Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter"

Transkript

1 BESLUT Dnr 13/664 Förvaltningschefen Helena Linnell Projekthandläggare 1(18) Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad budgetram fastställs i föreliggande beslut verksamhetsplan för högskoleförvaltningen och högskolebiblioteket att gälla år Peter Liljenstolpe Helena Linnell

2 2(18) Innehållsförteckning Verksamhetsplanering... 3 Inledning... 3 Uppföljningscykeln... 3 Organisatoriska förändringar... 4 Redovisning av uppgifter till SUHF- modellen... 4 Verksamhetsmål för de högskolegemensamma verksamheterna... 5 Kvalitetsarbete... 5 Studentinflytande och studiesociala frågor... 5 Effektiv och hållbar förvaltning... 5 Verksamhetsuppdrag 2014 till de högskolegemensamma funktionerna... 6 Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi... 6 Enheten för ledningsstöd... 6 Personalenheten... 8 Ekonomienheten... 9 Utbildnings- och forskningsavdelningen Studieadministrativa avdelningen Samverkansavdelningen Serviceavdelningen IT- avdelningen Högskolebiblioteket Gemensamma inventarier Lokaler... 18

3 3(18) Verksamhetsplanering Inledning Vid Kungl. Musikhögskolan finns, jämte de sex institutionerna, gemensamma funktioner i form av högskoleförvaltning och högskolebibliotek. Högskoleförvaltningens uppgift är att utgöra ett stöd för KMH:s ledning, Utbildnings- och forskningsnämnd samt institutioner i administrativa frågor. Det gäller dels administration med nära anknytning till kärnverksamheterna utbildning och forskning, men uppgiften innefattar även att upprätthålla en väl fungerande administrativ miljö avseende IT, personal, ekonomi och övrig service. Högskoleförvaltningens arbete ska även syfta till att hålla lärosätet samman som en myndighet och utgöra ett stöd i att utveckla dess verksamhet. Högskolebiblioteket har delvis andra uppgifter, men då även biblioteket utgör en stödfunktion och det organisatoriskt sorterar under förvaltningschefen, återfinns även biblioteket i denna verksamhetsplan. Föreliggande verksamhetsplan innehåller dels övergripande mål för den högskolegemensamma verksamheten, dels årliga delmål båda med utgångspunkt i KMH:s strategi. Verksamhetsmålen är framtagna genom avvägningar från respektive förvaltningsenhet och högskolebiblioteket och är uppdelade på, å ena sidan, den reguljära verksamheten och, å andra sidan, under 2014 särskilt prioriterade projekt. Tillsammans med beslutade verksamhetsmål redovisas de gemensamma funktionernas ekonomiska ramar för det kommande året. Den ekonomiska redovisningen fördelar sig på budgeterad ram för innevarande år och förändringar till följd av eventuella organisatoriska förändringar, pris- och löneomräkning samt övriga förändringar. Dessa båda belopp summeras till en ram för Inledningsvis redovisas organisatoriska förändringar som fastställs i särskild ordning, men som har direkt påverkan på högskoleförvaltningens verksamhet. Uppföljningscykeln I KMH:s strategidokument anges att uppfyllelsen av önskade effekter och övergripande verksamhetsmål ska utvärderas löpande. För att möjliggöra detta fastställs i såväl KMH:s verksamhetsplan, som verksamhetsplanen för de högskolegemensamma verksamheterna, delmål inför varje verksamhetsår. I föreliggande dokument återfinns de effekter/mål från strategin (tre stycken) där förvaltningschefen i första hand har det övergripande ansvaret: (i) kvalitetsarbete, (ii) studentinflytande och studiesociala frågor, samt (iii) effektiv och hållbar förvaltning. I KMH:s verksamhetsplan har för varje mål ett nyckeltal, med tillhörande målvärde, definierats. Detta har inte varit möjligt för verksamhetsmålen som rör de högskolegemensamma verksamheterna. Istället har delmål för nästa verksamhetsår formulerats som ett målvärde. En uppföljning av det innevarande årets projekt görs inför framtagandet av nästkommande års verksamhetsplan och formulerandet av särskilda projekt för det kommande året. En redovisning av projektens resultat görs i ett separat dokument under våren, i samband med uppföljningen av KMH:s verksamhetsplan. Uppföljning av det ekonomiska utfallet i förhållande till budget sker däremot kvartalsvis.

4 4(18) Organisatoriska förändringar Högskolor med staten som huvudman har enligt 1 kap, 2 högskolelagen tre huvuduppgifter: utbildning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället. Samverkan med det omgivande samhället är en central och integrerad del i all högre konstnärlig utbildning, och kanske i synnerhet inom utövande konster som musik. För att optimera stödorganisationens möjligheter att fullt ut lyckas med uppgiften att samverka med det omgivande samhället och informera om utbildning och forskning bildades från halvårsskiftet 2013 en ny avdelning, Samverkansavdelningen. Samtidigt upphörde den tidigare Kommunikationsavdelningen som organisatorisk enhet. Processerna rörande verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomihandläggning, lönehantering och personalfrågor är i vissa aspekter skilda åt, men har också många beröringspunkter. I syfte att motverka sårbarheten som uppstår då kunskap om vissa processer återfinns hos enbart en eller ett fåtal personer samt att därmed kvalitetssäkra verksamheten fördes de tre avdelningarna Rektors kansli, Ekonomiavdelningen och Personalavdelningen i augusti 2013 till en sammanhållen avdelning, Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi. Denna avdelning är i sin tur uppdelad i tre enheter: Enheten för ledningsstöd, Personalenheten och Ekonomienheten. Redovisning av uppgifter till SUHF-modellen I enlighet med SUHF-modellen ska lärosätesgemensamma kostnader hänföras till å ena sidan, utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) och, å andra sidan, konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (generellt forskning och utbildning på forskarnivå FUF). Högskoleförvaltningens fördelning på verksamhetsgrenarna speglar utbildningens dominerande ställning vid lärosätet. Inför 2012 genomfördes uppskattningar och beräkningar av respektive avdelningschef hur deras avdelningars kostnader hänför sig till UGA och FUF. Det är svårt att fastställa en exakt sanning i fördelningen, men grundtanken att avdelningscheferna är bäst skickade att utföra uppskattningen har varit vägledande. Detta gav sammantaget fördelningen att 94% av verksamheten kan hänföras till utbildning och 6% till forskning. Fördelningen ändrades 2013 till 95% UGA och 5% FUF, vilken kvarstår för SUHF-modellen anger även att de budgeterade värdena ska fördelas på angivna funktioner, se tabellen nedan. KMH:s kodplan följer funktionsindelningen varför beloppen i tabellen nedan utgör de summerade budgeterade värdena för de olika avdelningarna. Funktion Belopp (tkr) Ledning Utbildnings- och forskningsadministration Ekonomi- och personaladministration Infrastruktur och service Bibliotek Nivåspecifikt Summa

5 5(18) Verksamhetsmål för de högskolegemensamma verksamheterna Kvalitetsarbete Mål KMH ska revidera och komplettera sina processer, styrdokument, regelverk och rutinbeskrivningar inom utbildning, forskning och förvaltning. Arbetet utgår från följande perspektiv: tydlighet, samordning, effektivisering, ökad medvetenhet hos personal och studenter, uppföljning och utvärdering. Delmål för 2014 och kommentarer Ta fram en ny strategi för KMH , som en del i högskolans verksamhetsstyrningsmodell. Studentinflytande och studiesociala frågor Mål KMH ska genomföra en utvärdering av hur studenterna upplever sina möjligheter till inflytande när det gäller utbildning, forskning samt frågor av administrativ och social karaktär. Utvärderingen ligger till grund för ett åtgärdspaket för att öka studenternas inflytande. Delmål för 2014 och kommentarer Organisera behovsanpassad utbildning i studenträttigheter för prefekter, studierektorer och studentkår. Upprätta riktlinjer för studenters arbetsvillkor. Effektiv och hållbar förvaltning Mål KMH ska tydliggöra och etablera förvaltningens stödfunktioner, utreda och fastställa riktlinjer gällande ekonomi, personal, arkivhantering och IT-stöd samt säkerställa en välfungerande daglig service till personal och studenter. Delmål för 2014 och kommentarer Organisera behovsanpassad utbildning i administration av studier för prefekter, studierektorer och studentkår. Kvalitetssäkring av processerna rörande verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomihandläggning, lönehantering och personalfrågor i och med den sammanföring av processerna som organisationsförändring inneburit. Med riktade insatser förbättra arkivhanteringen inom bl.a. personalområdet. Kompetensutveckling av administrativ personal gällande service, bemötande och allmän förvaltningskunskap.

6 6(18) Verksamhetsuppdrag 2014 till de högskolegemensamma funktionerna Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi bildades under 2013 och består av tre enheter: Enheten för ledningsstöd, Personalenheten och Ekonomienheten. Enheten för ledningsstöd Enheten för ledningsstöd ska utgöra stabsfunktion för KMH:s ledning. Detta inbegriper: Strategisk och operationell planering och uppföljning av KMH:s övergripande verksamhet och ekonomi (inkl. medelsfördelning, budgetuppföljning, prognoser, resultatredovisning m.m.) Sekretariat för rektor och förvaltningschef Sekretariat för KMH:s styrelse, disciplinnämnd och Arbetsmiljökommitté Registrators- och arkivfunktioner Stöd i juridiska frågor Byggnadsplanering (dispositionsbeslut, ombyggnad, nybyggnad, förhyrningar) Arbetsmiljöfrågor Särskilda projekt 2014 Samordning av arbetet med ny strategi för KMH och processledning med särskilt ansvar för arbetsmiljö samt effektiv och hållbar förvaltning. Fortsatt implementering av informationssäkerhetshanteringen. Utveckling av den ekonomiska modellen i form av chefs- och beslutsstöd inom ekonomistyrning. Utveckling av arbetet kring intern styrning och kontroll (i enlighet med Förordning om intern styrning och kontroll) Anpassning av arkivplaner till processorienterad arkivering Inventering av hur befintliga IT-system handskas med personuppgifter i förhållande till PUL. LEDNING Enheten för ledningsstöd Ledningsorgan Eneheten för ledningsstöd: Den ekonomiska ramen motsvarar tidigare ramen för Rektors kansli. Utöver pris- och löneomräkning tillkommer tillfälliga medel för förvaltningsgemensamma kostnader, bl.a. förvaltningsutbildning. Ledning: Ökningen beror, utöver pris- och löneomräkning, på att 142 tkr flyttas tillbaks från UFA samt 400 tkr i tillfälliga medel för arbete med arbetsmiljö.

7 7(18) Övriga kostnader hanterade vid enheten för ledningsstöd: Planering nybyggnad Minskningen för Planering nybyggnad beror på att 235 tkr i tillfälliga medel flyttas till Ledningsorgan för arbetsmiljöarbete.

8 8(18) Personalenheten Personalenheten ska vara till stöd för högskolan med såväl operativa som strategiska ansvarsuppgifter inom personalområdet. Detta innebär bl.a. beredning av och stöd inom: Anställningsfrågor (förordnande, lön, ledighet, intyg, entledigande, pensionsfrågor) Arbetsmiljö och arbetsskadefrågor (bl.a. ledamotskap i arbetsmiljökommittén och krisgruppen) Arbetsrätt (information om lagar, förordningar och avtal; kontaktperson gentemot Arbetsgivarverket, föredragande i Personalansvarsnämnden). Samverkansprocessen med personalorganisationerna och förhandlingar enligt MBL Jämställdhets- och mångfaldsfrågor (i samverkan med Studieadministrativa avdelningen i de fall då studenter berörs) Kompetensutvecklingsfrågor Lönerevisionsprocesser Personalsociala frågor Rekrytering, omplacering och avveckling av personal (föredragande i lärarförslagsnämnden), samt Ansvar för personaladministrativa delen i nuvarande stödsystem (ODEN) Särskilda projekt 2014 Utredning inför anskaffande av nytt personaladministrativt system (att ersätta ODEN). Utveckling av ett personaladministrativt chefsstöd på hemsidan. Genomgång och tydliggörande av interna personaladministrativa processer och rutiner. Fortsatt åtgärdsplan för att följa upp den kvalitativa arbetsmiljöundersökningen som genomfördes Processledning med särskilt ansvar för kompetensförsörjning samt jämlikhetsfrågor vid arbetet med en ny strategi för KMH Den ekonomiska ramen motsvarar den tidigare Personalavdelningens ram. Minskningen beror på 70 tkr omfördelade till Ekonomienheten för ökade personalkostnader.

9 9(18) Ekonomienheten Ekonomienheten ska förse chefer på alla nivåer med underlag för att bedöma ekonomiska förutsättningar för och konsekvenser av fattade beslut samt beräkna, utbetala och enligt lag och förordning redovisa KMH:s in- och utbetalningar inkl. löner, pensioner och källskatter, Ekonomienheten ansvarar för att sammanställa myndighetens ekonomiska transaktioner till ett finansiellt resultat samt svara för nödvändig utveckling inom ekonomi- och löneområdena. Detta inbegriper hantering av: Inrapportering av budget i Agresso och uppföljning på KMH-nivå Prognoser för KMH styrelse och Hermes Årsredovisning (finansiella delen) Rådgivning (till ledning och enhetschefer) Redovisning och skatt Reskontra (Leverantörs- och kundfakturahantering) Lön och källskatt Pensioner Bankkontakter Systemansvar Agresso Ekonomiska rutiner kring hantering av anläggningstillgångar Interndebitering och kontering Ansvarar för frågor rörande KMH:s stiftelser och donationer Särskilda projekt 2014 Införande av E-handelssystem Den ekonomiska ramen motsvarar den tidigare Ekonomiavdelningens ram. Ökningen beror utöver POL på 500 tkr i tillfälliga medel för införande av E-handelssystem, samt 130 tkr i omfördelade medel för ökade personalkostnader. Därutöver tillkommer 65 tkr i fasta medel, som tillsammans med 2013 års tilldelader medel för anläggningsregister, ska täcka ökade fasta kostnader för E-handel.

10 10(18) Utbildnings- och forskningsavdelningen Utbildnings- och forskningsavdelningen har huvudansvaret för utbildnings- och forskningsstöd och arbetsuppgifterna för enheten är bl.a.: Beredning av ärenden, utarbetande av beslutsförslag och föredragning i UF-nämnden och dess utskott Utbildningsstrategiskt stöd (nationellt och internationellt) Sekretariat för UF-nämnden och dess utskott Utarbetande av underlag för statistik och prognoser rörande utbildningsdimensionering Stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete och personalutbildning för lärare Kontinuerligt kvalitetsarbete avseende svensk och engelsk terminologi rörande utbildning och forskning Handläggning av forskningsrelaterade frågor Ansvar för KMH:s systematiska kvalitetsarbete inkl. drift av kursvärderingssystem (nytt från 2014) Stöd till prefekter (gällande bl.a. budgetering och budgetuppföljning) Institutionsservice (ekonomi- och personaladministration samt vissa sekreterarfunktioner) Särskilda projekt 2014 Implementering av det nya kursvärderingssystemet samt etablering av systemets förvaltningsorganisation. Processledning med särskilt ansvar för utbildnings-, forsknings- och internationaliseringsfrågor samt kvalitetssäkringsarbete vid arbetet med en ny strategi för KMH Stöd till KMH:s fundraising-kampanj. Introduktion av kurshandledningar som kompletterande dokument till kursplaner Minskningen beror på att 142 tkr, som 2013 tilldelades som tillfälliga medel, nu flyttas tillbaks till Ledningsorgan.

11 11(18) Studieadministrativa avdelningen Studieadministrativa avdelningen har huvudansvaret för administration av studier och studenter. Arbetsuppgifterna för enheten är bl.a.: Ansvar för antagnings- och examensprocesserna Ansvar för introduktionsveckan Studieorganisationsfrågor Studieregister och annan studiedokumentation Studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter) Samordning av stöd till funktionshindrade studenter Studieadministrativt stöd till uppdragsutbildning Internationellt mobilitetsarbete: student och lärar-/ personalutbyte Läsårsplanering, schemaläggning och lokalbokning Systemansvar LADOK, NyA, Time Edit och SPS. Särskilda projekt 2014 Förbättra Ladoks tillgänglighet och användbarhet för studenter med införande av webbtjänster. Migrering till LADOK 3. Det fleråriga migreringsprojektet fortsätter med en ny fas under Arkivering av studieregister Uppgradering och vidareutveckling av Time Edit. Förbättra tillgänglighet och användbarhet för antagninssystemet NyA genom att införa webbtjänster. Upprätta riktlinjer för studenters arbetsvillkor. Processledning med särskilt ansvar för studentinflytande samt studentrekrytering vid arbetet med en ny strategi för KMH Den ökade ramen beror på pris- och löneomräkning.

12 12(18) Samverkansavdelningen Samverkansavdelningens huvudsakliga uppgift är att samordna KMH:s samverkan med det omgivande samhället. KMH har för avsikt att strategiskt och långsiktigt samverka med företag, myndigheter, organisationer och andra högskolor. Avdelningen ska vara ett stöd för KMH:s verksamhet och skapa förutsättningar för nya samarbeten med externa aktörer. Samverkansavdelningen ska även stödja samverkan inom KMH mellan olika organisatoriska enheter och individer. Ovanstående innebär bland annat att avdelningen ansvarar för: konserter, festivaler och seminarieserier, partnerskap och fundraising, alumniverksamhet, näringslivskontakter, högskolegemensam kommunikation och marknadsföring samt samverkan inom högskolan och med övriga högskolevärlden. Särskilda projekt 2014 Ta fram en strategi för utveckling av närvaron i digitala medier. Informationsinsatser i samband med nybyggnationerna. Utveckla strategier för studentrekrytering. Processledning med särskilt ansvar för samverkansfrågor vid arbetet med en ny strategi för KMH Upphandling av konsert-/eventproduktion. Ram Den ekonomiska ramen motsvarar den tidigare Kommunikationsavdelningens ram med en ökning med pris- och löneomräkning.

13 13(18) Serviceavdelningen Serviceavdelningen svarar för teknisk service till KMH:s lärare och studenter samt drift av KMH:s lokaler. Detta innebär bl.a.: Lokalvård Drift av Servicecentrum (lån av instrument och teknisk utrustning samt allmän daglig service för studenter och personal samt låsning och larmövervakning) Vård, renovering och stämning av instrument Svara för ljudteknisk infrastruktur/av-utrustning i inspelningsstudios, vid konserter Drift av reprocentral och multifunktionsskrivare Hantering av nycklar, passerkort och larm Ansvar för brandskyddsfrågor Årlig inventering av samtliga inventarier Registerhållning av inventarier: instrument och möbler Ansvar för frågor rörande caféet Särskilda projekt 2014 Översyn av interndebiteringsförfarande Komplettera Time Edit med utlån/beställning av utrustning Ökningen beror på pris- och löneomräkning.

14 14(18) IT-avdelningen IT-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av IT-verksamheten vid KMH. Arbetet omfattar drift, förvaltning och utveckling av IT-infrastruktur, interna IT-system samt telefoni. Dessutom ansvarar avdelningen för KMH:s skalskydd såsom larm och passagesystem. Detta inbegriper hantering av: Säkerhet (larm- och passagesystem) Anskaffning av IT-inventarier och programvara Teknisk infrastruktur för telefoni Telefoni Drift av datasystem (drift, backup och underhåll av operativsystem på KMH:s klienter och servrar samt nätverk) Hantering av IT-behörigheter IT-support och helpdesk (dock ej applikationer) Drift och utveckling av gemensamma administrativa datoriserade system Drift och underhåll av anläggningsregister Årlig inventering av samtlig IT-utrustning Registerhållning IT-utrustning Särskilda projekt 2014 Översyn av rutiner för IT-säkerhet och implementering av informationssäkerhetshanteringen Översyn och förbättring av IT-infrastruktur Utreda ur data i nuvarande Oden ska bevaras Stöd vid implementering av Ladok på webb Stöd till det fleråriga migreringsprojektet Ladok3 Stöd vid uppgradering och testning av TimeEdit Fortsatt utveckling av SPS Utarbetande av nya rutiner och regelverk kring persondatabasen PDB Fortsätta förbättringen av strukturen i katalogtjänst, systemgrupper och på filserver Stöd vid införande av E-handelssystem Anslutning av fler tjänster via SWAMID-lösning Planering av IT-infrastruktur, telefon, larm- och passersystem i nytt hus Utarbetande av kravspecifikation för framtida telefoni Stöd vid införande av kursvärderingssystem. Processledning med särskilt ansvar för IT-frågor vid arbetet med en ny strategi för KMH

15 15(18) Utvärdera och implementera ändrad serverplattform för KMH. Utvärdera och implementera virtualisering av KMH:s servermiljö. Outsourcing av vissa IT-tjänster. Outsourcing av mail. Utvärdera och implementera nytt verktyg för backup av klientdatorer. Utvärdera och implementera nytt verktyg för application deployment. Uppgradering av operativsystem för nyckelservrar Ökningen beror på pris- och löneomräkning.

16 16(18) Högskolebiblioteket KMH:s bibliotek ska utgöra ett stöd för lärare, studenter och forskare inom utbildning och forskning vid högskolan. Detta innebär tillhandahållande av Musiklitteratur, musikalier (noter), CD-skivor, filmer, uppslagsverk, musiktidskrifter samt databaser med inriktning på musik, Litteratur särskilt inriktad mot lärarutbildningen Referens- och i viss mån även hemlåneexemplar av kurslitteratur Referensexemplar av examensarbeten Via hemsidan för studenter och anställda: bibliotekskatalog av mediebeståndet, musiklyssning i olika genrer, musikvideos, artikeldatabaser, notdatabas för nedladdning av noter, uppslagsverk och tidskrifter-on-line. Musiklyssningsrum, läsesalar och arbetsplatser för informationssökning/musiklyssning Introduktion av nya studenter till bibliotekets resurser vid terminsstarten Undervisning av studenter i avancerad informationssökning och källkritik inför skrivande av examensarbeten Inhyrningsservice av noter till KMH:s ensembler Administration, katalogisering och viss fulltextpublicering av bl. a. examensarbeten i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) Särskilda projekt 2014 Uppgradering till MikroMarc 3 Implementering av självregistrering i DiVA Ökningen beror på pris- och löneomräkning.

17 17(18) Gemensamma inventarier I KMH:s budget finns ett belopp för inköp instrument och andra inventarier som bekostas av gemensamma medel och som avses kunna användas av studenter och/eller lärare vid mer än en institution. Med gemensamma inventarier menas i första hand sådana inköp som genererar avskrivningskostnader. En stor andel av dessa medel är uppbundna, men ett visst belopp finns att fördela. Beslut om inköp för detta belopp tas av förvaltningschefen. Hjälp för att identifiera och prioritera dessa inköp ska fås av en rådgivande grupp med representation från olika institutioner och instrumentgrupper. Den ekonomiska ramen ska även täcka räntekostnader för inventarielånet Ingen förändring av ramen för gemensamma inventarier görs för Detta beror på att pris- och löneomräkningen för detta samt lokaler utfördelas som tillfälliga medel till Enheten för ledningsstöd för förvaltningsgemensamma kostnader samt Ekonomienheten för införande av E-handelssystem.

18 18(18) Lokaler I enlighet med KMH:s lokalförsörjningsplan (dnr 13/800) planeras inga stora förändringar av lokalutnyttjandet under Under de senaste åren har det skett en förtätning, och på grund av detta även vissa anpassningar, av de befintliga lokalerna. Detta för att lämna plats för det nu påbörjade bygget av ett nytt campus. Planeringen framöver ger att de lokaler som nu nyttjas av KMH; hus A, hus E, hus F samt Edsbergs slott, kan användas i befintligt skick till dess att nybygget blir tillgängligt. Den enda förändring som planeras under 2014 är att Forum och de övningslokaler där som sedan en tid tillbaka inte nyttjats under året kommer att lämnas helt. Trots något minskade lokalkostnader från 2013 är den ekonomiska ramen oförändrad, då det är känt att kostnaderna kommer att öka igen Förändring: Ingen förändring av ramen för lokaler görs för Detta beror på att pris- och löneomräkningen för detta samt gemensamma inventarier utfördelas som tillfälliga medel till Enheten för ledningsstöd för förvaltningsgemensamma kostnader samt Ekonomienheten för införande av E-handelssystem.

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter 2014-04-24 Dnr 12/596 Förvaltningschefen Helena Linnell Handläggare för planeringsfrågor 1(26) Rektor Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter Härmed överlämnas uppföljning av Verksamhetsplan

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter PM 2013-05-23 Dnr 11/560 Rektors kansli Helena Linnell Projekthandläggare 1(32) Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter Inledning Verksamhetsplanen för den högskolegemensamma verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 Datum: 2004-02-13 Förord Förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet under 2004 är sammantaget mycket goda. Det långsiktiga arbete

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

2014:31. Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet

2014:31. Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet 2014:31 Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-11 2013/249-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-07 Fi2013/3980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson SUHF-modellen i verkligheten Ann-Kristin Mattsson Januari 2011 Omslagsbild: Khafre Pyramid Giza Upphovsman: Daaaveee Ann-Kristin Mattsson, 2011 Första upplagan är tryckt i januari 2011 Utgiven av : Sveriges

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. 2014-02-04 RAPPORT Dnr LiU-2014-00015 1(9) Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. Revisionsplanen för 2013, dnr LiU-2012/02045, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteter för verksamhetsåret.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2011 Andra upplagan. Justerad i maj 2011 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland

Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland - Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland Utredning och förslag i första fasen av projektet Else-Marie Nilsson 2014-06-24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utredning om gemensam HR (PA)-funktion i Hälsingland Rubrik

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

SUHF-MODELLEN - REDOVISNINGSMODELL FÖR INDIREKTA KOSTNADER VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR HANDLEDNING

SUHF-MODELLEN - REDOVISNINGSMODELL FÖR INDIREKTA KOSTNADER VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR HANDLEDNING SUHF-MODELLEN - REDOVISNINGSMODELL FÖR INDIREKTA KOSTNADER VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR HANDLEDNING SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Oktober 2007 Sonja Hellström, Ann-Kristin Mattsson Uppdaterad

Läs mer