Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter"

Transkript

1 BESLUT Dnr 13/664 Förvaltningschefen Helena Linnell Projekthandläggare 1(18) Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad budgetram fastställs i föreliggande beslut verksamhetsplan för högskoleförvaltningen och högskolebiblioteket att gälla år Peter Liljenstolpe Helena Linnell

2 2(18) Innehållsförteckning Verksamhetsplanering... 3 Inledning... 3 Uppföljningscykeln... 3 Organisatoriska förändringar... 4 Redovisning av uppgifter till SUHF- modellen... 4 Verksamhetsmål för de högskolegemensamma verksamheterna... 5 Kvalitetsarbete... 5 Studentinflytande och studiesociala frågor... 5 Effektiv och hållbar förvaltning... 5 Verksamhetsuppdrag 2014 till de högskolegemensamma funktionerna... 6 Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi... 6 Enheten för ledningsstöd... 6 Personalenheten... 8 Ekonomienheten... 9 Utbildnings- och forskningsavdelningen Studieadministrativa avdelningen Samverkansavdelningen Serviceavdelningen IT- avdelningen Högskolebiblioteket Gemensamma inventarier Lokaler... 18

3 3(18) Verksamhetsplanering Inledning Vid Kungl. Musikhögskolan finns, jämte de sex institutionerna, gemensamma funktioner i form av högskoleförvaltning och högskolebibliotek. Högskoleförvaltningens uppgift är att utgöra ett stöd för KMH:s ledning, Utbildnings- och forskningsnämnd samt institutioner i administrativa frågor. Det gäller dels administration med nära anknytning till kärnverksamheterna utbildning och forskning, men uppgiften innefattar även att upprätthålla en väl fungerande administrativ miljö avseende IT, personal, ekonomi och övrig service. Högskoleförvaltningens arbete ska även syfta till att hålla lärosätet samman som en myndighet och utgöra ett stöd i att utveckla dess verksamhet. Högskolebiblioteket har delvis andra uppgifter, men då även biblioteket utgör en stödfunktion och det organisatoriskt sorterar under förvaltningschefen, återfinns även biblioteket i denna verksamhetsplan. Föreliggande verksamhetsplan innehåller dels övergripande mål för den högskolegemensamma verksamheten, dels årliga delmål båda med utgångspunkt i KMH:s strategi. Verksamhetsmålen är framtagna genom avvägningar från respektive förvaltningsenhet och högskolebiblioteket och är uppdelade på, å ena sidan, den reguljära verksamheten och, å andra sidan, under 2014 särskilt prioriterade projekt. Tillsammans med beslutade verksamhetsmål redovisas de gemensamma funktionernas ekonomiska ramar för det kommande året. Den ekonomiska redovisningen fördelar sig på budgeterad ram för innevarande år och förändringar till följd av eventuella organisatoriska förändringar, pris- och löneomräkning samt övriga förändringar. Dessa båda belopp summeras till en ram för Inledningsvis redovisas organisatoriska förändringar som fastställs i särskild ordning, men som har direkt påverkan på högskoleförvaltningens verksamhet. Uppföljningscykeln I KMH:s strategidokument anges att uppfyllelsen av önskade effekter och övergripande verksamhetsmål ska utvärderas löpande. För att möjliggöra detta fastställs i såväl KMH:s verksamhetsplan, som verksamhetsplanen för de högskolegemensamma verksamheterna, delmål inför varje verksamhetsår. I föreliggande dokument återfinns de effekter/mål från strategin (tre stycken) där förvaltningschefen i första hand har det övergripande ansvaret: (i) kvalitetsarbete, (ii) studentinflytande och studiesociala frågor, samt (iii) effektiv och hållbar förvaltning. I KMH:s verksamhetsplan har för varje mål ett nyckeltal, med tillhörande målvärde, definierats. Detta har inte varit möjligt för verksamhetsmålen som rör de högskolegemensamma verksamheterna. Istället har delmål för nästa verksamhetsår formulerats som ett målvärde. En uppföljning av det innevarande årets projekt görs inför framtagandet av nästkommande års verksamhetsplan och formulerandet av särskilda projekt för det kommande året. En redovisning av projektens resultat görs i ett separat dokument under våren, i samband med uppföljningen av KMH:s verksamhetsplan. Uppföljning av det ekonomiska utfallet i förhållande till budget sker däremot kvartalsvis.

4 4(18) Organisatoriska förändringar Högskolor med staten som huvudman har enligt 1 kap, 2 högskolelagen tre huvuduppgifter: utbildning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället. Samverkan med det omgivande samhället är en central och integrerad del i all högre konstnärlig utbildning, och kanske i synnerhet inom utövande konster som musik. För att optimera stödorganisationens möjligheter att fullt ut lyckas med uppgiften att samverka med det omgivande samhället och informera om utbildning och forskning bildades från halvårsskiftet 2013 en ny avdelning, Samverkansavdelningen. Samtidigt upphörde den tidigare Kommunikationsavdelningen som organisatorisk enhet. Processerna rörande verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomihandläggning, lönehantering och personalfrågor är i vissa aspekter skilda åt, men har också många beröringspunkter. I syfte att motverka sårbarheten som uppstår då kunskap om vissa processer återfinns hos enbart en eller ett fåtal personer samt att därmed kvalitetssäkra verksamheten fördes de tre avdelningarna Rektors kansli, Ekonomiavdelningen och Personalavdelningen i augusti 2013 till en sammanhållen avdelning, Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi. Denna avdelning är i sin tur uppdelad i tre enheter: Enheten för ledningsstöd, Personalenheten och Ekonomienheten. Redovisning av uppgifter till SUHF-modellen I enlighet med SUHF-modellen ska lärosätesgemensamma kostnader hänföras till å ena sidan, utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) och, å andra sidan, konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (generellt forskning och utbildning på forskarnivå FUF). Högskoleförvaltningens fördelning på verksamhetsgrenarna speglar utbildningens dominerande ställning vid lärosätet. Inför 2012 genomfördes uppskattningar och beräkningar av respektive avdelningschef hur deras avdelningars kostnader hänför sig till UGA och FUF. Det är svårt att fastställa en exakt sanning i fördelningen, men grundtanken att avdelningscheferna är bäst skickade att utföra uppskattningen har varit vägledande. Detta gav sammantaget fördelningen att 94% av verksamheten kan hänföras till utbildning och 6% till forskning. Fördelningen ändrades 2013 till 95% UGA och 5% FUF, vilken kvarstår för SUHF-modellen anger även att de budgeterade värdena ska fördelas på angivna funktioner, se tabellen nedan. KMH:s kodplan följer funktionsindelningen varför beloppen i tabellen nedan utgör de summerade budgeterade värdena för de olika avdelningarna. Funktion Belopp (tkr) Ledning Utbildnings- och forskningsadministration Ekonomi- och personaladministration Infrastruktur och service Bibliotek Nivåspecifikt Summa

5 5(18) Verksamhetsmål för de högskolegemensamma verksamheterna Kvalitetsarbete Mål KMH ska revidera och komplettera sina processer, styrdokument, regelverk och rutinbeskrivningar inom utbildning, forskning och förvaltning. Arbetet utgår från följande perspektiv: tydlighet, samordning, effektivisering, ökad medvetenhet hos personal och studenter, uppföljning och utvärdering. Delmål för 2014 och kommentarer Ta fram en ny strategi för KMH , som en del i högskolans verksamhetsstyrningsmodell. Studentinflytande och studiesociala frågor Mål KMH ska genomföra en utvärdering av hur studenterna upplever sina möjligheter till inflytande när det gäller utbildning, forskning samt frågor av administrativ och social karaktär. Utvärderingen ligger till grund för ett åtgärdspaket för att öka studenternas inflytande. Delmål för 2014 och kommentarer Organisera behovsanpassad utbildning i studenträttigheter för prefekter, studierektorer och studentkår. Upprätta riktlinjer för studenters arbetsvillkor. Effektiv och hållbar förvaltning Mål KMH ska tydliggöra och etablera förvaltningens stödfunktioner, utreda och fastställa riktlinjer gällande ekonomi, personal, arkivhantering och IT-stöd samt säkerställa en välfungerande daglig service till personal och studenter. Delmål för 2014 och kommentarer Organisera behovsanpassad utbildning i administration av studier för prefekter, studierektorer och studentkår. Kvalitetssäkring av processerna rörande verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomihandläggning, lönehantering och personalfrågor i och med den sammanföring av processerna som organisationsförändring inneburit. Med riktade insatser förbättra arkivhanteringen inom bl.a. personalområdet. Kompetensutveckling av administrativ personal gällande service, bemötande och allmän förvaltningskunskap.

6 6(18) Verksamhetsuppdrag 2014 till de högskolegemensamma funktionerna Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi bildades under 2013 och består av tre enheter: Enheten för ledningsstöd, Personalenheten och Ekonomienheten. Enheten för ledningsstöd Enheten för ledningsstöd ska utgöra stabsfunktion för KMH:s ledning. Detta inbegriper: Strategisk och operationell planering och uppföljning av KMH:s övergripande verksamhet och ekonomi (inkl. medelsfördelning, budgetuppföljning, prognoser, resultatredovisning m.m.) Sekretariat för rektor och förvaltningschef Sekretariat för KMH:s styrelse, disciplinnämnd och Arbetsmiljökommitté Registrators- och arkivfunktioner Stöd i juridiska frågor Byggnadsplanering (dispositionsbeslut, ombyggnad, nybyggnad, förhyrningar) Arbetsmiljöfrågor Särskilda projekt 2014 Samordning av arbetet med ny strategi för KMH och processledning med särskilt ansvar för arbetsmiljö samt effektiv och hållbar förvaltning. Fortsatt implementering av informationssäkerhetshanteringen. Utveckling av den ekonomiska modellen i form av chefs- och beslutsstöd inom ekonomistyrning. Utveckling av arbetet kring intern styrning och kontroll (i enlighet med Förordning om intern styrning och kontroll) Anpassning av arkivplaner till processorienterad arkivering Inventering av hur befintliga IT-system handskas med personuppgifter i förhållande till PUL. LEDNING Enheten för ledningsstöd Ledningsorgan Eneheten för ledningsstöd: Den ekonomiska ramen motsvarar tidigare ramen för Rektors kansli. Utöver pris- och löneomräkning tillkommer tillfälliga medel för förvaltningsgemensamma kostnader, bl.a. förvaltningsutbildning. Ledning: Ökningen beror, utöver pris- och löneomräkning, på att 142 tkr flyttas tillbaks från UFA samt 400 tkr i tillfälliga medel för arbete med arbetsmiljö.

7 7(18) Övriga kostnader hanterade vid enheten för ledningsstöd: Planering nybyggnad Minskningen för Planering nybyggnad beror på att 235 tkr i tillfälliga medel flyttas till Ledningsorgan för arbetsmiljöarbete.

8 8(18) Personalenheten Personalenheten ska vara till stöd för högskolan med såväl operativa som strategiska ansvarsuppgifter inom personalområdet. Detta innebär bl.a. beredning av och stöd inom: Anställningsfrågor (förordnande, lön, ledighet, intyg, entledigande, pensionsfrågor) Arbetsmiljö och arbetsskadefrågor (bl.a. ledamotskap i arbetsmiljökommittén och krisgruppen) Arbetsrätt (information om lagar, förordningar och avtal; kontaktperson gentemot Arbetsgivarverket, föredragande i Personalansvarsnämnden). Samverkansprocessen med personalorganisationerna och förhandlingar enligt MBL Jämställdhets- och mångfaldsfrågor (i samverkan med Studieadministrativa avdelningen i de fall då studenter berörs) Kompetensutvecklingsfrågor Lönerevisionsprocesser Personalsociala frågor Rekrytering, omplacering och avveckling av personal (föredragande i lärarförslagsnämnden), samt Ansvar för personaladministrativa delen i nuvarande stödsystem (ODEN) Särskilda projekt 2014 Utredning inför anskaffande av nytt personaladministrativt system (att ersätta ODEN). Utveckling av ett personaladministrativt chefsstöd på hemsidan. Genomgång och tydliggörande av interna personaladministrativa processer och rutiner. Fortsatt åtgärdsplan för att följa upp den kvalitativa arbetsmiljöundersökningen som genomfördes Processledning med särskilt ansvar för kompetensförsörjning samt jämlikhetsfrågor vid arbetet med en ny strategi för KMH Den ekonomiska ramen motsvarar den tidigare Personalavdelningens ram. Minskningen beror på 70 tkr omfördelade till Ekonomienheten för ökade personalkostnader.

9 9(18) Ekonomienheten Ekonomienheten ska förse chefer på alla nivåer med underlag för att bedöma ekonomiska förutsättningar för och konsekvenser av fattade beslut samt beräkna, utbetala och enligt lag och förordning redovisa KMH:s in- och utbetalningar inkl. löner, pensioner och källskatter, Ekonomienheten ansvarar för att sammanställa myndighetens ekonomiska transaktioner till ett finansiellt resultat samt svara för nödvändig utveckling inom ekonomi- och löneområdena. Detta inbegriper hantering av: Inrapportering av budget i Agresso och uppföljning på KMH-nivå Prognoser för KMH styrelse och Hermes Årsredovisning (finansiella delen) Rådgivning (till ledning och enhetschefer) Redovisning och skatt Reskontra (Leverantörs- och kundfakturahantering) Lön och källskatt Pensioner Bankkontakter Systemansvar Agresso Ekonomiska rutiner kring hantering av anläggningstillgångar Interndebitering och kontering Ansvarar för frågor rörande KMH:s stiftelser och donationer Särskilda projekt 2014 Införande av E-handelssystem Den ekonomiska ramen motsvarar den tidigare Ekonomiavdelningens ram. Ökningen beror utöver POL på 500 tkr i tillfälliga medel för införande av E-handelssystem, samt 130 tkr i omfördelade medel för ökade personalkostnader. Därutöver tillkommer 65 tkr i fasta medel, som tillsammans med 2013 års tilldelader medel för anläggningsregister, ska täcka ökade fasta kostnader för E-handel.

10 10(18) Utbildnings- och forskningsavdelningen Utbildnings- och forskningsavdelningen har huvudansvaret för utbildnings- och forskningsstöd och arbetsuppgifterna för enheten är bl.a.: Beredning av ärenden, utarbetande av beslutsförslag och föredragning i UF-nämnden och dess utskott Utbildningsstrategiskt stöd (nationellt och internationellt) Sekretariat för UF-nämnden och dess utskott Utarbetande av underlag för statistik och prognoser rörande utbildningsdimensionering Stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete och personalutbildning för lärare Kontinuerligt kvalitetsarbete avseende svensk och engelsk terminologi rörande utbildning och forskning Handläggning av forskningsrelaterade frågor Ansvar för KMH:s systematiska kvalitetsarbete inkl. drift av kursvärderingssystem (nytt från 2014) Stöd till prefekter (gällande bl.a. budgetering och budgetuppföljning) Institutionsservice (ekonomi- och personaladministration samt vissa sekreterarfunktioner) Särskilda projekt 2014 Implementering av det nya kursvärderingssystemet samt etablering av systemets förvaltningsorganisation. Processledning med särskilt ansvar för utbildnings-, forsknings- och internationaliseringsfrågor samt kvalitetssäkringsarbete vid arbetet med en ny strategi för KMH Stöd till KMH:s fundraising-kampanj. Introduktion av kurshandledningar som kompletterande dokument till kursplaner Minskningen beror på att 142 tkr, som 2013 tilldelades som tillfälliga medel, nu flyttas tillbaks till Ledningsorgan.

11 11(18) Studieadministrativa avdelningen Studieadministrativa avdelningen har huvudansvaret för administration av studier och studenter. Arbetsuppgifterna för enheten är bl.a.: Ansvar för antagnings- och examensprocesserna Ansvar för introduktionsveckan Studieorganisationsfrågor Studieregister och annan studiedokumentation Studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter) Samordning av stöd till funktionshindrade studenter Studieadministrativt stöd till uppdragsutbildning Internationellt mobilitetsarbete: student och lärar-/ personalutbyte Läsårsplanering, schemaläggning och lokalbokning Systemansvar LADOK, NyA, Time Edit och SPS. Särskilda projekt 2014 Förbättra Ladoks tillgänglighet och användbarhet för studenter med införande av webbtjänster. Migrering till LADOK 3. Det fleråriga migreringsprojektet fortsätter med en ny fas under Arkivering av studieregister Uppgradering och vidareutveckling av Time Edit. Förbättra tillgänglighet och användbarhet för antagninssystemet NyA genom att införa webbtjänster. Upprätta riktlinjer för studenters arbetsvillkor. Processledning med särskilt ansvar för studentinflytande samt studentrekrytering vid arbetet med en ny strategi för KMH Den ökade ramen beror på pris- och löneomräkning.

12 12(18) Samverkansavdelningen Samverkansavdelningens huvudsakliga uppgift är att samordna KMH:s samverkan med det omgivande samhället. KMH har för avsikt att strategiskt och långsiktigt samverka med företag, myndigheter, organisationer och andra högskolor. Avdelningen ska vara ett stöd för KMH:s verksamhet och skapa förutsättningar för nya samarbeten med externa aktörer. Samverkansavdelningen ska även stödja samverkan inom KMH mellan olika organisatoriska enheter och individer. Ovanstående innebär bland annat att avdelningen ansvarar för: konserter, festivaler och seminarieserier, partnerskap och fundraising, alumniverksamhet, näringslivskontakter, högskolegemensam kommunikation och marknadsföring samt samverkan inom högskolan och med övriga högskolevärlden. Särskilda projekt 2014 Ta fram en strategi för utveckling av närvaron i digitala medier. Informationsinsatser i samband med nybyggnationerna. Utveckla strategier för studentrekrytering. Processledning med särskilt ansvar för samverkansfrågor vid arbetet med en ny strategi för KMH Upphandling av konsert-/eventproduktion. Ram Den ekonomiska ramen motsvarar den tidigare Kommunikationsavdelningens ram med en ökning med pris- och löneomräkning.

13 13(18) Serviceavdelningen Serviceavdelningen svarar för teknisk service till KMH:s lärare och studenter samt drift av KMH:s lokaler. Detta innebär bl.a.: Lokalvård Drift av Servicecentrum (lån av instrument och teknisk utrustning samt allmän daglig service för studenter och personal samt låsning och larmövervakning) Vård, renovering och stämning av instrument Svara för ljudteknisk infrastruktur/av-utrustning i inspelningsstudios, vid konserter Drift av reprocentral och multifunktionsskrivare Hantering av nycklar, passerkort och larm Ansvar för brandskyddsfrågor Årlig inventering av samtliga inventarier Registerhållning av inventarier: instrument och möbler Ansvar för frågor rörande caféet Särskilda projekt 2014 Översyn av interndebiteringsförfarande Komplettera Time Edit med utlån/beställning av utrustning Ökningen beror på pris- och löneomräkning.

14 14(18) IT-avdelningen IT-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av IT-verksamheten vid KMH. Arbetet omfattar drift, förvaltning och utveckling av IT-infrastruktur, interna IT-system samt telefoni. Dessutom ansvarar avdelningen för KMH:s skalskydd såsom larm och passagesystem. Detta inbegriper hantering av: Säkerhet (larm- och passagesystem) Anskaffning av IT-inventarier och programvara Teknisk infrastruktur för telefoni Telefoni Drift av datasystem (drift, backup och underhåll av operativsystem på KMH:s klienter och servrar samt nätverk) Hantering av IT-behörigheter IT-support och helpdesk (dock ej applikationer) Drift och utveckling av gemensamma administrativa datoriserade system Drift och underhåll av anläggningsregister Årlig inventering av samtlig IT-utrustning Registerhållning IT-utrustning Särskilda projekt 2014 Översyn av rutiner för IT-säkerhet och implementering av informationssäkerhetshanteringen Översyn och förbättring av IT-infrastruktur Utreda ur data i nuvarande Oden ska bevaras Stöd vid implementering av Ladok på webb Stöd till det fleråriga migreringsprojektet Ladok3 Stöd vid uppgradering och testning av TimeEdit Fortsatt utveckling av SPS Utarbetande av nya rutiner och regelverk kring persondatabasen PDB Fortsätta förbättringen av strukturen i katalogtjänst, systemgrupper och på filserver Stöd vid införande av E-handelssystem Anslutning av fler tjänster via SWAMID-lösning Planering av IT-infrastruktur, telefon, larm- och passersystem i nytt hus Utarbetande av kravspecifikation för framtida telefoni Stöd vid införande av kursvärderingssystem. Processledning med särskilt ansvar för IT-frågor vid arbetet med en ny strategi för KMH

15 15(18) Utvärdera och implementera ändrad serverplattform för KMH. Utvärdera och implementera virtualisering av KMH:s servermiljö. Outsourcing av vissa IT-tjänster. Outsourcing av mail. Utvärdera och implementera nytt verktyg för backup av klientdatorer. Utvärdera och implementera nytt verktyg för application deployment. Uppgradering av operativsystem för nyckelservrar Ökningen beror på pris- och löneomräkning.

16 16(18) Högskolebiblioteket KMH:s bibliotek ska utgöra ett stöd för lärare, studenter och forskare inom utbildning och forskning vid högskolan. Detta innebär tillhandahållande av Musiklitteratur, musikalier (noter), CD-skivor, filmer, uppslagsverk, musiktidskrifter samt databaser med inriktning på musik, Litteratur särskilt inriktad mot lärarutbildningen Referens- och i viss mån även hemlåneexemplar av kurslitteratur Referensexemplar av examensarbeten Via hemsidan för studenter och anställda: bibliotekskatalog av mediebeståndet, musiklyssning i olika genrer, musikvideos, artikeldatabaser, notdatabas för nedladdning av noter, uppslagsverk och tidskrifter-on-line. Musiklyssningsrum, läsesalar och arbetsplatser för informationssökning/musiklyssning Introduktion av nya studenter till bibliotekets resurser vid terminsstarten Undervisning av studenter i avancerad informationssökning och källkritik inför skrivande av examensarbeten Inhyrningsservice av noter till KMH:s ensembler Administration, katalogisering och viss fulltextpublicering av bl. a. examensarbeten i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) Särskilda projekt 2014 Uppgradering till MikroMarc 3 Implementering av självregistrering i DiVA Ökningen beror på pris- och löneomräkning.

17 17(18) Gemensamma inventarier I KMH:s budget finns ett belopp för inköp instrument och andra inventarier som bekostas av gemensamma medel och som avses kunna användas av studenter och/eller lärare vid mer än en institution. Med gemensamma inventarier menas i första hand sådana inköp som genererar avskrivningskostnader. En stor andel av dessa medel är uppbundna, men ett visst belopp finns att fördela. Beslut om inköp för detta belopp tas av förvaltningschefen. Hjälp för att identifiera och prioritera dessa inköp ska fås av en rådgivande grupp med representation från olika institutioner och instrumentgrupper. Den ekonomiska ramen ska även täcka räntekostnader för inventarielånet Ingen förändring av ramen för gemensamma inventarier görs för Detta beror på att pris- och löneomräkningen för detta samt lokaler utfördelas som tillfälliga medel till Enheten för ledningsstöd för förvaltningsgemensamma kostnader samt Ekonomienheten för införande av E-handelssystem.

18 18(18) Lokaler I enlighet med KMH:s lokalförsörjningsplan (dnr 13/800) planeras inga stora förändringar av lokalutnyttjandet under Under de senaste åren har det skett en förtätning, och på grund av detta även vissa anpassningar, av de befintliga lokalerna. Detta för att lämna plats för det nu påbörjade bygget av ett nytt campus. Planeringen framöver ger att de lokaler som nu nyttjas av KMH; hus A, hus E, hus F samt Edsbergs slott, kan användas i befintligt skick till dess att nybygget blir tillgängligt. Den enda förändring som planeras under 2014 är att Forum och de övningslokaler där som sedan en tid tillbaka inte nyttjats under året kommer att lämnas helt. Trots något minskade lokalkostnader från 2013 är den ekonomiska ramen oförändrad, då det är känt att kostnaderna kommer att öka igen Förändring: Ingen förändring av ramen för lokaler görs för Detta beror på att pris- och löneomräkningen för detta samt gemensamma inventarier utfördelas som tillfälliga medel till Enheten för ledningsstöd för förvaltningsgemensamma kostnader samt Ekonomienheten för införande av E-handelssystem.

Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter

Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter BESLUT Förvaltningschef 2014-12-08 Dnr 14/778 1(17) Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi Ulrika Hahn Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter 2015-05-11 Dnr 13/664 Förvaltningschefen Ulrika Hahn Handläggare för planeringsfrågor 1(31) Rektor Högskolestyrelse Prefekter Avdelningschefer Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter Härmed

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter 2014-04-24 Dnr 12/596 Förvaltningschefen Helena Linnell Handläggare för planeringsfrågor 1(26) Rektor Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter Härmed överlämnas uppföljning av Verksamhetsplan

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 Föredragningspromemoria 10 2013-04-26 Dnr 11/545 Högskolestyrelsen Helena Linnell Projekthandläggare 1(17) Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 1. Inledning Verksamhetsplanen

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter PM 2013-05-23 Dnr 11/560 Rektors kansli Helena Linnell Projekthandläggare 1(32) Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter Inledning Verksamhetsplanen för den högskolegemensamma verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet.

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Föreliggande dokument är en utveckling av det dokument som presenterades vid högskolestyrelsen 1 juni

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Ny organisation för UF

Ny organisation för UF Ny organisation för UF 21 november 2012 Per Bengtsson Administrativ direktör Vid dagens möte presenteras. en organisationsskiss men det ges inte några besked om personers framtida placering eller arbetsuppgifter

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:01 Sammanträdesdag den 13 februari 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -09-19 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: IMH Behandlad i LSG den: -02-28 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: -03-07 Beskrivning av vision: Nulägesbeskrivning: Utvecklingsområde

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avd chef Ledningsgrupp Student- och karriärservice Programkansliet Studieadministrativa enheten Studenthälsan Uppdragsutbildning Enheten för student-

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Nytt Campus 2016 2 Vi bygger infrastruktur Ett campus för högre utbildning Infrastrukturen erbjuder resurser och möjligheter men också ramar och begränsningar - Är den ändamålsenlig? - Är den effektiv?

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av Tullverkets organisation; beslutat den 6 september 2006.

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten

SUHF-modellen i verkligheten SUHF-modellen i verkligheten Stiftelser i samverkan medlemsmöte 2011-09-15 Ann-Kristin Mattsson SUHF/Indirekta kostnader/ann-kristin Mattsson 1 Finansiering 100% Finansiering 2010 90% 80% 70% 60% 50% 40%

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm BESLUT 2013-01-21 Dnr. 13/34 Peter Liljenstolpe Förvaltningschef 1(15) Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Detta dokument är en sammanställning av de viktigaste besluten

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

PM gällande självständigt arbete på KMH

PM gällande självständigt arbete på KMH PM Utbildnings- och forskningsavdelningen 1(5) PM gällande självständigt arbete på KMH Detta PM ska användas som guide och hjälp för såväl kursledning, handledare som student vid KMH. Varje färdigställt

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Föreskrifter för IT-området vid Kungl. Musikhögskolan

Föreskrifter för IT-området vid Kungl. Musikhögskolan Föreskrifter för IT-området Fastställda av högskolestyrelsen. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105 Box 27711 SE-115 91 Stockholm Sweden +46 8 16 18 00 Tel +46 8 664

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av Tullverkets processorganisation; beslutat den 22 juni 2004.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Bakgrund Studenter och sökande till högskolan skyddas av Lagen om likabehandling av studenter vid

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

KMH:s Personalguide. Handbok för anställda vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 2012-10-05

KMH:s Personalguide. Handbok för anställda vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 2012-10-05 KMH:s Personalguide Handbok för anställda vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration... 5 Vem bestämmer på KMH?... 6 KMH:s organisation...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer