Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss."

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

2 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Danfoss A/S

3 1 Installera tillbehör/tilläggsfunktioner Rumsgivare EVU-funktion Rumsänkning Nivåvakt Felsökning Larm Mätpunkter Kontrollpunkter Driftproblem... 9 Danfoss Heating Solutions VIGFI107 3

4 1 Installera tillbehör/tilläggsfunktioner Danger Farlig elektrisk spänning! Kopplingsplintarna är strömförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. All spänningsmatning måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. 1.1 Rumsgivare Rumsgivaren har en temperaturgivare som ger styrsystemet ytterligare ett värde som används vid beräkningen av framledningstemperaturen. Hur stor inverkan rumsgivaren ska ha i den beräkningen kan ställas in i menyn VÄRMEKURVA -> RUM FAKTOR. Fabriksinställningen för RUMFAKTOR är 2 men det är inställbart från 0 (ingen påverkan) till 4 (stor påverkan). Differensen mellan den önskade och verkliga inomhustemperaturen multipliceras med det inställda värdet för RUM FAKTOR. Börvärdet på värmesystemets framledning ökas eller minskas med resultatet beroende på om det är ett värmeunderskott eller överskott. Tabellen nedan visar exempel på hur börvärdet för framledningen påverkas vid KURVA 40 med olika inställningar för RUM FAKTOR. Vid ett värmeunderskott: RUM FAKTOR Önskad rumstemperatur, C Verklig rumstemperatur, C Börvärde för framledning, C Vid ett värmeöverskott blir förhållandet det motsatta: RUM FAKTOR Önskad rumstemperatur, C Verklig rumstemperatur, C Börvärde för framledning, C Installera rumsgivaren N Rumsgivarens anslutningsspänning är skyddsklenspänning. 4 VIGFI107 Danfoss Heating Solutions

5 1. Montera rumsgivaren på en plats i huset där rumstemperaturen är relativt konstant: Centralt placerad i huset I ögonhöjd Ej i direkt solljus Ej i direkt drag Ej i rum med alternativ uppvärmning 2. Bryt samtliga matningsspänningar till värmepumpen. 3. Demontera värmepumpens frontplåt. 4. Dra rumsgivarens anslutningskabel genom härför avsedd öppning i topplåten fram till inkopplingsplinten. 5. Anslut kabeln enligt nedan. 6. Montera värmepumpens frontplåt. Slå på matningsspänningen. 7. Häng upp en termometer invid rumsgivaren. 8. Kalibrera givaren genom att hålla inne båda knapparna i 15 sekunder tills displayen börjar blinka. 9. Ställ in den verkliga rumstemperaturen som termometern visar. 10. Vänta 10 sekunder tills displayen slutar blinka Om teckenfönstret visar -- för inomhustemperatur så har ingen inomhustemperatur mottagits. 1.2 EVU-funktion Vid slutning mellan plint nummer 307 och 308 erhålls funktionen EVU (Elektrizitäts Versorgungs Unternehmen). Denna förhindrar drift av värmepump, tillsats och cirkulationspump för köldbärarkretsen. Undantag är cirkulationspumpen för värmekretsen, som tillåts vara igång. Texten EVU STOPP visas i displayen när funktionen är aktiv. 1. Bryt samtliga matningsspänningar till värmepumpen. 2. Demontera värmepumpens frontplåt. 3. Dra EVU-funktionens anslutningskabel genom härför avsedd öppning i topplåten fram till inkopplingsplinten. 4. Anslut kabeln enligt nedanstående bild. 5. Montera värmepumpens frontplåt. Slå på matningsspänningen Rumsänkning Vid anslutning mellan kopplingsplint nummer 307 och 308 över ett 10 kω motstånd erhålls funktionen rumsänkning, vilken ger möjlighet till en återkommande tillfällig sänkning av inomhustemperaturen. Rumsänkningens storlek anges under menyn INFORMATION -> VÄRMEKURVA -> SÄNKNING. 1. Bryt samtliga matningsspänningar till värmepumpen. 2. Demontera värmepumpens frontplåt. 3. Dra rumsänkningsfunktionens anslutningskabel genom härför avsedd öppning i topplåten fram till inkopplingsplinten. 4. Anslut kabeln enligt nedanstående bild. 5. Montera värmepumpens frontplåt. Slå på matningsspänningen. 10 kω Danfoss Heating Solutions VIGFI107 5

6 1.4 Nivåvakt I vissa länder finns krav på att värmepumpen skall utrustas med en nivåvakt för köldbärarsystemet. Lokala regler och förordningar måste alltid kontrolleras innan värmepumpen tas i drift. 1 1 Säkerhetsventil 2 Nivåvakt 3 Flottör 2 3 Anslut flödesvakten enligt den installationsanvisning som medföljde tillbehöret. 6 VIGFI107 Danfoss Heating Solutions

7 2 Felsökning 2.1 Larm Vid larm indikeras detta i teckenfönstret med texten LARM och larmmeddelande, se följande tabell. För larm som ej återställs automatiskt krävs kvittering. Du kvitterar larmet genom att ställa in värmepumpen på driftläget AV och därefter på önskat driftläge igen. HÖGTRYCK LÖST LÅGTRYCK LÖST MOTORSK LÖST BRINE UT BRINEFLÖDE LÅGT TILLSATS LÖST GIVARE UTE GIVARE FRAM Utlöst högtryckspressostat. Kompressor stoppad. Utlöst lågtryckspressostat. Kompressor stoppad. Utlöst motorskydd (överströmsrelä) kompressor, utlöst motorskydd för utedelens fläkt. På vissa modeller även larm från brinepump eller mjukstart. Kompressor stoppad. Brine ut är lägre än inställd minimitemperatur. Kompressor stoppad. Ingen varmvattenproduktion sker. Flödesvakt ej aktiv vid senaste start. Kompressor stoppad. Ingen varmvattenproduktion sker. GIVARE RE- TUR GIVARE VARMVAT- TEN AVFR GIVA- RE KYLTEMP. FEL FAS- FÖLJD Fel på returgivare. Returtemperatur = Framledning -5 används. Beräknad framledningstemperatur begränsas till maximalt 45 C. Fel på givare för starttemperatur. Ingen varmvattenproduktion sker. Fel på avfrostningsgivare. Värme och varmvattenproduktion styrs istället utifrån utegivarens värde (gäller DHP-A-modellerna). Fel på givare. Kylfunktion stoppas. Larm som visar att det är felaktig fasföljd till kompressorn. Endast visning och bara de första 10 minuterna. Överhettningsskydd utlöst. Ingen tillsatsvärme. HÖG RETUR Larm som visar att hög returtemperatur hindrar kompressorns drift. Fel på utegivare. Vid styrsystemets beräkning av värmebehov används noll grader. Fel på framledningsgivare. Allt stoppat utom värmesystemets cirkulationspump. VXV KYLA PASSIV FLÖDES- VAKT Fel på växlingsventil upptäcktes vid start. Gäller DHP-C-modellerna. Fel på flödesomkopplare upptäckt. Gäller DHP-Cmodellerna. I händelse av larm kommer värmepumpen om möjligt ändå att leverera värme till huset. Primärt med hjälp av kompressorn, sekundärt via tillsatsvärmen. Varmvattenproduktionen kommer att upphöra för att indikera att något inträffat som bör uppmärksammas. 2.2 Mätpunkter 1. Koppla ur aktuell givare ur I/O-kort/kopplingsplint. 2. Mät upp resistansen för givaren och eventuell skarvkabel. 3. Mät sedan enbart givaren. Caution Vid resistansmätning av givarna måste först givarkablarna kopplas loss från reglerutrustningen. N För att säkerställa givarens värde ska aktuell temperatur kontrolleras mot uppmätt resistans. Kontrollmätning av givare vid felsökning C ohm (Ω) ute- och avfrostningsgivare ohm, Ω kiloohm (kω), övriga givare Danfoss Heating Solutions VIGFI107 7

8 C ohm (Ω) ute- och avfrostningsgivare ohm, Ω kiloohm (kω), övriga givare , , , , , , , , , , ,5 55 7, ,0 65 5, ,2 75 3,7 80 3,1 85 2,7 2.3 Kontrollpunkter Temperaturer Kondenseringstemperatur Förångningstemperatur Överhettning Radiatorkrets Köldbärarkrets Överhettning R407C Värden 0,5 1,5 C över framledningstemperatur 7 8 C lägre än inkommande köldbärare 4 8 K temperaturdifferens 5 10 K temperaturdifferens 2 5 K temperaturdifferens 4 K ±1 K Expansionsventil fabriksinställning Danfoss TUBE R404A, 4,2 kw Danfoss TUBE R404A, 5,6 kw Danfoss TUBE R404A, 8,4 kw Danfoss TUEB R404A, 12,0 kw Danfoss TEDS R404A, 15,3 kw Danfoss TUBE R407C, 11,0 kw Danfoss TUBE R407C, 17,0 kw Inställning Från helt stängt läge, skruva 3 varv ut Från helt stängt läge, skruva 5,5 varv ut Från helt stängt läge, skruva 5 varv ut Från helt stängt läge, skruva 5,25 varv ut Från helt stängt läge, skruva 2,75 varv ut Från helt stängt läge, skruva 6,25 varv ut Från helt stängt läge, skruva 5,5 varv ut Köldmedium Pressostat Bryttryck R404A (gäller endast DHP-A-modellerna) Lågtryckspressostat 0,08 MPa Driftpressostat A 2,65 MPa Driftpressostat B 2,85 MPa Högtryckspressostat 3,10 MPa R407C Lågtryckspressostat 0,08 MPa Driftpressostat 2,85 MPa Högtryckspressostat 3,10 MPa 8 VIGFI107 Danfoss Heating Solutions

9 2.4 Driftproblem Tabellerna i följande avsnitt är generella för alla olika typer av värmepumpar och kollektorlösningar. Tabellerna listar de troligaste och vanligaste orsakerna till problemet först. Vid felsökning av orsak till ett problem, börja med den första orsaken och gå nedåt i listan. Det kan även finnas flera sätt att felsöka en orsak där den troligaste eller vanligaste felsökningen är angiven först Larm Problem Larm LP (lågtryckspressostat) 1. Igensatt smutssil i köldbärarkretsen. Kontrollera att smutssilen inte är igensatt. 2. Luft i köldbärarkretsen. Lyssna efter luft i både värmepump och köldbärarkrets. 3. Stängda kranar, huvudkran eller påfyllnadskoppel i köldbärarkretsen. 4. Cirkulationspumpen för köldbärarkretsen är defekt eller har kärvat fast. Kontrollera att avstängningskranen eller eventuellt andra kranar är öppna. Kontrollera: Att cirkulationspumpen snurrar. Att avstängningsventilerna är öppna. Att smutssilen inte är igensatt. Att ingen luft finns i värmesystemet. Rengör vid behov smutssilen. Avlufta köldbärarkretsen enligt installationsanvisningen. Öppna stängda kranar. Cirkulationspumpen kan ha kärvat fast. Om detta har hänt: öppna avluftningsskruven och försök lossa på skovelhjulet med t.ex. en skruvmejsel. Öppna stängda ventiler eller kranar. Kontrollera och rengör vid behov smutssilen. 5. Kabelbrott eller lös kabel till lågtryckspressostaten. 6. Lågtryckspressostaten öppnas för tidigt. Kontrollera att båda kablarna är anslutna på pressostaten. Kontrollera med summer att kabelbrott inte föreligger. Koppla loss kablarna från pressostaten och kretskortet för att göra detta. Fel pressostat monterad. Högre bryttryck än vad som avsetts. Se märkning. Fel på pressostaten, öppnas vid ett högre tryck än angett (märktryck). Kontrollera med manometerställ. Defekt pressostat, alltid öppen. Avlufta vid behov värmesystemet enligt installationsanvisningen. Om en kabel har lossnat, anslut den. Om kabelbrott konstaterats, byt ut kabeln. Om lågtryckspressostaten öppnas för tidigt eller alltid är öppen, byt ut den. 7. Fel typ av frostskyddsvätska, skall vara enligt anvisning. 8. Felaktig blandning av frostskyddsvätskan, koncentrationen skall vara enligt anvisning. Kontrollera att rätt frostskyddsvätska används. Kontrollera blandningens fryspunkt med glykolmätare (refraktometer). Om fel frostskyddsvätska används måste man tömma hela systemet och fylla på med ny blandning. Om blandningen inte är enligt anvisning så måste man blanda om den med ett externt kärl. Detta för att vätskorna inte klarar att blanda sig med varandra om man fyller på en av dem direkt i systemet. Danfoss Heating Solutions VIGFI107 9

10 9. Kort aktiv kollektor, t.ex. kort eller torrt borrhål, kort ytjordkollektor. 10. För lång kollektor, för stort tryckfall. 11. Expansionventilen defekt eller felinställd. 12. Köldmediebrist, för liten mängd köldmedium i systemet. Kontrollera hur lång kollektor som används och jämför med kollektorlängden i dimensioneringsunderlaget. Kontrollera dessutom att kollektorn inte hänger i tomma luften om borrhål används. Kontrollera hur lång kollektor som används och att den är parallellkopplad (och inte seriekopplad) om mer än en slinga används. Kontrollera med manometerställ och termometer vad anläggningens överhettning är. Kontrollera dessutom att bulb och kapillärrör inte är skadade och att bulben är korrekt monterad. Kontrollera med manometerställ och termometer att anläggningens överhettning är korrekt för det specifika köldmediet. 13. Stopp i torkfilter. Kontrollera temperaturdifferensen över torkfiltret. Det får skilja max en grad. Om det skiljer mer är filtret igensatt. Mätning ska ske under drift. 14. Igensatt förångare på vattensidan. Saknas smutssil i köldbärarkretsen finns risk för att smuts fastnar i förångaren och den blir igensatt. Tyvärr finns det inget enkelt sätt att kontrollera om förångaren är igensatt. Man kan testa genom att låta kompressorn och cirkulationspumparna vara i drift. Kontrollera att cirkulationspumparna fungerar (för pumpar med avluftningsskruv kan man skruva ur denna och känna med en skruvmejsel om pumphjulet roterar). Om den aktiva kollektorn är för kort så kan inte värmepumpen tillgodogöra sig tillräckligt med energi från värmekällan vilket leder till att den kommer att behöva tillsats för att täcka energibehovet. Om en längre kollektor än vad som rekommenderas används till den specifika värmepumpen måste man dela upp den på flera parallellkopplade slingor. Om inte överhettningen överensstämmer med anvisningen för det specifika köldmediet måste man justera expansionsventilen tills rätt värde uppnås. Se separat anvisning för kylteknik. Om det inte går att justera in överhettningen med expansionsventilen eller om kapillärröret/bulben är skadat/skadad, måste den bytas. Använd korrekt förfarande (beroende på typ av köldmedium) för att lägga till rätt mängd köldmedium. Om det befaras vara en läcka i köldmediekretsen så måste läcksökning och eventuell åtgärd utföras. Om torkfiltret konstateras vara tätt, byt ut det. Om förångaren misstänks vara igensatt, prova att renspola den. Fungerar inte detta behöver den bytas ut. Mät sedan temperaturen på båda anslutningsrören till förångaren: Om temperaturskillnaden är <1 C är förångaren troligen igensatt. Om temperaturskillnaden är ca 2 6 C är den troligen inte igensatt. 15. Igensatt förångare på köldmediesidan. Om temperaturskillnaden är >6 C är förångaren troligen igensatt. Kontrollera med manometerställ och termometer att anläggningens överhettning är korrekt för det specifika köldmediet. Om förångaren misstänks vara igensatt av t.ex. olja kan man prova att blåsa kvävgas genom den för att få ut oljan. Fungerar inte detta behöver den bytas ut. 10 VIGFI107 Danfoss Heating Solutions

11 Problem Larm VP (högtryckspressostat) 1. Igensatt smutssil i värmesystemet. Kontrollera att smutssilen inte är igensatt. 2. Luft i värmesystemet. Lyssna efter luft i både värmepumpen och värmesystemet. 3. Stängda eller delvis stängda termostater/ventiler i värmesystemet. 4. Cirkulationspump som är defekt eller har kärvat fast. Kontrollera att termostater/ventiler i värmesystemet är öppna. Är det spänning fram till cirkulationspumpen? Rengör vid behov smutssilen. Avlufta värmesystemet enligt installationsanvisningen. Öppna stängda termostater/ventiler. Kontrollera i styrsystemets manuella testmeny att cirkulationspumpen är aktiv. Kontrollera om det finns spänning fram till cirkulationspumpen. Om spänning spänning finns men den inte går kan cirkulationspumpen ha kärvat fast. Om detta har hänt: öppna avluftningsskruven och försök lossa på skovelhjulet med t.ex. en skruvmejsel (gäller ej varvtalsreglerade värmepumpar). Finns ingen spänning fram till cirkulationspumpen kontrollera om spänning finns från I/O-kortet, se elschema. Finns spänning från I/O-kortet ska komponenterna mellan I/O-kortet och cirkulationspump kontrolleras. 5. Avstängd huvudkran i värmesystemet. 6. Kabelbrott eller lös kabel till högtryckspressostaten. 7. Högtryckspresostaten öppnas inte. 8. Högtryckspressostaten öppnas för tidigt. 9. Extern systemshunt som stänger på tidsinställning. Kontrollera att huvudkranen är öppen. Kontrollera att båda kablarna är anslutna på pressostaten. Kontrollera med summer att kabelbrott inte föreligger. Koppla loss kablarna från pressostaten och kretskortet för att göra detta. Fel pressostat monterad. Lika högt eller högre bryttryck än högtryckspressostaten. Se märkning. Fel på pressostaten, öppnas vid ett högre tryck än angett (märktryck). Kontrollera med manometerställ. Defekt pressostat, öppnas aldrig. Fel pressostat monterad. Lika lågt eller lägre bryttryck än driftpressostaten. Se märkning. Fel på pressostaten, öppnas vid ett lägre tryck än angett (märktryck). Kontrollera med manometerställ. Defekt pressostat, alltid öppen. Kontrollera om det i systemet finns shuntar eller ventiler som är timerstyrda som stänger ned hela eller en för stor del av värmesystemet. Om någon komponent är defekt, byt ut den. Öppna huvudkranen om den är stängd. Om en kabel har lossnat, anslut den. Om kabelbrott konstaterats, byt ut kabeln. Om högtryckspressostaten inte öppnas, byt ut den. Om högtryckspressostaten öppnas för tidigt eller alltid är öppen, byt ut den. Man måste alltid tillse att det finns en tillräckligt stor vattenvolym för värmepumpen att jobba mot, alltså för värmepumpen att avge sin värme till. Danfoss Heating Solutions VIGFI107 11

12 10. Felvänd backventil eller backventil med för högt öppningstryck. Kontrollera systemets flödesriktning och att backventilen är rättvänd. Kontrollera att värmepumpens yttre tillgängliga tryck överstiger backventilens öppningstryck. Vänd backventilen rätt om den är felvänd. Om backventilen konstateras ha för högt öppningstryck, byt ut den. 11. Stort tryckfall i värmesystemet. Smuts i värmesystemet. Stängda eller delvis stängda termostater/ ventiler i värmesystemet. Underdimensionerat rörsystem. Kontrollera att VP:ns yttre tillgängliga tryck överstiger systemets tryckfall. Rengör/spola vid behov värmesystemet. Öppna stängda termostater/ventiler. Om inte tillräcklig tryckutrustning finns kan värmesystemet anpassas enligt systemlösning för stora tryckfall. 12. Överfylld köldmediekrets. Kontrollera med manometerställ och termometer att anläggningens överhettning är korrekt för det specifika köldmediet. 13. Igensatt kondensor på vattensidan. Om smutssil saknas i värmesystemet finns risk för att smuts fastnar i kondensorn och den blir igensatt. Tyvärr finns inget enkelt sätt att kontrollera om kondensorn är igensatt. Man kan testa genom att låta kompressorn och cirkulationspumparna vara i drift och efter en stund kontrollera att tryckröret blir varmt samt att cirkulationspumparna fungerar (för pumpar med avluftningsskruv kan man skruva ur denna och känna med en skruvmejsel om pumphjulet roterar). Följ rätt procedur (beroende på typ av köldmedium) för att lägga till rätt mängd köldmedium. Om det befaras vara en läcka i köldmediekretsen så måste läcksökning och eventuell åtgärd utföras. Prova att renspola kondensorn om den misstänks vara igensatt. Fungerar inte detta behöver den bytas ut. Mät sedan temperaturen på båda anslutningsrören till kondensorn: Om temperaturskillnaden är <3 C är kondensorn troligen igensatt. Om temperaturskillnaden är ca 3 13 C är den troligen inte igensatt. 14. Igensatt kondensor på köldmediesidan. Om temperaturskillnaden är >13 C är kondensorn troligen igensatt. Kontrollera med manometerställ och termometer att anläggningens överhettning är korrekt för det specifika köldmediet. Om kondensorn misstänks vara igensatt av t.ex. olja kan man prova att blåsa kvävgas genom den för att få ut oljan. Fungerar inte detta behöver den bytas ut. 12 VIGFI107 Danfoss Heating Solutions

13 Problem Larm MS (motorskydd) 1. Fasbortfall eller utlöst säkring. Kontrollera att alla faserna är med på kopplingsplinten för inkommande matning. Om inte, kolla säkringarna i proppskåpet. Kontrollera dessutom att alla kablar är ordentligt fastmonterade. Används skruvplintar ska de vara ordentligt åtdragna, används bladfjäderplintar (phoenixplintar) ska kablarna sitta i ordentligt i rätt hål med belastning på kabeln. 2. Defekt mjukstart (trefas värmepump). 3. Defekt mjukstart (enfas värmepump) 4. Defekt eller felinställt motorskydd. Kontrollmät och se till så att mjukstarten, när I/ Okortet ger signal (då måste spänning mellan A1 & A2 på mjukstarten finnas), släpper igenom alla tre faserna ner till kompressorn. Kontrollmät och konstatera att mjukstarten, när I/O-kortet ger signal (då ska det finnas spänning mellan ON & N på mjukstarten), släpper igenom faserna till kompressorn. Använd en tångamperemeter för att konstatera när motorskyddet löser, kontrollera vad motorskyddet är inställt på. Jämför mot tabell. För trefas värmepump måste alla tre faser mätas. 5. Kabelbrott. Kontrollera matning till motorskydd, mjukstart eller kompressor. 6. Defekt kompressor (gäller endast 3-fas värmepumpar). 7. Larm från överbelastningsskydd på brinepump (endast vissa värmepumpsmodeller). Kontrollmät spänningen på de tre faserna (var och en mot nollan) vid kompressorn. Det ska inte vara någon större avvikelse mellan fas/faserna. Kontrollmäter man lindningarnas resistans så ska det vara samma värde på alla tre lindningar. Slå av och på värmepumpen. Kvarstår larmet kontrollera WSK-kontakten på brinepumpen. 8. Larm från enfas mjukstart. Kontrollera felorsak med hjälp av mjukstartens lysdioder. Om någon av faserna saknas, kontrollera bakåt till byggnadens elcentral. Är fasen borta även där, kontakta nätleverantören. Om mjukstarten inte släpper igenom faserna som den ska när den får signal från I/Okortet, byt den. Om mjukstarten inte släpper igenom faserna som den ska när den får signal från I/Okortet och inte larmar enligt nedan, byt den. Om motorskyddet är defekt, byt det. Om det är felinställt, justera till rätt värde. Om någon kabel är skadad, byt ut den. Om kompressorn är defekt, byt den. Om brinepumpen är defekt, byt den. Problem Larm givare (samtliga) Givarfel alternativt kabelfel. Vid resistansmätning av givarna måste först givarkablarna kopplas loss från reglerutrustning eller kopplingsplint. Mät först givaren inklusive kabel och kontrollera mot ohm-tabellen, se kapitlet Mätpunkter. Om inte uppmätt värde stämmer med tabellen, mät då enbart givaren och kontrollera ohm-tabellen i kapitlet Mätpunkter. Om givaren visar korrekt värde är det kabeln som är defekt. Om givaren ej visar korrekt värde är det givaren som är defekt. Danfoss Heating Solutions VIGFI107 13

14 Problem Fel fasföljd De inkommande faserna ligger i fel följd (gäller endast 3-fas värmepumpar). Om texten FEL FASFÖLJD visas i displayen då värmepumpen spänningssätts (visas endast de första 10 minuterna) tyder detta på att faserna ligger i fel följd. När kompressorn går, kontrollera tryckrörstemperaturen genom att känna på tryckröret. Om faserna ligger i rätt följd ska röret bli varmt (inte bara ljummet) även en bit från kompressorn. När kompressorn körs med faserna i fel följd kan ett onormalt (högt, slamrande) ljud uppstå när kompressorn går baklänges. Om faserna ligger i fel ordning, lägg om två inkommande faser vid huvudkopplingsplinten och kontrollera på nytt enligt felsökningsrutan. Problem Larm AH (tillsats) 1. Överhettningsskyddet har löst ut. Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut. Om överhettningsskyddet har löst ut, återställ det. 2. Fasbortfall. Larmet uppstår när det inte är 230 V mellan L2 på kretskortet och N. Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut. Kontrollera om några kablar vid kretskortet eller övettningsskyddet är lösa eller skadade. Om överhettningsskyddet har löst ut, återställ det. Om kablarna är lösa eller skadade, sätt fast eller byt ut dem. 3. Fel på överhettningskyddet, går inte att återställa. Tryck in återställningsknappen, kontrollmät om det är 230 V på in- och utgående anslutningar. 4. Fel på flödesvakten. Kontrollera vad flödesvakten visar. Är det ett troligt/verkligt värde? Resistansmät givaren och jämför med ohm-tabellen i kapitlet Mätpunkter. 5. Ingen eller otillräcklig cirkulation i värmesystemet. Kontrollera: Att cirkulationspumpen snurrar Att avstängningsventilerna är öppna. Att smutssilen inte är igensatt. Att ingen luft finns i värmesystemet. Om överhettningsskyddet är defekt, byt ut det. Om givaren är defekt, byt ut den. Cirkulationspumpen kan ha kärvat fast. Om detta har hänt: öppna avluftningsskruven och försök lossa på skovelhjulet med t.ex. en skruvmejsel. Öppna stängda ventiler eller kranar. Kontrollera och rengör vid behov smutssilen. 6. Dykröret i elpatronen ligger mot slingorna. Kontrollera vad framledningstemperaturen är då överhettningsskyddet löser ut. Detta löser normalt ut vid ca 95 C. Vid behov, avlufta värmesystemet enligt installationsanvisningen. Det kan gå att bryta ut dykröret en bit från slingorna med en skruvmejsel eller liknande. Dykröret ska vara lodrätt. 14 VIGFI107 Danfoss Heating Solutions

15 Problem Larm Brine ut 1. Defekt givare. Kontrollera vad givaren visar. Är det ett troligt/ verkligt värde? Resistansmät givaren och jämför med ohm-tabellen i kapitlet Mätpunkter. 2. För låg brinetemperatur. Kontrollera inställt värde på LARM BRINE i värmepumpens reglerdator. Om givaren är defekt, byt ut den. Larmet uppstår då temperaturen på BRINE UT är lika låg eller lägre än inställt värde på LARM BRINE. I fabriksinställningen är denna funktion inaktiv. Problem Larm Brineflöde lågt 1. Fel system valt i styrsystemet. Om systemet inte innehåller en flödesvakt men styrsystemet är inställt för system med flödesvakt så inträffar detta larm. Kontrollera i menyn SYSTEM vilket system som är valt. 2. Otillräckligt flöde. Kontrollera om grundvattenpumpen är igång. Kontrollera flödesvakten. Kalibrering/inställning av flödesvakt. Igensatt växlare? Om fel system är valt, ändra detta. Grundvattenpumpen skall starta och gå tillsammans med den i värmepumpen inbyggda brinepumpen. Kontrollera mot elschema att flödesvakten är korrekt inkopplad. Kontrollera att flödesvakten är inställd för rätt arbetsområde enligt flödesvaktanvisningen. Om växlaren är igensatt, rengör eller byt ut den. Problem Larm brinepump Brinepumpens inbyggda larm har löst ut. (Gäller endast varvtalsreglerade värmepumpar.) Luft i brinepumpen? Brinepumpen har kärvat fast? Avlufta köldbärarkretsen enligt installationsanvisningen. Om brinepumpen kärvat fast finns en inbyggd skakfunktion som max 5 gånger försöker skaka loss sig själv, om den inte klarar detta kommer larmet att utlösas. Prova att bryta spänningen till värmepumpen för att få bort larmet för att sedan manuellt köra brinepumpen. Upprepa proceduren några gånger om larmet återkommer. Byt ut brinepumpen om detta inte hjälper. Danfoss Heating Solutions VIGFI107 15

16 Problem Larm cirkulationspump Cirkulationspumpens inbyggda larm har löst ut. (Gäller endast varvtalsreglerade värmepumpar.) Luft i cirkulationspumpen? Cirkulationspumpen har kärvat fast? Luft i köldbärarkretsen. Se installationsanvisningen för hur fyllning ska utföras. Om cirkulationspumpen kärvat fast finns en inbyggd skakfunktion som max 5 gånger försöker skaka loss sig själv, om den inte klarar detta kommer larmet att uppstå. Prova att bryta spänningen till värmepumpen för att få bort larmet för att sedan manuellt köra cirkulationspumpen. Upprepa proceduren några gånger om larmet återkommer. Byt ut cirkulationspumpen om detta inte hjälper. Problem Driftpressostat öppen alternativt hög hetgastemperatur 1. Driftpressostaten, funktion. 1. Slå av huvudströmbrytaren till värmepumpen, vänta tills det att kompressorn har stått still i minst 15 minuter. 2. Lossa de två kablarna på pressostaten, kontrollera med summer om pressostaten är sluten. Om pressostaten borde vara sluten, bygla pressostatkablarna tillfälligt och slå på spänningen till värmepumpen igen. Om indikeringen 0 (nolla) syns i displayen betyder detta att pressostaten är felfri och att problemet finns i kablaget eller i kretskortet. Om i pressostaten är öppen, prova att knacka lite försiktigt med en skruvmejsel på pressostathuvudet och prova med en summer för att se om den har återslutit sig. 2. Fel på givare. Kontrollera vad givaren visar. Är det ett troligt/ verkligt värde? Resistansmät givaren, kontrollera mot ohm-tabell i Mätpunkter. 3. För hög hetgastemperatur. Kontrollera inställt värde på DISCH. PIPE i värmepumpens reglerdator (fabriksinställning 140 C) 4. För hög överhettning. Kontrollera med manometerställ och termometer vad anläggningens överhettning är. Kontrollera dessutom att bulb och kapillärrör inte är skadade och att bulben är korrekt monterad. 5. Köldmediebrist, för liten mängd köldmedium i systemet. Kontrollera med manometerställ och termometer att anläggningens överhettning är korrekt för det specifika köldmediet. Byt pressostaten om den verkar kärva upprepade gånger. Om givaren är defekt, byt ut den. Fyrkantsymbolen visas då tryckrörstemperaturen är lika hög eller högre än inställt värde för TRYCKRÖR. Om inte överhettningen överensstämmer med anvisningen för det specifika köldmediet måste man justera expansionsventilen tills rätt värde uppnås. Se separat anvisning för kylteknik. Om det inte går att justera in överhettningen med expansionsventilen eller om kapillärröret/bulben är skadat/skadad, måste den bytas. Använd korrekt förfarande (beroende på typ av köldmedium) för att lägga till rätt mängd köldmedium. Om det befaras vara en läcka i köldmediekretsen så måste läcksökning och eventuell åtgärd utföras. Om inte läcksökare finns tillgänglig kan man pensla såpvatten på det misstänkta läckaget och se om det bubblar. Man kan även kolla efter olja eftersom det vid läckage brukar komma ut olja från köldmediekretsen. 16 VIGFI107 Danfoss Heating Solutions

17 2.4.2 Läckage Problem Läckage vätskesidan 1. Otillräckligt dragna kopplingar. Leta upp läckaget. Dra åt kopplingen och kontrollera att det blir tätt. Om det fortfarande inte är tätt, byt hela kopplingen samt stödhylsan (enbart vid mjuka rör). 2. Sprucken mutter eller koppling. Leta upp läckaget. Byt ut muttern eller kopplingen. 3. Defekt packning eller o-ring. Leta upp läckaget. Byt ut packningen eller o-ringen. 4. Det finns ingen spilledning ansluten till säkerhetsventilen/-ventilerna. 5. Påfyllningsventilen mellan inkommande kallvatten och värmesystemet är inte stängd eller läcker. 6. Kondensavlopp saknas till värmepumpens droppskål. 7. Bristfällig kondensisolering på kallvattenrör och/eller brineledning. Konstatera vilken säkerhetsventil som saknar spilledning. Kontrollera om det kontinuerligt kommer vatten ur säkerhetsventilen vid expansionskärlet på den varma sidan. Kontrollera att kondensavlopp är monterat och riktigt anslutet. Konstatera var kondensen kommer ifrån. Montera en spilledning enligt tillämpliga standarder. Prova att stänga påfyllningsventilen och se om det slutar droppa vatten ur säkerhetsventilen. Om inte, byt ut påfyllningsventilen. Montera på kondensavlopp som mynnar ut i golvbrunn. Brineledningen skall alltid vara isolerad. Vid problem med kondens på kallvattenrör skall dessa isoleras. Kondens bildas ofta i skarvar och vinklar på isoleringen. Förbättra isoleringen. 8. Läckage i lödskarvar. Leta upp läckaget. Töm systemet på vätska och reparera läckan. Om läckan är på anslutningsröret till värmeväxlaren bör även köldmediesidan tömmas. 9. Läckage vid kondensorns avtappningskran. 1. Kontrollera att ventilen är helt stängd. 2. Kontrollera att tätningslocket tätar. Om tätningslocket inte tätar, byt det eller hela avtappningskranen. 10. Läckage vid kondensorns avluftningsventil. 11. Läckage i lödskarv på varmvattenberedaren. 12. Sambandsläckage på varmvattenberedaren. Kontrollera att den är helt stängd. Leta upp läckaget. Kontrollera om det kommer vatten ur säkerhetsventilen på expansionskärlet på den varma sidan. Kontrollera om det kommer vatten ur säkerhetsventilen på den kalla sidan. Om den är ordentligt stängd och det ändå läcker, byt ut den. Om det är läckage i lödskarven, byt ut varmvattenberedaren. Om varmvattenberedaren läcker, byt ut den. Danfoss Heating Solutions VIGFI107 17

18 13. Sambandsläckage i kondensorn. Kontrollera om det är köldmediebrist i anläggningen. Kontrollera med en sniffer vid säkerhetsventilen på varma sidan, öppna ventilen och kontrollera. Om kondensorn läcker, byt ut den. 14. Frostskyddsvätska trycks ut ur säkerhetsventilen på expansionskärlet (köldbärarsystemet). Vintertid kan vattnet runt slangarna i borrhålet frysa till is. I vissa fall kan isen trycka ihop slangarna lite grand. Till följd av den minskade volymen i slangen kommer frostskyddsvätska att fylla upp expansionskärlet och eventuellt trycka ut en del vätska ur säkerhetsventilen. När isen i borrhålet sedan smälter och slangen expanderar och återfår sin ursprungliga form bildas ett undertryck vilket medför att nivån i kärlet sjunker. Eftersom säkerhetsventilen inte släpper in någon luft så kan expansionskärlet sugas ihop av det undertryck som skapats. För att undvika att frostskyddsvätska trycks ut ur säkerhetsventilen kan man byta ut befintligt expansionskärl mot ett slutet tryckexpansionskärl med en större volym. För att undvika att expansionskärlet sugs ihop kan en vakuumventil installeras i systemet Ljud Problem Ljudproblem i radiatorsystemet 1. Flexslangar saknas. Flexslangar ska vara monterade enligt anvisning. Montera flexslangar enligt anvisning. 2. Felaktigt monterade flexslangar. Flexslangar ska vara monterade enligt anvisning. Montera flexslangar enligt anvisning. 3. Montering/upphängning av rör. Kontrollera om upphängningarna är för stela, vilken sort och storlek som används och/eller om de är för tätt monterade. 4. Knäppningar. Kontrollera när knäppningar uppstår, under uppv'rmning och/eller i samband med avslutad varmvattenproduktion? Lokalisera var knäppningarna uppstår. 5. Cirkulationsljud (susande ljud i värmesystemet). Se över värmesystemet. Stängda ventiler, strypventiler, justeringsventiler eller andra strypningar i radiatorsystemet kan orsaka cirkulationsljud. Är värmesystemet rätt injusterat flödesmässigt? Högt flöde i värmesystemet kan orsaka cirkulationsljud. Om något bedöms felaktigt enligt felsökningsrutan, vidta lämplig åtgärd. Man kan installera ett utjämningskärl på framledningen för att blanda ut det varma vattnet med det befintliga lite svalare vattnet innan det går ut till radiatorerna. Genomföringar i väggar, tak och golv kan man prova att smörja med silikonspray. Om fel typ av ventil används för att strypa flödet, byt ut den mot rätt typ. Om inte värmesystemet är rätt injusterat, utför justering. Kan värmesystemet köras på ett lägre flöde? 18 VIGFI107 Danfoss Heating Solutions

19 Problem Högt kompressorljud 1. Fasbortfall. Kompressorn försöker starta eller är i drift på två faser (gäller endast 3- fas värmepumpar). 1. Kontrollera att spänningen mellan inkommande faser på värmepumpen är 400 V. 2. Finns matning in till värmpumpen, mät spänningen för samtliga elkomponenter ända ner till kompressorn, se elschema. Kontrollera var fasbortfallet finns och åtgärda det. 2. Anliggande rör vibrationer. Konstatera vilket/vilka rör som orsakar problemet. Försök att få bort anspänningen som orsakar vibrationerna. 3. Kompressorfel. Konstatera om kompressorn låter onormalt. Om kompressorn är defekt, byt den. Problem Tjutande visslande ljud 1. Visslande expansionsventil. 1. Mät överhettningen, justera in den till rekommenderat värde. 2. Öppna och stäng ventilen fullt ut och in. 3. Justera expansionsventilen till rekommenderad överhettning igen. 2. Missljud från mjukstarten. Kontrollmät mjukstartens in- och utgående faser samt styrsignal från I/O-kortet, se elschema. 3. Kompressorns IPR-ventil öppnar. Kompressorn har en inbyggd IPR ventil som öppnar vid 28 ±3 bar. När ventilen öppnar sker en tryckutjämning mellan kompressorns hög- och lågtryckssida och ett fräsande/visslande ljud uppstår. Kontrollera om ljudet har upphört. Om inte, fortsätt med punkt 2. Fortsätt med punkt 3. Om problemet kvarstår, byt ut expansionsventilen. Om mjukstarten är defekt, byt den. Om den öppnar vid ett för lågt tryck, byt ut kompressorn. För att undersöka om ventilen öppnar vid korrekt tryck skall manometer anslutas på hög- och lågtryckssida. När ventilen öppnar indikeras detta genom att trycket på lågtryckssidan stiger och närmar sig trycket på högtryckssidan. Kontrollera vid vilket tryck ventilen börjar öppna. Problem Ljudproblem diverse 1. Vibrerande skyddshylsor på pressostaterna. 2. Vibrationsoljud från elinstallationen. Konstatera var vibrationsoljudet uppstår. Kontrollera om det finns elstegar eller liknande anordningar som är skruvade fast i värmepumpen och vägg. Detta kan fortplanta vibrationer och skapa oljud. Förhindra skyddshylsan att vibrera genom att använda t.ex. isoleringstejp. Utför enligt installationsanvisning. Danfoss Heating Solutions VIGFI107 19

20 3. Värmepumpen står ej i våg. Kontrollera med vattenpass att värmepumpen står i våg. Kontrollera att värmepumpen stöder på alla fyra fötterna. 4. Allmäna ljudproblem Vidta förebyggande åtgärder. Se Installationsanvisning. Om värmepumpen inte står i våg, justera med fötterna. Exempel: Förbättra den akustiska miljön i utrymmet där värmepumpen är placerad genom att montera akustikskivor på väggar och i tak. Montera huv på kompressor (mest effektiv för höga frekvenser) Varmvatten Problem Temperatur och/eller mängd 1. Defekt växelventilmotor. Kontrollera växelventilens funktion, att den går mellan ändlägena genom manuell testkörning. 2. Kärvande växelventilinsats. Ventilen håller inte tätt utan släpper ut varmt vatten mot radiatorerna under varmvattenproduktion. 3. Luft i TWS-slinga eller yttermantel. Lossa motorn och testa att stänga och öppna ventilen för hand genom att trycka in reglerarmen Under varmvattenproduktion: Lyssna efter luft. Kontrollera temperaturskillnaden mellan framledning och returledning. Om motorn är defekt, byt ut den. Om insatsen kärvar, ta ut och rengör den, eller byt ut den mot en ny. Avlufta systemet. Stor temperaturskillnad kan tyda på luft i systemet. 4. För högt ställd starttemperatur för varmvattenproduktion. Kontrollera att starttemperaturen är rätt inställd. Bör ej vara ställd över fabriksinställt värde. Om startvärdet är för högt inställt, sänk det till fabriksinställt värde. Om man har ett system med höga (> +8 C) brinetemperaturer kan man behöva sänka startvärdet ytterligare för att få längre gångtid. 5. Givarfel, varmvattengivare. Varmvattenproduktion startas av varmvattengivaren. Kontrollera vad varmvattengivaren (startgivaren) visar. Är det ett troligt/verkligt värde? Resistansmät givaren och jämför med ohm-tabellen i kapitlet Mätpunkter. 6. Stort tappflöde (>12 L/min). Kontrollera hur många liter varmvatten (ca 40 C) per minut som tappas ur kranen. Använd klocka och hink för att mäta upp tappflödet. Om givaren är defekt, byt ut den. Om tappvattenflödet är större än 12 L/min kan skiktningen i varmvattenberedaren påverkas och då försämras varmvattenkapaciteten. Förslag på åtgärder: 7. För liten varmvattenberedare i förhållande till behovet. Hur stort är behovet och vad är beredarens kapacitet? Montera tryckreduceringsventil på inkommande kallvattenledning. Byta till blandare med lägre flöde. Anpassa tappflödet på befintlig blandare, öppna inte kranen fullt. Byt till en större beredare eller komplettera med en extra beredare. Man kan t.ex. komplettera med en DWH eller en elberedare. 20 VIGFI107 Danfoss Heating Solutions

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1007 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Installationsanvisning DHP-AQ

Installationsanvisning DHP-AQ Installationsanvisning DHP-AQ VMGFD107 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för SOLO. SOLO C 1402-119 ver. 1.6

Installations- och bruksanvisning för SOLO. SOLO C 1402-119 ver. 1.6 Installations- och bruksanvisning för SOLO C SOLO C 1402-119 ver. 1.6 Innehållsförteckning Introduktion...4 Värmepumpen...4 ExoAir C & Polaris C...4 Exotic C...5 Leverans...6 Säkerhetsföreskrifter...6

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

MANUAL SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.3 Uppdaterad: 2013-03-28

MANUAL SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.3 Uppdaterad: 2013-03-28 MANUAL SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.3 Uppdaterad: 2013-03-28 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 Brine är ett kompakt värmepumps för berg, sjö eller ytjordvärme. Värmeupptagningen sker i ett slutet system där en blandning av frostskyddsmedel ( vanligen

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

EcoDan. Installations Guide. - 11 Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P Version: 3.4

EcoDan. Installations Guide. - 11 Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P Version: 3.4 Installations Guide - 11 För installatören Viktig information EcoDan kombitank ansluts tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump för produktion av varmvatten och värme till radiator eller

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352 PBD SE - FIGHTE Markvärmepump FIGHTE Allmänt Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2014/10) sv Innehållsförteckning 1 Säkerhetsanvisningar...2 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar...2 1.2 Avsedd användning...2 1.3 Säkerhet för elektriska hushållsapparater

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 722-2 Bergvärmepump FIGHTER 122 63921 NIBE FIGHTER 122 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump för uppvärmning av

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN HJÄLPINFORMATION

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INNEHÅLL FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN HJÄLPINFORMATION Greenline HT C och E INNEHÅLL HJÄLPINFORMATION FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel Art. nr: 290580 Utgåva 1.0 Handbok Värmepump Greenline HT C och E IVT Industrier

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

EVR-CA Plint Reglersystem

EVR-CA Plint Reglersystem A01026 Teknisk data Reglercentral EVR-CA är en elektronisk enhet för automatisk reglering av framledningsvattnets temperatur. Centralen arbetar med signaler från givare för utomhustemperatur, framledningstemperatur

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer