Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad 1 (30) Plats och tid Virveln, Folkets Hus, Strömsund, klockan Beslutande 26 ordinarie ledamöter och 7 tjänstgörande ersättare enligt till protokollet bifogad närvarolista. Kungörelse Kungörelse om sammanträdet har varit införd i Tidningen Ångermanland, Länstidningen och Östersunds-Posten Kungörelse om sammanträdet har varit uppsatt på kommunens officiella anslagstavla Kungörelse jämte bilagor har utsänts till ledamöter och ersättare Därefter förklarades sammanträdet vara i laga ordning utlyst. Övriga närvarande Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3 Utses att justera Karin Näsmark, Susanne Hansson och Inga-Brith Nilsson Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-29 Ingrid Nilsson Organ Ordförande... Majken Bergqvist Justerare..... Karin Näsmark Susanne Hansson Inga-Brith Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Godkännande av dagordningen Efter förslag av Hans Wessén (m) utgår punkt 16 Svar på interpellation om problem för Strömsunds särskoleelever ur föredragningslistan. Justering (sign)

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Information om Leader 3sam Verksamhetsledare Sören Oscarsson informerar om Leader 3sam, som är en del i landsbygdsprogrammet. Det är en arbetsmetod som gör det möjligt för invånare på landsbygden att tillsammans med offentlig och privat sektor arbeta med landsbygdsutveckling. Strömsunds kommun ingår i Leader 3sam tillsammans med Ragunda kommun. Programperioden slutar Oscarsson redovisar bland annat vilka projekt inom Strömsunds kommun som fått bidrag under perioden. Justering (sign)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Information av kommunrevisionen Jan Rönngren, ordförande i kommunrevisionen, informerar om agendan 2012 för revisionssammanträden och arbetsområden. Under år 2012 kommer upphandlingsprocessen att granskas för att se om kommunens upphandlingsfunktion är effektiv och styrbar samt om verksamheten bedrivs med rätt kvalitet. Justering (sign)

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på motion om revisor Sverigedemokraterna har i en motion den 16 juni 2011 ställt frågan om en demokratiskt vald revisor skall behöva lämna sitt uppdrag på grund av medias agerande. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2011 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Beredning Arbetsutskottet 284/2011 Kommunstyrelsen 6/2012 Kommunfullmäktiges beslut Motionen besvaras i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Justering (sign)

6

7 MOTIONSSVAR Svar på motion om revisor Sverigedemokraterna har i en motion den 16 juni 2011 ställt frågan om en demokratiskt vald revisor skall behöva lämna sitt uppdrag på grund av medias agerande. Frågan är egentligen ställd till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bereder motionen men det är kommunfullmäktige som slutligt besvarar motionen. Svar Kommunfullmäktige kan inte ha synpunkter på media då vi har lagstadgad tryckfrihet i Sverige. Det är upp till den enskilde ledamoten att yttra sig i media kring det som rör denne. Det är den enskilde ledamoten som själv väljer att lämna sitt uppdrag i förtid. Motionen är därmed besvarad.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på motion om delegering av personalfrågor Hans Wessén, Moderaterna, har den 24 mars 2011 kommit in med en motion om delegering av personalfrågor till kommunchefen. Kommunfullmäktige har den 27 april 2011, 47, beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning Arbetsutskottet 285/2011 Kommunstyrelsen 7/2012 Yrkanden * Hans Wessén (m) yrkar bifall till motionen. * Gudrun Hansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans Wesséns yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås. Bilaga Reservationer Jan-Olof Andersson (m), Hans Wessén (m), Lars-Eric Bergman (m), Jan-Olof Olofsson (m), Marian Stranne (m), Karin Stierna (c), Göran Espmark (c), Ragnar Lif (c), Gunnar Geijer (c) och Inga-Brith Nilsson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Wesséns yrkande. Göran Edman (rd), Tony Olofsson (rd) och Mats Almer (rd) reserverar sig mot beslutet. Justering (sign)

9

10 MOTIONSSVAR 1 (4) Svar på motion kring delegering rörande personalfrågor Hans Wessén, Moderaterna, har den 24 mars 2011 lämnat en motion kring delegering av personalfrågor till kommunchefen. Motionen rör främst ett avsnitt i kommunens författningssamling. Delegering av kommunstyrelsens beslutsrätt - Delegering till förvaltningen - Personal- och organisationsfrågor - Kommunchefen (sid 4 i delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt) Motionärens fyra förslag med kommentar 1) Reglemente Motionären föreslår följande lydelse: Beslut i samtliga personalfrågor rörande förvaltnings- och avdelningschefer. Inför anställningsbeslut samråder kommunchefen med aktuell nämnds ordförande och vice ordförande samt kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande. Samma förfarande följs vid eventuell förlängning av berörda chefers befattningskontrakt. En årlig utvärdering av chefskap kommuniceras med aktuell nämnds ordförande och vice ordförande och kommunstyrelsens ordförande. I dag lyder texten: Beslut i samtliga personalfrågor rörande förvaltnings- och avdelningschefer. Inför anställningsbeslut samråder kommunchefen med aktuell nämnds ordförande och kommunstyrelsens ordförande. Samma förfarande följs vid eventuell förlängning av berörda chefers befattningskontrakt. En årlig utvärdering av chefskap kommuniceras med aktuell nämnds ordförande och kommunstyrelsens ordförande. Kommentar Den kommunala förvaltningens verksamhet styrs av majoritetens beslut. Därför är det naturligt att även dessa frågor kommuniceras med majoritetens representant dvs. ordföranden.

11 MOTIONSSVAR 2 (4) ) Rekryteringsprocess Motionären föreslår följande lydelse: Kommunchefen svarar för rekryteringen, har erforderligt samråd med de fackliga organisationerna och berörd nämnds ordförande och vice ordförande (för att ha med såväl majoritet som opposition) såväl när det gäller kravspecifikation som urval av kandidater som slutligt ställningstagande. I dag lyder texten: Inför anställningsbeslut samråder kommunchefen med aktuell nämnds ordförande och kommunstyrelsens ordförande. Samma förfarande följs vid eventuell förlängning av berörda chefers befattningskontrakt. Enligt gällande lagstiftning, medbestämmandelagen, måste arbetsgivaren genomföra en primär förhandling innan beslut fattas om vem som ska bli chef. Arbetsgivaren får inte sortera, dvs. ta bort alternativ i underlaget som ska förhandlas. Tilläggas kan att externt rekryteringsföretag nyttjas vid vissa rekryteringar. Utöver att de har certifiering att genomföra tester som stöd vid urvalet av de sökande så möjliggör de även den sökandes anonymitet så långt som det är möjligt. Kommentar Dagens system är tillfyllest, se även kommentar till punkt 1. 3) Anställningsavtal Motionären föreslår följande lydelse: Vid anställning och förlängning av chefstjänster bör Strömsunds kommun fortsättningsvis teckna företagsledaravtal parterna emellan. Kommentar Endast kommunchefen är ur arbetsrättslig synpunkt jämförbar med företagsledare/vd. Andra chefer kan dock ha chefsavtal. Det finns tre principiella typer av chefsavtal på den svenska arbetsmarknaden: 1 Tidsbegränsat chefsförordnande ovanpå en tillsvidareanställning 2 Anställning som chef tills vidare 3 Tidsbegränsad anställning som chef

12 MOTIONSSVAR 3 (4) Kommunens befattningskontrakt motsvarar främst nr 1 ovan. Nr 3 var vanligare förr. Normalt kopplades en viss tjänstgöringstid t.ex. 12 år till en full pension. Nr 2 är det vanligast förekommande inom privat sektor. För att möjliggöra ett snabbt byte av chef utanför gängse arbetsrätt är det ofta kopplat en avgångsersättning till dessa avtal. För att i framtiden kunna vara en attraktiv arbetsgivare kan det övervägas att nyttja alla tre typerna av avtal. 4) Annonsering Motionären föreslår följande lydelse: Samtliga ledigförklarade befattningar ska parallellt med internannonsering på kommunens samtliga arbetsplatser och kommunens hemsida även annonseras på arbetsförmedlingens platsbank. Vid chefsrekrytering skall gällande regler tillämpas dvs. annonseras externt. I dag lyder texten: Ledigförklarade befattningar bör internannonseras på kommunens samtliga arbetsplatser. Först därefter sker eventuell extern annonsering. Ovanstående gäller inte vid omplacering eller företrädesrätt. Lediga befattningar som förvaltnings-/avdelningschef, rektor och områdeschef inom vård- och socialförvaltningen ska annonseras externt. Kommentar I 7 LAS framgår att uppsägning från arbetsgivaren ska vara sakligt grundad. Så är inte fallet om arbetsgivaren inte har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Detta är tvingande till arbetstagarens förmån. Enligt 25 LAS är arbetsgivaren skyldig att erbjuda arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning och uppfyller kompetenskraven till tjänsten (dvs. minimikraven som ställs vid nyanställning). I 25a LAS framgår att om en deltidsanställd arbetstagare har anmält önskemål om högre sysselsättningsgrad, har denne företräde till sådan anställning. Observera att det finns ett undantag i LAS genom 22. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler.

13 MOTIONSSVAR 4 (4) Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Inom det personalpolitiska programmet uttalas en ambition att ge anställd personal en möjlighet att utvecklas. Ex på detta framgår av citatet nedan från sidan 11. Personalstrategi antagen av kommunstyrelsen: Effektmål: Andelen medarbetare som upplever att Strömsunds kommun är en attraktiv arbetsgivare ökar med x % till 2014 Effektmål: Arbetsgivaren verkar för att utveckla och öka medarbetarnas kompetens för att möta kommande kompetensbehov Att externt annonsera ut tjänster som ändock inte kan tillsättas av externa sökande skapar frustration och besvikelse vilket kanske gör att man ej heller söker möjliga tjänster. Revision och utveckling För närvarande genomförs en revision av kommunens delegationsordning beträffande personalfrågor. Inom den kommunala förvaltningen pågår också arbetet med att skapa förståelse för den framtida personalförsörjningens utmaningar inte minst kring rekrytering. Dessa två punkter kan komma att föranleda förändringar av styrande dokument. Svar på motionen Som framgår av redovisningen av förslagen och svaren på punkterna 1-4 så avslås motionen.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på motion om igångsättande av en fritidsgård i Strömsund Sverigedemokraterna har den 27 april 2011 lämnat in en motion om igångsättande av en fritidsgård i Strömsund. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2011, 49, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Beredning Arbetsutskottet 286/2011 Kommunstyrelsen 8/2012 Kommunfullmäktiges beslut Motionen besvaras i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Justering (sign)

15

16 MOTIONSSVAR Svar på motion om igångsättande av en fritidsgård i Strömsund Sverigedemokraterna har den 27 april 2011 lämnat in en motion om igångsättande av en fritidsgård i Strömsund. Svar I de budgetförslag som kommunfullmäktige fastställde i juni 2011 fanns ambitionen och medel avdelades för att inrätta en fritidsgård. Föreståndare är nu anställd och planering pågår inför starten. Motionen anses därför besvarad.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på motion om att ombilda Folkets Hus i Strömsund till kulturhus Kerstin Sjöberg, Gert Norman och Peter Frost, Vänsterpartiet, har i en motion inkommen den 16 juni 2011 föreslagit att förutsättningarna för att omvandla kommunägda Folkets Hus i Strömsund till ett kulturhus ska utredas. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2011, 89, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Beredning Arbetsutskottet 1/2012 Kommunstyrelsen 24/2012 Kommunfullmäktiges beslut Motionen besvaras i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Justering (sign)

18

19 MOTIONSSVAR Svar på motion om att ombilda Folkets Hus till kulturhus Kerstin Sjöberg, Gert Norman och Peter Frost, Vänsterpartiet, har i en motion inkommen den 16 juni 2011 föreslagit att förutsättningarna för att omvandla kommunägda Folkets Hus i Strömsund till ett kulturhus ska utredas. Aktuellt läge Kommunstyrelsen har tagit initiativet till utredning om Folkets Hus framtid och vilken roll detta och andra lokaler kan fylla för aktiviteter, kultur och möten. Utredningen syftar till att fånga in olika gruppers synpunkter på Folkets Hus framtid. Kommunen har också nyligen öppnat en efterlängtad fritidsgård i Pelarsalen. Motionen är därmed besvarad.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på motion om forum för ungdomar Hans Wessén, Moderaterna, har den 10 maj 2011 kommit in med en motion om forum för ungdomar med förslaget att kommunen ska öppna ett Ungdomens hus i Saga och pelarsalen med tillhörande utrymmen. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Förslag till motionssvar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande. Beredning Arbetsutskottet 2/2012 Kommunstyrelsen 25/2012 Yrkande Hans Wessén (m) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans Wesséns yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Motionen besvaras i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Reservationer Jan-Olof Andersson (m), Hans Wessén (m), Lars-Eric Bergman (m), Jan-Olof Olofsson (m), Marian Stranne (m), Karin Stierna (c), Göran Espmark (c), Ragnar Lif (c), Gunnar Geijer (c) och Inga-Brith Nilsson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Wesséns yrkande. Justering (sign)

21

22 MOTIONSSVAR Svar på motion om forum för ungdomar Hans Wessén, Moderaterna, har den 10 maj 2011 kommit in med en motion om forum för ungdomar med förslaget att kommunen ska öppna ett Ungdomens hus i Saga och pelarsalen med tillhörande utrymmen. Aktuellt läge Utdrag ur Kultur- och fritidsplanen: Föreningsverksamhet Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fördelar bidrag till kommunens föreningar. Vi är speciellt angelägna om att få flickor och pojkar, kvinnor och män delaktiga i denna verksamhet. Kultur- och fritidsavdelningen har en särskild prioritering att tillvarata och utveckla barn-/ungdomsverksamhet. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har under 2011 utifrån inkomna ansökningar lämnat bidrag till öppen ungdomsverksamhet i Backe, Hammerdal, Hoting och Strömsund. Kommunen har nyligen öppnat en efterlängtad fritidsgård i Pelarsalen. Föreståndaren har inför öppnandet haft möten med alla högstadieelever i Strömsund och på så sätt skaffat sig en uppfattning om önskemålen. Detta är ett bra exempel på hur kommunen lyssnar och agerar. Därutöver pågår det nu en utredning om Folkets hus framtid och vilken roll denna och andra lokaler kan fylla för aktiviteter, kultur och möten. Av den nyligen antagna folkhälsoplanen framgår också att barn och ungdomars uppväxtvillkor är viktiga. Folkhälsorådet, som har en bred representation, har nu att implementera planen i den dagliga verksamheten. Motionen är därmed besvarad.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på medborgarförslag om ny sporthall i Strömsund Emma Borg, Färjsundet, en av många handbollsspelande tjejer i Strömsund, har i ett medborgarförslag den 8 augusti 2011 föreslagit att en ny sporthall ska byggas i Strömsund. Som skäl anger hon dels att det är svårt att få tider i nuvarande sporthall för de som behöver, dels att nuvarande hall är liten och saknar publikplatser och vissa andra utrymmen. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på medborgarförslaget. Beredning Arbetsutskottet 3/2012 Kommunstyrelsen 26/2012 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget besvaras i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Beslutsexpediering Emma Borg Justering (sign)

24

25

26 SVAR PÅ MEDBORGAR- FÖRSLAG Svar på medborgarförslag om ny sporthall i Strömsund Emma Borg, Färjsundet, en av många handbollsspelande tjejer i Strömsund, har i ett medborgarförslag den 8 augusti 2011 föreslagit att en ny sporthall ska byggas i Strömsund. Som skäl anger hon dels att det är svårt att få tider i nuvarande sporthall för de som behöver, dels att nuvarande hall är liten och saknar publikplatser och vissa andra utrymmen. Hon har också skickat med ett ritningsförslag över hur hon tänker sig att en ny hall skulle kunna vara utformad. Kommunfullmäktige avdelade kronor i budgeten för år 2012 för att utreda möjligheterna till en ny sporthall i Strömsund. Medborgarförslaget är därmed besvarat.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på medborgarförslag om arvoden till politiker Steve Svensson, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 14 juni 2011 gjort en jämförelse mellan Strömsunds kommun och Östersunds kommun med färdtjänsttaxa och arvoden som grund. Förslaget som lämnas är att arvoden för Strömsunds politiker endast ska vara 40 % av arvodena i Östersunds kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2011, 91, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på medborgarförslaget. Beredning Arbetsutskottet 4/2012 Kommunstyrelsen 27/2012 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Beslutsexpediering Steve Svensson Justering (sign)

28

29 SVAR PÅ MEDBORGAR- FÖRSLAG Svar på medborgarförslag om arvoden till politiker Steve Svensson, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 14 juni 2011 gjort en jämförelse mellan Strömsunds kommun och Östersunds kommun med färdtjänsttaxa och arvoden som grund. Förslaget som lämnas är att arvoden för Strömsunds politiker endast ska vara 40 % av arvodena i Östersunds kommun. Helt nyligen (kommunfullmäktige den 16 juni 2011) har reglerna för ersättning till de förtroendevalda reviderats. Från den 1 juli 2011 har också Strömsunds kommun anslutit sig till den taxa för färdtjänst som Länstrafiken i Jämtlands län AB beslutat om och som gäller för färdtjänst I Ragunda, Bräcke, Bergs, Härjedalens, Åre och Strömsunds kommuner. Medborgarförslaget avslås.

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på medborgarförslag om certifiering av skog Sven E Frank, Hallviken, har den 21 november 2011 kommit in med ett medborgarförslag om certifiering av kommunens skog. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på medborgarförslaget. Beredning Arbetsutskottet 5/2012 Kommunstyrelsen 28/2012 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget bifalles. Bilaga Beslutsexpediering Sven E Frank Justering (sign)

31

32 SVAR PÅ MEDBORGAR- FÖRSLAG Svar på medborgarförslag om certifiering av skog Sven E Frank, Hallviken, har den 21 november 2011 kommit in med ett medborgarförslag om certifiering av kommunens skog. Planläggning av kommunens skogsinnehav pågår för planperioden En av anledningarna till framtagande av en ny plan var bl.a. att kommunens skogsinnehav ska certifieras. Efter att ny skogsbruksplan tagits fram kommer kommunen att ansöka om certifiering av innehavet enligt Svensk PEFC Skogsstandard. Medborgarförslaget bifalles.

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på interpellation om skolmat på Bredgårds skola Hans Wessén, Moderaterna, har i en interpellation den 7 december 2011 ställt frågan till kommunstyrelsens ordförande om Bredgårdsskolans elever ska äta i matsalen eller i klassrummen framöver. Bilaga Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2011, 174, att interpellationen får ställas och att svar ska lämnas vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens ordförande har lämnat skriftligt svar på interpellationen. Bilaga Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen anses besvarad. Justering (sign)

34

35 Kommunfullmäktige Svar på interpellation om skolmat på Bredgårds skola Hans Wessén, Moderaterna, har mot bakgrund av kommunfullmäktiges antagande av matpolicy 128/2011, ställt en interpellation till Socialdemokraterna där han undrar om elever vid Bredgårds skola ska äta i matsalen eller i klassrummen. Ett kort svar på frågan är att det är upp till verksamheten själv att avgöra i vilken lokal skollunchen ska ätas. Det primära är att eleverna upplever maten som god och att måltidssituationen känns trevlig och inbjudande i en lugn och välkomnande miljö. Matpolicyn lägger stor vikt vid kvaliteten på maten som tillagas. Den ska vara god, vällagad och hälsosam. Frukt och grönt ska serveras till samtliga måltider. Vi vet att skollunchen utgör ca 30 % av dagsbehovet. Då är det viktigt att vi serverar en bra sammansatt måltid som lockar eleverna att äta för att orka prestera bra resultat i skolan. Interpellationen får därmed anses besvarad. Gudrun Hansson (s) Kommunstyrelsens ordförande

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på interpellation om uppvärmningskostnaden för Vangenhuset Hans Wessén, Moderaterna, har i en interpellation den 8 december 2011 ställt frågan till kommunstyrelsens ordförande om kommunstyrelsen ska kompensera Jämtlandsvärme AB för merkostnaden för uppvärmning av Vangenhuset. Bilaga Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2011, 175, att interpellationen får ställas och att svar ska lämnas vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens ordförande har lämnat skriftligt svar på interpellationen. Bilaga Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen anses besvarad. Justering (sign)

37

38 Kommunfullmäktige Svar på interpellation om uppvärmningskostnaden för Vangenhuset Hans Wessén, Moderaterna, har i en interpellation den 8 december 2011 ställt frågan om kommunstyrelsen ska kompensera Jämtlandsvärme AB (JVAB) för merkostnaden som felaktigt belastar bolagets verksamhet. Följande svar lämnas: Betalningen för uppvärmningskostnaderna ingick i en affärsuppgörelse mellan Rossöns Samhälls & Företagarförening (RSFF) och JVAB. Uppgörelsen byggde på att Strömsunds Hyresbostäder AB (SHB) skulle sälja Vangenhuset till RSFF för en krona. Eftersom SHB inte slutförde försäljningen gick det inte att fullfölja uppgörelsen. Beslutet om uppvärmningskostnaderna var en driftfråga som bestämdes av VDn på JVAB och inget ärende för styrelsen. Från november 2011 och tills Vangenhuset är sålt står kommunstyrelsen för underhållsvärmen. Interpellationen får därmed anses besvarad. Gudrun Hansson (s) Kommunstyrelsens ordförande

39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på interpellation om regionfrågan Jan-Olof Andersson, Moderaterna, har i en interpellation den 14 december 2011 ställt ett antal frågor till kommunstyrelsens ordförande om regionfrågan. Bilaga Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2011, 176, att interpellationen får ställas och att svar ska lämnas vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens ordförande har lämnat skriftligt svar på interpellationen. Bilaga Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen anses besvarad. Justering (sign)

40 Kommunfullmäktige den 14 december 2011 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående: Regionfrågan Strömsunds kommun kommer att få en förfrågan från landstinget hur Strömsunds kommun ser på regionfrågan. Skälet är att landstinget har fått bakläxa av regeringens utredare Mats Sjöstrand när det gäller hur landstinget har förankrat frågan i kommuner och bland länets innevånare. Därför undrar jag hur socialdemokraterna som största parti i kommunfullmäktige resonerar. 1. Tycker Ni att regionbildning är bra? 2. Om det är så. Vilket av de nu tre aktuella alternativen kommer ni i så fall att förorda? De tre alternativen är: a. Region Jämtland (Jämtland-Härjedalen) b. Region Mittsverige (Jämtland-Västernorrland) c. Region Stornorrland (Jämtland-Västernorrland-Västerbotten-Norrbotten) 3. Vilka är Era bevekelsegrunder för det ställningstagandet? 4. Hur har partiet förankrat det ställningstagandet hos befolkningen? 5. Om det skulle bli en region med Västernorrland, har Ni diskuterat alternativet att låta Strömsund tillhöra en eventuell region tillsammans med Västerbotten? Jan-Olof Andersson (M)

41 Kommunfullmäktige Svar på interpellation om regionfrågan Jan-Olof Andersson, Moderaterna, har i en interpellation inkommen den 9 december 2011 ställt frågor om hur vi socialdemokrater resonerar i regionfrågan. Efter det att interpellationen ställts har Moderaterna och därefter Centerpartiet förklarat att de inte längre står bakom en ansökan till regeringen om regionbildning med Västernorrland. Centerpartiet i länet har dessutom uttalat att man nu är beredd att arbeta för Jämtlands län som egen region. Länets socialdemokrater har därför nu beslutat att avsluta ansökningsarbetet. 1 För oss Socialdemokrater i länet och i kommunen har det handlat om att stärka förutsättningarna för länets utveckling och risken för att vi ska hamna på efterkälken när det gäller infrastruktur, vägsatsningar, stödet till näringslivet, utbildning samt finansieringen av välfärdsfrågor såsom sjukvård, skola och omsorg. Utifrån dessa aspekter tycker vi att en regionbildning är bra. 2 Inom vårt parti har vi förordat en regionbildning tillsammans med Västernorrland. 3 Våra bevekelsegrunder för det ställningstagandet har varit bl.a. närheten till angränsande län, naturlig arbetsmarknadsregion, närhet till samspel mellan politiska förtroendevalda och näringsliv, Mittuniversitetet. En region med alltför stort geografiskt avstånd kan försvåra utvecklingskraft både på lokal och regional nivå. 4 Vårt parti har vid ett flertal tillfällen arrangerat informationsmöten i länet både för medlemmar och allmänhet. I maj 2011 genomfördes ett möte i Strömsunds tätort dit allmänheten inbjöds och där Robert Uitto deltog. Det har varit svårt att skapa intresse kring frågan här liksom i andra delar av landet. 5 Jag vet inte om den här frågan avser Strömsund som tätort eller Strömsund som kommun. Oavsett, så har den frågan inte diskuterats då vi tror på en sammanhållning i Jämtland/Härjedalen. Interpellationen får därmed anses besvarad. Gudrun Hansson (s) Kommunstyrelsens ordförande

42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på interpellation om problem för Strömsunds särskoleelever Hans Wessén, Moderaterna, har i en interpellation den 4 januari 2012 ställt en fråga till socialnämndens ordförande hur socialnämnden resonerar när det gäller att hjälpa familjer med barn som behöver hjälp. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. Socialnämndens ordförande har lämnat skriftligt svar på interpellationen. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet utgår. Justering (sign)

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunfullmäktige Dnr Svar på interpellation om rätten att få ställa interpellationer Hans Wessén, Moderaterna, har i en interpellation den 4 januari 2012 ställt en fråga till kommunfullmäktiges ordförande om fullmäktiges arbetsordning innebär att hon som fullmäktiges ordförande på egen hand kan besluta att en interpellation ska besvaras, avvisas eller hänskjutas. Bilaga Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat skriftligt svar på interpellationen. Bilaga Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen anses besvarad. Justering (sign)

44

45 Kommunfullmäktige Svar på interpellation om rätten att ställa interpellationer Hans Wessén, Moderaterna, har i en interpellation den 4 januari 2012 ställt frågan om kommunfullmäktiges arbetsordning innebär att ordföranden på egen hand kan besluta att en interpellation ska besvaras, avvisas eller hänskjutas. I kommunfullmäktiges arbetsordning 5 kap. 33 finns tydligt redovisat hur en interpellation skall hanteras av kommunfullmäktiges ordförande. Interpellationerna som Hans Wessén hänvisar till kom till kommunen den 7 december och då hade redan kallelse och dagordning inför nästa kommunfullmäktige skickats ut. Tiden blir kort för att skriva svar på interpellationerna. Svaren skall dessutom skickas till den som ställt frågan så att personen har svaret dagen innan sammanträdet. Ingen av interpellationerna blev avvisad utan de skall besvaras på nästkommande möte med fullmäktige, dvs den 22 februari. Interpellationen får därmed anses besvarad. Majken Bergqvist Kommunfullmäktiges ordförande

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 59 Utsändningsdag: Fredag den 31 januari 2014 2014 V 7 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 12 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 12 februari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.00-15.20 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22 Årsredovisning 2014 Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2015-04-22 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Kommunens verksamheter... 8 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-20 Blad 1 (25) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-12.15 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer