Förteckning över ärenden som innehåller handlingar som kan tillhandahållas för elektroniskt vidareutnyttjande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över ärenden som innehåller handlingar som kan tillhandahållas för elektroniskt vidareutnyttjande"

Transkript

1 1 (18) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Juni 2015 Förteckning över ärenden som innehåller handlingar som kan tillhandahållas för elektroniskt vidareutnyttjande 1 Styra verksamheten 1.1 Planering, styrning och uppföljning Hantera verksamhetsplanering, uppföljning och budget Hantera internt styrande handlingar Hantera interna utredningar och undersökningar Hantera interna möten 1.2 Kontroll och redovisning Hantera intern kontroll och granskningar Hantera externa revisioner och inspektioner Hantera årsredovisning och miljöredovisning 2 Stödja verksamheten 2.1 Anskaffning av tjänst eller vara Hantera överenskommelse Hantera tilldelning av kontrakt genom avrop Hantera direktupphandling Hantera formell upphandling 2.2 Internt stöd och rådgivning Hantera administration Hantera information och vägledning Hantera mediefrågor Hantera biblioteks- och arkivfrågor Hantera beställningar och felanmälningar Hantera förteckningar Hantera utlämnande av allmän handling 2.3 Säkerhetsfrågor Hantera informationssäkerhet Hantera skalskyddsfrågor

2 NATURVÅRDSVERKET 2 (18) Hantera systematiskt brandskyddsarbete Krishantering 2.4 Lokalfrågor Hantera lokaler och inventarier Hantera avfall och återvinning 2.5 IT och tekniskt kommunikationsstöd Hantera objekt- och IT-nära förvaltning Hantera systemutveckling Hantera teknisk support och drift 2.6 Ekonomisk redovisning Hantera löpande bokföring Hantera löner Hantera statsredovisning 2.7 Kompetensförsörjning Hantera rekrytering Hantera anställning Hantera kompetensutveckling Hantera förhandlingar Hantera entledigande och pensionering Hantera uppsägning och övergång av verksamhet Hantera interna utbildningar, seminarier och konferenser 2.8 Arbetsmiljö Hantera fysisk arbetsmiljö Hantera arbetssocial och psykosocial arbetsmiljö 3 Bidra till att utveckla miljöpolitiken 3.1 Uppdrag från regeringen Hantera arbetet med att utveckla mål, strategier, åtgärder och styrmedel 3.2 Expertstöd nationellt Hantera extern remiss Delta som expert nationellt Hantera råds- och nämndarbete

3 NATURVÅRDSVERKET 3 (18) 3.3 Expertstöd EU Delta som expert inom EU Samordna frågor inom EU Samordna EU-ansökningar 3.4 Expertstöd internationellt Delta som expert internationellt Samordna frågor internationellt Delta som expert i internationell projektverksamhet Samordna internationell projektverksamhet 4 Genomföra miljöpolitiken i samverkan 4.1 Regelgivning Hantera föreskrifter 4.2 Vägledning Hantera vägledningsmaterial Hantera externa utbildningar, seminarier och konferenser Samordna frågor nationellt Hantera externa frågor 4.3 Regeltillämpning Hantera ansökan om dispens Hantera ansökan om tillstånd Hantera beslut om utsläppsrätter Hantera mål och ärenden för samråd Hantera mål och ärenden för yttrande Hantera inkommande handling för kännedom Hantera ersättningsanspråk Hantera överklagande/överprövning av Naturvårdsverkets beslut Hantera överklagande av annan myndighets beslut 4.4 Operativ tillsyn Hantera tillsynsfrågor Hantera avgifter 4.5 Genomförande av åtgärder Hantera nationella planer Hantera bidrag för genomförande av åtgärder

4 NATURVÅRDSVERKET 4 (18) 4.6 Markåtkomst Hantera planering och genomförande av nationalparker Hantera köp avseende markåtkomst Hantera byte avseende markåtkomst Hantera försäljning avseende markåtkomst Hantera intrångsersättning Hantera naturvårdsavtal 4.7 Fastighetsförvaltning exklusive markåtkomst Hantera förrättningar, inskrivningsåtgärder, nyttjanderätter och servitut Hantera uppdrag om viss fastighetsförvaltning Hantera byggnationer på Naturvårdsverkets fastigheter Hantera fastighetsdeklarationer 5 Ta fram kunskap och underlag 5.1 Forskning Hantera bidrag till forskning Hantera samverkan med andra forskningsstödjande organ Hantera uppföljning och utvärdering av forskning 5.2 Uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Hantera nationella program Hantera regionala program Hantera utredningar och undersökningar Hantera miljödata Hantera bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Hantera uppföljning och utvärdering av miljömålen 5.3 Rapportering och officiell statistik Hantera nationell rapportering Hantera EU-rapportering Hantera internationell rapportering Hantera officiell statistik

5 NATURVÅRDSVERKET 5 (18) Beskrivning till respektive process i klassificeringsstrukturen 1. Styra verksamheten Allt under detta verksamhetsområde rör det interna arbetet. 1.1 Planering, styrning och uppföljning Hantera verksamhetsplanering, uppföljning och budget Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera den interna styrningen av verksamheten. Här ingår avdelningars och sekretariats arbete med verksamhetsplanering, uppföljning och budget Hantera internt styrande handlingar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram och revidera styrande handlingar såsom policys, planer (t.ex. jämställdhetsplaner.), strategier, organisations-/processbeskrivningar och rutiner (t.ex. sakanslagsrutiner). Här ingår också information med styrande innehåll t.ex. Gd-brev och blogg. Avgränsning: Projektplanering ingår inte i denna process Hantera interna utredningar och undersökningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera interna utredningar och undersökningar samt driva interna projekt. Här ingår t.ex. att genomföra utredningar avseende verkets organisation, medarbetarundersökningar och utredningar avseende verkets direkta miljöpåverkan Hantera interna möten Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att administrera och delta i internt styrande möten, t.ex. ledningsgruppsmöten, chefsmöten, enhetsmöten, funktionsgruppsmöten, AVSAM, VESAM, TVÄR, TVÄR+, APT och samordningsmöten. Avgränsning: När möten utgör en aktivitet inom andra processer hanteras de inom den processen och inte under Kontroll och redovisning Hantera intern kontroll och granskningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med intern styrning och kontroll enligt förordningen om intern styrning och kontroll, 2007:603 (FISK), internrevision samt arbetet med intern granskning enligt standarden ISO och enligt den europeiska förordningen för miljöledning och intern miljörevision, den s.k. EMAS-förordningen Hantera externa revisioner och inspektioner Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera externa revisioner och inspektioner. Riksrevisionen, Die Norske Veritas, Arbetsmiljöverket och

6 NATURVÅRDSVERKET 6 (18) Riksarkivet är exempel på organisationer som har i uppdrag att granska Naturvårdsverkets verksamhet Hantera årsredovisning och miljöredovisning Processen avser Naturvårdsverkets interna arbete med att ta fram årsredovisningen och den årliga miljöredovisningen. Avgränsning: Uppföljning och utvärdering av miljömålen hanteras i process Stödja verksamheten Allt under detta verksamhetsområde rör det interna arbetet. 2.1 Anskaffning av tjänst eller vara Hantera överenskommelse Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att upprätta överenskommelse mellan Naturvårdsverket och annan statlig myndighet. Avgränsning: Överenskommelser avseende bidrag hanteras i processerna Hantera bidrag för genomförande av åtgärder och Hantera bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Hantera tilldelning av kontrakt genom avrop Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att tilldela kontrakt genom avrop mot ramavtal. I de fall Naturvårdsverket har slutit egna ramavtal ska korsreferens ges mellan avropet och ramavtalet Hantera direktupphandling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att upphandla tjänst eller vara vars värde understiger kr Hantera formell upphandling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att upphandla tjänst eller vara vars värde överstiger kr. Här ingår Naturvårdsverkets upphandling av ramavtal. 2.2 Internt stöd och rådgivning Hantera administration Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera intern administration som uppkommer vid avdelning/enhet eller sekretariat. Det kan t.ex. vara administrativa frågor angående semester, enhetsresor, kontaktuppgifter för anställda och köksansvar m.m Hantera information och vägledning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med information och med att utarbeta stöd och vägledning till verkets medarbetare i olika frågor.

