Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) revideras vad avser 14, Beslutsfattande i upphandlingsprocessen, tredje stycket, så att meningen I de fall föremålet för upphandling avser utförande av tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska beslut fattats av berörda nämnder stryks. Kommunstyrelsens beslut för egen del Delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) ska ha den utformning som framgår av bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 november Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde den 10 juni 2014 nytt reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420). Reglementet föreslås revideras vad avser 14 Beslutsfattande i upphandlingsprocessen, tredje stycket, så att meningen I de fall föremålet för upphandling avser utförande av tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska beslut fattats av berörda nämnder stryks. Med anledning av det fastställda upphandlingsreglementet föreslås att gällande delegationsordning för kommunstyrelsen justeras för att harmonisera med antaget reglemente. Ändringar av beslutspunkter under avsnitt B. Ekonomiärenden inom kommunstyrelsens egen förvaltning sker enligt följande: befintliga beslutspunkter B1.1 till och med B 1.4, B2.1 till B2.4 och B3.1 till och med B3.3 utgår och ersätts av ett nytt stycke, Upphandling av nämndspecifika ramavtal och nämndspecifika övriga avtal inom ramen för budget, med punkterna B 1.1 till och med B POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) Under avsnittet E. Ekonomiska frågor (kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens medelsförvaltning samt central upphandlingsfunktion) utgår befintliga delegationspunkter E 1.1 till och med E 1.4 och ersätts av ett nytt stycke, Upphandling av nämndövergripande ramavtal och nämndövergripande övriga avtal med de nya punkterna E 1.1 till och med E Vidare har beslutspunkt C1 justerats vad avser rätten att föra talan i mål om överprövning av upphandling. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fastställde den 10 juni 2014 ett nytt reglemente för Huddinge kommuns upphandling, HKF Reglementet föreslås revideras så att 14 Beslutsfattande i upphandlingsprocessen, tredje stycket, får lydelsen: Beslut om upphandlingsstrategi Innan framtagande av förfrågningsunderlag påbörjas ska beslut om upphandlingsstrategi fattats. Strategin fastställer inriktning, mål, vilka särskilda krav som ska tillämpas samt övriga önskvärda effekter för varje upphandling. Beslut om upphandlingsstrategi avseende upphandling i enlighet med 9-10 fattas av kommunstyrelsen. Meningen I de fall föremålet för upphandling avser utförande av tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska beslut fattats av berörda nämnder stryks därmed. Av det fastställda reglementet med föreslagen revidering framgår att varje nämnd är att betrakta som en upphandlande myndighet. I förhållande till tidigare reglemente förtydligades även olika typer av avtal för upphandling och det infördes även nya beslutspunkter i upphandlingsprocessen. Med anledning därav behöver gällande delegationsordning för kommunstyrelsen justeras för att harmonisera med antaget reglemente. Vilka är de nya beslutpunkterna och vad innebär dessa? Ärendegång vid upphandling i Huddinge kommun fastställdes i det nya reglementet i enlighet med följande (HKF 9420, 13): - Beslut om att inleda upphandling fattas - Upphandlingsstrategi utformas - Upphandlingsstrategi beslutas

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) - Förfrågningsunderlag utarbetas - Förfrågningsunderlaget beslutas - Öppning av anbud - Utvärdering av anbud - Tilldelningsbeslut fattas - Eventuell överprövning av tilldelningsbeslut hanteras - Avtal tecknas Av 14 framgår följande (Beslutsfattande i upphandlingsprocessen): Beslut om upphandling Innan upphandling påbörjas ska ett beslut om att inleda upphandling fattas. Beslutet innebär att erforderlig budget finns och att upphandlingen ska genomföras. Beslut om upphandling avseende upphandling i enlighet 9-10 fattas av kommunstyrelsen. Beslut om upphandlingsstrategi Innan framtagande av förfrågningsunderlag påbörjas ska beslut om upphandlingsstrategi fattats. Strategin fastställer inriktning, mål, vilka särskilda krav som ska tillämpas samt övriga önsvärda effekter för varje upphandling. Beslut om upphandlingsstrategi avseende upphandling i enlighet med 9-10 fattas av kommunstyrelsen. I de fall föremålet för upphandling avser utförande av tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska beslut fattats av berörda nämnder. Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag Innan upphandlingen annonseras ska beslut om fastställande av förfrågningsunderlaget fattas. Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag i enlighet med 9-10 fattas av kommunstyrelsen. I de fall föremålet för upphandling avser tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska beslut fattats av berörda nämnder. Tilldelningsbeslut Efter genomförd utvärdering av inkomna anbud ska ett tilldelningsbeslut fattas avseende val av vinnande anbudsgivare. Beslut om val av leverantör samt skälen för beslutet ska snarast möjligt skriftligen underrättas anbudsgivarna. Tilldelningsbeslut avseende upphandling i enlighet med 9-10 fattas av kommunstyrelsen. I de fall föremålet för upphandling avser tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska berörda nämnder informeras om val av leverantör och skälen därtill före beslut fattas.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) Den ordningen bör eftersträvas att nämnden vid upphandling i enlighet med beslutar att uppdra åt förvaltningschef eller upphandlingschef att fatta tilldelningsbeslut eller, om beslutet är fattat av nämnd, verkställa fattat tilldelningsbeslut. Beslut om avbrytande av upphandling Beslut om avbrytande av upphandling är ett formellt beslut som innebär att upphandlingen inte kommer fullföljas och ska jämställas med tilldelningsbeslut. Beslut om avbrytande samt skälen för beslutet ska snarast möjligt skriftligen underrättas anbudsgivarna. Beslut om avbrytande av upphandling enligt 9-10 fattas av kommunstyrelsen. I de fall föremålet för upphandling avser tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska berörda nämnder informeras om skälen därtill före beslut om avbrytande fattas. Vilka är de olika avtalstyperna? Vid upphandling kan en eller flera nämnder vara berörda och det kan avse upphandling av ramavtal eller övriga avtal (kontrakt). Med ramavtal avses enligt LOU ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. 1 Med tilldelning avses antingen att avrop/beställning genomförs i enlighet med vad som stadgats i avtalet eller, om avtalet så föreskriver, att en andra konkurrensutsättning sker innan kontrakt tilldelas. Ramavtal är en definition som återfinns i Lag om offentlig upphandling (LOU). Om avtalet inte är av karaktären ramavtal så saknas specifika definitioner enligt LOU (då kallas detta endast för kontrakt) och därför, i syfte att kunna särskilja de olika avtalskonstruktionerna, kallas detta för övriga avtal. Vid upphandling i Huddinge kommun kan en upphandling påverka en eller flera nämnder, d.v.s. antingen vara nämndövergripande eller nämndspecifikt, och avtalet kan vara av karaktären ramavtal eller ett övrigt avtal. I reglementet för upphandling, HKF , infördes därför fyra olika typer av avtal: - Upphandling av nämndövergripande ramavtal (två eller flera nämnder) får endast genomföras vid upphandlingsenheten på kommunstyrelsens förvaltning. Som exempel på nämndövergripande ramavtal kan nämnas ramavtal för möbler, livsmedel, kontorsmaterial, skolmaterial, aspx

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) sjukvårdsmaterial, datorer, inhyrning av personal inom olika yrkeskategorier, tekniska konsulter. - Upphandling av nämndövergripande övriga avtal (två eller flera nämnder) får endast genomföras vid upphandlingsenheten på kommunstyrelsens förvaltning. Som exempel på nämndövergripande övriga avtal kan nämnas skolskjuts- och turbundna resor och samordnad varudistribution. - Upphandling av nämndspecifika ramavtal genomförs av respektive nämnd inom ramen för respektive ansvarsområde. Som exempel på nämndspecifika ramavtal kan nämnas ramavtal för hem för vård och boende (HVB) samt övriga upphandlingar avseende köp av platser inom vård- och omsorgsområdet. - Upphandling av nämndspecifika övriga avtal genomförs av respektive nämnd inom ramen för respektive ansvarsområde. Som exempel på nämndspecifika övriga avtal kan nämnas avtal för drift av vårdboende, drift av simhall, specifika konsultuppdrag, verksamhetsspecifika IT-system, köp av traktor, eller andra investeringar av engångskaraktär. Vilka konsekvenser får detta för kommunstyrelsens delegationsordning? Upphandling regleras i avsnitt B Ekonomiärenden inom kommunstyrelsens förvaltning och i avsnitt E Ekonomiska frågor (kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens medelsförvaltning samt central upphandlingsfunktion) och båda delarna behöver justeras med anledning av det nya reglementet för upphandling. Översyn inom avsnitt B Avsnitt B i kommunstyrelsens delegationsordning avser de upphandlingar som är specifika för kommunstyrelsen och således är av karaktären nämndspecifikt ramavtal eller nämndspecifikt övrigt avtal. Inom kommunstyrelsens verksamhet är det ytterst få upphandlingar som skulle komma att kategoriseras som nämndspecifika ramavtal där inte andra nämnder skulle kunna ha intresse av tillämpa ramavtalet. Som exempel på upphandlingar av nämndspecifika övriga avtal kan nämnas konsult för utredning av IT-säkerheten, konsult för utredning avseende omorganisation av viss verksamhet, framtagande av nytt intranät eller köp av nytt

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) verksamhetsrelaterat IT-system. Förslaget till delegationsordning för kommunstyrelsen avseende kommunstyrelsens egna upphandlingsärenden har baserats på att det som upphandlats är verksamhetsnära behov av varor och tjänster och med anledning därav föreslås respektive avdelningsdirektör vid kommunstyrelsens förvaltning äga beslutsrätten i de upphandlingar som påverkar dess verksamhet. Inom avsnitt B Ekonomiärenden inom kommunstyrelsens förvaltning föreslås därför följande ändringar: Befintliga beslutspunkter B1.1, B1.2, B1.3 och B1.4 utgår och ersätts av det nya stycket Upphandling av nämndspecifika ramavtal och nämndspecifika övriga avtal inom ramen för budget med de nya punkterna B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9 och B1.10. Beslutspunkterna B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B3.1, B3.2 och B3.3 utgår då dessa beslutspunkter inte behöver regleras i särskild ordning utan faller inom ramen för rätten att fatta beslut i enlighet med de nya beslutspunkterna B1.1 B1.8. Översyn inom avsnitt E Avsnitt E avser de upphandlingar som är nämndövergripande karaktär (ramavtal och övriga avtal) och där två eller flera nämnder berörs av den aktuella upphandingen. I upphandlingar som påverkar två eller flera nämnder blir det av stor vikt att vara överens om strategi för upphandlingen. När strategin är beslutad så kommer den att ligga till grund för framtagande av förfrågningsunderlag och påverkar således upphandlingens inriktning. I strategin kommer att föreslås mål för vad som ska uppnås med upphandlingen och sådana mål kan vara ekonomiska, kvalitativa samt även avse särskilda krav (med särskilda krav avses exempelvis etiska- och sociala krav samt miljöhänsyn). Strategin för både nämndövergripande ramavtal och nämndövergripande övriga avtal föreslås därför beslutas i planerings- och personalutskottet,. Inom avsnitt E Ekonomiska frågor (kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens medelsförvaltning samt central upphandlingsfunktion) föreslås därför följande förändringar: Beslutspunkterna E1.1 och E1.3 ersätts av ett nytt stycke, Upphandling av nämndövergripande ramavtal och nämndövergripande övriga avtal, med de nya punkterna E1.1 till och

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) med E1.12. Beslutspunkt E1.4 utgår. I enlighet med gällande lagstiftning deltar alltid två personer vid anbudsöppningar. Ansvarig upphandlare deltar alltid tillsammans med ytterligare en medarbetare från upphandlingsenheten. Vem som deltar utöver ansvarig upphandlare varierar från fall till fall beroende på tillgänglighet. Att reglera detta i delegationsordningen och att beslut ska fattas vid varje tillfälle bedöms som onödigt. Inom avsnitt E Ekonomiska frågor (kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens medelsförvaltning samt central upphandlingsfunktion) har även följande förändringar genomförts: I beslutpunkterna E.2, E.3 och E.4 har finansekonom ersatts med finansansvarig. I beslutspunkt E.5 har budgetekonom ersatts med budgetansvarig. Inom avsnitt C Allmänna ärenden och rättsfrågor har följande förändringar genomförts: Beslutspunkt C1 har justerats vad avser rätten att föra talan i mål om överprövning av upphandling. Gällande delegationsordning framgår av bilaga 2 och förslag till ny delegationsordning framgår av bilaga 1. Förvaltningens synpunkter Då två eller flera nämnder påverkas av en upphandling är det kommunstyrelsen som ansvarig för central medelsförvaltning som har mandatet att genomföra och besluta om dessa upphandlingar (avsnitt E). Med anledning av strategins betydelse för utfallet i respektive upphandling stödjer förvaltningen att upphandlingsstrategin för dessa upphandlingar beslutas i planerings- och personalutskottet,. Vid utförande av tjänster som riktar sig till kommuninnevånaren ska enligt gällande reglemente förfrågningsunderlaget fastställas i nämnd och säkerställer således nämndens delaktighet och påverkansmöjligheter i upphandlingar av nämndövergripande karaktär.

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR KS-2014/ (8) Vad avser kommunstyrelsens upphandlingar för egen del (avsnitt B) stödjer förvaltningen att beslutanderätten avseende strategi delegeras till respektive avdelningsdirektör. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att revidering av upphandlingsreglemente och delegationsordning för kommunstyrelsen godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Mikael Blomberg Upphandlingschef Bilagor 1. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) 2. Nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) Beslutet delges Samtliga nämnder

9 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (16) Antaget i kommunstyrelsen , 4 med ändring , 218, , 135, , 20, , , 221, , 193, , 152, , 70, samt 15, har beslutat om vidaredelegation dnr KS 2003/7.111, med ändring dnr KS 2003/ , KS kdir 2005/11.111, dnr KS 2008/ dnr KS- 2010/ , KS-2012/ samt KS-2012/ Delegationsordning för kommunstyrelsen - med kommundirektörens vidaredelegering Kommunstyrelsen uppdrar enligt vad som anges nedan antingen åt planerings- och personalutskottet (), åt en ledamot eller i kommunstyrelsen eller åt en anställd hos kommunen att besluta på styrelsens vägnar i de ärenden som anges i denna delegationsordning. medges rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Förvaltningschefen skall hålla kommunstyrelsen underrättad om till vem han/hon har överlämnat beslutanderätten. Kommunstyrelsens ordförande eller, vid dennes förhinder, kommunstyrelsens vice ordförande äger rätt att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. Sådant beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Beslut som fattas på delegation, inklusive vidaredelegation, ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen inom två månader. I föreliggande delegationsordning anges i några fall att någon antingen inträder för delegat eller att någon vid förhinder inträder för annan. Dessa båda skrivningar skall förstås så att inträde normalt sett endast skall ske då den till vilken delegationen i första hand riktar sig är förhindrad att fullgöra sin beslutanderätt genom sjukdom, semester, tjänsteresa eller annan liknande omständighet.

10 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) A. Personalärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (kommunstyrelsen som anställningsmyndighet) Nr Ärendetyp Delegat enligt Delegat efter kommundirektörens Anmärkning kommunstyrelsens beslut vidaredele- gering Anställningar A1.1 - anställning av kommundirektör tillika chef för kommunstyrelsens förvaltning A1.2 -anställning av avdelningschefer Förordnande av vikarie A2.1 - för kommundirektören under högst sex månader Ordförande i med vice ordföranden A2.2 - för avdelningschef Beslut om lön A3.1 - för kommundirektören Ordförande i med vice ordföranden A3.2 - för avdelningschefer Uppsägning på grund av personliga skäl alternativt avskedande A4.1 Se punkten D 17 beträffande varsel A4.2 - övriga befattningar Vid förhinder för kommundirektören beslutar personaldirektören Se punkten D 17 beträffande varsel Uppsägning på grund av arbetsbrist A5.1 - av kommundirektören Föregås av lokal A5.2 - övriga befattningar Beslut om omplacering A6.1 Beslut om omplacering av annan befattningshavare än kommundirektören när flera avdelningar inom förvaltningen berörs Vid förhinder för kommundirektören beslutar personaldirektören Vid förhinder för kommundirektören beslutar personaldirektören MBL-förhandling alternativt behandlas frågan i samverkansgrupp. Entlediganden är verkställighet beslutet skall dokumenteras. Beslut om ledighet som inte följer lagar och avtal

11 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) A7.1 - för kommundirektören Ordföranden i med vice ordförande som A7.2 - för övriga befattningshavare A8 Har utgått Avstängning enligt 10 i AB 10 A9.1 - av kommundirektören Ordföranden i med vice ordföranden A9.2 - av övriga befattningshavare Disciplinpåföljd enligt 11 i AB 10 (skriftlig varning) A för kommundirektören Ordföranden i med vice ordföranden A för övriga befattningshavare Beslut om förbud mot bisyssla A för kommundirektören Ordföranden i med vice ordföranden A för övriga befattningshavare Vid förhinder för kommundirektören beslutar personaldirektören Vid förhinder för kommundirektören beslutar personaldirektören Vid förhinder för kommundirektören beslutar personaldirektören Resor, kurser, konferenser och studiebesök för förtroendevalda exklusive kommunstyrelsens ordförande A Tre till sju dygn inom Europa Kommunstyrelsens ordförande med vice ordförande. A Mer än sju dygn inom Europa samt resor utanför Europa Resor, kurser, konferenser och studiebesök för kommunstyrelsens ordförande A Mer än sju dygn inom Europa samt resor utanför Europa Årlig inventering ska göras Reserapport skall lämnas till senast två månader efter resans slut Reserapport skall lämnas till senast två månader efter resans slut Reserapport skall lämnas till senast två månader efter resans slut. Resor, kurser, konferenser och studiebesök för tjänstemän A Tre till sju dygn inom Europa för kom- Kommunstyrel- Reserapport skall

12 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) mundirektören A14.2 -Tre till sju dygn inom Europa för tjänstemän utom kommundirektören sens ordförande med vice ordförande Personaldirektören inträder vid förfall lämnas till beslutsfattaren senast två månader efter resans slut. Reserapport skall lämnas till beslutsfattaren senast två månader efter resans slut då resan omfattar mer än sex dygn. A 14.3 > sju dygn inom Europa Reserapport skall lämnas till senast två månader efter resans slut. A14.4 Resor utanför Europa Reserapport skall lämnas till senast två månader efter resans slut. A14.5 Utlandsresor utanför Norden och de Baltiska staterna som avser mer än 10 anställda Reserapport skall lämnas till senast två månader efter resans slut A15 Uppdrag och beslut om organisationsförändrintören Kommundirek- B. Ekonomiärenden inom kommunstyrelsens egen förvaltning Upphandling av nämndspecifika ramavtal och nämndspecifika övriga avtal inom budget inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Ärendegång och beslutsfattande i upphandlingsprocessen framgår av HKF 9420, Rätt att underteckna avtal efter genomförd upphandling framgår av gällande beslut avseende rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (C12).

13 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) B 1.1 B 1.2 B 1.3 B 1.4 B 1.5 B 1.6 B 1.7 B 1.8 B 1.9 Beslut om upphandling av nämndspecifika ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om upphandling av nämndspecifika övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om upphandlingsstrategi vid upphandling av nämndspecifika ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om upphandlingsstrategi vid upphandling av nämndspecifika övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling av nämndspecifika ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling av nämndspecifika övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Tilldelningsbeslut vid upphandling av nämndspecifika ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Tilldelningsbeslut vid upphandling av nämndspecifika övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Föra kommunens talan i mål avseende överprövning av upphandling Respektive avdelningsdirektör B 1.10 Beslut om avbrytande av upphandling B2.1 Har utgått B2.2 B2.3 B2.4 B3.1 B3.2 B3.3 B 4 Försäljning av material och inventarier B5 - mellan 1 och 5 prisbasbelopp Respektive avdelningsdirektör Respektive avdelningsdirektör Respektive avdelningsdirektör Respektive avdelningsdirektör Respektive avdelningsdirektör Upphandlingschefen med ekonomidirektören som Upphandlingschefen med ekonomidirektören som Upphandlingschefen med kommunjuristen Respektive avdelningsdirektör Ekonomidirektören Verkställighet upp till ett prisbasbelopp.

14 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) Avskrivning alternativt nedskrivning av fordran m.fl. tillgångar B6 - upp till ett prisbasbelopp B7 Utse beslutsattestanter, utanordnare och för dessa Vid förhinder för kommundirektören beslutar ekonomidirektören Avskrivning av löneskulder beslutas av personalchefen; se D 20 beslutar om utseende av personer med rätt att underteckna handlingar; se C 12 B 8 Inom ramen för aktuellt projekt besluta om erforderlig offentlig medfinansiering då sådan krävs för erhållande av EU-bidrag och andra projektbidrag. Delegationen innefattar behörighet att underteckna ansökan om sådant bidrag. C. Allmänna ärenden och rättsfrågor C1 C1 b Föra kommunens talan i sådana mål och ärenden som ankommer på kommunstyrelsen, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning, sluta annat avtal samt utfärda motsvarande fullmakt (utse ombud). Vad avser rätten att föra talan i mål om överprövning av upphandling regleras detta särskilt i denna delegationsordning, se beslutpunkt B1.9 och E1.11 Utfärdande av fullmakt för ombud att för kommunens räkning och i enlighet med kommunens finansinstruktion genomföra finansiella affärstransaktioner samt underteckna handlingar i samband härmed Vid förhinder för kommundirektören beslutar biträdande kommundirektören C 2 Beslut om att ersätta skada som orsakats inom ramen för kommunstyrelsens verksamhet C2.1 - då beslutet avser skadestånd, där beloppet överstiger tre prisbasbelopp (Se kommunstyrelsens beslut 17/1-11, 13) Villkor: samråd med kommunjurist C2.2 - då beslutet avser skadestånd på högst tre prisbasbelopp Beslut om utlämnande av allmän handling m.m. C3 Beslut att helt eller delvis avslå enskilds framställan om utlämnande av handling eller beslut att lämna ut den med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen (TF, offentlighets-och sekretesslagen) Vid förhinder för kommundirektören beslutar biträdande kommundirektören Respektive avdelningsdirektör beslutar avseende handling för vars vård de svarar. Ekonomidirektörens mandat gäller med den inskränkningen att chefen för upphandlingsenheten fattar beslut för de handlingar för Villkor: samråd med kommunjurist Beslut om att lämna ut allmän handling är verkställighet Prövning: se särskild rutin.

15 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) vars vård enheten svarar. C3a C4 Beslut enligt 6 kap. 6 offentlighets- och sekretesslagen att avslå enskilds begäran att själv få använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling Beslut om avvikelser från att ta ut avgifter för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar (se punkten 4 i HKF 9330) Som inträder i första hand kanslichefen och i andra hand kommunjuristen Respektive avdelningsdirektör fattar beslut avseende handling för vars vård de svarar Prövning enligt 24 förvaltningslagen (FvL) av att ett överklagande skett i rätt tid, avvisning av överklagande som kommit in för sent m.m. C5.1 Beslut enligt 24 FvL i ärenden om överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastighetsplan Planchefen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen C5.2 Beslut enligt 24 FvL i övriga ärenden om överklagande av kommunfullmäktiges beslut samt beslut i ärenden om överklagande av kommunstyrelsens eller dess utskotts beslut C5.3 Beslut enligt 24 FvL i ärenden om överklagande av beslut som har fattats av delegat C6 Beslut huruvida omprövning av ett beslut som fattas på delegation skall ske, 27 FvL C7 Omprövning av beslut som fattas på delegation, Kommundirek- 27 FvL tören C8 Utseende av skiljeman Vid förhinder för kommundirektören beslutar i första hand biträdande kommundirektören och i andra hand kommunjuristen Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Vid förhinder för kommundirektören beslutar i första hand kanslichefen och i andra hand kommunjuristen Se lagen (1999:116) om skiljeförfarande Prövning av avtalad säkerhet för det fall det i avtalet överlämnats till kommunstyrelsen att göra denna prövning C9.1 Prövning av säkerheter på belopp upp till 15 prisbasbelopp C9.2 Prövning av säkerheter på belopp >15 och 150 prisbasbelopp Planeringsdirektören beslutar inom sitt ansvarsområde

16 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) C.9.3 Övrigt C10 Beslut om att säkerhet, som ställts för det rätta fullgörandet av ett avtal, skall reduceras Mål och ärenden om folkbokföring och taxering till skatt samt ansökan om ersättning för mervärdesskatt Planeringsdirektören beslutar inom sitt ansvarsområde Kommunjuristen med kanslichefen. I mål och ärenden om fastighetsskatt beslutar planeringsdirektören Delegationen förutsätter att kommunstyrelsen fått sådan beslutanderätt i avtalet C11 C12 C13 Uppsägning av avtal som ingåtts efter beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen Utseende av personer med rätt att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde med undantag av vad som avses i punkt C 1 a Yttrande i tillståndsfrågor enligt kameraövervakningslagen (2013:460) C14 Yttrande om auktorisation av bilskrotare enligt bilskrotningsförordningen (1975:348) C15 Beslut om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar C16 Beslut om remittering av motioner och andra beslutsärenden för yttrande till nämnder och andra organ C 17 Yttrande i andra ärenden än som anges i punkterna C 13 och C 14 och som inte omfattas av 6 kap. 34 punkten 2 i kommunallagen varvid yttrandet inte heller får avse fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt C 18 Beslut om riktlinjer och anvisningar till gällande Kommundirek- säkerhetspolicy tören C 19 Utfärdande av regelverk för IT-området C 20 Vid samråd med berörd producent i frågor som avser insamlingssystem, vilka omfattas av producentansvar (se 15 kap. 6 miljöbalken) binda kommunen till en särskild lösning av insamlingssystemet Kanslichefen med kommunjuristen som Kanslichefen med kommunjuristen som Kanslichefen Biträdande kommundirektören Planeringsdirektören D. Personalärende inom kommunens hela verksamhetsområde (kommunstyrelsen som kommunens centrala arbetsgivarorgan)

17 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) D 1 D 2 Rätt att på kommunens vägnar teckna kollektivavtal Rätt att på kommunens vägnar teckna pensionsavtal Personaldirektören med förhandlingschefen som Personaldirektören med förhandlingschefen som D 3 Beslut om stridsåtgärd D 4 Med eventuellt biträde av Sveriges kommuner och landsting föra kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare innefattande rätt att föra arbetsrättsliga tvisteförhandlingar D 5 Beslut om erinringar som kan föranledas av det centrala arbetsgivarorganets övervakande uppgifter Personaldirektören med förhandlingschefen som D 6 D 7.1 Beslut om personalpolitiska riktlinjer och instruktioner med undantag för vad som föreskrivs nedan under punkten D 7.1 och D 7.2 Beslut om övergripande riktlinjer till nämnderna för vilka prioriteringar, som skall tilllämpas vid löneöversynen inom ramen för gällande löneavtal

18 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) D 7.2 D 8 Beslut om övergripande arbetsrättsliga anvisningar till nämnderna Initiera och lämna uppdrag om översyn av kommunens förvaltningsorganisation Personaldirektören med förhandlingschefen som D 9 Anställning och uppsägning av förvaltningschefer äldreombudsman Kommundirektör se punkt A.1.1. D 9a D 10 D 11 Beslut dels om avstängning av förvaltningschef enligt 10 i AB (Allmänna bestämmelser), dels om disciplinpåföljd för förvaltningschef enligt 11 AB (skriftlig varning) och dels beslut om förbud mot bisyssla för förvaltningschef enligt 8 i AB Förflyttning/omplacering samt vikariatsbeordrande av arbetstagare till anställning vid annan anställningsmyndighet (annan nämnd) Anställning och uppsägning av lönebidragsanställda samt personliga befattningar D 12 Beslut om lön till förvaltningschef Personaldirektören med förhandlingschefen som Personaldirektören med förhandlingschefen som Avser tjänster med central finansiering D 13 D 14 D 15 Pensioner D 16.1 D 16.2 Beslut om ledighet för förvaltningschef som inte följer lagar och avtal Förordnande av vikarie för förvaltningschef under högst sex månader Beslut om undantag från samordningsbestämmelser enligt 19, mom 1, sista stycket AB Beslut om att bevilja ålderspension, efterlevandepension samt livränta Beslut att bevilja särskild avtalspension enligt KAP-KL med undantag för vad som föreskrives i punkten D 16.1 och D 16.3 Personaldirektören med förhandlingschefen som Personaldirektören med kommunens centrala pensionshandläggare Personaldirektören med förhandlingschefen som Efter samråd med ordföranden i respektive nämnd

19 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) D 16.3 D 17 Beslut att bevilja särskild avtalspension enligt KAP-KL för arbetstagare som fyllt 62 år Varsel till berörd arbetstagare samt arbetstagarorganisation enligt 30 lagen om anställningsskydd D 18 Beslut om avgångsvederlag D 19 Rätt att teckna/säga upp avtal om tjänstebil (förmånsbil) Förvaltningschef inom sin förvaltning Förvaltningschef inom sin förvaltning Förvaltningschef inom sin förvaltning Villkor: Inom ramen för egen budget och efter samråd med Huddinge kommuns personalchef med förhandlingschefen Villkor: Efter samråd med Huddinge kommuns personalchef med förhandlingschefen. Överläggning sker på förvaltning, tvisteförhandling sker på kommunstyrelsens förvaltning enligt D.4 Villkor: Efter samråd med Huddinge kommuns personalchef med förhandlingschefen

20 FÖRFATTNINGSSAMLING HKF (18) D 20 Avskrivning av löneskulder upp till ett prisbasbelopp Personaldirektören D 21 D 22 Beslut om förkortad arbetstid med lönekompensation i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 17 januari 2005, 12 Beslut om att erbjuda bidrag till utbildning eller andra utvecklingsinsatser till anställd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 17 januari 2005, 12 Personaldirektören Personaldirektören Beslutanderätten är villkorad av att samråd sker med respektive nämnds personalfunktion Beslutanderätten är villkorad av att samråd sker med respektive nämnds personalfunktion D 23 Beslut om utbetalning av förskott på lön Personaldirektören E. Ekonomiska frågor (kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens medelsförvaltning samt central upphandlingsfunktion) Upphandling av nämndövergripande ramavtal och nämndövergripande övriga avtal. Ärendegång och beslutsfattande i upphandlingsprocessen framgår av HKF 9420, Med nämndövergripande avses att avtalet kommer att tillämpas av två eller flera nämnder, se HKF 9420, I de fall föremålet för upphandling avser utförande av tjänst som riktar sig till kommuninnevånare ska beslut enligt E E.1.6 fattats av berörda nämnder och vid beslut enligt E1.7 E1.8 ska berörda nämnder informeras om val av leverantör och skälen därtill före beslut fattas. Rätt att underteckna avtal efter genomförd upphandling framgår av gällande beslut avseende rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (C12). E 1.1 E 1.2 E 1.3 E 1.4 E 1.5 E 1.6 E 1.7 Beslut om upphandling av nämndövergripande ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om upphandling av nämndövergripande övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om upphandlingsstrategi vid upphandling av nämndövergripande ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om upphandlingsstrategi vid upphandling av nämndövergripande övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling av nämndövergripande ramavtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling av nämndövergripande övriga avtal, 14 i kommunens upphandlingsreglemente, HKF 9420 Tilldelningsbeslut vid upphandling av nämndövergripande ramavtal, 14 i kom- Upphandlingschefen med ekonomidirektören som Upphandlingschefen med ekonomidirektören som Upphandlingschefen med ekonomidirektören som Upphandlingschefen med ekonomidirektören som Upphandlingschefen med ekonomidirektören som

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer