Innehåll 5. Förvaltningsberättelse. Att skapa utrymme. Ekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 5. Förvaltningsberättelse. Att skapa utrymme. Ekonomi"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Innehåll 5 Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Fastighetsbestånd Intäkter och resultat Investeringar och försäljningar Avslutade och pågående projekt Likviditet och kassaflöde Finansiering Möjligheter och risker Händelser efter räkenskapsårets utgång Eklandias fastighetsbestånd 8 Att skapa utrymme Med hjärtat i vården och hjärnan i köket Ett utrymme för rikets säkerhet Från container till färdigt hus Personal Eklandias miljöarbete 18 Ekonomi Resultaträkning Balansräkning Förändring av eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Fastighetsförteckning Definitioner 2

3 Viktigt att regionen fortsätter spira Under 2010 har vi på Eklandia märkt att konjunkturen har vänt uppåt. Det är glädjande att det går bättre för Sverige, vilket leder till att även exporten och de viktiga industrierna i Göteborg går bättre. Det i sin tur leder till en större efterfrågan på lokaler. I oktober presenterade tidningen Fastighetsnytt en undersökning som tagit tempen på fastighetsbranschen. Det visade sig att åtta av de tio största kommersiella fastighetsbolagen i Sverige tror på stigande marknadsvärden under det kommande året. Drygt 80 procent tror på stigande hyresintäkter och ungefär hälften räknar med att försäljningspriserna ökar. Så optimistiskt var det inte i fastighetsbranschen ens under högkonjunkturens topp Men undersökningen i Fastighetsnytt visar också att den största utmaningen är att få tillgång till attraktiv tomtmark. Många av de tillfrågade bolagen ser detta som det enskilt största problemet. Jag kan inte annat än hålla med, därför kommer Eklandia under 2011 att arbeta aktivt för att utveckla och förbättra samarbetet med kommunens organ. Eklandia har en lång tradition av att engagera oss i Göteborgs utveckling. För oss är det helt avgörande att regionen spirar och att Göteborg har en god tillväxt för arbete, företagande och forskning. Vi har haft tydliga mål för att öka vår närvaro, bli ännu bättre på att vara lyhörda och ännu snabbare på att åtgärda fel och brister. Ett situationsanpassat ledarskap Om våra hyresgäster är kärnan i vår verksamhet är våra medarbetare hjärtat i företaget. Därför arbetar vi aktivt med att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö där varje medarbetare ska trivas. Med ett och ett halvt års mellanrum mäter vi NMI (NöjdMedarbetarIndex) och i år låg siffran på 92 av 100, vilket motsvarar ca 4,8 på en 5-gradig skala. Vi tror att ju bättre vi har det internt, desto bättre kan vi arbeta externt. Och det är inte bara vi ledare som tar ansvar för företagets utveckling vi har ett situationsanpassat ledarskap där alla har möjlighet att säga sitt om företaget och utvecklas på ett individuellt plan. I januari 2011 inför vi en ny organisation som består av två affärsområden istället för tre. I samband med omorganisationen skapas ett flertal nya tjänster där vi bland annat får möjlighet att lyfta fram fler och yngre medarbetare till mer ansvarsfulla positioner. De kundansvariga kommer att jobba mer aktivt med att möta våra hyresgäster. Det ska bli spännande att följa hur både organisationen och våra medarbetare utvecklas under det kommande året. Kundnöjdheten ökar ytterligare För att bidra till en hållbar utveckling arbetar Eklandia kontinuerligt med miljöfrågor, där vår viktigaste åtgärd är driftoptimeringar. Det är glädjande att se att vårt arbete ger effekt trots att det var en extremt kall vinter och en förhållandevis varm sommar 2010 har energianvändningen i våra fastigheter minskat. Vi har däremot behållit vår höga uthyrningsgrad och ligger för närvarande på 95 procent, vilket vi givetvis är mycket nöjda med. Under året har vi bland annat förvärvat en logistikfastighet på Transportgatan 17, byggt nya lokaler på Transportgatan 37 samt startat en nybyggnation av en lager- och logistikfastighet på Tagenevägen 34. Det är första gången vi drar igång en byggnation utan ett påskrivet hyreskontrakt och anledningen är att vi ser en ökad efterfrågan och vill ligga steget före. Vår NKI-siffra (NöjdKundIndex) låg i år på 79, vilket motsvarar ca 4,5 på en 5-gradig skala. Trots att förra årets resultat var högt har alla områden som mäts gått framåt. Det förbättrade resultatet beror på att vi har analyserat förra årets NKI och tagit fram åtgärdsplaner. Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare och hyresgäster för ett bra 2010 och önska nya hyresgäster varmt välkomna till Eklandia. Året i korthet Tage Christoffersson Verkställande direktör Resultatet efter finansnetto uppgick till 204 Mkr (170). Bolagets hyresintäkter uppgick till 519 Mkr (489). En fastighet om totalt kvm har förvärvats för 82 Mkr. Fyra fastigheter om totalt kvm har avyttrats för 50 Mkr. Totalt har 105 Mkr (65) investerats i befintliga fastigheter. 3

4 Lager- och logistikfastigheter Kontors- och butiksfastigheter Projekt/mark 4

5 Förvaltningsberättelse Fastighetsbestånd Eklandias fastighetsbestånd uppgick den 31 december 2010 till 84 (86) fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta på kvm ( ). Det sammanlagda bokförda värdet var Mkr (3 934). Eklandias värderingar per årsskiftet visar ett värde om Mkr. Geografiskt är fastigheterna koncentrerade till Storgöteborg, främst inom Göteborgs kommun där Eklandia har ca 94% (95) av sitt bestånd. Resterande ytor finns i Härryda och Mölndal. Eklandias fastigheter är avsedda för kommersiellt bruk och inrymmer lokaler från följande kategorier: Kontors- och butikslokaler Industri- och lagerlokaler Intäkter och resultat Uthyrningsgraden under 2010 var 95,4% (95,9) och hyresintäkterna uppgick till 519 Mkr (489). Driftsöverskottet före avskrivningar var 357 Mkr (337). Avskrivningarna uppgick till 54 Mkr (55) och det finansiella nettot till -96 Mkr (-93). Resultatet efter finansnetto var 204 Mkr (170). Investeringar och försäljningar Under 2010 förvärvades en fastighet med en total yta om kvm för en köpeskilling om 82 Mkr. Fastigheten är belägen i Bäckebol, Göteborg. Investeringar i befintliga fastigheter var totalt 105 Mkr (65). Under året avyttrades fyra fastigheter om totalt kvm till en sammanlagd köpeskilling om 50 Mkr. Avslutade och pågående projekt Här följer ett urval av Eklandias avslutade och pågående projekt 2010: På Transportgatan 37 avslutade vi i början av december en nybyggnation för Byggmax. Fastigheten har en yta på kvm och inrymmer en av Byggmax fyra butiker i Göteborgsregionen. I vår fastighet på Östra Hamngatan 16 har vi avslutat ett stort ombyggnadsprojekt för Nordea. Ombyggnaden har pågått under ett år på tre olika plan i fastigheten. I samma fastighet har även en stor ombyggnation påbörjats för vår nya hyresgäst Know IT Göteborg AB. Inflyttning sker under våren Under hösten 2010 har en nybyggnation påbörjats på Tagenevägen 34. Det är en logistikfastighet med en yta på kvm. I december 2010 skrevs kontrakt med Direct Cargo i Göteborg AB, som flyttar in i hela fastigheten sommaren 2011, då nybygget beräknas vara färdigställt. På Mejerigatan 1 i Kallebäck pågår en större ombyggnation för stora delar av ICA Fastigheter Sverige AB. Projektet ska pågå fram till 1 augusti Likviditet och kassaflöde Likvida medel var vid räkenskapsårets slut 0 Mkr (0). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 253 Mkr (238). Överskottet i likviditeten amorteras löpande mot de räntebärande lånen från moderbolaget. Finansiering Vid årets slut var det egna kapitalet Mkr (1 077). Räntebärande lån uppgick till Mkr (3 251), innebärande en belåningsgrad på 53%. Merparten av finansieringen utgörs av lån från moderbolaget Castellum AB. Räntevillkoren för dessa lån bestäms inför varje kalenderkvartal och baseras på Castellums genomsnittliga upplåningskostnad. Räntan var vid årets slut 3,8 % (3,8) och den genomsnittliga bindningstiden för räntorna i den underliggande låneportföljen 5

6 Förvaltningsberättelse uppgick till 2,6 år (2,8). Utöver dessa interna lån har Eklandia även lån på 153 Mkr (537) hos externa kreditgivare. Möjligheter och risker Stigande marknadsräntor är normalt över tid en effekt av ekonomisk tillväxt och stigande inflation, vilket antas leda till högre hyresintäkter. Detta beror dels på att efterfrågan på lokaler antas öka vilket medför minskade vakanser och därmed potential för stigande marknadshyror, dels på att indexklausulen i de kommersiella kontrakten kompenserar den stigande inflationen. En högkonjunktur innebär därmed högre räntekostnader men även högre hyresintäkter, medan omvänt förhållande råder i en lågkonjunktur. Förändringen i hyresintäkter och räntekostnader sker inte exakt samtidigt, varför resultateffekten på kort sikt kan uppstå vid olika tidpunkter. Fastigheternas värde bestäms av utbud och efterfrågan, där priset främst är beroende av fastigheternas förväntade driftsöverskott och köparens avkastningskrav. En ökande efterfrågan medför lägre avkastningskrav och därmed en prisjustering uppåt, medan en vikande efterfrågan får motsatt effekt. På samma sätt medför en positiv real utveckling av driftsöverskottet en prisjustering uppåt, medan låg real tillväxt får motsatt effekt. Händelser efter räkenskapsårets utgång Inga händelser av väsentlig betydelse för Eklandia har skett efter räkenskapsårets utgång. Förslag till vinstdisposition Moderbolag Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Utdelning till aktieägaren Överföres i ny räkning Kontraktsförfallostruktur Antal Mkr År 6

7 Eklandias fastighetsbestånd januari december 2010 Antal Yta Bokfört Bokfört Hyres- Hyres- Ekonomisk Hyres- Fastighets- Fastighets- Driftsfastigheter tkvm värde värde värde värde uthyrnings- intäkter kostnader kostnader överskott Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm grad Mkr Mkr kr/kvm Mkr Kontor/butik Centrala Göteborg ,5% Östra Göteborg ,9% Hisingen ,1% Övriga orter ,0% ,7% Lager/industri Hisingen ,4% Östra Göteborg ,9% Övriga orter ,3% ,2% Summa ,9% Uthyrning och fastighetsadministration Summa efter uthyrning och fastighetsadministration Projekt 1 16 Obebyggd mark 6 31 Totalt Ovanstående sammanställning avser de fastigheter som Eklandia ägde vid årets utgång och avspeglar fastigheternas intäkter och kosntader såsom de hade ägts under hela året. Avvikelserna mellan ovan redovisade driftöverskott om 361 Mkr och resultaträkningens driftöverskott om 357 Mkr förklaras av, dels att driftöverskottet i under året sålda fastigheter har frånräknats 1 Mkr, dels att driftöverskottet i under året förvärvade/färdigställda fastigheter räknats upp med 5 Mkr såsom de ägts eller varit färdigställda under hela året. 7

8 Med hjärtat i vården och hjärnan i köket 8

9 Verksamhetsledningen vid Ambulans och Prehospital Akutsjukvård, som ansvarar för Sahlgrenskas ambulanssjukvård, sitter i en del av Pellerins Margarinfabrik. Här är en ständig trafik av människor som ska på möten, kompetensutveckling och introduktionsutbildning. Men det är inte i konferensrummen som de mest kreativa tankarna och idéerna föds utan i köket. Under ett typiskt dygn på Sahlgrenska Universitetssjukhus tar man emot 650 akutpatienter samtidigt som det föds ett barn i timmen. Dessutom genomförs 175 operationer och 800 röntgenundersökningar. Under samma dygn rycker ambulansen ut ungefär 150 gånger och den större delen av dessa körs av Falck Ambulans AB. Men ambulanssjukvården bedrivs inte enbart på entreprenad Sahlgrenska har också några egna ambulanser. Vi på SU Ambulans ansvarar för utveckling och utbildning av Göteborgsregionens ambulanssjukvård, säger Per Örninge, ambulansöverläkare. Och för att kunna utveckla en verksamhet måste du emellanåt vara ute i verkligheten. Därför har vi valt att behålla två ambulanser och en läkarambulans i egen regi. Fram till hösten 2009 höll SU Ambulans till vid Mölndals sjukhus. Men allt eftersom enheten expanderade började lokalerna kännas för trånga. Det var dags att söka sig vidare. Genom PKMC, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, fick de tips om att Eklandia hade lediga lokaler i Pellerins Margarinfabrik. PKMC satt redan i byggnaden och för SU Ambulans var det en klar fördel att sitta nära dem. Frågan var bara om lokalerna skulle passa deras verksamhet. En viktig faktor för oss är att vara nåbara, säger Per Örninge. Vi måste vara lättillgängliga för egna medarbetare och samarbetspartners som till exempel polisen. Därför var det angeläget för oss att lokalen låg hyfsat centralt, vilket den ju gör. Sedan har vi väldigt mycket möten och utbildningar, så vi har även behov av stora ytor och flera konferensrum. För att tillgodose SU Ambulans behov flyttade Eklandia på entrén och några innerväggar, skapade ett extra konferensrum och gjorde viss renovering. På SU Ambulans är man mycket nöjda med resultatet. Den här lokalen är både större och fräschare än den vi hade innan, säger Carina Jagenäs, verksamhetschefsassistent. Här finns också gott om förvaringsutrymmen, något vi verkligen behövde. Dessutom har Eklandia bra fastighetsservice. De är snabba och enkla att ha att göra med. Eklandia har även hjälpt oss att skapa ett större kök, säger Per Örninge. Just köket är en oerhört viktig plats för oss, eftersom det fungerar som en slags tankesmedja. Här möts vi och har spontana och yviga diskussioner. Det är faktiskt i köket som många nya idéer och rutiner har sett dagens ljus. 9

10 Ett utrymme för rikets säkerhet AmbuAlarm är Västra Götalandsregionens enhet för styrning, utveckling och uppföljning av ambulansalarmering, prioritering och dirigering. AmbuAlarm arbetar nära SOS Alarm, som ansvarar för att ta emot alla inkommande samtal till nödnumret 112, och sköter alla kontakter mellan Västra Götalandsregionens prehospitala verksamheter och larmcentralen. Även om SOS Alarm har ett rikstäckande uppdrag genom staten så har Västra Götalandsregionen alltså ett eget avtal som gäller just här. Och eftersom regionen har som mål att bli bäst i Sverige på alarmering bildades AmbuAlarm 2009 som ett internt kunskapscentrum som bevakar, följer upp och utvecklar det regionala avtalet med SOS Alarm. Vår uppgift är både att kontrollera SOS Alarm och att utbilda deras personal, säger Pontus Rotter, verksamhetsutvecklare hos AmbuAlarm. Dels följer vi ambulansutryckningar i realtid på monitorer, dels analyserar vi händelseförlopp i efterhand genom att lyssna på inspelade ljudfiler ungefär som när man analyserar svarta lådan efter ett flyghaveri. Vi läser avvikelserapporter, tittar på statistik och använder avancerade analysprogram för att ta fram nya riktlinjer och förbättrade rutiner. I AmbuAlarms uppdrag ingår också att införa det nya radiosystemet RAKEL, ett gemensamt kommunikationssystem för de svenska blåljusmyndigheterna, samt att utveckla övriga kommunikationsvägar inom det prehospitala området. Eftersom 112 är en grundläggande funktion för rikets säkerhet har AmbuAlarms lokaler ett extremt högt säkerhetsskydd, inklusive reservkraft som gör att verksamheten kan pågå även om det skulle bli strömavbrott i hela stadsdelen. Dörrarna har slussar och är kameraövervakade, väggarna är förstärkta med plåt och fönstren är både skottsäkra och försedda med galler. Både AmbuAlarm och SOS Alarm var kravställare gentemot Eklandia, och vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Pontus Rotter. Det har varit många konsulter här sedan vi flyttade in allt från målare till olika tekniker men vi har aldrig upplevt något strul. Allt har flutit på bra och Eklandia dyker upp när vi behöver dem. 10

11 11

12 Från container till färdigt hus 12

13 Hemmasnickartrenden och tv-program som Äntligen hemma och Roomservice är några av skälen till att marknaden för DIY (do-it-yourself) växer lavinartat. För Byggmax, som är en offensiv lågprisaktör inom byggvarubranschen, blev trycket så hårt på butiken i Hisings Backa att de valde att bygga en nästan dubbelt så stor lokal på tomten bredvid. I början av december 2010 flyttade Byggmax från kvadratmeter på Transportgatan 39 till kvadratmeter mark med byggnad på kvm på Transportgatan 37. Men egentligen började detta nybyggnadsprojekt i en betydligt mer blygsam skala. Under hösten 2009 hörde Byggmax av sig till oss eftersom vi äger tomten som ligger bredvid deras butik i Hisings Backa, berättar Hans Stridh, fastighetschef på Eklandia. De undrade om de kunde ställa en container på vår mark. Då föreslog vi lite skämtsamt att vi skulle bygga ett helt nytt hus åt dem istället. Och sen blev det så. Vi hade växt ut våra lokaler i Hisings Backa och behövde större utrymme, säger Niklas Kindahl, etableringsansvarig på Byggmax. Vi började snegla på tomten bredvid, som ägs av Eklandia, och när allt var förhandlat och klart lämnade vi konceptbeskrivning och ritningsunderlag till dem. Sedan sökte Eklandia bygglov och hanterade alla kontakter med kommunen, arkitekter, byggbolag och underentreprenörer. Byggnationen har hållit tidplanen trots att det funnits en del utmaningar längs vägen, framför allt ur ett miljöperspektiv. Eftersom marken ligger inom ett vattenskyddsområde ställer kommunen tuffa krav på utförande av schaktning, fyllnads- och dikningsarbeten, dagvattenanslutningar och anläggande av permanent uppställningsplats för motorfordon. Dessutom ska de ytor som tas i anspråk vara utformade så att släckvatten som används vid en eventuell brand kan samlas upp och omhändertas genom pumpning istället för att rinna ut i Göta älv. Ytterligare ett krav från kommunen är att byggnaden anläggs på en säker golvnivå ( meter över havets nollpunkt) med tanke på tidigare högvattenstånd, berättar Dan Nyström, projektledare på Eklandia, och syftar på när orkanen Gudrun drog in i januari 2005 och vattenståndet steg till Byggmax har idag fyra butiker i Göteborgsregionen (Hisings Backa, Kållered, Partille och Kungsbacka), som alla känns igen på sitt koncept för effektivt och tidsbesparande handlande. Det innebär bland annat att det finns drive-in system där kunden själv plockar virke, sten, betong, gips, isolering m.m. direkt från lagerhyllorna och att varorna skannas av personalen på vägen ut med hjälp av en handdator. En annan anledning till att Byggmax lyckats pressa priserna i denna konkurrentutsatta bransch är att de inte har något centrallager, eftersom leverantörerna skeppar varorna direkt till butikerna. 13

14 Personal Antalet medarbetare uppgick vid årsskiftet till 39 personer. Andelen kvinnor och män var 36 % respektive 64 %. Eklandia är en arbetsgivare som arbetar aktivt med att alla medarbetare ska trivas och må bra både på jobbet och på fritiden. För att uppnå detta har vi regelbundna medarbetarsamtal och individuellt anpassad kompetensutveckling. Vi arbetar aktivt med friskvård och hälsa i form av årliga aktiviteter som hälsoundersökningar, konditionstester och kostrådgivning. Eklandia erbjuder även fysisk träning i olika former samt massage och andra typer av förebyggande hälsovård. Våra värderingar Eklandia har ett öppet informationsflöde med tydliga mål, korta beslutsvägar och stor delaktighet för medarbetarna i företagets verksamhet. Vi har tre värderingar som är viktiga ledstjärnor i vårt sätt att vara mot varandra, mot våra leverantörer och i relationen till våra hyresgäster: Affärsmässiga Affärsmässighet är grunden för att skapa goda relationer med våra kunder och en trygg arbetsplats för våra medarbetare, där både affärer och människor har möjlighet att utvecklas. Ansvarsfulla Vi tar ansvar för, och visar hänsyn till, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Vi tar ett stort miljöansvar och miljöarbetet är en naturlig del av vår vardag. Öppna Vi har en företagskultur som bygger på trygghet, öppenhet och ansvar. Det skapar vi genom att vi är rädda om varandra, ger möjlighet till fortlöpande utbildning och kompetensutveckling, samt är öppna för nya idéer och förslag. NMI NöjdMedarbetarIndex Medarbetarnas trivsel, engagemang och delaktighet är avgörande för ett företags arbetsklimat och konkurrenskraft. För att få återkoppling på våra insatser mäter vi regelbundet NMI (NöjdMedarbetarIndex). NMI är beroende av ett flertal parametrar, till exempel samarbete, påverkan och återkoppling. Vår senaste mätning gav resultatet 92 av 100, vilket motsvarar 4,8 på en 5-gradig skala. Det är glädjande att vårt aktiva arbete leder fram till så bra resultat och att vi alla bidrar till den goda arbetsmiljön. 14

15 Vårt miljöarbete tar avstamp i teknik Energibesparingar innebär att förändra beteenden och vanor, medan energieffektiviseringar uppnås genom tekniska lösningar. På Eklandia arbetar vi med båda delarna, men det är genom energi eller effektiviserande teknik vi som fastighetsägare kan göra störst skillnad. Ett exempel på sådan teknik är konverteringar från natur- eller stadsgas till fjärrvärme eller från egen kylanläggning till fjärrkyla. Ett annat exempel är byte från glödljus till lysrör eller lågenergilampor och installation av rörelsesensorer för effektivare styrning av belysningen. I samband med att vi byter styr- och reglerutrustningen i våra fastigheter installerar vi även frekvensomvandlare. På så sätt kan flödet anpassas till en glidande skala istället för enbart av eller på. Vi utökar också kontinuerligt internetuppkopplingen mot våra fastigheters styr- och reglerutrustning, vilket innebär att vi kan se både ögonblicklig och historisk information om fastigheternas driftstatus. Detta gör att vi på distans kan bevaka och justera inomhusklimatet, samt att larm automatiskt skickas till fastighetsansvarig om något inte fungerar som det ska. På så sätt får vi både effektivare styrning och optimerat inomhusklimat för våra hyresgäster. Så förutom minskad miljöpåverkan innebär energieffektiv teknik även bättre arbetsmiljö, minskade energikostnader och minskade kostnader för drift och underhåll. Att vi är framgångsrika i vårt miljöarbete och även lyckats kommunicera resultatet av det fick vi kvitto på i årets NKI (NöjdKundIndex), där miljöområdet hade förbättrats med hela 6 enheter jämfört med året innan. Det är vi givetvis både glada och stolta över. Vår första Green Building-certifiering Syftet med de numera lagstadgade energideklarationerna är att inventera alla byggnaders energianvändning och att definiera hur och i vilken utsträckning energianvändningen kan effektiviseras. Deklarationerna utgår från bedömningsgrunderna inom Green Building, som är ett system som har lanserats av EU. Kriteriet för att ansöka om Green Building-certifiering av en nybyggd fastighet är att den använder 25 procent mindre energi än vad som anges i Boverkets normer för nybyggnation. För en befintlig fastighet måste energianvändningen minska med minst 25 procent under en femårsperiod. Detta är något vi har uppnått i vår fastighet på Lergodsgatan 1, vilket innebär att vi har fått vår första Green Building-certifiering. De investeringar som gjordes på Lergodsgatan under 2008 innefattade byte av befintlig gaspanna mot en modern med kondenserande drift och en verkningsgrad på över 100 procent. Ett nytt styr- och reglersystem med tids- och frekvensstyrning av ventilationen sattes in och kopplades upp mot internet. Uppvärmning av varmvatten lades över från att värmas upp med elenergi till att värmas upp med naturgas. Lergodsgatan 1 som fick en Green Bulding-certifiering i december 2010 Sammantaget gav dessa åtgärder en minskning av energianvändningen i fastigheten med 26 procent jämfört med 2007 trots ökad uthyrningsgrad. Våra konkreta miljöåtgärder 2010 Installerat en ny panna i vår fastighet på Manufakturgatan Pannan är rökgaskondenserande, vilket innebär att den uppnår en hög effektivitetsgrad. Konverterat från stadsgas till fjärrvärme i vår fastighet på Hildedalsgatan 2. Konverteringen leder framför allt till en koldioxidvinst, men även en minskad energianvändning. Beslutat om konvertering från egen kylanläggning till fjärrkyla i tre centrala fastigheter. Totalt kommer detta att minska energianvändningen i dessa tre fastigheter med ca MWh per år, vilket ungefär motsvarar den energi som 300 villor använder till belysning per år. Konverteringen träder i kraft under Inlett ett samarbete med Renova som innebär att de hjälper oss och våra hyresgäster i de centrala delarna av Göteborg med källsortering. Byggt ett miljöhus för källsortering på Tillgängligheten 1-3 och påbörjat byggnation av ett miljöhus på Mejerigatan 1. Utökat internetuppkopplingen mot styr- och reglerutrustningen i våra fastigheter från en tredjedel till knappt hälften. Detta innebär att vi kan följa driften och reglera till exempel kyla och värme på distans. Utbildat våra fastighetsansvariga både teoretiskt och praktiskt i energieffektivisering. Analyserat energideklarationerna och tagit ett helhetsgrepp om hur vi går vidare och vilka fastigheter som ska prioriteras. 15

16 Blänkare från 2010 Det läkande rummet Eklandia har för andra året i rad sponsrat Det Läkande Rummet. Det är ett annorlunda och interaktivt vårdrum på Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus, som invigdes av Drottningen i november Rummet har har bland annat en färgglad hage på golvet, färgglada kuddar, whiteboard, laptop och ett fantasieggande, abstrakt takmönster. Det Läkande Rummet ligger på hjärtavdelningen, vilket innebär att det är familjer som tillbringar lång tid på sjukhuset, t ex i väntan på ett nytt hjärta, som erbjuds att bo i rummet. Enligt Tomas Gedda, ansvarig för sjukhusets insamlingsstiftelse, har rummet mottagits på ett fantastiskt sätt av både föräldrar och barn. Många projekt som stiftelsen har infört på barnsjukhuset har varit pilotfall, och dessa (inklusive Det Läkande Rummet) blir naturliga delar att ta med sig vid planering av nya sjukhus. Handslaget Eklandia deltar för tredje omgången i Handslaget, som är ett långsiktigt projekt i samarbete med Västsvenska Handelskammaren, för att öka samverkan mellan näringsliv och skola. För oss innebär Handslaget en unik möjlighet att lära känna de ungdomar som kanske blir våra medarbetare eller hyresgäster i framtiden dessutom tycker vi att det är viktigt att öka intresset för bygg- och fastighetsbranschen. Just nu följer vi en klass på Brunnsboskolan under en treårsperiod och under 2010 har vi träffats vid två tillfällen. På vårterminen var vi välkomna till Brunnsboskolan där klassen presenterade sin skola och gav oss en rundvandring, som avslutades med lunch. Under höstterminen bjöds klassen in till oss och de fick en presentation av Eklandia som företag - vår vision och vårt varumärke - och en guidad rundtur med buss bland våra fastigheter. Eleverna fick även i uppdrag att i mindre grupper utforma en reklamannons för valfritt objekt. Under våren 2011 ska de presentera sina förslag och vi kommer att utse en vinnare. Ny hemsida I början av 2010 lanserade vi vår nya hemsida i enlighet med vår nyligen framtagna varumärkesplattform och grafiska profil. För att underlätta för både befintliga och presumtiva hyresgäster att hitta rätt information var vårt mål att skapa en inspirerande webbplats med bra sökfunktioner, enkel struktur och tydlig navigering. Att vi lyckades fick vi kvitto på när företaget Woodstar valde oss som ny hyresvärd delvis tack vare vår hemsida. - Jag tyckte att Eklandias hemsida var snygg, enkel och strukturerad, säger Mikael Andersson på Woodstar. Det var lätt att hitta den information jag sökte och att se tydliga bilder på de objekt jag var intresserad av. Mikael Andersson hittade Eklandia efter att ha googlat på olika fastighetsbolag. 16

17 Utrymme för det lilla extra På Eklandia vill vi att våra hyresgäster ska trivas i stort som smått. Därför ser vi med jämna mellanrum till att ge dem det där lilla extra. Det kan vara en golfturnering, semlor på fettisdagen, midsommarlunch i någon av våra fastigheter, glögg och pepparkakor kring lucia eller korgar med godis till jul (som vi packar själva och gör till en företagsaktivitet). Eklandia Fastighets AB:s Idrotts- och Kulturförening För att stärka den interna gemenskapen och ge våra anställda möjligheter att prova på nya och annorlunda aktiviteter har Eklandia under 2010 bildat EFIK Eklandia Fastighets AB:s Idrotts- och Kulturförening. Tanken med EFIK är att den ska komplettera våra traditionella friskvårdsaktiviteter med olika sociala aktiviteter, som till exempel teater, biobesök, stadsrundvandring, curling, klättring och olika idrottsarrangemang. Som första aktivitet genomförde vi i november en kväll med curling. Det blev ett välbesökt och uppskattat arrangemang. Lokalt engagemang Som en av de största kommersiella fastighetsägarna i Göteborgsområdet är det viktigt för oss att vara delaktiga i utvecklingen av vår stad. Därför är vi sedan lång tid tillbaka engagerade i ett antal nätverk, som till exempel Innerstaden Göteborg och Föreningen Avenyn. Ett av de projekt vi varit med och finansierat är upprustningen av Domkyrkoplan och närliggande innerstadsgator, men vi jobbar också kontinuerligt med projekt för klotterfria miljöer och renhållning. Sedan 2004 är vi med och sponsrar Julstaden Göteborg ett långsiktigt samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och näringsidkare som går ut på att med ljus och färg skapa nya och vackra upplevelser i stadsmiljön. 17

18 Resultaträkning Ekonomi KONCERN MODERBOLAG Belopp i tkr Hyresintäkter Not Driftskostnader Not Underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Uthyrning och fastighetsadministration Not Driftsöverskott före avskrivningar Avskrivningar Not Bruttoresultat fastighetsförvaltning Försäljning fastigheter/aktier Försäljningsintäkter, netto Bokfört värde Resultat fastighetsförsäljning Centrala administrationskostnader Not Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat efter finansnetto Avskrivningar utöver plan Aktuell skatt Not Uppskjuten skatt Not Årets resultat

19 Balansräkning KONCERN MODERBOLAG Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Not Inventarier och installationer Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar koncernföretag Not Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Fordran koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Not 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Reserver/Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avskrivningar utöver plan Avsättningar Not Skulder Not 13 Lån förvaltningsfastigheter, externt Lån förvaltningsfastigheter, koncernföretag Leverantörsskulder Övriga skulder, koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter Not

20 Förändring av eget kapital Koncernen, belopp i tkr Antal Aktie- Reserver Balanserad Totalt utestående aktier kapital vinst eget kapital Eget kapital Lämnat koncernbidrag Erhållet koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Årets resultat Eget kapital Lämnad aktieutdelning Lämnat koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Lämnad aktieutdelning Lämnat koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Moderbolag, belopp i tkr Antal Aktie- Reserv- Balanserad Totalt utestående aktier kapital fond vinst eget kapital Eget kapital Lämnat koncernbidrag Erhållet koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Årets resultat Eget kapital Lämnad aktieutdelning Lämnat koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Lämnad aktieutdelning Lämnat koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet var per fördelat på aktier med en röst per aktie och ett kvotvärde om 100 kr per aktie. 20

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

2011 Innehåll 4. Förvaltningsberättelse. Personal. Ekonomi. Eklandias miljöarbete

2011 Innehåll 4. Förvaltningsberättelse. Personal. Ekonomi. Eklandias miljöarbete Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 4 Förvaltningsberättelse Fastighetsbestånd Intäkter och resultat Investeringar och försäljningar Avslutade och pågående projekt Likviditet och kassaflöde Finansiering

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer