Verksamhetsberättelse Sveriges läkarförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 Sveriges läkarförbund

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 2 Läkarförbundets organisation 3 Våra medlemmar 5 Förhandlingsverksamhet 6 Medlemsrådgivning och juridiskt biträde 9 Kursverksamhet 9 Kollegialt nätverk 9 Förbundspolitisk verksamhet 12 Sjukvårdspolitik och professionsfrågor 12 Utbildnings- och forskningsfrågor 13 Internationellt 14 Kommunikation 15 Organisation 16 Förtroendemannaorganisation 16 Kansliorganisation 17 Läkartidningen 18 Läkarförbundets fastigheter 20 Finansförvaltning 21 Bilagor Angivna remissyttranden 22 Förtroendevalda och tjänstemän 23 Läkarförbundet med lokalföreningar och yrkesföreningar 26 Förkortningar 26 Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse 28 Resultaträkningar 31 Balansräkningar 32 Kassaflödesanalyser 34 Redovisvningsprinciper och noter 35 Revisionsberättelse 43 Förbundskansliet Villagatan 5 Box Stockholm Växel/reception telefon: telefontid: må-tor 9-12, 13-17, fre 9-12, Medlemsrådgivningen: telefon: telefontid: mån 9-12, tis-fre 9-12, e-post: Medlemsadministration: telefon: telefontid: mån 9-12, tis-fre 9-12, e-post: Bokning av fritidshus, gästrum och klubbvåning: telefon: telefontid: vardagar 9-12, e-post: Kollegialt nätverk: telefon vxl: e-post: Läkartidningen Östermalmsgatan 40 Box Stockholm Växel/reception: telefon: telefontid: må-tor 9-12, 13-17, fre 9-12, Redaktionen: e-post: Annonser: telefon (produkt): telefon (plats): e-post: Prenumerationer: telefon: e-post: Om inget annat anges är bilderna i verksamhetsberättelsen fotograferade på KS och SÖS i Stockholm under hösten Fotograf: Rikard Eriksson. Grafisk form: Läkarförbundet. Tryck: Intellecta Tryckindustri, Stockholm, maj

3 Inledning Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi har ett brett uppdrag att driva och tillvarata medlemmarnas intressen och att verka för en effektiv, professionell och säker hälso- och sjukvård. Läkarförbundet har till uppgift att: upprätthålla en god och värdig anda inom kåren, tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och eknomiska intressen, främja medlemmarnas yrkesmässiga och vetenskapliga intressen och befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. (ur förbundets stadgar). Ansvar, kvalitet, tillgänglighet och snabb och säker service är några av våra viktiga ledord i verksamheten. Läkarförbundet har unik kompetens i frågor som rör läkarnas hela karriärgång och yrkesroll. Förutom att driva fackliga frågor såsom löner, anställningsvillkor och arbetsliv, är andra huvuduppgifter att arbeta med utbildning och forskning, etik- och sjukvårdspolitiska frågor. Ett av våra prioriterade områden är patientsäkerhet, vilket i sig inrymmer frågor som resurser, effektivt ledarskap, vårdplatser och tillgänglighet. Varje ny medlem gör Läkarförbundet starkare. Fler medlemmar innebär att vi med större tyngd kan driva frågor som är viktiga för Sveriges läkare. För en högkvalitativ vård krävs att läkarna har ett starkt inflytande inom hälso- och sjukvården. Läkare måste beredas en högkvalitativ utbildning och kontinuerlig fortbildning. Svensk medicinsk forskning skall hålla hög internationell nivå. I detta arbete måste läkarnas villkor och förutsättningarna för forskning förbättras och en god arbetsmiljö skapas. Att nå jämställdhet i kåren, anställningstrygghet, goda anställningsvillkor och konkurrenskraftiga löner är viktiga mål i förbundets fackliga arbete. Läkarförbundet med vår medlemstidning Läkartidningen skall vara aktören inom medicinsk debatt och information. Vi skall ge medlemmarna en snabb, säker och högkvalitativ service. Hela verksamheten skall bedrivas rationellt och kostnadseffektivt. Eva Nilsson Bågenholm Förbundsordförande Rolf Kristensson t f Verkställande direktör 2

4 Läkarförbundets organisation Läkarförbundets högsta beslutande organ är fullmäktige. Centralstyrelsen (CS) med sina 14 ledamöter är förbundets verkställande organ. Representant för Medicine Studerandes Förbund (MSF) ingår som adjungerad ledamot till CS. Läkarförbundet har 28 lokalföreningar och 7 yrkesföreningar. Yrkesverksamma medlemmar tillhör såväl en yrkesförening som en lokalförening. Till förbundet är knutet ett antal specialitetsföreningar och intresseföreningar, i vilka medlemskapet är frivilligt. MSF är Läkarförbundets studerandeförbund. Till lokalföreningarnas väsentligaste uppgifter hör att driva lokal förhandlingsverksamhet samt i övrigt företräda medlemmarna i fackliga frågor. Yrkesföreningarna har en nyckelroll bland annat när det gäller att utveckla och påverka i förbundspolitiska frågor. Specialitetsföreningarna utgör ett grundläggande stöd i förbundets arbete med bland annat forsknings- och utbildningsfrågor. MSF driver särskilt frågor med anknytning till grundutbildningen. Det verkställande arbetet sköts av ett förbundskansli under ledning av VD i samverkan med förtroendevalda. Läkartidningen är medlemstidning och organ för Sveriges läkarförbund. Tidningen är en medicinsk, vetenskaplig och läkarfacklig tidskrift. Läkarförbundet är medlem i Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Förbundet har en stark ekonomi. Den fackliga och professionella verksamheten finansieras till övervägande delen av medlemsavgifter, men ett visst beroende av andra finansieringskällor (särskilt intäkter från tidningsverksamheten) finns. 28 lokalföreningar Representantskap Delegationer och råd Ca medlemmar Medicine Studerandes Förbund FULLMÄKTIGE 7 yrkesföreningar Centralstyrelsen Kansli 50 specialitetsföreningar 12 intresseföreningar Representantskap Läkartidningen Medlemsavgifter: De av medlemmarna inbetalda medlemsavgifterna till förbundet, lokalföreningar respektive yrkesföreningar fördelar sig enligt följande (därtill kommer i förekommande fall avgifter till specialitetsoch intresseföreningar). Läkarförbundet och Läkartidningen, 74,2 mkr Lokalföreningar 17,3 mkr Yrkesföreningar 18,2 mkr 3

5 Läkarförbundets centralstyrelse Längst bak: Lars Nevander, Karl Obrant Näst längst bak: Mikael Rolfs, Johanna Pallin (adjungerad MSF), Heidi Stensmyren, Gunnar Welander, Fredrik Åberg Mittersta raden: Hans Hjelmqvist, Anne-Marie Pernulf, Thomas Flodin Näst längst fram: Anna Rask-Andersen, Marie Wedin (1:a vice ordf.) Benny Ståhlberg (2:a vice ordf.), Christina Berntsson Längst fram: Eva Nilsson Bågenholm (ordf.) foto: Anders Anjou,

6 Våra medlemmar Under år 2007 har flera av de svenska fackförbunden drabbats av vikande medlemsantal. Deras medlemmar ifrågasatte medlemskapets värde när avgiften till A-kassan höjdes. Läkarförbundet har dock inte märkt av detta utan vårt medlemsantal har endast haft en marginell minskning under Det totala antalet medlemmar per den 1 januari 2008 var vilket är en minskning med 146 medlemmar från den 1 januari 2007 då antalet var Fördelningen mellan de olika medlemskategorierna är ungefär densamma 1 januari 2008 som Antalet yrkesverksamma medlemmar under 65 år är drygt , knappt var pensionärsmedlemmar över 65 år och cirka var studentmedlemmar. De senaste åren har antalet legitimerade läkare med utländsk utbildningsbakgrund ökat kraftigt inom den svenska hälso- och sjukvården. Medlemsanslutningen till Läkarförbundet inom denna grupp är betydligt lägre än medlemsanslutningen bland läkare med svensk utbildning. Eftersom medlemsanslutningen inte motsvarar yrkeskårens tillväxt minskar anslutningsgraden till förbundet. Även bland yrkeskårens yngre läkare kan vi ana en något lägre anslutningsgrad än tidigare. Fördelningen mellan män och kvinnor är 55 procent män och 45 procent kvinnor. I åldersgruppen under 35 år är 61 procent kvinnor. De största specialiteterna inom medlemskåren är allmänmedicin (5 600), internmedicin (2 800), psykiatri (1 500) och kirurgi (1 500). Lokalavdelningarnas storlek varierar från Gotlands läkarförening med 170 medlemmar till Stockholms läkarförening med medlemmar. Antal medlemmar i Läkarförbundet under 65 år Antal läkare < 65 år Totalt antal läkare Antal specialister Antal läkare under vidareutbildning Medlemsanslutning År Läkare < 65 år Läkare > 65 år Med stud Totalt per 1 jan antal kum förändr i antal kum förändr i antal kum förändr i antal kum förändr i % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Total förändring 97 08, % 2,51 53,06 28,51 10,91 5

7 Förhandlingsverksamhet Läkarförbundets centrala förhandlingsverksamhet syftar till att uppnå bra förutsättningar och goda villkor för medlemmarna i arbetslivet. Det innebär exempelvis att träffa kollektivavtal på alla sektorer där läkare finns anställda. Genom att vara kollektivavtalspart har vi möjlighet att påverka innehållet i avtalen och rätt att företräda våra medlemmar direkt gentemot arbetsgivaren. Där Läkarförbundet inte har egen partställning utvecklar vi vårt samarbete med andra parter för att inflytandet för våra medlemmar ska säkerställas. Läkarförbundet har som policy att ha ett integrerat jämställdhetsperspektiv vilket skall påverka alla verksamhetsområden. På landstingskommunala sektorn har Läkarförbundet egen partställning och alla medlemmar omfattas av kollektivavtal. På statliga sektorn förhandlar Läkarförbundet på lokal och central nivå med Saco-S som formell part. En överenskommelse finns för läkare anställda vid universiteten och försvarsmakten, så att Läkarförbundet hanterar deras lönerevision. Styrkan i förbundets inflytande lokalt på andra myndigheter, exempelvis Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, beror i huvudsak på om Läkarförbundet är representerat i Saco-S lokala organisationsstyrelser. För medlemmar anställda inom den privata sektorn har förbundet kollektivavtal med Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen, KFO och Pacta. Många privata vårdgivare väljer dock att inte tillhöra en arbetsgivarorganisation, vilket i sin tur innebär att många läkare står utan det skydd ett kollektivavtal ger, exempelvis pension. Läkarförbundet företräder privatläkarna i avtalsförhandlingar om revidering av läkarvårdsersättning. Överenskommelsen som träffas med SKL godkänns sedan av regeringen. Förbundet har genom statistikavtal tillgång till lönestatistik från arbetsgivarna på landstingskommunala och statliga sektorn. Statistiken görs tillgänglig för medlemmar på webbplatsen genom Saco LöneSök och broschyrer från förbundet. Förbundet genomför årligen en löneenkät till företags- och skollärare i syfte att klarlägga lön och löneutveckling. Läkarförbundet innehar en ordinarie plats i Saco-S styrelse och kan därmed direkt påverka arbetet. Läkarförbundet har ansökt om medlemskap i förhandlingskartellen PTK för att kunna företräda läkare anställda inom läkemedels- och bioteknikindustrin på arbetsplatserna. Ansökan kommer att behandlas under Samtliga huvudavtalsparter på kommunala sektorn samarbetar inom arbetslivsområdet genom Arbetsmiljörådet. Rådet har som främsta uppgifter att vara aktivt inom forskningsområdet och med utvecklingsarbetet gällande arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhet. Prioriterad verksamhet under året Den kommunala avtalsrörelsen och konsekvenserna av ny arbetstidslag har dominerat förhandlingsarbetet under året. Förhandlingarna gav resultat. I det centrala avtalet lyckades Läkarförbundet driva igenom att arbetstidsfrågorna i första hand ska lösas lokalt i verksamheten, vilket är positivt med tanke på patientsäkerhet och läkarnas arbetsmiljö. Om lokala avtal inte träffas finns en reglering i specialbestämmelsen för läkare som hanterar frågan. Ett särskilt utrymme avsattes också i det centrala avtalet för att underlätta arbetet med lokala avtal. Avtalet träffades efter cirka en månads medling. Detta innebar också en omfattande konfliktplanering eftersom risken för konflikt var uppenbar ända fram till uppgörelsen. 6

8 Vad gäller löneökningsnivåerna för kommande två år blev resultatet i den kommunala avtalsrörelsen tre procent garanterat per år. Avtalet gäller fram till 31 mars Förhandlingarna om kommunal befattningsklassificering har avslutats. Det nya klassificeringssystemet heter AID och påverkar läkarkårens befattningsstruktur. Den statliga avtalsrörelsen avslutades i början av november och innebar avtal för perioden till 30 september Den viktigaste frågan var den fortsatta utvecklingen av löneavtalets tillämpning. Även i fortsättningen gäller att det statliga avtalet inte har några preciserade nivåhöjningar utan detta är en fråga för de lokala parterna. På privata sektorn har nytt tillsvidareavtal träffats på branschområde vård och behandling med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna. Det största problemet handlade om hur det nya pensionsavtalet (ITP) skulle hanteras för läkarna. Avtalet innebar att ITP gäller men det finns möjlighet till enskilda överenskommelser om annan lösning. Förhandlingarna med organisationen Bemanningsföretagen har stått stilla i avvaktan på uppgörelsen med Vårdföretagarna eftersom det stora problemet även där varit pensionsfrågan. Läkarförbundet har etablerat partsställning med Almega Tjänsteföretagen i och med att viss verksamhet flyttats från statlig sektor till Manpower Hälsa Förbrukade resurser 2007 Förhandlingsverksamhet: 4,4 mkr, varav kansliresurser 3,1 mkr 7

9 AB. Med organisationerna KFO och Arbetsgivaralliansen pågår förhandlingar om nya avtal. För förbundets medlemmar anställda på privat sektor har arbetet fortsatt med att finna en mer ändamålsenlig organisation för att kunna erbjuda den service dessa medlemmar efterfrågar. Genom samarbetet i OFR har diskussioner förts med försäkringsbolaget KPA om att kostnader och kapitalförvaltning måste förbättras om bolaget skall få ha kvar ställningen som ickevalsalternativ för den avsättningsbestämda pensionsdelen. Vidare har förts resultatlösa förhandlingar med SKL om ett omställningsavtal. Genom arbetet i det partsgemensamma Arbetsmiljörådet (AMR) har under året främst frågor om forskning och preventionsarbetet varit aktuella. Detta har också lett till diskussioner kring försäkringsbolaget AFA:s roll, diskussioner som kommer att fortsätta under Arbetet med att utveckla avtalet FAS (Förnyelse Arbetsliv Samverkan) har fortsatt. Under året slutfördes centrala parters åtaganden i fråga om verktyg för dialog, arbetsmiljöutbildning och företagshälsovård. För privatläkarna har ett partsgemensamt arbete genomförts med att se över den till taxan kopplade listan med särskilda åtgärder. Vi är nu inne på det andra året i en treårig uppgörelse med SKL om generella beloppshöjningar på i genomsnitt 2,8 %. Vi har också under slutet av året arbetat intensivt gentemot regeringen i frågan om ersättningsetablering, en fråga som dock inte nådde sin lösning under Verksamhetstal och resultatanalys Representation i Saco-S föreningar: Universiteten: Representation i 5 av 6 Saco-råd. (2006: 4 av 6) Andra myndigheter (mer än 20 läkare anställda): Representation i 5 av 7 Saco-S-föreningar. (2006: 4 av 7) Löneutveckling /sektor: Löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga läkare har ökat något mellan åren 2006 och Bilden är dock differentierad och för distriktsläkare och en del specialiteter har skillnaderna minskat mellan könen. Att eliminera könsbundna löneskillnader är en fortsatt prioriterad fråga för Läkarförbundet. En annan oroande iakttagelse är att löneutvecklingen i reala termer börjat stanna av. Inflationen ligger på en klart högre nivå än tidigare medan löneutvecklingen anpassats till en låg inflationsnivå. Kommunal sektor Befattning Samtliga Kvinno Män Kvinnors lön i % Löneutveckling, % medellön medellön medellön av mäns lön/diff kr samtliga kvinnor män Verksamhetschef / ,4 3,6 3,3 Annan chef / ,0 2,6 3,3 Överläkare / ,4 3,4 3,4 Distriktsläkare / ,8 2,9 2,7 Specialistläkare / ,5 3,4 3,6 Underläkare, ST, leg / ,6 2,8 2,5 Underläkare, AT, ej leg / ,3 2,3 2,4 Statlig sektor Befattning Samtliga Kvinno Män Kvinnors lön i % Löneutveckling, % medellön medellön medellön av mäns lön/diff kr samtliga kvinnor män Lektor / ,3 7,8-0,6 Lektor/överläkare / ,2 0,4 4,0 Professor / ,2-1,7-1,1 Professor/överläkare / ,2 4,1 2,1 Specialistäkare på myndighet / ,7 1,3 2,1 Privat sektor Befattning Samtliga Kvinno Män Kvinnors lön i % Löneutveckling, % medellön medellön medellön av mäns lön/diff kr samtliga kvinnor män Privat anställda specialistläkare / ,4-3,7 0,62 Privat anställda företagsläkare / ,1 3,8 6,1 8

10 Medlemsrådgivning och juridiskt biträde Rådgivning och biträde vid förhandlingar lämnas till med lemmar, lokalt fackligt förtroendevalda samt de lokala kans lierna inom alla områden som rör läkarnas anställning, bl.a. arbetsrätt, allmänna anställningsvillkor, arbetstid, lön, pension och arbetsmiljö. Förbundet förträder vid behov medlemmen i förhandlingar med arbetsgivaren samt i förekommande fall i domstol. I arbetsskadeärenden anlitar förbundet extern juridisk kompetens. Rådgivning och förhandlingshjälp till medlemmar ges både av den centrala och lokala organisa tionen. Inom det hälso- och sjukvårdsjuridiska området ges rådgivning i olika frågeställningar som läkaren ställs inför i sin profession. Det kan bland annat handla om sekretess-, journalförings- eller intygsfrågor. Därutöver ges råd och hjälp i enskilda ansvarsärenden där läkaren är anmäld av patient, anhörig eller av Socialstyrelsen. Genom broschyren Om jag blir anmäld kan många patient-/anhöriganmälda ärenden hanteras på egen hand. Vid mer komplicerade ärenden eller vid överklaganden hjälper förbundet till med granskning av yttranden och formulering av överklagan den. Privat praktiserande läkare får råd och förhandlingshjälp rörande deras villkor. Det kan exempelvis röra sig om frågor kring upphandling, vårdavtal eller tillämp ningen av lag och förordning om läkarvårdersättning. Medlemmar kan också få råd och information kring regler för utbildning och legitimation samt om möjligt stöd då tjänst göringsavsnitt under AT eller provtjänstgöring och AT-prov inte godkänns. För att säkerställa god tillgänglighet tillämpas sedan ett an tal år daglig telefontid då medlemmarna kan vara säkra på att få kontakt och ställa frågor. Medlemsrådgivningen har utvecklats under året och tillgängligheten kommer ytterligare att förbättras framöver. Kursverksamhet För att underlätta det lokala fackliga arbetet bedriver Läkarförbundet en omfattande kursverksamhet för fackligt förtroendevalda. Den genomgående tanken i kursverksamheten är att lyfta fram vad rollen som fackligt förtroendevald innebär samt att förmedla relevant information i fackliga sakfrågor. På central nivå genomförs bas- och fortsättningskurser samt utbildningsdagar med inriktning mot ett visst tema. På lokal nivå genomförs baskurser i lokalföreningens regi. Särskilda kurser arrangeras för förtroendevalda i den statliga sektorn och för skyddsombud. Starta-eget-kurser foto: Anders Anjou, 2008 arrangeras för de medlemmar som står i begrepp att starta egen läkarverksamhet. Kollegialt nätverk Kollegialt nätverk är en stöd- och rådgivningsverk samhet för kollegor som av olika skäl behöver en utomstående samtalspartner. De kollegiala rådgivarna är läkare. Syftet med nätverket är att läkare snabbt och enkelt skall kunna få tala med en medmänniska som är väl förtrogen med läkares villkor. 9

11 foto: Anders Anjou, 2008 Prioriterad verksamhet under året Under 2007 har arbetet med att utveckla tillgängligheten för medlemmarna och de förtroendevalda fortsatt. Medlemsrådgivningens telefontider utökades till att även omfatta eftermiddagar. Under året har medlemsrådgivningen haft telefontid 9-12 måndag samt 9-12, tisdag till fredag. Medlemsrådgivningen nås på telefon Samtidigt infördes en gemensam mejladress, dit medlemmarna kan vända sig. Som ett led i arbetet med att stödja de förtroendevalda i deras arbete har en broschyr arbetats fram under året, Vägledning för fackligt förtroendevalda. Den fråga som rönt mest uppmärksamhet under året är de nya villkor som vården ställts inför med anledning av införandet av vårdvalsmodeller. Med anledning av detta har fyra starta-eget-kurser genomförts under året. Kurserna har i första hand vänt sig till de medlemmar som planerar att starta egen läkarverksamhet på heltid. Kursverksamheten utvecklas och förbättras kontinuerligt. Under 2007 har arbetet med att lyfta fram rollen som fackligt förtroendevald i kurserna fortsatt, med syftet att göra tydligt hur det fackliga inflytandet kan stärkas. Ambitionen är att alla fackligt förtroendevalda ska uppleva att det finns facklig utbildning för deras behov. Förbrukade resurser 2007 För rådgivning/biträde 5,6 mkr, varav kansliresurser 5,3 mkr För kursverksamhet 2,9 mkr, varav kansliresurser 1,3 mkr 10

12 Verksamhetstal och resultatanalys: Medlemsrådgivningen Tillgänglighet: måndag , tisdag fredag , Två handläggare Antal kontakter, ca Antal individärenden Antal ansvarsärenden Anledning till kontakt med medlemsrådgivningen: Privatläkarfrågor 10 % Arbetsliv 3 % Pensioner och försäkringar 17 % Övrigt 9 % Avtal, lön, arbetsrätt 43 % Kurser antal deltagare antal dagar Två centrala baskurser 52 4 Två centrala fortsättningskurser 38 6 Lokala baskurser 142 Temadagar Biträdesrollen i individärenden 15 1 Hur träffar vi lokala kollektivavtal? 25 1 Skyddsombudets roll och uppdrag 21 1,5 Nya villkor för vården övergång av verksamhet 28 1 Fyra starta-eget-kurser Kollegialt nätverk Samtal till kollegialt nätverk 2007 (2006): 290 (535) HS-juridik, etik, ansvar 18 % Anledning till kontakt med nätverket 2007: Privata problem 17 % Sjukdom 18 % Medlemskategorier som kontaktat medlemsrådgivningen: Yrkesverksamma medlemmar 90 % Integration 9 % MSF 1 % Pensionerade medlemmar 9 % Annat 9 % Ansvarsärenden 4 % Missbruk 5 % Mobbning 8 % Div. arbetsrelaterat 30 % 11

13 Förbundspolitisk verksamhet En kärna i det förbundspolitiska arbetet är att åstadkomma och bibehålla en effektiv och för patienterna säker hälso- och sjukvård. För detta krävs att läkarkåren har en stark ställning och starkt inflytande i sjukvården. En mångfald av sjukvårdsproducenter är något som gagnar patienterna, gynnar en effektiv vård och förbättrar läkarnas arbetsmarknad. Grundläggande är att upprätthålla och utveckla läkarnas professionella medicinska kunskaper och säkerställa förutsättningarna för framgångsrik forskning. Genom en högkvalitativ utbildning och fortbildning, god tillgång till välutbildade läkare och en läkarkår med starkt inflytande över vården kan vi åstadkomma effektiv och säker vård. Omvärlds- och arbetsplatsförändringar påverkar läkares arbetsliv i hög grad. Läkarförbundets arbete syftar till att skapa hållbara villkor för läkares arbete. En god etik är en viktig förutsättning för en god hälsooch sjukvård. Läkarförbundet arbetar för att öka läkarkårens kunskap och medvetenhet i medicinsk-etiska frågor samt för att synliggöra etiska frågeställningar i den kliniska vardagen och att sprida kunskap om nationella och internationella etiska regler. Sjukvårdspolitik och professionsfrågor Läkarförbundets arbete med att påverka, driva och bevaka sjukvårdspolitiken sker främst inom nedanstående områden: Patientsäkerhet och yrkesbehörighet Offentliga resurser till hälso- och sjukvård Styrning och organisation av hälso- och sjukvård Sjukvårdens IT-stöd Läkarutbildningens dimensionering Rörlighet av personal och tjänster över gränserna. Fritt vårdval inom närsjukvården är en del av förbundets sjukvårdspolitik. Utifrån denna politik har förbundet följt utvecklingen av de vårdvalsmodeller som har införts och införs på flera håll i landet. Ett eget analys- och jämförelsearbete av de olika vårdvalsmodellerna har inletts. Under politikerveckan i Almedalen diskuterades förbundets politik för närsjukvården under två arrangerade seminarier. Väntetider i vården och utfallet av vårdgarantin har följts upp. CS har tagit initiativ till flera debatter i frågan. Förbundet har arbetat med folkhälsofrågor främst ur ett barnperspektiv. Tillsammans med Tandläkarförbundet och Vårdförbundet arrangerades ett seminarium om barns kost och hälsa. På EU-nivå har förbundet arbetat med alkoholfrågor inom ramen för CPME. Genom CPME har förbundet engagerat sig och tagit fram synpunkter på ett eventuellt EG-direktiv rörande hälso- och sjukvård. Förbundet bereder frågan ur ett svenskt perspektiv delvis i samarbete med Saco. Förbundet har även genomfört en tobaksenkät i samråd med Läkare mot tobak. 12

14 Läkarförbundet har fortsatt arbeta utifrån den chefspolicy som togs fram under år 2006 som betonar vikten av att läkare antar chefskapet i vården. Läkarförbundets arbete i ett lokalt sjukhusprojekt har syftat till att uppmärksamma behovet av en kulturförändring i vården för att förbättra patientsäkerheten. Vidare har förbundet medverkat i den 4:e nationella patientsäkerhetskonferensen. Avvikelserapportering och händelseanalyser måste uppmuntras och fokus vridas från dagens blame and shame mot ett fokus på kvalitetssystem och processer. Förbundets vd har medverkat som expert i den under år 2007 tillsatta patientsäkerhetsutredningen. För att värna patienternas och läkarnas intressen av en väl fungerande sjukskrivningsprocess har förbundet fortsatt samarbetet i Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum. Forumet har bland annat arbetat för att regeringens s.k. miljardsatsning för en bra sjukskrivningsprocess i sjukvården skall fortsätta efter år 2008 och för mer resurser till den försäkringsmedicinska forskningen. Förbundet har medverkat i ett projekt på Försäkringskassan för att förbättra kommunikationen mellan Försäkringskassa och sjukskrivande läkare. Företagshälsovården och företagsläkarnas utbildning har varit under utredning. Ansvarskommittén lämnade förslag om att bl.a. landstingens uppgifter inom hälso- och sjukvården skall tas över av väsentligt färre och mer jämnstora regionkommuner. Förbundet tog ställning till förslagen efter en omfattande internremiss som gav stöd för förbundets sjukvårdspolitik och innebar i huvudsak ett avstyrkande av utredningens förslag. Läkarförbundet har inlett arbetet med en revision av Läkarförbundets etiska regler. Det är angeläget att dessa regler, som innehåller grundläggande etiska utgångspunkter för läkares verksamhet, hålls uppdaterade och är väl kända av läkarkåren. Bland de frågor som behandlats av EAR kan nämnas etiska problem knutna till läkares anmälningsskyldighet till myndigheter. Läkarförbundet har även deltagit aktivt i arbetet inom World Medical Association (WMA). Förbundets ordförande har varit ordförande i WMA:s etikkommitté. Vidare har Läkarförbundet lett den arbetsgrupp inom WMA som arbetar med att revidera Helsingforsdeklarationen. Denna deklaration, som behandlar etik vid forskning som inbegriper människor, är tveklöst ett av WMA:s viktigaste och mest välkända dokument. För att tydliggöra politiken på läkemedelsområdet har förbundet arbetat med ett förslag till nytt läkemedelspolitiskt program. Ett avtal slöts mellan Läkarförbundet å ena sidan och Swedish Medtech och Swedish Labtech å andra sidan om att vi skall verka för att medlemmarna följer riktlinjerna i den överenskommelsen om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården. Förbundet har också varit aktivt i den överenskommelse som slöts på EU-nivå mellan medicinteknisk industri och CPME Joint declaration of CPME Eucomed on cooperation between physicians and the medical technology industri. Vidare har förbundet medverkat i den statliga Apoteksmarknadsutredningen. På arbetslivsområdet har frågan om rehabilitering prioriterats. Till detta har sammanställning av statistik över läkares sjukfrånvaro samt pågående politiska förslag för en bättre rehabilitering kopplats. Inom arbetsmiljöområdet har Läkarförbundet medverkat i Arena Sunt Liv där samtliga parter inom kommunala sektorn samarbetar för att stimulera till bättre arbetsmiljöarbete. Läkarförbundet har följt arbetsmarknaden för nyexaminerade och nylegitimerade läkare. Tillgången på AT- och ST-tjänster har varit god. Arbetslösheten bland läkare har varit fortsatt låg. Den Nationella strategin för IT i vård och omsorg har börjat implementeras. Läkarförbundet har aktivt deltagit i ett flertal av de projekt som skall bidra till att IT-strategin omsätts i verklighet. Patientdatautredningen, där förbundet haft en expert i utredningen, lämnade sitt andra betänkande. Läkarförbundet har avgivit remissvar på ett stort antal utredningar samt deltagit i ett antal hearingar. På EU-nivå har förbundet svarat på ett antal enkäter på hälso- och sjukvårdens område. Utbildnings- och forskningsfrågor Läkarförbundet har arbetat med dimensioneringen av läkarutbildningen. Förbundet antog en policy om att bejaka en utökning av antalet utbildningsplatser vid den svenska läkarutbildningen, under förutsättning att utbildningskvaliteten inte blir lidande. En annan fråga som varit aktuell är den om ett nationellt core curriculum. Utbildningsplanerna för läkarutbildningen har arbetats eller håller på att arbetas om på samtliga medicinska fakulteter. För att säkra en likvärdig kvalitet på läkarutbildningarna i landet utreder förbundet möjligheterna för ett nationellt core curriculum. Antagningen till läkarprogrammet är en annan fråga som bevakats. Flera fakulteter prövar nu alternativa urvalsmetoder och Högskoleverket har tagit fram ett vårdprov, 13

15 ett antagningsprov som kan användas vid urvalet till vårdutbildningar. Läkarförbundet är positivt till alla urvalsmetoder som gör lottningsförfarandet överflödigt. Läkarförbundet har träffat företrädare för de medicinska fakulteterna och bland annat diskuterat ovanstående frågor. Läkarförbundet och Läkaresällskapet lanserade Kompetensportföljen, ett internetverktyg för dokumentation och uppföljning av läkarens professionella utveckling. Läkarförbundet har genomfört en kartläggning av hur ledarskapsutbildningarna för ST-läkare ser ut i olika landsting. Frågan har också drivits i det Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring. Som en viktig del i en ökad kvalitet i ST ingår en välfungerande och kontinuerlig inspektionsverksamhet genom SPUR-inspektioner. Läkarförbundets och Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet, SPUR, har därför beslutat om en satsning på SPUR-inspektioner för ST. Arbetet med den nya specialiseringstjänstgöringen har fortsatt. Läkarförbundet har via sin ledamot i nationella rådet för specialiseringstjänstgöring drivit frågor för att förbättra kvaliteten på ST. Läkarförbundet studierektorsnätverk har inbjudits till två konferenser. Läkarförbundet har deltagit i UEMS arbete och innehaft ordförandeskapet för en arbetsgrupp med syfte att förbättra vidareutbildningen i medlemsländerna. Läkarförbundets verkar för att läkare med utländsk utbildning snabbare ska komma in på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen tillsatte en utredning för att se över dagens ordning för vägen till svensk legitimation. I den fortbildningsenkät som Läkarförbundet genomför varje år följs kontinuerligt upp hur mycket fortbildning som läkarna erhåller. Enkäten visade t.ex. att de stora skillnader av antalet fortbildningsdagar som finns mellan olika specialiteter förstärkts. Förbundets arbete rörande utbildningsfrågor kanaliseras delvis via det utbildningsinstitut som förbundet driver gemensamt med Läkaresällskapet och SKL. Regeringens satsning på förstärkning av SK-kurser inom psykiatri har knutits till IPULS. Två projektledare arbetar nu deltid på IPULS med projektet. IPULS har också påbörjat en process för att certifiera Riksstämman och andra liknande kongresser/vetenskapliga möten. I april 2007 antogs ett uppdaterat forskningspolitiskt program. Programmet har fokus på ökad integrering mellan forskning och det kliniska arbetet. Läkarförbundet vill se fler tjänster för läkare med en kombination av forskning och kliniskt arbete. Särskilt för de unga läkarna är det också ett krav att läkare som forskar ska ha minst lika goda löneoch anställningsvillkor som de rent kliniskt verksamma läkarna. Viktigt är också att ha både spets och bredd i forskningen och rekrytera läkare som lärare och förebilder i den grundläggande utbildningen. Internationellt Läkarförbundet bedriver ett relativt omfattande internationellt arbete. Därigenom får Läkarförbundet inflytande på de politiska besluten vilka i ökad omfattning har kommit att beröra hälso- och sjukvårdsområdet. Läkarförbundet är medlem i CPME (Standing Committee of European Doctors), UEMS (European Union of Medical specialists), UEMO (European Union of General Practitioners) och WMA (World Medical Association). Ett nära samarbete sker också med de övriga nordiska länderna inom ramen för der Nordiska läkarrådet (NLR). Sakfrågorna som drivits redovisas under respektive verskamhetsområde. Verksamhetstal och resultatanalys Deltagit i statliga utredningar Avgivit remissvar Antal SPUR-inspektioner (ST+AT): Användare av kompetensportföljen: ST-läkare (mål 10 %) 16 % AT-läkare (mål 20 %) 9 % Extern fortbildning, betalda dagar 8,8 9,4 1 Apoteksmarknadsutredningen, Patientens rätt, Patientsäkerhetsutredningen, Patientdatautredningen, Värdighetsutredningen. Förbrukade resurser 2007 Förbundspolitisk verksamhet 4,8 mkr, varav kansliresurser 3,9 mkr Internationell verksamhet 2,9 mkr, varav kansliresurser 1,3 mkr 14

16 Kommunikation Syftet med Läkarförbundets kommunikationsarbete är att föra ut information om förbundets verksamhet och de förbundspolitiska budskapen. Läkarförbundets målgrupper delas upp i fyra huvudgrupper: läkare, vårdkonsumenter, samhället och intressenter. Prioriterad verksamhet under året Läkarförbundet har under året avslutat arbetet med att ta fram en övergripande kommunikationsstrategi och en övergripande, periodiserad kommunikationsplan. Strategin och planen underlättar ett mer genomtänkt, tydligt och strategiskt förhållningssätt till kommunikation på olika nivåer. Läkarförbundet deltog vid politikerveckan i Almedalen. Här arrangerades ett eget seminarium om närsjukvård. Vi anordnade även gemensamma seminarium: med Tandläkarförbundet och Vårdförbundet om barnfetma, med Vårdförbundet om patientsäkerhet och med de andra vårdförbunden inom Saco om primärvård. Förbundet deltog även i en rad andra hälso- och sjukvårdspolitiska debatter. För att träffa medlemmarna har Läkarförbundet bland annat deltagit med monter vid AT- och ST-stämmorna. Likaså deltog förbundet med monter tillsammans med Läkartidningen vid Riksstämman som hölls i Stockholm. I samband med Riksstämman anordnades ett välbesökt Öppet hus i förbundskansliets lokaler. Läkartidningen är förbundets huvudsakliga presskanal. I tidningens ledare kommuniceras politiska ståndpunkter och var tredje vecka publiceras sidor med information från Läkarförbundet. Vid särskilt angelägna nyheter som behöver delges medlemmarna skickar förbundet ut ett nyhetsbrev till samtliga medlemmar som har angivet e- postadress. Nyhetsbreven har varit ett effektivt sätt att ge medlemmarna information om avtalsrörelsen som bedrevs och avslutades under året. Under sensommaren lanserades en ny mer funktionell hemsida. Vår webbplats är den primära kanalen för medlemsinformation. Läkarförbundets delföreningar har också haft tillgång till den nya tekniska plattformen för sina specifika hemsidor. Läkarförbundet har i samarbete med MSF under året genomfört arbetsmarknadskvällar med AT-information vid samtliga sex utbildningsorter. Här informerades studenter bland annat om hur man söker AT. Landstingen, Läkartidningen och Läkarförbundets lokalförening på respektive ort bjöds in och MSF:s lokalavdelningar stod för det praktiska arrangemanget. En marginell minskning har skett av medlemsantalet. Rekryteringsmålet på 300 nya yrkesverksamma och studentmedlemmar netto per år har således inte uppnåtts. Nettominskningen blev 73 färre medlemmar i dessa grupper. Läkarförbundet har under året intensifierat satsningen på medlemsrekrytering. Yngre läkare och läkare med utländs utbildning har en lägre anslutningsgrad och är prioriterade målgruppper i rekryteringsarbetet. Verksamhetstal och resultatanalys Antal yrkesverksamma/ studerande medlemmar netto: Antal pressmeddelanden: Antal e-postadresser till medlemmar (% av totalen): (74) (70) - Varav yrkesverksamma (76) (72) - Varav studenter (93) (89) - Varav pensionärer (52) (44) Förbrukade resurser 2007 Kommunikation 4,9 mkr, varav kansliresurser 2,0 mkr 15

17 Organisation Förtroendemannaorganisation Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ års fullmäktigemöte hölls i november i Stockholm. Under mötet behandlades 42 motioner i utskott och i plenum. Vidare behandlades två av centralstyrelsen framlagda propositioner som rörde flexibel pensionsålder för pensionärer samt det s.k. obligatoriet för pensionärsmedlemmar. Ledamöterna i Centralstyrelsen har en aktiv del i förbundsarbetet. Förbundets presidium består av förbundsordföranden samt förste och andre vice ordförandena. VD deltar vid presidiets möten. Presidiet har till uppgift att planera CS:s arbete, företräda förbundet externt och internt samt behandla ärenden som CS bemyndigar presidiet att avgöra. Såväl lokalföreningarna som specialitetsföreningarna håller representantskapsmöten, vilka är rådgivande till centralstyrelsen. En konferens med ordförandena i lokalföreningarna, förbundets presidium och tjänstemän från kansliet genomförs årligen. CS har det yttersta ansvaret i det verkställande arbetet. Som beredande organ i detta arbete använder CS regelmässigt ett antal råd, delegationer och arbetsgrupper. Arbetslivsgruppen (ALG) leder och samordnar förbundets arbete inom arbetslivsområdet inklusive det kollegiala nätverket. Etik- och ansvarsrådet (EAR) handlägger förbundets yrkesetiska frågor och marknadsföringsfrågor rörande läkarverksamhet. Rådet bevakar de delar av hälso- och sjukvårdsförfattningarna som anknyter till läkarnas yrkesansvar. Förhandlingsdelegationen (FD) leder förbundets förhandlingar och är beredningsorgan till CS vad gäller principiella och övergripande frågor. Internationella utskottet (IU) är ett samordnings- och diskussionsforum, vars ledamöter består av förbundets eller berörda delföreningars chefsdelegater i olika internationella läkarorganisationer samt tjänstemän. Rådet för läkemedel och medicinteknik (RLM) hanterar läkemedelsfrågor ur såväl medicinska, politiska och etiska aspekter samt utvecklar förbundets läkemedelspolitiska program. Vidare bevakar rådet frågor rörande medicinteknisk industri. Läkarförbundets IT-råd bevakar och påverkar den nationella IT-politiken inom vårdområdet. Utbildnings- och forskningsdelegationen (UFO) svarar för inriktning och beredning av förbundets utbildningsoch forskningsfrågor. Verksamhetstal och resultatanalys Grupp Antal ledamöter Antal möten Varav (inkl adjungerad) Internatdagar FM CS Presidiet 3 9 Valberedning 5 4 Lok.repskap ca 65 4 Ordf.konferens ca Spec.repskap ca 30 3 IU 12 3 FD 7 14 EAR ALG UFO RLM 8 5 IT-råd 4 4 Kommentar: Sekreterare i grupperna är tjänstemän. Förutom sekreterarna ingår ytterligare tjänstemän i planeringen inför och medverkan under mötena. Huvuddelen av det arbete som verksamheten i grupperna resulterar i drivs vid sidan om själva mötestillfällena. Förbrukade resurser 2007 För parlamentarisk central organisation 8,0 mkr, varav kansliresurser 2,3 mkr För delegationer och råd 3,3 mkr, varav kansliresurser 1,7 mkr För service till delföreningar och stiftelser 3,0 mkr, varav kansliresurser 2,9 mkr För medlemsadministration 2,8 mkr, varav kansliresurser 2,0 mkr För kansligemensamma kostnader som inte är allokerade i övriga verksamhetsområden 30,0 mkr 16

18 Kansliorganisation Läkarförbundets kansli har en central roll i arbetet. Arbetsuppgifterna spänner över hela verksamheten och rör sig från den direkta servicen till medlemmar och förtroendevalda, deltagande i det förbundspolitiska arbetet och förhandlingar, till det mer administrativa interna arbetet som krävs för att förbundet skall vara en väl fungerande och effektiv organisation. Kansliet består av fyra avdelningar; VD-stab, Arbetsliv och juridik, Politik och profession samt Administrativa avdelningen. Den 31 december 2007 hade kansliet 59 medarbetare anställda. Verksamhetstal och resultatanalys Redovisning för antal juridiska enheter: 9 Löneredovisning för antal juridiska enheter: 5 Hanterade samtal i telefonväxeln: ca 60/timme Personalstruktur förbundskansliet Män Kvinnor Män Kvinnor Antal anställda Avd.chefer inkl. VD Genomsnittsålder Antal (t.v anst) som slutat Nyrekryteringar t.v anst Tillfälligt anställda Föräldra-/tjänstledighet Förbundskansliets ledningsgrupp Bakre raden från vänster: Anders Bengtsson (avd chef Politik och Profession), Rolf Kristensson (tf verkställande direktör) Främre raden från vänster: Ulrika Edwinson (avd chef Arbetsliv och juridik), Inger Löfvander (personalchef och avd chef Administration), Björn Druse (ekonomidirektör). Män och kvinnor i % Total sjukfrånvaro 4,24 3,15 (av total årsarbetstid) Långtidssjukfrånvaro 2,50 1,76 (mer än 14 dagar) Korttidssjukfrånvaro 1,74 1,39 foto: Anders Anjou,

19 Läkartidningen Läkartidningen är en publicistiskt självständig medicinskt vetenskaplig och läkarfacklig tidskrift som också är organ för Sveriges läkarförbund. Tonvikten i tidningen ligger på medicinskt innehåll av internationell vetenskaplig standard. Den ska också skapa opinion och förmedla nyheter i hälso- och sjukvårdspolitiska frågor och den ska vara ett forum för debatt och meningsutbyte inom läkarkåren. Tidningen tar även upp frågor som rör läkarrollen ur medicinskt, etiskt, fackligt och samhälleligt perspektiv. Läkartidningen drivs affärsmässigt och ska ge avkastning till ägaren. Tidningen finns dels i magasinsform, dels på nätet. De viktigaste nyheterna distribueras även via ett nyhetsbrev. Prioriterad verksamhet År 2007 präglades av att verksamheten inom tidningen konsoliderades efter det första året (2006) som medlemstidning fullt ut. De redaktionella satsningarna på temanummer fortsatte och under året presentares sju temanummer, jämfört med fyra året dessförinnan. Teman var Patientsäkerhet, KOL, Ortopediska operationer, Huvudvärk, Diastolisk hjärtsvikt, Medicinsk utbildning och Miljö och hälsa. Det sistnämnda var en del av det nummer av tidningen som kom ut i samband med Läkaresällskapets Riksstämma i november. I juni presenterades en ny version av lakartidningen.se och i september anställdes en webbchef med uppgift att utveckla sajten redaktionellt. I oktober nådde antalet besök rekordsiffran Detta kan jämföras med att den månadsvisa besökssiffran vid slutet av 2006 låg på Det ökade antalet besök gjorde också att sajten blev alltmer efterfrågad som annonskommunikatör. Det ökade intresset för förlaget återspeglas också det faktum att antalet inkomna manuskript låg på över 700 och att antalet debattinlägg steg till 576, vilket är en tjugoprocentig ökning sedan föregående år. Läkartidningen var tillsammans med förbundet representerad vid Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm i november. Tidningen arrangerade där tre symposier över ämnena vinst i vården, kultursjukdomar och människovärdet i vården. På stämman delades också ut pris till årets bästa artiklar. Ekonomiskt var resultatet för 2007 mindre tillfredsställande än året dessförinnan. Kostnaderna hölls i balans medan läkemedelsindustrins minskade annonsbudgetar återspeglades i minskade annonsvolymer på framförallt produktsidan. Även platsannonsvolymen minskade något, men webbannonsförsäljningen fördubblades under 2007, dock från en låg nivå. 18

20 Verksamhetstal och resultatanalys TS-kontrollerad upplaga: (2006: ) Antal läsare enligt Orvesto näringsliv: (2006: ) Utgivningsfrekvens: 42 ggr/år (2006: 42) Hur läsarna uppfattar Läkartidningen: 1 92 % av läsarna anser att tidningen är trovärdig 91 % anser att tidningen är informativ 88 % anser att tidningen är aktuell Sammanfattande omdöme: 91 % av läsarna anser att tidningen är mycket bra och ganska bra. 1 Läsarundersökning genomförd perioden mars maj 2007 Besöksfrekvens på lakartidningen.se i dec: besök enligt Webalyzer (2006: ) Marknadsandel platsannonser: 65,5 % (2006: 64 %) Marknadsandel produktannonser: 31,6 % (2006: 30,7 %) Resultat: 10,2 mkr Personalstruktur Läkartidningen Män Kvinnor Män Kvinnor Antal anställda Avd.chefer inkl. VD Genomsnittsålder Antal (t.v anst) som slutat Nyrekryteringar (t.v anst) Tillfälligt anställda Föräldra-/tjänstledighet Män och kvinnor i % Total sjukfrånvaro 2,76 2,93 (av total årsarbetstid) Långtidssjukfrånvaro 1,51 1,61 (mer än 14 dagar) 100 Hur läsarna uppfattar Läkartidningen 1: Korttidssjukfrånvaro 1,25 1, % anser att tidningen är trovärdig 91 % anser att tidningen är informativ 88 % anser att tidningen är aktuell 0 1 Läsarundersökning genomförd perioden mars maj

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020.

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020. Remissvar "Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020 (Gem 2016/0068) Mellersta Skånes läkareförening (MSL) inger följande remissvar. MSL anser att Sveriges Läkarförbund (SLF) som fackförening för den

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72 Beslut vid regeringssammanträde den 29 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget Utredaren ska bl.a. utreda

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund!

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Vad roligt att du vill vara med och jobba för att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sin studietid och sitt framtida arbetsliv!

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

OFR ett modernt samverkansorgan

OFR ett modernt samverkansorgan förbund i samverkan M ERVÄ R D EN OFR ett modernt samverkansorgan Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer inom den

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

OFR ett modernt samverkansorgan

OFR ett modernt samverkansorgan Förbund i samverkan 1 OFR ett modernt samverkansorgan OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer inom den offentliga

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT?

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT? AT-information Avdelningen för politik och profession Josef Axelsson Milla Järvelin Thomas Parker josef.axelsson@slf.se milla.jarvelin@slf.se thomas.parker@slf.se Medlem i Läkarförbundet? Rådgivning inom

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2011

Facklig utbildning. Kursprogram 2011 Facklig utbildning Kursprogram 2011 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10 med Placeringsreglemente Fastställd 2015-05-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Förvaltningen... 4 1.4 Uppdatering av placeringspolicy...

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Lönestatistiken avser dels högskolan (medicinska fakulteterna) dels vissa statliga myndigheter. Uppgifterna finns också på Läkarförbundet hemsida.

Lönestatistiken avser dels högskolan (medicinska fakulteterna) dels vissa statliga myndigheter. Uppgifterna finns också på Läkarförbundet hemsida. Nr 5/2012 2013-03-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Statlig lönestatistik september 2012 Lönestatistiken avser dels högskolan (medicinska fakulteterna) dels vissa statliga myndigheter.

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2013

Facklig utbildning. Kursprogram 2013 Facklig utbildning Kursprogram 2013 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna 2015-2017 Vad är ArkitektStudenterna och varför finns vi? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och det samlande organet för Sveriges Arkitekters

Läs mer

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete.

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer.

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 Stockholm i december 2013 Nr. 19/2013 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. 1 STADGAR för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (Beslutade vid ordinarie föreningsmöte/årsmöte i Örebro oktober 2015, och fastställts av Svenska Läkarsällskapet 151019 och Sveriges Läkarförbund 151202)

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse med årsredovisning Sveriges läkarförbund 20 Innehåll 2 inledning 3 förhandling 8 rådgivning och juridiskt biträde 10 Professionsfrågor och förbundspolitik 14 kommunikation 15 förtroendemannaverksamhet

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Det finns dock anledning att komplettera de olika skrivelserna med ett tydligare medarbetarperspektiv, parallellt med chefsperspektivet.

Det finns dock anledning att komplettera de olika skrivelserna med ett tydligare medarbetarperspektiv, parallellt med chefsperspektivet. Stockholm 170217 Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF) tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på Läkarförbundets viktiga remiss Förslag till vision och handlingsplan i frågan om läkaren som

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer