HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR"

Transkript

1 HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR WZT-SERIEN 1

2 Reproduktion, datalagring och överföring, ens delvis av denna publikation, i någon som helst form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från HIDROS srl. HIDROS srl kan kontaktas för all användning av deras produkter. HIDROS srl följer en strikt policy för kontinuerlig produktutveckling och förbättring och reserverar sig rätten att ändra specifikationer, utrustning och instruktioner rörande användning och underhåll, när som helst, utan föregående meddelande. 2

3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi tillkännager under vårt eget ansvar att nedanstående utrustningen, beskriven som: HÖGEFFEKTIV LUFT- VATTENVÄRMEPUMP WZT-SERIEN Är i enlighet med följande EU-direktiv: /42 CE Maskinsäkerhet /108 Elektromagnetisk kompatibilitet /95 CE Lågspänning - 97/23 CEE Undertrycksanordningar Modul A1-2002/95 CE Farliga ämnen i elektrisk utrustning /96 CE / avfall i elektronisk utrustning och deras följande tillägg: Brugine, 15/03/2009 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord Den här manualens syfte och innehåll Hur manualen ska förvaras Grafiska symboler Referensstandard Säkerhetslagar Generella säkerhetsregler Arbetarens hälsa och säkerhet Personlig skyddsutrustning Säkerhetsindikationer Aggregatets identifikationsetikett Varningar rörande potentiellt giftiga ämnen Toxikologisk information rörande typen av köldmedie som används Information om övriga risker och risker som inte kan elimineras Tekniska egenskaper Ram Köldmediegaskrets Kompressorer Källsidans värmeväxlare Fläktar Värmebärarsidans värmeväxlare Elskåp Mikroprocessorer Kontroll och skyddsanordningar Väderkompensationssensor Andra versioner WZT/SW6 Aggregat med tappvarmvattenproduktion Tillbehör Vad är E.V.I teknologi (förstärkt ånginjektion) Tekniska data Tryckfall värmebärare och tappvärmeväxlare Värmekrets vattenpump tillgängligt statiskt tryck Driftgränser Korrektionstabell: Drift med glykol Korrektionstabell: Olika DT

5 Korrektionstabell: Olika nedsmutsningsfaktorer Ljudemission Ljuddata inomhusaggregat Ljudnivåer utomhusaggregat Installation & Underhåll Inspektion Lyft och hantering Placering och utrymmeskrav WZT Köldmedieanslutningar Inomhusaggregat Installation med vibrationsdämpare av gummi (Tillbehör) Utomhusaggregat Installation av vibrationsdämpare av gummi (tillbehör) Hydraulisk krets Vattnets kemiska egenskaper Hydrauliska komponenter Tappvarmvattenproduktion Fylla på den hydrauliska kretsen Typiska installationer Elektriska anslutningar Frostskydd Elektriska data Fjärranslutningar (Obligatoriskt) Placering av värmebärarkretsens inloppssensor Placering av tappvarmvattnets (DHW) kretssensor Strömmatning till aggregatet Beskrivning av kontroller Ikonfunktion Fjärrkontrollpanel Beskrivning av kontroller Uppstart Kyldrift Värmedrift Tappvarmvattendrift Stoppa aggregatet Kyldrift Värmedrift Stand-by Hur man ändrar börvärdepunkterna Justerbara parametrar

6 15.6. Väderkompensationsfunktion Integrerade elvärmare (tillbehör) Parameterlista Tystande av akustisk ljudsignal Larmåterställning Visa larmhistorik Larmlista Kontroller under aggregatdrift Kontroll av köldmediepåfyllning Underhåll och periodiska kontroller Reparation av köldmediekretsen Naturskydd Aggregat ur drift Felsökning Denna instruktion utgör en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför vara behäftad med inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför därför i förekommande fall med maskinen och instruktionsboken på originalspråket. Eklunds Tekniska / Nina Eklund Fjolagapet 2, Onsala, Tel:

7 1. Förord Denna manual innehåller den information som krävs för att använda utrustningen på ett korrekt och säkert sätt enligt indikationerna i relevanta direktiv för aggregatsäkerhet Den här manualens syfte och innehåll Den här manualen ger grundläggande information om installation, drift och underhåll av WZT-aggregatet. Manualen vänder sig till operatörer och ger dem möjlighet att använda utrustningen effektivt även om de inte har någon tidigare kännedom om den. Manualen beskriver utrustningens egenskaper vid tillfället den kom ut på marknaden och omfattar därför inte eventuella uppdaterade förbättringar som utförts av tillverkaren HIDROS SRL som en del av ett konstant förbättringsarbete när det gäller prestanda, ergonomi, säkerhet och funktionalitet Hur manualen ska förvaras Manualen ska alltid förvaras tillsammans med tillhörande aggregat. Den ska förvaras på en säker plats, skyddad från damm och fukt. Den ska vara lätt att få tillgång till av alla användare som ska konsultera den då de har några frågor om hur utrustningen ska hanteras. HIDROS SRL reserverar sig rätten att ändra sina produkter och relaterade manualer utan att nödvändigtvis uppdatera tidigare versioner av referensmaterialet. Kunden ska förvara en eventuell uppdaterad kopia av manualen eller delar därav som sänts ut av tillverkaren som en bilaga till den här manualen. HIDROS SRL finns tillgängliga för eventuell detaljerad information om den här manualen och för att ge information om hur aggregaten ska användas och underhållas Grafiska symboler Indikerar åtgärder som kan vara farliga för människor och/eller häver utrustningens drift. Indikerar förbjudna åtgärder. Indikerar viktig information som operatören måste följa för att garantera korrekt och säker drift av utrustningen. 7

8 1.4. Referensstandard UNI EN 292 UNI EN 294 UNI EN 563 UNI EN 1050 UNI EN EN EN PrEN CEI EN CEI EN UNI EN ISO 3744 EN :1992 EN Maskinsäkerhet. Huvuddesignkoncept, generella designprinciper. Maskinsäkerhet. Säkerhetsavstånd. Maskinsäkerhet. Heta yttertemperaturer. Maskinsäkerhet. Principer för utvärdering av övriga risker. Teknisk dokumentation. Användarinstruktioner. Lödning. Lödningsgodkännande. Lödning. Destruktionstester av lödda fogar. Kylsystem och värmepumpar säkerhet och miljökrav. Grundläggande krav, definitioner, klassificering och urvalskriterier. Kylsystem och värmepumpsäkerhet och miljökrav. Design, konstruktion, testning, installation, märkning och dokumentation. Maskinsäkerhet. Elektriska komponenter. Del 1: Grundkrav. Maskinsäkerhet. Elektriska komponenter. Del 2: Specifika normer för elektriska värmepumpar, luftkonditionerare och avfuktare. Avgörande av ljudtrycksnivå. Fritt fältemission Elektromagnetisk kompatibilitet Allmän emissionsstandard Del 1: Övriga kommersiella och lätta industrier. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 8

9 1.5. Säkerhetslagar Aggregatets enskilda komponenter eller de kompletta aggregaten producerade av HIDROS har utformats enligt gällande CE och nationella direktiv. För en detaljerad lista över de tekniska direktiven, refererar vi till den bifogade CE-deklarationen Generella säkerhetsregler Innan man börjar använda WZT-aggregaten, måste alla användare ha full kännedom om utrustningens alla funktioner och dess kontroller och ska också ha läst och förstått informationen i den här manualen. Det är helt förbjudet att ta bort och/eller mixtra med säkerhetsanordningarna. Allt underhåll ska utföras när utrustningen har stängts av, kopplats bort från den elektriska och pneumatiska kraftkällan och efter att det pneumatiska systemet har tömts på tryck. För inte in händerna eller någon form av verktyg i utrustningens rörliga delar. De som ansvarar för aggregatet, måste ha lämplig utbildning för att kunna utföra sina uppgifter på ett säkert sätt. Operatörer måste veta hur man använder den personliga skyddsutrustningen och måste känna till relevanta olycksförebyggande riktlinjer. 9

10 1.7. Arbetarens hälsa och säkerhet EU har tagit fram en del direktiv om arbetarens säkerhet och hälsa som arbetsgivare måste följa och få andra att respektera. VI hänvisar till den bifogade CE-deklarationen för en detaljerad lista. Mixtra inte med eller byt delar av utrustningen utan uttryckligt medgivande från tillverkaren. Vid obehöriga åtgärder, bär tillverkaren inget som helst ansvar för eventuella skador. Bruk av komponenter, slitagedelar eller reservdelar som inte motsvarar tillverkarens rekommendationer och/eller finns med i den här manualen, kan vara farliga för operatörer och/eller skada utrustningen. Operatörens arbetsplats måste hållas ren, prydlig och fri från föremål som kan vara i vägen. Arbetsplatsen ska vara ordentligt belyst för att operatören ska kunna utföra de olika åtgärderna på ett säkert sätt. Dålig eller för stark belysning kan orsaka farliga situationer. Se till att arbetsytorna alltid är ordentligt ventilerade och att sugventilationen fungerar, är i bra skick och i enlighet med gällande lagar Personlig skyddsutrustning När man använder och underhåller WZT-aggregatet, ska man använda följande personliga skyddsutrustning. Utrustning: Personer som underhåller eller arbetar med aggregatet, måste bära skyddsutrustning i enlighet med säkerhetsdirektiven. De måste även bära skyddsskor med halkskyddssula om underlaget är halkigt. Handskar: Vid rengöring och underhåll måste man använda lämpliga skyddshandskar. Vid återladdning av gas, måste man använda lämpliga skyddshandskar för att undvika frostskador. Mask och skyddsglasögon: Andningsskydd (mask) och ögonskydd (skyddsglasögon) ska användas vid rengöring och underhåll Säkerhetsindikationer På utrustningen finns följande säkerhetsindikationer som måste följas: Allmän risk Risk för elektrisk chock

11 1.11. Aggregatets identifikationsetikett INOMHUSAGGREGAT WZT UTOMHUSENHET - EVR 11

12 1.12. Varningar rörande potentiellt giftiga ämnen VARNING: Läs följande information rörande köldmedieanvändning noggrant. Identifikation av typen av köldmedievätska som används: R407C - Difluoromethane (HFC32) 23% vikt CAS Nr: Pentafluoroethane (HFC125) 25% VIKT cas Nr: ,1,1,2 Tetrafluoroethane (HFC134a) 52% vikt CAS Nr: Identifikation av typen av använd olja Det smörjmedel som används i aggregatet är polyesterolja. Vi hänvisar till identifikationen på kompressorns dataplåt. VARNING: För ytterligare information rörande egenskaperna hos det köldmedie eller den olja som används, hänvisar vi till databladet från tillverkaren. Huvudsaklig ekologisk information rörande typen av köldmedievätskor som används. MILJÖSKYDD Läs den ekologiska informationen och följande instruktioner noggrant. Motstånd och degradering Nedbrytning med relativ snabbhet i lägre atmosfär (troposfär). Nedbrytning av biprodukter är mycket spridbart och har därför en mycket låg koncentration. De har ingen påverkan på fotokemisk dimma (det betyder att de inte är klassificerade bland VOC flyktiga organiska ämnen, enligt de riktlinjer som fastställts av UNECE avtalet). Köldmedie R407C (R22, R125 och R134a vätskor) skadar inte ozonlagret. Dessa ämnen regleras av Montrealprotokollet (1992 revision) och av EU reglerna nr 2037/200 daterade 29 juni Effekter på avloppsbehandling Avfallsprodukter som släpps ut i atmosfären, orsaker ingen långsiktig vattenförorening. Personligt skydd / exponeringskontroll Använd skyddskläder och handskar, skydda ögon och ansikte. Professionella exponeringsgränser: R407C HFC 32 TWA 1000 ppm HFC125 TWA 1000 ppm HFC134a TQA 1000 ppm 4240 mg/m 3 (OES) 12

13 Hantering VARNING: Operatörer och underhållspersonal måste vara tillräckligt informerade om de risker som ingår vid hantering av potentiellt giftiga ämnen. Om man inte följer de angivna indikationerna kan personskador eller aggregatskador bli följden. Undvik inandning av höga koncentrationer av ånga Den atmosfäriska koncentrationen måste reduceras i så stor utsträckning som möjligt och måste hållas på denna lägsta nivå, under professionella exponeringsgränser. Ångorna är tyngre än luft och farliga koncentrationer kan bildas nära golvet där den generella ventilationen kan vara dålig. I det fallet, ska man tillse lämplig ventilation. Undvik kontakt med öppen eld och heta ytor som kan leda till att irriterande och giftiga avsöndringar bildas av produkterna. Låt inte vätskan komma i kontakt med ögon eller hud. Åtgärder vid oavsiktligt köldmedieläckage Använd lämplig personlig skyddsutrustning (även andningsskydd) vid rengöringsåtgärder. Om förhållandena är tillräckligt säkra, ska man isolera läckagekällan. Om mängden spill är begränsad, ska man låta materialet förånga om god ventilation kan tillgodoses. Om det rör sig om ett större spill, ska man ventilera ut ytan ordentlig. Sug upp det utspillda ämnet med sand, jord eller annat lämpligt absorbtionsmedel. Förhindra att köldmedie kommer in i avlopp, kulvertar, utrymmen under marknivå eller gatbrunnar eftersom kvävande ångor kan bildas Toxikologisk information rörande typen av köldmedie som används Inandning En hög atmosfärisk koncentration kan orsaka bedövningseffekter med eventuell medvetslöshet. Länge exponering kan leda till oregelbunden hjärtrytm och plötsligt dödsfall. Högre koncentrationer kan orsaka kvävning pga det minskade syreinnehållet i atmosfären. Hudkontakt Utskvätt vätska kan ge frostskador. Troligen inte farlig vid hudabsorbtion. Upprepad eller längre kontakt kan ta bort hudens naturliga oljor orsakande torrhet, sprickor och dermatit. Ögonkontakt Utskvätt vätska kan ge frostskador. Nedsväljning Mycket osannolikt, kan dock orsaka frostskador. 13

14 VARNING: Följ nedanstående varningar och första hjälpen procedurer mycket noggrant! Inandning Flytta bort personen från exponeringskällan, håll personen varm och låt personen vila. Tillsätt syre vid behov. Tillse artificiell respirator om andningen har upphört eller visar tecken på att upphöra. Om hjärtat stannar, ska man utföra hjärtmassage och uppsöka läkare. Hudkontakt Vid hudkontakt, ska man genast skölja med ljummet vatten. Badda med vatten. Avlägsna kontaminerad klädsel. Kläderna kan fastna mot huden vid frostbett. Vid irritation, svullnad eller blåsor uppsök läkare. Ögonkontakt Skölj omgående med hjälp av ögontvätt eller rent vatten. Håll ögonlocken åtskiljda i minst tio minuter. Uppsök läkare. Nedsväljning Framkalla inte kräkning. Om den skadade personen är medvetslös, ska hans eller hennes mun sköljas med vatten. Få den skadade personen att dricka ml vatten. Uppsök omgående läkare. Vidare medicinsk behandling Behandla symptomen och utför stödbehandling enligt indikation. Tillsätt inte adrenalin eller liknande efter exponering eftersom det kan orsaka hjärtstillestånd. 14

15 1.14. Information om övriga risker och risker som inte kan elimineras VIKTIGT: Var mycket uppmärksam på tecken och symboler. Om några risker kvarstår trots utförda åtgärder, indikeras dessa genom klisteretiketter fästa på maskinen i enlighet med standard ISO Indikerar att det finns strömförande komponenter. Indikerar att det finns rörliga delar (band, fläktar) Indikerar att det finns heta ytor (köldmediekrets, kompressorhuvuden) Indikerar att det finns vassa kanter i enlighet med flänsbatterier. 15

16 1.15. Tekniska egenskaper Den högeffektiva WZT-värmepumpserien har utformats speciellt för applikationer med utstrålande golvvärmesystem eller i applikationer där det är nödvändigt att erhålla högsta maximala effekt i värmeläge. Aggregaten har optimerats för värmedrift och kan producera vatten upp till 63 C. De kan köras i temperaturer ner till 15 C (modeller storlek upp till 55 C). Alla modeller levereras som standard med reversibel ventil för kallvattenproduktionscykel. WZT värmepumpar består av två delar: Inomhusenhet (WZT) som inkluderar köldmediekretsen, kompressorer, värmeväxlare, elbox och utomhusaggregatet (EVR) som inkluderar källvärmeväxlaren och fläktaren. Alla aggregat levereras i en version med låg ljudnivå, komplett med akustisk isolering med kompressormantel och isoleringsmaterial av media med hög densitet och mellanlägg av bitumen Ram Alla WZT och EVR aggregat är tillverkade av varmgalvaniserad tjock metall, målad med polyuretanbaserad pulveremalj vid 180 C för att garantera bästa hållbarhet mot atmosfärens påfrestningar. Ramen är självstödjande med avtagbar panel. Aggregatens färgnyans är RAL Köldmediegaskrets De köldmediegaser som används i de här aggregaten är R407C. Köldmediekretsen är tillverkad av internationella primärmärkeskomponenter och i enlighet med ISO 97/23 för svetsprocedurer. Köldmediekretsen inkluderar: synglas filtertorkare dubbel termisk expansionsventil med extern kompenseringsenhet (en för kyldrift, en för värmedrift) 4-vägs cykelväxlingsventil envägsventiler vätskemottagare Schraderventiler för underhåll och kontroll säkerhetstryckanordning (enligt PED-föreskriften) Modellerna från 10 är även försedda med en AISI316 värmeväxlare av rostfritt stål som används som förvärmare och extra expansionsventil för injektion av köldmedieånga Kompressorer De använda kompressorer är av högpresterande skrolltyp med en speciell skrolldesign som förstärker effekten i köldmediecykeln vid låga omgivningsförhållanden. Med början från storlek 52, är kompressorerna i tandemutförande. Aggregaten med början från modell 10 är även försedda med förvärmare och system för ånginjektion, en användbar metod för att förbättra systemets kapacitet och effektivitet. Ånginjiceringsteknologin består av köldmedieånga injiceras i mitten av kompressionsprocessen för att förstärka kapaciteten och effekten avsevärt. Varje skrollkompressor som används i WZT-aggregaten är i stort sett samma som en tvåstegs kompressor men med inbyggd mellanstegskylning. Det höga steget består av att dra ut en portion av kondensorvätskan och expandera den genom en expansionsventil till en värmeväxlare som fungerar som en efterkylare. Den överhettade ångan injiceras sedan in 16

17 i en mellanport i skrollkompressorn. Ytterligare underkylning ökar förångarkapaciteten. Ju högre tryckrat mellan kondenserings- och förångningstrycket, desto större blir effektökningarna jämfört med annan kompressorteknologi. Kompressorerna är försedda med vevhusvärmare och termiskt överbelastningsskydd av en "klixon" inbäddad i motorlindningen. De är monterade i en separat kammare för att separeras från luftströmmen. Vevhusvärmaren är alltid på när kompressorn är i stand-by läge. Kontroll är möjlig genom aggregatets frontpanel som tillåter att kompressorerna underhålls även om aggregatet är i drift Källsidans värmeväxlare Källsidans värmeväxlare är tillverkade av kopparrör och aluminiumflänsar. Kopparrörens diameter är 3/8 och aluminiumflänsarna är 0,1 mm. Rören är mekaniskt expanderade till aluminiumflänsar för att förbättra värmeväxlingsfaktorn. Dessa kondensorers geometri garanterar ett lågt luftsidestryckfall och sedan användning av fläktar med låg rotation (och låg ljudemission) Fläktar Fläktarna är av axialtyp med vingblad av aluminium. De är statiskt och dynamiskt balanserade och levereras kompletta med säkerhetsfläktskyddet enligt EN De är monterade på en aggregatram med vibrationsdämpande gummimellanlägg. Elmotorerna är alla med 6 poler (ungefär 900 rpm). Motorerna drivs direkt med ett integrerat termiskt överbelastningsskydd. Motorernas skyddsklass är IP Värmebärarsidans värmeväxlare Värmebärarsidans värmeväxlare är tillverkade av AISI 316 rostfri, svetslödd plåt. Användning av den här typen av värmeväxlare erbjuder en massiv reduktion av köldmediepåfyllning i aggregatet jämfört med traditionella tubpanneväxlare och även en minskning av aggregatets generella mått. Värmebärarsidans värmeväxlare är fabriksisolerad med flexibla slutna cellmaterial och kan utrustas med frostskyddsvärmare (tillval). Varje värmeväxlare är försedd med en temperatursensor som frostskydd Elskåp Den elektriska kontrollpanelen är tillverkad i enlighet med de elektromagnetiska kompatibilitetsnormerna CEE 73/23 och 89/336. Skyddsgraden är IP55. I alla WZT-aggregat, finns kompressorsekvensrelän installerade som standard som inaktiverar kompressorns drift om strömmatningens fassekvens är fel (skrollkompressorer kan skadas om de roterar i motsatt riktning). Följande komponenter är också installerade som standard: huvudströmbrytare, magnetiska termobrytare som ett skydd för kompressorer och pumpar (där sådana finns), kompressorsäkringar, automatbrytare för kontrollkretsen, kompressorkontaktorer, fläktkontaktorer, pumpkontaktorer. Kontrollpanelen är försedd med spänningsfria kontakter för fjärrstyrd ON-OFF, Växling mellan sommar/vinter och generellt larm Mikroprocessorer Alla WZT-aggregat är som standard försedda med mikroprocessorkontroller. Mikroprocessorerna kontrollerar följande funktioner: reglering av vattentemperaturen, antifrostskydd, kompressortiming, kompressorns automatiska startsekvens, larmåterställning. Kontrollpanelen är försedd med en display som visar alla driftikoner. Mikroprocessorn är inställd på automatisk avfrostning (vid drift under allvarliga omgivningsförhållanden) och för växling mellan sommar/vinter/tappvarmvatten (bara version SW6). På begäran kan alla mikroprocessorer anslutas till ett BMS-system för fjärrkontroll och styrning. Den tekniska avdelningen finns tillgänglig för att tillsammans med kunden, studera olika lösningar med MODBUS, LONWORKS, BACNET eller TREND protokoll. 17

18 1.24. Kontroll och skyddsanordningar Alla aggregat är försedda med följande kontroll och skyddsanordningar: Retur och matning värmebärarsensorer, frostskyddssensor installerad på värmebärarsidans utgående vattentemperatur, returoch matning tappvarmvatten sensorer (enbart SW6 versionen), högtrycksbrytare med manuell återställning, lågtrycksbrytare med automatisk återställning, säkerhetsventil högtryck, kompressorns termiska överbelastningsskydd, fläktarnas termiska överbelastningsskydd, tryckomvandlare (används för att optimera avfrostningscykeln och fläkthastigheten beroende på omgivningsförhållandena), flödesbrytare. Alla aggregat är även försedda med en energibesparingssensor i en separat plastlåda. Den kan användas för att stoppa användarpumpen under stand-by perioder när vattentemperaturen är på börvärdet. Sensorn måste placeras i vattenkompensatorn som finns i teknikutrymmet. Tappvarmvattenkretsen (enbart version SW6) är redan försedd med den här sensorn medan den måste installeras på användarkretsen Väderkompensationssensor Används för att mäta omgivningstemperaturen och för att modulera användarbörvärdet beroende på omgivningsförhållandena. 18

19 2. Andra versioner 2.1. WZT/SW6 Aggregat med tappvarmvattenproduktion Den här versionen är lämplig för att producera tappvarmvatten. Aggregatet är utrustat med en extra värmeväxlare som används som kondensor för tappvarmvattnet som är oberoende av aggregatets driftläge. Aktivering av den extra värmeväxlaren sker automatiskt genom mikroprocessorkontrollen när tappvarmvattentemperaturen som uppmätts av sensorn är lägre än den erforderliga börvärdepunkten. Det här aggregatet erbjuder produktion av kallvatten och varmvatten samtidigt oberoende av varandra. Aggregaten är som standard utrustade med en backventil för tappvarmvattensensorer och en avancerad kontrollpanel med specifik mjukvara som klarar att hantera driftprioritet Tillbehör GUMMIVIBRATIONSDÄMPARE För installation mellan aggregatsockeln och underlaget för att undvika överföring av vibrationer (och ljud) till byggnaden. TRYCKMÄTARE Används för att mäta trycket i köldmediekretsen. ELEKTRONISK MJUKSTART Används för att reducera toppströmmen till aggregatet. Den genomsnittliga reduktionen är 40 % av den nominella toppströmmen. FJÄRRKONTROLLPANEL Erbjuder fjärrkontrollstyrning av alla aggregatets parametrar. RS485 SERIEGRÄNSSNITTSKORT MODBUS PROTOCOL Används för att ansluta aggregatet till BMS-systemet med hjälp av MODBUS-protocol. 3-VÄGS ON/OFF VENTIL Används för att växla aggregatets driftläge från värme-/kyldrift till tappvarmvatten. Den är av ON/OFF typ, med 230 Volt. 19

20 2.3. Vad är E.V.I teknologi (förstärkt ånginjektion) HIDROS WZT värmepumpaggregat med start från modell 10 är utrustade med kompressorer försedda med E.V.I teknologi, en mångsidig metod för att förbättra systemets kapacitet och effektivitet. Ånginjiceringsteknologin består av injicerande köldmedieånga i mitten av kompressionsprocessen för att förstärka kapaciteten och effektiviteten avsevärt. Varje skrollkompressor som används i WZTaggregaten är i princip lika som en tvåstegskompressor men med inbyggd mellanstegskylning. Det höga steget består av att föra ut en delmängd av kondensorvätskan och expandera den genom en expansionsventil in i värmeväxlaren som fungerar som en underkylare. Den överhettade ångan injiceras sedan i en mellanliggande port i skrollkompressorn. Ytterligare underkylning ökar förångareffekten. Ju högre tryckförhållande mellan kondenserings- och förångningstrycken, ju mer tydlig är prestandavinsten med det här systemet jämfört med annan kompressorteknologi. Den här teknologin tillåter den här luft-vattenvärmepumpen i serien HIDROS WZT att producera varmvatten upp till 63 C med möjlighet att drivas i ner till 15 C omgivningstemperatur! Grafiken här nedanför visar koefficienttrenden för prestanda C.O.P jämfört med standardskrollkompressor (Grön kurva), (EVI skrollkompressor, blå kurva). Vattenutlopp 40 C Vattenutlopp 40 C Vattenutlopp 55 C Vattenutlopp 55 C Omgivnings temperatur C 20

21 Effekten av EVI-kompressorerna vid låga omgivningsförhållanden, är ungefär 25 % högre än standardskrollkompressorer. En sådan differens blir ännu mer tydlig i applikationer med ganska höga varmvattentemperaturer (exempelvis när tappvarmvatten önskas), där vi också kan notera att driftgränserna för en standardskrollkompressor inte räcker för att producera erforderliga varmvattentemperaturer vid omgivningslufttemperaturer under 5 C. Maximal vattenutloppstemperatur ( C) Omgivnings temperatur C Den ovanstående grafiken visar driftspannet för EVI skrollkompressorer som levereras i HIDROS WZT-aggregat. Vid -15 C omgivningstemperatur är vattentemperaturen fortfarande 52 C vilket erbjuder installation av värmepumpen i alla europeiska omgivningsförhållanden. 21

22 2.4. Tekniska data Modell M 10T 14M 14T 21 Köldmedie R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C Värmeeffekt (1) Kw 6,6 8,7 9,6 9,6 13,9 13,9 13,9 Total ineffekt (1) Kw 1,6 2,1 2,3 2,3 3,4 3,2 4,5 C.O.P (1) W/W 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 4,3 4,4 Värmeeffekt (2) kw 6,3 8,3 9,5 9,4 14,0 13,9 19,1 Total ineffekt (2) kw 1,9 2,5 2,7 2,7 4,0 3,8 5,3 C.O.P (2) W/W 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 3,7 3,6 Värmeeffekt (3) kw 4,5 5,9 6,8 6,7 10,0 10,0 14,2 Total ineffekt (3) kw 1,5 1,9 2,1 2,0 3,1 3,0 4,1 C:O.P (3) W/W 3,0 3,1 3,2 3,4 3,2 3,3 3,5 Kyleffekt (4) kw 6,9 9,6 11,3 11,3 15,4 15,5 21,4 Total ineffekt (4) kw 2,1 2,5 3,0 3,0 4,1 4,0 5,6 E.E.R (4) W/W 3,3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 Kyleffekt (5) kw 5,0 7,3 8,6 8,9 11,7 11,8 16,5 Total ineffekt (5) kw 1,8 2,2 2,6 2,5 3,7 3,6 5,0 E.E.R (5) W/W 2,7 3,3 3,3 3,6 3,2 3,3 3,3 Maximal inström A 17,0 21,0 25,5 8,0 33,0 12,0 19,5 Maximal toppström A 60,0 78,0 100,0 45,0 162,0 60,0 106,0 Strömmatning 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N /50 230/1/50 400/3+N /50 400/3+N /50 Standardluftflöde externt m3/h aggregat Externa standardaggregatfläktar kw n x 1x0,13 1x0,13 1x0,13 1x0,13 1x0,30 1x0,30 1x0,33 Kompressorer Antal Skroll med förvärmare Kompressorer Typ Skroll Skroll och ånginjektion Kretsar Nr Ljudeffektnivå inomhusaggregat (6) Ljudtrycksnivå inomhusaggregat Ljudeffektnivå utomhusaggregat (STD-version) (6) Ljudtrycksnivå utomhusaggregat (STD-version) (8) db(a) db(a) db(a) db(a) Prestanda refererar till följande villkor: (1) Värmning: Torra termometerns omgivningstemperatur 7 C, den våta termometern 6 C, Vatten 35/30 C (2) Värmning. Torra termometerns omgivningstemperatur 7 C, den våta termometern 6 C, Vatten 50/45 C (3) Värmning: Torra termometerns omgivningstemperatur 2 C, den våta termometern 1 C, Vatten 50/45 C (4) Kylning: Omgivningstemperatur 35 C, Vatten 23/18 C (5) Kylning: Omgivningstemperatur 35 C, Vatten 12/7 C (6) Ljudeffektnivå enligt ISO 9614 (7) Ljudtrycksnivå uppmätt under frittfält -förhållande, på ett avstånd av 1 meter från aggregatet, Q=2 enligt ISO (8) Ljudtrycksnivå uppmätt under frittfält -förhållande, på ett avstånd av 10 meter från aggregatet, Q=2 enligt ISO

23 Modell Köldmedie R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C Värmeeffekt (1) Kw 26,5 37,4 44,7 52,0 74,8 89,4 106,4 Total ineffekt (1) Kw 6,4 8,4 10,0 11,8 18,1 22,0 26,2 C.O.P (1) W/W 4,1 4,5 4,5 4,5 4,1 4,1 4,1 Värmeeffekt (2) kw 26,4 36,4 45,1 52,2 72,3 90,2 106,1 Total ineffekt (2) kw 7,7 10,0 12,2 14,4 21,1 26,5 30,2 C.O.P (2) W/W 3,4 3,6 3,7 3,6 3,4 3,4 3,5 Värmeeffekt (3) kw 18,8 25,7 32,2 37,0 50,5 64,6 75,1 Total ineffekt (3) kw 6,0 7,5 9,1 10,7 16,4 20,4 23,9 C:O.P (3) W/W 3,1 3,4 3,5 3,5 3,1 3,2 3,1 Kyleffekt (4) kw 30,9 42,2 46,6 57,8 84,4 93,2 117,0 Total ineffekt (4) kw 8,1 10,8 12,5 15,2 23,6 27,0 33,2 E.E.R (4) W/W 3,8 3,9 3,7 3,8 3,6 3,5 3,5 Kyleffekt (5) kw 22,2 30,9 37,3 42,8 61,0 74,6 89,0 Total ineffekt (5) kw 7,5 9,7 12,0 13,4 21,3 26,0 30,8 E.E.R (5) W/W 3,0 3,2 3,1 3,2 2,9 2,9 2,9 Maximal inström A 22,0 26,0 31,1 39,7 50,0 58,0 71,2 Maximal toppström A 101,0 129,0 170,0 121,0 155,0 199,0 237,0 Strömmatning 400/3+N/50 Standardluftflöde externt aggregat m3/h Externa standardaggregatfläktar kw n x 2x0,33 3x0,33 4x0,33 4x0,33 4x0,37 2x1,1 2x1,1 Kompressorer Antal Kompressorer Typ Skroll med förvärmare och ånginjektion Kretsar Nr Ljudeffektnivå inomhusaggregat (6) db(a) Ljudtrycksnivå inomhusaggregat db(a) Ljudeffektnivå utomhusaggregat (STD-version) (6) db(a) Ljudtrycksnivå utomhusaggregat (STD-version) (8) db(a) Prestanda refererar till följande villkor: (1) Värmning: Torra termometerns omgivningstemperatur 7 C, den våta termometern 6 C, Vatten 35/30 C (2) Värmning. Torra termometerns omgivningstemperatur 7 C, den våta termometern 6 C, Vatten 50/45 C (3) Värmning: Torra termometerns omgivningstemperatur 2 C, den våta termometern 1 C, Vatten 50/45 C (4) Kylning: Omgivningstemperatur 35 C, Vatten 23/18 C (5) Kylning: Omgivningstemperatur 35 C, Vatten 12/7 C (6) Ljudeffektnivå enligt ISO 9614 (7) Ljudtrycksnivå uppmätt under frittfält -förhållande, på ett avstånd av 1 meter från aggregatet, Q=2 enligt ISO (8) Ljudtrycksnivå uppmätt under frittfält -förhållande, på ett avstånd av 10 meter från aggregatet, Q=2 enligt ISO

BERGVÄRMEPUMP WDH-SERIEN

BERGVÄRMEPUMP WDH-SERIEN BERGVÄRMEPUMP WDH-SERIEN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord... 4 1.1. Den här manualens syfte och innehåll... 4 1.2. Hur manualen ska förvaras... 4 1.3. Grafiska symboler... 4 1.4. Säkerhetslagar... 5 1.5.

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Med dubbelt utlopp för luft/kväve T E K N I K A T T L I T A P Å En komplett enhet med liten uppställningsyta Tillgång till kvävgas VAR, HUR och NÄR DU BEHÖVER DET med

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration Klassificering Xylen 1330-20-7 10<=x%<25% Xn: R10, 20/21, 38

Ämnesnamn CAS-nummer Koncentration Klassificering Xylen 1330-20-7 10<=x%<25% Xn: R10, 20/21, 38 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 1012 samt 1013 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Målningsarbete 1.3 Namnet på bolaget/företag

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

StudioLine flat unit fancoils

StudioLine flat unit fancoils StudioLine flat unit fancoils StudioLine TM Flat Unit en ny generation innovativa fancoils StudioLine TM är en ny förstklassig fancoilfamilj, vilken har utvecklats av Chiller Oy. Aggregatets ljudnivå kan

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Förordning (EG) nr 1907/2006. SCREEN-O-RAMA WATERLINE Ver 1.1 datum 2010.05.01

VARUINFORMATIONSBLAD Förordning (EG) nr 1907/2006. SCREEN-O-RAMA WATERLINE Ver 1.1 datum 2010.05.01 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn: WATERLINE Produktkod: 10-501 10-569 Användning: Företag: Textiltrycksfärg samtliga nyanser Svenska Handtryck AB

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS en ny serie teknologiskt avancerade kompressorer är resultatet av en utförlig forsknings- och utvecklingsprocess. Resultatet är en extremt tyst och

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn: Produktkod: Användning: Företag: Återförsäljare Sverige: TEXILAC DISCHARGE LB M167462K001000 Blekfärg Kiian SpA

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden En fettavskiljningsgrad långt högre än andra filter på marknaden kombinerat med enkelt underhåll gör TurboSwing till ett filter

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL. SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6

INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL. SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6 SWE INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6 1. INNAN DU BÖRJAR Symbolerna används i bruksanvisningen för att förbättra din orientering. Följande tabell innehåller de grafiska

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp Bruksanvisning VRFsystem, inomhusaggregat av kassettyp Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 1.1. Försiktighetsåtgärder för användning...

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

PT 3 SERIEN 1400 LITERS KYL- OCH FRYSSKÅP ZANUSSI SORTIMENT FUNKTION OCH KONSTRUKTION

PT 3 SERIEN 1400 LITERS KYL- OCH FRYSSKÅP ZANUSSI SORTIMENT FUNKTION OCH KONSTRUKTION SORTIMENT Serien består av 4 stycken 1400 liters kyloch frysskåp. Skåpen har fläkt för att ge bästa kyleffekt. De finns i varianter med heldörr, 1/2 dörr och glasdörr. 1400 LITERS KYL- OCH FRYSSKÅP FUNKTION

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Univar Gear Oil HD 1000

SÄKERHETSDATABLAD Univar Gear Oil HD 1000 Omarbetad 24.11.2011 Revision 01 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 10249 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT FILTER D DFILTER FÖR REN TRYCKLUFT Tryckluftskvalitet är direkt relaterat till din kompressors driftsförhållanden. De flesta kompressorintagsfilter avlägsnar partiklar större än 2 µm. Mindre partiklar

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A)

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A) och 09LH Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 (R404A) Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer 09LH är konstruerade för utomhusmontering

Läs mer

VARUINFORMATION I 16 PUNKTER

VARUINFORMATION I 16 PUNKTER VARUINFORMATION I 16 PUNKTER 1. Identifiering av ämne/preparat och företag/distributör Namn CT 1 SDS nr 10100 Företag ELGA Ltd Distributör AB NINOLAB Lane End Box 137 HIGH WYCOMBE 194 22 UPPLANDS VÄSBY

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer