Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl , Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front (C) Marita Björkvall (KD), Roland Waern (M) Gunilla Schollin-Borg (MP) Folke Karlsson (S) Raymond Asp (S), Jonas Erlandsson (S) Magnus Gabrielsson (S) Diana Bergenskans (S) Övriga deltagande Utses att justera Joakim Malmdal, kommunchef Agneta Rodriguez, assistent Jonas Högquist, utvecklingsstrateg, 121 Pernilla de Vries, personalchef, Roger Lind, miljöarbetare, 130 Anders Johansson, verksamhetschef, 131 Kjell Front och Jonas Erlandsson Justeringens plats och tid. Kommunhuset måndagen den 23 augusti 2010 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Agneta Rodriguez Ordförande... Ingemar Svanström Justerande... Kjell Front Jonas Erlandsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift...

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (36) KS 119 DNR: KU Godkännande av föredragningslista Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras med ett ärende om Välenbadet. Dagordningen med föreslagen komplettering, godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (36) KS 120 DNR: KU Budgetuppföljning kommunstyrelsen 2010 Kommunchefen redovisar juli månads ekonomiska uppföljning. Arbetet med målstyrning efter uppföljningsmodellen balanserad styrning fortgår. Kommunens resultatprognos för 2010 visar på ett överskott på 10,1 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 3,1 mkr efter justering för beslut om utökade budgetramar. Prognostiserad budgetavvikelse uppgår till 7,0 mkr. Resultatprognosen har förbättrats med 1,0 mkr sedan föregående uppföljning. Högsby kommuns befolkning minskade med 57 personer under 2009 och under de fem första månaderna 2010 har befolkningsantalet i kommunen minskat med 55 personer. Under de första sju månaderna av 2010 har utvecklingen av portföljvärdet i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP) varit positivt och avkastningen har hittills under året varit 2,8 mkr, eller 5,2% av placeringarnas bokförda värde vid årsskiftet. Kommunstyrelsen beslutar Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Ekonomisk uppföljning 1007.pdf

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (36) KS 121 DNR: KU Näringslivsfrågor Utvecklingsstrategen redovisar: resultatet från SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) jämförelseprojektet Snickerboa delen näringsliv och turism. Det är kommunerna Högsby, Hultsfred, Vimmerby, Torsås och Åtvidaberg som deltagit i projektet. Kommunernas kostnader för sitt näringlivsarbete har jämförts. Rapporten ska kunna ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i kommunernas verksamheter. SBA-studien (NKI - Nöjd-Kund-Index). SCB har på uppdrag av SKL genomfört en undersökning om hur företag i kommunerna Hultsfred, Högsby, Uppvidinge, Vimmerby och Åtvidaberg bedömer service och kontakter med de kommunala förvaltningarna. De ärendetyper som ingår i undersökningen är serveringstillstånd, markupplåtelse, bygglov, miljöoch hälsoskyddstillsyn samt brandtillsyn. Av de sex kommunerna fick Högsby det bästa totalresultatet. Kommunstyrelsens ordförande redovisar från gjorda och kommande företagsbesök. Företagsbesöken görs av kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och utvecklingsstrategen. Kommunchefen redovisar att en företagare hyr förvaringsplats för maskiner i Unicafé:s lokaler i Ruda. Vidare redovisar kommunchefen att kommunens energibolag har köpt Inwidos lokaler i Högsby. Redovisningarna läggs med godkännande till handlingarna. SBA-studie 2010.pdf arbetspendling till och från Högsby.pdf

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (36) KS 122 DNR: KPU Huvudöverenskommelse, HÖK 10 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 30 april 2010 en Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. I förbundsområdet ingår Fackförbundet SKTF, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. Rekommendation till beslut Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 10 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 10 samt att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Peronalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta HÖK 10 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m samt att ge personalchefen i uppdrag att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. HÖK 10 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m antages. Cirkulär_10031[1].pdf Beslutsexpediering. Personalchefen

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (36) KS 123 DNR: KPU Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 10 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 6 maj 2010 en Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Rekommendation till beslut Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 10 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning fr.o.m att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 10 samt att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Peronalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta HÖK 10 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning fr.o.m samt att ge personalchefen i uppdrag att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. HÖK 10 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning fr.o.m antages. Cirkulär_10033.pdf Beslutsexpediering. Personalchefen

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (36) KS 124 DNR: KPU Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 10 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 12 maj 2010 en Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med Sveriges Kommunalarbetarförbund. Rekommendation till beslut Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 10 samt att efter framställan från Svenska Kommunalarbetarförbundet teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Peronalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m samt att ge personalchefen i uppdrag att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m antages. Cirkulär_10034.pdf Beslutsexpediering. Personalchefen

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (36) KS 125 DNR: KPU PAN 10 och BEA med Svenska Kommunalarbetarförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 12 maj 2010 en Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, PAN 10, med Sveriges Kommunalarbetarförbund. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 21 maj 2010 överenskommelse, BEA, med Sveriges Kommunalarbetarförbund Rekommendation till beslut Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad överenskommelse, BEA, med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare samt att efter framställan från Svenska Kommunalarbetarförbundet teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet att anta bestämmelserna enligt BEA samt att efter framställan från Svenska Kommunalarbetarförbundet teckna lokalt kollektivavtal BEA i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet Peronalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare samt att ge personalchefen i uppdrag att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. att föreslå kommunstyrelsen att anta bestämmelserna enligt BEA

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (36) KS 125 DNR: KPU att ge personalchefen i uppdrag att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal BEA i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare antages. Bestämmelserna enligt BEA antages. Cirk pdf Cirk pdf Beslutsexpediering. Personalchefen

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (36) KS 126 DNR: KU Organisationen för tekniska förvaltningen Bakgrund Diskussioner har förts om att utreda möjligheten att samverkan kring teknisk verksamhet i Hultsfred och Högsby kommuner. Undertecknad fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till upplägg avseende en sådan utredning. Harold Nilsson, förbundschefen i kommunaltekniska förbundet i Norberg/Fagersta kommuner, har varit behjälplig att specificera utredningsuppdraget. Uppdraget Utredaren skall redovisa tänkbara samarbetsformer och lägga förslag till en gemensam organisation för de verksamheter som idag sköts av respektive kommuns tekniska organisation, som leder till samordningsvinster i form av minskade kostnader och som dessutom bidrar till att trygga kommunernas framtida personalförsörjning inom teknikområdet samt ökar driftsäkerheten i verksamheten. Utredaren får även lägga förslag om att någon verksamhet skall flyttas ifrån den tekniska organisationen eller läggas till, om han/hon under utredningens gång ser fördelar med en sådan åtgärd. Disposition Utredningen skall innehålla följande: 1. Beskriva nuvarande organisation i respektive kommun 2. För- och nackdelar med samordning 3. Förslag till organisationsform/juridisk person 4. Förslag till gemensam organisation 5. Ekonomiska effekter och styrning 6. Ledning och styrning i övrigt 7. Möjliga samordningsvinster och besparingar i övrigt 8. Personalfrågor 9. Tillgångar vem ska äga vad och hur sker övertagandet 10. Plan för genomförande Tidsplan och ansvariga Anvsvariga utredare: Harold Nilsson, förbundschef, kommunaltekniska förbundet i Norberg/Fagersta kommuner Löpande avstämning bör ske med: Kommunstyrelseordförander och kommunchefer i medverkande kommuner Utredningsuppdraget skall ske i samspråk och med hög delaktighet från berörd personal och arbetstagarorganisationerna.

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (36) KS 126 DNR: KU Mitten av aug Beslut om uppdraget i respektive kommunstyrelse (KS). 20 okt Redovisning av uppdraget gemensamt i båda KS Årskiftet 2010/2011 Driftstart Kommunstyrelsen godkänner ovanstående förslag till uppdrag avseende samverkan inom teknisk verksamhet mellan Hultsfreds och Högsby kommuner Beslutsexpediering. Hultsfreds kommun Harold Nilsson Tekniska förvaltningen

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (36) KS 127 DNR: KU Utökat delegation för utskotten Kommunledningsutskottet beslutade , 165, att ge kommunchefen i uppdrag att gå igenom tidigare dagordningar och ge förslag på förändringar i samtliga utskotts nuvarande delegation. Sociala utskottet meddelar i beslut , 7 att inga förslag till utökning av delegation från kommunstyrelsen finns. Utbildningsutskottet meddelar i beslut , 5 att inga förslag till utökning av delegation från kommunstyrelsen finns. Tekniska utskottet föreslår i förslag , 19, följande förändringar: 1) Bidrag till vägföreningar Kommunfullmäktige beslutade, , följande: Framställan om kommunalt bidrag görs till kommunfullmäktige genom verksamhetsansvarig kommunal nämnd. Kommunfullmäktige bör upphäva detta beslut. I delegationsordningen är detta delegerat till verksamhetschefen för hård sektor (8.2). 2) Investeringsbudget Kommunstyrelsen bör delegera hanteringen av de löpande investeringsbudgetarna till utskotten. Tekniska utskottets förslag Kommunfullmäktige upphäver delar av beslut, : Framställan om kommunalt bidrag görs till kommunfullmäktige genom verksamhetsansvarig kommunal nämnd. Delegationsordningen kompletteras med att utskotten får ansvar för fördelning av potterna för löpande investeringar Kommunledningsutskottets förslag Ny punkt under 4. Ekonomi 4.6 Fördelning av potterna för löpande investeringar delegeras från kommunstyrelsen till utskotten Ny punkt under 5. Administrativa åtgärder 5.17 Kommunchefen får delegation på att avge samrådssynpunkter på detaljplaner Förändring av punkt under 6. Upphandling 6.1 Godkännande av avtal efter gemensam upphandling gjord vid Regionförbundet i Kalmar län, Inköpskontoret i något av Kalmar läns kommuner eller Kommentus/VHS Ekonomiansvarig.

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (36) KS 127 DNR: KU Ändras till: 6.1 Godkännande av avtal efter gemensam upphandling gjord vid Regionförbundet i Kalmar län, Inköpskontoret i något av kommuner i regionen eller Kommentus/VHS/Allego. 6.3 Medverkan i upphandlingar upp till 40 basbelopp delegeras till kommunchefen Ändras till: 6.3 Medverkan i upphandlingar upp till 40 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig. Efter ett yrkande att basbeloppet sänks från 40 till 30 basbelopp i punkt 6.3, beslutade kommunstyrelsen , 103, att återremittera ärendet till kommunledningsutskottet för ytterligare beredning. Ekonomiansvarige redovisar följande: Prisbasbeloppet för 2010 uppgår till kr. 20 basbelopp motsvarar kr 30 basbelopp motsvarar kr 40 basbelopp motsvarar kr Under 2009 anmälde Högsby kommun deltagande till tio upphandlingar i samverkan med Allego Konsult, VHS, Kammarkollegiet samt andra kommuner i regionen. Av dessa upphandlingar fattades beslut om medverkan i två fall av kommunstyrelsen. Av resterande åtta upphandlingar hamnar samtliga under 40 basbelopp, sju av dessa ligger under 30 basbelopp och fem av dessa ligger under 20 basbelopp. Att förändra nivå från 40 basbelopp till 30 basbelopp beräknas inte utgöra någon större förändring i antalet upphandlingar per år som måste beslutas av kommunstyrelsen, vilket det däremot kan komma att göra vid en förändring till 20 basbelopp. Antalet upphandlingar och storleken på dessa varierar mellan åren men detta är en lite fingervisning om hur den årliga mängden ser ut. Ny punkt under 6, Upphandling 6.4 Beslut om genomförande av upphandling inom den egna organisationen upp till 30 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig.

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (36) KS 127 DNR: KU Förslag till beslut Medverkan i upphandlingar upp till 30 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig. Beslut om genomförande av upphandling inom den egna organisationen upp till 30 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig. Kjell Front (C) föreslår att i punkt 6.3 minskas summan för medverkan i upphandlingar till 20 basbelopp. Front vill att kommunen själv gör fler mindre lokala upphandlingar och inte deltar i så många av de stora gemensamma upphandlingarna. Kommunledningsutskottets förslag Samtliga förändringar av delegationsordningen enligt upprättat förslag, godkännes. Dessutom godkännes den föreslagna nya punkten 6.4, innebärande: Beslut om genomförande av upphandling inom den egna organisationen upp till 30 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig. Yrkande Kjell Front (C) yrkar att summan i punkt 6.3 sänks till 20 basbelopp. Gunilla Schollin-Borg (MP) yrkar att punkt 5.17 förtydligas så att det framgår att det är kommunstyrelsen som yttrar sig över större planer. Propositionsordning Ordföranden ställer Kjell Fronts yrkande mot kommunledningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Tekniska utskottets förslag till förändringar bifalles innebärande att kommunfullmäktige upphäver delar av beslut, : Framställan om kommunalt bidrag görs till kommunfullmäktige genom verksamhetsansvarig kommunal nämnd. Delegationsordningen kompletteras med att utskotten får ansvar för fördelning av potterna för löpande investeringar. Kommustyrelsens beslut Gunilla Schollin-Borgs tilläggsyrkande angående punkt 5.17 bifalles. Följande förslag till förändringar i nuvarande delegationsordning införs:

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (36) KS 127 DNR: KU Ny punkt under 4. Ekonomi 4.6 Fördelning av potterna för löpande investeringar delegeras från kommunstyrelsen till utskotten Ny punkt under 5. Administrativa åtgärder 5.17 Kommunchefen får delegation på att avge samrådssynpunkter på detaljplaner av icke principiell betydelse. Detaljplaner av större vikt beslutas av kommunstyrelsen. Förändring av punkt under 6. Upphandling 6.1 Godkännande av avtal efter gemensam upphandling gjord vid Regionförbundet i Kalmar län, Inköpskontoret i något av Kalmar läns kommuner eller Kommentus/VHS Ekonomiansvarig. Ändras till: 6.1 Godkännande av avtal efter gemensam upphandling gjord vid Regionförbundet i Kalmar län, Inköpskontoret i något av kommuner i regionen eller Kommentus/VHS/Allego. 6.3 Medverkan i upphandlingar upp till 40 basbelopp delegeras till kommunchefen Ändras till: 6.3 Medverkan i upphandlingar upp till 30 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig. Ny punkt under 6, Upphandling 6.4 Beslut om genomförande av upphandling inom den egna organisationen upp till 30 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig. TU 19, pdf delegationsordning.pdf Beslutsexpediering. Ekonomiansvarige Tekniska förvaltningen

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (36) KS 128 DNR: KIT Antagande av policy för IT-Säkerhet Kommunfullmäktige antog IT-säkerhetspolicy Högsby kommun och godkände tillsättande av arbetsgrupp för att införa de rutiner som denna policy krävde. Detta arbete pågår fortfarande, både i form av den arbetsgrupp (IT-rådet) som etablerats lokalt och genom samverkan via gemensam Informationssäkerhets-samordnare i länet. Detta ärende fungerar som en statusrapport samt beslut kring revidering av antagen ITsäkerhetspolicy och antagande av nya säkerhetsinstruktioner. Statusrapport kring Informationssäkerhetsarbetet: Alla IT-system har inventerats och ingår i en förteckning. Förvaltningsledningen har prioriterat 5 IT-system av dessa med utgångspunkt från system som kan påverka liv och hälsa och som behövs för att nå omvärlden. Aktuella IT-system: serverhall, stödsystem inom Vård och omsorg, överförmynderi och övervakningssystem för vatten och avlopp. Kring dessa system kommer djupare analys av vilka säkerhetsåtgärder och rutiner som behöver finnas för att erhålla en lagom nivå för informationssäkerhet. Gemensam metod i länet kommer att nyttjats för detta arbete. Framtagning av informationsmaterial/utbildning för att öka informationsmedvetandet hos all personal pågår. Broschyren Viktig info om känslig info är ett led i detta samt rutiner enligt Informationssäkerhetsinstruktioner som ligger som underlag inför beslut. Måluppfyllelse Förslaget överensstämmer med målen i antagen IT-strategi för Högsby kommun. Kommunledningsutskottets förslag Befintlig IT-säkerhetspolicy Högsby kommun, antagen , 126, revideras och ersätts av Informationssäkerhetspolicy Högsby kommun dessutom antas tillhörande Informationssäkerhetsinstruktioner Infosäk F, Infosäk A och broschyr Viktig info om känslig info som stöd till det fortsatta arbetet för att höja nivån på Informationssäkerhet, enligt ITstrategens förslag. Kommunstyrelsens förslag Befintlig IT-säkerhetspolicy Högsby kommun, antagen , 126, revideras och ersätts av Informationssäkerhetspolicy Högsby kommun. Tillhörande Informationssäkerhetsinstruktioner Infosäk F och Infosäk A antas. Broschyren Viktig info om känslig info läggs till handlingarna.

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (36) KS 128 DNR: KIT Viktig Info om känslig info Högsby.doc Infosäk A Högsby.doc Infosök F Högsby.doc Informationssäkerhetspolicy Högsby kommun.doc

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (36) KS 129 DNR: KU Ansökan om finansiering av bok, Gods och Gårdar i Kalmar län Studieförbundet Vuxenskolan ansöker om medfinansiering till boken Gods och Gårdar i Kalmar län. Boken gavs senast ut 1939 och studieförbundet tycker därför att det är hög tid att ge ut en ny bok för att se vad som hänt med alla jord- och skogsbruksfastigheter i länet. Gods och Gårdar har på senare år producerats och getts ut i Jönköpings och Kronobergs län med Studieförbundet Vuxenskolan som projektägare. Målet med boken är: - Att ge ut ett komplett bokverk över Kalmar läns alla jord- och skogsbruksfastigheter större än 2 ha. - Bidra till regional utveckling genom att stärka kunskapen om landsbygdens historia samt dokumentera den utveckling som skett de senaste 70 åren i ett samhälle där utvecklingen accelererar. - Bevara kulturarvet i Kalmar län genom att beskriva gårdarnas historia under perioden Visa hur många kulturskatter Kalmar län besitter. - Genomföra en förundersökning på om det är möjligt att digitalisera Gods och Gårdar. Studieförbundet Vuxenskolan ansöker därför genom sin styrgrupp för Gods och Gårdar om 1:80 kr/invånare i Kalmar läns kommuner för att kunna genomföra projektet. Utbildningsutskottets förslag Att ansökan om finansiering av boken Gods och Gårdar i Kalmar län avslås. Kommunstyrelsen beslutar Ansökan om finansiering av boken Gods och Gårdar i Kalmar län avslås. Ansökan om finansiering av bok, Gods och Gårdar i Kalmar län Beslutsexpediering. Studieförbundet Vuxenskolan Nybro

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (36) KS 130 DNR: TU Tillgänglighetsplan, Högsby kommun Information gavs av Stellan Lindeberg och Roger Lind om den upprättade tillgänglighetsplanen för Högsby kommun. Tillgänglighetsplanen avser enkelt avhjälpta hinder i befintlig bebyggelse. Syftet med den är att: förbättra tillgängligheten och användbarheten för funktionshindrade informera fastighetsägare och invånare i Högsby kommun om tillgänglighetsbegreppet. förtydliga tillgänglighetsaspekten i den fysiska planeringen. hitta lösningar som ger en enhetlig utformning. utgöra underlag för inventering och åtgärdsprogram. Tekniska utskottets beslut Informationen godkännes och tillgänglighetsplanen skickas vidare till kommunstyrelsen för antagande. Miljöarbetare Roger Lind presenterar upprättad tillgänglighetsplan för Högsby kommun. Kommunstyrelsens förslag Tillgänglighetsplan för Högsby kommun antages kr avsätts för att åtgärda steg 1, 2 och 3 i enlighet med förslag till handlingsplan. Finansiering sker via kommunens rörelsekapital. Bilaga3, Inventering.pdf Bilaga 2, Riktlinjer.pdf Bilaga5, ALM 1, Boverkets författningssamling.pdf Åtgärdsförslag med kostnadsberäkningar,handlingsplan.pdf Bilaga4, HIN 1, Boverkets författningssamling.pdf Tillgänglighetsplan[1].pdf Bilaga 1, Kartor.pdf

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (36) KS 131 DNR: KU Tema UU Verksamhetschefen för Mjuk sektor redovisar kärnverksamheternas kostnader i förhållande till skatteutjämningssystemet och till kommuner med upp till invånare. En fördjupad studie av försörjningsstödet redovisas och det konstateras att prognosen för årets försörjningsstöd ökar med drygt en miljon kronor. Högsby kommuns ranking bland landets kommuner redovisas på en mängd områden inom utbildningsverksmheten. Minskningen av elever i gymnasiekullarna och det låga antalet sökande till Högsby Utbildningscenter diskuteras. Lupp-undersökningen redovisas och likså Skolinspektionens beslut med brister de påtalar efter tillsynen under våren.

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (36) KS 132 DNR: UU Utbetalning av föreningarnas drift- och anläggningsbidrag Emåalliansens föreningar inkom med en skrivelse som påtalade att kommunens utbetalning av drift- och anläggningsbidrag släpar med två år. Detta orsakar problem för föreningarna då de får förskottera sina kostnader. Utbildningsutskottet föreslog att driftsbudget 2010 skulle tillföras en miljon kronor så att dubbla utbetalningar skulle kunna göras. Kommunstyrelsen återremmitterar ärendet Utbildningsutskottet får i uppdrag att arbeta fram tydliga rutiner för utbetalning av drift- och anläggningsbidrag. Bidrag regleras i dokumentet Bestämmelser för kommunala bidrag till organisationer verksamma inom Högsby kommun. Totalt utbetalas kronor. Det största bidraget är benämnt Bidrag till föreningar kronor. Detta består av tre delar. Verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag som bygger på schabloner. Den tredje delen är driftbidrag som är 75% av föreningarnas fasta driftskostnader. Den grundläggande frågan som väckts i skrivelsen från Emåalliansens föreningar är hur man ska se på Bidrag till föreningar. Antingen är det ett årligt bidrag som grundar sig på situationen i föreningen ett och ett halvt år tidigare. Eller är det ett bidrag som föreningen har rätt till under pågående verksamhetsår och själv får ligga ute med pengarna tills kommunen gör utbetalningen ett och ett halvt år senare. FÖRSLAG 1 Tiden för ansökan fastställs till 31 augusti. Tid för utbetalning fastställs till senast 15 februari nästkommande år. Liten förändring från nuvarande situation. Bidrag till föreningar fortsätter att betalas ut med drygt ett års eftersläpning. FÖRSLAG 2 För att tillmötesgå föreningarna utbetalas både 2009 och 2010 års stöd till föreningar Därefter ändras tiderna så att Tiden för ansökan fastställs till 1 maj. Tid för utbetalning fastställs till 1 juli års budget tillförs kronor. Bidrag till föreningar kommer att betalas ut nästkommande år. Föreningarna får full kostnadstäckning. FÖRSLAG 3 För att delvis tillmötesgå föreningarna görs en förhöjd utbetalning Den ökade utbetalningen görs så att driftskostnaden på 75% täcks för två år års utbetalning var kronor och avsåg verksamhetsåret 2008.

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (36) KS 132 DNR: UU Därefter ändras tiderna så att Tiden för ansökan fastställs till 1 maj. Tid för utbetalning fastställs till 1 juli års budget tillförs kronor. Bidrag till föreningarna kommer att betalas ut nästkommande år. Föreningarna mister verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag ett år, men får full kostnadstäckning för sina fasta driftskostnader. FÖRSLAG 4 Bidrag till föreningar betalas inte ut för verksamhetsår Istället beräknas bidrag till föreningar för verksamhetsår För verksamhetsår 2009 bedöms totalen av de fasta driftskostnaderna vara lika höga som föregående år. Därefter ändras tiderna så att Tiden för ansökan fastställs till 1 maj. Tid för utbetalning fastställs till 1 juli. Bidrag till föreningarna kommer att betalas ut nästkommande år. Föreningarna mister verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag och driftbidrag ett år. Utbildningsutskottets förslag Utbildningsutskottet förordar förslag års budget tillförs kronor. Bidrag till föreningarna kommer att betalas ut nästkommande år. Föreningarna mister verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag ett år, men får full kostnadstäckning för sina fasta driftskostnader. Dessutom föreslår utbildningsutskottet att en revidering av Bestämmelser för kommunala bidrag till organisationer verksamma inom Högsby kommun genomförs. Yrkande Folke Karlsson (S) yrkar att för 2009 års bidrag lämnas ansökan in senast 15/9. Driftsbidraget på 75% betalas ut års verksamhetsbidrag samt anläggningsbidrag för 2009 betalas ut 15/ Bidrag för 2010 års ansökan och även fortsättningsvis, inlämnas senast 1/5 och betalas ut senast 15/6. Kommunstyrelsens förslag 2010 års budget tillförs kr som ett extra bidrag till föreningarna. Utbetalning sker innevarande år. Framtida utbetalningar av föreningsbidrag avser det verksamhetsår när utbetalning sker.

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (36) KS 132 DNR: UU Bidraget beräknas utifrån föreningarnas ekonomiska redovisningar för föregående år. Ansökningarna från föreningarna skall redovisas till kommunen senast 1/5 och utbetalning skall ske senast 30/6. Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital. Utbildningsutskottet får i uppdrag att genomföra en revidering av Bestämmelser för kommunala bidrag till organisationer verksamma inom Högsby kommun. Beslutsexpediering. KF UU

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer