Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER SENTOCLONES HISTORIA 3 SENTOCLONE AB I KORTHET 5 VD-ORD 6 MARKNAD 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER 2008 2 SENTOCLONES HISTORIA 3 SENTOCLONE AB I KORTHET 5 VD-ORD 6 MARKNAD 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 10"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER SENTOCLONES HISTORIA 3 SENTOCLONE AB I KORTHET 5 VD-ORD 6 MARKNAD 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 10 STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15 REDOVISNINGSPRINCIPER 26 UNDERTECKNANDE 38 REVISIONSBERÄTTELSE 39 ORDLISTA OCH DEFINITIONER 40 1

3 Viktiga händelser 2008 Den allt annat överskuggande händelsen under 2008 var byggandet av företagets nya laboratorium och produktionsanläggning i Sundbyberg utanför Stockholm som stod färdig under sommaren. Såväl före som efter det har ett mycket omfattande och genomgripande arbete lagts ned för att GMP-anpassa ( Good Manufacturing Practice ) anläggningen till både produktions- och andra processer för att motsvara de nya lagkraven. Eftersom anläggningen är helt unik i sitt slag, har arbetet i många avseenden genomförts utan vare sig egna eller externa tidigare erfarenheter från liknande projekt, vilket har bidragit till arbetets komplexitet. Under våren 2009 har GMP-arbetet fortskridit i oförminskad takt, och i mitten av mars utförde Läkemedelsverket inspektion av laboratoriet och företagets samtliga produktionsprocesser. Målsättningen är att erhålla GMPcertifiering av produktionsanläggningen före sommaren

4 SentoClones historia 1999 Kirurgen Magnus Thörn och immunologen Ola Winqvist möttes på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och började diskutera möjligheten att hjälpa kroppens eget immunförsvar att bekämpa cancer Efter att de båda tillsammans forskat vidare i ämnet, undersöktes och bearbetades det första materialet på tjocktarmscancer under Vidare forskning vidtog, och ett antal hypoteser sattes upp och började testas Jämförelsestudier genomfördes av aktiviteten av T-celler såväl inne i tumören, i dränerande lymfkörtlar, s.k. portvaktskörtlar (dvs. den eller de lymfkörtlar som tumören i första hand dräneras genom), i icke-dränerande lymfkörtlar som i perifert blod. Vid jämförelser mellan dessa framkom att mängden av tumöraktiva T-celler var högst i portvaktskörtlarna. Detta utgjorde den första viktiga upptäckten. Under året gjordes även de första proverna på urinblåsecancer Det första protokollet för långtidsodling och expansion in vitro, dvs. i laboratoriemiljö, skrevs. Efter detta påbörjades de första studierna som visade att det genom att stimulera den egna tumören var möjligt att få T-celler från portvaktskörteln att överleva under flera veckor i kultur och dessutom dela på sig och expandera i antal. Därmed gjordes den andra viktiga upptäckten. Slutsatserna från de två viktiga upptäckterna resulterade i en ansökan av det första patentet, grundpatentet, som lämnades in under detta år Odlingarna i laboratoriemiljön utvecklades successivt. I oktober 2003 genomfördes den första återgivningen av aktiva T-celler till en patient vid Södersjukhuset i Stockholm. Resultatet av den första återgivningen var positivt och ytterligare tre patienter fick behandlingen under året, samtliga med långt gången sjukdom inklusive fjärrmetastaser. Foto: David Bicho 3

5 2004 Ytterligare tolv patienter fick behandling under 2004 och 2005, samtliga avseende tjocktarmscancer. De totalt 16 patienter med tjocktarmscancer som behandlades utgjorde den pilotstudie som dagens verksamhet grundar sig på. De initiala indikativa positiva resultaten låg också till grund för företagets bildande. Under 2004 gjordes den första behandlingen på en patient avseende malignt melanom och även denna påvisade en initial positiv reaktion på behandlingen. Genom detta stärktes tanken att behandlingen skulle kunna fungera på olika typer av cancerformer Under våren inkluderades de sista patienterna i pilotstudien. För att kunna utveckla metoden i egen regi togs de första externa kontakterna för att hitta finansiering. Den första nyemissionen, vilken inbringade 9 Mkr, användes bland annat till att finansiera ett laboratorium på Sophiahemmet i Stockholm, vilket färdigställdes hösten Under 2005 anställdes också de tre första medarbetarna i företaget. Året avslutades med att ytterligare fem patentansökningar lämnades in, gällande expansionsmetod och behandlingar av fyra olika indikationer Under våren togs det nya laboratoriet i bruk, och rutinerna för det praktiska arbetet i laboratoriet började utvecklas. De första patienterna efter pilotstudien behandlades under sommaren, varav ett tiotal fick behandling under andra halvåret. Under året patentansöktes också en diagnostisk metod för att detektera tumörceller genom flödescytometrisk analys. En fjärde medarbetare anställdes under året och genom en andra nyemission tillfördes ytterligare 4,5 Mkr till företaget Nuvarande VD Johan Järte anställdes under våren, och med ett snabbt ökande antal behandlingar följde ytterligare anställningar av såväl forskare, laboratoriepersonal, prövningsledare samt administrativ personal. Under hösten började den regulatoriska bilden förändras och det stod snart klart att företagets produkt, som tidigare betraktats som en behandling, under slutet av 2008 skulle komma att klassificeras som läkemedel. Detta, tillsammans med att full kapacitet för laboratoriet närmades, medförde att sökandet efter nya och större lokaler inleddes. De nya lokalerna skulle vara ämnade för ett GMP-laboratorium ( Good Manufacturing Practise ). I december flyttade den administrativa delen av företaget in i de nya lokalerna i Sundbyberg. Den kommande läkemedelsklassificeringen innebar dessutom att högre krav skulle ställas på de förestående kliniska studierna, varför ytterligare personal anställdes under hösten. Vid årets utgång var tolv personer anställda, och totalt hade ett drygt 70-tal patienter behandlats. Det första patentet godkändes i Europa, och under hösten gjordes en tredje nyemission på 55 Mkr. Dessutom publicerades under året tre avhandlingar om produkten Året präglades till stor del av uppförandet av det nya laboratoriet samt av omfattande förberedelser och en genomgripande processutveckling för att uppfylla de kommande GMP-kraven. Ett antal nyckelpersoner anställdes, bland andra en kvalitetschef, en FoU-/produktionschef och en chef för regulatory affairs. Under sensommaren stängdes laboratoriet på Sophiahemmet, och det nya laboratoriet togs i bruk under hösten. I september invigdes de nya lokalerna officiellt av högskole- och utbildningsminister Lars Leijonborg under närvaro av 200 inbjudna gäster. Personalstyrkan uppgick vid årets slut till 22, vilket betydde att ytterligare sex personer, varav en medicinsk chef, hade kontrakterats. Under året behandlades ytterligare ett drygt 20-tal personer genom totalt drygt 50 återgivningar. En fjärde nyemission om 65 Mkr genomfördes under senhösten och det första patentet godkändes i såväl Australien som Nya Zeeland. 4

6 SentoClone AB i korthet Vad gör SentoClone AB? SentoClone AB är ett svenskt forskningsföretag inom Life Science med fokus på att utveckla och kommersialisera den patenterade metoden för produktion av produkten SentoClone. Denna metod innebär att immunförsvaret aktiveras, dvs. att cellerna aktiveras och mångfaldigas för att bekämpa cancer. Verksamheten bedrivs i Sundbyberg och för närvarande är 28 personer anställda. Företaget har två pågående kliniska prövningar i fas II och ytterligare prövningar kommer att starta under 2009 och SentoClone AB grundades 2004 av immunologen Ola Winqvist och kirurgen Magnus Thörn verksamma på Karolinska Universitetssjukhuset respektive Södersjukhuset i Stockholm. SentoClone AB ägs av ett antal riskkapitalbolag, däribland Stena Adactum AB (19,4 %), Sahltech i Göteborg AB (14,0 %) och T-bolaget AB (12,0 %) tillsammans med grundarna Ola Winqvist (14,9 %) och Magnus Thörn (14,9%). Vilka är SentoClone AB:s kunder? SentoClone AB:s potentiella kundbas består av kliniker och läkare som utför behandling av cancer. Hittills har drygt 100 patienter experimentellt behandlats med SentoClone. Idag ligger fokus på patienter med tjocktarmscancer och malignt melanom, men användningsområdet kommer att utökas till andra cancerformer. Därmed kommer den potentiella kundbasen att öka. Vilken är SentoClone AB:s affärsidé? När SentoClone fått marknadsföringsgodkännande kan sjukhus och privata kliniker behandla sina cancerpatienter med denna produkt. SentoClone AB erhåller då ersättning från respektive uppdragsgivare för att utföra behandlingen. Enligt oberoende marknadsanalyser av bland andra (GLOBOCAN 2002, 2010 projections) finns en global marknadspotential för behandling av cancer som uppgår till 100 mdr EUR. Hur stor del av denna uppskattade marknad som SentoClone AB kan erhålla är i dagsläget svårt att uppskatta, men potentialen är stor. Preliminära resultat på individnivå har hittills varit positiva, utan nämnvärda biverkningar och i flera fall har följden blivit förlängt liv med god livskvalitet. Ännu återstår dock mycket arbete innan metoden får marknadsföringsgodkännande. Sju sjukhus runt om i Sverige deltar för närvarande i den kliniska utvecklingen. För tillfället är SentoClone under kliniskt prövning och produkten förväntas kunna vara i kliniskt bruk om fyra till sex år. Under 2007 genererades företagets första intäkter som erhölls genom att privata, självfinansierande patienter behandlats. Vilka är SentoClone AB:s konkurrenter? SentoClone AB:s konkurrenter utgörs såväl företag som redan har cancerprodukter på marknaden, som av företag och forskningsenheter som utvecklar nya alternativa behandlingsmetoder mot cancer i form av läkemedel eller bromsmediciner. Det finns även konkurrenter som utvecklar alternativa immunterapibehandlingar som riktar sig mot samma patientgrupp som SentoClone. Eftersom användningsområdet för SentoClone förväntas utökas återfinns även konkurrenter på lång sikt inom det bredare segmentet av cancertyper. 5

7 VD-ord En djup och innerlig önskan hos sjukvård, allmänhet och forskare är att hitta bättre möjligheter för att förebygga och behandla cancer. En möjlighet som länge har setts som en utopi, i det närmaste science fiction, är att stimulera kroppen till egen behandling har ansetts närmast omöjligt. Att hitta lösningar på att använda kroppens egen styrka och kraft till att behandla och även att förebygga cancer. Kroppen är stark, vilket vi ser i flertalet autoimmuna sjukdomar, i läkningsprocesser och i kraftfulla reaktioner vid olika sjukdomstillstånd. Att tämja denna styrka är fortfarande en dröm, men är idag inte längre en utopi. Genom olika moderna tekniker och forskning kan vi idag kartlägga immunförsvaret, bland annat genom att räkna och klassificera celler. De vita blodkropparna delas in i olika typer och bland dessa har forskarna nu hittat två mycket intressanta cellsorter: CD4 och CD8. CD4 visar sig stå för ett immunminne kopplat till försvar där de också använder bland annat CD8 för bekämpning av felaktiga (läs: cancer-) celler, medan CD8-cellerna är de aktiva krigarcellerna. De CD4-celler som ligger i en cancertumörs dränerande lymfkörtel, portvaktskörteln eller Sentinel Node, har upparbetat ett minne om cancern ifråga. SentoClone AB skördar dessa celler, kultiverar dem, låter dem föröka sig (klona sig) och ger tillbaka en kader av tränade, målfokuserade celler till den cancersjuka patienten. Dessa celler är så starka att de orkar bekämpa cancern och dess metastaser med hjälp av kroppens eget cirkulerande immunförsvar. Produkten SentoClone är därmed producerad. Det är en unik produkt som inte bara är patientspecifik, alltså skräddarsydd för den enskilde patienten, utan också kroppsegen. Det betyder också att riskerna för biverkningar har minimerats och i de behandlingar företaget hitintills genomfört har inga anmärkningsvärda biverkningar noterats. Företaget har i olika mindre kliniska studier, i så kallade proof of concept -studier, samt i pågående välkontrollerade studier bevittnat remarkabla effekter på individnivå. Nu bestäms vilka patienter som SentoClone kommer att passa bäst för, dvs. hur långt gången cancern får vara innan vi kan säga att produkten troligen inte har någon effekt. Detta beror på att SentoClone hjälper kroppens eget immunförsvar och då måste det finnas ett relativt välfungerande immunförsvar kvar i kroppen för effekt. För att bevisa den biologiska effekten i SentoClone måste företaget genomföra ett antal större kliniska prövningar, välkontrollerade och helst med jämförande terapi. Planerna är att efter halvårsskiftet 2009 starta minst en stor sådan studie. Den första cancertypen som kommer att undersökas är malignt melanom. Utöver denna studie planerar företaget att fortsätta genomföra mindre fas II-studier inom olika indikationer för att bevisa effekt och för att få grund för beslut om eventuella fas III-prövningar. Under 2008 genomfördes en mycket stor förändring regulatoriskt inom EU. Samtliga avancerade terapier genomgick en transition till att komma att sorteras under läkemedelslagstiftningen. En ny lagstiftning, som beskriver dessa terapier, såg dagens ljus den 30 december En av många konsekvenser för SentoClone AB var kravet att odlingen av cellerna måste ske under så kallad GMP ( Good Manufacturing Practise ). Detta är ett regelverk som i detalj reglerar hur en läkemedelsproduktion skall gå till, under vilka betingelser, samt hur kontroller och dokumentation skall se ut. Som slutresultat av en inspektion om huruvida produkten produceras under GMP-förhållanden, kommer företaget att erhålla ett tillverkningstillstånd. Innan detta nålsöga har passerats får ingen produktion av produkt till patient ske. Företaget har erhållit viss dispens ifrån detta; de pågående studier som var aktiva före den nya lagstiftningen implementerades får fortsätta. För företaget har dock denna nya lagstiftning inneburit att 2008 fokuserades dels på bygget av en GMP-anpassad produktionsanläggning och dels dokumentering av produktionens samtliga steg i så kallade SOP:ar ( Standard Operating Procedure ). Detta arbete kommer att slutföras i början av 2009 och en inspektion kommer att genomföras därefter. 6

8 En av företagets största utmaningar är att bli klassificerad som läkemedelsföretag och anpassa produktion, kliniska prövningar och övriga processer till ett mycket strikt regelverk samtidigt som företaget är ett litet, innovativt företag med mycket begränsad kassa. Tack vare långsiktiga ägare, en övertygelse om SentoClones plats i terapiarsenalen framgent och en oerhört dedikerad personal har det hitintills varit möjligt. Att nu först och främst erhålla tillverkningstillstånd, därefter godkänt för de kliniska prövningar företaget önska genomföra och få vetenskapliga solida bevis för att SentoClone fungerar i behandlingen mot cancer, är en tuff väg utan genvägar. Endast framtiden kan utvisa hur detta strategiskt och praktiskt kommer att gå till, samt vilka resultat som studierna ger. En absolut förutsättning för att SentoClone skall kunna lanseras på marknaden är de noggrant utvalda och handplockade medarbetarna. Företaget har haft den stora förmånen att de nyckelpersoner som har tillfrågats har accepterat att arbeta för SentoClone AB. Medarbetarna har generellt sett en lång och gedigen erfarenhet inom sina specifika arbetsområden, tillika stora kontaktnät. Dessutom har stort fokus lagts på att hitta rätt personlighet då teamet och teamarbetet är en av nyckelfaktorerna för en lyckad process. Trivseln är hög, trots att arbetstempot varit mycket högt och i många avseenden krävande under året, vilket avspeglas dels i dedikationen i de enskilda arbetsuppgifterna och dels i den mycket låga frånvaron. Samverkan är ett nyckelord för små Life Science-företag. Samverkan och samarbete inom alla nivåer, hos alla intressenter. Politiker är intresserade av att svensk innovativ forskning ger resultat. Att bygga nya välmående företag ger inte bara klirr i statskassan utan skapar arbetstillfällen och sätter Sverige på världskartan. EU har satt stimulans av SME-företag (Small and Medium Sized Enterprises) högt på agendan för att göra Europa starkare mot omvärlden. Investerare är mycket intresserade av att det går bra, eftersom det dels ger avkastning på investerat kapital och dels stimulerar till nya investeringar. Intresseorganisationer såsom IML/Lif och SwedenBio arbetar aktivt för denna stimulans, eftersom det ger ett ökat fokus och intresse för branschen. Samtliga små Life Science-bolag ser att samarbete gör alla starkare och att man kan dela på gemensamma frågor utan att konkurrera. I detta sammanhang är det förvånansvärt att svensk sjukvård lever sitt eget liv. Vittnesutsagorna är många om hur svårt och ekonomiskt betungande det är för små innovativa, relativt nystartade svenska Life Science-bolag driva igenom produkterna genom den kliniska prövningsfasen. Det finns idag inga incitament hos svensk sjukvård för att hjälpa dessa företag genom denna ekonomiskt tunga fas. Bördan är ekonomiskt extra tung till följd av att varje dags uppskjutning belastar en redan hårt ansträngd likviditet och dels att kliniska prövningar per se är kostsamt. Med olika medel försöker SentoClone AB att få Sveriges landstingskommunala sektor att förändra sitt beteende. Framtiden för SentoClone AB ser ljus ut med en unik produkt i portföljen med ett, som det förefaller idag, i det närmaste biverkningsfritt mönster. Behandling med SentoClone förstör inte patientens möjlighet att behandlas med andra preparat längre fram. SentoClone är ett nytt sätt att biologiskt attackera sjukdomen, där i framtiden även en förebyggande (adjuvant) behandling kan vara ett troligt scenario. Företaget går in i 2009 med en positiv bild och en tydlig handlingsplan med hopp att förverkliga drömmen om en kroppsegen behandling mot cancer. Johan Järte Verkställande direktör 7

9 Marknad Enligt världshälsoorganisationen WHO förväntas cancer år 2010 passera hjärtsjukdomar som den främsta dödsorsaken i världen. Under 2009 bedöms över 12 miljoner människor diagnosticeras med cancer, medan över 8 miljoner människor väntas dö på grund av cancer i världen, varav cirka två miljoner i Europa. År 2030 väntas upp till 75 miljoner människor i världen att vara diagnostiserade med cancer. Cancerläkemedel blev under 2007 för första gången det största läkemedelssegmentet med ett försäljningsvärde om drygt 40 mdr USD, och stod därmed för knappt sex procent av den totala läkemedelsförsäljningen. Den årliga tillväxttakten för cancerläkemedel har legat kring procent under 2000-talet, medan motsvarande siffra för samtliga receptbelagda läkemedel legat kring sex till åtta procent. Den relativt dyra behandlingen av cancer innebär att det finns stora regionala skillnader i världen avseende vilken cancervård och vilka cancerläkemedel som tillhandahålls, beroende på landets/regionens finansiella förutsättningar samt vårdprioriteringar. I praktiken innebär detta att de främsta marknaderna även under de kommande åren kommer att vara Europa med cirka 50 procent andel, USA med cirka 30 procent och Japan med cirka tio procent, medan övriga världen står för endast 10 % av marknaden. Denna utveckling till trots, ökar den generella läkemedelsförsäljningen mest i de stora utvecklingsländerna Kina, Indien, Brasilien och Ryssland, vilka växer med procent per år. Dessa länder kommer i framtiden att stå för en väsentlig större andel av marknaden för läkemedel totalt. I dagsläget finns uppskattningsvis olika substanser i olika utvecklingsfaser för behandling av cancer, vilket gör att cancerområdet motsvarar drygt 30 procent av nya substanser. De flesta nyare cancerläkemedel är av typen målinriktade terapier som monoklonala antikroppar och andra biologiska läkemedel, exempelvis MabThera/Rituxan, Avastin, Herceptin och Glivec. Dessa läkemedel började på allvar att marknadsföras i slutet av 90-talet. Under 2007 fanns cirka 325 substanser inom målinriktade terapier i klinisk fas, varav 154 i fas III. Bedömningen är att det från dessa kommer att tillkomma ett tiotal nya cancerläkemedel per år under de kommande åren. Global försäljning cancerläkemedel Mdr. USD Målinriktade terapier Hormonläkemedel Palliativa medel Cytostatika Källa: Bear, Sterns International Dessa målinriktade terapier har gått från en andel om cirka sju procent av cancerläkemedlen år 2000 till cirka 33 procent år Intressant att notera är också att cytostatikasegmentet vuxit kraftigt under perioden, kring procent per år, vilket indikerar att cancerområdet som helhet ännu inte mognat. Mellan 2006 och 2008 har de fem största produkterna i segmentet ökat sin globala försäljning från 14,1 till 21,6 mdr USD, motsvarande en årlig ökningstakt om 24 procent. 8

10 Försäljning, Mdr USD årlig ökning MabThera/Rituxan 3,9 5,4 19% Avastin 2,4 4,8 42% Herceptin 3,1 4,7 22% Glivec 2,6 3,7 20% Taxotere 2,2 3,0 16% Top-5 14,1 21,6 24% Källa: Företagens egna uppgifter Förväntningen är att tillväxttakten för cancerläkemedel kommer att ligga väsentligt högre än genomsnittet även under de kommande åren. Redan under 2009 förväntas marknaden enligt IMS Health att uppgå till mdr USD, vilket är en ökning med procent jämfört med Några av skälen till denna fortsatt höga ökningstakt är att: det inom cancerområdet ännu inte finns lika tillfredsställande behandlingar som inom många andra terapiområden det inte förekommit några större patentutgångar relativt nya rön kring tumörtillväxten inom bland annat genetiken och proteomiken ( genomics och proteomics ) har varit en injektion för idéer kring nya behandlingsmetoder de läkemedel som lanseras är relativt dyra Många av de nya cancerläkemedlen kostar i intervallet 0,3-0,5 Mkr per fullständig behandling, trots dess i många avseenden begränsade effekt. I vissa fall har läkemedlen endast effekt på procent av patienterna, i vissa fall förlänger de livet med endast några månader, och i många fall ges de dessutom som tillägg till andra läkemedel. Detta har föranlett diskussioner världen runt kring hur cancervården skall bedrivas i framtiden, samt hur prioriteringar skall göras för att så många som möjligt skall få relevant vård utan att kostnaderna skall skena. En konsekvens av detta är också att betalarna allt oftare kräver någon form av hälsoekonomiska kalkyler som kan påvisa även ekonomiska vinster för såväl patienten som för samhället. Framtida behandlingar Det mesta talar för att den trend vi sett under de senaste åren kommer att fortsätta under ett antal år framöver. Dels har många av dessa läkemedel ännu långt kvar till patentutgång, dels utvidgas antalet indikationsområden och/eller kombinationsbehandlingar med andra läkemedel, och vidare väntas dagens relativt få cancerpatienter som har tillgång till behandling med dessa läkemedel, öka framgent. Ytterligare en aspekt är att vissa av läkemedlen, som från början var tänkta att ges som en initial punktinsats, allt oftare används vid fortsatt underhållsbehandling. Under de kommande åren väntas en fortsatt utveckling av nya substanser baserad på forskning och framsteg inom genetiken och proteomiken, där det ur ett statistiskt perspektiv finns i det närmaste oändliga möjligheter och kombinationer med verksamma substanser. Tiden till färdiga produkter är ännu lång för företaget, men behovet av att genomföra kliniska studier på det ökande antalet potentiella substanser kommer att öka. Detta kommer i sin tur innebära hårdare konkurrens om patienter till de kliniska studierna som företaget planerar att genomföra under de närmaste två till fem åren. Hård konkurrens Marknaden för cancerprodukter är stor och förväntas fortsätta växa kraftigt under en överskådlig framtid, men kommer även präglas av hård konkurrens. En stor del av dessa läkemedel är koncentrerade till ett relativt lågt antal stora läkemedelsbolag, exempelvis Roche/Genentech, Novartis, AstraZeneca och Sanofi-Aventis, vilka också lägger ned stora resurser på forskning och utveckling av nya cancerläkemedel. 9

11 Verksamhetsbeskrivning Metoden Metoden som SentoClone AB utvecklar går ut på att kroppens eget immunförsvar aktiveras för att bekämpa cancer. Behandlingen genomförs med patientens egna vita blodkroppar. I samband med att tumören eller metastasen opereras bort identifieras och plockas de lymfkörtlar (så kallade portvaktskörtlarna) ut som står i direkt kontakt med tumören. Portvaktskörtlarna innehåller de vita blodkroppar som lärt sig känna igen tumören som något främmande, vilka utgör utgångsmaterialet i företagets produkter. Dessa vita blodkroppar, som reagerar mot de specifika tumörcellerna, isoleras och odlas sedan i SentoClone AB:s laboratorium. Odlingen tar ungefär en månad och under den tiden mångfaldigas de vita blodkroppar som känner igen tumören. Odlingen i laboratoriet kan ses som ett träningsläger för de tumörreaktiva vita blodkropparna. Att de vita blodkropparna har svårt att göra detta på plats i kroppen beror på att tumören skapar en ogynnsam miljö för immunförsvaret. De vita blodkropparna ges tillbaka till patienten genom en enkel blodtransfusion och väl på plats i kroppen kan de leta upp och börja bekämpa tumörcellerna. Eftersom behandlingen genomförs med patientens egna vita blodkroppar förväntas metoden inte ge några signifikanta biverkningar. Illustrationen nedan är en principskiss och visar metoden som SentoClone AB utvecklar vid exemplet tjocktarmscancer. Bilden visar identifiering av port- vaktskörtel vid exemplet malignt melanom I motsats till företagets produkt SentoClone utgår majoriteten av andra nuvarande cellterapier från att expandera T- celler inifrån tumören, vilka är cytotoxiska. Dessa celler är väsentligen färre till antalet och dessutom kraftigt supprimerade av tumören, vilket innebär att de behöver T-hjälparceller för att kunna fungera. 10

12 Traditionell cytostatikabehandling, vilket ännu är den vanligaste behandlingsformen mot cancer, påverkar samtliga celldelningsprocesser i kroppen med väl kända negativa biverkningar. De minnesceller som företagets produkter är baserade på är istället programmerade att bara påverka den specifika tumören, vilket är huvudskälet till de minimala bieffekterna. Hittills har produkten påvisat effekt på patienter med tjocktarmscancer på individuell nivå. Metoden har dock prövats även på andra solida tumörer som exempelvis malignt melanom, urinblåsecancer och äggstockscancer. Preliminära data visar att behandlingen är lovande även för dessa indikationer, men ytterligare studier måste göras för att bekräfta dessa resultat. Om man kan påvisa effekt i större skala finns en möjlighet att behandlingen kan fungera på de flesta solida cancertyper som dränerar via lymfsystemet, inklusive lung-, bröst- och prostatacancer. Kliniska studier Som en följd av förändringen i lagstiftningen från den 30 december 2008 planeras ett antal kliniska studier att inledas på olika indikationer under de kommande åren. Sedan tidigare pågår en fas II-studie på tjocktarmscancer, vilken väntas fortlöpa under ytterligare cirka 18 månader. Närmast är en fas II-studie på spritt malignt melanom, vilken bedöms kunna starta efter sommaren. Detta blir en jämförande studie med nuvarande standardbehandling och totalt bedöms 140 patienter inkluderas i studien under månader. Ett antal pågående pilotstudier kommer att följas upp under året och bedömningen är att någon eller några av dessa kommer att omvandlas till regelrätta fas II-studier under 2009/2010. Produktgodkännande Liksom för traditionella läkemedel är vägen till färdig produkt för företagets produkter lång och dessutom kantad av ett antal utmaningar. I normalfallet tar det fyra till sex år från start av fas II-studier till en eventuell registrering, vilket i dagsläget borde vara den bästa förutsägelsen också för företagets produkt. Initiering av behandling En behandling med SentoClone, som tillsvidare huvudsakligen sker inom ramen för kliniska studier eller proof of concept -studier, initieras av den behandlande läkaren, efter samtycke från patienten. Sjukhuset kontaktar SentoClone AB:s patientkoordinator för att koordinera operationstid på sjukhuset och produktionsplats i laboratoriet för att på så sätt minimera transporttiden av det levande materialet. Transporten sker genom validerade och certifierade transportörer. Initiering och koordinering av behandling 11

13 Produktionsprocess Produktionsprocessen består av ett antal steg. Tiden (se figur nedan) från punkt 1 till 4 respektive 8 till 11 tar upp till cirka åtta timmar, medan tiden för steg 4 till 8 i bilden nedan tar normalt fyra till sex veckor. Produktionsprocess 1) En av SentoClone AB certifierad kirurg genomför operationen, inklusive borttagande av såväl tumör som portvaktskörtel. 2) En av SentoClone AB kontrakterad transportör hämtar vävnadsmaterialet på sjukhuset. 3) Transportören kör materialet från sjukhuset till laboratoriet i en speciell kylväska (+4 C). Normal transporttid är upp till åtta timmar. 4) Laboratoriepersonal tar emot materialet och ger det ett unikt ID-nummer. 5) Ett antal status- och kvalitetskontroller görs vid mottagandet. 6) En cellodling sätts upp. Under de fyra till sex veckor som expansionsprocessen pågår, görs löpande olika tester på varje cellodling. 7) Innan produkten skickas till sjukhuset, görs ett antal kvalitetskontroller. 8) Transportören hämtar produkten vid laboratoriet. 9) Transportören kör materialet från laboratoriet till sjukhuset i en speciell kylväska (+4 C). Normal transporttid är upp till åtta timmar. 10) Transportören lämnar produkten vid sjukhuset. 11) Sjukvårdspersonal tar emot den färdiga produkten och en sköterska sätter upp transfusionen för återgivning till patienten, vilket tar cirka en till tre timmar. 12

14 Styrelse och företagsledning Styrelse ÅKE PLYHM (1951) Invald 2005 Ordförande sedan 2006 Bachelor of Business Administration Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Aditro AB, It&telecom företagen. Styrelsemedlem i Stena AB, Stena Line BV, Saab Combitech, Litorina Kapital, ITH/Immune Therapy holding, IVA näringslivsråd Aktier i SentoClone: 0 Teckningsoptioner i SentoClone: HENRIK WINGSTRAND (1961) Invald 2006 Vice ordförande sedan 2008 MSc Industrial Engineering Övriga styrelseuppdrag: Partner och VD T-bolaget AB. Styrelseledamot i Denator AB, Cellartis AB, Puls AB, Buzzador AB Aktier i SentoClone: (genom T-bolaget AB) PER BÅTELSON (1950) Invald 2004 MSc Engineering Physics VD och styrelseledamot i Global Health Partner, Styrelseordförande i Apoteket AB. Styrelseledamot i Priory Health Care Group, Permobil AB, BC Business Creation AB, myjoice AB m fl. Aktier i SentoClone: SVEN ENERBÄCK (1958) Invald 2004 Professor Medicinsk Genetik Övriga styrelseuppdrag: Medicinska Forskningsrådet Aktier i SentoClone: OLLE ISAKSSON (1943) Invald 2005 Professor Endokrinologi Prefekt Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin Övriga styrelseuppdrag: Tercica, Gastrotech, Internetmedicin.se och Havsfrun Aktier i SentoClone: (genom Sahltech i Göteborg AB) MARTIN SVALSTEDT (1963) Invald 2007 MSc Economics, BA VD Stena Adactum AB Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Ballingslöv International, Envac, Gunnebo, S-Invest (Blomsterlandet) och Stena Renewable Energy. Styrelsemedlem i Midelfart Sonesson, MediaTec Group och Stena Adactum. Aktier i SentoClone: (genom Stena Adactum AB) respektive 200 (privat) MAGNUS THÖRN (1957) Invald 2004 Associate Professor of Surgery Aktier i SentoClone: PETTER WINGSTRAND (suppleant) (1965) Invald 2005 Master of Economics, BA Övriga styrelseuppdrag: Partner T-bolaget AB. Styrelsemedlem i Millennium Media Group AB, Duocort AB, Internetmedicin Holding AB, Storegate AB, Cardia Innovation AB Aktier i SentoClone: (genom T-bolaget AB) OLA WINQVIST (suppleant) (1965) Invald 2004 Associate Professor of Immunology Aktier i SentoClone: (genom bolag) 13

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL 3 Om Karo Bio 4 Affärsmodell 6 Karo Bio ökar farten 8 Vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013 Året som gått 0 Året som gått 1 Året som gått Oasmia fortsatte att utvecklas som bolag under året och förstärkte sin position på ett antal områden. Finansieringen säkrades genom en nyemission som genomfördes

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

BioInvent International AB (publ)

BioInvent International AB (publ) BioInvent International AB (publ) Prospekt för upptagande till handel på reglerad marknad avseende aktier i BioInvent International AB (publ) I detta prospekt används definitionen BioInvent och Bolaget

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 1 september 2010 31 maj 2011 Delårsrapport 3 Diamyd Medical AB (publ.), räkenskapsåret 2010/2011 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) Tredje

Läs mer

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror Aerocrine Årsredovisning 2008 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för (publ) 556549-1056 avger härmed årsredovisning och koncern

Läs mer

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 Pressmeddelande den 21 februari 2014 Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 1 januari-31 december 2013 Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen

Läs mer

INNEHÅLL. Information till aktieägarna 2. Viktiga händelser 2000 3. VD har ordet 4. Anpassad lösning för tillämpad genomics 6

INNEHÅLL. Information till aktieägarna 2. Viktiga händelser 2000 3. VD har ordet 4. Anpassad lösning för tillämpad genomics 6 1 INNEHÅLL Information till aktieägarna 2 Viktiga händelser 2000 3 VD har ordet 4 Anpassad lösning för tillämpad genomics 6 Utvecklingen inom genomics i korthet 8 Pyrosequencing Framtidens teknologi 10

Läs mer

Årsredovisning 2013. Året i korthet... 3 Finansiell kalender... 3 VD-ord... 4. Utvecklingsprojekt i korthet IdeS... 8 HBP-analys... 14 EndoS...

Årsredovisning 2013. Året i korthet... 3 Finansiell kalender... 3 VD-ord... 4. Utvecklingsprojekt i korthet IdeS... 8 HBP-analys... 14 EndoS... 2013 INNEHÅLL Årsredovisning 2013 Året i korthet... 3 Finansiell kalender... 3 VD-ord... 4 Utvecklingsprojekt i korthet IdeS... 8 HBP-analys... 14 EndoS... 16 Utvecklingsprojekt och produkter... 19 Hansa

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Finansiell kalender 2013. Året i korthet... 4. Genovis på 2 minuter... 5. VD har ordet...6. Mål och strategier...

ÅRSREDOVISNING 2012. Finansiell kalender 2013. Året i korthet... 4. Genovis på 2 minuter... 5. VD har ordet...6. Mål och strategier... ÅRSREDOVISNING 2012 2 Finansiell kalender 2013 32012 ÅRSREDOVISNING 2012 Året i korthet... 4 Genovis på 2 minuter... 5 VD har ordet...6 Mål och strategier... 8 Försäljning och kunder... 10 Genovis produkter

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Alligator Bioscience AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Alligator Bioscience AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung från Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna, samt Kungliga Tekniska

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ) Per Aspera Ad Astra Org. nr.: 556404-2769 Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 VD har ordet INNEHÅLL Vd har ordet 2 Bolagsstyrningsrapport 4 RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar Årsredovisning 2011 Isconovas ambition är att vara den självklara partnern för företag och forskningsinstitut som vill utveckla effektiva och innovativa vacciner. Isconova har samarbetsavtal med ledande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Information till investerare Med Hansa Medical eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, Hansa Medical AB (publ), ett dotterföretag

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Om C-RAD C-Rad AB VD Erik Hedlund 5 medarbetare Om C-RAD gruppen C-RAD gruppen består av moderbolaget C-RAD AB samt de tre helägda dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging

Läs mer

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16 LÖNSAM TILLVÄXT årsredovisning 2014 moberg pharma INNEHÅLL Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11 Innovationsmotorn 13 Organisation och medarbetare

Läs mer