SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon, närvarande t.o.m. kl Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson Håkan Lindh Janeth Lundberg Bo Nilsson Anna-Lena Stenwall Torvald Stefansson Hans-Eric Wallin Kenneth Vidmark Jens Wikström Joseph Karambotis, tjg. ersättare för Britta Rådström Bo Larsson, tjg. ersättare för Harriet Classon fr.o.m kl Joakim Wallström, tjg. ersättare för Agneta Hansson Närvarande ersätare Birgitta Burström Gunilla Hedström Lena Håkansson Anders Hård Övriga deltagare Hans Andersson, teknisk chef, kl Rolf Rönnmark, fastighetschef, kl Göran Åström, bygg- och miljöchef, kl David Nyberg, kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Utses justera Hans-Eric Wallin med Kenneth Vidmark som ersättare Paragrafer Underskrifter.. /Bert Öhlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Hans-Eric Wallin, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 KS 187 AU 355 Dnr Motion om kommunen en raktiv arbetsplats för anställda inom vård och omsorg? (38/01) Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg anför i motion följande: Fram till år 2011 ska personer i Sverige ersätta de personer som går i pension. Det handlar om lärare, vårdpersonal och tekniker bl.a. För vår kommun ska kunna konkurrera om framtidens arbetskraft måste vi kunna erbjuda ett bra arbetsinnehåll och en lön som är marknadsmässig och jämlik för både män och kvinnor. Som de flesta väl känner till har chefer på kommunala befningar fått en pressad arbetssituation och hamnat i långa sjukskrivningar på grund av ansvaret för alltför stora personalgrupper. Förhållandet är i stort sett detsamma för övrig vårdpersonal när det gäller arbetssituationen. Ständiga förändringar och omorganisationer har gjort man aldrig fått arbetsro, återkommande besparingskrav har tärt på initiativförmågan och kravet alltid komma med nya förlösande idéer har tärt på krafterna. Många har också fått sig ålagda administrativa uppgifter som tar tid från övriga arbetsuppgifter. Administration är tidskrävande och kräver både utbildning och erfarenhet. Tyvärr har man i många fall rationaliserat bort administrativ personal som skulle ha underlättat för chefer och anställda. Kunniga och välutbildade kanslister är en tillgång, inte en onödig kostnad. Rapporter från kommunanställda från olika kommuner ger ingen bra bild på kommunen som arbetsgivare. Många tycker jobbet är för stressigt, man får för lite uppmuntran för sitt arbete, lönen är låg och det finns för lite utrymme för personlig utveckling. Denna syn på anställningar inom vård och omsorg är oroande inför framtiden. Får vi några ungdomar som vill satsa på vården om vi inte har något lockande erbjuda?

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Jag yrkar därför: vi hittar en organisation där de anställda känner de kan påverka sin arbetssituation, få arbetsro och därmed må bättre vi låter administrativ personal utföra de arbetsuppgifter de är utbildade för för underlätta för chefer på kommunala befningar vi hittar arbetsformer så samtlig personal känner sig uppskad och får en dräglig arbetssituation och en dräglig lön. Kommunledningskontoret har till personalnämnden lämnat en redovisning över på vilket sätt arbetet med stärka raktionen bedrivs i dag och vad som planeras och anför avslutningsvis i det samverkansavtal som kommunens alla förvaltningar och medarbetare omfas av har parterna uttryckt gemensamt det är positivt både för den enskilde och verksamheten idéer som kommer via medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar tas tillvara. Förändringar ses här som utvecklande både för individ och verksamhet. All verksamhet ska bedrivas med hög grad av delaktighet och få ta ansvar är viktigt för kvaliteten i arbetet och för medarbetarnas hälsa. Det är ett gemensamt intresse både för arbetsgivare och medarbetare försöka åstadkomma förutsättningar för arbetsuppgifterna ska upplevas raktiva och man som anställd känner trivsel i en god arbetsmiljö. Detta trots svårigheter och problem med exempelvis ekonomiska besparingar. Det kommer naturligtvis krävas mod och ansvar av alla gemensamt delta i diskussioner, ta de konflikter som kan uppstå och till sist de beslut som krävs så man använder de gemensamma resurserna på bästa sätt. Personalnämnden beslutade , 44, det uppdras åt personalnämnden för sin del bidra till utvecklingen av arbetet i motionens riktning vad avser första -satsen, medan motionen i övrigt inte föranleder ytterligare åtgärder. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - med delvis bifall till motionen - uppdra åt personalnämnden för sin del bidra till utveckling av arbetet i motionens syfte enligt dess första sats motionen i övrigt inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 KS 188 AU 356 Dnr Motion om fler heltidsanställningar i kommunen (47/00) Kommunfullmäktigeledamoten Harriet Classon anför i motion följande: Fram till 2010 behöver Sveriges kommuner rekrytera nya medarbetare och enbart i Västerbotten behövs ca anställas inom vård och omsorg, samtidigt minskar ungdomskullarna som kommer ut på arbetsmarknaden. Detta scenario med stora pensionsavgångar och mindre arbetskraftsutbud delar kommunerna med många andra arbetsgivare. Eftersom det blir stor efterfrågan på arbetskraft så måste arbetsgivarna kunna erbjuda intressanta arbeten. En av grundförutsättningarna är, enligt mitt sätt se, alla tjänster i grunden är heltider. - Arbetsorganisationen ska utformas utifrån heltidsanställningar. - Relationen heltids/deltidsanställningar ska förändras med minst 10 % per år till heltidsanställningarnas fördel. Dessa beslut har Skellefteå kommunfullmäktige tagit, men trots många olika projekt och försök som pågått/pågår för genomföra förändringen tycker jag det går för sakta. Jag föreslår en kartläggning av förvaltningarnas arbeten med genomförandet av ovanstående beslut görs utreda hur många av kommunens tillsvidareanställda deltidare som vill ha utökad arbetstid/heltid förslag tas fram hur arbetet med fler heltidsanställningar kan påskyndas. Kommunledningskontoret anför sedan motionen lämnades har ett flertal insatser i motionens anda bedrivits. Kommunfullmäktige beslutade tillsvidareanställda som är deltidsarbetande skulle erbjudas heltid eller önskad sysselsättningsgrad. Genomförandet skulle ske åren 2002 och 2003.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 En kartläggning av önskemålen gjordes därför under januari och februari Av tillsvidareanställda med deltid besvarades enkäten av personer. Således bara drygt hälften. Av dessa var det 692 personer som ville öka sin sysselsättningsgrad. En bidragande orsak till den låga svarsfrekvensen kan ha varit utökningen inte garanterades på befintlig grundanställning. En annan osäkerhetsfaktor är risken enkäten inte distribuerats till alla i målgruppen. De inkomna önskemålen utifrån enkäten distribuerades senare till respektive förvaltning för åtgärd. I slutet av år 2002 gjordes en lägesinventering från personalavdelningens sida och sammanfningsvis kunde konstateras förvaltningarna arbetade med de inkomna önskemålen via den här nämnda enkäten förutom med de sedan tidigare kända önskemålen om utökad sysselsättningsgrad. I de största verksamheterna har svårigheten varit man med anledning av budgetläget inte vågat permanenta utökningar utan endast gjort detta tillfälligt. Vid kontroll i registren visade det sig i oktober 2002 hade endast minskning av antalet tillsvidareanställda med deltid skett med 90 personer. Under år 2003 har kommunen, arbetsförmedlingen och Kommunal träffat en överenskommelse om gemensamt minska deltidsarbetslösheten och timanställningarna bland undersköterskor, vårdbiträden, skötare, vårdare och barnskötare med 40 % per Detta har bl.a. inneburit kartläggning av vilka deltidsarbetande inom berörda yrkesgrupper som också var arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Bara genom denna kartläggning rensades arbetsförmedlingens statistik väsentligt. Det kan dock konstateras sammantaget har inte det gemensamt sa målet uppnåtts. Arbetsledarna har upplevt svårigheter både hantera kommunfullmäktiges uppdrag om tillgodose tillsvidareanställda på deltid önskad sysselsättningsgrad och dessutom bidra till deltidsarbetslösheten minskar. Personalnämndens mål en minskning av antalet tillsvidareanställda på deltid i förhållande till tillsvidareanställda på heltid ska minska har uppnåtts årligen sedan år 1999, dock med enbart 1 1,5 %. De här redovisade siffrorna uppgår således inte till det av kommunfullmäktige fade beslutet som motionären hänvisar till i sin motion och som bl.a. skulle innebära en stärkt raktion som arbetsgivare. Som ett led i uppföljning av personalnämndens mål angående önskad sysselsättningsgrad har personalavdelningen i verksamhetsplanen för 2004 beslutat göra en enkät till alla deltidsanställda som en nulägesbeskrivning.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Att arbetsorganisationen ska utformas utifrån heltidsanställningar är också en av grunderna i kommunens personalpolitik. Det visar sig dock också detta synsätt haft svårt få fotfäste i hela organisationen. Personalnämnden beslutade , 43, föreslå det uppdras åt personalnämnden intensifiera arbetet i motionens riktning. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - med bifall till motionen uppdra åt personalnämnden intensifiera arbetet i motionens syfte. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag. Philip Cohen deltar inte i beslutet.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 KS 189 AU 358 Dnr Om- och tillbyggnad av Fällforsskolan, igångsättning Kommunstyrelsen beslutade , 345, om lokalanpassning i Fällforsskolan. Detta beslut innebar Gula skolan skulle rivas, förskolelokalen lämnas och skolan lokalanpassas för förskola, förskoleklass, skola åk. 1 6 och fritidshem. Matsal och kök flyttas till Folkets hus. Fastighetskontoret anför insatserna i Folkets hus blev betydligt dyrare än beräknat och beslut om bidrag från Boverket är tveksamt. Därför har ett nytt alternativ tagits fram. Förslaget framgår av ritningar daterade och innebär Gula skolan rivs. Att förskolan lämnas och skolan lokalanpassas för förskola, förskoleklass, skola åk. 1 2 och fritidshem. Skolpaviljongen vid Sunnanåskolan flyttas och nyttjas för skola åk. 3 6 samt samarbetet med Folkets hus om kök och matsal inte genomförs. Barn- och grundskolenämnden har yttrat sig över förslaget. Kostnaden 6 miljoner kronor belastar investeringsbudgeten. Fastighetsnämnden beslutade , 40, föreslagna programhandlingar godkännes hos kommunstyrelsen begära om omedelbar igångsättning. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner om- och tillbyggnaden sätts igång. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 KS 190 AU 359 Dnr Ändring av sotningsnämndens reglemente Reglementet för sotningsnämnden gäller sedan Räddningstjänstlagen har sedan årsskiftet erss av en lag om skydd mot olyckor. Förutom räddningstjänst reglerar den nya lagen också sotning och brandskyddskontroll. Nyheter i lagen är bl.a. kommunen själv ska fastställa sotningsfrister och enskilda fastighetsägare kan få rätt rengöra sin anläggning själv. Den nya lagen föranleder en översyn av sotningsnämndens reglemente så kommunens uppgifter enligt lagen om sotning och brandskyddskontroll åläggs sotningsnämnden. I samband med detta har även en del andra ändringar av formuleringar föreslagits. Sotningsnämnden beslutade , 6, föreslå kommunfullmäktige fastställa nytt reglemente för sotningsnämnden enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa nytt reglemente för sotningsnämnden. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 KS 191 AU 366 Dnr Ansökan om medfinansiering av projekt Embla lokalt resurscentrum för kvinnor, ABF Norra Västerbotten ABF i Skellefteå ansöker om kommunalt bidrag till ett lokalt resurscentrum för kvinnor med totalt kronor. Projektet söker även medel från Nutek med hänvisning till Nuteks satsning på kooperativ utveckling och resurscentra för kvinnor. Embla lokalt resurscentrum byggdes upp under 1997 och 1998 inom ramen för ett mål 3-projekt. Efter år 2000 blev verksamheten inkorporerad med ABF:s verksamhet och har bland annat resulterat i skapandet av ett studiematerial som används nationellt. Bakgrunden till rubricerat projekt är förbättra möjligheterna till utveckling och expandering för Skellefteås verkstads- och industrisektor. I dag väljer färre ungdomar utbilda sig inom industrisektorn och andelen kvinnor som arbetar inom industrin minskar. Embla lokalt resurscentrum för kvinnor har tre syften: - verka för fler kvinnor väljer ett yrke inom industribranschen - verka för ge kvinnor samma möjligheter till ekonomiskt oberoende som män - ge kunskaper om kooperativa driftsformer Embla lokalt resurscentrum ska i sin verksamhet sprida kunskaper om jämställdhet till både män och kvinnor. Projektet vill förmå deltagarna se sambandet mellan individuella handlingar och samhällsstruktur i såväl arbetsliv som privatliv. Projektet ska arrangera seminarier och föreläsningar om jämställdhet på manliga arbetsplatser, exempelvis inom verkstads- och tillverkningsindustrin. I samarbete med industrin ska även kvinnor ges möjligheten till praktik inom typiskt manliga yrken. Länsstyrelsen är remissinstans i Nuteks hantering av ärendet. Tillväxtkontoret erfar länsstyrelsen kommer lämna ett positivt omdöme till Nutek.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Länsstyrelsens positiva bedömning baseras främst på följande: - projektet arbetar tillväxtbefrämjande därför arbetet i hög grad riktas mot det privata näringslivet - studiecirkelverksamheten är öppen för både män och kvinnor - sammantaget är upplägget av teori och praktik tilltalande för kunna nå projektets mål. Totalkostnaden för projektet är kronor. Finansieringsplanen är följande (kronor): År 2004 Skellefteå kommun Nutek Egen insats, ABF Nätverket Kooperativt företagande Summa Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar bevilja projektet totalt kronor i medfinansiering under förutsättning övrig finansiering säkerställs finansiering sker ur medel till sysselsättningsfrämjande åtgärder i 2004 års budget. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 KS 192 AU 380 Dnr Omdisponering av medel för utbyggnad av södra Strandpromenaden Tekniska kontoret föreslår kronor får disponeras från södra Strandpromenaden till finansiering av utbyggnaden av trapp mellan Strandpromenaden och Campus. Enligt kostnadskalkylen för trappen så kommer den kosta kronor. I befintlig budget finns avs kronor. För södra Strandpromenaden beräknas resterande arbete kommer rymmas inom budget och ge ett överskott. Tekniska nämnden beslutade , 101, hos kommunfullmäktige hemställa om få omdisponera kronor av anvisade medel för södra Strandpromenaden till utbyggnad trapp. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner omdisponering då anslagens ändamål sammanfaller. Arbetsutskottet beslutar tillika godkänna arbetet igångsätts. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 KS 193 AU 382 Dnr Motion om gång- och cykelväg mellan Åbyn och Burträsk (35/03) Kommunfullmäktigeledamoten Conny Sandström anför i motion följande: Under mer än 10 år har en gång- och cykelväg mellan Åbyn och Burträsk diskuterats och önskats utan något egentligen har hänt. Under sommaren/hösten 2003 har de boende i området tillsammans med många andra berörda, inte minst de skolor som finns och vars elever dagligen förflyttar sig efter den aktuella sträckan, på nytt tagit tag i frågan och gjort namninsamlingar och framställningar till såväl kommun som Vägverket. I samband med dessa framställningar så har ett omfande material överlämnats, varför jag inte tynger denna motion med detta. Det är nu viktigt kommunen tar initiativ i den aktuella frågan och prioriterar upp byggande av en gång- och cykelväg på den nämna sträckan. Det måste vara få ställen i kommunen där faran för gång- och cykeltrafikanter är så stor som på nämnda sträcka. Tekniska nämnden har , 97, lämnat följande yttrande: Prioriteringen av byggande av gång- och cykelvägar utmed de statliga vägarna görs av länsstyrelsen efter samråd med Vägverket och kommunerna i samband med upprättandet av den regionala länstransportplanen. Kommunen har upprättat förslag till prioritering av denna typ av gång- och cykelvägar inom Skellefteå kommun. Detta ärende har behandlats i tekniska nämnden Den enda förändringen som har skett sedan dess är det har blivit fastställt hur stor medeltilldelningen till länstransportplanen blivit. Önskat anslag till länstransportplanen var ca 738 miljoner kronor (100 % alternativ). Länsstyrelsen kommer erhålla ca 72 % av den önskade tilldelningen av medel. Detta medför det kommer bli prutningar på länstransportplanen. Förutsättningarna för en gång- och cykelväg mellan Åbyn och Burträsk har i och med detta tyvärr försämrats.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande inte ska föranleda någon åtgärd. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 KS 194 AU 383 Dnr Motion om trafiksituationen i korsningen Bolidenvägen Kronbodgatan, stadsdelen Prästbordet (39/03) Kommunfullmäktigeledamöterna Daniela Wikström och Lars Åhman anför i motion följande: I korsningen mellan Bolidenvägen och Kronbodgatan, i höjd med ICA Kvantum och Blomsterslottet, är trafiksituationen i dag under all kritik. Inte minst är gång-, spark- och cykeltrafikanter mycket utsa. Låt oss ge ett exempel. När gamla moster Agda med spark ska ta sig från gc-vägen norr om Bolidenvägen och över densamma för handla, gör hon det vid refugen i höjd med Kronbodgatan. Inte eftersom det finns något övergångsställe med därmed förknippade skydd för gångtrafikanter där, utan för det logiskt sett borde finnas ett. Eftersom biltrafiken är rätt livlig och Agda inte längre är så snabb i benen, bestämmer hon sig för dela upp gatukorsandet i två etapper, med den lilla refugen i mitten som ett lämpligt delmål. Väl ute på denna ö i trafikhavet - omgiven av bilar både framför och bakom sig - upptäcker Agda refugen är just liten; sparken sticker obönhörligen ut i körbanan hur hon än försöker. Efter en stunds parerande lyckas Agda slutligen ta det sista språnget över gatan, till säker mark och ICA Kvantums parkering. Också denna gång undanröjde någon skyddsängel en allvarlig olycka. Nu gäller det bara klara färden tillbaka hem förbi samma korsning, denna gång med två stora matkassar på sparkstyret Tilläggas bör problemet med den smala refugen naturligtvis inte bara gäller moster Agda, utan även exempelvis stressade folkpartister på cykel. Uppenbarligen måste denna korsning vara en av de farligare i staden. Så kan vi inte ha det! Något måste göras. Det handlar om långsiktigt skapa en säker trafiksituation, och omedelbart återupprätta det logiska övergångsstället på platsen. Med hänvisning till ovan yrkar vi kommunfullmäktige beslutar utreda hur korsningen Bolidenvägen/Kronbodgatan kan göras säkrare för såväl biltrafikanter som gångare, sparkåkare och cyklister

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 i väntan på utredningen omedelbart uppdra till kommunstyrelsen återupprätta övergångsstället vid Bolidenvägen/Kronbodgatan. Tekniska nämnden har , 98, lämnat följande yttrande: Anordnande av markerat övergångsställe innebär inte automatiskt säkerheten för de gående förbättras, även om lagstiftningen ändrats så fordonsförarna har väjningsplikt mot de gående. De gående kan få en falsk känsla av trygghet på övergångsställena och brister därför i uppmärksamhet eftersom man förväntar sig annalkande fordon ska stanna. Anordnande av övergångsställe ska inte betraktas som en trafiksäkerhetsåtgärd, utan som en framkomlighetsåtgärd för de oskyddade trafikanterna vid gator eller vägar med intensiv trafik, där det är svårt för de oskyddade ta sig över. Det har visat sig ett markerat övergångsställe som ligger på en sträcka och som relativt få personer använder, är farligare för fotgängarna använda än passage som inte utmärkts. De som ämnar korsa vägen eller gatan är försiktigare när det inte finns någon utmärkning och inväntar ett lämpligt tillfälle korsa vägen. Tekniska kontorets ambition är där markerat övergångsställe anordnas ska de oskyddade trafikanterna kunna uppleva trygghet som motsvaras av en faktisk säkerhet. Avgörande för säkerheten är fordonshastigheterna är låga både för man i låga hastigheter bättre uppfar vad medtrafikanterna avser göra och för konsekvenserna vid en olycka blir lindrigare. Ju lägre hastigheten är desto större chans har bilföraren hinna reagera. Vid hastigheten 30 km/tim hinner en bilförare stanna om någon dyker upp en busslängd framför. Vid 50 km/tim är stoppsträckan dubbelt så lång. Bilarnas hastighet har stor betydelse för konsekvensen av en kollision mellan bil och oskyddad trafikant. De flesta gående dör av en påkörning i 50 km/tim. Däremot klarar de flesta en påkörning i en hastighet av 30 km/tim. För ett övergångsställe ska ha god trafiksäkerhetsstandard krävs fordon inte kan köras fortare än 30 km/tim före övergångsstället. För åstadkomma hastighetssäkrade övergångsställen krävs hastighetsdämpande åtgärder som t.ex. gupp, vägkuddar, avsmalningar eller sidoförskjutningar. Det kommer ta tid innan samtliga markerade övergångsställen är åtgärdade eftersom det på flera platser krävs relativt omfande, och därigenom kostsamma, ombyggnationer. En förutsättning för bestämmelsen om fordonsförares väjningsplikt mot de gående vid övergångsställe ska vinna acceptans hos fordonsförarna, är skärpningen känns motiverad. Det är därför viktigt övergångsställen endast finns på sådana platser där det finns ett tydligt behov, dvs. där det förekommer stora flöden av såväl oskyddade trafikanter som fordon. Av denna anledning har många övergångsställen på gator med små trafikflöden tagits bort.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Bolidenvägen, som ingår i Skellefteås huvudvägnät, fungerar som infart/ genomfart till staden. I huvudnätet ska större delen av fordonens trafikarbete samlas till ett fåtal genomfarter, infarter och huvudgator. Begränsningar i huvudnätet av fordonens framkomlighet, i form av t.ex. vägbulor, riskerar flytta över biltrafik till lokalnätet (i detta fall bl.a. Brännavägen och Industrivägen). Med hänsyn till Bolidenvägens funktion, och de måttliga mängderna oskyddade trafikanter som korsar vägen, bedöms det med hänvisning till vad som tidigare nämnts, olämpligt anordna ett markerat övergångsställe på Bolidenvägen vid korsningen med Kronbodgatan. Med ombyggnaden år 2000 av Bolidenvägen, och anläggande av mittrefug, har trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna som ska korsa gatan förbättrats jämfört med tidigare situation, i och med fotgängarna i dag behöver uppmärksamma bilar i endast en färdriktning i taget. För gående med barnvagn och gående som leder cykel ska rymmas mitt i gatan med god standard krävs en refugbredd på 2 m. Med hänsyn till det tillgängliga vägutrymmet vid ombyggnaden av Bolidenvägen begränsades dock bredden på mittrefugen vid gångpassagen till 1,2 m. Med nuvarande placering av gångpassagen styrs de flesta oskyddade trafikanterna korsa Bolidenvägen på samma ställe. Ifall passagen flyttas längre österut, där refugen är bredare, hamnar den i ett sådant läge många oskyddade trafikanter som nyttjar passagen sannolikt försöker ta en genväg över bilparkeringen för nå ICA Kvantums entré. Dessutom riskerar man få en okontrollerad överströmning av oskyddade trafikanter västerifrån (från Länsmansgatan) i korsningen mellan Bolidenvägen och Kronbodgatan. Detta kan eventuellt avhjälpas med ytterligare en gångpassage över Bolidenvägen väster om korsningen med Kronbodgatan. De oskyddade trafikanter som kommer västerifrån och österifrån, och har ICA Kvantum som målpunkt, har möjlighet korsa Bolidenvägen vid de signalreglerade övergångsställena vid Brännavägen respektive Klockarbergsvägen. Trafikmängden på Bolidenvägen, strax väster om Klockarbergsvägen, var år 2003 ca fordon/vardagsdygn. Uppgifter saknas om fordonsmängden vid korsningen med Kronbodgatan. Väster om korsningen med Brännavägen var trafikmängden år 2003 ca fordon/vardagsdygn. På Kronbodgatan var trafikmängden samma år ca fordon/ vardagsdygn. Det finns inga uppgifter om någon trafikolycka med oskyddade trafikanter inträffat på aktuell sträcka av Bolidenvägen efter ombyggnaden år Den enda olycka som polisrapporterats på Bolidenvägen, mellan Klockarbergsvägen och Kronbodgatan efter ombyggnaden, inträffade år 2002 vid infarten till ICA Kvantum mellan två bilar med korsande kurs. Utöver polisrapporterade olyckor

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 kan incidenter ha inträffat med lindrigare egendomsskador som följd, som t.ex. plåtskador, i samband med lättare kollisioner mellan bilar. Sammantaget kan sägas trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna förbättrats efter ombyggnaden av Bolidenvägen. Med en bredare refug hade trafiksäkerheten för bl.a. cyklister varit ännu bättre. Tyvärr är det med enkla medel svårt bredda befintlig refug. Alternativet är anordna två nya gångpassager en på vardera sida om korsningen. Tekniska kontoret bedömer förhållandena på platsen inte är sådana det är nödvändigt vidtaga särskilda åtgärder omgående. Tekniska kontoret kommer dock följa utvecklingen i området och det kan med anledning av förändrade förutsättningar i framtiden ges möjlighet till åtgärder i korsningen mellan Bolidenvägen och Kronbodgatan. Det finns alltid ett behov av se över trafikmiljöer i syfte åstadkomma förbättringar för alla trafikantgrupper. Detta gäller området kring ICA Kvantum likaväl som andra områden och trafikmiljöer. Föredraganden föreslår motionen inte ska föranleda någon åtgärd Birgitta Burström yrkar bifall till motionen. Ordföranden ställer föredragandens förslag och Birgitta Burströms yrkande var för sig under proposition och finner arbetsutskottet bifallit föredragandens förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande inte ska föranleda någon åtgärd. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Håkan Lindh bifall till motionen. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande inte ska föranleda någon åtgärd.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 KS 195 AU 384 Dnr Förvärv av del av fastigheten Medle 3:12 Kommunledningskontoret anför försök till ny ventäkt pågår på Medleheden som komplement till kommunens nya ventäkt i Kniken, Slind. Del av fastigheten Medle 3:34 har tidigare förvärvats för det nya brunnsområdet. Ytterligare mark erfordras dock för säkerställa ett fungerande brunnsområde. Preliminär överenskommelse om fastighetsreglering har därför upprättats med ägarna till fastigheten Medle 3:12. Överenskommelsen innebär ca 6 ha av fastigheten överföres till kommunens fastighet Medle 24:1. Den växande skogen på markområdet utgörs av tallskog över 100 år och är således möjlig föryngringsavverka. Området och den växande skogen har värderats till kronor. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner förvärvet av del av fastigheten Medle 3:12 och ersättningen om kronor. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 KS 196 AU 385 Dnr Förvärv av fastigheten Hedensbyn 25:15 Kommunledningskontoret anför ägaren till Hedensbyn 25:15 har erbjudit kommunen möjlighet förvärva fastigheten. Då fastigheten är belägen på industrimark enligt detaljplan har preliminär överenskommelse om fastighetsreglering upprättats med ägaren som innebär fastigheten överföres till kommunens fastighet Hedensbyn 25:1. Föreslagen ersättning för fastigheten är kronor. Fastighetens taxeringsvärde var kronor år Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner förvärvet av fastigheten Hedensbyn 25:15 och ersättningen om kronor. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 KS 197 AU 386 Dnr Exploatering av industrimark, Hedensbyn 25:1 m.fl. Kommunledningskontoret anför Skellefteå Kraft planerar utöka sin industrifastighet Hallen 11 i Hedensbyn. För exploateringen ska kunna genomföras krävs en ny detaljplan för exploateringsområdet. Kommunen har förvärvat all mark som berörs av exploateringen. Förslag till markanvisningsavtal har upprättats med exploatören som reglerar exploateringens genomförande, utformning och ekonomi. Arbetet med detaljplan har redan påbörjats av bygg- och miljökontoret enligt uppdrag från byggnadsnämnden. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (48) Kommunfullmäktige 2004-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (48) Kommunfullmäktige 2004-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (48) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-17.15 Beslutande Övriga deltagande Se sid 2 Mona Gustafsson, socialnämndens ordförande, 121 Lars Björklund, sekreterare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 09.00-12.45, 13.30-14.15 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-20.55 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Agneta Hansson och Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 273 Dnr KS 2013-000764 214 Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Ks 39 Dnr KS02/171 042 Tilläggsanslag/ombudgeteringar av driftanslag Ekonomiavdelningen översänder sammandrag av förslag till ombudgeteringar från driftbudget 2001.

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.30-19.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (12) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-06-16 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 16 juni 2014, kl. 15.10-16.10 Beslutande Carin Hansson (M)

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande

Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 09.00-11.10 Beslutande Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, förvaltningschef

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2015-05-25 kl. 15.00-17.00. Protokollet skickas med post för justering. Sekreterare..

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2015-05-25 kl. 15.00-17.00. Protokollet skickas med post för justering. Sekreterare.. 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön kl. 15.00-17.00 Beslutande KPR Clas Nordevik, Stala PRO Jan Hansson, Morlanda PRO L-O Hermansson, Henån PRO Kenneth Ericsson, Orustp Florence W Göthe, SPF

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer