REGIONENS DOLDISAR TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats. Möt direktören för regional utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONENS DOLDISAR TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats. Möt direktören för regional utveckling"

Transkript

1 Posttidning B Mars 2015, årgång 34 Tebladet personal delas ut sex gånger om året. KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats SIDORNA Möt direktören för regional utveckling SIDAN 13 TEMA: REGIONENS DOLDISAR Tebladstårtan går till Per Arneborn SIDAN 15

2 2 Aktuellt Tebladet nummer 2, 2015 Alla viktiga doldisar Region Örebro län har många ansvarsområden som exempelvis kollektivtrafik, regional utveckling, folkhögskolor och kultur. Men de flesta tänker nog ändå på vården. Många anställda har arbetsuppgifter som handlar om att stötta viktiga verksamheter. Utan deras service och stöd skulle allt stanna, ibland direkt, ibland så småningom. I det här numret träffar vi städpersonal, lönecontrollers, kockar, steriltekniker, parkarbetare och IT-personal. Vi skriver också om framtidens vårdavdelning som ska bidra till att utveckla vården och bättre ta tillvara resurser och kompetens. Det ska i slutändan ge patienterna en bättre vård. Redaktionen Victoria Rydergård redaktör E-post: regionorebrolan.se redaktör E-post: regionorebrolan.se Sana Aljazairi Praktikant E-post: Adress: Tebladet, Region Örebro län Box 1613, Örebro, Fax: 019/ , Texttelefon: , E-post: Tebladet är en fri, partipolitiskt och fackligt neutral tidning. Redigering och nyhetsvärdering sker efter journalistiska principer och följer de etiska regler som finns för press, radio och TV. Karin Wettermark- Jonsson ansvarig utgivare Tebladets utgivning och manusstopp 2015 (preliminär.): (P - personaltidning, L - länstidning) Nr 3 23 april (30 mars) L Nr 9 27 okt (12 okt) P Nr 4 5 maj (20 april) P Nr 5 4 juni (18 maj) L Nr 6 23 juni (8 juni) P Nr 7 1 sep (17 aug) L Nr 8 8 okt (21 sep) P Nr nov (9 nov) L Nr dec 30 nov) P Tryck: Daily print Inledare marie-louise forsberg-fransson regionstyrelsens ordförande Vi frågar regionens politiker Allt det nya känns spännande Region Örebro län har varit igång i 10 veckor och styrelsen och flertalet övriga politiska instanser har haft sina första möten. Vi i den politiska ledningen har haft flera möten för att utmejsla hur vi ska arbeta och hur vi ska fokusera på kort och lång sikt. Allt det nya känns spännanande och utmanande. Vårt största ansvar gäller hälso- och sjukvård. Men vi har också en viktig roll för tillväxt och utveckling inom flera områden i samhället. En förutsättning att utveckla våra organisationer är att våga förändringar. Känna en trygghet i förändringsprocesser med våra medarbetare. När vi nu sätter en ny regionoch hälso- och sjukvårdsorganisation på vår karta gör vi det för att få en organisation som svarar bättre mot medborgarnas behov. Vi kommer att få bättre möjlighet att utveckla länet och sjukvården samtidigt som vi tar tillvara och utvecklar personalens kunnande. Vi strävar efter att få ett mer enhetligt hälso- och sjukvårdssystem med en väl integrerad forskning och utbildning. Den nya organisationen ska utifrån patientens fokus skapa en bättre samordning och använda Region Örebro läns gemensamma resurser mer effektivt. För att trivas på arbetet är möjligheter till utveckling viktigt, att få goda förutsättningar till att inhämta nya kunskaper och en öppenhet för nytänkande i arbetssätt och organisation. En förutsättning att utveckla våra organisationer är att våga förändringar Vad ska Region Örebro län göra för att lösa den framtida kompetensförsörjningen? Vi i regionledningen vill att regionen ska vara en attraktiv arbetsplats och arbetar för att förbättra. Med över anställda fördelat inom cirka 250 olika yrkeskategorier, måste arbetet ske stegvist och målinriktat. Det gäller såväl för lönesättning som för arbetsmiljöarbete. I år satsas det bland annat på akademiska utbildningstjänster för sjuksköterskor. Vi erbjuder förmånliga utbildningsvillkor för strategiskt prioriterade specialistutbildningar för sjuksköterskor, som exempelvis till barnmorska och distriktssköterska. Under 2014 tog 66 personer vara på denna möjlighet och ytterligare 25 har påbörjat detta i år. Vi har, liksom övriga regioner och landsting i landet, brist på vårdpersonal och då framförallt sjuksköterskor. Det finns flera orsaker till detta, bland annat att den förra regeringen minskade anslaget till utbildningsplatserna för sjuksköterskor. På Örebro Universitet handlar det om 20 färre per år. För att lösa en del av bekymret med bristen ses arbetsuppgifter över och omorganiseras. Trots att Region Örebro län har ökat antalet anställda sjuksköterskor från 2495 personer i januari 2011 till 2572 personer i januari i år har vi en bristsituation. För att få en god arbetsmiljö är det viktigt att ta tillvara alla yrkesgruppers kompetens fullt ut. Ett sätt är att personal jobbar mer i team där fler kan dela på arbetsuppgifterna. Det blir tryggare och mindre sårbart än att jobba i så kallad parsjukvård som är vanligt i dag. Det pågår ett projekt inom hälso- och sjukvården om framtidens vårdavdelning, vilket handlar om rätt kompetens på rätt plats för ett effektivt och kvalitetssäkert användande av kompetens. Vi säkrar kompetens för akademiker inom administrativa områden genom samarbete kring traineetjänster tillsammans med Örebro kommun och Örebro universitet. Ovan är en del exempel på hur arbetet pågår att förbättra arbetsmiljö och göra arbetsplatserna mer attraktiva. Om vi ska lyckas med förbättringsarbetet måste alla vara delaktiga. Anders Ceder, Socialdemokraterna: Pär-Ove Lindqvist, Moderaterna: Anna Ågerfalk, Folkpartiet: Maria Nyberg, Vänsterpartiet: Ewa Sundkvist, Kristdemokraterna: Torbjörn Ahlin, Centerpartiet: Camilla Hansén, Miljöpartiet: Per Söderlund, Sverigedemokraterna: Region Örebro län fortsätter att utvecklas som attraktiv arbetsgivare där karriärvägar, löner och arbetets organisation är viktiga ingredienser. Det behövs fler utbildningsplatser både för grundutbildning och för vidareutbildning, gärna där man kan kombinera arbete med utbildning. Vi måste locka ungdomar att arbeta inom vård och övrigt samhällsarbete. Projektet Arbetsmarknadskunskap som stöder vägledarna i skolor är ett exempel men att vi alla blir ambassadörer är kanske det viktigaste på lång sikt. Vi vill erbjuda alla medarbetare en trivsam arbetsplats. Satsa på bättre IT-system för att underlätta för vårdens medarbetare, så att mer tid kan ägnas åt patienterna snarare än åt administration. Vi vill också införa karriärtjänster för sjuksköterskor. Anställ fler läkare och sjuksköterskor. Premiera vidareutbildning. Nyttja alla personalgruppers kompetens och ta tillvara deras förslag på förbättringar. Utveckla ledarskapet så att vi får duktiga chefer på alla nivåer. Vi måste akut och långsiktigt skapa bättre möjligheter och miljöer att utvecklas och göra karriär inte minst inom vården i regionen. Det förutsätter bra ledare och chefer med makt att påverka löner, karriär och arbetsmiljö för varje medarbetare. Dörren ska öppnas för fler arbetsgivare inom både privat och ideell sektor i länet. Det skapar möjligheter att påverka sin arbetssituation och utveckling över tid och ställer samtidigt krav på arbetsgivare att ständigt utvecklas. Regionen behöver stärka varumärket attraktiv arbetsgivare. Detta genom att medarbetare får utvecklas i yrket. Vi ska säkerställa att kompetens används på rätt sätt så det gagnar alla medarbetare och medborgare i regionen. Regionen ska erbjuda de anställda en hållbar och hälsosam arbetsplats, så de orkar med ett liv utanför arbetet. Medarbetare som trivs och känner att de gör ett bra arbete rekommenderar gärna andra att arbeta hos oss. Region Örebro län behöver vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda bra arbetsklimat med ekonomiskt stöd eller betald arbetstid för vidareutbildning eller forskning, samt ge högre löner. Fler sjuksköterskor behöver utbildas. Läkare och sjuksköterskor bör få göra rätt uppgifter, därför behöver vi undersöka hur det ser ut med administrationen, kanske kan andra personalgrupper få utökade eller nya uppgifter. Garantera en väl fungerande kollektivtrafik. Regionen måste upprätta en strategi för kompetensförsörjning. Vi ska göra våra arbetsplatser attraktivare, inrätta fler karriärtjänster och öppna mer för andra aktörer inom sjukvården, då alla inte vill jobba hos en stor arbetsgivare. Samarbetet med universitetet ska fördjupas. Vi ska öka utbildningen av utländska läkare som vill jobba här. Regionen har också ansvar för att genom samverkan med universitet och kommuner se till att utbildningen anpassas till arbetsmarknadens behov. En attraktiv arbetsgivare erbjuder jämställdhet, utvecklingsmöjligheter till exempel genom kompetensutveckling som specialistsjuksköterskorna. Bra arbetstider och villkor som passar där man befinner sig i livet. Miljöpartiet följer med spänning det försök med arbetstidsförkortning som pågår i Göteborg Universiteten och gymnasieskolorna bär ett stort ansvar för rätt kompetens till de studerande. Utöver det måste Region Örebro län vara en attraktiv arbetsplats i konkurrensen med andra regioner och landsting för att locka personer att söka sig hit. Heltidstjänster ska erbjudas i så stor utsträckning som möjligt och den arbetsrelaterade sjukfrånvaron minskas genom förebyggande arbete och rehabilitering. Förebyggande av sjukfrånvaro ska prioriteras för att få ner antalet sjukskrivningar.

3 Aktuellt Tebladet nummer 2, Michael Holmér utsedd till årets bästa handledare Kärlsektionen vid Kärl-thoraxkliniken på USÖ får 2014 års randningspokal Michael Holmér, överläkare och dubbelspecialist i allmänmedicin och geriatrik har tilldelats 2014 års handledarpris Ledstjärnan. Varje år delar SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, i Örebro ut ett pris till årets bästa handledare inom Region Örebro län kallat Ledstjärnan. Samtidigt delas också den så kallade Randningspokalen ut till den klinik som bäst tagit hand om ST-läkare under deras sidotjänstgöring, randning. Enastående förebild 2014 års handledarpris Ledstjärnan gick till Michael Holmér överläkare och dubbelspecialist i allmänmedicin och geriatrik på Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Nu lanseras en app och en webbsida med riktlinjer för antibiotika inom Region Örebro län. Appen och webbsidan är riktad till förskrivare. Riktlinjer om antibiotika har tidigare funnits i tryckt format och handlat om antibiotikabehandling i öppen vård. Nu finns riktlinjerna istället i en app och på webben och omfattar även gemensamma rekommendationer för behandling av infektioner på sjukhus, antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom tandvården. Det är Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) i Örebro län som har tagit fram appen/webbsidan. Informationen om antibiotikariktlinjer blir nu mer enhetlig och lättillgänglig, förklarar Mårten Prag, överläkare och Stramaläkare inom Region Örebro län, som varit med och arbetat fram appen. Många av rekommendationerna som används på sjukhus har tidigare publicerats på intranätet och då funnits tillgänglig på olika klinikers egna Motiveringen lyder: Michael är en enastående förebild, handledare och föregångsman vars kunskapsförråd är både brett och djupt. Michael kan på ett inspirerande sätt föra över sin kunskap till Michael Holmér sina adepter och tar sig alltid tid att handleda och svara på kniviga frågor oavsett sin egen arbetsbelastning. Michael vågar gå in i svåra diskussioner och föra etiska dilemman upp till ytan i det dagliga arbetet. Som handledare ger han ovärderligt stöd, uppmuntran, konstruktiv feedback och konkreta råd. Michael Holmér, överläkare och dubbelspecialist inom allmänmedicin och geriatrik, förkroppsligar den lärare och läkare som vi skulle vilja intranätssidor. Risken är då att innehållet inte uppdateras på alla ställen, när exempelvis nationella riktlinjer revideras. Mårten Prag uppmanar alla som förskriver antibiotika att överge alla tidigare dokument och istället använda den nya appen eller webbplatsen för att ta del av de allra senaste riktlinjerna för antibiotika i Örebro län. Rekommendationerna är evidensbaserade och i linje med de nationella ställningstaganden som finns. Informationen uppdateras fortlöpande. Är det nödvändigt att olika landsting/regioner skapar egna riktlinjer för antibiotikaanvändning? Ja, eftersom att appen även innehåller praktisk information om provtagning och annan handläggning och kontakter som bara gäller inom Region Örebro län, förklarar Mårten Prag. Vi hoppas att detta ska leda till bättre följsamhet till våra riktlinjer. Och i det långa loppet hoppas vi naturligtvis att antibiotikaförbrukningen i länet ska minska, säger Mårten Prag. Helena Jansson bli framöver års randningspris Randningspokalen gick till Kärlsektionen vid Kärl-thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Motiveringen lyder: Kärlsektionen på Kärl-thoraxkliniken tilldelas årets randningspokal. Trots att det är en liten klinik lyckas de skapa en otroligt lärorik randning för kirurg-st och lyckas förmedla vad kärlkirurgi är både teoretiskt och operativt. Det är högt i tak och undervisningen har inga arbetstider. ST-läkarna är en självklar del i arbetet både vid planeringen av operationer och i operationssalen. Kunskaperna förmedlas genom pedagogisk dialog där alla möts som kollegor utan hierarkiska strukturer. Vi vill på detta sätt uppmärksamma deras arbete, engagemang, flit och utbildningsinsatser! Ny app och webbsida om antibiotika 1177.se i mötet med patienten På webbplatsen 1177.se kan du som arbetar i vården hitta information och material som ger dig stöd i mötet med dina patienter. Bland annat finns material om patientlagen riktad till vårdpersonal. Här kan se underlätta för dig att leva upp till informationsplikten i den nya patientlagen. På webbplatsen finns bland en broschyr om hur du kan använda 1177.se i mötet med patienten och affischer att sätta upp i personalrum. Läs mer: vardpersonal Sedan 1 januari behöver inte de som fyllt 85 år betala för besök på vårdcentraler eller sjukhusmottagningar. Avgiftsfriheten gäller alla de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet för besök, rådgivning eller receptförskrivning, samt besök för att få förbrukningsartikel eller hjälpmedel. Fakta: Antibiotikariktlinjerna finns tillgängliga som en app för Iphone, Android och andra smartphones och för läsplattor. En spegling av appens innehåll finns på webben så att innehåll och struktur är likadan och bara behöver uppdateras på ett ställe. Appen/webbplatsen lanserades i månadsskiftet februari-mars. Appen heter: Strama Örebro län Webbadressen är: https://strama.regionorebrolan.se Information om gratis vård Patienter ska även i fortsättningen betala för inläggning i sjukhusvård, hjälpmedel, vanlig tandvård, läkemedel och sjukresor med mera. Ett informationsblad kan laddas ned och sättas upp på mottagningar och vid kassor. På denna sida hittar du informationsbladet som du kan skriva ut: intra.orebroll.se/trycksaker Utblick Välkommen till Region Örebro län I årets första nummer av vår personaltidning vill jag passa på och välkomna till Region Örebro län. Efter ett intensivt förberedelsearbete har nu Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro blivit en gemensam organsation. Alla våra verksamheter har stor betydelse för vår regions utveckling. Varje dag påverkar vi människors, företags och organsationers möjlighet att utvecklas. Den uppgiften tar vi på allvar, och vi ska känna både stolthet och ödmjukhet inför den. Så här i inledningen på det nya året ägnas mycket arbete åt att få den nya regionorganisationen på plats. En helt ny förvaltning som ska ägna sig åt regionala utvecklingsfrågor har bildats. På regionkansliet tillkommer en enhet som ska fokusera på frågor kring hållbar utveckling. Inom hälso- och sjukvården står vi inför ett förändringsarbete som ska ge en starkare organisation och bättre möjligheter att uppnå våra gemensamma mål. Det pågående förändringsarbetet påverkar alla förvaltningar och alla oss som arbetar i regionen, om än i olika omfattning. Förändringar kan upplevas som energikrävande och frustrerande medan de pågår, men de är också en nödvändighet för att vi ska komma ut starkare och bättre rustade för att möta både vår nutid och vår framtid. Vår nya organisation ska ge oss bättre förutsättningar för att erbjuda en riktigt högklassig hälso- och sjukvård och tandvård, arbeta för regionens utveckling och kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Min bild är att vi i Region Örebro län har mycket goda förutsättningar att lyckas i vårt uppdrag. Nyligen har Region Örebro län slutit ett samverkansavtal med Örebro universitet, vi har träffat en avsiktsförklaring med länsstyrelsen och ett samarbetsavtal om ambulanshelikopter med Landstinget i Värmland. Vi står inför flera spännande samarbeten med kommunerna, näringslivet och andra aktörer i regionens utvecklingsfrågor. Mer än någonsin tidigare är vi beroende av vår omvärld. En ökad samverkan kräver också av oss en stor öppenhet och en vilja att dela med oss. Det är också här, i vår samverkan med andra, som vi får in nya idéer och energi och vi ser att summan av vårt arbete tillsammans är så mycket större än alla delar var för sig. Tillsammans är vi starkare. Rickard Simonsson regiondirektör Region Örebro län

4 4 Nyheter Tebladet nummer 2, 2015 Förstärkt busstrafik Busstrafiken i västra länsdelen ska förstärkas. Förändringen planeras träda i kraft i augusti Främst handlar det om att stärka trafiken med express- och regionbussar, men också att ställa om många befintliga skolskjutsar till regional kollektivtrafik. De kommuner som främst omfattas är Degerfors, Karlskoga, Lekeberg samt den västra delen av Örebro kommun. Även kommunerna Nora, Hällefors, Kumla samt Laxå berörs, dock i mindre omfattning. För att kunna genomföra förändringen har den nya nämnden för samhällsbyggnad beslutat att fastställa så kallad allmän trafikplikt i västra länsdelen från augusti Beslutet innebär att vi från VÄLGÖRENHETS- AUKTION VÅREN 2015 augusti 2016 ökar den kollektiva trafiken kraftigt, med ungefär 60 procent i västra länsdelen, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. I rusningstrafik kommer det att gå en buss var femtonde minut mellan Karlskoga och Degerfors och en buss var sjunde minut mellan Karlskoga och Örebro. Skolskjutsarna kommer också att kunna integreras mer i kollektivtrafiken. Det innebär att också andra resenärer än skolbarn får tillgång till mycket bättre förbindelser. Det kommer även helt nya linjer, som mellan Nora och Karlskoga. Beslutet i nämnden är ett led i arbetet med att nå de mål som finns i trafikförsörjningsprogrammet, den regionala utvecklingsstrategin och flera miljömål. Kraftig ökning av tågresorna i länet Satsningen på tågförbindelserna inom länet ger resultat. Region Örebro län har de senaste åren satsat på att förstärka tågtrafiken både inom länet och till våra grannlän. Det har resenärerna upptäckt och antalet resande ökar på alla stationer utom Hallsberg, enligt statistik från Tåg i Bergslagen. Den största ökningen är i norra länsdelen med nästan fler på- och avstigningar i Lindesberg. Det är en ökning med 74 procent från 2009 till 2013 och ökningen fortsätter Även de mindre stationerna i norra länsdelen har en mycket positiv utveckling. Frövi ökar 20 procent, Storå ökar 88 procent, Kopparberg ökar 50 procent och Ställdalen ökar 30 procent. Men också människor i södra länet har hittat de nya tågen. Kumla har nu över på- och avstigningar utan att räkna in alla som åker SJ, Värmlandstrafiken eller Västtåg. I Laxå ökade resandet med 48 procent, också exklusive de andra tågoperatörerna. HJÄLP HJÄLP OSS OSS ATT ATT STÖTTA STÖTTA UPPTÄCKARGLÄDJEN PÅ USÖ! USÖ! HJÄLP OSS ATT STÖTTA Mellan Mellan den den 30/3 30/3 och och den den 8/4 8/ auktionerar auktionerar Lauritz.com Lauritz.com ut ut prylar prylar och och tjänster tjänster till till förmån förmån för för Nyckelfonden. Nyckelfonden. Skänk Skänk föremål föremål UPPTÄCKARGLÄDJEN till till auktionen auktionen och och bidra bidra till till upptäckarglädjen på på USÖ. Med Med din din gåva gåva kan kan vi vi finansiera ännu fler forskningsprojekt som snabbt PÅ kommer USÖ! till till nytta nytta i i vårdens vardag. Som du och dina nära och och kära kära får får glädje av. av. Vid Vid ditt universitetssjukhus. Mellan Välkommen den 30/3 att lämna och den in dina 8/4 föremål 2015 auktionerar till välgörenhets- Lauritz.com auktionen hos ut Lauritz.com prylar och tjänster på Radiatorvägen till förmån 7. för Nyckelfonden. Skänk föremål till auktionen och bidra Nyckelfonden till upptäckarglädjen är är en en stiftelse som genom gåvor och på donationer USÖ. stöttar Med den medicinska din gåva forskningen vid vid Universitetssjukhuset i i Örebro. Hittills har flera om bland annat cancer, kan diabetes diabetes vi finansiera och och mag- mag- och och tarmsjukdomar ännu förverkligats. fler forskningsprojekt Upptäckterna kommer snabbt som till till nytta för för både både vården vården och och patienterna i länet. i länet. snabbt kommer till nytta i vårdens vardag. Som du och dina nära och kära får glädje av. Vid ditt Lauritz.com är ett enkelt, funktionellt och överskådligt ställe att handla på auktion. Ett ställe där Lauritz.com är ett enkelt, funktionellt och överskådligt ställe att handla på auktion. Ett ställe där universitetssjukhus. alla ska känna sig välkomna. Både de som handlar på auktion för första gången och rutinerade alla ska känna sig välkomna. Både de som handlar på auktion för första gången och rutinerade auktions- och internetanvändare. Lauritz.com har mer än registrerade kunder och auktions- och internetanvändare. Lauritz.com har mer än registrerade kunder och besök per dag. Lauritz.com har alltid haft ett stort engagemang i välgörenhetsinsamlingar. 136 Genom 000 besök att bidra per till dag. att Lauritz.com utveckla vår har omvärld alltid haft tror ett vi på stort att engagemang aktivt hjälpa andra i välgörenhetsinsamlingar. med den energi Välkommen Genom och de att möjligheter bidra till att man utveckla har att i livet. vår lämna Vid omvärld välgörenhetsauktioner tror in vi på dina att aktivt bidrar föremål hjälpa vi genom andra att med ställa till den våra energi och auktionssystem, de möjligheter vår man expertkunskap, har i livet. Vid våra välgörenhetsauktioner marknadskanaler och bidrar vår kommunikation vi genom att till ställa förfogande. våra välgörenhetsauktionen auktionssystem, vår expertkunskap, våra marknadskanaler hos Lauritz.com och vår kommunikation till på förfogande. Radiatorvägen 7. Vi är en del av samhället därför bryr vi oss! Scandic i Samhället tog form 2001 och handlar Vi om är en aktiva del av insatser samhället mer än därför att bara bryr donera vi oss! pengar. Scandic Vi i vill Samhället gärna vara tog med form och 2001 skapa och sunda handlar om värderingar aktiva insatser som mer vi delar än med att bara våra donera medarbetare, pengar. gäster Vi vill och gärna kunder. vara med Målet och är att skapa Scandic sunda skall värderingar vara ett bra som företag vi delar i ett med bra våra samhälle. medarbetare, Med det i gäster tanken och tänkte kunder. Åsa Dalin Målet att är det att vara Scandic ett skall vara utmärkt ett bra sätt företag oss i ett på Scandic bra samhälle. Örebro Med att det hjälpa i tanken till att tänkte samla in Åsa pengar Dalin till att Nyckelfonden det vara ett och utmärkt att Annika sätt Rosdahl för oss på får Scandic ta del av Örebro vårt breda att hjälpa kontaktnät. till att samla in pengar till Nyckelfonden och att Annika Rosdahl får ta del av vårt breda kontaktnät. Pennybridge är ett nytt sätt att skänka till välgörenhet. Vår idé är att lite räcker långt och Pennybridge tillsammans är skapar ett nytt vi en sätt bättre att skänka värld för till fler. välgörenhet. Vår idé är att lite räcker långt och tillsammans skapar vi en bättre värld för fler. S-huset, Södra Grev Rosengatan, Örebro AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM ÖREBRO. Radiatorvägen 7 Tel AUKTIONSHUSET / LAURITZ.COM ÖREBRO Mån - fre Radiatorvägen. Lör Tel 019 / Mån - fre Lör Arbetet kring närsjukvård fortsätter. Fyra nya närsjukvårdsområden och fem länsverksamhetsområden skapas. Fortsatt arbete kring närsjukvård Arbetet med en ny hälsooch sjukvårdsorganisation fortsätter. Den 9 december 2014 fattade dåvarande landstingsstyrelsen beslut om en utvecklad organisation för hälso- och sjukvården. Målet är att utveckla en verksamhet som kännetecknas av hög kvalitet och jämlik vård i rätt tid utifrån patientens och brukarens fokus. Ett första steg i förändringsarbetet är att göra en områdesindelning och tillsätta områdeschefer. Fakta Närsjukvårdsområden I den nya organisationen skapas fyra närsjukvårdsområden; ett i norra länsdelen, ett i västra, ett i södra och ett område för Örebro. Inom varje närsjukvårdsområde samlas den vård som är vanlig i befolkningen, ofta återkommande och behöver finnas nära patienten. I närsjukvårdsområdet ingår bland annat vårdcentraler, akutmottagning, ambulanssjukvård samt viss specialiserad öppenvård. I närsjukvårdsområde norr och väster ingår även medicinkliniken vid respektive sjukhus. Varje närsjukvårdsområde leds av en områdeschef. Närsjukvårdsområden I den nya organisationen skapas fyra närsjukvårdsområden och fem länsverksamhetsområden. Under februari har det pågått facklig samverkan kring områdesindelning och tillsättning av områdeschefer. När tidningen går till tryck har beslut ännu inte fattats. När beslutet är taget publiceras information på intranätet. Nästa steg i förändringsarbetet är att se över organisationen för stabsstöd till förvaltningsledning, områdesledning och klinikledning. Parallellt med denna process fattas beslut om att skapa fler länskliniker. Därefter påbörjas rekrytering av chefer. Länsklinikerna kommer att starta sin länsövergripande verksamhet först när länsverksamhetschef har rekryterats. Det innebär att länsklinikerna successivt startar under Före sommaren Organiseringen av stabsstöd till förvaltningsledning, områdesledning och klinikledning sker parallellt med att länsklinikerna skapas. Utgångspunkten är att skapa ett så bra stabsstöd som möjligt till organisationens chefer. Stabsstödet omfattar i första hand ekonomi, HR och kommunikation. I nästa steg, före sommaren, beslutas om förändringar kring övriga funktioner av övergripande karaktär, till exempel miljö, säkerhet och beredskap, vårdutveckling, IT och försörjning. En förändrad hälso- och sjukvårdsorganisation med ny områdesindelning, tillsättning av Länsverksamhetsområden Övrig hälso- och sjukvård organiseras i fem länsverksamhetsområden: medicin och rehabilitering; opererande och onkologi; thorax, kärl och diagnostik; psykiatri; habilitering och hjälpmedel. Varje länsverksamhetsområde leds av en områdeschef. Länskliniker Fler länskliniker än i dag föreslås arbeta med gemensam produktionsplanering för besök, behandlingar och operationer. Det innebär också att vissa kliniker kommer att ha verksamhet förlagd till flera sjukhus under en gemensam chef. Stödorganisation I omorganisationen ingår att tydliggöra hur stödorganisationen till förvaltningsledning, områdesledning Foto: Magnus Westerborn områdeschefer, ett antal länsverksamheter med länssjukvårdsuppdrag samt organisation och dimensionering av stabsstöd inom ekonomi, HR och kommunikation ska vara beslutade före 7 april Uppdrag och uppdragsledare Efter landstingsstyrelsens beslut har regiondirektör Rickard Simonsson gett uppdrag till hälsooch sjukvårdsdirektör Jan Olsson att leda förändringsarbetet i hälso- och sjukvården. Styrgrupp för förändringsarbetet utgörs av hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp. Peter Kalén är ansvarig uppdragsledare för genomförandet. Intranätssida På kan du följa utvecklingen av hälso- och sjukvårdsförvaltningens organisation. Ulrika Julin Helena Jansson och klinikledning ska se ut och hur den ska lokaliseras, ledas och styras. Stödorganisationen omfattar bland annat ekonomi, HR och kommunikation, men också en rad funktioner av övergripande karaktär, till exempel miljö, tvätt, bygg, säkerhet och beredskap, IT, och försörjning. Produktion, universitetssjukvård och chefläkarfunktion En funktion för förvaltningsövergripande samordning av hälso- och sjukvårdsproduktion och en funktion med förvaltningsövergripande ansvar för universitetssjukvård ska inrättas i den nya organisationen. En förvaltningsövergripande chefläkarfunktion ska också utformas och inrättas.

5 Tebladet nummer 2, 2015 Nyheter 5 Starkare läkarutbildning och klinisk forskning Nytt samverkansavtal och 54 miljoner kronor i statliga medel Ett nytt samverkansavtal mellan Region Örebro län och Örebro universitet lägger grund för att stärka läkarutbildningen, den kliniska forskningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Chatt, videosamtal och mötesfunktion. Allt det finns nu på din dator. Systemet kallas för Lync och lanserades i Region Örebro län den andra mars. Man kan säga att det är en företagsversion av Skype och som ger möjlighet att hålla möten, skicka snabbmeddelanden samt ringa röst- och videosamtal, säger Johan Blomberg, IT-konsult på Regionservice IT. Lync ser ut ungefär som MSN Messenger och jag kan lägga till alla jag behöver prata med. Det är ett bra verktyg för distansmöten och det är praktiskt att det är kopplat till Outlook. Det säger Karin Wallin, som jobbar som infrastrukturstrateg på regional utveckling inom Region Örebro län. Hon har använt Lync ganska länge eftersom det krävs i hennes jobb. Det som är smidigt om man har möten är att det går att koppla in de andra mötesdeltagarna så de kan se mitt skrivbord. Chatten är bra och jag gillar att det är en 54 miljoner kronor i statliga medel kommer nu att användas till kvalitetshöjande åtgärder. Tack vare att Örebro universitet har läkarutbildningen får Region Örebro län för första gången ta del av statens ALF-medel (Avtal om läkarutbildning och forskning). Region Örebro län och Örebro universitet sluter ett regionalt samarbetsavtal för hur dessa pengar ska användas för djupare samverkan även i andra gemensamma frågor. Det är naturligtvis mycket glädjande att Region Örebro län för första gången får statliga pengar för läkarutbildningen, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S). Avtalet ska både säkra tillgång på kvalificerad personal i vården och bidra till att genom forskning utveckla både bassjukvård och högspecialiserad vård i Region Örebro län. Förutom att stärka den kliniska forskningen ger det här ökade förutsättningar för att utveckla läkarutbildningens kliniska praktiska delar, det vill säga förbättra läkarstudenternas verksamhetsförlagda del i utbildningen, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet. Att komma igång är enkelt. Du behöver bara öppna Lync en gång via startmenyn på din Johan dator. Därefter Blomberg kommer det att öppnas automatiskt varje gång du loggar in i din dator, säger Magnus Möller, IT-konsult på Regionservice IT. De har arbetat med införandet av Lync och vill att det ska funktion som man bara använder på jobbet, säger hon. På mitt förra jobb provade jag att använda videofunktionen och då gäller det att ha en bra kamera. Vad har det betytt för dig i ditt jobb? Det är snabbare och smidigare att jobba när man har många externa samarbetspartner. Arbetet blir effektivare med Lync och man behöver inte ha lika många personliga möten. Jag tycker att personliga möten också kan vara oerhört viktiga, men ibland behöver man bara en kort avstämning och då passar möten via Lync perfekt, säger hon. Text och foto: Mål för samverkan: Utveckling av en högkvalitativ och internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning. Utveckling av en högkvalitativ och internationellt konkurrenskraftig utbildning där utbildningarna ska leda till hög studentnytta och god anställningsbarhet. underlätta kommunikation och möten inom och utanför Region Örebro län. Resfria möten Magnus En viktig del är att Möller man kan ha möten utan att behöva resa. Man kan både ha interna möten och bjuda in externa deltagare. Det ger möjligheter att minska resandet och är bra för våra miljömål, säger Johan Blomberg. Utveckling av hälso- och sjukvården inom Region Örebro län till högsta nationella och i vissa fall hög internationell klass. Patientnyttan ska vara vägledande för såväl kliniskt inriktad medicinsk forskning som utbildning och utvecklingsarbete. Nu införs Lync i Region Örebro län här kan du chatta, ha videokonferens och webbmöten När vi varit ute och informerat om Lync så ser vi att alla jobbar väldigt olika och kommer att ha nytta av Lync på olika sätt. Var kan man beställa kamera om man vill använda videofunktionen? Man kan beställa både headset och kamera och andra tillbehör på vår beställningssida på intranätet, säger Johan Blomberg. På intra.orebroll.se/lync kan du läsa mer om Lync och om hur du kommer igång. Karin Wallin: Arbetet blir effektivare med Lync Karin Walllin, infrastrukturstrateg, tycker att Lync är ett enkelt och effektivt verktyg för möten och kommunikation. NYHETER I KORTHET E-TJÄNSTEKORT Ändra lösenord Med etjänstekortet kan du nu själv ändra lösenordet för bland annat datorn, webbmail och Heroma Självservice. Lösenordet kan ändras innan du loggar in i datorn eller från webbmailen i de fall inloggning i datorn skett med ett klinikgemensamt konto. För att ändra lösenordet behöver du ditt e-tjänstekort och PIN-koden till kortet. Du kan även låsa upp ditt personliga konto om du angett fel lösenord för många gånger. På andralosenord kan du läsa mer. RÖKAVVÄNJNING Stöd på Lindesbergs lasarett Nu har även Lindesbergs lasarett rökslutarstöd. Det innebär att alla länets tre sjukhus har tobakspreventiva mottagningar. Det Marika Vidinghoff är Marika Vidinghoff, kurator vid paramedicinska enheten som arbetar på 25 procent som tobaksavvänjare. Under våren förstärks mottagningen med ytterligare en person, Ljiljana Karlsson. Marika Vidinghoff har gjort en del studiebesök på både USÖ och Karlskoga lasarett och tagit del av det arbete som utförs där för att stötta patienter som vill bli av med sitt tobaksberoende. EKONOMI 15 miljoner från sjukvårdsmiljarden Region Örebro län får 15 miljoner kronor ur den statliga sjukvårdsmiljarden. Pengarna betalas ut för arbetet som gjorts under 2014 för att få till stånd en säker och effektiv sjukskrivningsprocess. Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten som har funnits sedan Region Örebro län får pengarna bland annat för att man har arbetat med en jämställd sjukskrivningsprocess, förstärkta insatser vid psykisk ohälsa som är den största sjukskrivningsorsaken samt tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen. Också insatser för att öka kvalitén i läkarintygen har premierats.

6 6 Tema: Regionens doldisar Tebladet nummer 2, 2015 De jobbar i det dolda för Många yrkesgrupper inom Region Örebro län jobbar i det dolda. Utan deras insatser skulle inget fungera. Löner måste betalas, datorer bytas, patienter måste få rätt mat och det ska vara rent och hygieniskt på arbetsplatserna. Här skriver vi om några av dem som gör ett viktigt jobb i det dolda. Leif Nielsen ansvarar tillsammans med sina kollegor för över datorer. IT förknippas inte alltid med vård, men om det inte fungerar drabbas användare, verksamhet och i slutändan brukare och patienter. Det säger Leif Nielsen, IT-konsult på Regionservice IT. Han och hans kollegor ansvarar för att Region Örebro läns datorer fungerar som de ska. Vi byter ut ungefär datorer per år på grund att de är för gamla eller för att de går sönder. Mitt ansvar är bland annat att planera större utbyten av datorer, berättar Leif Nielsen. Datorbytena sker oftast på kvällar och helger, allt för att inte störa verksamheten. Medellivslängden för våra datorer är 4,75 år. Vi har flest stationära datorer, men antalet bärbara ökar hela tiden eftersom behovet av att vara mobil ökar, Foto: Svårt att jobba utan dator säger Leif Nielsen. Innan ett datorbyte krävs en hel del planering. Jag inventerar datorer och program och stämmer av när det passar bäst att datorer byts. Vi standardiserar och automatiserar så mycket vi kan. Alla datorer får en uppsättning standardprogram som exempelvis Officepaketet. Vi paketerar applikationer som automatiskt distribueras ut så att datorerna får de program som förväntas. Tidigare, när vi satt med disketter, kunde det ta en halv dag att installera en dator. Nu för tiden tar det ungefär en timme och vi gör i ordning många samtidigt, berättar Leif Nielsen. Vad är roligast med ditt jobb? Att jag träffar många människor och får se hur de jobbar, och så trivs jag bra med mina arbetskamrater. Vi har bra sammanhållning, säger Leif Nielsen. Victoria Rydergård Louise Sjöbom och Carina Linell städar i poolen, vilket betyder att de hoppar in och städar om någon ordinarie är borta. Glada städare håller smittor Om vi inte gjorde vårt jobb skulle smittorna explodera och sjukvården bli överbelastad, säger Carina Linell. Hon jobbar som städare och till hör poolen, vilket innebär att hon inte har något fast område utan får hoppa in där det behövs. När Tebladet träffar henne och hennes kollega Louise Sjöbom är de i full färd med att städa på infektionsavdelningen på USÖ. När man jobbar i poolen är ingen dag den andra lik. Vi kan exempelvis få städa på USÖ, på vårdcentraler, hos Folktandvården eller Länstrafiken. Vårt uppdrag är att städa och göra rent där det behövs, berättar Louise Sjöbom. Region Örebro läns städpersonal börjar jobba tidigt på morgonen för att hinna städa så mycket som möjligt innan verksamheterna drar igång för fullt. Det är lättast att städa när man har fria ytor, konstaterar Louise Sjöbom. Inte bara en arbetsplats Som städare i poolen tillhör hon och Carina Linell Region Örebro läns doldisar. I och med att vi hela tiden hoppar runt mellan olika verksamheter blir vi ganska anonyma, men det händer att vi får uppskattning för det jobb vi gör. En läkare på IVA sa: Du vet väl hur viktig du är? Att få höra något sådant värmer, konstaterar Carina Linell. Närhet till patienter Och även om vi är anställda för att städa så gör vi så mycket mer. Vi har väldigt nära patientkontakt En läkare på IVA sa: Du vet väl hur viktig du är? Att få höra något sådant värmer. och får ofta ha terapisamtal med patienter, berättar Louise Sjöbom. Ja, kommer man in direkt efter ronden vill många patienter prata. De kan berätta jätteintima saker, säger Carina Linell. Vi får ta del av mycket tragik och tunga saker. Patienterna har saker de behöver prata om och känner väl kanske att det är enkelt att prata med oss under tiden som vi städar, säger Louise Sjöbom. Därför är det viktigt att även vi har tystnadsplikt, tillägger Carina Linell. Vilken är den störts missuppfattningen om ert jobb? Det är nog att alla som städar är sura och bittra. Men vi är

7 Tebladet nummer 2, 2015 Tema: Regionens doldisar 7 att allt ska fungera borta glada, hjälpsamma och gillar vårt jobb, konstaterar Louise Sjöbom. Förr var hierarkin mellan olika yrkesgrupper tydligare och man hade inte så mycket kontakt. Numera jobbar vi tillsammans på ett helt annat sätt och har ett närmare samarbete. Det är mycket roligare. För folk ska ju göra det som de är bra på och vi känner verkligen att vi behövs på ett helt annat sätt än tidigare. Sjuksköterskor ska inte behöva städa, säger Carina Linell. Text: Victoria Rydergård Foto: Den vanligaste missuppfattningen om städare är att de är sura och bittra, säger Carina Linell och Louise Sjöbom och skrattar, för det stämmer inte alls. Lena Gren och Anna-Karin Forsberg jobbar för att du ska få rätt lön varje månad. Ett arbete som är mer krävande än vad många tror. Fixar rätt lön varje månad Får du lön varje månad? Det är tack vare Anna- Karin Forsberg, Lena Gren och deras kollegor, som jobbar som lönecontrollers i Region Örebro län. Min målsättning är att alla anställda ska få rätt lön i rätt tid, säger Anna-Karin Forsberg. Vi utgör sista länken i lönekedjan, säger Lena Gren. Under arbetsdagarna svarar de på frågor via mejl, post och telefon om bland annat sjukskrivningar, semestrar och föräldraledigheter. De håller koll på avstämningar, lönejusteringar, samt utbetalning i lönesystemet och mycket mer. Många tror att det bara är att trycka på en knapp så kommer lönen ut. Men så är det inte. Det ligger mycket arbete bakom löneutbetalningarna, säger Anna- Karin Forsberg. Kontroller och rättningar som vi gör innebär färre felaktigheter på lönen. Eventuella fel som uppkommer är alltid svårare att rätta till i efterhand, säger Lena Gren. Cirka löner För att vara lönecontroller måste man förstå lönesystemets regelverk och beräkningsgrunder, man behöver ha koll på det mesta och vara lite som spindeln i nätet, förklarar de. Varje månad utbetalas cirka löner, till politiker, lokalvårdare, läkare, sjuksköterskor, lärare och ytterligare 239 andra yrkesgrupper. Avtalen kan se olika ut för olika yrkesgrupper, därför behövs stor kunskap om de regler och avtal som finns inom Region Örebro län. Vi får alla typer av frågor hit och det gäller att ha en bred kompetens på många områden, säger de. Får uppskattning Men de känner sig inte som några doldisar eftersom de får mycket uppskattning från både personal och chefer som hör av sig med frågor kring lönerna. Jag känner att mitt jobb är uppskattat, säger Lena Gren. Vi fick till och med en blomma och ett uppskattande kort från landstingsdirektören efter att Heroma införts. Det kändes bra, för det var väldigt tufft då, säger Anna-Karin Forsberg. Vad är roligast med ert jobb? Att man hjälper till. Det är ett självständigt arbete och vi har väldigt roligt tillsammans, den ena dagen är inte den andra lik, säger Anna-Karin Samarbetet här på avdelningen, kontakten med anställda och chefer, samt att man arbetar för hela Region Örebro län och lär sig mycket, säger Lena Gren. Text och foto:

8 8 Tema: Regionens doldisar Tebladet nummer 2, 2015 Utan sterilcentralen inga operationer Vårt arbete bidrar till patientsäkerheten. Vi jobbar för patienterna, även om vi inte träffar dem. Det säger steriltekniker Kerstin Sundblad när Tebladet träffar henne och hennes kollega Lilian Åkerstrand på sterilcentralen på Lindesbergs lasarett. Som steriltekniker ser de bland annat till att det finns hela och rena instrument inför operationer. Deras jobb utgör en viktig del i arbetet med att ge vården rätt förutsättningar för att förhindra vårdrelaterade infektioner. Vi är sex personer som jobbar på sterilcentralen här på Lindesbergs lasarett. Vi arbetar med att rengöra, desinficera, kontrollera, paketera och sterilisera medicinsk utrustning åt norra länsdelen. Hur länge saker håller beror helt på hur man sköter dem. Vi har exempelvis en del peanger från 50-talet som fortfarande fungerar alldeles utmärkt, berättar Lilian Åkerstrand. En vanlig dag på jobbet hanterar de instrument från många olika specialiteter i sin moderna maskinpark. Viktig dokumentation När lådorna med gods kommer till oss på sterilcentralen dokumenteras instrumenten i vårt spårbarhetsprogram T-doc. Där kan vi följa godset genom hela processen tack vare streckkodsetiketter som följer instrumenten. Allt scannas flera gånger under processen och systemet gör att vi kan veta exakt vad ett instrument har varit med om och vilka som har handskats med det, berättar Lilian Åkerstrand. Själva steriliseringsprocessen består av tre delar; rengöring, desinfektion och sterilisering. Alla instrument plockas isär och läggs öppna i 90 graders vinkel i gallerkorgar märkta med vilken avdelning eller mottagning de tillhör. Sedan åker de in i något som liknar en stor diskmaskin. För att göra en fullständig desinfektion krävs att det inte finns smuts, blod eller benrester kvar på instrumenten, säger Kerstin Sundblad. Måste vara observanta När diskdesinfektionen är klar kontrolleras alla instrument så att de är torra, rena och fungerar som de ska. Vi tittar på varje instrument för sig. Det är jättelätt att exempelvis en fjäder hoppar ut av vattentrycket, så man kan få skruva isär vattenlåset för att leta om något försvinner. Därför har vi olika specialkorgar som vi lägger små, vassa eller delar av instrumenten i. Man måste vara otroligt observant och vara vaken för avvikelser som skador eller rost, berättar Lilian Åkerstrand. När instrumenten godkänts packas de, försluts och steriliseras. Då är tid, temp och tryck viktiga parametrar. Autoklaven som jobbar med vakuum och vattenmättad ånga måste exempelvis komma upp i 134 grader och hålla den temperaturen i fyra minuter för att steriliseringsprocesen ska fungera, konstaterar Kerstin Sundblad. Efter steriliseringen kontrolleras processen och förpackningarna. Är allt som det ska packas godset innan det läggs i transportlåda till den avdelning, mottagning eller vårdcentral där det hör hemma. Alla som hanterar en steril produkt ansvarar för att den behåller sin sterilitet hela vägen fram till patienten. Det gäller hela kedjan från oss, via transport till avdelningen eller mottagningen, säger Kerstin Sundblad. Vilken är den största missuppfattningen om ert jobb? Det finns flera. Många tror att vi sitter och viker kompresser, berättar Lilian Åkerstrand. Och att alla som jobbar här är omplacerade. Det var vanligt förr i tiden att folk omplacerades till sterilcentralen av olika orsaker, men så är det inte idag. Jag tror också att många tror att vi krånglar till saker i onödan, men vi har lagar och förordningar som vi måste följa. Processen hos oss tar fyra timmar och det är inget man kan snabba på, säger Kerstin Sundblad. Utan oss skulle man bara kunna driva ett sjukhus i cirka tre dagar. Sedan skulle det börja ta slut på instrument, konstaterar Lilian Åkerstrand. Text: Victoria Rydergård Foto: Parkenheten tar hand om vår gemensamma utemiljö Lilian Åkerstrand och Kerstin Sundblad är steriltekniker på Lindesbergs lasarett. De att kunna användas under operationer. Om vi inte fanns så skulle papperskorgarna svämma över, gräsytorna växa igen och folk skulle halka och bryta sig. Det konstaterar Ola Bülow, trädgårdstekniker på parkenheten. Och då skulle telefonerna gå varma, tillägger hans kollega Roger Gustafsson. Region Örebro läns trädgårdstekniker har hand om utemiljön. Om man ska sammanfatta kan man säga att på sommaren klipper vi gräs, rensar ogräs och vattnar. Det tar ungefär en vecka att klippa alla gräsytor vi har. Höst och vår fixar vi med utemöbler och planterar. Och på vintern röjer vi snö och ägnar oss åt halkbekämpning. Dessutom städar vi. Vi plockar fimpar och tömmer papperskorgar. Ni kan inte ana hur mycket fimpar folk slänger överallt, berättar Ola Bülow. Den här vintern har halkan varit extra besvärlig. Det blev lite olyckligt att det hann frysa på innan vi hann få undan all snö, men vi eliminerade trots det många halkolyckor, konstaterar Roger Gustafsson. Tar bort snö och is När snön kommer ger sig parkenhetens personal ut för att ploga och skotta. Vi har beredskapsschema och börjar vid två på natten. Framåt sju på morgonen brukar vi vara färdiga, berättar Roger Gustafsson. Det mesta av snön tas bort med hjälp av maskiner, men trappor och de ställen där snöplogen inte kan ta sig fram skottas för hand. Vi försöker hålla koll på väderprognoserna så att vi vet vad vi har att vänta oss, säger Roger Gustafsson. Jobbet som trädgårdstekniker är väldigt säsongsbetonat och väderberoende. Jag gillar sommaren bäst, säger Ola Bülow. För mig är det skit samma. Det är bara att hugga i och ta tag i jobbet så att det blir klart. Vi har många tunga arbetsuppgifter, men det blir väldigt fint när vi är färdiga, konstaterar Roger Gustafsson. Det bästa med jobbet är variationen. Arbetsuppgifterna varierar över året. Vi jobbar självständigt och det finns en väldig frihet, berättar Ola Bülow. Vilken är den största missuppfattningen om ert jobb? Det är nog att folk tror att vi inte kan och gör så mycket som vi gör, säger Roger Gustafsson. Ola Bülow berättar: Vi har en otrolig bredd på erfarenhet och kompetens här. Jag har exempelvis gått trädgårdsutbildningen på Kvinnersta och har därefter läst tre år på universitetet. Jag är med mina 28 år yngst här och Roger är Lite äldre, inflikar Roger Gustafsson, och berättar att han snart ska gå i pension. Alla vi som jobbar här har olika utbildning och erfarenhet, men tillsammans klarar vi av det mesta, säger Ola Bülow. TExt: Victoria Rydergård Foto:

9 Tema: Regionens doldisar Tebladet nummer 2, Allergier ökar och fler och fler, både patienter och personal, behöver äta specialkost berättar Diana Söderberg, Niklas Warnicke och Vanja Strömqvist som jobbar med specialkost i köket på USÖ. Det gäller att vara noggrann för i värsta fall kan matallergier vara dödliga. Rätt kost viktig för att patienter ska bli friska Man måste ha full fokus. Det får bara inte bli fel, säger Niklas Warnicke, kock på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. ser till att alla verktyg är steriliserade för När Tebladet kommer på besök står han och hans kollega Diana Söderberg och lagar specialkost. Det är mat som är individuellt anpassad för patienter som inte kan äta vissa ämnen i maten eller som är allergiska mot olika slags mat. Det kan till exempel vara mat med mindre mängd salt, mindre mängd protein eller fett, glutenfri, laktosfri eller laktosreducerad mat, berättar Diana Söderberg. Jag har jobbat här i elva år och specialkosten ökar hela tiden. Vi kan göra alltifrån fem till 70 olika tallrikar under ett arbetspass. Det kan exempelvis vara tallrikar, utan stenfrukt, utan nötter och utan ägg. Just nu har vi många patienter som är laktosoch glutenintoleranta, berättar Niklas Warnicke. Patientanpassad mat När en patient ligger inlagd på sjukhus är maten en del av behandlingen. Patientens tillstånd och behov påverkar vad för slags mat som ska tillagas och serveras. Det är viktigt att folk får rätt mat på tallrikarna så att de inte blir sjuka, säger Niklas Warnicke. Vi har också en speciell barnmeny med önskekost. Där får barnen själva välja vad de vill Alla behövs för att patienterna ska bli friska. Vårdpersonal tar hand om patienterna och kökspersonalen ser till så att de få rätt mat. äta. Det gör att vi ibland får laga uppemot fjorton olika rätter. I våra arbetsuppgifter ingår också att baka åt dem som behöver äta gluten- eller laktosfritt, berättar Diana Söderberg. Kontakt med dietister Det kommer ständigt nya produkter så hon och Niklas Warnicke läser allt de kommer åt för att hålla sig à jour. Vi får utbildningar internt i hur man lagar specialkost, men det krävs också att man har ett eget intresse. Vi söker hela tiden ny information och har en tät kontakt med våra dietister, berättar Niklas Warnicke. En bit därifrån står Vanja Strömqvist och lagar timbalkost. Det är mjuk puré som är till för patienter som har tugg- och sväljsvårigheter. För att maten ska se mer tilltalande ut spritsas den ut till aptitliga små konstverk. Man måste vara kreativ. Allt kan inte se likadant ut, berättar Vanja Strömqvist. Att jobba med specialkost innebär att man hela tiden ställs för nya utmaningar. Fast det är också det som är roligt med jobbet, det och när man får feedback från patienter. Det händer att vi får tillbaka små handskrivna meddelanden där patienten tackar för den goda maten, berättar Diana Söderberg. Vilken är den största missuppfattningen om ert jobb? Folk tror att det är tråkigt och att det inte spelar någon roll vad patienterna får för mat. Vi som jobbar i köket är ofta lågt värderade. Det är samma sak med städpersonalen. Men är det inte bra städat och bra mat på ett sjukhus så tillfrisknar inte patienten, säger Vanja Strömqvist. Läkarna opererar, men det är vi i köket som måste se till att patienterna får rätt mat så att de inte blir sjukare än innan, tillägger Diana Söderberg. Folk tror inte att det är så viktigt med specialkost som det är. Men om vi inte fanns och såg till att patienterna fick rätt sorts mat så skulle många faktiskt kunna dö, konstaterar Niklas Warnicke. Text: Victoria Rydergård foto:

10 10 Kompetensförsörjning Tebladet nummer 2, 2015 Måste jobba smartare i framtiden Det stora behovet av bland annat sjuksköterskor och läkare har riktat fokus mot vem som ska göra vad inom vården. Nu pågår ett projektarbete för att utveckla framtidens vårdavdelning, där personalens kompetens tas tillvara på ett smartare sätt. Det finns idag redan exempel på arbetsplatser som förändrats för att ta tillvara på kompetensen och det har både tagit bort köer och gjort jobbet roligare. Vi måste hitta smartare sätt att jobba på, säger Helena Svensson, som är HR-strateg på regionkansliet och projektledare för Framtidens vårdavdelning. Det handlar om att använda olika yrkesgruppers kompetens på optimalt sätt, exempelvis fundera på vad sjuksköterskorna gör idag, så de jobbar med rätt saker i framtiden. Få personal att trivas Fyra vårdavdelningar är med i projektetet och ska under två år arbeta med att rätt person gör rätt saker i vården. Arbetet är långsiktigt och det Det ökade behovet av sjuksköterskor började märkas efter sommaren Detta trots att antalet anställda sjuksköterskor ökat mellan 2013 och 2014 med 20 tjänster. Kompetensförsörjning låter kanske enkelt. Det ska vara rätt kompetens på rätt plats, säger Region Örebro läns personaldirektör Maria Åkesson. Men det krävs en långsiktig strategi för att nå dit, menar hon. Många verksamheter har sett över arbetsformer och funnit När vi analyserar varför det ändå är tufft i en del verksamheter ser vi att den totala arbetstiden är mindre bland sjuksköterskorna och att det i faktiska siffror saknas 10 tjänster, säger Åsa Thor Gustafsson, som är HR-chef för hälso- och sjukvården. Det kan bland annat bero på generationsväxlingen som gör att fler vidareutbildar sig eller är föräldralediga. Samtidigt har behovet av sjuksköterskor ökat på grund av ökad vårdtyngd och verksamheten har utökats med till exempel ny barnakut, dialys på Lindesbergs lasarett och ytterligare en ambulans, och alla de verksamheterna ska ju bemannas. andra lösningar för att möjliggöra tid bland annat genom att fördela arbetet på rätt kompetens, säger Maria Åkesson. Det arbetet behöver intensifieras, inte bara inom vården för att vi ska klara kompetensförsörjningen. Att utbilda sig och få erfarenhet inom våra områden tar tid. En långsiktig strategi handlar om ger inte några snabba lösningar utan handlar om att arbeta systematiskt och långsiktigt och om att få personalen att trivas och vilja stanna kvar, säger Helena Svensson. Sjuksköterskor och andra yrkesgrupper måste få använda sin kompetens och göra det de är utbildade för. Men det handlar också om att utveckla det professionella teamarbetet, utveckla och använda stödsystemen maximalt och få bort dubbelarbete. En grundläggande utgångspunkt är patientens upplevda vårdkvalitet utifrån mottot Mer tid för patienten. Det här arbetet berör bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska vårdadministratörer och personal från Regionservice, säger Helena Svensson. Långsiktigt arbete Syftet med arbetet är att förbättra både patientsäkerheten och personalens arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. Arbetet på de här fyra avdelningarna kommer att hjälpa oss att ta fram en modell för att fortsätta sprida arbetet i hela organisationen så att det blir långsiktigt och hållbart. Även en representant från varje fackförbund är med i projektgruppen. De är viktiga och har intressen i det här, säger Helena Svensson. Helenas roll i arbetet är att stötta delprojektledarna och hålla ihop projektet. Men även att omvärldsbevaka och säkerställa kontakter med det nationella nätverket mer tid för patienten som initierats av SKL. Färre sjuksköterskor Samtidigt som dessa förändringar har skett har antalet utexaminerade sjuksköterskor från universiteten minskat. I januari 2015 gick 68 sjuksköterskor ut från Örebro universitet, av dessa har 52 rekryterats till Region Örebro län. Men nu ska fler sjuksköterskor utexamineras. Det nya målet är att 100 sjuksköterskor per termin ska utexamineras i Örebro. Åsa Thor Gustafsson hoppas, och tror, att det ska bli bättre balans när fler sjuksköterskor utexamineras varje termin. Men vi måste inse att nya sjuksköterskor inte har samma erfarenhet och måste få komma in i arbetet. Därför tror jag att introduktionsprogrammet är väldigt bra, säger hon. Kan ge positiv utveckling Åsa Thor Gustafsson tror att det stora behovet av sjuksköterskor, läkare och andra yrkesgrupper kan leda till viktiga förändringar i framtiden, just för att man inom hälso- och sjukvården tvingas se över arbetssätten. Vi har nått en gräns där vi inte kan fortsätta jobba på samma sätt eftersom det inte blir effektivt. Det är jätteviktigt att ändra beteenden och börjar jobba på ett annat sätt. Men för att få in vanan krävs både bra chefskap och medarbetarskap. Utgångspunkten måste alltid vara teamet och patienten i fokus, säger Åsa Thor Gustafsson. Därför tycker hon att det är väldigt viktigt att arbeta med Framtidens vårdavdelning där personer gör rätt saker utifrån sin perspektiv på tio år framåt, säger Maria Åkesson. Det är många olika aspekter som måste tas med i beräkningen när Maria Åkesson det gäller kompetensförsörjning- Helena Svensson, HR-strateg, samordnar ett projekt om Framtidens vårdavdelning där målet är att Foto: Lars-Göran Jansson se över hur man jobbar så att rätt kompetens gör rätt arbetsuppgifter. Goda exempel Hon förklarar att det redan finns goda exempel inom Region Örebro läns olika verksamheter där man jobbat för att kompetensen ska tas tillvara på rätt sätt. Ett kan du läsa om här bredvid från ortopeden på lasaretten i Lindesberg och Karlskoga, där sjukgymnaster och sjuksköterskor tagit över en del av ortopedernas arbetsuppgifter. Om det finns fler positiva exempel från verksamheterna som inte vi känner till så hör gärna av er till mig, säger Helena kompetens. Ett steg i somras var att vi tog in Regionservice i vården och det har signalerats att man vill att det ska fungera mer så, att det är rätt person på rätt plats så att man använder kompetensen på rätt sätt. Det skapar trivsel och roligare arbetsuppgifter när alla får fokusera mer på vad de är utbildade för. Hon tycker också det är viktigt att poängtera att majoriteten av alla avdelningar inom hälso- och sjukvården är bra och välfungerande. De som haft för få anställda hamnar tyvärr ofta i en ond spiral, där nyanställda inte orkar stanna kvar eftersom det blir ett hårt tryck och då är det svårt att komma ifrån situationen, säger Åsa Thor Gustafsson. en. Allt från hur man tar emot feriepraktikanter, till hur organisationen ska kunna locka till sig nyckelpersoner med den kompetens som behövs just här. Där samarbetar Region Örebro län med flera andra aktörer i länet i ett projekt, Talent Attract Management, där offentlig verksamhet som kommunen, universitetet och kommunala bolag ingår sida vid Svensson. Du kan mejla till Framtidens vårdavdelning Framtidens vårdavdelning är ett nytt projekt för att få rätt kompetens på rätt plats. De avdelningar som ska delta i projektet är Infektionskliniken, Urologiska kliniken och Vårdavdelningen HPÖ på USÖ och Medicinska kliniken i Karlskoga. Stort personalbehov kan leda till viktiga förändringar Att jobba för rätt kompetens är ett långsiktigt arbete Foto: Lars-Göran Jansson Åsa Thor Gustafsson, HR-strateg för hälso- och sjukvården tror att behovet av bland annat sjuksköterskor och läkare sätter fokus på att jobba smartare. sida med privata företag. Alla i länet måste samarbeta för att vi ska vara attraktiva som arbetsgivare, men även som region att leva i, säger Maria Åkesson.

11 Tebladet nummer 2, 2015 Kompetensförsörjning 11 Effektivare och roligare arbete med rätt kompetens på rätt plats Inga köer, nöjda patienter och större arbetsglädje. Det är resultatet av att sjukgymnaster och sjuksköterskor tagit över en del av läkarnas arbetsuppgifter på ortopeden på lasaretten i Lindesberg och Karlskoga. Det låter för bra för att vara sant. Men verkligheten har visat att det faktiskt fungerar, säger Christer Lundgren, kirurg på ortopedkliniken i Lindesberg. Han fick idén till det här arbetssättet när han jobbade på Karlskoga lasarett. När han började på Lindesbergs lasarett tog han med sig tankesättet dit. Det han såg var att cirka 60 procent av patienterna som fått remiss till ortopeden inte var fall för ortopedkirurgi. Han trodde att en ortopediskt vidareutbildad sjukgymnast skulle kunna ta över en del av läkarnas mottagningsarbete. Många patienter stod i kö uppåt ett år eller mer bara för att träffa en läkare som sedan konstaterade att han inte kunde operera patienten. Läkare kan operera Till saken hör att Christer Lundgren är utbildad sjukgymnast också. En utbildning som han avslutade innan han bestämde sig för att utbilda sig till läkare. Det var anledningen till att jag tänkte att många av patienterna skulle få bra hjälp av en ortopedisk sjukgymnast direkt. Det var väldigt jobbigt för dem att vänta så länge på ett läkarbesök och sedan bara bli skickade till sjukgymnast i alla fall. De förlorade mycket tid och dessutom så förlorade läkarna mycket tid. En ortoped är ju främst en kirurg och ska operera, säger Christer Lundgren. Arbetet startade på Karlskoga lasarett efter att ha blivit godkänt av sjukhusledningen. Dåvarande sjukhusdirektör, Staffan Fors, hade dessutom engagerat sig för att ordna finansiering från Försäkringskassan. Först valdes endast patienter med knäartros ut för att komma direkt till en specialiserad sjukgymnast. Patienternas nöjdhet och resultat undersöktes och det visade sig att patienterna var mycket nöjda. Successivt har det utvecklats ännu mer och nu tar sjukgymnasten hand om axlar, ryggar och nackar. Det är stor brist på ortopeder. Hade vi inte våra invandrade ortopeder på lasaretten så skulle inte verksamheten fungera alls. Vi var tvungna att hitta andra sätt att jobba på och nu kan vi läkare koncentrera oss på att operera, säger Christer Lundgren. Specialiserad sjukgymnast Eric Dahlgren, som är specialiserad sjukgymnast på ortopeden på Lindesbergs lasarett, berättar att hanteringen av en betydande del av de ortopediska patienterna passar sjukgymnasternas utbildningsprofil bäst. De här patienterna har ofta ett stort behov av information och vi sjukgymnaster har den tiden, intresset och pedagogiska vinkeln som gör oss lämpade att jobba med det, säger han. Köerna är borta Efter hand har också sjuksköterskor börjat ta hand om återbesök vid höftledsoperationer och både sjuksköterskor och sjukgymnaster har utbildats till att assistera vid operationer. Sjukgymnaster och sjuksköterskor tar numera hand om patienter som för ett par år sedan gick till läkare, säger Eric Dahlgren. Innan de började jobba så här var det år av väntetid vid så kalllade oprioriterade fall på Lindesbergs lasarett men nu är det inga köer kvar. Detsamma gäller för Karlskoga lasarett. Det har inneburit att vi kan ta emot patienter även från Universitetssjukhuset Örebro och avlasta även dem eftersom de är ett universitetssjukhus som får en del klurigare fall, berättar Christer Lundgren och Eric Dahlgren. Sjukgymnasten Eric Dahlgren och ortopeden Christer Lundgren, på Lindesbergs lasarett arbetar på ett sätt som gör att väntetiderna har försvunnit på ortopeden. Det är ett exempel på när rätt kompetens gör rätt sak. Har det påverkat trivseln på arbetet? Det är intressant och lärorik att jobba så här och blir ett bra samarbete mellan sjukgymnasten och ortopeden och det blir kortare vägar för alla, framförallt för patienten, säger Eric Dahlgren. Det har varit otroligt positivt. Arbetsglädjen har ökat mycket. Tidigare blev mottagningen uppringd av besvikna patienter samtidigt som vi inte hade några tider att ge. Det gick som en lättnadens suck genom hela organisationen när vi fick bort köerna. För mig som ortoped är det otroligt mycket roligare att jobba när jag får koncentrera mig på det jag kan att operera. Text och foto: Patienter slipper vänta ny undersökningsteknik på Karlskoga lasarett På ortopedmottagningen på Karlskoga lasarett utförs sedan augusti 2014 ett banbrytande arbete med ultraljudsundersökningar. Peter Andersson som är sjukgymnast på Karlskoga lasarett, startade tillsammans med Christer Lundgren arbetet där sjukgymnaster gör uppgifter som bara ortopeder gjort innan. Han var med i starten både på Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Arbetssättet har utvecklats och sedan augusti har han genomfört ultraljudsundersökningar på axlar för att avgöra om skador bör åtgärdas med operation eller sjukgymnastik. Tidigare fick alla patienter magnetkameraundersökning. Men en duktig ultraljudskliniker kan hitta problemet och avgöra om operation behövs, säger Peter Andersson. Patienten vinnare Patienterna vinner på detta eftersom det är veckor till månaders väntetid för att komma på magnetkameraundersökning. Till ultraljud kan de komma betydlig snabbare och därför snabbare få en operationstid om det behövs. Kortar väntetid Dessutom avlastas magnetkameran där långa väntetider är ett faktum. Peter Andersson berättar att ortopeden på Karlskoga lasarett kontinuerligt jobbar med att utveckla samarbeten mellan yrkesgrupperna. Peter Andersson är specialutbildad sjukgymnast Foto: Viktoria Cassersten och jobbar på Karlskoga lasarett. Han var med Christer Lundgren och startade det nya arbetssättet på lasaretten i Karlskoga och Lindesberg.

12 12 Diabetes Tebladet nummer 2, 2015 Kunskapsstyrning ger bättre hälso Kunskapsstyrning är ett sätt för Region Örebro län att bidra till en bättre hälso- och sjukvård. Det är ett systematiskt arbete för att våra patienter ska få bästa tänkbara vård enligt bästa tillgängliga kunskap och kunna ge vår personal tillgång till evidensbaserad praktik. Det vill säga hur gör man för att göra rätt och få bäst effekt, berättar Ingrid Östlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och ordförande i Rådet för medicinsk kunskapsstyrning, RMK. RMK har bland annat i uppdrag att hantera kunskapsunderlag i form av nationella Ingrid Östlund riktlinjer och utvärderingar, SBU-rapporter, kvalitetsjämförelser och läkemedelsfrågor. Hit hör exempelvis frågor som rör medicinsk kvalitet och vårdkvalitet, patientsäkerhet och medicinsk teknik. I rådet belyses vår lokala följsamhet och förslag om åtgärder kan formuleras som rekommendation till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp eller direkt tas tillbaka till respektive verksamhet genom deras representanter i rådet, berättar Ingrid Östlund. Jämlik vård Kunskapsstyrning innebär att vi jobbar i enlighet med bästa möjliga kunskap. Vi ska följa det som anses vara det bästa just nu för att våra patienter ska få en god och jämlik vård. Vi ska också kontrollera om det finns saker vi gör idag som vi inte borde, säger Ingrid Östlund. SKL stödjer arbetet Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, stödjer arbetet med kunskapsstyrning bland annat genom nationella programråd, kompetensgrupper och expertråd. Nationella programråd för diabetes, stroke samt för astma och KOL är etablerade och fler är på gång. Hos oss i Region Örebro län har vi som pilotprojekt inrättat ett diabetesråd med olika professioner som arbetar med diabetes. Diabetesrådet har gjort ett gediget arbete för att systematiskt följa upp och initiera förbättringar. Det har lett till en rad förändringar i vårt arbetssätt. Från att ha varit i botten när det gäller diabetesvård är vi nu i toppen. Verksamheterna både på sjukhusen och i primärvården har haft ett starkt engagemang. För att nå framgång måste man helt enkelt Diabetesvården i Region Örebro län Från botten till toppen så kan man beskriva diabetesvården i Region Örebro län. För att nå dit man är idag har det krävts ett långsiktigt arbete och samarbete. För fem år sedan hade Region Örebro län ett stort antal diabetiker med höga blodsockervärden. Idag har den siffran sjunkit och regionen är bland de bättre i landet. En anledning till att resultaten har blivit så mycket bättre är att man har arbetat mer fokuserat på patienters målvärden för bättre blodsockerkontroll. Vi har jobbat utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård och har också använt oss av något som Owe Lindh kallas högriskstrategin. Det innebär att vi individanpassar våra personliga möten. De som har bra värden träffar vi inte lika ofta som de som har sämre värden. Vi har fantastiska diabetessjuksköterskor som jobbar stenhårt, berättar Owe Lindh, ordförande i Region Örebro läns diabetesråd och distriktsläkare på Pilgårdens vårdcentral. Diabetesrådet bildades förra året och består av läkare och diabetessjuksköterskor, både från länets medicinkliniker, barn- och ungdomsmedicinkliniken och Primärvården, en dietist, en fotterapeut och en patientföreträdare från Svenska Diabetesförbundet. Jobbar brett tillsammans Diabetesrådet gör att vi samlar olika kompetenser och erfarenheter. Det är en styrka. Vi jobbar brett och man kan säga att vi håller ihop diagnosen istället för att var och en ska jobba på sitt håll. Nu får vi ett samlat grepp över all diabetesvård i hela Region Örebro län. Genom att samarbeta och ta ett gemensamt ansvar för den här patientgruppen kan vi hjälpa fler att få en bättre vård, konstaterar Owe Lindh. Långsiktigt arbete Samarbete är enligt honom nyckeln till framgång. Och det är inget vi har börjat med nu. Vi har sedan många år haft ett diabetesnätverk, så det här är ett långsiktigt arbete som har pågått under åtminstone en tioårsperiod. Det nya med diabetesrådet är att vi har fört ihop fler kompetenser, säger Owe Lindh. Att ha med en patientföreträdare gör också att diabetesrådet får in nyttiga synpunkter från dem vården är till för patienterna. Vi har bland annat fått in synpunkten att mer än hälften av dem som har diabetes inte anser att de har fått tillräcklig utbildning om sin sjukdom. Och egenutbildning är centralt för att lyckas, berättar Owe Lindh. Följa upp resultat Enligt honom gäller det nu för Region Örebro län att hålla i resultaten. Stefan Jansson prisas för avhandling om Stefan Janssons studie visar att det som är bra med screening är att leta efter personer som har ökad risk att få diabetes och sätta in behandling i tidigt skede. Stefan Jansson distriktsläkare vid Brickebackens vårdcentral och forskare vid allmänmedicinskt forskningscentrum har fått pris för sin avhandling om diabetes. Forskningen baseras på ett lokalt register i Laxå mellan och visar att ungefär fem procent av Laxås befolkning har drabbats av diabetes. Arbete i fyra delar Stefan Janssons arbete består av fyra delar; Hur vanligt är diabetes och hur många insjuknar i diabetes varje år? Hur påverkas överlevnaden? Har behandling av sjukdomen och framförallt behandling mot högt blodtryck och högt blodsocker bra effekt? Innebär screeningupptäckt diabetes mindre risk för komplikationer än klinisk upptäckt? Knappt fem procent av Laxås befolkning har diabetes och så är det i hela Sverige visar andra studier, säger Stefan Jansson. Studien visar att risken att dö i förtid är 17 procent högre om man har diabetes jämfört med personer utan diabetes och det är den hittills lägst rapporterade överrisken i hela världen. Många andra studier visar på minst 50 procents högre risk att dö i förtid för personer med diabetes jämfört med de utan diabetes. Avhandlingen visar att personer med diabetes har fått bättre överlevnad under den 30-årsperiod Stefan Jansson har studerat personer med diabetes i Laxå. Avhandlingen visar också att risken för hjärtkärlkomplikationer inte minskar genom screening för diabetes. Arv och miljö Diabetes, framför allt typ 2-diabetes, beror på en kombination av arv och miljö. Genetiken kan spela en viss roll men även andra saker kan öka risken att få diabetes till exempel övervikt/fetma, som ger betydligt större risk att få diabetes. Här har man sett att européers risk att få diabetes är lägre vid samma övervikt som till exempel personer från Asien

13 Tebladet nummer 2, 2015 Personal 13 och sjukvård ta reda på resultaten av både det man gör och det man inte gör, säger Ingrid Östlund. Det är jätteviktigt att ha koll på kvaliteten. Vi måste veta hur vi ligger till i jämförelse med andra och ta reda på vad vi kan förbättra. Tanken är att vi ska lära oss av de bästa, ta reda på vad de gör för att lyckas och sedan sträva åt samma håll. Genom att bilda ett diabetesråd har vi sett till att värna om uthålligheten och ser till att ny kunskap kommer patienterna till del och resultaten följs upp, tillägger hon. Vad händer framöver? Vi behöver fila på vårt arbetssätt när det gäller att omsätta det nationella arbetet både med riktlinjer och rapporter lokalt. Vi räknar med att ta rygg på de nationella råd som bildats. Eftersom pilotprojektet med diabetesrådet har visat sig falla väl ut kommer vi även att inrätta ett astma- KOL-råd och inom ett år även ett lokalt strokeråd, säger Ingrid Östlund. victoria rydergård i topp Vi kan inte slå oss till ro, utan måste hela tiden målmedvetet arbeta vidare. Vi sätter upp mål som vi hela tiden följer upp. Vi använder oss av NDR, Nationella kvalitetsregistret för diabetes, för uppföljning och för att lägga in nya data. Minst 90 procent av alla patienter ska registreras i NDR. På så sätt registrerar vi tillräckligt många för att få ett pålitligt resultat. Tack vare det blir det lättare för oss att följa upp resultaten och förbättra oss, säger Owe Lindh. Behövs nyrekrytering Förutom att hålla i resultaten stavas utmaningen resursbrist. diabetes vilket skulle kunna bero på arvet. Det är viktigt att man tar hand om sig själv, tränar, äter nyttigt och inte röker. De kostråd som Livsmedelverket och Socialstyrelsen rekommenderar, det vill säga att man bör äta lite mindre rött kött, mycket grönsaker, frukt och gärna fisk två till tre gångar i veckan, gäller egentligen alla, inte bara för personer som har diabetes, menar Stefan Jansson. Tidig behandling I sitt arbete har Stefan Jansson forskat på screeningens effekt och om det lönar sig att upptäcka dold diabetes tidigare och sätta in behandling så att man minskar på risken att drabbas av komplikationer som diabetes kan medföra. Det som är bra med screening är att leta efter personer som har Fakta Stefan Janssons avhandling heter A Longitudinal Study of Diabetes Mellitus: With Special Reference to Incidence and Prevalence and to Determinants of Macrovascular Vi har i nuläget inte alla kompetenser på alla områden. Det skulle behövas nyrekrytering. Min vision är att vi i framtiden ska ha någon form av certifiering av diabetesvården. På så sätt skulle vi kunna garantera att våra patienter får en likvärdig och jämställd vård. Ur ett patientperspektiv ska det ju inte spela någon roll var man hamnar i vården, avslutar Owe Lindh. text: victoria rydergård foto: kristin lundström Stefan Jansson, distriktsläkare vid Brickebackens vårdcentral, har fått pris för bästa avhandling 2014 för sin avhandling om diabetes. ökad risk att få diabetes och sätta in behandlingen i tidigt skede, säger Stefan Jansson. text och Foto: Sana Aljazairii Complications and Mortality. För den fick han pris för bästa avhandling under 2014 av Svensk förening för allmänmedicin (SFAM). Petter Arneback så heter Region Örebro läns nya regionala utvecklingsdirektör. Han kommer närmast från Örebro kommun där han var vd för KumBro Utveckling. Petter Arneback ny regional utvecklingsdirektör: Vi måste jobba för att synas Petter Arneback lärde sig jonglera i lumpen. Kanske kan förmågan att hålla många bollar i luften komma till nytta på nya jobbet som regional utvecklingsdirektör. Petter Arneback kommer närmast från Örebro kommun där han var vd för KumBro Utveckling, ett utvecklingsbolag som ägs gemensamt av Örebro och Kumla kommuner. Bolaget arbetar med hållbarhetsfrågor inom energi och teknisk försörjning i Örebroregionen. Jag är energi- och miljöingenjör i botten. Innan jag började i Örebro kommun arbetade jag i den privata sektorn, berättar han. Hur känns det att komma till Region Örebro län och få vara med och bygga upp en helt ny förvaltning Regional utveckling? Det känns jättespännande! Möjligheten att få vara med och bygga upp något helt nytt var faktiskt det som gjorde att jag sökte jobbet. Allt är fortfarande nytt, men jag har hunnit träffa de sex områdeschefer och de två övriga chefer som kommer att jobba tillsammans med mig. Nu ska jag försöka hinna träffa all personal. Jag har 291 personer på personallistan. Vad gör du som regional utvecklingsdirektör och förvaltningschef för Regional utveckling? Det får visa sig. Mitt uppdrag är att tillsammans med regiondirektör Rickard Simonsson driva den regionala utvecklingen i samarbete med Örebro universitet, länsstyrelsen och länets kommuner. Vi ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin och arbeta fram ett regionalt utvecklingsprogram. Jag tror att samarbetet kan leda till något väldigt positivt. Hur skulle du beskriva dig själv som chef? Jag är prestigelös, men tydlig. Jag är målinriktad, men går inte in och detaljstyr. Jag har ett coachande ledarskap och mitt uppdrag är att få mina chefer att lyckas. Vad ser du som den största utmaningen med ditt nya jobb? Det är att det är en utmanande verksamhet. Jag har ett spretigt uppdrag som handlar om allt från naturvård och sociala frågor till utbildning och länstrafik. Att få med alla regionens aktörer så att vi jobbar mot samma mål är en annan utmaning. Vad ser du som den största utmaningen för förvaltningen Regional utveckling? Att få ihop förvaltningen. Vi sitter utspridda på fem eller Personligt Namn: Petter Arneback Ålder: 38 år Funktion: Regional utvecklingsdirektör och förvaltningschef för förvaltningen Regional utveckling Familj: Min fru Kicki och våra två barn, Anton 8 år och Liv 6 år. Bor: I Sörbyängen i Örebro och har fyra minuters cykelväg till jobbet. Favoritcitat: Vill du färdas fort, gå ensam. Vill du fördas långt, gå tillsammans. Favoritfilm: Good Will hunting sex olika arbetsplatser och kommer från olika arbetskulturer. En annan stor utmaning blir att jobba mot flera nämnder och fokusberedningar. Finns det områden där du redan nu ser att den regionala utvecklingen kan förbättras och effektiviseras? Det finns säkert områden där vi kan jobba smartare. Eftersom jag är ny får jag lyssna och känna in. Men den regionala samverkan kan alltid bli bättre. Regional utveckling låter stort och abstrakt. Vad ska ni göra för att få folk att förstå vad ni jobbar med? Vi kommer att få jobba med att synliggöra oss. Regional utveckling är en liten förvaltning i Region Örebro län, men vi har ett stort uppdrag. Vi måste marknadsföra oss, vilka vi är och vad vi gör. Men framförallt måste vi marknadsföra Region Örebro län. Vi måste jobba för att synas och profilera oss. victoria rydergård Favoritförfattare: Jan Lööf Det här gör jag på fritiden: Just nu tränar jag för Vasaloppet. Det blir mycket konditionsträning. Jag springer, går på Friskis & Svettis och åker skidor. Jag gillar att vara ute i naturen. Det här vet inte så många om mig: Att jag är duktig på att jonglera. När jag gjorde lumpen kunde man få utbilda sig till något. Jag valde att lära mig jonglera. Den kunskapen sitter fortfarande i och jag kan jonglera med det mesta.

14 14 Tårtan Tebladet nummer 2, 2015 Fantomen på Infektionskliniken (Melodi Fantomens sång) Ingen kan fatta hur kliniken ska fungera när Per Arneborn inte är hos oss mera. Kvalitetsregistret börjar ej samla damm när han i korridoren fort far fram. Oh, kära Per, när du fotar uti skogen. Känner du då att tiden nu är mogen? Nej, gör som många, jobba kvar på infektion för ju äldre, desto bättre pension! Vem ska vi konsultera när patienter blir för svåra? Vem ska vi ringa när doktorer är för få va? Omöjligt att hitta ett bra substitut när Arneborn-eran snart är slut. Oh, kära Per, när du fotar uti skogen. Känner du då att tiden nu är mogen? Nej, gör som många, jobba kvar på infektion för ju äldre, desto bättre pension! Per Arneborn, överläkare på Infektionskliniken, överraskades med månadens Tebladstårta. I samband med tårtudelningen passade Eva-Marie Olsson, medicinsk vårdadministratör på kliniken, på att framföra en sång hon skrivit till Per Arneborns ära. Sången kallar hon för Fantomen på Infektionskliniken eftersom Per enligt henne är en riktig superhjälte. Tårta till en riktig superhjälte Per Arneborn på Infektionskliniken på USÖ fick månadens Tebladstårta Jag blev kallad till ett akut krismöte och började fundera på om det var åtta Ebolafall på gång eftersom det var så viktigt att jag kom hit direkt, säger Per Arneborn, överläkare på Infektionskliniken på USÖ. Men några Ebolafall var det som tur var inte fråga om. Krismötet var bara ett sätt att lura ner Per Arneborn till fikarummet för att han skulle överraskas med månadens Tebladstårta. Jag anade ingenting, men blev lite misstänksam när jag kom hit och det var så mycket folk här, säger han efter att till ljudet av kollegornas applåder fått ta emot Tebladstårta och diplom. Per Arneborn gick egentligen i pension i höstas, men eftersom Här är övriga nominerade till Tebladstårtan: Linda Dolk, kurator, kirurgkliniken, av medarbetarna genom Mona och Reene. Maria Holmberg, Folktandvården Wivallius, av Lotta Thorsén. Tolk och översättarservice, av Folktandvården Jourkliniken: Åsa, Ing- han älskar sitt jobb har han valt att stanna kvar. Jag har jobbat här i 32 år. Det är en fantastisk arbetsplats med bra medarbetare och bra klimat, så när jag fick chansen att stanna kvar som seniorvikarie tog jag den. Det är skönt att inte behöva sluta pang bom efter så många år, konstaterar Per Arneborn och tillägger: Vi har en otrolig sammanhållning här. Jag tror att det beror på att vi jobbar så mycket tillsammans. Även om vi har svårt sjuka patienter så botar vi många och märker att vi gör nytta, tillägger han. Per Arneborn har varit nominerad till Tebladstårtan många gånger. Så det var verkligen hög tid att han fick den. Jag har nominerat honom vid två tillfällen, berättar Ida Isakovic, undersköterska på Infektionskliniken. Och jag har också nominerat Mari och Christina. Anna Sand, ortopedkliniken Lindesbergs lasarett, av samtliga medarbetare på ortopeden genom Malin Holmberg. Kristina Carlsson, geriatriska kliniken LAH/avd 84, av personalen på LAH/ honom flera gånger, berättar sjuksköterskan Maria Sjöberg. Ställer upp för alla När Ida och Maria ska berätta varför Per Arneborn är värd Tebladstårtan haglar superlativen. Enligt dem jobbar han för två, stressar aldrig, blir aldrig irriterad och är omtänksam mot både personal och patienter. Per är otroligt effektiv. Han ställer upp för alla, kan allt och man kan alltid be om hjälp. Dessutom förklarar han på ett enkelt och bra sätt. Vi kommer att sakna honom något enormt den dagen han tvingas sluta, säger Maria Sjöberg. Per är alltid den som är först med att berömma och ge komplimanger, oavsett om det gäller jobbet eller om man har fixat håret. Jag kommer ihåg när jag hade färgat håret för ett tag sedan. avd 84. IMx-support och IT-support, av Iréne Pettersson, Syncentralen. Personalen och läkarna, endoskopimottagningen och MM4, av Marianne Axman. Per uppmärksammade det direkt och gav mig en komplimang till skillnad från gubben min hemma som inte märkte det, berättar Ida Isakovic och skrattar. Ja, jag har nog alltid varit bättre på att berömma än att skälla på folk, säger Per Arneborn. Framförde sång I samband med tårtutdelningen passade Eva-Marie Olsson, medicinsk vårdadministratör på Infektionskliniken på att framföra en egenhändigt komponerad sång till Per Arneborns ära. Jag har döpt sången till Fantomen på Infektionskliniken, för Per är inget annat än en riktig superhjälte, säger hon. text: victoria rydergård foto: kristin lundström Yvonne Ekbom, Regionkansliet, av Kristina Berglund. Yessika Rådberg, städ psykjouren, piva, av Ellinor Pettersson. Personalen på IT-avdelningen, av personalen vid Folktandvårdens kundcenter. TÅRTAN Vem vill du ge en Tebladstårta? Tebladstårtan delas ut till en anställd i region Örebro län som gjort eller gör något som är värt att uppmärksamma eller ta efter. Ta chansen och föreslå någon kollega som du tycker har gjort något bra det där lilla extra, som är värt att uppmärksamma. Vinnaren presenteras i nästa personalnummer av Tebladet som kommer i brevlådorna i maj. Förutom den goda tårtan får vinnaren ett diplom som minne. Förslag skickas senast den 16 april till Tebladet, Box 1613, Örebro, via internposten eller Region Örebo läns webb. Det går också bra att mejla förslag till: se. Märk brevet eller mejlet med Tebladstårtan.

15 Tebladet nummer 2, 2015 Gott och blandat 15 Här kan du hitta personalparkering Personalparkeringen vid CV-området har många tomma platser. Personalen på parkenheten som arbetar bredvid parkeringen berättar att parkeringen nästan alltid är tom. PÅ GÅNG Demokrati 21/4 Regionfullmäktige: Sammanträdet är offentligt och sänds via webb-teve. Föreläsningar 18/3 Kvinnliga krigare under medeltiden: Föreläsning om medeltidens kvinnliga normbrytare med Stefan Högberg, Göteborgs stadsarkiv. Föreläsningen ges på Örebro läns museum klockan /3 Vägen ut ur nazismen: Föreläsning med Peter Sundin från Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Peter berättar om hur det var att växa upp i ett hem där han omgärdades av främlingsfientliga tankar. Detta ledde senare till att Peter efter en temadag om förintelsen i skolan valde att organisera sig i en nazistisk organisation. Peter valde efter flertalet våldshandlingar att bryta med sina vänner vilket inte visade sig vara lätt. Hur vände Peter sina åsikter? Föreläsningen ges på Örebro läns museum klockan /3 Författarna och staden: Örebro 750 år i litteraturen. Clas Thor och Astrid Lindén berättar om sin bok som handlar om 300 författare med anknytning till Örebro. Föreläsningen ges på Örebro läns museum klockan /4 Från moderkult till nutid - matriarkatet som samhällsform: Författarna Helena Frykstrand och Pia Haxner berättar om Bronsålderns matriarkat i Mälardalen, som efter vikingatidens asadyrkande övergår till nutidens patriarkat. Även Moderkulturen Planeringen för det nya H-huset vid Universitetssjukhuset Örebro fortsätter. För att ge plats åt huset pågår nu flytt av Södra Grev Rosengatan. Arbetet påverkar trafik- och parkeringssituationen vid USÖ vilket innebär att det kommer att vara en besvärlig trafiksituation i området under en lång period. Tebladet kan i alla fall tipsa om att det går att hitta många personalparkeringar vid CV-området mitt emot Slussen, några minuters gångväg från Campus USÖ. Du som jobbar kväll och natt kan ringa om du vill ha eskort av en väktare till din parkerade bil. i Europa för år sedan tas upp. Föreläsningen ges på Örebro läns museum klockan Kultur & evenemang 8/4 Mötesplats Kävesta: Konsert med Wirénkvartetten och Elain Olsson på Kävesta folkhögskola klockan Vill du också annonsera? Här publicerar vi sådant som är på gång inom Region Örebro län. Skicka in din verksamhets öppna kalendarium till oss. Markera vilka evenemang som är öppna för allmänheten respektive enbart personal. Mejla till regionorebrolan.se, senast 30 mars för publicering i nästa lännummer. Materialet publiceras i mån av plats. PÅ JOBBET På jobbet publicerar inskickade personalnyheter från er som jobbar i Region Örebro län. Är du nyanställd eller ska byta arbetsplats? Har du gått i pension och vill tacka? Skicka e-post, gärna med bild, till och berätta. KRÖNIKAN MADELEINE HOLM Man får ta det som det kommer Döden flörtar med min älskade mormor. Men än så länge har hon avvisat. Hon har slingrat sig ur greppet. Hon har överraskat både oss anhöriga och vården. Hennes livskraft är stor. Hon längtar efter en ny vår. Hon längtar efter promenader i sin rullstol, efter solen som smälter strutglassen som hon älskar. Hennes kropp är numera så tunn och späd. Genom hennes knallrosa kofta känner jag numera bara hårt ben och hennes ryggrad är böjd och stel. Men innanför denna snäckskalstunna kropp lever ännu den mest levande själ jag känner. Den som alltid varit lekfull, fördomsfri och kärleksfull, Själen är stark och rösten är stadig när hon lovar att hon visst kan leva på luft och kärlek. Men mormor, du måste ju äta!, tjatar jag med tårarna brännande. Hon tittar länge på mig innan hon svarar: Jag vet att du vill mig väl, men jag vil inte ha. Så jag står där med skeden full av filmjölk, med näringsdryck, med kaffe, med saft och jag vill att mormor ska svälja alltihop innan hon ropar att nu mår jag bra och allt är som innan. Men ingenting är som förut. Jag flyttade till min mormor när jag var två år och hon var all min trygghet. Hon sjöng godnattsångerna jag aldrig glömmer med min hand i hennes och inför mormor har jag alltid dugt som jag är. Jag har alltid undrat skrämt att vem är jag när mormor inte finns längre? Vem kan jag nu vara helt mig själv med? Jag vill att mormor ska finnas kvar. Jag vill att hon ska leva för evigt. Men är det inte detta som är kärlek? Jag som alltid varit rädd för att vara oälskad, bli avvisad vad som än hänt mig så har jag alltid haft kvar mormors ovillkorliga kärlek, den enda kärlek jag trott på. Men nu ligger hon i en sjukhussäng, sparvlik och mestadels sovande. En sköterska säger: Det blir så när man är gammal och livstrött. Jag vill skrika och slå henne! Min mormor är inte livstrött. Hon är bara trött! Utan den minsta kontroll över något blir mormor mindre och mindre framför mig. Nya förordnanden Habilitering och hjälpmedel: Pernilla Eriksson är ny enhetschef för vuxenhabiliteringen. Hon tillträdde den 1 februari. Karlskoga lasarett: Lena Adolfsson förordnas som områdeschef vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ulrika Hyvönen är ny Lena Adolfsson biträdande avdelningschef på akutmottagningen. Hon tillträdde den 1 januari i år. Lindesbergs lasarett: Katja Felgenau är förordnad som verksamhetschef på kliniken för medicin och geriatrik under tidsperioden Synnöve Bergentz är förordnad som medicinskt ledningsansvarig på kliniken för medicin och geriatrik under tidsperioden Primärvården: Carine Norström har fått förlängt förordnande som verksamhetschef för Freja vårdcentral till och med Annika Roman får förlängt förordnande som verksamhetschef för Kumla vårdcentral till och med Regionkansliet: Eva Frantz har utsetts till ny chef för hälso- och sjukvårdsstaben vid regionkansliet Eva Frantz från den 1 januari Ingrid Domberg har utsetts till ny budgetchef för Region Örebro län. Hon tillträder tjänsten 1 Ingrid Domberg april. Katrin Larsson är ny hållbarhetschef i Region Örebro län. Hon tillträdde sin tjänst den 1 mars. Jonas Bengtsson är vikarierande nämndsekreterare i den gemensamma nämnden för företagshälsovård, Jonas Bengtsson tolk- och översättarservice, fokusberedning för närsjukvård och fokusberedning för habilitering, hjälpmedel och folktandvård. Han vikarierar för Eva Åkesson Enelo till och med den 30 maj USÖ: Eva Rask förordnas som tillförordnad verksamhetschef vid medicinkliniken från och med tills dess att ordinarie verksamhetschef tillträder. Dock längst till och med Plötsligt börjar hon sjunga; Du svarte zigenare med inlevelse för att plötsligt stanna upp och fråga om det är rasistiskt att sjunga så. Sjung du mormor, säger jag. Sången går ju så. Så hon sjunger med blicken i fjärran och med mig framför sig som knappt ser henne för alla tårar som skymmer. Döden flörtar vidare och struntar blankt i oss som älskar mormor. Kärleken får oss människor att leva, att le, att hoppas, att tro och allt ljus nästan bländar oss. Så sker saker och jag vill så gärna tänka som min älskade mormor: Man får ta det som det kommer. Madeleine Holm arbetar som skötare i psykiatrin. Hon gillar ljudet av steppdans, men föredrar människor i strumplästen.

16 16 Dilemmat Tebladet nummer 2, 2015 apropå Är det okej att jobba fast man är sjuk? Anna Charlier, HR-konsult, Lindesbergs lasarett: Det beror lite på hur sjuk man är, hur man är sjuk och var man jobbar. Man ska ju inte smitta sina kollegor eller sina patienter. Jobbar man med infektionskänsliga måste man vara extra försiktig. Dilemmat Alla som arbetar inom Region Örebro län kan hamna i situationer där det kan vara svårt att veta hur man ska agera. I vår serie Dilemmat tar vi upp olika dilemman man kan hamna i på jobbet och låter några medarbetare fundera på hur de skulle ha gjort. Den här gången är det sjuksköterskan Marie Aronsson och distriktssköterskan Susanne Bergman på geriatriska öppenvårdsteamet på USÖ som ställs inför dilemmat med en kollega som går till jobbet sjuk. Angela Pettersson, medicinsk vårdadministratör, psykiatrin, avdelning 2, USÖ: Nej det tycker inte jag. För man kan smitta ner övriga personalen. Det kan bli manfall i personalgruppen och man behöver vara hemma och vila när man är sjuk. Oskar Axelsson, AT-läkare, Mikaeli vårdcentral: Är man tillräckligt frisk för att klara av sitt arbete tycker jag att man bör arbeta. Inom vården finns det förstås ytterligare en aspekt att man kan smitta patienter. Är man för sjuk för att klara av sitt arbete tycker jag att man har rätt till sjukskrivning. Hur gör man om en kollega går till jobbet trots att han eller hon är sjuk och egentligen borde ha stannat hemma. Det har Marie Aronsson och Susanne Bergman fått fundera på i den här omgången av Dilemmat. Är det okej att jobba sjuk? Rigmor Arnesen, undersköterska, Olaus Petri vårdcentral: Är man sjuk ska man vara hemma. Men sen beror det naturligtvis på hur sjuk man är. Patrik Larsson, byggprojektledare, Regionservice fastigheter: Nej, det tycker jag inte. Man kan inte göra ett bra jobb om man inte är frisk. Man bidrar inte på samma sätt som man borde och det finns risk att man smittar kollegorna. Man ska vara hemma om man är sjuk. På er arbetsplats finns en mycket plikttrogen kollega. Inget kan stoppa kollegan från att gå till jobbet inte ens en rejäl förkylning eller vinterkräksjuka. Hur skulle ni agera? Var går gränsen för när det är okej att jobba och när man borde stanna hemma? Skulle någon av våra kollegor komma hit trots att de var sjuka skulle vi säga ifrån. Man vill ju inte att de ska smitta patienterna och inte oss kollegor heller, säger Marie Aronsson. Våra patienter är gamla och sköra. De skulle faktiskt kunna stryka med om de blev smittade, fortsätter Susanne Bergman. Både hon och Marie Aronsson är eniga om att det är svårt att sätta någon gräns för när det är okej att jobba och när man bör stanna hemma. Det är nog dessvärre mycket egen etik som styr, men har man feber och hosta ska man absolut vara hemma, säger Susanne Bergman. För att inte tala om vinterkräksjuka. Det vill ju ingen ha. Om någon kommer till jobbet med vinterkräksjuka kan ju det få jättestora konsekvenser, säger Marie Aronsson. Vinterkräksjuka finns det ju tydliga regler kring, men när det gäller andra sjukdomstillstånd är det mer flytande och upp till individen att bestämma, konstaterar Susanne Bergman. Varför tror ni att folk går till jobbet trots att de egentligen borde stanna hemma? Det kan nog finnas flera orsaker. Det kostar pengar att vara hemma så det spelar säkert in, eller så vill man inte sätta kollegorna på pottkanten. Folk är ju väldigt plikttrogna och många går säkert till jobbet fast de egentligen inte borde bara för att de inte vill lämna patienter och kollegor i sticket. Är det många som är hemma från jobbet samtidigt blir det tufft för de som är kvar, säger Susanne Bergman. Rätt signaler från chefen Här har chefen en viktig roll. Om han eller hon är på jobbet sjuk sänder det signaler att det inte är okej att stanna hemma, säger Marie Aronsson och tillägger: Vår chef har skickat hem folk och sagt: Nu är du dålig. Gå hem och kom tillbaka när du är frisk igen. Ibland är det nog så att man behöver höra av någon annan att man är sjuk, för att det ska kännas okej att stanna hemma. Jag skulle inte gå till jobbet om jag har feber, men det beror nog på var man jobbar, säger Susanne Bergman. Och ibland kan man vakna och känna sig dålig, men så blir det bättre när man kommer igång, säger Marie Aronsson. Nu för tiden är jag aldrig sjuk. Annat var det när man hade småbarn. Antingen var de sjuka eller så blev man själv smittad. Då gäller det att det finns en förstående attityd på jobbet så att man inte känner nu är hon hemma igen. Det kan säkert få folk att gå till jobbet fast de inte borde, säger Susanne Bergman. text: victoria rydergård foto: kristin Lundström Vill du vara med? Har du ett dilemma du vill att vi ska ta upp? Eller vill du och dina kollegor vara med och diskutera kring ett dilemma? Mejla till och skriv Dilemmat i ämnesraden.

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867:

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: ARBETA MED OSS STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral De har öppet på dagen måndag till fredag.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Liv och hälsa i Västerbotten. Uppdateread april 2016

Liv och hälsa i Västerbotten. Uppdateread april 2016 1 Liv och hälsa i Västerbotten Uppdateread april 2016 SE VÅR FILM HÄR: www.vll.se/hundrafemtio Västerbottens län 3 Landstingets huvuduppdrag 4 Hälso- och sjukvård Tandvård Handikappverksamhet Folkhälsa

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <>, <>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom 2016-08- 1 6 Motion 2015:33 av Jonas

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2012 I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Grå starr behandlas i Lindesberg Prognosen god

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Thomas Olsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-05 LS 2015-1239 Landstingsstyrelsen Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Korta & klara landstingsnyheter Nr 4 maj 2013. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Korta & klara landstingsnyheter Nr 4 maj 2013. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 4 maj 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Användningen av antibiotika minskar i Örebro län

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING SLL Produktionsutskottet 2014-04-22 RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING Introduktion Hanna Emami VD Stina Ramberg Dahl Konsultchef Agenda IC Quality och medarbetarmodellen Uppdraget: Psykosocial arbetsmiljö

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS 2017-0342 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 LS 2017-0342 Landstingsstyrelsen Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed

Läs mer

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Regioner och landsting 11 landsting 10 regioner Landstinget i Kalmar län 233 906 invånare 2,4 % av Sveriges befolkning En vanlig dag: 1 300 personer

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Linköping den 24 maj 2017 Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Bakgrund Sedan en lång tid finns det problem med vårdplatser

Läs mer

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet VÅRDFÖRBUNDET Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet Förslag på frågor för dialog med medlemmar Hej förtroendevald! I Vårdförbundet arbetar vi tillsammans för att påverka hur våra yrken, vården

Läs mer

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport Uppföljning steriltekniker Standardrapport Ja 82,5% 47 Nej 17,5% 10 Svarande 57 Inget svar 0 Sterilteknisk enhet (landsting eller privat sjukvård) 80% 44 Privat industri 0% 0 Tandvård 1,8% 1 Övrig verksamhet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Vad innehåller handlingsplanen?

Vad innehåller handlingsplanen? Vad innehåller handlingsplanen? Hur/Vad - Hur kan vi göra för att bli mera attraktiva för våra medarbetare och dem vi ska rekrytera för att bli oberoende av inhyrd personal Aktivitet Exempel på aktiviteter

Läs mer