One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ)"

Transkript

1 One Mind total control Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006

2

3 Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006

4 Innehållsförteckning Erbjudandet i sammandrag...3 Inbjudan att teckna aktier i Confidence International AB (publ)...5 Sammanfattning...6 Riskfaktorer...8 Styrelsens ordförande har ordet...10 Bakgrund och motiv...11 Villkor och anvisningar...12 Villkor för teckningsoptionen i sammandrag...14 Skattefrågor...15 VD har ordet...18 Verksamhetsbeskrivning...19 Historik...25 Marknad...27 Ekonomisk utveckling i sammandrag...30 Kommentarer till den ekonomiska utvecklingen...33 Proforma resultat- och balansräkning Övrig ekonomisk information...38 Styrelse, ledningsgrupp och revisor...39 Löner, ersättningar och andra förmåner...42 Aktiekapitalet och ägarförhållanden...43 Legala frågor och kompletterande information...46 Bolagsordning...48 Bokslutskommuniké Räkenskaper Revisionsberättelser...76 Prospektbilaga - Villkor för Confidence International ABs teckningsoptioner Adresser...88 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varken teckningsrätter, betalda tecknade Units, eller nyemitterade aktier och teckningsoptioner har eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras till eller inom land, bl. a. USA, Kanada, Australien och Japan, där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Om sådan distribution ändå sker, kan anmälningssedel från sådant land komma att lämnas utan avseende. Informationen i detta prospekt som rör framtida förhållanden, såsom framtida resultatutveckling och andra antaganden om utvecklingen utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är förenad med betydande osäkerhet, då den avser och är beroende av omständigheter utanför Confidence kontroll. Någon försäkran att lämnade bedömningar och prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Omständigheter som kan medföra att i prospektet lämnade bedömningar inte kan realiseras är bland andra efterfråge- och konjunkturutveckling, operativa kostnader samt utvecklingen av Bolagets verksamhet etc. Mot bakgrund härav rekommenderas köpare att självständigt göra en utvärdering av framtiden inför en eventuell investering med detta prospekt som grund. Deltagare i erbjudandet måste bilda sig en egen uppfattning rörande Confidence med beaktande av informationen i hela prospektet. Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Fondkommission som biträtt Bolaget i upprättandet av prospektet. Då samtliga uppgifter härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Fondkommission från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt och på Erbjudandet enligt prospektet. Tvist i anledning av Erbjudandet eller prospektet skall avgöras av svensk domstol exklusivt

5 Erbjudandet i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Teckning av Units Företrädesrätt Unit Avstämningsdag 20 mars 2006 Teckningstid 24 mars - 7 april 2006 Handel i Uniträtter 24 mars - 4 april 2006 Teckningskurs 1,40 SEK Tio (10) befintliga aktier i Confidence International AB (publ) medför rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie med medföljande (1) teckningsoption enligt villkoren i detta prospekt En Unit består av en nyemitterad B-aktie och en nyemitterad teckningsoption Teckningsoption Villkor Varje (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie Teckningstid 24 mars - 7 april 2007 Handel med teckningsoptioner: Handel med teckningsoptioner avses att inledas under maj månad 2006 Teckningskurs 1,60 SEK Tio (10) aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad Unit Tio (10) aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad Unit Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie UR UR UR UR UR Option B-aktie Aktie Aktie Aktie Aktie Aktie B-aktie Option En aktieägare har på avstämningsdagen tio (10) aktier i Confidence Varje befintlig aktie medför tilldelning av en uniträtt vilket ger aktieägaren tio (10) uniträtter Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad Unit bestående av en nyemitterad B-aktie och en nyemitterad teckningsoption Aktieägaren har vid utnyttjande av uniträtterna tio (10) gamla aktier, en (1) nyemitterad B-aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption 3

6 Planerad ekonomisk information Delårsrapport, 3 månader 8 maj 2006 Årsstämma maj 2006 Delårsrapport, 6 månader 28 augusti 2006 Delårsrapport, 9 månader 30 oktober 2006 Definitioner och förkortningar Antella eller Confidence Antella CIA Confidence, CIAB, Confidence-koncernen eller Bolaget ILS eller ILS-gruppen Entry, Entry Systems eller Entry-gruppen Confidence UK Confidence Ireland Den Nya Koncernen Erbjudandet Erik Penser Fondkommission BTU NGM VPC SEK/KSEK/MSEK GBP Confidence Antella AB Confidence Intelligent Access AB Confidence International AB (publ), och i förekommande fall inklusive dotterbolag ILS Partner AB och i förekommande fall inklusive dotterbolag. Entry Systems Sweden AB och i förekommande fall inklusive dotterbolag Confidence Group UK Ltd Confidence Ireland Ltd Den sammanslagna koncernen efter nyligen genomförda samgåenden med ILS-gruppen och Entry Systems. Inbjudan till teckning av Units enligt villkoren i detta prospekt Erik Penser Fondkommission AB Betald tecknad Unit Nordic Growth Market AB VPC AB Svenska kronor/tusen svenska kronor/miljoner svenska kronor Brittiska pund 4

7 Inbjudan att teckna aktier i Confidence International AB (publ) Styrelsen i Confidence International AB (publ) beslutade den 13 mars 2006 att utnyttja det bemyndigande som givits av extra bolagsstämma den 23 februari 2006 att besluta om en nyemission av aktier och tillhörande teckningsoption med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen skall omfatta högst aktier av serie B med tillhörande teckningsoption till en teckningskurs om SEK 1,40. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att under teckningstiden, perioden från och med den 24 mars 2006 till och med den 7 april 2006, teckna en nyemitterad Unit, bestående av en nyemitterad aktie av serie B och en nyemitterad teckningsoption, för varje tiotal (10) befintliga aktier, oavsett serie (primär företrädesrätt). I det fall samtliga aktier inte tecknas primärt med företrädesrätt skall styrelsen i ett subsidiärt förfarande besluta om tilldelning av aktier i första hand till aktieägare som i den primära teckningen anmält intresse om att teckna flera aktier. Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktie fördelas mellan tecknare i förhållande till det antal de förut äger och, i den mån detta kan ske, genom lottning. I andra hand ska erbjudande ske till småaktieägare med ett totalt innehav om högst aktier, som önskar teckna så att de uppnår en full börspost (= aktier) och i tredje hand till de som önskar teckna utan stöd av företrädesrätt. Emissionen är garanterad till 100 % genom Erik Penser Fondkommission. Avstämningsdag för aktieägarnas företrädesrätt är den 20 mars Genom nyemissionen kan antalet aktier i Confidence öka från aktier till högst aktier, fördelat på aktier av serie A och högst aktier av serie B. Nyemissionen tillför Confidence högst SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka MSEK 5, varav cirka MSEK 3 kvittas genom en riktad nyemission. Emissionslikviden skall användas i ett antal speciella satsningsområden som bör utvecklas för att stödja Den Nya Koncernens långsiktiga tillväxtambition. Detta är det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen. Efter nyemissionen men före utnyttjandet av utestående teckningsoptioner motsvarar de nyemitterade aktierna högst 9,1 % av aktiekapitalet och rösterna i Confidence. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget att tillföras SEK fördelat på aktier, före avdrag för emissionskostnader. Detta innebär en utspädning om cirka 8,3 % av aktiekapitalet och rösterna i Confidence. Med anledning av ovanstående inbjuder härmed styrelsen för Confidence till teckning av Units enligt villkoren i detta prospekt. Styrelsen i Confidence International AB (publ) är ansvarig för detta prospekt och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta prospekt, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena. Ingenting har heller utelämnats som skulle kunna påverka prospektets innebörd. Styrelsen avser att redovisa resultatet av genomförd företrädesemission genom pressrelease som kommer att offentliggöras så snart är möjligt efter teckningstidens utgång. Stockholm den 17 mars 2006 Styrelsen Confidence International AB (publ) 5

8 Sammanfattning Noteras bör att denna sammanfattning endast utgör en introduktion till prospektet. För fullständig information i syfte att skapa en komplett bild av Confidence International och erbjudandet enligt detta prospekt måste dokumentet läsas med stor noggrannhet. Varje beslut om att investera i aktier skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida. Yrkande hänförligt till uppgifterna i detta prospekt skall framställas vid allmän domstol. Den investerare som väcker talan kan tvingas att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Ansvar för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen kan endast göras gällande för det fall sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av prospektet. Verksamhet Bakgrund Bolaget startade med utveckling av RFID teknologi 1989 och nådde sitt första erkännande inom flygindustrin, som en ledande innovatör inom sitt område. Genom förvärvet av JayNat Ltd och JayNat Ireland Ltd under år 2000, NOC Security Products AB år 2004, ILS-gruppen hösten 2005, och nu senast Entry Systems Sweden AB i början av 2006, erbjuder Confidence koncernen idag en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom hela det säkerhetstekniska området. Genom den renodling och fokusering av verksamheten som skett läggs nu all energi och resurser på att leverera den tillväxtstrategi som styrelsen lade fast under Denna innebär att en kontrollerad expansion under lönsamhet är prioriterad. Tillväxten ska ske genom en blandning av organisk tillväxt och en balanserad förvärvsstrategi. Vision Confidence vision är att bli en ledande oberoende europeisk leverantör av integrerade säkerhetslösningar. Mission Confidence mission är att vara kundernas prioriterade leverantör av säkerhetslösningar till utvalda marknadssektorer i östra och västra Europa och att ge kunderna den mest begripliga och flexibla lösningen baserad på spetsteknologi vilket resulterar i den bästa möjliga lönsamheten i varje investering. Affärsidé Confidence är en systemintegratör som designar och levererar säkerhetslösningar av hög kvalitet. Dessa är konkurrenskraftiga i funktionalitet och pris samt utnyttjar konvergensen mellan IT/IP och säkerhetsteknologi. Confidence strävar efter att bygga ett långsiktigt partnerskap med våra kunder och levererar lösningar såväl som värdeadderande tjänster och service. Mål och strategi Confidence skall växa under kontroll med fokus på lönsamhet och positiva kassaflöden. Den långsiktiga ambitionen, att genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv, uppnå en omsättningstakt om cirka MSEK 300 vid utgången av år 2007 står fast. Detta skall uppnås genom att; vara etablerat i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum, UK och Irland, ha en närvaro i Tyskland, Polen, Belgien, Holland, ha uppnått en koncernmässig årlig omsättningstakt på cirka MSEK 300 med en vinstmarginal på minst 5 %, ha etablerat Confidence som ett varumärke, ha utvecklats till en attraktiv partner för både kunder och leverantörer, ha kompletterat produktutbudet så att vi tillfredsställer marknadens behov inom ramen för vår affärsidé och ha utrönt värdet av våra strategiska patent. Confidence Confidence som grupp erbjuder, till företag och offentliga miljöer, skräddarsydda produkter och tjänster inom hela det säkerhetstekniska området. Integrationen mellan IT/IP-teknologi och traditionell säkerhetsteknik är en snabbt framväxande utvecklingstrend, som Confidence utnyttjar till att skapa mervärden för bästa avkastning på varje investering. Kraven på att integrera de moderna säkerhetssystemen med övriga verksamhetssystem för att skapa största möjliga transparens, effektivitet och resursutnyttjande ökar kraftigt. Confidence svarar inte bara upp mot behovet av ökad säkerhet och kontroll utan också mot de krav på kostnadseffektivitet, integration, utbyggbarhet, tillförlitlighet och låga underhållskostnader som våra kunder kräver. Den sammantagna kundbas Confidence gruppen nu har i och med förvärven av ILS- och Entry-grupperna är både stor och prestigefull. Det finns utrymme för att inom den befintliga kundbasen korsbefrukta företagens erbjudanden till respektive kunder. Samordning av företagens säljresurser och säljsystem kommer också att ge resultat i form av bättre säljeffektivitet och bättre effektivitet i generering av prospektbas. 6

9 Affärsområde Confidence Sweden Affärsområdet Confidence Sweden arbetar inom tillämpningsområdena säkerhetsteknik, brandskydd, konstruktion, server management, teleteknik, service/ underhållsverksamhet, samt säkerhets- och riskkonsult. Affärsområdena Confidence Ireland och Confidence UK Verksamheterna i England (Confidence UK Ltd) och på Irland (Confidence Ireland Ltd) är till sitt innehåll identiska med det som beskrivits för bolaget Confidence Sweden AB. I båda länderna har man det senaste året lyckats vidareutveckla strategiskt viktiga kundrelationer och nått högsta ranking i undersökningar som kunderna gjort med avseende på hur nöjd man är med sina leverantörer. London Underground är i detta sammanhang inget undantag och kunden utgör idag, tillsammans med ett antal andra nyckelkunder, stommen i den engelska verksamheten. Affärsområde Confidence Entry Entry Systems Sweden AB utvecklar och säljer säkerhetsoch personaladministrativa system (PA-system) till hotell, rederier, företag och offentlig förvaltning mm. Verksamheten startade 1986 i Norge med en agentur för kortbaserade låssystem till hotell. Allteftersom bolaget expanderade på den svenska marknaden, överfördes delar av verksamheten till Sverige, där huvudverksamheten i dag är förlagd. Marknad De senaste årens omfattande ökning av terrordåd, hot och krav på säkring av både materiella och immateriella värden har på ett markant sätt satt fokus på säkerhetsfrågor i ett mycket bredare och mera omfattande perspektiv än vad som någonsin tidigare har varit fallet. Säkerhetstänkande har prioriterats upp till högsta ledningsnivå i företag och organisationer. De krav myndigheter idag ställer på såväl individer som företag att leva upp till i nya regelverk är omfattande. Mönstret är detsamma både i Sverige och internationellt. Koncernens nettoomsättning för 2005 uppgick till KSEK och fördelar sig på de olika marknaderna enligt följande; Irland står för 44 %, England står för 29 %, Sverige 27 %. Finansiell översikt Oreviderat, IFRS Reviderat, Svenska redovnisningsprinciper Finansiell översikt (KSEK) Summa intäkter Rörelseresultat Periodens resultat Rörelsemarginal, % -6,3% -16,4% -29,9% -37,2% -70,4% Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 60% 64% 61% 63% 66% Bruttomarginal, % -5,5% -15,1% -15,1% -25,1% -52,6% Medelantalet anställda under perioden. st Genomsnittligt antal aktier under perioden,st Resultat per aktie, kr 0,00-0,05-0,09-0,17-0,35 Eget kapital per aktie, kr 0,52 0,25 0,21 0,28 0,61 Riskfaktorer Notera att detta är en sammanfattning. För fullständig riskredovisning hänvisas till separat kapitel i prospektet. Confidence verksamhet påverkas av ett antal omvärldsoch riskfaktorer vars effekter på resultat och utveckling av både verksamheten och aktiekursen endast i varierande grad kan kontrolleras. Nedan följer en listning av de områden där det finns riskfaktorer, som bedöms ha stor betydelse för Bolaget, aktiens framtida utveckling, och värdet av detta erbjudande. Teknik-, produkt- och marknadsutveckling Tillgång till och beroendet av kompetent personal och ledning Oförutsedda händelser till följd av gjorda förvärv Tillgång till nödvändigt expansionskapital Garantier och serviceavtal Konjunktursvackor Oförutsedda omvärldshändelser Valutarisker Confidence-aktien Teckningsoption Utdelning 7

10 Riskfaktorer Confidence verksamhet påverkas av ett antal omvärlds- och riskfaktorer vars effekter på resultat och utveckling av både verksamheten och aktiekursen endast i varierande grad kan kontrolleras. Nedan följer en listning av de områden där det finns riskfaktorer, som bedöms ha stor betydelse för Bolaget, aktiens framtida utveckling, och värdet av detta erbjudande. Dessa är inte sammanställda i ordning efter inbördes betydelse och ska inte ses som en uttömmande uppräkning. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och investerare som avser teckna aktier i enlighet med erbjudandet uppmanas att göra sin egen bedömning av eventuella tillkommande risker utöver vad som beskrivs i detta prospekt. Teknik-, produkt- och marknadsutveckling Confidence verkar inom en högteknologisk och konkurrensutsatt bransch i snabb förändring avseende teknik-, produkt- och marknadsutveckling. Det finns alltid en risk att ett bolags produkter eller erbjudanden till marknaden blir omsprunget av ny teknik och nya lösningar från konkurrenter. Eftersom Confidence är en förhållandevis liten aktör på marknaden och dess tillväxt är beroende av att man lyckas ta marknadsandelar är konkurrenternas förmåga att bibehålla och vidareutveckla sina kunder, och därigenom hindra Bolaget från att få fäste i deras kundbaser också en riskfaktor. Tillgång till och beroendet av kompetent personal och ledning En snabb tillväxt kan komma att medföra ett kontinuerligt behov av rekrytering och utbildning, vilket ställer stora krav på Confidence företagsledning och organisation. Att rekrytera kompetenta medarbetare och ledningspersoner som framgångsrikt kan integreras i organisationen är en förutsättning för att Bolaget skall kunna växa utan att kvalitén i arbetet försämras. Oförutsedda händelser till följd av gjorda förvärv Två nyligen genomförda förvärv, vilka ännu inte helt har integrerats och konsoliderats i Confidence organisation och struktur kan utgöra riskfaktorer. Trots utförda eller andra kontroller i samband med förvärven finns risk för oförutsedda händelser. Det finns även en risk för att de utfästa målen avseende marknader och affärsvolymer som förvärven bygger på inte infrias. Ur ett kortsiktigt perspektiv reduceras dessa risker genom resultatgarantier, men långsiktigt kan koncernens tillväxtplaner påverkas negativt om förvärven inte leder till avsedda resultat och utveckling. Tillgång till nödvändigt expansionskapital Ett bolag som befinner sig i en expansionsfas kräver kontinuerligt tillgång till riskvilligt kapital. Det kapital som genereras från den löpande verksamheten är i första hand avsett att användas till att förse befintlig organisation med tillräckliga finansiella medel för att klara den organiska tillväxten. Förvärv eller andra större strukturella investeringar måste finansieras genom lån eller tillförsel av riskvilligt kapital. Brist på tillgång till sådant kapital kan hämma Bolagets utveckling. Garantier och serviceavtal Bolaget lämnar sedvanliga garantier vid försäljning av hård- och mjukvara. Bolaget löper därmed risk att behöva utföra kompletterande arbete eller ersätta produkter. Bolagets kostnader kan i dessa fall i viss mån komma att täckas av försäkringar. Konjunktursvackor Den säkerhetstekniska branschen, som innefattar bland annat installationsverksamhet och allmän teleteknik, följer de svängningar i konjunkturen som gäller entreprenadoch byggindustrin. Denna är omvittnat känslig för konjunktursvackor. Vid konjunkturnedgångar, vilket inträffar regelbundet, drabbas alltid entreprenadbranschen av märkbara nedgångar i både efterfrågan och lönsamhet. Säkerhetsteknik är i högkonjunktur ett rimligt högprioriterat område men eftersom det sällan är direkt affärskritiskt är det ett av de områden som ofta får stå tillbaka i lågkonjunkturer. Korta konjunktursvackor kan resultatmässigt oftast mötas med tillfälliga åtgärder men påverkar expansionsmöjligheterna och tillväxttakten negativt. 8

11 Oförutsedda omvärldshändelser Händelser i omvärlden som ligger utanför Bolagets kontroll kan utgöra betydande riskfaktorer. Det är inte förutsägbart i vilken riktning en specifik händelse kan driva en bransch eller marknad. Exempel på sådana händelser kan vara terrordåd, kriser eller kraftiga fluktuationer på valutaoch finansmarknaderna, allmän recession och starka konjunktursvängningar m.m. Valutarisker De viktigaste valutarelationerna för koncernen är idag GBP och Euro mot SEK. Större fluktuationer i valutaförhållandena kan påverka Bolagets omsättning och resultat. Inga säkringar är gjorda mot framtida valutafluktuationer. Confidence-aktien All handel med aktier är förenad med risktagande. Vare sig bolagets styrelse eller ledning kan förutsäga någonting om aktiekursens utveckling, vare sig i närtid eller på längre sikt. Det ska noteras att Confidence aktie, som är noterad på NGM Equity, historiskt har varit volatil och att handelsvolymen varierat kraftigt från tid till annan. Teckningsoptionen Den teckningsoption som emitteras vederlagsfritt inom ramen för respektive Unit berättigar till inlösen mot en ny B-aktie i Confidence under perioden 24 mars 7 april 2007 mot teckningskurs SEK 1,60. För det fall aktien vid tidpunkten för inlösen av teckningsoptionen står i en kurs lägre än teckningskursen, saknas anledning att utnyttja optionen och den är då värdelös. Utdelning Ingen utdelning har hittills skett i Bolaget. Confidence beräknas inte generera utdelningsbart överskott under det närmaste året. Detta får till följd att avkastningen på en investering i bolagets aktie främst är beroende av aktiekursen. 9

12 Styrelsens ordförande har ordet Den säkerhetstekniska branschen är nästa område där ett reellt paradigmskifte banar väg för nytänkande och skapar helt nya affärsmöjligheter för de företag som förstår att utnyttja dynamiken förändringarna. Det vi ser hända inom säkerhetsbranschen idag är detsamma som hände inom Dataindustrin i slutet på 80-talet och början av 90-talet. Men med ytterligare dimensioner som inte fanns då. Internet, i princip obegränsade tekniska möjligheter att kommunicera och bearbeta information och en global ekonomi som draglok har tillkommit sedan dess. Vi har bara sett början på den tekniska utvecklingen när det gäller sätten och tekniken att kommunicera, vidareförädla och styra skeenden med hjälp av bearbetad information. Att förstå och kunna utnyttja dessa förutsättningar är nyckeln till att bygga framtidens säkerhetssystem och därmed också säkerhetstekniska företag. Det är ur dessa förutsättningar Confidence för ett drygt år sedan påbörjade sin utveckling mot ett helt nytt säkerhetsföretag på den nordeuropeiska marknaden. Confidence bakgrund från flygindustrins extrema säkerhetsmiljöer har legat till grund för en ambitiös utvecklingsstrategi med syfte att snabbt ställa om verksamheten för att kunna exploatera de möjligheter som nu öppnas i ett mycket bredare perspektiv. Att genomföra en sådan strategi kräver mod och stöd. Stöd från medarbetare, styrelse och inte minst ägarna. Under förra året exekverade bolaget på ett konsekvent sätt sin tillväxtplan och visade sig vara kapabelt att klara den turn around som var nödvändig att nå. Därigenom lades grunden för en kontrollerad expansion under lönsamhet är lagd. Med fjolårets positiva resultatutveckling och två lovande företagsförvärv har vi nu positionerat oss som en snabbrörlig aktör med helt ny profil på marknaden. Många traditionella leverantörer i branschen upplever att någonting håller på att hända där ute, men få har ordentligt grepp om vad som sker och ännu färre har vare sig kunskap eller förmåga att genomföra det som krävs för att fortsätta försvara sina marknadspositioner. Confidence har idag grundstenarna till det som behövs för att bli en ledande aktör på sina marknader i den nya säkerhetstekniska sektorn. Vi har en stabil, kvalificerad och utvecklingsbar kundbas, kompetenta medarbetare med rätt kunskapsprofil, en modern produktportfölj och en fullständig tillit till att det vi håller på att bygga har precis de rätta ingredienserna för att skapa den respekt och den ställning på marknaden, som behövs för att vi ska bli ett spännande tillväxtföretag med fokus på lönsamhet. Välkommen att teckna aktier i Confidence International AB! Erik Hallberg 10

13 Bakgrund och motiv Bakgrund genomgång och strategiskifte Hösten 2004 genomförde styrelsen en total genomgång av Confidence strategi och risker. Att fortsätta som Bolaget tidigare gjort under ett antal år att utan långsiktig plan genomföra flertalet mindre emissioner var inte längre rimligt. Detta kommenterades särskilt också av styrelsens ordförande Erik Hallberg, dels vid sitt tillträde hösten 2004, samt vid extra bolagsstämma i januari Styrelsens genomgång ledde till att Confidence antog en ny strategi med siktet inställt på att bli en oberoende systemintegratör på den breda säkerhetsmarknaden med fokus på IP baserade produkter och lösningar. Samtidigt fortsatte Bolaget att bevaka sina ingivna patent inom RFID. Styrelsen fastslog under denna tid att Confidence skall växa med kontroll och att lönsamhet går före okontrollerad tillväxt. Under 2005 har en noga avvägd affärsplan steg för steg genomförts som avser att leda Confidence till lönsamhet. Som styrelsen utlovade i början av 2005, i samband med att ambitionen att bli ett lönsamt tillväxtföretag presenterades, har inga emissioner med enda syfte att lösa löpande utgifter genomförts. Exekvering av tillväxtplan Confidence växer idag i alla delar av sin verksamhet. Under 2005 visade alla enheter en god organisk tillväxt i både orderingång och fakturering. Från och med årsskiftet 2005/2006 har också det första större strategiska förvärvet i tillväxtplanen genomförts, vilket innebär att ILS-Gruppen fullt ut konsolideras i Confidence från och med den 1 januari Ytterligare ett förvärv i tillväxtsyfte är Göteborgsbaserade Entry Systems där aktieöverlåtelseavtal tecknats och tillträde skett per den 24 februari Fortsatt expansion kommer att ske genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv eller via partnerskap där Bolaget utser någon att ta ansvar för en definierad marknad. Expansion kommer att ske inom områden där Confidence kan verka som systemintegratör inom säkerhetsområdet med fokus på IP baserade lösningar. Styrelsen värderar löpande kvalitativa förvärvsobjekt, som kan bidra till att snabba på expansionen av verksamheten och samtidigt öka lönsamheten och aktieägarvärdet. Geografiskt planeras för expansion i övriga norden och Baltikum. Bolaget har produkter, lösningar, kompetenta och hängivna medarbetare och därmed goda möjligheter till en snabb hävstång. Styrelse och ledning är överens om de uppsatta målen. Det är styrelsens uppfattning att Bolaget har goda förutsättningar att bli ett spännande företag för framtiden. Kontrollerad tillväxt under lönsamhet kommer dock alltid att gå före okontrollerad expansion. Särskilda expansions- och investeringsområden Förutom den på samtliga marknader organiskt växande integrations-, installations, och serviceverksamheten som utvecklas på ett lovande sätt, har styrelsen fattat beslut om ett antal särskilda områden som bör utvecklas för att stödja Den Nya Koncernens långsiktiga tillväxtambition. Detta är de huvudsakliga motiven till företrädesemissionen. Investering i expansion av verksamheterna Entry och ILS Verksamheterna i de förvärvade bolagen Entry och ILS har utvecklingspotential som Confidence kommer att försöka ta tillvara. Merparten av detta avses ske genom att utnyttja kassaflöde från respektive bolags löpande verksamheter men beredskap behöver finnas från moderbolagets sida att kunna träda in med riktade insatser för att fånga möjligheter till utveckling och expansion, som successivt arbetas upp i takt med att bolagen genom tillvaratagande av synergieffekter breddar sina erbjudanden och skapar nya marknader. Investering i expansion av säkerhetskonsult- och distribution av säkerhetsanalyssystem I samband med förvärvet av ILS-Gruppen tillfördes Confidence till sin kärnverksamhet en konsultorganisation inom området säkerhetsteknik. Confidence hade redan tidigare träffat överenskommelse med amerikanska RiskWatch Inc om europeisk representation för analysprogramvaran med samma namn. De båda verksamheterna har nu sammanförts och är under uppbyggnad och fortsatt utveckling. Möjligheter till utveckling av värdet på erhållna patent Under 2005 har Confidence steg för steg nått framgångar med sin patentportfölj avseende RFID-applikationer där transpondern är laminerad i papper. Idag har Bolaget godkända patent för USA, Singapore och Kina. Andra betydelsefulla länder är under behandling. Det potentiella värdet på dessa patent bör ha ökat i takt med att intresset för olika typer av RFID-lösningar växer sig allt starkare runt om i världen. Styrelsen har därför beslutat att ta fram en separat plan för att utröna möjligheterna till utveckling av värdet på patenten. Utveckling av segment för IT-säkerhet och kommunikation Med den konvergering som pågår mellan de båda industrisegmenten IT och traditionell säkerhetsteknik, som Confidence kärnverksamhet bygger sin strategi på, skapas även möjlighet för en breddning av den koncernmässiga verksamhetsplattformen till att även omfatta IT-säkerhet och kommunikation. För att utvärdera de affärsmässiga möjligheterna inom dessa områden har Confidence inledningsvis tecknat intentionsförklaring med kinesiska Huawei Technologies Co Ltd. Motiv Det befintliga rörelsekapitalet är enligt Confidence uppfattning tillräckligt för de aktuella behoven inom den befintliga verksamheten. Genomförandet av Confidence tillväxtplan kräver dock finansiering utanför Bolagets ordinarie verksamhetsbudget. Föreliggande företrädesemission i Confidence International avser främst att möjliggöra finansiering av satsningar inom ovanstående expansions- och investeringsområden. 11

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Offentliggörande av prospekt

Offentliggörande av prospekt Pressmeddelande den 23 september 2002 Kungörelse från Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Offentliggörande av prospekt Den 19 augusti 2002 beslutade en extra bolagsstämma i Industriförvaltnings

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Nyemission 2008 Villkor för nyemissionen i sammandrag Teckning med företrädesrätt: Innehav av tre (3) aktier berättigar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM VIKTIG INFORMATION INNEHÅLL Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier 9 Villkor och anvisningar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) Swedbank Markets VILLKOR I SAMMANDRAG Emissionskurs Emissionskursen i erbjudandet förväntas komma att fastställas inom intervallet 30 34 kronor

Läs mer