Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter"

Transkript

1 BESLUT Dnr 13/664 Förvaltningschefen Helena Linnell Projekthandläggare 1(18) Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad budgetram fastställs i föreliggande beslut verksamhetsplan för högskoleförvaltningen och högskolebiblioteket att gälla år Peter Liljenstolpe Helena Linnell

2 2(18) Innehållsförteckning Verksamhetsplanering... 3 Inledning... 3 Uppföljningscykeln... 3 Organisatoriska förändringar... 4 Redovisning av uppgifter till SUHF- modellen... 4 Verksamhetsmål för de högskolegemensamma verksamheterna... 5 Kvalitetsarbete... 5 Studentinflytande och studiesociala frågor... 5 Effektiv och hållbar förvaltning... 5 Verksamhetsuppdrag 2014 till de högskolegemensamma funktionerna... 6 Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi... 6 Enheten för ledningsstöd... 6 Personalenheten... 8 Ekonomienheten... 9 Utbildnings- och forskningsavdelningen Studieadministrativa avdelningen Samverkansavdelningen Serviceavdelningen IT- avdelningen Högskolebiblioteket Gemensamma inventarier Lokaler... 18

3 3(18) Verksamhetsplanering Inledning Vid Kungl. Musikhögskolan finns, jämte de sex institutionerna, gemensamma funktioner i form av högskoleförvaltning och högskolebibliotek. Högskoleförvaltningens uppgift är att utgöra ett stöd för KMH:s ledning, Utbildnings- och forskningsnämnd samt institutioner i administrativa frågor. Det gäller dels administration med nära anknytning till kärnverksamheterna utbildning och forskning, men uppgiften innefattar även att upprätthålla en väl fungerande administrativ miljö avseende IT, personal, ekonomi och övrig service. Högskoleförvaltningens arbete ska även syfta till att hålla lärosätet samman som en myndighet och utgöra ett stöd i att utveckla dess verksamhet. Högskolebiblioteket har delvis andra uppgifter, men då även biblioteket utgör en stödfunktion och det organisatoriskt sorterar under förvaltningschefen, återfinns även biblioteket i denna verksamhetsplan. Föreliggande verksamhetsplan innehåller dels övergripande mål för den högskolegemensamma verksamheten, dels årliga delmål båda med utgångspunkt i KMH:s strategi. Verksamhetsmålen är framtagna genom avvägningar från respektive förvaltningsenhet och högskolebiblioteket och är uppdelade på, å ena sidan, den reguljära verksamheten och, å andra sidan, under 2014 särskilt prioriterade projekt. Tillsammans med beslutade verksamhetsmål redovisas de gemensamma funktionernas ekonomiska ramar för det kommande året. Den ekonomiska redovisningen fördelar sig på budgeterad ram för innevarande år och förändringar till följd av eventuella organisatoriska förändringar, pris- och löneomräkning samt övriga förändringar. Dessa båda belopp summeras till en ram för Inledningsvis redovisas organisatoriska förändringar som fastställs i särskild ordning, men som har direkt påverkan på högskoleförvaltningens verksamhet. Uppföljningscykeln I KMH:s strategidokument anges att uppfyllelsen av önskade effekter och övergripande verksamhetsmål ska utvärderas löpande. För att möjliggöra detta fastställs i såväl KMH:s verksamhetsplan, som verksamhetsplanen för de högskolegemensamma verksamheterna, delmål inför varje verksamhetsår. I föreliggande dokument återfinns de effekter/mål från strategin (tre stycken) där förvaltningschefen i första hand har det övergripande ansvaret: (i) kvalitetsarbete, (ii) studentinflytande och studiesociala frågor, samt (iii) effektiv och hållbar förvaltning. I KMH:s verksamhetsplan har för varje mål ett nyckeltal, med tillhörande målvärde, definierats. Detta har inte varit möjligt för verksamhetsmålen som rör de högskolegemensamma verksamheterna. Istället har delmål för nästa verksamhetsår formulerats som ett målvärde. En uppföljning av det innevarande årets projekt görs inför framtagandet av nästkommande års verksamhetsplan och formulerandet av särskilda projekt för det kommande året. En redovisning av projektens resultat görs i ett separat dokument under våren, i samband med uppföljningen av KMH:s verksamhetsplan. Uppföljning av det ekonomiska utfallet i förhållande till budget sker däremot kvartalsvis.

4 4(18) Organisatoriska förändringar Högskolor med staten som huvudman har enligt 1 kap, 2 högskolelagen tre huvuduppgifter: utbildning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället. Samverkan med det omgivande samhället är en central och integrerad del i all högre konstnärlig utbildning, och kanske i synnerhet inom utövande konster som musik. För att optimera stödorganisationens möjligheter att fullt ut lyckas med uppgiften att samverka med det omgivande samhället och informera om utbildning och forskning bildades från halvårsskiftet 2013 en ny avdelning, Samverkansavdelningen. Samtidigt upphörde den tidigare Kommunikationsavdelningen som organisatorisk enhet. Processerna rörande verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomihandläggning, lönehantering och personalfrågor är i vissa aspekter skilda åt, men har också många beröringspunkter. I syfte att motverka sårbarheten som uppstår då kunskap om vissa processer återfinns hos enbart en eller ett fåtal personer samt att därmed kvalitetssäkra verksamheten fördes de tre avdelningarna Rektors kansli, Ekonomiavdelningen och Personalavdelningen i augusti 2013 till en sammanhållen avdelning, Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi. Denna avdelning är i sin tur uppdelad i tre enheter: Enheten för ledningsstöd, Personalenheten och Ekonomienheten. Redovisning av uppgifter till SUHF-modellen I enlighet med SUHF-modellen ska lärosätesgemensamma kostnader hänföras till å ena sidan, utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) och, å andra sidan, konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (generellt forskning och utbildning på forskarnivå FUF). Högskoleförvaltningens fördelning på verksamhetsgrenarna speglar utbildningens dominerande ställning vid lärosätet. Inför 2012 genomfördes uppskattningar och beräkningar av respektive avdelningschef hur deras avdelningars kostnader hänför sig till UGA och FUF. Det är svårt att fastställa en exakt sanning i fördelningen, men grundtanken att avdelningscheferna är bäst skickade att utföra uppskattningen har varit vägledande. Detta gav sammantaget fördelningen att 94% av verksamheten kan hänföras till utbildning och 6% till forskning. Fördelningen ändrades 2013 till 95% UGA och 5% FUF, vilken kvarstår för SUHF-modellen anger även att de budgeterade värdena ska fördelas på angivna funktioner, se tabellen nedan. KMH:s kodplan följer funktionsindelningen varför beloppen i tabellen nedan utgör de summerade budgeterade värdena för de olika avdelningarna. Funktion Belopp (tkr) Ledning Utbildnings- och forskningsadministration Ekonomi- och personaladministration Infrastruktur och service Bibliotek Nivåspecifikt Summa

5 5(18) Verksamhetsmål för de högskolegemensamma verksamheterna Kvalitetsarbete Mål KMH ska revidera och komplettera sina processer, styrdokument, regelverk och rutinbeskrivningar inom utbildning, forskning och förvaltning. Arbetet utgår från följande perspektiv: tydlighet, samordning, effektivisering, ökad medvetenhet hos personal och studenter, uppföljning och utvärdering. Delmål för 2014 och kommentarer Ta fram en ny strategi för KMH , som en del i högskolans verksamhetsstyrningsmodell. Studentinflytande och studiesociala frågor Mål KMH ska genomföra en utvärdering av hur studenterna upplever sina möjligheter till inflytande när det gäller utbildning, forskning samt frågor av administrativ och social karaktär. Utvärderingen ligger till grund för ett åtgärdspaket för att öka studenternas inflytande. Delmål för 2014 och kommentarer Organisera behovsanpassad utbildning i studenträttigheter för prefekter, studierektorer och studentkår. Upprätta riktlinjer för studenters arbetsvillkor. Effektiv och hållbar förvaltning Mål KMH ska tydliggöra och etablera förvaltningens stödfunktioner, utreda och fastställa riktlinjer gällande ekonomi, personal, arkivhantering och IT-stöd samt säkerställa en välfungerande daglig service till personal och studenter. Delmål för 2014 och kommentarer Organisera behovsanpassad utbildning i administration av studier för prefekter, studierektorer och studentkår. Kvalitetssäkring av processerna rörande verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomihandläggning, lönehantering och personalfrågor i och med den sammanföring av processerna som organisationsförändring inneburit. Med riktade insatser förbättra arkivhanteringen inom bl.a. personalområdet. Kompetensutveckling av administrativ personal gällande service, bemötande och allmän förvaltningskunskap.

6 6(18) Verksamhetsuppdrag 2014 till de högskolegemensamma funktionerna Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi bildades under 2013 och består av tre enheter: Enheten för ledningsstöd, Personalenheten och Ekonomienheten. Enheten för ledningsstöd Enheten för ledningsstöd ska utgöra stabsfunktion för KMH:s ledning. Detta inbegriper: Strategisk och operationell planering och uppföljning av KMH:s övergripande verksamhet och ekonomi (inkl. medelsfördelning, budgetuppföljning, prognoser, resultatredovisning m.m.) Sekretariat för rektor och förvaltningschef Sekretariat för KMH:s styrelse, disciplinnämnd och Arbetsmiljökommitté Registrators- och arkivfunktioner Stöd i juridiska frågor Byggnadsplanering (dispositionsbeslut, ombyggnad, nybyggnad, förhyrningar) Arbetsmiljöfrågor Särskilda projekt 2014 Samordning av arbetet med ny strategi för KMH och processledning med särskilt ansvar för arbetsmiljö samt effektiv och hållbar förvaltning. Fortsatt implementering av informationssäkerhetshanteringen. Utveckling av den ekonomiska modellen i form av chefs- och beslutsstöd inom ekonomistyrning. Utveckling av arbetet kring intern styrning och kontroll (i enlighet med Förordning om intern styrning och kontroll) Anpassning av arkivplaner till processorienterad arkivering Inventering av hur befintliga IT-system handskas med personuppgifter i förhållande till PUL. LEDNING Enheten för ledningsstöd Ledningsorgan Eneheten för ledningsstöd: Den ekonomiska ramen motsvarar tidigare ramen för Rektors kansli. Utöver pris- och löneomräkning tillkommer tillfälliga medel för förvaltningsgemensamma kostnader, bl.a. förvaltningsutbildning. Ledning: Ökningen beror, utöver pris- och löneomräkning, på att 142 tkr flyttas tillbaks från UFA samt 400 tkr i tillfälliga medel för arbete med arbetsmiljö.

7 7(18) Övriga kostnader hanterade vid enheten för ledningsstöd: Planering nybyggnad Minskningen för Planering nybyggnad beror på att 235 tkr i tillfälliga medel flyttas till Ledningsorgan för arbetsmiljöarbete.

8 8(18) Personalenheten Personalenheten ska vara till stöd för högskolan med såväl operativa som strategiska ansvarsuppgifter inom personalområdet. Detta innebär bl.a. beredning av och stöd inom: Anställningsfrågor (förordnande, lön, ledighet, intyg, entledigande, pensionsfrågor) Arbetsmiljö och arbetsskadefrågor (bl.a. ledamotskap i arbetsmiljökommittén och krisgruppen) Arbetsrätt (information om lagar, förordningar och avtal; kontaktperson gentemot Arbetsgivarverket, föredragande i Personalansvarsnämnden). Samverkansprocessen med personalorganisationerna och förhandlingar enligt MBL Jämställdhets- och mångfaldsfrågor (i samverkan med Studieadministrativa avdelningen i de fall då studenter berörs) Kompetensutvecklingsfrågor Lönerevisionsprocesser Personalsociala frågor Rekrytering, omplacering och avveckling av personal (föredragande i lärarförslagsnämnden), samt Ansvar för personaladministrativa delen i nuvarande stödsystem (ODEN) Särskilda projekt 2014 Utredning inför anskaffande av nytt personaladministrativt system (att ersätta ODEN). Utveckling av ett personaladministrativt chefsstöd på hemsidan. Genomgång och tydliggörande av interna personaladministrativa processer och rutiner. Fortsatt åtgärdsplan för att följa upp den kvalitativa arbetsmiljöundersökningen som genomfördes Processledning med särskilt ansvar för kompetensförsörjning samt jämlikhetsfrågor vid arbetet med en ny strategi för KMH Den ekonomiska ramen motsvarar den tidigare Personalavdelningens ram. Minskningen beror på 70 tkr omfördelade till Ekonomienheten för ökade personalkostnader.

9 9(18) Ekonomienheten Ekonomienheten ska förse chefer på alla nivåer med underlag för att bedöma ekonomiska förutsättningar för och konsekvenser av fattade beslut samt beräkna, utbetala och enligt lag och förordning redovisa KMH:s in- och utbetalningar inkl. löner, pensioner och källskatter, Ekonomienheten ansvarar för att sammanställa myndighetens ekonomiska transaktioner till ett finansiellt resultat samt svara för nödvändig utveckling inom ekonomi- och löneområdena. Detta inbegriper hantering av: Inrapportering av budget i Agresso och uppföljning på KMH-nivå Prognoser för KMH styrelse och Hermes Årsredovisning (finansiella delen) Rådgivning (till ledning och enhetschefer) Redovisning och skatt Reskontra (Leverantörs- och kundfakturahantering) Lön och källskatt Pensioner Bankkontakter Systemansvar Agresso Ekonomiska rutiner kring hantering av anläggningstillgångar Interndebitering och kontering Ansvarar för frågor rörande KMH:s stiftelser och donationer Särskilda projekt 2014 Införande av E-handelssystem Den ekonomiska ramen motsvarar den tidigare Ekonomiavdelningens ram. Ökningen beror utöver POL på 500 tkr i tillfälliga medel för införande av E-handelssystem, samt 130 tkr i omfördelade medel för ökade personalkostnader. Därutöver tillkommer 65 tkr i fasta medel, som tillsammans med 2013 års tilldelader medel för anläggningsregister, ska täcka ökade fasta kostnader för E-handel.

10 10(18) Utbildnings- och forskningsavdelningen Utbildnings- och forskningsavdelningen har huvudansvaret för utbildnings- och forskningsstöd och arbetsuppgifterna för enheten är bl.a.: Beredning av ärenden, utarbetande av beslutsförslag och föredragning i UF-nämnden och dess utskott Utbildningsstrategiskt stöd (nationellt och internationellt) Sekretariat för UF-nämnden och dess utskott Utarbetande av underlag för statistik och prognoser rörande utbildningsdimensionering Stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete och personalutbildning för lärare Kontinuerligt kvalitetsarbete avseende svensk och engelsk terminologi rörande utbildning och forskning Handläggning av forskningsrelaterade frågor Ansvar för KMH:s systematiska kvalitetsarbete inkl. drift av kursvärderingssystem (nytt från 2014) Stöd till prefekter (gällande bl.a. budgetering och budgetuppföljning) Institutionsservice (ekonomi- och personaladministration samt vissa sekreterarfunktioner) Särskilda projekt 2014 Implementering av det nya kursvärderingssystemet samt etablering av systemets förvaltningsorganisation. Processledning med särskilt ansvar för utbildnings-, forsknings- och internationaliseringsfrågor samt kvalitetssäkringsarbete vid arbetet med en ny strategi för KMH Stöd till KMH:s fundraising-kampanj. Introduktion av kurshandledningar som kompletterande dokument till kursplaner Minskningen beror på att 142 tkr, som 2013 tilldelades som tillfälliga medel, nu flyttas tillbaks till Ledningsorgan.

11 11(18) Studieadministrativa avdelningen Studieadministrativa avdelningen har huvudansvaret för administration av studier och studenter. Arbetsuppgifterna för enheten är bl.a.: Ansvar för antagnings- och examensprocesserna Ansvar för introduktionsveckan Studieorganisationsfrågor Studieregister och annan studiedokumentation Studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter) Samordning av stöd till funktionshindrade studenter Studieadministrativt stöd till uppdragsutbildning Internationellt mobilitetsarbete: student och lärar-/ personalutbyte Läsårsplanering, schemaläggning och lokalbokning Systemansvar LADOK, NyA, Time Edit och SPS. Särskilda projekt 2014 Förbättra Ladoks tillgänglighet och användbarhet för studenter med införande av webbtjänster. Migrering till LADOK 3. Det fleråriga migreringsprojektet fortsätter med en ny fas under Arkivering av studieregister Uppgradering och vidareutveckling av Time Edit. Förbättra tillgänglighet och användbarhet för antagninssystemet NyA genom att införa webbtjänster. Upprätta riktlinjer för studenters arbetsvillkor. Processledning med särskilt ansvar för studentinflytande samt studentrekrytering vid arbetet med en ny strategi för KMH Den ökade ramen beror på pris- och löneomräkning.

12 12(18) Samverkansavdelningen Samverkansavdelningens huvudsakliga uppgift är att samordna KMH:s samverkan med det omgivande samhället. KMH har för avsikt att strategiskt och långsiktigt samverka med företag, myndigheter, organisationer och andra högskolor. Avdelningen ska vara ett stöd för KMH:s verksamhet och skapa förutsättningar för nya samarbeten med externa aktörer. Samverkansavdelningen ska även stödja samverkan inom KMH mellan olika organisatoriska enheter och individer. Ovanstående innebär bland annat att avdelningen ansvarar för: konserter, festivaler och seminarieserier, partnerskap och fundraising, alumniverksamhet, näringslivskontakter, högskolegemensam kommunikation och marknadsföring samt samverkan inom högskolan och med övriga högskolevärlden. Särskilda projekt 2014 Ta fram en strategi för utveckling av närvaron i digitala medier. Informationsinsatser i samband med nybyggnationerna. Utveckla strategier för studentrekrytering. Processledning med särskilt ansvar för samverkansfrågor vid arbetet med en ny strategi för KMH Upphandling av konsert-/eventproduktion. Ram Den ekonomiska ramen motsvarar den tidigare Kommunikationsavdelningens ram med en ökning med pris- och löneomräkning.

13 13(18) Serviceavdelningen Serviceavdelningen svarar för teknisk service till KMH:s lärare och studenter samt drift av KMH:s lokaler. Detta innebär bl.a.: Lokalvård Drift av Servicecentrum (lån av instrument och teknisk utrustning samt allmän daglig service för studenter och personal samt låsning och larmövervakning) Vård, renovering och stämning av instrument Svara för ljudteknisk infrastruktur/av-utrustning i inspelningsstudios, vid konserter Drift av reprocentral och multifunktionsskrivare Hantering av nycklar, passerkort och larm Ansvar för brandskyddsfrågor Årlig inventering av samtliga inventarier Registerhållning av inventarier: instrument och möbler Ansvar för frågor rörande caféet Särskilda projekt 2014 Översyn av interndebiteringsförfarande Komplettera Time Edit med utlån/beställning av utrustning Ökningen beror på pris- och löneomräkning.

14 14(18) IT-avdelningen IT-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av IT-verksamheten vid KMH. Arbetet omfattar drift, förvaltning och utveckling av IT-infrastruktur, interna IT-system samt telefoni. Dessutom ansvarar avdelningen för KMH:s skalskydd såsom larm och passagesystem. Detta inbegriper hantering av: Säkerhet (larm- och passagesystem) Anskaffning av IT-inventarier och programvara Teknisk infrastruktur för telefoni Telefoni Drift av datasystem (drift, backup och underhåll av operativsystem på KMH:s klienter och servrar samt nätverk) Hantering av IT-behörigheter IT-support och helpdesk (dock ej applikationer) Drift och utveckling av gemensamma administrativa datoriserade system Drift och underhåll av anläggningsregister Årlig inventering av samtlig IT-utrustning Registerhållning IT-utrustning Särskilda projekt 2014 Översyn av rutiner för IT-säkerhet och implementering av informationssäkerhetshanteringen Översyn och förbättring av IT-infrastruktur Utreda ur data i nuvarande Oden ska bevaras Stöd vid implementering av Ladok på webb Stöd till det fleråriga migreringsprojektet Ladok3 Stöd vid uppgradering och testning av TimeEdit Fortsatt utveckling av SPS Utarbetande av nya rutiner och regelverk kring persondatabasen PDB Fortsätta förbättringen av strukturen i katalogtjänst, systemgrupper och på filserver Stöd vid införande av E-handelssystem Anslutning av fler tjänster via SWAMID-lösning Planering av IT-infrastruktur, telefon, larm- och passersystem i nytt hus Utarbetande av kravspecifikation för framtida telefoni Stöd vid införande av kursvärderingssystem. Processledning med särskilt ansvar för IT-frågor vid arbetet med en ny strategi för KMH

15 15(18) Utvärdera och implementera ändrad serverplattform för KMH. Utvärdera och implementera virtualisering av KMH:s servermiljö. Outsourcing av vissa IT-tjänster. Outsourcing av mail. Utvärdera och implementera nytt verktyg för backup av klientdatorer. Utvärdera och implementera nytt verktyg för application deployment. Uppgradering av operativsystem för nyckelservrar Ökningen beror på pris- och löneomräkning.

16 16(18) Högskolebiblioteket KMH:s bibliotek ska utgöra ett stöd för lärare, studenter och forskare inom utbildning och forskning vid högskolan. Detta innebär tillhandahållande av Musiklitteratur, musikalier (noter), CD-skivor, filmer, uppslagsverk, musiktidskrifter samt databaser med inriktning på musik, Litteratur särskilt inriktad mot lärarutbildningen Referens- och i viss mån även hemlåneexemplar av kurslitteratur Referensexemplar av examensarbeten Via hemsidan för studenter och anställda: bibliotekskatalog av mediebeståndet, musiklyssning i olika genrer, musikvideos, artikeldatabaser, notdatabas för nedladdning av noter, uppslagsverk och tidskrifter-on-line. Musiklyssningsrum, läsesalar och arbetsplatser för informationssökning/musiklyssning Introduktion av nya studenter till bibliotekets resurser vid terminsstarten Undervisning av studenter i avancerad informationssökning och källkritik inför skrivande av examensarbeten Inhyrningsservice av noter till KMH:s ensembler Administration, katalogisering och viss fulltextpublicering av bl. a. examensarbeten i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) Särskilda projekt 2014 Uppgradering till MikroMarc 3 Implementering av självregistrering i DiVA Ökningen beror på pris- och löneomräkning.

17 17(18) Gemensamma inventarier I KMH:s budget finns ett belopp för inköp instrument och andra inventarier som bekostas av gemensamma medel och som avses kunna användas av studenter och/eller lärare vid mer än en institution. Med gemensamma inventarier menas i första hand sådana inköp som genererar avskrivningskostnader. En stor andel av dessa medel är uppbundna, men ett visst belopp finns att fördela. Beslut om inköp för detta belopp tas av förvaltningschefen. Hjälp för att identifiera och prioritera dessa inköp ska fås av en rådgivande grupp med representation från olika institutioner och instrumentgrupper. Den ekonomiska ramen ska även täcka räntekostnader för inventarielånet Ingen förändring av ramen för gemensamma inventarier görs för Detta beror på att pris- och löneomräkningen för detta samt lokaler utfördelas som tillfälliga medel till Enheten för ledningsstöd för förvaltningsgemensamma kostnader samt Ekonomienheten för införande av E-handelssystem.

18 18(18) Lokaler I enlighet med KMH:s lokalförsörjningsplan (dnr 13/800) planeras inga stora förändringar av lokalutnyttjandet under Under de senaste åren har det skett en förtätning, och på grund av detta även vissa anpassningar, av de befintliga lokalerna. Detta för att lämna plats för det nu påbörjade bygget av ett nytt campus. Planeringen framöver ger att de lokaler som nu nyttjas av KMH; hus A, hus E, hus F samt Edsbergs slott, kan användas i befintligt skick till dess att nybygget blir tillgängligt. Den enda förändring som planeras under 2014 är att Forum och de övningslokaler där som sedan en tid tillbaka inte nyttjats under året kommer att lämnas helt. Trots något minskade lokalkostnader från 2013 är den ekonomiska ramen oförändrad, då det är känt att kostnaderna kommer att öka igen Förändring: Ingen förändring av ramen för lokaler görs för Detta beror på att pris- och löneomräkningen för detta samt gemensamma inventarier utfördelas som tillfälliga medel till Enheten för ledningsstöd för förvaltningsgemensamma kostnader samt Ekonomienheten för införande av E-handelssystem.

Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter

Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter BESLUT Förvaltningschef 2014-12-08 Dnr 14/778 1(17) Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi Ulrika Hahn Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA)

Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) Kansli för UF-nämnden: Bereda, utreda och föredra ärenden Protokoll, dokumentation, kallelser Ordning och reda, regelverk, rättssäkerhet Omvärldsbevakning,

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter 2015-05-11 Dnr 13/664 Förvaltningschefen Ulrika Hahn Handläggare för planeringsfrågor 1(31) Rektor Högskolestyrelse Prefekter Avdelningschefer Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter Härmed

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter 2014-04-24 Dnr 12/596 Förvaltningschefen Helena Linnell Handläggare för planeringsfrågor 1(26) Rektor Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter Härmed överlämnas uppföljning av Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 Föredragningspromemoria 10 2013-04-26 Dnr 11/545 Högskolestyrelsen Helena Linnell Projekthandläggare 1(17) Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 1. Inledning Verksamhetsplanen

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013 HÖGSKOLAN I BORÅS -01-09 Åsa Dryselius, avdelningschef HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med s medarbetare och utgår ifrån verksamhetsplan för (GF), GF:s plan

Läs mer

Samverkansavdelningen

Samverkansavdelningen Samverkansavdelningen Bildades juli 2013 Ur Högskolelagen: I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat

Läs mer

Lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR/S och

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Strategi Kungl. Musikhögskolan

Strategi Kungl. Musikhögskolan Strategi Kungl. Musikhögskolan 2015-2017 KMH:s vision KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. KMH:s vision Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter PM 2013-05-23 Dnr 11/560 Rektors kansli Helena Linnell Projekthandläggare 1(32) Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter Inledning Verksamhetsplanen för den högskolegemensamma verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -12-20 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för avdelningen för

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet.

Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Översyn av HiG:s stödfunktioner till högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansverksamhet. Föreliggande dokument är en utveckling av det dokument som presenterades vid högskolestyrelsen 1 juni

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen

Förslag till verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT Sid 1(5) Gemensamma förvaltningen Enhetschef Petter Schönborg -12-14 Dnr 750-12-21 Förslag till verksamhetsplan 2013-2015 för gemensamma förvaltningen 1. Bakgrund GF:s verksamhetsplan

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (10) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer

Ny organisation för UF

Ny organisation för UF Ny organisation för UF 21 november 2012 Per Bengtsson Administrativ direktör Vid dagens möte presenteras. en organisationsskiss men det ges inte några besked om personers framtida placering eller arbetsuppgifter

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Administrationen är organiserad i två områden med ansvar för administration och service i samråd med enhetsledningarna.

Administrationen är organiserad i två områden med ansvar för administration och service i samråd med enhetsledningarna. Områdesstyrelse Beredningsgrupper till områdesstyrelsen: Anställningsnämnd Forskningsnämnd Utbildningsnämnd Organisation av verksamheten De fem enheterna är organiserade kring olika kunskapsfält och enheterna

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -09-12 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010

Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010 Högskolan i Borås VERKSAMHETSPLAN 1(6) Förvaltningschef Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med medarbetarna på Högskoleservice och utgår ifrån GF: s verksamhetsplan

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/HB-YT Reviderad senast 2016-11-01 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten som ska

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Planeringsavdelningen 2014-11-12 Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 1. Inledning Inför 2015 införs nya riktlinjer för fördelning av universitets-

Läs mer

Uppföljning (2015) av handlingsplan för hållbar utveckling Verksamhetsstöd

Uppföljning (2015) av handlingsplan för hållbar utveckling Verksamhetsstöd 2016-01-11 dnr 999-14 Verksamhetsstöd Jessika Weilitz och Elias Regelin Uppföljning (2015) av handlingsplan för hållbar utveckling Verksamhetsstöd 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1(5) 2013-12-17 Dnr LS 2013/805 Ärendehantering och sekretariat Avdelningschef Cecilia Billgren Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 1 Styra verksamhet

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Dnr 2007/748. Regler. för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2008-07-01, Rev 2009-11-17

Dnr 2007/748. Regler. för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2008-07-01, Rev 2009-11-17 Dnr 2007/748 Regler för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av Rektor 2008-07-01, Rev 2009-11-17 Innehållsförteckning 1 Uppdrag till intendenturområdena 3 Lokaladministration 3

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Dnr MIUN 2009-436 2009-02-24 BAKGRUND PROBLEMBESKRIVNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 4 VEM GÖR VAD?... 4 Studenten har som ansvar att:...

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Delegationen

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Högskolans organisationsutveckling

Högskolans organisationsutveckling 1 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUTSFÖRSLAG Rektors stab Åsa Dryselius, jurist 2013-09-26 Dnr 741-13 Styrelsen Högskolans organisationsutveckling Bakgrund Tidigare styrelsebeslut Rektor har för styrelsen redovisat

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2017

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2017 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4311 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Universitetets organisation. www.gu.se

Universitetets organisation. www.gu.se Universitetets organisation Universitetsstyrelse ska bland annat besluta om Universitetets organisation Årsredovisning, budget, intern styrning och kontroll Antagningsordning Arbetsordning Anställningsordning

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

AKTIVITETER Forskning 2 Forskning externfinansierad 2. Utbildning 2 Utbildning externfinansierad 2. AKTIVITETER 2017 Sid 1 (5)

AKTIVITETER Forskning 2 Forskning externfinansierad 2. Utbildning 2 Utbildning externfinansierad 2. AKTIVITETER 2017 Sid 1 (5) AKTIVITETER 2017 Sid 1 (5) AKTIVITETER 2017 Index Sid Forskning 2 Forskning externfinansierad 2 Utbildning 2 Utbildning externfinansierad 2 Obligatoriska aktiviteter 3 IT-kostnader 3 Studentaktiviteter

Läs mer

(7) Högskolan i Borås Beslutad den: Diarienummer: Birgitta Påhlsson Gäller from: Ersätter:

(7) Högskolan i Borås Beslutad den: Diarienummer: Birgitta Påhlsson Gäller from: Ersätter: 2016-12-19 1(7) MILJÖLEDNINGSSYSTEM Högskolan i Borås Beslutad den: 2016-12-19 Diarienummer: 879-16 Birgitta Påhlsson Gäller from: 2017-01-01 Ersätter: 753-15 Högskolegemensam handlingsplan för hållbar

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT STÖD TILL STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DNR MIUN 2015/908 Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Nils Wikström/Ulf Andersson

Läs mer

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1 NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan Bild 1 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR HÖGRE UTBILDNING GRANSKNING FÖR UTVECKLING HÖGSKOLELAGEN, HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:01 Sammanträdesdag den 13 februari 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: IMH Behandlad i LSG den: -02-28 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: -03-07 Beskrivning av vision: Nulägesbeskrivning: Utvecklingsområde

Läs mer

Vision och strategi

Vision och strategi Vision och strategi 2018 2020 Detta strategidokument för perioden 2018 2020 innehåller långsiktiga mål för verksamheten vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Det fastställs av högskolestyrelsen

Läs mer

Uppföljning av plan för lika villkor 2014

Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Uppföljning Datum: 2015-01-27 Dnr: 2015/1 1.1 Handläggare: Sandra Bergsten Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Förutsättningar Lika villkorsarbetet vid Linnéuniversitetet bedrivs utifrån en målsättning

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet 1 (15) Beslut 2014-06-19 Dnr SU FV-1.1.5-1936-14 Handläggare: Serhat Ok Controller Planeringsavdelningen Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet Detta beslut ersätter tidigare beslut

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer