Förteckning över ärenden som innehåller handlingar som kan tillhandahållas för elektroniskt vidareutnyttjande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över ärenden som innehåller handlingar som kan tillhandahållas för elektroniskt vidareutnyttjande"

Transkript

1 1 (18) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Juni 2015 Förteckning över ärenden som innehåller handlingar som kan tillhandahållas för elektroniskt vidareutnyttjande 1 Styra verksamheten 1.1 Planering, styrning och uppföljning Hantera verksamhetsplanering, uppföljning och budget Hantera internt styrande handlingar Hantera interna utredningar och undersökningar Hantera interna möten 1.2 Kontroll och redovisning Hantera intern kontroll och granskningar Hantera externa revisioner och inspektioner Hantera årsredovisning och miljöredovisning 2 Stödja verksamheten 2.1 Anskaffning av tjänst eller vara Hantera överenskommelse Hantera tilldelning av kontrakt genom avrop Hantera direktupphandling Hantera formell upphandling 2.2 Internt stöd och rådgivning Hantera administration Hantera information och vägledning Hantera mediefrågor Hantera biblioteks- och arkivfrågor Hantera beställningar och felanmälningar Hantera förteckningar Hantera utlämnande av allmän handling 2.3 Säkerhetsfrågor Hantera informationssäkerhet Hantera skalskyddsfrågor

2 NATURVÅRDSVERKET 2 (18) Hantera systematiskt brandskyddsarbete Krishantering 2.4 Lokalfrågor Hantera lokaler och inventarier Hantera avfall och återvinning 2.5 IT och tekniskt kommunikationsstöd Hantera objekt- och IT-nära förvaltning Hantera systemutveckling Hantera teknisk support och drift 2.6 Ekonomisk redovisning Hantera löpande bokföring Hantera löner Hantera statsredovisning 2.7 Kompetensförsörjning Hantera rekrytering Hantera anställning Hantera kompetensutveckling Hantera förhandlingar Hantera entledigande och pensionering Hantera uppsägning och övergång av verksamhet Hantera interna utbildningar, seminarier och konferenser 2.8 Arbetsmiljö Hantera fysisk arbetsmiljö Hantera arbetssocial och psykosocial arbetsmiljö 3 Bidra till att utveckla miljöpolitiken 3.1 Uppdrag från regeringen Hantera arbetet med att utveckla mål, strategier, åtgärder och styrmedel 3.2 Expertstöd nationellt Hantera extern remiss Delta som expert nationellt Hantera råds- och nämndarbete

3 NATURVÅRDSVERKET 3 (18) 3.3 Expertstöd EU Delta som expert inom EU Samordna frågor inom EU Samordna EU-ansökningar 3.4 Expertstöd internationellt Delta som expert internationellt Samordna frågor internationellt Delta som expert i internationell projektverksamhet Samordna internationell projektverksamhet 4 Genomföra miljöpolitiken i samverkan 4.1 Regelgivning Hantera föreskrifter 4.2 Vägledning Hantera vägledningsmaterial Hantera externa utbildningar, seminarier och konferenser Samordna frågor nationellt Hantera externa frågor 4.3 Regeltillämpning Hantera ansökan om dispens Hantera ansökan om tillstånd Hantera beslut om utsläppsrätter Hantera mål och ärenden för samråd Hantera mål och ärenden för yttrande Hantera inkommande handling för kännedom Hantera ersättningsanspråk Hantera överklagande/överprövning av Naturvårdsverkets beslut Hantera överklagande av annan myndighets beslut 4.4 Operativ tillsyn Hantera tillsynsfrågor Hantera avgifter 4.5 Genomförande av åtgärder Hantera nationella planer Hantera bidrag för genomförande av åtgärder

4 NATURVÅRDSVERKET 4 (18) 4.6 Markåtkomst Hantera planering och genomförande av nationalparker Hantera köp avseende markåtkomst Hantera byte avseende markåtkomst Hantera försäljning avseende markåtkomst Hantera intrångsersättning Hantera naturvårdsavtal 4.7 Fastighetsförvaltning exklusive markåtkomst Hantera förrättningar, inskrivningsåtgärder, nyttjanderätter och servitut Hantera uppdrag om viss fastighetsförvaltning Hantera byggnationer på Naturvårdsverkets fastigheter Hantera fastighetsdeklarationer 5 Ta fram kunskap och underlag 5.1 Forskning Hantera bidrag till forskning Hantera samverkan med andra forskningsstödjande organ Hantera uppföljning och utvärdering av forskning 5.2 Uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Hantera nationella program Hantera regionala program Hantera utredningar och undersökningar Hantera miljödata Hantera bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Hantera uppföljning och utvärdering av miljömålen 5.3 Rapportering och officiell statistik Hantera nationell rapportering Hantera EU-rapportering Hantera internationell rapportering Hantera officiell statistik

5 NATURVÅRDSVERKET 5 (18) Beskrivning till respektive process i klassificeringsstrukturen 1. Styra verksamheten Allt under detta verksamhetsområde rör det interna arbetet. 1.1 Planering, styrning och uppföljning Hantera verksamhetsplanering, uppföljning och budget Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera den interna styrningen av verksamheten. Här ingår avdelningars och sekretariats arbete med verksamhetsplanering, uppföljning och budget Hantera internt styrande handlingar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram och revidera styrande handlingar såsom policys, planer (t.ex. jämställdhetsplaner.), strategier, organisations-/processbeskrivningar och rutiner (t.ex. sakanslagsrutiner). Här ingår också information med styrande innehåll t.ex. Gd-brev och blogg. Avgränsning: Projektplanering ingår inte i denna process Hantera interna utredningar och undersökningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera interna utredningar och undersökningar samt driva interna projekt. Här ingår t.ex. att genomföra utredningar avseende verkets organisation, medarbetarundersökningar och utredningar avseende verkets direkta miljöpåverkan Hantera interna möten Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att administrera och delta i internt styrande möten, t.ex. ledningsgruppsmöten, chefsmöten, enhetsmöten, funktionsgruppsmöten, AVSAM, VESAM, TVÄR, TVÄR+, APT och samordningsmöten. Avgränsning: När möten utgör en aktivitet inom andra processer hanteras de inom den processen och inte under Kontroll och redovisning Hantera intern kontroll och granskningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med intern styrning och kontroll enligt förordningen om intern styrning och kontroll, 2007:603 (FISK), internrevision samt arbetet med intern granskning enligt standarden ISO och enligt den europeiska förordningen för miljöledning och intern miljörevision, den s.k. EMAS-förordningen Hantera externa revisioner och inspektioner Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera externa revisioner och inspektioner. Riksrevisionen, Die Norske Veritas, Arbetsmiljöverket och

6 NATURVÅRDSVERKET 6 (18) Riksarkivet är exempel på organisationer som har i uppdrag att granska Naturvårdsverkets verksamhet Hantera årsredovisning och miljöredovisning Processen avser Naturvårdsverkets interna arbete med att ta fram årsredovisningen och den årliga miljöredovisningen. Avgränsning: Uppföljning och utvärdering av miljömålen hanteras i process Stödja verksamheten Allt under detta verksamhetsområde rör det interna arbetet. 2.1 Anskaffning av tjänst eller vara Hantera överenskommelse Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att upprätta överenskommelse mellan Naturvårdsverket och annan statlig myndighet. Avgränsning: Överenskommelser avseende bidrag hanteras i processerna Hantera bidrag för genomförande av åtgärder och Hantera bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Hantera tilldelning av kontrakt genom avrop Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att tilldela kontrakt genom avrop mot ramavtal. I de fall Naturvårdsverket har slutit egna ramavtal ska korsreferens ges mellan avropet och ramavtalet Hantera direktupphandling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att upphandla tjänst eller vara vars värde understiger kr Hantera formell upphandling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att upphandla tjänst eller vara vars värde överstiger kr. Här ingår Naturvårdsverkets upphandling av ramavtal. 2.2 Internt stöd och rådgivning Hantera administration Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera intern administration som uppkommer vid avdelning/enhet eller sekretariat. Det kan t.ex. vara administrativa frågor angående semester, enhetsresor, kontaktuppgifter för anställda och köksansvar m.m Hantera information och vägledning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med information och med att utarbeta stöd och vägledning till verkets medarbetare i olika frågor.

7 NATURVÅRDSVERKET 7 (18) När det gäller informationsaktiviteter avses informatörernas arbete t.ex. med informationssamordning. Avgränsning: Informationsaktiviteter inom en specifik verksamhet redovisas i den processen och inte under Hantera mediefrågor Processen avser Naturvårdsverkets kontakter med journalister och arbete med att hantera pressmeddelanden. Arbetet omfattar mediefrågor som är externt initierade och pressmeddelanden som inte hör till något pågående ärende. Även Webbnyheter hanteras här om de inte tillhör ett annat pågående ärende i annan process. Avgränsning: Här ingår inte mediefrågor, t.ex. pressmeddelande, som har initierats internt och som hör till ett pågående ärende. Inte heller webbnyheter som tillhör ett annat pågående ärende förs till denna process Hantera biblioteks- och arkivfrågor Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera biblioteks- och arkivfrågor. Här ingår bl.a. interna och externa lån från arkiv samt till och från bibliotek Hantera beställningar och felanmälningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera interna beställningar och felanmälningar inom ramen för IT-support/helpdesk och beställningar inom ramen för konferensbokningar och studiebesök Hantera förteckningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera t.ex. arkivförteckning, lagförteckning, förteckning över regeringsuppdrag, föredragningar, verkets arbete med standardiseringsarbete, förbättringsförslag i förslagslådan och JKlistan Hantera utlämnande av allmän handling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera utlämnande av allmän handling som ej tillhör ett pågående ärende. Avgränsning: Begäran om utlämnande av handling i ett pågående ärende hanteras i den process ärendet tillhör och inte i Säkerhetsfrågor Hantera informationssäkerhet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera IT-säkerhet i form av dataskydd, behörigheter och virus. Även onormala händelser, brister eller brott inom informationssäkerhetsområdet hanteras inom denna process.

8 NATURVÅRDSVERKET 8 (18) Hantera skalskyddsfrågor Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera både yttre och inre skalskyddsfrågor. Det kan handla om t.ex. incident- och väktarrapporter med tillhörande utredningar och rapporter Hantera systematiskt brandskyddsarbete Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera besiktningar och olika former av incidenter. Här ingår också arbetet med att hantera utrymningsövningar Krishantering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med krishantering. Det omfattar förebyggande arbete, aktiviteter i krisfas och under efterperiod. Här ingår att hantera hot mot person och arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. 2.4 Lokalfrågor Hantera lokaler och inventarier Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att förvalta och underhålla lokaler och inventarier. Här ingår bl.a. hantering av hyresfrågor, lokalvård, inventarier och teknisk utrustning Hantera avfall och återvinning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera källsorterade fraktioner och avfall. Här ingår även avyttring av IT-utrustning och IT-system. 2.5 IT och tekniskt kommunikationsstöd Hantera objekt- och IT-nära förvaltning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera objekt- och IT-nära förvaltning. Här ingår bl.a. förvaltningsplanering och samordningsansvar rörande informationsstrukturer. Objektförvaltning motsvarar verksamhetsförvaltning. Förvaltningen avser t.ex. IT-systemen Modena, Agresso, IT-systemregistret, PER-registret, kompetensregistret, VIC-natur, Rovdjursforum samt Jaktregistret Hantera systemutveckling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera förslag på nya system och mer omfattande förbättringar av befintliga system, fram till dess att anskaffning ska genomföras. Avgränsning: Mindre systemförbättringar ingår i Hantera teknisk support och drift Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera support och drift av IT-system, infrastrukturförvaltning. Till aktiviteterna hör bl.a. användarstöd, underhåll och förändring av server, installation, licenshantering och registerhantering. Hantering av tekniska kommunikationsstöd t.ex. telefoni och videokonferenssystem ingår.

9 NATURVÅRDSVERKET 9 (18) 2.6 Ekonomisk redovisning Hantera löpande bokföring Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera den löpande bokföring som sker genom de underlag som tas fram utifrån uppgifter i ekonomisystemet Hantera löner Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera löner som sker genom de underlag som tas fram utifrån uppgifter i lönesystemet Hantera statsredovisning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera rapportering till statens koncernredovisning, per månad, kvartal, halvår och/eller år, uppgifter om anslag och inkomsttitlar på statsbudgeten samt resultat- och balansräkningsinformation. 2.7 Kompetensförsörjning Hantera rekrytering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera rekryteringar, från kravställning till annonsering och tillsättning av tjänst. Här ingår även arbetet med att hantera frågor rörande företrädesrätt. Avgränsning: När tjänsten är tillsatt aktualiseras Hantera anställning Hantera anställning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera bl.a. anställningsvillkor, förordnanden, utmärkelser, tjänstledighet, varsel och besked. Här ingår även hanteringen av personer med anställningsliknande förhållanden t.ex. praktikanter, studenter med anledning av examensarbeten och personer som har anställningsstöd. I denna process redovisas lönesättande samtal och andra typer av medarbetarsamtal samt utvärdering av chefsförordnanden. Uppgifter om medarbetares anhöriga ingår här. Avgränsning: Planerings- och utvecklingssamtal ingår i process Hantera kompetensutveckling Hantera kompetensutveckling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera bl.a. planerings- och utvecklingssamtal samt deltagande i utbildningar, seminarier och konferenser som åhörare. Avgränsning: När vi själva arrangerar och/eller medverkar i interna eller externa utbildningar, seminarier och konferenser gäller process eller Hantera förhandlingar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera bl.a. förhandlingar med de fackliga organisationerna.

10 NATURVÅRDSVERKET 10 (18) Hantera entledigande och pensionering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera anställda då de slutar på egen begäran eller i samband med pensionering. Att utfärda tjänstgöringsbetyg/intyg ingår i denna process Hantera uppsägning och övergång av verksamhet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera uppsägningar som sker på arbetsgivarens initiativ samt hanteringen av personal i samband med övergång av verksamhet Hantera interna utbildningar, seminarier och konferenser Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera administration i samband med, och/eller genomförande av interna utbildningar, seminarier och konferenser. Avgränsning: Deltagande som åhörare hör till process Hantera kompetensutveckling. 2.8 Arbetsmiljö Hantera fysisk arbetsmiljö Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera den fysiska arbetsmiljön bl.a. genomföra arbetsmiljöronder samt övrigt förebyggande arbete för att minska risken för arbetsskador. Friskvård ingår här. Även hantering av den enskildes arbetsskador ingår i denna process och personalföreningarnas arbete med den fysiska arbetsmiljön Hantera arbetssocial och psykosocial arbetsmiljö Processen avser Naturvårdsverkets arbete med den arbets- och psykosociala arbetsmiljön. Här ingår bl.a. frågor gällande jämställdhet, arbetsmiljön i kontorslandskap, trakasserier och stress. Här ingår också personalföreningarnas arbete med att hantera dessa frågor. 3 Bidra till att utveckla miljöpolitiken 3.1 Uppdrag från regeringen Hantera arbetet med att utveckla mål, strategier, åtgärder och styrmedel Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera regeringsuppdrag och verkets eget arbete med att föreslå mål, strategier, åtgärder och styrmedel. Det kan handla om ekonomiska eller juridiska styrmedel, men också styrmedel i form av samhällsplanering.

11 NATURVÅRDSVERKET 11 (18) 3.2 Expertstöd nationellt Hantera extern remiss Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera externa remisser. Här ingår att bereda och lämna ett yttrande från Naturvårdsverket. Avgränsning: När Naturvårdsverket skickar ett ärende på intern/extern remiss ingår aktiviteterna i aktuellt ärende och inte i Det finns specifika processer för yttrande t.ex. Hantera mål och ärenden för yttrande, Delta som expert nationellt Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att delta i expertkommittéer, styr-, referens- och arbetsgrupper samt råd och nätverk utanför Naturvårdsverket. Här ingår även att bidra med sakkunskap i externa utredningar som har koppling till ovanstående grupper Hantera råds- och nämndarbete Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att administrera och delta i de olika råd och interna grupper som Naturvårdsverket styr över t.ex. Fjällsäkerhetsrådet och Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Även arbete inom olika beredningsgrupper ingår. 3.3 Expertstöd EU Delta som expert inom EU Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att delta i EU-grupper inklusive EEA samt externa nätverk. Till EU-grupperna hör expertgrupper, rådsarbetsgrupper och genomförandekommittéer. Avgränsning: I Naturvårdsverkets samordnande roll gäller Samordna frågor inom EU Processen avser Naturvårdsverkets samordnande roll i EU-grupper, gentemot EEA och i externa nätverk. Här är det Naturvårdsverket som bjuder in till och leder möten samt sammanställer resultat. Naturvårdsverket agerar head of delegation Samordna EU-ansökningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att fördela medel. Här ingår att söka och hantera bidrag från EU, som fördelas till nationella aktörer, och LIFE Expertstöd internationellt Delta som expert internationellt Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att deltaga i internationella grupper och externa nätverk där annan part än Naturvårdsverket är sammankallande. Processen omfattar arbete som kopplar till t.ex. FN, FAO, IPCC, INECE, NEFCO, Nordiska rådet, OECD, OSPAR och HELCOM. Avgränsning: I Naturvårdsverkets samordnande roll gäller process

12 NATURVÅRDSVERKET 12 (18) Samordna frågor internationellt Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att deltaga i internationella grupper och externa nätverk. Här är det Naturvårdsverket som bjuder in till och leder möten samt sammanställer resultat. Naturvårdsverket agerar head of delegation Delta som expert i internationell projektverksamhet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att deltaga i utvecklingsprojekt där mottagande land står för initiativ och resurser. Expert från Naturvårdsverket bidrar med en begränsad insats i form av t.ex. projektledare, rådgivare, föreläsare, analytiker och utvärderare. Att utarbeta rekommendationer kan också ingå.. Exempel på länder som omfattas är Albanien, Makedonien, Serbien, Ukraina, Vitryssland, Kina, Indien och Vietnam. Även samarbete med Ryssland ingår Samordna internationell projektverksamhet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ha en samordnande roll inom ramen för olika utvecklingsprojekt. Arbetet sker i nära samarbete med finansiär och det aktuella samarbetslandet. Programsamordnaren från Naturvårdsverket stödjer organisationens genomförande och ansvarar för rapportering. Exempel på länder som omfattas är Albanien, Makedonien, Serbien, Ukraina, Vitryssland, Kina, Indien och Vietnam. Även samarbete med Ryssland ingår. 4 Genomföra miljöpolitiken i samverkan 4.1 Regelgivning Hantera föreskrifter Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram eller revidera Naturvårdsverkets föreskrifter. Här ingår bl.a. hantering av remisser och publicering av föreskriften på Naturvårdsverkets webbplats. 4.2 Vägledning Hantera vägledningsmaterial Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram och revidera vägledningsmaterial i form av bl.a. handböcker och allmänna råd. Här ingår bl.a. hantering av remisser och publicering av vägledningsmaterialet på Naturvårdsverkets webbplats. Processen omfattar även metoder för miljöövervakning och bedömningsverktyg Hantera externa utbildningar, seminarier och konferenser Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera administration i samband med och/eller genomförande av externa utbildningar, seminarier och konferenser. Här avses deltagande av mer generell karaktär för att informera om Naturvårdsverket och dess roll som helhet.

13 NATURVÅRDSVERKET 13 (18) Avgränsning: Finns ett pågående ärende (specifik sakfråga) ska aktiviteterna tillhöra den processen och inte Deltagande som åhörare hör till process Hantera kompetensutveckling Samordna frågor nationellt Processen avser arbete inom vissa områden där Naturvårdsverket har ett utpekat samordningsansvar, t.ex. buller, klimat, avfall och miljömålsfrågor Hantera externa frågor Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att svara på externa frågor som inte är kopplade till något pågående ärende. Här ingår frågor från bl.a. allmänheten, andra myndigheter och organisationer. Avgränsning: Frågor som har koppling till ett pågående ärende hanteras där och inte i Regeltillämpning Hantera ansökan om dispens Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera ansökan om dispens där Naturvårdsverket är beslutande Hantera ansökan om tillstånd Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera ansökan om tillstånd där Naturvårdsverket är beslutande t.ex. gränsöverskridande transporter av avfall, miljöfarlig verksamhet, skjutverksamhet och skyddsjakt Hantera beslut om utsläppsrätter Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera tilldelningsbeslut gällande utsläppsrätter. Avgränsning: Rapportering med anledning av tilldelning tillhör processen Hantera nationell rapportering. Tillsyn kopplad till handel med utsläppsrätter hanteras under process Hantera tillsynsfrågor Hantera mål och ärenden för samråd Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera mål och ärenden för samråd. Processen omfattar även stöd till andra vid planering och genomförande av naturreservat, naturminnen och annat områdesskydd. Även handräckning ingår Hantera mål och ärenden för yttrande Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera mål och ärenden för yttrande. Processen omfattar även stöd till andra vid planering och genomförande av naturreservat, naturminnen och annat områdesskydd. Även handräckning ingår Hantera inkommande handling för kännedom Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera inkommande handlingar för kännedom, t.ex. domar, beslut och rapporter. Naturvårdsverket

14 NATURVÅRDSVERKET 14 (18) agerar vanligtvis inte i dessa ärenden. I de fall verket väljer att agera öppnas ett nytt ärende i någon av processerna Hantera mål och ärenden för samråd, Hantera mål och ärenden för yttrande eller Hantera överklagande av annan myndighets beslut Hantera ersättningsanspråk Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera olika former av anspråk på ersättning. Detta kan gälla t.ex. ersättning för skada på Naturvårdsverkets fastigheter och rovdjursrivna renar Hantera överklagande/överprövning av Naturvårdsverkets beslut Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera överklagande/ överprövning av Naturvårdsverkets beslut. Korsreferens ska göras mellan beslutsärendet och ärendet i Hantera överklagande av annan myndighets beslut Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att överklaga annan myndighets beslut enligt gällande lagstiftning. 4.4 Operativ tillsyn Hantera tillsynsfrågor Processen omfattar Naturvårdsverkets arbete med att vara tillsynsvägledande myndighet och att bedriva operativ tillsyn enligt miljöbalken och enligt lagen om handel med utsläppsrätter. I rollen ingår bl.a. att samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen samt att genomföra revision avseende kväveoxidutsläpp Hantera avgifter Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera avgifter, bl.a. kväveoxidavgifter. De aktiviteter som ingår är bl.a. granskning av deklaration till summering och eventuell utbetalning av återföringsbelopp. Även administration av batteriavgifter ingår i processen och kan handla om utskick av deklaration, ansökan om ersättning och återbetalning. 4.5 Genomförande av åtgärder Hantera nationella planer Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram och revidera nationella handlings- och förvaltningsplaner. Det kan handla om t.ex. nationell plan för transsportsystem, avfallsplan, förvaltningsplan för vildsvin, nationalparksplan och skötselplan för nationalpark. Avgränsning: Stöd vid planering och genomförande av nya naturreservat, naturminnen och övrigt områdesskydd ingår i processerna Hantera mål och ärenden för samråd och Hantera mål och ärenden för yttrande Hantera bidrag för genomförande av åtgärder Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera bidrag från sakanslag. Här ingår samordningsarbete för att hantera ansökningar och dela ut bidrag.

15 NATURVÅRDSVERKET 15 (18) Avgränsning: För att samordna och fördela bidrag till forskning gäller För att samordna och fördela bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet gäller Markåtkomst Hantera planering och genomförande av nationalparker Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera nationalparker. Det innebär att planera, genomföra och bilda nya samt ändra avgränsningen av befintliga nationalparker. Avgränsning: Köp, byte och försäljning av mark (4.6.2, 4.6.3, 4.6.4) och framtagande av sköteselplan (4.5.1) hanteras i egna processer och korsrefereras till ärendet i process När det gäller naturreservat, naturminnen och annat områdesskydd deltar Naturvårdsverket i en stödjande roll i samråd- eller yttrandeprocesserna Hantera mål och ärenden för samråd samt Hantera mål och ärenden för yttrande Hantera köp avseende markåtkomst Processen avser Naturvårdsverkets arbete med köp av mark för bildande av nationalpark eller naturreservat. Här ingår bl.a. att värdera, skriva kontrakt, hantera ansökan om fastighetsbildning, hantera genomförande av lantmäteriförrättning och ansökan om lagfart Hantera byte avseende markåtkomst Processen avser Naturvårdsverkets arbete med byte av mark för bildande av nationalpark eller naturreservat. Här ingår bl.a. att värdera, skriva kontrakt, hantera ansökan om fastighetsbildning, hantera genomförande av lantmäteriförrättning och ansökan om lagfart Hantera försäljning avseende markåtkomst Processen avser Naturvårdsverkets arbete med försäljning av mark som inte ska ingå i nationalpark eller naturreservat. Här ingår bl.a. att värdera, skriva kontrakt, hantera ansökan om fastighetsbildning, hantera genomförande av lantmäteriförrättning och ansökan om lagfart Hantera intrångsersättning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att godkänna och betala ut intrångsersättning till markägare, bl.a. i samband med beslut om bildande av naturreservat. Här ingår ersättningsutredning (värdering) Hantera naturvårdsavtal Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att upprätta egna naturvårdsavtal och att godkänna ersättning i enlighet med naturvårdsavtal som upprättas av länsstyrelsen. Här ingår värderingsarbete.

16 NATURVÅRDSVERKET 16 (18) 4.7 Fastighetsförvaltning exklusive markåtkomst I förordning (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. ingår markåtkomst i begreppet fastighetsförvaltning Hantera förrättningar, inskrivningsåtgärder, nyttjanderätter och servitut Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera förrättningar t.ex. lantmäteriförrättning samt servituts- och nyttjanderättsupplåtelser. Även jaktoch fiskeupplåtelser ingår Hantera uppdrag om viss fastighetsförvaltning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att teckna avtal om viss fastighetsförvaltning med uppdragstagare. Här ingår att hantera uppdrag beträffande enskild fastighet Hantera byggnationer på Naturvårdsverkets fastigheter Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att fastställa den treåriga investeringsplanen enligt fastighetsförvaltningsförordningen. Här ingår att genomföra enskilda byggprojekt enligt planen Hantera fastighetsdeklarationer Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera den allmänna och den särskilda fastighetstaxeringen av de fastigheter som ägs av Naturvårdsverket. I processen ingår hantering av deklarationsunderlag från uppdragstagare för viss fastighetsförvaltning. 5 Ta fram kunskap och underlag 5.1 Forskning Hantera bidrag till forskning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att samordna, utveckla och handlägga forskningssatsningar såsom omvärldsbevakning, planering, utlysning, granskning, upprättande av avtal, utbetalning, registrering och resultatrapportering. Här ingår även granskning av bidragsansökningar Hantera samverkan med andra forskningsstödjande organ Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att samverka med forskningsråd, finansiärer och andra organisationer rörande forskningsfrågor (t.ex. ERA-NET, Formas och nya Havsmiljömyndigheten) Hantera uppföljning och utvärdering av forskning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att löpande följa upp och utvärdera Naturvårdsverkets forskningssatsningar samt enskilda utvärderingar för specifika syften. 5.2 Uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Hantera nationella program Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att utarbeta och revidera nationella program. Det innebär bl.a. att samordna, vägleda och genomföra

17 NATURVÅRDSVERKET 17 (18) översyner av exempelvis de nationella miljöövervakningsprogrammen. I det ingår rapportering och kontakter med såväl interna som externa avnämare Hantera regionala program Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att stödja framtagande och revidering av regionala program. I arbetet ingår bl.a. att samordna, vägleda och genomföra översyner av exempelvis de regionala miljöövervakningsprogrammen. Här ingår också rapportering och kontakter med såväl interna som externa avnämare Hantera utredningar och undersökningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att genomföra utredningar och undersökningar. Här ingår bl.a. inventeringar, analyser, utvärderingar, uppföljningar, prognoser och redovisningar. Även miljöövervakning ingår. Avgränsning: Här ingår inte aktiviteter som har koppling till den bidragsrelaterade forskningen Hantera miljödata Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att lagra, presentera och tillhandahålla miljödata. Här ingår bl.a. planering, drift, uppföljning och utveckling av datavärdskap för insamling och presentation av utsläpps- och miljöövervakningsdata. Hela samordnings- och utvecklingsarbetet för miljöövervakningens datavärdskap ingår Hantera bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att samordna och fördela bidrag från sakanslag. Här ingår hela samordningsarbetet med att ta fram förslag på forskningssatsningar, hantera ansökningar och fördela bidrag Hantera uppföljning och utvärdering av miljömålen Processen avser Naturvårdsverkets arbete med följa upp och utvärdera miljömålen. Här ingår både den årlig uppföljningen och den fördjupade utvärderingar vart fjärde år. 5.3 Rapportering och officiell statistik Hantera nationell rapportering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att nationellt rapportera miljöinformation enligt miljöbalken, förordningar och myndighetsföreskrifter Hantera EU-rapportering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att rapportera miljöinformation inom EU enligt EU-direktiv och förordningar. Här ingår även annan rapportering till Europeiska miljöagenturen (EEA), Europeiska statistikbyrån (EUROSTAT) och Europakommissionen.

18 NATURVÅRDSVERKET 18 (18) Hantera internationell rapportering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att rapportera miljöinformation enligt konventioner och andra internationella överenskommelser. Avgränsning: Rapportering inom EU hanteras i process Hantera officiell statistik Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram den svenska officiella statistiken inom områdena miljö, avfall, miljötillstånd, utsläpp (till vatten och luft) samt tillämpning av miljöbalken.

April Styra verksamheten

April Styra verksamheten 1(32) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y April 2016 Förteckning över ärenden som innehåller handlingar som kan tillhandahållas för elektroniskt vidareutnyttjande 1. Styra verksamheten

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-14336/14 Sida 1 (5) 24-09-29 Arkivmyndighetens beslut 24:22 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd/Bolag/Stiftelse Rådet till skydd för Stockholms skönhet Beslutets

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:01 DNR 9.4-21714/12 SID 1 (6) 2012-01-23 AB Familjebostäder BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bolag AB Familjebostäder

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Nämnd Arbetsmarknadsnämnden

Nämnd Arbetsmarknadsnämnden DNR 9.4-7759/13 Sida 1 (7) 2013-06-17 Arkivmyndighetens beslut 2013:21 Nämnd Arbetsmarknadsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska stadsarkivet godkänna föreslagen

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stockholms Stadsarkiv DNR 9.4-7377/14 Sida 1 (7) 2014-05-06 Arkivmyndighetens beslut 2014:08 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Idrottsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler

Läs mer

Bolag S:t Erik Försäkrings AB

Bolag S:t Erik Försäkrings AB Stadsarkivet Sida 1 (5) 2015-04-28 Arkivmyndighetens beslut 2015:11 Bolag S:t Erik Försäkrings AB Beslutets omfattning Arkivmyndigheten beslutar enligt 7 kap. 4 arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26)

Läs mer

Datum för beslut Stockholm den 3 september 2015 På Kulturnämndens vägnar

Datum för beslut Stockholm den 3 september 2015 På Kulturnämndens vägnar Stadsarkivet DNR 5.1.2-12653/2015 Sida 1 (6) 2015-09-03 Arkivmyndighetens beslut 2015:24 Bolag S:t Erik Livförsäkring AB Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska Stadsarkivet

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-15502/12 SID 1 (5) 2012-11-22 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:22 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Stockholms stads bostadsförmedling

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet

Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet Klassificeringsstruktur Dnr: 1-367/2015 2015-06-01 Sida: 1 / 5 Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet Version: 1.3 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr.o.m: 2015-06-01 1. STYRA VERKSAMHET 1.1 Hantera

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1(5) 2013-12-17 Dnr LS 2013/805 Ärendehantering och sekretariat Avdelningschef Cecilia Billgren Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 1 Styra verksamhet

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Nyheter från Naturvårdsverket

Nyheter från Naturvårdsverket Nyheter från Naturvårdsverket Berg- och grussymposium Oskarshamn 3-4 maj 2012 Annika Ryegård prövning och regelgivning Ingrid Johansson Horner tillsynsvägledning och annan vägledning Naturvårdsverket Swedish

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten

Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten 1(8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Version 1.5 2016-02-18 Ärendenr: NV-05639-15 Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten?

Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten? Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten? - Genomfört regeringsuppdrag - vidare arbete med detta - -> regeringsuppdrag 2016 - utblick mot framtiden Elisabeth Sahlsten elisabeth.sahlsten@havochvatten.se

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Den nya havs- och vattenmyndigheten var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011

Den nya havs- och vattenmyndigheten var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011 var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011 Fram till juni 2011 fanns ett antal arbetsgrupper som initierats av "utredningen för inrättande av Havs- och Vattenmyndigheten".

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Samverkansrutiner med Länsstyrelsen vid bildande av kommunala naturreservat i Västra Götalands län

Samverkansrutiner med Länsstyrelsen vid bildande av kommunala naturreservat i Västra Götalands län 1(5) Naturvårdsenheten Samverkansrutiner med Länsstyrelsen vid bildande av kommunala naturreservat i Västra Götalands län Denna PM riktar sig i till kommuner i Västra Götalands län som planerar att bilda

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 BESLUT 1 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 Bakgrund Riksarkivet har

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-19614/13 Sida 1 (10) 2013-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2013:37 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Äldrenämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Högskoleverket; SFS 2003:7 Utkom från trycket den 21 januari 2003 utfärdad den 19 december 2002. Regeringen föreskriver följande. Ansvarsområde

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2007:761 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel 2014-10-01 Björn Thews Emil Jansson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-10-01 1 Ny förordning om bekämpningsmedel

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Gränsöverskridande transporter av avfall

Gränsöverskridande transporter av avfall Gränsöverskridande transporter av avfall Ulrika Hagelin, Naturvårdsverket Halmstad 19 maj 2010 2010-05-11 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Vad är problemet? Olaglig export av

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Prövningsprocessen. Information från Länsstyrelsen och Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län

Prövningsprocessen. Information från Länsstyrelsen och Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län Prövningsprocessen Information från Länsstyrelsen och Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län Per-Erik Sandberg, chef vid miljöenheten Johan Hjerpe, miljösakkunnig i Miljöprövningsdelegationen Miljöprövningsdelegationen

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Delegationen

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Bakgrund. Kemikalieinspektionen. Datum

Bakgrund. Kemikalieinspektionen. Datum Förslag om att inrätta samordningsgrupp för myndighetschefer så att kemikaliehot kan upptäckas tidigare samt förslag till instruktionsändring avseende Toxikologiska rådets roll Kemikalieinspektionen föreslår

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Förvaltningschefens vidaredelegation

Förvaltningschefens vidaredelegation Förvaltningschefens vidaredelegation Fastställd av t.f. Chatarina Larson 2014-02-27 Dnr: FS 1.2.4-372-14 Denna plan ersätter tidigare vidaredelegation fastställd av 2011-10-01 Typ av dokument: Beslutad

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Naturvårdsverket: bättre miljö med Open Access!

Naturvårdsverket: bättre miljö med Open Access! Naturvårdsverket: bättre miljö med Open Access! Mötesplats Open Access, Växjö 1-2 april 2014 Ulrika Domellöf Mattsson Helena Eckerbom Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-03-31

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag EMAS Easy Miljöledningssystem för små och medelstora företag metod som förenklar införandet av miljöledningssystem för små företag miljöstyrningsrådets uppdrag sanktionerade avgifter Emas - EU:s verktyg

Läs mer

Klassificeringsstruktur för koncernen Stockholm Business Region

Klassificeringsstruktur för koncernen Stockholm Business Region Klassificeringsstruktur för koncernen Stockholm Business Region 1 Styra verksamheten 1.1 Dokumentera ägande Beskrivning: Avser bolagshandlingar för ägande t.ex. bolagsordning och ägardirektiv. 1.2 Hantera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Statens skolverk; SFS 2015:1047 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 18 december 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningens. arbetsinstruktion. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel

Stadsbyggnadsförvaltningens. arbetsinstruktion. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel DNR:00223/2016 SID 1(6) Stadsbyggnadsförvaltningens arbetsinstruktion Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledning...3

Läs mer

SVERIGE. OECD Regulatory Policy Outlook 2015: Landprofil. Länkar. regulatory-policy-outlook en.

SVERIGE. OECD Regulatory Policy Outlook 2015: Landprofil. Länkar.  regulatory-policy-outlook en. OECD Regulatory Policy Outlook 5 Landprofil SVERIGE Länkar OECD Regulatory Policy Outlook 5: www.oecd.org/publications/oecd- regulatory-policy-outlook-5-97896877-en.htm Indicators of Regulatory Policy

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 Februari 1998 1 PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 1 Bakgrund I regeringens proposition

Läs mer

Lagstiftning och praktiskt arbete Hur jobbar Läkemedelsverket med miljöfrågor? Anna-Karin Johansson Miljösamordnare Läkemedelsverket (LV)

Lagstiftning och praktiskt arbete Hur jobbar Läkemedelsverket med miljöfrågor? Anna-Karin Johansson Miljösamordnare Läkemedelsverket (LV) Lagstiftning och praktiskt arbete Hur jobbar Läkemedelsverket med miljöfrågor? Anna-Karin Johansson Miljösamordnare Läkemedelsverket (LV) Läkemedelsverkets uppgifter Godkännande av kliniska prövningar

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer