Ärenderegistrering i Lidköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenderegistrering i Lidköpings kommun"

Transkript

1 Ärenderegistrering i Lidköpings kommun Diarieplan med ärendetyper

2 - 2 - Ärendetyper 0 ALLMÄN ADMINISTRATION sid 6 00 Allmänt 01 Personal, löner 02 Kommunikation, IT 03 Ekonomi 04 Upphandling 05 Internationella frågor allmänt CENTRAL FÖRVALTNING sid 7 10 Allmän verksamhet 11 Val 12 Strategisk utveckling 13 Strategisk utveckling fortsättning 14 Näringsliv 15 Säkerhetsskydd 16 Överförmyndare mm

3 - 3-2 PLAN- OCH BYGGÄRENDEN, FÖRMEDLING, EXPLOATERING, FASTIGHETSFÖRVALTNING sid 9 20 Allmänt 21 Planer 22 Byggväsen 23 Lovhantering 24 Mätning, beräkning, kartering 25 Exploatering 26 Övriga markärenden 27 Bostadsstöd och förmedling 28 Fastighetsförvaltning 29 Fastigheter 3 GATU- OCH PARKVÄSEN, VATTEN OCH AVLOPP, ENERGIFÖRSÖRJNING OCH BREDBAND sid Allmänt 31 Gator, vägar, torg, etc 32 Parker, grönområden 33 Vatten- Avlopp 34 Energiförsörjning, el, fjärrvärme, bredband MILJÖ- OCH NATURVÅRD, HÄLSOSKYDD, RENHÅLLNING Sid Allmänt 41 Miljöärenden 42 Naturvård 43 Hälsoskydd 44 Renhållning 45 Livsmedel 46 Djurskydd

4 - 4-5 TRAFIK, HAMNAR, KOMMUNIKATIONER sid Allmänt 51 Trafik 52 Kommunikationer 53 Hamnar SKOLA, UNDERVISNING sid Allmänt 61 Undervisningens organisations- och verksamhetsformer 62 Skolsocial verksamhet 63 Friskolor 64 Barnomsorg 65 Administration skola SOCIALTJÄNST sid Allmänt 71 Äldreomsorg och funktionshinder 72 Individ- och familjeomsorg 73 Övrig verksamhet

5 - 5-8 FRITID, KULTUR, TURISM sid19 80 Allmänt 81 Fritid och rekreation 82 Anläggningar för fritid, sport och friluftsliv 83 Turism 84 Kulturell verksamhet 85 Kulturmiljö- och kulturminnesvård 86 Bibliotek 87 Sockerbrukets ungdomsverksamhet

6 - 6 - Ärendetyper 0 ALLMÄN ADMINISTRATION 00 ALLMÄNT 000 Organisation 001 Delegation, attesträtt, beslutanderätt 002 Reglementen, stadgor, förordningar 003 Dokumenthantering (ärenderegistrering, arkiv) 004 Sammanträden (kallelser, protokoll) 005 Revision Övrigt 01 PERSONAL, LÖNER 010 Förhandlingar 011 Anställning, entledigande 012 Löner, pensioner, arvoden 013 Tjänstledighet 014 Personalvård, arbetsmiljö 015 Personalutveckling, -utbildning, -information 016 Personalförmåner 017 Personalsamverkan Övrigt 02 KOMMUNIKATION, IT 020 Datasäkerhet 021 IT 022 Posthantering 023 Telefoni Övrigt 03 EKONOMI 030 Budget 031 Uppföljning, kostnadsanalys 032 Årsredovisning 033 Lån, upplåning, borgen 034 Fonder, donationer, stiftelser 035 Statsbidrag 036 Verksamhetsstöd 037 Kravverksamhet 6

7 Övrigt 04 UPPHANDLING 040 Entreprenader 041 Varor 042 Inventarier 043 Tjänster 044 Kapitalvaror 045 Leasing, hyra 046 Försäkringar Övrigt 05 INTERNATIONELLA FRÅGOR ALLMÄNT 050 EU 051 Vänorter Övrigt Övrigt 1 CENTRAL FÖRVALTNING 10 ALLMÄN VERKSAMHET 100 Lagar förordningar, offentliga utredningar 101 Besvär, klagomål, tvister 102 Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige 103 Valberedning 7

8 Fasta samrådsorgan, partsammansatta organ, lokala organ 105 Politiska organisationer, partistöd 106 Kommunal verksamhet i bolags-, siftelse, föreningsform Övrigt 11 VAL 110 Valnämnd 111 Allmänna val, folkomröstning 112 Förrättare av borgerlig vigsel, begravning 113 Valkrets- och valdistriksindelning 114 Nämndemän 115 Notarius publicus 116 EU-val Övrigt 12 STRATEGISK UTVECKLING 120 Regional/nationell samverkan 121 Infrastruktur 122 Fysisk planering 123 Näringslivsutveckling 124 Landsbygdsutveckling 125 Säkerhet/beredskap 126 Ekonomi/finans 127 Personal/löner 128 Energi 129 Miljö 13 STRATEGISK UTVECKLING FORTSÄTTNING 130 Klimatanpassning 131 Folkhälsa 132 Lokal demokratiutveckling 133 Integration 134 Internationella frågor 135 Information, marknadsföring 136 IT 137 Kvalitetsarbete Övrigt 14 NÄRINGSLIV 140 Näringslivsfrämjande åtgärder 141 Utmärkelser, stipendier

9 Övrigt 15 SÄKERHETSSKYDD Övrigt 16 ÖVERFÖRMYNDARE MM 160 Överförmyndare 161 Gode män 162 Förvaltare Övrigt PLAN- OCH BYGGÄRENDEN, FÖRMEDLING, EXPLOATERING, FASTIGHETSFÖRVALTNING 20 ALLMÄNT 200 Taxor, avgifter, hyror Övrigt 21 PLANER 210 Regionplan 9

10 Översiktsplan, fördjupad översiktsplan 212 Områdesbestämmelser 213 Detaljplan, detaljplan bestämmelser 214 Ärenden enligt naturresurslagen, miljökonsekvensbeskrivning 215 Lokaliseringsutredningar 216 Fastighetsplan 217 Strandskydd Övrigt 22 BYGGVÄSEN 220 Tillsyn 221 Byggnormer och -bestämmelser 222 Hissar 223 Funktionskontroll ventilation 224 Energisparåtgärder, rådgivning, bidrag 225 Förbud, föreläggande, stopporder, avgift 226 Strandskyddsdispens 227 Brandfarlig vara Övrigt 23 LOVHANTERING 230 Bostäder, fritidshus 231 Offentliga byggnader, daghem, skolor 232 Garage, förråd, gäststugor 233 Industri- och affärslokaler 234 Anläggningar 235 Vindkraftverk 236 Bygganmälan, rivningsanmälan 237 Rivningslov 238 Marklov 239 Övrigt 24 MÄTNING, BERÄKNING, KARTERING 240 Nybyggnadskarta 241 Stomnät 242 Kartor 243 Fastighetsregistrering 244 Fastighetsbildning 245 Namn- och adressändring 246 Fastighets- och markägarutredningar 247 Mätningsarbeten Övrigt 25 EXPLOATERING 250 Exploateringsärenden 251 Fastighetsförvärv 252 Fastighetsförsäljning 253 Bostadsrättsföreningar 10

11 Servitut, koncessioner, nyttjanderätter 255 Tomträttsupplåtelser, reglering 256 Förköp Övrigt 26 ÖVRIGA MARKÄRENDEN 260 Arrenden 261 Jordbruksarrenden 262 Allmän markreserv 263 Markreglering 264 Naturreservat 265 Skogsskötsel 266 Markupplåtelse Övrigt 27 BOSTADSSTÖD OCH -FÖRMEDLING 270 Bostadsförmedling 271 Tomt- och småhusförmedling Bostadsanpassningsstöd 274 Bostadslån, byggnadskreditiv, borgen 275 Energisparlån 276 Bostadsförsörjning Övrigt 28 FASTIGHETSFÖRVALTNING 280 Lokalvård (tjänsten) 281 Lokalupplåtelse 282 Ventilationsanläggningar 283 Besiktning fastigheter 284 Lokalplanering 285 Om- och tillbyggnad 286 Reparation Övrigt 29 FASTIGHETER 290 Daghem, fritidshem, förskola 291 Skolor 292 Fritidslokaler, fritidsanläggningar 293 Servicehus, sociala institutioner 294 Hyres- och industrifastigheter 295 Administrationslokaler 296 Förråd, verkstäder, upplag 297 Kulturbyggnader 11

12 Anläggningsregister 299 Övrigt 3 GATU- OCH PARKVÄSEN, VATTEN OCH AVLOPP, ENERGIFÖRSÖRJNING OCH BREDBAND 30 ALLMÄNT 300 Planer gatu- parkväsen 301 Planer vatten 302 Planer energiförsörjning 303 Inköp/försäljning 304 Tillstånd Övrigt 31 GATOR, VÄGAT, TORG, ETC 310 Gator, vägar, torg, broar, konstbyggnader 311 Gång- och cykelvägar 312 Gaturenhållning 313 Vinterväghållning, barmarksväghållning 314 Parkeringsplatser 315 Gatukostnader, avgifter 316 Gatubelysning 317 Enskilda vägar Övrigt 32 PARKER, GRÖNOMRÅDEN 320 Parker, plantering 321 Lekplatser 322 Springbrunnar, plaskdammar 323 Speciella anläggningar (växthus, djurparker etc) 324 Koloniområden 325 Naturmarksområden 326 Skolgårdar och annan beställd verksamhet 327 Städning, röjning, underhåll Övrigt 33 VATTEN-AVLOPP 330 Koncessionsfrågor, dispenser, anmälningsärenden, vattendomar 331 Taxor, avgifter 332 Kundfrågor 333 Ledningsnät 12

13 Vattenverk 335 Vattentorn, tryckstegringsstation 336 Avloppsreningsverk 337 Pumpstationer Övrigt 34 ELFÖRSÖRJNING, FJÄRRVÄRME, BREDBAND 340 Koncessionsfrågor, dispenser, anmälningsärenden, utredningar, markärenden 341 Taxor, avgifter 342 Kundfrågor, kundtjänst 343 Ledningsnät 344 Produktion (vindkraft) 345 Anläggningar, anläggningsdelar (transformator o nätstationer) Övrigt MILJÖ- OCH NATURVÅRD, HÄLSOSKYDD, RENHÅLLNING 40 ALLMÄNT 400 Miljö- och hälsoskydd 401 Lokala föreskrifter 402 Avtal 403 Miljöplanering 404 Nedskräpning 405 Abonnenter 406 Taxor, avgifter 407 Tillstånd, dispenser 13

14 Förbud, föreläggande 409 Övrigt 41 MILJÖÄRENDEN 410 Miljöskydd, allmänt 411 Avlopp, enskilt 412 Avlopp, kommunalt 413 Avlopp, gemensamt 414 Förorenad mark 415 Kemiska produkter 416 Miljöstörande verksamhet 417 Miljöfarlig verksamhet Miljöskydd, övrigt 42 NATURVÅRD 420 Sjöar, vattendrag 421 Vattenplanering 422 Landskapsvård 423 Jakt- och viltvård 424 Fiskevård 425 Täkter 426 Tippar, upplag 427 Transport av farligt avfall Övrigt 43 HÄLSOSKYDD 430 Hälsoskydd, allmänt 431 Skolor, barnomsorg 432 Offentliga lokaler 433 Hygienlokaler 434 Bostad, klagomål 435 Bad 436 Smittskydd 437 Radon Övrigt 44 RENHÅLLNING 440 Tillstånd, dispenser 441 Taxor, avgifter 442 Kundfrågor 443 Deponi 444 Hushållsavfall 445 Miljöfarligt avfall 446 Återvinning 447 Aska 448 Slam, gödsel 14

15 Övrigt 45 LIVSMEDEL 450 Livsmedel, allmänt 451 Livsmedel, tillsyn Godkännande/registrering 455 Avgift, årlig 456 Avgift, extra kostnad Övrigt 46 DJURSKYDD 460 Sällskapsdjur 461 Husdjur 462 Cirkus 463 Lantbruksdjur 464 Ridanläggning 465 Hästhållning 466 Uppfödning Övrigt TRAFIK, HAMNAR, KOMMUNIKATION 50 ALLMÄNT 500 Planer Övrigt 51 TRAFIK 510 Trafikföreskrifter, trafikreglering 511 Trafiksäkerhet, farligt gods 512 Försäkringar, skador bilar, fordon 513 Parkering 15

16 Samarbete med skola, polis mm 515 Tillstånd, dispenser 516 Trafikskyltar, viltskyltar 517 Färdtjänst 518 Skolskjuts 518 Övrigt 52 KOMMUNIKATIONER 520 Kommunikationer 521 Bil, buss, taxi 522 Spårvagn, rälsbuss, tåg 523 Flyg, båt 524 Färjetrafik 525 Linjesträckning, turlistor 526 Stationer, hållplatser, terminaler, flygplatser 527 Service till resenärer, (handikappanordningar etc) Övrigt 53 HAMNAR 530 Hamnens fartyg 531 Hamnverksamhet (trafik, lastning, lossning, lotsning, bogsering) 532 Anläggningar för drift 533 Anläggningar för service 534 Kajer, strandskoningar, broar 535 Vattenområden, vågbrytare Övrigt SKOLA, UNDERVISNING 60 ALLMÄNT 600 Läromedel 601 Fortbildning 602 Lokaler 603 Elevorganisationer 604 Interkommunala ärenden skola, förskola 16

17 Elevärenden 606 Ordnings- och disiplinärenden 607 Läsårstider, lov-, frilufts-, studiedagar 608 Internationellt utbyte 609 Övrigt 61 UNDERVISNINGENS ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETSFORMER 610 Grundskola 611 Gymnasieskola 612 Musikskola 613 Högskola 614 Vuxenutbildning 615 Invandrarundervisning 616 Särskola 617 Praktikplatser, ungdomsuppföljning Övrigt 62 SKOLSOCIAL VERKSAMHET 620 Studiestöd 621 Skolmåltider 622 Skolskjutsar 623 Skolhälsovård 624 Kurator- och psykologverksamhet 625 Verksamhet under fritid och ferier 626 Samarbete med andra organ 627 Studie- och yrkesorientering, yrkesvägledning Övrigt 63 FRISKOLOR 630 Friskola Övrigt 64 BARNOMSORG 640 Regler, föreskrifter, riktlinjer 641 Service till funktionshindrade barn, förstärkningsresurser, tal- och språkträning 642 Öppen förskola 643 Deltidsgrupper 644 Förskolor 645 Fritidshem 17

18 Familjedaghem 647 Föräldrakooperativ, alternativa barnomsorgsformer Övrigt 65 ADMINISTRATION SKOLA 650 Taxor, avgifter SOCIALTJÄNST 70 ALLMÄNT 700 Socialnämnden 701 Samarbete med andra myndigheter, föreningar 702 Serveringstillstånd 703 Tillstånd (automatspel 704 Bidragsansökningar 705 Taxor, avgifter 706 Kommunalt bostadstillägg Övrigt 71 ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER 710 Regler, riktlinjer, föreskrifter 711 Hemvård 712 Särskilda boendeformer 713 Funktionshinder, LSS 714 Hälso- och sjukvård 715 Övergripande verksamhet 716 Diverse service (måltider, snöskottning etc) Övrigt 72 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 720 Regler, riktlinjer, föreskrifter 721 Individanpassade insatser barn och ungdom (kontaktfamilj, institutionsplacering, familjehem, övriga insatser) 722 Individinriktade insatser vuxna (kontaktfamilj, institutionsplacering, övriga insatser) 723 Allmänt riktade insatser (socialjour) 724 Ekonomiskt bistånd 725 Tillsyn 18

19 Familjerådgivning 727 Familjerätt 728 Integration 729 Övrigt 73 ÖVRIG VERKSAMHET 730 Arbetspolitiska åtgärder 731 Brottsförebyggande arbete Övrigt FRITID, KULTUR, TURISM 80 ALLMÄNT 800 Kultur- och fritidsnämnd 801 Föreningsverksamhet 802 Tillstånd tävlingar 803 Föreningsbidrag, stipendier, stiftelser 804 Avgifter/taxor 805 Reklamavtal, sponsring 806 Samverkan med andra 807 Externa medel Övrigt 81 FRITID OCH REKREATION 810 Bad utomhus 811 Motion, idrott 812 Friluftsliv 813 Fritidsgårdsverksamhet 814 Sommar-, vinter- och lovverksamhet 815 Fritid för funktionshindrade 19

20 Övrigt 82 ANLÄGGNINGER FÖR FRITID, SPORT OCH FRILUFTSLIV 820 Sporthallar, idrottsplatser 821 Bad inomhus 822 Motionsspår, skidspår, skidbackar 823 Friluftsgårdar, föreningsgårdar 824 Småbåtshamnar 825 Bollplaner, isbanor 826 Fritidsgårdar 827 Övriga inomhusanläggningar 828 Övriga utomhusanläggningar 829 Övrigt 83 TURISM 830 Turismfrämjande åtgärder 831 Turistinformation 832 Sevärdheter, attraktioner 833 Turistanläggningar (stugbyar, hotell etc) 834 Campingplatser, husvagnsuppställningsplatser 835 Gästhamnar Övrigt 84 KULTURELL VERKSAMHET 840 Arrangemang, utställningar 841 Barnkultur 842 Musik, dans 843 Teater, film 844 Konst 845 Bidrag till studieförbund Övrigt 85 KULTURMILJÖ- OCH KULTURMINNESVÅRD 850 Kulturmiljövård 851 Kulturminnesvård (byggnadsminnesförklaring) 852 Hembygdsvård 853 Information- och föreläsningsverksamhet 854 Museer

21 Övrigt 86 BIBLIOTEK 860 Huvudbibliotek, ambulerande verksamhet 861 Filialer, förvaltningsbibliotek 862 Urval och inköp av media 863 Accession, klassificering, katalogisering, bindning 864 Låneverksamhet 865 AV-verksamhet Övrigt 87 SOCKERBRUKETS UNGDOMSVERKSAMHET Övrigt

Standard diarieplan Kod Diarieplanbeteckning Diförs ej N ENTER LANG,PM2LA1,

Standard diarieplan Kod Diarieplanbeteckning Diförs ej N ENTER LANG,PM2LA1, Sida 1 (11) N 12345 RESOLUTION=600 @PJL ENTER LANG,PM2LA1, N 00 00 - ALLMÄNT N 000 000 - Allmänt N 001 001 - Organisation N 002 002 - Delegaion, attesträtt, beslutanderätt N 003 003 - Reglementen, stadgar,

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige ) REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28 20) Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, parker,

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget.

Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget. Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget. Verksamhet 10000 Nämnd/Styrelse Här budgeteras och redovisas arvoden mm för nämnden samt andra kostnader som är direkt hänförbara till nämndens verksamhet Verksamhet

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Reglemente för tekniska nämnden Ks 2010:523 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

Ämnesområde Sektor/ Avdelning Kontaktperson Telefon e-post A Agenda för

Ämnesområde Sektor/ Avdelning Kontaktperson Telefon e-post A Agenda för A Agenda för Tillväxtenheten Agneta Johansson 0524-181 63 agneta.johansson@munkedal.se näringslivsarrangemang Aktiviteter för företagare Tillväxtenheten Agneta Johansson 0524-181 63 agneta.johansson@munkedal.se

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:27 DNR 9.4-020507/09 SID 1 (10) 2009-11-27 Stadsdelsnämnderna BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Samtliga

Läs mer

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post A Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post Adressuppgifter Cecilia Barlow Tillväxt & utveckling 0456-822 309 cecilia.barlow@bromolla.se Agenda för näringslivsarrangemang Per-Anders Green

Läs mer

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010 Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Utställning 14 juli 20 september 2010 Vi har en plan! I Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar vi tillsammans för att skapa en livskraftig

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post A Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post Adressuppgifter Helen Holmström Tillväxt & Utveckling 0456-822 152 helen.holmstrom@bromolla.se Agenda för näringslivsarrangemang Per-Anders

Läs mer

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9 1 åa = 1000 tim Tillgängliga resurser (tim) Behov Utfall Tillgängliga resurser (åa) Behov Utfall Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5 Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5 Obligatorisk tid 9 400

Läs mer

Organisation och styrning i Göteborgs Stad

Organisation och styrning i Göteborgs Stad Organisation och styrning i Göteborgs Stad INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2017-03-29 LISBETH NILSSON Avdchef IFO/FH Stadsledningskontoret En hållbar stad öppen för världen Göteborg en växande framtidsstad

Läs mer

Ämnesområde Förvaltning/ Avdelning Kontaktperson Telefon e-post

Ämnesområde Förvaltning/ Avdelning Kontaktperson Telefon e-post A Agenda för näringslivsarrangemang Utvecklingsavdelningen Agneta Johansson 0524-181 63 agneta.johansson@munkedal.se Aktiviteter för företagare Utvecklingsavdelningen Agneta Johansson 0524-181 63 agneta.johansson@munkedal.se

Läs mer

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-20 141 Gäller fr o m 2015-01-01 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Ämnesområde Förvaltning/ Avdelning Kontaktperson Telefon e-post A Agenda för näringslivsarrangemang

Ämnesområde Förvaltning/ Avdelning Kontaktperson Telefon e-post A Agenda för näringslivsarrangemang A Agenda för näringslivsarrangemang Tillväxtenheten Agneta Johansson 05- Aktiviteter för företagare Tillväxtenheten Agneta Johansson 05- Alkohol, serveringstillstånd/ tillsyn Lysekils kommun Klaus Schmidt

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

STYRDOKUMENT Reglemente för stadsbyggnadsnämnden

STYRDOKUMENT Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen 1 (5) STYRDOKUMENT Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Beslutad när 2017-04-27, 112 Beslutad av Diarienummer Ersätter Gäller för Kommunfullmäktige KSKF/2017:251 Det senast antagna reglementet,

Läs mer

Nätverksträff BYGGHERRARNA Luleåregionen 2015-01-14. Ny organisation samhällsbyggnadsprocessen Luleå Kommun

Nätverksträff BYGGHERRARNA Luleåregionen 2015-01-14. Ny organisation samhällsbyggnadsprocessen Luleå Kommun Nätverksträff BYGGHERRARNA Luleåregionen 2015-01-14 Ny organisation samhällsbyggnadsprocessen Luleå Kommun Bakgrund Luleå kommun har under de senaste åren flyttat fram positionerna och tydligt uttalat

Läs mer

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gustav II Adolf 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Näringslivsguide. Företagares A-Ö-guide till Ängelholms kommun

Näringslivsguide. Företagares A-Ö-guide till Ängelholms kommun Näringslivsguide Företagares A-Ö-guide till Ängelholms kommun A Affärslokaler, Engelholms cityförening, 0431-263 26 cityforeningen@zeta.telenordia.se Alkohol, serveringstillstånd, Socialförvaltningen,

Läs mer

Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010

Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010 Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010 SKLs webinformationsfrågor Öppenhet och påverkan Kommunens hela budget finns presenterad. Kommunens budget presenteras i en förenklad form anpassad för medborgare

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska nämndens verksamhetsområde. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd..

Reglemente REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska nämndens verksamhetsområde. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd.. DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling 09.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 09.01.1 Organ Beslut av KF Tekniska nämnden 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07,

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN KFS 101 revision 00 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: Allmänt 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16

Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 VERKS Benämning 10000 Politisk verksamhet ram 10001 Kommunfullmäktige 10005 Kommunstyrelse 10006 KS ordf oförutsett 10007 Utbildning förtroendevalda

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Förvaltningens organisation

Förvaltningens organisation Förvaltningens organisation Från 140901 Inledning Östra Göinge kommun organiserar sin verksamhet i en (1) förvaltning och tre (3) helägda och två (2) delägda kommunala bolag. Här redovisas förvaltningsorganisationen.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN 1 2014-10-30 Administrativt stöd INNEHÅLL SKL:s projekt om medborgardialog Process för medborgardialog i Härryda kommun Dialog om framtida boende för personer med funktionshinder

Läs mer

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m.

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se 2 TAXEBESTÄMMELSER...

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. 2015 Timavgift 800

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. 2015 Timavgift 800 Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-17, 87. Indexändrad taxa (KPI), gäller från och med 2015-01-01. 2015 800 Avgiftsunderlag Avgift 2015 (kr) GENERELLT Tillsynsavgifter

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2009-00533-54 Torbjörn Johansson 2012-08-28 Tfn 08-508 273 52 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige , 19)

REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige , 19) REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28, 19) Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1.

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016-09-22, 203. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. 2017 910 GENERELLT Om inte annat följer av denna taxa gäller följande:

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden

Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2014-04-29 Gäller fr o m: 2015-01-01 Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden Utöver det

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Robertsfors Verksamhetsledningssystem - VLS Teknisk plattform Flexite Rapporteringssystem och dokumenthanteringssystem ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 Föreningar Idrott Kultur Natur Kommunala

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Investeringsbudget

Investeringsbudget Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning

Läs mer

Förvaltningens organisation 2013

Förvaltningens organisation 2013 Förvaltningens organisation 2013 Beslutad 121217 Inledning Östra Göinge kommun organiserar sin verksamhet i en (1) förvaltning och tre (3) kommunala bolag. Här redovisas förvaltningsorganisationen. Östra

Läs mer

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 17 Dnr 97/KA0102.171 Antaget av KF 1997-06-26, 41 med ändring i KF 2002-05-30, 26 TAxA FÖR REGELBUNDEN BRANDSYN M M 1. Inledande bestämmelser Enligt

Läs mer

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Styrdokument Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Katrineholms kommuns Författningssamling (KFS nr 4.07) Senast reviderad av

Läs mer

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs AVGIFT Timavgift

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Författningssamlingen. Innehållsförteckning. Del 1 Föreskrifter tillgängliggjorda i enlighet med 3 kap 30 kommunallagen

Författningssamlingen. Innehållsförteckning. Del 1 Föreskrifter tillgängliggjorda i enlighet med 3 kap 30 kommunallagen Författningssamlingen Innehållsförteckning Del 1 Föreskrifter tillgängliggjorda i enlighet med 3 kap 30 kommunallagen A Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lomma Kommun A Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

VI BYGGER OCH SKÖTER KARLSTAD TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

VI BYGGER OCH SKÖTER KARLSTAD TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN VI BYGGER OCH SKÖTER KARLSTAD TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN VI BYGGER OCH SKÖTER KARLSTAD Teknik- och fastighetsförvaltningen är den del av kommunen som sköter om det mesta av det som Karlstadsborna

Läs mer

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2010:5 Reglemente för stadsdelsnämnderna Kommunfullmäktiges beslut den 3 maj 2010 (utl 2010:48) (Ersätter Kfs 2009:7) 1 För nämnderna

Läs mer

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014 Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. Kommunens landareal: 1049,4 km 2 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning

Läs mer

Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Ks 2010:518 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN.

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Sid 1 (5) TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Avgifter för prövning/anmälan/tillsyn Verksamhetsbeskrivning. SKYDD AV OMRÅDEN Prövning/anmälan

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

Reglemente för Servicenämnden

Reglemente för Servicenämnden Datum 2006-06-02 Reglemente för Servicenämnden fastställt av kommunfullmäktige 2005-04-25 45 (reviderat enligt beslut Kf 06-06-19 54) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Taxebilaga 1 Version:

Taxebilaga 1 Version: 1 Taxebilaga 1 Version: 080301-1 SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,

Läs mer

Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden

Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-04-27 Ersätter: 2015-01-01 Gäller fr o m: 2017-05-01 Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden Utöver det

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014

Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014 Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014 Koncernstabens kansli Beslutad av kommunstyrelsen 2010-12-06 36 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Beredningsrutiner...3 2 Finans- och näringslivsutskottets

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL KOMMUNSTYRELSEN INKL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 7 136 7 455-319 Övergripande utredningar 4 164 3 956 208 Kommunledningskontor 25

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning 2015-09-17 Tekniska nämndens delegationsordning Antagen av tekniska nämnden den 17 september 2015 114 Ersätter tidigare delegationsordning TN 2014/0083 TEKNISKA KONTORET Information Beslut ska fattas av

Läs mer

Fritidsverksamhet på Rödluvan i Sandhem. Här finns också förskola och första året i Sandhems 0-9 skola.

Fritidsverksamhet på Rödluvan i Sandhem. Här finns också förskola och första året i Sandhems 0-9 skola. MULLSJÖ KOMMUN 32 SAMHÄLLSSERVICE Fritidsverksamhet på Rödluvan i Sandhem. Här finns också förskola och första året i Sandhems 0-9 skola. HUR SER DET UT? Utbildning och barnomsorg Kommunen har satsat mycket

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer