Administrativa avdelningens verksamhetsplan Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden , 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16"

Transkript

1 Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012 Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden , 16

2 Innehållsförteckning Sida 1 Politik Förvaltningsövergripande Administrativa avdelningen Uppdrag Målgrupp Organisation Verksamhetsbeskrivning Ekonomi Personal Lön Avgifter IT-användarstöd Sekreterare Förvaltningsövergripande projekt Medarbetarnas uppdrag Värderingar Kvalitetssystem Målstyrning Kommunfullmäktiges vision Socialnämndens mål Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Livsmiljö Ekonomi Personal Mål för administrativa avdelningen Definitioner Verksamhetsmål Teammål Individuella mål Sammanställning av avdelningens mål Socialtjänstens IT-strategi Stöd till socialnämndens verksamhetsidé och övergripande mål Grundläggande plattform för IT-stöd Förutsättningar för realisering av IT-investeringar ehälsa i samverkan Systemintegration IT-säkerhet Kompetens hos medarbetare Nyttovärdering av en planerad investering... 21

3 5.4 IT-plan för utveckling under året Ekonomiska förutsättningar Politik Socialnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Nämnden beslutar och ansvarar för de verksamhetsområden som kommunfullmäktige i särskilt reglemente antagit. I detta reglemente finns utförligt angivet arbetssätt och arbetsformer för socialnämnden. För att bereda ärenden som ska beslutas av socialnämnden finns ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet beslutar också på delegation i vissa typer av beslutsärenden. Socialnämnden sammanträder en gång per månad, socialnämndens arbetsutskott var 14:e dag. Vid varje nämnds sammanträde ägnas halva dagen åt aktuella ämnen. För att förbättra kontakten med allmänhet och brukare samt kunna inhämta och återföra synpunkter har socialnämnden utsett 20 kontaktpolitiker, var och en inom en avgränsad del av nämndens verksamhet. Varje kontaktpolitiker har två dagar per år att nyttja för detta uppdrag.

4 4 2 Förvaltningsövergripande Socialchef Mikael Lekfalk Medicinskt ansv. sjuksköterska Torbjörn Sandlund Kvalitetscontroller Mats Larsson Äldreomsorg Gunnar Lindberg Stöd och omsorg Inger Kyösti Administration Leif Wikman I socialtjänsten finns cirka anställda varav månadsanställda och 300 timanställda. Socialchefen har uppdraget att leda socialtjänstens verksamhet utifrån lagar, politiska ambitioner och det behov av stöd piteborna har. Socialchef och avdelningschefer för äldreomsorg, stöd och omsorg samt administration bildar socialtjänstens ledningsgrupp. Ledningsgruppen har till uppgift att styra och leda verksamheten på sådant sätt att de förutsättningar som finns för socialtjänsten används på ett optimalt sätt, ur medborgar- och brukarperspektiv. Ledningsgruppen har också huvudansvar för fortlöpande verksamhetsutveckling.

5 5 3 Administrativa avdelningen 3.1 Uppdrag Socialtjänstens administrativa avdelning tillhandahåller administrativ service och tjänster till ledning, verksamhetsansvariga, medarbetare och politiker. Genom vårt arbete bidrar vi till att de kan utföra sina åtaganden enligt uppsatta mål. Med hög och aktuell kompetens är vi specialister inom ekonomi- och personalfrågor, omvårdnadsavgifter, löner, IT, nämndsprocessen och allmänna kontorsgöromål. 3.2 Målgrupp Avdelningen levererar service och tjänster till i huvudsak följande målgrupper: socialnämndens politiker förvaltningsledning socialtjänstens verksamhetsområden Stöd och omsorg och Äldreomsorg. Specifikt till verksamhetsledning, arbetsledare och medarbetare kommunmedborgare som är brukare av verksamhetsområdenas tjänster allmänheten Tjänster kan även levereras till andra organisationer efter särskilda avtal om tjänsteköp, t ex samordningsförbundet Activus och Sveriges Kommuner och Landsting och inom kommunens andra förvaltningar. 3.3 Organisation

6 6 Avdelningens verksamhet består av: Ekonomi Personal Lön Avgifter IT Sekreterar- och kontorsservice Förvaltningsövergripande projekt Medarbetarna är direkt underställda avdelningschefen och utgör i grunden en leveransorganisation. Den administrativa avdelningens olika verksamheter är organiserade i team som har ett direkt utföraransvar där vanligtvis två eller flera medarbetare ingår. Här finns en inbyggd flexibilitet som innebär att en medarbetare kan ingå i ett eller två team samtidigt som beroendet till en enskild medarbetare och dennes kompetens minskar sårbarheten. Teamet svarar själv för att planera sina åtaganden inom sin verksamhet och leverera de tjänster och den service som de har ansvar för utifrån målgruppens behov. Åtagandena kan delas upp i följande delar: Tillhandahålla målgruppens behov idag, dvs tillhandahålla produkter och tjänster Tillhandahålla målgruppens behov i framtiden, dvs utveckla produkter och tjänster Teamet ansvarar även för att föra dialog med aktuell målgrupp eller andra organisationer som kan beröras. Om det finns beröringspunkter till andra team inom avdelningen ligger även ett informations- och förankringsansvar på teamet och de enskilda medarbetarna. 3.4 Verksamhetsbeskrivning Ekonomi Ekonomiteamet består av tre medarbetare (3 årsarbetare) som är ansvariga inom olika verksamhetsområden. Ekonomiteamet svarar för ett strategiskt utvecklingsarbete inom förvaltningen utifrån den ekonomiska struktur och de riktlinjer som finns utarbetade inom kommunen respektive förvaltningen en kontrollfunktion så att förvaltningens verksamheter ges förutsättningar att kunna följa det regelverk som de är ålagda att följa ur ett kommunalt perspektiv utveckling av förvaltningens internkontroll med avseende på ekonomi ekonomiuppföljning från förvaltningsnivå ned till enhetsnivån vilket avser återkommande aktiviteter för månadsbokslut, tertialbokslut, årsbokslut, årsredovisning och prognoser. Här ingår att initiera sådana aktiviteter, utarbeta tidplaner, insamling av uppgifter, bedöma utfall och sammanställa resultat. Här

7 7 ingår även att insamla, sammanställa och rapportera mått och nyckeltal i samband med redovisningar till nämnd och kommunledning förberedande budgetarbete inom förvaltningen och dess verksamheter genom att arbeta med insamling av uppgifter, beräkna och utreda tänkbara konsekvenser och vara en rådgivare och bollplank till förvaltningsledning internbudget inom förvaltningen och dess verksamheter genom att aktivt initiera, planera för och arbeta tillsammans med arbetsledare och avdelningschefer. Arbetet består av att utarbeta budgetprinciper och att lägga ut en budget som ligger till grund för det nya verksamhetsåret avtalsbevakning för avtal som socialtjänsten tecknat. Här ingår att fånga upp, skanna in avtal till en avtalsdatabas samt förvara avtal och bevaka när dessa går ut så att uppsägningar eller eventuella förlängningar sker enligt avtal löpande ekonomiarbete i form av handläggning av leverantörsfakturor, omföringar, kontroll av handkassor samt övriga uppgifter av mindre utredandeeller kontrollkaraktär som uppkommer under ett budgetår statistikplanering, sammanställning och rapportering för inlämnande till myndigheter som avser en eller flera avdelningar utredningar och analyser inom en eller flera verksamheter. Sådana uppdrag initieras från förvaltningsledning, chefen för den administrativa avdelningen eller teamet själv i samråd med berörd verksamhet ekonomiuppföljning för samordningsförbundet Activus och bistå med underlag inför budgetarbetet Personal Personalteamet består av tre medarbetare under stora delar av 2012 (fördelat på två årsarbetare) som i sin roll som personalkonsulent ansvarar för var sitt verksamhetsområde. I grunden ansvarar en personalkonsulent för stöd och omsorg och administrativa avdelningen medan den andra ansvarar för äldreomsorg. Personalteamet svarar för att ge cheferna på förvaltningen stöd i rehabiliteringsarbetet. Arbetsgivaren har en aktiv roll i rehabiliteringsarbetet och verkar aktivt för att den sjukskrivne ska återgå i arbetet så snart som det är möjligt ett strategiskt utvecklingsarbete inom förvaltningen utifrån den personalstrategi som är utarbetad deltaga och påverka i kommunövergripande projekt i olika former marknadsföring genom att aktivt bevaka och föreslå när deltagande på mässor och andra sammanhang är lämpliga där vi kan visa på de olika yrken och verksamheter som finns inom socialtjänsten samverkan med skolor genom att aktivt delta i programrådet för omvårdnadsprogrammet på Strömbackaskolan, samverka med vuxenutbildningen i Piteå Kommun och Framnäs folkhögskola, samverkan med universitetet i Luleå och Umeå att bygga nätverk med aktörer inom och utanför Piteå Kommun för samverkan, samarbete och erfarenhetsutbyte löpande personaladministration att fungera som rådgivare till sitt verksamhetsområde

8 8 Arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt samverkansavtalet, samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret att i linjeorganisationen driva det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. I ansvaret ligger bland annat att minst en gång per år undersöka och riskbedöma arbetsmiljön och utifrån resultat av riskbedömningen besluta om eventuella åtgärder. En personalkonsulent inom socialtjänsten är avdelad som stöd för cheferna i arbetsmiljöarbetet och en arbetsmiljökonsulent på personalenheten som fungerar som stöd för hela kommunen i dessa frågor. Socialtjänsten genomför varje år en halvdags utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Ansvarig för planering och genomförande är samverkansgruppen på förvaltningsnivå. Material som ska användas som stöd i arbetsmiljöarbetet finns att tillgå i chefsrum och personalrum på intranätet Lön Löneteamet består för närvarande av 5 medarbetare (fördelat på 4,25 årsarbetare). Vid ingången på verksamhetsåret är 0,5 årsarbetare vakant. Teamet har fördelat berörda arbetsställen mellan varandra och till dessa levereras tjänster och service riktat till stöd och omsorg, äldreomsorg, administrativ avdelning och förvaltningsledning varav medarbetare från den administrativa avdelningen och förvaltningsledningen är anslutna till självservice. Löneteamet svarar för att leverera löneadministration till aktuella verksamheter inom socialtjänsten som inte använder sig av Självservice att svara på frågor och ge råd i lönefrågor till arbetsledare och medarbetare att svara på frågor och ge rådgivning i frågor avseende schemahantering till arbetsledare och schemaansvariga med hjälp av TimeCare att samordna och erbjuda utbildning i TimeCare till arbetsledare och schemaansvariga att lämna uppgifter till den anställde i form av intyg, information till myndigheter, analyslistor och statistik till arbetsledare och chefer att bidra med att delta aktivt i förvaltningsövergripande projekt där löneadministration berörs Avgifter Avgiftsteamet består av tre medarbetare (fördelat på 2 årsarbetare). Dessa har inom sitt team fördelat olika ansvarsområden mellan varandra. De levererar tjänster och service till avdelningarna Stöd och omsorg och Äldreomsorg, men även till dess brukare. Avgiftsteamet svarar för utreda och besluta om avgift i hemtjänst och särskilt boende utreda och besluta om jämkning av avgifter för boende utreda och besluta om jämkning av avgift för hemtjänst

9 9 utreda och besluta om jämkning av måltidskostnader enligt den så kallade riksnormen för försörjningsstöd på uppdrag av teknik- och servicenämnden utarbeta förslag till beslut avseende nedsättning av avgift för boende utarbeta förslag till beslut avseende nedsättning eller befrielse från avgift utarbeta underlag samt formulerar förslag till beslut avseende svar på överklagningar från medborgare utarbeta underlag samt formulerar förslag till beslut avseende yttranden till förvaltningsrätt och kammarrätt besluta om att avskriva skulder vid uppvisande av dödsboanmälan och bouppteckning utarbeta och föreslå betalningsplaner till enskilda medborgare vid uppskov kontrollerar obetalda fakturor Avgiftsteamet ansvarar även för: att gallra socialtjänstens elektroniska akter i verksamhetssystemen vilket innebär ett planerings- och samordningsansvar medan ansvaret för att kvalitetssäkra berörda akter ansvaras av respektive avdelning att underhålla och utveckla förvaltningens dokumenthanteringsplan att sammanställa statistikrapporter för ej verkställda SoL- och LSS-ärenden att delta i utredningar och analys inom avgiftshantering. Sådana uppdrag initieras från förvaltningsledning eller chefen för den administrativa avdelningen IT-användarstöd Består av en IT-samordnare (en årsarbetare). Huvuduppdraget är att samordna ITinsatser och tillhandahålla kunskap så att anställda utvecklas som IT-användare och använder den befintliga IT-arbetsplatsens möjligheter på ett rationellt och säkert sätt. IT-användarstöd svarar för att ta initiativ till samt planera och föreslå utbildningar av medarbetare inom socialtjänstens olika verksamheter att utbilda nya och gamla användare i hur IT-stödets basfunktioner tillämpas på förvaltningen samt planera för utbildning i förvaltningens verksamhetsspecifika system att planera och genomföra träffar med användare i syfte att fånga upp behov, störningsmoment (ej regelrätta fel), för vidare rapportering till IT-avdelningen och i tillämpliga delar även socialtjänstens IT-råd att ge användarna praktiskt stöd och rådgivning i användning av IT att samordna och leda planerade IT-insatser inom förvaltningen att förmedla ärenden till IT-support vid problem som uppstår att vara en kanal mellan socialtjänsten och IT-avdelningen i praktiska frågor att ta emot uppgifter från arbetsledare som avser behov och förändringar kopplade till användarkonton och rättigheter för sin personal att fungera som ett stöd till systemadministratörerna på socialtjänsten att representera förvaltningen vid användarstödsträffar, telefonigruppen och ITsäkerhetsgruppen Vid behov av IT-support beroende på upplevda fel eller direkt problem vid nyttjandet av IT vänder man sig alltid till den centrala IT-avdelningens IT-service.

10 10 Under stora delar av 2012 är rollen avgränsad till att ha en tyngdpunkt på IThandledning och utbildning medan en mindre del av rollen består av samordning Sekreterare Sekreterarteamet består av två medarbetare (fördelat på 1,25 årsarbetare). De levererar tjänster och service till samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten, förvaltningsledning, socialnämndens politiker, intresseorganisationer och allmänhet. Sekreterarteamet svarar för att registrera och diarieföra inkommande ärenden att utföra nämndsekreteraruppgifter för arbetsutskott och nämnd avseende dagordning, protokoll, utskick, sammanställning av handlingar, kopiering av material m.m. att samordna och ingå i beslutsgrupp för fonder som medborgare kan söka medel från att arvodera politiker från socialnämnd och kommunalt förebygganderåd att planera handlägga och samordna minnesgåvor att utföra resebeställningar för medarbetare att ge sekreterarstöd och telefonservice till socialchef att utföra allmänna kontorsgöromål att utföra personalredogörarfunktioner till administrativa avdelningen och förvaltningsledning vid användning av Självservice att utgöra en resurs för att skapa, förankra och dokumentera rutiner som tillkommer eller förändras och som är relaterade till beslut i nämnd och arbetsutskott Förvaltningsövergripande projekt Införande av nytt IT-verksamhetssystem Socialtjänstens införande av ett nytt IT-stöd för vård och omsorg realiseras under året. Projektledare för detta uppdrag är placerade på den administrativa avdelningen och består av två medarbetare (fördelat på 1,0 årsarbetare som projektledare och ytterligare 1,0 årsarbetare som delprojektledare/operativt delaktiga i införandeprojektet). För projektet finns en särskild uppdragsbeskrivning, projektplan, ekonomiska förutsättningar och tidplan. Projektet pågår fram till början på 2013 varvid tiden efter årsskiftet 2012/2013 används för att överlämna till förvaltning/ordinarie drift och avsluta projektet. 3.5 Medarbetarnas uppdrag Alla medarbetare har en rollbeskrivning på teamnivå där det regleras: huvudsakligt arbetsinnehåll, i huvudsak som ovanstående verksamhetsbeskrivning medarbetarens ansvar och befogenheter medarbetarens bidrag till verksamhetsutveckling

11 11 medarbetarens ansvar för kompetens medarbetarens ansvar för arbetsmiljön Dessa rollbeskrivningar utgör inte en arbetsbeskrivning utan ska betraktas som en grund att utgå ifrån. Avdelningschefen har alltid det yttersta ansvaret att leda och fördela det arbete som ska utföras. Medarbetarna har även några gemensamma ansvarsområden: medarbetaren ska utföra de arbetsuppgifter som denne är ålagd att utföra medarbetaren ska bidra till att avdelningens mål och teammål uppfylls medarbetaren ska arbeta för att de individuella målen uppfylls vilket också är lönepåverkande medarbetaren ska medverka till att avdelningens värderingar kommer i uttryck i vardagen medarbetaren ska aktivt arbeta med att utveckla befintliga arbetsmoment i vardagen och försöka hitta rutiner som gör att en arbetsuppgift kan lösas snabbare eller enklare med bibehållen eller högre kvalitet som följd Varje medarbetares bidrag till måluppfyllelse mäts på individnivå. Se avsnitt 4 Målstyrning. 3.6 Värderingar Den administrativa avdelningen och dess medarbetares värderingar vilar på fyra beståndsdelar. Dessa är: en positiv livs- och människosyn med ett likartat bemötande mot alla lojalitet mot såväl socialnämndens politiker som förvaltningens medarbetare ärlighet pålitlighet Värderingarna kommer till uttryck i vardagen genom att: alla medarbetare ser till målgruppens bästa utifrån ett helhetsperspektiv alla medarbetare tar initiativ för att lösa avdelningens uppgifter vi är serviceinriktade vi tror på att vårt arbete är en viktig del av socialtjänsten vi trivs och har roligt på arbetet var och en intresserar sig och skapar därmed ett engagemang 3.7 Kvalitetssystem Administrativa avdelningens kvalitetssystem bygger på fungerande strukturer och tydliga målbeskrivningar från kommunfullmäktige till socialnämndens verksamhetsidé, övergripande mål och avdelningens mål (verksamhetsmål). Målen är därefter nedbrutna på teamnivå (teammål) samt på enskilda medarbetare (individuella mål). Till detta tillkommer den enskilde medarbetarens rollbeskrivning. Se vidare avsnitt 4 Målstyrning.

12 12 Uppföljning på hur vi uppfattas av avdelningens målgrupper sker årligen i form av en enkät som ställs till samtliga arbetsledare, enhetschefer, områdeschefer, verksamhetsområdeschefer, verksamhetsutvecklare, avdelningschefer, förvaltningschef, socialnämndens ordförande, ledamöter och ersättare. En särskild uppföljning sker även mot kommunens ekonomi- och inköpsavdelning. Medarbetarnas åsikter följs upp i form av Piteå kommuns medarbetarenkät. Resultatet från enkäterna analyseras för samtliga team. Därefter utarbetas en handlingsplan som följs upp för att behålla eller utveckla utpekade områden. Dokumentation av verksamhetsplan, årsredovisning och rutinbeskrivningar finns samlade och tillgängliga för hela förvaltningen. 4 Målstyrning Den administrativa avdelningen leder och styr sin verksamhet utifrån Målkortsmodellen. Modellen kan beskrivas på följande sätt. Målkortsmodellen kräver att medarbetaren och uppdraget sätts i ett sammanhang så att alla strävar mot samma mål för det aktuella året. För det krävs en tydlighet i hur målen utarbetas i en verksamhet och att det finns förutsättningar för att klara måluppfyllelsen och hur måluppfyllelsen översätts till konkret lön. Modellen överlåter till arbetsgivaren att själv bedöma målarbetets relation till lönesättning. Avdelningens mål delas in i tre nivåer verksamhetsmål, teammål och individuella mål. Samtliga team och medarbetare omfattas av dessa. De baseras i sin tur på socialnämndens mål. Nedan följer en sammanställning över respektive mål. För mer information om Målkortsmodellen, se

13 Kommunfullmäktiges vision Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Piteåbor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. 4.2 Socialnämndens mål Nedan redovisas de mål som kommunfullmäktige respektive socialnämnden antagit i sin verksamhetsplan för 2012 per strategiskt område. Äldreomsorg respektive stöd och omsorg har i sina verksamhetsplaner definierat mål på sin avdelningsnivå Barn och unga vår framtid Nämndens mål beslutade av KF En god medborgardialog för och med unga. Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Barn och unga är delaktiga i utformning av allt stöd som berör dem. Genom aktiv samverkan ge bästa möjliga stöd efter behov Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd Nämndens mål beslutade av KF Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd. Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot egen försörjning och ett självständigt liv Demokrati och öppenhet Nämndens mål beslutade av KF Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka. Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service. Stöd, service, och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet.

14 Livsmiljö Nämndens mål beslutade av KF Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper. Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika. Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas ett utbud av stöd och omsorg av god kvalité Ekonomi Nämndens mål beslutade av KF Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad Personal Nämndens mål beslutade av KF Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas till vara. Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. Nämndens mål beslutade av Socialnämnden Vi ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer. Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten.

15 Mål för administrativa avdelningen Definitioner Verksamhetsmål Verksamhetsmålen för den administrativa avdelningen utgår från följande perspektiv: De av kommunfullmäktiges beslutade målen för socialnämnden alternativt nämndens egna formulerade mål enligt socialnämndens övergripande verksamhetsplan enligt ovan och som har en direkt eller indirekt relation till den administrativa avdelningens verksamhet Begreppen Våga, Låga, Förmåga och vad de konkret innebär utifrån ledarskapsoch medarbetarpolicyn De uttalade behov som avdelningens målgrupper har för året och löpande under året. Identifieras till exempel i resultatet av årliga kundnöjdhetsenkäten Verksamhetsmålen är oftast allmänt uttryckta så att alla team ska kunna sätta det i ett sammanhang som är specifikt för den del av verksamheten som de arbetar för. Ett verksamhetsmål kan vara föremål för förändringar under året. Teammål Med utgångspunkt från administrativa avdelningens uttalade verksamhetsmål för året kommer varje team att formulera och prioritera några eller flera teammål. Dessa teammål mäts bl.a. genom utfallet i den årliga kundnöjdhetsenkät, andra beslutade mätningar, samtal och uppföljning av verksamhetsplan. Teammålen identifieras av medarbetarna efter att verksamhetsplanen antagits av socialnämnden. Dessa teammål kan också revideras under året om behov av en extra kraftsamling krävs inom något område. På detta sätt erhålls en flexibilitet där det inte finns incitament kopplade till lönekriterier som kan ge en motverkande kraft. Individuella mål Varje medarbetare har individuella mål som utgör individens lönekriterier för året. Dessa bestäms i samband med det för året inledande målkortssamtalet mellan medarbetare och chef och utgår från de överenskomna teammålen. Medarbetaren har här ett ansvar att förbereda sig och beskriva idéer på vad denne kan bidra med för att de överordnade målen ska kunna uppfyllas. Tillsammans formuleras de individuella målen så att de blir mätbara, utmanande och anpassade för medarbetaren utifrån dennes förutsättningar för året. De uppsatta målen på individ, team och verksamhetsnivå utgör samtidigt en grund för medarbetarens kompetensutveckling. I grunden är de individuella målen (lönekriterierna) aktivitetsorienterade och inte målorienterade. Ett individuellt mål kan i undantagsfall även ha en direkt koppling till ett uttalat verksamhetsmål där det inte finns något uttalat teammål.

16 Medarbetarenkät Våga Kundnöjdhetsenkät Sammanställning av avdelningens mål Ledord Chef Medarbetare Urval av nämndsmål beslutade av SN 2012 Verksamhetsmål 2012 Teammål 2012 Avser team Mäts Lita på din intuition och ha tillit till dina medarbetare Bryt mönster och tänka nytt Stå upp för ditt uppdrag och fatta nödvändiga beslut Lita på dig själv och dina arbetskamrater i arbetet Bryta invanda mönster och tänka nytt Stå upp för ditt arbete och fatta beslut inom ditt ansvarsområde Se över och anpassa service och tjänster så att dessa så långt det är realistiskt motsvarar målgruppens behov utifrån kundnöjdhetsenkätens resultat Arbeta aktivt med att ge varandra positiv feedback för att stötta varandra att växa Bidra till att gällande ITplan realiseras Målgrupp upplever att vi levererar enligt överenskommelse

17 Medarbetarenkät Låga Kundnöjdhetsenkät 17 Ledord Chef Medarbetare Urval av nämndsmål beslutade av SN 2012 Verksamhetsmål 2012 Teammål 2012 Avser team Mäts Brinna för ditt uppdrag och visa engagemang Driva utveckling och ta ansvar Visa nyfikenhet och intresse för omvärlden Brinna för ditt uppdrag och visa engagemang Ta ansvar och medverka i utveckling av arbetet Ha intresse av och aktivt ta del av vad andra gör och lära sig av det Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättring av vht. Vi ska bemöta vår målgrupp på ett sätt som vi själva vill bli bemötta Vi ska bemöta kollegor på ett sätt som vi själva vill bli bemötta Vi ska bidra till att ge chefer och medarbetare förutsättningar att skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättrning av verksamhet Ha intresse av och aktivt ta del av vad omvärlden gör och lära sig av det

18 Förmåga MedarbetarenkätKundnöjdhetsenkät 18 Ledord Chef Medarbetare Urval av nämndsmål beslutade av SN 2012 Verksamhetsmål 2012 Teammål 2012 Avser team Mäts Ha kompetens och handlingskraft Leda och utveckla vht och personal i enlighet med fastställda dokument Verka för kommunnytta och helhetssyn Använda din kunskap i arbetet och dela med dig i arbetslaget Delta i utveckling av verksamhet och följa fastställda dokument Se att din arbetsinsats är en del i helheten för Piteå kommun och att den gör skillnad för medborgarna i Piteå Vi ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad Vi ska identifiera, föreslå och realisera en utvecklad internkontroll Vi ska stödja cheferna i deras arbete med att anta och införa medarbetaroch ledarskapspolicyn Vi ska stödja cheferna så att de kan arbeta för trygga och långsiktiga anställningsformer Med vår kunskap inom ledarskap och medarbetarskap bidrar vi till att Piteå kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Vi ska bidra genom att stödja cheferna i deras målsättning att Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad kan uppnås

19 19 5 Socialtjänstens IT-strategi Socialtjänstens IT-strategi för består av: 1. IT-strategi (innehåller strategi och inriktning) 2. IT-plan (innehåller kända planerade insatser för året enligt ovan) 3. IT-organisation (beskriver ansvarsfördelningen i kommunen, kommunövergripande) 4. IT-metodik (beskriver hur socialtjänsten arbetar i IT-frågor) Som en särskild grund finns dessutom strategin för nationell ehälsa för vård och omsorg, antagen av kommunstyrelsen Stöd till socialnämndens verksamhetsidé och övergripande mål IT-strategin ska bidra till att socialnämndens verksamhetsidé och övergripande mål förverkligas vilken bl.a. har sin utgångspunkt från antagen omvärldsanalys. Övergripande mål Socialnämndens mål kan kategoriseras utifrån följande perspektiv: Verksamhet (V) Personal (P) Ekonomi (E) Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats Med rätt person Till rätt kostnad IT ska på sikt bidra till att målen uppnås genom att utveckla IT-stödet för hjälp till självhjälp för den enskilde medborgaren och brukaren (V) marknadsföra internetbaserade tjänster avsedda för medborgare, anhöriga och externa organisationer så att dessa används (V) tillhandahålla moderna och pålitliga verktyg till såväl myndighetsutövning som till utförare (V) ge vård- och omsorgspersonal tillgång till organisatoriskt gränsöverskridande information för att kunna utföra korrekta insatser och ta bättre beslut (V) ge ledning tillgång till och kunskap om modernt IT-stöd för att kunna analysera och ta rätt beslut (V) ge brukaren, den boende och anhöriga en ökad trygghet genom att få aktuell information och möjlighet till olika kontaktvägar samt vetskap om att personal har tillgång till rätt information (V) med hjälp av bl.a. modernt IT-stöd skapa en attraktiv och modern arbetsmiljö för människor att söka och ta anställning i (P) ställa krav på och utveckla gamla och nya medarbetares IT-kompetens (P) möjliggöra en optimerad planering och bemanning i vård och omsorg så att resurser används på bästa sätt (E)

20 Grundläggande plattform för IT-stöd Socialtjänstens IT-stöd ska bygga på ett antal grundläggande principer: IT-stödet ska kunna erbjuda en hög tillgänglighet och kunna anpassas när verksamhetens behov eller krav förändras Totalekonomiskt kostnadseffektiva IT-lösningar Tillgång till datakommunikation och datorer för majoriteten av medarbetare Hög säkerhet Hög prestanda Implementering och val av IT-stöd sker i samråd med kommunens IT-avdelning Enkla administrativa stödrutiner 5.3 Förutsättningar för realisering av ITinvesteringar ehälsa i samverkan ehälsa i samverkan betecknar arbetet för att förverkliga den nationella IT-strategin för vård och omsorg med syfte att förbättra informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet inom vård och omsorg. Arbetet innefattar projekt för utveckling, samordning och införande av nya invånartjänster och stöd för vårdverksamheten, etablering av nationell teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. ehälsa i samverkan bedrivs, ur socialtjänstens perspektiv i samverkan mellan socialdepartementet, socialstyrelsen, SKL, CeHis och företrädare för de privata och idéburna aktörerna. Socialtjänsten i Piteå kommer därför att utifrån kommunstyrelsens beslut 2007, verka för att den nationella IT-strategin för vård och omsorg ska få genomslag i verksamheten. Detta sker också i samverkan med länets kommuner och landsting Systemintegration När socialnämnden avser investera i IT-stöd ska krav, så långt det kan anses rimligt, ställas på leverantörerna och dess system att data ska kunna utbytas i relevanta fall mellan olika system och organisationer. Sådan integration ska följa de rekommendationer och standards som kontinuerligt utvecklas med utgångspunkt från nämnda insatsområden i den nationella IT-strategin samt i tillämpbara delar lokala krav. Kommunens IT-avdelning ska delta vid planering av IT-upphandlingar, vid genomförande av urval för system samt vid implementering av densamma IT-säkerhet Det IT-stöd som används i socialnämndens verksamheter ska: innehålla en sådan säkerhet att känslig information endast är tillgängliga för behöriga och följa berörd lagstiftning så långt det är rimligt kunna användas tillsammans med lämpliga identifierings/inloggningsfunktioner

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare Omsorgs- och socialförvaltningen Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare 2 Förslag till riktlinjer för intraprenader inom omsorgs- och socialförvaltningens verksamheter i Ljusdals kommun. Definition Intraprenaden

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer