ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937"

Transkript

1 - förvaltningsberättelse - undcrskrifter ÅRsRED0vIsNING för Ung Företagsamhet i Västernorriand Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-O1-O Innehåll Sida 2 - resultaträkning 4 - balansriikning 5 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 - tilläggsupplysningar 7 9

2 Ung Fo retagsamhct i Viisternorriand FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska Irronor, SEK. Verksamheten Ung Företagsamhet Västernorriand är en ideell förening som erbjuder utbildningskoncept till länets skolor. Genom Ung Företagsamhets utbildningar får ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Föreningen har under året haft 4 personer anställda, varav en person anställdes i oktober på halvtid med placering i Örnsköldsvik, Styrelsen har bestått av nio ledamöter samt ordförande. Medlemmar i föreningen är elever, lärare och rådgivare, för närvarande drygt 1000 personer. Ung Företagsamhet i Västernorriand är en av totalt 24 regionala föreningar som är anslutna till den ideella organisationen Ung Företagsamhet Sverige. Föreningen arbetar i huvudsak med konceptet UF Färetagande, ett utbildningskoncept i företagande och företagsamhet för gymnasieskolan. 23 % av en årskuil driver UF-företag och vi finns på de flesta skolor och i samtliga kommuner. De 626 elever som under läsåret driver UF-fbretag erbjuds förutom klassbesök, utbildning och rådgivning även att delta på en rad arrangemang som vi på Ung Företagsamhet arrangerar. Föreningen har en rad engagerade lärare som handleder UF-företagarna i deras dagliga arbete. Föreningen arbetar även med två grundskolekoncept Vårt Samhälle och Se möjligheterna. Efter att ha drivit arbetet på grundskolan i projcktform, verkar vi nu för att finna finansiering för att permanenta verksamheten. Grundskolekoncepten tillsammans med vårt ursprungliga koncept UF-företagande gör att vi nu kan erbjuda en röd tråd av entreprenörskap till länets skolor. En viktig del av föreningens verksamhet är de aktiviteter vi erbjuder elever, lärare och skolledare. Mest framträdande är de mässor som vi erbjuder både på lokal- och regionalnivå. Föreningens verksamhet finansieras helt med hjälp av samarbetspartners inom den privata och den offentliga sektorn. Dessa finner en nytta i ffireningens verksamhet och stödjer därför Ung Företagsamhet. Bland annat är alla länets kommuner samt ett 40-tal privata företag från regionen med och bidrar till verksamheten lanseras ett nytt koncept för grundskolan eller de tidiga delarna av gyrnnasieskolan, Min Framtid. Konceptet som handlar om privatekonomi kommer att bli ett bra komplement till våra övriga koncept. Vi kommer även att göra en rad insatser lbr att underlätta för nya program att välja UF-företagande samt att vi jobbar mcd att anpassa vårt erbjudande efter de kurser där UF-fbretagande vuxit. Ett linansiellt mål fdr föreningen är att bygga upp en buffert om en halv årsomsättning för att säkra föreningens fortlevnad vid en oförutsedd händelse. Tack vare ett genomtänkt och strategiskt finansieringsarbete såväl som god förvaltning av finansiella medel finns möjligheter att genomföra elevers UF-år trots eventuella ekonomiska svårigheter i framtiden liksom möjligheter till expansion. Sida 2 av 9

3 Ung Företagsamhet i Viisternorrland Flerarsj ämfö relse* Nettoornsätining Res. efter finansiella poster Balansomsiutning Soliditct (%) 72.5% 79,0% 72,0% 73,6% Kassalikviditet (%) 363,9% 476,2% 357,0% 379,3% *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till stämmans förfogande står följande viristmedel balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida3 av9

4 Rörelsens intiikter m.m. Rörelsens kostnader Not Nettoornsättning Övriga extema kostnader Personalkostnader RESULTATRÄKNING Resultat från finansiella poster Rörelseresultat Ung Företagsamhet 1 Viisternorrlaiid Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Riintekostnader -106 Sida 4 av9 Årets resultat Resultat efter finansiella poster

5 Sida 5 a 9 TILLGÅNGAR Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga fordringar OmsittningstiIIgingar Not Ung Företagsaniliet 1 Västernorrhind SUMMA TILLGÅNGAR Summa omsättningstii1gingar Kassa och bank BALANSRÄKN ING Övriga fordringar

6 Ung Företagsamhet i Viistcrnorrland BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULI)ER Eget kapital Not Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Levcrantörsskulder övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäktcr Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER inom LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsifirbindelser Inga Inga Inga Inga Sh.a 6 av9

7 Ung Företagsain Iict 1 Vilsternorriand TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprincipcr överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Statligt stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer alt uppf lla därmed sammanhängande villkor. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet avsett att kompensera. Värderingsprinciper in. m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomsiutning Kassalikviditet Ornsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Neftoomsittning Nettoo,nsättning iippdeladpå röre!segrc n Privat Offentlig Övrig Sida7av9

8 Sida av 9 till en normal arbetstid. följande belopp: Jkledeknztal alistlilldir varav kvinnor 2,5 2,0 Mcdelanialet anställda bygger på av föreningen bctalda närvarotimmar relaterade Not 4 Eget kapital Not 3 Övriga riinteintäktcr och liknande resultatposter TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Ung Företagsam het i Viistcrnorrland Belopp vid årets ingång Årets vinst Not2 Personal Löner och ersättningar Pensionskostnader Belopp vid årets utgång Räntor Löner, ersiitniligar in.rn. Summa Medelantal anställda har varit 3,0 3,0 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått mcd Socialakostnader 3Q

9 Ung Företagsamhet i Västernorriand TILLÄGGSUPpLYSNINGAR SVALL Robert Nordin Styrelselcdai t Arineli Johansson Styrelseledamot Christ&Engberg \ Styrelseledamot fl 7 Irid 1 er,styrelscledarn t / tbias Wikström Jan-Erik. Styrelseledamot Ulrika Westin Styrelseledamot bfirister Berglund Styrelseledamot Vår revisionsberättelse har hinmats den I april 2014 Auktoriserad revisor Sida9av9

10 _L. pwc c4sionsetesc hi e Sa hpflty C i asci i lc, ( (. -C37 Ranpo:L oni hl sl udo\isninhrn \1 air iit:oit ( 11 It \JSlOfl fl lisitc VSiIII(Il för lol(lili11jlcl i \ tclirliililflo lai ir 201. Stijn La iis anavai föi i sr (iovisitnlq(iz De (I1Sl\ 1(15(0 SOlfi har 111 v1(rii lai itl lipplalta (fl i;srq(lo jsliiilg solo ger (fil 1 (tivisiilldc bild enligt rsredo j,sningslagcn och lör (ho interna kontroll som styrelsen hedomer ar nodv indig for (tt tipprailli CII Ilsiedov (ning 50(11 ile innth(iler \ entligi lelikligheler, vare sig drasa beror pi oegc ni! i:1ieter eller p.( fel. Revisorns ansvar Vart ansvarar att uttala oss om in-redos is! ngen pa grundval av var il,lsiofl. Xi har titlar revisiofl(l1 enligt International Slanda rds on Aud IIi Og iiili gi id revisa 1 1 sed - enge. Dessa standarder!rivcr att i följer yrkesetiska ktiv samt planera r oeli utför revisioflen loi all iippni rimlig SlICrllel att iiisredovislliligeli inte inlieldiller vasentligi elakt iglieter. En revision iiinetittn itu r,eflolll oliki itgirdel inhiiti ievisionsbevis 001 belopp och mman information i ilrsredovislnllgen. ]{e\ sorti vii jur vilka itgal der snitt sliii ntiorti, blont annat genom alt bedtinit riskerna lai csolligl ft!tkliglieter 1 irsedovisiingeit, VilL! sig (le.ssa beror pit oegei(llirl1etrieller1i1 le!. XIII (1(11111 risih(dolo ititi hitlita revisorn de delil lv den IllerIlt kontrollen 5001 är relevir il for bur Ii relliligen tipp1ilti eli arsred Ivisnulig i svite tt ulloriiti gransknullgs(lgarder 50(11 ir illctiii1liseil ga ned liiinsvti till OnISlail(ligtll lerllfl, 111(11 inte i 5\tl1! alt uitilaiide 0111 etti. klivjielen j h)rellii)g(iis iitttiiii lioitlioll. En l(\ ittietitlir oeksii cit (IlvIrderilig Il lndaiiiilseiill;l 1(1(11 1 (IL redovisningsj)rilleiper IlIrlIllilItS 0(11 lv rioiliglmeten i styrelsens (l slalilliligir i red visiliagell liksom en tilviirdering iv (1(11 överi.npaiide presiittitioiiett i lis0l(1\isiflhig(ii. Vi anser all de revisionsbiu is air inltintlat irlillröekliga ((eli (Ildaloatsellliga solo grund för värt ni talande. lt1)pol L on aridli ;i kröv iili: lg,;.r och ii1 5 ii;itfninga r Utöuer,i te (liii Il ifl-1edo iiilingen Iliii\I firil 111a1 Tel!5i011 av 5\elSe 115 i!tniia mi Ung Itiri tagsiniliet 1 Väsgrnorrlind tör är 20 i S1jrc 1sans ctrzsvai Det hr styrelsen som har ansvaret nr förvillillngell. Rcvisorns ansvar \Tiri (I15Vtr dr(tt med riitiligstkerttt littill ((SS ((1(1 toll.illill11.i,eil Pa grundval iv var reu ision \ö Ilar (111(01 revisinlien enligt god revisionssed i Sverige. Som und riig for värt (litilinde om mniviririllet har I ullover viir 1(1 (1011 X iiisicdov( lingen granskat vasent ligi beslut, ttgtrder och lorllillalldefl i toreniiigeit tor att kunna liedonia om ilagon slyrelseledanmol har tore tagit niigoa iiigiird eller ;pnrt sig sl till fiirsiiinmelse kim leda titt ersaliiiingsslylrtigliet 1ldig Vi anser alt (le revisinniluvis vi har inhämtat iii tillrielhiga oeh aildlillälseilliga 111)111 giiiiid tr värt ottalainle. Uttalwid( Xi lillstvrker att hre inligsttiiiiiini hevilir itvielseiis leiliino;er iisvrsfnhiet för ra]ieiiskaas,iet. Snadu all C april 2011 ngs 1 rieuvaterlion eck ii Ipers All brist me i Irssori Schedi ii Anki oriserad revisor (Jltaland 2iilt Enligt var upplit hin: har list edos illi lita lillillittits i eiili Illt!dl irsiedovisiings!agii (((il gli eli lila väsentligt llseelidell raltvis;tiide bll au tlne111!lgells liiiii:sielii ställniog l1i (liii 31 rteeeiitlter 2111:; och iv dess finansiclla hesuihit tor inet eolhgt äisrednvisi ingslagen. Forvalt ningsberit leken är uret dig oled insiedovistijitgens övriga delar.

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369).

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369). -n ca d e ned i a Stockholm 2014-10-01 Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående byte av huvudman Hermods Gymnasium Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer