Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017"

Transkript

1 Kommunstyrelsens handling nr 32/2014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Kommunstyrelsen 2015 Beslutad av kommunstyrelsen

2 Kommunstyrelsen 1 Inledning Planeringsarbetet inför planperioden utgår från Vision 2025 samt det planeringsdirektiv som fastställdes av kommunstyrelsen i april Planeringsdirektivet innehåller anvisningar till nämnderna och bolagen för planeringsarbetet inför den kommande planperioden. Nämndernas och bolagens resultatmål och övriga underlag utgör utgångspunkten för övergripande plan med budget Det här dokumentet utgör kommunstyrelsens underlag till övergripande plan med budget för Efter inledningen ges en kortfattad redogörelse för kommunstyrelsens ansvarsområde samt ett antal faktauppgifter som ger en bild av verksamhetens produktion och volymer. Vidare presenteras de övergripande mål och resultatmålen med förslag till förändringar och de utmaningar som kommunstyrelsen står inför. Avsnittet därefter innehåller investeringsbudget, vilket efterföljs av redogörelse av nya upphandlingar som nämnden ska göra. 2

3 Kommunstyrelsen 2 Ansvarsområden och volymmått 2.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som inte i lag är förbehållna någon annan nämnd. För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, strategisk lokalresursplanering, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, personal- och löneadministration, informations-/kommunikationsverksamhet och marknadsföring, juridisk verksamhet, IT, säkerhetsarbete, säkerhetsskydd samt effektivisering av administrationen. Kommunstyrelsen har genom samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för näringspolitiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap, energiplanering, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling. Volymmått Volymmått Utfall 2013 Utfall jan-juni 2014 Prognos 2014 Prognos 2015 KLF Antal diarieförda ärenden Antal leverantörsfakturor Antal publicerade rekryteringsannons er, internt och externt Antal lönespecifikationer Antal erbjudna utbildningstimmar via Viadidakt som finansieras av decentrala medlen för strategisk kompetensutvecklin g SBF Antal näringslivsfrämjand e aktiviteter timmar, varav timmar kvinnor och timmar män, fördelat på 72 utbildningar 1976,75 timmar, varav 1535 timmar kvinnor och 441,75 män, fördelat på 28 kurser

4 Kommunstyrelsen Volymmått Utfall 2013 Utfall jan-juni 2014 Prognos 2014 Prognos 2015 Antal företagsbesök Antal EUansökningar (projekt) Antal antagna detaljplaner Förslag till förändring av volymmått Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Antal diarieförda ärenden helår Antal publicerade rekryteringsannonser, internt och externt Antal erbjudna utbildningstimmar via Viadidakt som finansieras av de centrala medlen för strategisk kompetensutveckling Antal verksamhetssystem som IT-avdelningen administrerar inom systemförvaltning Förslag till förändring Föreslås tas bort Föreslås tas bort Föreslås tas bort Föreslås läggas till 4

5 Kommunstyrelsen 3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samhällsplanering och näringslivsutveckling I rapporten Katrineholm 2030 underlag för samhällsplanering på längre sikt är en av huvudslutsatserna att befolkningstillväxt är betydande ur ett tillväxtperspektiv och för kommunens möjligheter att upprätthålla och utveckla välfärden. En positiv befolkningsutveckling och ökad sysselsättning har också betydelse för möjligheterna att skapa goda levnadsvillkor och ett hållbart attraktivt samhälle. I rapporten framhålls tre fokusområden för tillväxt; befolkning och demografi, näringsliv och arbetsmarknad samt hållbara attraktiva livsmiljöer. Med utgångspunkt i de tre fokusområdena ska Katrineholm vara och uppfattas som en attraktiv kommun för boende, besökare och företag. Näringslivets och arbetsmarknadens utveckling beror mycket på den demografiska utvecklingen, befolkningens utbildningsnivå, vilka pendlingsmöjligheter som finns och det företagsklimat som finns i kommunen och är därför av stor betydelse för kommunens tillväxt. En ny översiktsplan för Katrineholms kommun är under framtagande. Syftet är att skapa en samlad bild av hur kommunen ska utvecklas i framtiden. Första delen av översiktsplanen avser staden och kommer att antas under början av Den andra delen avser landsbygden och beräknas kunna antas under Översiktsplanen ska fungera som vägledning för beslut inom kommunens alla verksamheter och visar på kommunens intentioner om hur mark och vatten ska användas. Katrineholms kommun arbetar aktivt för att ha en god tillgång på bostäder och etableringsmark för att kunna skapa möjligheter för företag och privatpersoner att bo och verka i kommunen. Målsättningen är att proaktivt söka upp nya företag samt befintliga nationella och internationella företag i branscher som behöver utvecklas i kommunen för att erbjuda etableringsmöjligheter i Katrineholm. Kommunen stöttar nya företagare och besöker aktivt redan etablerade företag för att skapa ett gott näringslivsklimat som attraherar fler företag och leder till tillväxt i kommunen. Katrineholms samarbete med Stockholm Business Alliance ska utvecklas för att bli en mer aktiv part av Stockholmsregionen och på så sätt ta tillvara på kommunens gynnsamma läge. Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 52 kommuner i sju län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Katrineholms Logistikcentrum är ett strategiskt viktigt projekt för att skapa förutsättningar för nyetableringar och nya arbetstillfällen. Uppbyggnaden av Logistikcentrum har pågått ett antal år och projektet har nu övergått i en fas där utveckling av tåglinjer mellan Europa och Sverige och inom landet prioriteras. Arbetet har resulterat i långa avtal med stora tågoperatörer såväl inom som utom landet. Att etablera ett logistikcentrum nationellt i en hård konkurrens är en lång 5

6 Kommunstyrelsen process som tar tid. En ny fas för Logistikcentrum kommer 2015 då en driftorganisation skall iscensättas innebärandes att logistikcentrum går från projekt till en mer affärsmässig och förvaltande roll. Katrineholms kommun tillhör en av Sveriges mest expansiva regioner. Den positiva utvecklingen för orten kommer dock inte automatiskt. Konkurrensen om invånare mellan kommuner och företag i regionen är stark. För att uppnå Vision 2025: Läge för liv & lust behöver Katrineholm som plats genomföra konkret handling och förstärka positioner ytterligare. Därför utgår kommunikationen från varumärkesplattformen om Katrineholm Sveriges Lustgård. Idag används varumärket Sveriges Lustgård som ett samlande begrepp för att tydliggöra Katrineholms många möjligheter vid marknadsföring av den vackra naturen och allt som finns att göra och uppleva här i våra trakter. Den 1 januari 2017 fyller Katrineholm som stad 100 år. Jubiléet är ett viktigt led i att stärka Katrineholm och varumärket Sveriges Lustgård. Det är ett jubileum som ska firas för att sprida kunskap om och stolthet för Katrineholms historia, utveckling, kultur, näringsliv, natur och ytterligare poängtera Katrineholms framtid. Det ger möjlighet att skapa gemenskap och engagera invånare, företag och organisationer som är verksamma inom kommunen för att stärka Katrineholms varumärke. Tillväxt och integration Den internationella strategin för Katrineholms kommun tar sikte på Vision 2025: Läge för liv & lust. På den regionala och lokala nivån finns idag stora möjligheter att vara med och påverka EU:s beslut. Den internationella strategin ska skapa en gemensam plattform och referensram för Katrineholms kommuns internationella arbete. Strategin är kommunövergripande och ligger till grund för samtliga nämnders internationella arbete och ska vara integrerat i kommunens ordinarie arbete samt uppfylla kommunens verksamhetsmål. Den internationella samordnaren ska i sin funktion samordna övriga förvaltningars arbete enligt den antagna Internationella strategin. Funktionen är organiserad under kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunens tjänstemannaledning har inom tillväxtområdet kommit fram till ett antal områden som ledningsgruppen ska arbeta med inom ledningsgruppen. De identifierade områdena är näringsliv, stadsmiljö, boende, fritid och utbildning. Den framtida invandringen är viktig för tillväxten i Sverige och i Katrineholm. Andelen äldre blir allt fler samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Med en åldrande befolkning blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja allt fler. För att trygga tillväxten är migration således ett nödvändigt tillskott för den framtida arbetsmarknaden och Katrineholms utveckling. Det sociala integrationsarbetet och ett inkluderande Katrineholm är därför viktigt. Ur ett tillväxtperspektiv handlar det om möjligheterna till arbete. Genom arbete skapas förutsättningarna för ett framgångsrikt integrationsarbete och inkluderande samhälle. Under planperioden kommer kommunens tjänstemannaledning utveckla samordningen av kommunens integrationsarbete. Infrastruktur och kommunikationer För Katrineholms kommun är kollektivtrafiken helt avgörande för regionintegrering och tillgång till en större arbetsmarknad. Kollektivtrafiken har också avgörande betydelse för arbetsgivares möjligheter att rekrytera kompetent arbetskraft. Möjligheten att studera på högskole- och universitetsorterna underlättas också med en väl utbyggd kollektivtrafik. Det behövs ett robust trafiksystem med tillräcklig turtäthet och helst samma tidsavgångar ( styva tidtabeller ) som ligger fast år efter år för att underlätta livs- och arbetsplanering. Arbetet med översiktsplanen har legat till grund för prioriteringar när det gäller infrastrukturinvesteringar under planperioden. Tågpendlingens betydelse för Katrineholm 6

7 Kommunstyrelsen innebär att kommunen har ett starkt engagemang för utrednings- och processarbete knutet till dels det regionala planeringsdokumentet Trafikplan 2017 och dels överenskommelsen mellan sex län om utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige. Utvecklingsarbetet kommer att intensifieras under de kommande åren och det kommer krävas en aktiv medverkan från Katrineholms kommun. Beslut har därför tagits om att kommunerna i Sörmland tillsammans med Landstinget ska införskaffa egna fordon för regional tågtrafik. För kommunen återstår att genomföra den nyligen avslutade översynen av stadstrafiken tillsammans med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Vid genomförandet finns det skäl att se över möjligheten att pröva nya alternativa kollektivtrafiklösningar, med bland annat försök med anropsstyrd trafik enligt Arbogamodellen samt mer miljövänliga drivmedel i fordonen. Stadstrafiken måste noggrant följas upp och analyseras för att kunna bli en effektiv stadstrafik både vad avser funktion och kostnader. Idag har ca 44 procent av hushållen i kommunens tätorter tillgång till fiberbaserat bredband medan motsvarande siffra för landsbygden är under två procent. Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I januari 2014 undertecknade Länsstyrelsen i Södermanland den digitala agendan. En utbyggd bredbandsinfrastruktur är en viktig förutsättning för Katrineholms tillväxt. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en bredbandsstrategi 1 för att 95 procent av alla hushåll och företag i Katrineholms kommun ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband år I strategin framgår att tillgång till bredband av hög kvalitet och hastighet är en förutsättning för effektiv förvaltning, företagande och sysselsättning för medborgare och näringsliv. Bredbandsstrategin innebär att kommunen kommer avsätta tio mkr årligen ( ) i investeringsmedel för fiberutbyggnad på landsbygden. Bostäder En förutsättning för att Katrineholm ska växa är att det finns bostäder. För att Katrineholm ska vara en kommun att leva, verka och bo i måste kommunen kunna erbjuda boenden för livets olika faser. Katrineholms stad är inne i en fas av förändring. Ett stort intresse och många förfrågningar från byggföretag kring att producera bostäder i och omkring Katrineholm medför ett stort tryck på att ta fram nya detaljplaner. Landsbygd och kransorter Revideringen av det landsbygdspolitiska programmet kommer att integreras med det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för landsbygden. En förstudie genomfördes 2013 där kransorternas befolkning fick möjlighet att framföra sina synpunkter på kommande strategi. Under 2015 fortsätter arbetet tillsammans med kransorterna Björkvik, Valla/ Sköldinge och Julita. Miljö Kommunstyrelsens miljöstrategiska råd har utifrån de nationella miljömålen prioriterat fyra fokusområden för Katrineholms kommun. Dessa är: Klimat Vatten Biologisk mångfald Mark, byggande och boende Under 2015 prioriteras det fortsatta arbetet med åtgärder för att nå de antagna lokala miljömålen. 1 Bredbandsstrategi för Katrineholms kommun , KS , KSH 28/2014 7

8 Kommunstyrelsen Att se över möjligheten att minska pappersförbrukningen, ha ökad sopsortering och kompostering är delar som bidrar till en bättre miljö. Besöksnäringen En citysamverkansgrupp bestående av kommun, fastighetsägare och Svensk Handel arbetar för att stärka Katrineholm som handelsstad. Ambitionen är att Katrineholms city ska vara västra Sörmlands mest attraktiva city som lockar kunder från när och fjärran. Gruppen arbetar även med målsättningen att utveckla Katrineholms handel för att få utmärkelsen årets stadskärna Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Företagsklimatet ska förbättras Nyföretagandet ska öka God tillgång på mark för näringslivsändamål. Omsättningen av etableringsmark ska öka Arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ska minska Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Rena sjöar och vattendrag - minskade halter av fosfor och KS, BN, MHN, SOCN, VSR Målnivå: NKI 70 Källa: SKL:s mätning insikt. KKIK KS, VIAN Målnivå: Placering 165 Källa: Nyföretagarcentrums företagarbarometer, Bolagsverket. KKiK KS Målnivå: Försäljning/uthyrning av beredd resp. oberedd etableringsmark ska öka Källa: Egen redovisning KS, SOCN, VIAN Målnivå: Minska Källa: Arbetsförmedlingen Samtliga nämnder Målnivå: Index 46 Källa: KKiK. Index för hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Samtliga nämnder och bolag Målnivå: Minska Källa: SCB, RUS nationella emissionsdatabasen KS, MHN, KVAAB Målnivå: Öka Källa: Mätning av Årlig 65 Årlig 230 Årlig Månad, delår, årlig, lång sikt Årlig, lång sikt 37 Årlig Årlig 31% kvm 5 182kg/inv 2 De visar att 31% av våra sjöar uppfyller EU:s vattendirektiv för fosfor. 8

9 Kommunstyrelsen Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar kväve fosfor och kväve i ett antal sjöar i kommunen Bevara och utveckla den biologiska mångfalden - skyddad natur ska öka KS, STN Målnivå: Ökning av areal reservat och biotopskydd Källa: SCB Årlig 550ha Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ska minska Förbättring av Nyköpingsåns vattenkvalitet. Redovisas vart 3:e år, start Rena sjöar och vattendrag - minskade halter av fosfor och kväve Förslag till förändring Föreslås tas bort Föreslås tas bort Föreslås tas bort. Ingår som ett mått i åtagandet Rena sjöar och vattendrag- minskade halter av fosfor och kväve. Förändring. Uppföljning ändras till vartannat år Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå En hög andel miljöbilar i kommunkoncernen Målnivå: 65% Källa: Andelen miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen. KKiK Årlig 3.2 Kultur och fritid Förutsättningar och verksamhetsförändringar 3.3 Skola Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under 2014 har förstudien Plattform 2015 för Katrineholms skolor tagits fram. Förstudien slår fast att en omfattande satsning på modern teknik i grundskolan är helt avgörande för att pedagogerna ska ha möjlighet att nå läroplanens intentioner och krav. Under 2015 behövs en breddsatsning på digitala verktyg till både elever och pedagoger på kommunens för- och grundskolor. En förutsättning för att satsningen ska slå väl ut är att de trådlösa nätverken i skolorna har kapacitet att klara utökningen. I nuläget når inte det trådlösa nätet till samtliga klassrum på skolorna, utan är koncentrerat till de lokaler där datorer finns idag. Utbyggnad och nödvändig kapacitetsvolym beräknas utifrån dels den befintliga användningen av det trådlösa nätet i skolorna dels en bedömning av det kommande behovet. 9

10 Kommunstyrelsen 3.4 Omsorg och trygghet Förutsättningar och verksamhetsförändringar Omsorg Arbetet kring boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun fortsätter under En tillgänglighetsundersökning i enlighet med rapporten om boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun kommer genomföras. Fastighetsägare kommer att bjudas in till ett samarbete kring en gemensam tillgänglighetsmärkning av bostäder samt gemensam bostadskö för förmedling av tillgängliga lägenheter. Brotts- och skadeförbyggande åtgärder Även om det går bra för Katrineholm så finns ett antal framtida utmaningar att möta. Ungdomsarbetslöshet, utbildningsnivå, sociala klyftor och ökade spänning mellan olika grupper är fortsatt viktiga frågor att samlas kring för ett attraktivt Katrineholm. Vid sidan av det sociala arbetet behövs ett aktivt brotts- och skadeförebyggande arbete. Invånare, besökare och näringslivet ska känna sig trygga och ha ett gott skydd och en god säkerhet. Genom att arbeta för ett stort säkerhetsmedvetande inom kommunen skapas delaktighet, engagemang, uppmärksamhet och därmed förutsättningar för att reducera risker. Därigenom kan negativa konsekvenser för människor, lokaler, anläggningar, verksamheter, information, miljö samt ekonomiska åtaganden minimeras och förhindras. Att förebygga brott innebär att vidta åtgärder som minskar tillfällen till brott, att höja trygghetsfaktorn och på olika sätt förhindrar att flickor och pojkar kommer in på en brottslig bana. Det skadeförebyggande arbetet innefattar långsiktigt arbete riktat till alla åldrar, miljöer och situationer. Rekrytering av funktionen säkerhetsstrateg pågår och i samband sker en översyn av organisation. Folkhälsoutskottet har idag i nuvarande läge inte resurs att svara mot dessa krav. Behovet av samordningsansvar för trygghetskapande åtgärder har därför ökat. Behov bedöms främst handla om områdena nedan: Samordna kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Samordna folkhälsoutskottet och tillgänglighetsutskottets utmaningar för områdena goda uppväxtvillkor, goda livsmiljöer och hälsosamt åldrande Samverkan och samråd med interna och externa aktörer, exempelvis polisen och trafikverket Dialog med medborgare och civilsamhället i övrigt for att involvera föreningsliv och frivilligorganisationer Arbete med förbättrad uppföljning inom trygghetsområdet för ett utvecklat förebyggande arbete Ökad trygghet i det offentliga rummet 3.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa 10

11 Kommunstyrelsen Förutsättningar och verksamhetsförändringar Jämställdhet Inriktningen på jämställdhetsarbetet har under innevarande kommunplanperiod varit på att skapa hållbarhet i arbetet med genusmedveten styrning. Med hållbarheten som utgångspunkt behöver den fortsatta inriktningen vara ett mer handlingsinriktat arbetssätt för att få in jämställdhets- och genusperspektivet i infrastrukturen för beslutsfattandet. En jämställd verksamhet är en verksamhet som har kunskaper om den maktproblematik som skapar ojämställdhet i såväl service och bemötande som i resursfördelning. Under perioden genomfördes projektet Genusmedveten styrning. Under projektperioden säkrades jämställdhetsintegreringsarbetet upp genom implementering av jämställdhet i styrning och processer. Efter projektets avslut behövs tydliga ambitioner för att nå avsett resultat. Folkhälsa Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med en gång- och cykelplan som planeras att antas under hösten Antas planen kommer det under 2015 att genomföras prioriterade åtgärder utifrån planen. Åtgärderna är dels infrastruktursatsningar och dels påverkansåtgärder för att få fler att välja cykeln som transporteringssätt. Det bidrar både till en bättre miljö och till ett friskare Katrineholm Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andelen barn och unga som mår bra ska öka Andelen medborgare med goda levnadsvanor ska öka (tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet) Valdeltagandet ska öka Den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna ska öka genom information, program och datorhandledning Den upplevda tryggheten ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Öka Källa: Liv & hälsa ung KS, STN Målnivå: Öka Källa: Hälsa på lika villkor BIN, KS, VIAN, Valnämnden Målnivå: 85 % röstande i kommunvalet Källa: Valmyndigheten, KKIK KS, KTN, VIAN Målnivå: 500 personer per år Källa: Egen statistik KS, BIN Målnivå: Öka Källa: Trygghetsundersökning Lång sikt Lång sikt Lång sikt 82,5% Delår 1 742st Lång sikt 66% Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Förslag till förändring Andelen barn och unga som mår bra ska öka Föreslås tas bort. Kommer inte mätas

12 Kommunstyrelsen Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Förslag till förändring Valdeltagandet ska öka Föreslås tas bort. Kommer inte mätas förrän Den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna ska öka genom information, program och datorhandledning Förändring. Uppföljningen föreslås ske på KTN och tas bort från KS. 3.6 Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Effektiv organisation Befolkningsutvecklingen är tillsammans med den ekonomiska konjunkturen två viktiga delar i planeringsarbetet. Demografin påverkar behoven av välfärd och har betydelse för dimensioneringen av kommunens verksamheter. Framåt blir kommunens flexibilitet och förmåga att hantera förändringar, komplexa situationer och förändrade ekonomiska villkor allt mer betydelsefullt för möjligheten att kunna vara proaktiv snarare än reaktiv. Det ställer krav på kommunens stöd och ledningsprocesser. För att möta kraven krävs en utvecklad administration. Behovet av samspel med och mellan olika aktörer ökar för en individuell service ska fungera men också för att klara det kommunala uppdraget på längre sikt. Implementering av interna spelregler, internprissättning och effektivt nyttjande av kommunens fastigheter är fortsatta fokusområden för framtiden. Samverkansavtalet inom upphandlingsområdet kommer att innebära en fortsatt kvalitetssäkrad upphandlingsverksamhet men ställer också krav på en professionell beställarorganisation inom de kommunala verksamheterna. Kommunikation och öppenhet Användandet av e-tjänster har ökat de senaste åren och i takt med att antalet mobila enheter blir allt fler, ökar också användandet av applikationer för diverse tjänster och service. Tjänster utvecklas både för den enskilde medborgaren men också för att underlätta för företagare. Integrerade system där systemen i olika miljöerna kopplas ihop blir allt viktigare. Inom IT ses en snabb tillväxt på mobilområdet, antalet molntjänster ökar, systemen har en högre komplexitet och det är fortsatt hög takt på teknikutvecklingen. Grunden till att vara en effektiv organisation och en attraktiv arbetsgivare är en fungerande internkommunikation och engagerade medarbetare. Kommunen har över 3000 medarbetare i vitt skilda verksamheter, utspridda på olika platser och med varierande arbetstider. Det ställer stora krav på en fungerande internkommunikation för att kunna leverera bästa service till kommuninvånarna. Det nya intranätet, kommunikationsplattformen Communis, som lanserades under 2014 är ett verktyg för en effektiv internkommunikation. Plattformen har öppnat nya möjligheter att dela, samla, söka och hitta den information som behövs i arbetet. Med plattformen på plats behöver fokus läggas på en ökad och smartare användning, förbättrade processer och integration med de övriga system som används i Katrineholms kommun. 12

13 Kommunstyrelsen I och med den teknikutveckling som Katrineholms kommun står inför behöver de tekniska system som kommunen har uppdateras. Ett arbete kommer inledas för att uppgradera affärssystemet Agresso vilket kommer möjliggöra en utökad integrering via mobila arbetsverktyg. Under 2014 har kommunen påbörjat en behovsanalys och förstudie för att undersöka möjligheterna till att upphandla en ny extern webbplattform. Genom uppgraderingen av kommunens bildarkiv kommer historiska bilder kunna visas via webbplatsen vilket ger en möjlighet för medborgarna att ta del och känna stolthet över kommunens historia. En förstudie föreslås kring dagens kommunala arkivsystem och införande av e-arkiv med särskild uppmärksamhet riktad på möjligheterna till samverkan med andra kommuner vilket eventuellt kan vara resurseffektivt. Under 2015 planeras ett utvecklat ärende- och dokumenthanteringssystem tas i drift. Det kommer att vara anpassat till det ökade digitala flödet av handlingar till och från kommunen. Datoriserat arbetsstöd och datoriserade processer har i praktiken lett till att den interna skriftliga kommunikationen numera sker nästan uteslutande i digital form. Kommunen som arbetsgivare Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsplats, där medarbetare vill stanna kvar och dit det är lätt att attrahera nya medarbetare. Det kräver ett bra ledarskap och en genomtänkt personalförsörjningsstrategi i hela kommunen som genomsyras av värdegrunden; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit. Det skapar i sin tur engagerade medarbetare, som vill ta ansvar och utvecklas i sitt arbete. Samtliga medarbetare ska kunna utvecklas i sitt arbete genom ökat ansvar, kompetensutveckling och intern rörlighet. Att ha en genomarbetad introduktions- och rekryteringsprocess är något som är viktigt för att kunna vara ett föredöme som arbetsgivare. En bra personalförsörjningsstrategi stärker kommunens arbetsgivarvarumärke och syftar till att säkerställa att kommunen även i framtiden kan leverera välfärdstjänster med god kvalité till kommunens invånare. För framgångsrika verksamheter med bra resultat och engagerade medarbetare bör kommunen i större utsträckning integrera teknik, organisation, arbetssätt och ledarskap. För att kommunen ska lyckas med integreringen måste organisationen, förutom finansiering och andra grundförutsättningar, ha rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid. Kommunen behöver därför en medveten strategi för personalförsörjningen, som gör det möjligt att framgångsrikt möta framtiden Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 78% Källa: KKIK Samtliga nämnder Målnivå: Minst 60% Källa: KKIK Årlig 93% Årlig 45% Andelen Samtliga nämnder Årlig 92% 13

14 Kommunstyrelsen Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Målnivå: Minst 89% Källa: KKIK Samtliga nämnder Målnivå: SKL:s informationsindex minst 79 % Källa: SKL:s webbinformationsundersökning. KKiK. Samtliga nämnder Målnivå: Jämfört med andra kommuner ska resultatet ligga i den översta kvartilen Källa: Medarbetarenkät Samtliga nämnder Målnivå: Skillnaderna mellan personalens och befolkningens sammansättning ska minska Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät. SCB Årlig 85% Udda år Förslag till förändring av resultatmål Udda år 11% Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Andelen medborgare som får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Förslag till förändring Förändring. Målnivån bör vara att förbättra föregående mätnings resultat. Förändring. Målnivån bör vara att förbättra föregående mätnings resultat. Förändring. Målnivån bör vara att förbättra föregående mätnings resultat. Förändring. Föreslås mätas genom SKL:s HME (Hållbart medarbetarengagemang) istället. Målnivån bör vara att förbättra föregående mätnings resultat. Föreslås tas bort. Arbetet ingår bland annat i rekryteringsprocessen. 14

15 Kommunstyrelsen 4 Investeringar Katego ri Benämning Budget Driftkostnad Total budget Kommunledningsförval tningen 5 Bredband Utbyggnad trådlösa nätverk E-tjänstplattform Årliga nätverksinvesteringar Mobilt reservdelsverk Surfplattor till KS/KF Uppgradering av affärssystemet PA-system Ny webbplats 500 Total budget KLF Samhällsbyggnadsförv altningen 1 Tillgänglighetsåtgärder Miljöinventeringar Tillgänglighetsanpassad trädgård Övriga investeringar Fokusområde vatten Drottninggatan Trädgårdsgatan- Floragatan-Fredsgatan Nollvisionsåtgärder Cykelstrategi Vingåkersvägen- Mejerigatan Värmbolsvägen- Dalvägen 5 Stensättersgatan Hastighetssäkring övergångsställen Hastighetssäkring av områden Sveaparken

16 Kommunstyrelsen Katego ri Benämning Budget Driftkostnad 5 Temaparker Kollektivtrafikåtgärder Genomfarten Bondegatan Lövåsen/Sandbäcken Aktivitetsparker i kransorterna 5 Stortorget Ny infart Djulöområdet Parkeringsstrategi och parkeringsplatser Hantverkargatan, gågata/gångfartsområde Nya informationsplatser/skylta r Vasavägen Attraktiva gångstråk Järnvägsinfarterna GC-väg till Lokstallarna GC-väg, Lövåsen Gator, övrigt Ljus i staden Belysning i parker Grönplan Stadsparken Belysning Vedebyvägen, Björkvik Aulaparken Belysning i centrum Djulöområdet belysning mm Hundpark på Öster Östermalmsgatan norra delen Arboretum Cykelplan vägvisning Lövåsen * KLC Knorran * 6 Kvarteret Hunden * Jägareparken * Djulönäset *

17 Kommunstyrelsen Katego ri Benämning Budget Driftkostnad 6 Nyköpingsvägen * Klubbetorp, Björkvik * Djulö Skola * Kvarteret Vägskälet 500 * Kvarteret Hjorten Kvarteret Örnen Luvsjön etapp 3b Lasstorp/Gersnäs Krämbol Total budget SBF * Avser utnyttja ej använd del av tidigare års investeringsmedel vilka bör överföras till *

18 Kommunstyrelsen 5 Bilaga: Nya upphandlingar Föremål för upphandling Kategori Kontraktsperi odens längd Leasing Ja/Nej Tidpunkt Drift eller investering Kommunledningsförvaltni ngen I-pads Vara 1-2 år Nej 2015 Investering Mac-datorer för skolan Vara 3 år Ja 2015 Investering IT-driftsstöd Tjänst 3-4 år Ja/Nej 2016 Drift Fiberutbyggnad Entreprenad 1 år Ja/Nej Investering Mobilt reservelsverk Vara - Nej 2015 Investering Dokumenthanteringssyst em Vara - Nej 2015 Investering Digital arkivering Vara Ja/Nej 2015/2016 Ev. samverkan PA-system Vara 10 år Nej Investering Företagshälsovård Tjänst 4 år Nej Drift Ny webbplats Vara 2015 Investering 18

19 Bilaga 1 Budget Kommunledningsförvaltningen 1

20 Kommunledningsförvaltningen För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, strategisk lokalresursplanering, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, personal- och löneadministration, informations-/kommunikationsverksamhet och marknadsföring, juridisk verksamhet, IT, säkerhetsarbete, säkerhetsskydd samt effektivisering av administrationen. Foto framsida: Johan Nygren 2

21 Budget Investeringar Nätverk & e-tjänster Bredband (Investeringar i tkr) Budget Drift I Katrineholms kommuns Bredbandsstrategi, KS/2014:328, beslutas att kommunstyrelsen årligen, , ska avsätta 10 miljoner kronor i investeringsmedel för fiberutbyggnad på landsbygden. Utbyggnad av sammanbindande nät för att nå ut med anslutningspunkter till byalag sker där marknaden inte är intresserad, baserat på efterfrågan och lokalt engagemang. 3

22 Årliga nätverksinvesteringar Budget Drift Kontinuerligt underhåll av befintligt nätverk. Utbyten av hårdvara som går sönder och utbyggnad vid flytt/nybyggnationer. Utbyggnad trådlösa nätverk Budget Drift Utbyggnad av det trådlösa nätverket sker kontinuerligt i lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. I takt med att antalet smarta telefoner och läsplattor blir allt vanligare måste även det trådlösa nätverket uppdateras för att klara den ökade belastningen. Under 2015 planeras stora förtätningar av mobila enheter inom grundskolorna vilket kräver investeringar i det trådlösa nätverket för att satsningen ska komma till nytta. E-tjänstplattformen Budget Drift Ett nytag behöver tas kring kommunens e-tjänstplattform. En uppgradering från första generationens e-tjänster till andra generationen för att därmed kunna erbjuda e-tjänster som skapar mervärde både för medborgaren och den interna administrationen. En plattform som ger förutsättningar till kortare ledtid, bättre kommunikation med användaren och möjlighet att använda mobila enheter med Mobilt BankId. 4

23 Hårdvara Mobilt reservelverk Budget De två mobila reservelverk som utgör en del av krisberedskapen och som används vid längre strömavbrott behöver bytas ut på grund av ålder och ökad svårighet att få tag på reservdelar. I nuläget föreslås utbyte av ett aggregat som förses med bränsletank. Drift Surfplattor till KS/KF Budget Drift Kompletterande inköp i syfte att alla ledamöter i KF/KS ska erhålla samma system av läsplatta (ipad). 5

24 Verksamhetssystem Uppgradering av affärssystemet Budget Drift För att ytterligare tillgodose verksamheternas förändrade behov, kommer arbete inledas för att uppgradera affärssystemet. Uppgraderingen kommer bland annat att möjliggöra en utökad integrering via mobila arbetsverktyg, så som smartphones och läsplattor. System för personaladministration Budget Drift Med anledning av att kontraktet på befintligt PA-system löper ut behöver en upphandling göras. För arbete med att ta fram struktur av kravprofil och förfrågningsunderlag inför upphandling behövs en extern konsult. I senare steg behöver eventuellt en investering göras på ett nytt PA-system. 6

25 Webb Ny webbplats Budget Drift Katrineholms kommuns webbplats byggdes och lanserades 2009, i dåvarande version av Episerver. Den digitala utvecklingen går fort och förändras och förbättras ständigt för att möta medborgarnas behov. Det gör att Katrineholms kommun behöver uppgradera webbplatsen, alternativt bygga en ny, för att kontinuerligt kunna erbjuda en bra service och tillgänglighet för kommuninvånarna. 7

26 8

27 Bilaga 2 Budget Samhällsbyggnadsförvaltningen 1

28 Samhällsbyggnadsförvaltningen Budget Investeringar Gator och vägar Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgift är att samla resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. Det innebär bl a att långsiktigt arbeta med insatser som skapar förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av fler arbetstillfällen, flera företag och kommuninvånare. Förvaltningens ansvarsområden är tillsyn och rådgivning inom områdena hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd, naturvård, energi- och klimatrådgivning samt bygglov, trafik, kommunikation, gator och torg och frågor kring markoch exploatering. Vasavägen (Investeringar i tkr) Drift 10 Upprustning av gatan efter VA-ledningsarbeten, fjärrvärmearbeten m m. Gatan är i dåligt skick och behöver ny kantsten och ny beläggning på gångbanor och körbana. Samtidigt bör man minska gatubredden för att sänka fordonshastigheterna. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. Foto: Håkan Stenström, Lena Hammarbäck, Kjell Åkerblom, Johan Nygren, Pierre Fauvelle 2 3

29 Vingåkersvägen/Mejerigatan Drift 10 Östermalmsgatan Drift 0 För att minska genomfartstrafiken i Katrineholm planeras en ombyggnad av korsningen Vingåkersv/Mejerig. Projektet medfinansieras tillsammans med Trafikverket. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. Lövåsen/Sandbäcken Drift 15 Upprustning i den norra delen i samband med etablering/utveckling av lokstallarna/skatepark. Gatan är i dåligt skick. Ingen ökad driftkostnad. Stensättersgatan Drift 0 Utbyggnaden av Lövåsen/Sandbäckenområdet beräknas fortsätta under de närmaste åren med investeringar i infrastruktur i form av gator och vägar. Utbyggnaden väntas komma som en följd av etableringen av Katrineholmsterminalen. Driftkostnaden ökar med 15 tkr per år. Bondegatan Drift 0 Flera gator på norr är utformade med mycket bred gatusektion, vilket leder till höga hastigheter i bostadsområdet, med ökade olycksrisker, särskilt i korsningarna. En ombyggnad av gatorna föreslås till smalare sektion i korsningarna och en minskad gatubredd föreslås på Stensättersgatans östra del. Ingen ökad driftkostnad förväntas. Ny infart Djulöområdet Drift 25 Flera gator på norr är utformade med mycket bred gatusektion, vilket leder till höga hastigheter i bostadsområdet, med ökade olycksrisker, särskilt i gatukorsningarna. En ombyggnad av gatorna föreslås till smalare sektion i korsningarna utmed Bondegatan. Ingen ökad driftkostnad förväntas. Ombyggnad av befintlig infart i två etapper. Etapp 1 omfattar belysnings- och beläggningsarbeten, etapp 2 en helt ny infart från väg 555. Driftkostnaden ökar med ca 25 tkr per år vid full utbyggnad. 4 5

30 Värmbolsvägen- Dalvägen Drift 10 Trädgårdsgatan - Floragatan - Fredsgatan Drift 15 För att åstadkomma en hastighetsdämpning av trafiken på Värmbolsvägen för en ökad trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade trafikanter, föreslås utbyggnad av en cirkulationsplats i korsningen med Dalvägen. Investeringen medför en ökad driftkostnad med 10 tkr. Drottninggatan Drift 0 Etapp 3 av ombyggnaden av Drottninggatan omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen med korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder. Ingen ökad driftkostnad. I korsningen Trädgårdsgatan - Floragatan föreslås åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten främst för oskyddade trafikanter. I investeringen ingår också en anpassning av Fredsgatan i samband med den nya entrén till Kullbergska sjukhuset. Medfinansiering med statliga medel söks ur regionala planen. Investeringen medför en ökad driftkostnad med ca 15 tkr per år. Genomfarten Drift 0 En utredning har startats om de framtida gatornas utformning och funktion. Cirkulationsplatser kan ge bättre framkomlighet och miljö samt sänkt hastighet på den f d genomfarten. Särskild hänsyn tas till de oskyddade trafikanterna. Medfinansiering med statliga medel söks ur regionala planen. Nya informationsplatser/skyltar Drift 5 Efter utbyggnaden av Östra förbifarten måste nya informationsplatser tillskapas på minst tre av infarterna. Informationsplatserna utförs i enlighet med befintliga. I vissa fall kan skyltmaterialet återanvändas. Fullföljandet av skyltstrategin innebär också att informationsskyltar kommer att behövas även i kransorterna och att befintliga digitala skyltar byts ut. Driftkostnaden ökar med 5 tkr per år. 6 7

31 Övrigt gator Smärre utvidgningar och förbättringar Drift 0 Små, oplanerade gatuarbeten som behöver utföras under respektive budgetår. Gång- och cykelvägar Drift 0 Diverse objekt som aktualiseras under respektive budgetår i samband med övrig sanering. Kollektivtrafikåtgärder Drift 0 Smärre åtgärder som behövs för att förbättra förhållandena för kollektivtrafiken. Sanering Drift 0 Ombyggnad av gator efter va-saneringsarbeten o likn där gatorna inte har erforderlig överbyggnad. Parker och grönområden Stortorget Drift 0 Ombyggnaden av Stortorget beräknas starta under 2015 och fortsätter med förbättringar av den offentliga miljön under de närmaste åren i enlighet med framtaget gestaltningsprogram. Ingen ökad driftkostnad. 8 9

32 Sveaparken Drift 10 Aulaparken Drift 20 Sveaparken anlades i slutet på 1970-talet och är vår mest frekventerade park. Tidens tand har kommit ikapp och parken behöver en total uppfräschning. Parken föreslås bli en magnet som drar folk från hela Katrineholm och även som besöksmål med olika typer av nya aktiviteter med inriktning på upplevelser. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. Stadsparken Drift 10 Stadsparken får attraktiva anläggningar som Magnolialund, lundparti m m som ger en upplevelse utöver det vanliga. Dessutom genomförs kvarvarande arbeten efter sammanläggningen av Gröna Kulle och stadsparken. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. Arboretum Drift 0 En utredning om ny placering av arboretet kommer att behöva göras. Aulaparken, är belägen söder om Tallåsaulan med sträckning åt öster utefter åsens norra sida. Parken utvidgas att omfatta del av åsen. Med bevarande av befintliga träd anordnas en park på norrsluttningen med inslag av blomsterarrangemang, rinnande vatten, stenar, växter och promenadvägar. Driftkostnaden ökar med 20 tkr per år. Hundpark på Öster Drift 40 En hundpark har anlagts i stadens västra delar, men behov av ytterligare platser för rastning av hundar finns i stadens östra delar. Driftkostnaden ökar med 40 tkr per år. Aktivitetsparker i kransorterna Drift 15 I likhet med vad som tillskapats i centralorten planeras liknade platser i kransorterna där allmänheten kan genomföra övningar på olika redskap i syfte att förbättra folkhälsan. Driftkostnaden ökar med 15 tkr per år. Grönplan Drift 0 För att bestämma hur våra grönytor skall tas tillvara på bästa sätt kommer en s k grönplan att upprättas. Temaparker Drift 10 Katrineholms lekplatser behöver omdanas och få inspirationsrikt och spännande innehåll med olika teman, t ex Cirkuslekplats och Musikparken där man kan själv kan prova på olika utmaningar. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år

33 Gång- och cykelvägar GC-väg till Lokstallarna Drift 5 GC-väg Lövåsen Drift 10 För att tillskapa bättre tillgänglighet till Lövåsens handelsområde föreslås en utbyggnad av GC-nätet främst när det gäller anslutningsvägar till befintliga GCnät. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. Hantverkaregatan gågata/gångfartsområde Drift 0 Efter genomförande av pågående husbygge i Kv. Violen finns förslag på att bygga om Hantverkaregatan mellan Fredsgatan och Apoteket till gågata alt. gångfartsområde. Ingen ökad driftkostnad. Byggande av GC-väg mellan Trädgårdsgatan och Lokstallarna i samband med etablering av ungdomsverksamhet i området. Beräknad ökad driftkostnad 5 tkr per år. Cykelstrategi Drift 0 En cykelstrategi tas fram för att stimulera till ett ökat cyklande främst i tätorterna. Det kan handla om utbyggnad av felande länkar i cykelbanesystemet men också bättre belysning och vägvisning. Även informationskampanjer och liknade åtgärder kommer att ingå i cykelstrategin. Attraktiva gångstråk Drift 10 I dag vet vi att det till varje pris inte är nödvändigt med att hålla i gång med löpning i motionsspår. För den vanlige motionären räcker det gott med några rejäla promenader i veckan för att den fysiska hälsan påtagligt skall stärkas. Är promenadstråket tilltalande stärks också den mentala hälsan. För att locka de icke redan frälsta till aktivitet vill vi skapa promenadstråk i omväxlande och tilltalande miljöer. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. Hastighetssäkring övergångställen Drift 5 En översyn av samtliga övergångställen i kommunen har utförts. Av utredningen framgår att många markerade övergångställen kan tas bort. Samtidigt måste den fysiska utformningen på de som skall vara kvar ändras, så att säkerheten för de oskyddade trafikanterna ökar. Driftkostnaden ökar med 5 tkr per år. Cykelplan, vägvisning Drift 10 Uppsättning av nya vägvisningsskyltar enligt den nya cykelplanen. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år vid full utbyggnad

34 Belysning Djulöområdet, belysning m m Drift 10 Föreningar och företag vid Djulö har lämnat synpunkter på gatubelysningen. De vill att belysning skall anordnas i första hand från Djulökvarnsvägen ner till kanotstadion samt från Djulökvarnsvägen via Hilding Hjelmbergs väg till Strandstigen. Även en plats för en scen samt ett utegym planeras i området. Driftkostnaderna ökar med 10 tkr per år. Belysning i centrum Drift 5 Belysning Vedebyvägen, Björkvik Drift 0 Gatubelysningen utefter Vedebyvägen är mycket dålig och måste bytas ut. Stolparna är rostiga och även elektriskt är anläggningen i mycket dåligt skick med stora brister i säkerheten. Belysning i parker Drift 5 Parker behöver belysas för att ge en trygghetskänsla men det kräver även andra fysiska åtgärder t ex siktröjning. Även våra gång- och cykeltunnlar skall ses över trygghetsmässigt. Driftkostnaden ökar med 5 tkr per år. I samband med att en ljusplan upprättats har förslag framtagits för att förbättra miljön för Katrineholmarna. Även våra gång- och cykeltunnlar skall ses över trygghetsmässigt. Driftkostnaden ökar med 5 tkr per år. Ljus i staden, fastighetsägare o kommun Drift 10 Ljus i staden syftar till att skapa skönhet och glädje och framförallt trygghet i Katrineholms centrum. Parker, torg, gaturummet och fasader lyser upp i olika färger. Detta ljusprojekt är tänkt som ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägare. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år

Investeringsbudget 2015-17. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Investeringsbudget 2015-17. Samhällsbyggnadsförvaltningen Investeringsbudget 2015-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen Budget 2015-2017 Investeringar Gator och vägar Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgift är att samla resurser och

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014

Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014 Kommunstyrelsens handling nr 8/2012 Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014 Samhällsbyggnadsförvaltningen Version 3 Datum: 2012-01-17 2 (13) Inledning Utgångspunkten för planeringsarbetet inför planperioden

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014

Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014 Kommunstyrelsens handling nr 6/2012 Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014 Kommunchef med ledning Datum: 2012-01-17 2 (14) Inledning Utgångspunkten för planeringsarbetet inför planperioden 2012-2014

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 35/2014. Delårsrapport 2014. Kommunstyrelsen 2014-09-24, 156

Kommunstyrelsens handling nr 35/2014. Delårsrapport 2014. Kommunstyrelsen 2014-09-24, 156 s handling nr 35/2014 Delårsrapport 2014 Kommunstyrelsen 2014-09-24, 156 1 Katrineholms kommun 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2015 Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-12 Förvaltningschef Per Enarsson Dnr VON/2015:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22, 18

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Statliga engångsmedel med anledning av flyktingsituationen

Statliga engångsmedel med anledning av flyktingsituationen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNCHEF MED LEDNING 2015-12-11 KS/2015:510 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Statliga engångsmedel med anledning av flyktingsituationen

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 KS 2015-XX-XX XX KS 2015-XX-XX XX Version 0,1 1. Kommunstyrelsens mål Kapitlet har utgångspunkt i de mål som beslutats i Planeringsdirektiv med budget

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2011 2014 Antaget: Kommunfullmäktige 2013-10-14 36 Kommunstyrelsens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer