Citybanan och kulturmiljön. Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Citybanan och kulturmiljön. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Citybanan och kulturmiljön Årsrapport 2011

2 Förord I Stockholm byggs på regeringens uppdrag en tvåspårig järnvägstunnel, Citybanan. Syftet är att att råda bot på den kapacitetsbrist som sedan länge är kännbar i tågtrafiken på grund av den så kallade getingmidjan de två spåren in mot Stockholm Central söderifrån. Byggnationen av Citybanan är komplex både avseende utförande och påverkan på omgivningen. Under 2011 producerade vi för över 2,3 miljarder kronor, mitt i centrala Stockholm, samtidigt som vi lyckades behålla den nödvändiga, tillräckliga acceptansen för arbetena hos boende och verksamma. Citybanans sträckning passerar bland annat ett stort antal byggnader och verksamheter som fordrar särskild hänsyn. En del av dessa byggnader och dess inventarier är kulturhistoriskt värdefulla och att skydda dessa har hög prioritet när vi bygger Citybanan. Den här årsrapporten är en sammanfattning av det arbete vi gjorde under 2011 för att värna den kulturmiljö som berörs av bygget av Citybanan. Stockholm, mars 2012 Kjell-Åke Averstad Projektchef Citybanan Inledning I Stockholms innerstad där Citybanan passerar finns ett flertal byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla och som är skyddade enligt lagar och förordningar 1. Projekt Citybanan arbetar aktivt för att motverka skadlig påverkan på dessa byggnader. Vi har anlitat sakkunnig expertis i form av konservatorer, vibrationsexperter, statiker med flera. Arbetet bedrivs även i nära samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län och Riksantikvarieämbetet. I förlagan till denna årsrapport, Årsrapport 2010 Citybanan och kulturmiljön, valde vi att belysa det omfattande arbete som under 2010 genomfördes gällande Svenska kyrkans kyrkobyggnader och byggnaderna på Riddarholmen. I den här rapporten Årsrapport 2011 Citybanan och kulturmiljön, redogör vi för det fortsatta arbetet med dessa byggnader. Vi har även valt att beskriva de åtgärder som vi har genomfört för flera andra byggnader. I nästa avsnitt finns även en beskrivning av det Program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader som under 2010 och 2011 har reviderats och som beskriver projektets arbetssätt för framtagande av byggnadsspecifika kontrollprogram för de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. 1) Lag (1988:950) om kulturminnen m.m., Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m., Plan- och bygglagen (2010:900) och Miljöbalken (1998:808). Innehåll Förord och Inledning 2 Övergripande Program till skydd för kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader 5 Södermalm 6 Riddarholmen 9 NOrrmalm 13 vasastan 18 2

3 TOMTEBODA VASASTADEN Station Stockholm Odenplan Torsgatan Odengatan NORRMALM KUNGSHOLMEN Station Stockholm City GAMLA STAN Riddarfjärden Slussen SÖDERMALM Hornsgatan Teckenförklaring Citybanan Järnväg Tunnelbana Bakgrundskartor Copyright Stockholms stadsbyggnadskontor Kartan uppdaterad 22 mars m Station Stockholms södra Fatbursparken 3

4 Citybanans tunnel passerar under Gustaf Vasa kyrka. Här, på Odenplan, bygger vi en ny pendeltågsstation och gemensam entré för pendeltågs- och tunnelbaneresenärer. Fotograf: Mikael Ullén 4

5 Industriklättarare sätter upp vibrationsmätare på Riddarholmskyrkans tornspira. fotograf: hans ekestang Övergripande program till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriska byggnader Projekt Citybanan tog 2007 fram ett Program till skydd för kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader. Syftet med programmet var att redovisa hur Projekt Citybanan arbetar för att skydda den kulturmiljö och de kulturhistoriska byggnader som ligger utmed tunnelns sträckning. Programmet är ett komplement till Citybanans miljökonsekvensbeskrivning men ger en mer detaljerad beskrivning av hur projektet arbetar med riskanalyser, kontroller av grundvattenpåverkande och vibrationsalstrande arbeten. Sedan 2010 har vi arbetat med att uppdatera programmet och i oktober 2011 färdigställdes det. I arbetet har bland annat Länsstyrelsen i Stockholms län, Riksantikvarieämbetet och Stockholms stadsmuseum deltagit. Programmet är ett levande dokument som kommer att uppdateras löpande. Parallellt med detta arbete har en översyn gjorts av samtlig kulturhistoriskt skyddad bebyggelse inom Citybanas inventeringsområde (cirka 200 meter) från tunnelsträckningen. För alla byggnader inom Citybanans besiktningsområde (ca 150 meter) som är kulturklassade kommer byggnadsspecifika kontrollprogram att upprättas. Med kulturklassade byggnader menas statliga byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och de byggnader som är skyddade av Plan- och bygglagen och som av Stockholms stadsmuseum bedömts vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla, så kallat blåklassade byggnader. Blå klass är den högsta klassen och innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde motsvarar kriterierna för byggnadsminnen enligt kulturminneslagen. Totalt kommer cirka 70 byggnadsspecifika kontrollprogram att arbetas fram. Där vi passerat med tunnelfronterna upprättas inga byggnadsspecifika kontrollprogram. För de kyrkliga kulturminnena, fem berörda kyrkor, har kontrollprogram redan upprättats. Kontrollprogram finns också för södra Riddarholmen och ett liknande arbete pågår för norra Riddarholmen. Ambitionsnivån är mycket hög och omfattande försiktighetsmått har vidtagits. Därutöver fortsätter arbetet med att ta fram program för övriga byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. Kontrollprogrammens utformning kommer att skilja sig åt beroende på byggnadens kulturklassning, känslighet och bedömd påverkan från Projekt Citybanan. Projekt Citybanan har därför upprättat en arbetsmetodik för att ta fram programmen. Denna metodik är indelad i fyra steg, vilket resulterar i fyra olika typer av kontrollprogram. Arbetet med att upprätta byggnadsspecifika kontrollprogram fortgår och beräknas vara klart under våren

6 Citybanans servicetunnel kommer att passera under kyrkan medan pendeltågstunneln går strax öster om koret, cirka 20 meter under jord. Fotograf : hans ekestang Södermalm Under Södermalm, från Riddarholmen till station Stockholms södra, bygger vi den södra delen av Citybanan. Sankta Maria Magdalena kyrka Citybanans arbeten vid Sankta Maria Magdalena kyrka har pågått hela året. Vid årsskiftet 2011/2012 låg tunnelfronten mitt i jordsvackan, cirka 15 meter sydost om kyrkan. Arbetena har bedrivits med stor hänsyn till kyrkan, dess inventarier och kyrkogården. Det kontrollprogram som tidigare har tagits fram genomförs kontinuerligt. Resultatet av sättningsmätningarna har inte påvisat några sättningar i nämnvärd omfattning. Vibrationsmätningarna visar att de sprängningar som genomförts ligger under de angivna 6 vibrationsvärdena för kyrkan. Med anledning av de flagor som upphittades i kyrkan under hösten 2010 (se årsrapport 2010) genomfördes under februari en mellanbesiktning av alla ytor som förbesiktigats av våra konservatorer. Besiktningen visar vissa förändringar, dock inget som föranlett någon direkt säkringsåtgärd. I anslutning till mellanbesiktningen utreddes frågan om huruvida de skyddsåtgärder som genomförts på altaret behöver kompletteras. Utredningen visade att eventuell komplettering skulle kunna innebära en större påverkan

7 Det kontrollprogram som tagits fram för kyrkan genomförs kontinuerligt. Fotograf: Hans Ekestang Schaktarbeten i tunneln orsakade ett hål på kyrkogården. Händelsen påverkade inte människor, byggnader eller gravar. Fotograf: Hans Ekestang Konservatorerna använde sig av en tio meter hög byggnadsställning för att dokumentera skicket på kyrkans utsmycknader. Fotograf: Hans Ekestang på altaret än de flagor som kunde tänkas lossna om inga kompletterande åtgärder utfördes. Därför beslutade projektet att inte komplettera med ytterligare skyddsåtgärder. Under året har det vid kontroll av kontrollprogrammets referensytor konstaterats att ytterligare ytskiktsflagor lossnat. Det har skett både då Citybanan har och inte har utfört sprängningsarbeten i närheten av kyrkan, och så även under längre tids juluppehåll. I november bildades ett cirka 4 kvadratmeter stort hål på kyrkogården med anledning av ett ras vid tunnelfronten i jordsvackan rakt nedanför. Arbetena stoppades tills vidare. Orsaken utreddes noggrant, liksom hur arbetena skulle kunna fortsätta. Händelsen var mycket oväntad och har föranlett att en delvis annan metod används vid förstärkningen av jordmassorna. I området där hålet uppstod fanns inga gravar. När Citybanans arbeten i närheten av kyrkan är klara kommer kyrkan och byggnader i anslutning till den att efterbesiktigas. Därefter kommer slutligen hanteringen av de uppkomna förändringarna att ske. 7

8 Fastigheten Östergötland 29, Södra Latins gymnasium, är blåklassad och anses ha ett stort kulturhistoriskt värde. fotograf: hans ekestang Södra Latins gymnasium I juni 2011 besiktigade vi fastigheten Östergötland 29, mer känd som Södra Latins gymnasium. En konservatorsbesiktning genomfördes, också den i juni. Vid besiktningen identifierades inga delar eller detaljer i behov av skyddsåtgärder. Någon regelbunden uppföljning bedömdes därför inte som nödvändig. Södra Latins gymnasium är en för 1890-talet tidstypisk institutionsbyggnad. Mycket av skolans ursprungliga utseende finns bevarat, både exteriört och interiört. Att även systerskolan Norra Real, som uppfördes efter samma ritningar är välbevarad, gör att dessa två byggnader tillsammans, och var och en för sig, har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Huvudbyggnaden är uppförd i tre våningar samt källar- och vindsvåning. Fasaderna är gjorda av rött fasadoch formtegel. Huvudentrén har en stor naturstentrappa och granitportal. Byggnaden är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseum, vilket innebär det högsta skyddsvärdet för byggnader som skyddas i enlighet med Plan- och bygglagen. Fasaderna har starkt markerade murpelare, valvbågar och bjälklag utformade av formpressat tegel med dekorationer av gjutjärn och smide samt portal i granit. Interiört finns trapphus, trapphallar och aula med olika typer av marmorering, ådrings- och schablonmålning med inslag av förgyllning. Det finns också bevarade snickerier och annan fast, äldre inredning. Dessa byggnadsdelar är utpekade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. 8

9 Riddarholmen Våra arbeten på södra Riddarholmskajen och i Söderström har pågått sedan På södra Riddarholmen gör vi anslutningen för den 300 meter långa sänktunneln som ska gå i vattnet mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand. Vi har byggt ut kajen genom att sätta spont och täta berget. Därefter har vi schaktat ut en 24 meter djup arbetsgrop. Från schaktgropen och norrut spränger vi tunneln under Riddarholmen, mot Norrmalm. Juni till september genomförde Sjöhistoriska museet en arkeologisk utgrävning i schaktgropen på Riddarholmens södra kaj för att säkra det maritima arvet. Arkeologerna jobbade på uppdrag av Projekt Citybanan, enligt beslut från länsstyrelsen, och i samarbete med Stockholms stadsmuseum. Byggnaderna på Riddarholmen har delats upp och hanteras i två olika kontrollprogram, ett för södra och ett för norra Riddarholmen. Båda kontrollprogrammen har arbetats fram under året. Under 2011 har följande aktiviteter och åtgärder genomförts: Utvärdering av bakgrundsmätningar av vibrationer. Under 2010 upprättades en omfattande mätplan för sättningsmätningar på hela Riddarholmen. Under 2011 har kompletterande dubbar installerats där behov funnits. fotograf: hans ekestang 9

10 Konservator utför säkring av lös färg på en takfris i Wrangelska palatset. fotograf: Konservatorsnätverket Konservatorer mäter spricka i Sparreska palatset. Södra Riddarholmen fotograf: Konservatorsnätverket I kontrollprogrammet för södra Riddarholmen ingår: Riddarholmskyrkan, Västra, Östra och Södra Gymnasiehusen, Wrangelska palatset, Kammarrättens hus, Sparreska palatset, Gamla riksdagshuset och Hebbeska palatset. Under året har följande aktiviteter och åtgärder utförts i och omkring dessa byggnader: En åtgärdsplan med förslag till säkrings- och skyddsåtgärder togs fram. Efter en genomgång på plats med Riksantikvarieämbetet skickades en ansökan in om att tillstånd att få utföra dessa. Efter det att tillstånd erhölls genomförde konservatorer de föreslagna åtgärderna. Konservator utför skyddsåtgärder i Klosterrummet i Östra Gymnasiehuset. fotograf: Konservatorsnätverket Redan 2010 uppmärksammades en skadad pelare i Wrangelska palatset och en fördjupad utredning genomfördes kring denna. Det resulterade i att man i slutet av 2011 ansökte hos Riksantikvarieämbetet om att få förstärka pelaren. Tillstånd väntas medge att förstärkning kan genomföras i början av En teoretisk analys med avseende på vibrationer genomfördes av Kammarrättens hus. För södra Riddarholmen har ett program för vibrationsmätning tagits fram. Sedan hösten 2011 genomförs månatliga kontroller i byggnaderna på södra Riddarholmen. 10

11 Omkring 800 föremål hittades under utgrävningen. Föremålen dokumenteras i en rapport. Fotograf: Hans ekestang Marinarkeologer från Sjöhistoriska museet gjorde en utgrävning i samband med våra arbeten på södra Riddarholmen. Fotograf: Hans ekestang Marinarkeologiska utgrävningar på Riddarholmen Projekt Citybanans arbeten för sänktunneln i Riddarfjärden gjorde det möjligt att utföra en utgrävning vid Riddarholmens södra kaj, den största sedan utgrävningen vid Helgeandsholmen på slutet av 1970-talet. Utgrävningen pågick under juni september Totalt hittade Sjöhistoriska museets marinarkeologer runt 800 föremål under utgrävningen det största ett ankare och det minsta ett tvåöresmynt. Bland fynden kan även nämnas delar från en 1700-talsbåt, flaskor, mynt och porslin. Fyra snusdosor grävdes fram, varav den ena har en gravering som gjorde att ägaren kunde spåras. På snusdosan i mässing kan man läsa inskriptionen Danils Per Persson Leksand & Romma Sjöhistoriska museets intendent och projektledare Marcus Hjulhammar tittade Ett av fynden, en snusdosa från mitten av 1800-talet, visade sig ha en särskilt intressant historia. Fotograf: Hans ekestang i kyrkböcker och hittade där mer information. Per Persson var bonde och bodde på gården Danils. Under sitt liv var han verksam i Dalarna men någon gång tog han sig till Stockholm, kanske i affärer. Och det var då han förlorade snusdosan som återfanns under utgrävningarna. Allt det här ger en direktkontakt med tiden som är väldigt speciell och mycket värdefull, anser Marcus Hjulhammar. Utan sådana här stora byggprojekt skulle vi inte få tillfälle att få fram den information som vi nu har fått, konstaterar han. För Sjöhistoriska museet återstår att göra en sammanställning av alla fynd i en teknisk rapport som sedan lämnas till Trafikverket och Riksantikvariet. 11

12 Norstedts hus ingår i kontrollprogrammet för norra Riddarholmen som blev klart i december. fotograf: Hans ekestang Norra Riddarholmen I norra Riddarholmens kontrollprogram ingår Hessensteinska palatset, Stenbockska palatset, Schering Rosenhanes palats, Gamla Riksarkivet (i dag kallat Palatset), Birger Jarls torn, Överkommissariens hus och Norstedts hus. För byggnaderna på den norra delen har fördjupade konservatorsbesiktningar genomförts under året. Dessa har lett till ett förslag till säkrings- och skyddsåtgärder, vilka gicks igenom med Riksantikvarieämbetet. Därefter har en ansökan skickats in till Riksantikvarieämbetet. Svar inväntas i början av Kontrollprogrammet för norra Riddarholmen färdigställdes i december Det innebär att ett antal skyddsåtgärder kommer att vidtas samt att månatliga kontroller kommer att genomföras i byggnaderna från och med februari 2012 då tunneldrivningen närmar sig Riddarholmens norra kaj. Norstedts hus Kvarteret Gråmunkeholmen 4 har under många år använts som tryckeri, stilgjuteri och förlagsrörelse för bokförlaget Norstedts. Byggnaden är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. Det innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Under 2011 har vi genomfört en översiktlig och en fördjupad konservatorsbesiktning. Dessa visade att inga skyddsåtgärder behöver genomföras i byggnaden. I samband med konservatorsbesiktningen definierades ett antal referensytor som man normalt månadsvis kommer att kontrollera när sprängningarna för Citybanan befinner sig i närheten av byggnaden. Byggnaden på Gråmunkeholmen 4 ingår också i det kontrollprogram som finns för Riddarholmen vad gäller sättningsmätning. Kompletterande sättningsdubbar installerades under

13 Schefflerska palatset, även kallat Spökslottet, ligger på Drottninggatan 116 Fotograf: goran dedovic Norrmalm Under Norrmalm, från Observatorielunden i norr till Riddarholmen i söder, bygger vi den mittersta delen av Citybanan. Där ingår även den nya pendeltågsstationen Stockholm City som byggs under T-Centralen. Schefflerska palatset Schefflerska palatset i kvarteret Kungsstenen 4, även kallat Spökslottet, är ett byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Citybanans huvudtunnel drivs i direkt anslutning till fastigheten. Byggnaden är bland annat utsmyckad med stuckaturer från 1700-talet och här finns stora glas- och tavelsamlingar. För att dokumentera status samt bedöma behov av skyddsåtgärder har ett omfattande inventerings- och dokumentationsarbete utförts av konservatorer. Vid besiktningen identifierades följande delar och detaljer i behov av skyddsåtgärder, och genom nära samarbete med fastighetsägaren och verksamhetsutövaren har vi utfört nedanstående under 2011: Nedpackning av känsliga glasföremål. Kristallkronornas upphängningar har förstärkts och möjlighet till skyddspåsar finns. Dessa kan fånga upp delar från kronorna utifall något skulle lossna. Skyddsåtgärder i form av skyddsinklistringar har utförts på stuckaturtaket som är från 1700-talet. Avhängning/omhängning/säkring av målerier som bedömts ha bristfälliga upphängningar. Förstärkt upphängning genom extra vajer, uppsättning av dämpande material mellan vägg och konstverk och förstärkning av ramar är utfört. Ett antal konstverk har packats ned och magasinerats i huset, detta för att säkerställa att luftfuktighet och temperatur förblir korrekt för konstverken. Förbättringsåtgärder har utförts på en del tavelramar. Säkring av skulpturer genom glidskydd. Under tiden vibrationer från Citybanans sprängningar påverkar byggnaden sker, förutom månatliga kontroller av konservatorer, också mätning av vibrationer och sättningar i ett antal mätpunkter. 13

14 Blå tornet Blå tornet i kvarteret Vingråen (Drottninggatan 85) är ett byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Byggnaden, som ligger ovanför Citybanans tunnel, är mest känd som Strindbergs sista bostad och lokal för Strindbergsmuseet. Under året har konservatorsbesiktningar utförts av de delar som är skyddsklassade enligt byggnadsminnesmärkningen. Vid besiktningen identifierades följande: Sprucken och delvis lös stuccomarmor i huvudentrén som sedan säkrades med hjälp av skyddsklistring. Ett flertal spruckna glas i trapphusets blyinfattade glasfönster säkrades med åldersbeständig tejp. Ett byggnadsspecifikt kontrollprogram är framtaget för fastigheten och har under året inneburit att kontroller av referensytor genomförts månadsvis av konservator så länge Citybanans sprängningsarbeten påverkat byggnaden. Sprucken marmor har säkrats med så kallat japanpapper, ett tunt papper som fästes med klister. fotograf: Konservatorsnätverket Blå tornet var författaren August Strindbergs sista bostad. Här finns nu bland annat ett museum. fotograf: Gustav svansbo Oscarsteatern Fastigheten Hasseln 4 inrymmer Oscarsteatern och är byggnadsminnesförklarad. Den ligger cirka 65 meter från närmaste tunneldel. I maj 2011 utfördes en konservatorsbesiktning, främst av de delar som omfattas av byggnadsminnesförklaringen. Vid besiktningen identifierades inga delar eller detaljer i behov av skyddsåtgärder. Någon regelbunden uppföljning bedömdes inte heller som nödvändig. Oscarsteatern på Kungsgatan 63 är byggnadsminnesförklarad. fotograf: gustav svansbo 14

15 Centralposthuset på Vasagatan kommer att kontrolleras regelbundet. Fotograf: Jenny ryderstedt Regeringsbyggnader på Norrmalm Statens fastighetsverk förvaltar ett stort antal regerings- och departementsbyggnader på Norrmalm. Några av dem, före detta Centralposthuset på Vasagatan samt Centralpalatset på Tegelbacken ligger i närheten av Citybanan och där pågår ett omfattande kontrollarbete. Under 2011 har Projekt Citybanan genomfört Centralposthuset Centralposthuset ritades av arkitekten Ferdinand Boberg och uppfördes Sedan mitten av 1990-talet finns här inte längre något postkontor och Postens huvudkontor flyttades härifrån Under 2008 flyttade olika delar av regeringskansliet in i huset. Byggnaden har en omfattande utsmyckning av stenfasaderna samt värdefulla takmålningar och stucktak invändigt. Under året har tunnlar för Citybanans station Stockholm City sprängts fram under byggnaden. Ett kontrollprogram baserat på konservatorsbesiktningar inventeringar och besiktningar som har använts som underlag för de byggnadsspecifika kontrollprogram som har tagits fram. I arbetet har byggnadsteknisk expertis och konservatorer varit involverade. Allt arbete har skett i samarbete med Statens fastighetsverk. och byggnadstekniska besiktningar har färdigställts. Konservatorerna har inte föreslagit några direkta skyddsåtgärder, däremot täta kontroller av bland annat valvmålningar och etsat glas interiört samt av fasadutsmyckningar och befintliga sprickor i stensocklar exteriört. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt utsmyckningen i den gamla entrén mot Vasagatan. Under hela året har månadsvisa konservatorskontroller genomförts i enlighet med kontrollprogrammet. 15

16 Konservator utför kontroller av Centralpalatset varje månad så länge Citybanans arbeten påverkar byggnaden. fotograf: Gustav svansbo Centralpalatset Byggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet som kontors- och affärshus. I dag disponeras Centralpalatset av Regeringskansliet. Fasaden är utsmyckad med stenskulpturer, interiört finns tak- och väggmålningar samt stuckaturer. Byggnaden är belägen cirka 120 meter från Citybanans närmaste del. Skyddsarbetet har under året inriktats på att ha besiktningar, inventeringar och kontrollprogram klara när sprängningsarbetena under slutet av året närmar sig byggnaden. I slutet av november 2011 var avståndet cirka 150 meter. Under sommaren besiktigades Röda Bodarna av konservatorer och byggnadsteknisk expertis. Konservatorerna har rekommenderat särskilt fokus på en befintlig större spricka i en väggmålning, i övrigt månadsvisa kontroller av fasadutsmyckningar och interiörmålningar. Under hösten färdigställdes ett kontrollprogram för byggnaden och vibrationsmätare placerades ut. 16

17 Kyrkor på Norrmalm Sankta Clara kyrka är med sitt 116 meter höga torn Skandinaviens näst högsta kyrka. fotograf: Mikael ullén Konservatorerna gör regelbundna kontroller i kyrkan. fotograf: Mikael ullén Sankta Clara kyrka Under hela året har det pågått sprängningar på olika avstånd från kyrkan, som närmast cirka 35 meter. Uppmätta vibrationsnivåer har legat under larm- och gränsvärden. Regelbundna konservatorskontroller har genomförts vid sidan av vibrations- och sättningsmätningar. Omfattningen av rapportredovisning har beslutats i samråd med församlingarna. Kontrollprogrammet har kompletterats med nya referensytor i det så kallade Rehn-epitafiet, en minnestavla över professor Jean Eric Rehn, samt i kyrkotornet. Kompletterande sättningsdubbar har placerats ut. I januari och sedan även i juni öppnades två gravvalv under kyrkogolvet för en noggrann besiktning av byggnadskonstruktioner och ytskikt. I början av året konstaterade Projekt Citybanans konservatorer tendenser till ökad sprickbildning i den norra korsarmen. Denna tendens har följts upp med tätare konservatorskontroller, kompletterande fotografering, ultraljudsmätning samt med fördjupade analyser för att kunna upptäcka förändringar i byggnaden över längre tid. Besiktningar, vibrations- och sättningsdata har i diagramform jämförts med klimatdata (temperatur och luftfuktighet). Man har kunnat se en årstidsvariation för sprickor som är kopplad till förändringar i just temperatur och luftfuktighet. Adolf Fredriks kyrka Under året har sprängningarna successivt kommit närmare kyrkan, från 200 meter i januari till 120 meter i december. Från sprängningarna har endast registrerats svaga vibrationer i kyrkan, långt under angivna vibrationsvärden. De undersökningar som gjordes 2010 visade att marken som kyrkan står på inte är sättningsbenägen och man har bedömt att risken är liten för en sänkning av grundvattennivån. Sprängningarna har kommit närmare Adolf Fredriks kyrka, men endast svaga vibrationer har uppmätts. fotograf: goran dedovic 17

18 Vasastan Under Vasastan bygger vi den del av Citybanan som sträcker sig från Tomteboda till Observatorielunden. Vi bygger också en ny pendeltågsstation vid Odenplan. Konst och skulpturer i Studentpalatset har besiktigats under året. I byggnaden finns en del sprickor, dessa kontrolleras regelbundet. fotograf: Gustav svansbo Studentpalatset Fastigheten Bergsmannen Större 8 uppfördes efter ritningar av Erik Lallerstedt. Den byggdes för Stockholms högskolas juridiska och humanistiska fakulteter. I dag kallas den för Studentpalatset och har läseplatser för studenter. I Studentpalatset finns flera skulpturer i gips och marmor. Med något undantag tillhör dessa Konstakademin, och har varit placerade i byggnaden sedan den stod färdig. Här hänger även deponerad konst som tillhör Statens konstråd. Byggnaden anses vara ett arkitektoniskt högtstående exempel på 1920-talets byggande och är byggnadsminne sedan Den konservatorsbesiktning som utfördes under året visade att det inte finns någon utbredd sprickbildning i byggnaden. En rik förekomst av sprickor förekommer dock i vissa delar av byggnaden och är koncentrerad till några av rummen. Den fasta inredningen bedöms vara i mycket gott skick. Skulpturer och konst är besiktigade med fokus på placering, montering och upphängning. Dessa säkringsåtgärder har utförts under året: Kilar har satts mellan skulptur och sockel. Lösa delar har bundits fast. Upphängningen av konst och vissa armaturer har förstärkts. Ett urval sprickor kontrolleras regelbundet med hjälp av gipsvakt/mikroskopmätning. Sprickbildning i en väggfast snäckdekor ses över regelbundet, så kallad okulär kontroll. Okulär kontroll sker även för ett urval av skulpturerna. 18

19 Observatoriet Observatoriet, på fastigheten Vasastaden 2:98, uppfördes åren efter ritningar av Carl Hårleman och invigdes hösten Observatoriet är klassat som byggnadsminne och ligger cirka 90 meter från närmaste tunneldel. Vid besiktning av konservator identifierades inga delar eller detaljer i behov av skyddsåtgärder. En byst lyftes ner innan sprängningarna startade för att den inte ska riskera att falla ned på grund av eventuellt ökade vibrationer. Kontroll av sprickbildningar i byggnaden föreslogs och enligt det byggnadsspecifika kontrollprogram som finns upprättat för byggnaden utför konservatorer kontroller månadsvis under tiden Citybanans sprängningsarbeten kan påverka fastigheten. Observatoriet kontrolleras varje månad så länge sprängningar pågår nära fastigheten. fotograf: Gustav svansbo Rödabergsområdet Humleboet 13 Fastigheten Humleboet 13 är en del av Rödabergsområdet som är särskilt utpekad som riksintresse för kulturmiljövården. Området utgörs av det största samlade beståndet av byggnader från 1920-talet och är värdefullt ur arkitektur-, stadsplane- och socialhistorisk synvinkel. Arbetet med bergsprängning för bygget av Citybanan har pågått under området under I samarbete med Stockholms stadsmuseum har ett underlag av berörda fastigheter i området tagits fram. Med utgångspunkt av underlaget har konservatorer varit på plats och besiktigat och dokumenterat fastigheterna och trapphusen. När Citybanan inte längre påverkar Rödabergsområdet kommer efterbesiktning att genomföras av konservatorer. Under 2011 gjordes de första besiktningarna av fastigheten i Rödabergsområdet. fotograf: gustav svansbo 19

20 Kyrkor i Vasastan Ett screentryck sattes upp i kyrkan i februari Från en byggnadsställning där bakom kan Citybanans kulturarvsexperter kontrollera och skydda kyrkans altare. Gustaf Vasa kyrka Gustaf Vasa kyrka är grundlagd på berg. Citybanans pendeltågstunnel kommer att passera under kyrkan som ligger vid Odenplan där en ny pendeltågsstation byggs. Arbetena med att spränga ut bergtunnlarna beräknas att påverka kyrkan med start under fotograf: mikael ullén Under 2011 har följande åtgärder utförts: Besiktning av stuckdekorationer i kupolen. Besiktning av Columbariet och Lillkyrkan. Planeringsarbete med Svenska kyrkan och konservator för att ta fram en tidplan för skyddsåtgärder som beräknas vara slutfört till april Altaret har fotograferats för att ta fram ett screentryck som ska sättas upp under februari Screentrycket möjliggör att skyddsåtgärder kan utföras på altaret med ställning utan att påverka verksamheten i kyrkan. Säkring av förgyllning på altaret har genomförts från golvet under hösten. Citybanans arbeten har kontrollerats genom vibrations- och sättningsmätningar. Skyddsåtgärder har genomförts i kyrkan. fotograf: mikael ullén 20

21 Sankt Matteus kyrka Vid Sankt Matteus kyrka byggs en av uppgångarna till Citybanans station Stockholm Odenplan. Under 2011 har sågnings- och bergschaktningsarbeten pågått i direkt anslutning till kyrkan. Följande åtgärder har utförts: Citybanans arbeten har kontrollerats genom vibrations- och sättningsmätningar. Konservatorerna har utfört veckovisa kontroller av altaret under hösten Vid några tillfällen har de konstaterat att ytskiktsflagor i storleksordningen en millimeter upp till tjugo millimeter långa har lossnat från altaret. Vid något tillfälle har även nedfall av puts från taket ovanför altaret konstaterats av konservatorer. Kompletterande skyddsåtgärder har utförts av altaret. Kyrkoorgeln har besiktigats. Citybanans arbeten pågår i direkt anslutning till kyrkan. Kyrkoaltaret kontrolleras varje vecka av projektets konservatorer. fotograf: Mikael ullén 21

22 Trafikverket, Projekt Citybanan Sundbyberg

Citybanan och kulturmiljön. Årsrapport 2010

Citybanan och kulturmiljön. Årsrapport 2010 Citybanan och kulturmiljön Årsrapport 2010 Förord I Stockholm byggs på regeringens uppdrag en tvåspårig järnvägstunnel Citybanan - för att råda bot på den kapacitetsbrist som sedan länge är kännbar i tågtrafiken

Läs mer

Så skyddar vi kulturmiljön

Så skyddar vi kulturmiljön Så skyddar vi kulturmiljön Kulturhistoriska byggnader längs Citybanan fordrar särskild hänsyn att skydda dessa har hög prioritet. Konservatorer och vibrationsexperter är några av de sakkunniga som ser

Läs mer

Citybanan och kulturmiljön. Årsrapport 2012

Citybanan och kulturmiljön. Årsrapport 2012 Citybanan och kulturmiljön Årsrapport 2012 Förord I Stockholm bygger Trafikverket en tvåspårig järnvägstunnel, Citybanan. Syftet är att råda bot på den kapacitetsbrist som sedan länge är kännbar i tågtrafiken

Läs mer

Urval av utförda uppdrag företaget Konservator Anna Henningsson (KAH) åren 2003-2010

Urval av utförda uppdrag företaget Konservator Anna Henningsson (KAH) åren 2003-2010 ÅTGÄRDSPROGRAM Gamla Uppsala kyrka, Uppland (2004-2005): Konserveringsprogram (skadeinventering och åtgärdsprogram) för kyrkans medeltida muralmålningar. Älvestads kyrka, Östergötland (2004): Utarbetande

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare Projekt Citybanan Jesper Niland, projekteringsledare 1871 2 2010-11-16 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2010 550 tåg/dygn 3 2010-11-16 4 2010-11-16 Citybanan 6 km lång tunnel för pendeltågstrafik Dubblerar spårkapaciteten

Läs mer

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Utvändig ommålning av C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2005:28

Läs mer

Till vänster: Vällingby centrum. Foto: Ingrid Johansson, Stockholms stadsmuseum

Till vänster: Vällingby centrum. Foto: Ingrid Johansson, Stockholms stadsmuseum Till vänster: Vällingby centrum. Foto: Ingrid Johansson, Stockholms stadsmuseum Stadsdelen Vällingby har uppnått en ålder av femtio år. Centrum invigdes den 14 november 1954. Det är en aktningsvärd ålder

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Odengatan 46 A-B Kv Trädgårdsmästaren 7 Stockholm SAKKUNNIG FÖR KULTURVÄRDEN enl. PBL SLUTREDOVISNING 2013-09-24 Adress: Ekensbergsvägen 75, 169 31 Solna Org nr: 556667-6101. Tel: 08-734 07 90 SAKKUNNIG

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för bostäder i Lagerhuset vid Järnvägsgatan i Eslöv

ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för bostäder i Lagerhuset vid Järnvägsgatan i Eslöv 2005-05-11 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för bostäder i Lagerhuset vid Järnvägsgatan i Eslöv ÖRNEN 11 Eslövs kommun Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA Lägesbestämning Plankarta, tillika grundkarta,

Läs mer

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen

Läs mer

Gamla residenset. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17 Bo E Karlson

Gamla residenset. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17 Bo E Karlson Gamla residenset Antikvarisk medverkan i samband med ommålning och takarbeten på Gamla residenset, Blixten 7. Jönköping stad och kommun, Jönköping län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I allmänna bestämmelser och anvisningar

Läs mer

Stockholms nya järnvägslänk

Stockholms nya järnvägslänk ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom

Läs mer

Villa Porthälla. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun.

Villa Porthälla. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun. Villa Porthälla Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun. Villa Porthälla Kulturhistorisk dokumentation 2014 Lars Rydbom Bohusläns museum/kulturmiljö-

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Bredaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:43 Anders Franzén

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232 STADSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2015-05-29 REV 2015-09-25 Tfn 08-508 27 318 1(11) Laga kraft 2015-11-23 Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm

Läs mer

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Dnr: BNO 2011/7 215 Godkänd av BN 2012-09-26 120 Antagen av KF 2012-11-26 60 LAGA KRAFT 2012-12-21 Dp 122 Ersättning, del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset

Läs mer

Kulturmiljöer i Landskrona. Riktlinjer för bebyggelsen i Kv. Esperanza

Kulturmiljöer i Landskrona. Riktlinjer för bebyggelsen i Kv. Esperanza Kulturmiljöer i Landskrona Riktlinjer för bebyggelsen i Kv. Esperanza 1 Förord Esperanza är en värdefull kulturmiljö i Landskrona, ett område med många arkitektoniska kvaliteter ritat av den internationellt

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk kontroll vid byte av uppvärmningssystem i Gräsmarks kyrka

Rapport gällande antikvarisk kontroll vid byte av uppvärmningssystem i Gräsmarks kyrka Rapport gällande antikvarisk kontroll vid byte av uppvärmningssystem i Gräsmarks kyrka Gräsmarks socken, Sunne kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:41 Enligt länsstyrelsens beslut 225-28-2001 1

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Stockholm De objekt som ger nyttor till Stockholms

Läs mer

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang.

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang. Datum 2013-06-13 1 (8) Vår kontaktperson Ludmilla Larsson Direkttelefon 08-617 61 14 Epost Ludmilla Larsson@brunnbergoforshed.se Mottagare BILD 1 Hej! Jag heter Ludmilla Larsson och är arkitekt på Brunnberg

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Kista kyrka Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Kista kyrka Kista församling, Spånga kontrakt, Stockholms stift kv Danmark 3, Kista

Läs mer

haft sju fönster och ingång i väster. Till murmästare för dessa arbeten anlitades Anders Mellenberg. Interiören fick bemålning av Johan Ross år 1758.

haft sju fönster och ingång i väster. Till murmästare för dessa arbeten anlitades Anders Mellenberg. Interiören fick bemålning av Johan Ross år 1758. BACKA KYRKA Backa, som är en av Hisingens sju socknar, tillhörde Norge fram till freden i Roskilde år 1658 då hela Hisingen och Bohuslän blev svenskt. Socknen omtalas för första gången år 1388 i Röde bok,

Läs mer

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Rapport 2012:213 Antikvarisk medverkan Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Kila kyrka. - ny läktarunderbyggnad. Antikvarisk kontroll. Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland. Helén Sjökvist

Kila kyrka. - ny läktarunderbyggnad. Antikvarisk kontroll. Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:42 Kila kyrka - ny läktarunderbyggnad Antikvarisk kontroll Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland Helén Sjökvist Kila kyrka Ny läktarunderbyggnad Antikvarisk

Läs mer

(Inskriptionen ovan huvudportalen) Till Guds Den allsmäktiges ära invigdes detta tempel som givits namnet GUSTAF VASA i Oscar II:s Trettiofjärde

(Inskriptionen ovan huvudportalen) Till Guds Den allsmäktiges ära invigdes detta tempel som givits namnet GUSTAF VASA i Oscar II:s Trettiofjärde (Inskriptionen ovan huvudportalen) Till Guds Den allsmäktiges ära invigdes detta tempel som givits namnet GUSTAF VASA i Oscar II:s Trettiofjärde regeringsår Anno Domini 1906 GUSTAF VASA FÖRSAMLING Tillkom

Läs mer

Invändig tilläggsisolering. Varför? ytterväggar i flerfamiljshus

Invändig tilläggsisolering. Varför? ytterväggar i flerfamiljshus Invändig tilläggsisolering av ytterväggar i flerfamiljshus Johan Stein & Lars-Erik Harderup Avdelningen för byggnadsfysik Inledning Invändig tilläggsisolering. Varför? Vilket är byggnadernas tillstånd

Läs mer

Grundvattenbortledning från Värtaverket, AB Fortum Värme

Grundvattenbortledning från Värtaverket, AB Fortum Värme Grundvattenbortledning från Värtaverket, AB Fortum Värme Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Bakgrund... 3 3 Hur går tillståndsprocessen

Läs mer

Rörelse. Birger Jarls torn JUSTITIEKANSLERN. Rosenhaneska palatset SVEA HOVRÄTT. NORSTEDS Kammarrättens hus KAMMARRÄTTEN

Rörelse. Birger Jarls torn JUSTITIEKANSLERN. Rosenhaneska palatset SVEA HOVRÄTT. NORSTEDS Kammarrättens hus KAMMARRÄTTEN Historisk kontext 1950-2000 GENOMFÖRANDE MUSIKENS HUS Riddarholmen Publika verksamheter Idag på Riddarholmen är det ett mycket begränsat utbud på publikt tillgängliga byggnader, vilket kan vara en anledning

Läs mer

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Frinnaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:31 Robin

Läs mer

marie-louise aaröe, Frilansjournalist

marie-louise aaröe, Frilansjournalist K-märkt vad är det? Vad menar vi egentligen när vi säger att en byggnad borde K-märkas eller byggnadsminnesförklaras? Det vi i folkmun kallar för K-märkning finns faktiskt inte som begrepp i lagstiftningen,

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. Startplats

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

DOM 2015-12-16 Stockholm

DOM 2015-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-12-16 Stockholm Mål nr P 7052-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-07-14 i mål nr P 721-15, se

Läs mer

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2012-01-03 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Titta in i medeltiden

Titta in i medeltiden Titta in i medeltiden Instruktioner för genomförandet av specialmärket Historikern godkänt av Finlands Scouter på Aboa Vetus & Ars Nova -museet Välkommen att undersöka historia! Att undersöka och studera

Läs mer

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren Dokument Nr: 9564-13-025-012 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling FÖR GRANSKNING.................. Lars Rosengren Marie

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BYGGLOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER INOM FISKELÄGEN - underlag för beslut om remiss.

RIKTLINJER FÖR BYGGLOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER INOM FISKELÄGEN - underlag för beslut om remiss. Enheten för bygglov Maria James och Lisa Östman Ärendenr BN 2013/839 Handlingstyp Samrådsförslag Datum 4 juni 2013 1 (6) RIKTLINJER FÖR BYGGLOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER INOM FISKELÄGEN - underlag för beslut om

Läs mer

Kyrhults kyrka ommålning av bänkinredning

Kyrhults kyrka ommålning av bänkinredning 2014:13 Kyrhults kyrka ommålning av bänkinredning Slutrapport, antikvarisk medverkan Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2014:13 Rapportnamn:, Slutrapport, antikvarisk medverkan

Läs mer

S:t Lukas kyrka. Antikvarisk kontroll vid ändring av värme- och ventilationssystem, S:t Lukas kyrka, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland

S:t Lukas kyrka. Antikvarisk kontroll vid ändring av värme- och ventilationssystem, S:t Lukas kyrka, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland S:t Lukas kyrka Antikvarisk kontroll vid ändring av värme- och ventilationssystem, S:t Lukas kyrka, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Gunilla Nilsson Rapport 2011:4 2 S:t Lukas kyrka Antikvarisk

Läs mer

Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft

Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft Error! Reference source not found. Tor Broström, Magnus Wessberg, Anna Samuelsson Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

birger jarls torn nya fynd 3 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u

birger jarls torn nya fynd 3 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u birger jarls torn nya fynd 3 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Riddarholmen sedd från Stadshuset. Birger Jarls torn ligger på udden, i mitten av bilden. Till väster finns Överkommissariens hus

Läs mer

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro Län. Utvändiga putsarbeten på kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Bild 1. Bodarna före exteriöra putsarbeten. Louise Anshelm Rapport

Läs mer

FORNLÄMNING ANGERED 13:1 & 56 Arkeologisk förundersökning, byggnadsminne

FORNLÄMNING ANGERED 13:1 & 56 Arkeologisk förundersökning, byggnadsminne FORNLÄMNING ANGERED 13:1 & 56 Arkeologisk förundersökning, byggnadsminne Våren 2007 utförde Göteborgs stadsmuseum en arkeologisk förundersökning vid Lärjeholms gård, Hjällbo 55:1, på uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 1(7) Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Ursvikens kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kyrkomiljön Samhället Ursviken ligger vid Skellefteälvens utlopp ca 13

Läs mer

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneändring Nyckelviksskolan, fastigheterna Björkskogen 10 och Frigga 1, stadsdelen Hersby Ärendet Nyckelviksskolan, som bedriver utbildningar

Läs mer

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland.

Kanaljorden 2:1. Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:57 arkeologisk utredning, etapp 1 Kanaljorden 2:1 Planerad bebyggelse i anslutning till Bergs slussar Vreta klosters socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-2398-2008 Annika

Läs mer

Förbifart Stockholm. Vad bör en fastighetsägare tänka på? http://vinsta.abc.villaagarforening.se

Förbifart Stockholm. Vad bör en fastighetsägare tänka på? http://vinsta.abc.villaagarforening.se Förbifart Stockholm Vad bör en fastighetsägare tänka på? http://vinsta.abc.villaagarforening.se Grundvattnet påverkar ett stort område längs Förbifarten. Se figur på sidan 15 i Vägverkets Samråd om Förbifart

Läs mer

Örebro slott. Omläggning av skiffertak samt ny vattenavrinning på nordöstra tornet 2012. Örebro kn, Örebro län. Anneli Borg Rapport 2012:18

Örebro slott. Omläggning av skiffertak samt ny vattenavrinning på nordöstra tornet 2012. Örebro kn, Örebro län. Anneli Borg Rapport 2012:18 Örebro slott Örebro kn, Örebro län Omläggning av skiffertak samt ny vattenavrinning på nordöstra tornet 2012 Anneli Borg Rapport 2012:18 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2

Läs mer

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Den fjärde september öppnade Östasiatiska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan augusti

Läs mer

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06 Ann-Marie Pettersson 2007 2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken

Läs mer

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2016-04-26 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation

Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-04-28 Antagen av BMN: 2010-06-23 Dnr: 09BMN1175 Laga kraft: 2010-07-21 Handläggare: Thobias Nilsson Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation Detaljplan för nytt

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Gruppens namn: Följ linjen på nedanstående karta. Läs och försök svara på frågorna nedan. Målet är vid statyn vid slottsflygeln mitt emot Högvaktsflygeln.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning 1(11) Planbeskrivning tillhörande tillägg till förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för Oxelbergen (kv. Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern) med omgifningar

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Gribbylunds kapell Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Gribbylunds kapell Täby församling, Roslags kontrakt, Stockholms stift Gribbylundsvägen

Läs mer

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl VAXHOLMS STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Vår beteckning STAD 2013:KS047 Streckad linje avser programområde Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl Inledning Vaxholms stad är en expansiv kommun och efterfrågan

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Kista gård, Kista 1:2 och 1:3 Väddö socken, Norrtälje kommun

Byggnadsminnesförklaring av Kista gård, Kista 1:2 och 1:3 Väddö socken, Norrtälje kommun 1 (7) Kulturmiljöenheten Eva Dahlström Rittsél 08 785 50 64 Kista hembygdsgård Staffan Lundqvist Norrsund 2005 760 40 Väddö Byggnadsminnesförklaring av Kista gård, Kista 1:2 och 1:3 Väddö socken, Norrtälje

Läs mer

Konservator Herman Andersson AB Herman Andersson

Konservator Herman Andersson AB Herman Andersson Konservator Herman Andersson AB Herman Andersson Referensprojekten omfattar konservering och konsultuppdrag gällande arkitekturbundet måleri på trä, textil och pappersmaterial. Kyrkligt och profant. Objekt

Läs mer

Ljusnarsbergs kyrka. Installation av ljudanläggning i. Ljusnarsbergs socken och kommun, Närke. Louise Anshelm Rapport 2014:08. Bild 1.

Ljusnarsbergs kyrka. Installation av ljudanläggning i. Ljusnarsbergs socken och kommun, Närke. Louise Anshelm Rapport 2014:08. Bild 1. Ljusnarsbergs kyrka Ljusnarsbergs socken och kommun, Närke. Installation av ljudanläggning i Ljusnarsbergs kyrka Bild 1. Louise Anshelm Rapport 2014:08 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87

Läs mer

Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28

Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28 Medelpads Räddningstjänstförbund Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28 Av Lars-Göran Nyhlén Olycksutredare Postadress Besöksadress Telefon Från och med årsskiftet 2012 skall

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) PLA10-55 Tomas Strömberg Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning

Läs mer

Billeberga kyrka. Antikvarisk kontroll FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING. Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län

Billeberga kyrka. Antikvarisk kontroll FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING. Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län Antikvarisk kontroll Billeberga kyrka FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:004 Jörgen

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 )

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 2 (10) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Häringe kapell Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Häringe kapell Västerhaninge-Muskö församling, Södertörns kontrakt, Stockholms

Läs mer

Konstprogram för Eastmaninstitutet

Konstprogram för Eastmaninstitutet 1 Konstenheten SKRIVELSE Diarienummer: Projektledare: Susanne Andersson Kopp 2014-02-18 KN 2013/613 Konstkonsult: Susann Brännström Konstprogram för Eastmaninstitutet Programmet är framtaget i syfte att

Läs mer

Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen. Fryele socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen. Fryele socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Fryele kyrka Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen Fryele socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:55 Britt-Marie

Läs mer

Josef och Maria gifter sig. Scen ur altarskåpet i Skepptuna kyrka. Genom tid och rum

Josef och Maria gifter sig. Scen ur altarskåpet i Skepptuna kyrka. Genom tid och rum Dina kyrkor Josef och Maria gifter sig. Scen ur altarskåpet i Skepptuna kyrka. Genom tid och rum Att gå på vandring i ett kyrkorum kan vara som att förflytta sig genom den kristna traditionen. Genom alla

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Detaljplan för nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken remiss från stadsbyggnadskontoret ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-08-09 Handläggare: Leila Massih Telefon: 08-508 090 21 Till Östermalms stadsdelsnämnd Detaljplan för

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING DP 150

PLANBESKRIVNING DP 150 1 (8) PLANBESKRIVNING DP 150 DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, STORA KALVÖ, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN LAGA KRAFT 2014-07-24 2 (8) DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Läs mer

TANNEFORS KYRKA Sankt Lars socken Linköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län

TANNEFORS KYRKA Sankt Lars socken Linköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2006 TANNEFORS KYRKA Sankt Lars socken Linköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län TANNEFORS KYRKA Kulturhistorisk

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Lägenhetsdörrar. Historik

Lägenhetsdörrar. Historik Lägenhetsdörrar Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Lägenhetsdörrarna är en viktig del av trapphusets utformning. De kan vara målade eller utformade i samma stil som ett välbevarat trapphus. Idag

Läs mer

OMRADE AV RIKSINTRESSE FOR K U L ~ I ~ S V A R D I I-IALLANDS LAN

OMRADE AV RIKSINTRESSE FOR K U L ~ I ~ S V A R D I I-IALLANDS LAN 1989-01-30 OMRADE AV RIKSINTRESSE FOR K U L ~ I ~ S V A R D I I-IALLANDS LAN Nr KN 21 Namn: FALKENBERGS INNERSTAD FALKENBERGS KOMMUN KARTA: 58 SO LAGE: X 6313 W: Mindre än 100 ha Y 1298 KULTURGMXIWLFISK

Läs mer

PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT ENKELT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Del av Viken 135:28 och del av 52:8 i Viken Höganäs kommun, Skåne län

PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT ENKELT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Del av Viken 135:28 och del av 52:8 i Viken Höganäs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT ENKELT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Del av Viken 135:28 och del av 52:8 i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta, skala 1:400 med planbestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 KUN 2013-04-25, p 5 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 Handläggare: Susanne Andersson Kopp Konstprogram för Södersjukhuset byggnad 25, ombyggnad för Patienthotell och vårdavdelningar

Läs mer

RUNNAMÅLA SÖDERGÅRD Förslag: Klass 3

RUNNAMÅLA SÖDERGÅRD Förslag: Klass 3 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Skala 1:8000 Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

2 Karaktärisering av kapellanläggningen

2 Karaktärisering av kapellanläggningen 1 2 Karaktärisering av kapellanläggningen Hölicks fiskeläge ligger på Hornslandets sydspets. Kapellet som ligger på en höjd syns tydligt i bildens mitt, ovanför den traditionella fiskarbebyggelsen. Foto

Läs mer

Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN

Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN Antikvarisk rapport Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö socken i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:006 Lina Bjermqvist Malmö Museer Box

Läs mer

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:14 Anders

Läs mer

Danderyds kyrka. Lisa Sundström Rapport 2007:31

Danderyds kyrka. Lisa Sundström Rapport 2007:31 Danderyds kyrka Antikvarisk kontroll vid öppnande av igenmurad port, Danderyds kyrka, Danderyd socken, Danderyd kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2007:31 Danderyds kyrka Antikvarisk kontroll vid öppnande

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2013-10-31 DNR: 13BMN72 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen.

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. restaurering 1970-talet Skoklosters slott T. v. Norra längans fönsteröppningar med dekorativt måleri. Från början var det meningen att fasaderna skulle putsas varför det nya teglets avvikande färg och

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-03-12 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Bastugärdet 4 Tallstigen 6, 830 05 Järpen Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Bild 16: Gustavsbergs fabriker Vattenkvarnhjulet. Bild 17: Norra bruksgatorna - Grindstugatan.

Bild 16: Gustavsbergs fabriker Vattenkvarnhjulet. Bild 17: Norra bruksgatorna - Grindstugatan. Bild 16: Gustavsbergs fabriker Vattenkvarnhjulet vid Gustavsbergsvägen. Bild 17: Norra bruksgatorna - Grindstugatan. 1. Gustavsbergs fabriker 1820 till 2000-tal Det område som Gustavsbergs fabriker ligger

Läs mer

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO fastighet: ERIK 1. adress: Harpegatan 23 - Stallgatan 18. ålder: 1700-1750. ( Enligt brandbrev från ca 1800, då var huset restaurerat.) Tillbyggt norrut 1914. arkitekt / byggm: ½, mansardvåning åt gård.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Anders Wallergård, Projektledare Stefan Jiverö, Byggledare Markförhandlare

Läs mer