Gällivare AC. Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information driftuppföljning, värmepumpar. EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gällivare AC. Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information 1984-06. -driftuppföljning, värmepumpar. EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information Gällivare AC -driftuppföljning, värmepumpar T 0 1 MATPUNKT; 1ERM3iYGRO- GRAF (BcUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) DIESEL-vP 0 OLJE- TANK FORBRUVNING (BFUm) VATTEN- TANK MARKSLINGOR Test ) r EL-BAITERI GÅ NGTIC) (BFUm) MARKTEMPERATUR FORE OCH ETTER UPP.R MT\INGS c ASONG

2 Dokumentets utgivare Ookumentnamn och dokumentbeteckning Tekniska byråns information nr 66 4b Dokumentets datum Krendebeteckning BYGGNADSSTYRELSEN Projektnamn (ev förkortat) Gällivare AC - driftu föl inin värme Upphovsman ( man) Uppdragsgivare Göran Kölgren, projektledare Byggnadsstyrelsen Sander Faxvall, konsult Tekniska byrån VVS- och drifttekniska sektionen Dokumentets titel Gällivare AC - driftuppföljning, värmepumpar Huvudinnehåll I Gällivare Tele AC installerades luftburna vämesystem. Som värmekällor användes luft- luftvärmepump, dieseldriven markvärmepump med magasin samt direktel. Särskilt intressant var dieselpumpens driftekonomi som teoretiskt beräknades bli mycket god. Verkligheten har dock visat på en mängd praktiska problem som, med ekonomiskt fvrsvarbara insatser, inte kunnat bemästras. Denna uppföljning ger inget svar om dieseldrivna värmepumpars driftekonomi är god eller ej, utan visar att tekniken ännuej är anpassad för kommersiell drift. Uppföljningen fullföljdes för övriga värmekällor. Nyckelord diesel värmepump,) uft- luftvärmepump, värmepump Försäljningsställen sprides en1 särskild lista ISSN 36 s inkl bil och fig Omfång Sekretessuppgifter Red Leif Sandberg Q Byggnadsstyrelsen 1984 Ref Göran Kölgren Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Telex Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan Build S STOCKHOLM

3 1 INNEHALL sid INLEDNING 3 1. FURUTSÄTTNINGAR 4 2. MATNINGAR, AVLÄSNINGAR 5 3. BERÄKNINGAR 6 4. TILLFURD ENERGI ENERGIBALANS EFFEKTBEHOV UTTAGEN VÄRME FRÅN SLINGOR UNDER GARAGE SUMMERING 19 BILAGOR 21

4 á

5 3 INLEDNING Gällivarearbetscentral(AC) är den typ av byggnad som är synnerligen lämpad för luftuppvä rmda system då anläggningenbestår av stora volymer som lager och garage. I denna typ av lokaler kan lufttemperaturen hållas vid en lägre nivå än normalt varför förutsättningarna värmning med värmepump blir gynnsamma. för Under projekteringstiden gjordes ingående utredningar om val av olika uppvärmningsformer. Bl a jämfördes oljeeldad panna, direktel samt olika värmepumpsalternativ med varandra dels tekniskt och dels årskostnadsmässigt. I sntråd med Televerket beslöts att utföra en kombination av luft - luf-.,årmepump och dieseldriven markvä rmepump. Den dieseldrivna pumpen skulle utnyttjas värmemässigt optimalt genom att tillvarataga även avgasvärmet. Viss erfarenhet från en mindre installation i Jakobsbergs AC fanns, så tekniken bedömdes inte helt obeprövad. Dock bestämdes att en uppföljning skulle göras när anläggningen tagits i bruk och praktisk erfarenhet vunnits. Som framgår av vidstående rapport har driften med dieselvärmepumpen ej fungerat bra. P g a att dieselaggregatet bl a placerats på ett durkplåtsbjälklag har stora bekymer med vibrationer uppståt. Vibrationerna har medfört att skarvar skakat sönder, svetsar brustit, bultar gått av etc. Trots en mängd vidtagna vibrationsisolerande åtgärder, gumriiisolatorer, flexibla röranslutningar, tyngder etc har vibrationerna ej kunnat bemästras. Motorfabrikantens, Volvos, intresse att hjälpa till med vibrationsproblematiken har varit svalt. Dieselmotorns förmåga att kunna varvtalsreglera kylkompressorn efter behov har ej utnyttjats, varför kan sägas att tekniken i detta avseende ej Sr helt utvecklad. Då någon ekonomisk försvarbar lösning på vibrationsproblemet ej fanns och för att kunna utnyttja markslingorna har numera dieselmotorerna utbytts mot elmotorer. Slutsatsen av detta är att var för sig beprövade tekniker fordrar utveckling och samordning, för att tillsammans kunna fungera på ett bra sätt.

6 4 1. FORUTS TTN I LAGAR Cyggnadsstyrel sen har för Televerkets räkning uppfört en arbetscentral i Gällivare med bl a kontor, lager och garage, lager och garage har luftburen värme. Luftbehandl ingssystemet för lagret är uppbyggt för återluft, värmeatervinning från frånluft/ ur uteluft via luft-luftvärmepump (LLVP), dieselmotordrives ytjordvärmepump (DVP), el-batterier samt även för värmning medelst kylvatten frän dieselmotor och avgaser. Se även flödesschema i bilaga 1. Denna sist nämnda värmekälla är kompletterad med el-patroner. Garaget är uppdelat i två delar avsedda för arbetscentralen (AC) respektive lokalförrådet (LFD). Varje garagedel har återluft och frånluftvärmepump kopplade i serie. För varje garage finns även ytjordvärmepumpar med slingor placerade i mark under garagen. Dessa värmepumpar har egna reglerutrustningar. För Byggnadsstyrelsens räkning har BSK BS Konsult AB genomfört en förenklad uppföljning av de installeradenergisystemen för lager, resepkti ve garage för arbetscentral och garage för i okat förråd. 1.1 Lagret Inkopplingsordning för de olika värmekällorna avsågs kunna väljas fritt. Eftersom DVP:s tillgänglighet har varit synnerligen låg (under 1983 jan-maj ingen enda drifttimma) har inkopplingsordningen valts till 1. återluft 2. LLVP 3. E1-batterier 4. El-patroner (endast lagret) Under en period runt å rsskiftet har försök gjorts med drift av DVP men av olika skäl har dessa avbrutits. En starkt bidragande faktor härtill ar vibrationer vid dieseldrift. DVP är placerad på ett durkbjälklag. Placering på ett tungt fundament av betong hade minskat de driftproblem vibrationerna medför.

7 5 Dieselmotorer tycks inte vara avsedda för kontinuerlig hård belastning (?) och vissa frekvent förekommande serviceåtgärder måste planeras ("tusenmilaservice"). Oljepåfyllning har även varit ett problem. 2. MATNINGAR - AVLÄSNINGAR Den genomförda uppföljningen följer i stort förslag enligt bilaga 1. Ett antal drifttidmätare har installerats, se tabell 2.1, och televerkets personal på plats har kontinuerligt varje måndag avläst dessa mätare. Parallellt härmed har rumstemperaturen i lagret respektive ett garage mätts med termohygrografer för att ge en kontrollmöjlighet över att inga väsentliga temperaturavvikelser från rumsmedeltemperaturen inträffat under mätperioden. Utetemperatur och temperaturen på den frostskyddade vätskan genom slingor förlagda under garage har avlästs veckovis. Vidare har temperaturer mätts vår och höst i en punkt i vardera garage och lager i avsikt att ge en indikation till hur mycket energi som uttagitsgenom slingor i mark under respektive lokal. Lager Garage A C Garage lokalförråd Ytjordvärmepump pump LLVP E1-batterier Elpatron DVP drift Elförbrukning Elförbrukning resp. drift kwh kwh ful last. (Oljeförbrukning) Drifttid i Elförbrukning Elförbrukning två steg kwh kwh Drifttid för Elförbrukning Elförbrukning 3 x 8 kw kwh kwh kw kw Drifttid för 2 x 1,5 kw Tabell 2.1 Drifttidmätare i Televerkets förråd, Gällivare. Avlästa värden, se bilaga 2.

8 6 Underlag för uppföljning utgörs av avlästa mätvärden och -temperaturer samt av resultat/uppgifter från en mätning utförd av Kryotherm A6 (bilaga 3). Denna mätning avser värmepumpar i lagerbyggnadens energisystem. Huvudsakligen har data över LLVP hämtats ur detta mätprotokoll. 3. BERÄKNINGAR 3.1 Energi till lagret Avlästa värden enligt bilaga 2 ger automatiskt energitillskott via elbatterier och elpatroner. För LLVP har förutsatts att uppgifter ur bilaga 3 (Kryotherm) beträffande avgiven värmeeffekt som funktion av utetemperatur och återluftgrad gäller och vidare att dessa uppgifter gäller halverade för värmepumpens båda lika stora halvor. För DVP har angiven oljeförbrukning enligt bilaga 3 omräknats till avgiven värmeeffekt totalt med energifördelning enligt bilaga 1 d v s 1/3 är axeleffekt, 1/15 är avgasförluster. Värmepumpens värmefaktor har antagits till 3,0. De beräknade och summerad energimängderna har sammanställts i stapeldiagram, se figur 3.1.

9 MWh DieselVP Luft-luftVP E1-batterier E1-patron EL PATRON EL- BATTERI DIESELVP LUF? LUFT VP 48 SO a ( T rivur 3.1 Energiflöden frän olika v r nekällor. Diagrammet gäller televerkets arbetscentral i Gällivare. MWh v

10 R 3.2 Energi till garage arbetscentral (AC) Pllätvärden i bilaga 2 utgör elenergi för respektive värmekälla direkt i kwh. Detta innebär att för elbatterier är mätvärden lika med avgivet värme. För värmepumpar skall dock de avlästa värdena multipliceras med en värmefaktor som vid luft-luft alternativ är beroende av utetemperaturen. Dess beroende hämtas ur bilaga 3. Värmepump kopplad till slingor i mark antas ha en värmefaktor på 3,0 hela året. Beräknade och summerad energimängderedovisas i stapeldiagram i figur 3.2. Avlästa utetemperaturer vid slutet av varje mätperiod redovisas även i figuren. Observer att någon direkt koppling mellan energi och denna temperatur ej finns.

11 Figur 3.2 Energi för arbetscentralens garage 9 kwh t Ivo 42 a!.6 4e so Energi (kwh) 1982 YtjordVP 1.20C Luft-1 uf tvp E1-batteri ) ,700 Totalt

12 3.3 Energi till garage lokalförråd (LFD) Plätvärden för garage LFD ur bilaga 2 redovisas i stapeldiagram i figur 3.3 på samma sätt som de för garage AC. Aven här har avläst utetemperatur i slutet av varje mätperiod inritats i avsikt att ge en allmän uppfattning om temperaturnivåer. Energibehov under en period red låg utetemperatur vid ett tillfälle innebär inte att något direkt sambandmellan energi och dessa temperaturer finns. Man kan således inte dra några slutsatser ur jämförelser mellan energistaplar och dessa utetemperaturer. 4. TILLFÖRD ENERGI 4.1 Till lagret tillförd energi Till dieselvärmepumpen förd energi är lika med förbrukad mängd dieselolja multiplicerat med energiinnehållet i oljan. Enligt bilaga 1 innehåller varje liter olja ca 1,34 kwh inklusive förluster. Luft-luft-värmepumpen antas ha en årsmedelvärmefaktor på ca 2,1 lika LLVP för garage nedan. Energibehovet för drift av värmepumpen blir då lika med kvoten mellan det ur drifttid (bilaga 2) och effektuppgifter (bilaga 3) beräknade avgivna värmet och 2,1. Avlästa energiuppgifter i kwh (bilaga 2) är lika red till elbatterierna tillförd energi. De olika energimängderna finns sammanställda i tabell Till garage AC och LED tillförd energi Ur bilaga 2 avlästa värden är direkt tillförd energi i kwh för både värmepumpar och elbatterier. Arsmedelvärmefaktorn för LLVP blir enligt här gjorda beräkningar ca 2,1. Sammanställning, se tabell 4.1.

13 11 kwh 1000 Figur 3.3 Energi för lokalförrådets garage D YTJORD VP f LBÅTTfRIfR LUFT-LUFT VP _ i I ' I Energi (kwh) 1982 Ytjord 1,400 luft-l uftvp E1-batteri 1.:'00 Totalt

14 Ener i kwh 1981>> I) ) Avgivet Tillfört Avgivet Tillfört Avgivet Tillfört Avgivet Tillfört Lager Diesel Vp LLYP E1-batterier , E1-patroner Totalt g r 9! _ ) Ytjord VP LLVP El-batterier Totalt Garage_LFD Ytjord VP LLVP E1-batterier _.300 Totalt ) Del av år Tabell ) v Sammanställning över energimängder för lager och garage

15 13 5. ENERGIBALANS Summa k x A beräknas med hjälp av avgiven energi enligt tabell 4.1 samt antalet gradtimmar enligt tabell. Värmebehov för mekanisk ventilation och ofrivillig ventilation uppskattas till totalt motsvarande ca 0,1 omsättningar per timme. 5.1 Lagerbyggnaden Temperaturen i lagret har legat kring ca +11 C i en mätpunkt ca 1 meter över golv. Avvikelser förekommer förvisso.en tendens kan utläsas att innetemperaturen sjunker vid mycket låga utetemperaturer. Ur energisynpunkt förutsätts +l 1 C gäl 1 a i mätpunkten. Rumsmedel tempera - turen torde dock vara högre med hänsyn till den stora takhöjden (6 m). I garaget exempelvis har mätts en temperatur av +10 C ca 1 meter över golv och ca +13 C 3 meter över golv. Med en grov förutsättning av 1 injärt förhållande mellan temperatur och höjd över golvet skulle lagrets medeltemperatur kunna uppskattas till ca 20 C. Energibehovet för uppvärmning av luft blir ca kwh. (0,1 x volymen x x energiinnehåll /3.600). Byggnadens volym ä r ca m3. Energiinnehållet har hämtats ur tabeller för Malmberget korrigerat med ca 9 % gällande Jokkmokk för perioden Siffrorna har reducerats med 22 % eftersom mätperioden inte innefattat hela eldningssäsongen ca tirwnar utan endast timmar. %-satsen har framräknats ur ytförhållandena i varaktighetsdiagram för Malmberget, figur 5.1. Avgiven energi till lagret är enligt tabell 4.1 ca kwh. För täckande av rena transmissonsförlusteråterstår kwh under förutsättning att kwh åtgår för uppvärmning av luft. Ur tabell för uppvärmning till 20 C hämtas C x h för täckande av transmissionsförluster (reducerat värde). Ur dessa siffror fås då att k x A blir 0,58 kw/ C.

16 14 C t>ort=mrlm6er6et VARAKT 1 EHETSKURVA 8760 C H) 1 g EIDNGNGSSASONG '.! ; I 1 E 1i ii i _ t 1 i 1_ : I ji : i = 1 a ---i '! _-._... L..._..._.L._i_.. s: _ J._._.»- 1 -_ _- -- -t-- -j -- --!---' H i _ t I 1 _ { t r. - t 1 ;: t 1 ti L: i LIiiJ! :: ')... fl Figur 5. 1 Varaktighetsdiagram över Malmberget med drifttider respektive eldningssäsong inlagda. LiJ

17 15 Omslutningsarean är ca m2 om förluster mot golv i detta sarmmanhang försummas. (Golvtemperaturer över +12 C). Det genomsnittliga k-värdet blir då ca 0,26 W/m2 x C. Detta värde är sannolikt för litet. Felet kan ligga i antingen den genomsnittliga tempera - turen eller i den ofrivilliga ventilationen. Sätts genomsnittstemperaturen till +11 C fås på motsvarande sätt kwh för luft och för transmission, k x A blir då 0,70 kw/ C och det genomsnittliga k-värdet 0,32 W/m2 x C vilket är mer sannolikt än 0,26. Halveras den ofrivilli ga ventilationen (vid 20 C) blir k.-värdet 0,34 W/m2 x C vilket kan vara något högt. Verkliga förhållanden skulle kanske kunna återfinnas någonstans mellan de gjorda antagandena. Vid energibehovsberäkning under projekteringen tsar använts ett k-vzrde för väggkonstruktionen av 0,3 W/m2 x C och för taket C,22 W/m2 x C. Med dessa värden fås energibehovet för att täcka transmissionsförlusterna under här aktuella betin gelser till kwh. (+20 C.) 5.2 Garage AC Temperaturen är +10 C 1 meter över golv och medeltemperaturen antas vara ca +13 C. Med volymen m3 fås energibehovet för uppvärmning av 0,1 omsättningar luft till kwh. Antas ett genomsnittligt k-värde av 0,3 W/m2 x C krävs för uppvärmning till +13 C med m2 area exklusive golv ca kwh vilket med energibehovet för 0,1 omsättningar luft ger totala energibehovet kwh. Avlästa energisiffror kwh syns ligga en 10 potens för lågt. Här har inte utrymme för närmare uppföljning funnits vari felet ligger. Samtliga el-batterier är dock inkopplade till elmätare.

18 Garage LFD Med +13 C i genomsnittlig innetemperatur fås kwh för uppvärmning av 315 m3/h luft och kwh för transmission genom 950 m2 area exklusive golv. Totalt ca kwh att jämföras med ur avlästa värden beräknade Här syns föreligga en felfaktor av storleksordningen 3. 6 EFFEKTBEHOV Effektbehoven beräknas för garagen med uppräknade energibehov enligt kapitel 5 och ej med avlästa värden. 6.1 Effektbehov för lager Med k x A = 0,1 kw/ C och m3/h luftutbyte blir effektbehovet 36 kw + 19 kw = 55 kw. Här förutsätts uppvärmning från -32 C respektive -38 C till + 20 C. Tillgänglig effekt från LLVP ca 18 kw, från elbatterier 24 kw och från elpatroner 15 kw totalt ca 51 kw. Effektreserv saknas eftersom befintlig DVP ej fungerar. 6.2 Garage AC m3/h luftutbyte och k x A = 1,41 kw/ C ger effektbehovet kw = 103 kw. Utetemperatur -38 C respektive -32 C och rumsmedeltemperatur +13 C har förutsatts. Tillgänglig effekt ca 12 kw från LLVP, 10 kw från ytjord-vp och kw från elbatterier. Totalt således ca 112 kw varav ett elbatteri d v s 60 kw egentligen utgör en effektreserv. 12 kw från LLVP har beräknats för utetemperaturen -32 C ur kravet 22 kw vid 0 C och effektförhållanden i bilaga 3.

19 Garage LFD 375 m3/h luft och k x A = 0,29 kw/ C fås effektbehovet kw = = 20 kw. Ti 11 gängl i g effekt från LLVP ca 5 kw, från yt j ord-vp ca 32 och från elbatterier kw. Totalt således 82 kw, varav båda elbatterierna d v s 45 kw skulle utgöra effektreserv. 5 kw från LLVP har beräknats ur kravet 10 kw vid 0 C reducerat till utetemperaturen -32 C proportionellt mot effektuppgifter i bilaga Kommentarer till beräknade effektbehov Den låga effektsiffran för garage LED torde vara fel. Sannolikt är utel uftfl ödet här alldeles för litet. En ökning med en faktor skulle ge effektbehovet 34 kw vilket torde vara mer troligt. En behovet skulle i så fall öka till kwh för uppvärmning av luft eller totalt kwh. Felfaktorn till avläst energiflöde ökar då till ca 5. För de båda garagedelarnahar elbatterier utnyttjats trots att effekt från respektive två värmepumpar teoretiskt enligt beräkningarna skall kunna täcka hela värmeeffektbehovetåtminstone under delar av året. Anledningen härtill är behovet av övertempererad luft eftersom allt värme är luftburet. Temperaturnivån från frånluftvärmepumparna räcker inte till för att klara behovet av övertemperatur på luften även om tillgänglig effekt i sig kan vara tillräcklig. Ytjordvärmepumparna är ju separata enheter med egen reglering skild från från- 1 uftvärmepumparna. 7 UTTAGEN VÄRME FRÅN SLINGOR UNDER GARAGE Marken under de båda garagedelarna kan i det här sammanhanget anses utgöras av huvudsakligen grus. Den volym som berörs förutsätts här utan närmare studier vara lika med respektive garageyta multiplicerad med tjockleken 0,5 meter. Specifika värmet för marken sätts till ca 0,4 kwh/m3 C (berg har 0,65).

20 IV 1.1 Garage AC Berörd volym definierad enligt ovan är ca m3. Temperaturen i en punkt som här mycket grovt förenklat anses vara representativ för hela lagret har mätts till + 13,4 och + 8, respektive Temperaturdifferensen är då 4,8 och totalt uttagen energi blir m3 x 4,8 C x 0,4 kwh/m3 x C = kwh. Denna siffra skall jämföras med = kwh enligt tabell Garage LED Motsvarande siffror för denna del bl ir 330 m3, (4,8 C) och ca 600 kwh att jämföras med = kwh enligt tabell 4.1. Förutom felkällor enligt 1.1 kan även en icke proportionell fördelning av köldbärarvätska tänkas. De båda ytjordvärmepumparna är kopplade parallellt till varandra och slingorna gemensamma för de båda garagen. Om de båda garagedelarna slås ihop fås uttagen energi lika med kwh att jämföras med kwh enligt tabell 4.1. När blir skillnaden bara %.

21 19 8. SUMMERING Den här behandlade förenklade uppföl jr.;egen av installerade värmepumpar ger vissa indikationer. 1. Försörjda lokaler är välsiolerade och kräver en relativt låg rumstemperatur. En lösning med luftburen värme från v'rmepumpar torde därför vara mer gynnsamt ekonomiskt än för normalfallet. 2. Luft-luftvärmepumparnatycks ha fungerat väl rent tekniskt. Den här beräknade "årsmedelvärmefaktorn" ca 2,1 exklusive hjälpmaskiner visar dock att en noggrann lönsamhetsberäkning måste genomföras före val av system med värmepumpar. 3. Utredningens omfattning beträffande ytjordvärmepumpar med slingor under byggnader är alltför begränsad för att några som helst tekniska eller ekonomiska slutsatser eller tendenser skall kunna framföras. 4. Dieselmotordriven värmepump bör ej rekommenderas i dagens status av teknisk utveckling. Elmotordrift är klart överlägset även om det största problemet här, vibrationen, kan lösas. 5. Flera värmepumpinstallationer bör kanske inte kopplas i serie med hänsyn bl a till svårigheter med effektreglering. Försörjs en och samma lokal från två eller flera parallellkopplade värmepumpar bör någon form av förreglingar eller samreglering utföras. Detta för att uppnå maximal värmepumpdrift och för att minimera utnyttjandet av eventuell andra värmekällor. 6. En mer genomgripande uppföljning av värmepumpinstallationer kommer att dra stora kostnader. Detta torde inte kunna accepteras för ett normalprojekt med små marginaler till lönsamhetskriteriet. Metoder och rutiner för kravformulering vid upphandling och prestandakontroll före övertagande måste tas fram. Under garantitiden råste en förenklad prestandakontroll inklusive kontroll av tillgänglighet kunna genomföras.

22 20 Hur kontroller genomförs och av vem måste presenteras före upphandling. Kostnader härför måste vägas in i en lönsamhetsbedömning. Av de tre lokaler vars energi för uppvärmning både uppmätts (avlästs) och beräknats stämmer praktik och teori endast i ett fall - lagret. Då båda garagen visar en avvikelse på mellan 500 och %. De avlästa värdena är uppenbarligen för låga. Man skulle kunna förledas tro att några elbatterier ej inkopplats till elmätare men så är inte fallet. Av praktiska, ekonomiska skäl har inga närmare studier över felorsak genomförts varför vidare spekulationer syns f ruktl ösa.

23 BILAGA 1 Förslag till "Förenklad utvärdering av installerade värmepumpar"

24 Televerkets arbetscentral i Gällivare Förenklad utvärdering av installerade värmepumpar Inledning BSK BS Konsult AB har av Byggnadsstyrelsens Tekniska Byrå erhållit i uppdrag att genomföra en förenklad uppföljning av vid rubricerade anläggning installerade uppvärmningssystem. Uppföljningsperioden har bestämts till ungefär en uppvärmningssäsong. Systemen Beskrivning av installerade system för uppvärmning, se figur. Mätpro ram Förenklad energibalans Mät tillförd energimängd d v s dieseloljeförbrukning, gångtid för el-vp och samtliga el-batterier(-stavar) samt ingångstemperatur och sluttemperatur för marken runt slingorna i en godtyckligt vald punkt inom området med slingor. El-VP Frånlufttemperatur lika med rumstemperatur registreras av termohygrograf och utetemperatur bör kunna erhållas från flygplatsen i Gällivare. Under förutsättning att återluftgraden är konstant kan lufttemperatur över VP-förångar beräknas och därefter värmefaktor. Drift av El-VP tidsmarkeras dock ej varför beräkning av "verklig" värmefaktor ej är möjlig. En årsmedel värmefaktor får därför antas med uppgifter från Kryotherm som grund. Ur dessa uppgifter beräknas till byggnaden från el-vp tillförd energimängd.

25 0 MATPUNKT. TERyGR G' As (Blir E l-vp GÅNGTIO 8FUm1 L DIESEI-VP FORBRUYNsNG (BFUm) L="1_ ELBATTERI GÅNGTIO (BFUm) VATTEN- TANK ---- NARS;t,GOR (6st) 0 ID MARKTE MPE RAT UR FORE OCH EFTER UPPVAR MNINGSSASONG FIGUR ÖVER UPPVÄRMNINGSSYTEM VID TELEVERKETS ARBETSCENTRAL 1 GÄLLIVARE

26 Diesel-VP Med hjälp av angiven effekt, 35 hk, (effekten minskad enligt Kryotherm) för dieselmotor, luftflöden och lufttemperaturer före och efter värmepumpens kondensor beräknas den dieselmotordrivna värmepumpens värmefaktor. Dvrigt tillförd energi d v s 2/3 minskat med avgasförluster 1/15 överförs via tank och vattenbatteri till tillluften. Mätning av temperaturer genomförs vid ett tillfälle alternativt används uppgifter från av Kryotherm genomförda mätningar. Förbrukning av dieselolja ger till tilluften för energi både från den dieselmotordrivna värmepumpen och från avgaserna. 3,5 1 dieselolja motsvarar då 35 hkh eller 25,7 kwh varav 1/3 eller 8,6 kwh multiplicerat med värmefaktorn ger värmepumpens tillskott och de resterande 2/3 (17,2 kwh) minus förlusten 1/15 (1,1 kwh) ger tillskott via vattenbatteri (15,45 kwh). För överslagsberäkningar används värden - dieseloljeförbrukning ca 100 g/hkh, vilket ger ca 3,5 1/h vid 35 hk 1/3 av tillförd effekt utgör dieselmotorns axeleffekt Avgasförlusten på ca 1/15 av tillförd energi kan eventuellt försummas. - 1 hk motsvarar effekten 735,5 W. El-värme Gångtidmätare anger hur lång tid respektive effekt varit inkopplad och ger därmed energitillskottet till byggnaden. Markslingor Temperaturen i marken mäts före och efter vinterperioden. Den utnyttjade markvolymen uppskattas till ytan multiplicerad med ett djup av ca 1 m. Lagringsförmågan i mark multiplicerad med volymen och temperaturdifferensen ger utnyttjad energi ut marklagret.

27 Vätskeflödet i en av de åtta slingorna uppmäts som stickprovskontroll alternativt används av Kryotherm uppmätta vätskeflöden. Genomförande Drifttidsmätaren förutsätts monteras genom BFUm:s omsorg. Drifttidmätare och dieseloljeförbrukning avläses veckovis. Frånluftens temperatur mäts med hjälp av termohygrograf. Dessa avläsningar och mätningar förutsätts utföras genom BFUm:s omsorg. Dvriga uppmätningar och beräkningar genomförs av BSK BS KONSULT AB.

28 BILAGA 2 Avlästa mätvärden och temperaturer

29 lsh,s 20P9.2 26' l 1.X RIFTTIDMIiTARE ELVÄRMEf1ATTERI 3x8 kw EL- PATRON 2x 7, 5kl DIE SELUÄRMEPUMP )Q 4 6Q p P11nt26 RC 1s11 11nt264 P11nt265 Diesel- Oieael Dieesl- Ut. RC 1't11 RC 1t11 Dri ft Fullest Olj.tiirb Temp I 5gj L /65 /680.6 I$1!L' l li Z5 IO i3? y /72? ' (C 1gB5,.Z4Ha r 1G f03 /3 l1 N89 0 /052,c' 8lb,a8 9 3 g oö8-., X008 6?l07 y /1/o& /333 L4 J1 9E b?q5:b19 81o, g919 70/ * / il5!: /3>7,9 I2 /S9!ObllL aj S21. x? 29,b d.o11 a- o 2 '(9,5: 71 ti L "'l? 2 /3 8'9k L23 /O?5,'i 82I D !( '"' apby 8 bo,1!/1z I :150 2 /0? g L L2L1 29 r

30 RIF T TIOI911TARE L UrTVÄ Hm[PU M am R EL UngME qa TTEt I 3x e kw 1 02 Q2 l Q EL- FA TR ON 2x7, 5k OIE S[LU ÄRMEPUMP Q5 Q6 Plint 55 P1int56 lint261 P11nt262 P11nt26 Ost/sign RC 1:? RC 1:? HC 1 *11 AC 1:11 RC 1:11 1int264 P1int 265 FiC 1' s11 RC 1:11 Dissal- Disel Diesel- Drift Fullut Olj.f ö rb Ut. Te mp Anm, f4'43j21iri276t,,.f'/9011b i LLb, q!'n 9 1!? LL Z?L 9 i9 4?0iLdc!g?Y:.#'i'6a 44'?, 9 $84,q /r?2, /1I/3 3?25o g /O?, F2/, 29.?96.wil --f g oqo6. 3g _tl 46VÖL 2'/35,& LfgÖ,g l'11y, 4 %SO Y /fi?r, F.;3#( 2 1 ^ f2iid/i9% 3134',k' 2.l.?, 6 2y9 /8'93, /.25'6 /O?9 (2<, y;2 a29, b :: ::-L - z -" 6 ssssl i no/a' tj s"afyf f t O34 : - -:7 _ 3?sb, 6.a(93 a J'5D b /900 /4'!8 2!2t 2L (L2 29 (, 0!? P? 0,?6 x a Z50S'Q /9O/,r lq/t 2 125! /8?I 29 Oi f 1 :' a - 3y3:;!: a jqoo! 1 13 /ogo _I g 2o/2.; -+3 t g _ &?5)OÅ, 33O3å 30/b g S'lb / g?i;g /5!3 If/Q1 S Pil, r 9 b 20 I2.- -'- 5T!J1ff/? 4 85?96: 3O5Is 25I99 /90?? /'(2DL Lf!3 iifo, tq1.'; 1 PIö52yls 36I1i 364 5I9)iI J9OZi /'Qg!?5Y /080,; g2!,.. 29, 20/1-, r,z l%d/. 2g4 3P 1L 25lT 19o??' 1 0 /2t 3 l?. D4Os b?flk , i,1519 <9 U (f!'-_ o'' p- f /?2 /&6,j 36V.6 3O?Z?5i% L9OZ2 ItiO g /25 LfL3 LOfL75 81,4 0/a - ; 4' p6q( ',7 3662ti 3p?'J -?5J4 J9O?i /i7.q0,gf25i3 PWlS 82l,ti? P9, 2Oi O'2f4,J 36 q I 1p?g!?.?S/9.'t I90?. I'og _ /!3 1ap d;: q21, J0/2 -' '.00/ ' '5'i9: /90?' /4'420I 8 J4&/3 >OYas 'd 1,i.Z,.Ci.- #JL / / /.i lqpuy

31 - a h! - ) tioa 9bz.9'l d 1 '99rj c'qpr ii'i r'esct ht SOC' t'96hh!' 6h09 /'iv'e8' l l -,CiOC q bt 'lcb J'12,7 S9hl B C9S! 'gbic a ber 9 1(fh i cigs '% nr :v 8 Q/- 1 CiOt 96 C I:1'j J ff 2re/ b c5?wt' /?/J '"'.E b - eac 96C 9'iGB 9 r!q hee hsi SSId fcbc t'sih B Ph9S fgg/ca. f l- JGIOC 9 'b t q ') j (' t i1 & '/i / -E 9'E5/ /ijt ' ObC l dhp6 7 '4 k2tfl /tj bt - b y ) 'at )io& -q-b 96L? P7? as'igx t 9011 J '6/ Z'MeI EOdt'/ p 86h! q /,/ 86OC C/iJ&' T9& a2' 'GL6E E 8E' SOd 9CS 'F/'Cltd 4' t22'gp :-:: - )C /Ot 9 6 It å E601 9'6/ ' h7 '99;% Eft bhef J/ $ "% /I 1'J - t OL 96C 09%Gd X60/ E'E8r/ Y W, 7 1%90 t 0 9fL' + ' qe o ;BSOS "pi tr )/td? L/OC os flj b2 o? sw 3F h/ E ts'ot 2Sdr 9 i/.. 6 J :c, fl j Q- t ioc 9'/ Ga ;*68/ 99dt / -J ' 'T/;7 ESOC OS'tC :9%/9Py 69Bh påm ' - 9 1ì/ OC Ì6L os %C8 6aT i 9b7 t ppo' ibft h hs8 BFiGh %Q'1 'L',,~ji2.saiidrw /r 7.S 96 G Os /Cå H0/ 6»4JC/ Y?6J '4PP i /h6t o Bl9 E Å'Q99/r '9Y7/ 't!- 7 rioa 9 'by. G9 ' d a'980! 4s i '!Sh! c 'e og b h/ C b'3/j6 t ' 9b a Ld,! - z r;ior bz' as I'8 Sr0301 =7'y1' Q' fr/7(i' 1ot 1'hbzt' b'7 ;7j 1lOlc jg-+ )t 'io i: 9j 'E.h'!C8$qQ7 9C9C7 Dt:,W 29(,/ C 9t 1btCE a % 6 O2/18 ' M N C'J+ 7 i%d ' N'7GB =ij & a Otti/ { E06/ h 6 SC 6EOP 9 699P 'f0c ruy 'ff!, / (7 Ji-C /If7 iq erol ifl 91GJ.TO iso TTn! ijtao llsl ]b llsl Jtl LlsL Jtl LtiL 7b 11L Jtl Ll ]tl LL 7tl -T"TO To'oSO 59Liu itd 9LiUFT 9L7uTTd L9Z7uTie 19Z3UTf.lS ii td SS iutta Q B 9 t S t d i; tc: s L i! Z t ( $ Z t L tlyfld ]WeY (0 MS'G Z NOtll V;l-l7 PLI BxC Ik J11 ud7wtlgll l] tlutlwflo ]utlgl11 J111 6Io/7.0 tlv1 Y: l0i1j.fitl

32 ' -.,. afiiat n1 '1Cå 'l8hl E 1f.1 9S8! '/E9C 49LE ' bs o%hae. 'F i: ;: - ;?EiOC 62 Ob )J Pi$ftf E'e9Cl 8"7'J1 EC t BtC E6s 9 'Ja.J eoyo'ed s y.%' ` r I.w n e v.'vj nsv s _ 'r.1 C/OC i y'lc8 öl>; {'$C [ l SBI b-':,9c b'c YE bs:cs!/cc L + Tb" 6t /t'i b, 58SL1 L11h/ C w -i -- riibs 'o5qt a,po a H h- lcar 6C 1 'JCS z'8{h1 G / e0h81 &i' s't69 a'o tt a'bst n ti067 i :i- o >t/pc 9hy E'/L rg(// /'CS{I beb t'hbsö C 6 E' - S B9S 9 j0'h0'e J lcoc b' J;-:'7d? fclh/ ; 'ej1{( C3( åst ;1/?C t 9Si tet t t g 'ö'f h- JtloG 9(r nt'ilb,e[hl c"5'he/ 9SL$1 ESC 9E99 e4j,$ G9/t 'l"eo'fd Q y_ / e;,iji icoc 74t f'/y8 h'59/,/ f-.1 i?;18r SG9St t"cg9 ' O58C2 19Ot tirco e 96C 9 rit b hh! 9otr Cdtf?905c rthse l 2bq t Ri.. : n't06 9c $/t 8 6'yGyf E'gggJ t ( r '9Sht & g h &TCh1STT&9E 'jbcgo'fd 0- ;;c;r' %'bz:' 6'd/yf ` 9911 y'i 'c)' 'cl b 1CiO G qb 9%7tf :&'g//i/ ;'&!hc a blccf'4'96h 999'J'hft0' 'g -f.i- GOC 6C 5'9'!G8 h"cbel ä(f9% T 4J Y( C iitc 8.498b {'eeb9 BO'GO" a l1'- )c/oc Gq'/r; Ffl 17T5i 9rCrq! ti'ibcl ti'9df 614 '!'b' O1 al /OL' %b 99ICå rt Ja37 0%/9/ 'Y 1 - :C94 'O6/9 SE9t (/ '/flq F,y 'J%'p : /a caq cla el sill 4 a ;;, (,p -i aca SC O( 7o9 : 1flJ iea ettl ijti r -SeoeSO l L :t J N T; -;: ;().: iu TT.! V?Z lu?1 Lt : L JU i! tu Ti d L l l 7 '.9L7U Ti L t: l L L J; L9C 7u!t 95 1 'i[1 y J L' L L:L, h--- L'- 7urT- 9 [ : W: If 74;Ntl17 ' li(i )I(J 'I. Y ' a ' -l l I UKC..,..! : Uf 1? 11 ` I.1.'l ll j 3åVl tl,l' iii

Värmepumpar och solfångare

Värmepumpar och solfångare 21-8-3 Värmepumpar och solfångare Systemanalys Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Björn Karlsson, Energi och Byggnadsdesign, LTH Gunnar Bröms, Vattenfall Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Värmepumpens inverkan på elnätet

Värmepumpens inverkan på elnätet Värmepumpens inverkan på elnätet Linus Grönvall & Jonas Nyman Författare B o.s.v. Högskolan på Åland serienummer 03/2014 Program Maskinteknik Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Mariehamn 2009 Examensarbete

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Spetsvärmelösningar för villavärmepumpar Gunnar Bröms Urban Henfridsson Per Holmberg Vattenfall Utveckling AB Elkraftteknik Sammanfattning Värmepumpar har

Läs mer

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet RAPPORT Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet 2013-12-13 Ett arbete av: Jakob Agrell, student vid Linköpings Universitet Stefan Blomqvist,

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

System för fastighetsvärmepumpar

System för fastighetsvärmepumpar System för fastighetsvärmepumpar - Ett projekt inom Energimyndighetens forskningsprogram EFFSYS2 - Slutrapport maj 2009 Daniel Åkervall, WSP Environmental Jörgen Rogstam, Sveriges Energi- och Kylcentrum

Läs mer

Rapport SGC 078 UPPVÄRMNING MED GAS I SVENSKA SMÅHUS ERFARENHETER OCH FRAMTIDATEKNIKVAL. Mikael Näslund Inst. för Värme- och kraftteknik, L TH

Rapport SGC 078 UPPVÄRMNING MED GAS I SVENSKA SMÅHUS ERFARENHETER OCH FRAMTIDATEKNIKVAL. Mikael Näslund Inst. för Värme- och kraftteknik, L TH Rapport SGC 078 UPPVÄRMNING MED GAS I SVENSKA SMÅHUS ERFARENHETER OCH FRAMTIDATEKNIKVAL Mikael Näslund Inst. för Värme- och kraftteknik, L TH November 1996 SGC Rapport SGC 078 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--78--SE

Läs mer

Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad. ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget]

Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad. ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

.J-«v *>. -««& tts. C-i 4*5*^ dismjpytion produktion. arknod statistik. c^nf/ 1 armepumpar i småhus. TeKmKöcnekonor. Juni 2001 FVF01 11 17

.J-«v *>. -««& tts. C-i 4*5*^ dismjpytion produktion. arknod statistik. c^nf/ 1 armepumpar i småhus. TeKmKöcnekonor. Juni 2001 FVF01 11 17 C-i.J-«v *>. -««& tts 4*5*^ dismjpytion produktion m/ arknod statistik c^nf/ FVF01 11 17 1 armepumpar i småhus TeKmKöcnekonor Juni 2001 Värmepumpar i småhus Teknik och ekonomi ISSN 1401-9264 2001 Svenska

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem Kungl. Tekniska Högskolan Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem.......... Verifiering av metod föreslagen av BXV Slutrapport till projekt nr P18 inom Energimyndighetens program Effsys Kungl.

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Examensarbete 10 poäng C-nivå JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B105/05 Jonas Jansson och Mikael Wetterstrand Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

Normalårskorrigering av energistatistik

Normalårskorrigering av energistatistik Normalårskorrigering av energistatistik Beställd av: Energimyndigheten Dag Lundblad D.nr. 17-10-3491 Genomförd av: Catrin Heincke, CIT Energy Management Lennart Jagemar, CIT Energy Management Per-Erik

Läs mer

KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP Forskning och Utveckling FOU 2003:94 KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP Patrik Selinder, Håkan Walletun, Heimo Zinko ZW Energiteknik KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRMECENTRAL

Läs mer

Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin

Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin 2003:106 CIV EXAMENSARBETE Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin JONAS STRANDBERG CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen för Energiteknik

Läs mer

Arskostnadsberäkn i ng

Arskostnadsberäkn i ng Byggnadsstyrelsens rapporter 153 1981-12 0 Arskostnadsberäkn i ng - metoder DET GAILEEZ ~MT IDEN for DEN 4 k :FAST 111. r 00D con i EXEMPEL PÅ DEFINITIONER AV BEGREPP INOM ÄMNESOMRÅDET Annuitet summan

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Byggnadsstyrelsens rapporter 1985-05-01. HandbokOmbyggnad. Handlingsriktlinjer. Preliminärutgåva

Byggnadsstyrelsens rapporter 1985-05-01. HandbokOmbyggnad. Handlingsriktlinjer. Preliminärutgåva Byggnadsstyrelsens rapporter HandbokOmbyggnad Handlingsriktlinjer Preliminärutgåva 161 1985-05-01 Dokumentets utgivare Projektledare, upphovsman(män), konsult(er), etc i Dokumentnamn Rapport nr 161 och

Läs mer

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant

Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Industriella kyl och värmesystem Fallstudie på Sandvik Coromant Mattias Lindberg November 2012 Examensarbete 15 hp C-nivå Energisystem Energisystemingenjör Examinator: Nawzad

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer