Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565)."

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 INNEHÅLL Året i korthet 2 Stokab 3 VD har ordet 4 Möjligheternas stad 6 Stokabs kunder 9 Ökad säkerhet minskar transporterna 10 Medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse 14 Koncernens resultaträkning 16 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565). Antalet levererade nya förbindelser uppgick till (2 212). Fastigheter med (80 000) hushåll anslöts med fiber. Därmed kan cirka hushåll i Stockholm nå Stokabs nät. Resultatet före skatt ökade till 171 Mkr (168), vilket är det bästa resultatet i Stokabs historia. Årets investeringar uppgick till 501 Mkr (361). Uppgifter inom parantes avser Koncernens balansräkning 17 Kassaflödesanalys koncernen 19 Moderbolagets resultaträkning 20 Moderbolagets balansräkning 21 Kassaflödesanalys moderbolaget 23 Noter tilläggsupplysningar 24 Granskningsrapport 30 Revisionsberättelse 31 Styrelse och revisorer 32 Ledning 33 På finns mer information om Stokab både på svenska och engelska. Kontaktuppgifter Ekonomichef Hans Förnestig Försäljnings- och marknadschef Christel Sandstedt Informationschef Anders Broberg Då fibernätet växer ökar behovet av omkopplingsmöjligheter. Stefan Carlsson, teknisk chef, designade under året en rackenhet, med mycket låg tillverkningskostnad, som möjliggör att korskopplingskablar kan hanteras på rackskåpens sidor i stället för på fronten. Därmed kan rackskåpens kapacitet fördubblas. Det innebär att dubbelt så många fiberförbindelser kan kopplas om i Stokabs cirka 600 noder och att behovet att hyra fysiskt utrymme för nya noder, då nätet växer, minimeras. Omslagsbilden visar Jonni Uschanov, en av Stokabs installationstekniker, som använder bärbar dator i fält. Med hjälp av bärbar dator kan nätdokumentation och arbetsunderlag tillgängliggöras på plats samt mätdata sändas till kontoret efter slutförd leverans. Detta ger minskat transportbehov och högre effektivitet i verksamheten genom att en större del av det administrativa arbetet kan utföras på plats. För att få en förbättrad uppkoppling har stadens trådlösa wifi-zoner börjat användas under året och under 2012 kommer 4G-teknik att testas. 2 Stokab årsredovisning 2011

3 Stokab Stokab bildades 1994 med uppdraget att bygga ut en konkurrensneutral infrastruktur som kunde möta framtidens kommunikationsbehov, skapa konkurrens, mångfald, valfrihet samt mini mera grävandet. Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift att bygga ut, underhålla och hyra ut förbindelser i detta fiberoptiska nät. Verksamheten syftar till att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen och en positiv utveckling av Stockholmsregionen. Fiberoptik är ett optiskt system för överföring av ljus som med sin överlägsna kapacitet överträffar och därmed ersätter koppartråd som medium för olika former av digital kommunikation. Fiberoptik används för överföring av bland annat datakommunikation, TV och telefoni. En optisk fiber är tunnare än ett hårstrå och kan överföra miljoner telefonsamtal eller hundratals TV -kanaler samtidigt. En kraftfull och robust IT-infrastruktur är nödvändigt i dagens samhälle för att möjliggöra datakommunikation med hög kapacitet, tillgängligt för företag och medborgare, över allt och dygnet runt. Nätet är öppet för alla på likvärdiga villkor och Stokab hyr ut till alla. Eftersom det endast är obelyst svart fiber som hyrs ut står kunderna själva för den aktiva utrustningen. Kista Science City - ett av världens främsta ICT-kluster. I bildens bakgrund syns Kista Tower och i förgrunden syns några av alla de flerfamiljshus som ansluts med en mångfiberlösning som innebär att alla hushåll har möjlighet att få sin egen fiberanslutning. Stokabs nät motsvarar över 30 varv runt jorden med sina 1,25 miljoner fiberkilometer, kabelkilometer, 600 korskopplingar och mer än anslutningspunkter. Nätet sträcker sig från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder och täcker i princip hela innerstaden, stora delar av ytterstaden samt flertalet företags-, kontors- och affärscentra i Stockholm. Stokab årsredovisning

4 VD har ordet Under 2011 har bolagets verksamhet utvecklats positivt. Stora investeringar har gjorts i nätutbyggnad och antalet levererade fiberförbindelser har legat på en fortsatt hög nivå. Resultatmässigt har Stokab fortsatt att utvecklas gynnsamt, vilket innebär att vi har en stabil ekonomisk grund att stå på. Det är den positiva ekonomiska utvecklingen som skapar förutsättningar för den snabba utvecklingen av såväl fibernätet som verksamheten i övrigt. Förbättrad leveransprecision Vi får fler kunder som behöver allt fler förbindelser. Glädjande nog blir våra kunder alltmer nöjda med vårt arbete och våra produkter. Tack vare målmedvetet och aktivt arbete har andelen nöjda kunder ökat. Självklart jobbar vi vidare på att förbättra oss. Vi har under året ägnat särskilt uppmärksamhet åt att förbättra leverans precisionen så att kunden får beställd förbindelse snabbt och när förbindelsen önskas. Efterfrågan på våra produkter är fortsatt mycket stark från samtliga kundsegment. Detta beror på den ökade användningen av alltmer bredbandskrävande tjänster. Tjänster som dessutom i ökande utsträckning förutsätts finnas tillgängliga var som helst, dygnet runt och utan avbrott. Exempelvis förutspår Cisco att den mobila datatrafiken kommer att öka 10-falt de närmaste åren. Idag använder över 90 procent av stockholmarna Internet och över hälften har en smart telefon. Antalet surfplattor fortsätter också att öka och allt fler tjänster förutsätter uppkoppling med hög kapacitet. Sveriges första 1000-fiberskablar Med det ökade behovet av fiberförbindelser är det inte förvånande att vi blir först i Sverige med att börja använda 1000-fiberskablar. Vår senaste och modernaste knutpunkt (Knutpunkt 7) byggs ut och förstärkningar görs i hela nätet. Stokabs uppgift är att tillhandahålla en öppen och operatörsneutral fiberinfrastruktur för elektronisk kommunikation. Genom att fibernätet är operatörsneutralt säkerställer Stockholms stad, genom Stokab, att alla kan hyra fiberförbindelser på likvärdiga villkor. I och med att nya aktörer inte själva behöver investera i ny infrastruktur (eller hyra av konkurrenter) blir också trösklarna för att etablera sig i Stockholm låga. Stokab bidrar därigenom till en kontinuerlig dynamik i Stockholms IT-bransch. Lågt pris på bredband Detta har gett resultat, vilket visar sig i den prisjämförelse United Minds gjort av kostnaden för 100 Mbit/sanslutning för företag i ett 10-tal internationella städer. Endast i Singapore är priset lägre än i Stockholm. När det gäller priset på svart fiber-förbindelser ligger priset i Stockholm lägst och på en extremt låg nivå internationellt sett. United Minds konstaterar också i undersökningen att det råder stor konkurrens i Stockholm. I den årliga jämförelse managementkonsultföretaget Price Waterhouse Cooper gör mellan olika städer världen över Cities of opportunity hamnar Stockholm på en hedrande fjärde plats, bäst av de europeiska städerna. Bäst av alla jämförda städer är Stockholm på att verkligen använda sig av IT och alla de smarta tjänster som finns samt på att koppla upp skolorna. Alla Stockholms skolor har Gigabit-anslutning och trådlösa nätverk. Även många förskolor får nu också Gigabit-anslutning. Detta ger våra elever världsunika möjligheter. PwC konstaterar också att det finns ett mycket starkt samband mellan väl utbyggt och robust bredbandsnät och kunskapsintensiva företag och välutbildade invånare. Det är också i Stockholm som Europas högsta koncentration av kunskapsintensiva företag återfinns. Från Stokabs horisont är det svårt att se hur en prisreglering skulle kunna främja svensk fiberutbyggnad. Grön IT Stokab driver världens största öppna fibernät. Fiber är i sig en miljö vänlig produkt, speciellt jämfört med koppar. Med ett väl utbyggt fibernät möjliggörs även en lång rad så kallade gröna IT-lösningar. I vår senaste och miljöprisbelönade knutpunkt tas spillvärmen tillvara och konverteras in i gymnasieskolan Östra Reals värmesystem. Före jul stod spillvärmen för halva skolans värmebehov. Skolans elför - brukning hade, tack vare spillvärmen, minskat med över 30 procent. 4 Stokab årsredovisning 2011

5 Stokab bidrar kontinuerligt till dynamik i Stockholms IT-bransch. Sedan 2011 är all energi i våra anläggningar miljöklassad enligt Svenska Naturskyddsföreningens licens Bra miljöval märkt el eller motsvarande. Som ett led i vårt aktiva miljöarbete kommer vi under året att ta fram vår första hållbarhetsredovisning. Fiber till alla flerfamiljshus I arbetet med att ansluta alla flerfamiljsfastigheter i Stockholm har utbyggnaden kunnat göras på ett miljö effektivt sätt. Vid årsskiftet 2011/2012 var vi klara med den planerade utbyggnaden i innerstaden. Under det kommande året ansluts resterande fastigheter i ytterstaden. Därmed har fastigheter med cirka 90 procent av Stockholms hushåll anslutits med en mångfiberlösning, som innebär att alla hushåll har möjlighet att få sin egen fiberförbindelse. Prisregleringen riskerar att skada svensk IT-utveckling PTS har beslutat att prisreglera den svenska fibermarknaden. Enligt Stockholms kommunfullmäktige skapar denna reglering osäkerhet beträffande förutsättningarna för investeringar i grundläggande IT-infrastruktur, vilket riskerar att skada svensk IT-utveckling. För Stokabs del har kommunfullmäktige beslutat, att fiberutbyggnad till övriga delar av hushållssektorn inte ska genomföras och att stor försiktighet därutöver ska iakttas avseende framtida investeringar. Det är inte bara Stockholms stad som oroas över den förda prisregleringspolitiken, vilken i realiteten motverkar förverkligandet av regeringens bredbandsstrategi. Även SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) menar att prisregleringen får negativa konsekvenser för utbyggnaden av snabbt och modernt bredband i hela landet. SKL har därför låtit Deloitte granska prisregleringen närmare och de konstaterar bland annat att regleringen riskerar att leda till en återmonopolisering av svensk teleinfrastruktur. Från Stokabs horisont är det svårt att se hur en prisreglering skulle kunna främja svensk fiberutbyggnad. Internationellt intresse Det är med stolthet jag konstaterar att vårt nät och utbyggnaden av fiber till hemmet hela tiden väcker intresse från omvärlden. Även under 2011 besökte ett stort antal personer från världens alla hörn Stokab för att ta del av Stockholmsmodellen när det gäller att skapa förutsättningar för en IT-utveckling i världsklass. Dessa besök resulterar många gånger även i kontakter med företag baserade i Stockholm. Tillförsikt inför framtiden Vi fokuserar nu på att ansluta resterande flerfamiljshus och att än bättre möta våra kunders behov. De senaste årens framgångsrika verksamhet har skapat den stabila grund som gör att vi kan se fram emot det nya året med tillförsikt. Stockholm i mars 2012 Jörgen Kleist, VD Stokab årsredovisning

6 Möjligheternas stad Under 2012 kommer alla flerfamiljshus ha anslutits till Stokabs nät, världens största öppna fibernät, motsvarande mer än 30 varv runt jorden. Med en IT-infrastruktur i absolut världsklass finns alla möjligheter för smarta och hållbara lösningar, där kreativa och innovativa idéer kan födas. Det är inte för intet som Stockholm får topplaceringar när det gäller användandet av digitala tjänster, skolornas datanät och kvaliteten på bredbandet i PwC:s årliga ranking av städer. De goda IT-förutsättningarna i Stockholm visar sig bland annat i den internationella ranking som managementkonsult-företaget Price Waterhouse Coopers årligen gör av städer runt om i världen. I Cities of opportunity hamnar Stockholm på 4:e plats, bäst bland de europeiska städerna. Enligt PwC är Stockholm en av de främsta städerna i världen inom områdena innovation, levnadsvillkor, hälsa och säkerhet. För Stokab, som tillhandahåller den grundläggande IT-infrastrukturen, är det särskilt intressant att konstatera att Stockholm anses som den absolut bästa staden på att använda sig av alla de möjligheter IT ger. Stockholm anses också ha världens bästa skoldatanät. Stockholm får även en topplacering när det gäller kvaliteten på bredbandet. Och med världens största öppna fibernät, motsvarande mer än 30 varv runt jorden, är det intressant att notera att det finns ett mycket starkt samband mellan robust och tillförlitligt nät och intellektuella tillgångar. Det är därför inte så konstigt att Europas högsta koncentration av kunskapsintensiva företag återfinns i Stockholm eller att Stockholmsregionen har Sveriges mest välutbildade invånare. Innovativ region I jämförelse med de mest innovativa regionerna inom och utom Europa visar det sig att Stockholm är den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA. Det är också tjänstesektorn, där bland annat IT-sektorn och andra kunskapsintensiva företag återfinns, som under flera år skapat flertalet av de nya jobben och som står för en allt ökande andel av landets exportintäkter. Uppskattningsvis återfinns i Stockholmsregionen 60 procent av landets IT-verksamma personer. Bara i Kista finns det idag över 1000 företag, 6800 universitetsstudenter och 1100 forskarexaminerade inom IT. 90 procent utav IT-företagen är exportföretag, en siffra som ligger mycket högt jämfört med andra branscher. Kista Science City är ett av världens ledande IT-kluster och en världsledande innovationszon. Genom Kista Science City har Stockholmsregionen blivit ett internationellt centrum för trådlös teknologi, bredband samt mobila applikationer och tjänster. Här återfinns den tätaste koncentrationen av forskare med fokus på IT i norra Europa. Sveriges ekonomiska centrum Huvudstadsregionen skapar en tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt och regionens funktion som hela Sveriges ekonomiska centrum och tillväxtmotor befästs allt mer. Stockholm stod förra året för över 30 procent av nyföretagandet och nästan en fjärde - del av landets totala arbetsmarknad. 6 Stokab årsredovisning 2011

7 Niyat Biniam, Amanda Kiflay och Arina Zanganeh är några av de som följt dramat Antigones dagbok, världens första mobiltelefonteater skapad av Kista Teater. Tjejerna, som går på kulturskolan Vår teater i Husby, tycker att det är coolt med mobilteater. Teaterbesökaren, försedd med hörlurar kopplade till en smart telefon, rör sig utomhus där Husbys stadsmiljö och skulpturer är scenen och scenografin. Besökaren deltar även i föreställningen genom att svara på frågor som rör dramat. Mobiltelefonteater är en av alla de innovationer som möjliggjorts i Stockholm. Företags kostnad för en 100 Mbit/s-anslutning är i Stockholm mycket lågt enligt en prisjämförelse som analysföretaget United Minds genomfört under hösten 2011 bland ett 10-tal städer runt om i världen. Bland de jämförda städerna visade sig att priset för svart fiberförbindelse var lägst i Stockholm. Stokab årsredovisning

8 Lågt pris på bredband Den obegränsade tillgången till svart fiber har både lett till att över 100 operatörer är verksamma i Stockholm och att konkurrensen är stor. Företagens kostnad för snabbt bredband är här i Stockholm mycket lågt. Det visar sig i den prisjämförelse analysföretaget United Minds gjort mellan ett 10-tal internationella städer. När det gäller svart fiber-förbindelse ligger priset bland de jämförda städerna lägst i Stockholm. Fiber till hemmen Det stora fibernätet har också underlättat utrullningen av de mobila höghastighetsnäten som 3G och 4G/LTE. Sedan fler år tillbaka finns 100 procents bredbandstäckning, såväl fast som mobil. Fibernätet byggs ut och under 2012 kommer i princip alla flerfamiljsfastigheter att ha anslutits med en mångfiberlösning som möjliggör att varje enskilt hushåll kan få sin egen fiberförbindelse. Därmed får hushåll samma möjligheter till uppkoppling som företag. Stockholms stad har alltid betraktat grundläggande IT-infrastruktur som all annan infrastruktur och därför sett till att fiberförbindelser finns tillgängligt för alla på likvärdiga villkor. Förutom att det gett effekt på bredbandspriset är IT-användningen väl spridd. Över 90 procent av stockholmarna använder Internet och mer än hälften har en smart telefon. Interaktivitet kräver nätkapacitet Behovet av kapacitet ökar när allt fler använder molntjänster och blir sina egna medieproducenter. Det laddas inte bara upp filmer på YouTube och görs live- TV-sändningar via Bambuser, det genomförs även livekonserter över nätet där publiken, som finns utspridd över världen, interagerar med artisterna. Rock-Björnen (Aftonbladet) genomförde sju sådana konserter under året med över interagerande personer. Och nu kommer även så kallad social-tv där tittarna direkt från soffan interagerar med TV-programmet. För att denna typ av interaktivitet ska bli möjlig krävs en väl utbyggd IT-infrastruktur. Världens första mobiltelefonteater Digitalisering och bredbandstäckning ger helt nya möjlig heter. Världens första mobiltelefonteater skapades av Kista Teater. Teaterbesökaren, försedd med hörlurar kopplade till en smart telefon, rör sig utomhus där Husbys stadsmiljö och skulpturer är scenen och scenografin. Besökaren deltar även i föreställningen genom att svara på frågor som rör dramat. E-tjänster och öppen data I Stockholm lanseras kontinuerligt nya e-tjänster för att underlätta människors vardag samtidigt som resurser frigörs. Stockholms stad gör sina databaser tillgängliga för alla. Ett exempel är Stockholmskällan där fotografier, kartor, arkivhandlingar, facktexter, skönlitteratur, filmer, konstverk och annat material som på olika sätt berättar om Stockholms och stockholmarnas historia tillgängliggörs. Materialet kommer från flera arkiv, museer och bibliotek i Stockholm. Digitalt deltagande Stockholm försöker ge de bästa förutsättningarna för digitalt deltagande i samhället. Förutom ett väl utbyggt fibernät via Stokab, har många hushåll redan fått gigabitsanslutning i sitt boende. De som behöver hjälp tillbaka in på den ordinarie bostadsmarknaden ges, via Sfiftelsen Hotellhem i Stockholm, nödvändiga kunskaper om Internet och dess möjligheter. I samarbete med föreningar ges prova-på-kurser in i den digitala världen, och Internet finns kostnadsfritt på många platser. Stockholm är ett tydligt exempel på hur långsiktigt samarbete utvecklar staden, både ekonomiskt och socialt, allt för att öka livskvaliteten. Grön IT Möjligheterna till gröna IT-lösningar är många i Stockholm. I Stokabs bredbandsknutpunkt tas överskottsvärmen tillvara och värmer gymnasieskolan Östra Real. Med smarta e-tjänster kan resandet optimeras, trafikanter informeras i realtid och trängselskattesystem kan, tack vare fiberförbindelser, etableras utan att gatumiljön måste byggas om för att få plats med en mängd fysiska betalstationer. En stad full av möjligheter I endast fyra av landets kommuner har minst 75 procent av hushållen och företagen möjlighet att få bredband med en hastighet med minst 100 Mbit/s. För tre av dessa kommuner beror det på att Stokab där har ett väl utbyggt nät. I Stockholm är priset för bredband dessutom lågt, i synnerhet priset på svart fiber-förbindelser, och Stockholm anses vara den mest innovativa regionen utanför USA. Kort sagt är Stockholm en stad full av möjligheter en stad på väg mot världsklass. 8 Stokab årsredovisning 2011

9 Stokabs kunder Stokab har mer än 800 kunder varav över 100 är operatörer eller tjänsteleverantörer. Kunderna är företag inom många olika branscher och har därmed olika behov när det gäller nätstruktur och IT-lösningar. Stokabs nät är därför anpassat för att möjliggöra en hög grad av flexibilitet. Operatörer Via Stokabs nät levererar över 100 operatörer och tjänsteleverantörer tjänster. Det kan vara allt från Internet, TV och telefoni till specifika molntjänster. Oavsett vilken typ av affärsmodell operatörer och tjänsteleverantörerna tillämpar så gör Stokabs olika produktlösningar det möjligt att nå slutkunder enkelt och kostnadseffektivt. Telenor är en av Stokabs många kunder som både bidrar till att öka konkurrensen i Stockholm och nyttjar den möjlighet vår anslutning av flerfamiljsfastigheter innebär. Företag och organisationer Företag och organisationer som behöver hög datakapacitet och som eftersträvar en effektiv och säker datakommunikation hyr egna fiberförbindelser av Stokab. Genom att företagen själva ansvarar för eller handlar upp kommunikation som tjänst uppnås valfrihet, kostnadseffektivitet och full kontroll. Det innebär att det blir lättare att påverka samt förändra överföringshastighet och kommunikationsteknik. Offentlig verksamhet Behovet att utveckla offentlig verksamhet med ny teknik fortsätter att öka. Genom att koppla samman datakommunikation, telefoni och TV förenklas och effektiviseras processerna inom den offentliga miljön samt kommunikationen till medborgarna. Att kunna hyra förbindelser via Stokab medför en garanti för en säker och kraftfull IT-infrastruktur för all offentlig verksamhet som exempelvis sjukhus, skolor och förvaltningar. Boende i Stockholm Den fortsatta utvecklingen av hushållens behov av snabb kommunikation och ständig uppkoppling fortsätter att driva kraven på ökad bandbredd som i sin tur ökar behovet av en kraftfull och framtidssäker IT-infrastruktur. Stokab fortsätter därför att bygga ut nätet så att det når i princip alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad. En anslutning till Stokabs öppna fibernät möjliggör för fastighets ägare att rationalisera drift och skötsel av tjänster som värmereglering, el- och vattenmätning, kameraövervakning, hissar, tvättstugor och låssystem. Dessutom kan hyresgästernas ökande behov av Internet, telefoni och TV via olika tjänsteleverantörer tillgodoses. Samtidigt ökar konkurrensen, mångfalden och valfriheten. I synnerhet om fastighetsägaren installerar ett inomhusnät av fiber. Jonas Jegerborn, chef för försäljning mot fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, Telenor Sverige. Stokab årsredovisning

10 Ökad säkerhet minskar transporterna Under året har fler nodutrymmen försetts med kameraövervakning när nätet byggs ut. Det ökar både säkerheten och minskar behovet av fysiska transporter då kontroll av lokalerna kan ske på distans. Redan från första början har säkerhetsaspekten vägt tungt vid utbyggnaden av nätet. Skälen är självklara. Utan ett robust nät och tillförlitlig drift kan inte våra kunder känna sig trygga i sin verksamhet, eftersom vårt nät utgör en viktig förutsättning för kundernas affär. För att upprätthålla säkerheten i ett robust nät förutsätts insatser på flera olika områden. Det innebär bland annat att vid utbyggnad av nätet skapa redundans och säkerställa möjlighet till omkoppling. Säkerhetsfrågorna har alltid varit en integrerad del i företagets verksamhet och bedrivs bland annat inom områdena nätsäkerhet, beredskap och krisberedskap, IT-stöd samt uppföljning. Kontinuerligt görs säkerhetshöjande insatser vid alla anläggningar. Exempelvis fortsätter arbetet med att förse nodutrymmen med kameraövervakning. Detta, i kombination med att den fysiska hanteringen av nycklar har automatiserats, höjer säkerheten, effektiviserar arbetet och bidrar till minskat resande. Gröna möjligheter Utbyggnaden av nätet till alla flerfamiljsfastigheter möjliggör en mängd gröna lösningar för såväl fastighetsägare som hushåll. För en fastighetsägare innebär anslutningen ökade möjligheter att använda sig av styr- och reglertjänster, elektroniska låssystem och kameraövervakning av viktiga utrymmen, anläggningar och passager. För hushållen innebär anslutningen ökade möjligheter till väl fungerande distansarbete, planering och optimering av resande, och inte minst möjlighet att kunna konsumera media som tjänst i stället för att behöva köpa en fysisk produkt som CD, DVD eller bok, varor som alla måste tillverkas och transporteras. Förutom att själva utbyggnaden till flerfamiljsfastigheterna i sig görs på ett miljö- och kostnadseffektivt produktionssätt tack vare storskaligheten i utbyggnaden, innebär den nya nätstrukturen som etableras att även kunderna kan bli mer miljöeffektiva i sin verksamhet. De kunder som idag hyr plats i vår Knutpunkt 7 bidrar aktivt till att värma upp gymnasieskolan Östra Real. Värmen från all den kommunikationsutrustning som finns i knutpunkten konverteras, via en värmeväxlare, in i skolans värmesystem. I slutet av 2011 kom hälften av skolans värmebehov från knutpunkten. Tack vare detta kunde skolan samtidigt sänka elförbrukningen med över 30 procent. Knutpunkten har utsetts till Årets hållbara IT-projekt och är den gröna bredbandsvägen in i miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden. Där byggs nu en lokal nod som beräknas värma upp det flerfamiljshus som noden placeras i. Hälften av gymnasieskolan Östra Reals värmebehov kom från Stokabs bredbandsknutpunkt en knutpunkt utsedd till Årets hållbara IT-projekt. Vårt miljöarbete syftar till att minska den miljöpåverkan som blir en följd av verksamheten. Övergripande mål är bland annat att transporter i största möjligaste mån ska ske med miljöfordon, material ska tas om hand så att utsläppen av växthusgaser och påverkan på miljön begränsas, och avfall ska omhändertas på ett kretsloppsanpassat sätt. Sedan 2011 är all energi i anläggningarna miljöklassad enligt Svenska Naturskyddsföreningens licens Bra miljöval - märkt el eller motsvarande. Stokab har 100 procents miljöfordon exklusive specialfordon. Under året har en effektivisering och reducering av det egna dataserverbehovet genomförts vilket minskat energibehovet med cirka 25 procent. Dessutom har olika videokonferenslösningar testats. De säkerhetshöjande åtgärder i nodutrymmena inkluderar även energieffektivisering. Energiförbrukningen beräknas minska med cirka 10 procent, vilket både omfattar elförbrukningen och fordonsbränsle. Stokab jobbar till stor del med entreprenörer och konsulter. För att försäkra sig att miljöarbetet inte stannar i den egna verksamheten ställs krav om systematiskt miljöarbete hos anbudsgivarna vid upphandlingar. Bland annat ställs krav på att anbudsgivare har ett miljö ledningssystem och att eventuella underleverantörer också uppfyller miljökraven. 10 Stokab årsredovisning 2011

11 Hushållens behov av bredbandsanslutning med hög kapacitet ökar år för år. Drivande i utvecklingen är bland annat HD-TV, önskan om att se film och TV när man själv vill, uppladdning av både bilder och egna filmer, distansarbete och online-spel. Olivia och Iris gillar spel som Moviestar Planet och StarDoll. Under 2012 slutförs utbyggnaden av fiber till alla flerfamiljshus i Stockholm. Stokabs nät slutar i källaren där en så kallad husnod sätts upp. Till denna husnod ansluter sedan fastighetsägaren sitt eget fibernät som går vidare upp till respektive lägenhet/lokal. Stokab årsredovisning

12 Medarbetare Hälsofrämjande aktiviteter skapar för utsättningar och utrymme för trygghet, delaktighet och glädje. Stokab är ett kunskapsintensivt företag där kunniga och engagerade chefer och medarbetare utgör grunden för verksamheten. Vi utvecklar ständigt organisationen med syfte att nå våra affärsoch verksamhetsmål. Utifrån behovsanalyser undersöks vad som kan utvecklas vidare och hur behov av kompetenser kan lösas. Utvecklingsinsatser sker systematiskt och långsiktigt. Utifrån två perspektiv, våra processer och vår företagskultur, har samtliga medarbetare och chefer varit delaktiga med att vidareutveckla vår organisation och beteenden för att ytterligare förstärka vårt fokus på kunden. Arbetet med aktivt kundfokus kommer att fortsätta under 2012 med fler kompetensutvecklingsinsatser. Målet är att ge alla medarbetare förståelse, kunskap och handlingsutrymme att fortsätta bidra till positivt kundbemötande som ett led i att uppnå företagets affärs- och verksamhetsmål. Hälsofrämjande arbete viktigt Varje enskild medarbetare är unik och viktig för oss. Därmed är medarbetarnas hälsa en angelägen fråga. Vi arbetar därför aktivt och medvetet med ett proaktivt och systematiskt arbete för att minimera riskerna för ohälsa. Vi är övertygande om att hälsofrämjande aktiviteter inom den fysiska och den sociala arbetsmiljön skapar förutsättningar och utrymme för trygghet, delaktighet och glädje. Låg sjukfrånvaro Vårt strategiska arbete visar tydliga hälsoförbättringar och som bekräftas i vår låga sjukfrånvaro med 3,1 procent av ordinarie arbetstid. Vid årets slut var 96 personer anställda, varav 61 män och 35 kvinnor. Ledningsgruppen består av 57 procent män och 43 procent kvinnor. 12 Stokab årsredovisning 2011

13 S:t Erik Kommunikation AB S:t Erik kommunikation AB är ett helägt dotterbolag till Stokab. På uppdrag av Stockholms stad ansvarar S:t Erik Kommunikation för att handla upp, administrera och utveckla stadens interna samlade kommunikationsnät. Nätet är exklusivt för Stockholms stads förvaltningar och helägda bolag och avsett för såväl administration som de mer publika behoven skola, barnomsorg, fritid och kultur. Syftet är att säkerställa att stadens kommunikationsnät är effektivt och samman hållet. Totalt knyts verksamheter på cirka adresser över hela staden ihop. Till nätet är runt medarbetare och cirka elever i Stockholms stad uppkopplade. I takt med Stokabs fiberanslutning av flerfamiljshus får även mindre enheter inom staden, såsom förskolor och gruppboenden, höghastighetsanslutning. S:t Erik Kommunikation har driftansvaret för Stadens LAN-nät för både bolag och förvaltningar. Drift ansvaret sträcker sig över både den elektroniska utrust ningen och det tillhörande passiva fastighetsnätet. Under år 2011 har alla Stockholms skolor försetts med trådlöst nätverk. S:t Erik Kommunikation handlar upp och ansvarar för driften av nätet som i dagsläget innehåller ca trådlösa accesspunkter. Världens bästa skoldatanät finns i Stockholm. Det konstateras i den internationella ranking managementkonsultföretaget Price Waterhouse Coopers årligen gör av städer runt om i världen. I Cities of opportunity är Stockholm staden med bäst skoldatanät. Att alla skolor har Gigabit-anslutning och trådlöst nätverk är också något som gör staden till ett internationellt föredöme. Gymnasieläraren Daniel Barker för en kontinuerlig dialog individuellt med alla elever samtidigt, via små trådlösa enheter, i syfte att direkt se vad eleverna förstår och därmed kunna anpassa undervisningen därefter. Agnes är en av Daniels elever vid Norra Real. Stokab årsredovisning

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Stokabs uppgift är att bygga och hyra ut samt underhålla ett passivt fibernät i Stockholmsregionen. Bolaget är konkurrensneutralt och ska tillhandahålla ett nät som är öppet för alla på likvärdiga villkor. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT- utvecklingen i regionen. Stokabs huvudsakliga verksamhet utgörs av nätverksamheten, vilken innefattar utbyggnad och drift av ett fibernät samt upplåtelse av fiberförbindelser utan aktiv ändutrustning, så kallad svart fiber. Kopplat till nätverksamheten drivs infrastrukturverksamheterna Knutpunkt (marknadsplatser där kunderna kan installera utrustning för utbyte av teletrafik och tjänster) och Antennplats (upplåtelse av plats på vattentorn för installation av antenner, bland annat för mobiltelefoni). Verksamheten Antennplats överläts vid årsskiftet 2011/2012 till Stockholm Vatten AB. S:t Erik Kommunikation AB Stokabs helägda dotterbolag S:t Erik Kommunikation AB har ansvaret att förvalta och utveckla kommunikationslösningar för Stockholms stad. Bolaget har därvid uppdrag att handla upp och administrera Stockholms stads kommunikationslösningar. Väsentliga händelser under året Resultat före skatt 2011 ökade med 2 procent till 171 mkr jämfört med 2010 vilket är det bästa resultatet i koncernens historia. Resultatet berodde på en fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter, en hög leveranskapacitet och en lägre kostnadsmassa till följd av effektiviseringar. Orderingången uppgick till 316 mkr. Samtliga kundkategorier har under året beställt produkter vilket i huvudsak beror på en ökad efterfrågan från hushåll och företag på mera bredbandskrävande tjänster. Till följd av hög orderingång fortsätter nettoomsättningen att öka och uppgick till 655 mkr vilket är 5procent (30 mkr) högre än föregående år. Antalet levererade förbindelser uppgick till stycken. Därutöver har, inom ramen för fortsatt fiberutbyggnad till flerfamiljsfastigheter, fastigheter med cirka lägenheter fiberanslutits. Väsentliga händelser efter balansdagens slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens slut. Styrelseförändringar Kommunfullmäktige utsåg sju ledamöter och tre suppleanter. Nya ledamöter som utsågs var en ordförande, en vice ordförande, två ledamöter och två suppleanter. Kommunfullmäktige utsåg därutöver en ordinarie lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant som nya. Arbetstagarorganisationen utsåg en ny suppleant. Finansiella nyckeltal (tkr) Nettoomsättning Resultat före disp. o skatt Balansomslutning Räntabilitet på totalt kapital 9,5% 11,3% 11,5% 12,7% 9,8% Investeringar Stokab årsredovisning 2011

15 Personalfrågor Stokab bedriver sedan ett antal år tillbaka ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet innebär hälsoinriktade insatser såväl som långsiktigt rehabiliteringsarbete. Detta arbetsmiljöarbete har under 2011 bidragit till att Stokab har haft en mycket låg sjukfrånvaro, 3,1procent. Miljöfrågor Stockholms stads miljöprogram och Stokabs miljöutredning ligger till grund för bolagets miljöarbete. Ett utvecklingsarbete pågår för att systematisera och strukturera förbättringsarbetet inom miljöområdet. Stokabs viktigaste insats är att minska påverkan på miljön genom att samordna nyttjandet av IT-infrastrukturen. Investeringar Årets investeringar uppgick till 501 mkr vilket inkluderar en lagerförändring på 3 mkr (361 mkr). I huvudsak består investeringarna av utbyggnad av nät till flerfamiljsfastigheter i Stockholms innerstad. Pågående nyanläggningar uppgick vid årets slut till 416 mkr (355 mkr), vilket är 61 mkr högre än vid årets ingång. Finansiering Finansieringen av investeringarna har skett genom egna och lånade medel. Total upplåning uppgick vid periodens slut till mkr (977 mkr). Finansnettot för 2011 blev -34 mkr vilket är -5% (-2 mkr) sämre än föregående år. Detta förklaras huvud sakligen av en högre upplåning. Framtida utveckling Ledningens utmaning är att, utifrån en tydlig strategi och med en på affärsmannaskap grundad verksamhet, vidareutveckla Stokabs affärsmodell. Samtidigt ska Stokab tillgodose Stockholms stads och regionens behov av infrastruktur. Därmed läggs grunden för etablering av nya företag i Stockholmsregionen som kan utnyttja IT-infrastrukturen för nya typer av tjänster och tekniska lösningar. I Stokabs fortsatta utveckling står därför fiber ut - byggnaden för hushållens och företagens behov i centrum. Därmed skapas möjligheter till interaktion i bredbandsnäten mellan samhälle, hushåll och närings liv. Vinstdisposition (kr) Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avseende medel i moderbolaget Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade medel Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Till aktieägaren delas ut (170 kr per aktie) I ny räkning överföres Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Stokab årsredovisning

16 Koncernens resultaträkning Alla belopp uttrycks i tusental kronor där ej annat anges. (tkr) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före finansnetto RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT Stokab årsredovisning 2011

17 Koncernens balansräkning (tkr) Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 Balanserade utvecklingskostnader Summa immateriella anläggningstillgångar MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 Inventarier Markinventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordringar hos systerbolag Skattefordran Momsfordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Stokab årsredovisning

18 Koncernens balansräkning forts. (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 14 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital ( aktier med kvotvärde SEK 100) Bundna reserver FRITT EGET KAPITAL Fria medel Årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar KORTFRISTIGA SKULDER Checkkredit; internbank Stockholms stad Leverantörsskulder Skulder till moderbolag Skulder till systerbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 18 Stokab årsredovisning 2011

19 Kassaflödesanalys koncernen (tkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0 Stokab årsredovisning

20 Moderbolagets resultaträkning (tkr) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före finansnetto RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster OBESKATTADE RESERVER Överavskrivningar Resultat före skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT Stokab årsredovisning 2011

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012 Stokab årsredovisning 2012 «1 Årsredovisning 2012 Detta är Stokab Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

LJUSET. Årsredovisning 2014

LJUSET. Årsredovisning 2014 LJUSET i Alingsas Årsredovisning 2014 Årsredovisning Alingsås Energi 2014 1 Ljuset i Alingsås! Temat för 2014 års upplaga av Alingsås Energis årsredovisning är Ljuset i Alingsås. Med det mångbottnade anslaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer