IT-avdelningens verksamhet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-avdelningens verksamhet 2012"

Transkript

1 Senast sparat av: Pernilla Edlund den :45:00 Rapport IT-avdelningens verksamhet 2012

2 Innehåll Sammanfattning 3 1. Allmänna förutsättningar Syfte med rapporten Förutsättningar för ärendestatistiken 3 2. Strategi och målsättning med IT-verksamheten 4 3. Verksamhetsberättelse Organisation och kompetens 5 Strategi och samordning 5 Support 5 InfrastrukturIT 5 Utveckling och produktion 5 Servicedeskfunktionen Ekonomi 6 Personalkostnader 6 Avskrivningar 6 Leverantörskostnader 6 Kostnadsfördelning per tjänst utfall 2012 och budget Projekt och uppdrag 7 4. Servicenivå Fel, frågor och beställningar 9 Kommentar Systemförändringar 10 Kommentar IT-tjänster som drabbades av störningar eller avbrott 11 er som drabbats 11 Orsak till avbrott och störningar 11 Antal störningar/avbrott 11 Tillgänglighet på infrastrukturen 11 Kommentar Ärendevolymer Vanligaste ärendena Mest tidskrävande tjänsterna Antal ärenden en årsjämförelse 13 Kommentar 13 Vidare läsning 13 2 (13)

3 Sammanfattning Behovet av förändrings- och förbättringsåtgärder var fortsatt stort och IT-verksamheten stöttade i omfattande universitetsgemensamma projekt, så som: Webbprojektet, Utskriftsprojektet, Systemägarskap och förvaltningsmodell, Organisation 2013, Lärplattformsprojektet och ITprocessen. Flera nya tjänster har utvecklats eller påbörjats under året bl.a. webbshop för externförsäljning, ny studentwebb med fokus på att studenten ska få KollPåLäget, beställningsportal för att underlätta IKT-pedagoger att skapa klassrum i nya Moodle m.m. Arbetet med att synliggöra kostnader per IT-tjänst fortsatte och en rad åtgärder genomfördes för att bl.a. minska IT-kostnaderna. Studenter och anställda fick tillgång till ortsoberoende servicenivåer och uppföljning av servicegraden på samtal och ärenden visar att: o Av de fel som löstes, hanterades 88 % inom målvärdet. o 94 % av felen hanterades av personalen i Servicedesk. o Av de beställningar som hanterades, åtgärdades 78 % inom målvärdet. o Av de samtal som inkom, besvarades 77 % inom 30sek. IT-avdelningen, tillsammans med andra avdelningar och funktioner, satsade på bättre självservice, processer och verktyg vilket bl.a. minskat antalet tillfällen studenter behövt kontakta Servicedesk i kontoärenden. 84st avbrott och störningar i verksamhetskritiska system eller infrastruktur inträffade och 72 % av dessa åtgärdades inom åtta timmar. Lösenordsfiske ledde till flera allvarliga störningar på e-posttrafiken och en kraftig ökning av antalet ärenden kring e-posttjänsten (+1004st, 84 %). 275st systemförändringar genomfördes, de flesta utan efterföljande incidenter. 1. Allmänna förutsättningar 1.1. Syfte med rapporten Syftet med denna rapport är att beskriva och synliggöra innehåll och omfattning på det IT-stöd som IT-avdelningen levererar. Målsättningen är att utgöra underlag för uppföljning, analys och prioritering. Målgrupp för rapporten är främst IT-avdelningens uppdragsgivare, men rapporten bör kunna tilltala alla som är intresserade av övergripande information om IT-avdelningens verksamhet Förutsättningar för ärendestatistiken En förutsättning för att kunna analysera, följa upp och förbättra verksamheten är att arbetsinsatsen finns dokumenteras och klassificerad. Fel, frågor och beställningar som inkommer till IT-avdelningens Servicedesk, samt förändringar i tekniska system kring de tjänster som IT-avdelningen administrerar ska dokumenteras i form av ärenden. Ett ärende innehåller uppgifter om institution/avdelning, användare, när ärendet inträffade och när det åtgärdades, berörd tjänst, prioritering, beskrivning av felet och typ av ärende. Uppgifter kring ärenden i denna rapport bygger på uppgifter inmatade i IT-avdelningens verksamhetssystem mellan och och följande aspekter påverkar resultatet: Ärenden som automatiskt registrerats, men som är av karaktären skräppost eller som inte hör till IT-avdelningens verksamhet har så långt det är möjligt identifierats och exkluderats ur underlaget. Ärendeuppgifterna för 2011 är inte fullständiga - IT-avdelningen bytte ärendehanteringssystem och införde ny process för ärendehantering i april För ärenden i ett av de tidigare systemen saknas uppgift om ärendetyp, samt tjänst och vissa uppgifter baseras därför på ett antagande att förhållandet mellan fel, respektive frågor och beställningar var likartade 3 (13)

4 2. Strategi och målsättning med IT-verksamheten Linnéuniversitetet omfattas av såväl myndighetskrav som nationella handlingsplaner och strategier. IT-verksamheten bedrivs dessutom utifrån: Linnéuniversitetets strategi- och riskarbete, Linnéuniversitetets kvalitetspolicy, IT-policy och budget. Verksamhetsstödet ska vara effektivt, kompetent och behovsstyrt. IT-verksamheten ska kännetecknas av samordning och helhetssyn, gemensamma lösningar med bas i kärnverksamhetens behov, samt resurseffektiv och ändamålsenlig teknikutveckling och IT-användning. IT-avdelningens målbild: Vi ska vara det självklara valet för IT-service och IT-tjänster. Genom att alltid ha användarfokus och hög tillgänglighet Genom att alltid leverera rätt lösningar för våra användare Genom att alltid ha rätt kompetens och ett personligt engagemang Myndighetsansvar, nationella strategier, lagar och avtal Lnus verksamhetsstrategi, budget Fakulteters och institutioners strategier och behov, IT-policy IT-verksamhet 4 (13)

5 3. Verksamhetsberättelse IT-avdelningen har en samordnande roll och ansvarar för att, i dialog med verksamheten, leverera effektiva och fungerande IT-tjänster med god kvalitet. IT-avdelningen ansvarar för att universitetets gemensamma IT-tjänster fungerar och uppfyller verksamhetens krav. I detta ingår allt från persondatorer, datorsalar, fasta och trådlösa nät, serverdrift samt utveckling, projektledning och systemförvaltning. IT-avdelningen tillhandahåller inköp, support, drift, underhåll, säkerhet och utveckling av universitetets datorer, nätverk och nätverkstjänster. För att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsstödet ska arbetssättet successivt processorienteras och inom ramen för arbetet samverkar den gemensamma administrationen med verksamhetens personal, vilket under 2012 bl.a. resulterade i bättre rutiner och verktyg för klientadministration, något som bl.a. ökar möjligheterna till samarbete och sparar resurser Organisation och kompetens Inom avdelningen finns en bred och djup kompetens bl.a. inom nedanstående områden: Användarsupport Inköp Klientadministration Licenshantering IT-pedagogik Videokonferens Medieproduktion Medieteknik Utbildning Applikationsutveckling Webbutveckling Systemdrift Systemintegration Systemförvaltning Databasadministration Projektledning Upphandling och avtal IT- och tjänstestrategi Processutveckling IT-säkerhet Omfattningen på heltidsanställningar på IT-avdelningen var under 2012 ungefär 58st. (61st. under 2010). IT-avdelningen består av fyra sektioner som samarbetar och arbetar ortsöverskridande. Strategi och samordning har ett övergripande ansvar för frågor rörande strategiskt IT-arbete, strategiska verksamhetskontakter samt förvaltning av IT-avdelningens tjänsteutbud. Sektionen ansvarar även för samordning av IT-avdelningens interna projekt/uppdrag, team och förvaltningsarbete. Support har ett övergripande ansvar för att hantera beställningar, fel och frågor från verksamheten, kring samtliga IT-tjänster som levereras av ITavdelningen. Sektionen har även ett övergripande ansvar för klientadministration inklusive mjukvaruoch licenshantering. InfrastrukturIT har ett övergripande ansvar för produktionssättning av universitetsgemensamma system. Sektionen har även ett övergripande ansvar för IT-infrastruktur. Utveckling och produktion har ett övergripande ansvar för att, på beställning från verksamheten utveckla universitetsgemensamma system/tjänster. Sektionen har också ett övergripande ansvar för förvaltning av övriga gemensamma system/tjänster (ej infrastruktur). Servicedeskfunktionen Är användarnas ingång till IT-avdelningen och hanterar fel, frågor, beställningar och förbättringsförslag från alla anställda och studenter kring central infrastruktur; och utför inköp, installation och support datorer och skrivare. 5 (13)

6 3.2. Ekonomi Kravet på den gemensamma förvaltningen har under de senaste två åren varit att minska kostnaderna. För IT-avdelningen har detta inneburit ytterligare ökat fokus på effektiviseringar, kostnadsminskningar och tydliggörande av budgetansvar på systemnivå. Arbetet med att synliggöra kostnader per IT-tjänst fortsatte och en rad åtgärder genomfördes för att bl.a. minska universitetets IT-kostnader: Inköpsportal och ramavtalssamarbete säkerställer LOU och sparar tid och resurser. Avtal med Adobe ger sänkta licenskostnader. Outsourcing av studenternas e-post ger lägre licenskostnader (hittills inte färre ärenden). Personalkostnader Utvecklingen inom IT-området håller en hög takt och under året har stort fokus legat på att ta igen kompetensutveckling som under de senaste tre åren fått stå tillbaka. IT-avdelningen sätter stort värde på att hålla den kompetens som verksamheten kräver, för att säkerställa en hög servicenivå och samtidigt minska behovet av konsulttjänster. Trots att antalet anställda i antal minskat något sedan 2010 minskar inte lönekostnaderna för IT-avdelningen. Detta beror på att omföringar av lönekostnader mellan avdelningar minskat och nu hanteras som intern intäkt, samt att lönekostnaden för de som tjänstgjort under 2012 varit högre än för dem som uppbar lön Avskrivningar Under 2012 gjordes jämförelsevis färre investeringar än tidigare år, vilket beror på att de flesta akuta investeringar i infrastrukturen gjordes innan fusionen och kravet på den gemensamma förvaltningen har varit att minska kostnaderna. Leverantörskostnader Genom granskning av omfattande underhållsavtal har IT-avdelningen kunnat minska leverantörskostnader med ca kr. Genom avtalssamarbete med andra universitet har Lnu fått möjlighet till bättre villkor för Microsoft vilket inneburit lägre leverantörskostnader per år med motsvarande ca kr. Genom standardisering av och avveckling av system (Easit och FirstClass) har kostnadsminskning med kr kunnat göras. Investeringar motsvarande ca kr har gjort i licenshanteringssystem för att möjliggöra fördelaktiga villkor för programlicenser och motsvara krav på godtagbar licenshantering. 6 (13)

7 Attraktiv kunskapsmiljö Framstående forskning Samhällelig drivkraft Globala värden Område i IT-policyn som berörs Öka funktionalitet Öka servicenivå Minska störningar Minska kostnader /öka produktivitet Kostnadsfördelning per tjänst utfall 2012 och budget 2013 Leverantörskostnader och avskrivningar Utfall 2012 Budget 2013 Nät Applikation (Microsoft, SPSS, ärendehanteringssystem, Urkund, antivirus, licensinventeringsprogramvara, Adobe, Endnote, Apple, WordFinder) Lagring Datorhallar Servrar Lärplattformar (Blackboard och Moodle) Backup Klientadministration Epost Inköp och avtal (Wisum) Konto, katalogtjänst och inloggning Kommentar En omfattande investeringar i trådlöst nät gjordes under 2012, men en stor del av avskrivningskostnaden kommer först under Flera aktiviteter som var budgeterade för 2012 har inte hunnits med och en del investeringar förs över till 2013, då bland annat följande planeras: o Utökat stöd för administration av Macklienter ( kr) o Bättre projektverktyg/projektstöd ( kr) o Anpassning till IpV6 ( kr). o IT-säkerhet konsultstöd för penetrationsanalys ( kr) o Utökat stöd för hantering av mobila enheter ( kr) o Stöd för energisparläge på klientmaskiner (50 000kr) o Bättre serveradministration (50 000kr) 3.3. Projekt och uppdrag Nedan finns en sammanställning på några av de aktiviteter som IT-avdelningen varit involverad i under 2012 och de som planeras för kommande period (utan inbördes ordning). Projekt- och uppdragskontoret (PUK) syftar till att koordinerar samtliga befintliga samt kommande projekt och uppdrag som initieras av IT-avdelningen och som läggs på IT-avdelningen. Mer information om pågående, avslutade och föreslagna projekt och uppdrag finns på medarbetare. Strategi IT-policy Syfte Förbättra kapacitet och förvaltning av Moodle2 Behovsstyrd och ändamålsenlig Klart Förbättra kapacitet och tillgänglighet för trådlöst närverk Behovsstyrd och ändamålsenlig Klart Genomföra upphandling av ny datorleverantör Resurseffektiv och samordnad Klart Medverka i arbetet med Treklöverutredningen Resurseffektiv Klart P Outsourcing av studenternas e-post Resurseffektiv Klart Revision Adobelicenser och tecknande av siteavtal Behovsstyrd och resurseffektiv Klart Ortsoberoende servicenivå i Servicedesk Behovsstyrd och samordnad Klart U10025 Ta fram:tjänstekatalog Behovsstyrd Klart U11009 Ta fram: IT-regler och kontoregler Resurseffektiv och samordnad Klart U Införa process: förvaltning av IT-tjänster Behovsstyrd och ändamålsenlig Klart 7 (13)

8 Attraktiv kunskapsmiljö Framstående forskning Samhällelig drivkraft Globala värden Öka funktionalitet Öka servicenivå Minska störningar Minska kostnader/öka produktivitet U Införa process: dialog verksamhetsbehov Ändamålsenlig, behovsstyrd Klart Utveckla smartphoneappar och samordnad Behovsstyrd och ändamålsenlig Klart Återvinning av elektronikskrot i Kalmar Samordnad Klart Dialog och forum med lokalt IT-anställda Behovsstyrd och samordnad Genomförande och uppföljning av IT-strategi Behovsstyrd och samordnad Införa kundportal i ärendehanteringssystemet och beställning av datorer och tjänster via webb Resurseffektiv och behovsstyrd Medverka i arbete med arkiveringssystem - SYLL Behovsstyrd, ändamålsenlig och samordnad Medverka i arbete med schemaläggnings- och bokningssystem Behovsstyrd, ändamålsenlig och samordnad Medverka i förvaltning av allmänna salar Behovsstyrd, ändamålsenlig och samordnad P Förbättra klientadministrationen Samordnad och resurseffektiv P11001 Uppgrada OS och officeversion för PC Behovsstyrd P Effektiv hantering av programvaror och Samordnad, behovsstyrd och programvarulicenser resurseffektiv P Uppgradering av e-post till Exchange 2010 Behovsstyrd P Medverka organisation2013 Behovsstyrd P Medverka i införandet av Behovsstyrd, ändamålsenlig, systemförvaltningsmodell samordnad och resurseffektiv P Genomföra migrering till Moodle Resurseffektiv P Medverka i konsekvensanalys av hur avveckling av Blackboard påverkar Mitt LNU Resurseffektiv P Påbörja avveckling gamla lärplattformar Resurseffektiv P Medverka i utskriftsprojektet Resurseffektiv P12907 Nyutveckling mitt-lnu (studentportalen) Behovsstyrd och ändamålsenlig P Medverka i E-handelsprojektet Behovsstyrd, samordnad och resurseffektiv P12909 Webbshop för externförsäljning av produkter och tjänster Behovsstyrd Framtagning av beställningsportal för IKT-tjänster Resurseffektiv och samordnad U Medverka i mediestödsutredning Behovsstyrd, ändamålsenlig och samordnad U Förbättra virtualiserade klienter Ändamålsenlig U Energisparfunktioner på datorer Resurseffektiv Utveckling och förvaltning av lnu.se Behovsstyrd och ändamålsenlig Utveckling och förvaltning Medarbetare Behovsstyrd och ändamålsenlig Utveckling och förvaltning Mitt LNU Behovsstyrd och ändamålsenlig Översyn ekonomisk modell för IT-tjänster Resurseffektiv och behovsstyrd 8 (13)

9 4. Servicenivå De mål som presenteras nedan är formulerade av IT-avdelningen (i avsaknad av definierade servicenivåer) rörande processen för att hantera fel, frågor och beställningar Fel, frågor och beställningar Incidenter i IT-infrastrukturen inträffar kontinuerligt. För att minska den negativa påverkan detta innebär för användare och kunder krävs ett strukturerat arbetssätt som hanterar dessa oplanerade händelser. Den övergripande målsättningen med Incidentprocessen är att återställa störningar i ITtjänsten så snart som möjligt. Utöver detta är syftet med processen för IT-avdelningen: Lösa användarens problem vid första kontakten med Servicedesk. Ha hög tillgänglighet och respons gentemot användarna. Ha hög lösningsgrad på problem och beställningar. Servicenivå för besvarade samtal och åtgärdade fel, frågor och beställningar Kommentar Fördelningen av ärenden över året följer tidigare års trender - i terminsstarten är ofta ärendeoch samtalsvolymerna höga, men komplexiteten på frågorna och felen låg. Övriga månader präglas av mer komplexa ärenden och mer tidskrävande beställningar och förändringsarbete. Sammantaget lyckas IT-avdelningen klara målet att lösa minst 85 % av alla fel inom givna tidsramar - i snitt för året löstes 89 % av felen i tid vilket oftast innebär inom 16 arbetstimmar. Vid omfattande störningar/avbrott tillämpas en särskild rutin och IT-avdelningen har som målsättning att avhjälpa dessa inom 60 min, men i realiteten är det endast 29 % av felen som markeras som åtgärdade inom en timma. 72 % avhjälps inom åtta timmar och 88 % inom ett dygn. Observera att störningarna även omfattar system som inte IT-avdelningen ansvarar för och för att identifiera rimliga servicenivåer och ta fram katastrofplaner, så att funktionaliteten för verksamheten återställs snabbare, behövs dialog med både systemägare och underleverantörer. För beställningar är målsättningen att lösa inom 16 (konto- och lärplattformsfrågor), respektive 40 arbetstimmar och målet nås på i snitt 78 %. Ambitionen att besvara samtal snabbt i Servicedesk är hög (målet att 90 % av samtalen ska besvaras inom 30 sekunder), vilket är svårt att kombinera med ambitionen att lösa så många ärenden som möjligt direkt i Servicedesk i snitt besvaras 77 % av inkommande samtal inom 30 sekunder. Servicedesk har under samtliga månader under året överträffat målet att lösa 80 % av alla fel direkt i Servicedesk - i snitt löser personalen i Servicedesk 88 % av alla fel, vilket är en indikation på att man har rätt kompetens, personligt engagemang och bra verktyg. Tillsammans löser supportsektionen närmare 94 % av alla fel som rapporteras. 9 (13)

10 4.2. Systemförändringar En process för ändringshantering av IT-system används av IT-avdelningen med målet att alla förändringar ska planeras, riskanalyseras, testas, kommuniceras, följas upp och ha en backoutplan. Genom att arbeta ännu mer strukturerat och metodiskt säkerställs högre driftsäkerhet och bättre information till verksamheten. Den övergripande målsättningen med förändringshanteringen är: Spårbarhet i ändringar skapar kontroll Minskad risk för störningar efter ändringar ger nöjdare användare och mindre jobb Att ge kund, användare och kollegor information om kommande ändringar En effektiv och smidig process för ändringshantering Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Andel ändringar som skett utan efterföljande incidenter. Mål 95 % Misslyckade eller tillbakarullade ändringar 83 % 100 % 96 % 96 % 100 % 93 % 95 % 100 % 97 % 93 % 100 % 100 % Kommentar Totalt under 2012 genomfördes 138st (116st under 2011) planerade förändringar av ITtjänsterna. Målet att genomföra 95 % förändringar utan efterföljande incidenter lyckades samtliga månader, utom januari, juni och oktober. Flest förändringar har registrerats kring den interna infrastrukturen, nät och kring lnu.se/medarbetare. 10 (13)

11 4.3. IT-tjänster som drabbades av störningar eller avbrott IT-avdelningen strävar efter att förebygga och effektivt avhjälpa avbrott och störningar i verksamhetskritiska tjänster och infrastruktur. Under 2012 inträffade 84st fel, (82st 2011) av vilka 73 % åtgärdades inom åtta timmar, något som IT-avdelningen strävar efter att förbättra, tillsammans med systemägare och underleverantörer. er som drabbats Orsak till avbrott och störningar Antal störningar/avbrott Extern leverantör 18 7 E-möten 2 2 Adobe Connect 2 2 Verksamhetssystem 15 5 Agresso 1 Databaser UB 3 Ladok på webb 3 3 Passagesystem 1 Telefoni 2 1 TimeEdit 5 1 Applikation 1 SPSS 1 IT-avdelningen Anslutning 4 6 E-post 12 7 Interna IT-system 3 Kontotjänsten 6 3 Lärplattform Blackboard 8 5 First Class 1 Mitt lnu 2 4 Moodle 2 5 Personaldator 3 Publika datorer Citrix Utskrift 9 15 Webb 7 12 Lnu.se 6 5 Medarbetare 6 Webb 1 1 Totalsumma Tillgänglighet på infrastrukturen Tillgänglig (Medel 2012) Nertid (medel septdec) Kommentar Bristande kapacitet (eller servicenivå är den vanligaste orsaken till störningar) i miljön för klienterna i bl.a. biblioteket orsakade även under 2012 många problem. Nya utskriftstjänster drabbades av ett flertal störningar p.g.a. ett fel i en köpt applikation. Totalt orsakades minst 26 % av störningarna av bristande leveranser från externa leverantörer. Lärplattformar och Mitt Lnu drabbades av totalt 14 avbrott/störningar. Flera av störningarna (7 %) orsakades av bristande IT-säkerhet hos användare, något ITavdelningen försöker förändra med bl.a. återkommande informations- och utbildningsinsatser. Nertid (totalt septdec) System E-post 99,98% 00h 08 m 00h 35 m Mitt Lnu 100,00% 00h 26 m 01h 45 m Blackboard 8 99,54% 00h 00 m 00h 00 m Moodle ,96% 02h 30 m 10h 00 m Moodle 2 100,00% 00h 00 m 00h 00 m Nät 99,93% 00h 08 m 00h 35 m lnu.se 100,00% 00h 00 m 00h 00 m medarbetare.lnu.se 99,96% 00h 53 m 03h 35 m Fillagring 100,00% 00h 00 m 00h 00 m Spamfilter 100,00% 00h 00 m 00h 00 m Utskrifter 99,99% 00h 50 m 03h 20 m Antivirusserver 100,00% 00h 00 m 00h 00 m Tunna klienter 99,96% 00h 14 m 00h 58 m 99,95% 00h 24 m 20h 48m 11 (13)

12 5. Ärendevolymer Antal besvarade samtal, registrerade samt antal lösta ärenden ärenden registrerades och av dessa var fel och beställningar samtal besvarades och fel, frågor och beställningar hanterades Vanligaste ärendena Anställda (inkl. IT) Fel Antal Personaldator 1922 Utskrift 982 E-post 903 Anslutning 469 Konto 415 Frågor och beställningar Antal Personaldator 1944 Konto 1354 Blackboard Övriga applikationer 321 E-post Mest tidskrävande tjänsterna Anställda (inkl. IT) Fel Timmar Personaldator 1565 Utskrift 560 E-post 390 Blackboard Publik Dator 247 Frågor och beställningar Timmar Personaldator 3507 Administration 1186 Konto 942 Blackboard Övriga applik. 461 Studenter Fel Antal Konto 3236 E-post 1297 Övrigt 488 Blackboard Moodle 417 Studenter Fel Timmar Konto 603 Blackboard E-post 151 Moodle 139 Utskrift 105 Frågor och beställningar Antal Konto 198 Utskrift 167 E-post 37 Blackboard 9 35 Övrigt 29 Frågor och beställningar Timmar Konto 39 Utskrift 25 Blackboard CE 8 24 E-post 9 Blackboard (13)

13 5.3. Antal ärenden en årsjämförelse Ett generellt mål, som ger en indikation på hur väl våra IT-tjänster fungerar, är att minska antalet upplevda fel - både dem som orsakas av IT-avdelningen och dem orsakade av användare. Nedanstående visar samtliga ärenden inte bara fel (data kring typ av ärende saknas till viss del för tiden före april 2011). Kommentar 2010 var ett extremt år med många ärenden relaterade till fusionen. Under 2011 minskade antalet registrerade ärenden med i snitt 13 % fortsatte antalet registrerade ärenden att minska ytterligare, med i snitt 4,5 %. I snitt rapporterades 1258 fel per månad under 2012 (2011 ca 1350st.). IT-avdelningen har tillsammans med andra avdelningar och funktioner jobbat hårt med att förbättra och effektivisera processer och verktyg, och antalet incidenter har minskat kraftigt kring kontotjänsten (med ca 800 ärenden) vilket kan ses som en indikation på att självhjälpsfunktioner och informationsinsatser varit lyckade. Däremot ses en kraftig ökning av registrerade fel (+1004, 84 %) kring E-post, vilket främst kan relateras till bristande kunskap om IT-säkerhet hos användare. Vidare läsning Läs mer om IT-avdelningen på: https://medarbetare.lnu.se/organisation/it Och om IT-tjänster på https://medarbetare.lnu.se/stod-och-service/it-tjanster Välkommen med synpunkter och förslag kring denna rapport till 13 (13)

En del av IT-avdelningen vid

En del av IT-avdelningen vid PUK Projekt- och uppdragskontoret En del av IT-avdelningen vid Lista över besluta projekt och uppdrag Detta dokument innehåller en sammanställning av samtliga IT-projekt och IT-uppdrag som är pågående,

Läs mer

Manual. Kontering av IT-kostnader

Manual. Kontering av IT-kostnader Manual Kontering av IT-kostnader Innehåll Bakgrund 3 IT-utrustning 3 Ex. Datorer och kringutrustning 3 Ex. Servrar och IT-infrastruktur 3 Ex. AV/kringutrustning 3 Ex. Skrivare och kringutrustning 3 Redovisning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT GRUND - SLA Publicerad / version Beslutsfattare Handläggare 2016-04-20 / version B Magnus Nordell Magnus Nordell Beslutsdatum 2016-04-20 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Detta dokument

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY LiU-IT ISY Kristina Arkad ISY Service IT- tjänster IT- infrastruktur Serviceområdet IT- avdelningen Projekt och utveckling Applika5on Kvarters-IT området Kvarter Norrköping Kvarter Valla Norr Kvarter US

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -09-19 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti

Läs mer

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ

BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Tillämpning...3 1.2 Anvarsfrihet...3 1.3 Ändring av tjänstenivå...3 1.4 Rapportering...3 2 Servicenivå...4 2.1 Drifttid

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Pedagogisk användning av IKT vid. IKT-coach träff , Claire Englund

Pedagogisk användning av IKT vid. IKT-coach träff , Claire Englund Pedagogisk användning av IKT vid Umeå universitet Bakgrund Juni 2008 rektorsbeslut att införa Cambro som gemensam lärplattform för Umeå universitet September 2009 PingPong & First Class stängs Fyra institutioner

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11 Service Desk Malmö högskola 212-1-31 Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT7, HT8, HT9, HT1, HT11 Beskrivning: Mål: Frekvens: Enkätundersökning med avsikt att mäta hur kunden upplever Service

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Försäkringskassans IT-strategi

Försäkringskassans IT-strategi 1 (7) Försäkringskassans IT-strategi 1 Sammanfattning Försäkringskassan är en IT intensiv myndighet. Att styra och leda IT verksamheten är därför viktigt för den dagliga verksamheten men IT är även en

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

En dynamisk organisation för effektiv styrning

En dynamisk organisation för effektiv styrning En dynamisk organisation för effektiv styrning - Länstekniks förändringsresa Kristina Jonsson, Henrik Billström Kunder Kompetens Arbetsmiljö Medarbetare Organisation Uppdrag Verksamhetens mognad Kultur

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

VEM TAR IT-RISKEN. Lars Gunnerholm CISA CISM

VEM TAR IT-RISKEN. Lars Gunnerholm CISA CISM VEM TAR IT-RISKEN Lars Gunnerholm CISA CISM Min presentation, innehåll Vem är Lars Gunnerholm IT- områdets utveckling IT- risker och utvecklingen Revisorns uppgift/roll Riskområden Vem tar risken? Hur

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang. IT-säkerhetspolicy IT-säkerhetspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Sammanfattning 1 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2011-06-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport SMN-2017/9

Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport SMN-2017/9 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Rojda Sjöö Datum SMN-2017/9 Verksamhetsutvecklare IT 2017-01-27 Samverkansnämnden Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Regeldokument för IT vid Institutionen för språk och litteratur

Regeldokument för IT vid Institutionen för språk och litteratur 2011-12-08 Regeldokument för IT vid Beslutat av Styrelsen för institutionen för språk och litteratur Gäller från 2012-01-01 Innehåll Om Regeldokumentet för IT vid 3 Revidering 3 Inköp 3 Försäljning av

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv

Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv Revisionsrapport Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv Lunds kommun 2009-10-07 Eva Lidmark Göran Persson-Lingman Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer Verksamhetsplan 2015-01-27 Verksamhetsplan 2015 IT-enheten diarienummer Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2015-01- 27. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

3) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö Direkt ska lokaliseras i kommunhuset.

3) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö Direkt ska lokaliseras i kommunhuset. 2013-09-30 Daniel Lindqvist Kommunsekreterare 08 560 39 194 daniel.lindqvist@ekero.se Kommunstyrelsen Kontaktcenter Ekerö kommun Dnr KS13/134-001 Förslag till beslut 1) Kommunstyrelsen ger kommundirektören

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Slutrapport. Certifiering LADOK Pontus Abrahamsson Lösningsarkitekt Säkerhet

Slutrapport. Certifiering LADOK Pontus Abrahamsson Lösningsarkitekt Säkerhet Slutrapport 2015-11-11 Certifiering LADOK Pontus Abrahamsson Lösningsarkitekt Säkerhet 046-16 34 02 Pontus.Abrahamsson@atea.se Atea Sverige AB Roskildevägen 1B, vån 5 211 47 Malmö Org. Nr: 556448-0282

Läs mer

Presentation IT i Staden

Presentation IT i Staden Presentation IT i Staden Aktuellt från projektet nytt ekonomikoncept i Göteborgs Stad 2012-11-21 Tillbakablick från introduktionsstudie till idag Övergripande vision Behov framtida ekonomikoncept Konkretiserad

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Datum 2013-03-27. Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso

Datum 2013-03-27. Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso KS 14 7 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Huss-Landström Maria Datum 2013-03-27 Diarienummer KSN-2012-1227 Kommunstyrelsen Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22.

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. Verksamhetsplan 2014-05-22 Verksamhetsplan 2014 IT-enheten Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska leva upp till

Läs mer

Kontoregler för Linnéuniversitetet

Kontoregler för Linnéuniversitetet Dnr: 2014/289-1.1 Regeldokument Kontoregler för Linnéuniversitetet Beslutat av Fredrik Oskarsson, IT-chef Gäller från 2015-05-26 Beslutat av: Fredrik Oskarsson, IT-chef Beslutsdatum: 2015-05-26 Handläggare:

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2017-04-24 Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Ansvarig tjänsteman: GIS-strateg 2 Inledning Bakgrund Geografiska

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Windows 10 och molnet 2016

Windows 10 och molnet 2016 Windows 10 och molnet 2016 Administration av datorer och mobila enheter med Microsofts verktyg i molnet Projektplan Beslutad efter styrgruppsmöte. 1 Innehåll Innehållsförteckning Windows 10 och molnet

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer