Gällivare AC. Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information driftuppföljning, värmepumpar. EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gällivare AC. Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information 1984-06. -driftuppföljning, värmepumpar. EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information Gällivare AC -driftuppföljning, värmepumpar T 0 1 MATPUNKT; 1ERM3iYGRO- GRAF (BcUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) DIESEL-vP 0 OLJE- TANK FORBRUVNING (BFUm) VATTEN- TANK MARKSLINGOR Test ) r EL-BAITERI GÅ NGTIC) (BFUm) MARKTEMPERATUR FORE OCH ETTER UPP.R MT\INGS c ASONG

2 Dokumentets utgivare Ookumentnamn och dokumentbeteckning Tekniska byråns information nr 66 4b Dokumentets datum Krendebeteckning BYGGNADSSTYRELSEN Projektnamn (ev förkortat) Gällivare AC - driftu föl inin värme Upphovsman ( man) Uppdragsgivare Göran Kölgren, projektledare Byggnadsstyrelsen Sander Faxvall, konsult Tekniska byrån VVS- och drifttekniska sektionen Dokumentets titel Gällivare AC - driftuppföljning, värmepumpar Huvudinnehåll I Gällivare Tele AC installerades luftburna vämesystem. Som värmekällor användes luft- luftvärmepump, dieseldriven markvärmepump med magasin samt direktel. Särskilt intressant var dieselpumpens driftekonomi som teoretiskt beräknades bli mycket god. Verkligheten har dock visat på en mängd praktiska problem som, med ekonomiskt fvrsvarbara insatser, inte kunnat bemästras. Denna uppföljning ger inget svar om dieseldrivna värmepumpars driftekonomi är god eller ej, utan visar att tekniken ännuej är anpassad för kommersiell drift. Uppföljningen fullföljdes för övriga värmekällor. Nyckelord diesel värmepump,) uft- luftvärmepump, värmepump Försäljningsställen sprides en1 särskild lista ISSN 36 s inkl bil och fig Omfång Sekretessuppgifter Red Leif Sandberg Q Byggnadsstyrelsen 1984 Ref Göran Kölgren Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Telex Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan Build S STOCKHOLM

3 1 INNEHALL sid INLEDNING 3 1. FURUTSÄTTNINGAR 4 2. MATNINGAR, AVLÄSNINGAR 5 3. BERÄKNINGAR 6 4. TILLFURD ENERGI ENERGIBALANS EFFEKTBEHOV UTTAGEN VÄRME FRÅN SLINGOR UNDER GARAGE SUMMERING 19 BILAGOR 21

4 á

5 3 INLEDNING Gällivarearbetscentral(AC) är den typ av byggnad som är synnerligen lämpad för luftuppvä rmda system då anläggningenbestår av stora volymer som lager och garage. I denna typ av lokaler kan lufttemperaturen hållas vid en lägre nivå än normalt varför förutsättningarna värmning med värmepump blir gynnsamma. för Under projekteringstiden gjordes ingående utredningar om val av olika uppvärmningsformer. Bl a jämfördes oljeeldad panna, direktel samt olika värmepumpsalternativ med varandra dels tekniskt och dels årskostnadsmässigt. I sntråd med Televerket beslöts att utföra en kombination av luft - luf-.,årmepump och dieseldriven markvä rmepump. Den dieseldrivna pumpen skulle utnyttjas värmemässigt optimalt genom att tillvarataga även avgasvärmet. Viss erfarenhet från en mindre installation i Jakobsbergs AC fanns, så tekniken bedömdes inte helt obeprövad. Dock bestämdes att en uppföljning skulle göras när anläggningen tagits i bruk och praktisk erfarenhet vunnits. Som framgår av vidstående rapport har driften med dieselvärmepumpen ej fungerat bra. P g a att dieselaggregatet bl a placerats på ett durkplåtsbjälklag har stora bekymer med vibrationer uppståt. Vibrationerna har medfört att skarvar skakat sönder, svetsar brustit, bultar gått av etc. Trots en mängd vidtagna vibrationsisolerande åtgärder, gumriiisolatorer, flexibla röranslutningar, tyngder etc har vibrationerna ej kunnat bemästras. Motorfabrikantens, Volvos, intresse att hjälpa till med vibrationsproblematiken har varit svalt. Dieselmotorns förmåga att kunna varvtalsreglera kylkompressorn efter behov har ej utnyttjats, varför kan sägas att tekniken i detta avseende ej Sr helt utvecklad. Då någon ekonomisk försvarbar lösning på vibrationsproblemet ej fanns och för att kunna utnyttja markslingorna har numera dieselmotorerna utbytts mot elmotorer. Slutsatsen av detta är att var för sig beprövade tekniker fordrar utveckling och samordning, för att tillsammans kunna fungera på ett bra sätt.

6 4 1. FORUTS TTN I LAGAR Cyggnadsstyrel sen har för Televerkets räkning uppfört en arbetscentral i Gällivare med bl a kontor, lager och garage, lager och garage har luftburen värme. Luftbehandl ingssystemet för lagret är uppbyggt för återluft, värmeatervinning från frånluft/ ur uteluft via luft-luftvärmepump (LLVP), dieselmotordrives ytjordvärmepump (DVP), el-batterier samt även för värmning medelst kylvatten frän dieselmotor och avgaser. Se även flödesschema i bilaga 1. Denna sist nämnda värmekälla är kompletterad med el-patroner. Garaget är uppdelat i två delar avsedda för arbetscentralen (AC) respektive lokalförrådet (LFD). Varje garagedel har återluft och frånluftvärmepump kopplade i serie. För varje garage finns även ytjordvärmepumpar med slingor placerade i mark under garagen. Dessa värmepumpar har egna reglerutrustningar. För Byggnadsstyrelsens räkning har BSK BS Konsult AB genomfört en förenklad uppföljning av de installeradenergisystemen för lager, resepkti ve garage för arbetscentral och garage för i okat förråd. 1.1 Lagret Inkopplingsordning för de olika värmekällorna avsågs kunna väljas fritt. Eftersom DVP:s tillgänglighet har varit synnerligen låg (under 1983 jan-maj ingen enda drifttimma) har inkopplingsordningen valts till 1. återluft 2. LLVP 3. E1-batterier 4. El-patroner (endast lagret) Under en period runt å rsskiftet har försök gjorts med drift av DVP men av olika skäl har dessa avbrutits. En starkt bidragande faktor härtill ar vibrationer vid dieseldrift. DVP är placerad på ett durkbjälklag. Placering på ett tungt fundament av betong hade minskat de driftproblem vibrationerna medför.

7 5 Dieselmotorer tycks inte vara avsedda för kontinuerlig hård belastning (?) och vissa frekvent förekommande serviceåtgärder måste planeras ("tusenmilaservice"). Oljepåfyllning har även varit ett problem. 2. MATNINGAR - AVLÄSNINGAR Den genomförda uppföljningen följer i stort förslag enligt bilaga 1. Ett antal drifttidmätare har installerats, se tabell 2.1, och televerkets personal på plats har kontinuerligt varje måndag avläst dessa mätare. Parallellt härmed har rumstemperaturen i lagret respektive ett garage mätts med termohygrografer för att ge en kontrollmöjlighet över att inga väsentliga temperaturavvikelser från rumsmedeltemperaturen inträffat under mätperioden. Utetemperatur och temperaturen på den frostskyddade vätskan genom slingor förlagda under garage har avlästs veckovis. Vidare har temperaturer mätts vår och höst i en punkt i vardera garage och lager i avsikt att ge en indikation till hur mycket energi som uttagitsgenom slingor i mark under respektive lokal. Lager Garage A C Garage lokalförråd Ytjordvärmepump pump LLVP E1-batterier Elpatron DVP drift Elförbrukning Elförbrukning resp. drift kwh kwh ful last. (Oljeförbrukning) Drifttid i Elförbrukning Elförbrukning två steg kwh kwh Drifttid för Elförbrukning Elförbrukning 3 x 8 kw kwh kwh kw kw Drifttid för 2 x 1,5 kw Tabell 2.1 Drifttidmätare i Televerkets förråd, Gällivare. Avlästa värden, se bilaga 2.

8 6 Underlag för uppföljning utgörs av avlästa mätvärden och -temperaturer samt av resultat/uppgifter från en mätning utförd av Kryotherm A6 (bilaga 3). Denna mätning avser värmepumpar i lagerbyggnadens energisystem. Huvudsakligen har data över LLVP hämtats ur detta mätprotokoll. 3. BERÄKNINGAR 3.1 Energi till lagret Avlästa värden enligt bilaga 2 ger automatiskt energitillskott via elbatterier och elpatroner. För LLVP har förutsatts att uppgifter ur bilaga 3 (Kryotherm) beträffande avgiven värmeeffekt som funktion av utetemperatur och återluftgrad gäller och vidare att dessa uppgifter gäller halverade för värmepumpens båda lika stora halvor. För DVP har angiven oljeförbrukning enligt bilaga 3 omräknats till avgiven värmeeffekt totalt med energifördelning enligt bilaga 1 d v s 1/3 är axeleffekt, 1/15 är avgasförluster. Värmepumpens värmefaktor har antagits till 3,0. De beräknade och summerad energimängderna har sammanställts i stapeldiagram, se figur 3.1.

9 MWh DieselVP Luft-luftVP E1-batterier E1-patron EL PATRON EL- BATTERI DIESELVP LUF? LUFT VP 48 SO a ( T rivur 3.1 Energiflöden frän olika v r nekällor. Diagrammet gäller televerkets arbetscentral i Gällivare. MWh v

10 R 3.2 Energi till garage arbetscentral (AC) Pllätvärden i bilaga 2 utgör elenergi för respektive värmekälla direkt i kwh. Detta innebär att för elbatterier är mätvärden lika med avgivet värme. För värmepumpar skall dock de avlästa värdena multipliceras med en värmefaktor som vid luft-luft alternativ är beroende av utetemperaturen. Dess beroende hämtas ur bilaga 3. Värmepump kopplad till slingor i mark antas ha en värmefaktor på 3,0 hela året. Beräknade och summerad energimängderedovisas i stapeldiagram i figur 3.2. Avlästa utetemperaturer vid slutet av varje mätperiod redovisas även i figuren. Observer att någon direkt koppling mellan energi och denna temperatur ej finns.

11 Figur 3.2 Energi för arbetscentralens garage 9 kwh t Ivo 42 a!.6 4e so Energi (kwh) 1982 YtjordVP 1.20C Luft-1 uf tvp E1-batteri ) ,700 Totalt

12 3.3 Energi till garage lokalförråd (LFD) Plätvärden för garage LFD ur bilaga 2 redovisas i stapeldiagram i figur 3.3 på samma sätt som de för garage AC. Aven här har avläst utetemperatur i slutet av varje mätperiod inritats i avsikt att ge en allmän uppfattning om temperaturnivåer. Energibehov under en period red låg utetemperatur vid ett tillfälle innebär inte att något direkt sambandmellan energi och dessa temperaturer finns. Man kan således inte dra några slutsatser ur jämförelser mellan energistaplar och dessa utetemperaturer. 4. TILLFÖRD ENERGI 4.1 Till lagret tillförd energi Till dieselvärmepumpen förd energi är lika med förbrukad mängd dieselolja multiplicerat med energiinnehållet i oljan. Enligt bilaga 1 innehåller varje liter olja ca 1,34 kwh inklusive förluster. Luft-luft-värmepumpen antas ha en årsmedelvärmefaktor på ca 2,1 lika LLVP för garage nedan. Energibehovet för drift av värmepumpen blir då lika med kvoten mellan det ur drifttid (bilaga 2) och effektuppgifter (bilaga 3) beräknade avgivna värmet och 2,1. Avlästa energiuppgifter i kwh (bilaga 2) är lika red till elbatterierna tillförd energi. De olika energimängderna finns sammanställda i tabell Till garage AC och LED tillförd energi Ur bilaga 2 avlästa värden är direkt tillförd energi i kwh för både värmepumpar och elbatterier. Arsmedelvärmefaktorn för LLVP blir enligt här gjorda beräkningar ca 2,1. Sammanställning, se tabell 4.1.

13 11 kwh 1000 Figur 3.3 Energi för lokalförrådets garage D YTJORD VP f LBÅTTfRIfR LUFT-LUFT VP _ i I ' I Energi (kwh) 1982 Ytjord 1,400 luft-l uftvp E1-batteri 1.:'00 Totalt

14 Ener i kwh 1981>> I) ) Avgivet Tillfört Avgivet Tillfört Avgivet Tillfört Avgivet Tillfört Lager Diesel Vp LLYP E1-batterier , E1-patroner Totalt g r 9! _ ) Ytjord VP LLVP El-batterier Totalt Garage_LFD Ytjord VP LLVP E1-batterier _.300 Totalt ) Del av år Tabell ) v Sammanställning över energimängder för lager och garage

15 13 5. ENERGIBALANS Summa k x A beräknas med hjälp av avgiven energi enligt tabell 4.1 samt antalet gradtimmar enligt tabell. Värmebehov för mekanisk ventilation och ofrivillig ventilation uppskattas till totalt motsvarande ca 0,1 omsättningar per timme. 5.1 Lagerbyggnaden Temperaturen i lagret har legat kring ca +11 C i en mätpunkt ca 1 meter över golv. Avvikelser förekommer förvisso.en tendens kan utläsas att innetemperaturen sjunker vid mycket låga utetemperaturer. Ur energisynpunkt förutsätts +l 1 C gäl 1 a i mätpunkten. Rumsmedel tempera - turen torde dock vara högre med hänsyn till den stora takhöjden (6 m). I garaget exempelvis har mätts en temperatur av +10 C ca 1 meter över golv och ca +13 C 3 meter över golv. Med en grov förutsättning av 1 injärt förhållande mellan temperatur och höjd över golvet skulle lagrets medeltemperatur kunna uppskattas till ca 20 C. Energibehovet för uppvärmning av luft blir ca kwh. (0,1 x volymen x x energiinnehåll /3.600). Byggnadens volym ä r ca m3. Energiinnehållet har hämtats ur tabeller för Malmberget korrigerat med ca 9 % gällande Jokkmokk för perioden Siffrorna har reducerats med 22 % eftersom mätperioden inte innefattat hela eldningssäsongen ca tirwnar utan endast timmar. %-satsen har framräknats ur ytförhållandena i varaktighetsdiagram för Malmberget, figur 5.1. Avgiven energi till lagret är enligt tabell 4.1 ca kwh. För täckande av rena transmissonsförlusteråterstår kwh under förutsättning att kwh åtgår för uppvärmning av luft. Ur tabell för uppvärmning till 20 C hämtas C x h för täckande av transmissionsförluster (reducerat värde). Ur dessa siffror fås då att k x A blir 0,58 kw/ C.

16 14 C t>ort=mrlm6er6et VARAKT 1 EHETSKURVA 8760 C H) 1 g EIDNGNGSSASONG '.! ; I 1 E 1i ii i _ t 1 i 1_ : I ji : i = 1 a ---i '! _-._... L..._..._.L._i_.. s: _ J._._.»- 1 -_ _- -- -t-- -j -- --!---' H i _ t I 1 _ { t r. - t 1 ;: t 1 ti L: i LIiiJ! :: ')... fl Figur 5. 1 Varaktighetsdiagram över Malmberget med drifttider respektive eldningssäsong inlagda. LiJ

17 15 Omslutningsarean är ca m2 om förluster mot golv i detta sarmmanhang försummas. (Golvtemperaturer över +12 C). Det genomsnittliga k-värdet blir då ca 0,26 W/m2 x C. Detta värde är sannolikt för litet. Felet kan ligga i antingen den genomsnittliga tempera - turen eller i den ofrivilliga ventilationen. Sätts genomsnittstemperaturen till +11 C fås på motsvarande sätt kwh för luft och för transmission, k x A blir då 0,70 kw/ C och det genomsnittliga k-värdet 0,32 W/m2 x C vilket är mer sannolikt än 0,26. Halveras den ofrivilli ga ventilationen (vid 20 C) blir k.-värdet 0,34 W/m2 x C vilket kan vara något högt. Verkliga förhållanden skulle kanske kunna återfinnas någonstans mellan de gjorda antagandena. Vid energibehovsberäkning under projekteringen tsar använts ett k-vzrde för väggkonstruktionen av 0,3 W/m2 x C och för taket C,22 W/m2 x C. Med dessa värden fås energibehovet för att täcka transmissionsförlusterna under här aktuella betin gelser till kwh. (+20 C.) 5.2 Garage AC Temperaturen är +10 C 1 meter över golv och medeltemperaturen antas vara ca +13 C. Med volymen m3 fås energibehovet för uppvärmning av 0,1 omsättningar luft till kwh. Antas ett genomsnittligt k-värde av 0,3 W/m2 x C krävs för uppvärmning till +13 C med m2 area exklusive golv ca kwh vilket med energibehovet för 0,1 omsättningar luft ger totala energibehovet kwh. Avlästa energisiffror kwh syns ligga en 10 potens för lågt. Här har inte utrymme för närmare uppföljning funnits vari felet ligger. Samtliga el-batterier är dock inkopplade till elmätare.

18 Garage LFD Med +13 C i genomsnittlig innetemperatur fås kwh för uppvärmning av 315 m3/h luft och kwh för transmission genom 950 m2 area exklusive golv. Totalt ca kwh att jämföras med ur avlästa värden beräknade Här syns föreligga en felfaktor av storleksordningen 3. 6 EFFEKTBEHOV Effektbehoven beräknas för garagen med uppräknade energibehov enligt kapitel 5 och ej med avlästa värden. 6.1 Effektbehov för lager Med k x A = 0,1 kw/ C och m3/h luftutbyte blir effektbehovet 36 kw + 19 kw = 55 kw. Här förutsätts uppvärmning från -32 C respektive -38 C till + 20 C. Tillgänglig effekt från LLVP ca 18 kw, från elbatterier 24 kw och från elpatroner 15 kw totalt ca 51 kw. Effektreserv saknas eftersom befintlig DVP ej fungerar. 6.2 Garage AC m3/h luftutbyte och k x A = 1,41 kw/ C ger effektbehovet kw = 103 kw. Utetemperatur -38 C respektive -32 C och rumsmedeltemperatur +13 C har förutsatts. Tillgänglig effekt ca 12 kw från LLVP, 10 kw från ytjord-vp och kw från elbatterier. Totalt således ca 112 kw varav ett elbatteri d v s 60 kw egentligen utgör en effektreserv. 12 kw från LLVP har beräknats för utetemperaturen -32 C ur kravet 22 kw vid 0 C och effektförhållanden i bilaga 3.

19 Garage LFD 375 m3/h luft och k x A = 0,29 kw/ C fås effektbehovet kw = = 20 kw. Ti 11 gängl i g effekt från LLVP ca 5 kw, från yt j ord-vp ca 32 och från elbatterier kw. Totalt således 82 kw, varav båda elbatterierna d v s 45 kw skulle utgöra effektreserv. 5 kw från LLVP har beräknats ur kravet 10 kw vid 0 C reducerat till utetemperaturen -32 C proportionellt mot effektuppgifter i bilaga Kommentarer till beräknade effektbehov Den låga effektsiffran för garage LED torde vara fel. Sannolikt är utel uftfl ödet här alldeles för litet. En ökning med en faktor skulle ge effektbehovet 34 kw vilket torde vara mer troligt. En behovet skulle i så fall öka till kwh för uppvärmning av luft eller totalt kwh. Felfaktorn till avläst energiflöde ökar då till ca 5. För de båda garagedelarnahar elbatterier utnyttjats trots att effekt från respektive två värmepumpar teoretiskt enligt beräkningarna skall kunna täcka hela värmeeffektbehovetåtminstone under delar av året. Anledningen härtill är behovet av övertempererad luft eftersom allt värme är luftburet. Temperaturnivån från frånluftvärmepumparna räcker inte till för att klara behovet av övertemperatur på luften även om tillgänglig effekt i sig kan vara tillräcklig. Ytjordvärmepumparna är ju separata enheter med egen reglering skild från från- 1 uftvärmepumparna. 7 UTTAGEN VÄRME FRÅN SLINGOR UNDER GARAGE Marken under de båda garagedelarna kan i det här sammanhanget anses utgöras av huvudsakligen grus. Den volym som berörs förutsätts här utan närmare studier vara lika med respektive garageyta multiplicerad med tjockleken 0,5 meter. Specifika värmet för marken sätts till ca 0,4 kwh/m3 C (berg har 0,65).

20 IV 1.1 Garage AC Berörd volym definierad enligt ovan är ca m3. Temperaturen i en punkt som här mycket grovt förenklat anses vara representativ för hela lagret har mätts till + 13,4 och + 8, respektive Temperaturdifferensen är då 4,8 och totalt uttagen energi blir m3 x 4,8 C x 0,4 kwh/m3 x C = kwh. Denna siffra skall jämföras med = kwh enligt tabell Garage LED Motsvarande siffror för denna del bl ir 330 m3, (4,8 C) och ca 600 kwh att jämföras med = kwh enligt tabell 4.1. Förutom felkällor enligt 1.1 kan även en icke proportionell fördelning av köldbärarvätska tänkas. De båda ytjordvärmepumparna är kopplade parallellt till varandra och slingorna gemensamma för de båda garagen. Om de båda garagedelarna slås ihop fås uttagen energi lika med kwh att jämföras med kwh enligt tabell 4.1. När blir skillnaden bara %.

21 19 8. SUMMERING Den här behandlade förenklade uppföl jr.;egen av installerade värmepumpar ger vissa indikationer. 1. Försörjda lokaler är välsiolerade och kräver en relativt låg rumstemperatur. En lösning med luftburen värme från v'rmepumpar torde därför vara mer gynnsamt ekonomiskt än för normalfallet. 2. Luft-luftvärmepumparnatycks ha fungerat väl rent tekniskt. Den här beräknade "årsmedelvärmefaktorn" ca 2,1 exklusive hjälpmaskiner visar dock att en noggrann lönsamhetsberäkning måste genomföras före val av system med värmepumpar. 3. Utredningens omfattning beträffande ytjordvärmepumpar med slingor under byggnader är alltför begränsad för att några som helst tekniska eller ekonomiska slutsatser eller tendenser skall kunna framföras. 4. Dieselmotordriven värmepump bör ej rekommenderas i dagens status av teknisk utveckling. Elmotordrift är klart överlägset även om det största problemet här, vibrationen, kan lösas. 5. Flera värmepumpinstallationer bör kanske inte kopplas i serie med hänsyn bl a till svårigheter med effektreglering. Försörjs en och samma lokal från två eller flera parallellkopplade värmepumpar bör någon form av förreglingar eller samreglering utföras. Detta för att uppnå maximal värmepumpdrift och för att minimera utnyttjandet av eventuell andra värmekällor. 6. En mer genomgripande uppföljning av värmepumpinstallationer kommer att dra stora kostnader. Detta torde inte kunna accepteras för ett normalprojekt med små marginaler till lönsamhetskriteriet. Metoder och rutiner för kravformulering vid upphandling och prestandakontroll före övertagande måste tas fram. Under garantitiden råste en förenklad prestandakontroll inklusive kontroll av tillgänglighet kunna genomföras.

22 20 Hur kontroller genomförs och av vem måste presenteras före upphandling. Kostnader härför måste vägas in i en lönsamhetsbedömning. Av de tre lokaler vars energi för uppvärmning både uppmätts (avlästs) och beräknats stämmer praktik och teori endast i ett fall - lagret. Då båda garagen visar en avvikelse på mellan 500 och %. De avlästa värdena är uppenbarligen för låga. Man skulle kunna förledas tro att några elbatterier ej inkopplats till elmätare men så är inte fallet. Av praktiska, ekonomiska skäl har inga närmare studier över felorsak genomförts varför vidare spekulationer syns f ruktl ösa.

23 BILAGA 1 Förslag till "Förenklad utvärdering av installerade värmepumpar"

24 Televerkets arbetscentral i Gällivare Förenklad utvärdering av installerade värmepumpar Inledning BSK BS Konsult AB har av Byggnadsstyrelsens Tekniska Byrå erhållit i uppdrag att genomföra en förenklad uppföljning av vid rubricerade anläggning installerade uppvärmningssystem. Uppföljningsperioden har bestämts till ungefär en uppvärmningssäsong. Systemen Beskrivning av installerade system för uppvärmning, se figur. Mätpro ram Förenklad energibalans Mät tillförd energimängd d v s dieseloljeförbrukning, gångtid för el-vp och samtliga el-batterier(-stavar) samt ingångstemperatur och sluttemperatur för marken runt slingorna i en godtyckligt vald punkt inom området med slingor. El-VP Frånlufttemperatur lika med rumstemperatur registreras av termohygrograf och utetemperatur bör kunna erhållas från flygplatsen i Gällivare. Under förutsättning att återluftgraden är konstant kan lufttemperatur över VP-förångar beräknas och därefter värmefaktor. Drift av El-VP tidsmarkeras dock ej varför beräkning av "verklig" värmefaktor ej är möjlig. En årsmedel värmefaktor får därför antas med uppgifter från Kryotherm som grund. Ur dessa uppgifter beräknas till byggnaden från el-vp tillförd energimängd.

25 0 MATPUNKT. TERyGR G' As (Blir E l-vp GÅNGTIO 8FUm1 L DIESEI-VP FORBRUYNsNG (BFUm) L="1_ ELBATTERI GÅNGTIO (BFUm) VATTEN- TANK ---- NARS;t,GOR (6st) 0 ID MARKTE MPE RAT UR FORE OCH EFTER UPPVAR MNINGSSASONG FIGUR ÖVER UPPVÄRMNINGSSYTEM VID TELEVERKETS ARBETSCENTRAL 1 GÄLLIVARE

26 Diesel-VP Med hjälp av angiven effekt, 35 hk, (effekten minskad enligt Kryotherm) för dieselmotor, luftflöden och lufttemperaturer före och efter värmepumpens kondensor beräknas den dieselmotordrivna värmepumpens värmefaktor. Dvrigt tillförd energi d v s 2/3 minskat med avgasförluster 1/15 överförs via tank och vattenbatteri till tillluften. Mätning av temperaturer genomförs vid ett tillfälle alternativt används uppgifter från av Kryotherm genomförda mätningar. Förbrukning av dieselolja ger till tilluften för energi både från den dieselmotordrivna värmepumpen och från avgaserna. 3,5 1 dieselolja motsvarar då 35 hkh eller 25,7 kwh varav 1/3 eller 8,6 kwh multiplicerat med värmefaktorn ger värmepumpens tillskott och de resterande 2/3 (17,2 kwh) minus förlusten 1/15 (1,1 kwh) ger tillskott via vattenbatteri (15,45 kwh). För överslagsberäkningar används värden - dieseloljeförbrukning ca 100 g/hkh, vilket ger ca 3,5 1/h vid 35 hk 1/3 av tillförd effekt utgör dieselmotorns axeleffekt Avgasförlusten på ca 1/15 av tillförd energi kan eventuellt försummas. - 1 hk motsvarar effekten 735,5 W. El-värme Gångtidmätare anger hur lång tid respektive effekt varit inkopplad och ger därmed energitillskottet till byggnaden. Markslingor Temperaturen i marken mäts före och efter vinterperioden. Den utnyttjade markvolymen uppskattas till ytan multiplicerad med ett djup av ca 1 m. Lagringsförmågan i mark multiplicerad med volymen och temperaturdifferensen ger utnyttjad energi ut marklagret.

27 Vätskeflödet i en av de åtta slingorna uppmäts som stickprovskontroll alternativt används av Kryotherm uppmätta vätskeflöden. Genomförande Drifttidsmätaren förutsätts monteras genom BFUm:s omsorg. Drifttidmätare och dieseloljeförbrukning avläses veckovis. Frånluftens temperatur mäts med hjälp av termohygrograf. Dessa avläsningar och mätningar förutsätts utföras genom BFUm:s omsorg. Dvriga uppmätningar och beräkningar genomförs av BSK BS KONSULT AB.

28 BILAGA 2 Avlästa mätvärden och temperaturer

29 lsh,s 20P9.2 26' l 1.X RIFTTIDMIiTARE ELVÄRMEf1ATTERI 3x8 kw EL- PATRON 2x 7, 5kl DIE SELUÄRMEPUMP )Q 4 6Q p P11nt26 RC 1s11 11nt264 P11nt265 Diesel- Oieael Dieesl- Ut. RC 1't11 RC 1t11 Dri ft Fullest Olj.tiirb Temp I 5gj L /65 /680.6 I$1!L' l li Z5 IO i3? y /72? ' (C 1gB5,.Z4Ha r 1G f03 /3 l1 N89 0 /052,c' 8lb,a8 9 3 g oö8-., X008 6?l07 y /1/o& /333 L4 J1 9E b?q5:b19 81o, g919 70/ * / il5!: /3>7,9 I2 /S9!ObllL aj S21. x? 29,b d.o11 a- o 2 '(9,5: 71 ti L "'l? 2 /3 8'9k L23 /O?5,'i 82I D !( '"' apby 8 bo,1!/1z I :150 2 /0? g L L2L1 29 r

30 RIF T TIOI911TARE L UrTVÄ Hm[PU M am R EL UngME qa TTEt I 3x e kw 1 02 Q2 l Q EL- FA TR ON 2x7, 5k OIE S[LU ÄRMEPUMP Q5 Q6 Plint 55 P1int56 lint261 P11nt262 P11nt26 Ost/sign RC 1:? RC 1:? HC 1 *11 AC 1:11 RC 1:11 1int264 P1int 265 FiC 1' s11 RC 1:11 Dissal- Disel Diesel- Drift Fullut Olj.f ö rb Ut. Te mp Anm, f4'43j21iri276t,,.f'/9011b i LLb, q!'n 9 1!? LL Z?L 9 i9 4?0iLdc!g?Y:.#'i'6a 44'?, 9 $84,q /r?2, /1I/3 3?25o g /O?, F2/, 29.?96.wil --f g oqo6. 3g _tl 46VÖL 2'/35,& LfgÖ,g l'11y, 4 %SO Y /fi?r, F.;3#( 2 1 ^ f2iid/i9% 3134',k' 2.l.?, 6 2y9 /8'93, /.25'6 /O?9 (2<, y;2 a29, b :: ::-L - z -" 6 ssssl i no/a' tj s"afyf f t O34 : - -:7 _ 3?sb, 6.a(93 a J'5D b /900 /4'!8 2!2t 2L (L2 29 (, 0!? P? 0,?6 x a Z50S'Q /9O/,r lq/t 2 125! /8?I 29 Oi f 1 :' a - 3y3:;!: a jqoo! 1 13 /ogo _I g 2o/2.; -+3 t g _ &?5)OÅ, 33O3å 30/b g S'lb / g?i;g /5!3 If/Q1 S Pil, r 9 b 20 I2.- -'- 5T!J1ff/? 4 85?96: 3O5Is 25I99 /90?? /'(2DL Lf!3 iifo, tq1.'; 1 PIö52yls 36I1i 364 5I9)iI J9OZi /'Qg!?5Y /080,; g2!,.. 29, 20/1-, r,z l%d/. 2g4 3P 1L 25lT 19o??' 1 0 /2t 3 l?. D4Os b?flk , i,1519 <9 U (f!'-_ o'' p- f /?2 /&6,j 36V.6 3O?Z?5i% L9OZ2 ItiO g /25 LfL3 LOfL75 81,4 0/a - ; 4' p6q( ',7 3662ti 3p?'J -?5J4 J9O?i /i7.q0,gf25i3 PWlS 82l,ti? P9, 2Oi O'2f4,J 36 q I 1p?g!?.?S/9.'t I90?. I'og _ /!3 1ap d;: q21, J0/2 -' '.00/ ' '5'i9: /90?' /4'420I 8 J4&/3 >OYas 'd 1,i.Z,.Ci.- #JL / / /.i lqpuy

31 - a h! - ) tioa 9bz.9'l d 1 '99rj c'qpr ii'i r'esct ht SOC' t'96hh!' 6h09 /'iv'e8' l l -,CiOC q bt 'lcb J'12,7 S9hl B C9S! 'gbic a ber 9 1(fh i cigs '% nr :v 8 Q/- 1 CiOt 96 C I:1'j J ff 2re/ b c5?wt' /?/J '"'.E b - eac 96C 9'iGB 9 r!q hee hsi SSId fcbc t'sih B Ph9S fgg/ca. f l- JGIOC 9 'b t q ') j (' t i1 & '/i / -E 9'E5/ /ijt ' ObC l dhp6 7 '4 k2tfl /tj bt - b y ) 'at )io& -q-b 96L? P7? as'igx t 9011 J '6/ Z'MeI EOdt'/ p 86h! q /,/ 86OC C/iJ&' T9& a2' 'GL6E E 8E' SOd 9CS 'F/'Cltd 4' t22'gp :-:: - )C /Ot 9 6 It å E601 9'6/ ' h7 '99;% Eft bhef J/ $ "% /I 1'J - t OL 96C 09%Gd X60/ E'E8r/ Y W, 7 1%90 t 0 9fL' + ' qe o ;BSOS "pi tr )/td? L/OC os flj b2 o? sw 3F h/ E ts'ot 2Sdr 9 i/.. 6 J :c, fl j Q- t ioc 9'/ Ga ;*68/ 99dt / -J ' 'T/;7 ESOC OS'tC :9%/9Py 69Bh påm ' - 9 1ì/ OC Ì6L os %C8 6aT i 9b7 t ppo' ibft h hs8 BFiGh %Q'1 'L',,~ji2.saiidrw /r 7.S 96 G Os /Cå H0/ 6»4JC/ Y?6J '4PP i /h6t o Bl9 E Å'Q99/r '9Y7/ 't!- 7 rioa 9 'by. G9 ' d a'980! 4s i '!Sh! c 'e og b h/ C b'3/j6 t ' 9b a Ld,! - z r;ior bz' as I'8 Sr0301 =7'y1' Q' fr/7(i' 1ot 1'hbzt' b'7 ;7j 1lOlc jg-+ )t 'io i: 9j 'E.h'!C8$qQ7 9C9C7 Dt:,W 29(,/ C 9t 1btCE a % 6 O2/18 ' M N C'J+ 7 i%d ' N'7GB =ij & a Otti/ { E06/ h 6 SC 6EOP 9 699P 'f0c ruy 'ff!, / (7 Ji-C /If7 iq erol ifl 91GJ.TO iso TTn! ijtao llsl ]b llsl Jtl LlsL Jtl LtiL 7b 11L Jtl Ll ]tl LL 7tl -T"TO To'oSO 59Liu itd 9LiUFT 9L7uTTd L9Z7uTie 19Z3UTf.lS ii td SS iutta Q B 9 t S t d i; tc: s L i! Z t ( $ Z t L tlyfld ]WeY (0 MS'G Z NOtll V;l-l7 PLI BxC Ik J11 ud7wtlgll l] tlutlwflo ]utlgl11 J111 6Io/7.0 tlv1 Y: l0i1j.fitl

32 ' -.,. afiiat n1 '1Cå 'l8hl E 1f.1 9S8! '/E9C 49LE ' bs o%hae. 'F i: ;: - ;?EiOC 62 Ob )J Pi$ftf E'e9Cl 8"7'J1 EC t BtC E6s 9 'Ja.J eoyo'ed s y.%' ` r I.w n e v.'vj nsv s _ 'r.1 C/OC i y'lc8 öl>; {'$C [ l SBI b-':,9c b'c YE bs:cs!/cc L + Tb" 6t /t'i b, 58SL1 L11h/ C w -i -- riibs 'o5qt a,po a H h- lcar 6C 1 'JCS z'8{h1 G / e0h81 &i' s't69 a'o tt a'bst n ti067 i :i- o >t/pc 9hy E'/L rg(// /'CS{I beb t'hbsö C 6 E' - S B9S 9 j0'h0'e J lcoc b' J;-:'7d? fclh/ ; 'ej1{( C3( åst ;1/?C t 9Si tet t t g 'ö'f h- JtloG 9(r nt'ilb,e[hl c"5'he/ 9SL$1 ESC 9E99 e4j,$ G9/t 'l"eo'fd Q y_ / e;,iji icoc 74t f'/y8 h'59/,/ f-.1 i?;18r SG9St t"cg9 ' O58C2 19Ot tirco e 96C 9 rit b hh! 9otr Cdtf?905c rthse l 2bq t Ri.. : n't06 9c $/t 8 6'yGyf E'gggJ t ( r '9Sht & g h &TCh1STT&9E 'jbcgo'fd 0- ;;c;r' %'bz:' 6'd/yf ` 9911 y'i 'c)' 'cl b 1CiO G qb 9%7tf :&'g//i/ ;'&!hc a blccf'4'96h 999'J'hft0' 'g -f.i- GOC 6C 5'9'!G8 h"cbel ä(f9% T 4J Y( C iitc 8.498b {'eeb9 BO'GO" a l1'- )c/oc Gq'/r; Ffl 17T5i 9rCrq! ti'ibcl ti'9df 614 '!'b' O1 al /OL' %b 99ICå rt Ja37 0%/9/ 'Y 1 - :C94 'O6/9 SE9t (/ '/flq F,y 'J%'p : /a caq cla el sill 4 a ;;, (,p -i aca SC O( 7o9 : 1flJ iea ettl ijti r -SeoeSO l L :t J N T; -;: ;().: iu TT.! V?Z lu?1 Lt : L JU i! tu Ti d L l l 7 '.9L7U Ti L t: l L L J; L9C 7u!t 95 1 'i[1 y J L' L L:L, h--- L'- 7urT- 9 [ : W: If 74;Ntl17 ' li(i )I(J 'I. Y ' a ' -l l I UKC..,..! : Uf 1? 11 ` I.1.'l ll j 3åVl tl,l' iii

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 1991-09. OT-system. Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar. tem p. innetem. 1po. utetemp.

Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 1991-09. OT-system. Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar. tem p. innetem. 1po. utetemp. Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 OT-system Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar 1991-09 tem p innetem 1po utetemp tid Dokumentets utgivare t&iw ISBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman(

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Energideklarationsbilaga

Energideklarationsbilaga Bygg och Energikonsulter i Värmland AB-FILIPSTAD NYKROPPA 3:77 1 Energideklarationsbilaga Besiktningsdatum: 13 maj 2015 Fastighetsbeteckning: Filipstad Nykroppa 3:77 Bilagan gjord : 14 och 20 maj 2015

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

Byggnadsstyrelsen 63. Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp).

Byggnadsstyrelsen 63. Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp). Byggnadsstyrelsen 63 Tekniska byråns information 1984-03 Dra skåp Typ L F SAMMANFATTNING Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp).

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Hemlaboration i Värmelära

Hemlaboration i Värmelära Hemlaboration i Värmelära 1 2 HUSUPPVÄRMNING Ett hus har följande (invändiga) mått: Längd: 13,0 (m) Bredd: 10,0 (m) Höjd: 2,5 (m) Total fönsterarea: 12 m 2 (2-glasfönster) 2 stycken dörrar: (1,00 x 2,00)

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun

Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun Sicklaön 377:2 Ytterlägenhet Nacka kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Stockholm 2013-10-11. Beräkning nr: 1300 BYGGNADSDATA Villa Zon 2 Zon

Läs mer

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem 20150312 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet 4 000 lgh Senare 4

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Reodvisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Reodvisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Reodvisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur -20 C Fyra installationsalternativ Telefon 0511-10203

Läs mer

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 1 ( 6 ) KOMMENTARER Byggherre: A-hus Uppvärning i bostaden via vattenburen golvväre på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 Förutsättningar för indata enligt bifogat dokuent. INDATA Allänt Beräkningsperiod

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Beräkningen gäller hustyp Lone 160. Uppvärmning sker via vattenburet golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på plan 2. Orangeri ingår ej i beräkningen. Bortse från effektberäkning

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Beräkningen gäller hustyp Lone 160 Parhus,. Uppvärmning sker via vattenburet golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på plan 2. Orangeri ingår ej i beräkningen. Bortse från

Läs mer

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp UMEÅ UNIVERSITET 2013-11-05 Tillämpad fysik och elektronik Lars Bäckström Anders Strömberg Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp Tid: 2013-11-05 9:00 15:00 Hjälpmedel: Valfri formelsamling, miniräknare och skrivhjälpmedel.

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Bo-Consult Objekt: Hagahill hustyp 3 Vellinge kommun

Bo-Consult Objekt: Hagahill hustyp 3 Vellinge kommun Bo-Consult Objekt: Hagahill hustyp 3 Vellinge kommun Beräknat av Anders Rydin, 15-482266. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 212-2-21. Beräkning nr: 256 BYGGNADSDATA Lägenhet

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Användaruppgifter läser prograet in från filen Title.vpd när prograet startas. Uppgifterna i filen uppdateras under Katalogdata->Uppdatering av kataloger. Kryssrutan för användaruppgifter

Läs mer

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS ENVA Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS Augusti 2012 1. Inledning Den här instruktionen har tagits fram av Hållbar utveckling Väst inom projektet ENVA energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10)

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10) Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Biobränslesystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat?

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Det är många faktorer som påverkar ditt val av nytt system för ventilation. Vi vill ge dig några tips som förenklar processen. VAD ÄR VIKTIGT VID

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1 Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Robert Granström Marcus Hjelm Truls Langendahl robertgranstrom87@gmail.com hjelm.marcus@gmail.com

Läs mer

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 2015-08-29 VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 SVERIGES VÄRMEMARKNAD (FJV) VART TAR VÄRMEN VÄGEN? Den största delen av energin för uppvärmning ventileras bort via frånluftssystemet. Fortfarande är få bostäder

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 387781 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Ängelholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Laxen 3 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Energideklaration Postnummer Postort gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration Postnummer Postort gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 187927 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Mikael Forss Adress Karlavägen 38 2 Tr Personnummer/Organisationsnummer 600907-5950 Postnummer Postort 11449

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic Encore

Läs mer

Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning utförts den 9 april 2015.

Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning utförts den 9 april 2015. Avdelning Marknad Handläggare HOLMLUND TOM Svante Fahlén HJÄLSTALEDEN 20 746 93 BÅLSTA Energideklaration/analys/besiktning Håbo Kumla 2:2 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 173729 Byggnaden - Identifikation Län Västerbotten Kommun Umeå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Töreln 7 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Inför inspektionen boka följande instrument :

Inför inspektionen boka följande instrument : Ytterligare information om utredning vid klagomål finns att läsa om i Temperatur inomhus. Denna finns för nedladdning på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12940/temperatur-inomhus.pdf Inför

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Högdalavägen 23, Vallentuna Vallentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Högdalavägen 23, Vallentuna Vallentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Högdalavägen 23, 186 40 Vallentuna Vallentuna kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 768156 Energiprestanda: 46 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 231084 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Borås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Viskarhult 2:42 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

Validitetskontroll energideklaration 2014

Validitetskontroll energideklaration 2014 Validitetskontroll energideklaration 2014 2 Validitetskontroll energideklaration 2014 Titel: Validitetskontroll energideklaration 2014 Utgivare:, juli 2015 Dnr: 1554-2015 Process: 3.4.1 Validitetskontroll

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 164603 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Varberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bocken 6 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer