Gällivare AC. Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information driftuppföljning, värmepumpar. EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gällivare AC. Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information 1984-06. -driftuppföljning, värmepumpar. EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information Gällivare AC -driftuppföljning, värmepumpar T 0 1 MATPUNKT; 1ERM3iYGRO- GRAF (BcUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) DIESEL-vP 0 OLJE- TANK FORBRUVNING (BFUm) VATTEN- TANK MARKSLINGOR Test ) r EL-BAITERI GÅ NGTIC) (BFUm) MARKTEMPERATUR FORE OCH ETTER UPP.R MT\INGS c ASONG

2 Dokumentets utgivare Ookumentnamn och dokumentbeteckning Tekniska byråns information nr 66 4b Dokumentets datum Krendebeteckning BYGGNADSSTYRELSEN Projektnamn (ev förkortat) Gällivare AC - driftu föl inin värme Upphovsman ( man) Uppdragsgivare Göran Kölgren, projektledare Byggnadsstyrelsen Sander Faxvall, konsult Tekniska byrån VVS- och drifttekniska sektionen Dokumentets titel Gällivare AC - driftuppföljning, värmepumpar Huvudinnehåll I Gällivare Tele AC installerades luftburna vämesystem. Som värmekällor användes luft- luftvärmepump, dieseldriven markvärmepump med magasin samt direktel. Särskilt intressant var dieselpumpens driftekonomi som teoretiskt beräknades bli mycket god. Verkligheten har dock visat på en mängd praktiska problem som, med ekonomiskt fvrsvarbara insatser, inte kunnat bemästras. Denna uppföljning ger inget svar om dieseldrivna värmepumpars driftekonomi är god eller ej, utan visar att tekniken ännuej är anpassad för kommersiell drift. Uppföljningen fullföljdes för övriga värmekällor. Nyckelord diesel värmepump,) uft- luftvärmepump, värmepump Försäljningsställen sprides en1 särskild lista ISSN 36 s inkl bil och fig Omfång Sekretessuppgifter Red Leif Sandberg Q Byggnadsstyrelsen 1984 Ref Göran Kölgren Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Telex Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan Build S STOCKHOLM

3 1 INNEHALL sid INLEDNING 3 1. FURUTSÄTTNINGAR 4 2. MATNINGAR, AVLÄSNINGAR 5 3. BERÄKNINGAR 6 4. TILLFURD ENERGI ENERGIBALANS EFFEKTBEHOV UTTAGEN VÄRME FRÅN SLINGOR UNDER GARAGE SUMMERING 19 BILAGOR 21

4 á

5 3 INLEDNING Gällivarearbetscentral(AC) är den typ av byggnad som är synnerligen lämpad för luftuppvä rmda system då anläggningenbestår av stora volymer som lager och garage. I denna typ av lokaler kan lufttemperaturen hållas vid en lägre nivå än normalt varför förutsättningarna värmning med värmepump blir gynnsamma. för Under projekteringstiden gjordes ingående utredningar om val av olika uppvärmningsformer. Bl a jämfördes oljeeldad panna, direktel samt olika värmepumpsalternativ med varandra dels tekniskt och dels årskostnadsmässigt. I sntråd med Televerket beslöts att utföra en kombination av luft - luf-.,årmepump och dieseldriven markvä rmepump. Den dieseldrivna pumpen skulle utnyttjas värmemässigt optimalt genom att tillvarataga även avgasvärmet. Viss erfarenhet från en mindre installation i Jakobsbergs AC fanns, så tekniken bedömdes inte helt obeprövad. Dock bestämdes att en uppföljning skulle göras när anläggningen tagits i bruk och praktisk erfarenhet vunnits. Som framgår av vidstående rapport har driften med dieselvärmepumpen ej fungerat bra. P g a att dieselaggregatet bl a placerats på ett durkplåtsbjälklag har stora bekymer med vibrationer uppståt. Vibrationerna har medfört att skarvar skakat sönder, svetsar brustit, bultar gått av etc. Trots en mängd vidtagna vibrationsisolerande åtgärder, gumriiisolatorer, flexibla röranslutningar, tyngder etc har vibrationerna ej kunnat bemästras. Motorfabrikantens, Volvos, intresse att hjälpa till med vibrationsproblematiken har varit svalt. Dieselmotorns förmåga att kunna varvtalsreglera kylkompressorn efter behov har ej utnyttjats, varför kan sägas att tekniken i detta avseende ej Sr helt utvecklad. Då någon ekonomisk försvarbar lösning på vibrationsproblemet ej fanns och för att kunna utnyttja markslingorna har numera dieselmotorerna utbytts mot elmotorer. Slutsatsen av detta är att var för sig beprövade tekniker fordrar utveckling och samordning, för att tillsammans kunna fungera på ett bra sätt.

6 4 1. FORUTS TTN I LAGAR Cyggnadsstyrel sen har för Televerkets räkning uppfört en arbetscentral i Gällivare med bl a kontor, lager och garage, lager och garage har luftburen värme. Luftbehandl ingssystemet för lagret är uppbyggt för återluft, värmeatervinning från frånluft/ ur uteluft via luft-luftvärmepump (LLVP), dieselmotordrives ytjordvärmepump (DVP), el-batterier samt även för värmning medelst kylvatten frän dieselmotor och avgaser. Se även flödesschema i bilaga 1. Denna sist nämnda värmekälla är kompletterad med el-patroner. Garaget är uppdelat i två delar avsedda för arbetscentralen (AC) respektive lokalförrådet (LFD). Varje garagedel har återluft och frånluftvärmepump kopplade i serie. För varje garage finns även ytjordvärmepumpar med slingor placerade i mark under garagen. Dessa värmepumpar har egna reglerutrustningar. För Byggnadsstyrelsens räkning har BSK BS Konsult AB genomfört en förenklad uppföljning av de installeradenergisystemen för lager, resepkti ve garage för arbetscentral och garage för i okat förråd. 1.1 Lagret Inkopplingsordning för de olika värmekällorna avsågs kunna väljas fritt. Eftersom DVP:s tillgänglighet har varit synnerligen låg (under 1983 jan-maj ingen enda drifttimma) har inkopplingsordningen valts till 1. återluft 2. LLVP 3. E1-batterier 4. El-patroner (endast lagret) Under en period runt å rsskiftet har försök gjorts med drift av DVP men av olika skäl har dessa avbrutits. En starkt bidragande faktor härtill ar vibrationer vid dieseldrift. DVP är placerad på ett durkbjälklag. Placering på ett tungt fundament av betong hade minskat de driftproblem vibrationerna medför.

7 5 Dieselmotorer tycks inte vara avsedda för kontinuerlig hård belastning (?) och vissa frekvent förekommande serviceåtgärder måste planeras ("tusenmilaservice"). Oljepåfyllning har även varit ett problem. 2. MATNINGAR - AVLÄSNINGAR Den genomförda uppföljningen följer i stort förslag enligt bilaga 1. Ett antal drifttidmätare har installerats, se tabell 2.1, och televerkets personal på plats har kontinuerligt varje måndag avläst dessa mätare. Parallellt härmed har rumstemperaturen i lagret respektive ett garage mätts med termohygrografer för att ge en kontrollmöjlighet över att inga väsentliga temperaturavvikelser från rumsmedeltemperaturen inträffat under mätperioden. Utetemperatur och temperaturen på den frostskyddade vätskan genom slingor förlagda under garage har avlästs veckovis. Vidare har temperaturer mätts vår och höst i en punkt i vardera garage och lager i avsikt att ge en indikation till hur mycket energi som uttagitsgenom slingor i mark under respektive lokal. Lager Garage A C Garage lokalförråd Ytjordvärmepump pump LLVP E1-batterier Elpatron DVP drift Elförbrukning Elförbrukning resp. drift kwh kwh ful last. (Oljeförbrukning) Drifttid i Elförbrukning Elförbrukning två steg kwh kwh Drifttid för Elförbrukning Elförbrukning 3 x 8 kw kwh kwh kw kw Drifttid för 2 x 1,5 kw Tabell 2.1 Drifttidmätare i Televerkets förråd, Gällivare. Avlästa värden, se bilaga 2.

8 6 Underlag för uppföljning utgörs av avlästa mätvärden och -temperaturer samt av resultat/uppgifter från en mätning utförd av Kryotherm A6 (bilaga 3). Denna mätning avser värmepumpar i lagerbyggnadens energisystem. Huvudsakligen har data över LLVP hämtats ur detta mätprotokoll. 3. BERÄKNINGAR 3.1 Energi till lagret Avlästa värden enligt bilaga 2 ger automatiskt energitillskott via elbatterier och elpatroner. För LLVP har förutsatts att uppgifter ur bilaga 3 (Kryotherm) beträffande avgiven värmeeffekt som funktion av utetemperatur och återluftgrad gäller och vidare att dessa uppgifter gäller halverade för värmepumpens båda lika stora halvor. För DVP har angiven oljeförbrukning enligt bilaga 3 omräknats till avgiven värmeeffekt totalt med energifördelning enligt bilaga 1 d v s 1/3 är axeleffekt, 1/15 är avgasförluster. Värmepumpens värmefaktor har antagits till 3,0. De beräknade och summerad energimängderna har sammanställts i stapeldiagram, se figur 3.1.

9 MWh DieselVP Luft-luftVP E1-batterier E1-patron EL PATRON EL- BATTERI DIESELVP LUF? LUFT VP 48 SO a ( T rivur 3.1 Energiflöden frän olika v r nekällor. Diagrammet gäller televerkets arbetscentral i Gällivare. MWh v

10 R 3.2 Energi till garage arbetscentral (AC) Pllätvärden i bilaga 2 utgör elenergi för respektive värmekälla direkt i kwh. Detta innebär att för elbatterier är mätvärden lika med avgivet värme. För värmepumpar skall dock de avlästa värdena multipliceras med en värmefaktor som vid luft-luft alternativ är beroende av utetemperaturen. Dess beroende hämtas ur bilaga 3. Värmepump kopplad till slingor i mark antas ha en värmefaktor på 3,0 hela året. Beräknade och summerad energimängderedovisas i stapeldiagram i figur 3.2. Avlästa utetemperaturer vid slutet av varje mätperiod redovisas även i figuren. Observer att någon direkt koppling mellan energi och denna temperatur ej finns.

11 Figur 3.2 Energi för arbetscentralens garage 9 kwh t Ivo 42 a!.6 4e so Energi (kwh) 1982 YtjordVP 1.20C Luft-1 uf tvp E1-batteri ) ,700 Totalt

12 3.3 Energi till garage lokalförråd (LFD) Plätvärden för garage LFD ur bilaga 2 redovisas i stapeldiagram i figur 3.3 på samma sätt som de för garage AC. Aven här har avläst utetemperatur i slutet av varje mätperiod inritats i avsikt att ge en allmän uppfattning om temperaturnivåer. Energibehov under en period red låg utetemperatur vid ett tillfälle innebär inte att något direkt sambandmellan energi och dessa temperaturer finns. Man kan således inte dra några slutsatser ur jämförelser mellan energistaplar och dessa utetemperaturer. 4. TILLFÖRD ENERGI 4.1 Till lagret tillförd energi Till dieselvärmepumpen förd energi är lika med förbrukad mängd dieselolja multiplicerat med energiinnehållet i oljan. Enligt bilaga 1 innehåller varje liter olja ca 1,34 kwh inklusive förluster. Luft-luft-värmepumpen antas ha en årsmedelvärmefaktor på ca 2,1 lika LLVP för garage nedan. Energibehovet för drift av värmepumpen blir då lika med kvoten mellan det ur drifttid (bilaga 2) och effektuppgifter (bilaga 3) beräknade avgivna värmet och 2,1. Avlästa energiuppgifter i kwh (bilaga 2) är lika red till elbatterierna tillförd energi. De olika energimängderna finns sammanställda i tabell Till garage AC och LED tillförd energi Ur bilaga 2 avlästa värden är direkt tillförd energi i kwh för både värmepumpar och elbatterier. Arsmedelvärmefaktorn för LLVP blir enligt här gjorda beräkningar ca 2,1. Sammanställning, se tabell 4.1.

13 11 kwh 1000 Figur 3.3 Energi för lokalförrådets garage D YTJORD VP f LBÅTTfRIfR LUFT-LUFT VP _ i I ' I Energi (kwh) 1982 Ytjord 1,400 luft-l uftvp E1-batteri 1.:'00 Totalt

14 Ener i kwh 1981>> I) ) Avgivet Tillfört Avgivet Tillfört Avgivet Tillfört Avgivet Tillfört Lager Diesel Vp LLYP E1-batterier , E1-patroner Totalt g r 9! _ ) Ytjord VP LLVP El-batterier Totalt Garage_LFD Ytjord VP LLVP E1-batterier _.300 Totalt ) Del av år Tabell ) v Sammanställning över energimängder för lager och garage

15 13 5. ENERGIBALANS Summa k x A beräknas med hjälp av avgiven energi enligt tabell 4.1 samt antalet gradtimmar enligt tabell. Värmebehov för mekanisk ventilation och ofrivillig ventilation uppskattas till totalt motsvarande ca 0,1 omsättningar per timme. 5.1 Lagerbyggnaden Temperaturen i lagret har legat kring ca +11 C i en mätpunkt ca 1 meter över golv. Avvikelser förekommer förvisso.en tendens kan utläsas att innetemperaturen sjunker vid mycket låga utetemperaturer. Ur energisynpunkt förutsätts +l 1 C gäl 1 a i mätpunkten. Rumsmedel tempera - turen torde dock vara högre med hänsyn till den stora takhöjden (6 m). I garaget exempelvis har mätts en temperatur av +10 C ca 1 meter över golv och ca +13 C 3 meter över golv. Med en grov förutsättning av 1 injärt förhållande mellan temperatur och höjd över golvet skulle lagrets medeltemperatur kunna uppskattas till ca 20 C. Energibehovet för uppvärmning av luft blir ca kwh. (0,1 x volymen x x energiinnehåll /3.600). Byggnadens volym ä r ca m3. Energiinnehållet har hämtats ur tabeller för Malmberget korrigerat med ca 9 % gällande Jokkmokk för perioden Siffrorna har reducerats med 22 % eftersom mätperioden inte innefattat hela eldningssäsongen ca tirwnar utan endast timmar. %-satsen har framräknats ur ytförhållandena i varaktighetsdiagram för Malmberget, figur 5.1. Avgiven energi till lagret är enligt tabell 4.1 ca kwh. För täckande av rena transmissonsförlusteråterstår kwh under förutsättning att kwh åtgår för uppvärmning av luft. Ur tabell för uppvärmning till 20 C hämtas C x h för täckande av transmissionsförluster (reducerat värde). Ur dessa siffror fås då att k x A blir 0,58 kw/ C.

16 14 C t>ort=mrlm6er6et VARAKT 1 EHETSKURVA 8760 C H) 1 g EIDNGNGSSASONG '.! ; I 1 E 1i ii i _ t 1 i 1_ : I ji : i = 1 a ---i '! _-._... L..._..._.L._i_.. s: _ J._._.»- 1 -_ _- -- -t-- -j -- --!---' H i _ t I 1 _ { t r. - t 1 ;: t 1 ti L: i LIiiJ! :: ')... fl Figur 5. 1 Varaktighetsdiagram över Malmberget med drifttider respektive eldningssäsong inlagda. LiJ

17 15 Omslutningsarean är ca m2 om förluster mot golv i detta sarmmanhang försummas. (Golvtemperaturer över +12 C). Det genomsnittliga k-värdet blir då ca 0,26 W/m2 x C. Detta värde är sannolikt för litet. Felet kan ligga i antingen den genomsnittliga tempera - turen eller i den ofrivilliga ventilationen. Sätts genomsnittstemperaturen till +11 C fås på motsvarande sätt kwh för luft och för transmission, k x A blir då 0,70 kw/ C och det genomsnittliga k-värdet 0,32 W/m2 x C vilket är mer sannolikt än 0,26. Halveras den ofrivilli ga ventilationen (vid 20 C) blir k.-värdet 0,34 W/m2 x C vilket kan vara något högt. Verkliga förhållanden skulle kanske kunna återfinnas någonstans mellan de gjorda antagandena. Vid energibehovsberäkning under projekteringen tsar använts ett k-vzrde för väggkonstruktionen av 0,3 W/m2 x C och för taket C,22 W/m2 x C. Med dessa värden fås energibehovet för att täcka transmissionsförlusterna under här aktuella betin gelser till kwh. (+20 C.) 5.2 Garage AC Temperaturen är +10 C 1 meter över golv och medeltemperaturen antas vara ca +13 C. Med volymen m3 fås energibehovet för uppvärmning av 0,1 omsättningar luft till kwh. Antas ett genomsnittligt k-värde av 0,3 W/m2 x C krävs för uppvärmning till +13 C med m2 area exklusive golv ca kwh vilket med energibehovet för 0,1 omsättningar luft ger totala energibehovet kwh. Avlästa energisiffror kwh syns ligga en 10 potens för lågt. Här har inte utrymme för närmare uppföljning funnits vari felet ligger. Samtliga el-batterier är dock inkopplade till elmätare.

18 Garage LFD Med +13 C i genomsnittlig innetemperatur fås kwh för uppvärmning av 315 m3/h luft och kwh för transmission genom 950 m2 area exklusive golv. Totalt ca kwh att jämföras med ur avlästa värden beräknade Här syns föreligga en felfaktor av storleksordningen 3. 6 EFFEKTBEHOV Effektbehoven beräknas för garagen med uppräknade energibehov enligt kapitel 5 och ej med avlästa värden. 6.1 Effektbehov för lager Med k x A = 0,1 kw/ C och m3/h luftutbyte blir effektbehovet 36 kw + 19 kw = 55 kw. Här förutsätts uppvärmning från -32 C respektive -38 C till + 20 C. Tillgänglig effekt från LLVP ca 18 kw, från elbatterier 24 kw och från elpatroner 15 kw totalt ca 51 kw. Effektreserv saknas eftersom befintlig DVP ej fungerar. 6.2 Garage AC m3/h luftutbyte och k x A = 1,41 kw/ C ger effektbehovet kw = 103 kw. Utetemperatur -38 C respektive -32 C och rumsmedeltemperatur +13 C har förutsatts. Tillgänglig effekt ca 12 kw från LLVP, 10 kw från ytjord-vp och kw från elbatterier. Totalt således ca 112 kw varav ett elbatteri d v s 60 kw egentligen utgör en effektreserv. 12 kw från LLVP har beräknats för utetemperaturen -32 C ur kravet 22 kw vid 0 C och effektförhållanden i bilaga 3.

19 Garage LFD 375 m3/h luft och k x A = 0,29 kw/ C fås effektbehovet kw = = 20 kw. Ti 11 gängl i g effekt från LLVP ca 5 kw, från yt j ord-vp ca 32 och från elbatterier kw. Totalt således 82 kw, varav båda elbatterierna d v s 45 kw skulle utgöra effektreserv. 5 kw från LLVP har beräknats ur kravet 10 kw vid 0 C reducerat till utetemperaturen -32 C proportionellt mot effektuppgifter i bilaga Kommentarer till beräknade effektbehov Den låga effektsiffran för garage LED torde vara fel. Sannolikt är utel uftfl ödet här alldeles för litet. En ökning med en faktor skulle ge effektbehovet 34 kw vilket torde vara mer troligt. En behovet skulle i så fall öka till kwh för uppvärmning av luft eller totalt kwh. Felfaktorn till avläst energiflöde ökar då till ca 5. För de båda garagedelarnahar elbatterier utnyttjats trots att effekt från respektive två värmepumpar teoretiskt enligt beräkningarna skall kunna täcka hela värmeeffektbehovetåtminstone under delar av året. Anledningen härtill är behovet av övertempererad luft eftersom allt värme är luftburet. Temperaturnivån från frånluftvärmepumparna räcker inte till för att klara behovet av övertemperatur på luften även om tillgänglig effekt i sig kan vara tillräcklig. Ytjordvärmepumparna är ju separata enheter med egen reglering skild från från- 1 uftvärmepumparna. 7 UTTAGEN VÄRME FRÅN SLINGOR UNDER GARAGE Marken under de båda garagedelarna kan i det här sammanhanget anses utgöras av huvudsakligen grus. Den volym som berörs förutsätts här utan närmare studier vara lika med respektive garageyta multiplicerad med tjockleken 0,5 meter. Specifika värmet för marken sätts till ca 0,4 kwh/m3 C (berg har 0,65).

20 IV 1.1 Garage AC Berörd volym definierad enligt ovan är ca m3. Temperaturen i en punkt som här mycket grovt förenklat anses vara representativ för hela lagret har mätts till + 13,4 och + 8, respektive Temperaturdifferensen är då 4,8 och totalt uttagen energi blir m3 x 4,8 C x 0,4 kwh/m3 x C = kwh. Denna siffra skall jämföras med = kwh enligt tabell Garage LED Motsvarande siffror för denna del bl ir 330 m3, (4,8 C) och ca 600 kwh att jämföras med = kwh enligt tabell 4.1. Förutom felkällor enligt 1.1 kan även en icke proportionell fördelning av köldbärarvätska tänkas. De båda ytjordvärmepumparna är kopplade parallellt till varandra och slingorna gemensamma för de båda garagen. Om de båda garagedelarna slås ihop fås uttagen energi lika med kwh att jämföras med kwh enligt tabell 4.1. När blir skillnaden bara %.

21 19 8. SUMMERING Den här behandlade förenklade uppföl jr.;egen av installerade värmepumpar ger vissa indikationer. 1. Försörjda lokaler är välsiolerade och kräver en relativt låg rumstemperatur. En lösning med luftburen värme från v'rmepumpar torde därför vara mer gynnsamt ekonomiskt än för normalfallet. 2. Luft-luftvärmepumparnatycks ha fungerat väl rent tekniskt. Den här beräknade "årsmedelvärmefaktorn" ca 2,1 exklusive hjälpmaskiner visar dock att en noggrann lönsamhetsberäkning måste genomföras före val av system med värmepumpar. 3. Utredningens omfattning beträffande ytjordvärmepumpar med slingor under byggnader är alltför begränsad för att några som helst tekniska eller ekonomiska slutsatser eller tendenser skall kunna framföras. 4. Dieselmotordriven värmepump bör ej rekommenderas i dagens status av teknisk utveckling. Elmotordrift är klart överlägset även om det största problemet här, vibrationen, kan lösas. 5. Flera värmepumpinstallationer bör kanske inte kopplas i serie med hänsyn bl a till svårigheter med effektreglering. Försörjs en och samma lokal från två eller flera parallellkopplade värmepumpar bör någon form av förreglingar eller samreglering utföras. Detta för att uppnå maximal värmepumpdrift och för att minimera utnyttjandet av eventuell andra värmekällor. 6. En mer genomgripande uppföljning av värmepumpinstallationer kommer att dra stora kostnader. Detta torde inte kunna accepteras för ett normalprojekt med små marginaler till lönsamhetskriteriet. Metoder och rutiner för kravformulering vid upphandling och prestandakontroll före övertagande måste tas fram. Under garantitiden råste en förenklad prestandakontroll inklusive kontroll av tillgänglighet kunna genomföras.

22 20 Hur kontroller genomförs och av vem måste presenteras före upphandling. Kostnader härför måste vägas in i en lönsamhetsbedömning. Av de tre lokaler vars energi för uppvärmning både uppmätts (avlästs) och beräknats stämmer praktik och teori endast i ett fall - lagret. Då båda garagen visar en avvikelse på mellan 500 och %. De avlästa värdena är uppenbarligen för låga. Man skulle kunna förledas tro att några elbatterier ej inkopplats till elmätare men så är inte fallet. Av praktiska, ekonomiska skäl har inga närmare studier över felorsak genomförts varför vidare spekulationer syns f ruktl ösa.

23 BILAGA 1 Förslag till "Förenklad utvärdering av installerade värmepumpar"

24 Televerkets arbetscentral i Gällivare Förenklad utvärdering av installerade värmepumpar Inledning BSK BS Konsult AB har av Byggnadsstyrelsens Tekniska Byrå erhållit i uppdrag att genomföra en förenklad uppföljning av vid rubricerade anläggning installerade uppvärmningssystem. Uppföljningsperioden har bestämts till ungefär en uppvärmningssäsong. Systemen Beskrivning av installerade system för uppvärmning, se figur. Mätpro ram Förenklad energibalans Mät tillförd energimängd d v s dieseloljeförbrukning, gångtid för el-vp och samtliga el-batterier(-stavar) samt ingångstemperatur och sluttemperatur för marken runt slingorna i en godtyckligt vald punkt inom området med slingor. El-VP Frånlufttemperatur lika med rumstemperatur registreras av termohygrograf och utetemperatur bör kunna erhållas från flygplatsen i Gällivare. Under förutsättning att återluftgraden är konstant kan lufttemperatur över VP-förångar beräknas och därefter värmefaktor. Drift av El-VP tidsmarkeras dock ej varför beräkning av "verklig" värmefaktor ej är möjlig. En årsmedel värmefaktor får därför antas med uppgifter från Kryotherm som grund. Ur dessa uppgifter beräknas till byggnaden från el-vp tillförd energimängd.

25 0 MATPUNKT. TERyGR G' As (Blir E l-vp GÅNGTIO 8FUm1 L DIESEI-VP FORBRUYNsNG (BFUm) L="1_ ELBATTERI GÅNGTIO (BFUm) VATTEN- TANK ---- NARS;t,GOR (6st) 0 ID MARKTE MPE RAT UR FORE OCH EFTER UPPVAR MNINGSSASONG FIGUR ÖVER UPPVÄRMNINGSSYTEM VID TELEVERKETS ARBETSCENTRAL 1 GÄLLIVARE

26 Diesel-VP Med hjälp av angiven effekt, 35 hk, (effekten minskad enligt Kryotherm) för dieselmotor, luftflöden och lufttemperaturer före och efter värmepumpens kondensor beräknas den dieselmotordrivna värmepumpens värmefaktor. Dvrigt tillförd energi d v s 2/3 minskat med avgasförluster 1/15 överförs via tank och vattenbatteri till tillluften. Mätning av temperaturer genomförs vid ett tillfälle alternativt används uppgifter från av Kryotherm genomförda mätningar. Förbrukning av dieselolja ger till tilluften för energi både från den dieselmotordrivna värmepumpen och från avgaserna. 3,5 1 dieselolja motsvarar då 35 hkh eller 25,7 kwh varav 1/3 eller 8,6 kwh multiplicerat med värmefaktorn ger värmepumpens tillskott och de resterande 2/3 (17,2 kwh) minus förlusten 1/15 (1,1 kwh) ger tillskott via vattenbatteri (15,45 kwh). För överslagsberäkningar används värden - dieseloljeförbrukning ca 100 g/hkh, vilket ger ca 3,5 1/h vid 35 hk 1/3 av tillförd effekt utgör dieselmotorns axeleffekt Avgasförlusten på ca 1/15 av tillförd energi kan eventuellt försummas. - 1 hk motsvarar effekten 735,5 W. El-värme Gångtidmätare anger hur lång tid respektive effekt varit inkopplad och ger därmed energitillskottet till byggnaden. Markslingor Temperaturen i marken mäts före och efter vinterperioden. Den utnyttjade markvolymen uppskattas till ytan multiplicerad med ett djup av ca 1 m. Lagringsförmågan i mark multiplicerad med volymen och temperaturdifferensen ger utnyttjad energi ut marklagret.

27 Vätskeflödet i en av de åtta slingorna uppmäts som stickprovskontroll alternativt används av Kryotherm uppmätta vätskeflöden. Genomförande Drifttidsmätaren förutsätts monteras genom BFUm:s omsorg. Drifttidmätare och dieseloljeförbrukning avläses veckovis. Frånluftens temperatur mäts med hjälp av termohygrograf. Dessa avläsningar och mätningar förutsätts utföras genom BFUm:s omsorg. Dvriga uppmätningar och beräkningar genomförs av BSK BS KONSULT AB.

28 BILAGA 2 Avlästa mätvärden och temperaturer

29 lsh,s 20P9.2 26' l 1.X RIFTTIDMIiTARE ELVÄRMEf1ATTERI 3x8 kw EL- PATRON 2x 7, 5kl DIE SELUÄRMEPUMP )Q 4 6Q p P11nt26 RC 1s11 11nt264 P11nt265 Diesel- Oieael Dieesl- Ut. RC 1't11 RC 1t11 Dri ft Fullest Olj.tiirb Temp I 5gj L /65 /680.6 I$1!L' l li Z5 IO i3? y /72? ' (C 1gB5,.Z4Ha r 1G f03 /3 l1 N89 0 /052,c' 8lb,a8 9 3 g oö8-., X008 6?l07 y /1/o& /333 L4 J1 9E b?q5:b19 81o, g919 70/ * / il5!: /3>7,9 I2 /S9!ObllL aj S21. x? 29,b d.o11 a- o 2 '(9,5: 71 ti L "'l? 2 /3 8'9k L23 /O?5,'i 82I D !( '"' apby 8 bo,1!/1z I :150 2 /0? g L L2L1 29 r

30 RIF T TIOI911TARE L UrTVÄ Hm[PU M am R EL UngME qa TTEt I 3x e kw 1 02 Q2 l Q EL- FA TR ON 2x7, 5k OIE S[LU ÄRMEPUMP Q5 Q6 Plint 55 P1int56 lint261 P11nt262 P11nt26 Ost/sign RC 1:? RC 1:? HC 1 *11 AC 1:11 RC 1:11 1int264 P1int 265 FiC 1' s11 RC 1:11 Dissal- Disel Diesel- Drift Fullut Olj.f ö rb Ut. Te mp Anm, f4'43j21iri276t,,.f'/9011b i LLb, q!'n 9 1!? LL Z?L 9 i9 4?0iLdc!g?Y:.#'i'6a 44'?, 9 $84,q /r?2, /1I/3 3?25o g /O?, F2/, 29.?96.wil --f g oqo6. 3g _tl 46VÖL 2'/35,& LfgÖ,g l'11y, 4 %SO Y /fi?r, F.;3#( 2 1 ^ f2iid/i9% 3134',k' 2.l.?, 6 2y9 /8'93, /.25'6 /O?9 (2<, y;2 a29, b :: ::-L - z -" 6 ssssl i no/a' tj s"afyf f t O34 : - -:7 _ 3?sb, 6.a(93 a J'5D b /900 /4'!8 2!2t 2L (L2 29 (, 0!? P? 0,?6 x a Z50S'Q /9O/,r lq/t 2 125! /8?I 29 Oi f 1 :' a - 3y3:;!: a jqoo! 1 13 /ogo _I g 2o/2.; -+3 t g _ &?5)OÅ, 33O3å 30/b g S'lb / g?i;g /5!3 If/Q1 S Pil, r 9 b 20 I2.- -'- 5T!J1ff/? 4 85?96: 3O5Is 25I99 /90?? /'(2DL Lf!3 iifo, tq1.'; 1 PIö52yls 36I1i 364 5I9)iI J9OZi /'Qg!?5Y /080,; g2!,.. 29, 20/1-, r,z l%d/. 2g4 3P 1L 25lT 19o??' 1 0 /2t 3 l?. D4Os b?flk , i,1519 <9 U (f!'-_ o'' p- f /?2 /&6,j 36V.6 3O?Z?5i% L9OZ2 ItiO g /25 LfL3 LOfL75 81,4 0/a - ; 4' p6q( ',7 3662ti 3p?'J -?5J4 J9O?i /i7.q0,gf25i3 PWlS 82l,ti? P9, 2Oi O'2f4,J 36 q I 1p?g!?.?S/9.'t I90?. I'og _ /!3 1ap d;: q21, J0/2 -' '.00/ ' '5'i9: /90?' /4'420I 8 J4&/3 >OYas 'd 1,i.Z,.Ci.- #JL / / /.i lqpuy

31 - a h! - ) tioa 9bz.9'l d 1 '99rj c'qpr ii'i r'esct ht SOC' t'96hh!' 6h09 /'iv'e8' l l -,CiOC q bt 'lcb J'12,7 S9hl B C9S! 'gbic a ber 9 1(fh i cigs '% nr :v 8 Q/- 1 CiOt 96 C I:1'j J ff 2re/ b c5?wt' /?/J '"'.E b - eac 96C 9'iGB 9 r!q hee hsi SSId fcbc t'sih B Ph9S fgg/ca. f l- JGIOC 9 'b t q ') j (' t i1 & '/i / -E 9'E5/ /ijt ' ObC l dhp6 7 '4 k2tfl /tj bt - b y ) 'at )io& -q-b 96L? P7? as'igx t 9011 J '6/ Z'MeI EOdt'/ p 86h! q /,/ 86OC C/iJ&' T9& a2' 'GL6E E 8E' SOd 9CS 'F/'Cltd 4' t22'gp :-:: - )C /Ot 9 6 It å E601 9'6/ ' h7 '99;% Eft bhef J/ $ "% /I 1'J - t OL 96C 09%Gd X60/ E'E8r/ Y W, 7 1%90 t 0 9fL' + ' qe o ;BSOS "pi tr )/td? L/OC os flj b2 o? sw 3F h/ E ts'ot 2Sdr 9 i/.. 6 J :c, fl j Q- t ioc 9'/ Ga ;*68/ 99dt / -J ' 'T/;7 ESOC OS'tC :9%/9Py 69Bh påm ' - 9 1ì/ OC Ì6L os %C8 6aT i 9b7 t ppo' ibft h hs8 BFiGh %Q'1 'L',,~ji2.saiidrw /r 7.S 96 G Os /Cå H0/ 6»4JC/ Y?6J '4PP i /h6t o Bl9 E Å'Q99/r '9Y7/ 't!- 7 rioa 9 'by. G9 ' d a'980! 4s i '!Sh! c 'e og b h/ C b'3/j6 t ' 9b a Ld,! - z r;ior bz' as I'8 Sr0301 =7'y1' Q' fr/7(i' 1ot 1'hbzt' b'7 ;7j 1lOlc jg-+ )t 'io i: 9j 'E.h'!C8$qQ7 9C9C7 Dt:,W 29(,/ C 9t 1btCE a % 6 O2/18 ' M N C'J+ 7 i%d ' N'7GB =ij & a Otti/ { E06/ h 6 SC 6EOP 9 699P 'f0c ruy 'ff!, / (7 Ji-C /If7 iq erol ifl 91GJ.TO iso TTn! ijtao llsl ]b llsl Jtl LlsL Jtl LtiL 7b 11L Jtl Ll ]tl LL 7tl -T"TO To'oSO 59Liu itd 9LiUFT 9L7uTTd L9Z7uTie 19Z3UTf.lS ii td SS iutta Q B 9 t S t d i; tc: s L i! Z t ( $ Z t L tlyfld ]WeY (0 MS'G Z NOtll V;l-l7 PLI BxC Ik J11 ud7wtlgll l] tlutlwflo ]utlgl11 J111 6Io/7.0 tlv1 Y: l0i1j.fitl

32 ' -.,. afiiat n1 '1Cå 'l8hl E 1f.1 9S8! '/E9C 49LE ' bs o%hae. 'F i: ;: - ;?EiOC 62 Ob )J Pi$ftf E'e9Cl 8"7'J1 EC t BtC E6s 9 'Ja.J eoyo'ed s y.%' ` r I.w n e v.'vj nsv s _ 'r.1 C/OC i y'lc8 öl>; {'$C [ l SBI b-':,9c b'c YE bs:cs!/cc L + Tb" 6t /t'i b, 58SL1 L11h/ C w -i -- riibs 'o5qt a,po a H h- lcar 6C 1 'JCS z'8{h1 G / e0h81 &i' s't69 a'o tt a'bst n ti067 i :i- o >t/pc 9hy E'/L rg(// /'CS{I beb t'hbsö C 6 E' - S B9S 9 j0'h0'e J lcoc b' J;-:'7d? fclh/ ; 'ej1{( C3( åst ;1/?C t 9Si tet t t g 'ö'f h- JtloG 9(r nt'ilb,e[hl c"5'he/ 9SL$1 ESC 9E99 e4j,$ G9/t 'l"eo'fd Q y_ / e;,iji icoc 74t f'/y8 h'59/,/ f-.1 i?;18r SG9St t"cg9 ' O58C2 19Ot tirco e 96C 9 rit b hh! 9otr Cdtf?905c rthse l 2bq t Ri.. : n't06 9c $/t 8 6'yGyf E'gggJ t ( r '9Sht & g h &TCh1STT&9E 'jbcgo'fd 0- ;;c;r' %'bz:' 6'd/yf ` 9911 y'i 'c)' 'cl b 1CiO G qb 9%7tf :&'g//i/ ;'&!hc a blccf'4'96h 999'J'hft0' 'g -f.i- GOC 6C 5'9'!G8 h"cbel ä(f9% T 4J Y( C iitc 8.498b {'eeb9 BO'GO" a l1'- )c/oc Gq'/r; Ffl 17T5i 9rCrq! ti'ibcl ti'9df 614 '!'b' O1 al /OL' %b 99ICå rt Ja37 0%/9/ 'Y 1 - :C94 'O6/9 SE9t (/ '/flq F,y 'J%'p : /a caq cla el sill 4 a ;;, (,p -i aca SC O( 7o9 : 1flJ iea ettl ijti r -SeoeSO l L :t J N T; -;: ;().: iu TT.! V?Z lu?1 Lt : L JU i! tu Ti d L l l 7 '.9L7U Ti L t: l L L J; L9C 7u!t 95 1 'i[1 y J L' L L:L, h--- L'- 7urT- 9 [ : W: If 74;Ntl17 ' li(i )I(J 'I. Y ' a ' -l l I UKC..,..! : Uf 1? 11 ` I.1.'l ll j 3åVl tl,l' iii

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hemlaboration i Värmelära

Hemlaboration i Värmelära Hemlaboration i Värmelära 1 2 HUSUPPVÄRMNING Ett hus har följande (invändiga) mått: Längd: 13,0 (m) Bredd: 10,0 (m) Höjd: 2,5 (m) Total fönsterarea: 12 m 2 (2-glasfönster) 2 stycken dörrar: (1,00 x 2,00)

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem 20150312 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet 4 000 lgh Senare 4

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2

Datum: 2015-03-13. Företag: Byggherre: A-hus Uppvärmning i bostaden via vattenburen golvvärme på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 1 ( 6 ) KOMMENTARER Byggherre: A-hus Uppvärning i bostaden via vattenburen golvväre på plan 1, vattenburna radiatorer på plan 2 Förutsättningar för indata enligt bifogat dokuent. INDATA Allänt Beräkningsperiod

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Passivhusförskola Skogslunden

Passivhusförskola Skogslunden 1(14) Uppföljning År 1 2011-10-26 Passivhusförskola Skogslunden Inledning Förskolan Skogslunden är byggt som ett passivhus. Denna rapport redovisar mätningar för energiförbrukningen i Skogslunden under

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Kalkylera med LCCenergi

Kalkylera med LCCenergi V-skrift 2003:1 Sid. 1 (9) Kalkylera med LCCenergi Riktlinjer för val av indata Luftbehandlingssystem V-skrift 2003:1 Sid. 2 (9) Förord Visst är det rationellt och klokt att även beakta kostnaden för drift

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Sätofta 10:1 Höörs kommun

Sätofta 10:1 Höörs kommun Sätofta 10:1 Höörs kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 2013-05-27. Beräkning nr: 736 BYGGNADSDATA Lägenhet Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

Energianalys. ICA Nära Gagnef-Hallen

Energianalys. ICA Nära Gagnef-Hallen Energianalys ICA Nära Gagnef-Hallen Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic Encore

Läs mer

Välj rätt prestanda på ditt fönster...

Välj rätt prestanda på ditt fönster... Välj rätt prestanda på ditt fönster... Många tror att ett 3-glas fönster är en förutsättning för bästa energieffektivitet på ett fönster, så är inte fallet, utan i vissa fall tvärtom. När man bestämmer

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov CE50 / CE65 / CE50-65 ECO. En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar

Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov CE50 / CE65 / CE50-65 ECO. En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov NYHET! ECO- SERIEN Vi introducerar ECO-serien En ny högeffektiv frånluftsvärmepump CE50 / CE65 / CE50-65 ECO En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar

Läs mer

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad.

Seminariet berör värmepumpar och en uppskattning av laborationsmotorns verkningsgrad. SG1216,Seminarium4,måndag3maj2010 Kontrollerasjälvischemattidochlokal. Senastetidpunktförredovisningavseminarieuppgift: Redovisningskergenom Uppgiftersomlämnasin Senastetidpunkt Ping Pong: 4.1c;4.2d Fredag30april.

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Användaruppgifter läser prograet in från filen Title.vpd när prograet startas. Uppgifterna i filen uppdateras under Katalogdata->Uppdatering av kataloger. Kryssrutan för användaruppgifter

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla

Bergvärme rme och bergkyla Bergvärme rme och bergkyla 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet Bergvärme rme Bergkyla Hur vanligt är r bergvärme? rme? Det finns ca 800.000

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Nya energikrav i BBR Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle BBR 19 (BFS 2011:26) 5. Brandskydd 9. Energihushållning Regler för ändring av byggnader 2012-06-18 Sida

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Dimension

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

KYLSKÅPSPROJEKTET. Robert Mustonen, David Larsson, Christian Johansson, Andreas Svensson OCTOBER 12, 2014

KYLSKÅPSPROJEKTET. Robert Mustonen, David Larsson, Christian Johansson, Andreas Svensson OCTOBER 12, 2014 KYLSKÅPSPROJEKTET Robert Mustonen, David Larsson, Christian Johansson, Andreas Svensson OCTOBER 12, 2014 LINKÖPINGS UNIVERSITET Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Rapport för Projekt Kylskåp

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2013 C(2013) 818 final Part 6/6 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende

Läs mer

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT S 1466 6/SE 3.11.26 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna Beställare:

Läs mer

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster

Bilaga 4. Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5. Renoverad byggnad med 2.7 fönster Bilaga 4 Beräkningar i Vip- Energy 1.5.5 Renoverad byggnad ed 2.7 fönster Växjö, 2011-06-15 15 poäng Exaensarbete/2BY13E Handledare: Tony Ti, InPro Installationsconsult AB Handledare: Leif Gustavsson,,

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Vägen till energibesparing går genom motströmsvärmeväxlaren! REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08. Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av:

Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08. Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av: Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08 Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av: RAPPORT Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 Kund SABO Konsult WSP Systems 121

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS ENVA Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS Augusti 2012 1. Inledning Den här instruktionen har tagits fram av Hållbar utveckling Väst inom projektet ENVA energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem.

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-3573-9/SE 14.5.29 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI8826HLB + AEI826SH med inomhustemperaturens inställningsläge +1 C vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer