Administrativa avdelningens verksamhetsplan Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden , 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16"

Transkript

1 Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012 Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden , 16

2 Innehållsförteckning Sida 1 Politik Förvaltningsövergripande Administrativa avdelningen Uppdrag Målgrupp Organisation Verksamhetsbeskrivning Ekonomi Personal Lön Avgifter IT-användarstöd Sekreterare Förvaltningsövergripande projekt Medarbetarnas uppdrag Värderingar Kvalitetssystem Målstyrning Kommunfullmäktiges vision Socialnämndens mål Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Livsmiljö Ekonomi Personal Mål för administrativa avdelningen Definitioner Verksamhetsmål Teammål Individuella mål Sammanställning av avdelningens mål Socialtjänstens IT-strategi Stöd till socialnämndens verksamhetsidé och övergripande mål Grundläggande plattform för IT-stöd Förutsättningar för realisering av IT-investeringar ehälsa i samverkan Systemintegration IT-säkerhet Kompetens hos medarbetare Nyttovärdering av en planerad investering... 21

3 5.4 IT-plan för utveckling under året Ekonomiska förutsättningar Politik Socialnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Nämnden beslutar och ansvarar för de verksamhetsområden som kommunfullmäktige i särskilt reglemente antagit. I detta reglemente finns utförligt angivet arbetssätt och arbetsformer för socialnämnden. För att bereda ärenden som ska beslutas av socialnämnden finns ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet beslutar också på delegation i vissa typer av beslutsärenden. Socialnämnden sammanträder en gång per månad, socialnämndens arbetsutskott var 14:e dag. Vid varje nämnds sammanträde ägnas halva dagen åt aktuella ämnen. För att förbättra kontakten med allmänhet och brukare samt kunna inhämta och återföra synpunkter har socialnämnden utsett 20 kontaktpolitiker, var och en inom en avgränsad del av nämndens verksamhet. Varje kontaktpolitiker har två dagar per år att nyttja för detta uppdrag.

4 4 2 Förvaltningsövergripande Socialchef Mikael Lekfalk Medicinskt ansv. sjuksköterska Torbjörn Sandlund Kvalitetscontroller Mats Larsson Äldreomsorg Gunnar Lindberg Stöd och omsorg Inger Kyösti Administration Leif Wikman I socialtjänsten finns cirka anställda varav månadsanställda och 300 timanställda. Socialchefen har uppdraget att leda socialtjänstens verksamhet utifrån lagar, politiska ambitioner och det behov av stöd piteborna har. Socialchef och avdelningschefer för äldreomsorg, stöd och omsorg samt administration bildar socialtjänstens ledningsgrupp. Ledningsgruppen har till uppgift att styra och leda verksamheten på sådant sätt att de förutsättningar som finns för socialtjänsten används på ett optimalt sätt, ur medborgar- och brukarperspektiv. Ledningsgruppen har också huvudansvar för fortlöpande verksamhetsutveckling.

5 5 3 Administrativa avdelningen 3.1 Uppdrag Socialtjänstens administrativa avdelning tillhandahåller administrativ service och tjänster till ledning, verksamhetsansvariga, medarbetare och politiker. Genom vårt arbete bidrar vi till att de kan utföra sina åtaganden enligt uppsatta mål. Med hög och aktuell kompetens är vi specialister inom ekonomi- och personalfrågor, omvårdnadsavgifter, löner, IT, nämndsprocessen och allmänna kontorsgöromål. 3.2 Målgrupp Avdelningen levererar service och tjänster till i huvudsak följande målgrupper: socialnämndens politiker förvaltningsledning socialtjänstens verksamhetsområden Stöd och omsorg och Äldreomsorg. Specifikt till verksamhetsledning, arbetsledare och medarbetare kommunmedborgare som är brukare av verksamhetsområdenas tjänster allmänheten Tjänster kan även levereras till andra organisationer efter särskilda avtal om tjänsteköp, t ex samordningsförbundet Activus och Sveriges Kommuner och Landsting och inom kommunens andra förvaltningar. 3.3 Organisation

6 6 Avdelningens verksamhet består av: Ekonomi Personal Lön Avgifter IT Sekreterar- och kontorsservice Förvaltningsövergripande projekt Medarbetarna är direkt underställda avdelningschefen och utgör i grunden en leveransorganisation. Den administrativa avdelningens olika verksamheter är organiserade i team som har ett direkt utföraransvar där vanligtvis två eller flera medarbetare ingår. Här finns en inbyggd flexibilitet som innebär att en medarbetare kan ingå i ett eller två team samtidigt som beroendet till en enskild medarbetare och dennes kompetens minskar sårbarheten. Teamet svarar själv för att planera sina åtaganden inom sin verksamhet och leverera de tjänster och den service som de har ansvar för utifrån målgruppens behov. Åtagandena kan delas upp i följande delar: Tillhandahålla målgruppens behov idag, dvs tillhandahålla produkter och tjänster Tillhandahålla målgruppens behov i framtiden, dvs utveckla produkter och tjänster Teamet ansvarar även för att föra dialog med aktuell målgrupp eller andra organisationer som kan beröras. Om det finns beröringspunkter till andra team inom avdelningen ligger även ett informations- och förankringsansvar på teamet och de enskilda medarbetarna. 3.4 Verksamhetsbeskrivning Ekonomi Ekonomiteamet består av tre medarbetare (3 årsarbetare) som är ansvariga inom olika verksamhetsområden. Ekonomiteamet svarar för ett strategiskt utvecklingsarbete inom förvaltningen utifrån den ekonomiska struktur och de riktlinjer som finns utarbetade inom kommunen respektive förvaltningen en kontrollfunktion så att förvaltningens verksamheter ges förutsättningar att kunna följa det regelverk som de är ålagda att följa ur ett kommunalt perspektiv utveckling av förvaltningens internkontroll med avseende på ekonomi ekonomiuppföljning från förvaltningsnivå ned till enhetsnivån vilket avser återkommande aktiviteter för månadsbokslut, tertialbokslut, årsbokslut, årsredovisning och prognoser. Här ingår att initiera sådana aktiviteter, utarbeta tidplaner, insamling av uppgifter, bedöma utfall och sammanställa resultat. Här

7 7 ingår även att insamla, sammanställa och rapportera mått och nyckeltal i samband med redovisningar till nämnd och kommunledning förberedande budgetarbete inom förvaltningen och dess verksamheter genom att arbeta med insamling av uppgifter, beräkna och utreda tänkbara konsekvenser och vara en rådgivare och bollplank till förvaltningsledning internbudget inom förvaltningen och dess verksamheter genom att aktivt initiera, planera för och arbeta tillsammans med arbetsledare och avdelningschefer. Arbetet består av att utarbeta budgetprinciper och att lägga ut en budget som ligger till grund för det nya verksamhetsåret avtalsbevakning för avtal som socialtjänsten tecknat. Här ingår att fånga upp, skanna in avtal till en avtalsdatabas samt förvara avtal och bevaka när dessa går ut så att uppsägningar eller eventuella förlängningar sker enligt avtal löpande ekonomiarbete i form av handläggning av leverantörsfakturor, omföringar, kontroll av handkassor samt övriga uppgifter av mindre utredandeeller kontrollkaraktär som uppkommer under ett budgetår statistikplanering, sammanställning och rapportering för inlämnande till myndigheter som avser en eller flera avdelningar utredningar och analyser inom en eller flera verksamheter. Sådana uppdrag initieras från förvaltningsledning, chefen för den administrativa avdelningen eller teamet själv i samråd med berörd verksamhet ekonomiuppföljning för samordningsförbundet Activus och bistå med underlag inför budgetarbetet Personal Personalteamet består av tre medarbetare under stora delar av 2012 (fördelat på två årsarbetare) som i sin roll som personalkonsulent ansvarar för var sitt verksamhetsområde. I grunden ansvarar en personalkonsulent för stöd och omsorg och administrativa avdelningen medan den andra ansvarar för äldreomsorg. Personalteamet svarar för att ge cheferna på förvaltningen stöd i rehabiliteringsarbetet. Arbetsgivaren har en aktiv roll i rehabiliteringsarbetet och verkar aktivt för att den sjukskrivne ska återgå i arbetet så snart som det är möjligt ett strategiskt utvecklingsarbete inom förvaltningen utifrån den personalstrategi som är utarbetad deltaga och påverka i kommunövergripande projekt i olika former marknadsföring genom att aktivt bevaka och föreslå när deltagande på mässor och andra sammanhang är lämpliga där vi kan visa på de olika yrken och verksamheter som finns inom socialtjänsten samverkan med skolor genom att aktivt delta i programrådet för omvårdnadsprogrammet på Strömbackaskolan, samverka med vuxenutbildningen i Piteå Kommun och Framnäs folkhögskola, samverkan med universitetet i Luleå och Umeå att bygga nätverk med aktörer inom och utanför Piteå Kommun för samverkan, samarbete och erfarenhetsutbyte löpande personaladministration att fungera som rådgivare till sitt verksamhetsområde

8 8 Arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt samverkansavtalet, samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret att i linjeorganisationen driva det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. I ansvaret ligger bland annat att minst en gång per år undersöka och riskbedöma arbetsmiljön och utifrån resultat av riskbedömningen besluta om eventuella åtgärder. En personalkonsulent inom socialtjänsten är avdelad som stöd för cheferna i arbetsmiljöarbetet och en arbetsmiljökonsulent på personalenheten som fungerar som stöd för hela kommunen i dessa frågor. Socialtjänsten genomför varje år en halvdags utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Ansvarig för planering och genomförande är samverkansgruppen på förvaltningsnivå. Material som ska användas som stöd i arbetsmiljöarbetet finns att tillgå i chefsrum och personalrum på intranätet Lön Löneteamet består för närvarande av 5 medarbetare (fördelat på 4,25 årsarbetare). Vid ingången på verksamhetsåret är 0,5 årsarbetare vakant. Teamet har fördelat berörda arbetsställen mellan varandra och till dessa levereras tjänster och service riktat till stöd och omsorg, äldreomsorg, administrativ avdelning och förvaltningsledning varav medarbetare från den administrativa avdelningen och förvaltningsledningen är anslutna till självservice. Löneteamet svarar för att leverera löneadministration till aktuella verksamheter inom socialtjänsten som inte använder sig av Självservice att svara på frågor och ge råd i lönefrågor till arbetsledare och medarbetare att svara på frågor och ge rådgivning i frågor avseende schemahantering till arbetsledare och schemaansvariga med hjälp av TimeCare att samordna och erbjuda utbildning i TimeCare till arbetsledare och schemaansvariga att lämna uppgifter till den anställde i form av intyg, information till myndigheter, analyslistor och statistik till arbetsledare och chefer att bidra med att delta aktivt i förvaltningsövergripande projekt där löneadministration berörs Avgifter Avgiftsteamet består av tre medarbetare (fördelat på 2 årsarbetare). Dessa har inom sitt team fördelat olika ansvarsområden mellan varandra. De levererar tjänster och service till avdelningarna Stöd och omsorg och Äldreomsorg, men även till dess brukare. Avgiftsteamet svarar för utreda och besluta om avgift i hemtjänst och särskilt boende utreda och besluta om jämkning av avgifter för boende utreda och besluta om jämkning av avgift för hemtjänst

9 9 utreda och besluta om jämkning av måltidskostnader enligt den så kallade riksnormen för försörjningsstöd på uppdrag av teknik- och servicenämnden utarbeta förslag till beslut avseende nedsättning av avgift för boende utarbeta förslag till beslut avseende nedsättning eller befrielse från avgift utarbeta underlag samt formulerar förslag till beslut avseende svar på överklagningar från medborgare utarbeta underlag samt formulerar förslag till beslut avseende yttranden till förvaltningsrätt och kammarrätt besluta om att avskriva skulder vid uppvisande av dödsboanmälan och bouppteckning utarbeta och föreslå betalningsplaner till enskilda medborgare vid uppskov kontrollerar obetalda fakturor Avgiftsteamet ansvarar även för: att gallra socialtjänstens elektroniska akter i verksamhetssystemen vilket innebär ett planerings- och samordningsansvar medan ansvaret för att kvalitetssäkra berörda akter ansvaras av respektive avdelning att underhålla och utveckla förvaltningens dokumenthanteringsplan att sammanställa statistikrapporter för ej verkställda SoL- och LSS-ärenden att delta i utredningar och analys inom avgiftshantering. Sådana uppdrag initieras från förvaltningsledning eller chefen för den administrativa avdelningen IT-användarstöd Består av en IT-samordnare (en årsarbetare). Huvuduppdraget är att samordna ITinsatser och tillhandahålla kunskap så att anställda utvecklas som IT-användare och använder den befintliga IT-arbetsplatsens möjligheter på ett rationellt och säkert sätt. IT-användarstöd svarar för att ta initiativ till samt planera och föreslå utbildningar av medarbetare inom socialtjänstens olika verksamheter att utbilda nya och gamla användare i hur IT-stödets basfunktioner tillämpas på förvaltningen samt planera för utbildning i förvaltningens verksamhetsspecifika system att planera och genomföra träffar med användare i syfte att fånga upp behov, störningsmoment (ej regelrätta fel), för vidare rapportering till IT-avdelningen och i tillämpliga delar även socialtjänstens IT-råd att ge användarna praktiskt stöd och rådgivning i användning av IT att samordna och leda planerade IT-insatser inom förvaltningen att förmedla ärenden till IT-support vid problem som uppstår att vara en kanal mellan socialtjänsten och IT-avdelningen i praktiska frågor att ta emot uppgifter från arbetsledare som avser behov och förändringar kopplade till användarkonton och rättigheter för sin personal att fungera som ett stöd till systemadministratörerna på socialtjänsten att representera förvaltningen vid användarstödsträffar, telefonigruppen och ITsäkerhetsgruppen Vid behov av IT-support beroende på upplevda fel eller direkt problem vid nyttjandet av IT vänder man sig alltid till den centrala IT-avdelningens IT-service.

10 10 Under stora delar av 2012 är rollen avgränsad till att ha en tyngdpunkt på IThandledning och utbildning medan en mindre del av rollen består av samordning Sekreterare Sekreterarteamet består av två medarbetare (fördelat på 1,25 årsarbetare). De levererar tjänster och service till samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten, förvaltningsledning, socialnämndens politiker, intresseorganisationer och allmänhet. Sekreterarteamet svarar för att registrera och diarieföra inkommande ärenden att utföra nämndsekreteraruppgifter för arbetsutskott och nämnd avseende dagordning, protokoll, utskick, sammanställning av handlingar, kopiering av material m.m. att samordna och ingå i beslutsgrupp för fonder som medborgare kan söka medel från att arvodera politiker från socialnämnd och kommunalt förebygganderåd att planera handlägga och samordna minnesgåvor att utföra resebeställningar för medarbetare att ge sekreterarstöd och telefonservice till socialchef att utföra allmänna kontorsgöromål att utföra personalredogörarfunktioner till administrativa avdelningen och förvaltningsledning vid användning av Självservice att utgöra en resurs för att skapa, förankra och dokumentera rutiner som tillkommer eller förändras och som är relaterade till beslut i nämnd och arbetsutskott Förvaltningsövergripande projekt Införande av nytt IT-verksamhetssystem Socialtjänstens införande av ett nytt IT-stöd för vård och omsorg realiseras under året. Projektledare för detta uppdrag är placerade på den administrativa avdelningen och består av två medarbetare (fördelat på 1,0 årsarbetare som projektledare och ytterligare 1,0 årsarbetare som delprojektledare/operativt delaktiga i införandeprojektet). För projektet finns en särskild uppdragsbeskrivning, projektplan, ekonomiska förutsättningar och tidplan. Projektet pågår fram till början på 2013 varvid tiden efter årsskiftet 2012/2013 används för att överlämna till förvaltning/ordinarie drift och avsluta projektet. 3.5 Medarbetarnas uppdrag Alla medarbetare har en rollbeskrivning på teamnivå där det regleras: huvudsakligt arbetsinnehåll, i huvudsak som ovanstående verksamhetsbeskrivning medarbetarens ansvar och befogenheter medarbetarens bidrag till verksamhetsutveckling

11 11 medarbetarens ansvar för kompetens medarbetarens ansvar för arbetsmiljön Dessa rollbeskrivningar utgör inte en arbetsbeskrivning utan ska betraktas som en grund att utgå ifrån. Avdelningschefen har alltid det yttersta ansvaret att leda och fördela det arbete som ska utföras. Medarbetarna har även några gemensamma ansvarsområden: medarbetaren ska utföra de arbetsuppgifter som denne är ålagd att utföra medarbetaren ska bidra till att avdelningens mål och teammål uppfylls medarbetaren ska arbeta för att de individuella målen uppfylls vilket också är lönepåverkande medarbetaren ska medverka till att avdelningens värderingar kommer i uttryck i vardagen medarbetaren ska aktivt arbeta med att utveckla befintliga arbetsmoment i vardagen och försöka hitta rutiner som gör att en arbetsuppgift kan lösas snabbare eller enklare med bibehållen eller högre kvalitet som följd Varje medarbetares bidrag till måluppfyllelse mäts på individnivå. Se avsnitt 4 Målstyrning. 3.6 Värderingar Den administrativa avdelningen och dess medarbetares värderingar vilar på fyra beståndsdelar. Dessa är: en positiv livs- och människosyn med ett likartat bemötande mot alla lojalitet mot såväl socialnämndens politiker som förvaltningens medarbetare ärlighet pålitlighet Värderingarna kommer till uttryck i vardagen genom att: alla medarbetare ser till målgruppens bästa utifrån ett helhetsperspektiv alla medarbetare tar initiativ för att lösa avdelningens uppgifter vi är serviceinriktade vi tror på att vårt arbete är en viktig del av socialtjänsten vi trivs och har roligt på arbetet var och en intresserar sig och skapar därmed ett engagemang 3.7 Kvalitetssystem Administrativa avdelningens kvalitetssystem bygger på fungerande strukturer och tydliga målbeskrivningar från kommunfullmäktige till socialnämndens verksamhetsidé, övergripande mål och avdelningens mål (verksamhetsmål). Målen är därefter nedbrutna på teamnivå (teammål) samt på enskilda medarbetare (individuella mål). Till detta tillkommer den enskilde medarbetarens rollbeskrivning. Se vidare avsnitt 4 Målstyrning.

12 12 Uppföljning på hur vi uppfattas av avdelningens målgrupper sker årligen i form av en enkät som ställs till samtliga arbetsledare, enhetschefer, områdeschefer, verksamhetsområdeschefer, verksamhetsutvecklare, avdelningschefer, förvaltningschef, socialnämndens ordförande, ledamöter och ersättare. En särskild uppföljning sker även mot kommunens ekonomi- och inköpsavdelning. Medarbetarnas åsikter följs upp i form av Piteå kommuns medarbetarenkät. Resultatet från enkäterna analyseras för samtliga team. Därefter utarbetas en handlingsplan som följs upp för att behålla eller utveckla utpekade områden. Dokumentation av verksamhetsplan, årsredovisning och rutinbeskrivningar finns samlade och tillgängliga för hela förvaltningen. 4 Målstyrning Den administrativa avdelningen leder och styr sin verksamhet utifrån Målkortsmodellen. Modellen kan beskrivas på följande sätt. Målkortsmodellen kräver att medarbetaren och uppdraget sätts i ett sammanhang så att alla strävar mot samma mål för det aktuella året. För det krävs en tydlighet i hur målen utarbetas i en verksamhet och att det finns förutsättningar för att klara måluppfyllelsen och hur måluppfyllelsen översätts till konkret lön. Modellen överlåter till arbetsgivaren att själv bedöma målarbetets relation till lönesättning. Avdelningens mål delas in i tre nivåer verksamhetsmål, teammål och individuella mål. Samtliga team och medarbetare omfattas av dessa. De baseras i sin tur på socialnämndens mål. Nedan följer en sammanställning över respektive mål. För mer information om Målkortsmodellen, se

13 Kommunfullmäktiges vision Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Piteåbor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. 4.2 Socialnämndens mål Nedan redovisas de mål som kommunfullmäktige respektive socialnämnden antagit i sin verksamhetsplan för 2012 per strategiskt område. Äldreomsorg respektive stöd och omsorg har i sina verksamhetsplaner definierat mål på sin avdelningsnivå Barn och unga vår framtid Nämndens mål beslutade av KF En god medborgardialog för och med unga. Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Barn och unga är delaktiga i utformning av allt stöd som berör dem. Genom aktiv samverkan ge bästa möjliga stöd efter behov Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd Nämndens mål beslutade av KF Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd. Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot egen försörjning och ett självständigt liv Demokrati och öppenhet Nämndens mål beslutade av KF Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka. Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service. Stöd, service, och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet.

14 Livsmiljö Nämndens mål beslutade av KF Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper. Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika. Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas ett utbud av stöd och omsorg av god kvalité Ekonomi Nämndens mål beslutade av KF Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad Personal Nämndens mål beslutade av KF Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas till vara. Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Vi ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer. Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten.

15 Mål för administrativa avdelningen Definitioner Verksamhetsmål Verksamhetsmålen för den administrativa avdelningen utgår från följande perspektiv: De av kommunfullmäktiges beslutade målen för socialnämnden alternativt nämndens egna formulerade mål enligt socialnämndens övergripande verksamhetsplan enligt ovan och som har en direkt eller indirekt relation till den administrativa avdelningens verksamhet Begreppen Våga, Låga, Förmåga och vad de konkret innebär utifrån ledarskapsoch medarbetarpolicyn De uttalade behov som avdelningens målgrupper har för året och löpande under året. Identifieras till exempel i resultatet av årliga kundnöjdhetsenkäten Verksamhetsmålen är oftast allmänt uttryckta så att alla team ska kunna sätta det i ett sammanhang som är specifikt för den del av verksamheten som de arbetar för. Ett verksamhetsmål kan vara föremål för förändringar under året. Teammål Med utgångspunkt från administrativa avdelningens uttalade verksamhetsmål för året kommer varje team att formulera och prioritera några eller flera teammål. Dessa teammål mäts bl.a. genom utfallet i den årliga kundnöjdhetsenkät, andra beslutade mätningar, samtal och uppföljning av verksamhetsplan. Teammålen identifieras av medarbetarna efter att verksamhetsplanen antagits av socialnämnden. Dessa teammål kan också revideras under året om behov av en extra kraftsamling krävs inom något område. På detta sätt erhålls en flexibilitet där det inte finns incitament kopplade till lönekriterier som kan ge en motverkande kraft. Individuella mål Varje medarbetare har individuella mål som utgör individens lönekriterier för året. Dessa bestäms i samband med det för året inledande målkortssamtalet mellan medarbetare och chef och utgår från de överenskomna teammålen. Medarbetaren har här ett ansvar att förbereda sig och beskriva idéer på vad denne kan bidra med för att de överordnade målen ska kunna uppfyllas. Tillsammans formuleras de individuella målen så att de blir mätbara, utmanande och anpassade för medarbetaren utifrån dennes förutsättningar för året. De uppsatta målen på individ, team och verksamhetsnivå utgör samtidigt en grund för medarbetarens kompetensutveckling. I grunden är de individuella målen (lönekriterierna) aktivitetsorienterade och inte målorienterade. Ett individuellt mål kan i undantagsfall även ha en direkt koppling till ett uttalat verksamhetsmål där det inte finns något uttalat teammål.

16 Medarbetarenkät Våga Kundnöjdhetsenkät Sammanställning av avdelningens mål Ledord Chef Medarbetare Urval av nämndsmål beslutade av SN 2012 Verksamhetsmål 2012 Teammål 2012 Avser team Mäts Lita på din intuition och ha tillit till dina medarbetare Bryt mönster och tänka nytt Stå upp för ditt uppdrag och fatta nödvändiga beslut Lita på dig själv och dina arbetskamrater i arbetet Bryta invanda mönster och tänka nytt Stå upp för ditt arbete och fatta beslut inom ditt ansvarsområde Se över och anpassa service och tjänster så att dessa så långt det är realistiskt motsvarar målgruppens behov utifrån kundnöjdhetsenkätens resultat Arbeta aktivt med att ge varandra positiv feedback för att stötta varandra att växa Bidra till att gällande ITplan realiseras Målgrupp upplever att vi levererar enligt överenskommelse

17 Medarbetarenkät Låga Kundnöjdhetsenkät 17 Ledord Chef Medarbetare Urval av nämndsmål beslutade av SN 2012 Verksamhetsmål 2012 Teammål 2012 Avser team Mäts Brinna för ditt uppdrag och visa engagemang Driva utveckling och ta ansvar Visa nyfikenhet och intresse för omvärlden Brinna för ditt uppdrag och visa engagemang Ta ansvar och medverka i utveckling av arbetet Ha intresse av och aktivt ta del av vad andra gör och lära sig av det Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättring av vht. Vi ska bemöta vår målgrupp på ett sätt som vi själva vill bli bemötta Vi ska bemöta kollegor på ett sätt som vi själva vill bli bemötta Vi ska bidra till att ge chefer och medarbetare förutsättningar att skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättrning av verksamhet Ha intresse av och aktivt ta del av vad omvärlden gör och lära sig av det

18 Förmåga MedarbetarenkätKundnöjdhetsenkät 18 Ledord Chef Medarbetare Urval av nämndsmål beslutade av SN 2012 Verksamhetsmål 2012 Teammål 2012 Avser team Mäts Ha kompetens och handlingskraft Leda och utveckla vht och personal i enlighet med fastställda dokument Verka för kommunnytta och helhetssyn Använda din kunskap i arbetet och dela med dig i arbetslaget Delta i utveckling av verksamhet och följa fastställda dokument Se att din arbetsinsats är en del i helheten för Piteå kommun och att den gör skillnad för medborgarna i Piteå Vi ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad Vi ska identifiera, föreslå och realisera en utvecklad internkontroll Vi ska stödja cheferna i deras arbete med att anta och införa medarbetaroch ledarskapspolicyn Vi ska stödja cheferna så att de kan arbeta för trygga och långsiktiga anställningsformer Med vår kunskap inom ledarskap och medarbetarskap bidrar vi till att Piteå kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Vi ska bidra genom att stödja cheferna i deras målsättning att Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad kan uppnås

19 19 5 Socialtjänstens IT-strategi Socialtjänstens IT-strategi för består av: 1. IT-strategi (innehåller strategi och inriktning) 2. IT-plan (innehåller kända planerade insatser för året enligt ovan) 3. IT-organisation (beskriver ansvarsfördelningen i kommunen, kommunövergripande) 4. IT-metodik (beskriver hur socialtjänsten arbetar i IT-frågor) Som en särskild grund finns dessutom strategin för nationell ehälsa för vård och omsorg, antagen av kommunstyrelsen Stöd till socialnämndens verksamhetsidé och övergripande mål IT-strategin ska bidra till att socialnämndens verksamhetsidé och övergripande mål förverkligas vilken bl.a. har sin utgångspunkt från antagen omvärldsanalys. Övergripande mål Socialnämndens mål kan kategoriseras utifrån följande perspektiv: Verksamhet (V) Personal (P) Ekonomi (E) Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats Med rätt person Till rätt kostnad IT ska på sikt bidra till att målen uppnås genom att utveckla IT-stödet för hjälp till självhjälp för den enskilde medborgaren och brukaren (V) marknadsföra internetbaserade tjänster avsedda för medborgare, anhöriga och externa organisationer så att dessa används (V) tillhandahålla moderna och pålitliga verktyg till såväl myndighetsutövning som till utförare (V) ge vård- och omsorgspersonal tillgång till organisatoriskt gränsöverskridande information för att kunna utföra korrekta insatser och ta bättre beslut (V) ge ledning tillgång till och kunskap om modernt IT-stöd för att kunna analysera och ta rätt beslut (V) ge brukaren, den boende och anhöriga en ökad trygghet genom att få aktuell information och möjlighet till olika kontaktvägar samt vetskap om att personal har tillgång till rätt information (V) med hjälp av bl.a. modernt IT-stöd skapa en attraktiv och modern arbetsmiljö för människor att söka och ta anställning i (P) ställa krav på och utveckla gamla och nya medarbetares IT-kompetens (P) möjliggöra en optimerad planering och bemanning i vård och omsorg så att resurser används på bästa sätt (E)

20 Grundläggande plattform för IT-stöd Socialtjänstens IT-stöd ska bygga på ett antal grundläggande principer: IT-stödet ska kunna erbjuda en hög tillgänglighet och kunna anpassas när verksamhetens behov eller krav förändras Totalekonomiskt kostnadseffektiva IT-lösningar Tillgång till datakommunikation och datorer för majoriteten av medarbetare Hög säkerhet Hög prestanda Implementering och val av IT-stöd sker i samråd med kommunens IT-avdelning Enkla administrativa stödrutiner 5.3 Förutsättningar för realisering av ITinvesteringar ehälsa i samverkan ehälsa i samverkan betecknar arbetet för att förverkliga den nationella IT-strategin för vård och omsorg med syfte att förbättra informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet inom vård och omsorg. Arbetet innefattar projekt för utveckling, samordning och införande av nya invånartjänster och stöd för vårdverksamheten, etablering av nationell teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. ehälsa i samverkan bedrivs, ur socialtjänstens perspektiv i samverkan mellan socialdepartementet, socialstyrelsen, SKL, CeHis och företrädare för de privata och idéburna aktörerna. Socialtjänsten i Piteå kommer därför att utifrån kommunstyrelsens beslut 2007, verka för att den nationella IT-strategin för vård och omsorg ska få genomslag i verksamheten. Detta sker också i samverkan med länets kommuner och landsting Systemintegration När socialnämnden avser investera i IT-stöd ska krav, så långt det kan anses rimligt, ställas på leverantörerna och dess system att data ska kunna utbytas i relevanta fall mellan olika system och organisationer. Sådan integration ska följa de rekommendationer och standards som kontinuerligt utvecklas med utgångspunkt från nämnda insatsområden i den nationella IT-strategin samt i tillämpbara delar lokala krav. Kommunens IT-avdelning ska delta vid planering av IT-upphandlingar, vid genomförande av urval för system samt vid implementering av densamma IT-säkerhet Det IT-stöd som används i socialnämndens verksamheter ska: innehålla en sådan säkerhet att känslig information endast är tillgängliga för behöriga och följa berörd lagstiftning så långt det är rimligt kunna användas tillsammans med lämpliga identifierings/inloggningsfunktioner

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV. 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun

KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV. 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun KommunKompassen ANALYS AV KÄVLINGE KOMMUN 2014 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2014-09-29 2 (33) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer