K11 Försäkringsnetto. K12 Övriga intäkter. K13 Personalkostnader NOTER KONCERNEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K11 Försäkringsnetto. K12 Övriga intäkter. K13 Personalkostnader NOTER KONCERNEN"

Transkript

1 109 K11 Försäkringsnetto K12 Övriga intäkter Försäkringspremier Livförsäkring varav låneskydd varav övriga Skadeförsäkring Summa Försäkringsavsättningar Livförsäkring varav låneskydd varav övriga Skadeförsäkring Summa Realisationsresultat vid försäljning av dotter- och intresseföretag Fastighetsintäkter Realisationsresultat vid försäljning av fastigheter, inventarier m.m Sålda tillgångar värderade som varulager varav försäljningsintäkt varav kostnader för sålda varor IT-tjänster Övriga rörelseintäkter Summa Under 2013 uppgick fastighetsintäkter till 245 mkr (394), varav 239 mkr (390) hänför sig främst till intäkter relaterat till fastigheter som övertagits för skydd av fordran i USA, Lettland samt Finland. Realisationsresultat vid försäljning av fastigheter, inventarier m.m. avser främst realisationsresultat vid försäljning av fastigheter i Finland, Lettland, Estland och Litauen som övertagits för skydd av fordran. Försäkringsnetto Livförsäkring varav låneskydd varav övriga Skadeförsäkring Summa K13 Personalkostnader Ersättningar inom Swedbank Swedbanks syn på ersättning är att den i möjligaste mån ska vara individuellt utformad och därmed uppmuntra medarbetarna att prestera i linje med Swedbanks mål, strategi och vision. Ersättningen ska även främja att medarbetarna agerar efter vår värdegrund om enkelhet, omtanke och öppenhet eftersom vi är övertygade om att det är grunden för en framgångsrik och långsiktig verksamhet. Vidare ska den totala ersättningen utformas så att Swedbank attraherar medarbetare med den kompetens som behövs för att uppnå vårt syfte, inom de kostnadsramar som finns. Flertalet medarbetare har en fast och en rörlig ersättningsdel som tillsammans med pension och övriga förmåner bildar medarbetarens totala ersättning. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och vara baserad på en sund balans mellan den fasta och den rörliga ersättningsdelen. Information om ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy (FFFS 2011:1) är publicerad på Swedbanks webbplats. Total ersättning Fast ersättning Rörlig ersättning Pension Förmåner Eken Individuellt program Aktier i Swedbank 100% uppskjutna i 3 år, 1 års förfoganderättsinskränkning för koncernledningen Aktier i Swedbank, minst 40% uppskjutna i 3 år Kontanter max 60% som utbetalas året efter prestationsåret

2 110 Totala personalkostnader arvoden Ersättningar i form av aktier i Swedbank AB Sociala avgifter Pensionskostnader* Utbildningskostnader Övriga personalkostnader Summa varav rörliga personalkostnader varav kostnader för personalomställning * Pensionskostnader specificeras i not K39. Ersättningar Styrelse Ledande befattningshavare Övriga medarbetare Fast ersättning Ja Ja Ja Eken, generellt program Nej Ja, förutom topp fem Ja, med undantag av Ryssland och Ukraina Individuellt program Nej Nej Ja, ca 800 medarbetare Pension Nej Ja Ja, huvudsakligen i Sverige Fast ersättning Den fasta ersättningen är den huvudsakliga delen av alla medarbetares totala ersättning. Fast ersättning ska fastställas med hänsyn till medarbetarens arbetsuppgifter, hur medarbetaren presterar och agerar enligt Swedbanks värderingar samt med hänsyn till lokala marknadsförhållanden. Swedbank har ett mycket begränsat antal medarbetare som omfattas av provisionsbaserad ersättning som i detta sammanhang anses utgöra fast ersättning. Rörlig ersättning Huvudutformning av rörlig ersättning Swedbank har för närvarande fyra aktierelaterade rörliga ersättningsprogram, Program 2010, Program 2011, Program 2012 och Program Ikraftträdande av nya ersättningsföreskrifter från Finansinspektionen i slutet av 2009 har påverkat uppkomsten och utformningen av aktierelaterade program i Swedbank. Swedbanks styrelse och ledning har dock valt att gå längre än vad föreskrifterna säger i syfte att: harmonisera medarbetares och aktieägares intressen genom att ge ut aktierelaterad ersättning skapa ett långsiktigt värdeskapande från medarbetarnas sida genom att skjuta upp den rörliga ersättningen Hantering av risker Swedbanks rörliga ersättningar är anpassade till risker i företaget. Hantering av risker kan delas upp i två delar, ex-ante och ex-post. Ex-ante riskhantering (hantering av risker före tilldelningen av rörlig ersättning) Den rörliga ersättningen är kopplad till medarbetarens prestation, koncernens totala resultat samt affärsområdesresultat under prestationsåret. Förutsättning för tilldelning av rörlig ersättning är positiv Economic Profit (rörelseresultatet efter avdrag för bolagsskatten och kostnaden för kapital) på affärsområdesnivå samt koncernnivå. Den rörliga ersättningen är begränsad på individnivå, dvs. det finns ett maximalt belopp samt utvärderas på basis av i förväg bestämda parametrar. Den totala rörliga ersättningen för koncernen och respektive affärsområde är därutöver begränsad till i förväg bestämda belopp i enlighet med styrelsebeslut. Ex-post riskhantering (hantering av risker efter tilldelningen av rörlig ersättning under uppskjutandetiden) En del av rörlig ersättning inom Swedbank skjuts upp i minst tre år för både särskild reglerad- och icke reglerad personal. Därutöver tillämpas inget tröskelvärde på kronor (utan krav på uppskjutande) och inte heller pro-rata utbetalning för uppskjuten ersättning, som är tillåtna enligt föreskrifterna. Pro-rata utbetalning möjliggör för ett företag att betala ut uppskjuten ersättning en gång om året jämnt fördelad över uppskjutandeperioden. Swedbanks styrelse reglerar, efter principer från stämman, den rörliga ersättningen vilken omfattar merparten av de. Indrag av rörlig ersättning från styrelsens sida kan ske på grund av koncernens väsentligt försvagade finansiella ställning, påtaglig risk för en sådan försämring eller ett otillbörligt agerande av enskilda individer som påverkat Swedbanks eller affärsområdets resultat negativt. Program 2013 Program 2013 består av två delar: Eken, ett generellt program. Eken omfattar i princip samtliga i koncernen förutom medarbetare i Ryssland och Ukraina och består av uppskjuten ersättning i form av aktier Ett individuellt program som omfattar cirka 800 och består av kontanter och uppskjuten ersättning i form av aktier Aktierelaterad ersättning inkluderar utdelningskompensation under uppskjutandeperioden som uppgår till drygt tre år. Ledande befattningshavare omfattas därutöver av ett års förfoganderättsinskränkning efter tidpunkten för överlåtelse av aktier. Fortsatt anställning utgör en av förutsättningarna för överlåtelse av aktier. Överlåtelsen av aktier föregås av utvärdering beskriven under Ex-post riskhantering. Mer information om Program 2013 samt Program finns i Swedbanks faktabok som publiceras på bankens hemsida i samband med bankens kvartalsrapporter samt i detaljerade agendapunkter som utgör grund till beslut för bolagsstämman. Ledande befattningshavare och rörlig ersättning Ledande befattningshavare ingår inte i det individuella programmet, utan endast i Eken. De fem högst avlönade bland ledande befattningshavare har ingen form av rörlig ersättning, d.v.s. de ingår varken i det individuella programmet eller i Eken. Redovisning av aktierelaterad ersättning Den aktierelaterade ersättningen tilldelas i form av så kallade prestationsrätter (framtida stamaktier). Aktierelaterad ersättning periodiseras under respektive programs löptid då överlåtelse av aktier förutsätter fortsatt anställning vid överlåtelsetidpunkten. Löptiden för respektive program består av i) det initiala prestationsåret följt av ii) tilldelning och en uppskjutandeperiod innan iii) slutgiltig överlåtelse av aktier till deltagarna året efter utgången av uppskjutandeperioden efter offentliggörandet av bokslutskommunikén. Under det initiala prestationsåret uttrycks och mäts ersättningen i form av ett monetärt värde, prestationsbelopp. Därefter uttrycks ersättningen i antal prestationsrätter fram till överlåtelsestidpunkten. Prestationsrätter för respektive program värderas baserat på bedömd kurs för stamaktien per värderingstidpunkten. Med värderingstidpunkt avses det datum när företaget och motparten är överens om villkoren och bestämmelserna i respektive program. Varje prestationsrätt berättigar till en stamaktie med kompensation för utdelningar som prestationsrätterna inte berättigat till under programmets löptid. Redovisad kostnad för respektive program kan förändras under perioden fram till överlåtelsestidpunkten till följd av att prestationsbeloppet förändras eller till följd av att prestationsrätter förverkas. Den redovisade kostnaden, exklusive sociala avgifter, förändras inte till följd av att marknadsvärdet för prestationsrätterna förändras. Sociala avgifter beräknas och redovisas löpande baserat på marknadsvärdet och fastställs slutligen vid överlåtelsetidpunkten. Rörligt ersättningsprogram Program 2010 i Swedbank AB aktierelaterad del Program 2011 i Swedbank AB aktierelaterad del Redovisad kostnad avseende kontantbaserad del 6 Redovisad kostnad för lönebikostnader avseende kontantbaserad del 2 Program 2012 i Swedbank AB aktierelaterad del Redovisad kostnad avseende kontantbaserad del 151 Redovisad kostnad för lönebikostnader avseende kontantbaserad del 57 Program 2013 i Swedbank AB 121 aktierelaterad del 27 Redovisad kostnad avseende kontantbaserad del 162 Redovisad kostnad för lönebikostnader avseende kontantbaserad del 73 Totalt redovisad kostnad

3 111 Antal prestationsrätter som ligger till grund för aktierelaterad redovisad kostnad, miljoner st Utestående vid periodens början 11,6 5,7 Tilldelade 3,0 6,1 Förverkade 0,1 0,2 Utestående vid periodens slut 14,5 11,6 Inlösningsbara vid periodens slut 0,0 0,0 Viktat genomsnittlig verkligt värde per prestationsrätt vid värderingstidpunkten, kr Viktad genomsnittlig återstående löptid, månader Viktat genomsnittligt lösenpris per prestationsrätt, kr* 0 0 *Tillämpas på följande grupper; utestående vid periodens början, tilldelade under perioden, förverkade under perioden, inlösningsbara under perioden, förfallna under perioden, utestående vid periodens slut, inlösningsbara vid periodens slut. Säkring Swedbank AB har återköpt egna aktier för att säkra den framtida aktieleverans som ska ske vid överlåtelsetidpunkten för samtliga nu utestående aktierelaterade ersättningsprogram. Totalt innehas stamaktier för att säkra aktieleveransen för Program Pensioner I Sverige omfattas huvuddelen av medarbetarna av kollektivavtalad pension enligt BTP-planen (Bankernas tjänstepension), Från 1 februari 2013 gäller ett nytt pensionsavtal för bankernas tjänstepension, BTP. Det innebär att det nu finns två pensionsplaner BTP1 och BTP2. BTP1 är en anpassning till de villkor som råder inom andra branscher och är ett premiebaserat system. BTP1 gäller för alla ny medarbetare från den 1 februari 2013, samt befintliga medarbetare under 25 år. Övriga kommer även fortsättningsvis att omfattas av BTP2, en förmånsbaserad pensionsplan. Vissa ledande befattningshavare har utöver BTP-planen en premiebaserad ålderspension på lön över 30 inkomstbasbelopp Ersättning till övriga LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Medelmmar i koncernledningen som rapporterar direkt till VD utgör övriga ledande befattningshavare. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare inkluderar ersättningar som utgått från samtliga koncernföretag under året, såväl svenska som utländska, och avser ersättningar under den tid personerna varit aktiva som ledande befattningshavare. Sammanlagt har 14 personer varit aktiva som övriga ledande befattningshavare under hela året. Dessa är Mikael Björknert, Birgitte Bonnesen, Göran Bronner, Björn Elfstrand, Ulf Ejelöv, Mats Engstrand, Catrin Fransson, Lars Friberg, Magnus Gagner- Geeber, Stojko Gjurovski, Marie Halling, Cecilia Hernqvist, Lena Smeby-Udesen, Johan Smedman. Thomas Backteman, Håkan Berg och Anders Karlsson har ingått delar av året. Ersättning till övriga koncernledningen Fast ersättning, lön Rörlig ersättning, kontant 0 0 Rörlig ersättning, aktiebaserad 3 1 Övriga ersättningar/förmåner* 1 1 Ersättning vid uppsägning** 8 7 Summa Pensionskostnad, exklusive löneskatt Antal prestationsrätter avseende aktierelaterad ersättning Antal personer per 31 december 15 8 * Inkluderar semesterersättning, ränteförmån, lunchbidrag, förmån för sjukvårdsförsäkring, telefon och fondrabatt ** Inkluderar lön under uppsägningstid, avgångsvederlag, pensionskostnader samt eventuella förmåner Förmåner Med förmåner menas sådana lokala förmåner som utgår i samband med anställning eller uppdrag på annat sätt än som lön. Ersättning till VD Michael Wolf tillträdde den 1 mars 2009 som verkställande direktör. Michael Wolfs anställningsvillkor innehåller inga inslag av rörliga lönedelar. Den ordinarie pensionsåldern är 65 år och Michael Wolf disponerar ett årligt premiebelopp för premiebestämda pensionsändamål på tkr. Vid uppsägning från Swedbanks sida får Michael Wolf lön under uppsägningstiden, som är 12 månader, samt utöver det ett avgångsvederlag för 12 månader. Avräkning på lön och avgångsvederlag sker om Michael Wolf erhåller nytt arbete. Vid uppsägning från Michael Wolfs sida är uppsägningstiden 6 månader och avgångsvederlag utgår inte. Ersättningar till verkställande direktör, tkr Michael Wolf Fast ersättning, lön Övriga ersättningar/förmåner Summa Pensionskostnad, exklusive löneskatt

4 112 Pension och andra avtalsvillkor till övriga ledande befattningshavare Pensionsöversikt Pensionsålder / utbetalningsperiod Förmånsbestämd ålderspension enligt BTP-planen Premiebestämd ålderspension 11 personer 65 år 10% på lön upp till kr (7,5 ibb), 65% på lön mellan kr (7,5 20 ibb), 32,5% på lön mellan och kr (20 30 ibb) 1 person 65 år 10% på lön upp till kr (7,5 ibb), 65% på lön mellan kr (7,5 20 ibb), 32,5% på lön mellan och kr (20 30 ibb) 1 person 65 år 10% på lön upp till kr (7,5 ibb), 65% på lön mellan kr (7,5 20 ibb), 32,5% på lön mellan och kr (20 30 ibb) En premie på 35% beräknad på lön över kr (30 ibb) med tak kr (80 ibb) inbetalas månadsvis så länge anställningen består dock längst till 65 års ålder En premie på 30% beräknad på lön över kr (30 ibb) med tak kr inbetalas månadsvis så länge anställningen består dock längst till 65 års ålder En premie på 35% beräknad på lön över kr (30 ibb) med tak kr inbetalas månadsvis så länge anställningen består dock längst till 65 års ålder 1 person 65 år En premie på 35% baserad på lön upp till kr per år inbetalas månadsvis så länge anställningen består dock längst till 65 års ålder 1 person 65 år En premie på 30% baserad på lön upp till kr per år inbetalas månadsvis så länge anställningen består dock längst till 65 års ålder Inkomstbasbeloppet fastställs av regeringen och följer löneutvecklingen i samhället. För 2013 var inkomstbasbeloppet kr. Förmånsbestämd ålderspension Med förmånsbestämd ålderspension menas att arbetsgivaren utger ett löfte om framtida pension ofta uttryckt i procent av lönen. Nivån för den förmånsbestämda ålderspensionen enligt BTP-planen förutsätter: Att medarbetaren arbetar kvar till pensionsdagen 30 års intjänande finns i Swedbank eller hos annan arbetsgivare med likvärdig pensionsplan Från den förmånsbestämda ålderspensionen görs avdrag för tidigare intjänad ålderspension. Premiebestämd ålderspension Med premiebestämd pension menas att arbetsgivaren avsätter en viss procent av lönen i en premie. Premien för den premiebestämda ålderspensionen betalas så länge anställningen består dock längst till pensionsåldern. Höjd pensionsålder Under 2012 höjdes pensionsåldern för 6 personer från 62 till 65 år. Det innebär att pensionsförmånerna som skulle ha betalats ut mellan års ålder rullas framåt och betalas ut från 65 år. Vid fortsatt arbete fram till 65 års ålder ger det en extra pension på kr mellan års ålder. Andra avtalsvillkor för övriga ledande befattningshavare Uppsägningstid Avgångsvederlag Egen uppsägning 10 personer 12 månader 12 månader 6 månader 4 personer 6 månader 12 månader 6 månader 1 person 6 månader 6 månader 6 månader Förutsättningar inom ramen för avtalsvillkoren: Om uppsägning sker från bankens sida utgår lön under uppsägningstiden Om uppsägning sker från bankens sida utgår avgångsvederlag Om uppsägning sker från medarbetarens sida utgår inget avgångsvederlag om inte uppsägningen är orsakad av ett grovt avtalsbrott från bankens sida Om uppsägning sker från medarbetarens sida utgår lön under uppsägningstiden Om nytt arbete erhålls, avräknas inkomst från lön under uppsägningstiden och från avgångsvederlaget. Begränsningar till följd av avtal med Riksgälden Eftersom Swedbank har ingått i det statliga garantiprogrammet har koncernen enligt avtal med Riksgälden bland annat åtagit sig att se till att följande ska gälla för de fem högst betalda ledande befattningshavare: Fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss befattningshavare får för den aktuella befattningen inte överstiga den ersättningsnivå som beslutats före den 20 oktober Rörlig ersättning, däribland optioner m.m., får inte beslutas under den tidsperiod under vilken avtalet med Riksgälden gäller ( Avtalsperioden ) och omständigheter hänförliga till Avtalsperioden får inte beaktas när rörlig ersättning skall beräknas till följd av tidigare ingångna avtal och inga rörliga ersättningar som beslutats före Avtalsperioden får verkställas eller utbetalas under Avtalsperioden. För avtal om avgångsvederlag skall inte gälla förmånligare villkor än enligt gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Ersättning till styrelsen Ersättningar för styrelsen, vilka redovisas i nedanstående tabell, inkluderar bolagsåret som sträcker sig från årsstämman till årsstämman och är beslutat av bolagsstämman. Ersättningen till styrelsen består av en fast ersättning för styrelsearbete samt en fast ersättning för arbete i respektive utskott. De tre utskotten är: Revisions- och complianceutskottet, Risk- och kapitalutskottet samt Ersättningsutskottet. Under året har inga kostnader redovisats för tidigare styrelse, utöver vad som anges nedan. Koncernen har inte några pensionsutfästelser för styrelseledamöter.

5 113 Styrelsearvoden och ersättningar till styrelsen under bolagsåret, dvs. från bolagsstämma till bolagsstämma, tkr Styrelsearvode Utskottsarbete Summa Styrelsearvode Utskottsarbete Summa Anders Sundström, styrelsens ordförande 2013, vice ordförande Lars Idermark, vice ordförande 2013, styrelsens ordförande Ulrika Francke, styrelseledamot Göran Hedman, styrelseledamot Olav Fjell, styrelseledamot Anders Igel, styrelseledamot Pia Rudengren, styrelseledamot Charlotte Strömberg, styrelseledamot Karl-Henrik Sundström, styrelseledamot Siv Svensson, styrelseledamot Summa Styrelsens nuvarande ordförande har fast ersättning för sitt styrelsearbete samt en fast ersättning för sitt arbete i utskotten, det vill säga inga rörliga delar, pension eller andra förmåner. Tabellen nedan visar de kostnader som redovisats för år 2012 respektive Ersättningar till styrelsens ordförande, tkr Anders Sundström Inom ramen för av styrelsen fastställda styrelsearvoden Lars Idermark Inom ramen för av styrelsen fastställda styrelsearvoden Summa Totala ersättningar till styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, VD och övriga i koncernledningen som direktrapporterar till VD (nyckelpersoner) Kortfristiga ersättningar Ersättningar efter avslutad anställning, pensionskostnader Ersättningar vid uppsägning, avgångsvederlag 8 7 Aktierelaterade ersättningar 3 1 Summa Utestående mellanhavanden Lämnade lån SAMMANSTÄLLNING ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE i MODERBOLAGET Styrelsens Ersättningsutskott granskar och utvärderar årligen riktlinjerna för ersättningar till styrelseordförande, styrelseledamöter, VD samt övriga ledande befattningshavare och bereder ett förslag till styrelsen. Med detta förslag som grund föreslår styrelsen varje år riktlinjer för ersättning till dessa för godkännande av årsstämman. Utifrån riktlinjerna som beslutas av årsstämman fattar styrelsen varje år beslut om ersättningsvillkor till ledande befattningshavare och chefen för internrevision. Arvode till VD och övriga ledande befattningshavare för interna styrelseuppdrag avräknas mot lön om inte annat avtalats. SAMMANSTÄLLNING ERSÄTTNING TILL STYRELSER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I KONCERNEN Här redovisas löner och andra ersättningar för styrelser, VD:ar, vvd:ar samt övriga ledande befattningshavare i koncernen. I denna grupp ingår nuvarande samt tidigare. Arvode till VD:ar och övriga ledande befattningshavare för interna styrelseuppdrag avräknas mot lön om inte annat avtalats. Styrelse, VD, vvd samt övriga ledande befattningshavare Övriga rörliga ersättningar Samtliga Styrelse, VD, vvd samt övriga ledande befattningshavare Övriga rörliga ersättningar Samtliga Ersättningar Antal personer arvoden Rörliga ersättningar Summa Antal personer arvoden Rörliga ersättningar Summa Sverige Danmark Estland Finland Lettland Litauen Luxemburg Norge USA Övriga länder Summa

6 114 Pensioner och lämnade lån till styrelser, VD:ar, vvd:ar och motsvarande befattningshavare Pensionskostnaderna som redovisas i tabellen nedan avser nuvarande och tidigare styrelser, VD:ar, vvd:ar samt motsvarande befattningshavare i koncernen. Kostnaderna är exklusive sociala avgifter och exklusive löneskatt. Förpliktelser avseende pensioner för VD:ar, vvd:ar, nuvarande och tidigare, har tryggats genom försäkringar samt genom pensionsstiftelser. Stiftelsetryggande förpliktelser uppgick till 392 mkr (431). Koncernen har inte ställt pant, annan säkerhet eller ingått ansvarsförbindelse till förmån för någon i ovanstående krets av ledande befattningshavare. Pensionskostnader och lämnade lån till styrelser, VD:ar, vvd:ar och motsvarande befattningshavare Årets kostnader avseende pensioner och liknande förmåner Antal personer Lämnade lån Antal personer Personalomsättning inklusive pensionsavgångar, % Svensk bankverksamhet 7,1 9,0 Stora företag & Institutioner 7,0 12,2 Baltisk bankverksamhet 17,5 12,0 Koncernfunktioner & Övrigt 10,1 22,8 Totalt 11,3 15,4 Övriga nyckeltal Antal, medeltal Antal vid årets slut Antal heltidstjänster* Sjukfrånvaro, % ** 2,8 2,8 Långtidsfriska, % ** 76,7 76,3 *Avser kvarvarande verksamhet ** Avser svenska verksamheten. Långtidsfriska avser medarbetare med maximalt 5 arbetsdagar sjukfrånvaro under rullande 12 månadersperiod Medelantalet beräknat efter timmar per anställd, st Swedbank AB Swedbank Finans AB Swedbank Försäkring AB Swedbank Robur AB Swedbank Franchise AB Swedbank Babs Holding AB Ölands Bank AB Ektornet AB Swedbank Hypotek AB 3 3 Swedbank Luxemburg Swedbank Estland Swedbank Lettland Swedbank Litauen First Securities LLC, USA 5 Summa varav i Sverige Danmark Estland Finland Kina Lettland Litauen Luxemburg Norge USA Ukraina Summa Antal arbetade timmar (tusental) Antal i koncernen vid årets utgång exkl. långtidsfrånvaro relaterat till tjänstgöringsgrad uttryckt i heltidstjänster (avser kvarvarande verksamhet) Könsfördelning Swedbank eftersträvar mångfald, däribland en jämn fördelning mellan kvinnor och män, såväl bland medarbetarna i stort som bland ledande befattningshavare. Vi är övertygade om att det är viktigt att eftersträva en balans mellan kvinnor och män, inte minst bland ledande befattningshavare i moderbolaget och i koncernen samt deras respektive ledningsgrupper. Därför väljer vi att från och med 2011 visa könsfördelningen specifikt för dessa. Könsfördelning, per land % Kvinnor Män Kvinnor Män Sverige Danmark Estland Finland Kina Lettland Litauen Luxemburg Norge USA Könsfördelning % Kvinnor Män Kvinnor Män Samtliga Swedbanks styrelse Koncernledning inkl. VD Koncernledning och respektive ledningsgrupp Swedbank har valt att i tabellen ovan redovisa Swedbanks styrelse och koncernledning. Årsredovisningen ska innehålla en redovisning av könsfördelningen för samtliga styrelser i koncernen, inklusive dotterföretag. Vid en summering av koncernens samtliga styrelser, inklusive dotterföretag, blir fördelningen 37 procent kvinnor (33) och 63 procent män (67). Vid en summering av koncernens samtliga ledande befattnings havare, inklusive dotterföretag, blir fördelningen 25 procent kvinnor (26) och 75 procent män (74).

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

Not 6 Anställda och personalkostnader

Not 6 Anställda och personalkostnader Not 6 Anställda och personalkostnader INNEHÅLL Inledning Ersättningar till anställda Investeringsverksamheten Ersättningsprinciper Ersättning till koncernchef och verkställande direktör Ersättning till

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2015. Dagordning. INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015. Kallelse till årsstämma. Styrelsens förslag till beslut

ÅRSSTÄMMA 2015. Dagordning. INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015. Kallelse till årsstämma. Styrelsens förslag till beslut ÅRSSTÄMMA 2015 Dagordning ÅRSSTÄMMA 2015 INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015 Kallelse till årsstämma Styrelsens förslag till beslut Valberedningens förslag till beslut BILAGA

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Rådet för finansiell

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Pressmeddelande, 25 april 2014 Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Beslut om disposition av Bolagets resultat Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att den balanserade

Läs mer