Ärenderegistrering i Lidköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenderegistrering i Lidköpings kommun"

Transkript

1 Ärenderegistrering i Lidköpings kommun Diarieplan med ärendetyper

2 - 2 - Ärendetyper 0 ALLMÄN ADMINISTRATION sid 6 00 Allmänt 01 Personal, löner 02 Kommunikation, IT 03 Ekonomi 04 Upphandling 05 Internationella frågor allmänt CENTRAL FÖRVALTNING sid 7 10 Allmän verksamhet 11 Val 12 Strategisk utveckling 13 Strategisk utveckling fortsättning 14 Näringsliv 15 Säkerhetsskydd 16 Överförmyndare mm

3 - 3-2 PLAN- OCH BYGGÄRENDEN, FÖRMEDLING, EXPLOATERING, FASTIGHETSFÖRVALTNING sid 9 20 Allmänt 21 Planer 22 Byggväsen 23 Lovhantering 24 Mätning, beräkning, kartering 25 Exploatering 26 Övriga markärenden 27 Bostadsstöd och förmedling 28 Fastighetsförvaltning 29 Fastigheter 3 GATU- OCH PARKVÄSEN, VATTEN OCH AVLOPP, ENERGIFÖRSÖRJNING OCH BREDBAND sid Allmänt 31 Gator, vägar, torg, etc 32 Parker, grönområden 33 Vatten- Avlopp 34 Energiförsörjning, el, fjärrvärme, bredband MILJÖ- OCH NATURVÅRD, HÄLSOSKYDD, RENHÅLLNING Sid Allmänt 41 Miljöärenden 42 Naturvård 43 Hälsoskydd 44 Renhållning 45 Livsmedel 46 Djurskydd

4 - 4-5 TRAFIK, HAMNAR, KOMMUNIKATIONER sid Allmänt 51 Trafik 52 Kommunikationer 53 Hamnar SKOLA, UNDERVISNING sid Allmänt 61 Undervisningens organisations- och verksamhetsformer 62 Skolsocial verksamhet 63 Friskolor 64 Barnomsorg 65 Administration skola SOCIALTJÄNST sid Allmänt 71 Äldreomsorg och funktionshinder 72 Individ- och familjeomsorg 73 Övrig verksamhet

5 - 5-8 FRITID, KULTUR, TURISM sid19 80 Allmänt 81 Fritid och rekreation 82 Anläggningar för fritid, sport och friluftsliv 83 Turism 84 Kulturell verksamhet 85 Kulturmiljö- och kulturminnesvård 86 Bibliotek 87 Sockerbrukets ungdomsverksamhet

6 - 6 - Ärendetyper 0 ALLMÄN ADMINISTRATION 00 ALLMÄNT 000 Organisation 001 Delegation, attesträtt, beslutanderätt 002 Reglementen, stadgor, förordningar 003 Dokumenthantering (ärenderegistrering, arkiv) 004 Sammanträden (kallelser, protokoll) 005 Revision Övrigt 01 PERSONAL, LÖNER 010 Förhandlingar 011 Anställning, entledigande 012 Löner, pensioner, arvoden 013 Tjänstledighet 014 Personalvård, arbetsmiljö 015 Personalutveckling, -utbildning, -information 016 Personalförmåner 017 Personalsamverkan Övrigt 02 KOMMUNIKATION, IT 020 Datasäkerhet 021 IT 022 Posthantering 023 Telefoni Övrigt 03 EKONOMI 030 Budget 031 Uppföljning, kostnadsanalys 032 Årsredovisning 033 Lån, upplåning, borgen 034 Fonder, donationer, stiftelser 035 Statsbidrag 036 Verksamhetsstöd 037 Kravverksamhet 6

7 Övrigt 04 UPPHANDLING 040 Entreprenader 041 Varor 042 Inventarier 043 Tjänster 044 Kapitalvaror 045 Leasing, hyra 046 Försäkringar Övrigt 05 INTERNATIONELLA FRÅGOR ALLMÄNT 050 EU 051 Vänorter Övrigt Övrigt 1 CENTRAL FÖRVALTNING 10 ALLMÄN VERKSAMHET 100 Lagar förordningar, offentliga utredningar 101 Besvär, klagomål, tvister 102 Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige 103 Valberedning 7

8 Fasta samrådsorgan, partsammansatta organ, lokala organ 105 Politiska organisationer, partistöd 106 Kommunal verksamhet i bolags-, siftelse, föreningsform Övrigt 11 VAL 110 Valnämnd 111 Allmänna val, folkomröstning 112 Förrättare av borgerlig vigsel, begravning 113 Valkrets- och valdistriksindelning 114 Nämndemän 115 Notarius publicus 116 EU-val Övrigt 12 STRATEGISK UTVECKLING 120 Regional/nationell samverkan 121 Infrastruktur 122 Fysisk planering 123 Näringslivsutveckling 124 Landsbygdsutveckling 125 Säkerhet/beredskap 126 Ekonomi/finans 127 Personal/löner 128 Energi 129 Miljö 13 STRATEGISK UTVECKLING FORTSÄTTNING 130 Klimatanpassning 131 Folkhälsa 132 Lokal demokratiutveckling 133 Integration 134 Internationella frågor 135 Information, marknadsföring 136 IT 137 Kvalitetsarbete Övrigt 14 NÄRINGSLIV 140 Näringslivsfrämjande åtgärder 141 Utmärkelser, stipendier

9 Övrigt 15 SÄKERHETSSKYDD Övrigt 16 ÖVERFÖRMYNDARE MM 160 Överförmyndare 161 Gode män 162 Förvaltare Övrigt PLAN- OCH BYGGÄRENDEN, FÖRMEDLING, EXPLOATERING, FASTIGHETSFÖRVALTNING 20 ALLMÄNT 200 Taxor, avgifter, hyror Övrigt 21 PLANER 210 Regionplan 9

10 Översiktsplan, fördjupad översiktsplan 212 Områdesbestämmelser 213 Detaljplan, detaljplan bestämmelser 214 Ärenden enligt naturresurslagen, miljökonsekvensbeskrivning 215 Lokaliseringsutredningar 216 Fastighetsplan 217 Strandskydd Övrigt 22 BYGGVÄSEN 220 Tillsyn 221 Byggnormer och -bestämmelser 222 Hissar 223 Funktionskontroll ventilation 224 Energisparåtgärder, rådgivning, bidrag 225 Förbud, föreläggande, stopporder, avgift 226 Strandskyddsdispens 227 Brandfarlig vara Övrigt 23 LOVHANTERING 230 Bostäder, fritidshus 231 Offentliga byggnader, daghem, skolor 232 Garage, förråd, gäststugor 233 Industri- och affärslokaler 234 Anläggningar 235 Vindkraftverk 236 Bygganmälan, rivningsanmälan 237 Rivningslov 238 Marklov 239 Övrigt 24 MÄTNING, BERÄKNING, KARTERING 240 Nybyggnadskarta 241 Stomnät 242 Kartor 243 Fastighetsregistrering 244 Fastighetsbildning 245 Namn- och adressändring 246 Fastighets- och markägarutredningar 247 Mätningsarbeten Övrigt 25 EXPLOATERING 250 Exploateringsärenden 251 Fastighetsförvärv 252 Fastighetsförsäljning 253 Bostadsrättsföreningar 10

11 Servitut, koncessioner, nyttjanderätter 255 Tomträttsupplåtelser, reglering 256 Förköp Övrigt 26 ÖVRIGA MARKÄRENDEN 260 Arrenden 261 Jordbruksarrenden 262 Allmän markreserv 263 Markreglering 264 Naturreservat 265 Skogsskötsel 266 Markupplåtelse Övrigt 27 BOSTADSSTÖD OCH -FÖRMEDLING 270 Bostadsförmedling 271 Tomt- och småhusförmedling Bostadsanpassningsstöd 274 Bostadslån, byggnadskreditiv, borgen 275 Energisparlån 276 Bostadsförsörjning Övrigt 28 FASTIGHETSFÖRVALTNING 280 Lokalvård (tjänsten) 281 Lokalupplåtelse 282 Ventilationsanläggningar 283 Besiktning fastigheter 284 Lokalplanering 285 Om- och tillbyggnad 286 Reparation Övrigt 29 FASTIGHETER 290 Daghem, fritidshem, förskola 291 Skolor 292 Fritidslokaler, fritidsanläggningar 293 Servicehus, sociala institutioner 294 Hyres- och industrifastigheter 295 Administrationslokaler 296 Förråd, verkstäder, upplag 297 Kulturbyggnader 11

12 Anläggningsregister 299 Övrigt 3 GATU- OCH PARKVÄSEN, VATTEN OCH AVLOPP, ENERGIFÖRSÖRJNING OCH BREDBAND 30 ALLMÄNT 300 Planer gatu- parkväsen 301 Planer vatten 302 Planer energiförsörjning 303 Inköp/försäljning 304 Tillstånd Övrigt 31 GATOR, VÄGAT, TORG, ETC 310 Gator, vägar, torg, broar, konstbyggnader 311 Gång- och cykelvägar 312 Gaturenhållning 313 Vinterväghållning, barmarksväghållning 314 Parkeringsplatser 315 Gatukostnader, avgifter 316 Gatubelysning 317 Enskilda vägar Övrigt 32 PARKER, GRÖNOMRÅDEN 320 Parker, plantering 321 Lekplatser 322 Springbrunnar, plaskdammar 323 Speciella anläggningar (växthus, djurparker etc) 324 Koloniområden 325 Naturmarksområden 326 Skolgårdar och annan beställd verksamhet 327 Städning, röjning, underhåll Övrigt 33 VATTEN-AVLOPP 330 Koncessionsfrågor, dispenser, anmälningsärenden, vattendomar 331 Taxor, avgifter 332 Kundfrågor 333 Ledningsnät 12

13 Vattenverk 335 Vattentorn, tryckstegringsstation 336 Avloppsreningsverk 337 Pumpstationer Övrigt 34 ELFÖRSÖRJNING, FJÄRRVÄRME, BREDBAND 340 Koncessionsfrågor, dispenser, anmälningsärenden, utredningar, markärenden 341 Taxor, avgifter 342 Kundfrågor, kundtjänst 343 Ledningsnät 344 Produktion (vindkraft) 345 Anläggningar, anläggningsdelar (transformator o nätstationer) Övrigt MILJÖ- OCH NATURVÅRD, HÄLSOSKYDD, RENHÅLLNING 40 ALLMÄNT 400 Miljö- och hälsoskydd 401 Lokala föreskrifter 402 Avtal 403 Miljöplanering 404 Nedskräpning 405 Abonnenter 406 Taxor, avgifter 407 Tillstånd, dispenser 13

14 Förbud, föreläggande 409 Övrigt 41 MILJÖÄRENDEN 410 Miljöskydd, allmänt 411 Avlopp, enskilt 412 Avlopp, kommunalt 413 Avlopp, gemensamt 414 Förorenad mark 415 Kemiska produkter 416 Miljöstörande verksamhet 417 Miljöfarlig verksamhet Miljöskydd, övrigt 42 NATURVÅRD 420 Sjöar, vattendrag 421 Vattenplanering 422 Landskapsvård 423 Jakt- och viltvård 424 Fiskevård 425 Täkter 426 Tippar, upplag 427 Transport av farligt avfall Övrigt 43 HÄLSOSKYDD 430 Hälsoskydd, allmänt 431 Skolor, barnomsorg 432 Offentliga lokaler 433 Hygienlokaler 434 Bostad, klagomål 435 Bad 436 Smittskydd 437 Radon Övrigt 44 RENHÅLLNING 440 Tillstånd, dispenser 441 Taxor, avgifter 442 Kundfrågor 443 Deponi 444 Hushållsavfall 445 Miljöfarligt avfall 446 Återvinning 447 Aska 448 Slam, gödsel 14

15 Övrigt 45 LIVSMEDEL 450 Livsmedel, allmänt 451 Livsmedel, tillsyn Godkännande/registrering 455 Avgift, årlig 456 Avgift, extra kostnad Övrigt 46 DJURSKYDD 460 Sällskapsdjur 461 Husdjur 462 Cirkus 463 Lantbruksdjur 464 Ridanläggning 465 Hästhållning 466 Uppfödning Övrigt TRAFIK, HAMNAR, KOMMUNIKATION 50 ALLMÄNT 500 Planer Övrigt 51 TRAFIK 510 Trafikföreskrifter, trafikreglering 511 Trafiksäkerhet, farligt gods 512 Försäkringar, skador bilar, fordon 513 Parkering 15

16 Samarbete med skola, polis mm 515 Tillstånd, dispenser 516 Trafikskyltar, viltskyltar 517 Färdtjänst 518 Skolskjuts 518 Övrigt 52 KOMMUNIKATIONER 520 Kommunikationer 521 Bil, buss, taxi 522 Spårvagn, rälsbuss, tåg 523 Flyg, båt 524 Färjetrafik 525 Linjesträckning, turlistor 526 Stationer, hållplatser, terminaler, flygplatser 527 Service till resenärer, (handikappanordningar etc) Övrigt 53 HAMNAR 530 Hamnens fartyg 531 Hamnverksamhet (trafik, lastning, lossning, lotsning, bogsering) 532 Anläggningar för drift 533 Anläggningar för service 534 Kajer, strandskoningar, broar 535 Vattenområden, vågbrytare Övrigt SKOLA, UNDERVISNING 60 ALLMÄNT 600 Läromedel 601 Fortbildning 602 Lokaler 603 Elevorganisationer 604 Interkommunala ärenden skola, förskola 16

17 Elevärenden 606 Ordnings- och disiplinärenden 607 Läsårstider, lov-, frilufts-, studiedagar 608 Internationellt utbyte 609 Övrigt 61 UNDERVISNINGENS ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETSFORMER 610 Grundskola 611 Gymnasieskola 612 Musikskola 613 Högskola 614 Vuxenutbildning 615 Invandrarundervisning 616 Särskola 617 Praktikplatser, ungdomsuppföljning Övrigt 62 SKOLSOCIAL VERKSAMHET 620 Studiestöd 621 Skolmåltider 622 Skolskjutsar 623 Skolhälsovård 624 Kurator- och psykologverksamhet 625 Verksamhet under fritid och ferier 626 Samarbete med andra organ 627 Studie- och yrkesorientering, yrkesvägledning Övrigt 63 FRISKOLOR 630 Friskola Övrigt 64 BARNOMSORG 640 Regler, föreskrifter, riktlinjer 641 Service till funktionshindrade barn, förstärkningsresurser, tal- och språkträning 642 Öppen förskola 643 Deltidsgrupper 644 Förskolor 645 Fritidshem 17

18 Familjedaghem 647 Föräldrakooperativ, alternativa barnomsorgsformer Övrigt 65 ADMINISTRATION SKOLA 650 Taxor, avgifter SOCIALTJÄNST 70 ALLMÄNT 700 Socialnämnden 701 Samarbete med andra myndigheter, föreningar 702 Serveringstillstånd 703 Tillstånd (automatspel 704 Bidragsansökningar 705 Taxor, avgifter 706 Kommunalt bostadstillägg Övrigt 71 ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER 710 Regler, riktlinjer, föreskrifter 711 Hemvård 712 Särskilda boendeformer 713 Funktionshinder, LSS 714 Hälso- och sjukvård 715 Övergripande verksamhet 716 Diverse service (måltider, snöskottning etc) Övrigt 72 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 720 Regler, riktlinjer, föreskrifter 721 Individanpassade insatser barn och ungdom (kontaktfamilj, institutionsplacering, familjehem, övriga insatser) 722 Individinriktade insatser vuxna (kontaktfamilj, institutionsplacering, övriga insatser) 723 Allmänt riktade insatser (socialjour) 724 Ekonomiskt bistånd 725 Tillsyn 18

19 Familjerådgivning 727 Familjerätt 728 Integration 729 Övrigt 73 ÖVRIG VERKSAMHET 730 Arbetspolitiska åtgärder 731 Brottsförebyggande arbete Övrigt FRITID, KULTUR, TURISM 80 ALLMÄNT 800 Kultur- och fritidsnämnd 801 Föreningsverksamhet 802 Tillstånd tävlingar 803 Föreningsbidrag, stipendier, stiftelser 804 Avgifter/taxor 805 Reklamavtal, sponsring 806 Samverkan med andra 807 Externa medel Övrigt 81 FRITID OCH REKREATION 810 Bad utomhus 811 Motion, idrott 812 Friluftsliv 813 Fritidsgårdsverksamhet 814 Sommar-, vinter- och lovverksamhet 815 Fritid för funktionshindrade 19

20 Övrigt 82 ANLÄGGNINGER FÖR FRITID, SPORT OCH FRILUFTSLIV 820 Sporthallar, idrottsplatser 821 Bad inomhus 822 Motionsspår, skidspår, skidbackar 823 Friluftsgårdar, föreningsgårdar 824 Småbåtshamnar 825 Bollplaner, isbanor 826 Fritidsgårdar 827 Övriga inomhusanläggningar 828 Övriga utomhusanläggningar 829 Övrigt 83 TURISM 830 Turismfrämjande åtgärder 831 Turistinformation 832 Sevärdheter, attraktioner 833 Turistanläggningar (stugbyar, hotell etc) 834 Campingplatser, husvagnsuppställningsplatser 835 Gästhamnar Övrigt 84 KULTURELL VERKSAMHET 840 Arrangemang, utställningar 841 Barnkultur 842 Musik, dans 843 Teater, film 844 Konst 845 Bidrag till studieförbund Övrigt 85 KULTURMILJÖ- OCH KULTURMINNESVÅRD 850 Kulturmiljövård 851 Kulturminnesvård (byggnadsminnesförklaring) 852 Hembygdsvård 853 Information- och föreläsningsverksamhet 854 Museer

21 Övrigt 86 BIBLIOTEK 860 Huvudbibliotek, ambulerande verksamhet 861 Filialer, förvaltningsbibliotek 862 Urval och inköp av media 863 Accession, klassificering, katalogisering, bindning 864 Låneverksamhet 865 AV-verksamhet Övrigt 87 SOCKERBRUKETS UNGDOMSVERKSAMHET Övrigt

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Dina pengar 2014 Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 landade kommunens resultat på +25 miljoner kronor och vårt finansiella mål är nått trots att

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 INNEHÅLL 1 2 3 7 8 9 10 11 12 15 18 21 22 23 24 24 25 26 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar budget. Budgetförutsättningar En

Läs mer

EKONOMISK PLAN 2015 2017

EKONOMISK PLAN 2015 2017 EKONOMISK PLAN 2015 2017 INNEHÅLL Ekonomisk sammanfattning.... 3 Resultatbudget...... 10 Balansbudget...... 11 Kassaflödesbudget... 12 Kommunstyrelsen... 13 Miljö- och byggnadsnämnd... 18 Barn- och utbildningsnämnd..

Läs mer

Fakta om. Östersunds kommun

Fakta om. Östersunds kommun Fakta om Östersunds kommun Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet

Läs mer

Ekeröguiden. Klicka till innehåll

Ekeröguiden. Klicka till innehåll Ekeröguiden 2011 Klicka till innehåll Mimmi Tel. 560 240 10 Troxhammar Butiksby, EKERÖ www.byleiad.se butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-03-22 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-03-22 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Kommunalrådet har ordet

Kommunalrådet har ordet 2013 Kommunalrådet har ordet Vi lägger fram en budget för 2013 som innebär att målet om att förbruka 98 procent av skatteintäkterna tillfälligt höjs till 99 procent. Vi har medvetet gjort detta för att

Läs mer

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Piteå kommun Populärbudget 2014 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Byggkranarna svävar åter över Piteå och det ger jobb och

Läs mer

Ekeröguiden. Klicka till innehåll

Ekeröguiden. Klicka till innehåll Ekeröguiden 2013 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100 ÅRSREDOVISNING 2007 FOTOGRAFIET PÅ FRAMSIDAN ÄR TAGET AV HANNES CARLSSON. RÖDA NÄCKROSOR VID HARSTENA. Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-11-28 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-11-28 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Kommunalrådet har ordet 2015

Kommunalrådet har ordet 2015 Kommunalrådet har ordet 2015 Bergs kommun ska fortsätta kännetecknas av en stark ekonomi, ett starkt och växande näringsliv, fler jobb, bra förutsättningar för utbildning, vård och omsorg. Vi strävar efter

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 25 oktober 2010, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

BUDGET 2015 Plan 2016-2017

BUDGET 2015 Plan 2016-2017 BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LOMMA KOMMUN BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - TEKNISK FÖRVALTNING Denna folder innehåller information om tekniska förvaltningens

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn allt hänger ihop och är beroende av varandra.

En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn allt hänger ihop och är beroende av varandra. FRAMTIDSvision SUNDSVALL 2014-2018 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva ett gott liv utan att försämra förutsättningarna för kommande

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer