Barn- och utbildningsnämnden 15 april (13)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden 15 april (13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Annika Johansson (v) (Gick kl 15.25) Ulf Söhrman (m) Michael Helmersson (fp) Ersättare: Bengt Sjöberg (kd) (Gick kl 15.30) Övriga deltagare: Lena Kåräng, sekr Kerstin Bodén.ek.ass., 24 Ulf Almquist, förv.chef Berit Westergren,rektor, info Jan Ulvforsen,rektor, info Margareta Johansson,rektor, info Utses att justera: Olle Engström (s) Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Lena Kåräng, rektor Ordföranden Torbjörn Parling (s) Justerande Olle Engström (s) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Barn- och utbildningsnämnden : 15 april 2008 Anslagsdatum: 18 april 2008 Datum för anslags nedtagande: 9 maj 2008 Förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli Underskrift Maritha Hedlund

2 Barn- och utbildningsnämnden 15 april Dnr 08/032 Information Bergsskolan Rektor Mats Sohlström

3 Barn- och utbildningsnämnden 15 april Dnr 08/033 Ekonomisk rapport mars 2008 Nämnden beslutar att nämnden konstaterar att år 2007 beslutade uppsägningar ej kunnat genomföras i den utsträckning som varit nödvändig. Detta utgör en belastning på 2008 års budget att godkänna rapport skolområde 2 enligt beslut i BUN mars-08 att redovisningen enligt beslut i kommunstyrelsen mars-08 sänds till controller Ulf Persson, ekonomiavdelningen Ks Ek.avd. att förvaltningschefen till mötet i maj redovisar konsekvenserna av en neddragning där ramen för 2008 nås och där samtliga delar av förvaltningen bidrar att i övrigt godkänna rapporten

4 Barn- och utbildningsnämnden 15 april Dnr 08/034 Kvalitetsredovisning 2007 Kvalitetsredovisning för 2007 har upprättats. Se bilagor. Underlaget består dels av Skolverkets och SCB:s statistik, Skolverkets utbildningsinspektion, upgifter från bokslut 2007 samt av de kvalitetsredovisningar som upprättats i verksamheten avseende arbetsåret Nämnden beslutar att godkänna upprättad kvalitetsredovisning för år 2007.

5 Barn- och utbildningsnämnden 15 april Dnr 08/019 Yttrande över revisionsrapport - nämndernas ansvarsutövande 2007 Revisorerna i Filipstads kommun har överlämnat revisionsrapport (Bilaga dnr BUN 08/019) angående kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande och önskar få nämndens syn på de synpunkter som framförs i revisionsrapporten. Förvaltningschefens förslag till yttrande: Styrning och ledning Internkontroll har för första gången genomförts under 2007 enligt beslut i BUN i mars 2007 ( 18). Redovisning av internkontroll 2007 har godkänts av BUN i februari 2008 ( 7) då även ny Internkontrollplan för 2008 fastställdes. Kvalitet och effektivitet Kvalitetsarbetet inom förvaltningen har ytterligare utvecklats under En ny mall och anvisningar har utarbetats. Kvalitetsredovisningar genomförs numera efter kalenderår och inte som tidigare läsårsvis. En tydligare koppling görs till de mål som Skolplanen anger samt till budgetarbetet. I förlagan till BUN-beslutet om skolplan 2008 i oktober 2007 ( 65) beskrivs förändringen så här: I avsikt att skolplanen ska bli ett konkret verktyg i förbättringsarbetet integrerat med budgetarbetet föreslås nu en plan för ett år i taget. I skolplanen föreslås de förbättringar och prioriteringar som bedöms som viktigast under budgetåret samt mål inom områden som särskilt behöver förbättras, granskas och/eller utvärderas. Målen i den ekonomiska planen föreslås ha samma lydelse som skolplanens mål. Skolplanens mål kommer att brytas ner på verksamhetsnivå i skolornas och förskolornas arbetsplaner. Varje kommun ska årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen tillsammans med bokslut kommer att vara naturliga verktyg i den kontinuerliga utvärderingen av skolplanen och utgöra underlag för nästkommande skolplan. Elevers och föräldrars uppfattning om verksamheten finns med i underlaget till förskolornas och skolornas kvalitetsredovisningar men kan behöva förtydligas.

6 Barn- och utbildningsnämnden 15 april Ks Revisorerna Ekonomisk kontroll Yttrande över revisionsrapport angående ekonomisk rapportering har lämnats av BUN i mars 2008 ( 17). Redovisning av ekonomisk uppföljning delges medarbetarna på arbetsplatsträffar en gång per månad samt för de fackliga organisationerna på Samverkansgrupp dag före nämndsammanträde. Organisation och utveckling IT-säkerhet: Kontroll av förvaltningens datasystem påbörjas under 2008 av säkerhetsansvarig. Utbildning för användare kommer att genomföras med hjälp av ett självstudieprogram. Utbildning i IT-säkerhet finns även med i det utbildningsprogram som vuxenutbildningen erbjuder förvaltningarna. Bisysslor: Rutiner kommer att utarbetas av personalavdelningen. Kompetensutveckling: Redovisning till nämnden kan förbättras. Förslag till rutiner ska tas fram under året. Bedömning av verksamheten Områden som tas upp här gäller resultat från Skolverkets inspektion vårvintern Förvaltningens redovisning av åtgärder till Skolverket har godkänts av BUN i september 2007 ( 58) och av Skolverket i november Uppföljning sker i samband med de särskilda verksamhetsuppföljningarna som nämndens ledamöter deltar i för respektive förskole- skolområde. Nämnden beslutar att godkänna förvaltningschefens förslag till yttrande över revisionsrapporten samt översända den till kommunstyrelsen och revisorerna.

7 Barn- och utbildningsnämnden 15 april Dnr 08/035 Förslag till komplettering av Internkontrollplan registerkontroll Personer som blir erbjudna en anställning inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg är skyldiga att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister innan de får börja sin anställning. Utdraget ska innehålla anteckning om personen dömts för sexualbrott, grova våldsbrott eller barnpornografibrott. Från den 1 april 2008 har lagen utvidgats till att även gälla köpta tjänster av bemannings/entreprenadföretag, lärarstuderande, praktikplatser genom t ex kommunal vuxenutbildning eller arbetsmarknadspolitiskt program. Respektive områdesexpedition ansvarar för kontrollen vilket sker rutinmässigt. För att ytterligare kvalitetssäkra arbetet föreslås nu att redovisning av samtliga registerkontroller läggs in i den årliga internkontrollplanen. Nämnden har tidigare beslutat om Internkontrollplan för 2008 i februari ( 7). Förvaltningschefen föreslår att Internkontrollplan för 2008 kompletteras enligt bilaga. Kf Nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag.

8 Barn- och utbildningsnämnden 15 april Dnr 08/018 Svar på remiss En ny betygsskala (Ds 2008:13, U2008/1012/S) Filipstads kommun har av Utbildningsdepartementet inbjudits att som remissinstans lämna synpunkter till departementspromemorian En ny betygsskala. ( Bilaga ) Förvaltningschefens förslag till svar: Ett antal genomgripande reformer är aviserade inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Däri ingår även ett nytt betygssystem. Betygsskalan är bara en del i en sådan förändring. Det måste poängteras att denna remissomgång därför blir isolerad. I promemorians avsnitt 1.3 Förutsättningar för uppdraget framgår detta genom att arbetsgruppen påpekar att deras förslag kan behöva justeras med hänsyn till det reformarbete som pågår. Med det som bakgrund lämnas följande sammanfattande remissvar från Filipstads kommun: Positiva till Betygsskala med fem godkända steg Nationella kriterier för de lägsta, mellersta och högsta betygsstegen Beteckningar i bokstavsskala A-E (F) Betygsvärde för meritvärdering inom samma intervall som dagens betygsskala, poäng Tveksamma till Betygssteget F = icke godkänt i grundskolan som är obligatorisk Markering med horisontellt streck om underlag för bedömning helt saknas till följd av omfattande frånvaro Bör i båda fallen ersättas av arbetsgruppens förslag om skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling och redovisning av insatser som gjorts för att eleven ska nå kunskapsmålen. Nuvarande lagstiftning med krav på utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram ger därutöver goda förutsättningar för att skolans personal i dialog med elev och vårdnadshavare kontinuerligt kan följa elevens kunskapsutveckling.

9 Barn- och utbildningsnämnden 15 april Osäkerhet Den föreslagna betygsskalans konsekvenser för tillträde till högre utbildning Ordförande yrkar bifall till förvaltningschefens förslag till remissvar Michael Helmersson och Ulf Söhrman yrkar att ersätts av i första meningen i sista stycket byts ut mot kompletteras med. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner Utbildningsdepart. att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs förvaltningschefens förslag

10 Barn- och utbildningsnämnden 15 april Dnr 08/036 Lärarlyftet begäran anslag Regeringen har avsatt medel för kommunerna att rekvirera för kompetensutveckling inom Lärarlyftet. Satsningen innebär att behöriga lärare ska ha möjlighet att ta tjänstledigt för att studera på högskola/universitet och behålla 80 % av sin lön. Syftet med fortbildningen är att höja lärares kompetens för att därigenom öka elevernas måluppfyllelse. För Filipstads kommun motsvarar medlen för 2008 utbildning för 6 lärare i en termin. Statsbidraget som kan rekvireras utgör 70 % av lönekostnaden för läraren. Resterande 30 % bekostas av kommunen och utgör för Barnoch utbildningsförvaltningen en kostnad för 2008 på 200 t kr. När budgeten för 2008 beslutades var förutsättningarna för insatsen inte klargjorda. Satsningen är tänkt att fortsätta med viss utökning även under 2009 och 2010 och den kommunala kostnaden är preliminärt beräknad till t kr per år. Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta att hos kommunstyrelsen begära ett anslag för 2008 på 200 t kr för kostnader för Lärarlyftet Ks Nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag.

11 Barn- och utbildningsnämnden 15 april Dnr 08/037 Förvaltningen informerar - Lokalförändringar Stålvallaskolan - Snilleblixtarna 22 maj i Parkhallen Filipstadsmässan - Region Värmland, Arvika, information om ny gymnasieskola där ordförande, Michael Helmersson och Olle Engström deltagit.

12 Barn- och utbildningsnämnden 15 april Anmälningsärenden 1 Protokoll BUN:s samverkansgrupp, Protokoll BUN:s samverkansgrupp MBL 11, Protokollsutdrag KSAU 31 Ansökan om förlängd tjänstledighet 4 Protokollsutdrag Ks 39, Granskning av ekonomisk rapportering i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Revisionsrapport 5 Särskild verksamhetsuppföljning , skolområde I. Bilaga Nämnden beslutar att lägga inkomna anmälningsärenden enligt lista till handlingarna.

13 Barn- och utbildningsnämnden 15 april Delegationsärenden Besluts som fattats i delegation av: Förvaltningschefen 1 Beslut ansökan skolskjuts 2 Beviljande av ledighet för elev vid Strandvägsskolan Rektor Barbro Jansson Strandvägsskolan 1 Beslut om specialpedagogiska insatser i särskild undervisningsgrupp Rektor Berit Westergren Ferlinskolan 1 Anpassad studiegång 2 Undervisning i särskild undervisningsgrupp Rektor Gun Palmqvist Ferlinskolan 1 Anpassad studiegång Nämnden beslutar att lägga inkomna delegationsärenden enligt lista till handlingarna.

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer