Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER SENTOCLONES HISTORIA 3 SENTOCLONE AB I KORTHET 5 VD-ORD 6 MARKNAD 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER 2008 2 SENTOCLONES HISTORIA 3 SENTOCLONE AB I KORTHET 5 VD-ORD 6 MARKNAD 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 10"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER SENTOCLONES HISTORIA 3 SENTOCLONE AB I KORTHET 5 VD-ORD 6 MARKNAD 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 10 STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15 REDOVISNINGSPRINCIPER 26 UNDERTECKNANDE 38 REVISIONSBERÄTTELSE 39 ORDLISTA OCH DEFINITIONER 40 1

3 Viktiga händelser 2008 Den allt annat överskuggande händelsen under 2008 var byggandet av företagets nya laboratorium och produktionsanläggning i Sundbyberg utanför Stockholm som stod färdig under sommaren. Såväl före som efter det har ett mycket omfattande och genomgripande arbete lagts ned för att GMP-anpassa ( Good Manufacturing Practice ) anläggningen till både produktions- och andra processer för att motsvara de nya lagkraven. Eftersom anläggningen är helt unik i sitt slag, har arbetet i många avseenden genomförts utan vare sig egna eller externa tidigare erfarenheter från liknande projekt, vilket har bidragit till arbetets komplexitet. Under våren 2009 har GMP-arbetet fortskridit i oförminskad takt, och i mitten av mars utförde Läkemedelsverket inspektion av laboratoriet och företagets samtliga produktionsprocesser. Målsättningen är att erhålla GMPcertifiering av produktionsanläggningen före sommaren

4 SentoClones historia 1999 Kirurgen Magnus Thörn och immunologen Ola Winqvist möttes på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och började diskutera möjligheten att hjälpa kroppens eget immunförsvar att bekämpa cancer Efter att de båda tillsammans forskat vidare i ämnet, undersöktes och bearbetades det första materialet på tjocktarmscancer under Vidare forskning vidtog, och ett antal hypoteser sattes upp och började testas Jämförelsestudier genomfördes av aktiviteten av T-celler såväl inne i tumören, i dränerande lymfkörtlar, s.k. portvaktskörtlar (dvs. den eller de lymfkörtlar som tumören i första hand dräneras genom), i icke-dränerande lymfkörtlar som i perifert blod. Vid jämförelser mellan dessa framkom att mängden av tumöraktiva T-celler var högst i portvaktskörtlarna. Detta utgjorde den första viktiga upptäckten. Under året gjordes även de första proverna på urinblåsecancer Det första protokollet för långtidsodling och expansion in vitro, dvs. i laboratoriemiljö, skrevs. Efter detta påbörjades de första studierna som visade att det genom att stimulera den egna tumören var möjligt att få T-celler från portvaktskörteln att överleva under flera veckor i kultur och dessutom dela på sig och expandera i antal. Därmed gjordes den andra viktiga upptäckten. Slutsatserna från de två viktiga upptäckterna resulterade i en ansökan av det första patentet, grundpatentet, som lämnades in under detta år Odlingarna i laboratoriemiljön utvecklades successivt. I oktober 2003 genomfördes den första återgivningen av aktiva T-celler till en patient vid Södersjukhuset i Stockholm. Resultatet av den första återgivningen var positivt och ytterligare tre patienter fick behandlingen under året, samtliga med långt gången sjukdom inklusive fjärrmetastaser. Foto: David Bicho 3

5 2004 Ytterligare tolv patienter fick behandling under 2004 och 2005, samtliga avseende tjocktarmscancer. De totalt 16 patienter med tjocktarmscancer som behandlades utgjorde den pilotstudie som dagens verksamhet grundar sig på. De initiala indikativa positiva resultaten låg också till grund för företagets bildande. Under 2004 gjordes den första behandlingen på en patient avseende malignt melanom och även denna påvisade en initial positiv reaktion på behandlingen. Genom detta stärktes tanken att behandlingen skulle kunna fungera på olika typer av cancerformer Under våren inkluderades de sista patienterna i pilotstudien. För att kunna utveckla metoden i egen regi togs de första externa kontakterna för att hitta finansiering. Den första nyemissionen, vilken inbringade 9 Mkr, användes bland annat till att finansiera ett laboratorium på Sophiahemmet i Stockholm, vilket färdigställdes hösten Under 2005 anställdes också de tre första medarbetarna i företaget. Året avslutades med att ytterligare fem patentansökningar lämnades in, gällande expansionsmetod och behandlingar av fyra olika indikationer Under våren togs det nya laboratoriet i bruk, och rutinerna för det praktiska arbetet i laboratoriet började utvecklas. De första patienterna efter pilotstudien behandlades under sommaren, varav ett tiotal fick behandling under andra halvåret. Under året patentansöktes också en diagnostisk metod för att detektera tumörceller genom flödescytometrisk analys. En fjärde medarbetare anställdes under året och genom en andra nyemission tillfördes ytterligare 4,5 Mkr till företaget Nuvarande VD Johan Järte anställdes under våren, och med ett snabbt ökande antal behandlingar följde ytterligare anställningar av såväl forskare, laboratoriepersonal, prövningsledare samt administrativ personal. Under hösten började den regulatoriska bilden förändras och det stod snart klart att företagets produkt, som tidigare betraktats som en behandling, under slutet av 2008 skulle komma att klassificeras som läkemedel. Detta, tillsammans med att full kapacitet för laboratoriet närmades, medförde att sökandet efter nya och större lokaler inleddes. De nya lokalerna skulle vara ämnade för ett GMP-laboratorium ( Good Manufacturing Practise ). I december flyttade den administrativa delen av företaget in i de nya lokalerna i Sundbyberg. Den kommande läkemedelsklassificeringen innebar dessutom att högre krav skulle ställas på de förestående kliniska studierna, varför ytterligare personal anställdes under hösten. Vid årets utgång var tolv personer anställda, och totalt hade ett drygt 70-tal patienter behandlats. Det första patentet godkändes i Europa, och under hösten gjordes en tredje nyemission på 55 Mkr. Dessutom publicerades under året tre avhandlingar om produkten Året präglades till stor del av uppförandet av det nya laboratoriet samt av omfattande förberedelser och en genomgripande processutveckling för att uppfylla de kommande GMP-kraven. Ett antal nyckelpersoner anställdes, bland andra en kvalitetschef, en FoU-/produktionschef och en chef för regulatory affairs. Under sensommaren stängdes laboratoriet på Sophiahemmet, och det nya laboratoriet togs i bruk under hösten. I september invigdes de nya lokalerna officiellt av högskole- och utbildningsminister Lars Leijonborg under närvaro av 200 inbjudna gäster. Personalstyrkan uppgick vid årets slut till 22, vilket betydde att ytterligare sex personer, varav en medicinsk chef, hade kontrakterats. Under året behandlades ytterligare ett drygt 20-tal personer genom totalt drygt 50 återgivningar. En fjärde nyemission om 65 Mkr genomfördes under senhösten och det första patentet godkändes i såväl Australien som Nya Zeeland. 4

6 SentoClone AB i korthet Vad gör SentoClone AB? SentoClone AB är ett svenskt forskningsföretag inom Life Science med fokus på att utveckla och kommersialisera den patenterade metoden för produktion av produkten SentoClone. Denna metod innebär att immunförsvaret aktiveras, dvs. att cellerna aktiveras och mångfaldigas för att bekämpa cancer. Verksamheten bedrivs i Sundbyberg och för närvarande är 28 personer anställda. Företaget har två pågående kliniska prövningar i fas II och ytterligare prövningar kommer att starta under 2009 och SentoClone AB grundades 2004 av immunologen Ola Winqvist och kirurgen Magnus Thörn verksamma på Karolinska Universitetssjukhuset respektive Södersjukhuset i Stockholm. SentoClone AB ägs av ett antal riskkapitalbolag, däribland Stena Adactum AB (19,4 %), Sahltech i Göteborg AB (14,0 %) och T-bolaget AB (12,0 %) tillsammans med grundarna Ola Winqvist (14,9 %) och Magnus Thörn (14,9%). Vilka är SentoClone AB:s kunder? SentoClone AB:s potentiella kundbas består av kliniker och läkare som utför behandling av cancer. Hittills har drygt 100 patienter experimentellt behandlats med SentoClone. Idag ligger fokus på patienter med tjocktarmscancer och malignt melanom, men användningsområdet kommer att utökas till andra cancerformer. Därmed kommer den potentiella kundbasen att öka. Vilken är SentoClone AB:s affärsidé? När SentoClone fått marknadsföringsgodkännande kan sjukhus och privata kliniker behandla sina cancerpatienter med denna produkt. SentoClone AB erhåller då ersättning från respektive uppdragsgivare för att utföra behandlingen. Enligt oberoende marknadsanalyser av bland andra (GLOBOCAN 2002, 2010 projections) finns en global marknadspotential för behandling av cancer som uppgår till 100 mdr EUR. Hur stor del av denna uppskattade marknad som SentoClone AB kan erhålla är i dagsläget svårt att uppskatta, men potentialen är stor. Preliminära resultat på individnivå har hittills varit positiva, utan nämnvärda biverkningar och i flera fall har följden blivit förlängt liv med god livskvalitet. Ännu återstår dock mycket arbete innan metoden får marknadsföringsgodkännande. Sju sjukhus runt om i Sverige deltar för närvarande i den kliniska utvecklingen. För tillfället är SentoClone under kliniskt prövning och produkten förväntas kunna vara i kliniskt bruk om fyra till sex år. Under 2007 genererades företagets första intäkter som erhölls genom att privata, självfinansierande patienter behandlats. Vilka är SentoClone AB:s konkurrenter? SentoClone AB:s konkurrenter utgörs såväl företag som redan har cancerprodukter på marknaden, som av företag och forskningsenheter som utvecklar nya alternativa behandlingsmetoder mot cancer i form av läkemedel eller bromsmediciner. Det finns även konkurrenter som utvecklar alternativa immunterapibehandlingar som riktar sig mot samma patientgrupp som SentoClone. Eftersom användningsområdet för SentoClone förväntas utökas återfinns även konkurrenter på lång sikt inom det bredare segmentet av cancertyper. 5

7 VD-ord En djup och innerlig önskan hos sjukvård, allmänhet och forskare är att hitta bättre möjligheter för att förebygga och behandla cancer. En möjlighet som länge har setts som en utopi, i det närmaste science fiction, är att stimulera kroppen till egen behandling har ansetts närmast omöjligt. Att hitta lösningar på att använda kroppens egen styrka och kraft till att behandla och även att förebygga cancer. Kroppen är stark, vilket vi ser i flertalet autoimmuna sjukdomar, i läkningsprocesser och i kraftfulla reaktioner vid olika sjukdomstillstånd. Att tämja denna styrka är fortfarande en dröm, men är idag inte längre en utopi. Genom olika moderna tekniker och forskning kan vi idag kartlägga immunförsvaret, bland annat genom att räkna och klassificera celler. De vita blodkropparna delas in i olika typer och bland dessa har forskarna nu hittat två mycket intressanta cellsorter: CD4 och CD8. CD4 visar sig stå för ett immunminne kopplat till försvar där de också använder bland annat CD8 för bekämpning av felaktiga (läs: cancer-) celler, medan CD8-cellerna är de aktiva krigarcellerna. De CD4-celler som ligger i en cancertumörs dränerande lymfkörtel, portvaktskörteln eller Sentinel Node, har upparbetat ett minne om cancern ifråga. SentoClone AB skördar dessa celler, kultiverar dem, låter dem föröka sig (klona sig) och ger tillbaka en kader av tränade, målfokuserade celler till den cancersjuka patienten. Dessa celler är så starka att de orkar bekämpa cancern och dess metastaser med hjälp av kroppens eget cirkulerande immunförsvar. Produkten SentoClone är därmed producerad. Det är en unik produkt som inte bara är patientspecifik, alltså skräddarsydd för den enskilde patienten, utan också kroppsegen. Det betyder också att riskerna för biverkningar har minimerats och i de behandlingar företaget hitintills genomfört har inga anmärkningsvärda biverkningar noterats. Företaget har i olika mindre kliniska studier, i så kallade proof of concept -studier, samt i pågående välkontrollerade studier bevittnat remarkabla effekter på individnivå. Nu bestäms vilka patienter som SentoClone kommer att passa bäst för, dvs. hur långt gången cancern får vara innan vi kan säga att produkten troligen inte har någon effekt. Detta beror på att SentoClone hjälper kroppens eget immunförsvar och då måste det finnas ett relativt välfungerande immunförsvar kvar i kroppen för effekt. För att bevisa den biologiska effekten i SentoClone måste företaget genomföra ett antal större kliniska prövningar, välkontrollerade och helst med jämförande terapi. Planerna är att efter halvårsskiftet 2009 starta minst en stor sådan studie. Den första cancertypen som kommer att undersökas är malignt melanom. Utöver denna studie planerar företaget att fortsätta genomföra mindre fas II-studier inom olika indikationer för att bevisa effekt och för att få grund för beslut om eventuella fas III-prövningar. Under 2008 genomfördes en mycket stor förändring regulatoriskt inom EU. Samtliga avancerade terapier genomgick en transition till att komma att sorteras under läkemedelslagstiftningen. En ny lagstiftning, som beskriver dessa terapier, såg dagens ljus den 30 december En av många konsekvenser för SentoClone AB var kravet att odlingen av cellerna måste ske under så kallad GMP ( Good Manufacturing Practise ). Detta är ett regelverk som i detalj reglerar hur en läkemedelsproduktion skall gå till, under vilka betingelser, samt hur kontroller och dokumentation skall se ut. Som slutresultat av en inspektion om huruvida produkten produceras under GMP-förhållanden, kommer företaget att erhålla ett tillverkningstillstånd. Innan detta nålsöga har passerats får ingen produktion av produkt till patient ske. Företaget har erhållit viss dispens ifrån detta; de pågående studier som var aktiva före den nya lagstiftningen implementerades får fortsätta. För företaget har dock denna nya lagstiftning inneburit att 2008 fokuserades dels på bygget av en GMP-anpassad produktionsanläggning och dels dokumentering av produktionens samtliga steg i så kallade SOP:ar ( Standard Operating Procedure ). Detta arbete kommer att slutföras i början av 2009 och en inspektion kommer att genomföras därefter. 6

8 En av företagets största utmaningar är att bli klassificerad som läkemedelsföretag och anpassa produktion, kliniska prövningar och övriga processer till ett mycket strikt regelverk samtidigt som företaget är ett litet, innovativt företag med mycket begränsad kassa. Tack vare långsiktiga ägare, en övertygelse om SentoClones plats i terapiarsenalen framgent och en oerhört dedikerad personal har det hitintills varit möjligt. Att nu först och främst erhålla tillverkningstillstånd, därefter godkänt för de kliniska prövningar företaget önska genomföra och få vetenskapliga solida bevis för att SentoClone fungerar i behandlingen mot cancer, är en tuff väg utan genvägar. Endast framtiden kan utvisa hur detta strategiskt och praktiskt kommer att gå till, samt vilka resultat som studierna ger. En absolut förutsättning för att SentoClone skall kunna lanseras på marknaden är de noggrant utvalda och handplockade medarbetarna. Företaget har haft den stora förmånen att de nyckelpersoner som har tillfrågats har accepterat att arbeta för SentoClone AB. Medarbetarna har generellt sett en lång och gedigen erfarenhet inom sina specifika arbetsområden, tillika stora kontaktnät. Dessutom har stort fokus lagts på att hitta rätt personlighet då teamet och teamarbetet är en av nyckelfaktorerna för en lyckad process. Trivseln är hög, trots att arbetstempot varit mycket högt och i många avseenden krävande under året, vilket avspeglas dels i dedikationen i de enskilda arbetsuppgifterna och dels i den mycket låga frånvaron. Samverkan är ett nyckelord för små Life Science-företag. Samverkan och samarbete inom alla nivåer, hos alla intressenter. Politiker är intresserade av att svensk innovativ forskning ger resultat. Att bygga nya välmående företag ger inte bara klirr i statskassan utan skapar arbetstillfällen och sätter Sverige på världskartan. EU har satt stimulans av SME-företag (Small and Medium Sized Enterprises) högt på agendan för att göra Europa starkare mot omvärlden. Investerare är mycket intresserade av att det går bra, eftersom det dels ger avkastning på investerat kapital och dels stimulerar till nya investeringar. Intresseorganisationer såsom IML/Lif och SwedenBio arbetar aktivt för denna stimulans, eftersom det ger ett ökat fokus och intresse för branschen. Samtliga små Life Science-bolag ser att samarbete gör alla starkare och att man kan dela på gemensamma frågor utan att konkurrera. I detta sammanhang är det förvånansvärt att svensk sjukvård lever sitt eget liv. Vittnesutsagorna är många om hur svårt och ekonomiskt betungande det är för små innovativa, relativt nystartade svenska Life Science-bolag driva igenom produkterna genom den kliniska prövningsfasen. Det finns idag inga incitament hos svensk sjukvård för att hjälpa dessa företag genom denna ekonomiskt tunga fas. Bördan är ekonomiskt extra tung till följd av att varje dags uppskjutning belastar en redan hårt ansträngd likviditet och dels att kliniska prövningar per se är kostsamt. Med olika medel försöker SentoClone AB att få Sveriges landstingskommunala sektor att förändra sitt beteende. Framtiden för SentoClone AB ser ljus ut med en unik produkt i portföljen med ett, som det förefaller idag, i det närmaste biverkningsfritt mönster. Behandling med SentoClone förstör inte patientens möjlighet att behandlas med andra preparat längre fram. SentoClone är ett nytt sätt att biologiskt attackera sjukdomen, där i framtiden även en förebyggande (adjuvant) behandling kan vara ett troligt scenario. Företaget går in i 2009 med en positiv bild och en tydlig handlingsplan med hopp att förverkliga drömmen om en kroppsegen behandling mot cancer. Johan Järte Verkställande direktör 7

9 Marknad Enligt världshälsoorganisationen WHO förväntas cancer år 2010 passera hjärtsjukdomar som den främsta dödsorsaken i världen. Under 2009 bedöms över 12 miljoner människor diagnosticeras med cancer, medan över 8 miljoner människor väntas dö på grund av cancer i världen, varav cirka två miljoner i Europa. År 2030 väntas upp till 75 miljoner människor i världen att vara diagnostiserade med cancer. Cancerläkemedel blev under 2007 för första gången det största läkemedelssegmentet med ett försäljningsvärde om drygt 40 mdr USD, och stod därmed för knappt sex procent av den totala läkemedelsförsäljningen. Den årliga tillväxttakten för cancerläkemedel har legat kring procent under 2000-talet, medan motsvarande siffra för samtliga receptbelagda läkemedel legat kring sex till åtta procent. Den relativt dyra behandlingen av cancer innebär att det finns stora regionala skillnader i världen avseende vilken cancervård och vilka cancerläkemedel som tillhandahålls, beroende på landets/regionens finansiella förutsättningar samt vårdprioriteringar. I praktiken innebär detta att de främsta marknaderna även under de kommande åren kommer att vara Europa med cirka 50 procent andel, USA med cirka 30 procent och Japan med cirka tio procent, medan övriga världen står för endast 10 % av marknaden. Denna utveckling till trots, ökar den generella läkemedelsförsäljningen mest i de stora utvecklingsländerna Kina, Indien, Brasilien och Ryssland, vilka växer med procent per år. Dessa länder kommer i framtiden att stå för en väsentlig större andel av marknaden för läkemedel totalt. I dagsläget finns uppskattningsvis olika substanser i olika utvecklingsfaser för behandling av cancer, vilket gör att cancerområdet motsvarar drygt 30 procent av nya substanser. De flesta nyare cancerläkemedel är av typen målinriktade terapier som monoklonala antikroppar och andra biologiska läkemedel, exempelvis MabThera/Rituxan, Avastin, Herceptin och Glivec. Dessa läkemedel började på allvar att marknadsföras i slutet av 90-talet. Under 2007 fanns cirka 325 substanser inom målinriktade terapier i klinisk fas, varav 154 i fas III. Bedömningen är att det från dessa kommer att tillkomma ett tiotal nya cancerläkemedel per år under de kommande åren. Global försäljning cancerläkemedel Mdr. USD Målinriktade terapier Hormonläkemedel Palliativa medel Cytostatika Källa: Bear, Sterns International Dessa målinriktade terapier har gått från en andel om cirka sju procent av cancerläkemedlen år 2000 till cirka 33 procent år Intressant att notera är också att cytostatikasegmentet vuxit kraftigt under perioden, kring procent per år, vilket indikerar att cancerområdet som helhet ännu inte mognat. Mellan 2006 och 2008 har de fem största produkterna i segmentet ökat sin globala försäljning från 14,1 till 21,6 mdr USD, motsvarande en årlig ökningstakt om 24 procent. 8

10 Försäljning, Mdr USD årlig ökning MabThera/Rituxan 3,9 5,4 19% Avastin 2,4 4,8 42% Herceptin 3,1 4,7 22% Glivec 2,6 3,7 20% Taxotere 2,2 3,0 16% Top-5 14,1 21,6 24% Källa: Företagens egna uppgifter Förväntningen är att tillväxttakten för cancerläkemedel kommer att ligga väsentligt högre än genomsnittet även under de kommande åren. Redan under 2009 förväntas marknaden enligt IMS Health att uppgå till mdr USD, vilket är en ökning med procent jämfört med Några av skälen till denna fortsatt höga ökningstakt är att: det inom cancerområdet ännu inte finns lika tillfredsställande behandlingar som inom många andra terapiområden det inte förekommit några större patentutgångar relativt nya rön kring tumörtillväxten inom bland annat genetiken och proteomiken ( genomics och proteomics ) har varit en injektion för idéer kring nya behandlingsmetoder de läkemedel som lanseras är relativt dyra Många av de nya cancerläkemedlen kostar i intervallet 0,3-0,5 Mkr per fullständig behandling, trots dess i många avseenden begränsade effekt. I vissa fall har läkemedlen endast effekt på procent av patienterna, i vissa fall förlänger de livet med endast några månader, och i många fall ges de dessutom som tillägg till andra läkemedel. Detta har föranlett diskussioner världen runt kring hur cancervården skall bedrivas i framtiden, samt hur prioriteringar skall göras för att så många som möjligt skall få relevant vård utan att kostnaderna skall skena. En konsekvens av detta är också att betalarna allt oftare kräver någon form av hälsoekonomiska kalkyler som kan påvisa även ekonomiska vinster för såväl patienten som för samhället. Framtida behandlingar Det mesta talar för att den trend vi sett under de senaste åren kommer att fortsätta under ett antal år framöver. Dels har många av dessa läkemedel ännu långt kvar till patentutgång, dels utvidgas antalet indikationsområden och/eller kombinationsbehandlingar med andra läkemedel, och vidare väntas dagens relativt få cancerpatienter som har tillgång till behandling med dessa läkemedel, öka framgent. Ytterligare en aspekt är att vissa av läkemedlen, som från början var tänkta att ges som en initial punktinsats, allt oftare används vid fortsatt underhållsbehandling. Under de kommande åren väntas en fortsatt utveckling av nya substanser baserad på forskning och framsteg inom genetiken och proteomiken, där det ur ett statistiskt perspektiv finns i det närmaste oändliga möjligheter och kombinationer med verksamma substanser. Tiden till färdiga produkter är ännu lång för företaget, men behovet av att genomföra kliniska studier på det ökande antalet potentiella substanser kommer att öka. Detta kommer i sin tur innebära hårdare konkurrens om patienter till de kliniska studierna som företaget planerar att genomföra under de närmaste två till fem åren. Hård konkurrens Marknaden för cancerprodukter är stor och förväntas fortsätta växa kraftigt under en överskådlig framtid, men kommer även präglas av hård konkurrens. En stor del av dessa läkemedel är koncentrerade till ett relativt lågt antal stora läkemedelsbolag, exempelvis Roche/Genentech, Novartis, AstraZeneca och Sanofi-Aventis, vilka också lägger ned stora resurser på forskning och utveckling av nya cancerläkemedel. 9

11 Verksamhetsbeskrivning Metoden Metoden som SentoClone AB utvecklar går ut på att kroppens eget immunförsvar aktiveras för att bekämpa cancer. Behandlingen genomförs med patientens egna vita blodkroppar. I samband med att tumören eller metastasen opereras bort identifieras och plockas de lymfkörtlar (så kallade portvaktskörtlarna) ut som står i direkt kontakt med tumören. Portvaktskörtlarna innehåller de vita blodkroppar som lärt sig känna igen tumören som något främmande, vilka utgör utgångsmaterialet i företagets produkter. Dessa vita blodkroppar, som reagerar mot de specifika tumörcellerna, isoleras och odlas sedan i SentoClone AB:s laboratorium. Odlingen tar ungefär en månad och under den tiden mångfaldigas de vita blodkroppar som känner igen tumören. Odlingen i laboratoriet kan ses som ett träningsläger för de tumörreaktiva vita blodkropparna. Att de vita blodkropparna har svårt att göra detta på plats i kroppen beror på att tumören skapar en ogynnsam miljö för immunförsvaret. De vita blodkropparna ges tillbaka till patienten genom en enkel blodtransfusion och väl på plats i kroppen kan de leta upp och börja bekämpa tumörcellerna. Eftersom behandlingen genomförs med patientens egna vita blodkroppar förväntas metoden inte ge några signifikanta biverkningar. Illustrationen nedan är en principskiss och visar metoden som SentoClone AB utvecklar vid exemplet tjocktarmscancer. Bilden visar identifiering av port- vaktskörtel vid exemplet malignt melanom I motsats till företagets produkt SentoClone utgår majoriteten av andra nuvarande cellterapier från att expandera T- celler inifrån tumören, vilka är cytotoxiska. Dessa celler är väsentligen färre till antalet och dessutom kraftigt supprimerade av tumören, vilket innebär att de behöver T-hjälparceller för att kunna fungera. 10

12 Traditionell cytostatikabehandling, vilket ännu är den vanligaste behandlingsformen mot cancer, påverkar samtliga celldelningsprocesser i kroppen med väl kända negativa biverkningar. De minnesceller som företagets produkter är baserade på är istället programmerade att bara påverka den specifika tumören, vilket är huvudskälet till de minimala bieffekterna. Hittills har produkten påvisat effekt på patienter med tjocktarmscancer på individuell nivå. Metoden har dock prövats även på andra solida tumörer som exempelvis malignt melanom, urinblåsecancer och äggstockscancer. Preliminära data visar att behandlingen är lovande även för dessa indikationer, men ytterligare studier måste göras för att bekräfta dessa resultat. Om man kan påvisa effekt i större skala finns en möjlighet att behandlingen kan fungera på de flesta solida cancertyper som dränerar via lymfsystemet, inklusive lung-, bröst- och prostatacancer. Kliniska studier Som en följd av förändringen i lagstiftningen från den 30 december 2008 planeras ett antal kliniska studier att inledas på olika indikationer under de kommande åren. Sedan tidigare pågår en fas II-studie på tjocktarmscancer, vilken väntas fortlöpa under ytterligare cirka 18 månader. Närmast är en fas II-studie på spritt malignt melanom, vilken bedöms kunna starta efter sommaren. Detta blir en jämförande studie med nuvarande standardbehandling och totalt bedöms 140 patienter inkluderas i studien under månader. Ett antal pågående pilotstudier kommer att följas upp under året och bedömningen är att någon eller några av dessa kommer att omvandlas till regelrätta fas II-studier under 2009/2010. Produktgodkännande Liksom för traditionella läkemedel är vägen till färdig produkt för företagets produkter lång och dessutom kantad av ett antal utmaningar. I normalfallet tar det fyra till sex år från start av fas II-studier till en eventuell registrering, vilket i dagsläget borde vara den bästa förutsägelsen också för företagets produkt. Initiering av behandling En behandling med SentoClone, som tillsvidare huvudsakligen sker inom ramen för kliniska studier eller proof of concept -studier, initieras av den behandlande läkaren, efter samtycke från patienten. Sjukhuset kontaktar SentoClone AB:s patientkoordinator för att koordinera operationstid på sjukhuset och produktionsplats i laboratoriet för att på så sätt minimera transporttiden av det levande materialet. Transporten sker genom validerade och certifierade transportörer. Initiering och koordinering av behandling 11

13 Produktionsprocess Produktionsprocessen består av ett antal steg. Tiden (se figur nedan) från punkt 1 till 4 respektive 8 till 11 tar upp till cirka åtta timmar, medan tiden för steg 4 till 8 i bilden nedan tar normalt fyra till sex veckor. Produktionsprocess 1) En av SentoClone AB certifierad kirurg genomför operationen, inklusive borttagande av såväl tumör som portvaktskörtel. 2) En av SentoClone AB kontrakterad transportör hämtar vävnadsmaterialet på sjukhuset. 3) Transportören kör materialet från sjukhuset till laboratoriet i en speciell kylväska (+4 C). Normal transporttid är upp till åtta timmar. 4) Laboratoriepersonal tar emot materialet och ger det ett unikt ID-nummer. 5) Ett antal status- och kvalitetskontroller görs vid mottagandet. 6) En cellodling sätts upp. Under de fyra till sex veckor som expansionsprocessen pågår, görs löpande olika tester på varje cellodling. 7) Innan produkten skickas till sjukhuset, görs ett antal kvalitetskontroller. 8) Transportören hämtar produkten vid laboratoriet. 9) Transportören kör materialet från laboratoriet till sjukhuset i en speciell kylväska (+4 C). Normal transporttid är upp till åtta timmar. 10) Transportören lämnar produkten vid sjukhuset. 11) Sjukvårdspersonal tar emot den färdiga produkten och en sköterska sätter upp transfusionen för återgivning till patienten, vilket tar cirka en till tre timmar. 12

14 Styrelse och företagsledning Styrelse ÅKE PLYHM (1951) Invald 2005 Ordförande sedan 2006 Bachelor of Business Administration Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Aditro AB, It&telecom företagen. Styrelsemedlem i Stena AB, Stena Line BV, Saab Combitech, Litorina Kapital, ITH/Immune Therapy holding, IVA näringslivsråd Aktier i SentoClone: 0 Teckningsoptioner i SentoClone: HENRIK WINGSTRAND (1961) Invald 2006 Vice ordförande sedan 2008 MSc Industrial Engineering Övriga styrelseuppdrag: Partner och VD T-bolaget AB. Styrelseledamot i Denator AB, Cellartis AB, Puls AB, Buzzador AB Aktier i SentoClone: (genom T-bolaget AB) PER BÅTELSON (1950) Invald 2004 MSc Engineering Physics VD och styrelseledamot i Global Health Partner, Styrelseordförande i Apoteket AB. Styrelseledamot i Priory Health Care Group, Permobil AB, BC Business Creation AB, myjoice AB m fl. Aktier i SentoClone: SVEN ENERBÄCK (1958) Invald 2004 Professor Medicinsk Genetik Övriga styrelseuppdrag: Medicinska Forskningsrådet Aktier i SentoClone: OLLE ISAKSSON (1943) Invald 2005 Professor Endokrinologi Prefekt Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin Övriga styrelseuppdrag: Tercica, Gastrotech, Internetmedicin.se och Havsfrun Aktier i SentoClone: (genom Sahltech i Göteborg AB) MARTIN SVALSTEDT (1963) Invald 2007 MSc Economics, BA VD Stena Adactum AB Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Ballingslöv International, Envac, Gunnebo, S-Invest (Blomsterlandet) och Stena Renewable Energy. Styrelsemedlem i Midelfart Sonesson, MediaTec Group och Stena Adactum. Aktier i SentoClone: (genom Stena Adactum AB) respektive 200 (privat) MAGNUS THÖRN (1957) Invald 2004 Associate Professor of Surgery Aktier i SentoClone: PETTER WINGSTRAND (suppleant) (1965) Invald 2005 Master of Economics, BA Övriga styrelseuppdrag: Partner T-bolaget AB. Styrelsemedlem i Millennium Media Group AB, Duocort AB, Internetmedicin Holding AB, Storegate AB, Cardia Innovation AB Aktier i SentoClone: (genom T-bolaget AB) OLA WINQVIST (suppleant) (1965) Invald 2004 Associate Professor of Immunology Aktier i SentoClone: (genom bolag) 13

15 Företagsledning JOHAN JÄRTE (1956) Legitimerad läkare Verkställande direktör Anställd av SentoClone sedan 2007 Aktier i SentoClone: 0 Teckningsoptioner i SentoClone: ANDERS LINDBLAD (1977) MSc of Industrial Engineering and Management Project Manager Anställd av SentoClone sedan 2005 Aktier i SentoClone: 0 Optioner i SentoClone: 0 ERIK MAGNUSSON (1961) Chief Financial Officer & Strategic Development Manager Anställd av SentoClone sedan 2007 Aktier i SentoClone: 200 Teckningsoptioner i SentoClone: 0 FREDDI LEWIN (1952) Legitimerad läkare, Docent i Onkologi Medical Director Anställd av SentoClone sedan 2009 Aktier i SentoClone: 0 Optioner i SentoClone: 0 VERA FRANZÉN (1946) Receptarie, Fil Kand Regulatory Affairs Director Anställd av SentoClone sedan 2008 Aktier i SentoClone: 0 Optioner i SentoClone: 0 LISELOTTE THEORELL (1964) Fil Kand Quality Management Director Anställd av SentoClone sedan 2008 Aktier i SentoClone: 0 Optioner i SentoClone: 0 ANNETTE BRUS (1957) Clinical Research Manager Anställd av SentoClone sedan 2007 Aktier i SentoClone: 0 Optioner i SentoClone: 0 NICOLAS GRANBOM (1966) IT Manager Anställd av SentoClone sedan 2008 Aktier i SentoClone: 0 Optioner i SentoClone: 0 MARIA SJÖBERG (1964) PhD, Docent R&D/Production Director Anställd av SentoClone sedan 2008 Aktier i SentoClone: 0 Optioner i SentoClone: 0 14

16 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SentoClone AB, organisationsnummer , med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning avseende verksamheten i koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 1 januari - 31 december VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamheten bedrivs i huvudsak i moderbolaget SentoClone AB. Koncernen består utöver moderbolaget av det helägda dotterbolaget SentoClone Therapeutics AB, vilket endast utgör säljbolag. SentoClone Therapeutics AB har inga anställda. SentoClone AB är ett svenskt forskningsföretag inom Life Science-sektorn som utvecklar SentoClone en patenterad metod där immunförsvaret aktiveras och förstärks för att bekämpa cancer. Metoden går ut på att reproducera och aktivera kroppens eget immunförsvar in vitro (i företagets nyligen färdigställda laboratorium i Sundbyberg), för att därefter återge de vita blodkropparna till patienten. Under åren har metoden prövats på drygt 100 patienter med företrädesvis tjocktarmscancer, men även andra typer av cancer som malignt melanom, urinblåse-, ovarial-, lever- och bröstcancer har prövats med lovande resultat på individnivå. Endast ytterst begränsade biverkningar har hittills noterats som en följd av behandlingen. Under 2008 har företaget bedrivit en klinisk fas II-studie på tjocktarmscancer. Dock sköts rekryteringen av patienter till studien temporärt upp på grund av att verksamheten flyttade från Sophiahemmet till det nya GMP-laboratoriet i Sundbyberg. Rekryteringen har återupptagits och studien väntas pågå under Det pågår också en prövarinitierad pilotstudie på urinblåsecancer. Under 2009 planeras minst två nya kliniska fas II-studier att sättas upp, varav den ena avser malignt melanom. Aktie- och ägarstruktur SentoClone AB:s aktiekapital uppgick per den 31 december 2008 till kr. Under året utökades aktiekapitalet om kr genom en nyemission om totalt 65,2 Mkr. Efter nyemissionen uppgår antal utestående aktier till med ett kvotvärde om 1 kr. Vid årets utgång fanns dessutom utestående teckningsoptioner motsvarande (7 694) aktier. Vid utgången av 2008 uppgick antalet aktieägare till 14, varav Stena Adactum AB är den största ägaren med aktier motsvarande 19,4 procent av antal röster och aktiekapital. Övriga större aktieägare utgörs av de båda grundarna Magnus Thörn och Ola Winqvist som privat eller via bolag vardera äger 14,9 procent av företaget, följt av Sahltech i Göteborg AB med 14,0 procent och T-bolaget AB med 12,0 procent. Aktieägare antal aktier andel Stena Adactum AB ,4% Magnus Thörn ,9% Immunowise AB ,9% Sahltech i Göteborg AB ,0% T-bolaget AB ,0% Wikow Venture AB ,0% Sven Enerbäck ,0% Övriga aktieägare ,7% Totalt ,0% 15

17 VERKSAMHETSÅRET 2008 Verksamheten under 2008 har präglats av två huvudsakliga aktiviteter: färdigställande av företagets nya laboratorium och huvudkontor i Sundbyberg samt omfattande förberedelser inför den nya lagstiftningen för läkemedel för avancerad terapi som började gälla den 30 december Under 2008 flyttades successivt företagets verksamhet från Sophiahemmet i Stockholm till Gamla Chokladfabriken i Sundbyberg. I närvaro av 200 gäster invigdes de nya lokalerna i september av högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg. Till företagets förfogande står nu totalt cirka m 2 inklusive ett forsknings-, utbildnings- och produktionslaboratorium på cirka 275 m 2, varav 61 m 2 med renrumsklass B. GMP-certifieringsprocessen har pågått sedan sommaren 2008 och Läkemedelsverkets inspektion kommer att ske under våren SentoClone klassificeras sedan den 30 december 2008 som läkemedel och faller därmed under den nya europeiska lagstiftningen för avancerad terapi (Regulation on Advanced Therapy Medicinal Products, (EC) No 1394/2007). Under sommaren 2008 stängdes företagets föregående laboratorium på Sophiahemmet i Stockholm till följd av otillräcklig storlek och nya högre ställda regulatoriska krav. Eftersom laboratoriet vid Sophiahemmet stängdes innan det nya kunde startas, upprätthölls under sommaren inte den önskade kapacitetsnivån gentemot de sjukhus som deltagit i de pågående studierna. Avtal Inga större avtal har tecknats under verksamhetsåret. Det under 2007 tecknade avtalet med Unilabs (före detta Capio Diagnostik) avseende framtida drift av produktionslaboratorier kommer inte att initieras förrän tidigast i samband med ansökan om registrering av en första produkt. FINANSIELL STÄLLNING Resultat Koncernens omsättning uppgick under 2008 till 0,5 (0,9) Mkr. Samtliga intäkter härrör sig till privatbetalande patienter, vilka samtliga har behandlats innan den nya lagstiftningen trädde ikraft. Rörelsens kostnader ökade med 22,9 Mkr till 36,2 (13,3) Mkr. Den enskilt största delen av ökningen, 10,3 Mkr, är hänförlig till ökade personalkostnader till följd av den successiva utvecklingen av företaget under året. Kostnaden för externa konsultationer ökade med 5,4 Mkr till följd av det omfattande förberedelsearbete som utförts inför den nya lagstiftningen, medan lokalkostnader ökade med cirka 1,6 Mkr på grund av flytten till nya lokaler. Cirka 1,2 (0,0) Mkr av kostnaderna var av icke-kassaflödespåverkande karaktär. Finansnettot uppgick under året till 1,5 (0,0) Mkr, medan årets skatt uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Årets resultat uppgick till -34,3 (-12,4) Mkr. Kassaflöde och finansiell ställning Vid årets slut uppgick likvida medel till 67,0 (53,0) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive investeringar, uppgick till -51,2 (-13,8) Mkr. Den under hösten genomförda nyemissionen tillförde koncernen 65,2 Mkr, vilken väntas säkra finansieringen av verksamheten fram till sommaren Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 0,0 (0,0) Mkr. Eget kapital och aktiedata Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2008 till 0,2 (0,2) Mkr, fördelat på ( ) aktier. Vid årets utgång fanns utestående teckningsoptioner motsvarande (7 694) aktier, vilket ger en maximal utspädning om 16

18 3,86 (4,29) procent av antalet aktier. Årets resultat per aktie, baserat på genomsnittligt antal utestående aktier om ( ) uppgick till -187,4 (-75,3) kr. Koncernens eget kapital uppgick till 89,6 (58,7) Mkr efter beaktande av årets resultat, medan soliditeten uppgick till 96 (96) procent. Investeringar Årets totala investeringar uppgick till 22,0 (2,2) Mkr, varav 19,1 (0,7) Mkr avsåg materiella anläggningstillgångar och 2,9 (1,5) Mkr avsåg immateriella tillgångar (patent). Det nya laboratoriet i Sundbyberg, vilket har anpassats för att möta den nya lagstiftningens krav på GMP, står för 16,8 Mkr av investeringarna i materiella anläggningstillgångar. Av investeringen i laboratoriet avser 14,0 Mkr anläggningen medan 2,8 Mkr avser utrustning. Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under de kommande åren är huvudsakligen relaterade till ytterligare utrustning för forskning och utveckling, och förväntas uppgå till högst 2 Mkr per år. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar, huvudsakligen patent, väntas också uppgå till högst 2 Mkr per år under de närmaste åren. FORSKNING OCH UTVECKLING Företagets produkter under utveckling är baserade på den upptäckt och forskning som de båda grundarna Ola Winqvist och Magnus Thörn tidigare gjort avseende möjligheten att stärka immunförsvaret genom att aktivera patientens egna T-celler hämtade ur portvaktskörteln och därmed motverka cancer. Under 2008 har verksamheten fokuserats på att designa och färdigställa det nya laboratoriet, samt att definiera och successivt implementera ett stort antal nya processer i syfte att uppnå GMP-status. Från och med våren 2009 kommer dock verksamheten återigen att fokusera på vidare utveckling av produkten. Under 2008 har företaget i huvudsak bedrivit en GCP-klassad klinisk fas II-studie avseende tjocktarmscancer, bistått en läkarledd studie av urinblåsecancer samt genomfört ett antal så kallade proof of concept -behandlingar med olika diagnoser för att säkerställa produktens framtida bredd. Under 2009 kommer FoU-arbetet bland annat att fokuseras på att karaktärisera samt utveckla och optimera produkten. MEDARBETARE Mot bakgrund av den högst specialiserade och nydanande verksamhet företaget bedriver, utgör högkompetent och skicklig personal en nyckelfaktor för företagets framgång. I takt med att de regulatoriska förutsättningarna har förtydligats, har företaget successivt lyckats attrahera branschledande specialister till ledande befattningar inom bland annat FoU, regulatory affairs, quality management och medicin/kliniska studier. Genom dessa nyrekryteringar, och genom ett omfattande externt nätverk, präglas företagets strukturkapital nu av de förutsättningar som krävs för att utveckla produkten och genomföra de kliniska studier som är planerade för 2009/2010. Vid utgången av 2008 var antalet anställda 22 (12) personer, varav 16 (9) kvinnor och 6 (3) män. Ytterligare fem personer, varav fyra kvinnor och en man, är kontrakterade att börja sin anställning under våren Av de totalt 27 anställda per våren 2009 har sju erhållit doktorsexamen eller motsvarande, 13 universitets- eller högskoleutbildning, samt sju övrig utbildning. Således har 74 procent av de anställda universitets- eller högre utbildning. Sjukfrånvaron under 2008 understeg en procent av den totala arbetstiden och inga allvarliga arbetsskador rapporterades under året. 17

19 Utbildningsnivå Könsfördelning 26% 26% Doktorsexamen 19% Kvinnor 48% Universitet Övriga 81% Män Avser våren 2009 ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor vid SentoClone AB skall bidra till att attrahera, rekrytera och bibehålla en företagsledning med relevant kompetens samt kapacitet att uppnå uppställda mål för verksamheten. Till samtliga ledande befattningshavare utgår tills vidare endast fast lön. Utöver detta har ledande befattningshavare, liksom övrig personal, en premiebaserad pensionsavsättning som är marknadsmässig i jämförelse med motsvarande befattningar inom branschen. De ledande befattningshavarnas övriga icke-monetära ersättningar, utöver det program avseende hälsovård som gäller för samtliga anställda, skall vara rimliga och utgörs främst av bilförmån. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER SentoClones verksamhet utgörs av forskning, utveckling och framställning av nya läkemedel. Företagets framgång är således helt beroende av förmågan att kunna registrera läkemedel i framtiden. Endast ett lågt antal av alla potentiella läkemedel når marknaden, vilket påvisar de risker och den komplexitet som karaktäriserar branschen. Företaget arbetar dock löpande med riskbedömning och analys för att minimera de risker som företaget kan påverka. Finansiell risk SentoClone AB har ännu inte lanserat någon produkt till marknaden och verksamhetens fokus läggs ännu på kliniska studier. Företaget förväntar ett negativt operativt kassaflöde minst till och med tiden för marknadsgodkännande av en första produkt. Vidare bedömer företaget att ytterligare finansiering i form av milstensbetalningar från framtida potentiella samarbeten, nyemission eller upptagande av lån kommer att krävas för att kunna registrera en första produkt och därmed kunna skapa positiva operativa kassaflöden. Företaget för löpande samtal med potentiella samarbetspartners, men har ännu inte tecknat något avtal som leder till framtida inbetalningar. Tillgång till ytterligare finansiering beror till stor del på de framtida kliniska resultaten som SentoClone AB presterar, men även på faktorer utanför företagets kontroll, exempelvis tillståndet på de finansiella marknaderna och därmed möjligheten att attrahera eventuellt riskkapital. Regulatorisk risk De regulatoriska riskerna bedöms vara relativt små under förutsättning att företaget uppnår goda resultat i väl genomförda kliniska studier. Dock skall nämnas att nuvarande lagstiftning är ny och att denna ligger till grund för kommande riktlinjer utfärdade av myndigheterna. En tillfällig osäkerhet kring framtida utformningar råder därför ännu inom detta område. 18

20 Kommersiell risk Framgången vid en framtida kommersialisering av företagets produkter är till stor del beroende av ersättningssystem för såväl sjukvård som för läkemedel på de marknader som företaget avser att verka på. Sjukvårdskostnader, inklusive kostnaderna för läkemedel, ökar mer än inflationen i de flesta länder. För att bibehålla en rimlig kostnadsnivå på sjukvård görs stora insatser för att minska denna ökningstakt. Eftersom företagets produkt genererar höga produktionskostnader i form av nyckelkompetens och andra resurser, kommer en framtida produkt att utgöra en relativt dyr behandlingsform. Det är därför av stor vikt för företaget att kunna påvisa goda effekter inte bara för patienten, utan också för sjukvården och samhället i stort, för att kunna skapa en optimal prissättning för produkten. Personalrisk SentoClone AB:s personalstyrka är relativt liten och de flesta anställda är specialiserade inom sina respektive områden. Företaget är därför beroende av dessa nyckelpersoner inom bland annat kliniska studier, forskning och produktion, i ledningsgruppen samt i styrelsen. Det är också av stor vikt att kunna attrahera rätt kompetens i framtiden för att utveckla både företaget och dess produkt. Patentrisk Företaget arbetar kontinuerligt med såväl nuvarande som potentiella patenträttigheter i nära samarbete med etablerade patentexperter. Tillsammans med dessa gör företaget bedömningen att patentsituationen är god, även om inga garantier kan lämnas avseende utgången av eventuella framtida patentmål. Det så kallade grundpatentet är godkänt i Europa, Australien och Nya Zeeland, medan svar ännu väntas från exempelvis USA och Japan. IT-SÄKERHET Företaget prioriterar IT-säkerhet högt och i slutet av 2008 anställdes en IT-chef för att administrera företagets ITfrågor. En grundlig genomgång har gjorts för att säkerställa viktiga rutiner och en IT-säkerhetspolicy är nyligen framtagen. Åtgärder kommer att vidtas under 2009 för att ytterligare höja säkerheten i såväl drift som kommunikation. HANTERING AV FINANSIELLA RISKER SentoClone AB är primärt utsatt för ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk. Samtliga risker begränsas genom ett löpande internt analysarbete avseende likviditetsplanering, samt genom externt analysarbete avseende riskerna på de finansiella marknaderna. Ränterisken begränsas genom att placeringar sker i finansiella instrument med begränsad löptid. Dessutom placeras medel i finansiella instrument med olika löptider för att sprida ut förfallodagarna över tid. Finansieringsrisken begränsas genom god framförhållning avseende framtida kapitalanskaffningar och/eller samarbetsavtal, exempelvis genom löpande dialog med tänkbara framtida investerare och samarbetspartners. Likviditetsrisken begränsas genom att likvida medel placeras på bankkonto med omedelbar tillgänglighet för att därmed möta de förväntade betalningsströmmarna under de närmaste en till två månaderna, inklusive eventuell ränta och/eller amorteringar på finansiella skulder. VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I LÄKEMEDELSLAGSTIFTNINGEN Från och med den 30 december 2008 gäller en ny europeisk förordning, (EG) nr 1394/2007, för läkemedel för avancerad terapi. Sådana innefattar läkemedel baserade på genterapi, somatisk cellterapi och vävnadsteknik. Därmed har Europa en enhetlig lagstiftning för dessa typer av läkemedel, vilket tidigare har hanterats annorlunda i olika länder. 19

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 118 (-868) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Bokslutskommuniké till Medfield Diagnostics AB (publ)

Bokslutskommuniké till Medfield Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2016 Omsättningen uppgick till 6 362 (7 576) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 437 (-4

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2013-01-01 2013-03-31) Nettoomsättning uppgick till 0 SEK

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa. Delårsrapport Januari september 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Hartelexkoncernen 1 januari 31 december 2011

Bokslutskommuniké för Hartelexkoncernen 1 januari 31 december 2011 Bokslutskommuniké för Hartelexkoncernen 1 januari 31 december 2011 Omsättningen uppgick till 1,6 Mkr Rörelseresultat efter avskrivningar och före finansiella poster blev -0,1 Mkr Resultatet per aktie blev

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Första kvartalet 2015 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer