Miljörapport Hammarbyverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2012. Hammarbyverket"

Transkript

1 Miljörapport 2012 Hammarbyverket

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING Lokalisering Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar Reningsutrustning Bränslelager FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN UNDER ÅRET VERKSAMHETENS MILJÖPÅVERKAN UTSLÄPP TILL LUFT UTSLÄPP FRÅN TRANSPORTER GÄLLANDE TILLSTÅND ANMÄLDA ÄNDRINGAR UNDER ÅRET FÖRELÄGGANDE OCH FÖRBUD TILLSYNSMYNDIGHETER VILLKORSEFTERLEVNAD TILLSTÅNDSGIVEN OCH FAKTISK PRODUKTION Bränsle Produktion VILLKOR I MILJÖTILLSTÅND Allmänna villkor Driftvillkor Utlsäpp till vatten Utsläpp till luft Ventilationsluft Buller Kontroll Energieffektivisering Avfall Avveckling EFTERLEVNAD AV NFS 2002: EFTERLEVNAD AV NFS 2002: UTFÖRDA MÄTNINGAR OCH BESIKTNINGAR UNDER ÅRET SAMMANFATTNING AV RESULTATET AV MÄTNINGAR BETYDANDE ÅTGÄRDER GÄLLANDE DRIFT OCH UNDERHÅLL FORTUM VÄRME HAMMARBYVERKET TILLBUD OCH STÖRNINGAR, SAMT VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTGÄRDER SOM HAR VIDTAGITS FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN ÅTGÄRDER FÖR ENERGIHUSHÅLLNING/EFFEKTIVISERING Fortum Värme Hammarbyverket ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RÅVARUFÖRBRUKNINGEN...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 9 KEMISKA PRODUKTER FORTUM VÄRME HAMMARBYVERKET...24

3 10 AVFALLSMÄNGDER RISKHANTERING FORTUM VÄRME HAMMARBYVERKET MILJÖPÅVERKAN FRÅN VERKSAMHETENS PRODUKTER ÖVRIG INFORMATION UNDERSKRIFT (28)

4 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Verksamhetens inriktning och lokalisering Hammarbyverket är en av basproduktionsanläggning i Stockholms södra fjärrvärme-nät som bl.a. försörjer stadsdelarna Södermalm, Sickla, Nacka Forum, Orminge, Årsta, Liljeholmen, Hammarby-höjden, Björkhagen, Kärrtorp, Bagarmossen, Skarpnäck och delar av Enskede och Västberga. Hammarbyverket är även en basproduktionsanläggning för fjärrkyla som ombesörjer Södermalm, Liljeholmen, Hammarby Sjöstad samt Globenområdet med kyla. I Stockholms södra fjärrvärmenät ingår ytterligare en basanläggning, Högdalenverket, och ett antal mindre värmeverk som fungerar som spets- och reservanläggningar. De mindre anläggningarna har tidigare använts för att producera fjärrvärme i egna lokala nät under södra fjärrvärmenätets uppbyggnad. Exempel på oljeeldade anläggningar knutna till södra fjärrvärmenätet är Liljeholmen HVC, Ludvigsberg värmeverk, Skarpnäcks värmeverk och Årsta värmeverk. Hammarbyverket produktionsenheter består av värmepumpar, fjärrkyla-anläggningen, oljepannor och elpannor Lokalisering Hammarbyverket är beläget i ett område i västra delen av södra Hammarbyhamnen i Stockholm. Det bostadskvarter som ligger närmast Hammarbyverket på norra sidan om Hammarbykanalen är det stora bostadskvarteret Tullstugan. Väster om det ligger Tullgårdsskolan och bakom den ligger Tullgårdsparken. Öster om Tullstugan ligger också två stora bostadskvarter utmed Hammarbykanalen. Avståndet till närmaste bostadsbebyggelse i söder är Hammarbyhöjden på cirka 100 meters avstånd från värmepumpanläggningen. En karta över Fortums fjärrvärmenät i Storstockholm inklusive Hammarbyverket visas i figur 1. 3(28)

5 Figur 1 Karta över Fortums fjärrvärmenät i Storstockholm Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar Hammarbyverket består av värmepumpar, fjärrkyla-anläggning, elpannor och oljepannor. Värmepumparna svarar för basproduktion av värme till fjärrvärmenätet och övriga enheter svarar för reserv- och spetsproduktion. Det finns sju stycken värmepumpar, en på ca 25 MW, fyra på vardera ca 30 MW och två på vardera c:a 40 MW. Fyra av värmepumparna togs i drift 1986 och den femte togs i drift 1991 och ytterligare två togs i drift under Under 1998 togs fjärrkylaanläggningen på ungefär 23 MW. Renat avloppsvatten från Henriksdals reningsverk leds i bergtunnlar till en bassäng placerad under värmepumparna i Hammarbyverket. Från denna bassäng pumpas avloppsvattnet vidare till värmepumparnas förångare. I förångarna kyls avloppsvattnet samtidigt som köldmediet tar upp värme och förångas. Trycket i det förångade köldmediet ökas därefter i en eldriven kompressor varpå köldmedieångan kyls ned av fjärrvärmevatten och kondenserar i en kondensor. Det kylda avloppsvattnet, spillkyla leds till fjärrkyla-anläggningen och genom tryckväxlare vilket av ger kyla till fjärrkylnätet och 4(28)

6 kylan distribueras till kunder på nätet. Efter att avloppsvattnet har passerat fjärrkylaanläggningen leds avloppsvattnet åter till Henriksdals reningsverk. Figur 2 visar en principskiss av en värmepump. Abonnenter Värmeverk C C C Kondensor Kompressor Gas Vätska Strypning Förångare C 0,5-11 C Reningsverk Figur 2 Principskiss av värmepump De två senast installerade värmepumparna är försedda med så kallade strilförångare, vilket innebär att temperaturen på avloppsvattnet kan tas ned till cirka 1 C efter förångarna. Spillkyla som uppstår i anläggningen tas tillvara och distribueras till kunder i ett fjärrkylanät. I fyra av värmepumpar används köldmedium R22. Varje värmepump innehåller cirka 23 ton köldmedium med en installerad effekt vardera på 30 MW. I tre av värmepumparna används det klorfria köldmediet R134a, var av den ena ca 25 MW och två på ca 40 MW vardera. Det huvudsakliga bränslet i oljepannorna är biooljor som togs i drift 1987, då med fossil eldningsolja. Pannorna är utrustade med rotationsbrännare och panneffekten har uppgraderats från 80 MW till 100 MW vardera under Uppgraderingen av oljepannorna har gett den effekt att värmepumparna (VP) kan utnyttjas bättre med högre verkningsgrad, eftersom värmen från VP spetsas av oljepannorna för att ge höggradig värme till fjärrvärmenätet. 5(28)

7 En vattenturbin som kan återvinna hälften av den effekt som åtgår att pumpa avloppsvattnet till värmepumparna finns installerad i spillvattensystemet. Den nominella effekten på vattenturbinen är 315 kw. För att jämna ut dygnsvariationerna och därmed ge en jämnare drift av anläggningen är två stycken hetvattenackumulatorer kopplade till Hammarbyverkets fjärrvärmenät. Ackumulatorerna rymmer vardera 2400 m Reningsutrustning Utsläpp till luft I pannorna är det installerad rökgasåterföringssystem för att reducera emissioner av kväveoxid från anläggningen. Rökgasåterföringssystemet återför rökgaser dvs. varm förbränningsluft till sekundärluftsystemet och kan reducera emissionerna av kväveoxid med % jämfört med kall förbränningsluft. Efter oljepannorna sitter elfilter för avskiljning av stoft från rökgaserna. Rökgaserna leds ut i en 100 meter hög ellipsformad skorsten. Det avskiljda stoftet (flygaskan) från elfiltret matas ur med skruv och samlas i containers under el-filter för vidare transport till deponi. Ny mätutrustning för att mäta emissioner till luft har installerats under hösten 2004 för att uppfylla mätkraven enligt NFS 2002:26. Under 2006 anpassade den ena pannan (OP1) till avfallsdirektivet, NFS 2002:28 för eldning av biooljor som tolkas som avfall. Utsläpp till vatten, spillvattennätet Pannorna OP1-OP2 vattensotas vid behov. Sotningsvatten som uppkommer i samband med vattensotning av oljepannorna leds till en sedimenteringsbassäng där stoft sedimenterar varpå slammet sugs upp med en så kallad slamsugare för vidare transport till deponi och det sedimenterade sotvattnet leds till spillvattennätet vilket leder till Henriksdals reningsverk. Det renade sotvattnet ph-justeras vid behov till 6-10,5 vid eldning av fossilaoljor. Vid eldning av biooljor är det inte nödvändigt med någon ph-justering av sotvattnet eftersom sotvatten från biooljor ligger inom ramen för villkoret. I värmeverket finns en totalavsaltningsanläggning för beredning av matarvatten till el och oljepannor samt spädmatningsvatten till fjärrvärmenätet. Totalavsaltningsanläggningens regenererings med saltsyra och lut varav rejektet led till neutralisationsbassäng där ph-justeras vätskan medan rundpumpning sker före utpumpning till spillvattennätet. Även vatten från laboratoriet leds ned till neutralisationsbassängen. Neutralisationsbassängen töms och rengörs från utfällda salter/slam vid behov. Slammet transporteras till deponi. 6(28)

8 Spillvatten från golvbrunnar går till en spillvattengrop med ett antal oljevarnare. Larmar en oljevarnare stoppas utpumpningen till spillvattennätet och spillvattengropen slamsugas och det oljehaltiga slammet transporteras till deponi. Inkommande vatten till anläggningen är endast stadsvatten varav behov av analys bedöms omotiverat. Från anläggningen finns inget kontinuerligt flöde av processvatten till spillvattennätet förutom ett diskontinuerligt flöde av vatten från neutralisationsbassängen. Analyser av vattnet efter oljeavskiljare är utfört 2012 och visar mycket låg oljehalt. I samband med nya villkor ( ) har bolaget utökat egenkontrollen av utsläpp till spillvattennätet. Analys på sotvatten tas en gång per år i samband med periodisk besiktning och kontrolleras på susp och ph. Det förekommer inga utsläpp av föroreningar med avloppsvatten från rökgasreningen eftersom rökgasreningen inte genererar något avloppsvatten. Avloppsvatten som utnyttjas i värmepumparna släpps ut till Saltsjön på 30 m djup Bränslelager Lagring medför mycket begränsad miljöpåverkan. Hammarbyverket har fyra cisterner på 6100 m3 (73T301), 3000 m3 (73T302), 3000 m3 (73T303), respektive 60m3 (71T311). De större används för bioolja och den mindre, 71T311, för eldningsolja (EO1). Oljan i biooljecisternerna varmhålls med hjälp av värmeslingor som är instuckna i cisternerna. Värmeslingan genomströmmas av hett vatten, system 63. Den större cisternen har en spilloljegrop på 3 m3, med oljelarm. Oljeavskiljaren är på 7 m3 med en maximal oljevolym om 2 m m3-cisternerna har en kringgående överbyggd invallning. Larm går som summalarm till kontrollrummet som kontaktar driftpersonal i beredskap. Besiktning av cisternerna görs minst vart tolfte år, då dessa uppfyller SÄIFS 1997:9 krav på korrosionsskydd. 1.2 Förändringar av verksamheten under året Inga större förändringar av verksamheten har inträffat under Verksamhetens miljöpåverkan Den huvudsakliga miljöpåverkan från Hammarbyverket utgörs av utsläpp till luft av kväveoxider och köldmedier vid läckage samt risk för bullerstörning. Vid anläggningen förekommer hantering och förvaring av flytandebränsle, kemikalier och köldmedia samt ett antal andra aktiviteter som utgör en potentiell risk för olyckor som kan få konsekvenser för miljön. Det finns rutiner för kontroller, rapportering och övningar för hantering av riskerna. Utsläpp övervakas och mäts för att förebygga oplanerad miljöpåverkan, minska befintlig miljöpåverkan samt ge underlag för ständig förbättring. 7(28)

9 2.1 Utsläpp till luft Vid beräkning av utsläppta mängder av köldmedium görs en mängdmätning på varje VP under sommaren, dvs. efter varje driftår. Den uppmätta mängden av köldmedium jämförs med föregående års mängdmätning och utläckage kan beräknas av differensen på de uppmätta mängderna. Det erhålls ständigt en mätosäkerhet vid mängdmätningen som troligtvis beror på temperaturdifferensen mellan servicetank och rörsystem och vågens mätosäkerhet samt att en viss mängd köldmedium kan ligga kvar i rören och inte räknas med. Vågsystemet består av ett kärl och ett stativ med 3 lastpunkter. Vardera ben är utrustat med lastceller av Piezotyp som är kopplade till ett summeringsinstrument. Konstruktionen är väl utförd och ger en bra möjlighet att väga köldmedia. Däremot finns begränsade möjligheter att verifiera vår fullast då det inte finns möjligheter att lasta upp kärlet med provvikter. Möjligheten att fylla kärlet med kalibreringsmedia, exempelvis vatten, är begränsat då detta kan skada våra värmepumpar. Tomvikten kan däremot verifieras enkelt genom fullständig uttömning. Vår erfarenhet av liknande installationer är att de ger en noggrannhet som är bättre än 2%. I nedanstående tabell redovisas köldmediamätningarna för driftåret 2011/ 2012 på Hammarbyverket: Tabell 1: Uppskattat läckage av köldmedium driftåret 2011/2012 Värmepump Köldmedium Läckage (kg) Läckage (%) Kvarvarande mängd Kvarvarande mängd sommaren 2012 Påfylld mängd (kg) sommaren 2011 VP1 134a VP2 R VP3 134a VP4 134a VP5 R VP6 R VP7 R Utsläppet till luft av kväveoxider, svaveldioxider, kolmonoxid och stoft mäts kontinuerligt vid Hammarbyverket. Stoft mätarna installerades i samband med föreskriften NFS 2002:26 trädde i kraft för befintliga anläggningar i slutet av november Från den 20 april 2009 följs inte NFS 2002:28 för OP1 då inget avfall förbränns (enligt överenskommelse med tillsynsmyndighet). Halterna och de totala mängderna av utsläpp till luft från oljepannorna vid Hammarbyverket redovisas i tabell 2 nedan och månadsmedelvärden för utsläpp av stoft redovisas i tabell 3. Under 2012 var förbränningsandelen av tallbeck större än under Tallbeck innehåller mer svavel än MFA (Mixed Fatty Acids), vilket medför att svavelutsläpp blir högre under 2012 i jämförelse med året innan. Tabell 2: Utsläpp till luft Hammarbyverket (28)

10 Parameter Enhet Metod* Beräknings- /Mätmetod Kommentar Miljörapport för Hammarbyverket 2012 version Utsläppspunkter och utsläppsmängd till luft OP 1 OP2 OP1+ OP2 Svavel (S) mg/mj 49,8 36,8 43,26 M OTH Kontinuerlig insitumätning Svavel(S) ton 14,6 14,28 28,9 M OTH Kontinuerlig insitumätning Kväveoxider mg/mj 49,31 51,55 50,45 M OTH Kontinuerlig insitu - (NO x) Kväveoxider (NO x) mätning ton 28,31 26,92 55,23 M OTH Kontinuerlig mätning Stoft mg/mj 1,11 5,24 3,2 M OTH Kontinuerlig mätning Stoft ton 0,84 2,61 3,44 M OTH Kontinuerlig mätning Koldioxid CO 2 fossilt ton C NRB Beräknas utifrån bränsleförbrukning och emissionsfaktor Koldioxid CO 2 biogen ton C NRB Beräknas utifrån bränsleförbrukning och emissionsfaktor * M, C eller E för metod om hur värdet tagits fram, där M = mätning (av föroreningshalter och flöden) C = beräkning (kombination av schablonvärden med förbrukning eller produktion,massbalanser) och E = uppskattning (expertbedömning eller gissning). Förutom koldioxid räknas även metan, CH 4, och lustgas, N 2 O, till växthusgaserna. Tabell 3: Beräknade månadsmedelvärden av stoftutsläpp från de oljeeldade pannorna 2012 Månad Stoftutsläpp (mg/mj tillfört bränsle) Januari 1,94 Februari 4,04 Mars 4,24 April 5,75 Maj 12,75 Juni - Juli - Augusti - September 9,33 Oktober 1,75 November 1,68 December 2, Utsläpp från transporter Utsläpp från transporter har beräknats utifrån förbrukad mängd bränsle och kemikalier samt den mängd aska som uppkommit i produktionen. Färdsträckan och transportslag har uppskattats och värden har avrundats. Utsläppsvärden per tonkm har hämtats från Nätverket för Transporter och Miljön (http://www.ntm.a.se). 9(28)

11 Tabell 4: Utsläpp från transporter vid Hammarbyverket Transportarbete lastbil (tonkm) Transportarbete fartyg (tonkm) Drivmedel (m 3 ) Drivmedel (MWh) CO 2 (ton) NO x (kg) S (kg) PM (kg) Gällande tillstånd Tillstånd till verksamheten vid Hammarbyverket har meddelats i en rad beslut från koncessionsnämnden, länsstyrelsen och miljödomstolen. Tabell 5: Gällande tillstånd för Hammarbyverket Datum Tillståndsgivand e myndighet Tillstånd enligt Koncessionsnämnden Miljöskyddslagen Beslut avser Tillstånd enligt miljöskyddslagen att uppföra och driva ett värmeverk, bestående av en värmepumpanläggning (150 MW) och tre hetvattenpannor varav en elpanna (50 MW) och två oljeeldade pannor (2*140 MW) Länsstyrelsen Miljöskyddslagen Tillstånd att installera två oljeeldade hetvattenpannor om vardera 10MW och utnyttja dessa i reserv vid haverier i de i Hammarby befintliga oljepannorna Länsstyrelsen Miljöskyddslagen Tillstånd att elda med tallbeckolja och andra flytande biooljor i OP 1 och OP 2 samt installera ett el-filter i OP Länsstyrelsen Miljöskyddslagen Tillstånd att bygga ut verksamheten med två värmepumpar om vardera MW effekt för produktion av värme Miljödomstolen Miljöskyddslagen Beslut avseende uppskjutna frågor beträffande utsläpp till luft av stoft, kväveoxider och svavel vid eldning av tallbeckolja Miljö- och Hälsoskyddsnämnden Miljöskyddslagen Beslut om undantag från kontroller enligt föreskrift om avfallsförbränning. (NFS 2002:28 9 andra stycket). 10(28)

12 Datum Tillståndsgivand e myndighet Tillstånd enligt Länsstyrelsen Lagen om utsläpp av koldioxid (SFS 2004:656) Beslut avser Tillstånd till utsläpp av koldioxid Miljödomstolen Miljöbalken Kompletterande villkor för anpassning till IPPC Statsbyggnadsnämnden Tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Lag (1998:868) om brandfarliga och explosiva varor 11(28)

13 3.1 Anmälda ändringar under året Fortum Värme har under 2012 konverterat värmepump 5 från R22 till R134a på Hammarby värmeverk. 3.2 Föreläggande och förbud Inga förelägganden har inkommit under Tillsynsmyndigheter Tabell 6: Tillsynsutövande myndigheter per tillstånd för Hammarbyverket Tillsynsmyndighet Tillsyn avser Miljöförvaltningen Länsstyrelsen Brandförsvaret Miljötillstånd Tillstånd för utsläpp av koldioxid Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 4 Villkorsefterlevnad 4.1 Tillståndsgiven och faktisk produktion Bränsle Huvudbränsle till oljepannorna under året har varit biooljor: tallbecksolja och MFA. Som tändgas används gasol. Vid start och stopp samt torkeldning används eldningsolja 1 (Eo1). Oljan kontrolleras i Fortum Värmes oljedepå vid Värtahamnen. Bränsleförbrukning och bränslekaraktäristika redovisas i tabell 7 nedan. De biooljor som eldades under 2012 var mycket likartade till värmevärde, densitet osv. I jämförelse med året innan har andelen tallbecksolja ökat och MFA minskat. Innan inköp görs av biooljor genomförs bedömningar av huruvida dessa stämmer med bränslespecifikationen - ett slags ramverk Fortum Värme erfarenhetsmässigt tagit fram där tillåtna/möjlig variation i värmevärde, densitet, svavelhalt, askinnehåll, viskositet osv finns angivet. 12(28)

14 Tabell 7: Bränsleförbrukning vid Hammarbyverket jämfört med föregående år. Bränsle Mängd/Volym MWh Mängd/Volym MWh Eldningsolja, Nm Bioolja, MFA Nm Bioolja, tallbeck Nm Elförbrukning till VP Produktion Hammarbyverket har inga tillståndbegränsningar när det gäller produktion. Den totala värmeproduktionen vid Hammarbyverket uppgick till GWh, huvuddelen från värmepumpar. Tabell 8: Produktion av värme med olika bränslen vid Hammarbyverket i MWh 2012 jämfört med föregående år Anläggningsdel Produktion (GWh) Drifttid (timmar) Produktion (GWh) Drifttid (timmar) Värmepump 1 (VP 1) VP VP VP 4 Tot: Tot: VP VP VP Oljepanna 1, OP Tot: 238 Tot: 271 Oljepanna 2, OP Elpanna 1, EP 1 Elpanna 2, EP 2 Tot: 0,84 Tot: 54 Tot: 0,50 Tot: 18 Tabell 9: Vattenförbrukning vid Hammarbyverket i m3 år 2012 Avloppstyp Mängd i m 3, 2012 Recipient Total vattenförbrukning I pannprocessen avlopp - Fjärrvärmenät mark - Duschar, toa osv avlopp Den ökade vattenförbrukningen beror på spädmatningen av fjärrvärmenätet har ökat i Hammarby Orsaken till den ökade spädmatningen är att det vi alltid väljer den anläggning som för stunden kan producera vattnet effektivast och mest skonsamt för miljön. Turordningen är Högdalen, Igelsta, Hammarby och sist Värtan. 13(28)

15 4.2 Villkor i miljötillstånd Nedan följer en redovisning av de villkor som gäller för Hammarbyverket samt hur och vart och ett av dessa villkor har uppfyllts Allmänna villkor (KN-beslut , Villkor nr 1) Om annat ej följer av vad nedan sägs skall utbyggnaden av värmeverket genomföras och verksamheten vid verket - inklusive åtgärder för att begränsa vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen - bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angett eller åtagit sig. Mindre ändring av process eller reningsförfarande m.m. får dock vidtas efter godkännande av länsstyrelsen. Som förutsättning för länsstyrelsens godkännande skall gälla att ändringen bedöms inte kunna medföra ökning av föroreningar eller annan störning till följd av verksamheten. Om länsstyrelsen inte godkänner föreslagen ändring, äger bolaget underställa frågan koncessionsnämnden för avgörande. Haveripannorna (LS-beslut , Villkor nr 1) Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med vad bolaget uppgett eller åtagit sig i ärendet. Kommentar: Verksamheten har bedrivits i huvudsaklig överenskommelse med vad bolaget angivit i samband med miljöprövningar Driftvillkor (LS-beslut ) 2 Förbränning av tallbeckolja eller andra flytande biooljorn får ske endast om rökgaserna avleds via avancerad stoftavskiljning. Kommentar: Vid förbränning av biooljor avleds rökgaserna genom en skorsten via elfilter. (MD ) 1 Värmeproduktion baserad på fossil eldningsolja får normalt ske endast vid spetseller reservdrift. Omfattningen av sådan värmeproduktion skall årligen följas upp och redovisas i miljörapporten. Behovet av mer reguljär värmeproduktion baserad på fossil eldningsolja skall anmälas till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten bemyndigas att efter sådan anmälan meddela villkor för begränsning av utsläpp till luft av svavel, stoft och kväveoxider från fossileldningsoljeeldning. Bolaget berättigas att installera den reningsutrustning som krävs för att innehålla ett sålunda meddelat villkor. 14(28)

16 Villkor nr Villkorstext Kommentar: Produktionen har skett i huvudsaklig överensstämmelse med villkoret. Eldningsolja 1 har använts endast vid start och stop och torkeldning av pannorna Utsläpp till vatten (MD ) 2 Sotvatten får endast avledas till spillvattennätet via sedimenteringsbassäng eller motsvarande anordning. Halten suspenderade ämnen och ph i utgående vatten till spillvatten får som riktvärde inte överstiga 10 mg/l respektive ligga inom intervallen 6,5-11. Kommentar: Mätning av suspenderande ämnen och ph sker momentant vid utsläppstillfället. Vid höga halter suspenderande ämnen körs vattnet bort med tankbil. (MD ) 3 Oljehalten i utgående vatten från oljeavskiljare får som riktvärde inte överstiga 50 mg/l. Kommentar: Oljeindex i utgående vatten har vid mättillfället understigit riktvärdet (mätresultat < 0,05mg/l) Utsläpp till luft Utsläpp av stoft (KN-beslut ) 2 Utsläppet av stoft från oljeeldade pannor får ej överskrida 1,0 g per kg olja som månadsmedelvärde. Kommentar: Villkoret kan anses icke gällande då ett nyare villkor stipulerar lägre emissionsnivå vid eldning med bio-olja. (Miljödomstolen ) 1 Utsläppet av stoft får som månadsmedelvärde och riktvärde uppgå till högst 13 mg per MJ tillfört bränsle (avser tallbeckolja). Kommentar: Under året har riktvärdet följts upp genom kontinuerlig mätning vilket redovisas i tabell 3. Alla månadsmedelvärden innehölls. 15(28)

17 Villkor nr Villkorstext Utsläpp av svavel (Miljödomstolen ) 2 Utsläppet av svavel från eldning med tallbeckolja och andra flytande biooljor får som årsmedelvärde uppgå till högst 50 mg/mj tillfört bränsle. Kommentar: Utsläppet av svavel har kontrollerats genom kontinuerlig mätning och uppgick till 43,26 mg S/MJ tillfört energi för OP1 och OP2 som årsmedelvärde. Villkoret innehålls således. Utsläpp av kväveoxider (Miljödomstolen ) 3 Utsläppet till luft av kväveoxider vid eldning av tallbecksolja och andra biooljor får som årsmedelvärde uppgå till högst 60 mg NO 2 /MJ tillfört bränsle. Kommentar: Utsläppet av NOx har kontrollerats genom kontinuerlig mätning och uppkom till 50,45 mg NOx/MJ tillfört energi för OP1 och OP2, som årsmedelvärde. Villkoret innehålls således. Utsläpp av köldmedier (MD ) 7 Läckaget av köldmedium från värmepumpsaggregaten får som riktvärde och år inte överstiga två procent av installerad mängd R134a och tre procent av installerad mängd R22. Riktvärdeberäkningen skall baseras på ett rullande medelvärde för de tre senaste kalenderåren. Kommentar: Köldmedieläckaget kontrolleras årligen genom vägning av aggregaten. För var läckaget av R134a 1 % som ett rullande 3 års medelvärde. Läckaget av R22 var 1 % som ett rullande 3 års medelvärde. Villkoret anses innehållas. 16(28)

18 4.2.5 Ventilationsluft (LS-beslut ) 6 Bolaget är skyldigt att vidta åtgärder för att motverka lukt från lagring och hantering av tallbeckolja och andra flytande biooljorn i huvudsak på det sätt som bolaget redovisat i ansökan. Länsstyrelsen överlåter enligt 20 miljöskyddslagen åt tillsynsmyndigheten att meddela närmare föreskrifter om sådana. Kommentar: AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad har vidtagit erforderliga installationer för att motverka lukt från lagring och hantering av tallbeckolja och bränslefetter. Inga klagomål på lukt från biooljor har inkommit från närboende i området under Buller (KN-beslut ) 5 Bolaget skall innehålla naturvårdsverkets riktlinjer (1978:5) för externt industribuller vid nyetablering. (I NVV riktlinjer 1978:5 står bl a : Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostäder än: 50 db(a) vardagar (kl ) 40 db(a) nattetid (kl ) 45 db(a) under övrig tid. Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av järnskrot etc eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera skall för den ekvivalenta ljudnivån ett värde 5 dba-enheter lägre än vad som anges i tabellen tillämpas.) Kommentar: Villkoret kontrolleras i enlighet med kontrollprogrammet. Hammarbyverket innehåller naturvårdsverkets riktlinjer (1978:5) för externt industribuller vid nyetablering. Externa bullermätningar utförs vid tillfällen då fartyg anlöper hamnen för första gången. Transport till Hammarbyverket förbjuds om fartyg överskrider bullervillkor. Under 2012 inkom det 2 st klagomål på missljud från Hammarbyverket. Vid vidare undersökning för första överskridandet visade det sig att missljudet orsakades av en sugbil som sög stoft från en igensatt ficka i elfilteret på panna 2. Placeringen av sugbilen flyttas för att minska bullerrisken i framtiden. Det andra klagomålet orsakades av drift av en tillfällig hjälpmotor vid lossning. Detta pga originalkablarna stulits. Problemet är åtgärdat och driften är i normaldrift. Villkoret anses innehållas Kontroll 17(28)

19 (KN-beslut ) 6 Bolaget skall inom tid som länsstyrelsen bestämmer upprätta och till länsstyrelsen för fastställelse inge förslag till kontrollprogram avseende uppförandet och driften av värmeverket samt recipientförhållanden. I fråga om bolagets skyldighet att lämna tillsynsmyndighet upplysningar om verksamheten och utföra eller bekosta för tillsynens fullgörande behövliga undersökningar gäller i övrigt bestämmelserna i 43, 48 och 49 miljöskyddslagen. Beträffande utsläppet av utnyttjat avloppsvatten i Saltsjön erinras Stockholms vatten- och avloppsverk samt länsstyrelsen om behovet av erforderliga kontrollåtgärder Kommentar: Ett kontrollprogram upprättades under Bolaget har meddelat att miljöinstruktionen "Övervakning och Mätning" för Hammarbyverket har ersatt kontrollprogrammet Energieffektivisering (MD ) 4 Bolaget skall genomföra effektivisering och hushållning sträva efter att minska den egna energianvändningen i verksamheten. Energianvändningen skall följas och årligen rapporters till tillsynsmyndigheten. Kommentar: Arbetet med energieffektivisering redovisas i avsnitt 8.1. Villkoret anses innehållas Avfall (MD ) 4 Åtgärder skall fortlöpande vidtas för att minska mängden avfall som uppkommer i verksamheten. Kommentar: De avfallsmängder som uppkommer är i första hand förbränningsrester och slam från sotvattenbassäng. Arbete pågår med att förbättra avskiljningen av suspenderande ämnen i sotvattenbassängen för att kunna minska mängden sotvatten som körs till deponi. Uppkomna avfallsmängder redovisas i avsnitt 10. För att minska mängden sotvatten har Hammarbyverket under 2011 testat att återföra sotvattnet till processen genom att använda det till vatteninsprutning på brännarna till oljepannorna. Vatten sprutas in för att sänka tempen på lågan och minska bildandet av termisk NOx. Detta har fungerat bra och Fortum avser att fortsätta med detta förfarande under 2012 och framöver. Villkoret anses innehållas. 18(28)

20 Avveckling (MD ) 6 Bolaget skall i god tid före nedläggning av verksamheten inge en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten. Kommentar: Ej aktuellt då planer på nedläggning ej föreligger. 4.3 Efterlevnad av NFS 2002:26 Föreskriften reglerar utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med tillförd effekt över 50 MW. Utsläppsgränsvärdena enligt föreskriften började gälla för OP1 och OP2 år För uppfyllande av utsläppsvillkor gäller att under ett kalenderår och under den faktiska drifttiden: Inte något medelvärde för en kalendermånad överskrider utsläppsgränsvärdena i tabell nedan. Minst 97 % av samtliga 48-timmarsmedelvärden avseende SO2 och stoft uppgår till högst utsläppsgränsvärdena i tabell nedan. Minst 95 % av samtliga 48-timmarsmedelvärden avseende NOx uppgår till högst utsläppsgränsvärdena i tabell nedan. Utsläppsgränsvärden enligt NFS 2002:26 Parameter Utsläppsgränsvärde Anmärkning Stoft 50 mg/nm3 50 mg/nm3 vid 3% O2 motsvarar ca 13 mg/mj Svavel (S) 190 mg/mj NOx 450 mg/nm3 450 mg/nm3 vid 3% O2 motsvarar ca 120 mg/mj Den kontinuerliga övervakningen sker enligt föreskriften och är utformad för att säkerställa att gällande gränsvärden inte överskrids. Under året har gränsvärdena i NFS 20002:26 innehållits. 4.4 Efterlevnad av NFS 2002:28 Avfallsklassade oljor har inte förbränts under 2012 i Hammarbyverket. Den 20 april 2009 fick bolaget dispens från tillsynsmyndigheten om efterlevnad NFS 2002:28. 19(28)

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Miljörapport 2012. Skarpnäck värmeverk

Miljörapport 2012. Skarpnäck värmeverk Miljörapport 2012 Skarpnäck värmeverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 2 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Miljörapport Gasturbin G5

Miljörapport Gasturbin G5 Miljörapport 2012 Gasturbin G5 MILJÖRAPPORT 2012, GASTURBIN G5 AB FORTUM VÄRME SAMÄGT MED STOCKHOLMS STAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 3 1.1.1 Lokalisering...

Läs mer

Miljörapport 2010 Orminge Panncentral

Miljörapport 2010 Orminge Panncentral Miljörapport 2010 Orminge Panncentral INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 2 1.1.1 Lokalisering... 2 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 för VÅRBERG PC AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, mars 2011 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Vårberg...3 1. Verksamhetsbeskrivning...3

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport 2012. Farmen panncentral

Miljörapport 2012. Farmen panncentral Miljörapport 2012 Farmen panncentral INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 1 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 1 1.1.1 Lokalisering... 1 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2010 Bredäng värmecentral

Miljörapport 2010 Bredäng värmecentral Miljörapport 2010 Bredäng värmecentral INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 2 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport 2012. Liljeholmens hetvattencentral

Miljörapport 2012. Liljeholmens hetvattencentral Miljörapport 2012 Liljeholmens hetvattencentral INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 2 1.1.1 Lokalisering... 2 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2010 Årsta värmeverk

Miljörapport 2010 Årsta värmeverk Miljörapport 2010 Årsta värmeverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 2 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Sammanfattning Björndammens panncentral

Sammanfattning Björndammens panncentral Sammanfattning Björndammens panncentral I den här rapporten beskrivs verksamheten på Björndammens panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Miljörapport Hällefors Värme AB. Hällefors Värme AB

Miljörapport Hällefors Värme AB. Hällefors Värme AB Miljörapport 2012 Hällefors Värme AB Hällefors Värme AB Saxhyttevägen 12, 712 34 Hällefors Växel 0200-75 16 50 info@varmevarden.se www.varmevarden.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral Miljörapport 2015 Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2015. En sammanfattning över drift- och emissionsdata

Läs mer

Miljörapport 2010 Danderyds sjukhus panncentral

Miljörapport 2010 Danderyds sjukhus panncentral Miljörapport 2010 Danderyds sjukhus panncentral INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 2 1.1.1 Lokalisering... 2 1.1.2 Teknisk beskrivning av

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2012. Orminge panncentral

Miljörapport 2012. Orminge panncentral Miljörapport 2012 Orminge panncentral INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 2 1.1.1 Lokalisering... 2 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Allmän beskrivning av verksamheten... 3 3 Yrkanden

Läs mer

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Sammanfattning Tynnereds panncentral

Sammanfattning Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Textdel 2015 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Skutskär reservanläggning

Skutskär reservanläggning Årsrapport Miljö 2016 Skutskär reservanläggning Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Skutskärs fjärrvärmenäts reservanläggning

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2010 Farmen Panncentral

Miljörapport 2010 Farmen Panncentral Miljörapport 2010 Farmen Panncentral INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 1 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 1 1.1.1 Lokalisering... 1 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Mackmyra biobränslepanna

Mackmyra biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Mackmyra biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Mackmyra biobränsleanläggning Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Miljörapport 2010 Vilundaverket

Miljörapport 2010 Vilundaverket Miljörapport 2010 Vilundaverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 2 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Miljörapport Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC)

Miljörapport Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC) Miljörapport 2011 Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC) TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn:

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Miljörapport 2011 Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2010 Liljeholmens hetvattencentral

Miljörapport 2010 Liljeholmens hetvattencentral Miljörapport 2010 Liljeholmens hetvattencentral INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 2 1.1.1 Lokalisering... 2 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Miljörapport 2012. Vilundaverket

Miljörapport 2012. Vilundaverket Miljörapport 2012 Vilundaverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 2 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING...

VERKSAMHETSBESKRIVNING... version INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 1.1 LOKALISERING... 4 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR... 4 Pannor... 4 Reningsutrustning... 5 Bränsle... 5 1.3 PRODUKTION

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Bergby biobränslepanna

Bergby biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Bergby biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Bergby biobränsleanläggning Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

RAPPORT. Bilaga A. Hammarbyverket, Teknisk beskrivning. AB FORTUM VÄRME samägt. Sweco Industry AB. Monika Bubholz, Helena Kvist

RAPPORT. Bilaga A. Hammarbyverket, Teknisk beskrivning. AB FORTUM VÄRME samägt. Sweco Industry AB. Monika Bubholz, Helena Kvist Bilaga A RAPPORT AB FORTUM VÄRME samägt Uppdragsnummer 1331251400 TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR HAMMARBYVERKET TEKNISK BESKRIVNING Karlstad 2012-10-26 Sweco Industry AB Monika Bubholz, Helena Kvist 1 (29) ra04s

Läs mer

Hedesunda biobränslepanna

Hedesunda biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Hedesunda biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Hedesunda biobränsleanläggning

Läs mer

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG Årsrapport 2014 Hetvattencentralen BORENSBERG Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Miljörapport Bredäng värmecentral

Miljörapport Bredäng värmecentral Miljörapport 2012 Bredäng värmecentral INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 2 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Miljörapport 2010 Skarpnäck värmeverk

Miljörapport 2010 Skarpnäck värmeverk Miljörapport 2010 Skarpnäck värmeverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 2 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Ockelbo fjärrvärmecentral

Ockelbo fjärrvärmecentral Årsrapport Miljö 2016 Ockelbo fjärrvärmecentral Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Ockelbo fjärrvärmecentral Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Miljörapport Farsta värmeverk

Miljörapport Farsta värmeverk Miljörapport 2012 Farsta värmeverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 2 1.1.1 Lokalisering... 2 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar... 3

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Miljörapport 2010 Farsta värmeverk

Miljörapport 2010 Farsta värmeverk Miljörapport 2010 Farsta värmeverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 2 1.1.1 Lokalisering... 2 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar... 3

Läs mer

Ludvigsbergs värmeverk

Ludvigsbergs värmeverk Miljörapport 2012 Ludvigsbergs värmeverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 2 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Sida 1 av 5 Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Ägarbyte Verksamheten namn Organisationsnummer

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer