Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) revideras vad avser 14, Beslutsfattande i upphandlingsprocessen, tredje stycket, så att meningen I de fall föremålet för upphandling avser utförande av tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska beslut fattats av berörda nämnder stryks. Kommunstyrelsens beslut för egen del Delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) ska ha den utformning som framgår av bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 november Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde den 10 juni 2014 nytt reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420). Reglementet föreslås revideras vad avser 14 Beslutsfattande i upphandlingsprocessen, tredje stycket, så att meningen I de fall föremålet för upphandling avser utförande av tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska beslut fattats av berörda nämnder stryks. Med anledning av det fastställda upphandlingsreglementet föreslås att gällande delegationsordning för kommunstyrelsen justeras för att harmonisera med antaget reglemente. Ändringar av beslutspunkter under avsnitt B. Ekonomiärenden inom kommunstyrelsens egen förvaltning sker enligt följande: befintliga beslutspunkter B1.1 till och med B 1.4, B2.1 till B2.4 och B3.1 till och med B3.3 utgår och ersätts av ett nytt stycke, Upphandling av nämndspecifika ramavtal och nämndspecifika övriga avtal inom ramen för budget, med punkterna B 1.1 till och med B POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) Under avsnittet E. Ekonomiska frågor (kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens medelsförvaltning samt central upphandlingsfunktion) utgår befintliga delegationspunkter E 1.1 till och med E 1.4 och ersätts av ett nytt stycke, Upphandling av nämndövergripande ramavtal och nämndövergripande övriga avtal med de nya punkterna E 1.1 till och med E Vidare har beslutspunkt C1 justerats vad avser rätten att föra talan i mål om överprövning av upphandling. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fastställde den 10 juni 2014 ett nytt reglemente för Huddinge kommuns upphandling, HKF Reglementet föreslås revideras så att 14 Beslutsfattande i upphandlingsprocessen, tredje stycket, får lydelsen: Beslut om upphandlingsstrategi Innan framtagande av förfrågningsunderlag påbörjas ska beslut om upphandlingsstrategi fattats. Strategin fastställer inriktning, mål, vilka särskilda krav som ska tillämpas samt övriga önskvärda effekter för varje upphandling. Beslut om upphandlingsstrategi avseende upphandling i enlighet med 9-10 fattas av kommunstyrelsen. Meningen I de fall föremålet för upphandling avser utförande av tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska beslut fattats av berörda nämnder stryks därmed. Av det fastställda reglementet med föreslagen revidering framgår att varje nämnd är att betrakta som en upphandlande myndighet. I förhållande till tidigare reglemente förtydligades även olika typer av avtal för upphandling och det infördes även nya beslutspunkter i upphandlingsprocessen. Med anledning därav behöver gällande delegationsordning för kommunstyrelsen justeras för att harmonisera med antaget reglemente. Vilka är de nya beslutpunkterna och vad innebär dessa? Ärendegång vid upphandling i Huddinge kommun fastställdes i det nya reglementet i enlighet med följande (HKF 9420, 13): - Beslut om att inleda upphandling fattas - Upphandlingsstrategi utformas - Upphandlingsstrategi beslutas

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) - Förfrågningsunderlag utarbetas - Förfrågningsunderlaget beslutas - Öppning av anbud - Utvärdering av anbud - Tilldelningsbeslut fattas - Eventuell överprövning av tilldelningsbeslut hanteras - Avtal tecknas Av 14 framgår följande (Beslutsfattande i upphandlingsprocessen): Beslut om upphandling Innan upphandling påbörjas ska ett beslut om att inleda upphandling fattas. Beslutet innebär att erforderlig budget finns och att upphandlingen ska genomföras. Beslut om upphandling avseende upphandling i enlighet 9-10 fattas av kommunstyrelsen. Beslut om upphandlingsstrategi Innan framtagande av förfrågningsunderlag påbörjas ska beslut om upphandlingsstrategi fattats. Strategin fastställer inriktning, mål, vilka särskilda krav som ska tillämpas samt övriga önsvärda effekter för varje upphandling. Beslut om upphandlingsstrategi avseende upphandling i enlighet med 9-10 fattas av kommunstyrelsen. I de fall föremålet för upphandling avser utförande av tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska beslut fattats av berörda nämnder. Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag Innan upphandlingen annonseras ska beslut om fastställande av förfrågningsunderlaget fattas. Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag i enlighet med 9-10 fattas av kommunstyrelsen. I de fall föremålet för upphandling avser tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska beslut fattats av berörda nämnder. Tilldelningsbeslut Efter genomförd utvärdering av inkomna anbud ska ett tilldelningsbeslut fattas avseende val av vinnande anbudsgivare. Beslut om val av leverantör samt skälen för beslutet ska snarast möjligt skriftligen underrättas anbudsgivarna. Tilldelningsbeslut avseende upphandling i enlighet med 9-10 fattas av kommunstyrelsen. I de fall föremålet för upphandling avser tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska berörda nämnder informeras om val av leverantör och skälen därtill före beslut fattas.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) Den ordningen bör eftersträvas att nämnden vid upphandling i enlighet med beslutar att uppdra åt förvaltningschef eller upphandlingschef att fatta tilldelningsbeslut eller, om beslutet är fattat av nämnd, verkställa fattat tilldelningsbeslut. Beslut om avbrytande av upphandling Beslut om avbrytande av upphandling är ett formellt beslut som innebär att upphandlingen inte kommer fullföljas och ska jämställas med tilldelningsbeslut. Beslut om avbrytande samt skälen för beslutet ska snarast möjligt skriftligen underrättas anbudsgivarna. Beslut om avbrytande av upphandling enligt 9-10 fattas av kommunstyrelsen. I de fall föremålet för upphandling avser tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska berörda nämnder informeras om skälen därtill före beslut om avbrytande fattas. Vilka är de olika avtalstyperna? Vid upphandling kan en eller flera nämnder vara berörda och det kan avse upphandling av ramavtal eller övriga avtal (kontrakt). Med ramavtal avses enligt LOU ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. 1 Med tilldelning avses antingen att avrop/beställning genomförs i enlighet med vad som stadgats i avtalet eller, om avtalet så föreskriver, att en andra konkurrensutsättning sker innan kontrakt tilldelas. Ramavtal är en definition som återfinns i Lag om offentlig upphandling (LOU). Om avtalet inte är av karaktären ramavtal så saknas specifika definitioner enligt LOU (då kallas detta endast för kontrakt) och därför, i syfte att kunna särskilja de olika avtalskonstruktionerna, kallas detta för övriga avtal. Vid upphandling i Huddinge kommun kan en upphandling påverka en eller flera nämnder, d.v.s. antingen vara nämndövergripande eller nämndspecifikt, och avtalet kan vara av karaktären ramavtal eller ett övrigt avtal. I reglementet för upphandling, HKF , infördes därför fyra olika typer av avtal: - Upphandling av nämndövergripande ramavtal (två eller flera nämnder) får endast genomföras vid upphandlingsenheten på kommunstyrelsens förvaltning. Som exempel på nämndövergripande ramavtal kan nämnas ramavtal för möbler, livsmedel, kontorsmaterial, skolmaterial, aspx

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) sjukvårdsmaterial, datorer, inhyrning av personal inom olika yrkeskategorier, tekniska konsulter. - Upphandling av nämndövergripande övriga avtal (två eller flera nämnder) får endast genomföras vid upphandlingsenheten på kommunstyrelsens förvaltning. Som exempel på nämndövergripande övriga avtal kan nämnas skolskjuts- och turbundna resor och samordnad varudistribution. - Upphandling av nämndspecifika ramavtal genomförs av respektive nämnd inom ramen för respektive ansvarsområde. Som exempel på nämndspecifika ramavtal kan nämnas ramavtal för hem för vård och boende (HVB) samt övriga upphandlingar avseende köp av platser inom vård- och omsorgsområdet. - Upphandling av nämndspecifika övriga avtal genomförs av respektive nämnd inom ramen för respektive ansvarsområde. Som exempel på nämndspecifika övriga avtal kan nämnas avtal för drift av vårdboende, drift av simhall, specifika konsultuppdrag, verksamhetsspecifika IT-system, köp av traktor, eller andra investeringar av engångskaraktär. Vilka konsekvenser får detta för kommunstyrelsens delegationsordning? Upphandling regleras i avsnitt B Ekonomiärenden inom kommunstyrelsens förvaltning och i avsnitt E Ekonomiska frågor (kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens medelsförvaltning samt central upphandlingsfunktion) och båda delarna behöver justeras med anledning av det nya reglementet för upphandling. Översyn inom avsnitt B Avsnitt B i kommunstyrelsens delegationsordning avser de upphandlingar som är specifika för kommunstyrelsen och således är av karaktären nämndspecifikt ramavtal eller nämndspecifikt övrigt avtal. Inom kommunstyrelsens verksamhet är det ytterst få upphandlingar som skulle komma att kategoriseras som nämndspecifika ramavtal där inte andra nämnder skulle kunna ha intresse av tillämpa ramavtalet. Som exempel på upphandlingar av nämndspecifika övriga avtal kan nämnas konsult för utredning av IT-säkerheten, konsult för utredning avseende omorganisation av viss verksamhet, framtagande av nytt intranät eller köp av nytt

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) verksamhetsrelaterat IT-system. Förslaget till delegationsordning för kommunstyrelsen avseende kommunstyrelsens egna upphandlingsärenden har baserats på att det som upphandlats är verksamhetsnära behov av varor och tjänster och med anledning därav föreslås respektive avdelningsdirektör vid kommunstyrelsens förvaltning äga beslutsrätten i de upphandlingar som påverkar dess verksamhet. Inom avsnitt B Ekonomiärenden inom kommunstyrelsens förvaltning föreslås därför följande ändringar: Befintliga beslutspunkter B1.1, B1.2, B1.3 och B1.4 utgår och ersätts av det nya stycket Upphandling av nämndspecifika ramavtal och nämndspecifika övriga avtal inom ramen för budget med de nya punkterna B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9 och B1.10. Beslutspunkterna B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B3.1, B3.2 och B3.3 utgår då dessa beslutspunkter inte behöver regleras i särskild ordning utan faller inom ramen för rätten att fatta beslut i enlighet med de nya beslutspunkterna B1.1 B1.8. Översyn inom avsnitt E Avsnitt E avser de upphandlingar som är nämndövergripande karaktär (ramavtal och övriga avtal) och där två eller flera nämnder berörs av den aktuella upphandingen. I upphandlingar som påverkar två eller flera nämnder blir det av stor vikt att vara överens om strategi för upphandlingen. När strategin är beslutad så kommer den att ligga till grund för framtagande av förfrågningsunderlag och påverkar således upphandlingens inriktning. I strategin kommer att föreslås mål för vad som ska uppnås med upphandlingen och sådana mål kan vara ekonomiska, kvalitativa samt även avse särskilda krav (med särskilda krav avses exempelvis etiska- och sociala krav samt miljöhänsyn). Strategin för både nämndövergripande ramavtal och nämndövergripande övriga avtal föreslås därför beslutas i planerings- och personalutskottet,. Inom avsnitt E Ekonomiska frågor (kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens medelsförvaltning samt central upphandlingsfunktion) föreslås därför följande förändringar: Beslutspunkterna E1.1 och E1.3 ersätts av ett nytt stycke, Upphandling av nämndövergripande ramavtal och nämndövergripande övriga avtal, med de nya punkterna E1.1 till och

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) med E1.12. Beslutspunkt E1.4 utgår. I enlighet med gällande lagstiftning deltar alltid två personer vid anbudsöppningar. Ansvarig upphandlare deltar alltid tillsammans med ytterligare en medarbetare från upphandlingsenheten. Vem som deltar utöver ansvarig upphandlare varierar från fall till fall beroende på tillgänglighet. Att reglera detta i delegationsordningen och att beslut ska fattas vid varje tillfälle bedöms som onödigt. Inom avsnitt E Ekonomiska frågor (kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens medelsförvaltning samt central upphandlingsfunktion) har även följande förändringar genomförts: I beslutpunkterna E.2, E.3 och E.4 har finansekonom ersatts med finansansvarig. I beslutspunkt E.5 har budgetekonom ersatts med budgetansvarig. Inom avsnitt C Allmänna ärenden och rättsfrågor har följande förändringar genomförts: Beslutspunkt C1 har justerats vad avser rätten att föra talan i mål om överprövning av upphandling. Gällande delegationsordning framgår av bilaga 2 och förslag till ny delegationsordning framgår av bilaga 1. Förvaltningens synpunkter Då två eller flera nämnder påverkas av en upphandling är det kommunstyrelsen som ansvarig för central medelsförvaltning som har mandatet att genomföra och besluta om dessa upphandlingar (avsnitt E). Med anledning av strategins betydelse för utfallet i respektive upphandling stödjer förvaltningen att upphandlingsstrategin för dessa upphandlingar beslutas i planerings- och personalutskottet,. Vid utförande av tjänster som riktar sig till kommuninnevånaren ska enligt gällande reglemente förfrågningsunderlaget fastställas i nämnd och säkerställer således nämndens delaktighet och påverkansmöjligheter i upphandlingar av nämndövergripande karaktär.

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) Vad avser kommunstyrelsens upphandlingar för egen del (avsnitt B) stödjer förvaltningen att beslutanderätten avseende strategi delegeras till respektive avdelningsdirektör. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att revidering av upphandlingsreglemente och delegationsordning för kommunstyrelsen godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Mikael Blomberg Upphandlingschef Bilagor 1. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) 2. Nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) Beslutet delges Samtliga nämnder

9 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (16) Antaget i kommunstyrelsen , 4 med ändring , 218, , 135, , 20, , , 221, , 193, , 152, , 70, samt 15, har beslutat om vidaredelegation dnr KS 2003/7.111, med ändring dnr KS 2003/ , KS kdir 2005/11.111, dnr KS 2008/ dnr KS- 2010/ , KS-2012/ samt KS-2012/ Delegationsordning för kommunstyrelsen - med kommundirektörens vidaredelegering Kommunstyrelsen uppdrar enligt vad som anges nedan antingen åt planerings- och personalutskottet (), åt en ledamot eller i kommunstyrelsen eller åt en anställd hos kommunen att besluta på styrelsens vägnar i de ärenden som anges i denna delegationsordning. medges rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Förvaltningschefen skall hålla kommunstyrelsen underrättad om till vem han/hon har överlämnat beslutanderätten. Kommunstyrelsens ordförande eller, vid dennes förhinder, kommunstyrelsens vice ordförande äger rätt att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. Sådant beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Beslut som fattas på delegation, inklusive vidaredelegation, ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen inom två månader. I föreliggande delegationsordning anges i några fall att någon antingen inträder för delegat eller att någon vid förhinder inträder för annan. Dessa båda skrivningar skall förstås så att inträde normalt sett endast skall ske då den till vilken delegationen i första hand riktar sig är förhindrad att fullgöra sin beslutanderätt genom sjukdom, semester, tjänsteresa eller annan liknande omständighet.

10 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) A. Personalärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (kommunstyrelsen som anställningsmyndighet) Nr Ärendetyp Delegat enligt Delegat efter kommundirektörens Anmärkning kommunstyrelsens beslut vidaredele- gering Anställningar A1.1 - anställning av kommundirektör tillika chef för kommunstyrelsens förvaltning A1.2 -anställning av avdelningschefer Förordnande av vikarie A2.1 - för kommundirektören under högst sex månader Ordförande i med vice ordföranden A2.2 - för avdelningschef Beslut om lön A3.1 - för kommundirektören Ordförande i med vice ordföranden A3.2 - för avdelningschefer Uppsägning på grund av personliga skäl alternativt avskedande A4.1 Se punkten D 17 beträffande varsel A4.2 - övriga befattningar Vid förhinder för kommundirektören beslutar personaldirektören Se punkten D 17 beträffande varsel Uppsägning på grund av arbetsbrist A5.1 - av kommundirektören Föregås av lokal A5.2 - övriga befattningar Beslut om omplacering A6.1 Beslut om omplacering av annan befattningshavare än kommundirektören när flera avdelningar inom förvaltningen berörs Vid förhinder för kommundirektören beslutar personaldirektören Vid förhinder för kommundirektören beslutar personaldirektören MBL-förhandling alternativt behandlas frågan i samverkansgrupp. Entlediganden är verkställighet beslutet skall dokumenteras. Beslut om ledighet som inte följer lagar och avtal

11 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) A7.1 - för kommundirektören Ordföranden i med vice ordförande som A7.2 - för övriga befattningshavare A8 Har utgått Avstängning enligt 10 i AB 10 A9.1 - av kommundirektören Ordföranden i med vice ordföranden A9.2 - av övriga befattningshavare Disciplinpåföljd enligt 11 i AB 10 (skriftlig varning) A för kommundirektören Ordföranden i med vice ordföranden A för övriga befattningshavare Beslut om förbud mot bisyssla A för kommundirektören Ordföranden i med vice ordföranden A för övriga befattningshavare Vid förhinder för kommundirektören beslutar personaldirektören Vid förhinder för kommundirektören beslutar personaldirektören Vid förhinder för kommundirektören beslutar personaldirektören Resor, kurser, konferenser och studiebesök för förtroendevalda exklusive kommunstyrelsens ordförande A Tre till sju dygn inom Europa Kommunstyrelsens ordförande med vice ordförande. A Mer än sju dygn inom Europa samt resor utanför Europa Resor, kurser, konferenser och studiebesök för kommunstyrelsens ordförande A Mer än sju dygn inom Europa samt resor utanför Europa Årlig inventering ska göras Reserapport skall lämnas till senast två månader efter resans slut Reserapport skall lämnas till senast två månader efter resans slut Reserapport skall lämnas till senast två månader efter resans slut. Resor, kurser, konferenser och studiebesök för tjänstemän A Tre till sju dygn inom Europa för kom- Kommunstyrel- Reserapport skall

12 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) mundirektören A14.2 -Tre till sju dygn inom Europa för tjänstemän utom kommundirektören sens ordförande med vice ordförande Personaldirektören inträder vid förfall lämnas till beslutsfattaren senast två månader efter resans slut. Reserapport skall lämnas till beslutsfattaren senast två månader efter resans slut då resan omfattar mer än sex dygn. A 14.3 > sju dygn inom Europa Reserapport skall lämnas till senast två månader efter resans slut. A14.4 Resor utanför Europa Reserapport skall lämnas till senast två månader efter resans slut. A14.5 Utlandsresor utanför Norden och de Baltiska staterna som avser mer än 10 anställda Reserapport skall lämnas till senast två månader efter resans slut A15 Uppdrag och beslut om organisationsförändrintören Kommundirek- B. Ekonomiärenden inom kommunstyrelsens egen förvaltning Upphandling av nämndspecifika ramavtal och nämndspecifika övriga avtal inom budget inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Ärendegång och beslutsfattande i upphandlingsprocessen framgår av HKF 9420, Rätt att underteckna avtal efter genomförd upphandling framgår av gällande beslut avseende rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (C12).

13 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) B 1.1 B 1.2 B 1.3 B 1.4 B 1.5 B 1.6 B 1.7 B 1.8 B 1.9 Beslut om upphandling av nämndspecifika ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om upphandling av nämndspecifika övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om upphandlingsstrategi vid upphandling av nämndspecifika ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om upphandlingsstrategi vid upphandling av nämndspecifika övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling av nämndspecifika ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling av nämndspecifika övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Tilldelningsbeslut vid upphandling av nämndspecifika ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Tilldelningsbeslut vid upphandling av nämndspecifika övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Föra kommunens talan i mål avseende överprövning av upphandling Respektive avdelningsdirektör B 1.10 Beslut om avbrytande av upphandling B2.1 Har utgått B2.2 B2.3 B2.4 B3.1 B3.2 B3.3 B 4 Försäljning av material och inventarier B5 - mellan 1 och 5 prisbasbelopp Respektive avdelningsdirektör Respektive avdelningsdirektör Respektive avdelningsdirektör Respektive avdelningsdirektör Respektive avdelningsdirektör Upphandlingschefen med ekonomidirektören som Upphandlingschefen med ekonomidirektören som Upphandlingschefen med kommunjuristen Respektive avdelningsdirektör Ekonomidirektören Verkställighet upp till ett prisbasbelopp.

14 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) Avskrivning alternativt nedskrivning av fordran m.fl. tillgångar B6 - upp till ett prisbasbelopp B7 Utse beslutsattestanter, utanordnare och för dessa Vid förhinder för kommundirektören beslutar ekonomidirektören Avskrivning av löneskulder beslutas av personalchefen; se D 20 beslutar om utseende av personer med rätt att underteckna handlingar; se C 12 B 8 Inom ramen för aktuellt projekt besluta om erforderlig offentlig medfinansiering då sådan krävs för erhållande av EU-bidrag och andra projektbidrag. Delegationen innefattar behörighet att underteckna ansökan om sådant bidrag. C. Allmänna ärenden och rättsfrågor C1 C1 b Föra kommunens talan i sådana mål och ärenden som ankommer på kommunstyrelsen, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning, sluta annat avtal samt utfärda motsvarande fullmakt (utse ombud). Vad avser rätten att föra talan i mål om överprövning av upphandling regleras detta särskilt i denna delegationsordning, se beslutpunkt B1.9 och E1.11 Utfärdande av fullmakt för ombud att för kommunens räkning och i enlighet med kommunens finansinstruktion genomföra finansiella affärstransaktioner samt underteckna handlingar i samband härmed Vid förhinder för kommundirektören beslutar biträdande kommundirektören C 2 Beslut om att ersätta skada som orsakats inom ramen för kommunstyrelsens verksamhet C2.1 - då beslutet avser skadestånd, där beloppet överstiger tre prisbasbelopp (Se kommunstyrelsens beslut 17/1-11, 13) Villkor: samråd med kommunjurist C2.2 - då beslutet avser skadestånd på högst tre prisbasbelopp Beslut om utlämnande av allmän handling m.m. C3 Beslut att helt eller delvis avslå enskilds framställan om utlämnande av handling eller beslut att lämna ut den med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen (TF, offentlighets-och sekretesslagen) Vid förhinder för kommundirektören beslutar biträdande kommundirektören Respektive avdelningsdirektör beslutar avseende handling för vars vård de svarar. Ekonomidirektörens mandat gäller med den inskränkningen att chefen för upphandlingsenheten fattar beslut för de handlingar för Villkor: samråd med kommunjurist Beslut om att lämna ut allmän handling är verkställighet Prövning: se särskild rutin.

15 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) vars vård enheten svarar. C3a C4 Beslut enligt 6 kap. 6 offentlighets- och sekretesslagen att avslå enskilds begäran att själv få använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling Beslut om avvikelser från att ta ut avgifter för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar (se punkten 4 i HKF 9330) Som inträder i första hand kanslichefen och i andra hand kommunjuristen Respektive avdelningsdirektör fattar beslut avseende handling för vars vård de svarar Prövning enligt 24 förvaltningslagen (FvL) av att ett överklagande skett i rätt tid, avvisning av överklagande som kommit in för sent m.m. C5.1 Beslut enligt 24 FvL i ärenden om överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastighetsplan Planchefen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen C5.2 Beslut enligt 24 FvL i övriga ärenden om överklagande av kommunfullmäktiges beslut samt beslut i ärenden om överklagande av kommunstyrelsens eller dess utskotts beslut C5.3 Beslut enligt 24 FvL i ärenden om överklagande av beslut som har fattats av delegat C6 Beslut huruvida omprövning av ett beslut som fattas på delegation skall ske, 27 FvL C7 Omprövning av beslut som fattas på delegation, Kommundirek- 27 FvL tören C8 Utseende av skiljeman Vid förhinder för kommundirektören beslutar i första hand biträdande kommundirektören och i andra hand kommunjuristen Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Vid förhinder för kommundirektören beslutar i första hand kanslichefen och i andra hand kommunjuristen Se lagen (1999:116) om skiljeförfarande Prövning av avtalad säkerhet för det fall det i avtalet överlämnats till kommunstyrelsen att göra denna prövning C9.1 Prövning av säkerheter på belopp upp till 15 prisbasbelopp C9.2 Prövning av säkerheter på belopp >15 och 150 prisbasbelopp Planeringsdirektören beslutar inom sitt ansvarsområde

16 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) C.9.3 Övrigt C10 Beslut om att säkerhet, som ställts för det rätta fullgörandet av ett avtal, skall reduceras Mål och ärenden om folkbokföring och taxering till skatt samt ansökan om ersättning för mervärdesskatt Planeringsdirektören beslutar inom sitt ansvarsområde Kommunjuristen med kanslichefen. I mål och ärenden om fastighetsskatt beslutar planeringsdirektören Delegationen förutsätter att kommunstyrelsen fått sådan beslutanderätt i avtalet C11 C12 C13 Uppsägning av avtal som ingåtts efter beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen Utseende av personer med rätt att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde med undantag av vad som avses i punkt C 1 a Yttrande i tillståndsfrågor enligt kameraövervakningslagen (2013:460) C14 Yttrande om auktorisation av bilskrotare enligt bilskrotningsförordningen (1975:348) C15 Beslut om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar C16 Beslut om remittering av motioner och andra beslutsärenden för yttrande till nämnder och andra organ C 17 Yttrande i andra ärenden än som anges i punkterna C 13 och C 14 och som inte omfattas av 6 kap. 34 punkten 2 i kommunallagen varvid yttrandet inte heller får avse fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt C 18 Beslut om riktlinjer och anvisningar till gällande Kommundirek- säkerhetspolicy tören C 19 Utfärdande av regelverk för IT-området C 20 Vid samråd med berörd producent i frågor som avser insamlingssystem, vilka omfattas av producentansvar (se 15 kap. 6 miljöbalken) binda kommunen till en särskild lösning av insamlingssystemet Kanslichefen med kommunjuristen som Kanslichefen med kommunjuristen som Kanslichefen Biträdande kommundirektören Planeringsdirektören D. Personalärende inom kommunens hela verksamhetsområde (kommunstyrelsen som kommunens centrala arbetsgivarorgan)

17 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) D 1 D 2 Rätt att på kommunens vägnar teckna kollektivavtal Rätt att på kommunens vägnar teckna pensionsavtal Personaldirektören med förhandlingschefen som Personaldirektören med förhandlingschefen som D 3 Beslut om stridsåtgärd D 4 Med eventuellt biträde av Sveriges kommuner och landsting föra kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare innefattande rätt att föra arbetsrättsliga tvisteförhandlingar D 5 Beslut om erinringar som kan föranledas av det centrala arbetsgivarorganets övervakande uppgifter Personaldirektören med förhandlingschefen som D 6 D 7.1 Beslut om personalpolitiska riktlinjer och instruktioner med undantag för vad som föreskrivs nedan under punkten D 7.1 och D 7.2 Beslut om övergripande riktlinjer till nämnderna för vilka prioriteringar, som skall tilllämpas vid löneöversynen inom ramen för gällande löneavtal

18 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) D 7.2 D 8 Beslut om övergripande arbetsrättsliga anvisningar till nämnderna Initiera och lämna uppdrag om översyn av kommunens förvaltningsorganisation Personaldirektören med förhandlingschefen som D 9 Anställning och uppsägning av förvaltningschefer äldreombudsman Kommundirektör se punkt A.1.1. D 9a D 10 D 11 Beslut dels om avstängning av förvaltningschef enligt 10 i AB (Allmänna bestämmelser), dels om disciplinpåföljd för förvaltningschef enligt 11 AB (skriftlig varning) och dels beslut om förbud mot bisyssla för förvaltningschef enligt 8 i AB Förflyttning/omplacering samt vikariatsbeordrande av arbetstagare till anställning vid annan anställningsmyndighet (annan nämnd) Anställning och uppsägning av lönebidragsanställda samt personliga befattningar D 12 Beslut om lön till förvaltningschef Personaldirektören med förhandlingschefen som Personaldirektören med förhandlingschefen som Avser tjänster med central finansiering D 13 D 14 D 15 Pensioner D 16.1 D 16.2 Beslut om ledighet för förvaltningschef som inte följer lagar och avtal Förordnande av vikarie för förvaltningschef under högst sex månader Beslut om undantag från samordningsbestämmelser enligt 19, mom 1, sista stycket AB Beslut om att bevilja ålderspension, efterlevandepension samt livränta Beslut att bevilja särskild avtalspension enligt KAP-KL med undantag för vad som föreskrives i punkten D 16.1 och D 16.3 Personaldirektören med förhandlingschefen som Personaldirektören med kommunens centrala pensionshandläggare Personaldirektören med förhandlingschefen som Efter samråd med ordföranden i respektive nämnd

19 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) D 16.3 D 17 Beslut att bevilja särskild avtalspension enligt KAP-KL för arbetstagare som fyllt 62 år Varsel till berörd arbetstagare samt arbetstagarorganisation enligt 30 lagen om anställningsskydd D 18 Beslut om avgångsvederlag D 19 Rätt att teckna/säga upp avtal om tjänstebil (förmånsbil) Förvaltningschef inom sin förvaltning Förvaltningschef inom sin förvaltning Förvaltningschef inom sin förvaltning Villkor: Inom ramen för egen budget och efter samråd med Huddinge kommuns personalchef med förhandlingschefen Villkor: Efter samråd med Huddinge kommuns personalchef med förhandlingschefen. Överläggning sker på förvaltning, tvisteförhandling sker på kommunstyrelsens förvaltning enligt D.4 Villkor: Efter samråd med Huddinge kommuns personalchef med förhandlingschefen

20 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) D 20 Avskrivning av löneskulder upp till ett prisbasbelopp Personaldirektören D 21 D 22 Beslut om förkortad arbetstid med lönekompensation i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 17 januari 2005, 12 Beslut om att erbjuda bidrag till utbildning eller andra utvecklingsinsatser till anställd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 17 januari 2005, 12 Personaldirektören Personaldirektören Beslutanderätten är villkorad av att samråd sker med respektive nämnds personalfunktion Beslutanderätten är villkorad av att samråd sker med respektive nämnds personalfunktion D 23 Beslut om utbetalning av förskott på lön Personaldirektören E. Ekonomiska frågor (kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens medelsförvaltning samt central upphandlingsfunktion) Upphandling av nämndövergripande ramavtal och nämndövergripande övriga avtal. Ärendegång och beslutsfattande i upphandlingsprocessen framgår av HKF 9420, Med nämndövergripande avses att avtalet kommer att tillämpas av två eller flera nämnder, se HKF 9420, I de fall föremålet för upphandling avser utförande av tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska beslut enligt E E.1.6 fattats av berörda nämnder och vid beslut enligt E1.7 E1.8 ska berörda nämnder informeras om val av leverantör och skälen därtill före beslut fattas. Rätt att underteckna avtal efter genomförd upphandling framgår av gällande beslut avseende rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (C12). E 1.1 E 1.2 E 1.3 E 1.4 E 1.5 E 1.6 E 1.7 Beslut om upphandling av nämndövergripande ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om upphandling av nämndövergripande övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om upphandlingsstrategi vid upphandling av nämndövergripande ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om upphandlingsstrategi vid upphandling av nämndövergripande övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling av nämndövergripande ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling av nämndövergripande övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Tilldelningsbeslut vid upphandling av nämndövergripande ramavtal, 14 i kom- Upphandlingschefen med ekonomidirektören som Upphandlingschefen med ekonomidirektören som Upphandlingschefen med ekonomidirektören som Upphandlingschefen med ekonomidirektören som Upphandlingschefen med ekonomidirektören som

Ändring av kommunstyrelsens reglemente för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt (HKF 9210)

Ändring av kommunstyrelsens reglemente för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-07-04 KS-2013/893.112 1 (2) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-erik.bjorkbacka@huddinge.se Ändring av kommunstyrelsens

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-18 GSN-2014/1425.112 1 (1) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Grundskolenämnden

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 25 augusti 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 25 augusti 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-28 KS-2014/997.111 1 (1) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden

Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden : 1 (20) Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden uppdrar enligt vad som anges nedan antingen åt arbetsutskott, åt en ledamot eller ersättare i äldreomsorgsnämnden eller åt en anställd

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning 1(7) Vidaredelegering från kommunchef enligt kommunstyrelsens delegationsordning Beslutad av kommunchefen, c:\users\kommun\desktop\delegationsordning ks av kc.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 1 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 12 mars 2015, 20 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Antagen Delegationsordning Delegationsordning för kommun-styrelsens verksamhetsområde

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-30 KS-2013/1245.111 1 (2) HANDLÄGGARE Kaaman Modig, Eva 08-535 301 77 Eva.Kaaman-Modig@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Delegeringsregler för tekniska nämnden

Delegeringsregler för tekniska nämnden www.hassleholm.se S Delegeringsregler för tekniska nämnden Reglemente Se bilaga. Diarienummer: TN Fastställt den: 2015-01-22 6 Fastställt av: Tekniska nämnden För revidering ansvarar: Tekniska nämnden

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Sida 2009-09-23 1(6) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-09-23, 109. Delegationsregler Allmänt - Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten,

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17)

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Delegationsförteckning för teknisk nämnd antagen av teknisk nämnd 2015-03-10, 35 1 Gäller från 2015-04-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, 98, ändrad i kommunstyrelsen 2015-01-12 15 och 2015-05-11 134 Delegation av beslutanderätt Enligt kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5 2.1. Bakgrund...5

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med handling nr 28/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-06-20 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen BILAGA 2 Delegationsordning 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att

Läs mer

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 1 (2) 2011-01-11 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur-

Läs mer

Revidering av delegeringsbestämmelser

Revidering av delegeringsbestämmelser I II Landstinget DALARNA Ledning V'eVlck S '1 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Datum 2013-02-20 Sida 1 (2) Dnr LD12/03720 Uppdnr 454 Revidering av delegeringsbestämmelser Ordförandens förslag 1. Förslaget

Läs mer

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-04 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se kommunstyrelsen 2016 KS/2015:346 Delegationsordning för Förvaltningens förslag

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-16, 9, dnr KS 2011/23 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-05-04, 53, 2012-10-24, 92, 2013-09-05, 79, 2015-02-25, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM DELEGATION...3 Inledning... 3 Anmälan av beslut och överklagande... 3 Skillnad mellan

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ... modell plan policy regel Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samverkansnämnden arbetsmarknad Beslutandedatum:

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning, upphandling och ekonomi 3 FN

Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning, upphandling och ekonomi 3 FN Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning, upphandling och ekonomi 3 2016.016 3 ALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-04-14 28 Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning,

Läs mer

Läsanvisningar till utkastet till reviderad delegationsordning för exploateringsavdelningen och GIS-enheten.

Läsanvisningar till utkastet till reviderad delegationsordning för exploateringsavdelningen och GIS-enheten. Sida 1 av 14 Läsanvisningar till utkastet till reviderad delegationsordning för exploateringsavdelningen och GIS-enheten. Svart text: inga ändringar gjorda Röd text: tillägg och ändringar gjorda Genomstruken

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 9 september 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer