Verksamhetsberättelse Sveriges läkarförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 Sveriges läkarförbund

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 2 Läkarförbundets organisation 3 Våra medlemmar 5 Förhandlingsverksamhet 6 Medlemsrådgivning och juridiskt biträde 9 Kursverksamhet 9 Kollegialt nätverk 9 Förbundspolitisk verksamhet 12 Sjukvårdspolitik och professionsfrågor 12 Utbildnings- och forskningsfrågor 13 Internationellt 14 Kommunikation 15 Organisation 16 Förtroendemannaorganisation 16 Kansliorganisation 17 Läkartidningen 18 Läkarförbundets fastigheter 20 Finansförvaltning 21 Bilagor Angivna remissyttranden 22 Förtroendevalda och tjänstemän 23 Läkarförbundet med lokalföreningar och yrkesföreningar 26 Förkortningar 26 Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse 28 Resultaträkningar 31 Balansräkningar 32 Kassaflödesanalyser 34 Redovisvningsprinciper och noter 35 Revisionsberättelse 43 Förbundskansliet Villagatan 5 Box Stockholm Växel/reception telefon: telefontid: må-tor 9-12, 13-17, fre 9-12, Medlemsrådgivningen: telefon: telefontid: mån 9-12, tis-fre 9-12, e-post: Medlemsadministration: telefon: telefontid: mån 9-12, tis-fre 9-12, e-post: Bokning av fritidshus, gästrum och klubbvåning: telefon: telefontid: vardagar 9-12, e-post: Kollegialt nätverk: telefon vxl: e-post: Läkartidningen Östermalmsgatan 40 Box Stockholm Växel/reception: telefon: telefontid: må-tor 9-12, 13-17, fre 9-12, Redaktionen: e-post: Annonser: telefon (produkt): telefon (plats): e-post: Prenumerationer: telefon: e-post: Om inget annat anges är bilderna i verksamhetsberättelsen fotograferade på KS och SÖS i Stockholm under hösten Fotograf: Rikard Eriksson. Grafisk form: Läkarförbundet. Tryck: Intellecta Tryckindustri, Stockholm, maj

3 Inledning Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi har ett brett uppdrag att driva och tillvarata medlemmarnas intressen och att verka för en effektiv, professionell och säker hälso- och sjukvård. Läkarförbundet har till uppgift att: upprätthålla en god och värdig anda inom kåren, tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och eknomiska intressen, främja medlemmarnas yrkesmässiga och vetenskapliga intressen och befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. (ur förbundets stadgar). Ansvar, kvalitet, tillgänglighet och snabb och säker service är några av våra viktiga ledord i verksamheten. Läkarförbundet har unik kompetens i frågor som rör läkarnas hela karriärgång och yrkesroll. Förutom att driva fackliga frågor såsom löner, anställningsvillkor och arbetsliv, är andra huvuduppgifter att arbeta med utbildning och forskning, etik- och sjukvårdspolitiska frågor. Ett av våra prioriterade områden är patientsäkerhet, vilket i sig inrymmer frågor som resurser, effektivt ledarskap, vårdplatser och tillgänglighet. Varje ny medlem gör Läkarförbundet starkare. Fler medlemmar innebär att vi med större tyngd kan driva frågor som är viktiga för Sveriges läkare. För en högkvalitativ vård krävs att läkarna har ett starkt inflytande inom hälso- och sjukvården. Läkare måste beredas en högkvalitativ utbildning och kontinuerlig fortbildning. Svensk medicinsk forskning skall hålla hög internationell nivå. I detta arbete måste läkarnas villkor och förutsättningarna för forskning förbättras och en god arbetsmiljö skapas. Att nå jämställdhet i kåren, anställningstrygghet, goda anställningsvillkor och konkurrenskraftiga löner är viktiga mål i förbundets fackliga arbete. Läkarförbundet med vår medlemstidning Läkartidningen skall vara aktören inom medicinsk debatt och information. Vi skall ge medlemmarna en snabb, säker och högkvalitativ service. Hela verksamheten skall bedrivas rationellt och kostnadseffektivt. Eva Nilsson Bågenholm Förbundsordförande Rolf Kristensson t f Verkställande direktör 2

4 Läkarförbundets organisation Läkarförbundets högsta beslutande organ är fullmäktige. Centralstyrelsen (CS) med sina 14 ledamöter är förbundets verkställande organ. Representant för Medicine Studerandes Förbund (MSF) ingår som adjungerad ledamot till CS. Läkarförbundet har 28 lokalföreningar och 7 yrkesföreningar. Yrkesverksamma medlemmar tillhör såväl en yrkesförening som en lokalförening. Till förbundet är knutet ett antal specialitetsföreningar och intresseföreningar, i vilka medlemskapet är frivilligt. MSF är Läkarförbundets studerandeförbund. Till lokalföreningarnas väsentligaste uppgifter hör att driva lokal förhandlingsverksamhet samt i övrigt företräda medlemmarna i fackliga frågor. Yrkesföreningarna har en nyckelroll bland annat när det gäller att utveckla och påverka i förbundspolitiska frågor. Specialitetsföreningarna utgör ett grundläggande stöd i förbundets arbete med bland annat forsknings- och utbildningsfrågor. MSF driver särskilt frågor med anknytning till grundutbildningen. Det verkställande arbetet sköts av ett förbundskansli under ledning av VD i samverkan med förtroendevalda. Läkartidningen är medlemstidning och organ för Sveriges läkarförbund. Tidningen är en medicinsk, vetenskaplig och läkarfacklig tidskrift. Läkarförbundet är medlem i Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Förbundet har en stark ekonomi. Den fackliga och professionella verksamheten finansieras till övervägande delen av medlemsavgifter, men ett visst beroende av andra finansieringskällor (särskilt intäkter från tidningsverksamheten) finns. 28 lokalföreningar Representantskap Delegationer och råd Ca medlemmar Medicine Studerandes Förbund FULLMÄKTIGE 7 yrkesföreningar Centralstyrelsen Kansli 50 specialitetsföreningar 12 intresseföreningar Representantskap Läkartidningen Medlemsavgifter: De av medlemmarna inbetalda medlemsavgifterna till förbundet, lokalföreningar respektive yrkesföreningar fördelar sig enligt följande (därtill kommer i förekommande fall avgifter till specialitetsoch intresseföreningar). Läkarförbundet och Läkartidningen, 74,2 mkr Lokalföreningar 17,3 mkr Yrkesföreningar 18,2 mkr 3

5 Läkarförbundets centralstyrelse Längst bak: Lars Nevander, Karl Obrant Näst längst bak: Mikael Rolfs, Johanna Pallin (adjungerad MSF), Heidi Stensmyren, Gunnar Welander, Fredrik Åberg Mittersta raden: Hans Hjelmqvist, Anne-Marie Pernulf, Thomas Flodin Näst längst fram: Anna Rask-Andersen, Marie Wedin (1:a vice ordf.) Benny Ståhlberg (2:a vice ordf.), Christina Berntsson Längst fram: Eva Nilsson Bågenholm (ordf.) foto: Anders Anjou,

6 Våra medlemmar Under år 2007 har flera av de svenska fackförbunden drabbats av vikande medlemsantal. Deras medlemmar ifrågasatte medlemskapets värde när avgiften till A-kassan höjdes. Läkarförbundet har dock inte märkt av detta utan vårt medlemsantal har endast haft en marginell minskning under Det totala antalet medlemmar per den 1 januari 2008 var vilket är en minskning med 146 medlemmar från den 1 januari 2007 då antalet var Fördelningen mellan de olika medlemskategorierna är ungefär densamma 1 januari 2008 som Antalet yrkesverksamma medlemmar under 65 år är drygt , knappt var pensionärsmedlemmar över 65 år och cirka var studentmedlemmar. De senaste åren har antalet legitimerade läkare med utländsk utbildningsbakgrund ökat kraftigt inom den svenska hälso- och sjukvården. Medlemsanslutningen till Läkarförbundet inom denna grupp är betydligt lägre än medlemsanslutningen bland läkare med svensk utbildning. Eftersom medlemsanslutningen inte motsvarar yrkeskårens tillväxt minskar anslutningsgraden till förbundet. Även bland yrkeskårens yngre läkare kan vi ana en något lägre anslutningsgrad än tidigare. Fördelningen mellan män och kvinnor är 55 procent män och 45 procent kvinnor. I åldersgruppen under 35 år är 61 procent kvinnor. De största specialiteterna inom medlemskåren är allmänmedicin (5 600), internmedicin (2 800), psykiatri (1 500) och kirurgi (1 500). Lokalavdelningarnas storlek varierar från Gotlands läkarförening med 170 medlemmar till Stockholms läkarförening med medlemmar. Antal medlemmar i Läkarförbundet under 65 år Antal läkare < 65 år Totalt antal läkare Antal specialister Antal läkare under vidareutbildning Medlemsanslutning År Läkare < 65 år Läkare > 65 år Med stud Totalt per 1 jan antal kum förändr i antal kum förändr i antal kum förändr i antal kum förändr i % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Total förändring 97 08, % 2,51 53,06 28,51 10,91 5

7 Förhandlingsverksamhet Läkarförbundets centrala förhandlingsverksamhet syftar till att uppnå bra förutsättningar och goda villkor för medlemmarna i arbetslivet. Det innebär exempelvis att träffa kollektivavtal på alla sektorer där läkare finns anställda. Genom att vara kollektivavtalspart har vi möjlighet att påverka innehållet i avtalen och rätt att företräda våra medlemmar direkt gentemot arbetsgivaren. Där Läkarförbundet inte har egen partställning utvecklar vi vårt samarbete med andra parter för att inflytandet för våra medlemmar ska säkerställas. Läkarförbundet har som policy att ha ett integrerat jämställdhetsperspektiv vilket skall påverka alla verksamhetsområden. På landstingskommunala sektorn har Läkarförbundet egen partställning och alla medlemmar omfattas av kollektivavtal. På statliga sektorn förhandlar Läkarförbundet på lokal och central nivå med Saco-S som formell part. En överenskommelse finns för läkare anställda vid universiteten och försvarsmakten, så att Läkarförbundet hanterar deras lönerevision. Styrkan i förbundets inflytande lokalt på andra myndigheter, exempelvis Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, beror i huvudsak på om Läkarförbundet är representerat i Saco-S lokala organisationsstyrelser. För medlemmar anställda inom den privata sektorn har förbundet kollektivavtal med Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen, KFO och Pacta. Många privata vårdgivare väljer dock att inte tillhöra en arbetsgivarorganisation, vilket i sin tur innebär att många läkare står utan det skydd ett kollektivavtal ger, exempelvis pension. Läkarförbundet företräder privatläkarna i avtalsförhandlingar om revidering av läkarvårdsersättning. Överenskommelsen som träffas med SKL godkänns sedan av regeringen. Förbundet har genom statistikavtal tillgång till lönestatistik från arbetsgivarna på landstingskommunala och statliga sektorn. Statistiken görs tillgänglig för medlemmar på webbplatsen genom Saco LöneSök och broschyrer från förbundet. Förbundet genomför årligen en löneenkät till företags- och skollärare i syfte att klarlägga lön och löneutveckling. Läkarförbundet innehar en ordinarie plats i Saco-S styrelse och kan därmed direkt påverka arbetet. Läkarförbundet har ansökt om medlemskap i förhandlingskartellen PTK för att kunna företräda läkare anställda inom läkemedels- och bioteknikindustrin på arbetsplatserna. Ansökan kommer att behandlas under Samtliga huvudavtalsparter på kommunala sektorn samarbetar inom arbetslivsområdet genom Arbetsmiljörådet. Rådet har som främsta uppgifter att vara aktivt inom forskningsområdet och med utvecklingsarbetet gällande arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhet. Prioriterad verksamhet under året Den kommunala avtalsrörelsen och konsekvenserna av ny arbetstidslag har dominerat förhandlingsarbetet under året. Förhandlingarna gav resultat. I det centrala avtalet lyckades Läkarförbundet driva igenom att arbetstidsfrågorna i första hand ska lösas lokalt i verksamheten, vilket är positivt med tanke på patientsäkerhet och läkarnas arbetsmiljö. Om lokala avtal inte träffas finns en reglering i specialbestämmelsen för läkare som hanterar frågan. Ett särskilt utrymme avsattes också i det centrala avtalet för att underlätta arbetet med lokala avtal. Avtalet träffades efter cirka en månads medling. Detta innebar också en omfattande konfliktplanering eftersom risken för konflikt var uppenbar ända fram till uppgörelsen. 6

8 Vad gäller löneökningsnivåerna för kommande två år blev resultatet i den kommunala avtalsrörelsen tre procent garanterat per år. Avtalet gäller fram till 31 mars Förhandlingarna om kommunal befattningsklassificering har avslutats. Det nya klassificeringssystemet heter AID och påverkar läkarkårens befattningsstruktur. Den statliga avtalsrörelsen avslutades i början av november och innebar avtal för perioden till 30 september Den viktigaste frågan var den fortsatta utvecklingen av löneavtalets tillämpning. Även i fortsättningen gäller att det statliga avtalet inte har några preciserade nivåhöjningar utan detta är en fråga för de lokala parterna. På privata sektorn har nytt tillsvidareavtal träffats på branschområde vård och behandling med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna. Det största problemet handlade om hur det nya pensionsavtalet (ITP) skulle hanteras för läkarna. Avtalet innebar att ITP gäller men det finns möjlighet till enskilda överenskommelser om annan lösning. Förhandlingarna med organisationen Bemanningsföretagen har stått stilla i avvaktan på uppgörelsen med Vårdföretagarna eftersom det stora problemet även där varit pensionsfrågan. Läkarförbundet har etablerat partsställning med Almega Tjänsteföretagen i och med att viss verksamhet flyttats från statlig sektor till Manpower Hälsa Förbrukade resurser 2007 Förhandlingsverksamhet: 4,4 mkr, varav kansliresurser 3,1 mkr 7

9 AB. Med organisationerna KFO och Arbetsgivaralliansen pågår förhandlingar om nya avtal. För förbundets medlemmar anställda på privat sektor har arbetet fortsatt med att finna en mer ändamålsenlig organisation för att kunna erbjuda den service dessa medlemmar efterfrågar. Genom samarbetet i OFR har diskussioner förts med försäkringsbolaget KPA om att kostnader och kapitalförvaltning måste förbättras om bolaget skall få ha kvar ställningen som ickevalsalternativ för den avsättningsbestämda pensionsdelen. Vidare har förts resultatlösa förhandlingar med SKL om ett omställningsavtal. Genom arbetet i det partsgemensamma Arbetsmiljörådet (AMR) har under året främst frågor om forskning och preventionsarbetet varit aktuella. Detta har också lett till diskussioner kring försäkringsbolaget AFA:s roll, diskussioner som kommer att fortsätta under Arbetet med att utveckla avtalet FAS (Förnyelse Arbetsliv Samverkan) har fortsatt. Under året slutfördes centrala parters åtaganden i fråga om verktyg för dialog, arbetsmiljöutbildning och företagshälsovård. För privatläkarna har ett partsgemensamt arbete genomförts med att se över den till taxan kopplade listan med särskilda åtgärder. Vi är nu inne på det andra året i en treårig uppgörelse med SKL om generella beloppshöjningar på i genomsnitt 2,8 %. Vi har också under slutet av året arbetat intensivt gentemot regeringen i frågan om ersättningsetablering, en fråga som dock inte nådde sin lösning under Verksamhetstal och resultatanalys Representation i Saco-S föreningar: Universiteten: Representation i 5 av 6 Saco-råd. (2006: 4 av 6) Andra myndigheter (mer än 20 läkare anställda): Representation i 5 av 7 Saco-S-föreningar. (2006: 4 av 7) Löneutveckling /sektor: Löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga läkare har ökat något mellan åren 2006 och Bilden är dock differentierad och för distriktsläkare och en del specialiteter har skillnaderna minskat mellan könen. Att eliminera könsbundna löneskillnader är en fortsatt prioriterad fråga för Läkarförbundet. En annan oroande iakttagelse är att löneutvecklingen i reala termer börjat stanna av. Inflationen ligger på en klart högre nivå än tidigare medan löneutvecklingen anpassats till en låg inflationsnivå. Kommunal sektor Befattning Samtliga Kvinno Män Kvinnors lön i % Löneutveckling, % medellön medellön medellön av mäns lön/diff kr samtliga kvinnor män Verksamhetschef / ,4 3,6 3,3 Annan chef / ,0 2,6 3,3 Överläkare / ,4 3,4 3,4 Distriktsläkare / ,8 2,9 2,7 Specialistläkare / ,5 3,4 3,6 Underläkare, ST, leg / ,6 2,8 2,5 Underläkare, AT, ej leg / ,3 2,3 2,4 Statlig sektor Befattning Samtliga Kvinno Män Kvinnors lön i % Löneutveckling, % medellön medellön medellön av mäns lön/diff kr samtliga kvinnor män Lektor / ,3 7,8-0,6 Lektor/överläkare / ,2 0,4 4,0 Professor / ,2-1,7-1,1 Professor/överläkare / ,2 4,1 2,1 Specialistäkare på myndighet / ,7 1,3 2,1 Privat sektor Befattning Samtliga Kvinno Män Kvinnors lön i % Löneutveckling, % medellön medellön medellön av mäns lön/diff kr samtliga kvinnor män Privat anställda specialistläkare / ,4-3,7 0,62 Privat anställda företagsläkare / ,1 3,8 6,1 8

10 Medlemsrådgivning och juridiskt biträde Rådgivning och biträde vid förhandlingar lämnas till med lemmar, lokalt fackligt förtroendevalda samt de lokala kans lierna inom alla områden som rör läkarnas anställning, bl.a. arbetsrätt, allmänna anställningsvillkor, arbetstid, lön, pension och arbetsmiljö. Förbundet förträder vid behov medlemmen i förhandlingar med arbetsgivaren samt i förekommande fall i domstol. I arbetsskadeärenden anlitar förbundet extern juridisk kompetens. Rådgivning och förhandlingshjälp till medlemmar ges både av den centrala och lokala organisa tionen. Inom det hälso- och sjukvårdsjuridiska området ges rådgivning i olika frågeställningar som läkaren ställs inför i sin profession. Det kan bland annat handla om sekretess-, journalförings- eller intygsfrågor. Därutöver ges råd och hjälp i enskilda ansvarsärenden där läkaren är anmäld av patient, anhörig eller av Socialstyrelsen. Genom broschyren Om jag blir anmäld kan många patient-/anhöriganmälda ärenden hanteras på egen hand. Vid mer komplicerade ärenden eller vid överklaganden hjälper förbundet till med granskning av yttranden och formulering av överklagan den. Privat praktiserande läkare får råd och förhandlingshjälp rörande deras villkor. Det kan exempelvis röra sig om frågor kring upphandling, vårdavtal eller tillämp ningen av lag och förordning om läkarvårdersättning. Medlemmar kan också få råd och information kring regler för utbildning och legitimation samt om möjligt stöd då tjänst göringsavsnitt under AT eller provtjänstgöring och AT-prov inte godkänns. För att säkerställa god tillgänglighet tillämpas sedan ett an tal år daglig telefontid då medlemmarna kan vara säkra på att få kontakt och ställa frågor. Medlemsrådgivningen har utvecklats under året och tillgängligheten kommer ytterligare att förbättras framöver. Kursverksamhet För att underlätta det lokala fackliga arbetet bedriver Läkarförbundet en omfattande kursverksamhet för fackligt förtroendevalda. Den genomgående tanken i kursverksamheten är att lyfta fram vad rollen som fackligt förtroendevald innebär samt att förmedla relevant information i fackliga sakfrågor. På central nivå genomförs bas- och fortsättningskurser samt utbildningsdagar med inriktning mot ett visst tema. På lokal nivå genomförs baskurser i lokalföreningens regi. Särskilda kurser arrangeras för förtroendevalda i den statliga sektorn och för skyddsombud. Starta-eget-kurser foto: Anders Anjou, 2008 arrangeras för de medlemmar som står i begrepp att starta egen läkarverksamhet. Kollegialt nätverk Kollegialt nätverk är en stöd- och rådgivningsverk samhet för kollegor som av olika skäl behöver en utomstående samtalspartner. De kollegiala rådgivarna är läkare. Syftet med nätverket är att läkare snabbt och enkelt skall kunna få tala med en medmänniska som är väl förtrogen med läkares villkor. 9

11 foto: Anders Anjou, 2008 Prioriterad verksamhet under året Under 2007 har arbetet med att utveckla tillgängligheten för medlemmarna och de förtroendevalda fortsatt. Medlemsrådgivningens telefontider utökades till att även omfatta eftermiddagar. Under året har medlemsrådgivningen haft telefontid 9-12 måndag samt 9-12, tisdag till fredag. Medlemsrådgivningen nås på telefon Samtidigt infördes en gemensam mejladress, dit medlemmarna kan vända sig. Som ett led i arbetet med att stödja de förtroendevalda i deras arbete har en broschyr arbetats fram under året, Vägledning för fackligt förtroendevalda. Den fråga som rönt mest uppmärksamhet under året är de nya villkor som vården ställts inför med anledning av införandet av vårdvalsmodeller. Med anledning av detta har fyra starta-eget-kurser genomförts under året. Kurserna har i första hand vänt sig till de medlemmar som planerar att starta egen läkarverksamhet på heltid. Kursverksamheten utvecklas och förbättras kontinuerligt. Under 2007 har arbetet med att lyfta fram rollen som fackligt förtroendevald i kurserna fortsatt, med syftet att göra tydligt hur det fackliga inflytandet kan stärkas. Ambitionen är att alla fackligt förtroendevalda ska uppleva att det finns facklig utbildning för deras behov. Förbrukade resurser 2007 För rådgivning/biträde 5,6 mkr, varav kansliresurser 5,3 mkr För kursverksamhet 2,9 mkr, varav kansliresurser 1,3 mkr 10

12 Verksamhetstal och resultatanalys: Medlemsrådgivningen Tillgänglighet: måndag , tisdag fredag , Två handläggare Antal kontakter, ca Antal individärenden Antal ansvarsärenden Anledning till kontakt med medlemsrådgivningen: Privatläkarfrågor 10 % Arbetsliv 3 % Pensioner och försäkringar 17 % Övrigt 9 % Avtal, lön, arbetsrätt 43 % Kurser antal deltagare antal dagar Två centrala baskurser 52 4 Två centrala fortsättningskurser 38 6 Lokala baskurser 142 Temadagar Biträdesrollen i individärenden 15 1 Hur träffar vi lokala kollektivavtal? 25 1 Skyddsombudets roll och uppdrag 21 1,5 Nya villkor för vården övergång av verksamhet 28 1 Fyra starta-eget-kurser Kollegialt nätverk Samtal till kollegialt nätverk 2007 (2006): 290 (535) HS-juridik, etik, ansvar 18 % Anledning till kontakt med nätverket 2007: Privata problem 17 % Sjukdom 18 % Medlemskategorier som kontaktat medlemsrådgivningen: Yrkesverksamma medlemmar 90 % Integration 9 % MSF 1 % Pensionerade medlemmar 9 % Annat 9 % Ansvarsärenden 4 % Missbruk 5 % Mobbning 8 % Div. arbetsrelaterat 30 % 11

13 Förbundspolitisk verksamhet En kärna i det förbundspolitiska arbetet är att åstadkomma och bibehålla en effektiv och för patienterna säker hälso- och sjukvård. För detta krävs att läkarkåren har en stark ställning och starkt inflytande i sjukvården. En mångfald av sjukvårdsproducenter är något som gagnar patienterna, gynnar en effektiv vård och förbättrar läkarnas arbetsmarknad. Grundläggande är att upprätthålla och utveckla läkarnas professionella medicinska kunskaper och säkerställa förutsättningarna för framgångsrik forskning. Genom en högkvalitativ utbildning och fortbildning, god tillgång till välutbildade läkare och en läkarkår med starkt inflytande över vården kan vi åstadkomma effektiv och säker vård. Omvärlds- och arbetsplatsförändringar påverkar läkares arbetsliv i hög grad. Läkarförbundets arbete syftar till att skapa hållbara villkor för läkares arbete. En god etik är en viktig förutsättning för en god hälsooch sjukvård. Läkarförbundet arbetar för att öka läkarkårens kunskap och medvetenhet i medicinsk-etiska frågor samt för att synliggöra etiska frågeställningar i den kliniska vardagen och att sprida kunskap om nationella och internationella etiska regler. Sjukvårdspolitik och professionsfrågor Läkarförbundets arbete med att påverka, driva och bevaka sjukvårdspolitiken sker främst inom nedanstående områden: Patientsäkerhet och yrkesbehörighet Offentliga resurser till hälso- och sjukvård Styrning och organisation av hälso- och sjukvård Sjukvårdens IT-stöd Läkarutbildningens dimensionering Rörlighet av personal och tjänster över gränserna. Fritt vårdval inom närsjukvården är en del av förbundets sjukvårdspolitik. Utifrån denna politik har förbundet följt utvecklingen av de vårdvalsmodeller som har införts och införs på flera håll i landet. Ett eget analys- och jämförelsearbete av de olika vårdvalsmodellerna har inletts. Under politikerveckan i Almedalen diskuterades förbundets politik för närsjukvården under två arrangerade seminarier. Väntetider i vården och utfallet av vårdgarantin har följts upp. CS har tagit initiativ till flera debatter i frågan. Förbundet har arbetat med folkhälsofrågor främst ur ett barnperspektiv. Tillsammans med Tandläkarförbundet och Vårdförbundet arrangerades ett seminarium om barns kost och hälsa. På EU-nivå har förbundet arbetat med alkoholfrågor inom ramen för CPME. Genom CPME har förbundet engagerat sig och tagit fram synpunkter på ett eventuellt EG-direktiv rörande hälso- och sjukvård. Förbundet bereder frågan ur ett svenskt perspektiv delvis i samarbete med Saco. Förbundet har även genomfört en tobaksenkät i samråd med Läkare mot tobak. 12

14 Läkarförbundet har fortsatt arbeta utifrån den chefspolicy som togs fram under år 2006 som betonar vikten av att läkare antar chefskapet i vården. Läkarförbundets arbete i ett lokalt sjukhusprojekt har syftat till att uppmärksamma behovet av en kulturförändring i vården för att förbättra patientsäkerheten. Vidare har förbundet medverkat i den 4:e nationella patientsäkerhetskonferensen. Avvikelserapportering och händelseanalyser måste uppmuntras och fokus vridas från dagens blame and shame mot ett fokus på kvalitetssystem och processer. Förbundets vd har medverkat som expert i den under år 2007 tillsatta patientsäkerhetsutredningen. För att värna patienternas och läkarnas intressen av en väl fungerande sjukskrivningsprocess har förbundet fortsatt samarbetet i Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum. Forumet har bland annat arbetat för att regeringens s.k. miljardsatsning för en bra sjukskrivningsprocess i sjukvården skall fortsätta efter år 2008 och för mer resurser till den försäkringsmedicinska forskningen. Förbundet har medverkat i ett projekt på Försäkringskassan för att förbättra kommunikationen mellan Försäkringskassa och sjukskrivande läkare. Företagshälsovården och företagsläkarnas utbildning har varit under utredning. Ansvarskommittén lämnade förslag om att bl.a. landstingens uppgifter inom hälso- och sjukvården skall tas över av väsentligt färre och mer jämnstora regionkommuner. Förbundet tog ställning till förslagen efter en omfattande internremiss som gav stöd för förbundets sjukvårdspolitik och innebar i huvudsak ett avstyrkande av utredningens förslag. Läkarförbundet har inlett arbetet med en revision av Läkarförbundets etiska regler. Det är angeläget att dessa regler, som innehåller grundläggande etiska utgångspunkter för läkares verksamhet, hålls uppdaterade och är väl kända av läkarkåren. Bland de frågor som behandlats av EAR kan nämnas etiska problem knutna till läkares anmälningsskyldighet till myndigheter. Läkarförbundet har även deltagit aktivt i arbetet inom World Medical Association (WMA). Förbundets ordförande har varit ordförande i WMA:s etikkommitté. Vidare har Läkarförbundet lett den arbetsgrupp inom WMA som arbetar med att revidera Helsingforsdeklarationen. Denna deklaration, som behandlar etik vid forskning som inbegriper människor, är tveklöst ett av WMA:s viktigaste och mest välkända dokument. För att tydliggöra politiken på läkemedelsområdet har förbundet arbetat med ett förslag till nytt läkemedelspolitiskt program. Ett avtal slöts mellan Läkarförbundet å ena sidan och Swedish Medtech och Swedish Labtech å andra sidan om att vi skall verka för att medlemmarna följer riktlinjerna i den överenskommelsen om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården. Förbundet har också varit aktivt i den överenskommelse som slöts på EU-nivå mellan medicinteknisk industri och CPME Joint declaration of CPME Eucomed on cooperation between physicians and the medical technology industri. Vidare har förbundet medverkat i den statliga Apoteksmarknadsutredningen. På arbetslivsområdet har frågan om rehabilitering prioriterats. Till detta har sammanställning av statistik över läkares sjukfrånvaro samt pågående politiska förslag för en bättre rehabilitering kopplats. Inom arbetsmiljöområdet har Läkarförbundet medverkat i Arena Sunt Liv där samtliga parter inom kommunala sektorn samarbetar för att stimulera till bättre arbetsmiljöarbete. Läkarförbundet har följt arbetsmarknaden för nyexaminerade och nylegitimerade läkare. Tillgången på AT- och ST-tjänster har varit god. Arbetslösheten bland läkare har varit fortsatt låg. Den Nationella strategin för IT i vård och omsorg har börjat implementeras. Läkarförbundet har aktivt deltagit i ett flertal av de projekt som skall bidra till att IT-strategin omsätts i verklighet. Patientdatautredningen, där förbundet haft en expert i utredningen, lämnade sitt andra betänkande. Läkarförbundet har avgivit remissvar på ett stort antal utredningar samt deltagit i ett antal hearingar. På EU-nivå har förbundet svarat på ett antal enkäter på hälso- och sjukvårdens område. Utbildnings- och forskningsfrågor Läkarförbundet har arbetat med dimensioneringen av läkarutbildningen. Förbundet antog en policy om att bejaka en utökning av antalet utbildningsplatser vid den svenska läkarutbildningen, under förutsättning att utbildningskvaliteten inte blir lidande. En annan fråga som varit aktuell är den om ett nationellt core curriculum. Utbildningsplanerna för läkarutbildningen har arbetats eller håller på att arbetas om på samtliga medicinska fakulteter. För att säkra en likvärdig kvalitet på läkarutbildningarna i landet utreder förbundet möjligheterna för ett nationellt core curriculum. Antagningen till läkarprogrammet är en annan fråga som bevakats. Flera fakulteter prövar nu alternativa urvalsmetoder och Högskoleverket har tagit fram ett vårdprov, 13

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2009 2012

Verksamhetsberättelser 2009 2012 Akademikernas ansvar Verksamhetsberättelser 2009 2012 Verksamhetsberättelser 2009-2012 Sammanställningen av s verksamhetsberättelser för åren 2009-2012 bifogas exklusive bilagorna för bokslut för de enskilda

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund

Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund 9 Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund Förord Läkarförbundet representerar den medicinska professionen i Sverige. I vårt uppdrag ingår att främja en ändamålsenlig utveckling

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2009 Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16 INNEHÅLL Förord Carl Cederschiöld, ordförande KFS 4 Förord Monica Ericsson, VD 5 Varför finns KFS? 6 25 år med KFS 7 5 nyttor med att vara medlem i KFS 12 KFS branschråd och arbetsgivarråd 15 KFS 25 ÅR

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer