K11 Försäkringsnetto. K12 Övriga intäkter. K13 Personalkostnader NOTER KONCERNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K11 Försäkringsnetto. K12 Övriga intäkter. K13 Personalkostnader NOTER KONCERNEN"

Transkript

1 109 K11 Försäkringsnetto K12 Övriga intäkter Försäkringspremier Livförsäkring varav låneskydd varav övriga Skadeförsäkring Summa Försäkringsavsättningar Livförsäkring varav låneskydd varav övriga Skadeförsäkring Summa Realisationsresultat vid försäljning av dotter- och intresseföretag Fastighetsintäkter Realisationsresultat vid försäljning av fastigheter, inventarier m.m Sålda tillgångar värderade som varulager varav försäljningsintäkt varav kostnader för sålda varor IT-tjänster Övriga rörelseintäkter Summa Under 2013 uppgick fastighetsintäkter till 245 mkr (394), varav 239 mkr (390) hänför sig främst till intäkter relaterat till fastigheter som övertagits för skydd av fordran i USA, Lettland samt Finland. Realisationsresultat vid försäljning av fastigheter, inventarier m.m. avser främst realisationsresultat vid försäljning av fastigheter i Finland, Lettland, Estland och Litauen som övertagits för skydd av fordran. Försäkringsnetto Livförsäkring varav låneskydd varav övriga Skadeförsäkring Summa K13 Personalkostnader Ersättningar inom Swedbank Swedbanks syn på ersättning är att den i möjligaste mån ska vara individuellt utformad och därmed uppmuntra medarbetarna att prestera i linje med Swedbanks mål, strategi och vision. Ersättningen ska även främja att medarbetarna agerar efter vår värdegrund om enkelhet, omtanke och öppenhet eftersom vi är övertygade om att det är grunden för en framgångsrik och långsiktig verksamhet. Vidare ska den totala ersättningen utformas så att Swedbank attraherar medarbetare med den kompetens som behövs för att uppnå vårt syfte, inom de kostnadsramar som finns. Flertalet medarbetare har en fast och en rörlig ersättningsdel som tillsammans med pension och övriga förmåner bildar medarbetarens totala ersättning. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och vara baserad på en sund balans mellan den fasta och den rörliga ersättningsdelen. Information om ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy (FFFS 2011:1) är publicerad på Swedbanks webbplats. Total ersättning Fast ersättning Rörlig ersättning Pension Förmåner Eken Individuellt program Aktier i Swedbank 100% uppskjutna i 3 år, 1 års förfoganderättsinskränkning för koncernledningen Aktier i Swedbank, minst 40% uppskjutna i 3 år Kontanter max 60% som utbetalas året efter prestationsåret

2 110 Totala personalkostnader arvoden Ersättningar i form av aktier i Swedbank AB Sociala avgifter Pensionskostnader* Utbildningskostnader Övriga personalkostnader Summa varav rörliga personalkostnader varav kostnader för personalomställning * Pensionskostnader specificeras i not K39. Ersättningar Styrelse Ledande befattningshavare Övriga medarbetare Fast ersättning Ja Ja Ja Eken, generellt program Nej Ja, förutom topp fem Ja, med undantag av Ryssland och Ukraina Individuellt program Nej Nej Ja, ca 800 medarbetare Pension Nej Ja Ja, huvudsakligen i Sverige Fast ersättning Den fasta ersättningen är den huvudsakliga delen av alla medarbetares totala ersättning. Fast ersättning ska fastställas med hänsyn till medarbetarens arbetsuppgifter, hur medarbetaren presterar och agerar enligt Swedbanks värderingar samt med hänsyn till lokala marknadsförhållanden. Swedbank har ett mycket begränsat antal medarbetare som omfattas av provisionsbaserad ersättning som i detta sammanhang anses utgöra fast ersättning. Rörlig ersättning Huvudutformning av rörlig ersättning Swedbank har för närvarande fyra aktierelaterade rörliga ersättningsprogram, Program 2010, Program 2011, Program 2012 och Program Ikraftträdande av nya ersättningsföreskrifter från Finansinspektionen i slutet av 2009 har påverkat uppkomsten och utformningen av aktierelaterade program i Swedbank. Swedbanks styrelse och ledning har dock valt att gå längre än vad föreskrifterna säger i syfte att: harmonisera medarbetares och aktieägares intressen genom att ge ut aktierelaterad ersättning skapa ett långsiktigt värdeskapande från medarbetarnas sida genom att skjuta upp den rörliga ersättningen Hantering av risker Swedbanks rörliga ersättningar är anpassade till risker i företaget. Hantering av risker kan delas upp i två delar, ex-ante och ex-post. Ex-ante riskhantering (hantering av risker före tilldelningen av rörlig ersättning) Den rörliga ersättningen är kopplad till medarbetarens prestation, koncernens totala resultat samt affärsområdesresultat under prestationsåret. Förutsättning för tilldelning av rörlig ersättning är positiv Economic Profit (rörelseresultatet efter avdrag för bolagsskatten och kostnaden för kapital) på affärsområdesnivå samt koncernnivå. Den rörliga ersättningen är begränsad på individnivå, dvs. det finns ett maximalt belopp samt utvärderas på basis av i förväg bestämda parametrar. Den totala rörliga ersättningen för koncernen och respektive affärsområde är därutöver begränsad till i förväg bestämda belopp i enlighet med styrelsebeslut. Ex-post riskhantering (hantering av risker efter tilldelningen av rörlig ersättning under uppskjutandetiden) En del av rörlig ersättning inom Swedbank skjuts upp i minst tre år för både särskild reglerad- och icke reglerad personal. Därutöver tillämpas inget tröskelvärde på kronor (utan krav på uppskjutande) och inte heller pro-rata utbetalning för uppskjuten ersättning, som är tillåtna enligt föreskrifterna. Pro-rata utbetalning möjliggör för ett företag att betala ut uppskjuten ersättning en gång om året jämnt fördelad över uppskjutandeperioden. Swedbanks styrelse reglerar, efter principer från stämman, den rörliga ersättningen vilken omfattar merparten av de. Indrag av rörlig ersättning från styrelsens sida kan ske på grund av koncernens väsentligt försvagade finansiella ställning, påtaglig risk för en sådan försämring eller ett otillbörligt agerande av enskilda individer som påverkat Swedbanks eller affärsområdets resultat negativt. Program 2013 Program 2013 består av två delar: Eken, ett generellt program. Eken omfattar i princip samtliga i koncernen förutom medarbetare i Ryssland och Ukraina och består av uppskjuten ersättning i form av aktier Ett individuellt program som omfattar cirka 800 och består av kontanter och uppskjuten ersättning i form av aktier Aktierelaterad ersättning inkluderar utdelningskompensation under uppskjutandeperioden som uppgår till drygt tre år. Ledande befattningshavare omfattas därutöver av ett års förfoganderättsinskränkning efter tidpunkten för överlåtelse av aktier. Fortsatt anställning utgör en av förutsättningarna för överlåtelse av aktier. Överlåtelsen av aktier föregås av utvärdering beskriven under Ex-post riskhantering. Mer information om Program 2013 samt Program finns i Swedbanks faktabok som publiceras på bankens hemsida i samband med bankens kvartalsrapporter samt i detaljerade agendapunkter som utgör grund till beslut för bolagsstämman. Ledande befattningshavare och rörlig ersättning Ledande befattningshavare ingår inte i det individuella programmet, utan endast i Eken. De fem högst avlönade bland ledande befattningshavare har ingen form av rörlig ersättning, d.v.s. de ingår varken i det individuella programmet eller i Eken. Redovisning av aktierelaterad ersättning Den aktierelaterade ersättningen tilldelas i form av så kallade prestationsrätter (framtida stamaktier). Aktierelaterad ersättning periodiseras under respektive programs löptid då överlåtelse av aktier förutsätter fortsatt anställning vid överlåtelsetidpunkten. Löptiden för respektive program består av i) det initiala prestationsåret följt av ii) tilldelning och en uppskjutandeperiod innan iii) slutgiltig överlåtelse av aktier till deltagarna året efter utgången av uppskjutandeperioden efter offentliggörandet av bokslutskommunikén. Under det initiala prestationsåret uttrycks och mäts ersättningen i form av ett monetärt värde, prestationsbelopp. Därefter uttrycks ersättningen i antal prestationsrätter fram till överlåtelsestidpunkten. Prestationsrätter för respektive program värderas baserat på bedömd kurs för stamaktien per värderingstidpunkten. Med värderingstidpunkt avses det datum när företaget och motparten är överens om villkoren och bestämmelserna i respektive program. Varje prestationsrätt berättigar till en stamaktie med kompensation för utdelningar som prestationsrätterna inte berättigat till under programmets löptid. Redovisad kostnad för respektive program kan förändras under perioden fram till överlåtelsestidpunkten till följd av att prestationsbeloppet förändras eller till följd av att prestationsrätter förverkas. Den redovisade kostnaden, exklusive sociala avgifter, förändras inte till följd av att marknadsvärdet för prestationsrätterna förändras. Sociala avgifter beräknas och redovisas löpande baserat på marknadsvärdet och fastställs slutligen vid överlåtelsetidpunkten. Rörligt ersättningsprogram Program 2010 i Swedbank AB aktierelaterad del Program 2011 i Swedbank AB aktierelaterad del Redovisad kostnad avseende kontantbaserad del 6 Redovisad kostnad för lönebikostnader avseende kontantbaserad del 2 Program 2012 i Swedbank AB aktierelaterad del Redovisad kostnad avseende kontantbaserad del 151 Redovisad kostnad för lönebikostnader avseende kontantbaserad del 57 Program 2013 i Swedbank AB 121 aktierelaterad del 27 Redovisad kostnad avseende kontantbaserad del 162 Redovisad kostnad för lönebikostnader avseende kontantbaserad del 73 Totalt redovisad kostnad

3 111 Antal prestationsrätter som ligger till grund för aktierelaterad redovisad kostnad, miljoner st Utestående vid periodens början 11,6 5,7 Tilldelade 3,0 6,1 Förverkade 0,1 0,2 Utestående vid periodens slut 14,5 11,6 Inlösningsbara vid periodens slut 0,0 0,0 Viktat genomsnittlig verkligt värde per prestationsrätt vid värderingstidpunkten, kr Viktad genomsnittlig återstående löptid, månader Viktat genomsnittligt lösenpris per prestationsrätt, kr* 0 0 *Tillämpas på följande grupper; utestående vid periodens början, tilldelade under perioden, förverkade under perioden, inlösningsbara under perioden, förfallna under perioden, utestående vid periodens slut, inlösningsbara vid periodens slut. Säkring Swedbank AB har återköpt egna aktier för att säkra den framtida aktieleverans som ska ske vid överlåtelsetidpunkten för samtliga nu utestående aktierelaterade ersättningsprogram. Totalt innehas stamaktier för att säkra aktieleveransen för Program Pensioner I Sverige omfattas huvuddelen av medarbetarna av kollektivavtalad pension enligt BTP-planen (Bankernas tjänstepension), Från 1 februari 2013 gäller ett nytt pensionsavtal för bankernas tjänstepension, BTP. Det innebär att det nu finns två pensionsplaner BTP1 och BTP2. BTP1 är en anpassning till de villkor som råder inom andra branscher och är ett premiebaserat system. BTP1 gäller för alla ny medarbetare från den 1 februari 2013, samt befintliga medarbetare under 25 år. Övriga kommer även fortsättningsvis att omfattas av BTP2, en förmånsbaserad pensionsplan. Vissa ledande befattningshavare har utöver BTP-planen en premiebaserad ålderspension på lön över 30 inkomstbasbelopp Ersättning till övriga LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Medelmmar i koncernledningen som rapporterar direkt till VD utgör övriga ledande befattningshavare. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare inkluderar ersättningar som utgått från samtliga koncernföretag under året, såväl svenska som utländska, och avser ersättningar under den tid personerna varit aktiva som ledande befattningshavare. Sammanlagt har 14 personer varit aktiva som övriga ledande befattningshavare under hela året. Dessa är Mikael Björknert, Birgitte Bonnesen, Göran Bronner, Björn Elfstrand, Ulf Ejelöv, Mats Engstrand, Catrin Fransson, Lars Friberg, Magnus Gagner- Geeber, Stojko Gjurovski, Marie Halling, Cecilia Hernqvist, Lena Smeby-Udesen, Johan Smedman. Thomas Backteman, Håkan Berg och Anders Karlsson har ingått delar av året. Ersättning till övriga koncernledningen Fast ersättning, lön Rörlig ersättning, kontant 0 0 Rörlig ersättning, aktiebaserad 3 1 Övriga ersättningar/förmåner* 1 1 Ersättning vid uppsägning** 8 7 Summa Pensionskostnad, exklusive löneskatt Antal prestationsrätter avseende aktierelaterad ersättning Antal personer per 31 december 15 8 * Inkluderar semesterersättning, ränteförmån, lunchbidrag, förmån för sjukvårdsförsäkring, telefon och fondrabatt ** Inkluderar lön under uppsägningstid, avgångsvederlag, pensionskostnader samt eventuella förmåner Förmåner Med förmåner menas sådana lokala förmåner som utgår i samband med anställning eller uppdrag på annat sätt än som lön. Ersättning till VD Michael Wolf tillträdde den 1 mars 2009 som verkställande direktör. Michael Wolfs anställningsvillkor innehåller inga inslag av rörliga lönedelar. Den ordinarie pensionsåldern är 65 år och Michael Wolf disponerar ett årligt premiebelopp för premiebestämda pensionsändamål på tkr. Vid uppsägning från Swedbanks sida får Michael Wolf lön under uppsägningstiden, som är 12 månader, samt utöver det ett avgångsvederlag för 12 månader. Avräkning på lön och avgångsvederlag sker om Michael Wolf erhåller nytt arbete. Vid uppsägning från Michael Wolfs sida är uppsägningstiden 6 månader och avgångsvederlag utgår inte. Ersättningar till verkställande direktör, tkr Michael Wolf Fast ersättning, lön Övriga ersättningar/förmåner Summa Pensionskostnad, exklusive löneskatt

4 112 Pension och andra avtalsvillkor till övriga ledande befattningshavare Pensionsöversikt Pensionsålder / utbetalningsperiod Förmånsbestämd ålderspension enligt BTP-planen Premiebestämd ålderspension 11 personer 65 år 10% på lön upp till kr (7,5 ibb), 65% på lön mellan kr (7,5 20 ibb), 32,5% på lön mellan och kr (20 30 ibb) 1 person 65 år 10% på lön upp till kr (7,5 ibb), 65% på lön mellan kr (7,5 20 ibb), 32,5% på lön mellan och kr (20 30 ibb) 1 person 65 år 10% på lön upp till kr (7,5 ibb), 65% på lön mellan kr (7,5 20 ibb), 32,5% på lön mellan och kr (20 30 ibb) En premie på 35% beräknad på lön över kr (30 ibb) med tak kr (80 ibb) inbetalas månadsvis så länge anställningen består dock längst till 65 års ålder En premie på 30% beräknad på lön över kr (30 ibb) med tak kr inbetalas månadsvis så länge anställningen består dock längst till 65 års ålder En premie på 35% beräknad på lön över kr (30 ibb) med tak kr inbetalas månadsvis så länge anställningen består dock längst till 65 års ålder 1 person 65 år En premie på 35% baserad på lön upp till kr per år inbetalas månadsvis så länge anställningen består dock längst till 65 års ålder 1 person 65 år En premie på 30% baserad på lön upp till kr per år inbetalas månadsvis så länge anställningen består dock längst till 65 års ålder Inkomstbasbeloppet fastställs av regeringen och följer löneutvecklingen i samhället. För 2013 var inkomstbasbeloppet kr. Förmånsbestämd ålderspension Med förmånsbestämd ålderspension menas att arbetsgivaren utger ett löfte om framtida pension ofta uttryckt i procent av lönen. Nivån för den förmånsbestämda ålderspensionen enligt BTP-planen förutsätter: Att medarbetaren arbetar kvar till pensionsdagen 30 års intjänande finns i Swedbank eller hos annan arbetsgivare med likvärdig pensionsplan Från den förmånsbestämda ålderspensionen görs avdrag för tidigare intjänad ålderspension. Premiebestämd ålderspension Med premiebestämd pension menas att arbetsgivaren avsätter en viss procent av lönen i en premie. Premien för den premiebestämda ålderspensionen betalas så länge anställningen består dock längst till pensionsåldern. Höjd pensionsålder Under 2012 höjdes pensionsåldern för 6 personer från 62 till 65 år. Det innebär att pensionsförmånerna som skulle ha betalats ut mellan års ålder rullas framåt och betalas ut från 65 år. Vid fortsatt arbete fram till 65 års ålder ger det en extra pension på kr mellan års ålder. Andra avtalsvillkor för övriga ledande befattningshavare Uppsägningstid Avgångsvederlag Egen uppsägning 10 personer 12 månader 12 månader 6 månader 4 personer 6 månader 12 månader 6 månader 1 person 6 månader 6 månader 6 månader Förutsättningar inom ramen för avtalsvillkoren: Om uppsägning sker från bankens sida utgår lön under uppsägningstiden Om uppsägning sker från bankens sida utgår avgångsvederlag Om uppsägning sker från medarbetarens sida utgår inget avgångsvederlag om inte uppsägningen är orsakad av ett grovt avtalsbrott från bankens sida Om uppsägning sker från medarbetarens sida utgår lön under uppsägningstiden Om nytt arbete erhålls, avräknas inkomst från lön under uppsägningstiden och från avgångsvederlaget. Begränsningar till följd av avtal med Riksgälden Eftersom Swedbank har ingått i det statliga garantiprogrammet har koncernen enligt avtal med Riksgälden bland annat åtagit sig att se till att följande ska gälla för de fem högst betalda ledande befattningshavare: Fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss befattningshavare får för den aktuella befattningen inte överstiga den ersättningsnivå som beslutats före den 20 oktober Rörlig ersättning, däribland optioner m.m., får inte beslutas under den tidsperiod under vilken avtalet med Riksgälden gäller ( Avtalsperioden ) och omständigheter hänförliga till Avtalsperioden får inte beaktas när rörlig ersättning skall beräknas till följd av tidigare ingångna avtal och inga rörliga ersättningar som beslutats före Avtalsperioden får verkställas eller utbetalas under Avtalsperioden. För avtal om avgångsvederlag skall inte gälla förmånligare villkor än enligt gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Ersättning till styrelsen Ersättningar för styrelsen, vilka redovisas i nedanstående tabell, inkluderar bolagsåret som sträcker sig från årsstämman till årsstämman och är beslutat av bolagsstämman. Ersättningen till styrelsen består av en fast ersättning för styrelsearbete samt en fast ersättning för arbete i respektive utskott. De tre utskotten är: Revisions- och complianceutskottet, Risk- och kapitalutskottet samt Ersättningsutskottet. Under året har inga kostnader redovisats för tidigare styrelse, utöver vad som anges nedan. Koncernen har inte några pensionsutfästelser för styrelseledamöter.

5 113 Styrelsearvoden och ersättningar till styrelsen under bolagsåret, dvs. från bolagsstämma till bolagsstämma, tkr Styrelsearvode Utskottsarbete Summa Styrelsearvode Utskottsarbete Summa Anders Sundström, styrelsens ordförande 2013, vice ordförande Lars Idermark, vice ordförande 2013, styrelsens ordförande Ulrika Francke, styrelseledamot Göran Hedman, styrelseledamot Olav Fjell, styrelseledamot Anders Igel, styrelseledamot Pia Rudengren, styrelseledamot Charlotte Strömberg, styrelseledamot Karl-Henrik Sundström, styrelseledamot Siv Svensson, styrelseledamot Summa Styrelsens nuvarande ordförande har fast ersättning för sitt styrelsearbete samt en fast ersättning för sitt arbete i utskotten, det vill säga inga rörliga delar, pension eller andra förmåner. Tabellen nedan visar de kostnader som redovisats för år 2012 respektive Ersättningar till styrelsens ordförande, tkr Anders Sundström Inom ramen för av styrelsen fastställda styrelsearvoden Lars Idermark Inom ramen för av styrelsen fastställda styrelsearvoden Summa Totala ersättningar till styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, VD och övriga i koncernledningen som direktrapporterar till VD (nyckelpersoner) Kortfristiga ersättningar Ersättningar efter avslutad anställning, pensionskostnader Ersättningar vid uppsägning, avgångsvederlag 8 7 Aktierelaterade ersättningar 3 1 Summa Utestående mellanhavanden Lämnade lån SAMMANSTÄLLNING ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE i MODERBOLAGET Styrelsens Ersättningsutskott granskar och utvärderar årligen riktlinjerna för ersättningar till styrelseordförande, styrelseledamöter, VD samt övriga ledande befattningshavare och bereder ett förslag till styrelsen. Med detta förslag som grund föreslår styrelsen varje år riktlinjer för ersättning till dessa för godkännande av årsstämman. Utifrån riktlinjerna som beslutas av årsstämman fattar styrelsen varje år beslut om ersättningsvillkor till ledande befattningshavare och chefen för internrevision. Arvode till VD och övriga ledande befattningshavare för interna styrelseuppdrag avräknas mot lön om inte annat avtalats. SAMMANSTÄLLNING ERSÄTTNING TILL STYRELSER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I KONCERNEN Här redovisas löner och andra ersättningar för styrelser, VD:ar, vvd:ar samt övriga ledande befattningshavare i koncernen. I denna grupp ingår nuvarande samt tidigare. Arvode till VD:ar och övriga ledande befattningshavare för interna styrelseuppdrag avräknas mot lön om inte annat avtalats. Styrelse, VD, vvd samt övriga ledande befattningshavare Övriga rörliga ersättningar Samtliga Styrelse, VD, vvd samt övriga ledande befattningshavare Övriga rörliga ersättningar Samtliga Ersättningar Antal personer arvoden Rörliga ersättningar Summa Antal personer arvoden Rörliga ersättningar Summa Sverige Danmark Estland Finland Lettland Litauen Luxemburg Norge USA Övriga länder Summa

6 114 Pensioner och lämnade lån till styrelser, VD:ar, vvd:ar och motsvarande befattningshavare Pensionskostnaderna som redovisas i tabellen nedan avser nuvarande och tidigare styrelser, VD:ar, vvd:ar samt motsvarande befattningshavare i koncernen. Kostnaderna är exklusive sociala avgifter och exklusive löneskatt. Förpliktelser avseende pensioner för VD:ar, vvd:ar, nuvarande och tidigare, har tryggats genom försäkringar samt genom pensionsstiftelser. Stiftelsetryggande förpliktelser uppgick till 392 mkr (431). Koncernen har inte ställt pant, annan säkerhet eller ingått ansvarsförbindelse till förmån för någon i ovanstående krets av ledande befattningshavare. Pensionskostnader och lämnade lån till styrelser, VD:ar, vvd:ar och motsvarande befattningshavare Årets kostnader avseende pensioner och liknande förmåner Antal personer Lämnade lån Antal personer Personalomsättning inklusive pensionsavgångar, % Svensk bankverksamhet 7,1 9,0 Stora företag & Institutioner 7,0 12,2 Baltisk bankverksamhet 17,5 12,0 Koncernfunktioner & Övrigt 10,1 22,8 Totalt 11,3 15,4 Övriga nyckeltal Antal, medeltal Antal vid årets slut Antal heltidstjänster* Sjukfrånvaro, % ** 2,8 2,8 Långtidsfriska, % ** 76,7 76,3 *Avser kvarvarande verksamhet ** Avser svenska verksamheten. Långtidsfriska avser medarbetare med maximalt 5 arbetsdagar sjukfrånvaro under rullande 12 månadersperiod Medelantalet beräknat efter timmar per anställd, st Swedbank AB Swedbank Finans AB Swedbank Försäkring AB Swedbank Robur AB Swedbank Franchise AB Swedbank Babs Holding AB Ölands Bank AB Ektornet AB Swedbank Hypotek AB 3 3 Swedbank Luxemburg Swedbank Estland Swedbank Lettland Swedbank Litauen First Securities LLC, USA 5 Summa varav i Sverige Danmark Estland Finland Kina Lettland Litauen Luxemburg Norge USA Ukraina Summa Antal arbetade timmar (tusental) Antal i koncernen vid årets utgång exkl. långtidsfrånvaro relaterat till tjänstgöringsgrad uttryckt i heltidstjänster (avser kvarvarande verksamhet) Könsfördelning Swedbank eftersträvar mångfald, däribland en jämn fördelning mellan kvinnor och män, såväl bland medarbetarna i stort som bland ledande befattningshavare. Vi är övertygade om att det är viktigt att eftersträva en balans mellan kvinnor och män, inte minst bland ledande befattningshavare i moderbolaget och i koncernen samt deras respektive ledningsgrupper. Därför väljer vi att från och med 2011 visa könsfördelningen specifikt för dessa. Könsfördelning, per land % Kvinnor Män Kvinnor Män Sverige Danmark Estland Finland Kina Lettland Litauen Luxemburg Norge USA Könsfördelning % Kvinnor Män Kvinnor Män Samtliga Swedbanks styrelse Koncernledning inkl. VD Koncernledning och respektive ledningsgrupp Swedbank har valt att i tabellen ovan redovisa Swedbanks styrelse och koncernledning. Årsredovisningen ska innehålla en redovisning av könsfördelningen för samtliga styrelser i koncernen, inklusive dotterföretag. Vid en summering av koncernens samtliga styrelser, inklusive dotterföretag, blir fördelningen 37 procent kvinnor (33) och 63 procent män (67). Vid en summering av koncernens samtliga ledande befattnings havare, inklusive dotterföretag, blir fördelningen 25 procent kvinnor (26) och 75 procent män (74).

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2012 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2012 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2013 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2013 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

redogörelse för Skandia ABs ersättningar 2012

redogörelse för Skandia ABs ersättningar 2012 redogörelse för Skandia ABs ersättningar 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Årlig information om ersättningssystemet 2015

Årlig information om ersättningssystemet 2015 Årlig information om ersättningssystemet 2015 Klarna- koncernen Klarna Holding AB (556676-2356) Inledning Regler om ersättningar finns i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och Finansinspektionens

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011

Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Dagordningen punkt 14 Bakgrund och motiv

Läs mer

Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2014 Skandia Investment Management AB

Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2014 Skandia Investment Management AB 556606-6832 Skandia Investment Management AB Redogörelse för ersättningar 2014 Skandia Investment Management AB REGELVERK FÖR ERSÄTTNINGAR Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Sida 1/5 Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare För den nuvarande verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner.

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner. Ersättningspolicy 1 Inledning 1.1 Syfte Denna policy syftar till att säkerställa att Strategisk Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) har interna regler för ersättningssystem och därmed uppfyller de krav som

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2016 tillämpats de

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014 1 Skandiabanken Ersättningsrapport 2014 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Ersättningspolicy Inledning NASDAQ OMX Group Inc. tillämpar globala,

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare inom DGC enligt pkt 10.4 i Svensk kod för bolagsstyrning

Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare inom DGC enligt pkt 10.4 i Svensk kod för bolagsstyrning Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare inom DGC enligt pkt 10.4 i Svensk kod för bolagsstyrning DGC:s ersättning till ledande befattningshavare fastställs i de riktlinjer

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2013 tillämpats de

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Ersättningspolicy Inledning NASDAQ OMX Group Inc. tillämpar globala,

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Broker Services AB

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Broker Services AB Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Broker Services AB enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy, FFFS 2011:1, 2014:22 och CRR (Tillsynsförordningen (EU) nr 575/2013)

Läs mer

Information om ersättningar 2014

Information om ersättningar 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Sparbanken Nord 16 april 2015 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Övergripande beskrivning

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Ersättningar i MedMera Bank AB 2014

Ersättningar i MedMera Bank AB 2014 Ersättningar i MedMera Bank AB 2014 Regler Ersättningar till bankanställda och hur de redovisas regleras idag av föreskrifter utfärdade av Finansinspektionen (FFFS 2011:1 & FFFS 2014:22) (nedan Föreskrifterna

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2014 tillämpats de

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2014 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2012 2 9 1.

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20)

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget att nyckelpersoner i koncernen har ett

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Härmed kallas till

Läs mer

Redogörelse för Folksam ömsesidig sakförsäkrings ersättningar till anställda under 2014, inklusive dotterbolag

Redogörelse för Folksam ömsesidig sakförsäkrings ersättningar till anställda under 2014, inklusive dotterbolag Redogörelse för Folksam ömsesidig sakförsäkrings ersättningar till anställda under 2014, inklusive dotterbolag Enligt Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2011:2 lämnas här en redogörelse för företagets

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Clearing AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Clearing AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Clearing AB enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Ersättningspolicy Inledning NASDAQ OMX Group Inc. tillämpar globala,

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Som ledande befattningshavare i PostNord-koncernen anses koncernchefen och övriga ledamöter i koncernledningen ( Group Executive Team )

Som ledande befattningshavare i PostNord-koncernen anses koncernchefen och övriga ledamöter i koncernledningen ( Group Executive Team ) PostNord AB (publ) Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i PostNord-koncernen utgår från svenska

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i Nasdaq Stockholm AB (f.d. NASDAQ OMX Stockholm AB)

Redogörelse avseende ersättningspolicy i Nasdaq Stockholm AB (f.d. NASDAQ OMX Stockholm AB) Redogörelse avseende ersättningspolicy i Nasdaq Stockholm AB (f.d. NASDAQ OMX Stockholm AB) enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 (fr.o.m. 2016 ersatt av 2015:14) Ersättningspolicy

Läs mer

izave AB Information om ersättningar i Organisationsnummer Avseende år 2016

izave AB Information om ersättningar i Organisationsnummer Avseende år 2016 Information om ersättningar i izave AB Organisationsnummer 556677-0391 Avseende år 2016 Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 med ändringar enligt FFFS 2014:22, Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805 Tid: Den 24 april 2013, kl. 11.00

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy ( Fastställd av Folksam Livs styrelse den 19mars 2013) 1. Allmänt Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare PostNord AB (publ) Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare De föreslagna riktlinjerna Riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i PostNord-koncernen

Läs mer

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse till årsstämma i Samhall Aktiebolag 2017 Härmed kallas till årsstämma i Samhall Aktiebolag, 556448-1397. Tid: Den 27 april 2017, kl. 11.30. Plats: Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Rätt att delta

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Information i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:6)

Information om ersättningar i Swedbank Information i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:6) Information om ersättningar i Swedbank 2009 Information i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:6) Publicerad 23 mars 2010 2 Redogörelse för Swedbanks ersättningar 2009

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 av 5 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Enligt kommissionens delegerade förordning 2015/35 av den 10 oktober 2014 (EUförordningen) ska försäkringsföretag fastställa styrdokument

Läs mer

1.2 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 8 nedan.

1.2 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 8 nedan. INSTRUKTION FÖR ERSÄTTNING Fastställd av Styrelsen Datum 2016-02-02 Senast fastställd 22 september 2014 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Exceed Distribution Tillgänglig

Läs mer

AGL TRANSACTION SERVICES AB

AGL TRANSACTION SERVICES AB AGL TRANSACTION SERVICES AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i AGL Transaction Services AB 2015-08-24 INNEHÅLL 1 Definitioner... 2 2 Inledning... 2 3 Policyns målgrupp... 3 4 Grundläggande analys

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i Nasdaq Clearing AB (f.d. NASDAQ OMX Clearing AB)

Redogörelse avseende ersättningspolicy i Nasdaq Clearing AB (f.d. NASDAQ OMX Clearing AB) Redogörelse avseende ersättningspolicy i Nasdaq Clearing AB (f.d. NASDAQ OMX Clearing AB) enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 (fr.o.m. 2016 ersatt av 2015:14) Ersättningspolicy

Läs mer

Riktlinje för ersättning Personal

Riktlinje för ersättning Personal 1 för ersättning Personal 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för (Bolaget) ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och

Läs mer

Information om ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare inom Investor

Information om ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare inom Investor Pressmeddelande Stockholm den 19 februari 2002 Information om ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare inom Investor Med anledning av den aktuella debatten vill undertecknad, som är ledamot

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2011

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2011 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2011 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i Nasdaq Broker Services AB (f.d. NASDAQ OMX Broker Services AB)

Redogörelse avseende ersättningspolicy i Nasdaq Broker Services AB (f.d. NASDAQ OMX Broker Services AB) Redogörelse avseende ersättningspolicy i Nasdaq Broker Services AB (f.d. NASDAQ OMX Broker Services AB) enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy, FFFS 2011:1, 2014:22 och CRR (Tillsynsförordningen

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB ("Skandia Fonder") avseende 2009 uppgår till cirka SEK.

Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB (Skandia Fonder) avseende 2009 uppgår till cirka SEK. 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB ("Skandia Fonder") avseende 2009 uppgår till cirka 560 000 SEK. Nytt regelverk för

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm. Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm. Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Ersättningspolicy för Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig sakförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig sakförsäkring Fastställd: 2017-05-11 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för ska ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) ("BOLAGET")

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) (BOLAGET) Bilaga 2 INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) ("BOLAGET") Valberedningen föreslår följande instruktion för valberedningen. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Riktlinjer för ersättningar

Riktlinjer för ersättningar 1(10) Riktlinjer för ersättningar Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Styrelsen Juni 2015 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Arbetsordning för

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDEN Rekommendation BFN R 4 (Lydelse fr.o.m. 2007-01-01)

BOKFÖRINGSNÄMNDEN Rekommendation BFN R 4 (Lydelse fr.o.m. 2007-01-01) BOKFÖRINGSNÄMNDEN Rekommendation BFN R 4 (Lydelse fr.o.m. 2007-01-01) UPPGIFTER OM MEDELANTALET ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR (2007-01-01) Bakgrund och omfattning 1. Enligt 5 kap. 18 årsredovisningslagen

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Ersättningsförklaring Januari 2015

Ersättningsförklaring Januari 2015 Ersättningsförklaring Januari 2015 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2010 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2010 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman. Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2010 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Atlas Copco AB Styrelsens fullständiga förslag avseende Punkt 16: a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, och b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för

Läs mer

556606-6832 Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2015

556606-6832 Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2015 556606-6832 Skandia Investment Management AB Skandia Investment Management AB Redogörelse för ersättningar 2015 1 REGELVERK FÖR ERSÄTTNINGAR Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter (FFFS 2011:1) om

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

Kurt Ritter (VD) Bolagsledningen (inkl. VD) (11 personer 2 )

Kurt Ritter (VD) Bolagsledningen (inkl. VD) (11 personer 2 ) Punkt 15 av årsstämmans dagordning Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.003 Datum för fastställelse 2016-03-30 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Definitioner... 2 3 Omfattning...

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer