Miljörapport Hammarbyverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2012. Hammarbyverket"

Transkript

1 Miljörapport 2012 Hammarbyverket

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING Lokalisering Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar Reningsutrustning Bränslelager FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN UNDER ÅRET VERKSAMHETENS MILJÖPÅVERKAN UTSLÄPP TILL LUFT UTSLÄPP FRÅN TRANSPORTER GÄLLANDE TILLSTÅND ANMÄLDA ÄNDRINGAR UNDER ÅRET FÖRELÄGGANDE OCH FÖRBUD TILLSYNSMYNDIGHETER VILLKORSEFTERLEVNAD TILLSTÅNDSGIVEN OCH FAKTISK PRODUKTION Bränsle Produktion VILLKOR I MILJÖTILLSTÅND Allmänna villkor Driftvillkor Utlsäpp till vatten Utsläpp till luft Ventilationsluft Buller Kontroll Energieffektivisering Avfall Avveckling EFTERLEVNAD AV NFS 2002: EFTERLEVNAD AV NFS 2002: UTFÖRDA MÄTNINGAR OCH BESIKTNINGAR UNDER ÅRET SAMMANFATTNING AV RESULTATET AV MÄTNINGAR BETYDANDE ÅTGÄRDER GÄLLANDE DRIFT OCH UNDERHÅLL FORTUM VÄRME HAMMARBYVERKET TILLBUD OCH STÖRNINGAR, SAMT VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTGÄRDER SOM HAR VIDTAGITS FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN ÅTGÄRDER FÖR ENERGIHUSHÅLLNING/EFFEKTIVISERING Fortum Värme Hammarbyverket ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RÅVARUFÖRBRUKNINGEN...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 9 KEMISKA PRODUKTER FORTUM VÄRME HAMMARBYVERKET...24

3 10 AVFALLSMÄNGDER RISKHANTERING FORTUM VÄRME HAMMARBYVERKET MILJÖPÅVERKAN FRÅN VERKSAMHETENS PRODUKTER ÖVRIG INFORMATION UNDERSKRIFT (28)

4 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Verksamhetens inriktning och lokalisering Hammarbyverket är en av basproduktionsanläggning i Stockholms södra fjärrvärme-nät som bl.a. försörjer stadsdelarna Södermalm, Sickla, Nacka Forum, Orminge, Årsta, Liljeholmen, Hammarby-höjden, Björkhagen, Kärrtorp, Bagarmossen, Skarpnäck och delar av Enskede och Västberga. Hammarbyverket är även en basproduktionsanläggning för fjärrkyla som ombesörjer Södermalm, Liljeholmen, Hammarby Sjöstad samt Globenområdet med kyla. I Stockholms södra fjärrvärmenät ingår ytterligare en basanläggning, Högdalenverket, och ett antal mindre värmeverk som fungerar som spets- och reservanläggningar. De mindre anläggningarna har tidigare använts för att producera fjärrvärme i egna lokala nät under södra fjärrvärmenätets uppbyggnad. Exempel på oljeeldade anläggningar knutna till södra fjärrvärmenätet är Liljeholmen HVC, Ludvigsberg värmeverk, Skarpnäcks värmeverk och Årsta värmeverk. Hammarbyverket produktionsenheter består av värmepumpar, fjärrkyla-anläggningen, oljepannor och elpannor Lokalisering Hammarbyverket är beläget i ett område i västra delen av södra Hammarbyhamnen i Stockholm. Det bostadskvarter som ligger närmast Hammarbyverket på norra sidan om Hammarbykanalen är det stora bostadskvarteret Tullstugan. Väster om det ligger Tullgårdsskolan och bakom den ligger Tullgårdsparken. Öster om Tullstugan ligger också två stora bostadskvarter utmed Hammarbykanalen. Avståndet till närmaste bostadsbebyggelse i söder är Hammarbyhöjden på cirka 100 meters avstånd från värmepumpanläggningen. En karta över Fortums fjärrvärmenät i Storstockholm inklusive Hammarbyverket visas i figur 1. 3(28)

5 Figur 1 Karta över Fortums fjärrvärmenät i Storstockholm Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar Hammarbyverket består av värmepumpar, fjärrkyla-anläggning, elpannor och oljepannor. Värmepumparna svarar för basproduktion av värme till fjärrvärmenätet och övriga enheter svarar för reserv- och spetsproduktion. Det finns sju stycken värmepumpar, en på ca 25 MW, fyra på vardera ca 30 MW och två på vardera c:a 40 MW. Fyra av värmepumparna togs i drift 1986 och den femte togs i drift 1991 och ytterligare två togs i drift under Under 1998 togs fjärrkylaanläggningen på ungefär 23 MW. Renat avloppsvatten från Henriksdals reningsverk leds i bergtunnlar till en bassäng placerad under värmepumparna i Hammarbyverket. Från denna bassäng pumpas avloppsvattnet vidare till värmepumparnas förångare. I förångarna kyls avloppsvattnet samtidigt som köldmediet tar upp värme och förångas. Trycket i det förångade köldmediet ökas därefter i en eldriven kompressor varpå köldmedieångan kyls ned av fjärrvärmevatten och kondenserar i en kondensor. Det kylda avloppsvattnet, spillkyla leds till fjärrkyla-anläggningen och genom tryckväxlare vilket av ger kyla till fjärrkylnätet och 4(28)

6 kylan distribueras till kunder på nätet. Efter att avloppsvattnet har passerat fjärrkylaanläggningen leds avloppsvattnet åter till Henriksdals reningsverk. Figur 2 visar en principskiss av en värmepump. Abonnenter Värmeverk C C C Kondensor Kompressor Gas Vätska Strypning Förångare C 0,5-11 C Reningsverk Figur 2 Principskiss av värmepump De två senast installerade värmepumparna är försedda med så kallade strilförångare, vilket innebär att temperaturen på avloppsvattnet kan tas ned till cirka 1 C efter förångarna. Spillkyla som uppstår i anläggningen tas tillvara och distribueras till kunder i ett fjärrkylanät. I fyra av värmepumpar används köldmedium R22. Varje värmepump innehåller cirka 23 ton köldmedium med en installerad effekt vardera på 30 MW. I tre av värmepumparna används det klorfria köldmediet R134a, var av den ena ca 25 MW och två på ca 40 MW vardera. Det huvudsakliga bränslet i oljepannorna är biooljor som togs i drift 1987, då med fossil eldningsolja. Pannorna är utrustade med rotationsbrännare och panneffekten har uppgraderats från 80 MW till 100 MW vardera under Uppgraderingen av oljepannorna har gett den effekt att värmepumparna (VP) kan utnyttjas bättre med högre verkningsgrad, eftersom värmen från VP spetsas av oljepannorna för att ge höggradig värme till fjärrvärmenätet. 5(28)

7 En vattenturbin som kan återvinna hälften av den effekt som åtgår att pumpa avloppsvattnet till värmepumparna finns installerad i spillvattensystemet. Den nominella effekten på vattenturbinen är 315 kw. För att jämna ut dygnsvariationerna och därmed ge en jämnare drift av anläggningen är två stycken hetvattenackumulatorer kopplade till Hammarbyverkets fjärrvärmenät. Ackumulatorerna rymmer vardera 2400 m Reningsutrustning Utsläpp till luft I pannorna är det installerad rökgasåterföringssystem för att reducera emissioner av kväveoxid från anläggningen. Rökgasåterföringssystemet återför rökgaser dvs. varm förbränningsluft till sekundärluftsystemet och kan reducera emissionerna av kväveoxid med % jämfört med kall förbränningsluft. Efter oljepannorna sitter elfilter för avskiljning av stoft från rökgaserna. Rökgaserna leds ut i en 100 meter hög ellipsformad skorsten. Det avskiljda stoftet (flygaskan) från elfiltret matas ur med skruv och samlas i containers under el-filter för vidare transport till deponi. Ny mätutrustning för att mäta emissioner till luft har installerats under hösten 2004 för att uppfylla mätkraven enligt NFS 2002:26. Under 2006 anpassade den ena pannan (OP1) till avfallsdirektivet, NFS 2002:28 för eldning av biooljor som tolkas som avfall. Utsläpp till vatten, spillvattennätet Pannorna OP1-OP2 vattensotas vid behov. Sotningsvatten som uppkommer i samband med vattensotning av oljepannorna leds till en sedimenteringsbassäng där stoft sedimenterar varpå slammet sugs upp med en så kallad slamsugare för vidare transport till deponi och det sedimenterade sotvattnet leds till spillvattennätet vilket leder till Henriksdals reningsverk. Det renade sotvattnet ph-justeras vid behov till 6-10,5 vid eldning av fossilaoljor. Vid eldning av biooljor är det inte nödvändigt med någon ph-justering av sotvattnet eftersom sotvatten från biooljor ligger inom ramen för villkoret. I värmeverket finns en totalavsaltningsanläggning för beredning av matarvatten till el och oljepannor samt spädmatningsvatten till fjärrvärmenätet. Totalavsaltningsanläggningens regenererings med saltsyra och lut varav rejektet led till neutralisationsbassäng där ph-justeras vätskan medan rundpumpning sker före utpumpning till spillvattennätet. Även vatten från laboratoriet leds ned till neutralisationsbassängen. Neutralisationsbassängen töms och rengörs från utfällda salter/slam vid behov. Slammet transporteras till deponi. 6(28)

8 Spillvatten från golvbrunnar går till en spillvattengrop med ett antal oljevarnare. Larmar en oljevarnare stoppas utpumpningen till spillvattennätet och spillvattengropen slamsugas och det oljehaltiga slammet transporteras till deponi. Inkommande vatten till anläggningen är endast stadsvatten varav behov av analys bedöms omotiverat. Från anläggningen finns inget kontinuerligt flöde av processvatten till spillvattennätet förutom ett diskontinuerligt flöde av vatten från neutralisationsbassängen. Analyser av vattnet efter oljeavskiljare är utfört 2012 och visar mycket låg oljehalt. I samband med nya villkor ( ) har bolaget utökat egenkontrollen av utsläpp till spillvattennätet. Analys på sotvatten tas en gång per år i samband med periodisk besiktning och kontrolleras på susp och ph. Det förekommer inga utsläpp av föroreningar med avloppsvatten från rökgasreningen eftersom rökgasreningen inte genererar något avloppsvatten. Avloppsvatten som utnyttjas i värmepumparna släpps ut till Saltsjön på 30 m djup Bränslelager Lagring medför mycket begränsad miljöpåverkan. Hammarbyverket har fyra cisterner på 6100 m3 (73T301), 3000 m3 (73T302), 3000 m3 (73T303), respektive 60m3 (71T311). De större används för bioolja och den mindre, 71T311, för eldningsolja (EO1). Oljan i biooljecisternerna varmhålls med hjälp av värmeslingor som är instuckna i cisternerna. Värmeslingan genomströmmas av hett vatten, system 63. Den större cisternen har en spilloljegrop på 3 m3, med oljelarm. Oljeavskiljaren är på 7 m3 med en maximal oljevolym om 2 m m3-cisternerna har en kringgående överbyggd invallning. Larm går som summalarm till kontrollrummet som kontaktar driftpersonal i beredskap. Besiktning av cisternerna görs minst vart tolfte år, då dessa uppfyller SÄIFS 1997:9 krav på korrosionsskydd. 1.2 Förändringar av verksamheten under året Inga större förändringar av verksamheten har inträffat under Verksamhetens miljöpåverkan Den huvudsakliga miljöpåverkan från Hammarbyverket utgörs av utsläpp till luft av kväveoxider och köldmedier vid läckage samt risk för bullerstörning. Vid anläggningen förekommer hantering och förvaring av flytandebränsle, kemikalier och köldmedia samt ett antal andra aktiviteter som utgör en potentiell risk för olyckor som kan få konsekvenser för miljön. Det finns rutiner för kontroller, rapportering och övningar för hantering av riskerna. Utsläpp övervakas och mäts för att förebygga oplanerad miljöpåverkan, minska befintlig miljöpåverkan samt ge underlag för ständig förbättring. 7(28)

9 2.1 Utsläpp till luft Vid beräkning av utsläppta mängder av köldmedium görs en mängdmätning på varje VP under sommaren, dvs. efter varje driftår. Den uppmätta mängden av köldmedium jämförs med föregående års mängdmätning och utläckage kan beräknas av differensen på de uppmätta mängderna. Det erhålls ständigt en mätosäkerhet vid mängdmätningen som troligtvis beror på temperaturdifferensen mellan servicetank och rörsystem och vågens mätosäkerhet samt att en viss mängd köldmedium kan ligga kvar i rören och inte räknas med. Vågsystemet består av ett kärl och ett stativ med 3 lastpunkter. Vardera ben är utrustat med lastceller av Piezotyp som är kopplade till ett summeringsinstrument. Konstruktionen är väl utförd och ger en bra möjlighet att väga köldmedia. Däremot finns begränsade möjligheter att verifiera vår fullast då det inte finns möjligheter att lasta upp kärlet med provvikter. Möjligheten att fylla kärlet med kalibreringsmedia, exempelvis vatten, är begränsat då detta kan skada våra värmepumpar. Tomvikten kan däremot verifieras enkelt genom fullständig uttömning. Vår erfarenhet av liknande installationer är att de ger en noggrannhet som är bättre än 2%. I nedanstående tabell redovisas köldmediamätningarna för driftåret 2011/ 2012 på Hammarbyverket: Tabell 1: Uppskattat läckage av köldmedium driftåret 2011/2012 Värmepump Köldmedium Läckage (kg) Läckage (%) Kvarvarande mängd Kvarvarande mängd sommaren 2012 Påfylld mängd (kg) sommaren 2011 VP1 134a VP2 R VP3 134a VP4 134a VP5 R VP6 R VP7 R Utsläppet till luft av kväveoxider, svaveldioxider, kolmonoxid och stoft mäts kontinuerligt vid Hammarbyverket. Stoft mätarna installerades i samband med föreskriften NFS 2002:26 trädde i kraft för befintliga anläggningar i slutet av november Från den 20 april 2009 följs inte NFS 2002:28 för OP1 då inget avfall förbränns (enligt överenskommelse med tillsynsmyndighet). Halterna och de totala mängderna av utsläpp till luft från oljepannorna vid Hammarbyverket redovisas i tabell 2 nedan och månadsmedelvärden för utsläpp av stoft redovisas i tabell 3. Under 2012 var förbränningsandelen av tallbeck större än under Tallbeck innehåller mer svavel än MFA (Mixed Fatty Acids), vilket medför att svavelutsläpp blir högre under 2012 i jämförelse med året innan. Tabell 2: Utsläpp till luft Hammarbyverket (28)

10 Parameter Enhet Metod* Beräknings- /Mätmetod Kommentar Miljörapport för Hammarbyverket 2012 version Utsläppspunkter och utsläppsmängd till luft OP 1 OP2 OP1+ OP2 Svavel (S) mg/mj 49,8 36,8 43,26 M OTH Kontinuerlig insitumätning Svavel(S) ton 14,6 14,28 28,9 M OTH Kontinuerlig insitumätning Kväveoxider mg/mj 49,31 51,55 50,45 M OTH Kontinuerlig insitu - (NO x) Kväveoxider (NO x) mätning ton 28,31 26,92 55,23 M OTH Kontinuerlig mätning Stoft mg/mj 1,11 5,24 3,2 M OTH Kontinuerlig mätning Stoft ton 0,84 2,61 3,44 M OTH Kontinuerlig mätning Koldioxid CO 2 fossilt ton C NRB Beräknas utifrån bränsleförbrukning och emissionsfaktor Koldioxid CO 2 biogen ton C NRB Beräknas utifrån bränsleförbrukning och emissionsfaktor * M, C eller E för metod om hur värdet tagits fram, där M = mätning (av föroreningshalter och flöden) C = beräkning (kombination av schablonvärden med förbrukning eller produktion,massbalanser) och E = uppskattning (expertbedömning eller gissning). Förutom koldioxid räknas även metan, CH 4, och lustgas, N 2 O, till växthusgaserna. Tabell 3: Beräknade månadsmedelvärden av stoftutsläpp från de oljeeldade pannorna 2012 Månad Stoftutsläpp (mg/mj tillfört bränsle) Januari 1,94 Februari 4,04 Mars 4,24 April 5,75 Maj 12,75 Juni - Juli - Augusti - September 9,33 Oktober 1,75 November 1,68 December 2, Utsläpp från transporter Utsläpp från transporter har beräknats utifrån förbrukad mängd bränsle och kemikalier samt den mängd aska som uppkommit i produktionen. Färdsträckan och transportslag har uppskattats och värden har avrundats. Utsläppsvärden per tonkm har hämtats från Nätverket för Transporter och Miljön (http://www.ntm.a.se). 9(28)

11 Tabell 4: Utsläpp från transporter vid Hammarbyverket Transportarbete lastbil (tonkm) Transportarbete fartyg (tonkm) Drivmedel (m 3 ) Drivmedel (MWh) CO 2 (ton) NO x (kg) S (kg) PM (kg) Gällande tillstånd Tillstånd till verksamheten vid Hammarbyverket har meddelats i en rad beslut från koncessionsnämnden, länsstyrelsen och miljödomstolen. Tabell 5: Gällande tillstånd för Hammarbyverket Datum Tillståndsgivand e myndighet Tillstånd enligt Koncessionsnämnden Miljöskyddslagen Beslut avser Tillstånd enligt miljöskyddslagen att uppföra och driva ett värmeverk, bestående av en värmepumpanläggning (150 MW) och tre hetvattenpannor varav en elpanna (50 MW) och två oljeeldade pannor (2*140 MW) Länsstyrelsen Miljöskyddslagen Tillstånd att installera två oljeeldade hetvattenpannor om vardera 10MW och utnyttja dessa i reserv vid haverier i de i Hammarby befintliga oljepannorna Länsstyrelsen Miljöskyddslagen Tillstånd att elda med tallbeckolja och andra flytande biooljor i OP 1 och OP 2 samt installera ett el-filter i OP Länsstyrelsen Miljöskyddslagen Tillstånd att bygga ut verksamheten med två värmepumpar om vardera MW effekt för produktion av värme Miljödomstolen Miljöskyddslagen Beslut avseende uppskjutna frågor beträffande utsläpp till luft av stoft, kväveoxider och svavel vid eldning av tallbeckolja Miljö- och Hälsoskyddsnämnden Miljöskyddslagen Beslut om undantag från kontroller enligt föreskrift om avfallsförbränning. (NFS 2002:28 9 andra stycket). 10(28)

12 Datum Tillståndsgivand e myndighet Tillstånd enligt Länsstyrelsen Lagen om utsläpp av koldioxid (SFS 2004:656) Beslut avser Tillstånd till utsläpp av koldioxid Miljödomstolen Miljöbalken Kompletterande villkor för anpassning till IPPC Statsbyggnadsnämnden Tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Lag (1998:868) om brandfarliga och explosiva varor 11(28)

13 3.1 Anmälda ändringar under året Fortum Värme har under 2012 konverterat värmepump 5 från R22 till R134a på Hammarby värmeverk. 3.2 Föreläggande och förbud Inga förelägganden har inkommit under Tillsynsmyndigheter Tabell 6: Tillsynsutövande myndigheter per tillstånd för Hammarbyverket Tillsynsmyndighet Tillsyn avser Miljöförvaltningen Länsstyrelsen Brandförsvaret Miljötillstånd Tillstånd för utsläpp av koldioxid Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 4 Villkorsefterlevnad 4.1 Tillståndsgiven och faktisk produktion Bränsle Huvudbränsle till oljepannorna under året har varit biooljor: tallbecksolja och MFA. Som tändgas används gasol. Vid start och stopp samt torkeldning används eldningsolja 1 (Eo1). Oljan kontrolleras i Fortum Värmes oljedepå vid Värtahamnen. Bränsleförbrukning och bränslekaraktäristika redovisas i tabell 7 nedan. De biooljor som eldades under 2012 var mycket likartade till värmevärde, densitet osv. I jämförelse med året innan har andelen tallbecksolja ökat och MFA minskat. Innan inköp görs av biooljor genomförs bedömningar av huruvida dessa stämmer med bränslespecifikationen - ett slags ramverk Fortum Värme erfarenhetsmässigt tagit fram där tillåtna/möjlig variation i värmevärde, densitet, svavelhalt, askinnehåll, viskositet osv finns angivet. 12(28)

14 Tabell 7: Bränsleförbrukning vid Hammarbyverket jämfört med föregående år. Bränsle Mängd/Volym MWh Mängd/Volym MWh Eldningsolja, Nm Bioolja, MFA Nm Bioolja, tallbeck Nm Elförbrukning till VP Produktion Hammarbyverket har inga tillståndbegränsningar när det gäller produktion. Den totala värmeproduktionen vid Hammarbyverket uppgick till GWh, huvuddelen från värmepumpar. Tabell 8: Produktion av värme med olika bränslen vid Hammarbyverket i MWh 2012 jämfört med föregående år Anläggningsdel Produktion (GWh) Drifttid (timmar) Produktion (GWh) Drifttid (timmar) Värmepump 1 (VP 1) VP VP VP 4 Tot: Tot: VP VP VP Oljepanna 1, OP Tot: 238 Tot: 271 Oljepanna 2, OP Elpanna 1, EP 1 Elpanna 2, EP 2 Tot: 0,84 Tot: 54 Tot: 0,50 Tot: 18 Tabell 9: Vattenförbrukning vid Hammarbyverket i m3 år 2012 Avloppstyp Mängd i m 3, 2012 Recipient Total vattenförbrukning I pannprocessen avlopp - Fjärrvärmenät mark - Duschar, toa osv avlopp Den ökade vattenförbrukningen beror på spädmatningen av fjärrvärmenätet har ökat i Hammarby Orsaken till den ökade spädmatningen är att det vi alltid väljer den anläggning som för stunden kan producera vattnet effektivast och mest skonsamt för miljön. Turordningen är Högdalen, Igelsta, Hammarby och sist Värtan. 13(28)

15 4.2 Villkor i miljötillstånd Nedan följer en redovisning av de villkor som gäller för Hammarbyverket samt hur och vart och ett av dessa villkor har uppfyllts Allmänna villkor (KN-beslut , Villkor nr 1) Om annat ej följer av vad nedan sägs skall utbyggnaden av värmeverket genomföras och verksamheten vid verket - inklusive åtgärder för att begränsa vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen - bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angett eller åtagit sig. Mindre ändring av process eller reningsförfarande m.m. får dock vidtas efter godkännande av länsstyrelsen. Som förutsättning för länsstyrelsens godkännande skall gälla att ändringen bedöms inte kunna medföra ökning av föroreningar eller annan störning till följd av verksamheten. Om länsstyrelsen inte godkänner föreslagen ändring, äger bolaget underställa frågan koncessionsnämnden för avgörande. Haveripannorna (LS-beslut , Villkor nr 1) Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med vad bolaget uppgett eller åtagit sig i ärendet. Kommentar: Verksamheten har bedrivits i huvudsaklig överenskommelse med vad bolaget angivit i samband med miljöprövningar Driftvillkor (LS-beslut ) 2 Förbränning av tallbeckolja eller andra flytande biooljorn får ske endast om rökgaserna avleds via avancerad stoftavskiljning. Kommentar: Vid förbränning av biooljor avleds rökgaserna genom en skorsten via elfilter. (MD ) 1 Värmeproduktion baserad på fossil eldningsolja får normalt ske endast vid spetseller reservdrift. Omfattningen av sådan värmeproduktion skall årligen följas upp och redovisas i miljörapporten. Behovet av mer reguljär värmeproduktion baserad på fossil eldningsolja skall anmälas till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten bemyndigas att efter sådan anmälan meddela villkor för begränsning av utsläpp till luft av svavel, stoft och kväveoxider från fossileldningsoljeeldning. Bolaget berättigas att installera den reningsutrustning som krävs för att innehålla ett sålunda meddelat villkor. 14(28)

16 Villkor nr Villkorstext Kommentar: Produktionen har skett i huvudsaklig överensstämmelse med villkoret. Eldningsolja 1 har använts endast vid start och stop och torkeldning av pannorna Utsläpp till vatten (MD ) 2 Sotvatten får endast avledas till spillvattennätet via sedimenteringsbassäng eller motsvarande anordning. Halten suspenderade ämnen och ph i utgående vatten till spillvatten får som riktvärde inte överstiga 10 mg/l respektive ligga inom intervallen 6,5-11. Kommentar: Mätning av suspenderande ämnen och ph sker momentant vid utsläppstillfället. Vid höga halter suspenderande ämnen körs vattnet bort med tankbil. (MD ) 3 Oljehalten i utgående vatten från oljeavskiljare får som riktvärde inte överstiga 50 mg/l. Kommentar: Oljeindex i utgående vatten har vid mättillfället understigit riktvärdet (mätresultat < 0,05mg/l) Utsläpp till luft Utsläpp av stoft (KN-beslut ) 2 Utsläppet av stoft från oljeeldade pannor får ej överskrida 1,0 g per kg olja som månadsmedelvärde. Kommentar: Villkoret kan anses icke gällande då ett nyare villkor stipulerar lägre emissionsnivå vid eldning med bio-olja. (Miljödomstolen ) 1 Utsläppet av stoft får som månadsmedelvärde och riktvärde uppgå till högst 13 mg per MJ tillfört bränsle (avser tallbeckolja). Kommentar: Under året har riktvärdet följts upp genom kontinuerlig mätning vilket redovisas i tabell 3. Alla månadsmedelvärden innehölls. 15(28)

17 Villkor nr Villkorstext Utsläpp av svavel (Miljödomstolen ) 2 Utsläppet av svavel från eldning med tallbeckolja och andra flytande biooljor får som årsmedelvärde uppgå till högst 50 mg/mj tillfört bränsle. Kommentar: Utsläppet av svavel har kontrollerats genom kontinuerlig mätning och uppgick till 43,26 mg S/MJ tillfört energi för OP1 och OP2 som årsmedelvärde. Villkoret innehålls således. Utsläpp av kväveoxider (Miljödomstolen ) 3 Utsläppet till luft av kväveoxider vid eldning av tallbecksolja och andra biooljor får som årsmedelvärde uppgå till högst 60 mg NO 2 /MJ tillfört bränsle. Kommentar: Utsläppet av NOx har kontrollerats genom kontinuerlig mätning och uppkom till 50,45 mg NOx/MJ tillfört energi för OP1 och OP2, som årsmedelvärde. Villkoret innehålls således. Utsläpp av köldmedier (MD ) 7 Läckaget av köldmedium från värmepumpsaggregaten får som riktvärde och år inte överstiga två procent av installerad mängd R134a och tre procent av installerad mängd R22. Riktvärdeberäkningen skall baseras på ett rullande medelvärde för de tre senaste kalenderåren. Kommentar: Köldmedieläckaget kontrolleras årligen genom vägning av aggregaten. För var läckaget av R134a 1 % som ett rullande 3 års medelvärde. Läckaget av R22 var 1 % som ett rullande 3 års medelvärde. Villkoret anses innehållas. 16(28)

18 4.2.5 Ventilationsluft (LS-beslut ) 6 Bolaget är skyldigt att vidta åtgärder för att motverka lukt från lagring och hantering av tallbeckolja och andra flytande biooljorn i huvudsak på det sätt som bolaget redovisat i ansökan. Länsstyrelsen överlåter enligt 20 miljöskyddslagen åt tillsynsmyndigheten att meddela närmare föreskrifter om sådana. Kommentar: AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad har vidtagit erforderliga installationer för att motverka lukt från lagring och hantering av tallbeckolja och bränslefetter. Inga klagomål på lukt från biooljor har inkommit från närboende i området under Buller (KN-beslut ) 5 Bolaget skall innehålla naturvårdsverkets riktlinjer (1978:5) för externt industribuller vid nyetablering. (I NVV riktlinjer 1978:5 står bl a : Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostäder än: 50 db(a) vardagar (kl ) 40 db(a) nattetid (kl ) 45 db(a) under övrig tid. Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av järnskrot etc eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera skall för den ekvivalenta ljudnivån ett värde 5 dba-enheter lägre än vad som anges i tabellen tillämpas.) Kommentar: Villkoret kontrolleras i enlighet med kontrollprogrammet. Hammarbyverket innehåller naturvårdsverkets riktlinjer (1978:5) för externt industribuller vid nyetablering. Externa bullermätningar utförs vid tillfällen då fartyg anlöper hamnen för första gången. Transport till Hammarbyverket förbjuds om fartyg överskrider bullervillkor. Under 2012 inkom det 2 st klagomål på missljud från Hammarbyverket. Vid vidare undersökning för första överskridandet visade det sig att missljudet orsakades av en sugbil som sög stoft från en igensatt ficka i elfilteret på panna 2. Placeringen av sugbilen flyttas för att minska bullerrisken i framtiden. Det andra klagomålet orsakades av drift av en tillfällig hjälpmotor vid lossning. Detta pga originalkablarna stulits. Problemet är åtgärdat och driften är i normaldrift. Villkoret anses innehållas Kontroll 17(28)

19 (KN-beslut ) 6 Bolaget skall inom tid som länsstyrelsen bestämmer upprätta och till länsstyrelsen för fastställelse inge förslag till kontrollprogram avseende uppförandet och driften av värmeverket samt recipientförhållanden. I fråga om bolagets skyldighet att lämna tillsynsmyndighet upplysningar om verksamheten och utföra eller bekosta för tillsynens fullgörande behövliga undersökningar gäller i övrigt bestämmelserna i 43, 48 och 49 miljöskyddslagen. Beträffande utsläppet av utnyttjat avloppsvatten i Saltsjön erinras Stockholms vatten- och avloppsverk samt länsstyrelsen om behovet av erforderliga kontrollåtgärder Kommentar: Ett kontrollprogram upprättades under Bolaget har meddelat att miljöinstruktionen "Övervakning och Mätning" för Hammarbyverket har ersatt kontrollprogrammet Energieffektivisering (MD ) 4 Bolaget skall genomföra effektivisering och hushållning sträva efter att minska den egna energianvändningen i verksamheten. Energianvändningen skall följas och årligen rapporters till tillsynsmyndigheten. Kommentar: Arbetet med energieffektivisering redovisas i avsnitt 8.1. Villkoret anses innehållas Avfall (MD ) 4 Åtgärder skall fortlöpande vidtas för att minska mängden avfall som uppkommer i verksamheten. Kommentar: De avfallsmängder som uppkommer är i första hand förbränningsrester och slam från sotvattenbassäng. Arbete pågår med att förbättra avskiljningen av suspenderande ämnen i sotvattenbassängen för att kunna minska mängden sotvatten som körs till deponi. Uppkomna avfallsmängder redovisas i avsnitt 10. För att minska mängden sotvatten har Hammarbyverket under 2011 testat att återföra sotvattnet till processen genom att använda det till vatteninsprutning på brännarna till oljepannorna. Vatten sprutas in för att sänka tempen på lågan och minska bildandet av termisk NOx. Detta har fungerat bra och Fortum avser att fortsätta med detta förfarande under 2012 och framöver. Villkoret anses innehållas. 18(28)

20 Avveckling (MD ) 6 Bolaget skall i god tid före nedläggning av verksamheten inge en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten. Kommentar: Ej aktuellt då planer på nedläggning ej föreligger. 4.3 Efterlevnad av NFS 2002:26 Föreskriften reglerar utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med tillförd effekt över 50 MW. Utsläppsgränsvärdena enligt föreskriften började gälla för OP1 och OP2 år För uppfyllande av utsläppsvillkor gäller att under ett kalenderår och under den faktiska drifttiden: Inte något medelvärde för en kalendermånad överskrider utsläppsgränsvärdena i tabell nedan. Minst 97 % av samtliga 48-timmarsmedelvärden avseende SO2 och stoft uppgår till högst utsläppsgränsvärdena i tabell nedan. Minst 95 % av samtliga 48-timmarsmedelvärden avseende NOx uppgår till högst utsläppsgränsvärdena i tabell nedan. Utsläppsgränsvärden enligt NFS 2002:26 Parameter Utsläppsgränsvärde Anmärkning Stoft 50 mg/nm3 50 mg/nm3 vid 3% O2 motsvarar ca 13 mg/mj Svavel (S) 190 mg/mj NOx 450 mg/nm3 450 mg/nm3 vid 3% O2 motsvarar ca 120 mg/mj Den kontinuerliga övervakningen sker enligt föreskriften och är utformad för att säkerställa att gällande gränsvärden inte överskrids. Under året har gränsvärdena i NFS 20002:26 innehållits. 4.4 Efterlevnad av NFS 2002:28 Avfallsklassade oljor har inte förbränts under 2012 i Hammarbyverket. Den 20 april 2009 fick bolaget dispens från tillsynsmyndigheten om efterlevnad NFS 2002:28. 19(28)

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014

Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapporten 15-04-10 1 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Svenska Pappersbruket AB

Svenska Pappersbruket AB 1 Ref. : Christer Jönsson 2011-03-17 Mb: 0730-22 60 72 Underlag för samråd rörande verksamheten vid företagets fabriksanläggning Klippan 3:32, Klippans kommun. 1. Bakgrund ( SPAB ) bedriver tillståndspliktig

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil.

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil. Kompletteringar till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken SSAB Tunnplåt AB har beretts möjlighet att lämna in kompletteringar i mål M 2350-08 i enlighet med önskemål från Fiskeriverket, Naturvårdsverket,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

DOM 2014-06-30 Stockholm

DOM 2014-06-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-30 Stockholm Mål nr M 740-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2013-12-30 i mål nr M 3560-08,

Läs mer

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om EMAS 4 Sammanfattning av miljöåret

Läs mer

2005-09-26. Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag

2005-09-26. Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag 2005-09-26 Till Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen Sökande: Ombud: Saken: Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag Advokat Mats Ericsson och biträdande juristen Nils Leine, Alrutz Advokatbyrå AB, Box 7493, 103

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2005:2 Peter Robinsson 2005-03-15 Gryaab svarar

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV. Linn Arvidsson

UPPDRAGSLEDARE. Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV. Linn Arvidsson Bilaga D SAMRÅDSREDOGÖRELSE UPPDRAG Fortum Värme Hammarby UPPDRAGSNUMMER 1331251-200 UPPDRAGSLEDARE Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV Linn Arvidsson DATUM 2012-09-23 Fortum Värme avser att söka tillstånd för

Läs mer

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 1 (1) Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2000-12-21 0601-9905005 Ert datum Er beteckning 1998-12-22 M98/4739/8 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Miljöutredning Regeringen beslutade

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

DOM 2015-04-23 Stockholm

DOM 2015-04-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-04-23 Stockholm Mål nr M 5062-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr M 4885-10, se

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 2 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Nollalternativ och planerad verksamhet...

Läs mer

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Söderenergi i korthet öderenergi producerar fjärrvärme och el S och ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner. Fjärrvärmen säljs av distributionsbolagen

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer