Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar"

Transkript

1 Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar

2 Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format på Tryckt hos Ineko AB i april 2012 på Arctic Volume White. Miljömärkt trycksak IISSN Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet

3 Förord I den här broschyren får du veta mer om hur personuppgifter i arbetslivet får behandlas enligt personuppgiftslagen. Broschyren vänder sig till arbetsgivare, arbetstagare, fackförbund och branschorganisationer inom både privat och offentlig sektor. I vissa fall kan särskilda regler gälla för arbetsgivare i offentlig verksamhet och dessa tas upp i ett särskilt kapitel. I den mån det finns särskilda lagregler om behandling av personuppgifter inom arbetslivet, gäller dessa före personuppgiftslagen. Broschyren innehåller en genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser och hur dessa tillämpas på arbetslivets område. Dessutom hittar du exempel från verkliga fall som Datainspektionen behandlat. När det talas om arbetstagare menas i vissa fall även arbetssökande. Frågan om införande av en särskild lag beträffande personlig integritet i arbetslivet har utretts ett antal gånger. Betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet från 2009 (SOU 2009:44), som i och för sig föreslog en särskild lag avseende arbetslivet, gjorde bedömningen att personuppgiftslagen ger ett bra skydd för den personliga integriteten på arbetslivets område. Det är vår förhoppning att den här broschyren ska bidra till att öka kunskapen om både principerna bakom personuppgiftslagen och vara till nytta vid den praktiska hanteringen av ärenden som rör behandlingen av personuppgifter i arbetslivet. Stockholm den 22 mars 2012 Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet 3

4 Innehåll Definitioner...6 Inledning....8 När gäller personuppgiftslagen?...9 Etablerad i Sverige eller etablerad i tredje land och använder utrustning här...9 Avvikande bestämmelser i författning...9 Helt eller delvis automatiserad behandling...9 Manuella register...9 Behandling i ostrukturerat material...10 Särskilda regler för offentlig verksamhet...11 Arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig...14 Personuppgiftsbiträde...14 Vad innebär ansvaret? Ansvaret för sociala medier Om man bryter mot personuppgiftslagen Skadestånd...16 Arbetsgivarens behandling av personuppgifter några grunder Ändamål för behandlingen, Gallring Arbetsgivaren måste informera de anställda...19 Behandlingen måste vara tillåten...19 På grund av avtal, På grund av en rättslig skyldighet, För att skydda vitala intressen, Efter en intresseavvägning Med arbetstagarens samtycke...22 Ett samtycke måste vara giltigt, Ett samtycke kan återkallas 4 Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet

5 Personuppgifter i arbetslivet några särskilda områden...25 Publicering på arbetsgivarens webbplats...25 Bilder på de anställda...25 Känsliga uppgifter På grund av skyldighet eller rättighet inom arbetsrätten, För att hävda rättsliga anspråk, Behandling av känsliga uppgifter med stöd av ett samtycke Brottsuppgifter...29 Whistleblowing...30 Personnummer Kontroll och övervakning av de anställda Arbetstagarens prestationer, Rekryteringssystem och kompetensdatabaser, Regler för användningen av IT-systemet, Loggning, Kameraövervakning, Positioneringsteknik (GPS), Elektronisk körjournal, Biometri Tredjelandsöverföring Säkerhet för personuppgifter...42 Anmälan till Datainspektionen...42 Personuppgiftsombud...43 Samråd...43 Datainspektionens tillsyn...43 Om du behöver mer information...45 Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet 5

6 Definitioner Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Även bild och ljuduppgifter om en fysisk person räknas som personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slag av elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, omfattas också av personuppgiftslagen om uppgifterna direkt eller indirekt kan kopplas till fysiska personer. Känsliga personuppgifter är personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som utförs med personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Behandling är ett vitt begrepp som omfattar alla åtgärder som exempelvis: insamling registrering lagring bearbetning eller ändring utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter sammanställning eller samkörning. Den registrerade är den som en personuppgift handlar om, till exempel arbetstagaren eller en arbetssökande. Kompetensdatabaser är en typ av register hos exempelvis arbetsgivare där uppgifter om anställda lagras. Uppgifterna kan handla om genomförda utbildningar, arbetslivserfarenhet och poäng från kunskapstester. Det kan också röra sig om omdömen och värderande uppgifter om den anställde. Kompetensdatabaser kan användas till exempel då befattningar ska tillsättas internt och för att matcha personer mot kundernas behov. 6 Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet

7 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar. Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträde Personuppgiftsbiträde är den som utanför den personuppgiftsansvariges organisation behandlar personuppgifter för dennes räkning. Samtycke är varje slag av otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Samtycket ska vara: individuellt frivilligt särskilt otvetydigt informerat, det vill säga lämnat efter det att information om behandlingen har lämnats (informerat samtycke). Tredje land är en stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet 7

8 Inledning I arbetslivet används personuppgifter i många olika sammanhang, allt från löneregister och adresslistor till behörighetssystem och kompetensdatabaser. Någon lagstiftning som direkt avser behandling av personuppgifter inom arbetslivet finns inte. Arbetstagarens integritet i arbetslivet regleras och preciseras istället på flera olika ställen; genom arbetsrättslig lagstiftning, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd, domstolsavgöranden (praxis) och i riktlinjer som skapas på arbetsmarknaden och anses uttrycka god sed i arbetslivet. Personuppgiftslagen tar vid där andra lagar slutar och gäller där det inte finns särskilda regler för arbetsgivarens behandling av de anställdas personuppgifter. Vissa typer av personuppgifter anser de flesta av oss vara integritetskänsliga, till exempel uppgifter om hälsa och sexualliv. Ibland kan en arbetstagare uppleva behandling av personuppgifter som ett integritetsintrång, till exempel om informationen som behandlas är mycket detaljerad. Det är viktigt att finna en rimlig balans mellan en arbetsgivares behov av att behandla personuppgifter och den enskildes anspråk på personlig integritet. När man gör en sådan bedömning bör man också tänka på att en arbetstagare i allmänhet befinner sig i en beroendeställning i förhållande till arbetsgivaren. Ett samtycke till en viss behandling kan därför inte alltid ges samma betydelse som i andra sammanhang. Personuppgiftslagen ställer inte något krav på licens eller tillstånd från Datainspektionen för att få behandla personuppgifter. I stället ansvarar den personuppgiftsansvarige, det vill säga arbetsgivaren, för att behandling av personuppgifter utförs på ett lagligt sätt. Det är alltså arbetsgivaren som självständigt har ansvaret och som beslutar om vem eller vilka som har rätt att behandla personuppgifter. Detta gäller även om någon annan (ett personuppgiftsbiträde) har fått till uppgift att utföra själva registreringen, till exempel en leverantör av IT-system. Datainspektionen är en tillsynsmyndighet och övervakar tillämpningen av bestämmelserna. 8 Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet

9 När gäller personuppgiftslagen? Etablerad i Sverige eller etablerad i tredje land och använder utrustning här Personuppgiftslagen gäller för personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige. Lagen gäller också när den personuppgiftsansvarige är etablerad i tredje land men för behandlingen av personuppgifter använder sig av utrustning som finns i Sverige, om inte utrustningen bara används för att överföra uppgifter mellan ett tredje land och ett annat sådant land. Avvikande bestämmelser i författning Om det finns bestämmelser i en annan lag eller förordning om behandling av personuppgifter som avviker från personuppgiftslagen, så kallad registerförfattning, ska de bestämmelserna gälla i stället. Kollektivavtal utgör inte en sådan lag eller förordning som gäller före personuppgiftslagen. Helt eller delvis automatiserad behandling Personuppgiftslagen tillämpas på all behandling av personuppgifter som utförs helt eller delvis med hjälp av datorer. Att lagen även omfattar delvis automatiserad behandling innebär bland annat att den gäller redan när någon samlar in personuppgifter manuellt, exempelvis genom en pappersenkät, med syfte att senare registrera uppgifterna digitalt. Det innebär också att till exempel muntligt utlämnande eller utlämnande på papper av personuppgifter som lagras digitalt omfattas av lagen. Manuella register Även manuell behandling av personuppgifter i register (till exempel ett klassiskt kartotek) omfattas av personuppgiftslagen om uppgifterna är Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet 9

10 sorterade enligt något slags system som gör det möjligt att söka bland uppgifterna. En hög med papper på ett skrivbord anses inte vara ett register även om de är sorterade i bokstavsordning efter efternamn. För att det ska vara ett manuellt register som omfattas av personuppgiftslagen krävs därför att samlingen av personuppgifter är strukturerad. Det krävs dessutom att personuppgifterna i samlingen gjorts tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Behandling i ostrukturerat material Personuppgiftslagen innehåller ett antal hanteringsregler (närmare 50 paragrafer), som bland annat handlar om grundläggande krav som ska vara uppfyllda då personuppgifter behandlas, vad som är tillåten behandling och om skyldighet att informera de registrerade. Dessa regler gäller för behandling av personuppgifter i strukturerat material som traditionella dataregister, databaser och ärende- och dokumenthanteringssystem. För behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, såsom löpande text och ljud och bild gäller en förenklad reglering. Därför är det bra att först ställa sig frågan: Är behandlingen strukturerad eller ostrukturerad? Den förenklade regleringen innebär att hanteringsreglerna inte behöver följas när man hanterar personuppgifter i ett ostrukturerat material såsom löpande text i ordbehandlingssystem och på Internet, ljud- och bildupptagningar och korrespondens med e-post. Undantaget kan också omfatta enkla strukturer som listor över anställda på ett företags webbplats (se även avsnittet om arbetsgivarens webbplats). Syftet med förenklingen är att underlätta vardaglig hantering av personuppgifter som typiskt sett inte medför integritetsrisker. Den förenklade regleringen innebär att vardaglig, ostrukturerad behandling, i princip får utföras fritt så länge man inte kränker någon. Kränkande behandling är inte tillåten. För att avgöra om en behandling är kränkande måste man göra en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte 10 Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet

11 de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få, samt vad behandlingen kan leda till. Man får alltså göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot andra motstående intressen. Observera att hanteringsreglerna ska tillämpas om ett ostrukturerat material senare ska infogas i ett strukturerat material, till exempel ett kvalificerat dokument- eller ärendehanteringssystem. Om en samling personuppgifter har strukturerats så att hanteringsreglerna gäller, så omfattas alla personuppgifter som finns i materialet, även om vissa av dessa inte är strukturerade (till exempel i dokument eller ljud- och bildupptagningar som ingår i ett ärendehanteringssystem). Vid behandling av personuppgifter i ett ostrukturerat material behöver man, förutom en kränkningsbedömning, i stort sett bara tänka på bestämmelserna om säkerhet för personuppgifter (se sidan 41). Vill man vara säker på att behandling av personuppgifter inte innebär en kränkning av den personliga integriteten kan man välja att följa personuppgiftslagens hanteringsregler, till exempel de grundläggande kraven och kriterierna för när en behandling av personuppgifter är tillåten. Fortsättningsvis i den här broschyren förutsätts att det är fråga om arbetsgivarens behandling av personuppgifter i ett strukturerat material och att därför alla bestämmelser i personuppgiftslagen gäller. Särskilda regler för offentlig verksamhet Förutom personuppgiftslagen gäller särskilda regler för arbetsgivare i offentlig verksamhet. Hos en myndighet är verksamheten alltid reglerad i lagar och andra författningar och ska uppfylla särskilda krav, exempelvis när det gäller offentlighetsprincipen. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet 11

12 Regeringsformen ger ett skydd mot att det allmänna, det vill säga stat, kommun eller annat offentligt organ, kränker enskildas personliga integritet. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen garanterar vidare offentliganställda så kallad meddelarfrihet, det vill säga rätt att utan hinder av personuppgiftslagen lämna personuppgifter för offentliggörande i massmedia. Hos offentliga arbetsgivare gäller tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet, den så kallade offentlighetsprincipen. Principen garanterar var och en att fritt få ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som finns hos en myndighet. På grund av offentlighetsprincipen ska personuppgifter i till exempel ett personregister hos en offentlig arbetsgivare lämnas ut till allmänheten i 12 Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet

13 Allmänna handlingar i kompetensdatabas Datainspektionen bedömde i ett samrådsyttrande att en kompetensdatabas hos en offentlig arbetsgivare, där bland annat omdömen om de anställda fanns med, inte var tillåten. I bedömningen togs bland annat hänsyn till att det var en mycket ingående kartläggning av de anställda, att det rörde sig om information av integritetskänslig natur och att informationen inte skyddades av några sekretessbestämmelser utan kunde komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. samma omfattning som traditionella handlingar. Det innebär att många uppgifter om arbetstagare kan bli tillgängliga för vem som helst om det inte råder sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. När uppgifter lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen gäller som huvudregel ett så kallat frågeförbud som innebär att myndigheten inte får efterforska vem den sökande är och vilket syfte denne har med sin begäran. Därför kan en offentlig arbetsgivare normalt sett inte följa personuppgiftslagens regel om att informera arbetstagaren om för vilket ändamål uppgiften lämnas ut eller till vem den lämnas. Det finns dock inget som hindrar att arbetsgivaren informerar de anställda om att uppgifter kan komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen ställer särskilda krav på rutiner för att behandla inkommande e-postmeddelanden. Alla e-postmeddelanden hos myndigheter är dock inte allmänna handlingar, till exempel privata meddelanden och meddelanden inom en facklig organisation. Sådana meddelanden bör tas bort eller i vart fall avskiljas från e-postsystemet, till exempel genom att placeras i en särskilt markerad privat mapp. Bestämmelser om bevarande och gallring hos statliga och kommunala myndigheter finns i arkivlagen (1990:782). De bestämmelserna kan innebära undantag från personuppgiftslagens regler om gallring. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet 13

14 Arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening) eller den myndighet som bestämmer vilka personuppgifter som ska behandlas i verksamheten och vad uppgifterna ska användas till. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig, till exempel en enskild företagare. Ibland kan flera juridiska personer eller myndigheter vara inblandade i behandlingen av samma personuppgifter. Det är då viktigt att ta ställning till ansvarsfrågan från början. Det är de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vem som är personuppgiftsansvarig. I till exempel stora företagskoncerner med dotterbolag kan personuppgiftsansvaret se ut på flera olika sätt. Avtal där ansvaret preciseras kan ge vägledning vid bedömningen. Personuppgiftsbiträde Arbetsgivaren kan låta någon annan utföra den faktiska behandlingen av personuppgifter genom att anlita ett personuppgiftsbiträde för exempelvis hanteringen av de anställdas löner. Personuppgiftsansvaret kan däremot aldrig överlåtas och arbetsgivaren är fortsatt ansvarig för behandlingen även om den utförs av ett personuppgiftsbiträde som exempelvis en molntjänstleverantör. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen. En anställd som behandlar personuppgifter för arbetsgivarens räkning är alltså inte personuppgiftsbiträde. Det ska finnas ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och personuppgiftsbiträdet. I avtalet måste det stå att personuppgiftsbiträdet och dennes anställda bara får behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige och att biträdet måste vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda uppgifterna. Det är alltså arbetsgivaren som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas. 14 Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet

15 Vad innebär ansvaret? Arbetsgivaren ansvarar för att de anställda inte behandlar personuppgifter på ett otillåtet eller lagstridigt sätt i tjänsten och kan bli ansvarig för skador som de orsakar. Arbetsgivaren måste se till att all behandling av personuppgifter som utförs i tjänsten uppfyller personuppgiftslagens krav, till exempel vad gäller ändamål med behandlingen, gallring och bevarande samt säkerhet. Det här gäller oavsett om det är på arbetsplatsen, i hemmet eller på en tjänsteresa. Arbetsgivaren bör därför upprätta och informera om regler och rutiner som beskriver hur de anställda ska behandla personuppgifter. Man bör också fastställa en policy för informationssäkerhet. Ansvaret för sociala medier En organisation som använder sig av sociala medier som Facebook, Twitter, bloggar och liknande kommunikationskanaler har ett ansvar för de personuppgifter som organisationen själva publicerar. När det gäller Facebook och bloggar ansvarar organisationen även för personuppgifter som andra publicerar i till exempel kommentarer. Den som arbetar med sociala medier för organisationens räkning behöver informeras om ändamålen med behandlingen av personuppgifter som kan förekomma och att användning som är oförenlig med dessa ändamål är förbjuden. Mer information om organisationers användning av sociala medier hittar du på Om man bryter mot personuppgiftslagen Personuppgiftslagen innehåller regler om straff, böter eller fängelse i högst sex månader för den som bryter mot bestämmelser i lagen. Det straffrättsliga ansvaret utkrävs av den fysiska person i organisationen som har gjort sig skyldig till överträdelsen. Lagen säger att till straff döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet : Lämnar osann uppgift i information till registrerade eller i anmälan och information till Datainspektionen. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet 15

16 Behandlar känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott m.m., med mera i strid med bestämmelserna i lagen. För över personuppgifter till tredje land i strid med bestämmelserna i lagen. Låter bli att göra en anmälan om behandling till Datainspektionen när sådan krävs. Behandlar känsliga uppgifter eller uppgifter om brott m.m. i en ostrukturerad samling av personuppgifter i strid med 5 a andra stycket personuppgiftslagen. I strid med 5 a andra stycket personuppgiftslagen för över personuppgifter till tredje land som inte har en adekvat skyddsnivå för skyddet av personuppgifterna. Är brottet grovt är straffet fängelse i högst två år. Skadestånd En arbetsgivare som behandlar personuppgifter om en arbetstagare i strid med personuppgiftslagen ska ersätta arbetstagaren för skada och kränkning av den personliga integriteten som behandlingen har orsakat. Dessutom kan ideell ersättning utgå för själva kränkningen. Om det visar sig att det inte var arbetsgivarens fel, kan ersättningsskyldigheten sättas ned eller helt falla bort. Kom ihåg att även om arbetsgivaren har anlitat ett personuppgiftsbiträde kan personuppgiftsansvaret aldrig överlåtas. Det är alltid arbetsgivaren som är personuppgiftsansvarig och som kan bli skadeståndsskyldig. 16 Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet

17 Arbetsgivarens behandling av personuppgifter några grunder All behandling av personuppgifter måste vara laglig och ska dessutom utföras på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed på arbetsmarknaden. Vad som är god sed kan avgöras mot bakgrund av bland annat överenskommelser inom arbetsmarknaden. Om arbetsgivaren upprättar en policy för sin behandling av personuppgifter, får det som regel anses strida mot god sed att arbetsgivaren inte följer den. Arbetsgivaren bör sträva efter att i första hand samla in personuppgifter från arbetstagaren själv. Ändamål för behandlingen Personuppgifter får bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål eller syften och dessa måste bestämmas redan när behandlingen påbörjas. Ändamålen får inte vara för allmänt hållna och arbetsgivaren måste därför bestämma ett för varje typ av behandling, till exempel personaladministration, behörighetskontroll, säkerhets- och katastrofplanering. Uppgifter som har samlats in för ett visst syfte, till exempel personaladministration, får sedan inte behandlas för något annat syfte som är oförenligt med det ursprungliga, till exempel prestationsmätning. Det här kallas för finalitetsprincipen. Ändamålet bör beskrivas så noggrant som möjligt och det ska göras innan man börjar samla in personuppgifter. Man kan ange flera ändamål samtidigt. Det ställs inte krav på att ändamålen ska dokumenteras skriftligt men för att undvika tvister och förenkla arbetet med att lämna information till de registrerade kan det ändå vara en fördel att göra det. Om personuppgifterna ska lämnas vidare till någon annan krävs att även utlämnandet är förenligt med de ursprungliga ändamålen. Att samköra två eller flera register med olika ändamål innebär i allmänhet att ett eller flera nya register med nya ändamål skapas. Att samköra register på detta sätt strider mot finalitetsprincipen och är normalt otillåtet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet 17

18 Ändamålet var inte tillräckligt angivet Datainspektionen ansåg i ett ärende att det inte var tillräckligt att enbart ange att kontroll och loggning kan förekomma som ändamål för loggning och övervakning på ett sjukhus utan att man samtidigt angav vad syftet med denna kontroll var. Till exempel kan ett sådant syfte vara att man vill övervaka de anställdas arbete för att senare göra en uppföljning av att de interna reglerna följs. Man får bara behandla uppgifter som är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet med behandlingen. Det betyder att uppgifterna måste ha någon faktisk betydelse för det ändamålet och att man inte ska registrera mer än vad man verkligen behöver. Arbetsgivaren måste bland annat ta ställning till om behandlingen måste utföras på individnivå. Om ändamålet är att föra statistik kan det vara tillräckligt att registreringen sker på ett sätt så att enskilda inte kan identifieras. Gallring Personuppgifter ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Arbetsgivaren måste därför se till att det finns tydliga rutiner för uppdatering och gallring av uppgifter om arbetstagare. Uppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Ändamålet är alltså utgångspunkten för bedömningen av när uppgifter ska bevaras eller gallras. Man ska inte spara uppgifter bara för att de kan vara bra att ha. När en anställning upphör finns det i regel ingen grund för att spara e-postkontot eller uppgifterna om en anställd på företagets webbplats och de ska då tas bort inom en rimlig tid, i normala fall inom en månad. Ibland krävs det att uppgifter bevaras under en längre tid, till exempel på grund av bestämmelser i lag eller för att de behövs för utbetalning av till exempel pension från arbetsgivaren. En offentlig arbetsgivare måste under vissa förhållanden behålla uppgifter om en arbetssökande, till exempel vid ett överklagande av ett beslut att inte anställa sökanden. 18 Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet

19 Arbetsgivaren kan då behöva uppgifterna för att styrka att ansökan har behandlats på rätt sätt. Arbetsgivaren måste informera de anställda Personuppgiftslagen ställer stora krav på att arbetsgivaren självmant informerar de anställda om vilka personuppgifter som samlas in och vad de ska användas till. Detta gäller i princip vid all behandling av personuppgifter. Om uppgifterna samlas in från någon annan källa än den anställde ska arbetsgivaren normalt lämna den anställde information om behandlingen när uppgifterna registreras. Om uppgifterna istället ska samlas in från den anställde själv behöver arbetsgivaren lämna informationen redan i samband med insamlingen. För att ett samtycke till behandling ska vara giltigt måste arbetstagaren ha fått sådan information att han eller hon kan bedöma för- och nackdelarna med behandlingen. Informationen och samtycket måste gälla en viss behandling som rör arbetstagaren och som utförs av en viss arbetsgivare för bestämda syften. Läs mer om samtycke på sidan 22. Arbetsgivaren är även skyldig att lämna skriftlig information till arbetstagaren om vilka personuppgifter som behandlas och vad uppgifterna används till. Arbetstagaren har rätt att få sådan information en gång per år genom att göra en ansökan om registerutdrag. Läs mer om information till registrerade på Behandlingen måste vara tillåten För att en arbetsgivare ska få behandla personuppgifter krävs att behandlingen sker med stöd av ett giltigt samtycke eller omfattas av något annat i personuppgiftslagen uppräknat fall av tillåten behandling som beskrivs nedan. En förutsättning för all behandling är att de grundläggande kraven som beskrivits i avsnittet innan detta är uppfyllda, till exempel att ändamålet med behandlingen är tydligt beskrivet i förväg och att personuppgifterna som behandlas har betydelse för arbetsförhållandet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet 19

20 För känsliga personuppgifter, uppgifter om brott m.m. och personnummer finns det fler bestämmelser som avgör om en behandling är tillåten. Det finns också särskilda regler för hur personuppgifter får överföras till utlandet. Läs mer om det på sidan 40. På grund av avtal Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att anställningsavtalet eller något annat avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska kunna uppfyllas. Detsamma gäller för att åtgärder som den registrerade har begärt ska kunna vidtas innan ett avtal träffas. Avtalet måste ha ingåtts med arbetstagaren själv. Ett avtal mellan arbetsgivaren och en juridisk person, till exempel ett bemanningsföretag, innebär alltså inte att uppgifter får behandlas om personer som är anställda hos bemanningsföretaget. Det finns flera olika typer av system där personuppgifter kan komma att behandlas på grund av avtal, till exempel: personaladministrativa system, det vill säga system för löneberäkning, registrering av sjukfrånvaro in- och utpasseringssystem flextidsystem behörighetskontrollsystem företagshälsovård. Uppgifter om betyg, omdömen eller andra värderande upplysningar, till exempel från utvecklingssamtal med den anställde, får registreras om det behövs för anställningsförhållandet. Detsamma gäller uppgifter om prestationer, till exempel om uppgifterna behövs för att uppfylla skyldigheter enligt ett ackordslöneavtal eller något annat avtalat prestationsbaserat lönesystem. Se även avsnittet Arbetstagares prestationer på sidan 31. För att en arbetsgivare ska ha rätt att registrera värderande uppgifter måste det tydligt framgå av anställningsavtalet vilken betydelse dessa 20 Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet

21 har för den aktuella tjänsten. Det är inte tillräckligt att parterna har kommit överens om individuell lönesättning. På grund av en rättslig skyldighet En arbetsgivare får samla in och registrera personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet. Arbetsgivare är enligt ett flertal lagar och förordningar skyldiga att lämna ut uppgifter om anställda till bland annat statliga och kommunala myndigheter. Som exempel kan nämnas uppgifter som behövs för att: redovisa skatter och sociala avgifter beträffande arbetstagarna erlägga grupplivs- och pensionsavgifter till försäkringsbolag upprätta listor över anställda för att följa de turordningsbestämmelser som gäller vid uppsägning behandla personuppgifter för att kunna leva upp till arbetsmiljölagstiftningen. För att skydda vitala intressen En arbetsgivare får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att skydda arbetstagaren i situationer som innebär fara för liv och hälsa. Efter en intresseavvägning En arbetsgivare får behandla personuppgifter om det är nödvändigt och intresset av att behandla uppgifterna är större än den anställdes intresse av att uppgifterna inte behandlas. Den här bedömningen ska avgöras efter en avvägning och hur den utfaller beror bland annat på förhållandena på den aktuella arbetsplatsen, vilken slags verksamhet som bedrivs, för vilket ändamål behandlingen ska utföras, vilka regler och riktlinjer som utfärdats av arbetsgivaren och vilken information arbetstagarna har fått. Mer information om intresseavvägning hittar du på Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet 21

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2002:3 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Hur samlas uppgifterna in?...5...5 Hur lagras uppgifterna?...6...6

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Januari 2011 Förord Det är viktigt att brott mot personuppgiftslagen, PuL, prövas i domstol för

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder Branschöverenskommelse behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder förord en gemensam branschöverenskommelse för säkert boende Fastighetsägarna Sverige och SABO

Läs mer

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2003:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Allmänt om personuppgiftslagen (1998:204)...4

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

INTEGRITET & ÖVERVAKNING

INTEGRITET & ÖVERVAKNING Ekonomihögskolan VT 2009 Institutionen för handelsrätt HARM02 Magisterkurs i handelsrätt INTEGRITET & ÖVERVAKNING En analys av svenska Datainspektionens uttalanden om GPSövervakning på arbetsplatsen, samt

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring?

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? få VT 2006 Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad Samtyckeskravet Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? Handledare: Peter Gerhard Författare: Lina Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Offentligt etos en god förvaltningskultur Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Innehåll Förord 2 Inledning 4 Demokrati 6 Legalitet 7 Objektivitet, saklighet och likhetskrav 10 Fri åsiktsbildning

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, okt 2013 Omslagsfoto: Bildarkivet.se Artikelnr: S2013.011 Förord Denna skrift är en uppdatering av Den gemensamma

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers RÄTTEN ATT SLÅ LARM. EN HANDBOK OM YTTRANDEFRIHETEN PÅ JOBBET RÅD FÖR WHISTLEBLOWERS Foto: Maria Annas/Scanpix Bildhuset RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Idag är vi totalt beroende av tekniken. Nätet, med all den information och alla tjänster som finns

Idag är vi totalt beroende av tekniken. Nätet, med all den information och alla tjänster som finns 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 5. Läget! 6-7. Förenklad löneutmätning 8-9 Rapport från... 10-19. Tema: Integritetesklyftan 20. Forum Myndighet 21. Fråga Juristen! 22-23.

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer