Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val"

Transkript

1

2 Revisionsrapport Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val Lunds kommun Adrian Göransson, revisionskonsult, Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning, metod och genomförande 2 3. Utgångspunkter Valnämndens förutsättningar 3 4. Granskningsresultat Hantering av förtidsröster och lokaler för förtidsröstning och vallokaler Bedömning Utläggning av valsedlar Bedömning Rekrytering och utbildning av valförrättare samt kompetensutveckling för nämnd respektive valkansli Bedömning Genomförande av onsdagsräkning Bedömning Förvaring av förtidsröster, röstlängder, rapporteringsblanketter och andra känsliga dokument Bedömning Planering inför de kommande valen Bedömning 9 5. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 10 Lunds kommuns revisorer

4 1. Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av valnämndens genomförande av val. Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer valnämnden att genomförandet av val sker på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt? Efter granskning av samtliga kontrollmål är vår sammantagna bedömning att valnämnden till en övervägande del säkerställer att genomförandet av val sker på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt. Granskningen har emellertid identifierat ett antal områden som valnämnden bör beakta i sitt fortsatta arbete. Vi anser därför att valnämnden: bör beakta den kritik som framförts vad gäller sent utskick av förtidsröster till vallokalerna. inför kommande val bör uppmärksamma valmyndighetens och bibliotekens farhågor avseende den ökande förtidsröstningen och i god tid vidta adekvata åtgärder. inför kommande val bör säkerställa att gällande föreskrifter för hantering av utläggning av valsedlar följs i kommunens samtliga valdistrikt. bör överväga om de utbildningar som nämnden erbjuder ska vara obligatorisk för samtliga valförrättare som medverkar under de kommande valen bör ta ställning till huruvida valförättarna ska erbjudas differentierade utbildningar som riktar sig till nybörjare och mer erfarna valförrättare. bör komplettera uppföljning och utvärdering av genomförda val med en enkät som skickas till samtliga valmedarbetare. Lunds kommuns revisorer 1 av 10

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunen är lokal valmyndighet och har ett tydligt ansvarar när det gäller genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och vid folkomröstningar. Valnämnden ansvarar för att det finns utbildade valförrättare för förtidsröstning och i vallokalen på valdagen. Vidare ansvarar de för att vallokalerna är tillgängliga för alla. Kommunen ansvarar även för den preliminära rösträkningen under valnatten och onsdagen efter valdagen Uppdrag och revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer valnämnden att genomförandet av val sker på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt? Granskningen omfattar en genomgång av problem och vidtagna åtgärder i samband med förra allmänna valen utifrån följande kontrollmål: Hantering av förtidsröster Lokaler för förtidsröstning och vallokaler Utläggning av valsedlar Rekrytering och utbildning av valförrättare Genomförande av onsdagsräkning Förvaring av förtidsröster, röstlängder, rapporteringsblanketter och andra känsliga dokument Kompetensutveckling för nämnd respektive valkansli Planering inför de kommande valen 2.3. Avgränsning, metod och genomförande Granskningen har genomförts genom intervjuer med valnämndens ordförande, vice ordförande, 2.e vice ordförande, 5 valdistiktsordföranden samt valnämndens sekreterare. Som ytterligare underlag till granskningen har en granskning av lagar/reglemente och andra styrdokument samt upprättade protokoll från 2010, 2011 och 2012 studerats. Rapporten har sakgranskats av samtliga intervjuade. Lunds kommuns revisorer 2 av 10

6 3. Utgångspunkter 3.1. Valnämndens förutsättningar I vallagen 3 kap. 3 framgår det att det i varje kommun skall finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet med ansvar för frågor om val. Vallagen utfärdades den 24 november 2005 och gäller från och med den 1 januari Lagen är indelad i fem delar: I Allmänna bestämmelser, II Genomförande av val, III Räkning av röster, IV Fördelning av mandat och V Avslutande bestämmelser (överklagande). Lagen innehåller 15 kapitel och i många av paragraferna anges det tydlig vad som är valnämndens och röstmottagarnas uppgifter. Nedan följer en summarisk redovisning över några av valnämndens uppgifter enligt vallagen: Förordna röstmottagare. Se till att det finns vallokaler. Ansvara för förtidsröstningen inom kommunen. Svara för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen. Svara för den preliminära räkningen av rösterna på onsdagen efter valdagen. Andra uppgifter som valnämnder har men som inte explicit regleras i vallagen är att fortlöpande följa upp och föreslå eventuella förändringar av kommunens indelning i valdistrikt. Inför valen 2010 hade valmyndigheten utarbetat en detaljrik handbok som i allt väsentligt utgår från vallagens bestämmelser. Denna handbok tillsammans med olika utbildningsinsatser är det som i huvudsak är vägledande och styr valnämndens verksamhet. Kommunfullmäktige har beslutat om ett reglemente 1 för valnämnden. Av detta framgår det att nämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Utöver vad som anges i vallagen och handboken har kommunfullmäktige beslutat om följande mål för valnämnden: Lundabon ska uppleva att kommunens verksamhet svarar mot behoven hos den enskilde, har god kvalitet, är effektiv och bidrar till hållbar utveckling. 1 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, samt ändrat den 24 april Lunds kommuns revisorer 3 av 10

7 4. Granskningsresultat 4.1. Hantering av förtidsröster och lokaler för förtidsröstning och vallokaler I vallagens 10 kap. 2 anges att vid ordinarie val till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige får röstmottagning påbörjas tidigast den artonde dagen före valdagen. Av vallagens 3 kap. 3 3:e stycket står det: I val som gäller hela landet ansvarar varje kommun också för att det i kommunen finns röstningslokaler som i fråga om öppethållande, tillgänglighet och lokalisering ger väljarna goda möjligheter att rösta. Dessa paragrafer, tillsammans med 21 i 4 kap som anger öppettiderna i vallokalerna, utgör det legala ramverket för förtidsröstningen. I valmyndighetens handbok avseende kommunens uppgifter under valen 2010 finns det ett avsnitt som beskriver hur kommunen ska hantera förtidsröster. Dessutom har valmyndigheten tagit fram en separat handledning för förtidsröstningen. Förtidsröstning innebär att den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal 2. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet och det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning. Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med valdagen. I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen. Inför valen 2010 beslutade valnämnden att förtidsröstning vid de allmänna valen skulle göras på stadsbiblioteket och på nio av de elva biblioteksfilialerna. Dessutom skulle universitets lokaler Eden och Hollywood användas för förtidsröstning. Öppethållandet för förtidsröstning på stadsbiblioteket varierade från nio till tio timmar på vardagar och fyra till sex timmar på helgerna. Öppethållandena på biblioteksfilialerna har varit tre timmar per vardag under respektive biblioteks ordinarie öppethållande. Öppethållandena på röstmottagningarna inom Lunds universitet har varit 4 timmar per vardag under förtidsröstningsperiodens andra vecka och 6 timmar per vardag under förtidsröstningsperiodens tredje vecka. Enligt valmyndighetens handbok ska kommunen lämna förtidsrösterna till vallokalerna så tidigt som möjligt på valdagen så att röstmottagarna får tillräcklig tid för att granska dem under dagen och helst bör ett andra utskick undvikas. Av intervjuerna framgår det att hanteringen av förtidsröstningen generellt sett fungerade bra. Dock var det några valdistrikt som tyckte att förtidsrösterna hade kommit ut sent till vallokalen. Denna uppfattning bekräftas i en rapport av Ludvig Lundstedt på statsvetenskapliga institutionen som bygger på intervjuer efter valet med 22 valdistriktsordförande. Där framgår det att flera av de intervjuade känt sig stressade över att förtidsrösterna kommit till vallokalen så sent på dagen. Det 2 Med begreppet röstningslokal avses lokal där förtidsröstning är möjlig och ska inte förväxlas med den vallokal som används på valdagen. Lunds kommuns revisorer 4 av 10

8 medförde att vissa ordförande kände sig tvungna att lägga all tid på att ta hand om förtidsrösterna. I valmyndighetens sammanställning av erfarenheter från valen 2010 nämns att det totala antalet förtidsröster som togs emot i röstningslokaler utgjorde 39,4 procent av antalet avgivna röster vilket var en ökning från 2006 då motsvarande andel var 31,8 procent. Valmyndigheten skriver att de har ingen anledning att tro att förtidsröstningen kommer att minska, utan snarare att den kommer att öka i takt med att tillgängligheten till lokalerna ökar. Det innebär, menar valmyndigheten, att de regler och rutiner som finns idag inte är adekvata för att klara av att hantera det stora antalet förtidsröster. I valnämndens protokoll från december 2010 redogör ordförande och sekreterare för ett möte med posten och biblioteksorganisationen för att utvärdera valen. Av protokollet framgår det att samarbetet med posten och biblioteken fungerat väl. Biblioteken meddelar dock att de kommer att få svårt att hantera förtidsröstningen inom nuvarande organisation om antalet förtidsröster skulle öka ytterligare vid kommande val. När det gäller vallokalernas ändamålsenlighet och bemanning så var det ingen av de intervjuade som hade någon kritik att anföra Bedömning Vi bedömer att valnämndens hantering av förtidsrösterna i stort sett fungerat bra men att det finns anledning för valnämnden att beakta den kritik som framförts vad gäller sent utskick av förtidsröster till vallokalerna. Likaså bör valnämnden inför kommande val uppmärksamma valmyndighetens och bibliotekens farhågor avseende den ökande förtidsröstningen och i god tid vidta adekvata åtgärder Utläggning av valsedlar Efter valet 2009 till Europaparlamentet gjordes en JO-anmälan mot valnämnden i Lund av distriktsledaren för Piratpartiets södra distrikt. Anmälan gällde röstsedlarnas placering i förtidsröstningen på stadsbiblioteket där anmälaren menade att röstsedlarna placerats i strid med 8 kap. 2 vallagen. I sitt utlåtande gjorde JO bedömningen att valsedlarna på ett bord var placerade på ett sådant sätt att de var svåra för väljare att se när det blev kö i lokalen. Även om JO inte bedömde att valutgången påverkats så ansågs valsedelsplaceringen uppenbart oriktig och att valnämnden i Lund därför inte kunde undgå kritik. Kritiken ledde till att valnämnden inför valen 2010 vidtog flera åtgärder. Nya regler togs fram för hur valsedlarna ska placeras och hur påfyllning av valsedlar ska skötas under valdagen. I den frivilliga utbildningen som de flesta valdistrikts ordförande och vice ordförande genomgår innan valen informerades det om de nya reglerna. Reglerna ingick också i de föreskrifter som ordförande och vice ordförande fick hemskickat inför valen Trots valnämndens åtgärder och de nya reglerna framkom det efter valen 2010 kritik mot flera av valdistrikten inom kommunen. Kritiken kom främst från olika Lunds kommuns revisorer 5 av 10

9 partiföreträdare som varit på plats under valdagen och observerat att valsedlarna inte varit utplacerade i enlighet med de nya regler som valnämnden föreskrivit. Även valnämnden själv gjorde dessa iakttagelser i samband med sina kontroller av olika valdistrikt under valdagen. Som ett resultat av dessa iakttagelser beslutade valnämnden att utreda de bakomliggande orsakerna till kritiken. Utredningen som gjordes av Ludvig Lundstedt på statvetenskapliga institutionen identifierade tre brister i implementeringen av de nya reglerna: Valnämndens föreskrifter har varit alltför otydliga i beskrivningen av hur valsedlarna ska placeras Kommunikationen mellan valnämnden och valdistriktens ordförande har varit bristfällig på flera punkter gällande placeringen av valsedlar Kommunikationen mellan valnämnden och de olika partiföreträdarna har brustit, alternativt kommunikationen inom de olika partierna har varit bristfällig. Utredningen konstaterar att alla dessa brister tillsammans har medfört att valsedlarna inte har placerats i enlighet med reglerna. En av de intervjuade valdistriktens ordförande uppger att det under valdagen fanns visst huvudbry angående vilka valsedlar som valfunktionärerna skulle fylla på och vilka valsedlar som respektive partier själva skulle fylla på i valställen. Vidare uppger samme ordförande att reglerna avseende valsedelplaceringen bör kompletteras med en tydlig illustration av hur valsedlarna ska placeras. I övrigt var det ingen av de intervjuade som framförde att det varit några problem med utläggning och placering av valsedlar Bedömning Utifrån den av valnämnden initierade utredningen från år 2010 och vår granskning gör vi bedömningen att valnämndens föreskrifter för hantering av utläggning av valsedlar inte fullt ut implementerats i kommunens valdistrikt. Nämnden bör därför inför kommande val säkerställa att gällande föreskrifter för hantering av utläggning av valsedlar följs i kommunens samtliga valdistrikt Rekrytering och utbildning av valförrättare samt kompetensutveckling för nämnd respektive valkansli Inom ramen för valnämndens uppdrag ingår att anskaffa material och de lokaler som krävs för att genomföra valen och rekrytera och utbilda tillräckligt antal röstmottagare och annan personal. I valen 2010 arbetade 68 valdistrikts ordförande, 68 vice ordförande och 340 valförrättare och valfunktionärer. Lunds kommuns revisorer 6 av 10

10 Valnämnden uppdaterar inför varje val sitt adressregister över tidigare valmedarbetare och kontaktar samtliga dessa (inklusive tidigare reserver) inför det nya valet. Vidare kontaktar nämnden ordförande och vice ordförande i syfte att dessa ska kunna ge tips om lämpliga medarbetare på sina respektive arbetsplatser. Utöver kontakterna med banker samt jurist- och revisionsbyråer har valnämnden även gjort "riktade" insatser genom annonsering på offentliga myndigheter (t ex inom Lunds universitet då det gällt förtidsröstningen inom universitetets område). Dessutom finns det en länk på valnämndens hemsida där det går att anmäla sitt intresse för att arbeta som valförrättare. Av valnämndens protokoll från den 26 januari 2010 framgår det att valnämndens ordförande vid de fem senaste valen hållit utbildning för valfunktionärer. Inför de allmänna valen 2010 förklarade ordförande sig villig att genomföra utbildning om sammanlagt 15 utbildningstillfällen. Det ska noteras att dessa utbildningar inte var obligatoriska. Trots detta medverkade 86 procent av samtliga valförättare vid utbildningarna år Det kan också nämnas att endast en av de 68 valdistriktens ordförande inte deltog på utbildningarna år Enligt valnämndens presidium har det inte de senaste valen funnits problem att rekrytera valförrättare. När det gäller utbildning av valförrättare så uppger de intervjuade valdistriktens ordförande att de erbjudna utbildningarna i stort sett har varit tillfyllest. Några av de intervjuade valdistriktens ordförande anser dock att utbildningen bör vara obligatorisk för samtliga valförrättare som medverkar under kommande val. Vidare framförs ett önskemål om att valnämnden bör erbjuda differentierade utbildningar som riktar sig till nybörjare och mer erfarna valförrättare. När det gäller kompetensutveckling för valnämnden och valkansliet så är det primärt varje enskild ledamots och ersättares eget ansvar att fortbilda sig inom sitt ansvarsområde. Valnämndens gemensamma ansvar för kompetensutveckling innebär enligt uppgift att ordförande bevakar, samt vid behov kontrollerar och följer upp, att densamma genomförs. Vidare informerar valnämndens ordförande och sekreterare regelbundet nämnden om olika händelser och frågor som har bäring på nämndens ansvarsområde Bedömning Vi bedömer att valnämndens upplägg och genomförande av rekrytering och utbildning av valförrättare samt kompetensutveckling av nämnd och kansli i huvudsak har varit tillfredsställande. Valnämnden bör emellertid beakta de synpunkter som valdistriktens ordförande har framfört. Därtill vill vi att valnämnden också beaktar de synpunkter som gjorts beträffande utlägg av valsedlar (se avsnitt 4.2), det vill säga utbildningsmaterialet ses över eller kompletteras Genomförande av onsdagsräkning Tre dagar efter valdagen ska kommunen genomföra rösträkning, den så kallade onsdagsräkningen. Vid onsdagsräkningen behandlar kommunen: Lunds kommuns revisorer 7 av 10

11 de förtidsröster som röstmottagare har underkänt på valdagen de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Detta är förtidsröster från annan kommun, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndighet som aldrig skickats ut till vallokal eller kommit till kommunen efter valdagen När samtliga röster granskats ska kommunen registrera in resultatet för vart och ett av valen i valdatasystemet 3 och transportera rösterna till länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning. Valnämnden ska under onsdagsräkningen antingen godkänna eller underkänna rösterna. Utfallet av onsdagsräkningen kan de facto påverka valutgången i en kommun. I genomförandet av onsdagsräkningen år 2010 hade valnämnden åtta räknegrupper samt ledningspersonal till sin hjälp. Valnämnden presidium uppger att onsdagsräkningen är en tidskrävande process och att det hanterades cirka röster, varav cirka var brevröster. Under onsdagsräkningen underkände valnämnden drygt 10 procent av samtliga brevröster. Presidiets uppfattning är att genomförandet av onsdagsräkningen fungerade bra Bedömning Utifrån gjorda intervjuer är vår bedömning att onsdagsräkningen genomförts på ett tillfredsställande sätt Förvaring av förtidsröster, röstlängder, rapporteringsblanketter och andra känsliga dokument I Valmyndighetens handbok 2010 framgår det att Valmyndigheten i samband med valet till Europaparlamentet fick ta emot en del synpunkter från väljare runt om i landet som ansåg att uppsamlingslådorna i vissa lokaler inte gav ett tillförlitligt intryck. Därför rekommenderar Valmyndigheten att alla uppsamlingslådor ska ha lock och vara låsta eller förseglade. När röstningslokalen inte är öppen måste det finnas möjlighet att förvara material och röster på ett säkert sätt vilket ställer krav på tillgång till valv eller kassaskåp. Om lokalen saknar valv eller kassaskåp måste rösterna dagligen transporteras till ett säkert förvaringsutrymme. Inför förtidsröstningen ska kommunen skriva ut så kallade väljarförteckningar vilket görs via valdatasystemet. Valdatasystemet skapar en väljarförteckning för varje röstningslokal som innehåller uppgifter om länskod, kommunkod, lokalkod (alla kommunens röstningslokaler får ett unikt nummer av valdatasystemet) och löpnummer. Väljarförteckningen tilldelar på så vis varje förtidsröst ett unikt nummer som gör det möjligt att se var rösten tagits emot. Det är viktigt att väljarförteckningen förvaras säkert efter röstningslokalens stängande. På valdagen då röstningen börjar ska röstlängd finnas på plats i alla vallokaler. Röstlängdsregistret fastställs 30 dagar före valdagen och trycks upp ca en vecka före valdagen. Fram till valen är det nödvändigt att röstlängderna förvaras på ett säkert 3 Valdatasystemet är det gemensamma IT-stöd som valadministrationen använder. Systemet har cirka användare på Valmyndigheten, länsstyrelser, kommuner, partikanslier, utlandsmyndigheter och tryckerier. Lunds kommuns revisorer 8 av 10

12 och rättssäkert sätt. Andra viktiga dokument som också ska förvaras säkert är resultatbilagorna där resultat för respektive val och politiskt parti noteras. Resultatbilagorna är unika för varje vallokal. Av intervjun med valnämndens presidium framgår det att röstlängderna förvaras i kommuns stadsarkiv. Dagen innan valdagen 2010 distribuerades röstlängderna ut till de olika valdistrikten där de sedan lades i valurnorna och förseglades. Då biblioteksfilarna inte hade några valv eller kassaskåp så fanns det valarbetare som hämtade in förtidsrösterna och transporterade dem till stadsbibliotekets säkerhetsvalv Bedömning Vi bedömer att valnämnden under valen 2010 säkerställde att förvaringen av förtidsröster, röstlängder och resultatbilagor var tillfredsställande Planering inför de kommande valen Enligt valnämndens ordförande börjar planeringen för de kommande valen redan månaderna efter de genomförda valen. På sammanträdet i december 2010 gick valnämnden igenom de skriftliga synpunkter som inkommit från valmedarbetare. På samma sammanträde behandlade valnämnden den redan tidigare nämnda utredningen av Ludvig Lundstedt. Under sammanträdet redogjordes också för bibliotekets synpunkter på utvecklingen av antalet förtidsröster (se avsnitt 3.1). Under våren 2011 har valnämnden tagit fram en aktivitetsplan för valnämnden under mandatperioden som redovisar nämndens planering för de kommande valen Bedömning Vår bedömning är att valnämnden har en god framförhållning när det gäller planeringen inför de kommande valen. Vi anser dock att de underlag som planeringen grundas på i vissa delar kan utvecklas. Exempelvis skulle nämnden med fördel kunna ha som rutin att använda enkäter vid uppföljningen och utvärderingen av genomförda val. Lunds kommuns revisorer 9 av 10

13 5. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Efter granskning av samtliga kontrollmål är vår sammantagna bedömning att valnämnden till en övervägande del säkerställer att genomförandet av val sker på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt. Granskningen har emellertid identifierat ett antal områden som valnämnden bör beakta i sitt fortsatta arbete. Vi anser därför att valnämnden: bör beakta den kritik som framförts vad gäller sent utskick av förtidsröster till vallokalerna. inför kommande val bör uppmärksamma valmyndighetens och bibliotekens farhågor avseende den ökande förtidsröstningen och i god tid vidta adekvata åtgärder. inför kommande val bör säkerställa att gällande föreskrifter för hantering av utläggning av valsedlar följs i kommunens samtliga valdistrikt. bör överväga om de utbildningar som nämnden erbjuder ska vara obligatorisk för samtliga valförrättare som medverkar under de kommande valen bör ta ställning till huruvida valförättarna ska erbjudas differentierade utbildningar som riktar sig till nybörjare och mer erfarna valförrättare. bör komplettera uppföljning och utvärdering av genomförda val med en enkät som skickas till samtliga valmedarbetare Alf Wahlgren Lena Salomon Projektledare Uppdragsledare Lunds kommuns revisorer 10 av 10

Valnämnden 2014-11-26 1 (9) Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Ingrid Årdh-Strid (S), vice ordförande Einar Holmquist (S)

Valnämnden 2014-11-26 1 (9) Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Ingrid Årdh-Strid (S), vice ordförande Einar Holmquist (S) Valnämnden 2014-11-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 november 2014 kl. 14.00 16.10 Beslutande Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Ingrid Årdh-Strid (S), vice ordförande

Läs mer

Tillförlitligheten i genomförande av val

Tillförlitligheten i genomförande av val www.pwc.se Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Maj 2014 Tillförlitligheten i genomförande av val Surahammars kommun Innehållsförteckning Sammanfattning och bedömning... 1 1. Inledning...2 1.1. Uppdrag och

Läs mer

Eva Lotta Elovsson, sekreterare. Hans Dahm. Sekreterare Paragrafer 1-12. Eva Lotta Elovsson. Kjell-Åke Johansson. Hans Dahm ANSLAG/BEVIS

Eva Lotta Elovsson, sekreterare. Hans Dahm. Sekreterare Paragrafer 1-12. Eva Lotta Elovsson. Kjell-Åke Johansson. Hans Dahm ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 18.00-19.15 Beslutande Kjell-Åke Johansson, (KD) ordf Ingemar Ryefalk, (FP) Ove Emanuelsson, (M) Torbjörn Andersson, (FP) ersätter Mattias Johansson (C)

Läs mer

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014 Handlingar till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014 Sidan 3 av 27 Ärende 1 Sidan 4 av 27 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 27 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Kristina Jansson

Läs mer

EP OCH RKL VAL 2014 UPPFÖLJNING UTVÄRDERING. Valnämnden 21 oktober

EP OCH RKL VAL 2014 UPPFÖLJNING UTVÄRDERING. Valnämnden 21 oktober EP OCH RKL VAL 2014 UPPFÖLJNING UTVÄRDERING Valnämnden 21 oktober FÖRTIDSRÖSTNING Platser Totalt Bäckby bibliotek 3133 Irsta barn- och ungdomsbibliotek 245 Karlsgatan2 - ett hus med två museer 1035 Mälardalens

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

2014-01-20. Underskrifter Sekreterare 1-10 Lars Nilsson. Monica Nordvall-Hedström

2014-01-20. Underskrifter Sekreterare 1-10 Lars Nilsson. Monica Nordvall-Hedström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Förvaltningsbyggnaden Laila Furskog, (s) ordförande Ove Haarala (v) Ingrid Josefsson (m) Jan-Erik Apelqvist (s) Gun Isaxon (skp)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2015-02-10

PROTOKOLL 1 (11) 2015-02-10 PROTOKOLL 1 (11) 2015-02-10 Valnämnden Plats och tid Stadshotellet, sammanträdesrum Åbyn, kl. 13.00-15.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Per-Ivar Skogqvist (KD), vice ordförande Agneta Hansson

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen

Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen KAPITEL 9 Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen Bestämmelser om vallokaler finns i 38 kap. 45, 48 51 kyrkoordningen samt i 11 och 12 samt 18 22 Kyrkostyrelsens

Läs mer

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Tjänsteskrivelse 2017-11-07 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Valnämnden Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Förslag till beslut 1. Valnämnden

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

PM till Valnämndens möte torsdag 27 mars 2014

PM till Valnämndens möte torsdag 27 mars 2014 PM till Valnämndens möte torsdag 27 mars 2014 Ärende 1 Val av justerare I tur att justera är Bo Johansson. att utse Bo Johansson att utöver ordförande justera dagens protokoll. Ärende 2 Aktuellt från valkonferens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2014-04-28 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 13.30-16.00 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Thomas Nordenstam (KD)

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 45-51, 53-54 Sonja Sareyko (C) 52 Ej tjänstgörande Lars Haraldsson

Läs mer

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia Stadgar för Vänföreningen till ROS PGL of Ostrogothia Fastställda 2012-07-23. Först antagen 2012-07-23.

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen Lekmannarevisorerna i Kraftringen AB och 2009-01-15 För kännedom: Kraftringen Service AB avseende Upphandlingar avseende Personuppgiftslagen Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen På

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (11)

Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden 2015/11 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-18:20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Klara Strandberg (S), vice ordförande, tjänstgör

Läs mer

Tunasalen, Vimmerby Tisdagen den 15 april2014 Kl 08.30-09.50

Tunasalen, Vimmerby Tisdagen den 15 april2014 Kl 08.30-09.50 Vimmerby kommun www. vimmerby.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Sammanträdesdatum 2014-04-15 Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Tunasalen, Vimmerby Tisdagen

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Valen 2014

GRANSKNINGSRAPPORT. Valen 2014 GRANSKNINGS Valen 2014 Projektledare: Göran Holmberg För beslut i revisorskollegiet 2014-12-17 RAPP VN 2014(266725)_TMP Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp):

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Tilda Lindell 13 juni 2014 Granskning av överförmyndarverksamheten Vallentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS 1 (24) Valnämnden 2014-03-31 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå måndagen den 31 mars 2014 kl 13.00-13.45 Beslutande Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Ärendelista 18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val 20 Säkerhet i röstningslokalen

Läs mer

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT Reglemente för revisorerna i Trosa kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-22, 72, Dnr 2006/675 1 Revisionens roll Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2313-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2014-08-15 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Kjell Norén (S) Gun Sundberg

Läs mer

Rapport avseende granskning av resursfördelning

Rapport avseende granskning av resursfördelning Rapport avseende granskning av resursfördelning inom kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 5

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2015-09-09

Servicenämnden handlingar 2015-09-09 Servicenämnden handlingar 2015-09-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2015-09-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Tylebäck Sammanträdesdatum

Läs mer

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5736-2015 Sid 1 (5) Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 Närvarande från Riksdagens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Reglemente för krisledningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 13 juni 2013 Gäller fr.o.m. den 14 juni 2013 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Granskning av valnämndens verksamhet. Ängelholms kommun. Januari Adrian Göransson, Revisionskonsult

Granskning av valnämndens verksamhet. Ängelholms kommun. Januari Adrian Göransson, Revisionskonsult Granskning av valnämndens verksamhet Ängelholms kommun Januari 2011 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål... 3 1.3

Läs mer

Att ställa upp i kyrkovalet

Att ställa upp i kyrkovalet Att ställa upp i kyrkovalet Innehåll BYGGA KYRKA TILLSAMMANS..................... 3 Flera sätt att delta i bygget............................ 3 Kyrkoval 18 september 2005......................... 3 Nu

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag Plats och tid Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1, kl. 18.00 18.40 ande Lars Olin (M) ordförande Elisabeth Tedestål (M) Britt Lindal (M) Gustav Schyllert (M) Bengt Bergström (FP) Kjell Bornhager (KD)

Läs mer

Dnr Vln 2014/21 Slutrapport Europaparlamentsvalet 2014

Dnr Vln 2014/21 Slutrapport Europaparlamentsvalet 2014 2014-06-03 1 (10) Dnr Vln 2014/21 Slutrapport Europaparlamentsvalet 2014 Sammanfattning och slutsatser Denna rapport beskriver och analyserar arbetet kring kommunens åtaganden i samband med Europaparlamentsvalet

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

KALLELSE. föreningens årsmöte kan besluta om hur kallelse till föreningsmöten skall ske och hur långt i förväg kallelse ska ske.

KALLELSE. föreningens årsmöte kan besluta om hur kallelse till föreningsmöten skall ske och hur långt i förväg kallelse ska ske. KALLELSE Styrelsemöte: Föreningsmöte: Årsmöte: det enklaste sättet är att styrelsen själv kommer överens om hur kallelse till styrelsemötena skall ske. Styrelsens ordförande har alltid ansvaret för kallelser

Läs mer

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.05 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Jerry Elvin (S), vice ordförande Gunnar Nilsson (M) Bernt Larsson (C) Maria Lagerman (S), ersättare

Läs mer

Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun

Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun Sida 1 av 2 215 Diarienr: 2017KS/0730 Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun Beslut Värmdö kommuns två valkretsar slås samman och kommunen utgör från och med valet 2018 en valkrets. Beslutsnivå Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN 2014:15 REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val. Tillämpningsområde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:00 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Stig Lindqvist (S) Per-Axel Siljebäck (M) Monika Pettersson (C) Mikael Karlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Monica Nordvall-Hedström

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Monica Nordvall-Hedström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 85 (93) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden sammanträdesrum 3 10:00 12:25 Beslutande Laila Furskog (S), ordförande Jan-Erik Apelqvist (S) Ove Haarala (V) Margareta Henricsson

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2014-12-11 1 Ärendelista Sid nr Justering... 4 30 Svar på revisionsrapport... 5 31 Ekonomisk rapport... 6 32 Erfarenheter av valåret 2014... 8 33 Utbildning för ledamöter och ersättare i nämnder

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 9.00-9.45 Beslutande Pär Carlsson (S) ordförande Björn Olsson (C) v ordf Björn-Åke Bergman (FP) Christer Danielsson (M) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Plats och tid Stora Vänortsrummet kl 16.00-16.45 Beslutande Lena Schenström (C), ordförande Tord Horn (S) Eva Pettersson (S) Sune Lang (S) Ann-Britt Wikman (S) Anders Nordlander (M) Övriga deltagare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Revisionsrapport Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Östersund kommun 2 oktober 29 Erik Palmgren Revisionskonsult Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström

Läs mer

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult Revisionsrapport Föreningsbidrag Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

PROTOKOLL 2012-12-11. Manne Olsson. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 136-149 Alf Wahlgren. Ordförande... Aina Andersson

PROTOKOLL 2012-12-11. Manne Olsson. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 136-149 Alf Wahlgren. Ordförande... Aina Andersson TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-12-11 Plats och tid Parken Trelleborgssalen, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagare Aina Andersson, 1:e vice ordförande

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Kallelse till sammanträde med valnämnden

Kallelse till sammanträde med valnämnden Kallelse till sammanträde med valnämnden 2014-02-25 Tid: Måndagen den 3 mars, kl. 16.00 Plats: Sammanträdesrummet i Trosa kommunhus Ärenden 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. 14-19 Greger Tidlund (S) vice ordf. 14-20 Birgitta Danielsson (S) 11-13 Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande Birgitta

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kyrkostyrelsen har det övergripande ansvaret för de direkta valen. (SvKB 2003:9)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kyrkostyrelsen har det övergripande ansvaret för de direkta valen. (SvKB 2003:9) Nionde avdelningen: Val Inledning Inom kyrkan väljs människor till olika förtroendeuppdrag och för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar. Så har det varit genom kyrkans hela historia.

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.30 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

RAPPORT 2011:1. Erfarenheter från valen den 19 september 2010

RAPPORT 2011:1. Erfarenheter från valen den 19 september 2010 RAPPORT 2011:1 Erfarenheter från valen den 19 september 2010 Erfarenheter från valen den 19 september 2010 Rapport 2011:1 Dnr. 11-019/0 Innehållsförteckning Erfarenheter från valen den 19 september 2010...

Läs mer

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014 Valnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-25 Ärendelista 1 Valdistriktsindelning inför 2014 års val 2 Valnämndens budget 2014 3 Information om valnämndens erfarenheter från tidigare val 4 Valets utmaningar

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Gustav Schyllert (M)

Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Gustav Schyllert (M) 5) Plats och tid Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1, kl. 18.00 18.20 ande Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Britt Lindhal (M), tjänstgörande

Läs mer

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Enkät styrelsens arbete 6 3. Uddevalla

Läs mer

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Linda Gustavsson Adrian Göransson April 2013 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Revisionsfråga... 5 2.3. Metod och avgränsning... 5 3.1.

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5735-2011 Sid 1 (6) Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

Valnämndens policy för röstmottagning 2018

Valnämndens policy för röstmottagning 2018 BESLUTAD VN 35 Valnämndens policy för röstmottagning 2018 Servicepartner 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Berndtsson, Håkan 021-391656 hakan.berndtsson@vasteras.se VÄSTERÅS STAD Valnämndens

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2012-02-08 1 Plats och tid Kommunhuset, onsdag 8 februari 2012, kl. 18.00 18.50 Beslutande Lars-Göran Asp (V), ordförande Ingmar Andhill (S), fr.o.m. 2, kl. 18.15 Viola Olofsson (S) Caisa Berntson

Läs mer