7 NATURVÅRDSVERKET 7 (18) När det gäller informationsaktiviteter avses informatörernas arbete t.ex. med informationssamordning. Avgränsning: Informationsaktiviteter inom en specifik verksamhet redovisas i den processen och inte under Hantera mediefrågor Processen avser Naturvårdsverkets kontakter med journalister och arbete med att hantera pressmeddelanden. Arbetet omfattar mediefrågor som är externt initierade och pressmeddelanden som inte hör till något pågående ärende. Även Webbnyheter hanteras här om de inte tillhör ett annat pågående ärende i annan process. Avgränsning: Här ingår inte mediefrågor, t.ex. pressmeddelande, som har initierats internt och som hör till ett pågående ärende. Inte heller webbnyheter som tillhör ett annat pågående ärende förs till denna process Hantera biblioteks- och arkivfrågor Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera biblioteks- och arkivfrågor. Här ingår bl.a. interna och externa lån från arkiv samt till och från bibliotek Hantera beställningar och felanmälningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera interna beställningar och felanmälningar inom ramen för IT-support/helpdesk och beställningar inom ramen för konferensbokningar och studiebesök Hantera förteckningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera t.ex. arkivförteckning, lagförteckning, förteckning över regeringsuppdrag, föredragningar, verkets arbete med standardiseringsarbete, förbättringsförslag i förslagslådan och JKlistan Hantera utlämnande av allmän handling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera utlämnande av allmän handling som ej tillhör ett pågående ärende. Avgränsning: Begäran om utlämnande av handling i ett pågående ärende hanteras i den process ärendet tillhör och inte i Säkerhetsfrågor Hantera informationssäkerhet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera IT-säkerhet i form av dataskydd, behörigheter och virus. Även onormala händelser, brister eller brott inom informationssäkerhetsområdet hanteras inom denna process.

8 NATURVÅRDSVERKET 8 (18) Hantera skalskyddsfrågor Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera både yttre och inre skalskyddsfrågor. Det kan handla om t.ex. incident- och väktarrapporter med tillhörande utredningar och rapporter Hantera systematiskt brandskyddsarbete Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera besiktningar och olika former av incidenter. Här ingår också arbetet med att hantera utrymningsövningar Krishantering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med krishantering. Det omfattar förebyggande arbete, aktiviteter i krisfas och under efterperiod. Här ingår att hantera hot mot person och arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. 2.4 Lokalfrågor Hantera lokaler och inventarier Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att förvalta och underhålla lokaler och inventarier. Här ingår bl.a. hantering av hyresfrågor, lokalvård, inventarier och teknisk utrustning Hantera avfall och återvinning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera källsorterade fraktioner och avfall. Här ingår även avyttring av IT-utrustning och IT-system. 2.5 IT och tekniskt kommunikationsstöd Hantera objekt- och IT-nära förvaltning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera objekt- och IT-nära förvaltning. Här ingår bl.a. förvaltningsplanering och samordningsansvar rörande informationsstrukturer. Objektförvaltning motsvarar verksamhetsförvaltning. Förvaltningen avser t.ex. IT-systemen Modena, Agresso, IT-systemregistret, PER-registret, kompetensregistret, VIC-natur, Rovdjursforum samt Jaktregistret Hantera systemutveckling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera förslag på nya system och mer omfattande förbättringar av befintliga system, fram till dess att anskaffning ska genomföras. Avgränsning: Mindre systemförbättringar ingår i Hantera teknisk support och drift Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera support och drift av IT-system, infrastrukturförvaltning. Till aktiviteterna hör bl.a. användarstöd, underhåll och förändring av server, installation, licenshantering och registerhantering. Hantering av tekniska kommunikationsstöd t.ex. telefoni och videokonferenssystem ingår.

9 NATURVÅRDSVERKET 9 (18) 2.6 Ekonomisk redovisning Hantera löpande bokföring Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera den löpande bokföring som sker genom de underlag som tas fram utifrån uppgifter i ekonomisystemet Hantera löner Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera löner som sker genom de underlag som tas fram utifrån uppgifter i lönesystemet Hantera statsredovisning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera rapportering till statens koncernredovisning, per månad, kvartal, halvår och/eller år, uppgifter om anslag och inkomsttitlar på statsbudgeten samt resultat- och balansräkningsinformation. 2.7 Kompetensförsörjning Hantera rekrytering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera rekryteringar, från kravställning till annonsering och tillsättning av tjänst. Här ingår även arbetet med att hantera frågor rörande företrädesrätt. Avgränsning: När tjänsten är tillsatt aktualiseras Hantera anställning Hantera anställning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera bl.a. anställningsvillkor, förordnanden, utmärkelser, tjänstledighet, varsel och besked. Här ingår även hanteringen av personer med anställningsliknande förhållanden t.ex. praktikanter, studenter med anledning av examensarbeten och personer som har anställningsstöd. I denna process redovisas lönesättande samtal och andra typer av medarbetarsamtal samt utvärdering av chefsförordnanden. Uppgifter om medarbetares anhöriga ingår här. Avgränsning: Planerings- och utvecklingssamtal ingår i process Hantera kompetensutveckling Hantera kompetensutveckling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera bl.a. planerings- och utvecklingssamtal samt deltagande i utbildningar, seminarier och konferenser som åhörare. Avgränsning: När vi själva arrangerar och/eller medverkar i interna eller externa utbildningar, seminarier och konferenser gäller process eller Hantera förhandlingar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera bl.a. förhandlingar med de fackliga organisationerna.

10 NATURVÅRDSVERKET 10 (18) Hantera entledigande och pensionering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera anställda då de slutar på egen begäran eller i samband med pensionering. Att utfärda tjänstgöringsbetyg/intyg ingår i denna process Hantera uppsägning och övergång av verksamhet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera uppsägningar som sker på arbetsgivarens initiativ samt hanteringen av personal i samband med övergång av verksamhet Hantera interna utbildningar, seminarier och konferenser Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera administration i samband med, och/eller genomförande av interna utbildningar, seminarier och konferenser. Avgränsning: Deltagande som åhörare hör till process Hantera kompetensutveckling. 2.8 Arbetsmiljö Hantera fysisk arbetsmiljö Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera den fysiska arbetsmiljön bl.a. genomföra arbetsmiljöronder samt övrigt förebyggande arbete för att minska risken för arbetsskador. Friskvård ingår här. Även hantering av den enskildes arbetsskador ingår i denna process och personalföreningarnas arbete med den fysiska arbetsmiljön Hantera arbetssocial och psykosocial arbetsmiljö Processen avser Naturvårdsverkets arbete med den arbets- och psykosociala arbetsmiljön. Här ingår bl.a. frågor gällande jämställdhet, arbetsmiljön i kontorslandskap, trakasserier och stress. Här ingår också personalföreningarnas arbete med att hantera dessa frågor. 3 Bidra till att utveckla miljöpolitiken 3.1 Uppdrag från regeringen Hantera arbetet med att utveckla mål, strategier, åtgärder och styrmedel Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera regeringsuppdrag och verkets eget arbete med att föreslå mål, strategier, åtgärder och styrmedel. Det kan handla om ekonomiska eller juridiska styrmedel, men också styrmedel i form av samhällsplanering.

11 NATURVÅRDSVERKET 11 (18) 3.2 Expertstöd nationellt Hantera extern remiss Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera externa remisser. Här ingår att bereda och lämna ett yttrande från Naturvårdsverket. Avgränsning: När Naturvårdsverket skickar ett ärende på intern/extern remiss ingår aktiviteterna i aktuellt ärende och inte i Det finns specifika processer för yttrande t.ex. Hantera mål och ärenden för yttrande, Delta som expert nationellt Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att delta i expertkommittéer, styr-, referens- och arbetsgrupper samt råd och nätverk utanför Naturvårdsverket. Här ingår även att bidra med sakkunskap i externa utredningar som har koppling till ovanstående grupper Hantera råds- och nämndarbete Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att administrera och delta i de olika råd och interna grupper som Naturvårdsverket styr över t.ex. Fjällsäkerhetsrådet och Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Även arbete inom olika beredningsgrupper ingår. 3.3 Expertstöd EU Delta som expert inom EU Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att delta i EU-grupper inklusive EEA samt externa nätverk. Till EU-grupperna hör expertgrupper, rådsarbetsgrupper och genomförandekommittéer. Avgränsning: I Naturvårdsverkets samordnande roll gäller Samordna frågor inom EU Processen avser Naturvårdsverkets samordnande roll i EU-grupper, gentemot EEA och i externa nätverk. Här är det Naturvårdsverket som bjuder in till och leder möten samt sammanställer resultat. Naturvårdsverket agerar head of delegation Samordna EU-ansökningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att fördela medel. Här ingår att söka och hantera bidrag från EU, som fördelas till nationella aktörer, och LIFE Expertstöd internationellt Delta som expert internationellt Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att deltaga i internationella grupper och externa nätverk där annan part än Naturvårdsverket är sammankallande. Processen omfattar arbete som kopplar till t.ex. FN, FAO, IPCC, INECE, NEFCO, Nordiska rådet, OECD, OSPAR och HELCOM. Avgränsning: I Naturvårdsverkets samordnande roll gäller process

12 NATURVÅRDSVERKET 12 (18) Samordna frågor internationellt Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att deltaga i internationella grupper och externa nätverk. Här är det Naturvårdsverket som bjuder in till och leder möten samt sammanställer resultat. Naturvårdsverket agerar head of delegation Delta som expert i internationell projektverksamhet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att deltaga i utvecklingsprojekt där mottagande land står för initiativ och resurser. Expert från Naturvårdsverket bidrar med en begränsad insats i form av t.ex. projektledare, rådgivare, föreläsare, analytiker och utvärderare. Att utarbeta rekommendationer kan också ingå.. Exempel på länder som omfattas är Albanien, Makedonien, Serbien, Ukraina, Vitryssland, Kina, Indien och Vietnam. Även samarbete med Ryssland ingår Samordna internationell projektverksamhet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ha en samordnande roll inom ramen för olika utvecklingsprojekt. Arbetet sker i nära samarbete med finansiär och det aktuella samarbetslandet. Programsamordnaren från Naturvårdsverket stödjer organisationens genomförande och ansvarar för rapportering. Exempel på länder som omfattas är Albanien, Makedonien, Serbien, Ukraina, Vitryssland, Kina, Indien och Vietnam. Även samarbete med Ryssland ingår. 4 Genomföra miljöpolitiken i samverkan 4.1 Regelgivning Hantera föreskrifter Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram eller revidera Naturvårdsverkets föreskrifter. Här ingår bl.a. hantering av remisser och publicering av föreskriften på Naturvårdsverkets webbplats. 4.2 Vägledning Hantera vägledningsmaterial Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram och revidera vägledningsmaterial i form av bl.a. handböcker och allmänna råd. Här ingår bl.a. hantering av remisser och publicering av vägledningsmaterialet på Naturvårdsverkets webbplats. Processen omfattar även metoder för miljöövervakning och bedömningsverktyg Hantera externa utbildningar, seminarier och konferenser Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera administration i samband med och/eller genomförande av externa utbildningar, seminarier och konferenser. Här avses deltagande av mer generell karaktär för att informera om Naturvårdsverket och dess roll som helhet.

13 NATURVÅRDSVERKET 13 (18) Avgränsning: Finns ett pågående ärende (specifik sakfråga) ska aktiviteterna tillhöra den processen och inte Deltagande som åhörare hör till process Hantera kompetensutveckling Samordna frågor nationellt Processen avser arbete inom vissa områden där Naturvårdsverket har ett utpekat samordningsansvar, t.ex. buller, klimat, avfall och miljömålsfrågor Hantera externa frågor Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att svara på externa frågor som inte är kopplade till något pågående ärende. Här ingår frågor från bl.a. allmänheten, andra myndigheter och organisationer. Avgränsning: Frågor som har koppling till ett pågående ärende hanteras där och inte i Regeltillämpning Hantera ansökan om dispens Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera ansökan om dispens där Naturvårdsverket är beslutande Hantera ansökan om tillstånd Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera ansökan om tillstånd där Naturvårdsverket är beslutande t.ex. gränsöverskridande transporter av avfall, miljöfarlig verksamhet, skjutverksamhet och skyddsjakt Hantera beslut om utsläppsrätter Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera tilldelningsbeslut gällande utsläppsrätter. Avgränsning: Rapportering med anledning av tilldelning tillhör processen Hantera nationell rapportering. Tillsyn kopplad till handel med utsläppsrätter hanteras under process Hantera tillsynsfrågor Hantera mål och ärenden för samråd Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera mål och ärenden för samråd. Processen omfattar även stöd till andra vid planering och genomförande av naturreservat, naturminnen och annat områdesskydd. Även handräckning ingår Hantera mål och ärenden för yttrande Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera mål och ärenden för yttrande. Processen omfattar även stöd till andra vid planering och genomförande av naturreservat, naturminnen och annat områdesskydd. Även handräckning ingår Hantera inkommande handling för kännedom Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera inkommande handlingar för kännedom, t.ex. domar, beslut och rapporter. Naturvårdsverket

14 NATURVÅRDSVERKET 14 (18) agerar vanligtvis inte i dessa ärenden. I de fall verket väljer att agera öppnas ett nytt ärende i någon av processerna Hantera mål och ärenden för samråd, Hantera mål och ärenden för yttrande eller Hantera överklagande av annan myndighets beslut Hantera ersättningsanspråk Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera olika former av anspråk på ersättning. Detta kan gälla t.ex. ersättning för skada på Naturvårdsverkets fastigheter och rovdjursrivna renar Hantera överklagande/överprövning av Naturvårdsverkets beslut Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera överklagande/ överprövning av Naturvårdsverkets beslut. Korsreferens ska göras mellan beslutsärendet och ärendet i Hantera överklagande av annan myndighets beslut Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att överklaga annan myndighets beslut enligt gällande lagstiftning. 4.4 Operativ tillsyn Hantera tillsynsfrågor Processen omfattar Naturvårdsverkets arbete med att vara tillsynsvägledande myndighet och att bedriva operativ tillsyn enligt miljöbalken och enligt lagen om handel med utsläppsrätter. I rollen ingår bl.a. att samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen samt att genomföra revision avseende kväveoxidutsläpp Hantera avgifter Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera avgifter, bl.a. kväveoxidavgifter. De aktiviteter som ingår är bl.a. granskning av deklaration till summering och eventuell utbetalning av återföringsbelopp. Även administration av batteriavgifter ingår i processen och kan handla om utskick av deklaration, ansökan om ersättning och återbetalning. 4.5 Genomförande av åtgärder Hantera nationella planer Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram och revidera nationella handlings- och förvaltningsplaner. Det kan handla om t.ex. nationell plan för transsportsystem, avfallsplan, förvaltningsplan för vildsvin, nationalparksplan och skötselplan för nationalpark. Avgränsning: Stöd vid planering och genomförande av nya naturreservat, naturminnen och övrigt områdesskydd ingår i processerna Hantera mål och ärenden för samråd och Hantera mål och ärenden för yttrande Hantera bidrag för genomförande av åtgärder Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera bidrag från sakanslag. Här ingår samordningsarbete för att hantera ansökningar och dela ut bidrag.

15 NATURVÅRDSVERKET 15 (18) Avgränsning: För att samordna och fördela bidrag till forskning gäller För att samordna och fördela bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet gäller Markåtkomst Hantera planering och genomförande av nationalparker Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera nationalparker. Det innebär att planera, genomföra och bilda nya samt ändra avgränsningen av befintliga nationalparker. Avgränsning: Köp, byte och försäljning av mark (4.6.2, 4.6.3, 4.6.4) och framtagande av sköteselplan (4.5.1) hanteras i egna processer och korsrefereras till ärendet i process När det gäller naturreservat, naturminnen och annat områdesskydd deltar Naturvårdsverket i en stödjande roll i samråd- eller yttrandeprocesserna Hantera mål och ärenden för samråd samt Hantera mål och ärenden för yttrande Hantera köp avseende markåtkomst Processen avser Naturvårdsverkets arbete med köp av mark för bildande av nationalpark eller naturreservat. Här ingår bl.a. att värdera, skriva kontrakt, hantera ansökan om fastighetsbildning, hantera genomförande av lantmäteriförrättning och ansökan om lagfart Hantera byte avseende markåtkomst Processen avser Naturvårdsverkets arbete med byte av mark för bildande av nationalpark eller naturreservat. Här ingår bl.a. att värdera, skriva kontrakt, hantera ansökan om fastighetsbildning, hantera genomförande av lantmäteriförrättning och ansökan om lagfart Hantera försäljning avseende markåtkomst Processen avser Naturvårdsverkets arbete med försäljning av mark som inte ska ingå i nationalpark eller naturreservat. Här ingår bl.a. att värdera, skriva kontrakt, hantera ansökan om fastighetsbildning, hantera genomförande av lantmäteriförrättning och ansökan om lagfart Hantera intrångsersättning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att godkänna och betala ut intrångsersättning till markägare, bl.a. i samband med beslut om bildande av naturreservat. Här ingår ersättningsutredning (värdering) Hantera naturvårdsavtal Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att upprätta egna naturvårdsavtal och att godkänna ersättning i enlighet med naturvårdsavtal som upprättas av länsstyrelsen. Här ingår värderingsarbete.

16 NATURVÅRDSVERKET 16 (18) 4.7 Fastighetsförvaltning exklusive markåtkomst I förordning (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. ingår markåtkomst i begreppet fastighetsförvaltning Hantera förrättningar, inskrivningsåtgärder, nyttjanderätter och servitut Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera förrättningar t.ex. lantmäteriförrättning samt servituts- och nyttjanderättsupplåtelser. Även jaktoch fiskeupplåtelser ingår Hantera uppdrag om viss fastighetsförvaltning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att teckna avtal om viss fastighetsförvaltning med uppdragstagare. Här ingår att hantera uppdrag beträffande enskild fastighet Hantera byggnationer på Naturvårdsverkets fastigheter Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att fastställa den treåriga investeringsplanen enligt fastighetsförvaltningsförordningen. Här ingår att genomföra enskilda byggprojekt enligt planen Hantera fastighetsdeklarationer Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera den allmänna och den särskilda fastighetstaxeringen av de fastigheter som ägs av Naturvårdsverket. I processen ingår hantering av deklarationsunderlag från uppdragstagare för viss fastighetsförvaltning. 5 Ta fram kunskap och underlag 5.1 Forskning Hantera bidrag till forskning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att samordna, utveckla och handlägga forskningssatsningar såsom omvärldsbevakning, planering, utlysning, granskning, upprättande av avtal, utbetalning, registrering och resultatrapportering. Här ingår även granskning av bidragsansökningar Hantera samverkan med andra forskningsstödjande organ Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att samverka med forskningsråd, finansiärer och andra organisationer rörande forskningsfrågor (t.ex. ERA-NET, Formas och nya Havsmiljömyndigheten) Hantera uppföljning och utvärdering av forskning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att löpande följa upp och utvärdera Naturvårdsverkets forskningssatsningar samt enskilda utvärderingar för specifika syften. 5.2 Uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Hantera nationella program Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att utarbeta och revidera nationella program. Det innebär bl.a. att samordna, vägleda och genomföra

17 NATURVÅRDSVERKET 17 (18) översyner av exempelvis de nationella miljöövervakningsprogrammen. I det ingår rapportering och kontakter med såväl interna som externa avnämare Hantera regionala program Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att stödja framtagande och revidering av regionala program. I arbetet ingår bl.a. att samordna, vägleda och genomföra översyner av exempelvis de regionala miljöövervakningsprogrammen. Här ingår också rapportering och kontakter med såväl interna som externa avnämare Hantera utredningar och undersökningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att genomföra utredningar och undersökningar. Här ingår bl.a. inventeringar, analyser, utvärderingar, uppföljningar, prognoser och redovisningar. Även miljöövervakning ingår. Avgränsning: Här ingår inte aktiviteter som har koppling till den bidragsrelaterade forskningen Hantera miljödata Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att lagra, presentera och tillhandahålla miljödata. Här ingår bl.a. planering, drift, uppföljning och utveckling av datavärdskap för insamling och presentation av utsläpps- och miljöövervakningsdata. Hela samordnings- och utvecklingsarbetet för miljöövervakningens datavärdskap ingår Hantera bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att samordna och fördela bidrag från sakanslag. Här ingår hela samordningsarbetet med att ta fram förslag på forskningssatsningar, hantera ansökningar och fördela bidrag Hantera uppföljning och utvärdering av miljömålen Processen avser Naturvårdsverkets arbete med följa upp och utvärdera miljömålen. Här ingår både den årlig uppföljningen och den fördjupade utvärderingar vart fjärde år. 5.3 Rapportering och officiell statistik Hantera nationell rapportering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att nationellt rapportera miljöinformation enligt miljöbalken, förordningar och myndighetsföreskrifter Hantera EU-rapportering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att rapportera miljöinformation inom EU enligt EU-direktiv och förordningar. Här ingår även annan rapportering till Europeiska miljöagenturen (EEA), Europeiska statistikbyrån (EUROSTAT) och Europakommissionen.

18 NATURVÅRDSVERKET 18 (18) Hantera internationell rapportering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att rapportera miljöinformation enligt konventioner och andra internationella överenskommelser. Avgränsning: Rapportering inom EU hanteras i process Hantera officiell statistik Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram den svenska officiella statistiken inom områdena miljö, avfall, miljötillstånd, utsläpp (till vatten och luft) samt tillämpning av miljöbalken.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:01 DNR 9.4-21714/12 SID 1 (6) 2012-01-23 AB Familjebostäder BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bolag AB Familjebostäder

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-19614/13 Sida 1 (10) 2013-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2013:37 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Äldrenämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundundersökning

Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundundersökning Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundundersökning Image, NKI och leveranser Generell imagemätning samt NKI för utvärdering av leveranser Uppdraget Naturvårdsverket har vänt sig till Sweco Eurofutures

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Förvaltningschefen ansvarar för följande:

Förvaltningschefen ansvarar för följande: Stadsbyggnadsförvaltningens arbetsinstruktion är ett komplement till stadsbyggnadsförvaltningens delegeringsordning och anger vem som har ansvar för olika områden inom förvaltningen. Arbetsinstruktionen

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000

Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000 1(9) Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000 Dossierer tillkomna efter den 1 januari 2000 införda med kursiv stil 0 Övergripande och allmänna frågor Kommentar 00 Övergripande, ledning och

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Image, NKI och leveranser... Image och NKI Trivector Information Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström INLEDNING Trivector Information AB har under november

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET

ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET Ks delegation 2010-04-28 ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-28 1 Innehåll Ansvars- och uppgiftsfördelning 2 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelsen 2 Kommunstyrelsens

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av Tullverkets processorganisation; beslutat den 22 juni 2004.

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret Upphandling IT-drift Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar Inflight information Stad från 990 6:e största kommunen 142 000 invånare 10 000 medarbetare Staden 7,7 miljarder Koncernen 11 miljarder

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver?

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Lagar och krav Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Kurs i modellanvändning för en renare tätortsluft Helena Sabelström

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 En bild av myndigheternas informationssäkerhet 2014 tillämpning av MSB:s föreskrifter Enkätundersökning februari 2014 Utskick

Läs mer