Administrativa avdelningens verksamhetsplan Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden , 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16"

Transkript

1 Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012 Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden , 16

2 Innehållsförteckning Sida 1 Politik Förvaltningsövergripande Administrativa avdelningen Uppdrag Målgrupp Organisation Verksamhetsbeskrivning Ekonomi Personal Lön Avgifter IT-användarstöd Sekreterare Förvaltningsövergripande projekt Medarbetarnas uppdrag Värderingar Kvalitetssystem Målstyrning Kommunfullmäktiges vision Socialnämndens mål Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Livsmiljö Ekonomi Personal Mål för administrativa avdelningen Definitioner Verksamhetsmål Teammål Individuella mål Sammanställning av avdelningens mål Socialtjänstens IT-strategi Stöd till socialnämndens verksamhetsidé och övergripande mål Grundläggande plattform för IT-stöd Förutsättningar för realisering av IT-investeringar ehälsa i samverkan Systemintegration IT-säkerhet Kompetens hos medarbetare Nyttovärdering av en planerad investering... 21

3 5.4 IT-plan för utveckling under året Ekonomiska förutsättningar Politik Socialnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Nämnden beslutar och ansvarar för de verksamhetsområden som kommunfullmäktige i särskilt reglemente antagit. I detta reglemente finns utförligt angivet arbetssätt och arbetsformer för socialnämnden. För att bereda ärenden som ska beslutas av socialnämnden finns ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet beslutar också på delegation i vissa typer av beslutsärenden. Socialnämnden sammanträder en gång per månad, socialnämndens arbetsutskott var 14:e dag. Vid varje nämnds sammanträde ägnas halva dagen åt aktuella ämnen. För att förbättra kontakten med allmänhet och brukare samt kunna inhämta och återföra synpunkter har socialnämnden utsett 20 kontaktpolitiker, var och en inom en avgränsad del av nämndens verksamhet. Varje kontaktpolitiker har två dagar per år att nyttja för detta uppdrag.

4 4 2 Förvaltningsövergripande Socialchef Mikael Lekfalk Medicinskt ansv. sjuksköterska Torbjörn Sandlund Kvalitetscontroller Mats Larsson Äldreomsorg Gunnar Lindberg Stöd och omsorg Inger Kyösti Administration Leif Wikman I socialtjänsten finns cirka anställda varav månadsanställda och 300 timanställda. Socialchefen har uppdraget att leda socialtjänstens verksamhet utifrån lagar, politiska ambitioner och det behov av stöd piteborna har. Socialchef och avdelningschefer för äldreomsorg, stöd och omsorg samt administration bildar socialtjänstens ledningsgrupp. Ledningsgruppen har till uppgift att styra och leda verksamheten på sådant sätt att de förutsättningar som finns för socialtjänsten används på ett optimalt sätt, ur medborgar- och brukarperspektiv. Ledningsgruppen har också huvudansvar för fortlöpande verksamhetsutveckling.

5 5 3 Administrativa avdelningen 3.1 Uppdrag Socialtjänstens administrativa avdelning tillhandahåller administrativ service och tjänster till ledning, verksamhetsansvariga, medarbetare och politiker. Genom vårt arbete bidrar vi till att de kan utföra sina åtaganden enligt uppsatta mål. Med hög och aktuell kompetens är vi specialister inom ekonomi- och personalfrågor, omvårdnadsavgifter, löner, IT, nämndsprocessen och allmänna kontorsgöromål. 3.2 Målgrupp Avdelningen levererar service och tjänster till i huvudsak följande målgrupper: socialnämndens politiker förvaltningsledning socialtjänstens verksamhetsområden Stöd och omsorg och Äldreomsorg. Specifikt till verksamhetsledning, arbetsledare och medarbetare kommunmedborgare som är brukare av verksamhetsområdenas tjänster allmänheten Tjänster kan även levereras till andra organisationer efter särskilda avtal om tjänsteköp, t ex samordningsförbundet Activus och Sveriges Kommuner och Landsting och inom kommunens andra förvaltningar. 3.3 Organisation

6 6 Avdelningens verksamhet består av: Ekonomi Personal Lön Avgifter IT Sekreterar- och kontorsservice Förvaltningsövergripande projekt Medarbetarna är direkt underställda avdelningschefen och utgör i grunden en leveransorganisation. Den administrativa avdelningens olika verksamheter är organiserade i team som har ett direkt utföraransvar där vanligtvis två eller flera medarbetare ingår. Här finns en inbyggd flexibilitet som innebär att en medarbetare kan ingå i ett eller två team samtidigt som beroendet till en enskild medarbetare och dennes kompetens minskar sårbarheten. Teamet svarar själv för att planera sina åtaganden inom sin verksamhet och leverera de tjänster och den service som de har ansvar för utifrån målgruppens behov. Åtagandena kan delas upp i följande delar: Tillhandahålla målgruppens behov idag, dvs tillhandahålla produkter och tjänster Tillhandahålla målgruppens behov i framtiden, dvs utveckla produkter och tjänster Teamet ansvarar även för att föra dialog med aktuell målgrupp eller andra organisationer som kan beröras. Om det finns beröringspunkter till andra team inom avdelningen ligger även ett informations- och förankringsansvar på teamet och de enskilda medarbetarna. 3.4 Verksamhetsbeskrivning Ekonomi Ekonomiteamet består av tre medarbetare (3 årsarbetare) som är ansvariga inom olika verksamhetsområden. Ekonomiteamet svarar för ett strategiskt utvecklingsarbete inom förvaltningen utifrån den ekonomiska struktur och de riktlinjer som finns utarbetade inom kommunen respektive förvaltningen en kontrollfunktion så att förvaltningens verksamheter ges förutsättningar att kunna följa det regelverk som de är ålagda att följa ur ett kommunalt perspektiv utveckling av förvaltningens internkontroll med avseende på ekonomi ekonomiuppföljning från förvaltningsnivå ned till enhetsnivån vilket avser återkommande aktiviteter för månadsbokslut, tertialbokslut, årsbokslut, årsredovisning och prognoser. Här ingår att initiera sådana aktiviteter, utarbeta tidplaner, insamling av uppgifter, bedöma utfall och sammanställa resultat. Här

7 7 ingår även att insamla, sammanställa och rapportera mått och nyckeltal i samband med redovisningar till nämnd och kommunledning förberedande budgetarbete inom förvaltningen och dess verksamheter genom att arbeta med insamling av uppgifter, beräkna och utreda tänkbara konsekvenser och vara en rådgivare och bollplank till förvaltningsledning internbudget inom förvaltningen och dess verksamheter genom att aktivt initiera, planera för och arbeta tillsammans med arbetsledare och avdelningschefer. Arbetet består av att utarbeta budgetprinciper och att lägga ut en budget som ligger till grund för det nya verksamhetsåret avtalsbevakning för avtal som socialtjänsten tecknat. Här ingår att fånga upp, skanna in avtal till en avtalsdatabas samt förvara avtal och bevaka när dessa går ut så att uppsägningar eller eventuella förlängningar sker enligt avtal löpande ekonomiarbete i form av handläggning av leverantörsfakturor, omföringar, kontroll av handkassor samt övriga uppgifter av mindre utredandeeller kontrollkaraktär som uppkommer under ett budgetår statistikplanering, sammanställning och rapportering för inlämnande till myndigheter som avser en eller flera avdelningar utredningar och analyser inom en eller flera verksamheter. Sådana uppdrag initieras från förvaltningsledning, chefen för den administrativa avdelningen eller teamet själv i samråd med berörd verksamhet ekonomiuppföljning för samordningsförbundet Activus och bistå med underlag inför budgetarbetet Personal Personalteamet består av tre medarbetare under stora delar av 2012 (fördelat på två årsarbetare) som i sin roll som personalkonsulent ansvarar för var sitt verksamhetsområde. I grunden ansvarar en personalkonsulent för stöd och omsorg och administrativa avdelningen medan den andra ansvarar för äldreomsorg. Personalteamet svarar för att ge cheferna på förvaltningen stöd i rehabiliteringsarbetet. Arbetsgivaren har en aktiv roll i rehabiliteringsarbetet och verkar aktivt för att den sjukskrivne ska återgå i arbetet så snart som det är möjligt ett strategiskt utvecklingsarbete inom förvaltningen utifrån den personalstrategi som är utarbetad deltaga och påverka i kommunövergripande projekt i olika former marknadsföring genom att aktivt bevaka och föreslå när deltagande på mässor och andra sammanhang är lämpliga där vi kan visa på de olika yrken och verksamheter som finns inom socialtjänsten samverkan med skolor genom att aktivt delta i programrådet för omvårdnadsprogrammet på Strömbackaskolan, samverka med vuxenutbildningen i Piteå Kommun och Framnäs folkhögskola, samverkan med universitetet i Luleå och Umeå att bygga nätverk med aktörer inom och utanför Piteå Kommun för samverkan, samarbete och erfarenhetsutbyte löpande personaladministration att fungera som rådgivare till sitt verksamhetsområde

8 8 Arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt samverkansavtalet, samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret att i linjeorganisationen driva det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. I ansvaret ligger bland annat att minst en gång per år undersöka och riskbedöma arbetsmiljön och utifrån resultat av riskbedömningen besluta om eventuella åtgärder. En personalkonsulent inom socialtjänsten är avdelad som stöd för cheferna i arbetsmiljöarbetet och en arbetsmiljökonsulent på personalenheten som fungerar som stöd för hela kommunen i dessa frågor. Socialtjänsten genomför varje år en halvdags utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Ansvarig för planering och genomförande är samverkansgruppen på förvaltningsnivå. Material som ska användas som stöd i arbetsmiljöarbetet finns att tillgå i chefsrum och personalrum på intranätet Lön Löneteamet består för närvarande av 5 medarbetare (fördelat på 4,25 årsarbetare). Vid ingången på verksamhetsåret är 0,5 årsarbetare vakant. Teamet har fördelat berörda arbetsställen mellan varandra och till dessa levereras tjänster och service riktat till stöd och omsorg, äldreomsorg, administrativ avdelning och förvaltningsledning varav medarbetare från den administrativa avdelningen och förvaltningsledningen är anslutna till självservice. Löneteamet svarar för att leverera löneadministration till aktuella verksamheter inom socialtjänsten som inte använder sig av Självservice att svara på frågor och ge råd i lönefrågor till arbetsledare och medarbetare att svara på frågor och ge rådgivning i frågor avseende schemahantering till arbetsledare och schemaansvariga med hjälp av TimeCare att samordna och erbjuda utbildning i TimeCare till arbetsledare och schemaansvariga att lämna uppgifter till den anställde i form av intyg, information till myndigheter, analyslistor och statistik till arbetsledare och chefer att bidra med att delta aktivt i förvaltningsövergripande projekt där löneadministration berörs Avgifter Avgiftsteamet består av tre medarbetare (fördelat på 2 årsarbetare). Dessa har inom sitt team fördelat olika ansvarsområden mellan varandra. De levererar tjänster och service till avdelningarna Stöd och omsorg och Äldreomsorg, men även till dess brukare. Avgiftsteamet svarar för utreda och besluta om avgift i hemtjänst och särskilt boende utreda och besluta om jämkning av avgifter för boende utreda och besluta om jämkning av avgift för hemtjänst

9 9 utreda och besluta om jämkning av måltidskostnader enligt den så kallade riksnormen för försörjningsstöd på uppdrag av teknik- och servicenämnden utarbeta förslag till beslut avseende nedsättning av avgift för boende utarbeta förslag till beslut avseende nedsättning eller befrielse från avgift utarbeta underlag samt formulerar förslag till beslut avseende svar på överklagningar från medborgare utarbeta underlag samt formulerar förslag till beslut avseende yttranden till förvaltningsrätt och kammarrätt besluta om att avskriva skulder vid uppvisande av dödsboanmälan och bouppteckning utarbeta och föreslå betalningsplaner till enskilda medborgare vid uppskov kontrollerar obetalda fakturor Avgiftsteamet ansvarar även för: att gallra socialtjänstens elektroniska akter i verksamhetssystemen vilket innebär ett planerings- och samordningsansvar medan ansvaret för att kvalitetssäkra berörda akter ansvaras av respektive avdelning att underhålla och utveckla förvaltningens dokumenthanteringsplan att sammanställa statistikrapporter för ej verkställda SoL- och LSS-ärenden att delta i utredningar och analys inom avgiftshantering. Sådana uppdrag initieras från förvaltningsledning eller chefen för den administrativa avdelningen IT-användarstöd Består av en IT-samordnare (en årsarbetare). Huvuduppdraget är att samordna ITinsatser och tillhandahålla kunskap så att anställda utvecklas som IT-användare och använder den befintliga IT-arbetsplatsens möjligheter på ett rationellt och säkert sätt. IT-användarstöd svarar för att ta initiativ till samt planera och föreslå utbildningar av medarbetare inom socialtjänstens olika verksamheter att utbilda nya och gamla användare i hur IT-stödets basfunktioner tillämpas på förvaltningen samt planera för utbildning i förvaltningens verksamhetsspecifika system att planera och genomföra träffar med användare i syfte att fånga upp behov, störningsmoment (ej regelrätta fel), för vidare rapportering till IT-avdelningen och i tillämpliga delar även socialtjänstens IT-råd att ge användarna praktiskt stöd och rådgivning i användning av IT att samordna och leda planerade IT-insatser inom förvaltningen att förmedla ärenden till IT-support vid problem som uppstår att vara en kanal mellan socialtjänsten och IT-avdelningen i praktiska frågor att ta emot uppgifter från arbetsledare som avser behov och förändringar kopplade till användarkonton och rättigheter för sin personal att fungera som ett stöd till systemadministratörerna på socialtjänsten att representera förvaltningen vid användarstödsträffar, telefonigruppen och ITsäkerhetsgruppen Vid behov av IT-support beroende på upplevda fel eller direkt problem vid nyttjandet av IT vänder man sig alltid till den centrala IT-avdelningens IT-service.

10 10 Under stora delar av 2012 är rollen avgränsad till att ha en tyngdpunkt på IThandledning och utbildning medan en mindre del av rollen består av samordning Sekreterare Sekreterarteamet består av två medarbetare (fördelat på 1,25 årsarbetare). De levererar tjänster och service till samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten, förvaltningsledning, socialnämndens politiker, intresseorganisationer och allmänhet. Sekreterarteamet svarar för att registrera och diarieföra inkommande ärenden att utföra nämndsekreteraruppgifter för arbetsutskott och nämnd avseende dagordning, protokoll, utskick, sammanställning av handlingar, kopiering av material m.m. att samordna och ingå i beslutsgrupp för fonder som medborgare kan söka medel från att arvodera politiker från socialnämnd och kommunalt förebygganderåd att planera handlägga och samordna minnesgåvor att utföra resebeställningar för medarbetare att ge sekreterarstöd och telefonservice till socialchef att utföra allmänna kontorsgöromål att utföra personalredogörarfunktioner till administrativa avdelningen och förvaltningsledning vid användning av Självservice att utgöra en resurs för att skapa, förankra och dokumentera rutiner som tillkommer eller förändras och som är relaterade till beslut i nämnd och arbetsutskott Förvaltningsövergripande projekt Införande av nytt IT-verksamhetssystem Socialtjänstens införande av ett nytt IT-stöd för vård och omsorg realiseras under året. Projektledare för detta uppdrag är placerade på den administrativa avdelningen och består av två medarbetare (fördelat på 1,0 årsarbetare som projektledare och ytterligare 1,0 årsarbetare som delprojektledare/operativt delaktiga i införandeprojektet). För projektet finns en särskild uppdragsbeskrivning, projektplan, ekonomiska förutsättningar och tidplan. Projektet pågår fram till början på 2013 varvid tiden efter årsskiftet 2012/2013 används för att överlämna till förvaltning/ordinarie drift och avsluta projektet. 3.5 Medarbetarnas uppdrag Alla medarbetare har en rollbeskrivning på teamnivå där det regleras: huvudsakligt arbetsinnehåll, i huvudsak som ovanstående verksamhetsbeskrivning medarbetarens ansvar och befogenheter medarbetarens bidrag till verksamhetsutveckling

11 11 medarbetarens ansvar för kompetens medarbetarens ansvar för arbetsmiljön Dessa rollbeskrivningar utgör inte en arbetsbeskrivning utan ska betraktas som en grund att utgå ifrån. Avdelningschefen har alltid det yttersta ansvaret att leda och fördela det arbete som ska utföras. Medarbetarna har även några gemensamma ansvarsområden: medarbetaren ska utföra de arbetsuppgifter som denne är ålagd att utföra medarbetaren ska bidra till att avdelningens mål och teammål uppfylls medarbetaren ska arbeta för att de individuella målen uppfylls vilket också är lönepåverkande medarbetaren ska medverka till att avdelningens värderingar kommer i uttryck i vardagen medarbetaren ska aktivt arbeta med att utveckla befintliga arbetsmoment i vardagen och försöka hitta rutiner som gör att en arbetsuppgift kan lösas snabbare eller enklare med bibehållen eller högre kvalitet som följd Varje medarbetares bidrag till måluppfyllelse mäts på individnivå. Se avsnitt 4 Målstyrning. 3.6 Värderingar Den administrativa avdelningen och dess medarbetares värderingar vilar på fyra beståndsdelar. Dessa är: en positiv livs- och människosyn med ett likartat bemötande mot alla lojalitet mot såväl socialnämndens politiker som förvaltningens medarbetare ärlighet pålitlighet Värderingarna kommer till uttryck i vardagen genom att: alla medarbetare ser till målgruppens bästa utifrån ett helhetsperspektiv alla medarbetare tar initiativ för att lösa avdelningens uppgifter vi är serviceinriktade vi tror på att vårt arbete är en viktig del av socialtjänsten vi trivs och har roligt på arbetet var och en intresserar sig och skapar därmed ett engagemang 3.7 Kvalitetssystem Administrativa avdelningens kvalitetssystem bygger på fungerande strukturer och tydliga målbeskrivningar från kommunfullmäktige till socialnämndens verksamhetsidé, övergripande mål och avdelningens mål (verksamhetsmål). Målen är därefter nedbrutna på teamnivå (teammål) samt på enskilda medarbetare (individuella mål). Till detta tillkommer den enskilde medarbetarens rollbeskrivning. Se vidare avsnitt 4 Målstyrning.

12 12 Uppföljning på hur vi uppfattas av avdelningens målgrupper sker årligen i form av en enkät som ställs till samtliga arbetsledare, enhetschefer, områdeschefer, verksamhetsområdeschefer, verksamhetsutvecklare, avdelningschefer, förvaltningschef, socialnämndens ordförande, ledamöter och ersättare. En särskild uppföljning sker även mot kommunens ekonomi- och inköpsavdelning. Medarbetarnas åsikter följs upp i form av Piteå kommuns medarbetarenkät. Resultatet från enkäterna analyseras för samtliga team. Därefter utarbetas en handlingsplan som följs upp för att behålla eller utveckla utpekade områden. Dokumentation av verksamhetsplan, årsredovisning och rutinbeskrivningar finns samlade och tillgängliga för hela förvaltningen. 4 Målstyrning Den administrativa avdelningen leder och styr sin verksamhet utifrån Målkortsmodellen. Modellen kan beskrivas på följande sätt. Målkortsmodellen kräver att medarbetaren och uppdraget sätts i ett sammanhang så att alla strävar mot samma mål för det aktuella året. För det krävs en tydlighet i hur målen utarbetas i en verksamhet och att det finns förutsättningar för att klara måluppfyllelsen och hur måluppfyllelsen översätts till konkret lön. Modellen överlåter till arbetsgivaren att själv bedöma målarbetets relation till lönesättning. Avdelningens mål delas in i tre nivåer verksamhetsmål, teammål och individuella mål. Samtliga team och medarbetare omfattas av dessa. De baseras i sin tur på socialnämndens mål. Nedan följer en sammanställning över respektive mål. För mer information om Målkortsmodellen, se

13 Kommunfullmäktiges vision Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Piteåbor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. 4.2 Socialnämndens mål Nedan redovisas de mål som kommunfullmäktige respektive socialnämnden antagit i sin verksamhetsplan för 2012 per strategiskt område. Äldreomsorg respektive stöd och omsorg har i sina verksamhetsplaner definierat mål på sin avdelningsnivå Barn och unga vår framtid Nämndens mål beslutade av KF En god medborgardialog för och med unga. Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Barn och unga är delaktiga i utformning av allt stöd som berör dem. Genom aktiv samverkan ge bästa möjliga stöd efter behov Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd Nämndens mål beslutade av KF Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd. Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot egen försörjning och ett självständigt liv Demokrati och öppenhet Nämndens mål beslutade av KF Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka. Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service. Stöd, service, och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet.

14 Livsmiljö Nämndens mål beslutade av KF Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper. Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika. Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas ett utbud av stöd och omsorg av god kvalité Ekonomi Nämndens mål beslutade av KF Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad Personal Nämndens mål beslutade av KF Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas till vara. Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Vi ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer. Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten.

15 Mål för administrativa avdelningen Definitioner Verksamhetsmål Verksamhetsmålen för den administrativa avdelningen utgår från följande perspektiv: De av kommunfullmäktiges beslutade målen för socialnämnden alternativt nämndens egna formulerade mål enligt socialnämndens övergripande verksamhetsplan enligt ovan och som har en direkt eller indirekt relation till den administrativa avdelningens verksamhet Begreppen Våga, Låga, Förmåga och vad de konkret innebär utifrån ledarskapsoch medarbetarpolicyn De uttalade behov som avdelningens målgrupper har för året och löpande under året. Identifieras till exempel i resultatet av årliga kundnöjdhetsenkäten Verksamhetsmålen är oftast allmänt uttryckta så att alla team ska kunna sätta det i ett sammanhang som är specifikt för den del av verksamheten som de arbetar för. Ett verksamhetsmål kan vara föremål för förändringar under året. Teammål Med utgångspunkt från administrativa avdelningens uttalade verksamhetsmål för året kommer varje team att formulera och prioritera några eller flera teammål. Dessa teammål mäts bl.a. genom utfallet i den årliga kundnöjdhetsenkät, andra beslutade mätningar, samtal och uppföljning av verksamhetsplan. Teammålen identifieras av medarbetarna efter att verksamhetsplanen antagits av socialnämnden. Dessa teammål kan också revideras under året om behov av en extra kraftsamling krävs inom något område. På detta sätt erhålls en flexibilitet där det inte finns incitament kopplade till lönekriterier som kan ge en motverkande kraft. Individuella mål Varje medarbetare har individuella mål som utgör individens lönekriterier för året. Dessa bestäms i samband med det för året inledande målkortssamtalet mellan medarbetare och chef och utgår från de överenskomna teammålen. Medarbetaren har här ett ansvar att förbereda sig och beskriva idéer på vad denne kan bidra med för att de överordnade målen ska kunna uppfyllas. Tillsammans formuleras de individuella målen så att de blir mätbara, utmanande och anpassade för medarbetaren utifrån dennes förutsättningar för året. De uppsatta målen på individ, team och verksamhetsnivå utgör samtidigt en grund för medarbetarens kompetensutveckling. I grunden är de individuella målen (lönekriterierna) aktivitetsorienterade och inte målorienterade. Ett individuellt mål kan i undantagsfall även ha en direkt koppling till ett uttalat verksamhetsmål där det inte finns något uttalat teammål.

16 Medarbetarenkät Våga Kundnöjdhetsenkät Sammanställning av avdelningens mål Ledord Chef Medarbetare Urval av nämndsmål beslutade av SN 2012 Verksamhetsmål 2012 Teammål 2012 Avser team Mäts Lita på din intuition och ha tillit till dina medarbetare Bryt mönster och tänka nytt Stå upp för ditt uppdrag och fatta nödvändiga beslut Lita på dig själv och dina arbetskamrater i arbetet Bryta invanda mönster och tänka nytt Stå upp för ditt arbete och fatta beslut inom ditt ansvarsområde Se över och anpassa service och tjänster så att dessa så långt det är realistiskt motsvarar målgruppens behov utifrån kundnöjdhetsenkätens resultat Arbeta aktivt med att ge varandra positiv feedback för att stötta varandra att växa Bidra till att gällande ITplan realiseras Målgrupp upplever att vi levererar enligt överenskommelse

17 Medarbetarenkät Låga Kundnöjdhetsenkät 17 Ledord Chef Medarbetare Urval av nämndsmål beslutade av SN 2012 Verksamhetsmål 2012 Teammål 2012 Avser team Mäts Brinna för ditt uppdrag och visa engagemang Driva utveckling och ta ansvar Visa nyfikenhet och intresse för omvärlden Brinna för ditt uppdrag och visa engagemang Ta ansvar och medverka i utveckling av arbetet Ha intresse av och aktivt ta del av vad andra gör och lära sig av det Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättring av vht. Vi ska bemöta vår målgrupp på ett sätt som vi själva vill bli bemötta Vi ska bemöta kollegor på ett sätt som vi själva vill bli bemötta Vi ska bidra till att ge chefer och medarbetare förutsättningar att skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättrning av verksamhet Ha intresse av och aktivt ta del av vad omvärlden gör och lära sig av det

18 Förmåga MedarbetarenkätKundnöjdhetsenkät 18 Ledord Chef Medarbetare Urval av nämndsmål beslutade av SN 2012 Verksamhetsmål 2012 Teammål 2012 Avser team Mäts Ha kompetens och handlingskraft Leda och utveckla vht och personal i enlighet med fastställda dokument Verka för kommunnytta och helhetssyn Använda din kunskap i arbetet och dela med dig i arbetslaget Delta i utveckling av verksamhet och följa fastställda dokument Se att din arbetsinsats är en del i helheten för Piteå kommun och att den gör skillnad för medborgarna i Piteå Vi ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad Vi ska identifiera, föreslå och realisera en utvecklad internkontroll Vi ska stödja cheferna i deras arbete med att anta och införa medarbetaroch ledarskapspolicyn Vi ska stödja cheferna så att de kan arbeta för trygga och långsiktiga anställningsformer Med vår kunskap inom ledarskap och medarbetarskap bidrar vi till att Piteå kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Vi ska bidra genom att stödja cheferna i deras målsättning att Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad kan uppnås

19 19 5 Socialtjänstens IT-strategi Socialtjänstens IT-strategi för består av: 1. IT-strategi (innehåller strategi och inriktning) 2. IT-plan (innehåller kända planerade insatser för året enligt ovan) 3. IT-organisation (beskriver ansvarsfördelningen i kommunen, kommunövergripande) 4. IT-metodik (beskriver hur socialtjänsten arbetar i IT-frågor) Som en särskild grund finns dessutom strategin för nationell ehälsa för vård och omsorg, antagen av kommunstyrelsen Stöd till socialnämndens verksamhetsidé och övergripande mål IT-strategin ska bidra till att socialnämndens verksamhetsidé och övergripande mål förverkligas vilken bl.a. har sin utgångspunkt från antagen omvärldsanalys. Övergripande mål Socialnämndens mål kan kategoriseras utifrån följande perspektiv: Verksamhet (V) Personal (P) Ekonomi (E) Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats Med rätt person Till rätt kostnad IT ska på sikt bidra till att målen uppnås genom att utveckla IT-stödet för hjälp till självhjälp för den enskilde medborgaren och brukaren (V) marknadsföra internetbaserade tjänster avsedda för medborgare, anhöriga och externa organisationer så att dessa används (V) tillhandahålla moderna och pålitliga verktyg till såväl myndighetsutövning som till utförare (V) ge vård- och omsorgspersonal tillgång till organisatoriskt gränsöverskridande information för att kunna utföra korrekta insatser och ta bättre beslut (V) ge ledning tillgång till och kunskap om modernt IT-stöd för att kunna analysera och ta rätt beslut (V) ge brukaren, den boende och anhöriga en ökad trygghet genom att få aktuell information och möjlighet till olika kontaktvägar samt vetskap om att personal har tillgång till rätt information (V) med hjälp av bl.a. modernt IT-stöd skapa en attraktiv och modern arbetsmiljö för människor att söka och ta anställning i (P) ställa krav på och utveckla gamla och nya medarbetares IT-kompetens (P) möjliggöra en optimerad planering och bemanning i vård och omsorg så att resurser används på bästa sätt (E)

20 Grundläggande plattform för IT-stöd Socialtjänstens IT-stöd ska bygga på ett antal grundläggande principer: IT-stödet ska kunna erbjuda en hög tillgänglighet och kunna anpassas när verksamhetens behov eller krav förändras Totalekonomiskt kostnadseffektiva IT-lösningar Tillgång till datakommunikation och datorer för majoriteten av medarbetare Hög säkerhet Hög prestanda Implementering och val av IT-stöd sker i samråd med kommunens IT-avdelning Enkla administrativa stödrutiner 5.3 Förutsättningar för realisering av ITinvesteringar ehälsa i samverkan ehälsa i samverkan betecknar arbetet för att förverkliga den nationella IT-strategin för vård och omsorg med syfte att förbättra informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet inom vård och omsorg. Arbetet innefattar projekt för utveckling, samordning och införande av nya invånartjänster och stöd för vårdverksamheten, etablering av nationell teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. ehälsa i samverkan bedrivs, ur socialtjänstens perspektiv i samverkan mellan socialdepartementet, socialstyrelsen, SKL, CeHis och företrädare för de privata och idéburna aktörerna. Socialtjänsten i Piteå kommer därför att utifrån kommunstyrelsens beslut 2007, verka för att den nationella IT-strategin för vård och omsorg ska få genomslag i verksamheten. Detta sker också i samverkan med länets kommuner och landsting Systemintegration När socialnämnden avser investera i IT-stöd ska krav, så långt det kan anses rimligt, ställas på leverantörerna och dess system att data ska kunna utbytas i relevanta fall mellan olika system och organisationer. Sådan integration ska följa de rekommendationer och standards som kontinuerligt utvecklas med utgångspunkt från nämnda insatsområden i den nationella IT-strategin samt i tillämpbara delar lokala krav. Kommunens IT-avdelning ska delta vid planering av IT-upphandlingar, vid genomförande av urval för system samt vid implementering av densamma IT-säkerhet Det IT-stöd som används i socialnämndens verksamheter ska: innehålla en sådan säkerhet att känslig information endast är tillgängliga för behöriga och följa berörd lagstiftning så långt det är rimligt kunna användas tillsammans med lämpliga identifierings/inloggningsfunktioner

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Bilaga 13TEK165-6 Datum 2013-06-13 Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Uppdrag Kommunstyrelsen har gett förvaltningschefen för Strategiskt Stöd uppdraget

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera Utvecklingssamtal vid Umeå universitet En beskrivning av dess steg (Manual) Organisera Förbereda Genomföra och dokumentera Uppföljning av utvecklingsplan Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer