tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme Forskning och Utveckling Värmegles 2004:14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme Forskning och Utveckling Värmegles 2004:14"

Transkript

1 tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme Forskning och Utveckling Värmegles 2004:14

2

3 TILLGÄNGLIG TEKNIK FÖR KONVERTERING AV SMÅHUS MED DIREKTVERKANDE ELVÄRME TILL FJÄRRVÄRME Rapport Värmegles 2004:14 ISSN Svensk Fjärrvärme AB Art nr

4 Förord Forskningsprogrammet Värmegles Fjärrvärme har till syfte att sänka kostnaderna i samband med anslutning av småhus till fjärrvärme. Projektet Tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till Fjärrvärme syftar till att kartlägga teknik och kostnader för de interna distributionssystemen i husen. Projektet är inriktat mot de direktelvärmda småhusen som å ena sidan utgör en stor potentiell kundgrupp för fjärrvärmebolagen men å andra sidan saknar ett vattenburet värmedistributionssystem. Projektet har genomförts av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut på uppdrag av Svensk Fjärrvärme inom forskningsprogrammet Värmegles fjärrvärme. Referensgruppen i projektet har haft följande deltagare: Jan Johnsson, Växjö Energi AB Lars Ehrlén, Växjö Energi AB Hans Engström, Luleå energi AB Yvonne Staberg, Göteborg Energi AB Författaren vill härmed tacka referensgruppen och övriga som bidragit med idéer och synpunkter till rapporten. Förhoppningen är att den skall vara ett bra underlag för energibolag som redan konverterar direktelvärmda småhus till fjärrvärme eller som är i planeringsstadiet att göra så. Martin Sandberg, Borås 2004

5 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004:14 Sammanfattning I denna studie har uppgiften varit att sammanställa tillgänglig teknik och använda husinterna installationslösningar för att konvertera direktelvärmda småhus till fjärrvärme. Syftet med projektet har varit att beskriva nuläget för att få en uppfattning om vad som finns i form av teknik och vad som krävs för att genomföra konverteringar. Inom projektet har tre fjärrvärmeföretag (Luleå Energi, Växjö Energi och Göteborg Energi) som idag arbetar med att konvertera direktelvärmda småhus intervjuats. Två av bolagen har också besökts. En översiktlig utblick på alternativa kommersiellt tillgängliga systemlösningar har också genomförts för att beskriva nuläget. Alla tre fjärrvärmeföretag som intervjuats arbetar med helkonverteringar av de direktelvärmda småhusen. Den tekniska lösning som hittills installerats av samtliga bolag är ett tvårörskopplat radiatorsystem. I Luleå har man också konverterat hus med luftburen elvärme samt haft planer på att erbjuda ett enklare systemalternativ baserat på fläktkonvektorer. De priser som småhuskunderna får betala för de vattenburna radiatorsystemen varierar mellan bolagen. För ett radiatorsystem baserat på 13 radiatorer får en privatkund i Luleå betala kr, i Växjö kr och i Göteborg kr. Priset för att konvertera luftburen direktelvärme i Luleå är kr. Varför priset för ett radiatorsystem om 13 radiatorer i Göteborg ligger cirka 50 % högre än priserna i Luleå (57 %) och Växjö (45 %) kan enbart spekuleras i. Några av orsakerna kan vara: Skilda entreprenadformer, total- jämfört med delad entreprenad. Skillnader i antal hus som upphandlas på en och samma gång. Göteborg tar varje hus för sig medan man i Luleå och Växjö gör större upphandlingar. Göteborg är en tillväxtregion vilket innebär större efterfrågan på rörentreprenörer. När det gäller rörinstallationerna så förläggs rören synligt på väggen. Rörmaterialen varierar mellan bolagen men i samtliga fall används presskopplingar vilka har funnits på den svenska marknaden en tid. Man kan inte urskilja några tendenser som tyder på att själva rördragningen skulle ha mer än högst marginell inverkan på det slutgiltiga priset (även om Luleå Energi har det lägsta priset). Rördragningen har förmodligen mer inverkan på installatörernas arbetsmiljö. Det finns få färdiga och beprövade systemalternativ, kommersiellt tillgängliga, för att få ner installationskostnaden vid konvertering av direktelvärmda småhus. Det finns ett alternativ som mer är ett systemkoncept för ett helt område med direktverkande elvärme. Detta är AKON-systemet från Alstom. Det här systemet är generellt intressant då det är ett sekundärsystem med lägre framledningstemperatur än ett primärsystem. Direktkopplingen av värmesystemet mot sekundärnätet innebär också en billigare fjärrvärmecentral. Kostnaden för det husinterna systemet förväntas inte förändras nämnvärt av AKON-konceptet men totalinvesteringen kan kanske bli lägre på grund av den enklare fjärrvärmecentralen och de större upphandlingsvolymerna. Det här är dock till stor del beroende på områdets karaktär. Utöver AKON-systemet finns det två andra helkonverteringsalternativ. Det finns ett system från Mecmaster Energi AB som är ett konventionellt radiatorsystem baserat på AluPex-rör. Systemet säljs komplett med radiatortermostater och radiatorer. Priset för det här systemet är i paritet med Luleå Energis. Systemet är relativt nytt på den svenska marknaden och har installerats i en begränsad omfattning i Sverige. 3

6 Det andra alternativet kommer från Thermoline AB och är i form av en värmelist som kan användas för både hel- och delkonvertering. Grundtanken med värmelisten är att den installeras utmed ytterväggarna i huset istället för golvlisterna. Priset för helkonverteringsalternativet är samma som för ett konventionellt radiatorsystem enligt leverantören. Tyvärr saknas det referensanläggningar för Thermolines system där värmelisten installerats i kombination med fjärrvärme. Det finns också en liknande produkt i Danmark från Wanpan, men vad som gäller för den har inte utretts i det här projektet. Produkten skiljer sig lite från Thermolines värmelist på det sättet att den har en högre bygghöjd på väggen. Annars är Wanpan baserad på samma grundidé som Thermoline och frågeställningarna borde vara desamma. Vid en utblick på olika värmeavgivande enheter och deras potential för att användas vid delkonvertering framstår fläktkonvektorn som det mest intressanta alternativet kanske främst med hänsyn taget till att installationskostnaden uppskattningsvis nästan halveras till mellan kr och kr. Fläktkonvektorn används idag vid installation av värmepumpar på småhusmarknaden och det finns gott om leverantörer på den svenska marknaden. Exakt hur fläktkonvektorn förändrar det termiska inomhusklimatet i olika typer av byggnader är oklart och behöver utredas närmare. De flesta studier som genomförts beträffande fläktkonvektorer har varit koncentrerade på energianvändning. Här rekommenderas en teknikupphandlingstävling eller liknande för att ta fram lämpliga systemlösningar. Ett annat delkonverteringsalternativ som kan vara intressant att studera är att installera ett begränsat vattenburet radiatorsystem i huset och låta en del avlägset placerade radiatorer sitta kvar. Det här är ett sätt att till en början så att säga få in foten. Fördelen är att det här systemet senare kan byggas ut och med tiden är hela huset konverterat. Detta har bland annat provats i ett projekt i Häljarp (Tekniska Verken i Landskrona Kommun). En svaghet med delkonverteringslösningarna är hur elvärmen som fungerar som ett tillskott skall regleras. Det är att föredra att ha en och samma reglering för både fjärrvärme och elvärme som är återkopplad till inomhustemperaturen. Det här ger möjligheter att stödvärma med elvärmen under de tider som det verkligen behövs och optimera den termiska komforten. Finns ingen koppling mellan reglersystemen för fjärrvärme och elvärme finns risk för att elvärmen kan gå in i onödan och ge ett lägre fjärrvärmeutnyttjande. I den här studien har ingen reglering av exakt den här typen hittats, dock några som med viss modifikation skulle kunna anpassas.

7 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004:14 Summary The objective of this study has been to gather information about used and commercial available distribution systems when retrofitting single family houses with direct acting electric heating to district heating. The purpose of the project has been to describe the present situation to form an idea of available technology and what it takes to perform a retrofit. Within the project three district heating companies, working with retrofitting, have been interviewed (Luleå Energi, Växjö Energi and Göteborg Energi). Two of the companies have been visited. To describe the present situation an overview has been performed of available distribution systems. The companies interviewed are working with complete retrofitting of single family houses with direct acting electric heating. The distribution system used is a two-pipe system. Luleå Energi has also retrofit single family houses originally equipped with air handling units using direct acting electric heat. Luleå Energi also plans to offer a simplified alternative based on fan-coils. The price that a owner of a single family house will have to pay for retrofitting is varying between the companies. For a distribution system based on 13 radiators, the price in Luleå is SEK, in Växjö SEK and in Göteborg SEK. The price for retrofitting a house with an air handling unit and direct acting electric heater is SEK. Why the price for a distribution system in Göteborg is approximately 50 % higher than the price in Luleå (57 %) and Växjö (45 %) can only be a matter of speculation. Some of the causes could be: Different contract form, turnkey contract versus divided contract. Different tendering procedures. Göteborg takes one house at a time whereas Luleå and Växjö is taking many houses at the same time. Göteborg is a region with great economical growth which means greater demand for contractors The piping within the distribution systems is placed visible on the walls. The materials in the pipes is different between the companies but in all installations press fittings are used. Press fittings have been available on the Swedish market for a while. It is not possible to make out any tendency justifying the assumption that the piping only should have more than a marginal effect on the total price for a distribution system. The piping will rather have an effect on the working environment for the contractors making the installation. There are few complete distribution systems properly tested and available on the Swedish market reducing the price for installation. One alternative which is more of a complete system for a whole area with direct acting electric heating, is the AKONsystem from Alstom. This system is of general interest when it is a secondary system with lower supply temperature than in a primary system. The distribution system is connected directly to the secondary side which gives a cheaper consumer substation. The price for the distribution system is not expected to be lowered but the total investment cost could be lowered due to simpler consumer substations and larger purchase volumes. Except the AKON-system there are two other alternatives for a complete retrofit. There is one system from Mecmaster Energi AB which is a conventional distribution system based on AluPex pipes. The system is marketed with both radiators and thermostatic valves. The price for this system is in parity with the price offered by 5

8 Luleå Energi. The system is relatively new on the Swedish market and has only been installed to a limited extent. The second alternative is from Thermoline AB and is a heating panel which is installed as a skirting-board. It could be used for both a complete retrofit and a limited retrofit. The idea with the heating panel is to install it along the outer walls of the building instead of the skirting-board. The price for a complete retrofit is the same as for a conventional distribution system according to the supplier. Unfortunately there are few installations to refer to where the heating panel is installed together with district heating. There is also a similar product from Denmark, Wanpan, but this product has not been further investigated in this project. The product is based on the same idea as Thermolines heating panel with the difference that the somewhat broader panel from Wanpan reaches higher up on the wall. When it comes to different heating appliances and their potential to be used when a partial retrofit is made, the fan-coil seems to be the most interesting alternative. Mostly considering that the price for installation is almost half the price of a conventional distribution system ( to SEK). The fan-coil is today mostly used in combination with heat pumps and there are many suppliers on the Swedish market. How the fan-coil exactly changes the indoor climate in different kinds of buildings is unclear and needs to be further investigated. Most of the studies made have been concentrated on the energy use. A technology procurement or similar is recommended to stimulate the market to develop new systems. Another alternative that could be of interest when making a partial retrofit is to install a limited distribution system in the house and letting some of the direct acting electric heaters stay in distant rooms. This is a god way to get your foot in. The advantage with this strategy is that the distribution system could be expanded through out the years and eventually the whole house is retrofitted. This has been tested in one project in Häljarp (Tekniska Verken i Landskrona Kommun). One weakness with all the systems used for partial retrofit is how the control of the direct acting electric heaters should be solved in order to be a supplementary heating source. It is preferable to have the same control system for both the district heating and the electric heaters coupled to the indoor temperature. This gives the opportunity to use supplementary electric heat when needed and to optimise the thermal comfort. If there is no connection between the control systems for district heating and electric heating there is a chance that the electric heating will be used at times when it is not necessary and therefore lowering the amount of energy from the district heating. No such combined control system has been seen during this project, however there are a few control systems that slightly modified could solve this control problem.

9 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004:14 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund/ Syfte Studiens upplägg Avgränsningar Definitioner Utgångsläget, de direktelvärmda småhusen Husens utformning Olika typer av elvärme Uppvärmning av bostäder och inneklimat Litteratur, konvertering - Direktverkande elvärme till fjärrvärme Besök och intervjuer Luleå Energi AB Typ av direktelvärmda hus Organisation Erbjudande Tekniska lösningar på husinterna system Ekonomiska lösningar Erfarenheter från Luleå Energi Växjö Energi AB Typ av direktelvärmda hus Organisation Erbjudande Tekniska lösningar på husinterna system Ekonomiska lösningar Erfarenheter från Växjö Energi Göteborg Energi AB Typ av direktelvärmda hus Organisation Erbjudande Tekniska lösningar på husinterna system Ekonomiska lösningar Erfarenheter från Göteborg Energi Slutsatser från intervjuerna Kommersiellt tillgänglig teknik Allmänt Alstom, AKON-systemet

10 Referensanläggningar Thermoline, värmelist Alternativ 1 - Delkonvertering Alternativ 2 - Helkonvertering Referensanläggningar Andra värmelister Alde, Kamflänsrör Referensanläggningar Mecmaster Energi, Kisan Referensanläggningar Rörsystem av Alu-Pex Övriga komponenter Fläktkonvektorer Förutsättningar och krav Konvektorer Tilluftskonvektorer Radiatorer Tilluftsradiatorer Luftburna system Rördragning Alternativen Värmepumpar Biobränsle Diskussion och slutsatser Hur arbetar de bolag som idag ansluter direktelvärmda småhus? Vad finns det för alternativ? Strategin? Framtida forskning och utveckling Referenser Bilagor... 44

11 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004:14 1. Inledning 1.1. Bakgrund/ Syfte Det finns lite drygt småhus med direktverkande elvärme i Sverige [1]. Av dessa är de flesta uppförda under 70- och 80-talet [3]. Svensk Fjärrvärme utredde 1996 den kortsiktiga potentialen för utbyggnad av fjärrvärme till småhus [2]. Den bedömdes då till i storleksordningen 18,6 TWh vilket motsvarar lite drygt småhus med varierande uppvärmningsformer. Av dessa hade ca hälften el som enda uppvärmningsalternativ. De direktelvärmda småhusen utgjorde ca 30 % av det totala antalet, ungefär småhus eller 65 % av landets alla direktelvärmda småhus. En bra uppfattning av andelen direktelvärmda hus och dess utbredning över landet ges i [1] (Nulägesanalys Värmekällors andelar av värmemarknaden för småhus) på sidan 19. Bild 1. Kortsiktig potential för anslutning av småhus till fjärrvärme (källa: [1], [2]) Övrigt 8% El, direktverkande 31% Olja 44% El, vattenburen 17% Övriga 48% Fjärrvärme byggs i allt större utsträckning ut till småhusområden idag. De hus som ansluts har i de flesta fall vattenburna värmesystem och uppvärmningskällorna är inte enbart elpannor utan oljepannor, kombipannor m.m. Det finns två huvudsakliga anledningar till att de direktelvärmda husen inte ansluts, den första är att det är svårt att få lönsamhet i investeringen för husägaren och den andra är att det är lättare att ansluta hus som redan har vattenburna värmesystem. Det här har inneburit att man i liten utsträckning arbetar med de direktelvärmda husen. Det finns emellertid undantag där man erbjuder husägarna med direktelvärme att ansluta sig. Dessa kan delas in i tre kategorier beroende på syftet med anslutningen: 9

12 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004: 1. För att få en högre anslutningsgrad vid utbyggnad i områden där hus med både vattenburen värme och direktverkande elvärme finns. 2. Nyanslutning av områden med enbart direktverkande elvärme. 3. För att förtäta befintliga redan utbyggda nät. På många håll upplevs att efterfrågan på fjärrvärme har ökat från småhuskunderna. Intresset har fortsatt varit stort trots att det bidrag som fanns för anslutning av direktelvärmda bostäder till fjärrvärme [9] upphörde den 31 januari För de direktelvärmda husen beror det här till stor del på att alternativkostnaden stigit, elpriset för privatkunder, vilket medfört att ägaren till ett direktelvärmt hus fått en högre uppvärmningskostnad som medfört ett större investeringsutrymme och en högre investeringsvilja. Det som styr om en investering är lönsam för en privatkund är inte bara elpriset utan också de lokala förutsättningarna i det fjärrvärmenät som man skall anslutas till, alltså den fjärrvärmetaxa som erbjuds. Investeringen är också kopplad till vilket reinvesteringsbehov som man har i det befintliga värmesystemet. Det här är något som ofta glöms bort, men som bör påtalas, då över 90 % av alla direktelvärmda småhus är uppförda före 1980 [3] och därmed har elradiatorer som är 20 år eller äldre. Det är inte heller alltid som enbart ekonomin är beslutsgrundande utan det finns andra beslutgrunder som t. ex. inomhusklimat, bekvämlighet och miljövärderingar. Vilka oftast kan räknas till de positiva för fjärrvärme. Lönsamheten för fjärrvärmebolaget är till stor del beroende på anslutningsgraden [4] i ett småhusområde. Hur hög den måste vara varierar beroende på de lokala förutsättningarna men det är inte ovanligt att kraven på anslutningsgrad ligger på 70 % och över. Frågan är då om man kan gå förbi de direktelvärmda husen och inte erbjuda dem möjlighet att ens ansluta sig till fjärrvärmenätet. I det fallet att man även väljer att erbjuda småhusägare med direktverkande elvärme anslutning väcks en del frågor vilka rapporten försöker besvara: Hur arbetar de fjärrvärmeföretag som idag ansluter direktelvärmda småhus? Vad finns det för alternativ då ett konventionellt radiatorsystem visar sig vara för dyrt för husägaren? Hur skall man strategiskt lägga upp satsningen för att affären skall bli bra för både energibolaget och husägaren? 1.2. Studiens upplägg Avsikten med föreliggande rapport är att beskriva nuläget när det gäller anslutning av direktelvärmda småhus och beskriva vilken tillgänglig teknik som finns att tillgå beträffande de husinterna systemen. Rapportens upplägg är enligt följande: Beskrivning av utgångsläget, de direktelvärmda småhusen. Översiktlig genomgång av genomförda konverteringsprojekt. Presentation av genomförda intervjuer med energibolag, erfarenheter, systemlösningar och organisation. Presentation av kommersiellt tillgänglig teknik och dess förutsättningar. Slutsatser 10

13 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004: Avgränsningar Projektet syftar till att beskriva de husinterna systemen för distribution och värmeavgivning tillsammans med arbetssätt och förutsättningar. Projektet beskriver inte kostnaderna för installation av fjärrvärmecentral och tillhörande utrustning. Det är dock så att vissa systemlösningar i huset påverkar fjärrvärmecentralen och dess utformning. I dessa fall uppmärksammas detta. De priser som presenteras i rapporten är redovisade inklusive moms och är de priser som en privatkund får betala eftersom det inte är fjärrvärmebolaget som primärt får bära dessa kostnader utan oftast bara förmedlar dem till sin kund Definitioner Begreppen helkonvertering och delkonvertering behöver förtydligas för förståelsen av rapporten. Med begreppet helkonvertering menas att all uppvärmningsenergi kan tillgodoses med hjälp av den nya installationen. Med begreppet delkonvertering menas att uppvärmningen till viss del kan tillgodoses med hjälp av den nya installationen. 2. Utgångsläget, de direktelvärmda småhusen Syftet med denna rapport är som sagt att se vad det finns för tillgängliga alternativ för att ersätta elvärmen. Det finns två viktiga faktorer att beakta vid konvertering av elvärmda småhus (förutom husägaren), husets utformning och typen av elvärmesystem. Dessa ger till vissa delar givna förutsättningar och styr konverteringen, kanske främst om en delkonverteringslösning väljs Husens utformning Husets utformning (planlösning, placering) ger en del förutsättningar dels beträffande valet av lämpligt uppvärmningssystem och dels hur själva arbetet med anslutningen skall utföras och hur standardiserade (lika) lösningar som kan väljas. Husens utformning och placering styr inte bara valet utav husinterna system utan kan också påverka valet av system på utsidan av husen i form av sekundär- eller primäranslutning. Det är därför viktigt att på förhand studera de områden som skall anslutas, kanske främst de områden som enbart har direktelvärmda småhus, och låta de lokala förutsättningarna vara med vid bedömningen av fjärrvärmenätets utformning och de interna värmesystemen Olika typer av elvärme I vissa fall används det befintliga elvärmesystemet efter konverteringen (delkonvertering) för att fungera som stödvärme. Därför ges här en övergripande bild av olika typer av elvärmesystemen och dess förekomst i svenska småhus. Den kan delas in i följande undergrupper, som till viss del påminner om varandra [5], och som i olika utsträckning används i svenska småhus: 11

14 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004: Radiatorer/ konvektorer: Den vanligaste typen av elvärme i äldre hus. Oljefyllda slutna radiatorer: Vanlig typ av elvärme idag, kanske främst används vid byte av gamla elradiatorer till nya. Konvektorer med fläkt: Ovanlig typ av elvärme. Golvvärme: Används främst i badrum och hallar för att höja yttemperaturen på keramiska beläggningar. Finns både för komfort- och uppvärmningsändamål. Takvärme: Förekommer i en del 70-talshus både som enda uppvärmningsalternativ eller som komplement till radiatorer. Luftvärme: Finns i en del 80-talshus. Den vanligaste typen av elvärme i våra bostäder är de två första grupperna. Dessa har normalt en reglering per radiator som är återkopplad till rumstemperaturen. De tidiga elradiatorerna hade en automatisk mekanisk reglering med bimetalltermostater vilka hade problem med långtidsegenskaperna. Detta ledde till stora svängningar i rumstemperaturen efter några års användning. Dessa utvecklades senare med accelerations- och kompensationselement vilka värmer termostaten och ger korta frånoch tillslagstider (hysteres) och på så sätt ger en bättre temperaturstabilitet. På senare år har nästan alla termostater ersatts av elektroniska termostater vilka har bättre långtidsegenskaper och temperaturstabilitet. På den svenska marknaden finns också separata reglersystem som är tänkta att installeras i direktelvärmda hus där elradiatorerna är funktionsdugliga men termostaterna har slutat att fungera. Det finns två typer av reglersystem, centrala och individuella. De centrala reglersystemen installeras vid elcentralen och styr elradiatorerna därifrån. Huset delas in zoner och en temperaturgivare placeras i varje zon. Individuella reglersystem installeras lokalt ute i huset i varje zon (rum) och återkopplingen sker lokalt. Skillnaden mellan systemen är att man i de centrala systemen har en plats man kan göra inställningar på medan man i de individuella systemen har olika platser. För centrala systemen behöver kablar dras till varje zon för givaren. Normalt ger en installation av ett reglersystem en energibesparing jämfört med gamla termostater med stor hysteres. Besparingen består i att reglersystemet ger en jämnare inomhustemperatur och kan kompensera för tillskottsvärme eller plötsliga fönstervädringar. Vid konvertering av småhus med direktverkande elvärme kommer förmodligen flertalet av de olika elvärmetyperna att dyka upp. I vissa fall kommer dessa inte att påverka konverteringen och i andra fall till en del, beroende på vilket uppvärmningssystem som har valts att installeras Uppvärmning av bostäder och inneklimat Vi bygger våra bostäder för att skapa ett bra klimat att vistas i. Uppvärmningssystemets syfte är att värma bostaden och skapa ett bra termiskt inomhusklimat. Byggnaderna isoleras för att ge en acceptabel nivå på den energi som krävs för uppvärmning och byggnaderna ventileras för att föra bort luftföroreningar och tillföra byggnaden uteluft. 12

15 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004:14 Boverkets byggregler [6] anger övergripande vilka krav som kan ställas på en bostad. Dessa krav har förändrats med tiden och är inte lika för byggnader uppförda under olika tidsperioder. Kanske främst beroende på att vi lär oss mer om människors hälsa och hur den är kopplad till vår boendemiljö, allt eftersom forskningen på det här området fortskrider. Vid konvertering av ett direktelvärmt småhus är det uppvärmningssystemet som förändras och det här kan i vissa fall påverka inomhusmiljön, främst genom att det termiska inomhusklimatet förändras. I vissa fall är förändringen till det bättre och i vissa fall är den till det sämre. Blir inomhusklimatet sämre gäller att det håller sig inom acceptabla nivåer för en boendemiljö. Byggnadens ålder och dess typ av ventilation (S:självdrag, F:frånluft, FT:från och tilluft, FTX:från och tilluft med värmeåtervinning) sätter en del ramvillkor som byggnadens värmesystem måste hålla sig innanför för att det termiska inomhusklimatet inte skall försämras. De flesta av våra direktelvärmda hus är uppförda under 70-talet och i dessa hus är inte fönster och väggar av den kvalité som vi bygger idag. Väggarna och fönstren är sämre isolerade vilket innebär lägre yttemperaturer och högre värmeförluster. Ventilationen i dessa hus är antingen av typen S eller F och tillförseln av uteluft sker antingen genom allmänna otätheter i klimatskärmen (oftast vid fönstren) eller genom uteluftsdon placerade vid fönstret (ofta i dess ovankant). För att verifiera och beskriva det termiska inomhusklimatet finns flera parametrar där den riktade operativa temperaturen är en av flera viktiga [7]. Den riktade operativa temperaturen är en sammanvägning av luftens temperatur och den riktade medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor. Även om den operativa temperaturen är optimal och det inte förekommer några störande luftrörelser kan aldrig en och samma miljö förväntas bidra till samma termiska komfort (människans upplevelse av det termiska klimatet) och tillfredställa alla i en grupp bestående av flera personer. Möjligheten till individuell styrning av det termiska klimatet anses därför ofta av stort värde [7]. Innebörden för ett småhus är att uppvärmningssystemet bör eftersträva en individuell reglering av klimatet i olika delar av huset, förslagsvis per rum. Det här är också en viktig funktion för att få en kontrollerad energianvändning och kunna kompensera för övertemperaturer vilka både bidrar till en sämre termisk komfort och en ökad energianvändning. Att beakta är också yttemperaturerna på radiatorerna då dessa, beroende på vilken nivå de låg på före konverteringen, kan bidra till en förändrad termisk komfort. Det är vanligt att personer som har fått ett vattenburet radiatorsystem med vägghängda radiatorer uppger att de har fått ett bättre termiskt inomhusklimat än de hade med de gamla elradiatorerna (se erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, bilaga 1). Exakt vad som den förbättrade komforten beror på kan enbart spekuleras i men troligen bidrar vattenradiatorns jämna yttemperatur positivt. En annan parameter som är viktig för den termiska komforten är den ekvivalenta temperaturen, vilken beräknas som en sammanvägning av den operativa temperaturen och en hastighetsberoende term. Enligt studier ökar risken för obehag i form av upplevelse av drag om lufthastigheten överstiger 0,15 m/s [7]. En mer utförlig genomgång av inomhusklimat och inomhusmiljö finns i [7] (VVS Tekniska Föreningen, Tabeller & Diagram, Inomhusklimat & Innemiljö). Där behandlas även andra parametrar som är viktiga för det termiska klimatet och hur dessa kan verifieras och presenteras genom användandet av ISO standarderna 7726 och

16 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004: 3. Litteratur, konvertering - Direktverkande elvärme till fjärrvärme Genom åren har det genomförts flera projekt som syftat till att konvertera direktelvärmda småhus till fjärrvärme. Charlotte Claessons har på uppdrag av forskningsprogrammet Värmegles Fjärrvärme genomfört en litteraturstudie [8] där ett av kapitlen tar upp litteratur skriven om konvertering av direktelvärmda småhus till fjärrvärme. I bilaga 2 finns en lista över relevant litteratur inomområdet som är baserad på litteraturstudien. I den här rapporten ges ingen ytterligare presentation av de enskilda projekten förutom när de har relevans för studien och då sker en direkt hänvisning. 4. Besök och intervjuer Relativt få fjärrvärmeföretag arbetar idag aktivt med att ansluta direktelvärmda småhus till fjärrvärme. Några av de bolag som ändå gör det har besökts och intervjuats i ett försök att beskriva deras organisationer, arbetssätt och priser relaterade till arbetet. Två fjärrvärmeföretag som besökts är Luleå Energi AB och Växjö Energi AB, medan Göteborg Energi AB har intervjuats per telefon Luleå Energi AB Luleå Energi AB (LEAB) har arbetat med att efteransluta småhus sedan Redan från början hade de ca 900 småhus som anslutits vid nyproduktion. I dagsläget har ca villor efteranslutits och omkring till finns kvar att ansluta. Av dessa är ca 70 % direktelvärmda. Målet är att samtliga områden skall vara anslutna före 2008 och att man därefter skall arbeta med att förtäta befintliga nät. I dagsläget ansluts ca 500 småhus om året och 2003 utgjorde de direktelvärmda småhusen ca 60 % av det antalet. Strategin hos LEAB har varit att först arbeta med hus som har vattenburna värmesystem vilket inneburit att de första direktelvärmda husen anslöts under Därefter har direktelvärmda småhus anslutits i mindre skala ända tills att bidraget för anslutning infördes den 1 juni 2001 [9] och konverteringen tog fart på allvar Typ av direktelvärmda hus De direktelvärmda husen som ligger i närheten av LEABs fjärrvärmenät är till stor del fristående med varierande planlösning. Det finns också en hel del hus med luftburen elvärme som bland annat Borohus installerade i stor utsträckning vid slutet av 80-talet och början av 90-talet Organisation Organisationen hos LEAB består av 3 projektledare vilka tilldelas var sitt område om ca 150 småhus. Avsikten är att småhusägaren enbart skall ha en kontaktperson under hela tiden som man arbetar med anslutningen. 14

17 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004:14 LEAB använder sig av något de kallar styrd totalentreprenad när de ansluter småhus. Rörentreprenören har ett enhetspris beträffande anslutning av fjärrvärmecentralen och för de direktelvärmda husen görs en individuell bedömning där priset sätts per radiator som skall monteras. LEAB har tre större rörentreprenörer under sig som arbetet fördelas mellan. LEAB står för inköpet av fjärrvärmecentralen Erbjudande Erbjudandet från LEAB till småhusägare som vill ansluta sig till fjärrvärmenätet är uppdelat på om huset har ett vattenburet radiatorsystem eller ej (se bilaga 3). Arbetsgången när ett område skall anslutas är enligt följande: Intresseanmälan skickas ut 6-7 månader i förväg, bestående av en schablonmässig besparingskalkyl. Normalt blir det en svarsfrekvens på %. Vid ett positivt svar från intresseanmälan skickas en offert, ett kontrakt och en individuell kostnadskalkyl ut. De som inte svarat tar man kontakt med antingen via telefon eller genom besök. Vissa husägare vill ha ett besök före de bestämmer sig. Med denna arbetsgång uppnås ofta en acceptabel anslutningsgrad på 70 % eller högre vilket är en förutsättning för utbyggnad till området. De första åren man arbetade med småhusen genomfördes också lokala informationsträffar. Det här har LEAB slutat med såvida det inte föreligger speciella förutsättningar i något område Tekniska lösningar på husinterna system LEAB har ett huvuderbjudande till kunder med direktverkande elvärme som vill ansluta sig till fjärrvärmenätet. Det är ett tvårörs radiatorsystem med termostatventiler. Fabrikat på radiatorer och termostater varierar beroende på vilken underentreprenör som utför montaget. Rören i systemet är omålade kopparrör och kopplingarna är av typen presskopplingar. Rören förläggs i de flesta fall synligt utanpå väggen nära takvinkeln så att flytt av möbler undviks i så stor utsträckning som möjligt, se Bild 2. På bilderna har en enplansvilla med källare konverterats. Rören har dragits vid takvinkeln i källaren och man har tagit ut genomföringar i bjälklaget till radiatorerna i markplanet. Radiatorsystemet har dimensionerats av rörentreprenören. 15

18 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004: Bild 2. Rördragning vid konvertering av direktelvärmt hus i Luleå Exempel på rördragning med omålade kopparrör vid konvertering av ett enplanshus med källare till fjärrvärme. Example of tubing with unpainted copper pipes when connecting a one-storey building with basement to district heating Priset för radiatorsystemet i Luleå är angivet per radiator. För varje radiator tar man kr. För ett radiatorsystem med 13 st radiatorer blir priset kr. I det åtagandet ingår från LEABs sida : urkoppling och demontering av gamla elradiatorer rördragning och montering av nya radiatorer inkoppling och idrifttagning av värmesystemet all erforderlig håltagning tillhandahållande av erforderligt material Kundens åtagande är: frigörande av arbetsutrymme, minst 1,5 m invid vägg städning efter installationens färdigställande målningsarbeten, byggnadsarbeten, lagningar och förbättringar omhändertagande av demonterade elradiatorer vilka kunden äger I Luleå finns också en del hus med luftburen elvärme vilket har inneburit att man har tagit fram ett koncept för att konvertera även dessa hus. Fördelen med de luftburna systemen är att distributionen sköts med ventilationssystemet och således redan finns installerat. Konverteringen blir enklare då enbart ett vattenburet värmebatteri behöver installeras istället för elvärmebatteriet. Detta reducerar priset för konverteringen till kr. I dagsläget provas en ny reglerstrategi genom att reglera med en rumsgivare istället för att använda en givare som sitter i tilluften för att få en jämnare rumstemperatur. 16

19 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004:14 Konceptet är relativt nytt hos LEAB och en lista på ingående komponenter finns i bilaga 4 tillsammans med en övergripande presentation av monteringen. Bild 3. Konvertering av hus med luftburen elvärme Montering av vattenburet värmebatteri och färdig installation Mounting of heating coil and complete installation Kostnaden för konvertering av ett hus med luftburen värme i Luleå är kr inkl. moms. Åtaganden beträffande städning mm är samma som vid installation av det vattenburna värmesystemet. Ingreppet i huset är betydligt mer begränsat i det här fallet, vilket innebär mindre arbete för husägaren efteråt. Utöver de två olika systemlösningar som presenteras ovan har också diskussioner förts att testa enklare system med fläktkonvektorer för att ha ett alternativ till det traditionella vattenburna värmesystemet, men i dagsläget har inget konkret genomförts Ekonomiska lösningar LEAB har under den tid som bidraget för konvertering av direktelvärmda småhus till fjärrvärme varit tillgängligt erbjudit husägarna denna reducering i installationskostnad. Efter det att bidraget upphörde den 31 december 2003 [9] var förväntningen att intresset skulle minska men det har hittills varit fortsatt högt. LEAB har inte haft några andra typer av finansieringslösningar där de står för den initiala investeringskostnaden eller liknande. Däremot har det förekommit att ett lokalt bankkontor varit med vid informationsmötena och erbjudit ett skräddarsytt banklån. 17

20 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2004: Erfarenheter från Luleå Energi Erfarenheterna från Luleå när det gäller konvertering av direktelvärmda småhus är: Undvik heta arbeten i husen. Använd presskopplingar eller likvärdiga system. Montera rören högt på väggen nära takvinkeln. Var överens med kunden om var rördragningen skall gå. Det är viktigt att personer med god servicekänsla hos entreprenörerna genomför installationen av de husinterna systemen. Forcera inte processen för då kan informationen till husägarna bli lidande vilket resulterar i misstag och ombyggnader Växjö Energi AB Växjö Energi AB (VEAB) har arbetat med att efteransluta småhus sedan I dagsläget har ca villor efteranslutits och ytterligare kommer att få erbjudande att ansluta sig före Då är samtliga områden som ligger i närheten av fjärrvärmenätet utbyggda. Därefter kommer förtätningar av befintliga områden att ske. En uppskattning är att av de potentiella kunderna kommer att anslutas. Av dessa har ca 65 % direktverkande elvärme. I dagsläget ansluts ca 500 småhus om året och 2003 utgjorde de direktelvärmda småhusen ca 20 % av det antalet. Direktelvärmda villor har efteranslutits sedan 2001 men ett första prov genomfördes 1997 i 5 småhus i samband med Energimyndighetens teknikupphandlingstävling [10] Typ av direktelvärmda hus De direktelvärmda husen som ligger i närheten av VEABs fjärrvärmenät är till stor del fristående med varierande planlösning Organisation Organisationen hos VEAB består av fem personer, där två personer arbetar med hembesök och underlag för installation, två personer arbetar med projektering av fjärrvärmenätet och en person har hand om administrationen (fakturering, telefonsamtal). VEAB använder sig av något som till stora delar liknar en totalentreprenad när de ansluter småhus med direktverkande elvärme. VEAB är totalentreprenören och står själva för upphandlingen av fjärrvärmecentralen. Så mycket som möjligt av frågorna kring anslutningen överlämnas till de enskilda underentreprenörerna. Bilder på genomförda installationer visas för att ge husägarna en bra bild av hur installationen blir. VEAB har tre rörentreprenörer som utför de husinterna installationerna. I erbjudandet till kunderna ges ett grundpris för ett hus med 13 radiatorer, tillkommande radiatorer betalas per styck. 18

tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme

tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme Martin Sandberg Forskning och Utveckling Värmegles 2004:14 TILLGÄNGLIG TEKNIK FÖR KONVERTERING AV SMÅHUS MED DIREKTVERKANDE

Läs mer

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Teknik Konvektion Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Roundline är av öppen typ och avger värme via konvektion. Det innebär att den luft som passerar genom radiatorn värms upp, stiger och avger

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

Konvertering av elvärmda småhus

Konvertering av elvärmda småhus Konvertering av elvärmda småhus en översikt av olika utformningar för uppvärmningssystem Martin Sandberg PASSED PASSED PASSED PASSED Temarapport 1 EFFEKTIV är ett samarbetsprojekt mellan staten och näringslivet

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt NODA Smart Heat Building Hur funkar det? - En teknisk översikt Vad är NODA? NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap,

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BILAGA 3. ÅTGÄRD 2 Fjärrvärmeutbyggnad i Sala

BILAGA 3. ÅTGÄRD 2 Fjärrvärmeutbyggnad i Sala ÅTGÄRD 2 Fjärrvärmeutbyggnad i Sala Beskrivning av projektet - bakgrund Beståndet av småhus i Sala tätort som värms upp med direktverkande el är relativt stort. Ett viktigt mål i Sala kommuns klimatstrategi

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Thermiapumpen är mycket mer än enbart värmepump Ett helt klimatsystem som ger värme på vintern och svalka på sommaren Passiv

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet living by Danfoss värmereglering Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet Endast med living by Danfoss kan du enkelt och effektivt ta över kontrollen över både elektroniska termostater och trådlös golvvärme.

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Besiktningsrapport Ellene 13:1

Besiktningsrapport Ellene 13:1 Besiktningsrapport Ellene 13:1 Handläggarens kommentarer: Energiprestanda Energiförbrukning som går till uppvärmning 184 KWh/m² 15217 KWh/år Besiktning utförs i syfte att hitta kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

THERMOTECH MultiLevel. Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus

THERMOTECH MultiLevel. Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus THERMOTECH MultiLevel Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus Kv. Pärllöken, ÖrebroBostäder 2011 MULTILEVEL - ENERGISMART PÅ FLERA PLAN! Det vanligaste sättet att tillföra värme i flervåningshus

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av Bengtsfors kommun 2016-12-27 Uppdragsnummer 16628 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Arne Olsson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Smart Heat Building. Hur funkar det? En teknisk översikt. Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Building

Smart Heat Building. Hur funkar det? En teknisk översikt. Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Building Smart Heat Building Hur funkar det? En teknisk översikt 1 Vad är Noda Intelligent Systems? Noda Intelligent Systems grundades 2005 och utvecklar intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande

Läs mer

Energideklaration av Lärbro Angelbos 1:191

Energideklaration av Lärbro Angelbos 1:191 Sida 1 av 6 Energideklaration av Lärbro Angelbos 1:191 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Lärbro

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2001:12 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2002:4 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. FJÄRRVÄRMEFÖRETAGENS MONOPOL INNEBÄR MARKNADSMÄSSIGA BRISTER 3 3. KONSUMENTENS STÄLLNING MÅSTE

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vapensmedjan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Ventilations- och uppvärmningssystem II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A112TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-05-31 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1 Utgåva 1:1 2012-08-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Börje-Broby 8:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid Smart Heat Grid Hur funkar det? 1 Vad är Noda Intelligent Systems? Noda Intelligent Systems grundades 2005 och utvecklar intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Behovsstyrd ventilation i bostäder Energimärkningskrav på luftbehandlingsaggregat från och med 2016 Möjlighet till energibesparing Vilka parametrar ska styra ventilationen?

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2016-11-07 Uppdragsnummer 16599 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Magnus Hessler NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer