Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565)."

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 INNEHÅLL Året i korthet 2 Stokab 3 VD har ordet 4 Möjligheternas stad 6 Stokabs kunder 9 Ökad säkerhet minskar transporterna 10 Medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse 14 Koncernens resultaträkning 16 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565). Antalet levererade nya förbindelser uppgick till (2 212). Fastigheter med (80 000) hushåll anslöts med fiber. Därmed kan cirka hushåll i Stockholm nå Stokabs nät. Resultatet före skatt ökade till 171 Mkr (168), vilket är det bästa resultatet i Stokabs historia. Årets investeringar uppgick till 501 Mkr (361). Uppgifter inom parantes avser Koncernens balansräkning 17 Kassaflödesanalys koncernen 19 Moderbolagets resultaträkning 20 Moderbolagets balansräkning 21 Kassaflödesanalys moderbolaget 23 Noter tilläggsupplysningar 24 Granskningsrapport 30 Revisionsberättelse 31 Styrelse och revisorer 32 Ledning 33 På finns mer information om Stokab både på svenska och engelska. Kontaktuppgifter Ekonomichef Hans Förnestig Försäljnings- och marknadschef Christel Sandstedt Informationschef Anders Broberg Då fibernätet växer ökar behovet av omkopplingsmöjligheter. Stefan Carlsson, teknisk chef, designade under året en rackenhet, med mycket låg tillverkningskostnad, som möjliggör att korskopplingskablar kan hanteras på rackskåpens sidor i stället för på fronten. Därmed kan rackskåpens kapacitet fördubblas. Det innebär att dubbelt så många fiberförbindelser kan kopplas om i Stokabs cirka 600 noder och att behovet att hyra fysiskt utrymme för nya noder, då nätet växer, minimeras. Omslagsbilden visar Jonni Uschanov, en av Stokabs installationstekniker, som använder bärbar dator i fält. Med hjälp av bärbar dator kan nätdokumentation och arbetsunderlag tillgängliggöras på plats samt mätdata sändas till kontoret efter slutförd leverans. Detta ger minskat transportbehov och högre effektivitet i verksamheten genom att en större del av det administrativa arbetet kan utföras på plats. För att få en förbättrad uppkoppling har stadens trådlösa wifi-zoner börjat användas under året och under 2012 kommer 4G-teknik att testas. 2 Stokab årsredovisning 2011

3 Stokab Stokab bildades 1994 med uppdraget att bygga ut en konkurrensneutral infrastruktur som kunde möta framtidens kommunikationsbehov, skapa konkurrens, mångfald, valfrihet samt mini mera grävandet. Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift att bygga ut, underhålla och hyra ut förbindelser i detta fiberoptiska nät. Verksamheten syftar till att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen och en positiv utveckling av Stockholmsregionen. Fiberoptik är ett optiskt system för överföring av ljus som med sin överlägsna kapacitet överträffar och därmed ersätter koppartråd som medium för olika former av digital kommunikation. Fiberoptik används för överföring av bland annat datakommunikation, TV och telefoni. En optisk fiber är tunnare än ett hårstrå och kan överföra miljoner telefonsamtal eller hundratals TV -kanaler samtidigt. En kraftfull och robust IT-infrastruktur är nödvändigt i dagens samhälle för att möjliggöra datakommunikation med hög kapacitet, tillgängligt för företag och medborgare, över allt och dygnet runt. Nätet är öppet för alla på likvärdiga villkor och Stokab hyr ut till alla. Eftersom det endast är obelyst svart fiber som hyrs ut står kunderna själva för den aktiva utrustningen. Kista Science City - ett av världens främsta ICT-kluster. I bildens bakgrund syns Kista Tower och i förgrunden syns några av alla de flerfamiljshus som ansluts med en mångfiberlösning som innebär att alla hushåll har möjlighet att få sin egen fiberanslutning. Stokabs nät motsvarar över 30 varv runt jorden med sina 1,25 miljoner fiberkilometer, kabelkilometer, 600 korskopplingar och mer än anslutningspunkter. Nätet sträcker sig från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder och täcker i princip hela innerstaden, stora delar av ytterstaden samt flertalet företags-, kontors- och affärscentra i Stockholm. Stokab årsredovisning

4 VD har ordet Under 2011 har bolagets verksamhet utvecklats positivt. Stora investeringar har gjorts i nätutbyggnad och antalet levererade fiberförbindelser har legat på en fortsatt hög nivå. Resultatmässigt har Stokab fortsatt att utvecklas gynnsamt, vilket innebär att vi har en stabil ekonomisk grund att stå på. Det är den positiva ekonomiska utvecklingen som skapar förutsättningar för den snabba utvecklingen av såväl fibernätet som verksamheten i övrigt. Förbättrad leveransprecision Vi får fler kunder som behöver allt fler förbindelser. Glädjande nog blir våra kunder alltmer nöjda med vårt arbete och våra produkter. Tack vare målmedvetet och aktivt arbete har andelen nöjda kunder ökat. Självklart jobbar vi vidare på att förbättra oss. Vi har under året ägnat särskilt uppmärksamhet åt att förbättra leverans precisionen så att kunden får beställd förbindelse snabbt och när förbindelsen önskas. Efterfrågan på våra produkter är fortsatt mycket stark från samtliga kundsegment. Detta beror på den ökade användningen av alltmer bredbandskrävande tjänster. Tjänster som dessutom i ökande utsträckning förutsätts finnas tillgängliga var som helst, dygnet runt och utan avbrott. Exempelvis förutspår Cisco att den mobila datatrafiken kommer att öka 10-falt de närmaste åren. Idag använder över 90 procent av stockholmarna Internet och över hälften har en smart telefon. Antalet surfplattor fortsätter också att öka och allt fler tjänster förutsätter uppkoppling med hög kapacitet. Sveriges första 1000-fiberskablar Med det ökade behovet av fiberförbindelser är det inte förvånande att vi blir först i Sverige med att börja använda 1000-fiberskablar. Vår senaste och modernaste knutpunkt (Knutpunkt 7) byggs ut och förstärkningar görs i hela nätet. Stokabs uppgift är att tillhandahålla en öppen och operatörsneutral fiberinfrastruktur för elektronisk kommunikation. Genom att fibernätet är operatörsneutralt säkerställer Stockholms stad, genom Stokab, att alla kan hyra fiberförbindelser på likvärdiga villkor. I och med att nya aktörer inte själva behöver investera i ny infrastruktur (eller hyra av konkurrenter) blir också trösklarna för att etablera sig i Stockholm låga. Stokab bidrar därigenom till en kontinuerlig dynamik i Stockholms IT-bransch. Lågt pris på bredband Detta har gett resultat, vilket visar sig i den prisjämförelse United Minds gjort av kostnaden för 100 Mbit/sanslutning för företag i ett 10-tal internationella städer. Endast i Singapore är priset lägre än i Stockholm. När det gäller priset på svart fiber-förbindelser ligger priset i Stockholm lägst och på en extremt låg nivå internationellt sett. United Minds konstaterar också i undersökningen att det råder stor konkurrens i Stockholm. I den årliga jämförelse managementkonsultföretaget Price Waterhouse Cooper gör mellan olika städer världen över Cities of opportunity hamnar Stockholm på en hedrande fjärde plats, bäst av de europeiska städerna. Bäst av alla jämförda städer är Stockholm på att verkligen använda sig av IT och alla de smarta tjänster som finns samt på att koppla upp skolorna. Alla Stockholms skolor har Gigabit-anslutning och trådlösa nätverk. Även många förskolor får nu också Gigabit-anslutning. Detta ger våra elever världsunika möjligheter. PwC konstaterar också att det finns ett mycket starkt samband mellan väl utbyggt och robust bredbandsnät och kunskapsintensiva företag och välutbildade invånare. Det är också i Stockholm som Europas högsta koncentration av kunskapsintensiva företag återfinns. Från Stokabs horisont är det svårt att se hur en prisreglering skulle kunna främja svensk fiberutbyggnad. Grön IT Stokab driver världens största öppna fibernät. Fiber är i sig en miljö vänlig produkt, speciellt jämfört med koppar. Med ett väl utbyggt fibernät möjliggörs även en lång rad så kallade gröna IT-lösningar. I vår senaste och miljöprisbelönade knutpunkt tas spillvärmen tillvara och konverteras in i gymnasieskolan Östra Reals värmesystem. Före jul stod spillvärmen för halva skolans värmebehov. Skolans elför - brukning hade, tack vare spillvärmen, minskat med över 30 procent. 4 Stokab årsredovisning 2011

5 Stokab bidrar kontinuerligt till dynamik i Stockholms IT-bransch. Sedan 2011 är all energi i våra anläggningar miljöklassad enligt Svenska Naturskyddsföreningens licens Bra miljöval märkt el eller motsvarande. Som ett led i vårt aktiva miljöarbete kommer vi under året att ta fram vår första hållbarhetsredovisning. Fiber till alla flerfamiljshus I arbetet med att ansluta alla flerfamiljsfastigheter i Stockholm har utbyggnaden kunnat göras på ett miljö effektivt sätt. Vid årsskiftet 2011/2012 var vi klara med den planerade utbyggnaden i innerstaden. Under det kommande året ansluts resterande fastigheter i ytterstaden. Därmed har fastigheter med cirka 90 procent av Stockholms hushåll anslutits med en mångfiberlösning, som innebär att alla hushåll har möjlighet att få sin egen fiberförbindelse. Prisregleringen riskerar att skada svensk IT-utveckling PTS har beslutat att prisreglera den svenska fibermarknaden. Enligt Stockholms kommunfullmäktige skapar denna reglering osäkerhet beträffande förutsättningarna för investeringar i grundläggande IT-infrastruktur, vilket riskerar att skada svensk IT-utveckling. För Stokabs del har kommunfullmäktige beslutat, att fiberutbyggnad till övriga delar av hushållssektorn inte ska genomföras och att stor försiktighet därutöver ska iakttas avseende framtida investeringar. Det är inte bara Stockholms stad som oroas över den förda prisregleringspolitiken, vilken i realiteten motverkar förverkligandet av regeringens bredbandsstrategi. Även SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) menar att prisregleringen får negativa konsekvenser för utbyggnaden av snabbt och modernt bredband i hela landet. SKL har därför låtit Deloitte granska prisregleringen närmare och de konstaterar bland annat att regleringen riskerar att leda till en återmonopolisering av svensk teleinfrastruktur. Från Stokabs horisont är det svårt att se hur en prisreglering skulle kunna främja svensk fiberutbyggnad. Internationellt intresse Det är med stolthet jag konstaterar att vårt nät och utbyggnaden av fiber till hemmet hela tiden väcker intresse från omvärlden. Även under 2011 besökte ett stort antal personer från världens alla hörn Stokab för att ta del av Stockholmsmodellen när det gäller att skapa förutsättningar för en IT-utveckling i världsklass. Dessa besök resulterar många gånger även i kontakter med företag baserade i Stockholm. Tillförsikt inför framtiden Vi fokuserar nu på att ansluta resterande flerfamiljshus och att än bättre möta våra kunders behov. De senaste årens framgångsrika verksamhet har skapat den stabila grund som gör att vi kan se fram emot det nya året med tillförsikt. Stockholm i mars 2012 Jörgen Kleist, VD Stokab årsredovisning

6 Möjligheternas stad Under 2012 kommer alla flerfamiljshus ha anslutits till Stokabs nät, världens största öppna fibernät, motsvarande mer än 30 varv runt jorden. Med en IT-infrastruktur i absolut världsklass finns alla möjligheter för smarta och hållbara lösningar, där kreativa och innovativa idéer kan födas. Det är inte för intet som Stockholm får topplaceringar när det gäller användandet av digitala tjänster, skolornas datanät och kvaliteten på bredbandet i PwC:s årliga ranking av städer. De goda IT-förutsättningarna i Stockholm visar sig bland annat i den internationella ranking som managementkonsult-företaget Price Waterhouse Coopers årligen gör av städer runt om i världen. I Cities of opportunity hamnar Stockholm på 4:e plats, bäst bland de europeiska städerna. Enligt PwC är Stockholm en av de främsta städerna i världen inom områdena innovation, levnadsvillkor, hälsa och säkerhet. För Stokab, som tillhandahåller den grundläggande IT-infrastrukturen, är det särskilt intressant att konstatera att Stockholm anses som den absolut bästa staden på att använda sig av alla de möjligheter IT ger. Stockholm anses också ha världens bästa skoldatanät. Stockholm får även en topplacering när det gäller kvaliteten på bredbandet. Och med världens största öppna fibernät, motsvarande mer än 30 varv runt jorden, är det intressant att notera att det finns ett mycket starkt samband mellan robust och tillförlitligt nät och intellektuella tillgångar. Det är därför inte så konstigt att Europas högsta koncentration av kunskapsintensiva företag återfinns i Stockholm eller att Stockholmsregionen har Sveriges mest välutbildade invånare. Innovativ region I jämförelse med de mest innovativa regionerna inom och utom Europa visar det sig att Stockholm är den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA. Det är också tjänstesektorn, där bland annat IT-sektorn och andra kunskapsintensiva företag återfinns, som under flera år skapat flertalet av de nya jobben och som står för en allt ökande andel av landets exportintäkter. Uppskattningsvis återfinns i Stockholmsregionen 60 procent av landets IT-verksamma personer. Bara i Kista finns det idag över 1000 företag, 6800 universitetsstudenter och 1100 forskarexaminerade inom IT. 90 procent utav IT-företagen är exportföretag, en siffra som ligger mycket högt jämfört med andra branscher. Kista Science City är ett av världens ledande IT-kluster och en världsledande innovationszon. Genom Kista Science City har Stockholmsregionen blivit ett internationellt centrum för trådlös teknologi, bredband samt mobila applikationer och tjänster. Här återfinns den tätaste koncentrationen av forskare med fokus på IT i norra Europa. Sveriges ekonomiska centrum Huvudstadsregionen skapar en tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt och regionens funktion som hela Sveriges ekonomiska centrum och tillväxtmotor befästs allt mer. Stockholm stod förra året för över 30 procent av nyföretagandet och nästan en fjärde - del av landets totala arbetsmarknad. 6 Stokab årsredovisning 2011

7 Niyat Biniam, Amanda Kiflay och Arina Zanganeh är några av de som följt dramat Antigones dagbok, världens första mobiltelefonteater skapad av Kista Teater. Tjejerna, som går på kulturskolan Vår teater i Husby, tycker att det är coolt med mobilteater. Teaterbesökaren, försedd med hörlurar kopplade till en smart telefon, rör sig utomhus där Husbys stadsmiljö och skulpturer är scenen och scenografin. Besökaren deltar även i föreställningen genom att svara på frågor som rör dramat. Mobiltelefonteater är en av alla de innovationer som möjliggjorts i Stockholm. Företags kostnad för en 100 Mbit/s-anslutning är i Stockholm mycket lågt enligt en prisjämförelse som analysföretaget United Minds genomfört under hösten 2011 bland ett 10-tal städer runt om i världen. Bland de jämförda städerna visade sig att priset för svart fiberförbindelse var lägst i Stockholm. Stokab årsredovisning

8 Lågt pris på bredband Den obegränsade tillgången till svart fiber har både lett till att över 100 operatörer är verksamma i Stockholm och att konkurrensen är stor. Företagens kostnad för snabbt bredband är här i Stockholm mycket lågt. Det visar sig i den prisjämförelse analysföretaget United Minds gjort mellan ett 10-tal internationella städer. När det gäller svart fiber-förbindelse ligger priset bland de jämförda städerna lägst i Stockholm. Fiber till hemmen Det stora fibernätet har också underlättat utrullningen av de mobila höghastighetsnäten som 3G och 4G/LTE. Sedan fler år tillbaka finns 100 procents bredbandstäckning, såväl fast som mobil. Fibernätet byggs ut och under 2012 kommer i princip alla flerfamiljsfastigheter att ha anslutits med en mångfiberlösning som möjliggör att varje enskilt hushåll kan få sin egen fiberförbindelse. Därmed får hushåll samma möjligheter till uppkoppling som företag. Stockholms stad har alltid betraktat grundläggande IT-infrastruktur som all annan infrastruktur och därför sett till att fiberförbindelser finns tillgängligt för alla på likvärdiga villkor. Förutom att det gett effekt på bredbandspriset är IT-användningen väl spridd. Över 90 procent av stockholmarna använder Internet och mer än hälften har en smart telefon. Interaktivitet kräver nätkapacitet Behovet av kapacitet ökar när allt fler använder molntjänster och blir sina egna medieproducenter. Det laddas inte bara upp filmer på YouTube och görs live- TV-sändningar via Bambuser, det genomförs även livekonserter över nätet där publiken, som finns utspridd över världen, interagerar med artisterna. Rock-Björnen (Aftonbladet) genomförde sju sådana konserter under året med över interagerande personer. Och nu kommer även så kallad social-tv där tittarna direkt från soffan interagerar med TV-programmet. För att denna typ av interaktivitet ska bli möjlig krävs en väl utbyggd IT-infrastruktur. Världens första mobiltelefonteater Digitalisering och bredbandstäckning ger helt nya möjlig heter. Världens första mobiltelefonteater skapades av Kista Teater. Teaterbesökaren, försedd med hörlurar kopplade till en smart telefon, rör sig utomhus där Husbys stadsmiljö och skulpturer är scenen och scenografin. Besökaren deltar även i föreställningen genom att svara på frågor som rör dramat. E-tjänster och öppen data I Stockholm lanseras kontinuerligt nya e-tjänster för att underlätta människors vardag samtidigt som resurser frigörs. Stockholms stad gör sina databaser tillgängliga för alla. Ett exempel är Stockholmskällan där fotografier, kartor, arkivhandlingar, facktexter, skönlitteratur, filmer, konstverk och annat material som på olika sätt berättar om Stockholms och stockholmarnas historia tillgängliggörs. Materialet kommer från flera arkiv, museer och bibliotek i Stockholm. Digitalt deltagande Stockholm försöker ge de bästa förutsättningarna för digitalt deltagande i samhället. Förutom ett väl utbyggt fibernät via Stokab, har många hushåll redan fått gigabitsanslutning i sitt boende. De som behöver hjälp tillbaka in på den ordinarie bostadsmarknaden ges, via Sfiftelsen Hotellhem i Stockholm, nödvändiga kunskaper om Internet och dess möjligheter. I samarbete med föreningar ges prova-på-kurser in i den digitala världen, och Internet finns kostnadsfritt på många platser. Stockholm är ett tydligt exempel på hur långsiktigt samarbete utvecklar staden, både ekonomiskt och socialt, allt för att öka livskvaliteten. Grön IT Möjligheterna till gröna IT-lösningar är många i Stockholm. I Stokabs bredbandsknutpunkt tas överskottsvärmen tillvara och värmer gymnasieskolan Östra Real. Med smarta e-tjänster kan resandet optimeras, trafikanter informeras i realtid och trängselskattesystem kan, tack vare fiberförbindelser, etableras utan att gatumiljön måste byggas om för att få plats med en mängd fysiska betalstationer. En stad full av möjligheter I endast fyra av landets kommuner har minst 75 procent av hushållen och företagen möjlighet att få bredband med en hastighet med minst 100 Mbit/s. För tre av dessa kommuner beror det på att Stokab där har ett väl utbyggt nät. I Stockholm är priset för bredband dessutom lågt, i synnerhet priset på svart fiber-förbindelser, och Stockholm anses vara den mest innovativa regionen utanför USA. Kort sagt är Stockholm en stad full av möjligheter en stad på väg mot världsklass. 8 Stokab årsredovisning 2011

9 Stokabs kunder Stokab har mer än 800 kunder varav över 100 är operatörer eller tjänsteleverantörer. Kunderna är företag inom många olika branscher och har därmed olika behov när det gäller nätstruktur och IT-lösningar. Stokabs nät är därför anpassat för att möjliggöra en hög grad av flexibilitet. Operatörer Via Stokabs nät levererar över 100 operatörer och tjänsteleverantörer tjänster. Det kan vara allt från Internet, TV och telefoni till specifika molntjänster. Oavsett vilken typ av affärsmodell operatörer och tjänsteleverantörerna tillämpar så gör Stokabs olika produktlösningar det möjligt att nå slutkunder enkelt och kostnadseffektivt. Telenor är en av Stokabs många kunder som både bidrar till att öka konkurrensen i Stockholm och nyttjar den möjlighet vår anslutning av flerfamiljsfastigheter innebär. Företag och organisationer Företag och organisationer som behöver hög datakapacitet och som eftersträvar en effektiv och säker datakommunikation hyr egna fiberförbindelser av Stokab. Genom att företagen själva ansvarar för eller handlar upp kommunikation som tjänst uppnås valfrihet, kostnadseffektivitet och full kontroll. Det innebär att det blir lättare att påverka samt förändra överföringshastighet och kommunikationsteknik. Offentlig verksamhet Behovet att utveckla offentlig verksamhet med ny teknik fortsätter att öka. Genom att koppla samman datakommunikation, telefoni och TV förenklas och effektiviseras processerna inom den offentliga miljön samt kommunikationen till medborgarna. Att kunna hyra förbindelser via Stokab medför en garanti för en säker och kraftfull IT-infrastruktur för all offentlig verksamhet som exempelvis sjukhus, skolor och förvaltningar. Boende i Stockholm Den fortsatta utvecklingen av hushållens behov av snabb kommunikation och ständig uppkoppling fortsätter att driva kraven på ökad bandbredd som i sin tur ökar behovet av en kraftfull och framtidssäker IT-infrastruktur. Stokab fortsätter därför att bygga ut nätet så att det når i princip alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad. En anslutning till Stokabs öppna fibernät möjliggör för fastighets ägare att rationalisera drift och skötsel av tjänster som värmereglering, el- och vattenmätning, kameraövervakning, hissar, tvättstugor och låssystem. Dessutom kan hyresgästernas ökande behov av Internet, telefoni och TV via olika tjänsteleverantörer tillgodoses. Samtidigt ökar konkurrensen, mångfalden och valfriheten. I synnerhet om fastighetsägaren installerar ett inomhusnät av fiber. Jonas Jegerborn, chef för försäljning mot fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, Telenor Sverige. Stokab årsredovisning

10 Ökad säkerhet minskar transporterna Under året har fler nodutrymmen försetts med kameraövervakning när nätet byggs ut. Det ökar både säkerheten och minskar behovet av fysiska transporter då kontroll av lokalerna kan ske på distans. Redan från första början har säkerhetsaspekten vägt tungt vid utbyggnaden av nätet. Skälen är självklara. Utan ett robust nät och tillförlitlig drift kan inte våra kunder känna sig trygga i sin verksamhet, eftersom vårt nät utgör en viktig förutsättning för kundernas affär. För att upprätthålla säkerheten i ett robust nät förutsätts insatser på flera olika områden. Det innebär bland annat att vid utbyggnad av nätet skapa redundans och säkerställa möjlighet till omkoppling. Säkerhetsfrågorna har alltid varit en integrerad del i företagets verksamhet och bedrivs bland annat inom områdena nätsäkerhet, beredskap och krisberedskap, IT-stöd samt uppföljning. Kontinuerligt görs säkerhetshöjande insatser vid alla anläggningar. Exempelvis fortsätter arbetet med att förse nodutrymmen med kameraövervakning. Detta, i kombination med att den fysiska hanteringen av nycklar har automatiserats, höjer säkerheten, effektiviserar arbetet och bidrar till minskat resande. Gröna möjligheter Utbyggnaden av nätet till alla flerfamiljsfastigheter möjliggör en mängd gröna lösningar för såväl fastighetsägare som hushåll. För en fastighetsägare innebär anslutningen ökade möjligheter att använda sig av styr- och reglertjänster, elektroniska låssystem och kameraövervakning av viktiga utrymmen, anläggningar och passager. För hushållen innebär anslutningen ökade möjligheter till väl fungerande distansarbete, planering och optimering av resande, och inte minst möjlighet att kunna konsumera media som tjänst i stället för att behöva köpa en fysisk produkt som CD, DVD eller bok, varor som alla måste tillverkas och transporteras. Förutom att själva utbyggnaden till flerfamiljsfastigheterna i sig görs på ett miljö- och kostnadseffektivt produktionssätt tack vare storskaligheten i utbyggnaden, innebär den nya nätstrukturen som etableras att även kunderna kan bli mer miljöeffektiva i sin verksamhet. De kunder som idag hyr plats i vår Knutpunkt 7 bidrar aktivt till att värma upp gymnasieskolan Östra Real. Värmen från all den kommunikationsutrustning som finns i knutpunkten konverteras, via en värmeväxlare, in i skolans värmesystem. I slutet av 2011 kom hälften av skolans värmebehov från knutpunkten. Tack vare detta kunde skolan samtidigt sänka elförbrukningen med över 30 procent. Knutpunkten har utsetts till Årets hållbara IT-projekt och är den gröna bredbandsvägen in i miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden. Där byggs nu en lokal nod som beräknas värma upp det flerfamiljshus som noden placeras i. Hälften av gymnasieskolan Östra Reals värmebehov kom från Stokabs bredbandsknutpunkt en knutpunkt utsedd till Årets hållbara IT-projekt. Vårt miljöarbete syftar till att minska den miljöpåverkan som blir en följd av verksamheten. Övergripande mål är bland annat att transporter i största möjligaste mån ska ske med miljöfordon, material ska tas om hand så att utsläppen av växthusgaser och påverkan på miljön begränsas, och avfall ska omhändertas på ett kretsloppsanpassat sätt. Sedan 2011 är all energi i anläggningarna miljöklassad enligt Svenska Naturskyddsföreningens licens Bra miljöval - märkt el eller motsvarande. Stokab har 100 procents miljöfordon exklusive specialfordon. Under året har en effektivisering och reducering av det egna dataserverbehovet genomförts vilket minskat energibehovet med cirka 25 procent. Dessutom har olika videokonferenslösningar testats. De säkerhetshöjande åtgärder i nodutrymmena inkluderar även energieffektivisering. Energiförbrukningen beräknas minska med cirka 10 procent, vilket både omfattar elförbrukningen och fordonsbränsle. Stokab jobbar till stor del med entreprenörer och konsulter. För att försäkra sig att miljöarbetet inte stannar i den egna verksamheten ställs krav om systematiskt miljöarbete hos anbudsgivarna vid upphandlingar. Bland annat ställs krav på att anbudsgivare har ett miljö ledningssystem och att eventuella underleverantörer också uppfyller miljökraven. 10 Stokab årsredovisning 2011

11 Hushållens behov av bredbandsanslutning med hög kapacitet ökar år för år. Drivande i utvecklingen är bland annat HD-TV, önskan om att se film och TV när man själv vill, uppladdning av både bilder och egna filmer, distansarbete och online-spel. Olivia och Iris gillar spel som Moviestar Planet och StarDoll. Under 2012 slutförs utbyggnaden av fiber till alla flerfamiljshus i Stockholm. Stokabs nät slutar i källaren där en så kallad husnod sätts upp. Till denna husnod ansluter sedan fastighetsägaren sitt eget fibernät som går vidare upp till respektive lägenhet/lokal. Stokab årsredovisning

12 Medarbetare Hälsofrämjande aktiviteter skapar för utsättningar och utrymme för trygghet, delaktighet och glädje. Stokab är ett kunskapsintensivt företag där kunniga och engagerade chefer och medarbetare utgör grunden för verksamheten. Vi utvecklar ständigt organisationen med syfte att nå våra affärsoch verksamhetsmål. Utifrån behovsanalyser undersöks vad som kan utvecklas vidare och hur behov av kompetenser kan lösas. Utvecklingsinsatser sker systematiskt och långsiktigt. Utifrån två perspektiv, våra processer och vår företagskultur, har samtliga medarbetare och chefer varit delaktiga med att vidareutveckla vår organisation och beteenden för att ytterligare förstärka vårt fokus på kunden. Arbetet med aktivt kundfokus kommer att fortsätta under 2012 med fler kompetensutvecklingsinsatser. Målet är att ge alla medarbetare förståelse, kunskap och handlingsutrymme att fortsätta bidra till positivt kundbemötande som ett led i att uppnå företagets affärs- och verksamhetsmål. Hälsofrämjande arbete viktigt Varje enskild medarbetare är unik och viktig för oss. Därmed är medarbetarnas hälsa en angelägen fråga. Vi arbetar därför aktivt och medvetet med ett proaktivt och systematiskt arbete för att minimera riskerna för ohälsa. Vi är övertygande om att hälsofrämjande aktiviteter inom den fysiska och den sociala arbetsmiljön skapar förutsättningar och utrymme för trygghet, delaktighet och glädje. Låg sjukfrånvaro Vårt strategiska arbete visar tydliga hälsoförbättringar och som bekräftas i vår låga sjukfrånvaro med 3,1 procent av ordinarie arbetstid. Vid årets slut var 96 personer anställda, varav 61 män och 35 kvinnor. Ledningsgruppen består av 57 procent män och 43 procent kvinnor. 12 Stokab årsredovisning 2011

13 S:t Erik Kommunikation AB S:t Erik kommunikation AB är ett helägt dotterbolag till Stokab. På uppdrag av Stockholms stad ansvarar S:t Erik Kommunikation för att handla upp, administrera och utveckla stadens interna samlade kommunikationsnät. Nätet är exklusivt för Stockholms stads förvaltningar och helägda bolag och avsett för såväl administration som de mer publika behoven skola, barnomsorg, fritid och kultur. Syftet är att säkerställa att stadens kommunikationsnät är effektivt och samman hållet. Totalt knyts verksamheter på cirka adresser över hela staden ihop. Till nätet är runt medarbetare och cirka elever i Stockholms stad uppkopplade. I takt med Stokabs fiberanslutning av flerfamiljshus får även mindre enheter inom staden, såsom förskolor och gruppboenden, höghastighetsanslutning. S:t Erik Kommunikation har driftansvaret för Stadens LAN-nät för både bolag och förvaltningar. Drift ansvaret sträcker sig över både den elektroniska utrust ningen och det tillhörande passiva fastighetsnätet. Under år 2011 har alla Stockholms skolor försetts med trådlöst nätverk. S:t Erik Kommunikation handlar upp och ansvarar för driften av nätet som i dagsläget innehåller ca trådlösa accesspunkter. Världens bästa skoldatanät finns i Stockholm. Det konstateras i den internationella ranking managementkonsultföretaget Price Waterhouse Coopers årligen gör av städer runt om i världen. I Cities of opportunity är Stockholm staden med bäst skoldatanät. Att alla skolor har Gigabit-anslutning och trådlöst nätverk är också något som gör staden till ett internationellt föredöme. Gymnasieläraren Daniel Barker för en kontinuerlig dialog individuellt med alla elever samtidigt, via små trådlösa enheter, i syfte att direkt se vad eleverna förstår och därmed kunna anpassa undervisningen därefter. Agnes är en av Daniels elever vid Norra Real. Stokab årsredovisning

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Stokabs uppgift är att bygga och hyra ut samt underhålla ett passivt fibernät i Stockholmsregionen. Bolaget är konkurrensneutralt och ska tillhandahålla ett nät som är öppet för alla på likvärdiga villkor. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT- utvecklingen i regionen. Stokabs huvudsakliga verksamhet utgörs av nätverksamheten, vilken innefattar utbyggnad och drift av ett fibernät samt upplåtelse av fiberförbindelser utan aktiv ändutrustning, så kallad svart fiber. Kopplat till nätverksamheten drivs infrastrukturverksamheterna Knutpunkt (marknadsplatser där kunderna kan installera utrustning för utbyte av teletrafik och tjänster) och Antennplats (upplåtelse av plats på vattentorn för installation av antenner, bland annat för mobiltelefoni). Verksamheten Antennplats överläts vid årsskiftet 2011/2012 till Stockholm Vatten AB. S:t Erik Kommunikation AB Stokabs helägda dotterbolag S:t Erik Kommunikation AB har ansvaret att förvalta och utveckla kommunikationslösningar för Stockholms stad. Bolaget har därvid uppdrag att handla upp och administrera Stockholms stads kommunikationslösningar. Väsentliga händelser under året Resultat före skatt 2011 ökade med 2 procent till 171 mkr jämfört med 2010 vilket är det bästa resultatet i koncernens historia. Resultatet berodde på en fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter, en hög leveranskapacitet och en lägre kostnadsmassa till följd av effektiviseringar. Orderingången uppgick till 316 mkr. Samtliga kundkategorier har under året beställt produkter vilket i huvudsak beror på en ökad efterfrågan från hushåll och företag på mera bredbandskrävande tjänster. Till följd av hög orderingång fortsätter nettoomsättningen att öka och uppgick till 655 mkr vilket är 5procent (30 mkr) högre än föregående år. Antalet levererade förbindelser uppgick till stycken. Därutöver har, inom ramen för fortsatt fiberutbyggnad till flerfamiljsfastigheter, fastigheter med cirka lägenheter fiberanslutits. Väsentliga händelser efter balansdagens slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens slut. Styrelseförändringar Kommunfullmäktige utsåg sju ledamöter och tre suppleanter. Nya ledamöter som utsågs var en ordförande, en vice ordförande, två ledamöter och två suppleanter. Kommunfullmäktige utsåg därutöver en ordinarie lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant som nya. Arbetstagarorganisationen utsåg en ny suppleant. Finansiella nyckeltal (tkr) Nettoomsättning Resultat före disp. o skatt Balansomslutning Räntabilitet på totalt kapital 9,5% 11,3% 11,5% 12,7% 9,8% Investeringar Stokab årsredovisning 2011

15 Personalfrågor Stokab bedriver sedan ett antal år tillbaka ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet innebär hälsoinriktade insatser såväl som långsiktigt rehabiliteringsarbete. Detta arbetsmiljöarbete har under 2011 bidragit till att Stokab har haft en mycket låg sjukfrånvaro, 3,1procent. Miljöfrågor Stockholms stads miljöprogram och Stokabs miljöutredning ligger till grund för bolagets miljöarbete. Ett utvecklingsarbete pågår för att systematisera och strukturera förbättringsarbetet inom miljöområdet. Stokabs viktigaste insats är att minska påverkan på miljön genom att samordna nyttjandet av IT-infrastrukturen. Investeringar Årets investeringar uppgick till 501 mkr vilket inkluderar en lagerförändring på 3 mkr (361 mkr). I huvudsak består investeringarna av utbyggnad av nät till flerfamiljsfastigheter i Stockholms innerstad. Pågående nyanläggningar uppgick vid årets slut till 416 mkr (355 mkr), vilket är 61 mkr högre än vid årets ingång. Finansiering Finansieringen av investeringarna har skett genom egna och lånade medel. Total upplåning uppgick vid periodens slut till mkr (977 mkr). Finansnettot för 2011 blev -34 mkr vilket är -5% (-2 mkr) sämre än föregående år. Detta förklaras huvud sakligen av en högre upplåning. Framtida utveckling Ledningens utmaning är att, utifrån en tydlig strategi och med en på affärsmannaskap grundad verksamhet, vidareutveckla Stokabs affärsmodell. Samtidigt ska Stokab tillgodose Stockholms stads och regionens behov av infrastruktur. Därmed läggs grunden för etablering av nya företag i Stockholmsregionen som kan utnyttja IT-infrastrukturen för nya typer av tjänster och tekniska lösningar. I Stokabs fortsatta utveckling står därför fiber ut - byggnaden för hushållens och företagens behov i centrum. Därmed skapas möjligheter till interaktion i bredbandsnäten mellan samhälle, hushåll och närings liv. Vinstdisposition (kr) Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avseende medel i moderbolaget Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade medel Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Till aktieägaren delas ut (170 kr per aktie) I ny räkning överföres Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Stokab årsredovisning

16 Koncernens resultaträkning Alla belopp uttrycks i tusental kronor där ej annat anges. (tkr) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före finansnetto RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT Stokab årsredovisning 2011

17 Koncernens balansräkning (tkr) Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 Balanserade utvecklingskostnader Summa immateriella anläggningstillgångar MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 Inventarier Markinventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordringar hos systerbolag Skattefordran Momsfordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Stokab årsredovisning

18 Koncernens balansräkning forts. (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 14 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital ( aktier med kvotvärde SEK 100) Bundna reserver FRITT EGET KAPITAL Fria medel Årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar KORTFRISTIGA SKULDER Checkkredit; internbank Stockholms stad Leverantörsskulder Skulder till moderbolag Skulder till systerbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 18 Stokab årsredovisning 2011

19 Kassaflödesanalys koncernen (tkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0 Stokab årsredovisning

20 Moderbolagets resultaträkning (tkr) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före finansnetto RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster OBESKATTADE RESERVER Överavskrivningar Resultat före skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT Stokab årsredovisning 2011

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Seglora Fiber Ek. för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer