Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl , Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front (C) Marita Björkvall (KD), Roland Waern (M) Gunilla Schollin-Borg (MP) Folke Karlsson (S) Raymond Asp (S), Jonas Erlandsson (S) Magnus Gabrielsson (S) Diana Bergenskans (S) Övriga deltagande Utses att justera Joakim Malmdal, kommunchef Agneta Rodriguez, assistent Jonas Högquist, utvecklingsstrateg, 121 Pernilla de Vries, personalchef, Roger Lind, miljöarbetare, 130 Anders Johansson, verksamhetschef, 131 Kjell Front och Jonas Erlandsson Justeringens plats och tid. Kommunhuset måndagen den 23 augusti 2010 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Agneta Rodriguez Ordförande... Ingemar Svanström Justerande... Kjell Front Jonas Erlandsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift...

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (36) KS 119 DNR: KU Godkännande av föredragningslista Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras med ett ärende om Välenbadet. Dagordningen med föreslagen komplettering, godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (36) KS 120 DNR: KU Budgetuppföljning kommunstyrelsen 2010 Kommunchefen redovisar juli månads ekonomiska uppföljning. Arbetet med målstyrning efter uppföljningsmodellen balanserad styrning fortgår. Kommunens resultatprognos för 2010 visar på ett överskott på 10,1 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 3,1 mkr efter justering för beslut om utökade budgetramar. Prognostiserad budgetavvikelse uppgår till 7,0 mkr. Resultatprognosen har förbättrats med 1,0 mkr sedan föregående uppföljning. Högsby kommuns befolkning minskade med 57 personer under 2009 och under de fem första månaderna 2010 har befolkningsantalet i kommunen minskat med 55 personer. Under de första sju månaderna av 2010 har utvecklingen av portföljvärdet i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP) varit positivt och avkastningen har hittills under året varit 2,8 mkr, eller 5,2% av placeringarnas bokförda värde vid årsskiftet. Kommunstyrelsen beslutar Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Ekonomisk uppföljning 1007.pdf

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (36) KS 121 DNR: KU Näringslivsfrågor Utvecklingsstrategen redovisar: resultatet från SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) jämförelseprojektet Snickerboa delen näringsliv och turism. Det är kommunerna Högsby, Hultsfred, Vimmerby, Torsås och Åtvidaberg som deltagit i projektet. Kommunernas kostnader för sitt näringlivsarbete har jämförts. Rapporten ska kunna ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i kommunernas verksamheter. SBA-studien (NKI - Nöjd-Kund-Index). SCB har på uppdrag av SKL genomfört en undersökning om hur företag i kommunerna Hultsfred, Högsby, Uppvidinge, Vimmerby och Åtvidaberg bedömer service och kontakter med de kommunala förvaltningarna. De ärendetyper som ingår i undersökningen är serveringstillstånd, markupplåtelse, bygglov, miljöoch hälsoskyddstillsyn samt brandtillsyn. Av de sex kommunerna fick Högsby det bästa totalresultatet. Kommunstyrelsens ordförande redovisar från gjorda och kommande företagsbesök. Företagsbesöken görs av kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och utvecklingsstrategen. Kommunchefen redovisar att en företagare hyr förvaringsplats för maskiner i Unicafé:s lokaler i Ruda. Vidare redovisar kommunchefen att kommunens energibolag har köpt Inwidos lokaler i Högsby. Redovisningarna läggs med godkännande till handlingarna. SBA-studie 2010.pdf arbetspendling till och från Högsby.pdf

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (36) KS 122 DNR: KPU Huvudöverenskommelse, HÖK 10 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 30 april 2010 en Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. I förbundsområdet ingår Fackförbundet SKTF, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. Rekommendation till beslut Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 10 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 10 samt att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Peronalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta HÖK 10 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m samt att ge personalchefen i uppdrag att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. HÖK 10 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m antages. Cirkulär_10031[1].pdf Beslutsexpediering. Personalchefen

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (36) KS 123 DNR: KPU Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 10 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 6 maj 2010 en Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Rekommendation till beslut Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 10 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning fr.o.m att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 10 samt att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Peronalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta HÖK 10 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning fr.o.m samt att ge personalchefen i uppdrag att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. HÖK 10 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning fr.o.m antages. Cirkulär_10033.pdf Beslutsexpediering. Personalchefen

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (36) KS 124 DNR: KPU Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 10 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 12 maj 2010 en Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med Sveriges Kommunalarbetarförbund. Rekommendation till beslut Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 10 samt att efter framställan från Svenska Kommunalarbetarförbundet teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Peronalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m samt att ge personalchefen i uppdrag att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m antages. Cirkulär_10034.pdf Beslutsexpediering. Personalchefen

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (36) KS 125 DNR: KPU PAN 10 och BEA med Svenska Kommunalarbetarförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 12 maj 2010 en Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, PAN 10, med Sveriges Kommunalarbetarförbund. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 21 maj 2010 överenskommelse, BEA, med Sveriges Kommunalarbetarförbund Rekommendation till beslut Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad överenskommelse, BEA, med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare samt att efter framställan från Svenska Kommunalarbetarförbundet teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet att anta bestämmelserna enligt BEA samt att efter framställan från Svenska Kommunalarbetarförbundet teckna lokalt kollektivavtal BEA i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet Peronalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare samt att ge personalchefen i uppdrag att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. att föreslå kommunstyrelsen att anta bestämmelserna enligt BEA

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (36) KS 125 DNR: KPU att ge personalchefen i uppdrag att efter framställan från respektive organisation teckna lokalt kollektivavtal BEA i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare antages. Bestämmelserna enligt BEA antages. Cirk pdf Cirk pdf Beslutsexpediering. Personalchefen

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (36) KS 126 DNR: KU Organisationen för tekniska förvaltningen Bakgrund Diskussioner har förts om att utreda möjligheten att samverkan kring teknisk verksamhet i Hultsfred och Högsby kommuner. Undertecknad fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till upplägg avseende en sådan utredning. Harold Nilsson, förbundschefen i kommunaltekniska förbundet i Norberg/Fagersta kommuner, har varit behjälplig att specificera utredningsuppdraget. Uppdraget Utredaren skall redovisa tänkbara samarbetsformer och lägga förslag till en gemensam organisation för de verksamheter som idag sköts av respektive kommuns tekniska organisation, som leder till samordningsvinster i form av minskade kostnader och som dessutom bidrar till att trygga kommunernas framtida personalförsörjning inom teknikområdet samt ökar driftsäkerheten i verksamheten. Utredaren får även lägga förslag om att någon verksamhet skall flyttas ifrån den tekniska organisationen eller läggas till, om han/hon under utredningens gång ser fördelar med en sådan åtgärd. Disposition Utredningen skall innehålla följande: 1. Beskriva nuvarande organisation i respektive kommun 2. För- och nackdelar med samordning 3. Förslag till organisationsform/juridisk person 4. Förslag till gemensam organisation 5. Ekonomiska effekter och styrning 6. Ledning och styrning i övrigt 7. Möjliga samordningsvinster och besparingar i övrigt 8. Personalfrågor 9. Tillgångar vem ska äga vad och hur sker övertagandet 10. Plan för genomförande Tidsplan och ansvariga Anvsvariga utredare: Harold Nilsson, förbundschef, kommunaltekniska förbundet i Norberg/Fagersta kommuner Löpande avstämning bör ske med: Kommunstyrelseordförander och kommunchefer i medverkande kommuner Utredningsuppdraget skall ske i samspråk och med hög delaktighet från berörd personal och arbetstagarorganisationerna.

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (36) KS 126 DNR: KU Mitten av aug Beslut om uppdraget i respektive kommunstyrelse (KS). 20 okt Redovisning av uppdraget gemensamt i båda KS Årskiftet 2010/2011 Driftstart Kommunstyrelsen godkänner ovanstående förslag till uppdrag avseende samverkan inom teknisk verksamhet mellan Hultsfreds och Högsby kommuner Beslutsexpediering. Hultsfreds kommun Harold Nilsson Tekniska förvaltningen

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (36) KS 127 DNR: KU Utökat delegation för utskotten Kommunledningsutskottet beslutade , 165, att ge kommunchefen i uppdrag att gå igenom tidigare dagordningar och ge förslag på förändringar i samtliga utskotts nuvarande delegation. Sociala utskottet meddelar i beslut , 7 att inga förslag till utökning av delegation från kommunstyrelsen finns. Utbildningsutskottet meddelar i beslut , 5 att inga förslag till utökning av delegation från kommunstyrelsen finns. Tekniska utskottet föreslår i förslag , 19, följande förändringar: 1) Bidrag till vägföreningar Kommunfullmäktige beslutade, , följande: Framställan om kommunalt bidrag görs till kommunfullmäktige genom verksamhetsansvarig kommunal nämnd. Kommunfullmäktige bör upphäva detta beslut. I delegationsordningen är detta delegerat till verksamhetschefen för hård sektor (8.2). 2) Investeringsbudget Kommunstyrelsen bör delegera hanteringen av de löpande investeringsbudgetarna till utskotten. Tekniska utskottets förslag Kommunfullmäktige upphäver delar av beslut, : Framställan om kommunalt bidrag görs till kommunfullmäktige genom verksamhetsansvarig kommunal nämnd. Delegationsordningen kompletteras med att utskotten får ansvar för fördelning av potterna för löpande investeringar Kommunledningsutskottets förslag Ny punkt under 4. Ekonomi 4.6 Fördelning av potterna för löpande investeringar delegeras från kommunstyrelsen till utskotten Ny punkt under 5. Administrativa åtgärder 5.17 Kommunchefen får delegation på att avge samrådssynpunkter på detaljplaner Förändring av punkt under 6. Upphandling 6.1 Godkännande av avtal efter gemensam upphandling gjord vid Regionförbundet i Kalmar län, Inköpskontoret i något av Kalmar läns kommuner eller Kommentus/VHS Ekonomiansvarig.

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (36) KS 127 DNR: KU Ändras till: 6.1 Godkännande av avtal efter gemensam upphandling gjord vid Regionförbundet i Kalmar län, Inköpskontoret i något av kommuner i regionen eller Kommentus/VHS/Allego. 6.3 Medverkan i upphandlingar upp till 40 basbelopp delegeras till kommunchefen Ändras till: 6.3 Medverkan i upphandlingar upp till 40 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig. Efter ett yrkande att basbeloppet sänks från 40 till 30 basbelopp i punkt 6.3, beslutade kommunstyrelsen , 103, att återremittera ärendet till kommunledningsutskottet för ytterligare beredning. Ekonomiansvarige redovisar följande: Prisbasbeloppet för 2010 uppgår till kr. 20 basbelopp motsvarar kr 30 basbelopp motsvarar kr 40 basbelopp motsvarar kr Under 2009 anmälde Högsby kommun deltagande till tio upphandlingar i samverkan med Allego Konsult, VHS, Kammarkollegiet samt andra kommuner i regionen. Av dessa upphandlingar fattades beslut om medverkan i två fall av kommunstyrelsen. Av resterande åtta upphandlingar hamnar samtliga under 40 basbelopp, sju av dessa ligger under 30 basbelopp och fem av dessa ligger under 20 basbelopp. Att förändra nivå från 40 basbelopp till 30 basbelopp beräknas inte utgöra någon större förändring i antalet upphandlingar per år som måste beslutas av kommunstyrelsen, vilket det däremot kan komma att göra vid en förändring till 20 basbelopp. Antalet upphandlingar och storleken på dessa varierar mellan åren men detta är en lite fingervisning om hur den årliga mängden ser ut. Ny punkt under 6, Upphandling 6.4 Beslut om genomförande av upphandling inom den egna organisationen upp till 30 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig.

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (36) KS 127 DNR: KU Förslag till beslut Medverkan i upphandlingar upp till 30 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig. Beslut om genomförande av upphandling inom den egna organisationen upp till 30 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig. Kjell Front (C) föreslår att i punkt 6.3 minskas summan för medverkan i upphandlingar till 20 basbelopp. Front vill att kommunen själv gör fler mindre lokala upphandlingar och inte deltar i så många av de stora gemensamma upphandlingarna. Kommunledningsutskottets förslag Samtliga förändringar av delegationsordningen enligt upprättat förslag, godkännes. Dessutom godkännes den föreslagna nya punkten 6.4, innebärande: Beslut om genomförande av upphandling inom den egna organisationen upp till 30 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig. Yrkande Kjell Front (C) yrkar att summan i punkt 6.3 sänks till 20 basbelopp. Gunilla Schollin-Borg (MP) yrkar att punkt 5.17 förtydligas så att det framgår att det är kommunstyrelsen som yttrar sig över större planer. Propositionsordning Ordföranden ställer Kjell Fronts yrkande mot kommunledningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Tekniska utskottets förslag till förändringar bifalles innebärande att kommunfullmäktige upphäver delar av beslut, : Framställan om kommunalt bidrag görs till kommunfullmäktige genom verksamhetsansvarig kommunal nämnd. Delegationsordningen kompletteras med att utskotten får ansvar för fördelning av potterna för löpande investeringar. Kommustyrelsens beslut Gunilla Schollin-Borgs tilläggsyrkande angående punkt 5.17 bifalles. Följande förslag till förändringar i nuvarande delegationsordning införs:

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (36) KS 127 DNR: KU Ny punkt under 4. Ekonomi 4.6 Fördelning av potterna för löpande investeringar delegeras från kommunstyrelsen till utskotten Ny punkt under 5. Administrativa åtgärder 5.17 Kommunchefen får delegation på att avge samrådssynpunkter på detaljplaner av icke principiell betydelse. Detaljplaner av större vikt beslutas av kommunstyrelsen. Förändring av punkt under 6. Upphandling 6.1 Godkännande av avtal efter gemensam upphandling gjord vid Regionförbundet i Kalmar län, Inköpskontoret i något av Kalmar läns kommuner eller Kommentus/VHS Ekonomiansvarig. Ändras till: 6.1 Godkännande av avtal efter gemensam upphandling gjord vid Regionförbundet i Kalmar län, Inköpskontoret i något av kommuner i regionen eller Kommentus/VHS/Allego. 6.3 Medverkan i upphandlingar upp till 40 basbelopp delegeras till kommunchefen Ändras till: 6.3 Medverkan i upphandlingar upp till 30 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig. Ny punkt under 6, Upphandling 6.4 Beslut om genomförande av upphandling inom den egna organisationen upp till 30 basbelopp delegeras till ekonomiansvarig. TU 19, pdf delegationsordning.pdf Beslutsexpediering. Ekonomiansvarige Tekniska förvaltningen

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (36) KS 128 DNR: KIT Antagande av policy för IT-Säkerhet Kommunfullmäktige antog IT-säkerhetspolicy Högsby kommun och godkände tillsättande av arbetsgrupp för att införa de rutiner som denna policy krävde. Detta arbete pågår fortfarande, både i form av den arbetsgrupp (IT-rådet) som etablerats lokalt och genom samverkan via gemensam Informationssäkerhets-samordnare i länet. Detta ärende fungerar som en statusrapport samt beslut kring revidering av antagen ITsäkerhetspolicy och antagande av nya säkerhetsinstruktioner. Statusrapport kring Informationssäkerhetsarbetet: Alla IT-system har inventerats och ingår i en förteckning. Förvaltningsledningen har prioriterat 5 IT-system av dessa med utgångspunkt från system som kan påverka liv och hälsa och som behövs för att nå omvärlden. Aktuella IT-system: serverhall, stödsystem inom Vård och omsorg, överförmynderi och övervakningssystem för vatten och avlopp. Kring dessa system kommer djupare analys av vilka säkerhetsåtgärder och rutiner som behöver finnas för att erhålla en lagom nivå för informationssäkerhet. Gemensam metod i länet kommer att nyttjats för detta arbete. Framtagning av informationsmaterial/utbildning för att öka informationsmedvetandet hos all personal pågår. Broschyren Viktig info om känslig info är ett led i detta samt rutiner enligt Informationssäkerhetsinstruktioner som ligger som underlag inför beslut. Måluppfyllelse Förslaget överensstämmer med målen i antagen IT-strategi för Högsby kommun. Kommunledningsutskottets förslag Befintlig IT-säkerhetspolicy Högsby kommun, antagen , 126, revideras och ersätts av Informationssäkerhetspolicy Högsby kommun dessutom antas tillhörande Informationssäkerhetsinstruktioner Infosäk F, Infosäk A och broschyr Viktig info om känslig info som stöd till det fortsatta arbetet för att höja nivån på Informationssäkerhet, enligt ITstrategens förslag. Kommunstyrelsens förslag Befintlig IT-säkerhetspolicy Högsby kommun, antagen , 126, revideras och ersätts av Informationssäkerhetspolicy Högsby kommun. Tillhörande Informationssäkerhetsinstruktioner Infosäk F och Infosäk A antas. Broschyren Viktig info om känslig info läggs till handlingarna.

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (36) KS 128 DNR: KIT Viktig Info om känslig info Högsby.doc Infosäk A Högsby.doc Infosök F Högsby.doc Informationssäkerhetspolicy Högsby kommun.doc

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (36) KS 129 DNR: KU Ansökan om finansiering av bok, Gods och Gårdar i Kalmar län Studieförbundet Vuxenskolan ansöker om medfinansiering till boken Gods och Gårdar i Kalmar län. Boken gavs senast ut 1939 och studieförbundet tycker därför att det är hög tid att ge ut en ny bok för att se vad som hänt med alla jord- och skogsbruksfastigheter i länet. Gods och Gårdar har på senare år producerats och getts ut i Jönköpings och Kronobergs län med Studieförbundet Vuxenskolan som projektägare. Målet med boken är: - Att ge ut ett komplett bokverk över Kalmar läns alla jord- och skogsbruksfastigheter större än 2 ha. - Bidra till regional utveckling genom att stärka kunskapen om landsbygdens historia samt dokumentera den utveckling som skett de senaste 70 åren i ett samhälle där utvecklingen accelererar. - Bevara kulturarvet i Kalmar län genom att beskriva gårdarnas historia under perioden Visa hur många kulturskatter Kalmar län besitter. - Genomföra en förundersökning på om det är möjligt att digitalisera Gods och Gårdar. Studieförbundet Vuxenskolan ansöker därför genom sin styrgrupp för Gods och Gårdar om 1:80 kr/invånare i Kalmar läns kommuner för att kunna genomföra projektet. Utbildningsutskottets förslag Att ansökan om finansiering av boken Gods och Gårdar i Kalmar län avslås. Kommunstyrelsen beslutar Ansökan om finansiering av boken Gods och Gårdar i Kalmar län avslås. Ansökan om finansiering av bok, Gods och Gårdar i Kalmar län Beslutsexpediering. Studieförbundet Vuxenskolan Nybro

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (36) KS 130 DNR: TU Tillgänglighetsplan, Högsby kommun Information gavs av Stellan Lindeberg och Roger Lind om den upprättade tillgänglighetsplanen för Högsby kommun. Tillgänglighetsplanen avser enkelt avhjälpta hinder i befintlig bebyggelse. Syftet med den är att: förbättra tillgängligheten och användbarheten för funktionshindrade informera fastighetsägare och invånare i Högsby kommun om tillgänglighetsbegreppet. förtydliga tillgänglighetsaspekten i den fysiska planeringen. hitta lösningar som ger en enhetlig utformning. utgöra underlag för inventering och åtgärdsprogram. Tekniska utskottets beslut Informationen godkännes och tillgänglighetsplanen skickas vidare till kommunstyrelsen för antagande. Miljöarbetare Roger Lind presenterar upprättad tillgänglighetsplan för Högsby kommun. Kommunstyrelsens förslag Tillgänglighetsplan för Högsby kommun antages kr avsätts för att åtgärda steg 1, 2 och 3 i enlighet med förslag till handlingsplan. Finansiering sker via kommunens rörelsekapital. Bilaga3, Inventering.pdf Bilaga 2, Riktlinjer.pdf Bilaga5, ALM 1, Boverkets författningssamling.pdf Åtgärdsförslag med kostnadsberäkningar,handlingsplan.pdf Bilaga4, HIN 1, Boverkets författningssamling.pdf Tillgänglighetsplan[1].pdf Bilaga 1, Kartor.pdf

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (36) KS 131 DNR: KU Tema UU Verksamhetschefen för Mjuk sektor redovisar kärnverksamheternas kostnader i förhållande till skatteutjämningssystemet och till kommuner med upp till invånare. En fördjupad studie av försörjningsstödet redovisas och det konstateras att prognosen för årets försörjningsstöd ökar med drygt en miljon kronor. Högsby kommuns ranking bland landets kommuner redovisas på en mängd områden inom utbildningsverksmheten. Minskningen av elever i gymnasiekullarna och det låga antalet sökande till Högsby Utbildningscenter diskuteras. Lupp-undersökningen redovisas och likså Skolinspektionens beslut med brister de påtalar efter tillsynen under våren.

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (36) KS 132 DNR: UU Utbetalning av föreningarnas drift- och anläggningsbidrag Emåalliansens föreningar inkom med en skrivelse som påtalade att kommunens utbetalning av drift- och anläggningsbidrag släpar med två år. Detta orsakar problem för föreningarna då de får förskottera sina kostnader. Utbildningsutskottet föreslog att driftsbudget 2010 skulle tillföras en miljon kronor så att dubbla utbetalningar skulle kunna göras. Kommunstyrelsen återremmitterar ärendet Utbildningsutskottet får i uppdrag att arbeta fram tydliga rutiner för utbetalning av drift- och anläggningsbidrag. Bidrag regleras i dokumentet Bestämmelser för kommunala bidrag till organisationer verksamma inom Högsby kommun. Totalt utbetalas kronor. Det största bidraget är benämnt Bidrag till föreningar kronor. Detta består av tre delar. Verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag som bygger på schabloner. Den tredje delen är driftbidrag som är 75% av föreningarnas fasta driftskostnader. Den grundläggande frågan som väckts i skrivelsen från Emåalliansens föreningar är hur man ska se på Bidrag till föreningar. Antingen är det ett årligt bidrag som grundar sig på situationen i föreningen ett och ett halvt år tidigare. Eller är det ett bidrag som föreningen har rätt till under pågående verksamhetsår och själv får ligga ute med pengarna tills kommunen gör utbetalningen ett och ett halvt år senare. FÖRSLAG 1 Tiden för ansökan fastställs till 31 augusti. Tid för utbetalning fastställs till senast 15 februari nästkommande år. Liten förändring från nuvarande situation. Bidrag till föreningar fortsätter att betalas ut med drygt ett års eftersläpning. FÖRSLAG 2 För att tillmötesgå föreningarna utbetalas både 2009 och 2010 års stöd till föreningar Därefter ändras tiderna så att Tiden för ansökan fastställs till 1 maj. Tid för utbetalning fastställs till 1 juli års budget tillförs kronor. Bidrag till föreningar kommer att betalas ut nästkommande år. Föreningarna får full kostnadstäckning. FÖRSLAG 3 För att delvis tillmötesgå föreningarna görs en förhöjd utbetalning Den ökade utbetalningen görs så att driftskostnaden på 75% täcks för två år års utbetalning var kronor och avsåg verksamhetsåret 2008.

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (36) KS 132 DNR: UU Därefter ändras tiderna så att Tiden för ansökan fastställs till 1 maj. Tid för utbetalning fastställs till 1 juli års budget tillförs kronor. Bidrag till föreningarna kommer att betalas ut nästkommande år. Föreningarna mister verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag ett år, men får full kostnadstäckning för sina fasta driftskostnader. FÖRSLAG 4 Bidrag till föreningar betalas inte ut för verksamhetsår Istället beräknas bidrag till föreningar för verksamhetsår För verksamhetsår 2009 bedöms totalen av de fasta driftskostnaderna vara lika höga som föregående år. Därefter ändras tiderna så att Tiden för ansökan fastställs till 1 maj. Tid för utbetalning fastställs till 1 juli. Bidrag till föreningarna kommer att betalas ut nästkommande år. Föreningarna mister verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag och driftbidrag ett år. Utbildningsutskottets förslag Utbildningsutskottet förordar förslag års budget tillförs kronor. Bidrag till föreningarna kommer att betalas ut nästkommande år. Föreningarna mister verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag ett år, men får full kostnadstäckning för sina fasta driftskostnader. Dessutom föreslår utbildningsutskottet att en revidering av Bestämmelser för kommunala bidrag till organisationer verksamma inom Högsby kommun genomförs. Yrkande Folke Karlsson (S) yrkar att för 2009 års bidrag lämnas ansökan in senast 15/9. Driftsbidraget på 75% betalas ut års verksamhetsbidrag samt anläggningsbidrag för 2009 betalas ut 15/ Bidrag för 2010 års ansökan och även fortsättningsvis, inlämnas senast 1/5 och betalas ut senast 15/6. Kommunstyrelsens förslag 2010 års budget tillförs kr som ett extra bidrag till föreningarna. Utbetalning sker innevarande år. Framtida utbetalningar av föreningsbidrag avser det verksamhetsår när utbetalning sker.

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (36) KS 132 DNR: UU Bidraget beräknas utifrån föreningarnas ekonomiska redovisningar för föregående år. Ansökningarna från föreningarna skall redovisas till kommunen senast 1/5 och utbetalning skall ske senast 30/6. Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital. Utbildningsutskottet får i uppdrag att genomföra en revidering av Bestämmelser för kommunala bidrag till organisationer verksamma inom Högsby kommun. Beslutsexpediering. KF UU

Ingemar Svanström (C), ordförande. Kjell Front Jonas Erlandsson. Diana Bergeskans (S), 32-41

Ingemar Svanström (C), ordförande. Kjell Front Jonas Erlandsson. Diana Bergeskans (S), 32-41 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 9 juni 2010, kl. 09.00-12.00, 12.45-15.25 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Jonas

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) ANSLAG/BEVIS

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) ANSLAG/BEVIS HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 17 juni 2010, kl 09.00-15.00 Beslutande Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S)

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) Jonas Erlandsson (S)

Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) Jonas Erlandsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 16 november 2010, kl. 09.00-11.35 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans

Läs mer

Lars-Magnus Ek (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S)

Lars-Magnus Ek (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 16 september 2010, kl 09.00-16.00 Beslutande Lars-Magnus Ek (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 24 november 2011 kl 09.30-14.30 Anders Svensson (M), ordförande Kjell Front (C) Mikael Jonnerby (C)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (42) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 6 september 2010 kl 18.30-20.35 Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s)

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 22 juni 2009, kl. 09.00-12.45 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Kommunstyrelsen 2014-02-03. Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Kommunstyrelsen 2014-02-03. Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Plats och tid Notariet, kommunhuset, den 3 februari 2014 kl 17.30-18.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Tid och plats för justering Ingemar Svanström

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-16.00 Beslutande Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Ramsner (S) Marcus Schön (M) Övriga deltagande Anders

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009, kl 17.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 10 september 2013 kl 09.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 november 2012, kl 08.00-14.00 Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21 Högsby kommun Protokoll 1(7) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-04-11 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.00 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Övriga deltagande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-06-19 1 (15) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 19 juni 2007, kl 13.00-16.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp)

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Beslutande Studiebesök på Ruda ARV och Kommunhuset kl.13.00-16.00 Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) Övriga

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), 25-26 Marita Björkvall (KD) Verksamhetschef Anders Johansson

Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), 25-26 Marita Björkvall (KD) Verksamhetschef Anders Johansson HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal onsdagen den 16 november 2011, kl 08.30-15.30 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), 25-26 Marita

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall (KD), ledamot

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall (KD), ledamot HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid IFO Sammanträdeslokal, onsdagen den 15 maj 2013 kl 08.30-13.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön (M), ledamot

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön (M), ledamot HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, den 4 juni 2013 kl 08:00-16:30 Beslutande Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 8 januari 2007 kl 08.30-09.30 Beslutande Ej beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Jonas Erlandsson(S), ordförande Diana Bergeskans(S), v ordförande Marita Björkvall(KD), ledamot

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Jonas Erlandsson(S), ordförande Diana Bergeskans(S), v ordförande Marita Björkvall(KD), ledamot HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Sammanträdeslokal IFO, onsdagen den 16 oktober 2013 kl 08.30-12.30 Beslutande Jonas Erlandsson(S), ordförande Diana Bergeskans(S), v ordförande Marita

Läs mer

Verksamhetschef Anders Johansson Catarina Karlsson, biståndshandläggare, 25 Veronica Sahlberg, biståndshandläggare, 25

Verksamhetschef Anders Johansson Catarina Karlsson, biståndshandläggare, 25 Veronica Sahlberg, biståndshandläggare, 25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 13 juni 2012, kl 08.30-13.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Verksamhetschef Anders Johansson Områdeschef Teresa Tolic Trossmo, 21 Enhetschef Yvonne Klangh, 21 Assistent Hanna Zingmark, 21

Verksamhetschef Anders Johansson Områdeschef Teresa Tolic Trossmo, 21 Enhetschef Yvonne Klangh, 21 Assistent Hanna Zingmark, 21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal onsdagen den 14 september 2011, kl 08.30-15.45 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-05-29 klockan 09:00-11:40 i Kommunhuset. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 22-30 Christer Olsson

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Ingemar Svanström (c) Kjell Front (c) Mona Svensson (m) Gunilla Schollin-Borg

Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Ingemar Svanström (c) Kjell Front (c) Mona Svensson (m) Gunilla Schollin-Borg HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 9 mars 2009 kl 09.00-14.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Ingemar Svanström (c) Kjell

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Stihna Johansson-Evertsson (C) Anders Svensson (M) Marita Björkvall (KD)

Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Stihna Johansson-Evertsson (C) Anders Svensson (M) Marita Björkvall (KD) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Notariet, måndagen den 5 november 2012, kl 16.00-17.30 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45 Beslutande: Bo Lager Ordf ( M ) Lennart Nilsson ( C ) Bengt Sävström ( S ) Esa Jääskeläinen ( M ) Eva Kullenberg ( FP ) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Beslutande Kommunhusets sammanträdeslokal Notariet, tisdagen den 16 september 2014 kl 08.15-13.50 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans

Läs mer

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Notariet, torsdagen den 20 september, kl 13 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S) Övriga deltagande Ingemar

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2003-08-25 1 (8) Plats och tid Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 augusti, 2003, kl 13.00-16.30.

Läs mer

Pernilla de Vries, personalchef Anders Johansson, verksamhetschef mjuk sektor 16

Pernilla de Vries, personalchef Anders Johansson, verksamhetschef mjuk sektor 16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, personalchefens tjänsterum den 7 juni 2011, kl. 13.00. Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (8) Plats och tid, Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-10:45 Beslutande Jan Bohlin (S), ordförande Göran Eriksson (S) tj ers Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Jan Lilja,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14 ) Socialutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14 ) Socialutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 10 september 2015 kl 11.30-15.30 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 10 november 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 7.30-12.00 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-11.30 Beslutande Kira Berg, s 92 Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Arne Fäldt, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c), ordförande Magnus Gabrielsson (s) Monika Olsberg (m) Anders Johansson, verksamhetschef

Lars-Magnus Ek (c), ordförande Magnus Gabrielsson (s) Monika Olsberg (m) Anders Johansson, verksamhetschef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 20 oktober 2009, kl 09.00-12.30 Beslutande Lars-Magnus Ek (c), ordförande Magnus Gabrielsson (s) Monika Olsberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Vetlanda, Hultaby kl. 13.15 16.00 ande Börje Wilsborn (C) Håkan Johansson (M) Marie Johansson (KD) Lennart Lööw (S) Nils-Erik Johansson (S) Ersättare Nils-Erik Olofsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 18 april 2012, kl 08.30-17.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Ingemar Svanström (C), 1- del av 3, 6-20

Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Ingemar Svanström (C), 1- del av 3, 6-20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 15 februari 2011 kl. 09.00-16.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Ingemar Svanström

Läs mer

Pernilla de Vries, personalchef

Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, personalchefens tjänsterum, torsdagen den 17 februari kl 14.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Verksamhetschef Anders Johansson Omsorgschef Marianne Ek, 7, 13 LSS-handläggare Catarina Karlsson, 7, 13 Projektledare Asta Andersson, 7

Verksamhetschef Anders Johansson Omsorgschef Marianne Ek, 7, 13 LSS-handläggare Catarina Karlsson, 7, 13 Projektledare Asta Andersson, 7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 13 april 2011, kl 09.00-12.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Mona Svensson, (m), 45-48, kl

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Mona Svensson, (m), 45-48, kl Högsby kommun Protokoll 1(7) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-09-12 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.30 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Mona Svensson,

Läs mer

Personalutskottet 2012-06-12

Personalutskottet 2012-06-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-06-12, kl 1300-1600 ande Jan Larsson, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-15 1(22) Eva Pärsson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-15 1(22) Eva Pärsson Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-15 1(22) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 15 juni 2010, klockan 08.30-12.05, 13.00-15.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida. Personal- och organisationsutskottet. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesprotokoll Sida. Personal- och organisationsutskottet. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Ersättare Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Magnus Olofsgård

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11 ) Socialutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11 ) Socialutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11 ) Plats och tid Notariet, torsdagen den 10 mars 2016 kl 08.30-15.00 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer