Medföljande bruksanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medföljande bruksanvisningar"

Transkript

1

2 Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra enkla felsökningsåtgärder vid behov, så att maskinen alltid bevaras i gott skick. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen och förvara den sedan nära till hands. Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna maskin. Den etikett som visas i bilden är en garanti för att produkterna tillhör vårt varumärke. I denna bruksanvisning, refereras till TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci som 25/25 ppm-modell, 30/30 ppm-modell, 40/40 ppm-modell, 50/40 ppm-modell, respektive 55/50 ppm-modell. Medföljande bruksanvisningar Följande bruksanvisningar medföljer maskinen. Använd dem som referens vid behov. Bruksanvisning (denna handbok) Beskriver påfyllning av papper, grundläggande kopiering, utskrift och skanning samt felsökning.

3 Säkerhetsanvisningar som används i denna bruksanvisning Vissa avsnitt i bruksanvisningen och vissa maskindelar har markerats med symboler som utgör säkerhetsvarningar. Dessa är till för att skydda användaren, andra personer och omgivande föremål samt att säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Nedan ges information om symbolerna och deras betydelse. Symboler VARNING! Anger risk för allvarliga personskador eller till och med dödsfall om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. FÖRSIKTIGHET! Anger risk för personskador eller maskinskador om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna. Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller säkerhetsanvisningar. Typen av fara anges av själva symbolen.... [Allmän varning]... [Varning för risk för elektrisk stöt]... [Varning för hög temperatur] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Varning om förbjuden åtgärd]... [Demontering förbjuden] Symbolen anger att det berörda avsnittet innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av åtgärd anges av själva symbolen.... [Signal om nödvändig åtgärd]... [Dra ut kontakten ur eluttaget]... [Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag] Kontakta servicerepresentanten för att beställa en ny bruksanvisning om säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen saknas (mot en avgift). OBS! Ett original som liknar en sedel kan ibland inte kopieras korrekt eftersom maskinen är utrustad med en funktion som skyddar mot förfalskningar. i

4 Innehåll Innehåll Försiktighets-/varningsetiketter iv Försiktighetsåtgärder vid installation v Försiktighetsåtgärder vid användning vii Lasersäkerhet x Säkerhetsinformation om att koppla bort strömmen xi Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material xii Juridisk information och säkerhetsinformation xiii 1 Delarnas namn Manöverpanel Maskin Förberedelser för användning Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Ansluta kablarna Slå på/av strömmen Energisparläge och Auto energisparläge Viloläge och Autoviloäge Ändra manöverpanelens vinkel Välja språk för displayen [Språk] Ställa in datum och tid Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) COMMAND CENTER (inställningar för e-post) Skicka e-post Fylla på papper Lägga i original Grundläggande användning Inloggning/Utloggning Tangent Enter och Quick No. Search Kopiera Skriva ut - Skriva ut från program Skicka Skärm för destinationsbekräftelse Ange destination Använda Dokumentlåda Grundläggande användning av Dokumentlåda Avbryta jobb Program (kopiering och sändning) Registrera genvägar (inställningarna för Kopiera, Skicka och Dokumentlåda) Använda Internetbrowser Underhåll Rengöring Byta tonerbehållare och resttonerbehållare Felsökning Åtgärda fel Åtgärder vid felmeddelanden Åtgärda pappersstopp ii BRUKSANVISNING

5 Innehåll Bilaga Papper Bilaga-2 Specifikationer Bilaga-10 Register Register-1 BRUKSANVISNING iii

6 Försiktighets-/varningsetiketter Av säkerhetsskäl har vi fäst försiktighets-/varningsetiketter på följande platser på maskinen. Var försiktig när du tar bort papper som har fastnat eller byter toner, för att undvika risk för brand eller elektriska stötar. Hög temperatur inuti. Vidrör inga delar i det här området, eftersom det finns risk för brännskador. Rör inte vid dokumentbehandlarens stödyta. Det finns risk för att dina fingrar eller andra föremål fastnar eller blir klämda och därigenom blir skadade. Hög temperatur inuti. Vidrör inga delar i det här området, eftersom det finns risk för brännskador. Etikett på skrivarens insida Bränn inte toner eller tonerbehållare. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Hög temperatur inuti. Vidrör inga delar i det här området, eftersom det finns risk för brännskador. OBS! Ta inte bort de här etiketterna. iv

7 Försiktighetsåtgärder vid installation Miljö FÖRSIKTIGHET! Ställ maskinen på en stabil och plan yta. Det minskar risken för att maskinen faller ned eller välter. En sådan situation skulle medföra en risk för personskador eller maskinskador. Ställ inte maskinen på fuktiga, dammiga eller smutsiga platser. Om damm eller smuts fastnar på nätsladdens kontakt, bör du rengöra kontakten för att förebygga risken för brand och elektriska stötar. Ställ inte maskinen nära värmeelement, kaminer eller andra värmekällor och inte heller i närheten av brandfarliga föremål, eftersom brandfara kan uppstå. För att hålla maskinen sval och göra det lättare att byta delar och utföra underhåll, bör du se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt den (se nedan). Lämna tillräckligt med utrymme, särskilt kring den bakre luckan, för att luft ska kunna släppas ut ordentligt ur maskinen. 10 cm 30 cm 30 cm 100 cm Andra försiktighetsåtgärder Miljöförutsättningarna för användningen är följande. Temperatur: 10-32,5 C. Luftfuktigheten ska vara max. 70 % vid en temperatur på 32,5 C. Luftfuktighet: %. Temperaturen ska vara max. 30 C vid en luftfuktighet på 80 %. En ogynnsam omgivning kan påverka bildkvaliteten. Det rekommenderas att använda maskinen vid en temperatur på: Max C. Luftfuktighet: Ca %. Undvik dessutom följande platser när du väljer var maskinen ska stå. Maskinen registrerar och visar automatiskt följande meddelande när rumstemperaturen är för hög eller låg. Meddelande: Varning för hög temperatur! Sänk rumstemperaturen. eller Varning för låg temperatur! Höj rumstemperaturen. v

8 Använd maskinen under optimala förhållanden genom att justera temperaturen och luftfuktigheten i rummet om meddelandet visas. Undvik platser nära fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus. Undvik vibrerande platser. Undvik platser där temperaturen varierar kraftigt. Undvik platser som direkt utsätts för varm eller kall luft. Undvik platser med dålig ventilation. Om golvet lätt repas av maskinens hjul, kan golvmaterialet komma att skadas om maskinen flyttas efter installationen. Under kopiering frigörs lite ozon, men det är en så liten mängd att det inte har någon effekt på människors hälsa. Lukten kan dock bli obehaglig om maskinen används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum eller om ett mycket stort antal kopior görs. För att arbetsmiljön ska förbli bra vid kopiering rekommenderar vi att maskinen ställs i ett rum med god ventilation. Maskinens strömförsörjning/jordning VARNING! Använd inte en strömkälla med en annan spänning än den som anges. Undvik att ansluta flera apparater till samma eluttag. Sådana situationer medför en risk för brand och elektriska stötar. Sätt i nätsladden ordentligt i eluttaget och i uttaget på maskinen. Dammansamling runt stiften på stickkontakten eller kontakt mellan stiften och metallföremål kan orsaka brand och elektriska stötar. Bristande elektrisk kontakt kan orsaka överhettning och antändning. Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag för att undvika risk för brand och elektriska stötar vid kortslutning. Kontakta din servicerepresentant om det inte finns något jordat eluttag tillgängligt. Andra försiktighetsåtgärder Sätt kontakten i det eluttag som är närmast maskinen. Hantering av plastpåsar VARNING! Förvara de plastpåsar som hör till maskinen utom räckhåll för barn. Plasten kan täppa till barns näsa och mun och orsaka kvävning. vi

9 Försiktighetsåtgärder vid användning Varningar vid användning av maskinen VARNING! Placera inte metallföremål eller kärl som innehåller vatten (vaser, blomkrukor, koppar o.d.) på eller i närheten av maskinen. De kan medföra risk för brand och elektriska stötar om de välter eller hamnar i maskinen. Ta inte bort någon av maskinens luckor, eftersom det finns risk för elektriska stötar från högspänningsdelar inuti maskinen. Skada inte, kapa inte och försök inte reparera nätsladden. Ställ inte tunga föremål på nätsladden. Dra inte heller i den i onödan och undvik att skada den på något annat sätt. Sådana situationer medför en risk för brand och elektriska stötar. Försök aldrig reparera eller ta isär maskinen eller dess delar, eftersom det skulle kunna medföra risk för personskada, brand, elektriska stötar eller att du utsätts för lasern. Om en laserstråle riktas ut ur maskinen finns det risk för att den kan orsaka blindhet. Om maskinen blir väldigt varm, om det kommer rök ur den, om den luktar konstigt eller om något annat onormalt inträffar, finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng i så fall omedelbart av maskinen med strömbrytaren, dra ut kontakten ur eluttaget och kontakta därefter en servicerepresentant. Om något som kan vålla skada (gem, vatten, andra vätskor o.d.) faller in i maskinen, ska du omedelbart stänga av maskinen med strömbrytaren. Se därefter till att dra ut nätsladdens kontakt ur eluttaget så att det inte uppstår risk för brand eller elektriska stötar. Kontakta sedan en servicerepresentant. Sätt inte i och dra inte ur kontakten med våta händer, eftersom det medför risk för elektriska stötar. Kontakta alltid en servicerepresentant för underhåll eller reparation av inre delar. vii

10 FÖRSIKTIGHET! Dra inte i nätsladden när du ska ta ut kontakten ur eluttaget. Om du drar i sladden kan ledarna inuti den gå sönder, och det finns risk för brand och elektriska stötar. (Ta alltid tag i själva kontakten när du ska dra ut den ur eluttaget.) Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du flyttar på maskinen. Om nätsladden skadas finns det risk för brand och elektriska stötar. Håll alltid i härför avsedda delar när maskinen ska lyftas eller flyttas. Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid (t.ex. under natten), ska huvudströmbrytaren slås från. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid (t.ex. under semestern) ska nätsladdens kontakt för säkerhets skull dras ut ur eluttaget. Tänk på att frånslaget av huvudströmbrytaren deaktiverar faxöverföring och -mottagning om faxen (tillval) är installerad. Dra av säkerhetsskäl alltid ut kontakten ur eluttaget innan du rengör maskinen. Om det samlas damm inuti maskinen finns risk för brand eller andra problem. Vi rekommenderar därför att du rådfrågar service när det gäller rengöring av maskinens inre delar. Det är särskilt lämpligt att rengöra maskinens inre delar inför fuktiga årstider. Fråga en servicerepresentant om kostnaderna för att rengöra maskinens inre delar. Andra försiktighetsåtgärder Ställ inte tunga föremål på maskinen och undvik att skada den på något annat sätt. Under kopiering får inte den främre luckan öppnas, huvudströmmen slås ifrån eller nätsladdskontakten dras ur. Kontakta en servicerepresentant om maskinen ska lyftas eller flyttas. När maskinen flyttas ska pappersmatningsenhetens fyra justerdon vridas tills de når golvet så att maskinen står stabilt. Vidrör inte elektriska delar som kontakter och kretskort. De kan skadas av statisk elektricitet. Försök inte vidta åtgärder som inte beskrivs i denna bruksanvisning. FÖRSIKTIGHET! Användning av andra styrenheter, inställningar eller procedurer än de som här beskrivs kan leda till att personer utsätts för skadlig strålning. Titta inte direkt in i ljuset från skannerlampan eftersom det kan göra ögonen trötta eller få dem att värka. Maskinen är utrustad med en hårddisk. Försök inte att flytta maskinen medan strömmen är påslagen. Eftersom stötar och vibrationer kan skada hårddisken är det viktigt att du stänger av strömmen innan du försöker flytta maskinen. Vid fel på maskinens hårddisk kan lagrade data raderas. Vi rekommenderar att viktiga data säkerhetskopieras till en dator eller annat medium. Se även till att lagra originalen till viktiga dokument separat. viii

11 Varningar vid hantering av förbrukningsvaror FÖRSIKTIGHET! Försök inte bränna upp tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. Farliga gnistor kan orsaka brännskador. Förvara tonerbehållaren och resttonerbehållaren utom räckhåll för barn. Om toner råkar spillas ur tonerbehållaren eller resttonerbehållaren ska du undvika att andas in tonern eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud. Om du råkar andas in toner ska du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora mängder vatten. Kontakta en läkare om du börjar hosta. Om du råkar svälja toner ska du skölja munnen med vatten och dricka 1-2 glas vatten för att späda ut innehållet i magen. Kontakta läkare vid behov. Om du råkar få toner i ögonen ska du skölja dem noga med vatten. Kontakta läkare om ögonen ändå ömmar. Om du får toner på huden ska du tvätta dig med tvål och vatten. Tvinga inte upp tonerbehållaren, och förstör inte tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. Om faxen (tillval) har installerats går det inte att skicka/ta emot fax när huvudströmbrytaren är frånslagen. Slå inte från huvudströmbrytaren utan tryck på tangenten Power på manöverpanelen för att växla till Viloläge. Andra försiktighetsåtgärder Lämna tillbaka den tomma tonerbehållaren och resttonerbehållaren till din återförsäljare eller servicerepresentant. Insamlade tonerbehållare och resttonerbehållare återvinns eller kasseras i enlighet med gällande bestämmelser. Förvara maskinen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus. Förvara maskinen på en plats där temperaturen håller sig under 40 ºC och det inte förekommer kraftiga temperatur- eller luftfuktighetssvängningar. Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och MP-facket och läggas tillbaka i sin förpackning som sedan förseglas. ix

12 Lasersäkerhet Laserstrålning kan skada människor. Av detta skäl är laserstrålningen som avges inuti maskinen hermetiskt innesluten i ett skyddshölje och ett yttre hölje. Vid normal användning av produkten kan ingen strålning läcka ut ur maskinen. Den här maskinen har klassificerats som en laserprodukt av klass 1 enligt IEC FÖRSIKTIGHET! Om du vidtar några andra åtgärder än de som anges i denna bruksanvisning, kan människor komma att utsättas för skadlig strålning. Följande etiketter sitter på laserskannern i maskinen och inte i de områden som användaren kommer åt. Etiketten nedan sitter på maskinens högra sida. x

13 Säkerhetsinformation om att koppla bort strömmen FÖRSIKTIGHET! Nätsladdens kontakt är den viktigaste anordningen för att helt koppla bort strömmen! Övriga strömbrytare på maskinen är bara funktionsbrytare och inte avsedda att isolera maskinen från strömkällan. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED 2004/108/EG, 2006/95/EG, 93/68/EEG, 1999/5/EG och 2005/32/EG Vi försäkrar med eget ansvar att den produkt som denna försäkran gäller överensstämmer med följande specifikationer: EN EN klass B EN EN EN EN EN EN EN Radiofrekvenssändare Den här maskinen innehåller en sändarmodul. Tillverkaren förklarar härmed att denna maskin överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktivet 1999/5/EG. Radiomärkningsteknik I vissa länder kan det krävas ett godkännande för den radiomärkningsteknik som används i den här utrustning för att identifiera tonerbehållaren, och användningen av utrustningen kan följaktligen vara begränsad. OBS! Produkter som är märkta med en överkryssad soptunnesymbol innehåller batterier som är i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets batteridirektiv 2006/66/EG. Ta inte bort eller kassera batterier som finns i maskinen. xi

14 Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material Det kan vara förbjudet att kopiera eller skanna upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den person som innehar upphovsrätten. Kopiering/skanning av följande objekt är förbjudet och straffbart enligt lag. Ytterligare objekt kan omfattas av detta förbud. Kopiera/skanna inte medvetet objekt som inte får kopieras/ skannas. Checkar Sedlar Värdepapper Frimärken Pass Intyg Lokala lagar och föreskrifter kan medföra ytterligare begränsningar av rätten att kopiera eller skanna andra objekt än de som nämns ovan. xii

15 Juridisk information och säkerhetsinformation Läs detta innan du använder maskinen. I det här kapitlet finns information om följande ämnen: Juridisk information... xiv Information om varumärken... xv Energibesparingsfunktion... xix Automatisk funktion för 2-sidig kopiering... xix Pappersåtervinning... xix Energy Star-programmet (ENERGY STAR )... xix Om denna bruksanvisning... xx xiii

16 Juridisk information Det är förbjudet att kopiera eller på något annat sätt återge hela eller delar av denna bruksanvisning utan föregående skriftligt tillstånd från Kyocera Mita Corporation. xiv

17 Information om varumärken PRESCRIBE och KPDL är varumärken som tillhör Kyocera Corporation. KPDL är ett varumärke som tillhör Kyocera Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Windows Me, Windows XP och Windows Vista är varumärken som tillhör Microsoft Corporation. PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader och PostScript är varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated. Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation. Novell och NetWare är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. IBM och IBM PC/AT är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Power PC är ett varumärke som tillhör IBM i USA och/eller andra länder. AppleTalk är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Den här maskinen har utvecklats med hjälp av det inbäddade realtidsoperativsystemet Tornado från Wind River Systems, Inc. TrueType är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. TypeBankG-B, TypeBankM-M och Typebank-OCR är varumärken som tillhör TypeBank. Alla teckensnitt för europeiska språk som har installerats i den här maskinen används i enlighet med de licensavtal som har tecknats med Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino och Times är registrerade varumärken som tillhör Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery och ITC ZapfDingbats är registrerade varumärken som tillhör International Type-face Corporation. UFST MicroType -teckensnitt från Monotype Imaging Inc. har installerats i den här maskinen. Den här maskinen innehåller den NF-modul som har utvecklats av ACCESS CO., Ltd. Den här maskinen innehåller programvara med moduler som har utvecklats av Independent JPEG Group. Denna produkt innehåller NetFront Browser från ACCESS CO., LTD. ACCESS, ACCESS logo och NetFront är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ACCESS CO., LTD. i USA, Japan och andra länder ACCESS CO., LTD. Alla rättigheter förbehålles. Denna mjukvara är i viss del baserad på arbetet av Independent JPEG Group. Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Symbolerna och används inte i denna bruksanvisning. xv

18 GPL Den inbyggda programvara som finns i den här maskinen använder delvis koder som tillämpas enligt GPL ( Mer information om hur du gör de koder som tillämpas enligt GPL tillgängliga, finns på " Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ( / 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ( THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xvi

19 Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] xvii

20 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xviii

21 Energibesparingsfunktion Maskinen har ett Energisparläge, i vilket energiförbrukningen minskas en viss tid efter det att maskinen användes senast, samt ett Viloläge där skrivar- och faxfunktionerna är i ett vänteläge och energiförbrukningen minskas till ett minimum när maskinen inte används under en viss tidsperiod. Energisparläge Enheten går automatiskt till Energisparläge efter 3 minuter för 25/25 ppm-, 30/30 ppm-, 40/40 ppm- och 50/40 ppm-modeller, och 5 minuter för 55/50-modell om inte enheten används. Användaren kan själv ange tidsperioden för inaktivitet innan Energisparläge aktiveras. Mer information finns i Energisparläge och Auto energisparläge på sidan 3-4. Viloläge Enheten går automatiskt till Viloläge efter 30 minuter för 25/25 ppm- och 30/30 ppm-modeller, 45 minuter för 40/40 ppm-modell, och 60 minuter för 50/40 ppm- och 55/50 ppm-modeller om inte enheten används. Användaren kan själv förlänga den inaktiva tidsperiod som krävs innan Viloläge aktiveras. Mer information finns i Viloläge och Autoviloäge på sidan 2-9. Automatisk funktion för 2-sidig kopiering Maskinen har 2-sidig kopiering som standard. Om två 1-sidiga original exempelvis kopieras på samma pappersark som en 2-sidig kopia, reduceras pappersförbrukningen. Mer information finns i Dubbelsidig kopiering på sidan 3-6. Pappersåtervinning Maskinen kan hantera återvunnet papper vilket minskar belastningen på miljön. Din återförsäljare eller servicerepresentant kan ge information om vilka papperstyper som rekommenderas. Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) I egenskap av ett företag som deltar i det internationella Energy Star-programmet, har vi kunnat konstatera att den här maskinen överensstämmer med de standarder som har fastställts i det internationella Energy Star-programmet. xix

22 Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning innehåller följande kapitel: Kapitel 1 - Delarnas namn Identifierar maskinens delar och tangenterna på manöverpanelen. Kapitel 2 - Förberedelser för användning Förklarar hur du lägger i papper och original, ansluter maskinen samt vilka konfigurationer som krävs innan den börjar användas. Kapitel 3 - Grundläggande användning Beskriver tillvägagångssättet för basfunktionerna vid kopiering, utskrift och skanning. Kapitel 4 - Underhåll Beskriver rengöring och byte av toner. Kapitel 5 - Felsökning Förklarar hur du hanterar felmeddelanden, pappersstopp och andra problem. Bilaga Förklarar hur du anger tecken. Innehåller även en förteckning över maskinspecifikationerna. xx

23 Konventioner som används i denna bruksanvisning Följande konventioner används alltefter beskrivningens art. Skrivsätt Beskrivning Exempel Fet [Normal] Kursiv Obs! Viktigt! Försiktighet! Indikerar en tangent på manöverpanelen eller en skärmbild på datorn. Indikerar tangenter på touchpanelen. Indikerar meddelanden som visas på touchpanelen. Används för att betona ett nyckelord, en nyckelfras eller hänvisningar till ytterligare information. Indikerar ytterligare information eller åtgärder för referens. Anger sådant som är nödvändigt eller förbjudet för att undvika problem. Indikerar anvisningar som måste följas för att förhindra skador eller att maskinen går sönder. Tryck på tangenten Start. Tryck på [OK]. Redo att kopiera. Mer information finns i Viloläge och autoviloläge på sidan 3-5. OBS! VIKTIGT! FÖRSIKTIGHET! Beskrivning av användningsproceduren I denna bruksanvisning används tangenterna på touchpanelen på följande sätt: Faktisk procedur Tryck på [Kopiera]. Tryck på [Nästa] i Snabbinstallation. Tryck på [ ] två gånger. Tryck på [Ändra] i Originalbild. Beskrivning i denna Bruksanvisning Tryck på [Kopiera], [Nästa] i Snabbinstallation, [ ] två gånger och sedan på [Ändra] i Originalbild. xxi

24 Original- och pappersstorlekar I detta avsnitt förklaras det beteckningssystem som används i denna bruksanvisning när det talas om originaloch pappersstorlekar. Liksom när det gäller A4, B5 och Letter, som kan användas horisontellt eller vertikalt, anges horisontell orientering av original eller papper med ett tillägg av bokstaven R. Placeringsanvisningar Angiven storlek * Vertikal riktning A4, B5, A5, B6, A6, 16 B B K, Letter, Statement A A Original Papper Måttet A är större än B för originalet/papperet. Horisontell riktning B B A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16 K-R, Letter-R, Statement-R A A Original Papper Måttet A är mindre än B för originalet/papperet. * Vilken storlek på originalet/papperet som kan användas beror på funktionen och källfacket. Mer information finns på den sida som beskriver respektive funktion eller källfack. Ikoner på touchpanelen Följande ikoner används för att indikera inställda original- och pappersriktningar på touchpanelen. Placeringsanvisningar Original Papper Vertikal riktning Horisontell riktning xxii

25 1 Delarnas namn I detta kapitel beskrivs maskinens delar och manöverpanelens tangenter. Manöverpanel Maskin

26 Delarnas namn Manöverpanel Visar skärmen Status/avbryt jobb. Visar systemmenyn. Visar antalet utskrivna ark och antalet scannade sidor. Visar hjälpfunktionerna. Blinkar under utskrift. Blinkar när data överförs. Visar skärmen Kopiera. Väljer funktionen autofärg. Väljer funktionen fullfärg. Väljer funktionen svartvit. Visar skärmen Skicka. Du kan också välja att visa skärmen Adressbok. Ändrar touchpanelen till förstorad visning i skärmen Kopiera eller skärmen Skicka. Visar skärmen Dokumentlåda. Visar skärmen Applikation. Visar skärmen Program. 1-2

27 Delarnas namn Blinkar när data tas emot. Blinkar när maskinen läser från hårddisken, faxminnet eller USB-minnet (artikel för allmänt bruk). Lyser eller blinkar när ett fel inträffar och ett jobb avbryts. Visar skärmen Avbryt kopiering. Avslutar användningen (loggar ut) i skärmen Administration. Försätter maskinen i Energisparläge. Försätter maskinen i Viloläge. Går ur viloläget om maskinen är i Viloläge. Tänd när maskinens huvudströmbrytare är tillslagen. 1 Siffertangenter. Anger siffror och symboler. Raderar siffror och tecken. Upphäver redan registrerade destinationer och program för sändning. Slutför inmatningen med siffertangenterna och skärmen vid inställningen av funktionerna. Används tillsammans med skärmens [OK]. Inställningarna återställs till standardinställningarna. Avbryter eller pausar pågående utskriftsjobb. Startar kopieringen, skanningen och bearbetningen för inställningen. 1-3

28 Delarnas namn Maskin Dokumentlock (tillval) 2 Dokumentglas 3 Indikatorer för originalformat 4 Slitglas 5 Vänster lucka 1 6 Indikator till vänster lucka 1 7 Spak till vänster lucka 1 8 Indikator till vänster lucka 2 9 Vänster lucka 2 10 Vänster lucka 3 11 Handtag 12 Gemfack 13 Manöverpanel 14 Felindikator... Lyser eller blinkar när ett fel inträffar och ett jobb avbryts 15 Mottagningsindikator... Blinkar när data tas emot 16 Främre lucka 17 Kassett 1 18 Kassett 2 1-4

29 Delarnas namn Frigöringsspak för tonerbehållare (Magenta) 20 Tonerbehållare (Magenta) 21 Frigöringsspak för tonerbehållare (Cyan) 22 Tonerbehållare (Cyan) 23 Frigöringsspak för tonerbehållare (Yellow) 24 Tonerbehållare (Yellow) 25 Frigöringsspak för tonerbehållare (Black) 26 Tonerbehållare (Black) 27 Rengöringsborste 28 Resttonerbehållare 29 Resttonerfack 30 Release-knapp 1-5

30 Delarnas namn Övre fack 32 Uttag för USB-minne (A1) 33 Lucka till pappersmatningsenhet 34 Pappersmatningsenhet 35 Grönt vred 36 Inställningsreglage för pappersbredd 37 Papperslängdstöd 38 Handtag 39 MP-fack 40 Pappersbreddstöd 41 Gränssnittskontakt för tillval (OPT2) 42 USB-port (A2) 43 Nätverkskontakt 44 USB-kontakt (B1) 45 Gränssnittskontakt för tillval (OPT1) 46 Huvudströmbrytare

31 2 Förberedelser för användning I detta kapitel beskrivs vilka förberedelser som krävs innan maskinen används för första gången, samt hur du fyller på papper och original. Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Ansluta kablarna Slå på/av strömmen Energisparläge och Auto energisparläge Viloläge och Autoviloäge Ändra manöverpanelens vinkel Välja språk för displayen [Språk] Ställa in datum och tid Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) COMMAND CENTER (inställningar för e-post) Skicka e-post Fylla på papper Lägga i original

32 Förberedelser för användning Bestämma anslutningsmetod och förbereda kablar Undersök vilken metod du ska använda för att ansluta maskinen till en dator eller ett nätverk, och förbered de kablar som erfordras. Anslutningsexempel Bestäm vilken metod du ska använda för att ansluta maskinen till en dator eller ett nätverk med hjälp av bilden nedan. Ansluta en skanner till datornätverket med en nätverkskabel (100 BASE-TX eller 10 BASE-T). Administratörens dator KYOCERA COMMAND CENTER Nätverksinställningar, standardinställningar för skannern, registrering av användare och destination Nätverk Skicka e-post Skickar bilddata i de skannade originalen till önskad mottagare som en e-postbilaga. Skriva ut MFP Nätverk Skicka SMB USB Nätverk Sparar den skannade bilden som en datafil på din dator. Nätverksfax (tillval) Nätverk Nätverk Skicka FTP Skickar den skannade bilden som en datafil på FTP. Fax (tillval) Fax Nätverk TWAIN-skanning WIA-skanning Nätverk TWAIN och WIA är standardiserade gränssnitt för kommunikation mellan program och bildhämtningsenheter. 2-2

33 Förberedelser för användning Förbereda de kablar som behövs Följande gränssnitt finns tillgängliga för anslutning av maskinen till en dator. Förbered de kablar som behövs för det gränssnitt som du använder. Tillgängliga standardgränssnitt 2 Funktion Gränssnitt Kabel som behövs Skrivare/skanner /nätverksfax* Nätverksgränssnitt LAN (10 Base-T eller 100 Base-TX, skärmad) Skrivare USB-gränssnitt USB 2.0-kompatibel kabel (Hi-Speed USB-kompatibel, max. 5 m, skärmad) * Funktionen är tillgänglig om faxen (tillval) används. Mer information om nätverksfax finns i Fax Kit Operation Guide. 2-3

34 Förberedelser för användning Ansluta kablarna Ansluta en LAN-kabel (tillval) Följ nedanstående steg om du vill ansluta en LAN-kabel till maskinen. 1 Om ström är ansluten till maskinen ska du börja med att trycka på tangenten Power på manöverpanelen. Kontrollera att indikatorn Power och indikatorn Memory är släckta. Slå sedan från huvudströmbrytaren. Kontrollera att indikatorerna är släckta. 2 Anslut en LAN-kabel till nätverksporten på maskinens högra sida. 3 Anslut den andra änden av kabeln till hubben. 4 Konfigurera nätverket. Mer information finns i Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) på sidan

35 Förberedelser för användning Ansluta en USB-kabel Följ nedanstående steg om du vill ansluta en USB-kabel till maskinen. 1 Om ström är ansluten till maskinen ska du börja med att trycka på tangenten Power på manöverpanelen. Kontrollera att indikatorn Power och indikatorn Memory är släckta. Slå sedan från huvudströmbrytaren. 2 Kontrollera att indikatorerna är släckta. 2 Anslut USB-kabeln till lämplig kontakt på maskinens högra sida. 3 Anslut den andra änden av kabeln till datorn. Ansluta nätsladden Anslut ena änden av den medföljande nätsladden till maskinen och den andra änden till ett eluttag. VIKTIGT! Använd endast den nätsladd som medföljer maskinen. 2-5

36 Förberedelser för användning Slå på/av strömmen Slå på strömmen När indikatorn för huvudströmbrytaren är tänd... Tryck på tangenten Power. När indikatorn för huvudströmbrytaren är släckt... Öppna luckan till huvudströmbrytaren och slå till huvudströmbrytaren. OBS! Om ett datasäkerhetskit (tillval) är installerat, kan ett meddelande visas om att säkerhetsfunktionen aktiveras och att det kan ta en stund att starta när strömmen slås på. VIKTIGT! Slå inte till huvudströmbrytaren direkt efter att du har slagit från den. Vänta i minst 5 sekunder och slå sedan till huvudströmbrytaren. 2-6

37 Förberedelser för användning Slå av strömmen Innan du slår från huvudströmbrytaren ska du trycka tangenten Power på manöverpanelen till läget Av. Kontrollera att tangenten Power och indikatorn Memory är släckta innan du slår från huvudströmbrytaren. FÖRSIKTIGHET! Hårddisken arbetar eventuellt om tangenten Power eller indikatorn Memory lyser eller blinkar. Att slå från huvudströmbrytaren när hårddisken arbetar kan leda till skador. 2 Kontrollera att indikatorerna är släckta. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid FÖRSIKTIGHET! Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid (t.ex. under natten), ska huvudströmbrytaren slås från. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid (t.ex. under semestern) ska nätsladdens kontakt för säkerhets skull dras ut ur eluttaget. Tänk på att frånslaget av huvudströmbrytaren deaktiverar faxöverföring och -mottagning om faxen (tillval) är installerad. FÖRSIKTIGHET! Skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. 2-7

38 Förberedelser för användning Energisparläge och Auto energisparläge Energisparläge Aktivera Energisparläge genom att trycka på tangenten Energy Saver. Touchpanelen och alla indikatorer med undantag av indikatorerna för Energy Saver, Power och huvudströmbrytaren släcks för att spara energi. Detta läge kallas Energisparläge. Om maskinen tar emot utskriftsdata i Energisparläge, återaktiveras den automatiskt och startar en utskrift. Om faxen (tillval) är installerad och maskinen tar emot fax i Energisparläge, återaktiveras den automatiskt och startar en utskrift. Du kan fortsätta genom att göra något av följande. Maskinen är klar att användas inom 30 sekunder. Tryck på valfri tangent på manöverpanelen. Öppna dokumentlocket eller dokumentbehandlaren (tillval). Lägg originalen i dokumentbehandlaren (tillval). Tänk på att omgivningsförhållanden, såsom ventilation, kan göra att maskinen reagerar långsammare. Auto energisparläge Auto Energisparläge växlar automatiskt maskinen till Energisparläge om den lämnas oanvänd under en förinställd tid. Den standardförinställda tiden är 3 minuter för 25/25 ppm-modell, 30/30 ppm-modell, 40/40 ppm-modell, och 50/40 ppm-modell eller 5 minuter för 55/50 ppm-modell. 2-8

39 Förberedelser för användning Viloläge och Autoviloäge Viloläge Autoviloläge Tryck på tangenten Power för att gå in i Viloläge. Touchpanelen och alla indikatorer på manöverpanelen med undantag av indikatorn för huvudströmbrytaren släcks för att spara maximalt med energi. Detta läge kallas Viloläge. Om maskinen tar emot utskriftsdata i Viloläge utförs utskriftsjobbet utan att touchpanelen tänds. Om faxen (tillval) används, skrivs även mottagna faxdata ut utan att manöverpanelen tänds. Tryck på tangenten Power igen för att lämna viloläget. 25/25 ppm- eller 30/30 ppm-modellen är klar för användning inom 30 sekunder medan 40/40 ppm- eller 50/40 ppm-modellen är klar inom 45 sekunder eller 55/50 ppm-modellen är klar inom 57.5 sekunder. Tänk på att omgivningsförhållanden, såsom ventilation, kan göra att maskinen reagerar långsammare. 2 I Autoviloläge övergår maskinen automatiskt till Viloläge om den inte används under en viss förinställd tidsperiod i Energisparläge. Den förinställda standardtiden är 30 minuter (25/25 ppm-modell och 30/30 ppm-modell); 45 minuter (40/40 ppm-modell); 60 minuter (50/40 ppm-modell och 55/50 ppm-modell). 2-9

40 Förberedelser för användning Ändra manöverpanelens vinkel Du kan ändra vinkeln på manöverpanelen i två steg genom att lossa på låsspaken på panelen. Välja språk för displayen [Språk] Välj vilket språk som ska visas på touchpanelen. Följ nedanstående steg för att välja språk. 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [Vanliga inställningar] och sedan på [Ändra] i Språk. Vanliga inställningar språk 3 Tryck på det språk som du vill använda. Ange vilket språk som ska användas i touchpanelen. English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Português Svenska Avbryt OK Status 10/10/ :10 4 Tryck på [OK]. Språket på touchpanelen ändras. 2-10

41 Förberedelser för användning Ställa in datum och tid Följ nedanstående steg för att ställa in datumet och tiden för den plats där maskinen installeras. När du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av överföringsfunktionen visas inställt datum och tid i e- postmeddelandets rubrik. Ställ in datumet, tiden och tidsskillnaden i förhållande till GMT för den region där maskinen används. 2 OBS! Om administration av användarinloggning är aktiverad, kan du endast ändra inställningarna om du är inloggad med administratörsbehörighet. Om administration av användarinloggning är deaktiverad visas skärmen för användarautentisering. Ange ett användarnamn och ett lösenord och tryck på [Login]. Kom ihåg att ställa in tidsskillnaden innan du ställer in datum och tid. Se Slå på/av strömmen på sidan 2-6 för användarnamnet och lösenordet för inloggning av standardanvändare. Testfunktionerna kan inte användas om du ändrar inställningen Datum/tid. 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [ ], [Datum/timer] och sedan på [Ändra] i Tidszon. Datum/timer tidszon 3 Välj region. Ange tidszon. Välj aktuell tidszon. Tidszon OBS! Tryck på [ ] eller [ ] för att visa nästa region. -12:00 Internationella datumlinje - väst -11:00 Midwayöarna, Samoa -10:00 Hawaii -09:00 Alaska 1/13 Sommartid Av 4 Tryck på [Av] eller [På] i Sommartid och tryck på [OK]. -08:00 Stillahavstid (USA & Kanada) -07:00 Arizona På OBS! Om du väljer en region som inte använder sommartid, visas inte skärmen för inställning av sommartid. Avbryt OK Status 08/08/ :10 Datum/timer datum/tid Ange datum och klockslag. 5 Tryck på [Ändra] i Datum/tid. 6 Ange datum och tid. Tryck på [+] eller [-] i varje inställning. 7 Tryck på [OK] År 10 Månad 10 Dag 10 Timme 10 Minut 31 Sekund Off Avbryt OK Status 08/08/ :

42 Förberedelser för användning Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) Maskinen är utrustad med nätverksgränssnitt som är kompatibelt med nätverksprotokoll såsom TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec och AppleTalk. Det möjliggör nätverksutskrifter på Windows, Macintosh, UNIX, NetWare och andra plattformar. OBS! Om administration av användarinloggning är aktiverad, kan du endast ändra inställningarna om du är inloggad med administratörsbehörighet. Om administration av användarinloggning är deaktiverad visas skärmen för användarautentisering. Ange ett användarnamn och ett lösenord och tryck på [Login]. Installera TCP/IP (IPv4) (genom att ange IP-adresser) Installera TCP/IP för anslutning till Windows-nätverk. Ange IP-adresser, undernätmasker och gatewayadresser. Standardinställningarna är "TCP/IP-protokoll: På, DHCP: På, Bonjour: Av, Auto-IP: På". OBS! Kontakta din nätverksadministratör innan du anger IP-adresserna. Auto-IP är tillgänglig för 55/50 ppm-modellen. Följ nedanstående steg. 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [System], [Nästa] i Nätverk och sedan på [Nästa] i TCP/IP-inställning. 3 Tryck på [Ändra] i TCP/IP. 4 Tryck på [På] och sedan på [OK]. 5 Tryck på [Ändra] i IPv4. System - IPv4 6 Tryck på [DHCP]. Ställ in TCP/IP (IPv4). * Inställningen ändras när systemet startar om. IP-adress Undernätmask On Standardgateway På DHCP Av Bonjour På Auto-IP Avbryt OK Status 08/08/ :10 7 Tryck på [Av] för DHCP och sedan på [OK]. 8 Tryck på [Bonjour]. 9 Tryck på [Av] i Bonjour och sedan på [OK]. 10 Tryck på [IP-adress] och ange adressen med hjälp av siffertangenterna. 2-12

43 Förberedelser för användning 11 Tryck på [Undernätmask] och ange adressen med hjälp av siffertangenterna. 12 Tryck på [Standard-gateway] och ange adressen med hjälp av siffertangenterna. 13 Kontrollera att alla adresser har angetts korrekt, och tryck sedan på [OK] När du har gjort inställningarna startar du om maskinen för att spara inställningarna. 2-13

44 Förberedelser för användning COMMAND CENTER (inställningar för e-post) COMMAND CENTER är ett verktyg som används för uppgifter som till exempel att kontrollera maskinens driftstatus eller ändra inställningarna för säkerhet, nätverksutskrifter, e-postöverföring och avancerade nätverksinställningar. OBS! Här har information om FAX-inställningarna utelämnats. Mer information om användning av fax finns i Fax Kit Operation Guide. Följ nedanstående steg om du vill få tillgång till COMMAND CENTER. 1 Starta webbläsaren. 2 Skriv maskinens IP-adress i fältet Adress eller Plats. T.ex. På webbsidan visas grundläggande information om maskinen och COMMAND CENTER, liksom aktuell status. 3 Välj en kategori i navigeringsfältet till vänster på skärmen. Värdena för respektive kategori måste ställas in var för sig. Om några restriktioner har angetts för COMMAND CENTER anger du ett giltigt användarnamn och lösenord för att få tillgång till andra sidor än startsidan. Mer information finns i KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide. 2-14

45 Förberedelser för användning Skicka e-post Om du anger STMP-inställningarna kan du skicka bilder som har lästs in i maskinen som e-postbilagor. Om du vill använda den här funktionen måste maskinen vara ansluten till en e-postserver med SMTPprotokollet. 2 Innan du skickar bilder som har lästs in i maskinen som bilagor till e-postmeddelanden ska du kontrollera följande: Den nätverksmiljö som används för att ansluta den här maskinen till e-postservern. En permanent anslutning via ett lokalt nätverk rekommenderas. SMTP-inställningar Använd COMMAND CENTER för att registrera SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn. Om gränser har angetts beträffande e-postmeddelandenas storlek, kanske det inte går att skicka mycket stora e-postmeddelanden. Här nedan förklaras hur du anger SMTP-inställningarna. 1 Tryck på Advanced -> SMTP -> General. 2-15

46 Förberedelser för användning 2 Ange rätt inställningar i respektive fält. De inställningar som ska anges på skärmen för SMTP-inställningar visas nedan. Element Beskrivning SMTP Protocol Aktiverar eller deaktiverar SMTP-protokollet. För att du ska kunna använda e- post måste det här protokollet vara aktiverat. SMTP Port Number SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login User Name Login Password POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Ange SMTP-portnumret eller använd standardporten 25 för SMTP. Ange SMTP-serverns namn eller IP-adress. SMTP-servernamnet och IPadressen får vara högst 64 tecken långa. Om du anger namnet måste en DNSserveradress också anges. DNS-serveradressen kan anges på fliken TCP/IP General. Ange standardtidsgränsen för servern i sekunder. Aktiverar eller deaktiverar SMTP-autentiseringsprotokollet eller väljer POP före SMTP som protokoll. SMTP-autentiseringen stöder Microsoft Exchange Autentiseringen kan anges från tre POP3-konton, eller också kan du välja ett annat konto. Om du väljer Other för Authenticate, används det inloggningsnamn du anger här vid SMTP-autentisering. Användarnamnet får vara högst 64 tecken långt. Om du väljer Other för Authenticate, används det lösenord du anger här vid autentisering. Lösenordet får vara högst 64 tecken långt. Ange tidsgränsen (i sekunder) om du väljer POP before SMTP som autentiseringsprotokoll. Den här tangenten testar om SMTP-anslutningen kan upprättas. Ange en gräns för hur stora e-postmeddelanden som kan skickas (i kilobyte). Om värdet är 0 deaktiveras storleksbegränsningen för e-postmeddelanden. Ange e-postadressen till den person som är ansvarig för maskinen, till exempel maskinens administratör, så att ett svar eller en rapport om att leveransen har misslyckats skickas till en person i stället för till maskinen. Avsändaradressen måste vara korrekt angiven för att SMTP-autentiseringen ska fungera. Avsändaradressen får vara högst 128 tecken lång. Ange signaturen. Signaturen är fritext som visas i slutet av e-postmeddelandet. Den används oftast för att närmare identifiera maskinen. Signaturen får vara högst 512 tecken lång. Domain Restriction Ange de domännamn som tillåts eller avvisas. Domännamnet får vara högst 32 tecken långt. Du kan även ange e-postadresser. 3 Tryck på Submit. 2-16

47 Förberedelser för användning Fylla på papper Papper kan som standard fyllas på i de två kassetterna och i MP-facket. Innan du fyller på papper När du öppnar en ny pappersförpackning ska du bläddra igenom papperen något innan du lägger i dem. Följ nedanstående anvisningar. 2 1 Böj pappersbunten så att mitten buktar uppåt. 2 Grip tag i båda ändarna på bunten och tryck inåt så att bunten luftas i mitten. 3 Lyft och sänk omväxlande höger och vänster hand för att skapa ett mellanrum mellan papperen och lufta dem ännu mer. 4 Jämna slutligen till papperens kanter genom att stöta dem mot en plan yta som t.ex. ett bord. Om papperet är skrynkligt eller vikt bör du släta ut det innan du placerar det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. FÖRSIKTIGHET! Om du kopierar på redan kopierat papper ska du inte använda papper som är ihophäftat. Detta kan skada maskinen eller medföra dålig bildkvalitet. OBS! Om utskrifterna blir skrynkliga eller inte snyggt ihophäftade ska du vända papperen i kassetten uppochned. Undvik att utsätta den öppnade bunten för höga temperaturer och hög fuktighet, eftersom fukt kan orsaka problem. När du har lagt i papper i MPfacket eller en kassett ska du försegla eventuellt återstående papper i originalförpackningen. Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. OBS! Se Standardspecifikationer för papper i Bilaga-3 om du använder specialpapper såsom brevhuvuden, hålslaget papper eller papper med tryck som t.ex. logotyper eller företagsnamn. 2-17

48 Förberedelser för användning Fylla på papper i kassetterna De två standardkassetterna klarar båda vanligt papper, återvunnet papper eller färgat papper. Kassett 1 rymmer upp till 500 ark i A4 eller mindre vanligt papper (80 g/m 2 ) eller upp till 250 ark i B4 eller större vanligt papper (80 g/m 2 ). Kassett 2 rymmer upp till 500 ark vanligt papper (80 g/m 2 ) (eller upp till 550 ark av 64 g/m 2 vanligt papper). Följande pappersstorlekar stöds: Ledger, Legal, Oficio II, ", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, Folio, 8 K, 16 K och 16 K-R. VIKTIGT! Använd speciellt färgat papper för klarare och ljusare färgkopior. Använd inte papper för bläckstråleskrivare eller annat papper med speciell bestruken yta. Den typen av papper kan orsaka pappersstopp eller andra fel. När det används andra medietyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange medietyp. (Se Välja pappersstorlek och medietyp för kassetterna på sidan 2-25.) Kassetterna klarar papper med vikt upp till 163 g/m 2. När du använder papper med en vikt mellan 106 och 163 g/m 2 ska du välja medietypen Tjockt. Fyll inte på tjockt papper som är tyngre än 163 g/m 2 i kassetterna. Använd MP-facket för papper som är tyngre än 163 g/m 2. 1 Dra kassetten mot dig så långt det går. OBS! Dra inte ut mer än en kassett åt gången. 2 Använd papperslängdstödet och flytta plattan så att den passar pappersstorleken. Höj upp papperslängdstödet när du fyller på A4 eller mindre papper i kassetten 1. Sänk ned papperslängdstödet för B4 eller större papper. OBS! Pappersstorlekarna är markerade på kassetten. 2-18

49 Förberedelser för användning 3 Håll i inställningsreglaget för pappersbredd och flytta pappersbreddstöden så att de passar den önskade pappersstorleken. 2 A B OBS! Pappersstorlekarna är markerade på kassetterna. Följ nedanstående anvisningar för justering av storleksomkopplaren när du växlar mellan storlekar i tum respektive centimeter (A- och B-storlekar). 1. Håll i inställningsreglaget för pappersbredd och flytta pappersbreddstödet till ett annat läge än det som passar papperet. 2. Vrid storleksomkopplaren A 90. > 3. Flytta storleksspaken B uppåt (C) eller nedåt (I). C: storlek i centimeter (A-, B-storlekar) I: storlek i tum 4. Lås storleksomkopplaren genom att vrida den 90. > 4 Skjut papperet tätt intill vänstra sidan på kassetten. 2-19

50 Förberedelser för användning VIKTIGT! Kontrollera att papperet inte är skrynkligt eller vikt innan du lägger i det i maskinen. Skrynkligt eller vikt papper kan orsaka pappersstopp. Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än angiven nivå (se bilden). När du lägger i papper bör sidan som var vänd mot förpackningens försegling vara vänd uppåt. Justera stöden för pappersbredd och papperslängd efter pappersstorleken. Om du lägger i papperet utan att justera dessa stöd kan det orsaka sned pappersmatning och pappersstopp. Kontrollera att stöden för papperslängd och pappersbredd vilar ordentligt mot papperet. Justera dem annars så att de passar pappersstorleken. 5 Sätt i kortet för rätt pappersstorlek i facket för att ange storleken på det ilagda papperet. 6 Skjut försiktigt in kassetten igen. OBS! Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i originalförpackningen. 7 Välj den medietyp (vanligt, återvunnet o.s.v.) som har lagts i kassetten. (Se Välja pappersstorlek och medietyp för kassetterna på sidan 2-25.) 2-20

51 Förberedelser för användning Lägga i papper i MP-facket MP-facket rymmer upp till 100 ark i A4 eller mindre vanligt papper (80 g/m 2 ) eller upp till 50 ark av vanligt papper (80 g/m 2 ) som är större än A4. MP-facket klarar pappersstorlekar från A3 till A6 och Hagaki och från Ledger till Statement-R, 8 K, 16 K och 16 K-R. Se till att du använder MP-facket när du skriver ut på specialpapper. 2 VIKTIGT! När det används andra medietyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange medietyp. (Se Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan 2-27.) När du använder papper med en vikt på 106 g/m 2 eller tyngre ska du välja medietypen Tjockt. MP-facket har följande kapacitet: A4 eller mindre vanligt papper (80 g/m 2 ), återvunnet papper eller färgat papper: 100 ark B4 eller större vanligt papper (80 g/m 2 ), återvunnet papper eller färgat papper: 50 ark Hagaki: 30 ark OH-film: 10 ark Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #10 (Commercial #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 10 ark OBS! Om du lägger i papper av anpassad storlek ska du ange pappersstorlek med hjälp av Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan Om du använder specialpapper som t.ex. OH-film eller tjockt papper väljer du medietyp med hjälp av Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan Öppna MP-facket. 2 Dra ut MP-fackets stödsektion när du fyller på papper från A3 till B4 och Ledger till Legal. 2-21

52 Förberedelser för användning 3 Justera pappersbreddstöden efter papperets bredd. 4 För in papperet i facket längs pappersbreddstöden tills det tar stopp. VIKTIGT! Lägg i papper med sidan som var vänd mot förpackningens försegling uppåt. Skrynkligt papper måste slätas ut innan det används. Släta ut den övre kanten om den är skrynklig. Kontrollera att det inte finns papper kvar i facket från ett tidigare jobb när du fyller på papper i MP-facket. Om det finns några papper kvar i MP-facket och du vill fylla på fler, ska du ta bort papperen från facket och sedan lägga tillbaka dem i facket tillsammans med de nya papperen. 2-22

53 Förberedelser för användning Lägga i kuvert Du kan lägga i upp till 10 kuvert i MP-facket. Följande kuvertstorlekar kan användas: Acceptable Envelope Size 2 Monarch 3 7/8" 7 1/2" Kuvert #10 (Commercial #10) 4 1/8" 9 1/2" Kuvert DL Kuvert C5 Youkei 2 Youkei (mm) (mm) (mm) (mm) 1 Öppna MP-facket. 2 Justera pappersbreddstöden efter kuvertets bredd. 3 Stäng fliken om kuvertet är liggande. För in kuvertet hela vägen längs breddstöden. Utskriftssidan ska vara vänd uppåt och kanten med fliken ska vara vänd mot dig. Stäng fliken om kuvertet är stående. För in kuvertet hela vägen längs breddstöden. Utskriftssidan ska vara vänd uppåt och kanten med fliken ska vara vänd mot införingsspåret. 2-23

54 Förberedelser för användning När du ska lägga i kuvert eller styvt papper i MP-facket Lägg i kuvertet med utskriftssidan vänd uppåt. Liggande kuvert Stäng fliken. Styvt (Hagaki) Stående kuvert Stäng fliken. Svarsvykort (Oufuku Hagaki) OBS! Använd ovikta svarsvykort (Oufuku Hagaki). Stäng fliken på kuvert. VIKTIGT! Hur kuvert ska läggas i (riktning och vilken sida som ska ligga uppåt) varierar beroende på typen av kuvert. Kontrollera att det läggs i korrekt, annars kan utskriften ske åt fel håll eller på fel sida. OBS! När du ska lägga i kuvert i MP-facket väljer du rätt kuverttyp med hjälp av Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan

55 Förberedelser för användning Välja pappersstorlek och medietyp Standardinställningen av pappersstorleken för kassett 1 och 2, MP-facket och pappersmatningsenheten (tillval) (kassett 3 och 4) är läget [Auto]. Standardinställningen av medietypen är läget [Vanligt]. Ange pappersstorlek och medietyp för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassetterna. (Se Välja pappersstorlek och medietyp för kassetterna på sidan 2-25.) 2 Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. (Se Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan 2-27.) Välja pappersstorlek och medietyp för kassetterna Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassett 1 eller 2 eller pappersmatningsenheten (tillval) (kassett 3 och 4). Ange dessutom inställningen av medietyp när du använder en annan medietyp än vanligt papper. Element att välja Storlek/typ som kan väljas Mediatyp Auto Pappersformat Standardformat 1 Standardformat 2 Pappersstorleken avkänns och väljs automatiskt. Välj om pappersstorleken anges i Cm eller i Tum. Välj bland standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, " och Oficio II. Storlek i centimeter: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R och Folio. Välj bland de standardstorlekar som inte ingår i Standard-format 1. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8 K, 16 K-R och 16 K. Storlek i centimeter: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, ", Oficio II, 8 K, 16 K-R och 16 K. Vanligt (max. 105 g/m 2 ), Grovt, Pergament (max. 64 g/m 2 ), Återvunnet, Förtryckt, Arkiv, Färgat, Hålat, Brevhuvud, Tjockt (min. 106 g/m 2 ), Hög kvalitet och Anpassad 1-8 OBS! Om faxen (tillval) är installerad finns de medietyper som anges nedan för att skriva ut mottagna fax. Vanligt, Återvunnet, Arkiv, Färgat, Hög kvalitet, Grovt och Anpassad 1 till

56 Förberedelser för användning 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [Vanliga inställningar], [Nästa] i Original-/ pappersinst., [Nästa] i Kassettinställning. 3 Kassettinställning, välj en av [Kassett 1] till [Kassett 4] och tryck på [Nästa]. Tryck sedan på [Ändra] i Pappersformat. OBS! [Kassett 3] och [Kassett 4] visas när pappersmatningsenheten (tillval) är installerad. 4 För automatisk avkänning av pappersstorleken trycker du på [Auto] och väljer enheten [Cm] eller [Tum]. Vanliga inställningar pappersformat Ange pappersstorlek för kassett. För att välja pappersstorlek trycker du på [Standard-format 1] eller [Standard-format 2] och väljer pappersstorlek. Auto A3 A4 A4 A5 5 Tryck på [OK]. Föregående skärm visas igen. Standardformat 1 B4 B5 B5 Folio Standardformat 2 Avbryt OK Status 10/10/ :10 Allmänna inställningar Medietyp Välj papperstyp i kassett 1. 6 Tryck på [Ändra] i Mediatyp och välj medietyp. Tryck sedan på [OK]. Vanligt Grovt Pergament Återvunnet Förtryckt Arkiv Färgat Hålat Brevhuvud Tjockt Hög kvalitet Anpassad 1 Anpassad 2 Anpassad 3 Anpassad 4 Anpassad 5 Anpassad 6 Anpassad 7 Anpassad 8 Avbryt OK Status 10/10/ :

57 Förberedelser för användning Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. Ange medietyp när det används något annat än vanligt papper. Element Beskrivning 2 Mediatyp Auto Pappersformat Standardformat 1 Standardformat 2 Övriga Ange format Pappersstorleken avkänns och väljs automatiskt. Välj om pappersstorleken anges i Cm eller i Tum. Välj bland standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement- R, Executive, " och Oficio II. Storlek i centimeter: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R och Folio. Välj bland de standardstorlekar som inte ingår i Standard-format 1. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R, B5, B6-R, Folio, 8 K, 16 K-R och 16 K. Storlek i centimeter: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, ", Oficio II, 8 K, 16 K-R och 16 K. Välj bland speciella standardstorlekar och anpassade storlekar. Följande pappersstorlekar kan väljas: ISO B5, Kuvert #10 (Commercial #10), Kuvert #9 (Commercial #9), Kuvert #6 (Commercial #6 3/4), Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Ange en storlek som inte ingår i standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar kan väljas: Storlek i tum X (horisontellt): 5.83 till 17" (i steg om 0.01") Y (vertikalt): 3.86 till 11.69" (i steg om 0.01") Storlek i centimeter X (horisontellt): 148 till 432 mm (i steg om 1 mm) Y (vertikalt): 98 till 297 mm (i steg om 1 mm) Följande medietyper kan väljas: Vanligt (max. 105g /m 2 ), Grovt, OH-film, Grovt, Pergament (max. 64 g/m 2 ), Etiketter, Återvunnet, Förtryckt, Arkiv, Styvt, Färgat, Hålat, Brevhuvud, Kuvert, Tjockt (min. 106 g/m 2 ), Bestruket, Hög kvalitet och Anpassad 1-8 OBS! Om faxen (tillval) är installerad och du använder MP-facket för att skriva ut mottagna fax, finns de medietyper som anges nedan. Vanligt, Återvunnet, Arkiv, Färgat, Hög kvalitet, Grovt och Anpassad 1 till

58 Förberedelser för användning 1 Tryck på tangenten System Menu. 2 Tryck på [Vanliga inställningar], [Nästa] i Original-/ pappersinst., [Nästa] i MP-facksinställning och sedan på [Ändra] i Pappersformat. Vanliga inställningar inställning av MP-facket Ange pappersformat för MP-facket. 3 För automatisk avkänning av pappersstorleken trycker du på [Auto] och väljer enheten [Cm] eller [Tum]. Auto Standardformat 1 Standardformat 2 Övriga A3 A4 A4 A5 A6 B4 B5 B5 B6 Folio För att välja pappersstorlek trycker du på [Standard-format 1], [Standard-format 2], [Övriga] eller [Ange format] och väljer pappersstorlek. Ange format Avbryt OK Status 10/10/ :10 Vanliga inställningar pappersformat Auto Ange pappersformat för MP-facket. Om du har valt [Ange format] ska du trycka på [+] eller [-] för att ange storlekarna X (horisontellt) och Y (vertikalt). Genom att trycka på [#-knappar] kan du ange storleken direkt med hjälp av siffertangenterna. Standardformat 1 Standardformat 2 X ( ) 420 mm Y(98 297) 297 mm 4 Tryck på [OK]. Föregående skärm visas igen. Övriga #-knappar #-knappar Ange format Avbryt OK Status 08/08/ :10 Allmänna inställningar Medietyp Välj typ av papper i MP-fack. 5 Tryck på [Ändra] i Mediatyp och välj medietyp. Tryck sedan på [OK]. Vanligt OH-film Grovt Pergament Etiketter Återvunnet Förtryckt Arkiv Styvt Färgat Hålat Brevhuvud Kuvert Tjockt Bestruket Hög kvalitet Anpassad 1 Anpassad 2 Anpassad 3 Anpassad 4 Anpassad 5 Anpassad 6 Anpassad 7 Anpassad 8 Avbryt OK Status 10/10/ :

59 Förberedelser för användning Lägga i original Följ nedanstående steg när du vill lägga i original för att kopiera, skicka eller spara. Placera original på dokumentglaset 2 Du kan även lägga original som inte är enskilda ark, som t.ex. böcker och tidskrifter, på dokumentglaset. 1 Öppna dokumentlocket. OBS! Om dokumentbehandlaren (tillval) är installerad ska du öppna denna. Innan du öppnar dokumentbehandlaren måste du kontrollera att det inte finns några original kvar på originalbordet eller originalutmatningsbordet. Original som lämnas kvar på originalbordet eller originalutmatningsbordet kan falla ned när du öppnar dokumentbehandlaren. Låt dokumentbehandlaren vara öppen om originalet är 40 mm tjockt eller tjockare. 2 Placera originalet. Placera den sida som ska skannas nedåt och justera den tätt intill indikatorerna för originalformat, med det bakre vänstra hörnet som referenspunkt. 2-29

60 Förberedelser för användning Indikatorer för originalformat (Amerikanska modeller) (Europeiska modeller) 3 Stäng dokumentlocket. VIKTIGT! Tryck inte med kraft på dokumentlocket när du stänger det. Överdriven kraft kan spräcka dokumentglaset. OBS! Det kan bildas skuggor runt kanterna och i mitten på original som består av ett uppslag. FÖRSIKTIGHET! Låt inte dokumentbehandlaren stå öppen, eftersom det då finns risk för personskada. 2-30

61 Förberedelser för användning Lägga i original i dokumentbehandlaren Dokumentbehandlaren (tillval) skannar automatiskt varje ark när det finns flera original. Båda sidorna i 2-sidiga original skannas. Dokumentbehandlarens delar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Indikator för placering av original (2) Övre lucka (3) Breddstöd för original (4) Originalbord (5) Originalutmatningsbord (6) Stopp för original (7) Öppningshandtag 2 Original som stöds av dokumentbehandlaren Dokumentbehandlaren kan hantera följande typer av original: Vikt 45 till 160 g/m 2 (dubbelsidig utskrift: 50 till 120 g/m 2 ) Storlek Kapacitet Max. A3 till min. A5 Max. Ledger till min. Statement-R. Vanligt papper (80 g/m 2 ), Färgat papper, Återvunnet papper: 100 ark (Original med olika storlek: 30 ark). Tjockt papper (120 g/m 2 ): 66 ark Tjockt papper (160 g/m 2 ): 50 ark Konstpapper: 1 ark Papper av hög kvalitet (110 g/m 2 ): 72 ark Original som inte stöds av dokumentbehandlaren Använd inte dokumentbehandlaren med följande typer av original: Mjuka original som t.ex. vinylark. Genomskinliga original som OH-film. Karbonpapper. Original med mycket glatta ytor. Original med tejp eller klister. Fuktiga original. Original med korrigeringsvätska som inte har torkat. Original med oregelbunden (icke-rektangulär) form. Original med urklippta delar. Skrynklat papper. Original med veck. (Släta ut eventuella veck innan du lägger i originalet. Om du inte gör det kan originalen fastna.) Original sammanbundna med gem eller häftklamrar. (Ta bort gem och häftklamrar och släta ut skrynkliga eller vikta original innan du lägger på dem. Om du inte gör det kan originalen fastna.) 2-31

62 Förberedelser för användning Så här lägger du i original VIKTIGT! Innan du lägger i originalen måste du se till att det inte finns några original på originalutmatningsbordet. Om det gör det kan det hända att nya original fastnar. 1 Justera breddstöden så att de passar originalen. 2 Lägg i originalen. Lägg den sida som ska skannas (eller den första sidan av ett 2-sidigt original) vänd uppåt. För in den främre kanten i dokumentbehandlaren så långt det går. Indikatorn för placering av original tänds. VIKTIGT! Se till att breddstöden passar originalen exakt. Justera annars stöden. Ett mellanrum kan göra att originalen fastnar. Se till att de ilagda originalen inte når högre än den angivna nivån. I annat fall kan de fastna (se bilden). Om originalen har hål eller perforerade linjer bör de placeras på så sätt att hålen/perforeringarna skannas sist (ej först). Indikator för placering av original Indikatorn för placering av original tänds eller släcks beroende på hur originalen är placerade. Indikeringarna och deras status är enligt följande. Grön (vänster indikator) tänd: Originalet är rätt placerat. Grön (vänster indikator) blinkar: Originalet är inte rätt placerat. Ta bort det och lägg tillbaka det igen. Röd (höger indikator) blinkar: Originalet har fastnat. Ta bort originalet som har fastnat och lägg dit det på rätt sätt. 2-32

63 3 Grundläggande användning I detta kapitel beskrivs följande funktioner: Inloggning/Utloggning Tangent Enter och Quick No. Search Kopiera Skriva ut - Skriva ut från program Skicka Skärm för destinationsbekräftelse Ange destination Använda Dokumentlåda Grundläggande användning av Dokumentlåda Avbryta jobb Program (kopiering och sändning) Registrera genvägar (inställningarna för Kopiera, Skicka och Dokumentlåda) Använda Internetbrowser

64 Grundläggande användning Inloggning/Utloggning Om administration av användarinloggning är aktiverad, måste du ange användarnamn och lösenord för att använda maskinen. OBS! Du kan inte logga in om du glömmer ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord. Logga i det fallet in med administratörsbehörighet och ändra ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord. Logga in Ange inloggningsnamn och lösenord. 1 Om den här skärmen visas under användning trycker du på [Inloggningsanvändarnamn]. Logga in till: Inloggnings användarnamn Lokalt abcdef Tryck på [#-knappar] för att ange inloggningsdata med siffertangenterna. #-knappar ******** #-knappar Inloggningslösenord IC-kortinloggning Motkontroll Avbryt Logga in Status 08/08/ :10 2 Ange inloggningsnamnet och tryck på [OK]. 3 Tryck på [Inloggnings-lösenord]. Tryck på [#-knappar] för att ange inloggningsdata med siffertangenterna. 4 Ange lösenordet och tryck på [OK]. 5 Kontrollera att inloggningsnamn och lösenord är korrekta och tryck på [Logga in]. OBS! Om Nätverksautentisering väljs som användarautentiseringsmetod, kan antingen Lokalt eller Nätverk väljas som autentiseringsdestination. 3-2

65 Grundläggande användning OBS! En standardanvändare vardera med maskinadministratörsbehörighet och administratörsbehörighet är redan sparad som standard. Respektive användares egenskaper är: Maskinadministratör Användarnamn: DeviceAdmin Inloggningsanvändarnamn: 25/25 ppm-modell: 2500, 30/30 ppm-modell: 3000, 40/40 ppm-modell: 4000, 50/40 ppm-modell: 5000, 55/50 ppm-modell: 5500 Inloggningslösenord: 25/25 ppm-modell: 2500, 30/30 ppm-modell: 3000, 40/40 ppm-modell: 4000, 50/40 ppm-modell: 5000, 55/50 ppm-modell: 5500 Behörighetsnivå: Maskinadministratör Administratör Användarnamn: Admin Inloggningsanvändarnamn: Admin Inloggningslösenord: Admin Behörighetsnivå: Administratör Det rekommenderas av säkerhetsskäl att byta användarnamn, inloggningsanvändarnamn och inloggningslösenord regelbundet. 3 Logga ut Du loggar ut från maskinen genom att trycka på tangenten Logout för att återgå till skärmen för inmatning av inloggningsnamn/lösenord. 3-3

66 Grundläggande användning Tangent Enter och Quick No. Search I detta avsnitt beskrivs det hur du använder tangenterna Enter och Quick No. Search på manöverpanelen. Använda tangent Enter ( ) Tangent Enter fungerar på samma sätt som de tangenter som visas på touchpanelen såsom [OK] och [Stäng]. Symbolen Enter ( ) visas bredvid de tangentfunktioner som bekräftas med tangent Enter (t.ex. [ OK], [ Stäng]). Redo att kopiera. Kopior 1 Tryck på tangenten för kassetten som innehåller önskad pappersstorlek på skärmen för pappersval. Pappersval Placera original. Auto A4 Vanlig A4 Vanlig Symbolen Enter ( ) visas bredvid [OK] på touchpanelen för att indikera att tangenten Enter har samma funktion som [OK]. Original Zooma Papper : --- : 100% : --- Förhandsgranska A3 Vanlig A4 Vanlig A4 Vanlig MP-fack Inställ. 2 Kopiera med det valda papperet genom att trycka på tangent Enter (eller [OK]). Ny genväg Avbryt OK Status 10/10/ :10 Använda tangent Quick No. Search ( ) Använd tangent Quick No. Search för att välja en funktion genom att ange en siffra direkt med siffertangenterna. Du kan t.ex. ange snabbuppringningsnumret för en överföringsdestination eller hämta ett sparat program med hjälp av dess programnummer. Tangent Quick No. Search har samma funktion som [Nr] som visas på touchpanelen. Användningen av tangent Quick No. Search förklaras nedan med ett exempel där ett snabbuppringningsnummer anges för att välja en destination. Se Ange destination på sidan 3-21 för mer information om snabbuppringning. 1 Tryck på tangenten Quick No. Search (eller [Nr]) på standardskärmen för sändning. AAA Destination Redo att skicka. Lägg på originalet. A OFFICE B OFFICE C OFFICE Upptaget 0001 Destination Uppgift Adressbok Direkt BBB 00 Snabbinstallation Ange snabbvalssiffran med #-tangenterna. Avbryt ( ) FFF GGG HHH III JJJ Original/Skicka Dataformat Färg/ Bildkvalitet Ange e-postadress Ange sökväg till mapp Avancerad installation Status 08/08/ : OK 1/10 1/100 Destination Ange FAX-nr i-fax Adresspost WSD-skanning 2 Ange snabbuppringningsnumret med siffertangenterna i inmatningsskärmen för siffror. 3 Om du har angett ett en- eller tresiffrigt snabbuppringningsnummer ska du trycka på tangenten Enter (eller [OK]). Den angivna destinationen visas i destinationslistan. OBS! Om du har angett ett fyrsiffrigt snabbuppringningsnummer kan steg 3 uteslutas. Standardskärmen för sändning visas och den angivna destinationen visas i destinationslistan. 3-4

67 Grundläggande användning Kopiera Följ nedanstående steg för grundläggande kopiering. 1 Tryck på tangenten Copy om tangenten/indikatorn Copy är släckt. OBS! Om touchpanelen är frånslagen trycker du på tangenten Power och väntar tills maskinen har värmts upp. 3 2 Lägg originalen på dokumentglaset eller i dokumentbehandlaren (tillval). OBS! Anvisningar om att placera original finns i Lägga i original på sidan Redo att kopiera. Kopiera bild Kopior Genväg 1 3 Kontrollera att [Auto] är valt i Pappersval på touchpanelen. Papper som överensstämmer med originalets format väljs automatiskt. Original Zooma Papper Placera original. : --- : 100% : --- Förhandsgranska Auto Pappersval 2-sidig >>2-sidig Dubbelsidig 100% Zooma 2 i 1 Kombinera Normal 0 Densitet Häfta/hålslå Genväg 2 Genväg 3 Genväg 4 Genväg 5 Genväg 6 Snabbinstallation Orig.-/papper/ slutbehandl. Färg/ Bildkvalitet Layout/redigera Avancerad installation Status 10/10/ :10 Av Om du vill byta pappersstorlek trycker du på [Orig.- /papper/slutbehandl.], [Pappersval] och väljer önskad papperskälla. OBS! Det går även att välja pappersstorlek manuellt, i stället för att använda automatiskt pappersval. 4 Ange antalet kopior med siffertangenterna. Ange ett önskat antal upp t.o.m Tryck på tangenten Start för att börja kopiera. 6 Ta bort färdiga kopior från det övre facket. 3-5

68 Grundläggande användning Dubbelsidig kopiering Kopiera på båda sidorna. Följande alternativ finns tillgängliga för dubbelsidig kopiering: Du kan även framställa 1-sidiga kopior av 2-sidiga original eller original med uppslag som t.ex. böcker. Du kan välja mellan följande alternativ: 1-sidig till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av 1-sidiga original. För original med ett udda antal sidor blir baksidan på den sista kopian tom Original Kopia ghi def abc Original A ghi abc def Kopia B ghi abc def Följande alternativ för bindning är tillgängliga: A B Original vänster/höger till Binding vänster/höger: Bilderna på baksidorna roteras inte. Original vänster/höger till Binding överkant: Bilderna på baksidorna roteras 180. Kopiorna kan bindas ihop i den övre kanten, så att de har samma orientering när sidan vänds. 2-sidig till 1-sidig Kopierar båda sidorna av ett 2-sidigt original på två separata ark. En dokumentbehandlare (tillval) krävs. Original Kopia Följande alternativ för bindning är tillgängliga: Binding vänster/höger: Bilderna på baksidorna roteras inte. Binding överkant: Bilderna på baksidorna roteras sidig till 2-sidig Framställer 2-sidiga kopior av 2-sidiga original. En dokumentbehandlare (tillval) krävs. Original Kopia OBS! Följande format stöds i 2-sidig till 2-sidig: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, ", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5- R, A5-R och Folio. 3-6

69 Grundläggande användning Bok till 1-sidig Framställer en 1-sidig kopia av ett 2-sidigt original eller öppet bokoriginal. Följande alternativ för bindning är tillgängliga: Original Kopia Binding vänster: Original med uppslag kopieras från vänster till höger. Binding höger: Original med uppslag kopieras från höger till vänster. 3 OBS! Följande format på original och papper stöds i 2-sidig till 1-sidig och Bok till 1-sidig: Original: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R och 8 K. Papper: Letter, A4, B5 och 16 K. Du kan ändra pappersstorlek och förminska eller förstora kopian för att passa denna storlek. Bok till 2-sidig Uppslag -> 2-sidig Uppslag -> Uppslag Framställer 2-sidiga kopior av original som består av en öppen bok med uppslagna sidor OBS! Följande storlekar på original och papper stöds i Bok till 2-sidig: Original: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R och 8 K. Papper: Letter, A4 och B5. Original Kopia Följ nedanstående steg om du vill använda 2-sidig/dubbelsidig kopiering. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 Tryck på [Layout/redigera] och sedan på [Dubbelsidig]. Redo att kopiera. Kopior 4 Välj önskat alternativ för dubbelsidig kopiering. Dubbelsidig Placera original. 1-sidig >>1-sidig 1-sidig >>2-sidig 5 Om du väljer [1-sidig>>2-sidig] eller [2-sidig>>2-sidig] ska du välja bindningskant för de färdiga kopiorna i Slutbehandl.. Original Zooma Papper : --- : 100% : --- Förhandsgranska 2-sidig >>1-sidig 2-sidig >>2-sidig Bok >>1-sidig Bok >>2-sidig Slutbehandl. Bindning vänster/höger Bindning överkant Överst överkant Originalorientering Om du väljer [Bok>>2-sidig] ska du trycka på [Bok>>2-sidig] eller [Bok>> Bok] i Slutbehandl. för att välja inställning för dubbelsidig kopiering. Ny genväg Avbryt OK Status 08/08/ :10 3-7

70 Grundläggande användning Dubbelsidig Redo att kopiera. 1-sidig >>1-sidig Original Kopior 6 Om du väljer [2-sidig>>1-sidig], [2-sidig>>2-sidig], [Bok>>1-sidig] eller [Bok>>2-sidig] ska du välja bindningskant för originalen i Original. Original Zooma Papper Placera original. : --- : 100% : --- Förhandsgranska Ny genväg 1-sidig >>2-sidig 2-sidig >>1-sidig 2-sidig >>2-sidig Bok >>1-sidig Bok >>2-sidig Bindning vänster/höger Bindning överkant Avbryt Överst överkant Originalorientering OK 7 Tryck på [Original-orientering] för att välja orienteringen på originalen med antingen [Överst överkant] eller [Vänster överkant]. Tryck sedan på [OK]. 8 Tryck på [OK]. Status 08/08/ :10 9 Tryck på tangenten Start. När originalet som ligger på dokumentglaset har skannats byter du ut det mot nästa original. Tryck sedan på tangenten Start. När du har skannat alla original trycker du på [Skanning klar] för att börja kopiera. Kopiering med sortering/förskjutning Maskinen kan sortera och förskjuta samtidigt som den kopierar. Du kan använda funktionen Sortera/förskjut för uppgifter som till exempel de som visas nedan. Sortera Skanna flera original och mata ut kompletta uppsättningar med kopior efter sidnummer. Original Kopia Förskjut Utan slutdel Om du använder förskjutning utan att slutdelen (tillval) har installerats, erhålls utskrivna kopior efter att varje uppsättning (eller sida) har roterats 90º OBS! Du behöver lägga papper med samma storlek med olika orientering i annan papperskälla än den valda papperskällan. Följande pappersstorlekar stöder Förskjutning: A4, B5, Letter och 16 K. Original Kopia (varje uppsättning) 3-8

71 Grundläggande användning Med slutdel När du använder förskjutning åtskiljs utskrivna kopior efter varje kopiesats (eller efter varje sida). OBS! Slutdel (tillval) eller slutdel för ark erfordras. 3 Original Kopia (varje uppsättning) Redo att kopiera. Kopior Följ nedanstående steg om du vill använda kopiering med sortering/förskjutning. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 Tryck på [Orig./papper/slutbehandl.] och sedan på [Sortera/förskjut]. 4 Om du vill använda kopiering med sortering väljer du [På] i Sortera. Sortera/förskjut Placera original. Sortera Av På Om du vill använda kopiering med förskjutning väljer du [Varje upps. uppsättning] i Förskjut. Tryck på [OK]. Original Zooma Papper : --- : 100% : --- Förskjut Av Varje upps. uppsättning Förhandsgranska Ny genväg Avbryt OK Status 08/08/ :10 Sortera/förskjut Redo att kopiera. Sortera Kopior Om [Av] väljs för Sortera ska du trycka på [Av] eller [Varje sida] i Förskjut. 5 Tryck på [OK]. Placera original. Av På Original Zooma Papper : --- : 100% : --- Förskjut Av Varje sida Förhandsgranska Ny genväg Avbryt OK Status 08/08/ :10 6 Tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar. 3-9

72 Grundläggande användning Häfta Använd denna funktion för att häfta dina färdiga kopior. OBS! Häftning erfordrar slutdel (tillval) eller slutdel för ark. Lägg märke till att rygghäftning (häftning i mitten) erfordrar vikenheten. Följ nedanstående steg för att framställa häftade kopior. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 Tryck på [Orig./papper/slutbehandl.] och sedan på [Häfta/hålslå]. Redo att kopiera. Kopior 4 Välj häftningsposition. Häfta/hålslå Placera original. Häfta Av Övre vänster Övre höger 2 klamrar Vänster 2 klamrar Övre 2 klamrar Höger Bind och vik OBS! Välj rygghäftning genom att trycka på [Bind och vik]. Lägg omslaget underst vid placeringen av originalen. Original Zooma Papper : --- : 100% : --- Förhandsgranska Ny genväg Hålslå Av 2 hål Vänst. 2 hål Övre 2 hål Hög. 4 hål Vänst. 4 hål Övre 4 hål Hög. Avbryt Överst överkant Originalorientering Status 08/08/ :10 OK 5 Tryck på [Original-orientering] för att välja orienteringen på originalen med antingen [Överst överkant] eller [Vänster överkant]. Tryck sedan på [OK]. 6 Tryck på [OK]. 7 Tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar. 3-10

73 Grundläggande användning Hålslagning Slå hål i uppsättningarna med färdiga kopior som en förberedelse för bindning. OBS! Erfordrar slutdel för ark (tillval) och hålslag. Följ nedanstående steg för hålslagning. 1 Tryck på tangenten Copy. 2 Lägg originalen på dokumentglaset. 3 Tryck på [Orig./papper/slutbehandl.] och sedan på [Häfta /hålslå]. 3 Redo att kopiera. Kopior 4 Välj typen av hålslagning. Häfta/hålslå Placera original. Häfta Av Övre vänster Övre höger 2 klamrar Vänster 2 klamrar Övre 2 klamrar Höger Bind och vik 5 Tryck på [Original-orientering] för att välja orienteringen på originalen med antingen [Överst överkant] eller [Vänster överkant]. Tryck sedan på [OK]. Original Zooma Papper : --- : 100% : --- Förhandsgranska Hålslå Av 2 hål Vänst. 2 hål Övre 2 hål Hög. 4 hål Vänst. 4 hål Övre 4 hål Hög. Överst överkant Originalorientering Ny genväg Avbryt OK Status 08/08/ :10 6 Tryck på [OK]. 7 Tryck på tangenten Start. Om originalet ligger på dokumentglaset. Placera nästa original och tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar. Tryck på [Skanning klar] när alla original har skannats. Kopieringen börjar. 3-11

74 Grundläggande användning Skriva ut - Skriva ut från program Följ nedanstående steg om du vill skriva ut dokument från program. OBS! Skriv ut dokument från program genom att installera skrivardrivrutinen på din dator från den medföljande cd-romskivan (Product Library). 1 Skapa ett dokument i ett program. 2 Tryck på Arkiv och välj Skriv ut i programmet. Dialogrutan Skriv ut visas. 3 Tryck på tangenten bredvid fältet Namn och välj den här maskinen i listan. 4 Ange önskat antal kopior i rutan Antal kopior. Ange ett önskat antal upp t.o.m Om du har mer än ett dokument väljer du Sortera för att skriva ut kopiorna en och en i sidnummerordning. 5 Tryck på tangenten Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper visas. 3-12

75 Grundläggande användning 6 Välj fliken Grundläggande och tryck på tangenten Pappersformat för att välja pappersstorlek. Om du vill skriva ut på ett specialpapper som t.ex. tjockt papper eller OH-film trycker du på menyn för Mediatyp och väljer typ av papper. 3 7 Tryck på Källa för att välja papperskälla. OBS! Om du väljer Automatiskt källval används automatiskt papper från den papperskälla som innehåller papper av optimal storlek och typ. Om du vill skriva ut på specialpapper som t.ex. kuvert eller tjockt papper ska du lägga detta i MP-facket och välja MPfack. 8 Välj den pappersorientering, d.v.s. antingen Stående eller Liggande, som överensstämmer med dokumentets orientering. Om du väljer Rotera 180 skrivs dokumentet ut roterat Tryck på OK för att återgå till dialogrutan Skriva ut. 10 Tryck på OK för att börja skriva ut. 3-13

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 300i. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-3040MFP/FS-3140MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en KM-2560/KM-3060. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv

BRUKSANVISNING. Code: 565804sv BRUKSANVISNING d-copia6500mf/8000mf S Code: 565804sv PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Med ensamrätt

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1350DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BRUKSANVISNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Syftet med denna bruksanvisning

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.2 Administratörshandbok Januari 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

MagicInfo Express Innehållsskapare

MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare Handbok Med MagicInfo Express Innehållsskapare kan du enkelt skapa LFD-innehåll med hjälp av olika mallar. Med MagicInfo Express Innehållsskapare

Läs mer

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen Frankeringsmaskin Användarhandbok De första stegen 2 PostBase Mini Om denna Användarhandbok Läs noga igenom den här användarhandboken innan du ställer upp och börjar använda frankeringsmaskinen PostBase

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt,

Läs mer

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen

Läs mer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BRUKSANVISNING Innehåll 1 Maskindelar Delar på skrivarens framsida... 1-2 Delar på skrivarens vänstra sida... 1-2 Inre delar... 1-3 Delar på skrivarens baksida... 1-3 Manöverpanel...

Läs mer

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning!

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning! Om utgåvan Varumärken Licenser Säkerhetsinformation 1 Fara! och Varning! Meddelande om elektromagnetiska störningar Bullernivåer Energy Star Om utgåvan 2 Oktober 2001 Följande stycke gäller inte i länder

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual 2300 18 64-30 Rev. D Utgåva: Januari 2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT,

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP

BRUKSANVISNING FS-6525MFP/FS-6530MFP BRUKSANVISNING FS-655MFP/FS-6530MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-655MFP/FS-6530MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellen FS-1370DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du har valt att köpa en ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Läs mer

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P6130cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P6130cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE ScreenRuler Manual Copyright Claro Software Ltd 2004 Document V1.0 SWE Introduktion till Screen Ruler Tack för att du har valt Screen Ruler. Screen Ruler är en PCprogramvara som hjälper dig att se och

Läs mer

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning om utgåvan Varumärken om licens Säkerhetsinformation Var försiktig! och varningar om elektronisk strålning Energy Star om laser 1 om utgåvan 2 Maj 2001 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser

Läs mer

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P2135dn BRUKSANVISNING Denna bruksanvisning gäller modellen ECOSYS P2135dn. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning av de europeiska och amerikanska maskinmodellerna.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN

BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN BRUKSANVISNING FS-C8600DN FS-C8650DN Inledning Tack för att du har köpt en FS-C8600DN/FS-C8650DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BRUKSANVISNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN och FS-4300DN Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Windows, Release 1.1 9/14/2006 Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C8500DN

BRUKSANVISNING FS-C8500DN BRUKSANVISNING FS-C8500DN Inledning Tack för ditt köp av FS-C8500DN. Denna bruksanvisning är tänkt att hjälpa dig att använda maskinen riktigt, utföra rutinunderhåll och vidta enkel problemsökning om det

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.5 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5 Aktivera

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D BRUKSANVISNING FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

Försäkran av överensstämmelse

Försäkran av överensstämmelse Inledning Inledning Tack för att du valt att köpa MPrint MW-140BT (hädanefter kallad skrivaren ). Denna svartvita, termiska, bärbara skrivare är mycket lätt att ta med sig och kan anslutas till en Pocket

Läs mer

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING

q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING q PRINT ECOSYS P4040dn BRUKSANVISNING Förord Tack för ditt köp av ECOSYS P4040dn. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och vidta

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SAP Best Practices. Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how. Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners

SAP Best Practices. Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how. Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners 1. Tillgänglighet för SAP Best Practices 2. Läsa ned SAP Best Practices Tillgänglighet

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Din manual SAMSUNG CLX-3185FW http://sv.yourpdfguides.com/dref/3377841

Din manual SAMSUNG CLX-3185FW http://sv.yourpdfguides.com/dref/3377841 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG CLX-3185FW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N

Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N Produktsäkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N TD-2020/2120N/2130N Läs den här guiden noga innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. På http://solutions.brother.com/

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Innehåll Inställning Användning Felsökning Bilaga. Förlängare för trådlöst nätverk. Bruksanvisning. HEOS Extend

Innehåll Inställning Användning Felsökning Bilaga. Förlängare för trådlöst nätverk. Bruksanvisning. HEOS Extend . Innehåll Inställning Användning Felsökning Bilaga. Förlängare för trådlöst nätverk Bruksanvisning HEOS Extend 1 Innehåll Inställning Användning Felsökning Bilaga INLEDNING 4 INNAN DU BÖRJAR 5 Systemkrav

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l l Lexmark E460dw Lexmark E460dn Lexmark E460dw Lexmark E462dtn Frigör dig från skrivarkablar med inbyggd trådlös funktion l Snabb! Utskriftshastighet på upp till 38 sid/min l Inbyggd duplexutskrift minskar

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Produktsäkerhetsguide 1 (HL-S7000DN)

Produktsäkerhetsguide 1 (HL-S7000DN) Produktsäkerhetsguide 1 (HL-S7000DN) Läs detta häfte innan du använder produkten eller utför underhållsarbete. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till ökad risk för brand, elektrisk stöt,

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

PRINT BRUKSANVISNING

PRINT BRUKSANVISNING PRINT BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och Varning! Meddelande om laser

Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och Varning! Meddelande om laser Om utgåvan Varumärken Information om licens Säkerhetsinformation 1 Var försiktig! och Varning! Meddelande om elektromagnetiska störningar Bullernivåer Energy Star Meddelande om laser Om utgåvan 2 augusti

Läs mer

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Snabbstartsguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en ADSL2+ VPN Firewall Router,

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

BRUKSANVISNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci

BRUKSANVISNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci BRUKSANVISNING TASKalfa 305ci TASKalfa 355ci TASKalfa 455ci TASKalfa 555ci > Förord Förord Tack för ditt köp av TASKalfa 305ci/TASKalfa 355ci/TASKalfa 455ci/TASKalfa 555ci. Denna bruksanvisning är avsedd

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm)

SVENSKA. Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA. 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) Skärm Kapacitet Lyft luta Vrid Rotation VESA 27-42 12-30 lbs (5.5-13.6 kg) 10 (25.4mm) TV/skärm 10 TV/skärm 95 Förlängning 180 Ja 100 x 100 100 x 200 200 x 200 200 x 100 300 x 300 400 x 400 www.ergotron.com

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

BIPAC-5100 / 5100W. (Trådlös) ADSL Router. Quick Start Guide

BIPAC-5100 / 5100W. (Trådlös) ADSL Router. Quick Start Guide BIPAC-5100 / 5100W (Trådlös) ADSL Router Quick Start Guide Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL-Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g.

Läs mer

PRINT COPY SCAN FAX TASKalfa 7002i TASKalfa 8002i

PRINT COPY SCAN FAX TASKalfa 7002i TASKalfa 8002i PRINT COPY SCAN FAX TASKalfa 7002i TASKalfa 8002i BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av denna maskin. Denna bruksanvisning är avsedd som en hjälp för dig att använda maskinen på rätt sätt,

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Manual SiteValidator Version 1.2.0 Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna manual är skyddad enligt upphovsrättslagen. Ändringar vad gäller innehållet eller

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SAMSUNG SCX-3200

Din manual SAMSUNG SCX-3200 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SCX-3200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1

Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1 Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1 7018156 Försiktighetsåtgärder Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den sedan för framtida bruk. Läs också bruksanvisningen

Läs mer