Enhetlig utformning av lägenhetsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enhetlig utformning av lägenhetsnummer"

Transkript

1 RED O G Ö RELSE Dnr / Dnr /100 1 (12) Enhetlig utformning av lägenhetsnummer Regeringens dnr Ju2000/2292/F 1 Sammanfattning Vi föreslår att det informationsbärande lägenhetsnumret skall bestå av fyra numeriska tecken. De första två tecknen skall ange på vilket våningsplan lägenheten är belägen. De sista två tecknen skall ange lägenhetens belägenhet på våningsplanet. Principskiss Våningsplanen numreras nedifrån och upp. Numreringen startar med 01 på det nedersta våningsplanet oberoende av om detta ligger över eller under mark. För lägenheterna sker en löpande numrering per våningsplan. Numreringen börjar med lägenheten till vänster sett från trappans översta trappsteg eller från hissen om sådan finns och sker sedan medurs. Samtliga lägenhetsdörrar för bostadslägenheter numreras. Nummer reserveras för dörrar till lokallägenheter om det på våningsplanet finns både bostadslägenheter och lokallägenheter. Vi och flera av intressenterna har i arbetets inledningsskede konstaterat att det finns klara fördelar om lägenhetsnumret betraktas som en utökad adress, dvs. är en del i den postala adressen. Enligt nu gällande standard för postala adresser används bokstäverna LÄG för att skilja belägenhetsadressen från lägenhetsnumret. Ett förslag som framförts är att införa ett nytt skiljetecken mellan belägenhetsadressen och lägenhetsbeteckningen, t. ex. Bergsgatan 34A # Utformningen av lägenhetsadressen bör närmare diskuteras vid den

2 översyn som för närvarande pågår av standarden för postala adresser. Vi föreslår att det införs en regel som innebär att lägenhetsnummer som fastställts av Lantmäteriverket inte kan ändras av kommunen under den period då uppbyggnad av lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet pågår. 2 Uppdraget Regeringen har uppdragit åt Lantmäteriverket att i samverkan med Riksskatteverket utarbeta en standard för informationsbärande lägenhetsnummer. Våningsplan och läge inom planen skall framgå av denna standard. Angivande av våningsplan måste kunna anpassas till lokala förhållanden. Lantmäteriverket skall samråda med Svenska kommunförbundet, fastighetsägarorganisationer, fastighetsförvaltare, Posten Sverige AB och andra stora adressanvändare. Lantmäteriverket har bedömt att uppdraget endast avser att ta fram principer för ett enhetligt utformat informationsbärande lägenhetsnummer och att det inte är frågan om ett standardiseringsarbete som normalt bedrivs inom SIS, Standardiseringen i Sverige. Analyser av kostnadskonsekvenser har inte heller ingått i uppdraget. 3 Arbetets bedrivande Samråd har skett med berörda organisationer i form av en serie möten. Ett inledande möte hölls med representanter från Svenska Kommunförbundet, Posten Sverige AB samt några representanter från fastighetsägarorganisationerna. Vid detta möte diskuterades bl. a. formerna för samrådet med intressenterna. Deltagarna var överens om att en bred krets med bl.a. adressanvändare skulle bjudas in till det fortsatta arbetet. Till det andra mötet inbjöds sålunda, utöver dem som inbjudits till första mötet, bl.a. Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket, Sema Group Info Data AB, Fria Postoperatörers Förbund och en handfull av de större systemleverantörerna inom området fastighetsförvaltning, se bilaga 1. Vilka som var närvarande vid mötet framgår också av bilagan.

3 Vid detta möte behandlades de mål som ett enhetligt informationsbärande lägenhetsnummer skulle uppfylla, hur våningsplan kan betecknas och sättet för numrering av lägenheterna inom våningsplanet. Vidare diskuterades om lägenhetsnumret skall ingå i den postala adressen samt eventuell övergångstid som fastighetsägaren bör få för att ändra till det enhetligt utformade lägenhetsnumret. Intresserade kunde även efter mötet lämna muntliga eller skriftliga synpunkter. Till det tredje mötet inbjöds samma krets som inbjudits till det andra mötet. Vilka som var närvarande framgår av bilaga 1. Vid mötet diskuterades bl. a. nytillkomna mål, vilka typer av lägenheter som skall numreras enligt det föreslagna systemet, utformningen av lägenhetsnummer och lägenhetsadress, specialfall, för- och nackdelar med övergångstid samt om alternativa förslag till utformning skulle redovisas. 4 Utgångspunkter 4.1 Statistikregelgruppens förslag Statistikregelgruppens promemoria En ny FoB-lag innehåller följande förslag vad gäller lägenhetsnumret. Erfarenheterna från provverksamheten i Gävle kommun och Högalids församling visar enligt Statistikregelgruppen att lägenhetsnummer måste vara stabila, standardiserade och kända för att registerbaserade folk- och bostadsräkningar skall kunna genomföras med god kvalitet. För att göra lägenhetsnumren kända föreslår gruppen att numren skall anslås på väl synlig plats i huset. Dessutom skall fastighetsägaren skriftligen informera de boende om fastställda lägenhetsnummer så snart det kan ske. Denna tidsrymd bör vid uppläggningen helst inte överstiga en vecka. Informationsskyldigheten bör gälla såväl vid uppläggningen som fortlöpande vid t.ex. tecknande av kontrakt med nyinflyttade. Vidare föreslår Statistikregelgruppen att fastighetsägarnas lägenhetsnummer, inom vissa ramar (fyra tecken etc.), kan accepteras vid uppläggningen av lägenhetsregistret. En viss övergångstid bör fastställas inom vilken samtliga lägenhetsnummer skall bygga på den enhetliga utformning som enligt gruppens förslag skall fastställs av regeringen.

4 Enligt gruppens författningsförslag skall Lantmäteriverket besluta om lägenhetsnumret vid uppläggningen av lägenhetsregistret och kommunen vid ajourhållningen. Kommentar till det enhetligt utformade lägenhetsnumret Det fastställda lägenhetsnumret kommer inte alltid att uppfylla fastighetsägarnas egna krav på ett informationsbärande lägenhetsnummer. Det är därför troligt att ett antal fastighetsägare kommer att hantera två olika lägenhetsnummer, dels det officiella och dels ett nummer som används internt i förvaltningen. 4.2 Nordiska erfarenheter Både Danmark och Finland har fungerande lägenhetsregister motsvarande det som föreslås för Sverige. I Norge är man mitt uppe i ett uppbyggnadsskede av ett sådant register. De tre länderna har något olika sätt att identifiera lägenheterna. Utmärkande i dessa länder är att lägenhetsnumret inte har någon självständig funktion utan att det utgör en del av adressen. I Danmark används en informationsbärande lägenhetsbeteckning. Av denna skall det framgå våningsplan och läge inom planet. Våningsplan redovisas med bokstäver och siffror (K3, K2, KV, BV,1,2 osv.). På samma sätt kan läge inom planen betecknas med bokstäver (TV- till vänster, MF-mitt fram och TH-till höger) eller enbart med siffror medurs med start från vänster. Systemet har tidigare varit frivilligt. Erfarenheten är att våningsplanet är korrekt angivna medan läget på våningsplanet inte alltid framgår. Lägenhetsbeteckningen ingår i adressen, t.ex. Vestergade 12 A 1.TV. Det finska systemet har inte informationsbärande lägenhetsnummer Numret kan bestå av en bokstav för trappuppgång (ingår alltså inte i belägenhetsadressen) följt av ett nummer som fastighetsägaren sätter. I Finland finns en lång tradition med lägenhetsnummer och den ingår i den postala adressen, t.ex. Töytytie 4 B 28. För Norges del gäller att man först gör en adressutvidgning, dvs. lägger in lägenhetsnumret i adressen. Därefter startar insamling av uppgifter om lägenheterna. Det informationsbärande numret består av bokstaven K för källare, H för våningsplan (huvudetage) och L för vindsvåning. För våningsnummer finns två tecken och för lägenhetsnummer två tecken. Ett exempel på lägenhetsadress är, Fjellskrenten 8A H0101.

5 Lägenhetsadress Vi och flera av intressenterna har i arbetets inledningsskede konstaterat att det finns klara fördelar om lägenhetsnumret betraktas som en utökad adress, dvs. är en del i den postala adressen på samma sätt som nu sker i Norge. På så sätt blir lägenhetsnumret känt. Enligt nu gällande standard för postala adresser används bokstäverna LÄG för att skilja belägenhetsadressen från lägenhetsnumret. Vi anser att det finns skäl att se över denna standard. Dels kan förkortningen LÄG vara svår att förstå och dels innehåller den bokstaven ä. En annan nackdel är att den tar fem tecken vid utskrift (en blank före och en efter förkortningen). Ett förslag som framförts är att införa ett nytt skiljetecken mellan belägenhetsadressen och lägenhetsnumret, t.ex. Bergsgatan 34A # Utformningen av lägenhetsadressen bör närmare diskuteras vid den översyn som för närvarande pågår av standarden för postala adresser. 5 Mål med ett enhetligt utformat lägenhetsnummer Arbetet har bedrivits med utgångspunkt från att en informationsbärande lägenhetsidentitet skall uppfylla två huvudmål. Ett antal andra mål bidrar sedan till att huvudmålen kan uppfyllas. Huvudmål 1 innebär ett enhetligt utformat lägenhetsnummer skall underlätta folkbokföring på lägenhet. Det viktigaste målet som bidrar till detta är att lägenhetsnumret kan göras känt. De mål som bidrar till att detta mål uppfylls är att: Lägenhetsnumret är enkelt, lättbegripligt och logiskt uppbyggt Lägenhetsnumret är så kort som möjligt (kan vara motstridigt mot ovanstående och nedanstående mål) Människor förstår och känner igen ett lägenhetsnummer, dvs. det skall t.ex. alltid presenteras på samma sätt Lägenhetsnumret används i så många sammanhang som möjligt, främst i postadressen Lägenhetsnumret anslås i entrén Lägenhetsnumret anknyter till i dag använda system (tradition)

6 Lägenhetsnumret inte upplevs av de boende som onödigt eller är krångligt att använda Lägenhetsnumret skyltas på dörren. Huvudmål 2 är att lägenhetsnumret skall underlätta för dem som skall besöka lägenheten och underlätta en korrekt distribution av försändelser. De viktigaste målen som bidrar till detta är att: Lägenhetsnumret går att göra känt hos de boende (samma som huvudmål 1) Lägenhetsnumret visar på vilket våningsplan lägenheten är belägen Lägenhetsnumret anger var på våningsplanet lägenheten ligger Lägenhetsnumret går att förmedla muntligt på ett korrekt sätt Lägenhetsnumret är lätt att skriva Lägenhetsnumret upplevs som en nödvändig och naturlig del av en postal adress Lägenhetsnumret är lätt att datatekniskt kontrollera. 6 Förslag till utformning Vi föreslår att det informationsbärande lägenhetsnumret skall bestå av fyra numeriska tecken. De första två tecknen skall ange på vilket våningsplan lägenheten är belägen. De sista två tecknen anger lägenhetens belägenhet på våningsplanet. 6.1 Våningsplan Våningsplanen numreras nedifrån och upp. Numreringen startar med 01 på det nedersta våningsplanet oberoende av om detta ligger över eller under mark. 6.2 Nummer på lägenheten inom våningsplanet För lägenheterna sker en löpande numrering per våningsplan. Numreringen börjar med lägenheten till vänster sett från trappans översta trappsteg eller från hissen om sådan finns och sker sedan medurs. Samtliga lägenhetsdörrar numreras. Nummer reserveras för dörrar till lokallägenheter om det på våningsplanet finns både bostadslägenheter och lokallägenheter.

7 Lokala förhållanden Förutom ovan angivna regler kan det för speciella förhållanden finnas behov av föreskrifter eller rekommendationer från Lantmäteriverket för att t. ex. ange våningsplan. Som exempel kan nämnas hus med halvtrappor, loftgångshus och hus med flera adresser till samma trappuppgång. 6.4 Organisationers och myndigheters synpunkter En majoritet av deltagarna, bl.a. Sveriges Fastighetsägareförbund och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag förordar vårt förslag. En variant till det föreslagna beteckningssystemet och som förordats av vissa deltagare är ett alfanumeriskt system. Det som skiljer denna variant från vårt förslag är hur våningsplanen skall betecknas. Det våningsplan där huvudentrén är belägen skulle betecknas BV (bottenvåningen). Från detta plan numreras våningarna uppåt och nedåt med början på bottenvåningen som betraktas som våning 0. För att få en unik våningsbeteckning anges för våningar under bottenvåningen hur de är belägna i förhållande till markplanet, dvs. S (sluttningsvåning) eller K (källarvåning). Våningar över bottenvåningen betecknas V1, V2, V3 osv. För våning 10 och däröver utelämnas bokstaven V. Det har dessutom framförts ett alternativ till utformning av lägenhetsnumret, nämligen att använda # (fyrkant) för att skilja våningsbeteckningen från numret på lägenheten, t.ex. 02#01 (alternativt 2#1). Lägenhetsadressen blir då Bergsgatan 34A 02#01. 7 Motiv till vald utformning Ett av målen har varit att lägenhetsnumret skall vara kort. Detta för att det skall vara lätt att komma ihåg och att det skall få plats i adressfältet på olika försändelser. Fyra tecken är tillräckligt för att få unika nummer på lägenheterna. 7.1 Beteckning på våningsplan Inledningsvis konstaterar vi att det finns en svensk standard för märkning av våningsplan i hissar (Hissar Manöver- och signalorgan, SS ). Sättet att ange våningsbeteckning följer ett förslag till internationell standard. Destinationsknapparna betecknas med 2, -1, 0,1, 2 osv. där 0 markerar huvudentrévåning.

8 Enbart siffror Ett alternativ är att enbart använda siffror för att ange på vilket våningsplan lägenheten är belägen. Den första frågan är då på vilket våningsplan numreringen skall börja. Det system som bäst anknyter till befintlig tradition är att börja numreringen på entréplanet. Det som då bäst anknyter till traditionen är att bottenvåningen får nummer 0 och våningen en trappa upp nummer 1. För att kunna beteckna sluttningsvåningar är ett alternativ att använda minustecken -1, -2 osv. De argument som anförs mot detta beteckningssätt är att minustecknet lätt faller bort. De boende uppfattar dessutom kanske det som negativt att bo på ett våningsplan som betecknas med ett minustecken. Ett annat alternativ kan vara att utnyttja tre siffror och låta första sluttningsvåningen betecknas 100 och andra sluttningsvåningen 200. Nackdelen med detta system är att man måste använda tre positioner för att klara ett fåtal fall. Att börja numrera våningarna från våningen längst ned ger ett enkelt och logiskt system. Våningsplanet längst ned betecknas då 01. Det är önskvärt att våningsplan alltid har två siffror vilket innebär att förnollor redovisas. Dessutom undviks då risken för missförstånd i de fall huset har tio våningsplan eller flera. Ett rent numeriskt system innebär fördelar vid automatisk databehandling, t.ex. när det gäller kontroller i olika sammanhang av lägenhetsidentiteten. I ett internationellt sammanhang torde ett system med enbart siffror vara att föredra som ett informationsbärande lägenhetsnummer. Systemet innebär vissa nackdelar bl.a. att besökande inte alltid vet om ett visst våningsplan ligger uppåt eller nedåt i huset jämfört med entréplanet. En annan invändningen mot detta system är att de boende kan komma att uppleva det som konstigt om de från att ha bott på våningen en trappa upp helt plötsligt anses bo på våning tre enligt det nya lägenhetsnumret. Bokstäver och siffror, två tecken Ett annat alternativ som prövades var om beteckningen för våningsplan kunde innehålla bokstäver som i Danmark. Numrering av våningarna uppåt på samma sätt som i systemet med enbart siffror framstod som det som bäst knyter till traditionen. Genom att använda bokstäver ökar möjligheten att lösa problemet med att skilja våningar under bottenvåningen från våningar över bottenvåningen. Våningsplan under entréplanet kan då starta med en bokstav, K för

9 källarvåning och S för sluttningsvåning. Den senare bör väljas om det finns bostäder på våningsplanet eftersom det av de boende troligen uppfattas som negativt att bo i ett källarplan. Källarplan bör reserveras för våningsplan som ligger helt under mark. Våningar över bottenvåningen föregås av bokstaven V. I detta system uppstår problem för våning 10 och högre. Här skulle X (den romerska siffran för tio) eller W kunna användas, t.ex. X0 resp. W0. Ett andra alternativ är att inte använda bokstaven V i dessa fall. En nackdel med att använda bokstäver är att de använda förkortningarna idag inte är etablerade och därför är svåra att förstå. Bokstäver och siffror, två eller tre tecken Ytterligare ett alternativ är att tillåta att beteckningen för våningsplan kan innehålla antingen två eller tre tecken. Detta innebär att det kan uppstå svårigheter att maskinellt kontrollera att det rör sig om ett korrekt lägenhetsnummer. I detta sammanhang bör också påpekas de svårigheter som kan uppkomma när det gäller att skilja adressplatsnummer och lägenhetsnummer där det första slutar med en bokstav. Motsvarande gäller i viss utsträckning när vi enbart talar om siffror. Förslag Vårt förslag är att beteckningen för våningsplanet skall bestå av två numeriska tecken. Våningsplanen numreras nedifrån och upp. Numreringen startar med 01 på det nedersta våningsplanet oberoende av om detta ligger över eller under mark, dvs. startar på källarplanet om sådant finns. 7.2 Nummer på lägenheten inom våningsplanet I det danska systemet används bokstäver för att beteckna lägenhetens belägenhet på våningsplanet. Nackdelen med systemet är att det är svårt att använda om antalet lägenheter på ett våningsplan är fler än tre. I Danmark använder man då siffror. Dessutom saknas tradition i Sverige i detta avseende. I Danmark numreras lägenheterna från vänster till höger medurs. Även i Sverige finns i viss utsträckning motsvarande tradition. Ett särskilt problem är om hissen och trappan mynnar ut på olika ställen på våningsplanet.

10 Vi har här valt att säga att numreringen utgår från hissen om sådan finns annars från trappan och att numreringen sedan sker medurs från vänster till höger. Vårt förslag är att numret på lägenheten skall bestå av numeriska tecken och att det räcker med två. 7.3 Skiljetecken För att göra lägenhetsnumret känt kan övervägas om den del som avser våningsplanet skall skiljas från den del som avser numret på lägenheten med något skiljetecken, t. ex. punkt, kolon, bindestreck eller snedstreck. För en sådan lösning talar att en sådant lägenhetsnummer är lättare att förstå och att använda. Flera skäl talar också emot bl.a. att skiljetecknet kan glömmas eller misstolkas när det skrivs ut t.ex. på brev. Dessutom kommer ett skiljetecken att kräva en position vid utskrift vilket gör lägenhetsnumret längre. Ett alternativ som prövats är att använda # (fyrkant) för att skilja våningsbeteckningen från numret på lägenheten. Om skiljetecknet och numren på lägenheten får vara två eller tre tecken kan numreringen göras #1, #2, --- #10 osv. (förnollor undviks). Fördelen med att använda fyrkanttecknet (#) i jämförelse med punkt, kolon, bindestreck och snedstreck är att fyrkanten skulle mer än de andra kunna bli ett kännetecken för det nya enhetliga lägenhetsnumret. Nackdelen med fyrkanttecknet är att det är inte helt lätt att skriva och uttala. Tecknet är dessutom lite olika utformat på t.ex. på telefonen och tangentborden till persondatorn. Men det används i dag i talsvar och liknande telefontjänster. Vårt förslag är att skiljetecken inte skall användas för att skilja den del som avser våningsplan från den del som avser nummer på lägenheten. 7.4 Samma regler för bostadslägenheter och lokallägenheter Lägenhetsregistret skall - enligt Statistikgruppens förslag - omfatta bostadslägenheter men däremot inte lokallägenheter. Flera av intressenterna har framfört att principerna för numrering bör gälla även för lokallägenheterna. Vi anser också att ett enhetligt beteckningssystem för bostadslägenheter och lokallägenheter är önskvärt. Det är uppenbart att numrering av lokallägenheterna innebär speciella problem i vissa avseenden bl. a. förändras de betydligt snabbare än bostadslägenheterna vilket ger ajourhållningsproblem.

11 Principerna för numreringen av har inte prövats för t.ex. lokalhus med mera speciell utformning. Sådana lokallägenheter som ligger blandade med bostadslägenheterna bör helst numreras i samband med numreringen av bostadslägenheterna. Annars kommer numren inte att bli informationsbärande fullt ut. Vi föreslår att nummer reserveras för lokallägenheter när det på ett våningsplan finns både bostadslägenheter och lokallägenheter. 8 Övergångstid När det gäller övergångstiden föreslår Statistikregelgruppen att fastighetsägarnas befintliga lägenhetsnummer - inom vissa ramar (fyra tecken etc.) bör kunna accepteras under en viss övergångstid. En senaste tidpunkt bör dock fastställas när samtliga lägenhetsnummer skall bygga på den standard som enligt förslaget skall fastställas av Regeringen. Vi anser i likhet med flera av intressenterna att det finns flera faktorer som talar för att samtliga lägenheter redan i samband med uppläggningen av lägenhetsregistret skulle åsättas enhetliga och stabila lägenhetsnummer. Mot detta står i första hand den relativt korta tid som fastighetsägarna då skulle få för att anpassa sig till detta system. Ett alternativ till övergångstid skulle vara att numren sätts enligt standard senast vid uppläggningstillfället med en möjlighet till dispens. Ett sådant förfarande skulle troligen innebära stora administrativa kostnader för dispensgivningen. Vi finner alltså inte att det på grund av vad som sagts ovan finns anledning att frångå statistikregelgruppens bedömning om att en övergångstid kan behövas. När det gäller övergångstidens längd kan vi först konstatera att ändring av beslutade lägenhetsnummer under lägenhetsregistrets uppbyggnadsskede och strax därefter är direkt olämpligt. Det finns risk för onödiga störningar i uppläggningsarbetet hos Lantmäteriverket och Riksskatteverket, i folkbokföringen hos skattemyndigheterna samt vid ajourhållningen hos kommunerna. Vi föreslår att det införs en regel som innebär att lägenhetsnummer som fastställts av Lantmäteriverket inte kan ändras av kommunen under den period då uppbyggnad av lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet pågår.

12 Uppläggningsarbetet beräknas vara avslutat i mitten av år Skälig tid för att därefter fullfölja införandet av enhetligt utformade lägenhetsnummer för samtliga lägenheter bedöms av oss vara två år, dvs. sex år från den tidpunkt då lagstiftningen förväntas träda ikraft.

Instruktioner för lägenhetsnumrering

Instruktioner för lägenhetsnumrering Version 1.1 2014 03 03 1(11) Instruktioner för lägenhetsnumrering Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska fastighetsägaren ge varje lägenhet ett lägenhetsnummer

Läs mer

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984.

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringens proposition 1984/85: 34 Prop. 1984/85: 34 om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien).

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). STADGAR FÖR SVENSKA SKOLAN I WIEN ANTAGNA AV ÅRSMÖTET, 12 MAJ 2011 1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). Föreningen har sitt

Läs mer

ÖVERSYN AV NYKTERHETSVÅRDEN

ÖVERSYN AV NYKTERHETSVÅRDEN ÖVERSYN AV NYKTERHETSVÅRDEN Av sekreterare CARL SWARTZ DEN SAMHÄLLELIGA nykterhetsvården kan sägas ha börjat med 1913 års alkoholistlag, som bl. a. förordnade om tillsättande av kommunala nykterhetsnämnder,

Läs mer

Teknisk bestämmelse Anläggningsbeteckningar (Litterering)

Teknisk bestämmelse Anläggningsbeteckningar (Litterering) Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (9) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-090408-016 D10-0014223 4.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2011-11-28

Läs mer

Beslut om rekommendationer för informationsgivning på riskkapitalbolagens webbplatser

Beslut om rekommendationer för informationsgivning på riskkapitalbolagens webbplatser Svenska Riskkapitalföreningens Tillsynsnämnd Beslut 2016-04-27 Beslut om rekommendationer för informationsgivning på riskkapitalbolagens webbplatser Beslutet i korthet Ärendet. Tillsynsnämnden har genomfört

Läs mer

Kommittédirektiv. Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Dir. 2014:20. Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014

Kommittédirektiv. Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Dir. 2014:20. Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Kommittédirektiv Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet Dir. 2014:20 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Sida 1(9) Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Bildmaterial härrör från Ronny Sköller, Anuschka Heeb (länsstyrelsen Östergötland), Tilla Larsson och Magdalena Nyberg (jordbruksverkets vattenenhet)

Läs mer

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Sänds även per e-post till: anna.wernerup@justice.ministry.se Stockholm den 30 augusti 2010 Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt,

Läs mer

Manual Digital Röntgen

Manual Digital Röntgen Manual Digital Röntgen Inledning Digital Röntgen är en webbaserad tjänst för digitala röntgenremisser, som du loggar in på via sidan: https://kennet.skk.se/rontgen/. Du ska använda webbläsaren Microsoft

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

Rapport. Kodbarometer för kapitalmarknadsaktörer 2005. Rapport till Kodkollegiet

Rapport. Kodbarometer för kapitalmarknadsaktörer 2005. Rapport till Kodkollegiet Rapport Kodbarometer för kapitalmarknadsaktörer 2005 Rapport till Kodkollegiet 7 december 2005 Rapport Teknisk beskrivning Population och urval Målgruppen för undersökningen är befattningshavare i ansvarig

Läs mer

Älgförvaltningsområden i Jämtlands län

Älgförvaltningsområden i Jämtlands län 1 / 8 Beslut Datum 2012-01-17 218-2658-2011 Dnr (anges vid skriftväxling) Se sändlista Älgförvaltningsområden i Jämtlands län Bilagor: Karta 1, 2 Beslut Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutar med stöd

Läs mer

Svenska Bokmärken. Kerstin Bergengren Gunilla Haglund Anne-Marie Jacobsson

Svenska Bokmärken. Kerstin Bergengren Gunilla Haglund Anne-Marie Jacobsson Svenska Bokmärken Kerstin Bergengren Gunilla Haglund Anne-Marie Jacobsson Innehåll Inledning... 7 Eric F. Olsson & Co...9 Williams förlag...65 Sagokonst AB...71 Alga... 81 Gunnar Wallén... 86 Hemmets journal...90

Läs mer

Avstängning och förvisning av elev i gymnasieskolan

Avstängning och förvisning av elev i gymnasieskolan Avdelningen för utbildningsfrågor Magdalena Kocan 2006-12-20 1 (5) Avstängning och förvisning av elev i gymnasieskolan Disciplinära åtgärder I den kommunala gymnasieskolan finns det möjlighet att vidta

Läs mer

För att använda sifferkrypto använder man en rektangel om 5 gånger 6 bokstäver.

För att använda sifferkrypto använder man en rektangel om 5 gånger 6 bokstäver. Nämnarens kryptoskola 8. Sifferkrypto lärarsida För att använda sifferkrypto använder man en rektangel om 5 gånger 6 bokstäver. Siffror från 0 till 5 ovanför och 5 till 9 till vänster om rektangeln anger

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:23

Regeringens proposition 2004/05:23 Regeringens proposition 2004/05:23 Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag Prop. 2004/05:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 2004 Thomas Östros Pär Nuder

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 4 Fordonsbehov

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 4 Fordonsbehov Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 4 Fordonsbehov Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 4: Fordonsbehov Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst) Datum Diarienr 2012-04-18 811-2011 Universitetsstyrelsen Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för PALLE NÄBBA Utby 5:27 och 5:34 m fl Herrestads församling, Uddevalla kommun Upprättad av Miljö

Läs mer

Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) YTTRANDE Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 2015-10-23 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 97-2015 Sid 1 (6) Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn,

Läs mer

Varför är jag domare. Roller och förväntningar

Varför är jag domare. Roller och förväntningar Domarskap Steg1 1 2 Varför är jag domare Två domare reagerar inte lika i en likartad situation under matchen. Två människor är inte lika. Alltså finns det inget facit till hur vi bör förbereda oss inför

Läs mer

Rättsutredning 2016-03-21

Rättsutredning 2016-03-21 Bfd22 141107 1 (8) Patrik Havermann Telefon: 010-485 29 20 Rättsutredning 2016-03-21 Diarienummer 1.3.4-2016-45137 FRÅGOR OM BEDÖMNING AV ÅLDER Uppdraget är att utreda hur ansvaret för bedömning av ålder

Läs mer

Tomträttsindexet i KPI: förslag om ny beräkningsmetod

Tomträttsindexet i KPI: förslag om ny beräkningsmetod STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(7) Tomträttsindexet i KPI: förslag om ny beräkningsmetod Enhetens förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att en ny beräkningsmetod införs för tomträttsindexet så snart

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Tydlig prisuppgift vid taxiresor Enligt

Läs mer

STÄNG AV FÖNSTER. Regler FLAGGSPECTRUM I FLAGGSPECTRUM II FLAGGSPECTRUM III FLAGGSPECTRUM STJÄRNSPEL

STÄNG AV FÖNSTER. Regler FLAGGSPECTRUM I FLAGGSPECTRUM II FLAGGSPECTRUM III FLAGGSPECTRUM STJÄRNSPEL Sivu 1/5 STÄNG AV FÖNSTER Regler FLAGGSPECTRUM I FLAGGSPECTRUM II FLAGGSPECTRUM III FLAGGSPECTRUM STJÄRNSPEL Ett spännande sätt att lära sig känna igen länder och huvudstäder. Ett utomordentligt kännetecken

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer

Semesteromställning Personec P

Semesteromställning Personec P 2016-04-20 1 (6) Semesteromställning Semesterår enligt semesterlagen 1 april - 31 mars 2016-04-20 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Att tänka på inför sista löneberäkningen för april-lönen...

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23

Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23 Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23 Dokumentnamn Instruktion för e-post Dokumenttyp Instruktion Omfattar Kommunen Dokumentägare Dokumentansvarig Publicering Insidan Fastställd

Läs mer

DISGEN, REGISTRERINGSPROGRAM FÖR SLÄKTFORSKNING. Efternamnet kan skrivas på många olika sätt och egentligen finns inga enhetliga regler.

DISGEN, REGISTRERINGSPROGRAM FÖR SLÄKTFORSKNING. Efternamnet kan skrivas på många olika sätt och egentligen finns inga enhetliga regler. Efternamn Efternamnet kan skrivas på många olika sätt och egentligen finns inga enhetliga regler. Enklast och vanligast är att man skriver in det namn man fick vid födseln. Fram till runt sekelskiftet

Läs mer

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Dövas Nordiska Råd (DNR) Dövas Nordiska Råd (DNR) är ett nordiskt samarbetsorgan

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013.

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Kommittédirektiv Förutsättningar för registerbaserad forskning Dir. 2013:8 Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Sammanfattning Inom forskning som förutsätter tillgång till personanknutna

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Problem att fundera över

Problem att fundera över Problem att fundera över Här får du öva dig på att formulera en förmodan och försökabevisaden. Jag förväntar mig inte att du klarar av att gå till botten med alla frågorna! Syftet är att ge dig smakprov

Läs mer

Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4)

Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4) Utlåtande 2005:141 RI (Dnr 115-483/2005) Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

Tentaupplägg denna gång

Tentaupplägg denna gång Några tips på vägen kanske kan vara bra. Tentaupplägg denna gång TIPS 1: Läs igenom ALLA uppgifterna och välj den du känner att det är den lättaste först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Till Socialdepartementet Dnr: S2015/2282/FS SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. I vårt svar har vi valt att endast inkludera

Läs mer

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska 6 MAJ 2011 Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska I förskolan i Enköpings kommun finns dag ett antal barn med ett eller i ibland flera modersmål. I läroplanen för förskolan,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Sveriges villaägare om grannar och grannskap. Rapport september 2009

Sveriges villaägare om grannar och grannskap. Rapport september 2009 Sveriges villaägare om grannar och grannskap Rapport september 2009 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Länsstyrelsen i Blekinge län Miljöförbundet Blekinge Väst EON Sverige AB Telia Sonera Räddningstjänsten i Västra Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge län Miljöförbundet Blekinge Väst EON Sverige AB Telia Sonera Räddningstjänsten i Västra Blekinge Sid 1 (8) Detaljplan för fastigheten MJÄLLBY 2:21 M.FL. Krokås, Sölvesborgs kommun Stadsarkitektavdelningen 2007-12-12 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Planförfarande Ärendet handläggs med normalt

Läs mer

Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad Motion av Mårten Levin (s) (2002:45)

Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad Motion av Mårten Levin (s) (2002:45) Utlåtande 2004:70 RIII (Dnr 217-2502/2002) Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad Motion av Mårten Levin (s) (2002:45) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tentaupplägg denna gång

Tentaupplägg denna gång Några tips på vägen kanske kan vara bra. Tentaupplägg denna gång TIPS 1: Läs igenom ALLA uppgifterna och välj den du känner att det är den lättaste först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva

Läs mer

Problem: BOW Bowling. Regler för Bowling. swedish. BOI 2015, dag 1. Tillgängligt minne: 256 MB. 30.04.2015

Problem: BOW Bowling. Regler för Bowling. swedish. BOI 2015, dag 1. Tillgängligt minne: 256 MB. 30.04.2015 Problem: BOW Bowling swedish BOI 0, dag. Tillgängligt minne: 6 MB. 30.04.0 Byteasar tycker om både bowling och statistik. Han har skrivit ner resultatet från några tidigare bowlingspel. Tyvärr är några

Läs mer

1. 20 identiska bollar skall delas ut till fem flickor och fem pojkar. På hur många olika sätt kan detta ske om

1. 20 identiska bollar skall delas ut till fem flickor och fem pojkar. På hur många olika sätt kan detta ske om 1 Matematiska Institutionen KTH Lösning till några övningar inför lappskrivning nummer 4 Diskret matematik för D och F vt0 1 0 identiska bollar skall delas ut till fem flickor och fem pojkar På hur många

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

UPPGIFT 1 KANINER. Håkan Strömberg 1 Pär Söderhjelm

UPPGIFT 1 KANINER. Håkan Strömberg 1 Pär Söderhjelm UPPGIFT 1 KANINER Kaniner är bra på att föröka sig. I den här uppgiften tänker vi oss att det finns obegränsat med hannar och att inga kaniner dör. Vi ska försöka simulera hur många kaninhonor det finns

Läs mer

Brott, straff och normer 3

Brott, straff och normer 3 Brott, straff och normer 3 Vad kan samhället (staten, kommunen, vi tillsammans) göra för att förändra situationen för de grupper som oftare hamnar i kriminalitet? Vad anser du? I uppgiften ska eleven resonera

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Rikspolisstyrelsen / PVS/ INFO/Sektionen för ärendehantering December 2008 ANVISNINGAR 2 (19) Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA INNEHÅLL

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen RSMH bereddes tidigare i år tillfälle att yttra sig över Patientdatautredningens huvudbetänkande Patientdatalag, SOU 2006:82. Vårt yttrande som vi avgav den 7 mars gäller fortfarande som vår uppfattning

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Ju2015/1889/L1)

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Ju2015/1889/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 december 2015 En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Ju2015/1889/L1) FAR har beretts tillfälle

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

52101 Utforska siffror

52101 Utforska siffror 52101 Utforska siffror Innehåll: 1 uppsättning brickor, numrerade från 1 till 24 1 uppsättning räknebrickor 1 uppsättning med 30 stora siffror plastdjur 4 blanka brickor en låda med lock kopieringsbara

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49)

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) 1 (5) 2012-11-12 Dnr SU 302-2419-12 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING Detaljplan för Kebal 1:33, Strömstads Kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-01-29 6 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende.

Läs mer

DOM 2013-02-05 Stockholm

DOM 2013-02-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0614 DOM 2013-02-05 Stockholm Mål nr F 6085-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-08 i mål nr F 1244-11, se bilaga A KLAGANDE D P MOTPARTER

Läs mer

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24 2016-02-24 Tekniska lösningar vid särskilt boende för äldre Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 registrator.orebro@ivo.se www.ivo.se Org.nr 202100-6537 1(20) Innehåll Inledning... 2

Läs mer

Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett medborgarskap som grundas på samhörighet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Erik Ullenhag Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning Promemoria 2014-06-04 U2014/3798/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning 1. Inledning Denna promemoria har

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

- Jag bor i ett hus tillsammans med min man, min. son och min dotter. Huset är gammalt, men^vi har. :om mycket. Vi har också en stor trädgård.

- Jag bor i ett hus tillsammans med min man, min. son och min dotter. Huset är gammalt, men^vi har. :om mycket. Vi har också en stor trädgård. BOSTAD Hur bor du? Malin Fasth bor i Jonsered. - Jag bor i ett hus tillsammans med min man, min son och min dotter. Huset är gammalt, men^vi har :om mycket. Vi har också en stor trädgård. ^ ODe"tä7mycket

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Instruktioner för dig som ska söka till Mattekollo 2016

Instruktioner för dig som ska söka till Mattekollo 2016 Instruktioner för dig som ska söka till Mattekollo 2016 Matematik är KUL men Mattekollo 2016 har tyvärr ett begränsat antal platser, nämligen 40 stycken. Det blir även ett roligare kollo om de som kommer

Läs mer

Redovisning av aktiviteter per juni 2014

Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Tillståndsenheten Beslut i nämnden: /14, 2014-09-03, Dnr SRMH: 2014-1.54 Vår verksamhet Tillståndsenheten arbetar med tillståndsgivning för att få servera alkoholdrycker

Läs mer

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Ossian Wennström SACO 2001 Tryck: SACO, Stockholm ISSN 1401-7849 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Definitioner och urval i arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-12-15 Dnr 47-2015 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER I FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BERÖR HEM- BYGDSRÄTTEN

KOMMUNFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER I FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BERÖR HEM- BYGDSRÄTTEN KOMMUNFÖRBUNDETS STÅNDPUNKTER I FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BERÖR HEM- BYGDSRÄTTEN Hembygdsrätten, jordförvärvsrätt/-tillstånd och näringsrätten Ålands kommunförbund/2008-10-16 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer

Utematte och kamratövningar

Utematte och kamratövningar Utematte och kamratövningar Postadress Besöksadress Tel Fax Mobil E-post Nynäshamns kommun Sjöudden 08 520 73565 08 520 38590 Mats 070 6388590 mats.wejdmark@naturskolan.pp.se Viaskolan, Naturskolan Slutet

Läs mer

Synpunkter på förslag till Detaljplan för Ås 3:1, Ås 1:13 m.fl. Beteckning: DNR TN 177/2013-214

Synpunkter på förslag till Detaljplan för Ås 3:1, Ås 1:13 m.fl. Beteckning: DNR TN 177/2013-214 Till Tekniska förvaltningen Planavdelningen Synpunkter på förslag till Detaljplan för Ås 3:1, Ås 1:13 m.fl. Beteckning: DNR TN 177/2013-214 Parkeringar vid Tälthyddan Beträffande parkeringsmöjligheter

Läs mer

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX Sida 1(9) 2004-09-08 Högsta domstolen Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX YTTRANDE Det är inte förenligt med bokföringslagen (1999:1078) att verifiera konto- eller kreditkortsfordringar som under

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn:

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn: 9- Koordinatsystem och funktioner. Namn: Inledning I det här kapitlet skall du lära dig vad ett koordinatsystem är och vilka egenskaper det har. I ett koordinatsystem kan man representera matematiska funktioner

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:02 2014-01-28

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:02 2014-01-28 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:02 2014-01-28 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemoria upprättad i Näringsdepartementet Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller ett förslag till ändringar

Läs mer

Referensgruppsmöte 140408 - Kista. Uppdragstagare - Resurs Birgit Wahlström april 2014

Referensgruppsmöte 140408 - Kista. Uppdragstagare - Resurs Birgit Wahlström april 2014 Referensgruppsmöte 140408 - Kista Uppdragstagare - Resurs Birgit Wahlström april 2014 CGI Group Inc. 2014 Deltagare Jana Olbin Göteborg Mona Grönberg Göteborg Lena Persson Salem Helena Johansson Gävle

Läs mer

Acapela TTS. Inställningar och korrigering av uttal. Emma och Erik

Acapela TTS. Inställningar och korrigering av uttal. Emma och Erik Acapela TTS Inställningar och korrigering av uttal Emma och Erik Innehåll Inledning... 3 Inställning av talsyntesens parametrar... 4 Förklaring av Flikar... 5 Info... 5 General... 5 Pauses... 5 Reading...

Läs mer

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönesamtalen är igång.. Lönerörelsen har inletts Av Per Hammarqvist Sidan två Så har årets lönerörelse sparkat igång, ungefär ett halvår in på avtalstiden. Lönesamtalen har

Läs mer