Förteckning över ärenden som innehåller handlingar som kan tillhandahållas för elektroniskt vidareutnyttjande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över ärenden som innehåller handlingar som kan tillhandahållas för elektroniskt vidareutnyttjande"

Transkript

1 1 (18) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Juni 2015 Förteckning över ärenden som innehåller handlingar som kan tillhandahållas för elektroniskt vidareutnyttjande 1 Styra verksamheten 1.1 Planering, styrning och uppföljning Hantera verksamhetsplanering, uppföljning och budget Hantera internt styrande handlingar Hantera interna utredningar och undersökningar Hantera interna möten 1.2 Kontroll och redovisning Hantera intern kontroll och granskningar Hantera externa revisioner och inspektioner Hantera årsredovisning och miljöredovisning 2 Stödja verksamheten 2.1 Anskaffning av tjänst eller vara Hantera överenskommelse Hantera tilldelning av kontrakt genom avrop Hantera direktupphandling Hantera formell upphandling 2.2 Internt stöd och rådgivning Hantera administration Hantera information och vägledning Hantera mediefrågor Hantera biblioteks- och arkivfrågor Hantera beställningar och felanmälningar Hantera förteckningar Hantera utlämnande av allmän handling 2.3 Säkerhetsfrågor Hantera informationssäkerhet Hantera skalskyddsfrågor

2 NATURVÅRDSVERKET 2 (18) Hantera systematiskt brandskyddsarbete Krishantering 2.4 Lokalfrågor Hantera lokaler och inventarier Hantera avfall och återvinning 2.5 IT och tekniskt kommunikationsstöd Hantera objekt- och IT-nära förvaltning Hantera systemutveckling Hantera teknisk support och drift 2.6 Ekonomisk redovisning Hantera löpande bokföring Hantera löner Hantera statsredovisning 2.7 Kompetensförsörjning Hantera rekrytering Hantera anställning Hantera kompetensutveckling Hantera förhandlingar Hantera entledigande och pensionering Hantera uppsägning och övergång av verksamhet Hantera interna utbildningar, seminarier och konferenser 2.8 Arbetsmiljö Hantera fysisk arbetsmiljö Hantera arbetssocial och psykosocial arbetsmiljö 3 Bidra till att utveckla miljöpolitiken 3.1 Uppdrag från regeringen Hantera arbetet med att utveckla mål, strategier, åtgärder och styrmedel 3.2 Expertstöd nationellt Hantera extern remiss Delta som expert nationellt Hantera råds- och nämndarbete

3 NATURVÅRDSVERKET 3 (18) 3.3 Expertstöd EU Delta som expert inom EU Samordna frågor inom EU Samordna EU-ansökningar 3.4 Expertstöd internationellt Delta som expert internationellt Samordna frågor internationellt Delta som expert i internationell projektverksamhet Samordna internationell projektverksamhet 4 Genomföra miljöpolitiken i samverkan 4.1 Regelgivning Hantera föreskrifter 4.2 Vägledning Hantera vägledningsmaterial Hantera externa utbildningar, seminarier och konferenser Samordna frågor nationellt Hantera externa frågor 4.3 Regeltillämpning Hantera ansökan om dispens Hantera ansökan om tillstånd Hantera beslut om utsläppsrätter Hantera mål och ärenden för samråd Hantera mål och ärenden för yttrande Hantera inkommande handling för kännedom Hantera ersättningsanspråk Hantera överklagande/överprövning av Naturvårdsverkets beslut Hantera överklagande av annan myndighets beslut 4.4 Operativ tillsyn Hantera tillsynsfrågor Hantera avgifter 4.5 Genomförande av åtgärder Hantera nationella planer Hantera bidrag för genomförande av åtgärder

4 NATURVÅRDSVERKET 4 (18) 4.6 Markåtkomst Hantera planering och genomförande av nationalparker Hantera köp avseende markåtkomst Hantera byte avseende markåtkomst Hantera försäljning avseende markåtkomst Hantera intrångsersättning Hantera naturvårdsavtal 4.7 Fastighetsförvaltning exklusive markåtkomst Hantera förrättningar, inskrivningsåtgärder, nyttjanderätter och servitut Hantera uppdrag om viss fastighetsförvaltning Hantera byggnationer på Naturvårdsverkets fastigheter Hantera fastighetsdeklarationer 5 Ta fram kunskap och underlag 5.1 Forskning Hantera bidrag till forskning Hantera samverkan med andra forskningsstödjande organ Hantera uppföljning och utvärdering av forskning 5.2 Uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Hantera nationella program Hantera regionala program Hantera utredningar och undersökningar Hantera miljödata Hantera bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Hantera uppföljning och utvärdering av miljömålen 5.3 Rapportering och officiell statistik Hantera nationell rapportering Hantera EU-rapportering Hantera internationell rapportering Hantera officiell statistik

5 NATURVÅRDSVERKET 5 (18) Beskrivning till respektive process i klassificeringsstrukturen 1. Styra verksamheten Allt under detta verksamhetsområde rör det interna arbetet. 1.1 Planering, styrning och uppföljning Hantera verksamhetsplanering, uppföljning och budget Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera den interna styrningen av verksamheten. Här ingår avdelningars och sekretariats arbete med verksamhetsplanering, uppföljning och budget Hantera internt styrande handlingar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram och revidera styrande handlingar såsom policys, planer (t.ex. jämställdhetsplaner.), strategier, organisations-/processbeskrivningar och rutiner (t.ex. sakanslagsrutiner). Här ingår också information med styrande innehåll t.ex. Gd-brev och blogg. Avgränsning: Projektplanering ingår inte i denna process Hantera interna utredningar och undersökningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera interna utredningar och undersökningar samt driva interna projekt. Här ingår t.ex. att genomföra utredningar avseende verkets organisation, medarbetarundersökningar och utredningar avseende verkets direkta miljöpåverkan Hantera interna möten Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att administrera och delta i internt styrande möten, t.ex. ledningsgruppsmöten, chefsmöten, enhetsmöten, funktionsgruppsmöten, AVSAM, VESAM, TVÄR, TVÄR+, APT och samordningsmöten. Avgränsning: När möten utgör en aktivitet inom andra processer hanteras de inom den processen och inte under Kontroll och redovisning Hantera intern kontroll och granskningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med intern styrning och kontroll enligt förordningen om intern styrning och kontroll, 2007:603 (FISK), internrevision samt arbetet med intern granskning enligt standarden ISO och enligt den europeiska förordningen för miljöledning och intern miljörevision, den s.k. EMAS-förordningen Hantera externa revisioner och inspektioner Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera externa revisioner och inspektioner. Riksrevisionen, Die Norske Veritas, Arbetsmiljöverket och

6 NATURVÅRDSVERKET 6 (18) Riksarkivet är exempel på organisationer som har i uppdrag att granska Naturvårdsverkets verksamhet Hantera årsredovisning och miljöredovisning Processen avser Naturvårdsverkets interna arbete med att ta fram årsredovisningen och den årliga miljöredovisningen. Avgränsning: Uppföljning och utvärdering av miljömålen hanteras i process Stödja verksamheten Allt under detta verksamhetsområde rör det interna arbetet. 2.1 Anskaffning av tjänst eller vara Hantera överenskommelse Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att upprätta överenskommelse mellan Naturvårdsverket och annan statlig myndighet. Avgränsning: Överenskommelser avseende bidrag hanteras i processerna Hantera bidrag för genomförande av åtgärder och Hantera bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Hantera tilldelning av kontrakt genom avrop Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att tilldela kontrakt genom avrop mot ramavtal. I de fall Naturvårdsverket har slutit egna ramavtal ska korsreferens ges mellan avropet och ramavtalet Hantera direktupphandling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att upphandla tjänst eller vara vars värde understiger kr Hantera formell upphandling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att upphandla tjänst eller vara vars värde överstiger kr. Här ingår Naturvårdsverkets upphandling av ramavtal. 2.2 Internt stöd och rådgivning Hantera administration Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera intern administration som uppkommer vid avdelning/enhet eller sekretariat. Det kan t.ex. vara administrativa frågor angående semester, enhetsresor, kontaktuppgifter för anställda och köksansvar m.m Hantera information och vägledning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med information och med att utarbeta stöd och vägledning till verkets medarbetare i olika frågor.

7 NATURVÅRDSVERKET 7 (18) När det gäller informationsaktiviteter avses informatörernas arbete t.ex. med informationssamordning. Avgränsning: Informationsaktiviteter inom en specifik verksamhet redovisas i den processen och inte under Hantera mediefrågor Processen avser Naturvårdsverkets kontakter med journalister och arbete med att hantera pressmeddelanden. Arbetet omfattar mediefrågor som är externt initierade och pressmeddelanden som inte hör till något pågående ärende. Även Webbnyheter hanteras här om de inte tillhör ett annat pågående ärende i annan process. Avgränsning: Här ingår inte mediefrågor, t.ex. pressmeddelande, som har initierats internt och som hör till ett pågående ärende. Inte heller webbnyheter som tillhör ett annat pågående ärende förs till denna process Hantera biblioteks- och arkivfrågor Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera biblioteks- och arkivfrågor. Här ingår bl.a. interna och externa lån från arkiv samt till och från bibliotek Hantera beställningar och felanmälningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera interna beställningar och felanmälningar inom ramen för IT-support/helpdesk och beställningar inom ramen för konferensbokningar och studiebesök Hantera förteckningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera t.ex. arkivförteckning, lagförteckning, förteckning över regeringsuppdrag, föredragningar, verkets arbete med standardiseringsarbete, förbättringsförslag i förslagslådan och JKlistan Hantera utlämnande av allmän handling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera utlämnande av allmän handling som ej tillhör ett pågående ärende. Avgränsning: Begäran om utlämnande av handling i ett pågående ärende hanteras i den process ärendet tillhör och inte i Säkerhetsfrågor Hantera informationssäkerhet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera IT-säkerhet i form av dataskydd, behörigheter och virus. Även onormala händelser, brister eller brott inom informationssäkerhetsområdet hanteras inom denna process.

8 NATURVÅRDSVERKET 8 (18) Hantera skalskyddsfrågor Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera både yttre och inre skalskyddsfrågor. Det kan handla om t.ex. incident- och väktarrapporter med tillhörande utredningar och rapporter Hantera systematiskt brandskyddsarbete Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera besiktningar och olika former av incidenter. Här ingår också arbetet med att hantera utrymningsövningar Krishantering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med krishantering. Det omfattar förebyggande arbete, aktiviteter i krisfas och under efterperiod. Här ingår att hantera hot mot person och arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. 2.4 Lokalfrågor Hantera lokaler och inventarier Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att förvalta och underhålla lokaler och inventarier. Här ingår bl.a. hantering av hyresfrågor, lokalvård, inventarier och teknisk utrustning Hantera avfall och återvinning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera källsorterade fraktioner och avfall. Här ingår även avyttring av IT-utrustning och IT-system. 2.5 IT och tekniskt kommunikationsstöd Hantera objekt- och IT-nära förvaltning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera objekt- och IT-nära förvaltning. Här ingår bl.a. förvaltningsplanering och samordningsansvar rörande informationsstrukturer. Objektförvaltning motsvarar verksamhetsförvaltning. Förvaltningen avser t.ex. IT-systemen Modena, Agresso, IT-systemregistret, PER-registret, kompetensregistret, VIC-natur, Rovdjursforum samt Jaktregistret Hantera systemutveckling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera förslag på nya system och mer omfattande förbättringar av befintliga system, fram till dess att anskaffning ska genomföras. Avgränsning: Mindre systemförbättringar ingår i Hantera teknisk support och drift Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera support och drift av IT-system, infrastrukturförvaltning. Till aktiviteterna hör bl.a. användarstöd, underhåll och förändring av server, installation, licenshantering och registerhantering. Hantering av tekniska kommunikationsstöd t.ex. telefoni och videokonferenssystem ingår.

9 NATURVÅRDSVERKET 9 (18) 2.6 Ekonomisk redovisning Hantera löpande bokföring Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera den löpande bokföring som sker genom de underlag som tas fram utifrån uppgifter i ekonomisystemet Hantera löner Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera löner som sker genom de underlag som tas fram utifrån uppgifter i lönesystemet Hantera statsredovisning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera rapportering till statens koncernredovisning, per månad, kvartal, halvår och/eller år, uppgifter om anslag och inkomsttitlar på statsbudgeten samt resultat- och balansräkningsinformation. 2.7 Kompetensförsörjning Hantera rekrytering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera rekryteringar, från kravställning till annonsering och tillsättning av tjänst. Här ingår även arbetet med att hantera frågor rörande företrädesrätt. Avgränsning: När tjänsten är tillsatt aktualiseras Hantera anställning Hantera anställning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera bl.a. anställningsvillkor, förordnanden, utmärkelser, tjänstledighet, varsel och besked. Här ingår även hanteringen av personer med anställningsliknande förhållanden t.ex. praktikanter, studenter med anledning av examensarbeten och personer som har anställningsstöd. I denna process redovisas lönesättande samtal och andra typer av medarbetarsamtal samt utvärdering av chefsförordnanden. Uppgifter om medarbetares anhöriga ingår här. Avgränsning: Planerings- och utvecklingssamtal ingår i process Hantera kompetensutveckling Hantera kompetensutveckling Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera bl.a. planerings- och utvecklingssamtal samt deltagande i utbildningar, seminarier och konferenser som åhörare. Avgränsning: När vi själva arrangerar och/eller medverkar i interna eller externa utbildningar, seminarier och konferenser gäller process eller Hantera förhandlingar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera bl.a. förhandlingar med de fackliga organisationerna.

10 NATURVÅRDSVERKET 10 (18) Hantera entledigande och pensionering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera anställda då de slutar på egen begäran eller i samband med pensionering. Att utfärda tjänstgöringsbetyg/intyg ingår i denna process Hantera uppsägning och övergång av verksamhet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera uppsägningar som sker på arbetsgivarens initiativ samt hanteringen av personal i samband med övergång av verksamhet Hantera interna utbildningar, seminarier och konferenser Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera administration i samband med, och/eller genomförande av interna utbildningar, seminarier och konferenser. Avgränsning: Deltagande som åhörare hör till process Hantera kompetensutveckling. 2.8 Arbetsmiljö Hantera fysisk arbetsmiljö Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera den fysiska arbetsmiljön bl.a. genomföra arbetsmiljöronder samt övrigt förebyggande arbete för att minska risken för arbetsskador. Friskvård ingår här. Även hantering av den enskildes arbetsskador ingår i denna process och personalföreningarnas arbete med den fysiska arbetsmiljön Hantera arbetssocial och psykosocial arbetsmiljö Processen avser Naturvårdsverkets arbete med den arbets- och psykosociala arbetsmiljön. Här ingår bl.a. frågor gällande jämställdhet, arbetsmiljön i kontorslandskap, trakasserier och stress. Här ingår också personalföreningarnas arbete med att hantera dessa frågor. 3 Bidra till att utveckla miljöpolitiken 3.1 Uppdrag från regeringen Hantera arbetet med att utveckla mål, strategier, åtgärder och styrmedel Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera regeringsuppdrag och verkets eget arbete med att föreslå mål, strategier, åtgärder och styrmedel. Det kan handla om ekonomiska eller juridiska styrmedel, men också styrmedel i form av samhällsplanering.

11 NATURVÅRDSVERKET 11 (18) 3.2 Expertstöd nationellt Hantera extern remiss Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera externa remisser. Här ingår att bereda och lämna ett yttrande från Naturvårdsverket. Avgränsning: När Naturvårdsverket skickar ett ärende på intern/extern remiss ingår aktiviteterna i aktuellt ärende och inte i Det finns specifika processer för yttrande t.ex. Hantera mål och ärenden för yttrande, Delta som expert nationellt Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att delta i expertkommittéer, styr-, referens- och arbetsgrupper samt råd och nätverk utanför Naturvårdsverket. Här ingår även att bidra med sakkunskap i externa utredningar som har koppling till ovanstående grupper Hantera råds- och nämndarbete Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att administrera och delta i de olika råd och interna grupper som Naturvårdsverket styr över t.ex. Fjällsäkerhetsrådet och Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Även arbete inom olika beredningsgrupper ingår. 3.3 Expertstöd EU Delta som expert inom EU Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att delta i EU-grupper inklusive EEA samt externa nätverk. Till EU-grupperna hör expertgrupper, rådsarbetsgrupper och genomförandekommittéer. Avgränsning: I Naturvårdsverkets samordnande roll gäller Samordna frågor inom EU Processen avser Naturvårdsverkets samordnande roll i EU-grupper, gentemot EEA och i externa nätverk. Här är det Naturvårdsverket som bjuder in till och leder möten samt sammanställer resultat. Naturvårdsverket agerar head of delegation Samordna EU-ansökningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att fördela medel. Här ingår att söka och hantera bidrag från EU, som fördelas till nationella aktörer, och LIFE Expertstöd internationellt Delta som expert internationellt Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att deltaga i internationella grupper och externa nätverk där annan part än Naturvårdsverket är sammankallande. Processen omfattar arbete som kopplar till t.ex. FN, FAO, IPCC, INECE, NEFCO, Nordiska rådet, OECD, OSPAR och HELCOM. Avgränsning: I Naturvårdsverkets samordnande roll gäller process

12 NATURVÅRDSVERKET 12 (18) Samordna frågor internationellt Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att deltaga i internationella grupper och externa nätverk. Här är det Naturvårdsverket som bjuder in till och leder möten samt sammanställer resultat. Naturvårdsverket agerar head of delegation Delta som expert i internationell projektverksamhet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att deltaga i utvecklingsprojekt där mottagande land står för initiativ och resurser. Expert från Naturvårdsverket bidrar med en begränsad insats i form av t.ex. projektledare, rådgivare, föreläsare, analytiker och utvärderare. Att utarbeta rekommendationer kan också ingå.. Exempel på länder som omfattas är Albanien, Makedonien, Serbien, Ukraina, Vitryssland, Kina, Indien och Vietnam. Även samarbete med Ryssland ingår Samordna internationell projektverksamhet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ha en samordnande roll inom ramen för olika utvecklingsprojekt. Arbetet sker i nära samarbete med finansiär och det aktuella samarbetslandet. Programsamordnaren från Naturvårdsverket stödjer organisationens genomförande och ansvarar för rapportering. Exempel på länder som omfattas är Albanien, Makedonien, Serbien, Ukraina, Vitryssland, Kina, Indien och Vietnam. Även samarbete med Ryssland ingår. 4 Genomföra miljöpolitiken i samverkan 4.1 Regelgivning Hantera föreskrifter Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram eller revidera Naturvårdsverkets föreskrifter. Här ingår bl.a. hantering av remisser och publicering av föreskriften på Naturvårdsverkets webbplats. 4.2 Vägledning Hantera vägledningsmaterial Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram och revidera vägledningsmaterial i form av bl.a. handböcker och allmänna råd. Här ingår bl.a. hantering av remisser och publicering av vägledningsmaterialet på Naturvårdsverkets webbplats. Processen omfattar även metoder för miljöövervakning och bedömningsverktyg Hantera externa utbildningar, seminarier och konferenser Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera administration i samband med och/eller genomförande av externa utbildningar, seminarier och konferenser. Här avses deltagande av mer generell karaktär för att informera om Naturvårdsverket och dess roll som helhet.

13 NATURVÅRDSVERKET 13 (18) Avgränsning: Finns ett pågående ärende (specifik sakfråga) ska aktiviteterna tillhöra den processen och inte Deltagande som åhörare hör till process Hantera kompetensutveckling Samordna frågor nationellt Processen avser arbete inom vissa områden där Naturvårdsverket har ett utpekat samordningsansvar, t.ex. buller, klimat, avfall och miljömålsfrågor Hantera externa frågor Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att svara på externa frågor som inte är kopplade till något pågående ärende. Här ingår frågor från bl.a. allmänheten, andra myndigheter och organisationer. Avgränsning: Frågor som har koppling till ett pågående ärende hanteras där och inte i Regeltillämpning Hantera ansökan om dispens Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera ansökan om dispens där Naturvårdsverket är beslutande Hantera ansökan om tillstånd Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera ansökan om tillstånd där Naturvårdsverket är beslutande t.ex. gränsöverskridande transporter av avfall, miljöfarlig verksamhet, skjutverksamhet och skyddsjakt Hantera beslut om utsläppsrätter Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera tilldelningsbeslut gällande utsläppsrätter. Avgränsning: Rapportering med anledning av tilldelning tillhör processen Hantera nationell rapportering. Tillsyn kopplad till handel med utsläppsrätter hanteras under process Hantera tillsynsfrågor Hantera mål och ärenden för samråd Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera mål och ärenden för samråd. Processen omfattar även stöd till andra vid planering och genomförande av naturreservat, naturminnen och annat områdesskydd. Även handräckning ingår Hantera mål och ärenden för yttrande Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera mål och ärenden för yttrande. Processen omfattar även stöd till andra vid planering och genomförande av naturreservat, naturminnen och annat områdesskydd. Även handräckning ingår Hantera inkommande handling för kännedom Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera inkommande handlingar för kännedom, t.ex. domar, beslut och rapporter. Naturvårdsverket

14 NATURVÅRDSVERKET 14 (18) agerar vanligtvis inte i dessa ärenden. I de fall verket väljer att agera öppnas ett nytt ärende i någon av processerna Hantera mål och ärenden för samråd, Hantera mål och ärenden för yttrande eller Hantera överklagande av annan myndighets beslut Hantera ersättningsanspråk Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera olika former av anspråk på ersättning. Detta kan gälla t.ex. ersättning för skada på Naturvårdsverkets fastigheter och rovdjursrivna renar Hantera överklagande/överprövning av Naturvårdsverkets beslut Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera överklagande/ överprövning av Naturvårdsverkets beslut. Korsreferens ska göras mellan beslutsärendet och ärendet i Hantera överklagande av annan myndighets beslut Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att överklaga annan myndighets beslut enligt gällande lagstiftning. 4.4 Operativ tillsyn Hantera tillsynsfrågor Processen omfattar Naturvårdsverkets arbete med att vara tillsynsvägledande myndighet och att bedriva operativ tillsyn enligt miljöbalken och enligt lagen om handel med utsläppsrätter. I rollen ingår bl.a. att samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen samt att genomföra revision avseende kväveoxidutsläpp Hantera avgifter Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera avgifter, bl.a. kväveoxidavgifter. De aktiviteter som ingår är bl.a. granskning av deklaration till summering och eventuell utbetalning av återföringsbelopp. Även administration av batteriavgifter ingår i processen och kan handla om utskick av deklaration, ansökan om ersättning och återbetalning. 4.5 Genomförande av åtgärder Hantera nationella planer Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram och revidera nationella handlings- och förvaltningsplaner. Det kan handla om t.ex. nationell plan för transsportsystem, avfallsplan, förvaltningsplan för vildsvin, nationalparksplan och skötselplan för nationalpark. Avgränsning: Stöd vid planering och genomförande av nya naturreservat, naturminnen och övrigt områdesskydd ingår i processerna Hantera mål och ärenden för samråd och Hantera mål och ärenden för yttrande Hantera bidrag för genomförande av åtgärder Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera bidrag från sakanslag. Här ingår samordningsarbete för att hantera ansökningar och dela ut bidrag.

15 NATURVÅRDSVERKET 15 (18) Avgränsning: För att samordna och fördela bidrag till forskning gäller För att samordna och fördela bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet gäller Markåtkomst Hantera planering och genomförande av nationalparker Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera nationalparker. Det innebär att planera, genomföra och bilda nya samt ändra avgränsningen av befintliga nationalparker. Avgränsning: Köp, byte och försäljning av mark (4.6.2, 4.6.3, 4.6.4) och framtagande av sköteselplan (4.5.1) hanteras i egna processer och korsrefereras till ärendet i process När det gäller naturreservat, naturminnen och annat områdesskydd deltar Naturvårdsverket i en stödjande roll i samråd- eller yttrandeprocesserna Hantera mål och ärenden för samråd samt Hantera mål och ärenden för yttrande Hantera köp avseende markåtkomst Processen avser Naturvårdsverkets arbete med köp av mark för bildande av nationalpark eller naturreservat. Här ingår bl.a. att värdera, skriva kontrakt, hantera ansökan om fastighetsbildning, hantera genomförande av lantmäteriförrättning och ansökan om lagfart Hantera byte avseende markåtkomst Processen avser Naturvårdsverkets arbete med byte av mark för bildande av nationalpark eller naturreservat. Här ingår bl.a. att värdera, skriva kontrakt, hantera ansökan om fastighetsbildning, hantera genomförande av lantmäteriförrättning och ansökan om lagfart Hantera försäljning avseende markåtkomst Processen avser Naturvårdsverkets arbete med försäljning av mark som inte ska ingå i nationalpark eller naturreservat. Här ingår bl.a. att värdera, skriva kontrakt, hantera ansökan om fastighetsbildning, hantera genomförande av lantmäteriförrättning och ansökan om lagfart Hantera intrångsersättning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att godkänna och betala ut intrångsersättning till markägare, bl.a. i samband med beslut om bildande av naturreservat. Här ingår ersättningsutredning (värdering) Hantera naturvårdsavtal Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att upprätta egna naturvårdsavtal och att godkänna ersättning i enlighet med naturvårdsavtal som upprättas av länsstyrelsen. Här ingår värderingsarbete.

16 NATURVÅRDSVERKET 16 (18) 4.7 Fastighetsförvaltning exklusive markåtkomst I förordning (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. ingår markåtkomst i begreppet fastighetsförvaltning Hantera förrättningar, inskrivningsåtgärder, nyttjanderätter och servitut Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera förrättningar t.ex. lantmäteriförrättning samt servituts- och nyttjanderättsupplåtelser. Även jaktoch fiskeupplåtelser ingår Hantera uppdrag om viss fastighetsförvaltning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att teckna avtal om viss fastighetsförvaltning med uppdragstagare. Här ingår att hantera uppdrag beträffande enskild fastighet Hantera byggnationer på Naturvårdsverkets fastigheter Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att fastställa den treåriga investeringsplanen enligt fastighetsförvaltningsförordningen. Här ingår att genomföra enskilda byggprojekt enligt planen Hantera fastighetsdeklarationer Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att hantera den allmänna och den särskilda fastighetstaxeringen av de fastigheter som ägs av Naturvårdsverket. I processen ingår hantering av deklarationsunderlag från uppdragstagare för viss fastighetsförvaltning. 5 Ta fram kunskap och underlag 5.1 Forskning Hantera bidrag till forskning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att samordna, utveckla och handlägga forskningssatsningar såsom omvärldsbevakning, planering, utlysning, granskning, upprättande av avtal, utbetalning, registrering och resultatrapportering. Här ingår även granskning av bidragsansökningar Hantera samverkan med andra forskningsstödjande organ Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att samverka med forskningsråd, finansiärer och andra organisationer rörande forskningsfrågor (t.ex. ERA-NET, Formas och nya Havsmiljömyndigheten) Hantera uppföljning och utvärdering av forskning Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att löpande följa upp och utvärdera Naturvårdsverkets forskningssatsningar samt enskilda utvärderingar för specifika syften. 5.2 Uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Hantera nationella program Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att utarbeta och revidera nationella program. Det innebär bl.a. att samordna, vägleda och genomföra

17 NATURVÅRDSVERKET 17 (18) översyner av exempelvis de nationella miljöövervakningsprogrammen. I det ingår rapportering och kontakter med såväl interna som externa avnämare Hantera regionala program Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att stödja framtagande och revidering av regionala program. I arbetet ingår bl.a. att samordna, vägleda och genomföra översyner av exempelvis de regionala miljöövervakningsprogrammen. Här ingår också rapportering och kontakter med såväl interna som externa avnämare Hantera utredningar och undersökningar Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att genomföra utredningar och undersökningar. Här ingår bl.a. inventeringar, analyser, utvärderingar, uppföljningar, prognoser och redovisningar. Även miljöövervakning ingår. Avgränsning: Här ingår inte aktiviteter som har koppling till den bidragsrelaterade forskningen Hantera miljödata Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att lagra, presentera och tillhandahålla miljödata. Här ingår bl.a. planering, drift, uppföljning och utveckling av datavärdskap för insamling och presentation av utsläpps- och miljöövervakningsdata. Hela samordnings- och utvecklingsarbetet för miljöövervakningens datavärdskap ingår Hantera bidrag för uppföljning av miljötillståndet, miljöpåverkan och miljöarbetet Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att samordna och fördela bidrag från sakanslag. Här ingår hela samordningsarbetet med att ta fram förslag på forskningssatsningar, hantera ansökningar och fördela bidrag Hantera uppföljning och utvärdering av miljömålen Processen avser Naturvårdsverkets arbete med följa upp och utvärdera miljömålen. Här ingår både den årlig uppföljningen och den fördjupade utvärderingar vart fjärde år. 5.3 Rapportering och officiell statistik Hantera nationell rapportering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att nationellt rapportera miljöinformation enligt miljöbalken, förordningar och myndighetsföreskrifter Hantera EU-rapportering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att rapportera miljöinformation inom EU enligt EU-direktiv och förordningar. Här ingår även annan rapportering till Europeiska miljöagenturen (EEA), Europeiska statistikbyrån (EUROSTAT) och Europakommissionen.

18 NATURVÅRDSVERKET 18 (18) Hantera internationell rapportering Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att rapportera miljöinformation enligt konventioner och andra internationella överenskommelser. Avgränsning: Rapportering inom EU hanteras i process Hantera officiell statistik Processen avser Naturvårdsverkets arbete med att ta fram den svenska officiella statistiken inom områdena miljö, avfall, miljötillstånd, utsläpp (till vatten och luft) samt tillämpning av miljöbalken.

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Krisberedskapsmyndigheten föreslår följande jämställdhetspolitiska mål och resultatindikatorer:

Krisberedskapsmyndigheten föreslår följande jämställdhetspolitiska mål och resultatindikatorer: Sid 1(18) 2005-02-24 Dnr 0722/2004 Redovisning av regeringsuppdrag att utarbeta förslag till jämställdhetsintegrerade mål och resultatindikatorer 1. Uppdraget I ett regeringsbeslut den 3 juni 2004 (Fö2004/263/MIL)

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1 Årsredovisning 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket Rättsavdelningen Datum Dnr Lena van Aarem 2014-06-12 STY 2014-463 Tel. 08-405 03 49 Ert datum Er referens lena.van.aarem@tullverket.se Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) ANVISNINGAR 2015-03-26 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM

RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM Diarienr. 2006-001503 RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM 1 Parter a) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida Org.nr: 202100-4789 Attention: Ewa Hagwall Avd/enhet: Economic

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121

Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121 Datum 2014-02-21 Diarienummer 2013/0121 Årsredovisning 2013 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Titel: Årsredovisning 2013 Handisam Serie A 2013:6 (diarienummer: 2013/0121) ISBN: 978-91-980064-5-2

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer