Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565)."

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 INNEHÅLL Året i korthet 2 Stokab 3 VD har ordet 4 Möjligheternas stad 6 Stokabs kunder 9 Ökad säkerhet minskar transporterna 10 Medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse 14 Koncernens resultaträkning 16 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565). Antalet levererade nya förbindelser uppgick till (2 212). Fastigheter med (80 000) hushåll anslöts med fiber. Därmed kan cirka hushåll i Stockholm nå Stokabs nät. Resultatet före skatt ökade till 171 Mkr (168), vilket är det bästa resultatet i Stokabs historia. Årets investeringar uppgick till 501 Mkr (361). Uppgifter inom parantes avser Koncernens balansräkning 17 Kassaflödesanalys koncernen 19 Moderbolagets resultaträkning 20 Moderbolagets balansräkning 21 Kassaflödesanalys moderbolaget 23 Noter tilläggsupplysningar 24 Granskningsrapport 30 Revisionsberättelse 31 Styrelse och revisorer 32 Ledning 33 På finns mer information om Stokab både på svenska och engelska. Kontaktuppgifter Ekonomichef Hans Förnestig Försäljnings- och marknadschef Christel Sandstedt Informationschef Anders Broberg Då fibernätet växer ökar behovet av omkopplingsmöjligheter. Stefan Carlsson, teknisk chef, designade under året en rackenhet, med mycket låg tillverkningskostnad, som möjliggör att korskopplingskablar kan hanteras på rackskåpens sidor i stället för på fronten. Därmed kan rackskåpens kapacitet fördubblas. Det innebär att dubbelt så många fiberförbindelser kan kopplas om i Stokabs cirka 600 noder och att behovet att hyra fysiskt utrymme för nya noder, då nätet växer, minimeras. Omslagsbilden visar Jonni Uschanov, en av Stokabs installationstekniker, som använder bärbar dator i fält. Med hjälp av bärbar dator kan nätdokumentation och arbetsunderlag tillgängliggöras på plats samt mätdata sändas till kontoret efter slutförd leverans. Detta ger minskat transportbehov och högre effektivitet i verksamheten genom att en större del av det administrativa arbetet kan utföras på plats. För att få en förbättrad uppkoppling har stadens trådlösa wifi-zoner börjat användas under året och under 2012 kommer 4G-teknik att testas. 2 Stokab årsredovisning 2011

3 Stokab Stokab bildades 1994 med uppdraget att bygga ut en konkurrensneutral infrastruktur som kunde möta framtidens kommunikationsbehov, skapa konkurrens, mångfald, valfrihet samt mini mera grävandet. Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift att bygga ut, underhålla och hyra ut förbindelser i detta fiberoptiska nät. Verksamheten syftar till att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen och en positiv utveckling av Stockholmsregionen. Fiberoptik är ett optiskt system för överföring av ljus som med sin överlägsna kapacitet överträffar och därmed ersätter koppartråd som medium för olika former av digital kommunikation. Fiberoptik används för överföring av bland annat datakommunikation, TV och telefoni. En optisk fiber är tunnare än ett hårstrå och kan överföra miljoner telefonsamtal eller hundratals TV -kanaler samtidigt. En kraftfull och robust IT-infrastruktur är nödvändigt i dagens samhälle för att möjliggöra datakommunikation med hög kapacitet, tillgängligt för företag och medborgare, över allt och dygnet runt. Nätet är öppet för alla på likvärdiga villkor och Stokab hyr ut till alla. Eftersom det endast är obelyst svart fiber som hyrs ut står kunderna själva för den aktiva utrustningen. Kista Science City - ett av världens främsta ICT-kluster. I bildens bakgrund syns Kista Tower och i förgrunden syns några av alla de flerfamiljshus som ansluts med en mångfiberlösning som innebär att alla hushåll har möjlighet att få sin egen fiberanslutning. Stokabs nät motsvarar över 30 varv runt jorden med sina 1,25 miljoner fiberkilometer, kabelkilometer, 600 korskopplingar och mer än anslutningspunkter. Nätet sträcker sig från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder och täcker i princip hela innerstaden, stora delar av ytterstaden samt flertalet företags-, kontors- och affärscentra i Stockholm. Stokab årsredovisning

4 VD har ordet Under 2011 har bolagets verksamhet utvecklats positivt. Stora investeringar har gjorts i nätutbyggnad och antalet levererade fiberförbindelser har legat på en fortsatt hög nivå. Resultatmässigt har Stokab fortsatt att utvecklas gynnsamt, vilket innebär att vi har en stabil ekonomisk grund att stå på. Det är den positiva ekonomiska utvecklingen som skapar förutsättningar för den snabba utvecklingen av såväl fibernätet som verksamheten i övrigt. Förbättrad leveransprecision Vi får fler kunder som behöver allt fler förbindelser. Glädjande nog blir våra kunder alltmer nöjda med vårt arbete och våra produkter. Tack vare målmedvetet och aktivt arbete har andelen nöjda kunder ökat. Självklart jobbar vi vidare på att förbättra oss. Vi har under året ägnat särskilt uppmärksamhet åt att förbättra leverans precisionen så att kunden får beställd förbindelse snabbt och när förbindelsen önskas. Efterfrågan på våra produkter är fortsatt mycket stark från samtliga kundsegment. Detta beror på den ökade användningen av alltmer bredbandskrävande tjänster. Tjänster som dessutom i ökande utsträckning förutsätts finnas tillgängliga var som helst, dygnet runt och utan avbrott. Exempelvis förutspår Cisco att den mobila datatrafiken kommer att öka 10-falt de närmaste åren. Idag använder över 90 procent av stockholmarna Internet och över hälften har en smart telefon. Antalet surfplattor fortsätter också att öka och allt fler tjänster förutsätter uppkoppling med hög kapacitet. Sveriges första 1000-fiberskablar Med det ökade behovet av fiberförbindelser är det inte förvånande att vi blir först i Sverige med att börja använda 1000-fiberskablar. Vår senaste och modernaste knutpunkt (Knutpunkt 7) byggs ut och förstärkningar görs i hela nätet. Stokabs uppgift är att tillhandahålla en öppen och operatörsneutral fiberinfrastruktur för elektronisk kommunikation. Genom att fibernätet är operatörsneutralt säkerställer Stockholms stad, genom Stokab, att alla kan hyra fiberförbindelser på likvärdiga villkor. I och med att nya aktörer inte själva behöver investera i ny infrastruktur (eller hyra av konkurrenter) blir också trösklarna för att etablera sig i Stockholm låga. Stokab bidrar därigenom till en kontinuerlig dynamik i Stockholms IT-bransch. Lågt pris på bredband Detta har gett resultat, vilket visar sig i den prisjämförelse United Minds gjort av kostnaden för 100 Mbit/sanslutning för företag i ett 10-tal internationella städer. Endast i Singapore är priset lägre än i Stockholm. När det gäller priset på svart fiber-förbindelser ligger priset i Stockholm lägst och på en extremt låg nivå internationellt sett. United Minds konstaterar också i undersökningen att det råder stor konkurrens i Stockholm. I den årliga jämförelse managementkonsultföretaget Price Waterhouse Cooper gör mellan olika städer världen över Cities of opportunity hamnar Stockholm på en hedrande fjärde plats, bäst av de europeiska städerna. Bäst av alla jämförda städer är Stockholm på att verkligen använda sig av IT och alla de smarta tjänster som finns samt på att koppla upp skolorna. Alla Stockholms skolor har Gigabit-anslutning och trådlösa nätverk. Även många förskolor får nu också Gigabit-anslutning. Detta ger våra elever världsunika möjligheter. PwC konstaterar också att det finns ett mycket starkt samband mellan väl utbyggt och robust bredbandsnät och kunskapsintensiva företag och välutbildade invånare. Det är också i Stockholm som Europas högsta koncentration av kunskapsintensiva företag återfinns. Från Stokabs horisont är det svårt att se hur en prisreglering skulle kunna främja svensk fiberutbyggnad. Grön IT Stokab driver världens största öppna fibernät. Fiber är i sig en miljö vänlig produkt, speciellt jämfört med koppar. Med ett väl utbyggt fibernät möjliggörs även en lång rad så kallade gröna IT-lösningar. I vår senaste och miljöprisbelönade knutpunkt tas spillvärmen tillvara och konverteras in i gymnasieskolan Östra Reals värmesystem. Före jul stod spillvärmen för halva skolans värmebehov. Skolans elför - brukning hade, tack vare spillvärmen, minskat med över 30 procent. 4 Stokab årsredovisning 2011

5 Stokab bidrar kontinuerligt till dynamik i Stockholms IT-bransch. Sedan 2011 är all energi i våra anläggningar miljöklassad enligt Svenska Naturskyddsföreningens licens Bra miljöval märkt el eller motsvarande. Som ett led i vårt aktiva miljöarbete kommer vi under året att ta fram vår första hållbarhetsredovisning. Fiber till alla flerfamiljshus I arbetet med att ansluta alla flerfamiljsfastigheter i Stockholm har utbyggnaden kunnat göras på ett miljö effektivt sätt. Vid årsskiftet 2011/2012 var vi klara med den planerade utbyggnaden i innerstaden. Under det kommande året ansluts resterande fastigheter i ytterstaden. Därmed har fastigheter med cirka 90 procent av Stockholms hushåll anslutits med en mångfiberlösning, som innebär att alla hushåll har möjlighet att få sin egen fiberförbindelse. Prisregleringen riskerar att skada svensk IT-utveckling PTS har beslutat att prisreglera den svenska fibermarknaden. Enligt Stockholms kommunfullmäktige skapar denna reglering osäkerhet beträffande förutsättningarna för investeringar i grundläggande IT-infrastruktur, vilket riskerar att skada svensk IT-utveckling. För Stokabs del har kommunfullmäktige beslutat, att fiberutbyggnad till övriga delar av hushållssektorn inte ska genomföras och att stor försiktighet därutöver ska iakttas avseende framtida investeringar. Det är inte bara Stockholms stad som oroas över den förda prisregleringspolitiken, vilken i realiteten motverkar förverkligandet av regeringens bredbandsstrategi. Även SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) menar att prisregleringen får negativa konsekvenser för utbyggnaden av snabbt och modernt bredband i hela landet. SKL har därför låtit Deloitte granska prisregleringen närmare och de konstaterar bland annat att regleringen riskerar att leda till en återmonopolisering av svensk teleinfrastruktur. Från Stokabs horisont är det svårt att se hur en prisreglering skulle kunna främja svensk fiberutbyggnad. Internationellt intresse Det är med stolthet jag konstaterar att vårt nät och utbyggnaden av fiber till hemmet hela tiden väcker intresse från omvärlden. Även under 2011 besökte ett stort antal personer från världens alla hörn Stokab för att ta del av Stockholmsmodellen när det gäller att skapa förutsättningar för en IT-utveckling i världsklass. Dessa besök resulterar många gånger även i kontakter med företag baserade i Stockholm. Tillförsikt inför framtiden Vi fokuserar nu på att ansluta resterande flerfamiljshus och att än bättre möta våra kunders behov. De senaste årens framgångsrika verksamhet har skapat den stabila grund som gör att vi kan se fram emot det nya året med tillförsikt. Stockholm i mars 2012 Jörgen Kleist, VD Stokab årsredovisning

6 Möjligheternas stad Under 2012 kommer alla flerfamiljshus ha anslutits till Stokabs nät, världens största öppna fibernät, motsvarande mer än 30 varv runt jorden. Med en IT-infrastruktur i absolut världsklass finns alla möjligheter för smarta och hållbara lösningar, där kreativa och innovativa idéer kan födas. Det är inte för intet som Stockholm får topplaceringar när det gäller användandet av digitala tjänster, skolornas datanät och kvaliteten på bredbandet i PwC:s årliga ranking av städer. De goda IT-förutsättningarna i Stockholm visar sig bland annat i den internationella ranking som managementkonsult-företaget Price Waterhouse Coopers årligen gör av städer runt om i världen. I Cities of opportunity hamnar Stockholm på 4:e plats, bäst bland de europeiska städerna. Enligt PwC är Stockholm en av de främsta städerna i världen inom områdena innovation, levnadsvillkor, hälsa och säkerhet. För Stokab, som tillhandahåller den grundläggande IT-infrastrukturen, är det särskilt intressant att konstatera att Stockholm anses som den absolut bästa staden på att använda sig av alla de möjligheter IT ger. Stockholm anses också ha världens bästa skoldatanät. Stockholm får även en topplacering när det gäller kvaliteten på bredbandet. Och med världens största öppna fibernät, motsvarande mer än 30 varv runt jorden, är det intressant att notera att det finns ett mycket starkt samband mellan robust och tillförlitligt nät och intellektuella tillgångar. Det är därför inte så konstigt att Europas högsta koncentration av kunskapsintensiva företag återfinns i Stockholm eller att Stockholmsregionen har Sveriges mest välutbildade invånare. Innovativ region I jämförelse med de mest innovativa regionerna inom och utom Europa visar det sig att Stockholm är den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA. Det är också tjänstesektorn, där bland annat IT-sektorn och andra kunskapsintensiva företag återfinns, som under flera år skapat flertalet av de nya jobben och som står för en allt ökande andel av landets exportintäkter. Uppskattningsvis återfinns i Stockholmsregionen 60 procent av landets IT-verksamma personer. Bara i Kista finns det idag över 1000 företag, 6800 universitetsstudenter och 1100 forskarexaminerade inom IT. 90 procent utav IT-företagen är exportföretag, en siffra som ligger mycket högt jämfört med andra branscher. Kista Science City är ett av världens ledande IT-kluster och en världsledande innovationszon. Genom Kista Science City har Stockholmsregionen blivit ett internationellt centrum för trådlös teknologi, bredband samt mobila applikationer och tjänster. Här återfinns den tätaste koncentrationen av forskare med fokus på IT i norra Europa. Sveriges ekonomiska centrum Huvudstadsregionen skapar en tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt och regionens funktion som hela Sveriges ekonomiska centrum och tillväxtmotor befästs allt mer. Stockholm stod förra året för över 30 procent av nyföretagandet och nästan en fjärde - del av landets totala arbetsmarknad. 6 Stokab årsredovisning 2011

7 Niyat Biniam, Amanda Kiflay och Arina Zanganeh är några av de som följt dramat Antigones dagbok, världens första mobiltelefonteater skapad av Kista Teater. Tjejerna, som går på kulturskolan Vår teater i Husby, tycker att det är coolt med mobilteater. Teaterbesökaren, försedd med hörlurar kopplade till en smart telefon, rör sig utomhus där Husbys stadsmiljö och skulpturer är scenen och scenografin. Besökaren deltar även i föreställningen genom att svara på frågor som rör dramat. Mobiltelefonteater är en av alla de innovationer som möjliggjorts i Stockholm. Företags kostnad för en 100 Mbit/s-anslutning är i Stockholm mycket lågt enligt en prisjämförelse som analysföretaget United Minds genomfört under hösten 2011 bland ett 10-tal städer runt om i världen. Bland de jämförda städerna visade sig att priset för svart fiberförbindelse var lägst i Stockholm. Stokab årsredovisning

8 Lågt pris på bredband Den obegränsade tillgången till svart fiber har både lett till att över 100 operatörer är verksamma i Stockholm och att konkurrensen är stor. Företagens kostnad för snabbt bredband är här i Stockholm mycket lågt. Det visar sig i den prisjämförelse analysföretaget United Minds gjort mellan ett 10-tal internationella städer. När det gäller svart fiber-förbindelse ligger priset bland de jämförda städerna lägst i Stockholm. Fiber till hemmen Det stora fibernätet har också underlättat utrullningen av de mobila höghastighetsnäten som 3G och 4G/LTE. Sedan fler år tillbaka finns 100 procents bredbandstäckning, såväl fast som mobil. Fibernätet byggs ut och under 2012 kommer i princip alla flerfamiljsfastigheter att ha anslutits med en mångfiberlösning som möjliggör att varje enskilt hushåll kan få sin egen fiberförbindelse. Därmed får hushåll samma möjligheter till uppkoppling som företag. Stockholms stad har alltid betraktat grundläggande IT-infrastruktur som all annan infrastruktur och därför sett till att fiberförbindelser finns tillgängligt för alla på likvärdiga villkor. Förutom att det gett effekt på bredbandspriset är IT-användningen väl spridd. Över 90 procent av stockholmarna använder Internet och mer än hälften har en smart telefon. Interaktivitet kräver nätkapacitet Behovet av kapacitet ökar när allt fler använder molntjänster och blir sina egna medieproducenter. Det laddas inte bara upp filmer på YouTube och görs live- TV-sändningar via Bambuser, det genomförs även livekonserter över nätet där publiken, som finns utspridd över världen, interagerar med artisterna. Rock-Björnen (Aftonbladet) genomförde sju sådana konserter under året med över interagerande personer. Och nu kommer även så kallad social-tv där tittarna direkt från soffan interagerar med TV-programmet. För att denna typ av interaktivitet ska bli möjlig krävs en väl utbyggd IT-infrastruktur. Världens första mobiltelefonteater Digitalisering och bredbandstäckning ger helt nya möjlig heter. Världens första mobiltelefonteater skapades av Kista Teater. Teaterbesökaren, försedd med hörlurar kopplade till en smart telefon, rör sig utomhus där Husbys stadsmiljö och skulpturer är scenen och scenografin. Besökaren deltar även i föreställningen genom att svara på frågor som rör dramat. E-tjänster och öppen data I Stockholm lanseras kontinuerligt nya e-tjänster för att underlätta människors vardag samtidigt som resurser frigörs. Stockholms stad gör sina databaser tillgängliga för alla. Ett exempel är Stockholmskällan där fotografier, kartor, arkivhandlingar, facktexter, skönlitteratur, filmer, konstverk och annat material som på olika sätt berättar om Stockholms och stockholmarnas historia tillgängliggörs. Materialet kommer från flera arkiv, museer och bibliotek i Stockholm. Digitalt deltagande Stockholm försöker ge de bästa förutsättningarna för digitalt deltagande i samhället. Förutom ett väl utbyggt fibernät via Stokab, har många hushåll redan fått gigabitsanslutning i sitt boende. De som behöver hjälp tillbaka in på den ordinarie bostadsmarknaden ges, via Sfiftelsen Hotellhem i Stockholm, nödvändiga kunskaper om Internet och dess möjligheter. I samarbete med föreningar ges prova-på-kurser in i den digitala världen, och Internet finns kostnadsfritt på många platser. Stockholm är ett tydligt exempel på hur långsiktigt samarbete utvecklar staden, både ekonomiskt och socialt, allt för att öka livskvaliteten. Grön IT Möjligheterna till gröna IT-lösningar är många i Stockholm. I Stokabs bredbandsknutpunkt tas överskottsvärmen tillvara och värmer gymnasieskolan Östra Real. Med smarta e-tjänster kan resandet optimeras, trafikanter informeras i realtid och trängselskattesystem kan, tack vare fiberförbindelser, etableras utan att gatumiljön måste byggas om för att få plats med en mängd fysiska betalstationer. En stad full av möjligheter I endast fyra av landets kommuner har minst 75 procent av hushållen och företagen möjlighet att få bredband med en hastighet med minst 100 Mbit/s. För tre av dessa kommuner beror det på att Stokab där har ett väl utbyggt nät. I Stockholm är priset för bredband dessutom lågt, i synnerhet priset på svart fiber-förbindelser, och Stockholm anses vara den mest innovativa regionen utanför USA. Kort sagt är Stockholm en stad full av möjligheter en stad på väg mot världsklass. 8 Stokab årsredovisning 2011

9 Stokabs kunder Stokab har mer än 800 kunder varav över 100 är operatörer eller tjänsteleverantörer. Kunderna är företag inom många olika branscher och har därmed olika behov när det gäller nätstruktur och IT-lösningar. Stokabs nät är därför anpassat för att möjliggöra en hög grad av flexibilitet. Operatörer Via Stokabs nät levererar över 100 operatörer och tjänsteleverantörer tjänster. Det kan vara allt från Internet, TV och telefoni till specifika molntjänster. Oavsett vilken typ av affärsmodell operatörer och tjänsteleverantörerna tillämpar så gör Stokabs olika produktlösningar det möjligt att nå slutkunder enkelt och kostnadseffektivt. Telenor är en av Stokabs många kunder som både bidrar till att öka konkurrensen i Stockholm och nyttjar den möjlighet vår anslutning av flerfamiljsfastigheter innebär. Företag och organisationer Företag och organisationer som behöver hög datakapacitet och som eftersträvar en effektiv och säker datakommunikation hyr egna fiberförbindelser av Stokab. Genom att företagen själva ansvarar för eller handlar upp kommunikation som tjänst uppnås valfrihet, kostnadseffektivitet och full kontroll. Det innebär att det blir lättare att påverka samt förändra överföringshastighet och kommunikationsteknik. Offentlig verksamhet Behovet att utveckla offentlig verksamhet med ny teknik fortsätter att öka. Genom att koppla samman datakommunikation, telefoni och TV förenklas och effektiviseras processerna inom den offentliga miljön samt kommunikationen till medborgarna. Att kunna hyra förbindelser via Stokab medför en garanti för en säker och kraftfull IT-infrastruktur för all offentlig verksamhet som exempelvis sjukhus, skolor och förvaltningar. Boende i Stockholm Den fortsatta utvecklingen av hushållens behov av snabb kommunikation och ständig uppkoppling fortsätter att driva kraven på ökad bandbredd som i sin tur ökar behovet av en kraftfull och framtidssäker IT-infrastruktur. Stokab fortsätter därför att bygga ut nätet så att det når i princip alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad. En anslutning till Stokabs öppna fibernät möjliggör för fastighets ägare att rationalisera drift och skötsel av tjänster som värmereglering, el- och vattenmätning, kameraövervakning, hissar, tvättstugor och låssystem. Dessutom kan hyresgästernas ökande behov av Internet, telefoni och TV via olika tjänsteleverantörer tillgodoses. Samtidigt ökar konkurrensen, mångfalden och valfriheten. I synnerhet om fastighetsägaren installerar ett inomhusnät av fiber. Jonas Jegerborn, chef för försäljning mot fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, Telenor Sverige. Stokab årsredovisning

10 Ökad säkerhet minskar transporterna Under året har fler nodutrymmen försetts med kameraövervakning när nätet byggs ut. Det ökar både säkerheten och minskar behovet av fysiska transporter då kontroll av lokalerna kan ske på distans. Redan från första början har säkerhetsaspekten vägt tungt vid utbyggnaden av nätet. Skälen är självklara. Utan ett robust nät och tillförlitlig drift kan inte våra kunder känna sig trygga i sin verksamhet, eftersom vårt nät utgör en viktig förutsättning för kundernas affär. För att upprätthålla säkerheten i ett robust nät förutsätts insatser på flera olika områden. Det innebär bland annat att vid utbyggnad av nätet skapa redundans och säkerställa möjlighet till omkoppling. Säkerhetsfrågorna har alltid varit en integrerad del i företagets verksamhet och bedrivs bland annat inom områdena nätsäkerhet, beredskap och krisberedskap, IT-stöd samt uppföljning. Kontinuerligt görs säkerhetshöjande insatser vid alla anläggningar. Exempelvis fortsätter arbetet med att förse nodutrymmen med kameraövervakning. Detta, i kombination med att den fysiska hanteringen av nycklar har automatiserats, höjer säkerheten, effektiviserar arbetet och bidrar till minskat resande. Gröna möjligheter Utbyggnaden av nätet till alla flerfamiljsfastigheter möjliggör en mängd gröna lösningar för såväl fastighetsägare som hushåll. För en fastighetsägare innebär anslutningen ökade möjligheter att använda sig av styr- och reglertjänster, elektroniska låssystem och kameraövervakning av viktiga utrymmen, anläggningar och passager. För hushållen innebär anslutningen ökade möjligheter till väl fungerande distansarbete, planering och optimering av resande, och inte minst möjlighet att kunna konsumera media som tjänst i stället för att behöva köpa en fysisk produkt som CD, DVD eller bok, varor som alla måste tillverkas och transporteras. Förutom att själva utbyggnaden till flerfamiljsfastigheterna i sig görs på ett miljö- och kostnadseffektivt produktionssätt tack vare storskaligheten i utbyggnaden, innebär den nya nätstrukturen som etableras att även kunderna kan bli mer miljöeffektiva i sin verksamhet. De kunder som idag hyr plats i vår Knutpunkt 7 bidrar aktivt till att värma upp gymnasieskolan Östra Real. Värmen från all den kommunikationsutrustning som finns i knutpunkten konverteras, via en värmeväxlare, in i skolans värmesystem. I slutet av 2011 kom hälften av skolans värmebehov från knutpunkten. Tack vare detta kunde skolan samtidigt sänka elförbrukningen med över 30 procent. Knutpunkten har utsetts till Årets hållbara IT-projekt och är den gröna bredbandsvägen in i miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden. Där byggs nu en lokal nod som beräknas värma upp det flerfamiljshus som noden placeras i. Hälften av gymnasieskolan Östra Reals värmebehov kom från Stokabs bredbandsknutpunkt en knutpunkt utsedd till Årets hållbara IT-projekt. Vårt miljöarbete syftar till att minska den miljöpåverkan som blir en följd av verksamheten. Övergripande mål är bland annat att transporter i största möjligaste mån ska ske med miljöfordon, material ska tas om hand så att utsläppen av växthusgaser och påverkan på miljön begränsas, och avfall ska omhändertas på ett kretsloppsanpassat sätt. Sedan 2011 är all energi i anläggningarna miljöklassad enligt Svenska Naturskyddsföreningens licens Bra miljöval - märkt el eller motsvarande. Stokab har 100 procents miljöfordon exklusive specialfordon. Under året har en effektivisering och reducering av det egna dataserverbehovet genomförts vilket minskat energibehovet med cirka 25 procent. Dessutom har olika videokonferenslösningar testats. De säkerhetshöjande åtgärder i nodutrymmena inkluderar även energieffektivisering. Energiförbrukningen beräknas minska med cirka 10 procent, vilket både omfattar elförbrukningen och fordonsbränsle. Stokab jobbar till stor del med entreprenörer och konsulter. För att försäkra sig att miljöarbetet inte stannar i den egna verksamheten ställs krav om systematiskt miljöarbete hos anbudsgivarna vid upphandlingar. Bland annat ställs krav på att anbudsgivare har ett miljö ledningssystem och att eventuella underleverantörer också uppfyller miljökraven. 10 Stokab årsredovisning 2011

11 Hushållens behov av bredbandsanslutning med hög kapacitet ökar år för år. Drivande i utvecklingen är bland annat HD-TV, önskan om att se film och TV när man själv vill, uppladdning av både bilder och egna filmer, distansarbete och online-spel. Olivia och Iris gillar spel som Moviestar Planet och StarDoll. Under 2012 slutförs utbyggnaden av fiber till alla flerfamiljshus i Stockholm. Stokabs nät slutar i källaren där en så kallad husnod sätts upp. Till denna husnod ansluter sedan fastighetsägaren sitt eget fibernät som går vidare upp till respektive lägenhet/lokal. Stokab årsredovisning

12 Medarbetare Hälsofrämjande aktiviteter skapar för utsättningar och utrymme för trygghet, delaktighet och glädje. Stokab är ett kunskapsintensivt företag där kunniga och engagerade chefer och medarbetare utgör grunden för verksamheten. Vi utvecklar ständigt organisationen med syfte att nå våra affärsoch verksamhetsmål. Utifrån behovsanalyser undersöks vad som kan utvecklas vidare och hur behov av kompetenser kan lösas. Utvecklingsinsatser sker systematiskt och långsiktigt. Utifrån två perspektiv, våra processer och vår företagskultur, har samtliga medarbetare och chefer varit delaktiga med att vidareutveckla vår organisation och beteenden för att ytterligare förstärka vårt fokus på kunden. Arbetet med aktivt kundfokus kommer att fortsätta under 2012 med fler kompetensutvecklingsinsatser. Målet är att ge alla medarbetare förståelse, kunskap och handlingsutrymme att fortsätta bidra till positivt kundbemötande som ett led i att uppnå företagets affärs- och verksamhetsmål. Hälsofrämjande arbete viktigt Varje enskild medarbetare är unik och viktig för oss. Därmed är medarbetarnas hälsa en angelägen fråga. Vi arbetar därför aktivt och medvetet med ett proaktivt och systematiskt arbete för att minimera riskerna för ohälsa. Vi är övertygande om att hälsofrämjande aktiviteter inom den fysiska och den sociala arbetsmiljön skapar förutsättningar och utrymme för trygghet, delaktighet och glädje. Låg sjukfrånvaro Vårt strategiska arbete visar tydliga hälsoförbättringar och som bekräftas i vår låga sjukfrånvaro med 3,1 procent av ordinarie arbetstid. Vid årets slut var 96 personer anställda, varav 61 män och 35 kvinnor. Ledningsgruppen består av 57 procent män och 43 procent kvinnor. 12 Stokab årsredovisning 2011

13 S:t Erik Kommunikation AB S:t Erik kommunikation AB är ett helägt dotterbolag till Stokab. På uppdrag av Stockholms stad ansvarar S:t Erik Kommunikation för att handla upp, administrera och utveckla stadens interna samlade kommunikationsnät. Nätet är exklusivt för Stockholms stads förvaltningar och helägda bolag och avsett för såväl administration som de mer publika behoven skola, barnomsorg, fritid och kultur. Syftet är att säkerställa att stadens kommunikationsnät är effektivt och samman hållet. Totalt knyts verksamheter på cirka adresser över hela staden ihop. Till nätet är runt medarbetare och cirka elever i Stockholms stad uppkopplade. I takt med Stokabs fiberanslutning av flerfamiljshus får även mindre enheter inom staden, såsom förskolor och gruppboenden, höghastighetsanslutning. S:t Erik Kommunikation har driftansvaret för Stadens LAN-nät för både bolag och förvaltningar. Drift ansvaret sträcker sig över både den elektroniska utrust ningen och det tillhörande passiva fastighetsnätet. Under år 2011 har alla Stockholms skolor försetts med trådlöst nätverk. S:t Erik Kommunikation handlar upp och ansvarar för driften av nätet som i dagsläget innehåller ca trådlösa accesspunkter. Världens bästa skoldatanät finns i Stockholm. Det konstateras i den internationella ranking managementkonsultföretaget Price Waterhouse Coopers årligen gör av städer runt om i världen. I Cities of opportunity är Stockholm staden med bäst skoldatanät. Att alla skolor har Gigabit-anslutning och trådlöst nätverk är också något som gör staden till ett internationellt föredöme. Gymnasieläraren Daniel Barker för en kontinuerlig dialog individuellt med alla elever samtidigt, via små trådlösa enheter, i syfte att direkt se vad eleverna förstår och därmed kunna anpassa undervisningen därefter. Agnes är en av Daniels elever vid Norra Real. Stokab årsredovisning

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Stokabs uppgift är att bygga och hyra ut samt underhålla ett passivt fibernät i Stockholmsregionen. Bolaget är konkurrensneutralt och ska tillhandahålla ett nät som är öppet för alla på likvärdiga villkor. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT- utvecklingen i regionen. Stokabs huvudsakliga verksamhet utgörs av nätverksamheten, vilken innefattar utbyggnad och drift av ett fibernät samt upplåtelse av fiberförbindelser utan aktiv ändutrustning, så kallad svart fiber. Kopplat till nätverksamheten drivs infrastrukturverksamheterna Knutpunkt (marknadsplatser där kunderna kan installera utrustning för utbyte av teletrafik och tjänster) och Antennplats (upplåtelse av plats på vattentorn för installation av antenner, bland annat för mobiltelefoni). Verksamheten Antennplats överläts vid årsskiftet 2011/2012 till Stockholm Vatten AB. S:t Erik Kommunikation AB Stokabs helägda dotterbolag S:t Erik Kommunikation AB har ansvaret att förvalta och utveckla kommunikationslösningar för Stockholms stad. Bolaget har därvid uppdrag att handla upp och administrera Stockholms stads kommunikationslösningar. Väsentliga händelser under året Resultat före skatt 2011 ökade med 2 procent till 171 mkr jämfört med 2010 vilket är det bästa resultatet i koncernens historia. Resultatet berodde på en fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter, en hög leveranskapacitet och en lägre kostnadsmassa till följd av effektiviseringar. Orderingången uppgick till 316 mkr. Samtliga kundkategorier har under året beställt produkter vilket i huvudsak beror på en ökad efterfrågan från hushåll och företag på mera bredbandskrävande tjänster. Till följd av hög orderingång fortsätter nettoomsättningen att öka och uppgick till 655 mkr vilket är 5procent (30 mkr) högre än föregående år. Antalet levererade förbindelser uppgick till stycken. Därutöver har, inom ramen för fortsatt fiberutbyggnad till flerfamiljsfastigheter, fastigheter med cirka lägenheter fiberanslutits. Väsentliga händelser efter balansdagens slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens slut. Styrelseförändringar Kommunfullmäktige utsåg sju ledamöter och tre suppleanter. Nya ledamöter som utsågs var en ordförande, en vice ordförande, två ledamöter och två suppleanter. Kommunfullmäktige utsåg därutöver en ordinarie lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant som nya. Arbetstagarorganisationen utsåg en ny suppleant. Finansiella nyckeltal (tkr) Nettoomsättning Resultat före disp. o skatt Balansomslutning Räntabilitet på totalt kapital 9,5% 11,3% 11,5% 12,7% 9,8% Investeringar Stokab årsredovisning 2011

15 Personalfrågor Stokab bedriver sedan ett antal år tillbaka ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet innebär hälsoinriktade insatser såväl som långsiktigt rehabiliteringsarbete. Detta arbetsmiljöarbete har under 2011 bidragit till att Stokab har haft en mycket låg sjukfrånvaro, 3,1procent. Miljöfrågor Stockholms stads miljöprogram och Stokabs miljöutredning ligger till grund för bolagets miljöarbete. Ett utvecklingsarbete pågår för att systematisera och strukturera förbättringsarbetet inom miljöområdet. Stokabs viktigaste insats är att minska påverkan på miljön genom att samordna nyttjandet av IT-infrastrukturen. Investeringar Årets investeringar uppgick till 501 mkr vilket inkluderar en lagerförändring på 3 mkr (361 mkr). I huvudsak består investeringarna av utbyggnad av nät till flerfamiljsfastigheter i Stockholms innerstad. Pågående nyanläggningar uppgick vid årets slut till 416 mkr (355 mkr), vilket är 61 mkr högre än vid årets ingång. Finansiering Finansieringen av investeringarna har skett genom egna och lånade medel. Total upplåning uppgick vid periodens slut till mkr (977 mkr). Finansnettot för 2011 blev -34 mkr vilket är -5% (-2 mkr) sämre än föregående år. Detta förklaras huvud sakligen av en högre upplåning. Framtida utveckling Ledningens utmaning är att, utifrån en tydlig strategi och med en på affärsmannaskap grundad verksamhet, vidareutveckla Stokabs affärsmodell. Samtidigt ska Stokab tillgodose Stockholms stads och regionens behov av infrastruktur. Därmed läggs grunden för etablering av nya företag i Stockholmsregionen som kan utnyttja IT-infrastrukturen för nya typer av tjänster och tekniska lösningar. I Stokabs fortsatta utveckling står därför fiber ut - byggnaden för hushållens och företagens behov i centrum. Därmed skapas möjligheter till interaktion i bredbandsnäten mellan samhälle, hushåll och närings liv. Vinstdisposition (kr) Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avseende medel i moderbolaget Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade medel Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Till aktieägaren delas ut (170 kr per aktie) I ny räkning överföres Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Stokab årsredovisning

16 Koncernens resultaträkning Alla belopp uttrycks i tusental kronor där ej annat anges. (tkr) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före finansnetto RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT Stokab årsredovisning 2011

17 Koncernens balansräkning (tkr) Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 Balanserade utvecklingskostnader Summa immateriella anläggningstillgångar MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 Inventarier Markinventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordringar hos systerbolag Skattefordran Momsfordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Stokab årsredovisning

18 Koncernens balansräkning forts. (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 14 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital ( aktier med kvotvärde SEK 100) Bundna reserver FRITT EGET KAPITAL Fria medel Årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar KORTFRISTIGA SKULDER Checkkredit; internbank Stockholms stad Leverantörsskulder Skulder till moderbolag Skulder till systerbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 18 Stokab årsredovisning 2011

19 Kassaflödesanalys koncernen (tkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning / minskning av kortfristiga fordringar Ökning / minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0 Stokab årsredovisning

20 Moderbolagets resultaträkning (tkr) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före finansnetto RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster OBESKATTADE RESERVER Överavskrivningar Resultat före skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT Stokab årsredovisning 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012 Stokab årsredovisning 2012 «1 Årsredovisning 2012 Detta är Stokab Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Stokab grunden för IT i Stockholm

Stokab grunden för IT i Stockholm Stokab grunden för IT i Stockholm 1 Detta är Stokab Stokab hyr ut fiberförbindelser som telekomoperatörer, företag, myndigheter och organisationer använder för sin digitala kommunikation. Uthyrning sker

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB

Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB Årsredovisning 2014 Arvika Kommunnät AB Årsredovisning 2014-06-05 2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Kom mun nät AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer