansion kommer att ske inom områden där Confidence kan verka som systemintegratör inom säkerhetsområdet med fokus på IP baserade lösningar. Styrelsen värderar löpande kvalitativa förvärvsobjekt, som kan bidra till att snabba på expansionen av verksamheten och samtidigt öka lönsamheten och aktieägarvärdet. Geografiskt planeras för expansion i övriga norden och Baltikum. Bolaget har produkter, lösningar, kompetenta och hängivna medarbetare och därmed goda möjligheter till en snabb hävstång. Styrelse och ledning är överens om de uppsatta målen. Det är styrelsens uppfattning att Bolaget har goda förutsättningar att bli ett spännande företag för framtiden. Kontrollerad tillväxt under lönsamhet kommer dock alltid att gå före okontrollerad expansion. Särskilda expansions- och investeringsområden Förutom den på samtliga marknader organiskt växande integrations-, installations, och serviceverksamheten som utvecklas på ett lovande sätt, har styrelsen fattat beslut om ett antal särskilda områden som bör utvecklas för att stödja Den Nya Koncernens långsiktiga tillväxtambition. Detta är de huvudsakliga motiven till företrädesemissionen. Investering i expansion av verksamheterna Entry och ILS Verksamheterna i de förvärvade bolagen Entry och ILS har utvecklingspotential som Confidence kommer att försöka ta tillvara. Merparten av detta avses ske genom att utnyttja kassaflöde från respektive bolags löpande verksamheter men beredskap behöver finnas från moderbolagets sida att kunna träda in med riktade insatser för att fånga möjligheter till utveckling och expansion, som successivt arbetas upp i takt med att bolagen genom tillvaratagande av synergieffekter breddar sina erbjudanden och skapar nya marknader. Investering i expansion av säkerhetskonsult- och distribution av säkerhetsanalyssystem I samband med förvärvet av ILS-Gruppen tillfördes Confidence till sin kärnverksamhet en konsultorganisation inom området säkerhetsteknik. Confidence hade redan tidigare träffat överenskommelse med amerikanska RiskWatch Inc om europeisk representation för analysprogramvaran med samma namn. De båda verksamheterna har nu sammanförts och är under uppbyggnad och fortsatt utveckling. Möjligheter till utveckling av värdet på erhållna patent Under 2005 har Confidence steg för steg nått framgångar med sin patentportfölj avseende RFID-applikationer där transpondern är laminerad i papper. Idag har Bolaget godkända patent för USA, Singapore och Kina. Andra betydelsefulla länder är under behandling. Det potentiella värdet på dessa patent bör ha ökat i takt med att intresset för olika typer av RFID-lösningar växer sig allt starkare runt om i världen. Styrelsen har därför beslutat att ta fram en separat plan för att utröna möjligheterna till utveckling av värdet på patenten. Utveckling av segment för IT-säkerhet och kommunikation Med den konvergering som pågår mellan de båda industrisegmenten IT och traditionell säkerhetsteknik, som Confidence kärnverksamhet bygger sin strategi på, skapas även möjlighet för en breddning av den koncernmässiga verksamhetsplattformen till att även omfatta IT-säkerhet och kommunikation. För att utvärdera de affärsmässiga möjligheterna inom dessa områden har Confidence inledningsvis tecknat intentionsförklaring med kinesiska Huawei Technologies Co Ltd. Motiv Det befintliga rörelsekapitalet är enligt Confidence uppfattning tillräckligt för de aktuella behoven inom den befintliga verksamheten. Genomförandet av Confidence tillväxtplan kräver dock finansiering utanför Bolagets ordinarie verksamhetsbudget. Föreliggande företrädesemission i Confidence International avser främst att möjliggöra finansiering av satsningar inom ovanstående expansions- och investeringsområden. 11

14 Villkor och anvisningar Företrädesrätt Den som på avstämningsdagen den 20 mars var registrerad som aktieägare i Confidence äger företrädesrätt att för varje tiotal (10) befintliga aktier av serie A och/eller B teckna en (1) Unit. En Unit består av en (1) nyemitterad B- aktie och en (1) nyemitterad teckningsoption. Avstämningsdag Avstämningsdag för att få delta i emissionen är den 20 mars Detta medför att sista dag för handel i Confidence aktier för att få delta i emissionen är den 15 mars Teckningstid Teckning av Units enligt villkoren i detta prospekt kommer att ske under perioden 24 mars 7 april Efter avslutad teckningstid förfaller outnyttjade teckningsrätter. Teckningsrätterna avregistreras från respektive VP-konto utan särskild avisering från VPC. Aktieägare som avser att utnyttja sina teckningsrätter måste således teckna Units i emissionen enligt villkoren i detta prospekt eller sälja teckningsrätterna senast den 4 april Teckningskurs Teckningskursen uppgår till SEK 1,40 per Unit. Courtage utgår ej. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM under perioden 24 mars 4 april Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Efter avslutad teckningstid förfaller outnyttjade teckningsrätter. Teckningsrätterna avregistreras från respektive VP-konto utan särskild avisering från VPC. Teckning med stöd av erhållna eller förvärvade teckningsrätter Teckning med stöd av teckningsrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning sker enligt följande alternativ: 1. Inbetalningsavi från VPC Om samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av Units skall endast den förtryckta inbetalningsavin från VPC användas som underlag för teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska då inte användas. 2. Särskild anmälningssedel Om man förvärvar eller avyttrar teckningsrätter, eller om man av andra skäl avser att använda ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från VPC, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Betalning sker då genom den till den särskilda anmälningssedeln bifogade inbetalningsavin. Inbetalningsavin från VPC skall då inte användas. Särskild anmälningssedel går att beställas hos Erik Penser Fondkommission via telefon eller e-post. Endast en anmälan per person kommer att beaktas. Ofullständiga eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälan förtryckta texten. Anmälan är bindande. Betalning och, om man inte avser att teckna i enlighet med avin från VPC, särskild anmälningssedel skall vara Erik Penser Fondkommission tillhanda senast den 7 april 2005 klockan Observera att teckning genom betalning är bindande. Teckning utan stöd av teckningsrätt - intresseanmälan De som önskar teckna aktier i emissionen, men som ej innehar teckningsrätter, erbjuds att teckna aktier i emissionen i den mån befintliga teckningsrättsinnehavare inte tecknar samtliga erbjudna aktier. I det fall samtliga aktier inte tecknas primärt med företrädesrätt skall styrelsen i ett subsidiärt förfarande besluta om tilldelning av aktier i första hand till aktieägare som i den primära teckningen anmält intresse om att teckna flera aktier. Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktie fördelas mellan tecknare i förhållande till det antal de förut äger och, i den mån detta kan ske, genom lottning. I andra hand ska erbjudande ske till småaktieägare med ett totalt innehav om högst aktier, som önskar teckna så att de uppnår en full börspost (= aktier) och i tredje hand till de som önskar teckna utan stöd av företrädesrätt. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt skall ske under samma tidsperiod som teckning med stöd av teckningsrätt. Intresseanmälan, som används för att teckna aktier utan stöd av företrädesrätt, ska fyllas i korrekt och fullständigt, undertecknas och skickas eller lämnas till Erik Penser Fondkommission. Anmälan att teckna aktier upp till 12

15 en full börspost ska ske på en särskild anmälningssedel, Intresseanmälan - Börspost. Anmälningssedlarna går att skriva ut på Erik Penser Fondkommissions hemsida och kan även beställas via telefon eller e-post. Intresseanmälan skall vara Erik Penser Fondkommission tillhanda senast den 7 april 2006 klockan Observera att intresseanmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Eventuell tilldelning av aktier meddelas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med tillhörande betalningsanvisningar. Meddelande lämnas endast till dem som erhållit tilldelning. Information till aktieägare Direktregistrerade aktieägare De aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares aktiekonto, det så kallade VP-kontot, kommer ej att skickas ut. Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav av aktier i Confidence på avstämningsdagen var förvaltarregistrerade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller fondkommissionär. Utländska aktieägare Aktieägare som är bosatta utanför Sverige skall skicka den förtryckta inbetalningsavin eller den särskilda anmälningssedeln, beroende på hur många teckningsrätter som utnyttjas, se Teckning med stöd av erhållna eller förvärvade teckningsrätter, tillsammans med betalning till Erik Penser Fondkommission. Betalning skall erläggas på Erik Penser Fondkommissions bankräkning i SEB , IBAN-nummer SE , SWIFTadress ESSESESS. Leverans av BTU samt aktier och teckningsoptioner Teckning genom betalning registreras hos VPC efter normalt tre bankdagar. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU skett på tecknarens konto. Förvaltarregistrerade aktieägare får besked enligt respektive förvaltares rutiner. Efter genomförd emission sker registrering hos Bolagsverket med verkan att BTU kan bokas ut från respektive VP-konto och ersättas med aktier och teckningsoptioner. Detta sker utan särskild avisering och beräknas ske i april månad. Handel med BTU Betalda tecknade Units, BTU, kommer att tas upp till handel på NGM Equity. Handel med BTU kommer att ske under perioden 24 mars 2006 tills dess emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktier beställts från VPC. Detta beräknas ske i april månad Den som önskar handla BTU skall vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Emissionen garanterad Genom avtal daterat 22 februari 2006 har Erik Penser Fondkommission åtagit sig gentemot Bolaget att teckna i emissionen i den utsträckning emissionen inte fulltecknas, maximalt Units. Emissionen enligt villkoren i detta prospekt är således garanterad till 100 procent. Rätt till utdelning Nyemitterade aktier medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret Aktien Confidence International AB (publ)s aktier är registrerade hos och kontoförs av VPC med adress Box 7822, Stockholm. Emissionsinstitut Utöver uppdraget som Confidence finansiella rådgivare är Erik Penser Fondkommission emissionsinstitut åt Bolaget och kan kontaktas i anledning av erbjudandet enligt detta prospekt på: Erik Penser Fondkommission AB Emissionsavdelningen Box Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 9 Telefon, växel: Hemsida: E-post: 13

16 Villkor för teckningsoptionen i sammandrag Varje Unit som tecknas i emissionen innehåller en aktie och en teckningsoption. Nedan anges villkoren för teckningsoptionen i sammandrag. För information om villkoren avseende aktien hänvisas till Prospektbilagan Villkor för Confidence International ABs teckningsoptioner Teckningstid Teckningsoptionen kan utnyttjas för teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption under perioden 24 mars - 7 april Teckningsoptioner som inte utnyttjas under denna period förfaller och blir därmed värdelösa. Teckningskurs Teckningsoptionen medför rätt att under teckningstiden teckna en B-aktie för SEK 1,60. Teckning genom anmälan med samtidig betalning Teckningsoptionerna utnyttjas genom att skicka in en korrekt och fullständig särskild ansökningsblankett till Erik Penser Fondkommission samtidigt som betalning ska ske enligt anvisning på den särskilda anmälningssedeln. Anmälningssedel och betalning ska vara Erik Penser Fondkommission tillhanda senast den 7 april Anmälningssedel kan beställas via telefon eller e-post. Anmälan att teckna är bindande. Förvaltarregistrerade teckningsoptioner Förvaltarregistrerade teckningsoptioner skall utnyttjas enligt de instruktioner som lämnas av respektive förvaltare. Leverans av aktier och teckningsoptioner Efter genomförd teckningstid kommer respektive tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU skett på kontot. Förvaltarregistrerade aktieägare får besked enligt respektive förvaltares rutiner. Efter genomförd emission sker registrering hos Bolagsverket med verkan att BTU kan bokas ut från respektive VP-konto och ersättas med aktier och teckningsoptioner. Detta sker utan särskild avisering och beräknas ske i början av maj månad. Utdelning Aktier som tecknats med stöd av teckningsoptionen kommer att medföra rätt till utdelning från och med räkenskapsåret Ändrade förhållanden Såväl teckningskursen som det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Dessa innebär i korthet att innehavare av teckningsoption skall kompenseras för vissa åtgärder från Bolagets sida, som fondemission, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, apportemission och inlösen av aktier. Vidare kan under vissa förhållanden, t ex i fall av fusion eller likvidation, en tidigare sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner kommat att fastställas. Fullständiga villkor För fullständiga villkor se Prospektbilaga villkor för Confidence International ABs teckningsoptioner Handel i teckningsoptioner Bolaget kommer att ansöka om anslutning av teckningsoptionerna för handel på NGM. Via NGM och de nyhetsförmedlingar som de utnyttjar kan information om teckningsoptionens utveckling samt om det underliggande instrumentets volatilitet erhållas. 14

17 Skattefrågor Det följande är en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga aktier och teckningsoptioner i Confidence eller med anledning av erbjudandet att teckna units i Confidence. Sammanfattningen vänder sig till aktieägare och innehavare av teckningsoptioner samt innehavare av uniträtter och betalda tecknade units som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar till exempel inte de speciella regler som gäller för så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag eller aktier som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars aktier räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, som till exempel investmentbolag, värdepappersfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje aktieägare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att äga aktier, teckningsoptioner samt uniträtter i Confidence eller med anledning av erbjudandet att teckna units i Confidence, till exempel till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Beskattning vid avyttring av aktier Fysiska personer Fysiska personer och dödsbon beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning av uniträtter, aktier och teckningsoptioner i Confidence. Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvinsten. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Vid vinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och sort. Betalda tecknade units anses därvid inte vara av samma slag och sort som de befintliga aktierna till dess att beslutet om nyemission registrerats. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier som till exempel aktier i Confidence schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Byte av uniträtter till aktier och teckningsoptioner medför inte någon beskattning. Kapitalförlust vid försäljning av aktier kan kvittas i sin helhet mot kapitalvinster på aktier under samma år. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade delägarrätter än aktier med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (räntefonder). Om full kvittning inte kan ske är överskjutande förlust avdragsgill till 70 procent mot övriga kapitalinkomster. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte överstiger kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Juridiska personer Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt för alla inkomster inklusive kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet efter en skattesats om 28 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se rubrik Fysiska personer. Avdrag för kapitalförluster på aktier medges bara mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och delägarrätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. För aktiebolag och vissa andra juridiska personer är dock kapitalvinster på så kallade näringsbetingade andelar skattefria och kapitalförluster på sådana andelar ej avdragsgilla. Med näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag eller ekonomisk förening om andelen uppfyller vissa villkor. Onoterade andelar anses alltid näringsbetingade. Marknadsnoterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller innehavet betingas av rörelse. Skattefrihet för kapitalvinst på marknadsnoterade andelar förutsätter dessutom att andelarna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade 15

18 hos innehavaren. I gengäld är kapitalförluster på marknadsnoterade näringsbetingade andelar som innehafts kortare tid än ett år avdragsgilla. Om andelar av samma slag och sort anskaffats vid olika tidpunkter, anses en senare anskaffad andel ha avyttrats före en tidigare anskaffad andel. Om innehavet omfattar såväl andelar som inte uppfyller kravet på innehavstid som andelar som uppfyller detta krav anses andelarna inte vara av samma slag och sort vid beräkning enligt genomsnittsmetoden. Utnyttjande av uniträtt När uniträtter utnyttjas för teckning av nya aktier sker inte någon beskattning. Anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av emissionskursen. Vid försäljning av aktier förvärvade genom utnyttjande av uniträtter skall aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort sammanläggas och beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. Om uniträtter som utnyttjats för teckning av aktier köpts får erlagd likvid för dessa teckningsrätter läggas till vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna. Utnyttjande av teckningsoptioner Vad som sägs ovan angående utnyttjande av uniträtter gäller även när teckningsoptioner, som erhållits på grund av teckning av uniträtter, utnyttjas för teckning av aktier. Avyttring av erhållna uniträtter Uniträtterna kommer att marknadsnoteras. Aktieägare som inte vill utnyttja sin företrädesrätt att delta i nyemissionen kan sälja sina uniträtter. Skattepliktig kapitalvinst skall då beräknas. Om de avyttrade uniträtterna erhållits utan vederlag anses varje uniträtt vara anskaffad för noll SEK. Schablonregeln får inte användas i detta fall. Hela försäljningsintäkten efter avdrag för omkostnader för avyttring skall således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för den ursprungliga aktien påverkas inte. För aktiebolag och vissa andra juridiska personer gäller att kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust inte är avdragsgill om innehavaren av uniträtterna samtidigt innehar näringsbetingade andelar i det företag som rätten hänför sig till och förvärvet grundas på detta innehav (för definition av näringsbetingad andel, se rubrik Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer ). För marknadsnoterade uniträtter gäller att sådan kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust ej avdragsgill endast om uniträtterna eller de underliggande aktierna har innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år före avyttringen. Avyttring av erhållna teckningsoptioner Teckningsoptionerna kommer att marknadsnoteras. Vad som sägs ovan avseende avyttring av erhållna uniträtter gäller även vid avyttring av teckningsoptioner som erhållits på grund av teckning av aktier. Reglerna om näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter är emellertid inte tillämpliga på dessa teckningsoptioner. Avyttring av köpta uniträtter Om de avyttrade uniträtterna köpts eller på annat sätt förvärvats mot vederlag utgör vederlaget anskaffningsutgiften för dessa. Omkostnadsbeloppet för uniträtterna beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för marknadsnoterade uniträtter. En uniträtt som inte utnyttjas eller säljs utan förfaller anses avyttrad för noll SEK. För fysiska personer gäller att en kapitalförlust på marknadsnoterade uniträtter får kvittas fullt ut mot vinster på aktier samt andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i räntefonder. Om full kvittning inte kan ske är förlusten kvittningsgill till 70 procent mot övriga kapitalinkomster. För juridiska personer gäller att kapitalförluster på uniträtter är avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Reglerna avseende skattefria kapitalvinster och ej avdragsgilla kapitalförluster på aktiebaserade delägarrätter, som gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar, är endast tillämpliga om förvärvet av uniträtterna grundas på innehav av näringsbetingade andelar i det företag som rätterna hänför sig till. Uniträtter som förvärvas på annat sätt till exempel genom köp torde därför inte omfattas av de nya reglerna. Avyttring av köpta teckningsoptioner Om de avyttrade teckningsoptionerna köpts eller på annat sätt förvärvats mot vederlag utgör vederlaget anskaffningsutgiften för dessa. Vid försäljning beräknas omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får inte användas. Kapitalvinst beskattas och kapitalförlust kvittas på samma sätt som angivits ovan avseende uniträtter. För aktiebolag och ekonomiska föreningar är dock reglerna avseende näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter inte tillämpliga på teckningsoptionerna. 16

19 Beskattning av utdelning För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent. För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 28 procent. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. För aktiebolag och vissa andra juridiska personer är utdelning på näringsbetingade andelar normalt skattefri (för definition av näringsbetingad andel, se rubrik Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer ). Skattefrihet för utdelning på marknadsnoterade andelar förutsätter dock att andelarna inte avyttras eller upphör att vara näringsbetingade inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. Förmögenhetsbeskattning Aktierna i Confidence är noterade på NGMs Equitylista och är med nuvarande regler befriade från förmögenhetsskatt. De teckningsoptioner som erhålls genom utnyttjande av uniträtt kommer att marknadsnoteras och utgör därmed en förmögenhetsskattepliktig tillgång. aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom EU utgår normalt inte svensk kupongskatt om aktieägaren innehar 20 procent eller mer av kapitalet i det utdelande bolaget. Svensk kupongskatt utgår inte heller på utdelning till utländska bolag på näringsbetingade andelar, om det utländska bolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag (eller vissa andra juridiska personer) som kan ta emot utdelning skattefritt och beskattningen av det utländska bolaget är likartad den beskattning som gäller för svenska aktiebolag, alternativt att det utländska bolaget omfattas av ett skatteavtal som Sverige ingått med landet i fråga, och utdelningen under motsvarande förhållanden hade varit skattefri för ett svenskt bolag (eller vissa andra juridiska personer). Som näringsbetingade andelar anses i detta avseende onoterade andelar samt marknadsnoterade andelar om innehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna i bolaget. För marknadsnoterade andelar gäller att de måste ha innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år vid utdelningstillfället. Utländska aktieägare Fysiska personer som inte är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av svenska aktier, uniträtter eller teckningsoptioner. Enligt en särskild regel kan emellertid en fysisk person som är bosatt utanför Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid försäljning av svenska aktier och teckningsoptioner om personen under det kalenderår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna regel kan dock i viss mån vara begränsad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på svenska aktier, uniträtter eller teckningsoptioner annat än om vinsten är hänförlig till ett så kallat fast driftställe i Sverige. I fall sådant så kallat fast driftställe föreligger gäller reglerna avseende skattefri utdelning och kapitalvinst samt ej avdragsgill kapitalförlust dock med vissa begränsningar. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning från svenska aktiebolag. Utdelning från Confidence är föremål för svensk kupongskatt om 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För 17

20 VD har ordet Vår strävan att ta Confidence till en ledande position inom IP baserade säkerhetslösningar har under året skapat ett helt nytt intresse kring Bolaget. Vi har vågat ställa om både verksamhet och organisation till att svara upp mot de nya förutsättningar som gäller i den säkerhetstekniska branschen i och med den konvergering som nu pågår mellan IT/IP-teknologi och traditionell säkerhetsteknik. Och vi kan idag också konstatera att vi har lyckats i detta arbete. Genom att kombinera egna resurser och kompetensprofiler med de som tillförts Bolaget i samband med förvärven har vi idag en för branschen helt unik sammansättning både när det gäller personal och produktutbud. Vi har på dessa punkter redan idag en mycket stark grund för att bygga ut och expandera det nya Confidence inom säkerhetsteknik med inriktning på övergripande IP-baserade lösningar. Den samlade kundbasen är imponerande. Confidence-gruppen har idag många och betydelsefulla kunder inom den breda generella säkerhetssektorn liksom utvecklingsbara kunder på internationella nischmarknader med speciella säkerhetsapplikationer. Det är allt från offentliga byggnader och arenor till köpcentra, skolor, fastighetsbolag och olika myndigheter. Med andra ord krävande men stora, trygga, kompetenta och utvecklingsbara kunder. Genom de åtgärder Confidence genomfört det senaste året har vi fått en helt ny tyngd och vunnit respekt på vår hemmamarknad. Verksamheterna i England och på Irland fortsätter att utvecklas positivt om än hittills i lägre tempo än vad vi sett i Sverige. Många produkter, som är direkt utvecklade för den nya öppna säkerhetsteknologin, har tillförts Bolaget. Bland annat programvaran för säkerhetsanalys - RiskWatch, som öppnar vägar för ett helt nytt affärsområde. Vi har idag tillgång in-house till alla de certifieringar som är nödvändiga för att i egen regi kunna göra fullständiga systemintegrationer, driftsättningar och ingå långsiktiga service- och underhållsåtaganden i de länder där vi är representerade. Confidence-gruppen kan idag erbjuda marknaderna inom rederinäring, hotell, offentliga mötesplatser och evenemangsarenor specialapplikationer för ökad affärsnytta, säkerhet och komfort för passagerare, besökare/publik och allmänhet. Vi har nu inom Confidence-gruppen möjlighet att ge våra kunder absoluta spetslösningar och snabb avkastning på sina investeringar. Integrerat med gedigen kunskap inom IT/IP och goda säljresurser är pusslet lagt för ett framgångsrikt 2006 med fokus på kontrollerad tillväxt under lönsamhet. Jag instämmer i vår styrelseordförandes inbjudan - Välkommen att teckna aktier i Confidence International AB! Thomas Wahlgren 18

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

PRESSINFORMATION 2006-02-09

PRESSINFORMATION 2006-02-09 PRESSINFORMATION 2006-02-09 Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, kallar härmed sina aktieägare till extra bolagsstämma. Aktieägare i Confidence International AB (publ), 556291-7442

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer