HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR"

Transkript

1 HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR WZT-SERIEN 1

2 Reproduktion, datalagring och överföring, ens delvis av denna publikation, i någon som helst form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från HIDROS srl. HIDROS srl kan kontaktas för all användning av deras produkter. HIDROS srl följer en strikt policy för kontinuerlig produktutveckling och förbättring och reserverar sig rätten att ändra specifikationer, utrustning och instruktioner rörande användning och underhåll, när som helst, utan föregående meddelande. 2

3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi tillkännager under vårt eget ansvar att nedanstående utrustningen, beskriven som: HÖGEFFEKTIV LUFT- VATTENVÄRMEPUMP WZT-SERIEN Är i enlighet med följande EU-direktiv: /42 CE Maskinsäkerhet /108 Elektromagnetisk kompatibilitet /95 CE Lågspänning - 97/23 CEE Undertrycksanordningar Modul A1-2002/95 CE Farliga ämnen i elektrisk utrustning /96 CE / avfall i elektronisk utrustning och deras följande tillägg: Brugine, 15/03/2009 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord Den här manualens syfte och innehåll Hur manualen ska förvaras Grafiska symboler Referensstandard Säkerhetslagar Generella säkerhetsregler Arbetarens hälsa och säkerhet Personlig skyddsutrustning Säkerhetsindikationer Aggregatets identifikationsetikett Varningar rörande potentiellt giftiga ämnen Toxikologisk information rörande typen av köldmedie som används Information om övriga risker och risker som inte kan elimineras Tekniska egenskaper Ram Köldmediegaskrets Kompressorer Källsidans värmeväxlare Fläktar Värmebärarsidans värmeväxlare Elskåp Mikroprocessorer Kontroll och skyddsanordningar Väderkompensationssensor Andra versioner WZT/SW6 Aggregat med tappvarmvattenproduktion Tillbehör Vad är E.V.I teknologi (förstärkt ånginjektion) Tekniska data Tryckfall värmebärare och tappvärmeväxlare Värmekrets vattenpump tillgängligt statiskt tryck Driftgränser Korrektionstabell: Drift med glykol Korrektionstabell: Olika DT

5 Korrektionstabell: Olika nedsmutsningsfaktorer Ljudemission Ljuddata inomhusaggregat Ljudnivåer utomhusaggregat Installation & Underhåll Inspektion Lyft och hantering Placering och utrymmeskrav WZT Köldmedieanslutningar Inomhusaggregat Installation med vibrationsdämpare av gummi (Tillbehör) Utomhusaggregat Installation av vibrationsdämpare av gummi (tillbehör) Hydraulisk krets Vattnets kemiska egenskaper Hydrauliska komponenter Tappvarmvattenproduktion Fylla på den hydrauliska kretsen Typiska installationer Elektriska anslutningar Frostskydd Elektriska data Fjärranslutningar (Obligatoriskt) Placering av värmebärarkretsens inloppssensor Placering av tappvarmvattnets (DHW) kretssensor Strömmatning till aggregatet Beskrivning av kontroller Ikonfunktion Fjärrkontrollpanel Beskrivning av kontroller Uppstart Kyldrift Värmedrift Tappvarmvattendrift Stoppa aggregatet Kyldrift Värmedrift Stand-by Hur man ändrar börvärdepunkterna Justerbara parametrar

6 15.6. Väderkompensationsfunktion Integrerade elvärmare (tillbehör) Parameterlista Tystande av akustisk ljudsignal Larmåterställning Visa larmhistorik Larmlista Kontroller under aggregatdrift Kontroll av köldmediepåfyllning Underhåll och periodiska kontroller Reparation av köldmediekretsen Naturskydd Aggregat ur drift Felsökning Denna instruktion utgör en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför vara behäftad med inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför därför i förekommande fall med maskinen och instruktionsboken på originalspråket. Eklunds Tekniska / Nina Eklund Fjolagapet 2, Onsala, Tel:

7 1. Förord Denna manual innehåller den information som krävs för att använda utrustningen på ett korrekt och säkert sätt enligt indikationerna i relevanta direktiv för aggregatsäkerhet Den här manualens syfte och innehåll Den här manualen ger grundläggande information om installation, drift och underhåll av WZT-aggregatet. Manualen vänder sig till operatörer och ger dem möjlighet att använda utrustningen effektivt även om de inte har någon tidigare kännedom om den. Manualen beskriver utrustningens egenskaper vid tillfället den kom ut på marknaden och omfattar därför inte eventuella uppdaterade förbättringar som utförts av tillverkaren HIDROS SRL som en del av ett konstant förbättringsarbete när det gäller prestanda, ergonomi, säkerhet och funktionalitet Hur manualen ska förvaras Manualen ska alltid förvaras tillsammans med tillhörande aggregat. Den ska förvaras på en säker plats, skyddad från damm och fukt. Den ska vara lätt att få tillgång till av alla användare som ska konsultera den då de har några frågor om hur utrustningen ska hanteras. HIDROS SRL reserverar sig rätten att ändra sina produkter och relaterade manualer utan att nödvändigtvis uppdatera tidigare versioner av referensmaterialet. Kunden ska förvara en eventuell uppdaterad kopia av manualen eller delar därav som sänts ut av tillverkaren som en bilaga till den här manualen. HIDROS SRL finns tillgängliga för eventuell detaljerad information om den här manualen och för att ge information om hur aggregaten ska användas och underhållas Grafiska symboler Indikerar åtgärder som kan vara farliga för människor och/eller häver utrustningens drift. Indikerar förbjudna åtgärder. Indikerar viktig information som operatören måste följa för att garantera korrekt och säker drift av utrustningen. 7

8 1.4. Referensstandard UNI EN 292 UNI EN 294 UNI EN 563 UNI EN 1050 UNI EN EN EN PrEN CEI EN CEI EN UNI EN ISO 3744 EN :1992 EN Maskinsäkerhet. Huvuddesignkoncept, generella designprinciper. Maskinsäkerhet. Säkerhetsavstånd. Maskinsäkerhet. Heta yttertemperaturer. Maskinsäkerhet. Principer för utvärdering av övriga risker. Teknisk dokumentation. Användarinstruktioner. Lödning. Lödningsgodkännande. Lödning. Destruktionstester av lödda fogar. Kylsystem och värmepumpar säkerhet och miljökrav. Grundläggande krav, definitioner, klassificering och urvalskriterier. Kylsystem och värmepumpsäkerhet och miljökrav. Design, konstruktion, testning, installation, märkning och dokumentation. Maskinsäkerhet. Elektriska komponenter. Del 1: Grundkrav. Maskinsäkerhet. Elektriska komponenter. Del 2: Specifika normer för elektriska värmepumpar, luftkonditionerare och avfuktare. Avgörande av ljudtrycksnivå. Fritt fältemission Elektromagnetisk kompatibilitet Allmän emissionsstandard Del 1: Övriga kommersiella och lätta industrier. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 8

9 1.5. Säkerhetslagar Aggregatets enskilda komponenter eller de kompletta aggregaten producerade av HIDROS har utformats enligt gällande CE och nationella direktiv. För en detaljerad lista över de tekniska direktiven, refererar vi till den bifogade CE-deklarationen Generella säkerhetsregler Innan man börjar använda WZT-aggregaten, måste alla användare ha full kännedom om utrustningens alla funktioner och dess kontroller och ska också ha läst och förstått informationen i den här manualen. Det är helt förbjudet att ta bort och/eller mixtra med säkerhetsanordningarna. Allt underhåll ska utföras när utrustningen har stängts av, kopplats bort från den elektriska och pneumatiska kraftkällan och efter att det pneumatiska systemet har tömts på tryck. För inte in händerna eller någon form av verktyg i utrustningens rörliga delar. De som ansvarar för aggregatet, måste ha lämplig utbildning för att kunna utföra sina uppgifter på ett säkert sätt. Operatörer måste veta hur man använder den personliga skyddsutrustningen och måste känna till relevanta olycksförebyggande riktlinjer. 9

10 1.7. Arbetarens hälsa och säkerhet EU har tagit fram en del direktiv om arbetarens säkerhet och hälsa som arbetsgivare måste följa och få andra att respektera. VI hänvisar till den bifogade CE-deklarationen för en detaljerad lista. Mixtra inte med eller byt delar av utrustningen utan uttryckligt medgivande från tillverkaren. Vid obehöriga åtgärder, bär tillverkaren inget som helst ansvar för eventuella skador. Bruk av komponenter, slitagedelar eller reservdelar som inte motsvarar tillverkarens rekommendationer och/eller finns med i den här manualen, kan vara farliga för operatörer och/eller skada utrustningen. Operatörens arbetsplats måste hållas ren, prydlig och fri från föremål som kan vara i vägen. Arbetsplatsen ska vara ordentligt belyst för att operatören ska kunna utföra de olika åtgärderna på ett säkert sätt. Dålig eller för stark belysning kan orsaka farliga situationer. Se till att arbetsytorna alltid är ordentligt ventilerade och att sugventilationen fungerar, är i bra skick och i enlighet med gällande lagar Personlig skyddsutrustning När man använder och underhåller WZT-aggregatet, ska man använda följande personliga skyddsutrustning. Utrustning: Personer som underhåller eller arbetar med aggregatet, måste bära skyddsutrustning i enlighet med säkerhetsdirektiven. De måste även bära skyddsskor med halkskyddssula om underlaget är halkigt. Handskar: Vid rengöring och underhåll måste man använda lämpliga skyddshandskar. Vid återladdning av gas, måste man använda lämpliga skyddshandskar för att undvika frostskador. Mask och skyddsglasögon: Andningsskydd (mask) och ögonskydd (skyddsglasögon) ska användas vid rengöring och underhåll Säkerhetsindikationer På utrustningen finns följande säkerhetsindikationer som måste följas: Allmän risk Risk för elektrisk chock

11 1.11. Aggregatets identifikationsetikett INOMHUSAGGREGAT WZT UTOMHUSENHET - EVR 11

12 1.12. Varningar rörande potentiellt giftiga ämnen VARNING: Läs följande information rörande köldmedieanvändning noggrant. Identifikation av typen av köldmedievätska som används: R407C - Difluoromethane (HFC32) 23% vikt CAS Nr: Pentafluoroethane (HFC125) 25% VIKT cas Nr: ,1,1,2 Tetrafluoroethane (HFC134a) 52% vikt CAS Nr: Identifikation av typen av använd olja Det smörjmedel som används i aggregatet är polyesterolja. Vi hänvisar till identifikationen på kompressorns dataplåt. VARNING: För ytterligare information rörande egenskaperna hos det köldmedie eller den olja som används, hänvisar vi till databladet från tillverkaren. Huvudsaklig ekologisk information rörande typen av köldmedievätskor som används. MILJÖSKYDD Läs den ekologiska informationen och följande instruktioner noggrant. Motstånd och degradering Nedbrytning med relativ snabbhet i lägre atmosfär (troposfär). Nedbrytning av biprodukter är mycket spridbart och har därför en mycket låg koncentration. De har ingen påverkan på fotokemisk dimma (det betyder att de inte är klassificerade bland VOC flyktiga organiska ämnen, enligt de riktlinjer som fastställts av UNECE avtalet). Köldmedie R407C (R22, R125 och R134a vätskor) skadar inte ozonlagret. Dessa ämnen regleras av Montrealprotokollet (1992 revision) och av EU reglerna nr 2037/200 daterade 29 juni Effekter på avloppsbehandling Avfallsprodukter som släpps ut i atmosfären, orsaker ingen långsiktig vattenförorening. Personligt skydd / exponeringskontroll Använd skyddskläder och handskar, skydda ögon och ansikte. Professionella exponeringsgränser: R407C HFC 32 TWA 1000 ppm HFC125 TWA 1000 ppm HFC134a TQA 1000 ppm 4240 mg/m 3 (OES) 12

13 Hantering VARNING: Operatörer och underhållspersonal måste vara tillräckligt informerade om de risker som ingår vid hantering av potentiellt giftiga ämnen. Om man inte följer de angivna indikationerna kan personskador eller aggregatskador bli följden. Undvik inandning av höga koncentrationer av ånga Den atmosfäriska koncentrationen måste reduceras i så stor utsträckning som möjligt och måste hållas på denna lägsta nivå, under professionella exponeringsgränser. Ångorna är tyngre än luft och farliga koncentrationer kan bildas nära golvet där den generella ventilationen kan vara dålig. I det fallet, ska man tillse lämplig ventilation. Undvik kontakt med öppen eld och heta ytor som kan leda till att irriterande och giftiga avsöndringar bildas av produkterna. Låt inte vätskan komma i kontakt med ögon eller hud. Åtgärder vid oavsiktligt köldmedieläckage Använd lämplig personlig skyddsutrustning (även andningsskydd) vid rengöringsåtgärder. Om förhållandena är tillräckligt säkra, ska man isolera läckagekällan. Om mängden spill är begränsad, ska man låta materialet förånga om god ventilation kan tillgodoses. Om det rör sig om ett större spill, ska man ventilera ut ytan ordentlig. Sug upp det utspillda ämnet med sand, jord eller annat lämpligt absorbtionsmedel. Förhindra att köldmedie kommer in i avlopp, kulvertar, utrymmen under marknivå eller gatbrunnar eftersom kvävande ångor kan bildas Toxikologisk information rörande typen av köldmedie som används Inandning En hög atmosfärisk koncentration kan orsaka bedövningseffekter med eventuell medvetslöshet. Länge exponering kan leda till oregelbunden hjärtrytm och plötsligt dödsfall. Högre koncentrationer kan orsaka kvävning pga det minskade syreinnehållet i atmosfären. Hudkontakt Utskvätt vätska kan ge frostskador. Troligen inte farlig vid hudabsorbtion. Upprepad eller längre kontakt kan ta bort hudens naturliga oljor orsakande torrhet, sprickor och dermatit. Ögonkontakt Utskvätt vätska kan ge frostskador. Nedsväljning Mycket osannolikt, kan dock orsaka frostskador. 13

14 VARNING: Följ nedanstående varningar och första hjälpen procedurer mycket noggrant! Inandning Flytta bort personen från exponeringskällan, håll personen varm och låt personen vila. Tillsätt syre vid behov. Tillse artificiell respirator om andningen har upphört eller visar tecken på att upphöra. Om hjärtat stannar, ska man utföra hjärtmassage och uppsöka läkare. Hudkontakt Vid hudkontakt, ska man genast skölja med ljummet vatten. Badda med vatten. Avlägsna kontaminerad klädsel. Kläderna kan fastna mot huden vid frostbett. Vid irritation, svullnad eller blåsor uppsök läkare. Ögonkontakt Skölj omgående med hjälp av ögontvätt eller rent vatten. Håll ögonlocken åtskiljda i minst tio minuter. Uppsök läkare. Nedsväljning Framkalla inte kräkning. Om den skadade personen är medvetslös, ska hans eller hennes mun sköljas med vatten. Få den skadade personen att dricka ml vatten. Uppsök omgående läkare. Vidare medicinsk behandling Behandla symptomen och utför stödbehandling enligt indikation. Tillsätt inte adrenalin eller liknande efter exponering eftersom det kan orsaka hjärtstillestånd. 14

15 1.14. Information om övriga risker och risker som inte kan elimineras VIKTIGT: Var mycket uppmärksam på tecken och symboler. Om några risker kvarstår trots utförda åtgärder, indikeras dessa genom klisteretiketter fästa på maskinen i enlighet med standard ISO Indikerar att det finns strömförande komponenter. Indikerar att det finns rörliga delar (band, fläktar) Indikerar att det finns heta ytor (köldmediekrets, kompressorhuvuden) Indikerar att det finns vassa kanter i enlighet med flänsbatterier. 15

16 1.15. Tekniska egenskaper Den högeffektiva WZT-värmepumpserien har utformats speciellt för applikationer med utstrålande golvvärmesystem eller i applikationer där det är nödvändigt att erhålla högsta maximala effekt i värmeläge. Aggregaten har optimerats för värmedrift och kan producera vatten upp till 63 C. De kan köras i temperaturer ner till 15 C (modeller storlek upp till 55 C). Alla modeller levereras som standard med reversibel ventil för kallvattenproduktionscykel. WZT värmepumpar består av två delar: Inomhusenhet (WZT) som inkluderar köldmediekretsen, kompressorer, värmeväxlare, elbox och utomhusaggregatet (EVR) som inkluderar källvärmeväxlaren och fläktaren. Alla aggregat levereras i en version med låg ljudnivå, komplett med akustisk isolering med kompressormantel och isoleringsmaterial av media med hög densitet och mellanlägg av bitumen Ram Alla WZT och EVR aggregat är tillverkade av varmgalvaniserad tjock metall, målad med polyuretanbaserad pulveremalj vid 180 C för att garantera bästa hållbarhet mot atmosfärens påfrestningar. Ramen är självstödjande med avtagbar panel. Aggregatens färgnyans är RAL Köldmediegaskrets De köldmediegaser som används i de här aggregaten är R407C. Köldmediekretsen är tillverkad av internationella primärmärkeskomponenter och i enlighet med ISO 97/23 för svetsprocedurer. Köldmediekretsen inkluderar: synglas filtertorkare dubbel termisk expansionsventil med extern kompenseringsenhet (en för kyldrift, en för värmedrift) 4-vägs cykelväxlingsventil envägsventiler vätskemottagare Schraderventiler för underhåll och kontroll säkerhetstryckanordning (enligt PED-föreskriften) Modellerna från 10 är även försedda med en AISI316 värmeväxlare av rostfritt stål som används som förvärmare och extra expansionsventil för injektion av köldmedieånga Kompressorer De använda kompressorer är av högpresterande skrolltyp med en speciell skrolldesign som förstärker effekten i köldmediecykeln vid låga omgivningsförhållanden. Med början från storlek 52, är kompressorerna i tandemutförande. Aggregaten med början från modell 10 är även försedda med förvärmare och system för ånginjektion, en användbar metod för att förbättra systemets kapacitet och effektivitet. Ånginjiceringsteknologin består av köldmedieånga injiceras i mitten av kompressionsprocessen för att förstärka kapaciteten och effekten avsevärt. Varje skrollkompressor som används i WZT-aggregaten är i stort sett samma som en tvåstegs kompressor men med inbyggd mellanstegskylning. Det höga steget består av att dra ut en portion av kondensorvätskan och expandera den genom en expansionsventil till en värmeväxlare som fungerar som en efterkylare. Den överhettade ångan injiceras sedan in 16

17 i en mellanport i skrollkompressorn. Ytterligare underkylning ökar förångarkapaciteten. Ju högre tryckrat mellan kondenserings- och förångningstrycket, desto större blir effektökningarna jämfört med annan kompressorteknologi. Kompressorerna är försedda med vevhusvärmare och termiskt överbelastningsskydd av en "klixon" inbäddad i motorlindningen. De är monterade i en separat kammare för att separeras från luftströmmen. Vevhusvärmaren är alltid på när kompressorn är i stand-by läge. Kontroll är möjlig genom aggregatets frontpanel som tillåter att kompressorerna underhålls även om aggregatet är i drift Källsidans värmeväxlare Källsidans värmeväxlare är tillverkade av kopparrör och aluminiumflänsar. Kopparrörens diameter är 3/8 och aluminiumflänsarna är 0,1 mm. Rören är mekaniskt expanderade till aluminiumflänsar för att förbättra värmeväxlingsfaktorn. Dessa kondensorers geometri garanterar ett lågt luftsidestryckfall och sedan användning av fläktar med låg rotation (och låg ljudemission) Fläktar Fläktarna är av axialtyp med vingblad av aluminium. De är statiskt och dynamiskt balanserade och levereras kompletta med säkerhetsfläktskyddet enligt EN De är monterade på en aggregatram med vibrationsdämpande gummimellanlägg. Elmotorerna är alla med 6 poler (ungefär 900 rpm). Motorerna drivs direkt med ett integrerat termiskt överbelastningsskydd. Motorernas skyddsklass är IP Värmebärarsidans värmeväxlare Värmebärarsidans värmeväxlare är tillverkade av AISI 316 rostfri, svetslödd plåt. Användning av den här typen av värmeväxlare erbjuder en massiv reduktion av köldmediepåfyllning i aggregatet jämfört med traditionella tubpanneväxlare och även en minskning av aggregatets generella mått. Värmebärarsidans värmeväxlare är fabriksisolerad med flexibla slutna cellmaterial och kan utrustas med frostskyddsvärmare (tillval). Varje värmeväxlare är försedd med en temperatursensor som frostskydd Elskåp Den elektriska kontrollpanelen är tillverkad i enlighet med de elektromagnetiska kompatibilitetsnormerna CEE 73/23 och 89/336. Skyddsgraden är IP55. I alla WZT-aggregat, finns kompressorsekvensrelän installerade som standard som inaktiverar kompressorns drift om strömmatningens fassekvens är fel (skrollkompressorer kan skadas om de roterar i motsatt riktning). Följande komponenter är också installerade som standard: huvudströmbrytare, magnetiska termobrytare som ett skydd för kompressorer och pumpar (där sådana finns), kompressorsäkringar, automatbrytare för kontrollkretsen, kompressorkontaktorer, fläktkontaktorer, pumpkontaktorer. Kontrollpanelen är försedd med spänningsfria kontakter för fjärrstyrd ON-OFF, Växling mellan sommar/vinter och generellt larm Mikroprocessorer Alla WZT-aggregat är som standard försedda med mikroprocessorkontroller. Mikroprocessorerna kontrollerar följande funktioner: reglering av vattentemperaturen, antifrostskydd, kompressortiming, kompressorns automatiska startsekvens, larmåterställning. Kontrollpanelen är försedd med en display som visar alla driftikoner. Mikroprocessorn är inställd på automatisk avfrostning (vid drift under allvarliga omgivningsförhållanden) och för växling mellan sommar/vinter/tappvarmvatten (bara version SW6). På begäran kan alla mikroprocessorer anslutas till ett BMS-system för fjärrkontroll och styrning. Den tekniska avdelningen finns tillgänglig för att tillsammans med kunden, studera olika lösningar med MODBUS, LONWORKS, BACNET eller TREND protokoll. 17

18 1.24. Kontroll och skyddsanordningar Alla aggregat är försedda med följande kontroll och skyddsanordningar: Retur och matning värmebärarsensorer, frostskyddssensor installerad på värmebärarsidans utgående vattentemperatur, returoch matning tappvarmvatten sensorer (enbart SW6 versionen), högtrycksbrytare med manuell återställning, lågtrycksbrytare med automatisk återställning, säkerhetsventil högtryck, kompressorns termiska överbelastningsskydd, fläktarnas termiska överbelastningsskydd, tryckomvandlare (används för att optimera avfrostningscykeln och fläkthastigheten beroende på omgivningsförhållandena), flödesbrytare. Alla aggregat är även försedda med en energibesparingssensor i en separat plastlåda. Den kan användas för att stoppa användarpumpen under stand-by perioder när vattentemperaturen är på börvärdet. Sensorn måste placeras i vattenkompensatorn som finns i teknikutrymmet. Tappvarmvattenkretsen (enbart version SW6) är redan försedd med den här sensorn medan den måste installeras på användarkretsen Väderkompensationssensor Används för att mäta omgivningstemperaturen och för att modulera användarbörvärdet beroende på omgivningsförhållandena. 18

19 2. Andra versioner 2.1. WZT/SW6 Aggregat med tappvarmvattenproduktion Den här versionen är lämplig för att producera tappvarmvatten. Aggregatet är utrustat med en extra värmeväxlare som används som kondensor för tappvarmvattnet som är oberoende av aggregatets driftläge. Aktivering av den extra värmeväxlaren sker automatiskt genom mikroprocessorkontrollen när tappvarmvattentemperaturen som uppmätts av sensorn är lägre än den erforderliga börvärdepunkten. Det här aggregatet erbjuder produktion av kallvatten och varmvatten samtidigt oberoende av varandra. Aggregaten är som standard utrustade med en backventil för tappvarmvattensensorer och en avancerad kontrollpanel med specifik mjukvara som klarar att hantera driftprioritet Tillbehör GUMMIVIBRATIONSDÄMPARE För installation mellan aggregatsockeln och underlaget för att undvika överföring av vibrationer (och ljud) till byggnaden. TRYCKMÄTARE Används för att mäta trycket i köldmediekretsen. ELEKTRONISK MJUKSTART Används för att reducera toppströmmen till aggregatet. Den genomsnittliga reduktionen är 40 % av den nominella toppströmmen. FJÄRRKONTROLLPANEL Erbjuder fjärrkontrollstyrning av alla aggregatets parametrar. RS485 SERIEGRÄNSSNITTSKORT MODBUS PROTOCOL Används för att ansluta aggregatet till BMS-systemet med hjälp av MODBUS-protocol. 3-VÄGS ON/OFF VENTIL Används för att växla aggregatets driftläge från värme-/kyldrift till tappvarmvatten. Den är av ON/OFF typ, med 230 Volt. 19

20 2.3. Vad är E.V.I teknologi (förstärkt ånginjektion) HIDROS WZT värmepumpaggregat med start från modell 10 är utrustade med kompressorer försedda med E.V.I teknologi, en mångsidig metod för att förbättra systemets kapacitet och effektivitet. Ånginjiceringsteknologin består av injicerande köldmedieånga i mitten av kompressionsprocessen för att förstärka kapaciteten och effektiviteten avsevärt. Varje skrollkompressor som används i WZTaggregaten är i princip lika som en tvåstegskompressor men med inbyggd mellanstegskylning. Det höga steget består av att föra ut en delmängd av kondensorvätskan och expandera den genom en expansionsventil in i värmeväxlaren som fungerar som en underkylare. Den överhettade ångan injiceras sedan i en mellanliggande port i skrollkompressorn. Ytterligare underkylning ökar förångareffekten. Ju högre tryckförhållande mellan kondenserings- och förångningstrycken, ju mer tydlig är prestandavinsten med det här systemet jämfört med annan kompressorteknologi. Den här teknologin tillåter den här luft-vattenvärmepumpen i serien HIDROS WZT att producera varmvatten upp till 63 C med möjlighet att drivas i ner till 15 C omgivningstemperatur! Grafiken här nedanför visar koefficienttrenden för prestanda C.O.P jämfört med standardskrollkompressor (Grön kurva), (EVI skrollkompressor, blå kurva). Vattenutlopp 40 C Vattenutlopp 40 C Vattenutlopp 55 C Vattenutlopp 55 C Omgivnings temperatur C 20

21 Effekten av EVI-kompressorerna vid låga omgivningsförhållanden, är ungefär 25 % högre än standardskrollkompressorer. En sådan differens blir ännu mer tydlig i applikationer med ganska höga varmvattentemperaturer (exempelvis när tappvarmvatten önskas), där vi också kan notera att driftgränserna för en standardskrollkompressor inte räcker för att producera erforderliga varmvattentemperaturer vid omgivningslufttemperaturer under 5 C. Maximal vattenutloppstemperatur ( C) Omgivnings temperatur C Den ovanstående grafiken visar driftspannet för EVI skrollkompressorer som levereras i HIDROS WZT-aggregat. Vid -15 C omgivningstemperatur är vattentemperaturen fortfarande 52 C vilket erbjuder installation av värmepumpen i alla europeiska omgivningsförhållanden. 21

22 2.4. Tekniska data Modell M 10T 14M 14T 21 Köldmedie R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C Värmeeffekt (1) Kw 6,6 8,7 9,6 9,6 13,9 13,9 13,9 Total ineffekt (1) Kw 1,6 2,1 2,3 2,3 3,4 3,2 4,5 C.O.P (1) W/W 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 4,3 4,4 Värmeeffekt (2) kw 6,3 8,3 9,5 9,4 14,0 13,9 19,1 Total ineffekt (2) kw 1,9 2,5 2,7 2,7 4,0 3,8 5,3 C.O.P (2) W/W 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 3,7 3,6 Värmeeffekt (3) kw 4,5 5,9 6,8 6,7 10,0 10,0 14,2 Total ineffekt (3) kw 1,5 1,9 2,1 2,0 3,1 3,0 4,1 C:O.P (3) W/W 3,0 3,1 3,2 3,4 3,2 3,3 3,5 Kyleffekt (4) kw 6,9 9,6 11,3 11,3 15,4 15,5 21,4 Total ineffekt (4) kw 2,1 2,5 3,0 3,0 4,1 4,0 5,6 E.E.R (4) W/W 3,3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 Kyleffekt (5) kw 5,0 7,3 8,6 8,9 11,7 11,8 16,5 Total ineffekt (5) kw 1,8 2,2 2,6 2,5 3,7 3,6 5,0 E.E.R (5) W/W 2,7 3,3 3,3 3,6 3,2 3,3 3,3 Maximal inström A 17,0 21,0 25,5 8,0 33,0 12,0 19,5 Maximal toppström A 60,0 78,0 100,0 45,0 162,0 60,0 106,0 Strömmatning 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N /50 230/1/50 400/3+N /50 400/3+N /50 Standardluftflöde externt m3/h aggregat Externa standardaggregatfläktar kw n x 1x0,13 1x0,13 1x0,13 1x0,13 1x0,30 1x0,30 1x0,33 Kompressorer Antal Skroll med förvärmare Kompressorer Typ Skroll Skroll och ånginjektion Kretsar Nr Ljudeffektnivå inomhusaggregat (6) Ljudtrycksnivå inomhusaggregat Ljudeffektnivå utomhusaggregat (STD-version) (6) Ljudtrycksnivå utomhusaggregat (STD-version) (8) db(a) db(a) db(a) db(a) Prestanda refererar till följande villkor: (1) Värmning: Torra termometerns omgivningstemperatur 7 C, den våta termometern 6 C, Vatten 35/30 C (2) Värmning. Torra termometerns omgivningstemperatur 7 C, den våta termometern 6 C, Vatten 50/45 C (3) Värmning: Torra termometerns omgivningstemperatur 2 C, den våta termometern 1 C, Vatten 50/45 C (4) Kylning: Omgivningstemperatur 35 C, Vatten 23/18 C (5) Kylning: Omgivningstemperatur 35 C, Vatten 12/7 C (6) Ljudeffektnivå enligt ISO 9614 (7) Ljudtrycksnivå uppmätt under frittfält -förhållande, på ett avstånd av 1 meter från aggregatet, Q=2 enligt ISO (8) Ljudtrycksnivå uppmätt under frittfält -förhållande, på ett avstånd av 10 meter från aggregatet, Q=2 enligt ISO

23 Modell Köldmedie R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C Värmeeffekt (1) Kw 26,5 37,4 44,7 52,0 74,8 89,4 106,4 Total ineffekt (1) Kw 6,4 8,4 10,0 11,8 18,1 22,0 26,2 C.O.P (1) W/W 4,1 4,5 4,5 4,5 4,1 4,1 4,1 Värmeeffekt (2) kw 26,4 36,4 45,1 52,2 72,3 90,2 106,1 Total ineffekt (2) kw 7,7 10,0 12,2 14,4 21,1 26,5 30,2 C.O.P (2) W/W 3,4 3,6 3,7 3,6 3,4 3,4 3,5 Värmeeffekt (3) kw 18,8 25,7 32,2 37,0 50,5 64,6 75,1 Total ineffekt (3) kw 6,0 7,5 9,1 10,7 16,4 20,4 23,9 C:O.P (3) W/W 3,1 3,4 3,5 3,5 3,1 3,2 3,1 Kyleffekt (4) kw 30,9 42,2 46,6 57,8 84,4 93,2 117,0 Total ineffekt (4) kw 8,1 10,8 12,5 15,2 23,6 27,0 33,2 E.E.R (4) W/W 3,8 3,9 3,7 3,8 3,6 3,5 3,5 Kyleffekt (5) kw 22,2 30,9 37,3 42,8 61,0 74,6 89,0 Total ineffekt (5) kw 7,5 9,7 12,0 13,4 21,3 26,0 30,8 E.E.R (5) W/W 3,0 3,2 3,1 3,2 2,9 2,9 2,9 Maximal inström A 22,0 26,0 31,1 39,7 50,0 58,0 71,2 Maximal toppström A 101,0 129,0 170,0 121,0 155,0 199,0 237,0 Strömmatning 400/3+N/50 Standardluftflöde externt aggregat m3/h Externa standardaggregatfläktar kw n x 2x0,33 3x0,33 4x0,33 4x0,33 4x0,37 2x1,1 2x1,1 Kompressorer Antal Kompressorer Typ Skroll med förvärmare och ånginjektion Kretsar Nr Ljudeffektnivå inomhusaggregat (6) db(a) Ljudtrycksnivå inomhusaggregat db(a) Ljudeffektnivå utomhusaggregat (STD-version) (6) db(a) Ljudtrycksnivå utomhusaggregat (STD-version) (8) db(a) Prestanda refererar till följande villkor: (1) Värmning: Torra termometerns omgivningstemperatur 7 C, den våta termometern 6 C, Vatten 35/30 C (2) Värmning. Torra termometerns omgivningstemperatur 7 C, den våta termometern 6 C, Vatten 50/45 C (3) Värmning: Torra termometerns omgivningstemperatur 2 C, den våta termometern 1 C, Vatten 50/45 C (4) Kylning: Omgivningstemperatur 35 C, Vatten 23/18 C (5) Kylning: Omgivningstemperatur 35 C, Vatten 12/7 C (6) Ljudeffektnivå enligt ISO 9614 (7) Ljudtrycksnivå uppmätt under frittfält -förhållande, på ett avstånd av 1 meter från aggregatet, Q=2 enligt ISO (8) Ljudtrycksnivå uppmätt under frittfält -förhållande, på ett avstånd av 10 meter från aggregatet, Q=2 enligt ISO

Installations- & Skötselanvisning

Installations- & Skötselanvisning INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT... 1 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN... 5 1.1 Etikett med serienummer... 5 1.2 Serienummer...

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll geotherm VW 5/4 S 0 V, VW /4 SI 0 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS Drift och skötselinstruktion 38GL GLS/ 38YL YLS Kyl och värmepump utomhusdel Storlek 0718 1fas Puron R410A Feb 1999, rev. jan 2000 klimatstyrning Drift och skötselinstruktion, 38GLS G/38YLYLS, 1fas Denna

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox.

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox. CYLINDER UNIT EHST20 series EHPT20 series HYDROBOX EHSC series EHPX series ERSC series OPERATION MANUAL FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer