IT-avdelningens verksamhet 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-avdelningens verksamhet 2012"

Transkript

1 Senast sparat av: Pernilla Edlund den :45:00 Rapport IT-avdelningens verksamhet 2012

2 Innehåll Sammanfattning 3 1. Allmänna förutsättningar Syfte med rapporten Förutsättningar för ärendestatistiken 3 2. Strategi och målsättning med IT-verksamheten 4 3. Verksamhetsberättelse Organisation och kompetens 5 Strategi och samordning 5 Support 5 InfrastrukturIT 5 Utveckling och produktion 5 Servicedeskfunktionen Ekonomi 6 Personalkostnader 6 Avskrivningar 6 Leverantörskostnader 6 Kostnadsfördelning per tjänst utfall 2012 och budget Projekt och uppdrag 7 4. Servicenivå Fel, frågor och beställningar 9 Kommentar Systemförändringar 10 Kommentar IT-tjänster som drabbades av störningar eller avbrott 11 er som drabbats 11 Orsak till avbrott och störningar 11 Antal störningar/avbrott 11 Tillgänglighet på infrastrukturen 11 Kommentar Ärendevolymer Vanligaste ärendena Mest tidskrävande tjänsterna Antal ärenden en årsjämförelse 13 Kommentar 13 Vidare läsning 13 2 (13)

3 Sammanfattning Behovet av förändrings- och förbättringsåtgärder var fortsatt stort och IT-verksamheten stöttade i omfattande universitetsgemensamma projekt, så som: Webbprojektet, Utskriftsprojektet, Systemägarskap och förvaltningsmodell, Organisation 2013, Lärplattformsprojektet och ITprocessen. Flera nya tjänster har utvecklats eller påbörjats under året bl.a. webbshop för externförsäljning, ny studentwebb med fokus på att studenten ska få KollPåLäget, beställningsportal för att underlätta IKT-pedagoger att skapa klassrum i nya Moodle m.m. Arbetet med att synliggöra kostnader per IT-tjänst fortsatte och en rad åtgärder genomfördes för att bl.a. minska IT-kostnaderna. Studenter och anställda fick tillgång till ortsoberoende servicenivåer och uppföljning av servicegraden på samtal och ärenden visar att: o Av de fel som löstes, hanterades 88 % inom målvärdet. o 94 % av felen hanterades av personalen i Servicedesk. o Av de beställningar som hanterades, åtgärdades 78 % inom målvärdet. o Av de samtal som inkom, besvarades 77 % inom 30sek. IT-avdelningen, tillsammans med andra avdelningar och funktioner, satsade på bättre självservice, processer och verktyg vilket bl.a. minskat antalet tillfällen studenter behövt kontakta Servicedesk i kontoärenden. 84st avbrott och störningar i verksamhetskritiska system eller infrastruktur inträffade och 72 % av dessa åtgärdades inom åtta timmar. Lösenordsfiske ledde till flera allvarliga störningar på e-posttrafiken och en kraftig ökning av antalet ärenden kring e-posttjänsten (+1004st, 84 %). 275st systemförändringar genomfördes, de flesta utan efterföljande incidenter. 1. Allmänna förutsättningar 1.1. Syfte med rapporten Syftet med denna rapport är att beskriva och synliggöra innehåll och omfattning på det IT-stöd som IT-avdelningen levererar. Målsättningen är att utgöra underlag för uppföljning, analys och prioritering. Målgrupp för rapporten är främst IT-avdelningens uppdragsgivare, men rapporten bör kunna tilltala alla som är intresserade av övergripande information om IT-avdelningens verksamhet Förutsättningar för ärendestatistiken En förutsättning för att kunna analysera, följa upp och förbättra verksamheten är att arbetsinsatsen finns dokumenteras och klassificerad. Fel, frågor och beställningar som inkommer till IT-avdelningens Servicedesk, samt förändringar i tekniska system kring de tjänster som IT-avdelningen administrerar ska dokumenteras i form av ärenden. Ett ärende innehåller uppgifter om institution/avdelning, användare, när ärendet inträffade och när det åtgärdades, berörd tjänst, prioritering, beskrivning av felet och typ av ärende. Uppgifter kring ärenden i denna rapport bygger på uppgifter inmatade i IT-avdelningens verksamhetssystem mellan och och följande aspekter påverkar resultatet: Ärenden som automatiskt registrerats, men som är av karaktären skräppost eller som inte hör till IT-avdelningens verksamhet har så långt det är möjligt identifierats och exkluderats ur underlaget. Ärendeuppgifterna för 2011 är inte fullständiga - IT-avdelningen bytte ärendehanteringssystem och införde ny process för ärendehantering i april För ärenden i ett av de tidigare systemen saknas uppgift om ärendetyp, samt tjänst och vissa uppgifter baseras därför på ett antagande att förhållandet mellan fel, respektive frågor och beställningar var likartade 3 (13)

4 2. Strategi och målsättning med IT-verksamheten Linnéuniversitetet omfattas av såväl myndighetskrav som nationella handlingsplaner och strategier. IT-verksamheten bedrivs dessutom utifrån: Linnéuniversitetets strategi- och riskarbete, Linnéuniversitetets kvalitetspolicy, IT-policy och budget. Verksamhetsstödet ska vara effektivt, kompetent och behovsstyrt. IT-verksamheten ska kännetecknas av samordning och helhetssyn, gemensamma lösningar med bas i kärnverksamhetens behov, samt resurseffektiv och ändamålsenlig teknikutveckling och IT-användning. IT-avdelningens målbild: Vi ska vara det självklara valet för IT-service och IT-tjänster. Genom att alltid ha användarfokus och hög tillgänglighet Genom att alltid leverera rätt lösningar för våra användare Genom att alltid ha rätt kompetens och ett personligt engagemang Myndighetsansvar, nationella strategier, lagar och avtal Lnus verksamhetsstrategi, budget Fakulteters och institutioners strategier och behov, IT-policy IT-verksamhet 4 (13)

5 3. Verksamhetsberättelse IT-avdelningen har en samordnande roll och ansvarar för att, i dialog med verksamheten, leverera effektiva och fungerande IT-tjänster med god kvalitet. IT-avdelningen ansvarar för att universitetets gemensamma IT-tjänster fungerar och uppfyller verksamhetens krav. I detta ingår allt från persondatorer, datorsalar, fasta och trådlösa nät, serverdrift samt utveckling, projektledning och systemförvaltning. IT-avdelningen tillhandahåller inköp, support, drift, underhåll, säkerhet och utveckling av universitetets datorer, nätverk och nätverkstjänster. För att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsstödet ska arbetssättet successivt processorienteras och inom ramen för arbetet samverkar den gemensamma administrationen med verksamhetens personal, vilket under 2012 bl.a. resulterade i bättre rutiner och verktyg för klientadministration, något som bl.a. ökar möjligheterna till samarbete och sparar resurser Organisation och kompetens Inom avdelningen finns en bred och djup kompetens bl.a. inom nedanstående områden: Användarsupport Inköp Klientadministration Licenshantering IT-pedagogik Videokonferens Medieproduktion Medieteknik Utbildning Applikationsutveckling Webbutveckling Systemdrift Systemintegration Systemförvaltning Databasadministration Projektledning Upphandling och avtal IT- och tjänstestrategi Processutveckling IT-säkerhet Omfattningen på heltidsanställningar på IT-avdelningen var under 2012 ungefär 58st. (61st. under 2010). IT-avdelningen består av fyra sektioner som samarbetar och arbetar ortsöverskridande. Strategi och samordning har ett övergripande ansvar för frågor rörande strategiskt IT-arbete, strategiska verksamhetskontakter samt förvaltning av IT-avdelningens tjänsteutbud. Sektionen ansvarar även för samordning av IT-avdelningens interna projekt/uppdrag, team och förvaltningsarbete. Support har ett övergripande ansvar för att hantera beställningar, fel och frågor från verksamheten, kring samtliga IT-tjänster som levereras av ITavdelningen. Sektionen har även ett övergripande ansvar för klientadministration inklusive mjukvaruoch licenshantering. InfrastrukturIT har ett övergripande ansvar för produktionssättning av universitetsgemensamma system. Sektionen har även ett övergripande ansvar för IT-infrastruktur. Utveckling och produktion har ett övergripande ansvar för att, på beställning från verksamheten utveckla universitetsgemensamma system/tjänster. Sektionen har också ett övergripande ansvar för förvaltning av övriga gemensamma system/tjänster (ej infrastruktur). Servicedeskfunktionen Är användarnas ingång till IT-avdelningen och hanterar fel, frågor, beställningar och förbättringsförslag från alla anställda och studenter kring central infrastruktur; och utför inköp, installation och support datorer och skrivare. 5 (13)

6 3.2. Ekonomi Kravet på den gemensamma förvaltningen har under de senaste två åren varit att minska kostnaderna. För IT-avdelningen har detta inneburit ytterligare ökat fokus på effektiviseringar, kostnadsminskningar och tydliggörande av budgetansvar på systemnivå. Arbetet med att synliggöra kostnader per IT-tjänst fortsatte och en rad åtgärder genomfördes för att bl.a. minska universitetets IT-kostnader: Inköpsportal och ramavtalssamarbete säkerställer LOU och sparar tid och resurser. Avtal med Adobe ger sänkta licenskostnader. Outsourcing av studenternas e-post ger lägre licenskostnader (hittills inte färre ärenden). Personalkostnader Utvecklingen inom IT-området håller en hög takt och under året har stort fokus legat på att ta igen kompetensutveckling som under de senaste tre åren fått stå tillbaka. IT-avdelningen sätter stort värde på att hålla den kompetens som verksamheten kräver, för att säkerställa en hög servicenivå och samtidigt minska behovet av konsulttjänster. Trots att antalet anställda i antal minskat något sedan 2010 minskar inte lönekostnaderna för IT-avdelningen. Detta beror på att omföringar av lönekostnader mellan avdelningar minskat och nu hanteras som intern intäkt, samt att lönekostnaden för de som tjänstgjort under 2012 varit högre än för dem som uppbar lön Avskrivningar Under 2012 gjordes jämförelsevis färre investeringar än tidigare år, vilket beror på att de flesta akuta investeringar i infrastrukturen gjordes innan fusionen och kravet på den gemensamma förvaltningen har varit att minska kostnaderna. Leverantörskostnader Genom granskning av omfattande underhållsavtal har IT-avdelningen kunnat minska leverantörskostnader med ca kr. Genom avtalssamarbete med andra universitet har Lnu fått möjlighet till bättre villkor för Microsoft vilket inneburit lägre leverantörskostnader per år med motsvarande ca kr. Genom standardisering av och avveckling av system (Easit och FirstClass) har kostnadsminskning med kr kunnat göras. Investeringar motsvarande ca kr har gjort i licenshanteringssystem för att möjliggöra fördelaktiga villkor för programlicenser och motsvara krav på godtagbar licenshantering. 6 (13)

7 Attraktiv kunskapsmiljö Framstående forskning Samhällelig drivkraft Globala värden Område i IT-policyn som berörs Öka funktionalitet Öka servicenivå Minska störningar Minska kostnader /öka produktivitet Kostnadsfördelning per tjänst utfall 2012 och budget 2013 Leverantörskostnader och avskrivningar Utfall 2012 Budget 2013 Nät Applikation (Microsoft, SPSS, ärendehanteringssystem, Urkund, antivirus, licensinventeringsprogramvara, Adobe, Endnote, Apple, WordFinder) Lagring Datorhallar Servrar Lärplattformar (Blackboard och Moodle) Backup Klientadministration Epost Inköp och avtal (Wisum) Konto, katalogtjänst och inloggning Kommentar En omfattande investeringar i trådlöst nät gjordes under 2012, men en stor del av avskrivningskostnaden kommer först under Flera aktiviteter som var budgeterade för 2012 har inte hunnits med och en del investeringar förs över till 2013, då bland annat följande planeras: o Utökat stöd för administration av Macklienter ( kr) o Bättre projektverktyg/projektstöd ( kr) o Anpassning till IpV6 ( kr). o IT-säkerhet konsultstöd för penetrationsanalys ( kr) o Utökat stöd för hantering av mobila enheter ( kr) o Stöd för energisparläge på klientmaskiner (50 000kr) o Bättre serveradministration (50 000kr) 3.3. Projekt och uppdrag Nedan finns en sammanställning på några av de aktiviteter som IT-avdelningen varit involverad i under 2012 och de som planeras för kommande period (utan inbördes ordning). Projekt- och uppdragskontoret (PUK) syftar till att koordinerar samtliga befintliga samt kommande projekt och uppdrag som initieras av IT-avdelningen och som läggs på IT-avdelningen. Mer information om pågående, avslutade och föreslagna projekt och uppdrag finns på medarbetare. Strategi IT-policy Syfte Förbättra kapacitet och förvaltning av Moodle2 Behovsstyrd och ändamålsenlig Klart Förbättra kapacitet och tillgänglighet för trådlöst närverk Behovsstyrd och ändamålsenlig Klart Genomföra upphandling av ny datorleverantör Resurseffektiv och samordnad Klart Medverka i arbetet med Treklöverutredningen Resurseffektiv Klart P Outsourcing av studenternas e-post Resurseffektiv Klart Revision Adobelicenser och tecknande av siteavtal Behovsstyrd och resurseffektiv Klart Ortsoberoende servicenivå i Servicedesk Behovsstyrd och samordnad Klart U10025 Ta fram:tjänstekatalog Behovsstyrd Klart U11009 Ta fram: IT-regler och kontoregler Resurseffektiv och samordnad Klart U Införa process: förvaltning av IT-tjänster Behovsstyrd och ändamålsenlig Klart 7 (13)

8 Attraktiv kunskapsmiljö Framstående forskning Samhällelig drivkraft Globala värden Öka funktionalitet Öka servicenivå Minska störningar Minska kostnader/öka produktivitet U Införa process: dialog verksamhetsbehov Ändamålsenlig, behovsstyrd Klart Utveckla smartphoneappar och samordnad Behovsstyrd och ändamålsenlig Klart Återvinning av elektronikskrot i Kalmar Samordnad Klart Dialog och forum med lokalt IT-anställda Behovsstyrd och samordnad Genomförande och uppföljning av IT-strategi Behovsstyrd och samordnad Införa kundportal i ärendehanteringssystemet och beställning av datorer och tjänster via webb Resurseffektiv och behovsstyrd Medverka i arbete med arkiveringssystem - SYLL Behovsstyrd, ändamålsenlig och samordnad Medverka i arbete med schemaläggnings- och bokningssystem Behovsstyrd, ändamålsenlig och samordnad Medverka i förvaltning av allmänna salar Behovsstyrd, ändamålsenlig och samordnad P Förbättra klientadministrationen Samordnad och resurseffektiv P11001 Uppgrada OS och officeversion för PC Behovsstyrd P Effektiv hantering av programvaror och Samordnad, behovsstyrd och programvarulicenser resurseffektiv P Uppgradering av e-post till Exchange 2010 Behovsstyrd P Medverka organisation2013 Behovsstyrd P Medverka i införandet av Behovsstyrd, ändamålsenlig, systemförvaltningsmodell samordnad och resurseffektiv P Genomföra migrering till Moodle Resurseffektiv P Medverka i konsekvensanalys av hur avveckling av Blackboard påverkar Mitt LNU Resurseffektiv P Påbörja avveckling gamla lärplattformar Resurseffektiv P Medverka i utskriftsprojektet Resurseffektiv P12907 Nyutveckling mitt-lnu (studentportalen) Behovsstyrd och ändamålsenlig P Medverka i E-handelsprojektet Behovsstyrd, samordnad och resurseffektiv P12909 Webbshop för externförsäljning av produkter och tjänster Behovsstyrd Framtagning av beställningsportal för IKT-tjänster Resurseffektiv och samordnad U Medverka i mediestödsutredning Behovsstyrd, ändamålsenlig och samordnad U Förbättra virtualiserade klienter Ändamålsenlig U Energisparfunktioner på datorer Resurseffektiv Utveckling och förvaltning av lnu.se Behovsstyrd och ändamålsenlig Utveckling och förvaltning Medarbetare Behovsstyrd och ändamålsenlig Utveckling och förvaltning Mitt LNU Behovsstyrd och ändamålsenlig Översyn ekonomisk modell för IT-tjänster Resurseffektiv och behovsstyrd 8 (13)

9 4. Servicenivå De mål som presenteras nedan är formulerade av IT-avdelningen (i avsaknad av definierade servicenivåer) rörande processen för att hantera fel, frågor och beställningar Fel, frågor och beställningar Incidenter i IT-infrastrukturen inträffar kontinuerligt. För att minska den negativa påverkan detta innebär för användare och kunder krävs ett strukturerat arbetssätt som hanterar dessa oplanerade händelser. Den övergripande målsättningen med Incidentprocessen är att återställa störningar i ITtjänsten så snart som möjligt. Utöver detta är syftet med processen för IT-avdelningen: Lösa användarens problem vid första kontakten med Servicedesk. Ha hög tillgänglighet och respons gentemot användarna. Ha hög lösningsgrad på problem och beställningar. Servicenivå för besvarade samtal och åtgärdade fel, frågor och beställningar Kommentar Fördelningen av ärenden över året följer tidigare års trender - i terminsstarten är ofta ärendeoch samtalsvolymerna höga, men komplexiteten på frågorna och felen låg. Övriga månader präglas av mer komplexa ärenden och mer tidskrävande beställningar och förändringsarbete. Sammantaget lyckas IT-avdelningen klara målet att lösa minst 85 % av alla fel inom givna tidsramar - i snitt för året löstes 89 % av felen i tid vilket oftast innebär inom 16 arbetstimmar. Vid omfattande störningar/avbrott tillämpas en särskild rutin och IT-avdelningen har som målsättning att avhjälpa dessa inom 60 min, men i realiteten är det endast 29 % av felen som markeras som åtgärdade inom en timma. 72 % avhjälps inom åtta timmar och 88 % inom ett dygn. Observera att störningarna även omfattar system som inte IT-avdelningen ansvarar för och för att identifiera rimliga servicenivåer och ta fram katastrofplaner, så att funktionaliteten för verksamheten återställs snabbare, behövs dialog med både systemägare och underleverantörer. För beställningar är målsättningen att lösa inom 16 (konto- och lärplattformsfrågor), respektive 40 arbetstimmar och målet nås på i snitt 78 %. Ambitionen att besvara samtal snabbt i Servicedesk är hög (målet att 90 % av samtalen ska besvaras inom 30 sekunder), vilket är svårt att kombinera med ambitionen att lösa så många ärenden som möjligt direkt i Servicedesk i snitt besvaras 77 % av inkommande samtal inom 30 sekunder. Servicedesk har under samtliga månader under året överträffat målet att lösa 80 % av alla fel direkt i Servicedesk - i snitt löser personalen i Servicedesk 88 % av alla fel, vilket är en indikation på att man har rätt kompetens, personligt engagemang och bra verktyg. Tillsammans löser supportsektionen närmare 94 % av alla fel som rapporteras. 9 (13)

10 4.2. Systemförändringar En process för ändringshantering av IT-system används av IT-avdelningen med målet att alla förändringar ska planeras, riskanalyseras, testas, kommuniceras, följas upp och ha en backoutplan. Genom att arbeta ännu mer strukturerat och metodiskt säkerställs högre driftsäkerhet och bättre information till verksamheten. Den övergripande målsättningen med förändringshanteringen är: Spårbarhet i ändringar skapar kontroll Minskad risk för störningar efter ändringar ger nöjdare användare och mindre jobb Att ge kund, användare och kollegor information om kommande ändringar En effektiv och smidig process för ändringshantering Mål Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Andel ändringar som skett utan efterföljande incidenter. Mål 95 % Misslyckade eller tillbakarullade ändringar 83 % 100 % 96 % 96 % 100 % 93 % 95 % 100 % 97 % 93 % 100 % 100 % Kommentar Totalt under 2012 genomfördes 138st (116st under 2011) planerade förändringar av ITtjänsterna. Målet att genomföra 95 % förändringar utan efterföljande incidenter lyckades samtliga månader, utom januari, juni och oktober. Flest förändringar har registrerats kring den interna infrastrukturen, nät och kring lnu.se/medarbetare. 10 (13)

11 4.3. IT-tjänster som drabbades av störningar eller avbrott IT-avdelningen strävar efter att förebygga och effektivt avhjälpa avbrott och störningar i verksamhetskritiska tjänster och infrastruktur. Under 2012 inträffade 84st fel, (82st 2011) av vilka 73 % åtgärdades inom åtta timmar, något som IT-avdelningen strävar efter att förbättra, tillsammans med systemägare och underleverantörer. er som drabbats Orsak till avbrott och störningar Antal störningar/avbrott Extern leverantör 18 7 E-möten 2 2 Adobe Connect 2 2 Verksamhetssystem 15 5 Agresso 1 Databaser UB 3 Ladok på webb 3 3 Passagesystem 1 Telefoni 2 1 TimeEdit 5 1 Applikation 1 SPSS 1 IT-avdelningen Anslutning 4 6 E-post 12 7 Interna IT-system 3 Kontotjänsten 6 3 Lärplattform Blackboard 8 5 First Class 1 Mitt lnu 2 4 Moodle 2 5 Personaldator 3 Publika datorer Citrix Utskrift 9 15 Webb 7 12 Lnu.se 6 5 Medarbetare 6 Webb 1 1 Totalsumma Tillgänglighet på infrastrukturen Tillgänglig (Medel 2012) Nertid (medel septdec) Kommentar Bristande kapacitet (eller servicenivå är den vanligaste orsaken till störningar) i miljön för klienterna i bl.a. biblioteket orsakade även under 2012 många problem. Nya utskriftstjänster drabbades av ett flertal störningar p.g.a. ett fel i en köpt applikation. Totalt orsakades minst 26 % av störningarna av bristande leveranser från externa leverantörer. Lärplattformar och Mitt Lnu drabbades av totalt 14 avbrott/störningar. Flera av störningarna (7 %) orsakades av bristande IT-säkerhet hos användare, något ITavdelningen försöker förändra med bl.a. återkommande informations- och utbildningsinsatser. Nertid (totalt septdec) System E-post 99,98% 00h 08 m 00h 35 m Mitt Lnu 100,00% 00h 26 m 01h 45 m Blackboard 8 99,54% 00h 00 m 00h 00 m Moodle ,96% 02h 30 m 10h 00 m Moodle 2 100,00% 00h 00 m 00h 00 m Nät 99,93% 00h 08 m 00h 35 m lnu.se 100,00% 00h 00 m 00h 00 m medarbetare.lnu.se 99,96% 00h 53 m 03h 35 m Fillagring 100,00% 00h 00 m 00h 00 m Spamfilter 100,00% 00h 00 m 00h 00 m Utskrifter 99,99% 00h 50 m 03h 20 m Antivirusserver 100,00% 00h 00 m 00h 00 m Tunna klienter 99,96% 00h 14 m 00h 58 m 99,95% 00h 24 m 20h 48m 11 (13)

12 5. Ärendevolymer Antal besvarade samtal, registrerade samt antal lösta ärenden ärenden registrerades och av dessa var fel och beställningar samtal besvarades och fel, frågor och beställningar hanterades Vanligaste ärendena Anställda (inkl. IT) Fel Antal Personaldator 1922 Utskrift 982 E-post 903 Anslutning 469 Konto 415 Frågor och beställningar Antal Personaldator 1944 Konto 1354 Blackboard Övriga applikationer 321 E-post Mest tidskrävande tjänsterna Anställda (inkl. IT) Fel Timmar Personaldator 1565 Utskrift 560 E-post 390 Blackboard Publik Dator 247 Frågor och beställningar Timmar Personaldator 3507 Administration 1186 Konto 942 Blackboard Övriga applik. 461 Studenter Fel Antal Konto 3236 E-post 1297 Övrigt 488 Blackboard Moodle 417 Studenter Fel Timmar Konto 603 Blackboard E-post 151 Moodle 139 Utskrift 105 Frågor och beställningar Antal Konto 198 Utskrift 167 E-post 37 Blackboard 9 35 Övrigt 29 Frågor och beställningar Timmar Konto 39 Utskrift 25 Blackboard CE 8 24 E-post 9 Blackboard (13)

13 5.3. Antal ärenden en årsjämförelse Ett generellt mål, som ger en indikation på hur väl våra IT-tjänster fungerar, är att minska antalet upplevda fel - både dem som orsakas av IT-avdelningen och dem orsakade av användare. Nedanstående visar samtliga ärenden inte bara fel (data kring typ av ärende saknas till viss del för tiden före april 2011). Kommentar 2010 var ett extremt år med många ärenden relaterade till fusionen. Under 2011 minskade antalet registrerade ärenden med i snitt 13 % fortsatte antalet registrerade ärenden att minska ytterligare, med i snitt 4,5 %. I snitt rapporterades 1258 fel per månad under 2012 (2011 ca 1350st.). IT-avdelningen har tillsammans med andra avdelningar och funktioner jobbat hårt med att förbättra och effektivisera processer och verktyg, och antalet incidenter har minskat kraftigt kring kontotjänsten (med ca 800 ärenden) vilket kan ses som en indikation på att självhjälpsfunktioner och informationsinsatser varit lyckade. Däremot ses en kraftig ökning av registrerade fel (+1004, 84 %) kring E-post, vilket främst kan relateras till bristande kunskap om IT-säkerhet hos användare. Vidare läsning Läs mer om IT-avdelningen på: https://medarbetare.lnu.se/organisation/it Och om IT-tjänster på https://medarbetare.lnu.se/stod-och-service/it-tjanster Välkommen med synpunkter och förslag kring denna rapport till 13 (13)

En del av IT-avdelningen vid

En del av IT-avdelningen vid PUK Projekt- och uppdragskontoret En del av IT-avdelningen vid Lista över besluta projekt och uppdrag Detta dokument innehåller en sammanställning av samtliga IT-projekt och IT-uppdrag som är pågående,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Manual. Kontering av IT-kostnader

Manual. Kontering av IT-kostnader Manual Kontering av IT-kostnader Innehåll Bakgrund 3 IT-utrustning 3 Ex. Datorer och kringutrustning 3 Ex. Servrar och IT-infrastruktur 3 Ex. AV/kringutrustning 3 Ex. Skrivare och kringutrustning 3 Redovisning

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -09-19 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY LiU-IT ISY Kristina Arkad ISY Service IT- tjänster IT- infrastruktur Serviceområdet IT- avdelningen Projekt och utveckling Applika5on Kvarters-IT området Kvarter Norrköping Kvarter Valla Norr Kvarter US

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang. IT-säkerhetspolicy IT-säkerhetspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Sammanfattning 1 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

VEM TAR IT-RISKEN. Lars Gunnerholm CISA CISM

VEM TAR IT-RISKEN. Lars Gunnerholm CISA CISM VEM TAR IT-RISKEN Lars Gunnerholm CISA CISM Min presentation, innehåll Vem är Lars Gunnerholm IT- områdets utveckling IT- risker och utvecklingen Revisorns uppgift/roll Riskområden Vem tar risken? Hur

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Kommunens IT-hantering Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen.

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen. ITnyckeltal Södertörn 2008 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett ITverksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för ITområdet. De i år presenterade

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11 Service Desk Malmö högskola 212-1-31 Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT7, HT8, HT9, HT1, HT11 Beskrivning: Mål: Frekvens: Enkätundersökning med avsikt att mäta hur kunden upplever Service

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

Tid 13.00 15.30 Styrelserummet, Faculty club. Ärende Beslut eller åtgärd. 1 Fastställande av dagordning Inga ärenden anmäldes till Övrigt.

Tid 13.00 15.30 Styrelserummet, Faculty club. Ärende Beslut eller åtgärd. 1 Fastställande av dagordning Inga ärenden anmäldes till Övrigt. Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 3/2011 2011-09-13 Tid 13.00 15.30 Plats Styrelserummet, Faculty club Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Göran Ericson KG Hammarlund

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056 Giltig

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 1 och definitioner Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader SIGNERAD 2014-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-02-11 Vår referens Ulf Linderoth Utredare Tjänsteskrivelse Ulf.Linderoth@malmo.se Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader STK-2014-166

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINSFÖRVLTNINEN FÖRFRÅNINSUNDERL SID 1 (13) Bilaga 4f emensamma processer Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Chalmers IT-strategiska plan 2014-2018

Chalmers IT-strategiska plan 2014-2018 Chalmers IT-strategiska plan 2014-2018 1. Introduktion och bakgrund Chalmers IT-verksamhet levererar idag mest generell och administrativ IT samt visst stöd till utbildningen. Stödet till Chalmers kärnverksamheter

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer Verksamhetsplan 2015-01-27 Verksamhetsplan 2015 IT-enheten diarienummer Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2015-01- 27. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska

Läs mer

En dynamisk organisation för effektiv styrning

En dynamisk organisation för effektiv styrning En dynamisk organisation för effektiv styrning - Länstekniks förändringsresa Kristina Jonsson, Henrik Billström Kunder Kompetens Arbetsmiljö Medarbetare Organisation Uppdrag Verksamhetens mognad Kultur

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Riktlinjer inom ITområdet

Riktlinjer inom ITområdet Riktlinjer inom ITområdet Uppsala universitet Fastställda av universitetsdirektören 2013-06-25 Reviderade 2013-10-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Rekrytering av IT-tekniker

Rekrytering av IT-tekniker UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-avdelningen Rekrytering av IT-tekniker Refr.nr 3/07 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 1 2 Verksamhetens mål... 1 2.1 Kommunens vision... 1 2.2 Kommunledningskontorets

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Samverkan som drivkraft

Samverkan som drivkraft Samverkan som drivkraft för verksamhetsstyrd IT-utveckling Michael Eklund, CIO pm3 i Norrtälje Portföljstyrgrupp VP och budget Portföljkontor Barn och utbildning Räddningstjänst Samhällsbyggnad och miljö

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

IT-strategi för Fagersta kommun

IT-strategi för Fagersta kommun Datum 2007-08-22 Kommunkansliet IT-strategi för Fagersta kommun Kommunfullmäktige har fastställt en vision, Målbild för Fagersta kommun, som på en övergripande nivå anger den politiska viljeinriktningen.

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter... 2 2 Bakgrund...2 3 Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren...

Läs mer

Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing

Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing Lansering av E-delegations Vägledning för effektiv ITförsörjning/sourcing 2013-12-04 Roger Sundberg 2013-12-06 1 Hur väljer man rätt? Transportstyrelsens sätt. Roger Sundberg Huvudansvar för IT-försörjning

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.15 ande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Övriga deltagare Hans Gåsste, revisor

Läs mer

Tjänstebeskrivning Service Desk

Tjänstebeskrivning Service Desk SID 1 (13) Bilaga 3A Tjänstebeskrivning Service Desk Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29

Läs mer